Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0302M(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0058/2019

Ingivna texter :

A8-0058/2019

Debatter :

PV 12/03/2019 - 21
CRE 12/03/2019 - 21

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 11.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0170

Antagna texter
PDF 186kWORD 58k
Onsdagen den 13 mars 2019 - Strasbourg
Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (resolution)
P8_TA(2019)0170A8-0058/2019

Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 13 mars 2019 med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan (15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302M(NLE))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15093/2016),

–  med beaktande av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan(1), som undertecknades den 18 februari 2017 av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini,

–  med beaktande av den begäran om parlamentariskt godkännande som rådet lade fram den 6 februari 2018 i enlighet med artikel 37 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och artiklarna 207, 209, 218.6 a andra stycket och 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) (C8-0107/2018),

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 13 mars 2019 om förslaget till rådets beslut(2),

–  med beaktande av den provisoriska tillämpningen av delar av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan, som faller under EU:s exklusiva behörighet från och med den 1 december 2017,

–  med beaktande av sin resolution av den 13 juni 2013 om förhandlingarna om ett samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan(3),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Afghanistan, särskilt sina resolutioner av den 16 december 2010 om en ny strategi för Afghanistan(4), av den 15 december 2011 om budgetkontroll av EU:s ekonomiska bistånd till Afghanistan(5), av den 12 mars 2014 om Pakistans regionala roll och politiska förbindelser med EU(6), av den 8 oktober 2015 om dödsstraffet(7), av den 26 november 2015 om Afghanistan, särskilt dödandet i Zabulprovinsen(8), av den 28 april 2016 om angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt(9), av den 5 april 2017 om hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar(10), av den 13 september 2017 om EU:s politiska förbindelser med Indien(11) och av den 14 december 2017 om situationen i Afghanistan(12),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 19 november 2018 och den 16 oktober 2017 om Afghanistan,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik till Europaparlamentet och rådet av den 24 juli 2017 om beståndsdelar i en EU-strategi för Afghanistan (JOIN(2017)0031),

–  med beaktande av det fleråriga vägledande programmet för Afghanistan 2014–2020, inom ramen för unionens finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete,

–  med beaktande av EU:s färdplan för dialog med det civila samhället i Afghanistan 2018–2020,

—  med beaktande av avvecklingen av Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (Eupol Afghanistan) 2016,

–  med beaktande av rapporten från FN:s generalsekreterare av den 10 september 2018 om situationen i Afghanistan och dess konsekvenser för internationell fred och säkerhet,

—  med beaktande av samarbetsavtalet ”Joint Way Forward” om migrationsfrågor mellan Afghanistan och EU, av den 2 oktober 2016,

—  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 2210 (2015) och 2344 (2017) och mandatet för FN:s biståndsuppdrag i Afghanistan (Unama),

–  med beaktande av rapporten av den 12 april 2017 från FN:s särskilda rapportör om internflyktingars mänskliga rättigheter om hans uppdrag till Afghanistan,

–  med beaktande av begäran från ICC:s chefsåklagare, Fatou Bensouda, av den 3 november 2017 om att inleda en utredning om de krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som påstås ha begåtts i Afghanistan sedan 1 maj 2003,

–  med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter,

–  med beaktande av ministerkonferensen i Genève om Afghanistan den 27–28 november 2018,

—  med beaktande av resultaten från den internationella konferensen om Afghanistan i Bryssel den 5 oktober 2016, där EU var medordförande, och de ömsesidiga åtaganden som gjordes vid de internationella konferenserna om Afghanistan i Bonn den 5 december 2011, i Tokyo den 8 juli 2012 och i London den 4 december 2014,

–  med beaktande av konferensen i Tasjkent om Afghanistan den 26–27 mars 2018,

—  med beaktande av processen ”Heart of Asia” som inleddes i Istanbul den 2 november 2011,

—  med beaktande av Kabuldeklarationen av den 22 december 2002 om goda grannförbindelser,

–  med beaktande av den Nato-ledda FN-utsedda internationella säkerhetsstyrkan (Isaf) (2003–2014) och slutsatserna från Nato-toppmötet i Bryssel den 24–25 maj 2017, med avseende på fortsättningen för dess uppdrag ”Resolute Support” för utbildning, rådgivning och stöd (2014 fram till i dag),

–  med beaktande av Afghanistans åtgärdsplan för humanitärt bistånd 2018–2021,

–  med beaktande av ramen för oberoende genom ömsesidig ansvarighet, som godkändes vid konferensen om Afghanistan i Bryssel den 4–5 oktober 2016,

–  med beaktande av artikel 99.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor, yttrandet från utskottet för utveckling och ståndpunkten i form av ändringsförslag från utskottet för internationell handel (A8-0058/2019), och av följande skäl:

A.  Den 10 november 2011 antog rådet ett beslut om bemyndigande för kommissionen att förhandla om ett samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Afghanistan(13). Samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling har tillämpats provisoriskt och delvis sedan den 1 december 2017, innan parlamentet gav sitt samtycke till detta.

B.  Den 13 januari 2016 lade den höga representanten och kommissionen för rådet fram ett gemensamt förslag till rådsbeslut om undertecknande respektive ingående av samarbetsavtalet, som ett avtal mellan Europeiska unionen och Afghanistan (avseende enbart EU).

C.  Medlemsstaterna godkände innehållet i samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling men uttryckte en preferens för ett ”blandat” avtal med provisorisk tillämpning, och uppmanade därför kommissionen och den höga representanten att se över förslagen i enlighet därmed i syfte att beakta avtalets blandade karaktär och dess provisoriska tillämpning.

D.  Samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling undertecknades den 18 februari 2017.

E.  Samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling kommer att utgöra grunden för förbindelserna mellan EU och Afghanistan under de kommande tio åren, och skulle kunna förlängas automatiskt i femårsperioder.

F.  Parlamentet har delvis, men inte fullständigt, informerats under förhandlingarnas gång. Parlamentet mottog rådets förhandlingsdirektiv för Europeiska utrikestjänsten först den 16 mars 2018, i stället för i november 2011 när parlamentet informerades om beslutet att inleda förhandlingar.

G.  Denna rättsliga ram bygger på den nuvarande EU-strategin för Afghanistan samt EU:s omfattande externa finansieringsbistånd.

H.  Samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling kommer att vara den första avtalsförbindelsen mellan EU och Afghanistan, som bekräftar EU:s åtagande till Afghanistans framtida utveckling under ”omvandlingsdecenniet” (2014–2024), med stärkande av historiska, politiska och ekonomiska förbindelser mellan de båda parterna.

I.  Samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling reflekterar de principer och villkor som det framtida partnerskapet mellan EU och Afghanistan kommer att baseras på (avdelningarna I och II), inbegripet grundsatsklausulerna om mänskliga rättigheter och icke-spridning av massförstörelsevapen. Samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling ger möjlighet till samarbete på en rad olika områden, inklusive utveckling (avdelning III), handel och investeringar (avdelning IV), rättsliga frågor och rättsstatsprincipen (avdelning V), inklusive kampen mot organiserad brottslighet, penningtvätt och narkotikabekämpning, samarbete om migration, och ett potentiellt framtida återtagandeavtal, samt sektorsamarbete (avdelning VI).

J.  Samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling kommer även att göra det möjligt för EU och Afghanistan att gemensamt ta itu med sådana globala utmaningar som nukleärt säkerhetsskydd, icke-spridning och klimatförändringar.

K.  Afghanistan står vid ett vägskäl och om ytterligare ansträngningar inte görs så riskerar alla ansträngningar, alla framsteg och alla uppoffringar som hittills gjorts för Afghanistans utveckling att gå förlorade.

L.  Framväxten av terroristhotet från den Daish-anknutna gruppen känd som Islamiska staten i Khorasanprovinsen (IS-KP) har starkt bidragit till att säkerhetssituationen försämrats ytterligare. I maj 2018 kontrollerade den afghanska regeringen 56 % av distrikten i Afghanistan och 56 % av territoriet, med 65 % av befolkningen, medan det pågår stridigheter om 32 % av distrikten och 12 % står under rebellernas kontroll(14),(15).

M.  Sedan 2002 har Europeiska unionen och dess medlemsstater tillsammans varit den största internationella bidragsgivaren till Afghanistan och dess folk, och tillhandahåller över 3,66 miljarder euro i utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd. Enligt det fleråriga vägledande programmet 2014–2020 för Afghanistan, tilldelas en ny utvecklingsfond på 1,4 miljarder euro för perioden 2014–2020. Afghanistans BNP är för närvarande 20 miljarder US-dollar och landets tillväxttakt har minskat sedan 2014. Den afghanska ekonomin står fortfarande inför ett antal utmaningar, såsom korruption, låg skatteuppbörd, bristfällig infrastruktur och svagt skapande av arbetstillfällen.

N.  Sedan 2001 har många EU-medlemsstater, Natopartner och allierade länder bidragit till stabilisering och utveckling av Afghanistan med militära och civila resurser, vilket har satt dem i en situation med många sårade och stora förluster. Ett stabilt och oberoende Afghanistan som kan försörja sig självt och som förvägrar terroristgrupper en fristad ligger fortfarande i Natos, EU:s och dess medlemsstaters grundläggande säkerhetsintressen. EU:s medlemsstater har fortfarande över 3 000 militärt anställda i Afghanistan som deltar i Natos Resolute Support-uppdrag.

O.  Det finns över 2,5 miljoner registrerade flyktingar och mellan två och tre miljoner papperslösa afghaner i Iran och Pakistan. Det finns över 2 miljoner internflyktingar i Afghanistan, varav över 300 000 fördrevs under 2018. Många av dessa individer har osäker livsmedelsförsörjning, bristfällig inkvartering, otillräcklig tillgång till sanitet och hälso- och sjukvårdsinrättningar samt bristande skydd, och många är barn i kategorin särskilt utsatta för risken för barnarbete, sexuellt utnyttjande eller potentiell rekrytering till kriminella grupper. Över 450 000 afghaner har återvänt till Afghanistan eller deporterats från Iran sedan början av 2018. Pakistans regering har meddelat att de 1,7 miljoner afghanska flyktingar som är registrerade i landet kommer att behöva skickas tillbaka till Afghanistan.

P.  Enligt FN undergräver korruptionen i Afghanistan statens legitimitet och utgör ett allvarligt hot mot god samhällsstyrning och hållbar utveckling, genom att den förhindrar framväxten av en real ekonomi.

Q.  Afghanistan är en kustlös stat med låga inkomster som har varit konfliktdrabbad, och detta medför särskilda utmaningar för det internationella samfundet och dess institutioner.

R.  Enligt ”Global Adaptation Index” är Afghanistan ett av de länder i världen som är mest sårbara för klimatförändringar.

S.  Nya hot och internationella kriser uppstår, vilka minskar allmänhetens fokus, stöd och engagemang när det gäller situationen i Afghanistan.

T.  Uppskattningsvis 87 % av afghanska kvinnor utsätts för könsrelaterat våld. Afghanistan rankas på 153:e plats av 160 länder på FN:s jämställdhetsindex 2017.

U.  År 2017 nådde opiumodlingen i Afghanistan rekordhöga nivåer, med en ökning med 63 % jämfört med 2016. Den olagliga handeln med opiater ger nytt bränsle åt instabilitet och uppror samt ökar finansieringen av terroristgrupper i Afghanistan.

V.  För första gången följer den afghanska budgeten för 2018 internationella standarder för prognoser och redovisning.

W.  Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan avslutades 2016 efter nio års framsteg.

Politisk-strategiska aspekter

1.  Europaparlamentet står fast vid sitt åtagande att stödja Afghanistans regering i dess ansträngningar för att skapa en säker och stabil framtid för det afghanska folket genom nyckelreformer för att förbättra förvaltningen och rättsstaten, bekämpa terrorism och extremism, uppnå hållbar fred och utveckling, bygga legitima, demokratiska institutioner, främja motståndskraft inför de nationella och regionala säkerhetsutmaningarna, säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna, inklusive kvinnors, barns samt etniska och religiösa minoriteters rättigheter, bekämpa korruption, motverka narkotika, förbättra den finanspolitiska hållbarheten och verka för inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, social utveckling och landsbygdsutveckling, så att unga, som utgör två tredjedelar av befolkningen, ges en bättre framtid. Parlamentet betonar att det behövs en fredlig lösning på konflikten i Afghanistan och att alla åtgärder bör riktas mot detta mest akuta mål.

2.  Europaparlamentet understryker att Afghanistans långsiktiga utveckling kommer att bero på ansvarsskyldighet, god förvaltning, hållbara åtgärder för människors säkerhet, inbegripet fattigdomsminskning och skapande av arbetstillfällen, tillgång till sociala tjänster och hälso- och sjukvård, utbildning och skydd av grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter, inklusive kvinnors och minoriteters rättigheter. Parlamentet framhäver behovet av att hantera angelägenheter på ett sätt som säkerställer inkluderande ekonomisk tillväxt och gynnsamma villkor för hållbara utländska investeringar som främjar Afghanistans befolkning, med full respekt för sociala normer och miljö- och arbetsnormer.

3.  Europaparlamentet är oroat över den centrala regeringens bräcklighet och instabilitet och dess brist på kontroll i stora delar av landet, vilket förvärrar konfliktens inverkan på civilbefolkningen. Parlamentet uppmanar EU och det internationella samfundet att underlätta medling, till exempel när det gäller olösta frågor efter valet.

4.  Europaparlamentet uppmanar EU att stödja insatserna för att motverka den långsiktiga tendens till spänningar mellan etniska grupper som bidrar till den centrala maktens sönderfall samt att stödja det afghanska samhällets rika, multietniska väv.

5.  Europaparlamentet betonar sitt långsiktiga stöd för trovärdiga, fria, rättvisa och öppna val, i linje med internationella standarder, och uttrycker sitt stöd för EU:s valobservatörsuppdrag i landet, inklusive observationen av 2019 års presidentval. Parlamentet betonar att resultatet av detta val, mot bakgrund av kronisk politisk rivalitet, kommer att ha en enorm inverkan på den afghanska regeringens framtida stabilitet.

6.  Europaparlamentet understryker landets stora ekonomiska potential tack vare det geografiska läget och dess mänskliga resurser och naturresurser.

7.  Europaparlamentet betonar EU:s betydande finansiella och politiska stöd till Afghanistans sociala och ekonomiska utveckling, humanitära bistånd och regionala konnektivitet. Parlamentet efterfrågar bestämt åtgärder för gemensam programplanering mellan EU och dess medlemsstater.

8.  Europaparlamentet betonar i detta sammanhang att EU och Förenta staterna behöver samordna sin politik och föra en dialog om Afghanistan och regionala frågor.

9.  Europaparlamentet välkomnar den gemensamma kommuniké som antogs vid ministerkonferensen om Afghanistan den 27–28 november 2018 i Genève, som FN stod värd för, med avseende på de utfästelser som gjordes vid konferensen om Afghanistan i Bryssel 2016.

Regionala aktörers roll och ansvar

10.  Europaparlamentet erinrar om att Afghanistan är en inlandsstat belägen i den knutpunkt som sammanlänkar Asien och Mellanöstern och erkänner att stöd och positivt samarbete från grannländer och regionala makter, särskilt Kina, Iran, Indien, Ryssland och Pakistan, är avgörande för Afghanistans stabilisering, utveckling och ekonomiska hållbarhet. Parlamentet beklagar att ett stabilt och framgångsrikt Afghanistan inte alltid är slutmålet för dessa regionala aktörer och understryker den nyckelroll som dessa länder har i stabiliserings- och fredsprocessen. Parlamentet ber grannländerna att i framtiden avstå från att blockera afghansk export, såsom tidigare har skett.

11.  Europaparlamentet betonar att rörligheten och den ihållande aktiviteten inom terroristnätverk som opererar i Afghanistan, och även i Pakistan, bidrar till den instabila situationen i hela regionen.

12.  Europaparlamentet understryker att Afghanistan ofta är föremål för regionala makters motstridiga mål. Parlamentet uppmanar dessa att till fullo stödja fredsansträngningarna i Afghanistan. Parlamentet stöder regionala samarbetsforum, men oroas av det parallella deltagandet av vissa av Afghanistans grannländer i konflikten via ställföreträdare, vilket undergräver fredsansträngningarna. Parlamentet uppmanar dessa grannländer att avstå från att involvera ombud i sina rivaliteter i Afghanistan och uppmanar såväl grannländer som regionala makter att helt och fullt samarbeta för att uppnå långvarig och hållbar fred i Afghanistan.

13.  Europaparlamentet uppmanar EU att öka sina ansträngningar för att åstadkomma dialog och samarbete med regionala partner i syfte att bekämpa narkotikahandel, penningtvätt, finansiering av terrorism och människosmuggling.

14.  Europaparlamentet framhåller den grundläggande betydelse som infrastruktur och regional utveckling har i Afghanistan för att förbättra handeln och konnektiviteten mellan länder i Central- och Sydasien, och som en stabiliserande faktor i regionen.

15.  Europaparlamentet uppmanar EU att inkludera hänsyn till samarbetet mellan EU och Afghanistan i sina strategier för Central- och Sydasien.

Säkerhet och fredsbyggande åtgärder

16.  Europaparlamentet är fortsatt djupt bekymrat över den fortsatta försämringen av säkerhetsläget i Afghanistan och de territoriella vinster som fortfarande görs av militanta talibaner och olika terroristgrupper såsom Islamiska staten i Khorasanprovinsen (IS-KP), som förefaller ha kraftig förstärkning genom närvaron av utländska stridande. Parlamentet fördömer bestämt attacker som begås av dessa mot afghanska civila, säkerhetsstyrkor, institutioner och civilsamhället. Parlamentet upprepar sitt fulla åtagande att bekämpa alla former av terrorism och hyllar alla koalitionsstyrkor, afghanska styrkor och civila som har betalat med sitt liv för ett demokratiskt, inkluderande, välmående, säkert och stabilt Afghanistan. Parlamentet noterar att över hälften av attackerna mot regeringen under 2018 tillskrevs IS-KP, vilkas syfte är att störa försonings- och fredsprocessen och få den att spåra ur. Parlamentet noterar med oro att de nuvarande jihadistorganisationerna, IS-KP, al-Qaida och deras olika hjälptrupper, har lyckats anpassa sig och slå rot, vilket utgör en stor säkerhetsutmaning för Afghanistan, regionen och Europa.

17.  Europaparlamentet framhåller EU:s fortsatta stöd till den inkluderande afghanledda och afghanstyrda freds- och försoningsprocessen, inbegripet genomförandet av det fredsavtal som slutits med Hezb-e-Islami. Parlamentet är redo att bidra till detta med alla lämpliga EU-instrument så snart det finns en meningsfull fredsprocess. Parlamentet uppmanar talibanerna att fördöma våld, ansluta sig till fredsprocessen och acceptera den afghanska författningen. Parlamentet understryker sitt stöd för det omfattande erbjudande om fred som regeringen upprepade gånger lämnat till talibanerna. Det civila samhället uppmanas att vara fullt delaktigt i dessa samtal. Parlamentet erkänner att frågan om en långsiktig, kombinerad internationell säkerhetsnärvaro behöver tas upp för att stödja de afghanska säkerhetsstyrkorna i att stabilisera landet och förhindra att det återigen blir en fristad för terroristgrupper och en källa till instabilitet i regionen. Parlamentet uppmanar alla parter i konflikten att respektera internationell humanitär rätt.

18.  Europaparlamentet välkomnar den första perioden av vapenvila sedan 2001, Eid-al-Fitr, som visade på en utbredd fredsvilja bland afghanerna. Parlamentet uppmanar talibanerna att hörsamma den afghanska presidentens begäran om en ny period av vapenvila.

19.  Europaparlamentet framhåller att fyra årtionden av krig och konflikter, som började med den sovjetiska invasionen av Afghanistan 1979, har lett till många av de olösta problem som Afghanistan står inför i dag. Parlamentet erkänner i detta avseende den roll som unga och exilafghaner spelar i processen för att bygga upp en säkrare och bättre framtid för landet. Parlamentet uppmanar EU att stödja övergångsrättvisa för offren för våldsamheterna.

20.  Europaparlamentet noterar att EU, sedan avslutandet i december 2016 av uppdraget Eupol Afghanistan inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, som tillhandahöll specialistutbildning och rådgivning till den afghanska nationella polisen och inrikesministeriet, har fortsatt sitt samarbete med afghansk polis genom EU:s externa instrument, såsom instrumentet som bidrar till stabilitet och fred, vilket även finansierar försoningsåtgärder.

21.  Europaparlamentet noterar att Isafuppdraget framgångsrikt byggde upp de afghanska nationella säkerhetsstyrkorna från grunden till en kapabel styrka med 352 000 soldater och poliser med infanteri, militärpolis, underrättelsetjänst, rensning av färdvägar, underhållstjänst för strid, kapacitet avseende läkarvård, luftfart och logistik, och därmed bekämpade rebellernas inflytande i landet.

22.  Europaparlamentet noterar att Isaf skapade en säker miljö för att förbättra styrningen och den ekonomiska utvecklingen, vilket ledde till den största procentuella förbättringen i något land när det gäller grundläggande hälso- och sjukvård och andra utvecklingsindikatorer. Parlamentet noterar att Isafs framgångar även ledde till att livskraftiga medier växte fram, och till att miljontals afghaner nu utövar sin rösträtt.

23.  Europaparlamentet uppmuntrar Natos ”Resolute Support”-uppdrag att fortsätta sin utbildning och tillsyn av den afghanska armén. Medlemsstaterna uppmuntras att erbjuda civil träning i krishantering för Afghanistans nationella och lokala förvaltningar.

24.  Europaparlamentet uppmanar Nato och EU att samarbeta för att samla underrättelser om rebellgrupper som hotar Afghanistan och att gemensamt samordna politiska rekommendationer till de afghanska säkerhetsstyrkorna.

25.  Europaparlamentet beklagar djupt att talibanerna och andra rebellgrupper utnyttjar EU:s och det internationella samfundets närvaro i Afghanistan och den utveckling de har uppnått för propagandaändamål, för att stärka myten att utländska ockupanter hämmar Afghanistan och landets livsstil. Parlamentet uppmanar EU och den afghanska regeringen att motverka sådan propaganda.

26.  Europaparlamentet understryker att bekämpning av terrorismfinansiering är avgörande för att skapa gynnsamma förutsättningar för säkerhet i Afghanistan. Parlamentet uppmanar med kraft alla relevanta partner att stärka sina åtgärder för att montera ned alla nätverk för finansiering av terrorister, inklusive att sätta stopp för missbruket av hawala-nätverk och internationella bidrag för detta syfte, med målsättningen att bekämpa radikalisering, extremism och rekryteringsverktyg som afghanska terroristorganisationer fortsatt förlitar sig på.

27.  Europaparlamentet uppmanar bestämt den afghanska regeringen att vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att förhindrandet och motverkandet av spridningen av extremistiska ideologier finns med bland de högsta prioriteringarna.

28.  Europaparlamentet stöder det afghanska programmet för fred och återintegrering, som socialt återintegrerar talibanmedlemmar som överlämnar sig själva och tar avstånd från våld. Parlamentet lovordar Förenade kungariket för att redan ha bidragit med över nio miljoner brittiska pund.

29.  Europaparlamentet uppmanar Afghanistans regering att till fullo genomföra FN:s säkerhetsråds resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet, och att säkerställa kvinnors deltagande, skydd och rättigheter genom hela konfliktcykeln, från konfliktförebyggande till återuppbyggnad efter konflikten.

30.  Europaparlamentet uppmanar den afghanska regeringen att utveckla effektiva kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära (CBRN) motmedel. Parlamentet uppmanar med kraft EU att tillhandahålla operativt, tekniskt och finansiellt stöd för uppbyggnad av CBRN-kapacitet.

31.  Europaparlamentet uppmanar den afghanska regeringen att förbättra sina inhemska kontrollsystem för att motverka den omfattande spridningen av handeldvapen och lätta vapen i enlighet med befintliga internationella normer.

Statsbyggande

32.  Europaparlamentet framhäver behovet av att Afghanistans regering och det internationella samfundet ökar sina ansträngningar för att sätta stopp för korruptionen i landet samt att de stärker inkluderande och reaktiva institutioner och förbättrar den lokala samhällsstyrningen, vilka utgör kritiska steg för att bygga upp en stabil och legitim stat som kan förhindra konflikter och uppror. Parlamentet uppmanar den afghanska regeringen att stärka den nationella kapaciteten för att återvinna stulna tillgångar, genom program såsom initiativet för återvinning av stulna tillgångar som drivs av Världsbanksgruppen och FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC).

33.  Europaparlamentet uppmanar Afghanistans regering att öka det politiska deltagandet, öka ansvarigheten och aktivt bekämpa korruption.

34.  Europaparlamentet betonar att klyftan mellan Afghanistans nationella och lokala förvaltningar måste överbryggas. Parlamentet erkänner att detta problem eventuellt skulle kunna mildras om den afghanska regeringen verkställde den stadga som kräver att regionala guvernörer finns närvarande inom de territorier som de företräder.

35.  Europarlamentet uppmanar EU att se till att EU:s medel investeras i projekt som hjälper den afghanska befolkningen och att lämpligt stöd ges till kommunerna för tillhandahållandet av grundläggande service och till uppbyggnad av lokal förvaltning, så att en grundläggande levnadsstandard för befolkningen kan säkerställas. EU uppmanas även att säkerställa samordning mellan de centrala myndigheterna och kommunerna i syfte att fastställa prioriteringar när det gäller investeringar, att öka stödet till civilsamhället, framför allt till människorättsförsvarare, och att i synnerhet prioritera finansiering av projekt som stöder aktörer som verkar för ansvarsskyldighet, mänskliga rättigheter och demokratiska principer, och som främjar lokalt förankrad dialog och mekanismer för konfliktlösning.

36.  Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta sin utfasningsplan efter avslutandet av Eupol-uppdraget, vilket innefattar att säkerställa en hållbar övergång för verksamheten till Eupols lokala och internationella partner. Alla parter uppmanas att upprätthålla sina ansträngningar för att utveckla den afghanska nationella polisen till en professionell styrka för trygghet och säkerhet, stärka alla brottsbekämpande institutioner, med särskilt fokus på rättsväsendets oberoende och polisen, samt på att förbättra de afghanska fängelsernas tillstånd och respektera fångars rättigheter.

37.  Europaparlamentet beklagar att kampanjer för narkotikabekämpning i Afghanistan har misslyckats och att otillräckliga åtgärder har vidtagits gentemot talibanska narkotikalaboratorier och internationella organiserade brottsnätverk, som är i centrum för narkotikahandeln och tillhandahåller finansiering för talibanernas och terroristernas operationer. Parlamentet stöder och ställer sig bakom den afghanska regeringens nya strategi mot narkotika, som backas upp av UNODC. Parlamentet uttrycker oro över den ökande opiumodlingen i Afghanistan(16) och uppmanar Afghanistans regering att genomföra en riktad politik för att vända denna utveckling. Det är av avgörande vikt att det skapas faktiska och hållbara alternativ till vallmoproduktion och att dessa görs tillgängliga för producenter.

38.  Europaparlamentet understryker att de främsta inkomstkällorna för talibanerna är olaglig gruvdrift och opiumproduktion. Parlamentet noterar att talibanerna för närvarande uppskattas generera intäkter på 200–300 miljoner euro årligen från olaglig gruvdrift.

39.  Europaparlamentet begär att det införs lämpliga kontroller och motvikter och ökad transparens för att säkra en effektiv offentlig förvaltning, inklusive finansiell förvaltning samt förebyggande av allt missbruk av bistånd och utvecklingsstöd, i linje med Parisförklaringen om biståndseffektivitet.

40.  Europaparlamentet välkomnar att EU 2016 tecknade ett avtal om statsbyggande med Afghanistan, där man över en tvåårsperiod anslog 200 miljoner euro i budgetstöd för att stärka de offentliga institutionerna och öka resurserna till utvecklingsprioriteringar såsom skapande av ekonomisk tillväxt, fattigdomsminskning och korruptionsbekämpning. Parlamentet betonar att resurserna måste användas effektivt.

41.  Europaparlamentet konstaterar att avtalet om statsbyggande bygger på en överlag positiv bedömning av de framsteg som Afghanistan har gjort på centrala reformområden. Parlamentet erkänner vikten av målbeskrivningen i avtalet om statsbyggande samt finansieringsvillkoren. Parlamentet betonar vidare vikten av tillsyn och systematisk övervakning för att förebygga missbruk. Parlamentet understryker betydelsen av att fokusera på utveckling och stabilitet från den afghanska regeringens sida. Parlamentet uppmanar kommissionen att hålla parlamentet regelbundet informerat om genomförandet av avtalet om statsbyggande och betonar att dess resultat i detta avseende bör användas vid förberedelsen av det fortsatta budgetstödet för perioden 2018–2021.

Civilsamhället och mänskliga rättigheter

42.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att samarbetsavtalet mellan EU och Afghanistan betonar dialog i människorättsfrågor, särskilt rättigheter för kvinnor, barn och etniska och religiösa minoriteter, för att säkra tillgång till resurser och stödja fullständigt utövande av deras grundläggande rättigheter, även genom att fler kvinnor i Afghanistan deltar i regeringsstrukturer, i säkerhetssystemet och i rättsväsendet. Afghanistan uppmanas att verka för utrotande av alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor. Parlamentet betonar behovet av att lägga mer ansträngningar på genomförandet av de bestämmelser i samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling som uppges i rubrik I och II.

43.  Europaparlamentet insisterar på att EU håller en hård linje när det gäller genomförandet av mänskliga rättigheter och betonar att demokratiska principer, mänskliga rättigheter, särskilt kvinnors och minoriteters rättigheter, och rättsstatsprincipen är väsentliga delar av avtalet. Parlamentet insisterar även på att EU vidtar specifika åtgärder om Afghanistans regering kränker väsentliga delar av avtalet.

44.  Europaparlamentet påminner om att EU har ett särskilt fokus på att förbättra villkoren för kvinnor, barn, funktionshindrade och människor som lever i fattigdom och att dessa grupper är i särskilt behov av stöd, inklusive på hälso- och utbildningsområdet.

45.  Europaparlamentet välkomnar den mycket framträdande ställning som jämställdhet och relaterade politikområden har i avtalet, och dess starka fokus på utveckling av det civila samhället. Parlamentet uppmanar EU att genom sitt utvecklingsarbete ytterligare främja jämställdhet och kvinnors egenmakt, eftersom de ändrade samhällsattityderna när det gäller kvinnors socioekonomiska roll kräver motsvarande åtgärder för ökad medvetenhet, utbildning och reform av regelverket.

46.  Europaparlamentet betonar behovet av skydd av etniska och religiösa minoriteter som hotas eller attackeras. Parlamentet noterar att den etniska gruppen shiitiska hazarer oftare utgör måltavlor än andra grupper och därför förtjänar särskild uppmärksamhet.

47.  Europaparlamentet efterlyser förstärkning av och stöd till nationella, regionala och lokala människorättsrelaterade institutioner i Afghanistan, organisationer i det civila samhället samt den akademiska världen. Parlamentet uppmanar med kraft de internationella motparterna att uppmuntra till tätare samarbete och dialog med dessa afghanska partner.

48.  Europaparlamentet stöder ICC:s ansträngningar för att säkerställa ansvarsskyldighet för de krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som påstås ha begåtts sedan maj 2003.

49.  Europaparlamentet uttrycker oro över det växande antalet mer våldsamma och avsiktliga attacker mot hälso- och sjukvårdsinrättningar samt hälso- och sjukvårdspersonal och attacker som riktas mot civil infrastruktur. Parlamentet uppmanar bestämt alla parter att respektera sina skyldigheter enligt internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt för att förhindra attacker mot civila och mot civil infrastruktur.

50.  Europaparlamentet uppmanar Afghanistans regering att införa ett omedelbart moratorium mot dödsstraff som ett steg mot dess avskaffande.

Utveckling och handel

51.  Europaparlamentet erkänner att det slutliga målet för EU:s stöd till Afghanistan är att bistå landets regering och ekonomi i att utrota fattigdom och i att utvecklas till ett tillstånd av oberoende och tillväxt med intern utveckling och regionalt samarbete genom extern handel och hållbara offentliga investeringar, för att minska det alltför stora beroendet av utländskt bistånd, genom att bidra till Afghanistans sociala, ekonomiska och miljömässiga utveckling.

52.  Europaparlamentet noterar att Afghanistan är ett av de länder som tar emot mest utvecklingsbistånd i världen och att EU:s institutioner anslog 3,6 miljarder euro i stöd till landet mellan 2002 och 2016. Parlamentet beklagar att den andel afghaner som lever i fattigdom har ökat från 38 % (2012) till 55 % (2017), och framhåller att tillväxten i landet har varit långsam sedan 2014, i och med tillbakadragandet av de internationella säkerhetsstyrkorna, åtföljande minskningar i de internationella bidragen och ett försämrat säkerhetsläge.

53.  Europaparlamentet betonar behovet av att ta itu med den höga arbetslösheten och bekämpa fattigdomen i syfte att verka för fred och stabilitet i landet.

54.  Europaparlamentet understryker att det krävs fler sysselsättningsmöjligheter utanför jordbruket och statliga jobb för att förhindra att unga män värvas till talibanerna och andra rebellnätverk.

55.  Europaparlamentet välkomnar Afghanistans nationella freds- och utvecklingsram från 2016 och ramen för oberoende genom ömsesidig ansvarighet, som antagits av den afghanska regeringen. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att, genom samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling, fortsätta att stödja afghanskstyrda utvecklingsprioriteringar i överensstämmelse med principerna om utvecklingseffektivitet.

56.  Europaparlamentet uppmanar den höga representanten för utrikes- och säkerhetspolitik och kommissionen att regelbundet utvärdera alla EU-åtgärder i Afghanistan genom klart definierade kvalitativa och kvantitativa indikatorer för framför allt utvecklingsbistånd, god förvaltning, inklusive rättsväsendet, respekt för mänskliga rättigheter och säkerhet. Parlamentet vill i detta sammanhang också se en utvärdering av de relativa effekterna av EU:s åtgärder på helhetssituationen i landet och av samordnings- och samarbetsnivån mellan EU:s aktörer och andra internationella uppdrag och åtgärder, samt att resultat och rekommendationer från denna utvärdering publiceras och rapporteras tillbaka till parlamentet.

57.  Europaparlamentet beklagar att de betydande utländska biståndsinsatserna endast har haft begränsad effekt. Europeiska revisionsrätten uppmanas att utarbeta en särskild rapport om effektiviteten hos EU:s bistånd till Afghanistan under det senaste årtiondet.

58.  Europaparlamentet uppmuntrar EU och andra internationella organ som deltar i Afghanistans utveckling att samarbeta med de afghanska medierna för att säkerställa strategisk kommunikation till den afghanska befolkningen beträffande utvecklingsåtgärderna samt deras källor, syften och effekter.

59.  Europaparlamentet påminner om att det för närvarande rådet brist på civila experter i Afghanistan. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att anställa och på lämpligt sätt utbilda civila experter på viktiga områden som är avgörande för den ekonomiska utvecklingen och för narkotikabekämpningen, som ska bistå och utbilda afghanska tjänstemän och ortsbor.

60.  Europaparlamentet understryker behovet av att stödja Afghanistans utbildningssystem för att öka det antal barn som går i skolan på alla nivåer.

61.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att inskrivningen i skolan har tiodubblats sedan 2001 och att flickor utgör 39 % av eleverna.

62.  Europaparlamentet efterlyser med eftertryck att särskild uppmärksamhet ägnas åt den unga generationen och efterfrågar att program såsom Erasmus+ och Horisont 2020 utnyttjas till fullo för att upprätta förbindelser mellan utbildningsinstitutioner, den akademiska världen, forskningssektorer och små och medelstora företag.

63.  Europaparlamentet stöder de åtgärder från EU:s och medlemsstaternas sida som bidrar till fonden för återuppbyggnaden av Afghanistan, som samförvaltas av Världsbanken och Afghanistans finansministerium och som arbetar för att tillhandahålla grundläggande kritiska tjänster med särskilt fokus på hälso- och sjukvård samt utbildning.

64.  Europaparlamentet välkomnar Afghanistans anslutning till Världshandelsorganisationen år 2016 och erkänner det mervärde som handel och utländska direktinvesteringar kommer att ge för Afghanistans framtid. Parlamentet erkänner den positiva roll som ett WTO-medlemskap skulle kunna ha för Afghanistans integration i världsekonomin.

65.  Europaparlamentet noterar att EU efter Afghanistans anslutning till WTO år 2016, som stärkte landets band till den globala ekonomin, beviljade Afghanistan tull- och kvotfritt tillträde till EU:s marknad, men konstaterar att ytterligare konkreta åtgärder krävs för att göra det möjligt för den privata sektorn att dra nytta av detta system och på så vis stärka sin interna utveckling.

66.  Europaparlamentet betonar att de afghanska myndigheterna bör utveckla en hållbar ekonomisk modell med utgångspunkt i omfördelningsprincipen. Parlamentet uppmanar EU att stödja Afghanistan i landets miljömässiga utveckling och energiövergång, eftersom bestämmelser om ren och hållbar energi är avgörande för att påskynda genomförandet av målen för hållbar utveckling.

67.  Europaparlamentet understryker att ytterligare åtgärder krävs för att öka offentliga institutioners kapacitet att formulera och genomföra strategier och politik för handel, förbättra den gränsöverskridande rörligheten för varor samt höja produktkvaliteten så att de uppfyller internationella normer.

68.  Europaparlamentet efterlyser förbättrade förbindelser mellan EU-baserade företag och den afghanska privata sektorn. Parlamentet efterlyser genomförandet av gynnsamma villkor för små och medelstora företags utveckling.

69.  Europaparlamentet stöder och välkomnar alla utvecklingsprogram som lanseras av EU, en enskild EU-medlemsstat eller någon medlem av det internationella samfundet, som har som målsättning att hjälpa ägare till småföretag och entreprenörer att hantera rättegångskostnader, förordningar och andra produktionshinder som annars avskräcker företag från att träda in på marknaden och/eller växa på marknaden.

70.  Europaparlamentet erkänner att mineralreserver i Afghanistan ger landet en ekonomisk möjlighet att skapa intäkter och sysselsättningstillfällen. Parlamentet noterar att Kina har visat intresse för dessa mineralreserver, med särskild tonvikt på sällsynta jordartsmetaller.

Migration

71.  Europaparlamentet erkänner att migration är en pågående utmaning för Afghanistan som leder till problem för grannländer och EU:s medlemsstater. Parlamentet uttrycker oro över det rekordstora antalet återvändande migranter, främst från Pakistan och Iran, och i mindre utsträckning från Europa. Parlamentet erkänner att problem gällande internflyktingar och flyktingar är en följd av hotet om våld från upprorsgrupper i Afghanistan, samt ekonomiska faktorer och miljöfaktorer. Parlamentet framhåller att insatser från EU:s och det internationella samfundets sida bör fokuseras på att förebygga de grundläggande orsakerna till massmigration. Parlamentet välkomnar Afghanistans nationella strategi för hantering av återvändande. Parlamentet oroas dock över avsaknaden av en stående integrationspolitik från de afghanska myndigheternas sida för att hantera de nuvarande återvändande. Parlamentet är övertygat om att ordentlig återintegration av återvändande, särskilt barn, som måste garanteras tillgång till grundskole- och gymnasieutbildning, är avgörande för att säkra stabilitet i landet och att personer som har återvänt inte har utsatts för våld eller tvång under återvändandeförfarandena.

72.  Europaparlamentet understryker att 5,5 miljoner människor enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) är i behov av humanitärt bistånd i Afghanistan, däribland internflyktingar på grund av konflikter eller torka, och betonar att torkan har lett till tvångsförflyttning av över 250 000 människor i landets norra och västra delar. Parlamentet konstaterar att endast 33,5 % av åtgärdsplanen för humanitärt bistånd är finansierad, och uppmanar därför bestämt unionen och dess medlemsstater att intensifiera sina ansträngningar för att ta itu med viktiga humanitära utmaningar och mänskliga behov, och att särskilt ta hänsyn till utsatta personer, såsom personer som befinner sig i svårtillgängliga områden.

73.  Europaparlamentet beklagar att, trots att det i artikel 28.4 i samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling fastställs att parterna bör ingå ett återtagandeavtal, inget formellt avtal har uppnåtts, endast det informella samarbetsavtalet ”Joint Way Forward”. Parlamentet anser att det är viktigt att alla avtal angående återtagande formaliseras för att säkra demokratiskt ansvarstagande. Parlamentet beklagar bristen på parlamentarisk tillsyn och demokratisk kontroll när det gäller ingåendet av samarbetsavtalet ”Joint Way Forward” och betonar vikten av att föra en kontinuerlig dialog med de relevanta aktörerna för att hitta en hållbar lösning för den regionala dimensionen i frågan om afghanska flyktingar.

74.  Europaparlamentet beklagar migrationsvågen från Afghanistan till väst, i synnerhet utbildade personer och unga människor, på grund av bristen på framtidsutsikter i landet. Parlamentet framhåller det EU-bistånd som betalas ut i Pakistan och Iran för att förbättra afghanska emigranters liv. Parlamentet uppmanar dessa länder att inte utvisa dessa personer, vilket skulle kunna ha en kraftigt negativ inverkan på Afghanistans stabilitet och ekonomi. Parlamentet uppmanar bestämt till att återsändandet av flyktingarna till deras hem organiseras på ett säkert, ordnat och frivilligt sätt.

75.  Europaparlamentet lovordar Europeiska kommissionens upprättande av ett stort projekt år 2016 för att återintegrera återvändande migranter på ett bättre sätt i Afghanistan, Bangladesh och Pakistan med 72 miljoner euro som öronmärkts särskilt för Afghanistan mellan 2016 och 2020.

76.  Europaparlamentet framhåller att EU:s utvecklingsbistånd till Afghanistan inte endast bör ses ur ett migrations- och gränsförvaltningsperspektiv, och anser att man genom utvecklingsbiståndet på ett effektivt sätt bör ta itu med de grundläggande orsakerna till migration.

Sektoriellt samarbete

77.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att presentera omfattande strategier för varje sektor i syfte att säkerställa en bred utveckling inom alla områden för samarbete med Afghanistan.

78.  Europaparlamentet efterfrågar att ansträngningar görs för att dra nytta av EU:s erfarenhet inom kapacitetsuppbyggnad, offentlig förvaltning och reform av offentliga tjänster. Parlamentet betonar det brådskande behovet av förbättrad förvaltning på skatteområdet. Parlamentet efterlyser stöd till organisationer i det civila samhället, med full respekt för deras olika etniska, religiösa, sociala eller politiska bakgrund.

79.  Europaparlamentet understryker att jordbruket står för 50 % av inkomsten för Afghanistans befolkning och en fjärdedel av dess BNP. Parlamentet noterar att EU har åtagit sig att spendera 1,4 miljarder euro mellan 2014 och 2020 på utvecklingsprojekt i landsbygdsområden. Parlamentet noterar vidare att dessa projekt är avgörande för att se till att jordbrukare inte börjar delta i den svarta ekonomin.

80.  Europaparlamentet noterar att 80 % av den afghanska befolkningen bedriver självhushållsjordbruk i en miljö som är ogynnsam för jordbruk, med bristfälliga bevattningsmetoder. Parlamentet stöder kraftfullare åtgärder för att garantera livsmedelstryggheten.

81.  Europaparlamentet noterar bekymrat den rådande torkan i Afghanistan, som är den svåraste på flera årtionden och som hotar människor, djur och jordbruk. Parlamentet uttrycker även oro över de ofta återkommande naturkatastroferna, t.ex. snabba översvämningsförlopp, jordskalv, jordskred och bistra vintrar.

82.  Europaparlamentet noterar bekymrat att skador på jordbruksprodukter, t.ex. vete, kan leda till tvångsförflyttning, fattigdom, svält, och i vissa fall övergång till den svarta marknaden, och noterar även att tre miljoner människor löper extremt hög risk att drabbas av förlust av livsmedelstrygghet och försörjningsmöjligheter.

83.  Europaparlamentet erkänner att en överföring av mer av värdekedjan för bearbetning av livsmedel tillbaka till Afghanistan skulle kunna öka inkomsterna för familjer, öka livsmedelstryggheten, minska livsmedelskostnaderna och tillhandahålla fler sysselsättningsmöjligheter.

84.  Europaparlamentet uppmuntrar EU att upprätthålla sina ansträngningar för att förbättra hälso- och sjukvården i Afghanistan och betonar vikten av vaccination för alla, i synnerhet dem som är särskilt sårbara för sjukdomar, såsom barn.

85.  Europaparlamentet välkomnar att grundläggande tillgång till hälso- och sjukvård har ökat från 9 % till över 57 %, att den förväntade livslängden har ökat från 44 år till 60 år och att dessa förbättringar möjliggjordes genom bidrag från EU, enskilda medlemsstater samt det internationella samfundet. Mot bakgrund av dessa prestationer erkänner parlamentet att mer återstår att göra för att fortsätta att höja medellivslängden och sänka dödligheten hos födande kvinnor samt hos nyfödda barn.

86.  Europaparlamentet fördömer starkt det korrupta agerandet inom det afghanska hälso- och sjukvårdssystemet, t.ex. importen av olagliga läkemedel, och uppmanar bestämt EU att fortsätta att utöva påtryckningar på den afghanska regeringen att göra mer för att förhindra sådant korrupt agerande.

87.  Europaparlamentet erinrar om behovet av utbildad hälso- och sjukvårdspersonal i Afghanistan och uppmanar EU och dess medlemsstater att fortsätta att föra in hälso- och sjukvårdspersonal som kan utbilda lokala läkare och medicinsk personal.

88.  Europaparlamentet noterar att människohandel och smuggling av migranter skadar samtliga sidor, i synnerhet det afghanska samhället. Parlamentet efterlyser ett snabbt genomförande av befintliga avtal, inbegripet när det gäller utbyte av information, för att nedmontera de transnationella kriminella nätverk som gynnas av instabilitet och svaga institutioner.

Genomförande av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling

89.  Europaparlamentet välkomnar samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling som det första avtalsförhållandet mellan EU och Afghanistan.

90.  Europaparlamentet noterar att samarbetsavtalet utgör grunden för utveckling av förbindelserna på olika områden såsom rättsstatlighet, hälsa, landsbygdsutveckling, utbildning, vetenskap och teknik, bekämpning av korruption, penningtvätt, finansiering av terrorism, organiserad brottslighet och narkotika, migration, nukleärt fysiskt skydd, icke-spridning av massförstörelsevapen och klimatförändringar.

91.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av organen för gemensamt samarbete på verkställande nivå, med tonvikt på att hålla regelbundna dialoger i politiska frågor, inklusive mänskliga rättigheter, särskilt kvinnors och barns rättigheter, vilka är väsentliga inslag i detta avtal, och på att hantera utmaningar och skapa möjligheter för ett starkare partnerskap.

92.  Europaparlamentet uttrycker oro över att samarbetsavtalet saknar bestämmelser om gemensam parlamentarisk kontroll av dess genomförande. Parlamentet framhäver den roll som Europaparlamentet, medlemsstaternas parlament och Afghanistans parlament spelar när det gäller att övervaka samarbetsavtalets genomförande.

93.  Europaparlamentet noterar ersättningen av EU:s särskilda representant för Afghanistan med ett särskilt sändebud från och med september 2017, i överensstämmelse med Europeiska utrikestjänstens struktur.

94.  Europaparlamentet beklagar att rådet gick vidare med ett beslut om provisorisk tillämpning inom områden som är underställda parlamentets godkännande, särskilt kapitlet om samarbete inom handel och investeringsfrågor, som faller inom EU:s exklusiva befogenheter, i stället för att begära ratificering tidigt i processen, innan detta steg. Parlamentet anser att detta beslut strider mot principen om lojalt samarbete enligt artikel 4.3 i EU-fördraget, och undergräver parlamentets lagstadgade rättigheter och skyldigheter.

o
o   o

95.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda sändebud för Afghanistan samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Islamiska republiken Afghanistan.

(1) EUT L 67, 14.3.2017, s. 3.
(2) Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2019)0169.
(3) EUT C 65, 19.2.2016, s. 133.
(4) EUT C 169 E, 15.6.2012, s. 108.
(5) EUT C 168 E, 14.6.2013, s. 55.
(6) EUT C 378, 9.11.2017, s. 73.
(7) EUT C 349, 17.10.2017, s. 41.
(8) EUT C 366, 27.10.2017, s. 129.
(9) EUT C 66, 21.2.2018, s. 17.
(10) EUT C 298, 23.8.2018, s. 39.
(11) EUT C 337, 20.9.2018, s. 48.
(12) EUT C 369, 11.10.2018, s. 85.
(13) Rådets beslut av den 10 november 2011 (16146/11 och 16147/11).
(14) EASO Country of Origin Information Report, Afghanistan Security Situation - Update, maj 2018, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan-security_situation_2018.pdf
(15) Kvartalsrapport från Förenta staternas särskilda generalinspektör för återuppbyggnad i Afghanistan till Förenta staternas kongress av den 30 oktober 2018, https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-30qr.pdf
(16) https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/May/last-years-record-opium-production-in-afghanistan-threatens-sustainable-development--latest-survey-reveals.html

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy