Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0082(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0309/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0309/2018

Debates :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Balsojumi :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0152

Pieņemtie teksti
PDF 146kWORD 55k
Otrdiena, 2019. gada 12. marts - Strasbūra Galīgā redakcija
Netaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē ***I
P8_TA(2019)0152A8-0309/2018
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2019. gada 12. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par netaisnīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0173),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0139/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedza Zviedrijas parlaments un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 19. septembra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2018. gada 4. jūlija atzinumu(2),

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2019. gada 14. janvāra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Attīstības komitejas un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumus (A8-0309/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  apstiprina savu paziņojumu, kas iekļauts šīs rezolūcijas pielikumā;

3.  apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas iekļauts šīs rezolūcijas pielikumā;

4.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 440, 6.12.2018., 165. lpp.
(2)OV C 387, 25.10.2018., 48. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 12. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/... par negodīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē
P8_TC1-COD(2018)0082

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai (ES) 2019/633.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta paziņojums par pirkšanas apvienībām

Eiropas Parlaments, vienlaikus atzīstot pirkšanas apvienību iespējamo lomu ekonomiskās efektivitātes radīšanā lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē, uzsver, ka pašreizējais informācijas trūkums neļauj novērtēt šādu pircēju apvienību ekonomisko ietekmi uz piegādes ķēdes darbību.

Šajā sakarā Eiropas Parlaments aicina Komisiju nekavējoties veikt padziļinātu analīzi par šo valstu un starptautisko pirkšanas apvienību apjomu un ietekmi uz lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdes ekonomisko darbību.

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgais paziņojums par lauksaimniecības un pārtikas tirgu pārredzamību

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija uzsver, ka lauksaimniecības un pārtikas tirgu pārredzamība ir būtisks labi funkcionējošas lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdes elements, lai palīdzētu uzņēmējiem un publiskajām iestādēm izdarīt apzinātākas izvēles, kā arī lai veicinātu uzņēmēju izpratni par tirgus norisēm. Komisija tiek mudināta turpināt savu darbu ar mērķi uzlabot tirgus pārredzamību ES līmenī. Tas var ietvert darba pie ES tirgus novērošanas centriem pastiprināšanu un tādu statistikas datu vākšanas uzlabošanu, kas nepieciešami, lai analizētu cenu veidošanas mehānismus lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 27. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika