Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2579(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0149/2019

Внесени текстове :

B8-0149/2019

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2019)0163

Приети текстове
PDF 118kWORD 49k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: възможността за корекция на среднодневния брой на сделките с акции, по отношение на които мястото на търговия с най-висок оборот се намира извън Съюза
P8_TA(2019)0163B8-0149/2019

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 13 февруари 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 по отношение на възможността за корекция на среднодневния брой на сделките с акции, по отношение на които мястото на търговия с най-висок оборот се намира извън Съюза (C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))

Европейският парламент,

—  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2019)00904),

—  като взе предвид писмото на Комисията от 21 февруари 2019 г., с което се отправя искане към Парламента да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото от 4 март 2019 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС(1), и по-специално член 49, параграф 3 от нея,

—  като взе предвид член 10, параграф 1 и член 13 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(2),

—  като взе предвид проектите на регулаторни технически стандарти (РТС) относно „изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 на Комисията (РТС 11)“, представени от Европейския орган за ценни книжа и пазари на 8 ноември 2018 г. в съответствие с член 49, параграф 3 от Директива 2014/65/ЕС,

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че делегираният акт съдържа важни изменения за запазване на конкурентоспособността на местата за търговия на ЕС, които предлагат търговия с тези акции, които са допуснати до търговия или се търгуват в Съюза и трета държава едновременно, по отношение на които мястото на търговия с най-висок оборот се намира извън Съюза;

Б.  като има предвид, че Парламентът признава значението на бързото приемане на този акт, за да се гарантира готовността на Европейския съюз в случай на оттегляне на Обединеното кралство от Съюза без споразумение за оттегляне;

В.  като има предвид, че Парламентът счита, че приетите РТС не са „същите“ като проектите на РТС, представени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, поради промените, въведени от Комисията в този проект, и счита, че разполага с три месеца („период на контрол“), за да възрази срещу РТС; като има предвид, че Парламентът настоятелно призовава Комисията да посочва едномесечния контролен период единствено в случаите, когато Комисията е приела без промени проектите на Европейския орган за ценни книжа и пазари, т.е. когато проектът и приетите регулаторни технически стандарти са „едни и същи“;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349.
(2) OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност