Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0082(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0309/2018

Indgivne tekster :

A8-0309/2018

Forhandlinger :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0152

Vedtagne tekster
PDF 140kWORD 51k
Tirsdag den 12. marts 2019 - Strasbourg
Illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden ***I
P8_TA(2019)0152A8-0309/2018
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0173),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0139/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den forelagte begrundede udtalelse inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet af den svenske Riksdag, der foreholder, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 19. september 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af 4. juli 2018 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 14. januar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Udviklingsudvalget og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0309/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender sin erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  godkender Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

4.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 440 af 6.12.2018, s. 165.
(2)EUT C 387 af 25.10.2018, s. 48.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/... om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden
P8_TC1-COD(2018)0082

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2019/633.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring fra Europa-Parlamentet om indkøbsforeninger

Europa-Parlamentet anerkender den mulige rolle, som indkøbsforeninger kan spille med hensyn til at skabe økonomisk effektivitet i landbrugs- og fødevareforsyningskæden, men understreger, at den nuværende mangel på oplysninger ikke giver mulighed for en evaluering af sådanne indkøbsforeningers økonomiske indvirkning på forsyningskædens funktionsmåde.

I den forbindelse opfordrer Europa-Parlamentet Kommissionen til hurtigst muligt at iværksætte en tilbundsgående analyse af omfanget af disse nationale og internationale indkøbsforeninger og deres indvirkning på landbrugs- og fødevareforsyningskædens økonomiske funktionsmåde.

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om gennemsigtighed på landbrugs- og fødevaremarkederne

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen understreger, at gennemsigtighed på landbrugs- og fødevaremarkederne er et centralt element i en velfungerende landbrugs- og fødevareforsyningskæde for at give de økonomiske aktører og offentlige myndigheder et bedre informationsgrundlag til at træffe deres valg samt lette aktørernes forståelse af markedsudviklingen. Kommissionen opfordres til at fortsætte sit igangværende arbejde med at forbedre markedsgennemsigtigheden på EU-plan. Dette kan omfatte styrkelse af arbejdet med EU's markedsobservatorier og forbedring af indsamlingen af de statistiske data, som er nødvendige for at analysere prisdannelsesmekanismerne i landbrugs- og fødevareforsyningskæden.

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik