Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0082(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0309/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0309/2018

Keskustelut :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0152

Hyväksytyt tekstit
PDF 119kWORD 44k
Tiistai 12. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa ***I
P8_TA(2019)0152A8-0309/2018
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0173),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0139/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. syyskuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 4. heinäkuuta 2018 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 14. tammikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, kehitysvaliokunnan ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnot (A8‑0309/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan lausumansa;

3.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman;

4.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 440, 6.12.2018, s. 165.
(2) EUVL C 387, 25.10.2018, s. 48.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/… antamiseksi hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä yritysten välisissä suhteissa maataloustuote- ja elintarvikeketjussa
P8_TC1-COD(2018)0082

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä (EU) 2019/633.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan parlamentin lausuma ostoliittymistä

Euroopan parlamentti tunnustaa, että ostajien muodostamilla liittymillä voi olla merkitystä taloudellisten tehokkuusetujen luomisessa maatalous- ja elintarvikeketjussa, mutta se korostaa myös, että tämänhetkisen tiedonpuutteen vuoksi ei ole mahdollista arvioida tällaisten ostoliittymien taloudellisia vaikutuksia toimitusketjun toimivuuteen.

Euroopan parlamentti kehottaakin komissiota käynnistämään viipymättä perusteellisen analyysin tällaisten kansallisten ja kansainvälisten ostoliittymien laajuudesta ja niiden vaikutuksista maatalous- ja elintarvikeketjun taloudelliseen toimivuuteen.

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma maatalous- ja elintarvikemarkkinoiden avoimuudesta

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio korostavat, että maatalous- ja elintarvikemarkkinoiden avoimuus on toimivan maatalous- ja elintarvikeketjun keskeinen osa, jonka avulla talouden toimijat ja viranomaiset voivat tehdä paremmin tietoon perustuvia valintoja ja toimijat saavat paremman käsityksen markkinoiden kehityksestä. Komissiota kannustetaan jatkamaan työtään markkinoiden avoimuuden lisäämiseksi EU:n tasolla. Tässä yhteydessä voidaan esimerkiksi tehostaa EU:n markkinoiden seurantakeskuksia koskevaa työtä ja parantaa maatalous- ja elintarvikeketjun hinnanmuodostusmekanismien analysointiin tarvittavien tilastotietojen keräämistä.

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö