Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0082(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0309/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0309/2018

Συζήτηση :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0152

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 129kWORD 56k
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ***I
P8_TA(2019)0152A8-0309/2018
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0173),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0139/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Σουηδικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 4ης Ιουλίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 14ης Ιανουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0309/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει τη δήλωσή του που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 440 της 6.12.2018, σ. 165.
(2) ΕΕ C 387 της 25.10.2018, σ. 48.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
P8_TC1-COD(2018)0082

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2019/633.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις αγοραστικές συμμαχίες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν ενδεχομένως οι συμμαχίες αγοραστών στη δημιουργία καλύτερων οικονομικών αποδόσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, τονίζει ότι η σημερινή ανεπάρκεια πληροφοριών δεν επιτρέπει την αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων ανάλογων συμμαχιών αγοραστών στη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να προβεί αμελλητί σε λεπτομερή ανάλυση σχετικά με την έκταση και τα αποτελέσματα των εν λόγω εθνικών και διεθνών αγοραστικών συμμαχιών στην οικονομική λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη διαφάνεια των αγορών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή τονίζουν ότι η διαφάνεια των αγορών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων συνιστά βασικό στοιχείο της καλής λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις επιλογές των οικονομιών φορέων και των δημόσιων αρχών καθώς και να διευκολύνονται οι φορείς να κατανοούν τις εξελίξεις στην αγορά. Η Επιτροπή παροτρύνεται να συνεχίσει το εν εξελίξει έργο της για την ενίσχυση της διαφάνειας της αγοράς σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ενίσχυση του έργου στα παρατηρητήρια της αγοράς της ΕΕ και τη βελτίωση της συλλογής στατιστικών στοιχείων τα οποία απαιτούνται για την ανάλυση των μηχανισμών διαμόρφωσης των τιμών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου