Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0082(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0309/2018

Pateikti tekstai :

A8-0309/2018

Debatai :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Balsavimas :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0152

Priimti tekstai
PDF 134kWORD 53k
Antradienis, 2019 m. kovo 12 d. - Strasbūras
Įmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje ***I
P8_TA(2019)0152A8-0309/2018
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2019 m. kovo 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0173),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0139/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Švedijos Karalystės Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 4 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. sausio 14 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ir kaimo plėtros komiteto pranešimą bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Vystymosi komiteto ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomones (A8-0309/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  pritaria savo pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3.  pritaria Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

4.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 440, 2018 12 6, p. 165.
(2) OL C 387, 2018 10 25, p. 48.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. kovo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/… dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje
P8_TC1-COD(2018)0082

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą (ES) 2019/633.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Parlamento pareiškimas dėl prekybos susivienijimų

Europos Parlamentas pripažįsta galimą prekybos susivienijimų vaidmenį didinant ekonominį efektyvumą žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje, tačiau pabrėžia, kad dėl dabartinio informacijos trūkumo neįmanoma įvertinti tokių prekybos susivienijimų ekonominio poveikio tiekimo grandinės veikimui.

Atsižvelgdamas į tai, Europos Parlamentas ragina Komisiją nedelsiant pradėti išsamią šių nacionalinių ir tarptautinių prekybos susivienijimų masto ir poveikio žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės ekonominiam veikimui analizę.

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendras pareiškimas dėl žemės ūkio ir maisto produktų rinkų skaidrumo

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pabrėžia, kad vienas iš pagrindinių tinkamai veikiančios žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės elementų, siekiant geriau pagrįsti ekonominės veiklos vykdytojų ir valdžios institucijų sprendimus ir sudaryti veiklos vykdytojams sąlygas geriau suprasti rinkos pokyčius, yra žemės ūkio ir maisto produktų rinkų skaidrumas. Komisija raginama tęsti šiuo metu atliekamą darbą, kuriuo siekiama didinti rinkos skaidrumą ES lygmeniu. Tai gali apimti ES rinkos stebėjimo centrų darbo gerinimą ir statistinių duomenų, kurie būtini kainų nustatymo mechanizmų žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje analizei, rinkimo gerinimą.

Atnaujinta: 2020 m. sausio 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika