Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/0030(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0082/2019

Indgivne tekster :

A8-0082/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/03/2019 - 11.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0167

Vedtagne tekster
PDF 125kWORD 43k
Onsdag den 13. marts 2019 - Strasbourg
Videreførelse af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I
P8_TA(2019)0167A8-0082/2019
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bestemmelser for videreførelsen af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands ("Det Forenede Kongerige") udtræden af Den Europæiske Union (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2019)0065),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 165, stk. 4, og artikel 166, stk. 4 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0040/2019),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 20. februar 2019 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. februar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0082/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om bestemmelser for videreførelsen af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+, oprettet ved forordning (EU) nr. 1288/2013, i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
P8_TC1-COD(2019)0030

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2019/499.)

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik