Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2546(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0143/2019

Внесени текстове :

B8-0143/2019

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2019)0159

Приети текстове
PDF 116kWORD 48k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург
Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: освобождаване на Английската централна банка от изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2014 за прозрачност преди и след сключването на сделките
P8_TA(2019)0159B8-0143/2019

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 30 януари 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1799 с цел освобождаване на Английската централна банка от изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2014 за прозрачност преди и след сключването на сделките (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))

Европейският парламент,

—  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2019)00793),

—  като взе предвид писмото на Комисията от 30 януари 2019 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото от 21 февруари 2019 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012(1), и по-специално член 1, параграф 9 и член 50, параграф 5 от него,

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

–  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че делегираният акт за изменение съдържа важни изменения, за да се гарантира, че Английската централна банка ще продължи да се ползва от съществуващото освобождаване, в съответствие с член 1, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 600/2014, след смяна на статута на Обединеното кралство, което ще стане трета държава;

Б.  като има предвид, че Парламентът признава значението на бързото приемане на този акт, за да се гарантира готовността на Европейския съюз в случай на оттегляне на Обединеното кралство от Съюза без споразумение за оттегляне;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 173, 12.6.2014 г., стp. 84.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност