Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2575(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0154/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.22

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0156

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 149kWORD 58k
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους
P8_TA(2019)0156RC-B8-0154/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους (2019/2575(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

—  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/40/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τον ENISA, τον «οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013, καθώς και σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο») (COM(2017)0477),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, αναφορικά με κανονισμό για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού, (COM(2018)0630),

–  έχοντας υπόψη την έγκριση του νέου εθνικού νόμου για τις υπηρεσίες πληροφοριών από το Εθνικό Λαϊκό Συνέδριο της Κίνας, στις 28 Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους,

–  έχοντας υπόψη την έγκριση από την κυβέρνηση της Αυστραλίας των κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων της ασφάλειας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, που τέθηκαν σε ισχύ στις 18 Σεπτεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του, που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση(4),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας, ιδίως εκείνο της 12ης Σεπτεμβρίου 2018(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «5G για την Ευρώπη: σχέδιο δράσης» (COM(2016)0588),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Ιουνίου 2017, σχετικά με τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και η τεχνολογία 5G(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων)(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010(8),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2018, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027 (COM(2018)0434),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να προωθήσει το πρόγραμμα δράσης της για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο προκειμένου να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της να εξελιχθεί σε ηγετικό παράγοντα στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και να τις χρησιμοποιήσει προς όφελος της βιομηχανίας της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρωτά σημεία των δικτύων 5G θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης προκειμένου να υπονομευθούν τα συστήματα ΤΠ, προκαλώντας ενδεχομένως σοβαρότατη ζημία στις οικονομίες σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, είναι αναγκαία μια προσέγγιση που θα βασίζεται στην ανάλυση κινδύνου σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο 5G θα αποτελέσει τον κορμό των ψηφιακών μας υποδομών, δεδομένου ότι θα επεκτείνει τη δυνατότητα σύνδεσης διαφόρων συσκευών σε δίκτυα (διαδίκτυο των πραγμάτων κ.λπ.), και θα προσφέρει νέα οφέλη και ευκαιρίες στην κοινωνία και τις επιχειρήσεις σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων και κρίσιμων τομέων της οικονομίας, όπως αυτοί των μεταφορών, της ενέργειας, της υγείας, των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, των τηλεπικοινωνιών, της άμυνας, του διαστήματος και της ασφάλειας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία ενός κατάλληλου μηχανισμού για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας θα δώσει στην ΕΕ τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί στη λήψη μέτρων για τον καθορισμό προτύπων για την τεχνολογία 5G·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με τους πωλητές εξοπλισμού τρίτων χωρών, οι οποίοι ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια της ΕΕ λόγω της νομοθεσίας της χώρας καταγωγής τους, ιδίως μετά την έναρξη ισχύος της κινεζικής νομοθεσίας για την κρατική ασφάλεια, η οποία υποχρεώνει όλους τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλες οντότητες να συνεργάζονται με το κράτος για την περιφρούρηση της κρατικής ασφάλειας, με βάση έναν πολύ ευρύ ορισμό της εθνικής ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι υποχρεώσεις αυτές δεν θα έχουν εξωεδαφική εφαρμογή, καθώς και ότι οι αντιδράσεις στην εν λόγω κινεζική νομοθεσία διαφέρουν από χώρα σε χώρα, περιλαμβάνοντας από αξιολογήσεις της ασφάλειας έως πλήρη απαγόρευση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο 2018, η τσεχική εθνική αρχή για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο εξέδωσε προειδοποίηση για τους κινδύνους που εγκυμονούν για την ασφάλεια οι τεχνολογίες που παρέχουν οι κινεζικές εταιρείες Huawei και ZTE· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συνέχεια, τον Ιανουάριο 2019, οι τσεχικές φορολογικές αρχές απέκλεισαν την Huawei από τη συμμετοχή σε διαγωνισμό για τη δημιουργία φορολογικής πύλης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται διεξοδική έρευνα για να διευκρινιστεί εάν οι επίμαχες συσκευές ή οποιεσδήποτε άλλες συσκευές ή προμηθευτές, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια λόγω χαρακτηριστικών όπως π.χ. οι «κερκόπορτες» των συστημάτων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις θα πρέπει να είναι συντονισμένες και να αντιμετωπίζονται σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να αποφεύγονται διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας και δυνητικά κενά ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ενώ απαιτείται συντονισμός σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να υπάρξει ισχυρή ανταπόκριση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οφέλη της ενιαίας αγοράς είναι άμεσα συνδεδεμένα με την υποχρέωση συμμόρφωσης με τα πρότυπα και το νομικό πλαίσιο της ΕΕ και ότι οι προμηθευτές δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά ανάλογα με τη χώρα καταγωγής τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων, ο οποίος θα πρέπει να έχει τεθεί σε εφαρμογή έως το τέλος του 2020, ενισχύει την ικανότητα των κρατών μελών να ελέγχουν τις ξένες επενδύσεις με βάση κριτήρια ασφάλειας και δημόσιας τάξης και θεσπίζει έναν μηχανισμό που επιτρέπει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να συνεργάζονται για την αξιολόγηση των κινδύνων ασφαλείας, περιλαμβανομένων των κινδύνων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, που απορρέουν από ευαίσθητες ξένες επενδύσεις, και καλύπτει έργα και προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος, όπως τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·

1.  πιστεύει ότι η Ένωση πρέπει να είναι πρωτοπόρος στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, μέσω μιας κοινής προσέγγισης που θα βασίζεται στην αποτελεσματική και αποδοτική χρήση της πραγματογνωσίας της ΕΕ, των κρατών μελών και της βιομηχανίας, δεδομένου ότι ένα συνονθύλευμα διαφορετικών εθνικών αποφάσεων θα ήταν επιζήμιο για την ψηφιακή ενιαία αγορά·

2.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για τους πρόσφατους ισχυρισμούς ότι ο εξοπλισμός 5G τον οποίο ανέπτυξαν κινεζικές εταιρείες μπορεί να έχει ενσωματωμένες «κερκόπορτες» που επιτρέπουν στους κατασκευαστές και στις αρχές να έχουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ιδιωτικά και προσωπικά δεδομένα και τηλεπικοινωνίες πολιτών και επιχειρήσεων της ΕΕ·

3.  εκφράζει επίσης την ανησυχία του για την ενδεχόμενη παρουσία σημαντικών τρωτών σημείων στον εξοπλισμό 5G αυτών των κατασκευαστών, εάν ο εν λόγω εξοπλισμός εγκατασταθεί στα δίκτυα 5G που θα αναπτυχθούν τα προσεχή έτη·

4.  υπογραμμίζει ότι οι επιπτώσεις στην ασφάλεια των δικτύων και του εξοπλισμού είναι παρόμοιες σε ολόκληρο τον κόσμο και καλεί την ΕΕ να αντλήσει διδάγματα από τη διαθέσιμη εμπειρία ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίσει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια στρατηγική που θα τοποθετεί την Ευρώπη σε ηγετική θέση στον τομέα της τεχνολογίας ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και θα στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από ξένη τεχνολογία στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· είναι της άποψης ότι, όταν δεν είναι δυνατή η εγγύηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας, πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε εθνικό μέτρο που προτίθενται να θεσπίσουν, προκειμένου να συντονιστεί η αντίδραση της Ένωσης και να εξασφαλιστούν με αυτόν τον τρόπο τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την Ένωση, και επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να αποφευχθεί η θέσπιση δυσανάλογων μονομερών μέτρων που θα κατακερμάτιζαν την ενιαία αγορά·

6.  επαναλαμβάνει ότι οι οντότητες που παρέχουν εξοπλισμό ή υπηρεσίες στην ΕΕ, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσής τους, πρέπει να συμμορφώνονται με υποχρεώσεις συνδεόμενες με τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς και με τη νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του νομικού πλαισίου όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

7.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ευρωστία του νομικού πλαισίου της Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες σχετικά με την παρουσία ευάλωτου εξοπλισμού σε στρατηγικούς τομείς και υποδομές νευραλγικής σημασίας· παροτρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών προτάσεων, όπου αυτό απαιτείται, για να αντιμετωπιστούν σε εύθετο χρόνο τυχόν ελλείψεις που εντοπίζονται, δεδομένου ότι η Ένωση βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία εντοπισμού και αντιμετώπισης των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στην ΕΕ·

8.  παροτρύνει τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη μεταφέρει πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (οδηγία NIS) να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εν λόγω μεταφορά προκειμένου να διασφαλιστούν η ορθή εφαρμογή και επιβολή των διατάξεών της και η αποτελεσματικότερη προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από εξωτερικές και εσωτερικές απειλές κατά της ασφάλειας·

9.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή των μηχανισμών υποβολής εκθέσεων που θεσπίζονται με την οδηγία NIS· σημειώνει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν στενά οποιαδήποτε περιστατικά ασφάλειας ή ανάρμοστης αντίδρασης των προμηθευτών, προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα κενά που εντοπίζονται·

10.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη περαιτέρω διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας NIS σε άλλους κρίσιμους τομείς και υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από ειδική τομεακή νομοθεσία·

11.  επικροτεί και υποστηρίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με την πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την ενίσχυση της εντολής του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), προκειμένου να υποστηριχθούν καλύτερα τα κράτη μέλη κατά την αντιμετώπιση των απειλών και των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο·

12.  παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει εντολή στον ENISA να θέσει ως προτεραιότητα την επεξεργασία ενός συστήματος πιστοποίησης για τον εξοπλισμό 5G, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G στην Ένωση θα πληροί τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφάλειας και θα είναι ανθεκτική σε «κερκόπορτες» ή μείζονα τρωτά σημεία που θα έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των εξαρτώμενων υπηρεσιών της Ένωσης· συνιστά να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις διαδικασίες, τα προϊόντα και το λογισμικό ευρείας χρήσης που, ακριβώς λόγω της ευρείας τους κλίμακας, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών και στην οικονομία·

13.  επικροτεί ανεπιφύλακτα τις προτάσεις για τα κέντρα ικανοτήτων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και για ένα δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού, που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν την ΕΕ να διατηρήσει και να αναπτύξει τις τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητες στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς της· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η πιστοποίηση δεν θα πρέπει να αποκλείει τις αρμόδιες αρχές και φορείς από τον έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού, προκειμένου να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η ασφάλεια του εξοπλισμού τους που λειτουργεί σε κρίσιμα περιβάλλοντα και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα·

14.  υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο επιβάλλει υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας· ζητεί τη δημιουργία ενός δικτύου που θα είναι ασφαλές εξ ορισμού και εκ σχεδιασμού· παροτρύνει τα κράτη μέλη να διερευνήσουν, από κοινού με την Επιτροπή, όλα τα διαθέσιμα μέσα για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας·

15.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέληνα παράσχουν, σε συνεργασία με τον ENISA, καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των απειλών και των τρωτών σημείων στον κυβερνοχώρο κατά την προμήθεια εξοπλισμού 5G, για παράδειγμα με τη διαφοροποίηση των αγορών του εξοπλισμού από διαφορετικούς πωλητές ή με τη θέσπιση διαδικασιών προμήθειας πολλαπλών σταδίων·

16.  επιβεβαιώνει εκ νέου την τοποθέτησή του σχετικά με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», το οποίο επιβάλλει απαιτήσεις ασφαλείας και εποπτεία από την Επιτροπή των οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ αλλά ελέγχονται από τρίτες χώρες, ιδίως για ενέργειες που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι δημόσιοι οργανισμοί και οι ιδιωτικές εταιρείες που συμμετέχουν στη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας δικτύων υποδομών κρίσιμης σημασίας, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια, η υγεία και τα κοινωνικά συστήματα, θα διενεργούν σχετικές εκτιμήσεις κινδύνου που θα λαμβάνουν υπόψη τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται ειδικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε συστήματος ή την εξάρτηση από εξωτερικούς προμηθευτές τεχνολογιών υλισμικού και λογισμικού·

18.  υπενθυμίζει ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των τηλεπικοινωνιακών φορέων με την υποχρέωση ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, περιλαμβανομένης της κρυπτογράφησης από την πηγή έως τον προορισμό, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, τα κράτη μέλη διαθέτουν εκτεταμένες εξουσίες για την εξέταση προϊόντων στην αγορά της ΕΕ και την εφαρμογή ευρέος φάσματος μέσων έννομης προστασίας σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους·

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγάγουν την ασφάλεια σε υποχρεωτική πτυχή όλων των διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων για τις σχετικές υποδομές τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο·

20.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους, βάσει του νομικού πλαισίου της ΕΕ, και ιδίως της οδηγίας 2013/40/ΕΕ για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών, να επιβάλλουν κυρώσεις σε νομικά πρόσωπα που έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα όπως επιθέσεις κατά των εν λόγω συστημάτων· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να κάνουν χρήση της δυνατότητας επιβολής άλλων κυρώσεων σε αυτές τις νομικές οντότητες, όπως η προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων·

21.  καλεί τα κράτη μέλη, τους φορείς ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς, τους κατασκευαστές και τους παρόχους κρίσιμων υπηρεσιών υποδομής να αναφέρουν στην Επιτροπή και στον ENISA κάθε αποδεικτικό στοιχείο σε σχέση με «κερκόπορτες» ή άλλα σημαντικά τρωτά σημεία που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δικτύων τηλεπικοινωνιών ή να παραβιάζουν το δίκαιο της Ένωσης και θεμελιώδη δικαιώματα· αναμένει από τις εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων, καθώς και από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, να διερευνούν διεξοδικά τις ενδείξεις για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων από εξωτερικούς πωλητές και να επιβάλλουν κατάλληλες ποινές και κυρώσεις σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικείμενη έναρξη ισχύος κανονισμού για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) για λόγους ασφάλειας και δημόσιας τάξης, και υπογραμμίζει ότι ο κανονισμός αυτός θεσπίζει για πρώτη φορά έναν κατάλογο τομέων και παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, οι οποίοι είναι σημαντικοί για την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη σε επίπεδο ΕΕ·

23.  καλεί το Συμβούλιο να επιταχύνει τις εργασίες του σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ePrivacy)·

24.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίζει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από την έρευνα έως την ανάπτυξη και την υιοθέτηση βασικών τεχνολογιών, να διαδίδει σχετικές πληροφορίες και να προάγει έναν υγιή κυβερνοχώρο και εκπαιδευτικά προγράμματα που θα περιλαμβάνουν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, και πιστεύει ότι, μεταξύ άλλων μέτρων, το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη θα αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για τον σκοπό αυτόν·

25.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένων εύρωστων καθεστώτων επενδύσεων, για τη δημιουργία ενός φιλικού προς την καινοτομία περιβάλλοντος στους κόλπους της ΕΕ, το οποίο θα πρέπει να είναι προσιτό σε όλες τις επιχειρήσεις της ψηφιακής οικονομίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)· τονίζει επιπλέον ότι το περιβάλλον αυτό θα πρέπει να επιτρέπει στους Ευρωπαίους πωλητές να αναπτύσσουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να είναι ανταγωνιστικοί·

26.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τα ανωτέρω αιτήματα στο πλαίσιο των επικείμενων συζητήσεων για τη μελλοντική στρατηγική ΕΕ-Κίνας, ως προϋπόθεση για να παραμείνει η ΕΕ ανταγωνιστική και να διασφαλίσει την ασφάλεια των ψηφιακών της υποδομών·

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 321 της 17.12.2018, σ. 36.
(2) ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ L 218 της 14.8.2013, σ. 8.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0121.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0343.
(6) ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 144.
(7) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(8) ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου