Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0082(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0309/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0309/2018

Díospóireachtaí :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Vótaí :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0152

Téacsanna atá glactha
PDF 134kWORD 52k
Dé Máirt, 12 Márta 2019 - Strasbourg
Cleachtais éagóracha trádála sa chaidreamh gnólacht le gnólacht i slabhra an tsoláthair bia ***I
P8_TA(2019)0152A8-0309/2018
Rún
 Téacs
 Iarscríbhinn

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Márta 2019 ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cleachtais éagóracha trádála sa chaidreamh gnólacht le gnólacht i slabhra an tsoláthair bia (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0173),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 43(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0139/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim réasúnaithe a thíolaic Parlaimint na Sualainne, faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm, á mhaíomh nach gcomhlíonann an dréachtghníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta,

–  ag féachaint do thuairim Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 19 Meán Fómhair 2018(1),

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an 4 Iúil 2018(2),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 14 Eanáir 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe agus do na tuairimí ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra, ón gCoiste um Fhorbairt agus ón gCoiste an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (A8-0309/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  ag formheas a ráitis atá i gceangal leis an rún seo;

3.  ag formheas an ráitis chomhpháirtigh ó Pharlaimint na hEorapa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

4.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige é a thogra a leasú go substaintiúil;

5.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 440, 6.12.2018, lch. 165.
(2) IO C 387, 25.10.2018, lch. 48.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 12 Márta 2019 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cleachtais éagóracha trádála sa chaidreamh gnólacht le gnólacht i slabhra an tsoláthair talmhaíochta agus bia
P8_TC1-COD(2018)0082

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Treoir (AE) 2019/633.)


IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

Ráiteas ó Pharlaimint na hEorpa maidir le comhaontais cheannaigh

Agus an ról a d’fhéadfadh a bheith ag comhghuaillíochtaí ceannaitheoirí maidir le héifeachtúlacht eacnamaíocha a chruthú sa slabhra talmhaíochta agus soláthair bia á aithint aici, cuireann Parlaimint na hEorpa i dtreis, mar gheall ar an easpa faisnéise atá ann faoi láthair, nach féidir meastóireacht a dhéanamh ar na héifeachtaí eacnamaíocha atá ag na comhghuaillíochtaí ceannaitheoirí sin ar fheidhmiú an tslabhra soláthair.

I ndáil leis sin, iarrann Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún grinnanailís a sheoladh gan mhoill ar mhéid agus éifeachtaí na gcomhghuaillíochtaí ceannaigh náisiúnta agus idirnáisiúnta sin ar fheidhmiú an tslabhra talmhaíochta agus soláthair bia.

Ráiteas comhpháirteach ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún maidir le trédhearcacht na margaí talmhaíochta agus bia

Cuireann Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún i bhfios go bhfuil trédhearcacht na margaí talmhaíochta agus bia ríthábhachtach chun slabhra soláthair bia dea-fheidhmiúil a bheith ann, le gur fearr an bunús a bheadh le roghanna oibreoirí eacnamaíocha agus údaráis phoiblí agus gur fearr an tuiscint atá ag oibreoirí faoi fhorbairtí sa mhargadh. Moltar don Choimisiúin leanúint dá obair chun trédhearcacht na margaí a fheabhsú ar leibhéal an Aontais. D'fhéadfaí go n-áireofaí air sin an obair ar fhaireachlanna margaidh an Aontais a neartú agus feabhas a chur le bailiú na sonraí staidrimh is gá chun anailís a dhéanamh ar shásraí socraithe praghsanna ar fud an tslabhra soláthair bia.

An nuashonrú is déanaí: 27 Eanáir 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais