Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2159(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0075/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0075/2019

Συζήτηση :

PV 11/03/2019 - 24
CRE 11/03/2019 - 24

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.24
CRE 12/03/2019 - 9.24
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0158

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 170kWORD 60k
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση
P8_TA(2019)0158A8-0075/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση (2018/2159(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις αρχές και τους σκοπούς του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, του 1975, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και το σύνολο των αρχών του, ως έγγραφο που συνιστά ακρογωνιαίο λίθο για την ευρωπαϊκή και ευρύτερη περιφερειακή τάξη ασφάλειας,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών και την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση, καθώς και για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη τη Γενική Ιδέα του Συμβουλίου για την Ενίσχυση των Δυνατοτήτων Διαμεσολάβησης και Διαλόγου της ΕΕ, της 10ης Νοεμβρίου 2009 (15779/09),

–  έχοντας υπόψη τη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας που παρουσίασε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) Federica Mogherini στις 28 Ιουνίου 2016, καθώς και την πρώτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της με τίτλο «Από το κοινό όραμα στην κοινή δράση: εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ» που δημοσιεύτηκε στις 18 Ιουνίου 2017,

–   έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 15ης Νοεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ όσον αφορά την ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 5ης Ιουλίου 2018 προς το Συμβούλιο όσον αφορά την 73η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2306 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 230/2014 για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της 13ης Ιουνίου 2018 της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, με την υποστήριξη της Επιτροπής, προς το Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (HR(2018) 94),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0075/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαγωγή της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας συγκαταλέγεται στους λόγους ύπαρξης της ΕΕ, όπως αναγνωρίστηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2012, και κατέχει κεντρική θέση στη Συνθήκη της Λισαβόνας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει το θεματολόγιο για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, σύμφωνα με την απόφαση 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τις επακόλουθες επικαιροποιήσεις του, καθώς και το θεματολόγιο για τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια, σύμφωνα με την απόφαση 2250 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τις επακόλουθες επικαιροποιήσεις του·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ένας από τους μεγαλύτερους χορηγούς που υποστηρίζει την πρόληψη συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης με τα μέσα εξωτερικής βοήθειας που διαθέτει·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως σημαντικός παράγοντας που συνεισφέρει σε διεθνείς οργανισμούς, βασικός χορηγός βοήθειας και ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος στον κόσμο, η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην οικοδόμηση της ειρήνης παγκοσμίως, στην πρόληψη συγκρούσεων και στην ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη συγκρούσεων και η διαμεσολάβηση θα πρέπει να συνδυάζονται στο πλαίσιο μιας συνολικής προσέγγισης που θα συνδυάζει την ασφάλεια, τη διπλωματία και την ανάπτυξη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία με περιφερειακούς οργανισμούς όπως ο ΟΑΣΕ, ο οποίος στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι, του 1975, διατυπώνει μεταξύ άλλων τις αρχές της μη χρήσης βίας, της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, των ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης των λαών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω οργανισμοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη συγκρούσεων και στη διαμεσολάβηση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη των βίαιων συγκρούσεων είναι θεμελιώδους σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες η Ευρώπη και η γειτονία της, καθώς και για την πολιτική και κοινωνική πρόοδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο της αποτελεσματικής πολυμέρειας και είναι απαραίτητη για την επίτευξη των ΣΒΑ, και συγκεκριμένα του στόχου 16 για ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και αποτελεσματικούς, υπεύθυνους και χωρίς αποκλεισμούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής παροχή υποστήριξης από την ΕΕ σε στρατιωτικούς και μη στρατιωτικούς φορείς σε τρίτες χώρες αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την πρόληψη επαναλαμβανόμενων βίαιων συγκρούσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη και διαρκής ειρήνη και ασφάλεια συνδέονται άρρηκτα με τη βιώσιμη ανάπτυξη·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη συγκρούσεων και η διαμεσολάβηση θα πρέπει να διασφαλίζουν τη διατήρηση της σταθερότητας και της ανάπτυξης στα κράτη και στις γεωγραφικές περιοχές των οποίων η κατάσταση συνιστά άμεσο ζήτημα ασφάλειας για την Ένωση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη αποτελεί στρατηγική λειτουργία με στόχο να διασφαλίζεται η ανάληψη αποτελεσματικής δράσης πριν από τις κρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαμεσολάβηση αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο διπλωματίας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη, τον περιορισμό ή την επίλυση μιας σύγκρουσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δημιουργούνται όλο και περισσότεροι άρρηκτοι δεσμοί μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας, και ότι ο σύνθετος χαρακτήρας των παγκόσμιων προκλήσεων απαιτεί μια σφαιρική και ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση όσον αφορά τις εξωτερικές συγκρούσεις και κρίσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μια ισχυρότερη διοργανική προσέγγιση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα είναι σε θέση να αναπτύξει και να εφαρμόσει πλήρως τις ικανότητές της·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική στρατηγική της ΕΕ, οι πολιτικές δηλώσεις και οι θεσμικές εξελίξεις αποτελούν θετικές ενδείξεις της δέσμευσης της ΑΠ/ΥΕ να δώσει προτεραιότητα στην πρόληψη συγκρούσεων και στη διαμεσολάβηση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα συνεισφέρουν σημαντικά στην υποστήριξη της πρόληψης συγκρούσεων και της οικοδόμησης της ειρήνης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταβατική δικαιοσύνη αποτελεί ένα σημαντικό σύνολο δικαστικών και μη δικαστικών μηχανισμών που εστιάζουν στην υποχρέωση λογοδοσίας για αδικήματα του παρελθόντος, καθώς και στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου, δίκαιου και ειρηνικού μέλλοντος·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει αναλάβει εξέχοντα ρόλο στην κοινοβουλευτική διπλωματία, μεταξύ άλλων και στις διαδικασίες διαμεσολάβησης και διαλόγου, όπου αξιοποιεί την εδραιωμένη κουλτούρα του όσον αφορά τον διάλογο και την επίτευξη συναίνεσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βίαιες συγκρούσεις και ο πόλεμος έχουν δυσανάλογο αντίκτυπο στους αμάχους, ιδιαίτερα στις γυναίκες και στα παιδιά, και θέτουν τις γυναίκες σε μεγαλύτερο κίνδυνο, σε σύγκριση με τους άνδρες, να πέσουν θύματα οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καταναγκαστικής εργασίας, εκτοπισμού, κράτησης και σεξουαλικής βίας, όπως ο βιασμός, που χρησιμοποιείται ως τακτική πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός συμμετοχή των γυναικών και των νέων είναι σημαντική για την πρόληψη συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης, καθώς και την πρόληψη κάθε μορφής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται και να υποστηρίζεται η ενεργός και ουσιώδης συμμετοχή των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών παραγόντων, τόσο των στρατιωτικών όσο και των μη στρατιωτικών, μεταξύ άλλων των γυναικών, των μειονοτήτων, των αυτόχθονων πληθυσμών και των νέων, κατά την προώθηση και τη διευκόλυνση της οικοδόμησης ικανοτήτων και εμπιστοσύνης στη διαμεσολάβηση, στον διάλογο και στη συμφιλίωση·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες για την πρόληψη συγκρούσεων και για την οικοδόμηση και τη διατήρηση της ειρήνης συχνά υποχρηματοδοτούνται, παρά τις δεσμεύσεις πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, γεγονός που έχει δευτερογενείς επιπτώσεις στην ικανότητα προώθησης και διευκόλυνσης της δράσης στους τομείς αυτούς·

1.  προτρέπει την Ένωση να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πρόληψη συγκρούσεων και στη διαμεσολάβηση στο πλαίσιο ή προς στήριξη των υφιστάμενων συμφωνηθέντων μορφών και αρχών διαπραγμάτευσης· υπογραμμίζει ότι η προσέγγιση αυτή αποφέρει υψηλή ενωσιακή προστιθέμενη αξία σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο παγκοσμίως, καθώς και σε επίπεδο ανθρώπινης ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι οι δράσεις στο πλαίσιο της πρόληψης συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας και αξιοπιστίας της Ένωσης στη διεθνή σκηνή·

2.  αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι στρατιωτικές και μη στρατιωτικές αποστολές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) στη διατήρηση της ειρήνης, στην αποφυγή συγκρούσεων και στην ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας·

3.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ, τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ορίσουν κοινές, μακροπρόθεσμες προτεραιότητες στον τομέα της πρόληψης συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν μέρος μιας τακτικής διαδικασίας στρατηγικού προγραμματισμού·

4.  ζητεί μια μακροχρόνια οικοδόμηση ειρήνης που θα αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια των συγκρούσεων·

5.  ζητεί τη βελτίωση της υφιστάμενης αρχιτεκτονικής ώστε να υποστηρίζονται οι προτεραιότητες της ΕΕ όπως περιγράφονται κατωτέρω·

6.  ζητεί την εφαρμογή ανθρωποκεντρικών προσεγγίσεων που συνεκτιμούν τη διάσταση της σύγκρουσης, και οι οποίες θέτουν την ανθρώπινη ασφάλεια στο επίκεντρο της δέσμευσης της ΕΕ, προκειμένου να επιτυγχάνονται επί τόπου θετικά και βιώσιμα αποτελέσματα·

7.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τις υπηρεσίες της Επιτροπής που ασχολούνται με την εξωτερική δράση να υποβάλλουν ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την εφαρμογή των δεσμεύσεων της ενωσιακής πολιτικής όσον αφορά την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση·

Σχετικά με τη βελτίωση των θεσμικών ικανοτήτων της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση

8.  υποστηρίζει την πιο συνεκτική και ολιστική προσέγγιση της ΕΕ στον τομέα των εξωτερικών συγκρούσεων και κρίσεων, θεωρεί ότι η σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά τις εξωτερικές συγκρούσεις και κρίσεις συνιστά την προστιθέμενη αξία της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, και ότι όλα τα μέσα πρέπει να εφαρμοστούν το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι αποκρίσεις της ΕΕ σε κάθε στάδιο της σύγκρουσης και να καταστεί η εν λόγω σφαιρική προσέγγιση πιο λειτουργική και πιο αποτελεσματική· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τους κανόνες και τις αρχές του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και εκφράζει την υποστήριξή του για τα πλαίσια, τις προσεγγίσεις και τις αρχές διαπραγμάτευσης που υφίστανται ήδη· επαναλαμβάνει ότι κάθε σύγκρουση θα πρέπει να εξετάζεται ανεξάρτητα·

9.  τονίζει ότι η ενίσχυση των ικανοτήτων θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εντοπίζουν τις γεωγραφικές περιοχές προτεραιότητας για την ανάληψη δράσης όσον αφορά την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση, και να διευκολύνει τη διμερή συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών·

10.  ζητεί να συγκροτηθεί, υπό την εποπτεία της ΑΠ/ΥΕ, συμβουλευτική επιτροπή υψηλού επιπέδου της ΕΕ σχετικά με την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση, με σκοπό τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ομάδας έμπειρων ανώτερων πολιτικών διαμεσολαβητών και εμπειρογνωμόνων σε θέματα πρόληψης συγκρούσεων, ώστε να καθίσταται διαθέσιμη πολιτική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη εντός μικρών χρονικών περιθωρίων· πιστεύει ότι είναι αναγκαία επίσης μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα καλύπτει τη συμφιλίωση και τη μεταβατική δικαιοσύνη· ζητεί να ενθαρρύνεται συστηματικά η δημιουργία μηχανισμών συμφιλίωσης και λογοδοσίας σε όλες τις μετασυγκρουσιακές περιοχές, ώστε να διασφαλίζεται η λογοδοσία για εγκλήματα του παρελθόντος, καθώς και η πρόληψη και η αποτροπή για το μέλλον·

11.  ζητεί να διοριστεί ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την ειρήνη στην προεδρία της συμβουλευτικής επιτροπής υψηλού επιπέδου της ΕΕ, προκειμένου να προωθεί τη συνοχή και τον συντονισμό μεταξύ των θεσμικών οργάνων, μεταξύ άλλων και τη συνεργασία τους με την κοινωνία των πολιτών, ώστε να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και να αυξηθεί η ανάληψη δράσης, και δη σε προγενέστερα στάδια·

12.  ζητεί να θεσπιστούν άλλοι διοργανικοί μηχανισμοί, όπως ειδικές ομάδες για συγκεκριμένες καταστάσεις πρόληψης συγκρούσεων·

13.  ζητεί να συγκροτηθεί ειδική ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση, η οποία θα δώσει έμφαση στην ισχυρή δέσμευση της ΕΕ για ειρήνη και σταθερότητα στις γειτονικές της περιοχές·

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

14.  επικροτεί τη συγκρότηση ειδικού τμήματος της ΕΥΕΔ για τα μέσα πρόληψης συγκρούσεων, οικοδόμησης της ειρήνης και διαμεσολάβησης, και την ανάπτυξη εργαλείων όπως το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και η ανίχνευση οριζόντων· ζητεί να πραγματοποιηθούν επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων·

15.  ζητεί να πραγματοποιείται με πιο συστηματικό τρόπο η συλλογή, διαχείριση και διάδοση των σχετικών γνώσεων, με μορφότυπους που είναι προσβάσιμοι, πρακτικοί και επιχειρησιακά συναφείς για το προσωπικό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

16.  ζητεί να αναπτυχθούν περαιτέρω οι ικανότητες, τόσο του εσωτερικού προσωπικού όσο και των διαμεσολαβητών και άλλων εμπειρογνωμόνων, καθώς και τρίτων μερών, όσον αφορά την ανάλυση συγκρούσεων κατά τρόπο που συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου, την έγκαιρη προειδοποίηση, τη συμφιλίωση και την πρόληψη συγκρούσεων, σε συνεργασία με την ΕΥΕΔ και με τη συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

17.  υπενθυμίζει ότι είναι όλο και μεγαλύτερη η ανάγκη να προλαμβάνονται οι συγκρούσεις, για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των συγκρούσεων και την επίτευξη των ΣΒΑ, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημοκρατία και στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο κράτος δικαίου, στη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και στην παροχή υποστήριξης στην κοινωνία των πολιτών·

18.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να συνεκτιμάται η διάσταση της σύγκρουσης και του φύλου στο πλαίσιο όλων των ενωσιακών παρεμβάσεων σε περιοχές που πλήττονται από τη βία και τις συγκρούσεις· ζητεί να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ενσωμάτωση των πτυχών αυτών σε όλες τις σχετικές πολιτικές, στρατηγικές, δράσεις και επιχειρήσεις, κάτι που συνεπάγεται τη μεγαλύτερη εστίαση στην αποφυγή της πρόκλησης ζημίας, και παράλληλα τη μεγιστοποίηση της συμβολής της ΕΕ στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων για την πρόληψη συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης·

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

19.  υπογραμμίζει τον ρόλο της Ομάδας στήριξης της δημοκρατίας και εκλογικού συντονισμού (DEG), αλλά και των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι επικεφαλής της, ως επιχειρησιακού φορέα για τον συντονισμό των πρωτοβουλιών διαμεσολάβησης και διαλόγου· επικροτεί δε τις νέες πρωτοβουλίες, όπως ο διάλογος «Jean Monnet» για την ειρήνη και τη δημοκρατία (που πραγματοποιείται στο ιστορικό Σπίτι Jean Monnet στη Bazoches της Γαλλίας), τις δραστηριότητες που αφορούν τη βία στο πλαίσιο των εκλογών, καθώς και τον διακομματικό διάλογο και την επίτευξη συναίνεσης, και το πρόγραμμα Νέων Πολιτικών Ηγετών, και συνιστά να αναπτυχθούν περαιτέρω ως βασικά μέσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα της διαμεσολάβησης, της διευκόλυνσης και του διαλόγου· επικροτεί την απόφαση της DEG να αξιοποιήσει την επιτυχία της διαδικασίας του διαλόγου «Jean Monnet» με το κοινοβούλιο της πΓΔΜ, και να διευρύνει την εφαρμογή της μεθοδολογίας του διαλόγου «Jean Monnet» σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων·

20.  επικροτεί τη συνεργασία με το κοινοβούλιο της Ουκρανίας, με τη μορφή των διαλόγων «Jean Monnet», που αποσκοπεί στην επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των πολιτικών κινημάτων και κομμάτων στο εν λόγω κοινοβούλιο και κυρίως στην αναδιαμόρφωση της πολιτικής νοοτροπίας σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική προσέγγιση με βάση τον δημοκρατικό διάλογο και την επίτευξη συναίνεσης·

21.  επικροτεί τα συμπεράσματα του πέμπτου διαλόγου «Jean Monnet», ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 11-13 Οκτωβρίου 2018, και στο πλαίσιο του οποίου ελήφθησαν μέτρα για την υποστήριξη της εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης· αναγνωρίζει το αίτημα για συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Επιτροπή, ώστε να διευκολυνθεί ο διάλογος με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη από το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Ουκρανίας σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ουκρανικού κοινοβουλίου ως προς τον ρόλο του στην εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης·

22.  επικροτεί την νέα τριμερή πρωτοβουλία των προέδρων των κοινοβουλίων της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Γεωργίας να συγκροτήσουν μια περιφερειακή κοινοβουλευτική συνέλευση ως σημαντική πλατφόρμα περιφερειακού διαλόγου σχετικά με στρατηγικά ζητήματα, μεταξύ άλλων για την εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης και για την απόκριση σε βασικές προκλήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων του υβριδικού πολέμου και της παραπληροφόρησης· θεωρεί ότι η υποστήριξη του Κοινοβουλίου για αυτόν τον περιφερειακό κοινοβουλευτικό διάλογο αποτελεί σημαντική ένδειξη της δέσμευσής του προς την περιοχή ενόψει κοινών περιφερειακών προκλήσεων ασφάλειας·

23.  αναγνωρίζει τον αυξανόμενο ρόλο του στις διαδικασίες πολιτικής διαμεσολάβησης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την κοινή πρωτοβουλία του αρμόδιου Επιτρόπου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση και τριών διαμεσολαβητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κ. Kukan, Vajgl και Fleckenstein, όσον αφορά τη στήριξη των αρχηγών κομμάτων στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ώστε να εξέλθουν από την πολιτική κρίση με την έγκριση της συμφωνίας του Przino, του 2015· επιβεβαιώνει την προθυμία του να βασιστεί σε αυτό το παράδειγμα στενής διοργανικής συνεργασίας με την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ και να αυξήσει τη δέσμευσή του για ενίσχυση των πολιτικών διαλόγων και της συμφιλίωσης στα Δυτικά Βαλκάνια και στην ευρύτερη γειτονία·

24.  ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω το πρόγραμμα Νέων Πολιτικών Ηγετών στο πλαίσιο του θεματολογίου για τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια, βάσει της απόφασης 2250 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και να συνεχιστεί η εξαιρετική συνεργασία με την περιφερειακή πρωτοβουλία της ΑΠ/ΥΕ για τη Μεσόγειο στο πλαίσιο του προγράμματος Young Med Voices·

25.  θεωρεί ότι ο υψηλού επιπέδου διάλογος των νέων για τη «Γεφύρωση του χάσματος» αφήνει περιθώρια για διάλογο μεταξύ των εκπροσώπων της νεολαίας και νέων βουλευτών των κοινοβουλίων των Δυτικών Βαλκανίων, πράγμα το οποίο είναι σημαντικό για την υποστήριξη μιας νοοτροπίας διακομματικού διαλόγου και συμφιλίωσης, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών στην περιοχή·

26.  συνιστά να αναπτυχθούν περαιτέρω τα υφιστάμενα προγράμματα κοινοβουλευτικής κατάρτισης και καθοδήγησης που διατίθενται για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδιαίτερα για όσους ορίζονται διαμεσολαβητές ή επικεφαλής παρατηρητές, καθώς και τα προγράμματα κατάρτισης για βουλευτές, πολιτικά κόμματα και προσωπικό τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων που αφορούν την ισότητα των φύλων και τη νεολαία, σε συντονισμό με φορείς σε κράτη μέλη που έχουν αναπτύξει εμπειρογνωσία στον τομέα αυτόν·

27.  θεωρεί ότι οι ικανότητες του Κοινοβουλίου θα μπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω με τον διορισμό αντιπροέδρου αρμόδιου για τον συντονισμό της διαμεσολάβησης και τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων διαλόγου, ο οποίος θα δρα σε στενή συνεργασία με την DEG· ζητεί να συγκροτηθεί ομάδα νυν και πρώην βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

28.  υπογραμμίζει τον ρόλο του βραβείου Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις συγκρούσεις σε όλον τον κόσμο· ζητεί να αυξηθεί το χορηγούμενο ποσό του βραβείο κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο·

29.  αναγνωρίζει την ανάγκη να θεσμοθετήσει το Κοινοβούλιο τις διαδικασίες του όσον αφορά τη διαμεσολάβηση, προς στήριξη των συνολικών ενωσιακών προσπαθειών· ζητεί να ενισχυθούν οι κοινοβουλευτικές δραστηριότητες διπλωματίας και ανταλλαγών, μεταξύ άλλων και μέσω του έργου των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών·

30.  υπογραμμίζει τη μακροχρόνια στενή συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του ΟΑΣΕ στον τομέα των εκλογών και της στήριξης της δημοκρατίας· ζητεί να διευρυνθεί η συνεργασία αυτή, ώστε να καλύπτει τον τομέα της διαμεσολάβησης και του διαλόγου·

Σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια – ενίσχυση των έμφυλων ικανοτήτων όσον αφορά την ενωσιακή πρόληψη σαυγκρούσεων και διαμεσολάβηση

31.  καλεί την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, και στην ενσωμάτωση των αρχών που περιέχουν οι εν λόγω αποφάσεις σε όλα τα στάδια των ενωσιακών δραστηριοτήτων για την πρόληψη των συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση·

32.  ζητεί να εφαρμόζεται η πλήρης ισότητα των φύλων, και να καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες, ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή των γυναικών, των κοριτσιών και των νέων, αλλά και η προστασία των δικαιωμάτων τους, καθ’ όλον τον κύκλο των συγκρούσεων, από την πρόληψη έως τη μετασυγκρουσιακή ανασυγκρότηση, στο πλαίσιο των ενωσιακών δραστηριοτήτων που αφορούν την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση·

33.  ζητεί να συνεκτιμάται η διάσταση του φύλου σε όλες τις δράσεις συνεργασίας, κατάρτισης και παρέμβασης· επικροτεί τις ενωσιακές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο αυτό, καθώς και την ενεργό συμβολή της ΕΕ στο επόμενο σχέδιο δράσης για θέματα φύλου και στη νέα στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια·

34.  ζητεί να συμπεριλαμβάνεται η εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα φύλου, μεταξύ άλλων όσον αφορά την έμφυλη βία και τη σεξουαλική βία στο πλαίσιο συγκρούσεων, σε όλα τα στάδια της πρόληψης συγκρούσεων, της διαδικασίας διαμεσολάβησης και της οικοδόμησης της ειρήνης·

35.  καλεί την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια, και για την ενσωμάτωση των αρχών που κατοχυρώνονται στις εν λόγω αποφάσεις στις δραστηριότητες της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση·

36.  ζητεί κάθε δράση συνεργασίας, κατάρτισης και παρέμβασης να συνεκτιμά τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες των νέων γυναικών και των νέων ανδρών, αλλά και να προσαρμόζεται σε αυτές, λαμβανομένων υπόψη των διαφοροποιημένων τρόπων με τους οποίους οι βίαιες συγκρούσεις επηρεάζουν τη ζωή και το μέλλον τους, καθώς και της πολύτιμης συμβολής που μπορούν να έχουν στην πρόληψη και στην επίλυση των βίαιων συγκρούσεων·

Σχετικά με την ενίσχυση του ρόλου και των ικανοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της προσέγγισης της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση

37.  θεωρεί ότι η συνολική προσέγγιση της ΕΕ και οι προτεραιότητές της όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

38.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και οι διαπροσωπικές επαφές για την πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων·

39.  ζητεί να πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα με όσες ειδικεύονται στα δικαιώματα των γυναικών και στα ανθρώπινα δικαιώματα των μειονοτήτων, κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή ενωσιακών προγραμμάτων και πολιτικών για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη διαμεσολάβηση·

Σχετικά με τους χρηματοδοτικούς και δημοσιονομικούς πόρους που διατίθενται για την ενωσιακή πρόληψη συγκρούσεων και διαμεσολάβηση

40.  είναι της άποψης ότι οι αυξανόμενες προκλήσεις απαιτούν να διατίθενται υψηλότερα κονδύλια για την πρόληψη συγκρούσεων και να προβλέπεται ικανότητα εξειδικευμένου προσωπικού·

41.  τονίζει την ανάγκη να διατίθενται επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι συγκεκριμένα για ενωσιακές δράσεις για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2021-2027)·

42.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τη γραμμή προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ που προορίζεται για την ανάλυση συγκρούσεων και τη συνεκτίμηση της διάστασης της σύγκρουσης, την έγκαιρη προειδοποίηση, την υποστήριξη της διαμεσολάβησης και τις μελλοντικές προτεραιότητες στον τομέα αυτόν·

o
o   o

43.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους Προέδρους της Επιτροπής και του Συμβουλίου, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην ΕΥΕΔ, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην Επιτροπή, στον ΟΑΣΕ, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 130.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0312.
(3) ΕΕ L 335 της 15.12.2017, σ. 6.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου