Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0082(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0309/2018

Predkladané texty :

A8-0309/2018

Rozpravy :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0152

Prijaté texty
PDF 138kWORD 48k
Utorok, 12. marca 2019 - Štrasburg
Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci ***I
P8_TA(2019)0152A8-0309/2018
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0173),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0139/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality švédskym Parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. septembra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 4. júla 2018(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 14. januára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre rozvoj a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0309/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 440, 6.12.2018, s. 165.
(2)  Ú. v. EÚ C 387, 25.10.2018, s. 48.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci
P8_TC1-COD(2018)0082

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2019/633.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Európskeho parlamentu k nákupným združeniam

Európsky parlament uznáva, že nákupné združenia zohrávajú určitú úlohu pri vytváraní hospodárskej efektívnosti v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci, zdôrazňuje však, že súčasný nedostatok informácií neumožňuje vyhodnotiť hospodárske účinky takýchto nákupných združení na fungovanie dodávateľského reťazca.

Európsky parlament v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby bezodkladne začala hĺbkovú analýzu rozsahu a účinkov týchto vnútroštátnych a medzinárodných nákupných združení na hospodárske fungovanie poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca.

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o transparentnosti poľnohospodárskych a potravinových trhov

Európsky parlament, Rada a Komisia zdôrazňujú, že transparentnosť poľnohospodárskych a potravinárskych trhov je kľúčovým prvkom dobre fungujúceho poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca, aby bolo možné lepšie informovať hospodárske subjekty a verejné orgány pri ich rozhodovaní, ako aj pomôcť hospodárskym subjektom lepšie chápať vývoj na trhu. Komisia sa nabáda, aby pokračovala vo svojej súčasnej práci s cieľom zvýšiť transparentnosť trhu na úrovni EÚ. To môže zahŕňať zintenzívnenie práce na strediskách EÚ na monitorovanie trhu a zlepšenie zberu štatistických údajov potrebných na analýzu mechanizmov tvorby cien v celom poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia