Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2579(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0149/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0149/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0163

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 116kWORD 49k
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: δυνατότητα προσαρμογής του μέσου ημερήσιου αριθμού συναλλαγών για μετοχή, σε περίπτωση που ο τόπος διαπραγμάτευσης με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών της μετοχής αυτής βρίσκεται εκτός της Ένωσης
P8_TA(2019)0163B8-0149/2019

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/588 όσον αφορά τη δυνατότητα προσαρμογής του μέσου ημερήσιου αριθμού συναλλαγών για μετοχή, σε περίπτωση που ο τόπος διαπραγμάτευσης με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών της μετοχής αυτής βρίσκεται εκτός της Ένωσης (C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2019)00904),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 4 Μαρτίου 2019 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ(1), και ιδίως το άρθρο 49 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 10 παράγραφος 1 και το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ(2),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/588 της Επιτροπής (ΡΤΠ-11) που υπέβαλε στις 8 Νοεμβρίου 2018 η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη περιέχει σημαντικές τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των ενωσιακών τόπων διαπραγμάτευσης οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης των εν λόγω μετοχών που είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Ένωση και σε τρίτη χώρα ταυτόχρονα, και εφόσον ο τόπος διαπραγμάτευσης με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών των εν λόγω μετοχών βρίσκεται εκτός της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία της ταχείας έγκρισης της εν λόγω πράξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι το εγκριθέν ΡΤΠ δεν είναι «ίδιο» με το σχέδιο ΡΤΠ που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, λόγω των αλλαγών που επέφερε η Επιτροπή στο εν λόγω σχέδιο, και θεωρεί ότι έχει στη διάθεσή του τρεις μήνες για να διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με το ΡΤΠ («περίοδος ελέγχου»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να υποδεικνύει τη μηνιαία περίοδο ελέγχου μόνο σε περιπτώσεις όπου η Επιτροπή έχει εγκρίνει τα σχέδια των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών χωρίς αλλαγές, δηλαδή όταν το σχέδιο και το εγκριθέν ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο παραμένουν «ίδια»·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349.
(2) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου