Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2116(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0171/2019

Predkladané texty :

A8-0171/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 11.8

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0172

Prijaté texty
PDF 159kWORD 50k
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg
Rozsah pôsobnosti a mandát osobitných zástupcov EÚ
P8_TA(2019)0172A8-0171/2019

Odporúčanie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k rozsahu pôsobnosti a mandátu osobitných zástupcov EÚ (2018/2116(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 2, 3, 6, 21, 33 a 36 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady z 26. júla 2010, ktorým sa ustanovuje organizácia a fungovanie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) o politickej zodpovednosti(2),

–  so zreteľom na výročné správy vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku za rok 2009 pre Európsky parlament na tému vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky,

–  so zreteľom na výročné správy EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete,

–  so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou z 20. novembra 2002 o prístupe Európskeho parlamentu k citlivým informáciám Rady v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky,

–  so zreteľom na Usmernenia pre vymenovanie, mandát a financovanie osobitných zástupcov EÚ z 9. júla 2007 a na poznámku Rady (7510/14) z 11. marca 2014;

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júla 2010 o návrhu rozhodnutia Rady o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť(3),

–  so zreteľom na Globálnu stratégiu pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie, ktorú 28. júna 2016 predstavila PK/VP, a na následné správy o vykonávaní,

–  so zreteľom na Usmernenia EÚ na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) osôb, ktoré prijala Rada v roku 2013,

–  so zreteľom na Helsinský záverečný akt Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) z roku 1975 spolu so všetkými jeho zásadami ako základný dokument pre bezpečnostný poriadok v Európe a širšom regióne,

–  so zreteľom na svoje uznesenia o výročných správach vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku pre Európsky parlament na tému vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky,

–  so zreteľom na svoje uznesenia o výročných správach EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete,

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ z 15. novembra 2017 o Východnom partnerstve v rámci príprav na samit v novembri 2017(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2017 o riešení porušení ľudských práv v súvislosti s vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenia týkajúce sa Ukrajiny, v ktorých sa požaduje vymenovanie osobitného zástupcu EÚ (ďalej len „OZEÚ“) pre Krym a donbaský región,

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 13. júna 2012 o osobitnom zástupcovi EÚ pre ľudské práva(6),

–  so zreteľom na články 110 a 113 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0171/2019),

A.  keďže EÚ má ambíciu byť silným globálnym aktérom, a to nielen z hospodárskeho, ale i politického hľadiska, ktorý sa svojimi opatreniami a politikami snaží prispieť k zachovaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti a svetového poriadku založeného na pravidlách;

B.  keďže osobitných zástupcov EÚ (OZEÚ) vymenúva Rada na návrh PK/VP a ich úlohou je presadzovať konkrétne ciele tematicky alebo geograficky špecifickej politickej alebo bezpečnostnej povahy; keďže sa osvedčili ako cenný a pružný nástroj diplomacie EÚ, pretože môžu vystupovať ako zosobnenie Európskej únie a zastupovať ju na kľúčových miestach a v kľúčových situáciách s podporou všetkých členských štátov; keďže flexibilita mandátov OZEÚ znamená, že predstavujú operačné nástroje, ktoré možno rýchlo využiť, keď vzniknú problémy v určitých krajinách alebo v súvislosti s určitými témami;

C.  keďže OZEÚ majú vďaka tomu, že sú často prítomní na mieste, privilegované postavenie pri zahájení dialógu s občianskou spoločnosťou a miestnymi aktérmi, ako aj pri vedení výskumu v teréne; keďže táto priama skúsenosť im umožňuje konštruktívne prispievať k utváraniu politík a stratégií;

D.  keďže v súčasnosti existuje päť regionálnych OZEÚ (pre Africký roh, Sahel, Strednú Áziu, mierový proces na Blízkom východe a Južný Kaukaz a krízu v Gruzínsku), dvaja osobitní zástupcovia EÚ pre konkrétne krajiny (Kosovo a Bosna a Hercegovina) a jeden tematicky zameraný osobitný zástupca EÚ, ktorý je zodpovedný za ľudské práva;

E.  keďže v súčasnosti sú vo funkcii OZEÚ len dve ženy;

F.  keďže dvojitá funkcia OZEÚ, ktorí majú po vymenovaní mandát pre konkrétne krajiny, na základe čoho je OZEÚ zároveň vedúcim delegácie EÚ v príslušnej krajine, prispela k súdržnosti a účinnosti vonkajšej činnosti EÚ; keďže menovanie ďalších osobitných zástupcov EÚ pre konkrétne krajiny musí byť v súlade so stratégiami EÚ v oblasti vonkajšej činnosti vzhľadom na posilnenie delegácií EÚ na základe Lisabonskej zmluvy, ktorou im bola zverená zodpovednosť za koordináciu všetkej činnosti EÚ v teréne vrátane opatrení SZBP;

G.  keďže existujú ďalšie oblasti a konflikty s veľkou prioritou, a to aj v bezprostrednom susedstve EÚ, ktoré si vyžadujú osobitné zameranie, viac zapojenia a viditeľnosti v EÚ, ako napríklad ruská agresia na Ukrajine a nezákonné obsadenie Krymu;

H.  keďže OZEÚ preukázali, že sú užitoční najmä pri vedení politických dialógov na vysokej úrovni a v súvislosti so svojou schopnosťou získať partnerov na vysokej úrovni vo veľmi citlivých politických prostrediach;

I.  keďže OZEÚ sú financovaní z rozpočtu SZBP, o ktorom spolurozhoduje Európsky parlament, a za plnenie rozpočtu sa zodpovedajú Komisii;

J.  keďže PK/VP sa zaviazala, že bude pozitívne reagovať na žiadosti Európskeho parlamentu o usporiadanie vypočutí novo vymenovaných osobitných zástupcov EÚ pred ich nástupom do funkcie a umožní pravidelné brífingy osobitných zástupcov EÚ pre Európsky parlament;

K.  keďže OZEÚ sa vyberajú spomedzi osôb, ktoré už predtým zastávali vyššiu diplomatickú alebo politickú funkciu vo svojej krajine alebo v medzinárodných organizáciách; keďže sa vyznačujú značným stupňom flexibility a voľnosti konania, pokiaľ ide o spôsob vykonávania ich mandátu, čo môže viesť k dosiahnutiu stanovených cieľov, vykonávaniu stratégií a vytváraniu pridanej hodnoty pre EÚ;

L.  keďže hlavnou úlohou OZEÚ je prispieť k jednote, konzistentnosti, súdržnosti a účinnosti vonkajšej činnosti a zastúpenia EÚ; keďže preukazujú záujem EÚ v danej krajine, regióne alebo tematickej oblasti, posilňujú jej viditeľnosť a prispievajú k vykonávaniu danej stratégie alebo politiky EÚ v krajine, regióne alebo tematickej oblasti patriacej do ich mandátu;

1.  odporúča Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku:

K mandátu

K nástrojom

K osobnému profilu

K príslušným oblastiam

K interakcii a spolupráci

   a) predložiť strategickú úvahu o používaní, úlohe, mandátoch a prínose OZEÚ v súvislosti s vykonávaním globálnej stratégie EÚ;
   b) zabezpečiť, aby OZEÚ boli menovaní len vtedy, ak využívanie tohto nástroja prináša jasnú pridanú hodnotu, t. j. ak ich úlohy nemôžu účinne plniť existujúce štruktúry v rámci ESVČ vrátane delegácií EÚ alebo v rámci Komisie;
   c) zabezpečiť, aby sa OZEÚ využívali v prvom rade na posilnenie úsilia EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a ich riešení a vykonávania stratégií EÚ, najmä prostredníctvom uľahčenia mediácie a dialógu, a na presadzovanie politických cieľov EÚ v konkrétnych tematických oblastiach, a to v rámci vonkajších vzťahov a v súlade s medzinárodným právom;
   d) zabrániť zvyšovaniu počtu osobitných zástupcov EÚ a roztrieštenosti ich mandátov, v dôsledku čoho by dochádzalo k prekrývaniu s činnosťami iných inštitúcií EÚ a zvyšovaniu nákladov na koordináciu;
   e) zabezpečiť, aby mandáty a opatrenia OZEÚ pri riešení regionálnej bezpečnosti a predchádzania konfliktom, mediácie a riešenia krízových situácií vychádzali zo zásad medzinárodného práva, ktoré sú stanovené v Helsinskom záverečnom akte z roku 1975 a v ďalších kľúčových normách medzinárodného práva, ako aj z mierového riešenia sporov, ako kľúčový prvok európskeho bezpečnostného poriadku a ako sa zdôrazňuje v globálnej stratégii EÚ; a aby dodržiavali všetky pravidlá a politiky, ktoré EÚ prijala vo vzťahu k danému regiónu alebo konfliktu, ktorý patrí do ich rámca pôsobnosti;
   f) zvážiť všetky možné spôsoby, ako posilniť úlohu OZEÚ ako účinného nástroja vonkajšej politiky EÚ, ktorý dokáže rozvíjať a presadzovať zahraničnopolitické iniciatívy EÚ a podporovať synergiu, najmä tým, že sa zabezpečí, aby OZEÚ mohli slobodne cestovať na území oblasti, na ktoré sa vzťahuje ich mandát, vrátane oblastí konfliktu, a tak účinne vykonávať svoje úlohy;
   g) zabezpečiť väčšiu transparentnosť a viditeľnosť práce OZEÚ vrátane informovania verejnosti o návštevách krajiny, pracovných programoch a prioritách, ako aj vytvorením samostatných webových stránok, ktoré umožnia verejnú kontrolu ich činnosti;
   h) posilniť prínosy, ktoré predstavujú pridanú hodnotu OZEÚ, konkrétne legitimitu založenú na podpore PK/VP a členských štátov, zodpovednosť voči krajine/regionálnu/tematickú zodpovednosť, politickú váhu, flexibilitu, podporiť prítomnosť a viditeľnosť EÚ v partnerských krajinách a posilniť tak profil EÚ ako účinného medzinárodného aktéra;
   i) umožniť primeranú dĺžku mandátu, ktorá vytvorí perspektívnu možnosť prijímať kvalifikovaných riadiacich pracovníkov a umožní vykonávať mandát, ako aj budovať dôveru vo vzťahu k partnerom, vytvárať siete a ovplyvňovať procesy; zabezpečiť pravidelné preskúmanie v súlade s vývojom v príslušnej krajine/príslušnom regióne alebo dotknutej oblasti a umožniť tiež predĺženie mandátu, ak si to vyžadujú okolnosti;
   j) prispieť k vykonávaniu politiky alebo stratégie EÚ v oblasti patriacej do ich pôsobnosti a k formulovaniu alebo revízii stratégií alebo politík;
   k) zabezpečiť, aby sa predchádzanie konfliktom a ich riešenie, uľahčenie mediácie a dialógu, ako aj základné slobody, ľudské práva, demokracia, právny štát a rodové otázky považovali za horizontálne priority, a teda ústredné prvky rozsahu pôsobnosti mandátov OZEÚ a aby sa zaručilo zodpovedajúce informovanie o krokoch podniknutých v týchto oblastiach;
   l) požadovať hodnotenie a monitorovanie postupov zahŕňajúcich dosiahnuté výsledky, zistených prekážok, uvedenie kľúčových výziev, prínos k tvorbe politiky a posúdenie koordinácie činností OZEÚ s inými aktérmi EÚ s cieľom podporiť výmeny najlepších postupov medzi OZEÚ, ako aj posúdiť výkonnosť a zvážiť obnovenie a preskúmanie mandátov;
   m) zabezpečiť súlad mandátu pre Strednú Áziu so stratégiou EÚ pre Strednú Áziu z roku 2007, ktorá bola zrevidovaná v roku 2015, s cieľom posilniť účinnosť a viditeľnosť Únie v tomto regióne;
   n) zaviesť rozsiahlu lehotu pre OZEÚ na zváženie v záujme zabezpečenia čo najvyššej úrovne etických noriem v prípadoch konfliktu záujmov;
   o) zabezpečiť, aby bol Výbor Európskeho parlamentu pre zahraničné veci zapojený do navrhovania nového aj rozšíreného mandátu OZEÚ;
   p) zachovať flexibilitu a autonómiu, ktorú v súčasnosti majú osobitní zástupcovia EÚ ako charakteristický nástroj SZBP s osobitným zdrojom financovania a privilegovaným vzťahom s Radou; zároveň však posilniť koordináciu a väzby zamerané na informovanie s príslušnými riadiacimi riaditeľstvami ESVČ (regionálne, tematické, SBOP a reakcia na krízu) a s príslušnými generálnymi riaditeľstvami Komisie; zabezpečiť rýchly a transparentný postup vymenovania a potvrdzovania;
   q) riešiť nedostatky pri zachovávaní inštitucionálnej pamäte a kontinuity medzi odchádzajúcimi a prichádzajúcimi OZEÚ, a to posilnením logistickej a administratívnej podpory, ktorú poskytuje ESVČ, vrátane archivácie, a najmä prostredníctvom vysielania politických poradcov ESVČ a ďalších inštitúcií EÚ, aby sa v náležitých prípadoch zapojili do tímov OZEÚ;
   r) menovať za OZEÚ osoby s rozsiahlymi diplomatickými a politickými odbornými znalosťami a vhodným profilom s cieľom zabezpečiť predovšetkým, aby mali politickú váhu potrebnú na vytvorenie väzieb a vzájomnej dôvery s partnermi na vysokej úrovni; využiť v tejto súvislosti veľký okruh osôb s politickými a diplomatickými skúsenosťami z celej EÚ; rešpektovať rodovú a geografickú rovnováhu; uistiť sa, aby rozhodnutie o menovaní konkrétnej osoby bolo prijaté transparentným spôsobom a až po potvrdení prípustnosti kandidáta, najmä so zreteľom na všetky možné konflikty záujmov a na to, aby kandidát spĺňal normy etického správania;
   s) zabezpečiť, aby sa menovanie OZEÚ mohlo potvrdiť až po tom, ako ich s pozitívnym výsledkom posúdi Výbor Európskeho parlamentu pre zahraničné veci;
   t) viac uľahčovať prístup k informáciám a odôvodnenie týkajúce sa vybraných kandidátov;
   u) zamerať mandáty OZEÚ na posilnenie regionálnej bezpečnosti a na predchádzanie konfliktom a ich riešenie, najmä prostredníctvom uľahčenia dialógu a mediácie, v čom môže zapojenie EÚ priniesť pridanú hodnotu; zabezpečiť, aby sa vymenovanie OZEÚ v prípade tematického zamerania neprekrývalo s úlohou Komisie a ESVČ ani ju neoslabovalo;
   v) berúc do úvahy úlohu osobitných zástupcov EÚ ako osobitného diplomatického nástroja v rámci vonkajšej činnosti EÚ a uznávajúc význam stability európskeho susedstva, podnecovať OZEÚ, aby rozvíjali čoraz užšie vzťahy s krajinami, ktoré sú postihnuté dlhotrvajúcimi konfliktmi, s dôrazom na to, že je veľmi potrebné, aby osobitní zástupcovia EÚ prispievali k mierovému riešeniu konfliktov v susedstve EÚ;
   w) oceniť vymenovanie nového osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva a uznať prácu jeho predchodcu, ktorý úspešne splnil svoju úlohu zvyšovať účinnosť a zviditeľňovať politiku EÚ v oblasti ľudských práv; konštatuje, že právomoci v rámci tejto funkcie boli rozšírené tak, aby zahŕňali podporu dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva a podporu medzinárodnej trestnej justície;
   x) posilniť kapacitu a úlohu OZEÚ pre ľudské práva a zohľadniť pritom, že táto úloha má celosvetový mandát, ktorý si preto vyžaduje a zahŕňa politický dialóg s tretími krajinami, príslušnými partnermi, podnikmi, občianskou spoločnosťou a medzinárodnými a regionálnymi organizáciami, a činnosti v príslušných medzinárodných fórach;
   y) vzhľadom na to, že je dôležité, aby sa počet osobitných zástupcov EÚ výrazne nezvýšil, a tak sa neoslabil ich osobitný charakter, postupne ukončovať výkon mandátov súčasných OZEÚ pre jednotlivé krajiny a až do celkového rozdelenia právomocí v budúcej Komisii a ESVČ zvážiť vymenovanie regionálnych OZEÚ; zvážiť vymenovanie tematických osobitných zástupcov EÚ pre medzinárodnú koordináciu boja proti zmene klímy, pre medzinárodné humanitárne právo a medzinárodnú spravodlivosť, a pre odzbrojenie a nešírenie zbraní, v poslednom uvedenom prípade nahradiť súčasného osobitného zástupcu EÚ pre túto oblasť;
   z) vymenovať nového OZEÚ pre Ukrajinu so zameraním najmä na Krym a donbaský región, ktorý by bol zodpovedný za monitorovanie situácie v oblasti ľudských práv na okupovaných územiach, vykonávanie dohôd z Minska, znižovanie napätia v Azovskom mori a presadzovanie práv vnútorne vysídlených osôb, ako v minulosti vyzýval Európsky parlament vo svojich uzneseniach;
   aa) upevňovať interakciu a koordináciu osobitných zástupcov EÚ s rôznymi inštitúciami EÚ, občianskou spoločnosťou a členskými štátmi s cieľom zabezpečiť čo najväčšiu synergiu a súdržné zapojenie všetkých aktérov; posilniť účasť OZEÚ na systéme EÚ pre včasné varovanie v prípade konfliktov; zabezpečiť, aby nedošlo k žiadnemu prekrývaniu s inými diplomatmi na vysokej úrovni, ako sú napríklad osobitní vyslanci EÚ; a zabezpečiť spoluprácu s ďalšími podobne zmýšľajúcimi partnermi a vyslancami vrátane tých, ktorých vymenovali OSN, NATO a USA;
   ab) vzhľadom na to, že Európsky parlament je spoluzákonodarca, pokiaľ ide o civilnú časť rozpočtu SZBP, ktorý spravuje Útvar pre nástroje zahraničnej politiky (FPI), posilniť dohľad Európskeho parlamentu nad činnosťami osobitných zástupcov EÚ a zvýšiť úroveň ich zodpovednosti a transparentnosti ich práce, pričom treba pripomenúť, že tento cieľ možno dosiahnuť prostredníctvom pravidelných výmen informácií o plnení ich mandátu, o ich práci a výsledkoch, a výzvach, ktorým čelia, a to vo forme pravidelných a minimálne každoročných stretnutí a výmen názorov medzi OZEÚ a príslušnými orgánmi EP, najmä jeho Výborom pre zahraničné veci a jeho Podvýborom pre ľudské práva a Podvýborom pre bezpečnosť a obranu, ako aj prostredníctvom systematickej výmeny správ a stratégií pre konkrétne krajiny, ktoré posielajú osobitní zástupcovia EÚ Politickému a bezpečnostnému výboru (PBV) v rámci Rady a ESVČ, s Európskym parlamentom; a na tento účel trvať na tom, aby sa tieto dokumenty zahrnuli do medziinštitucionálnej dohody v oblasti SZBP;
   ac) podporovať interakciu a sprostredkovať dialóg s občianskou spoločnosťou a občanmi v regiónoch, ktoré patria do pôsobnosti OZEÚ, v rámci preventívnej diplomacie a postupov mediácie, ako aj v záujme zviditeľnenia EÚ; zabezpečiť najmä, aby sa OZEÚ proaktívne angažovali vo vzťahu k aktérom občianskej spoločnosti, obhajcom ľudských práv alebo ľuďom prejavujúcim nesúhlas, ktorí môžu byť v ohrození alebo sa stať terčom útokov zo strany miestnych orgánov;

2.  odporúča, aby budúci Európsky parlament požadoval od nového PK/VP prísľub, že v prvých šiestich mesiacoch svojho mandátu predloží strategickú úvahu o využívaní osobitných zástupcov EÚ v súvislosti s vykonávaním globálnej stratégie podľa uvedených zásad a odporúčaní;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a osobitným zástupcom EÚ.

(1) Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30.
(2) Ú. v. EÚ C 210, 3.8.2010, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 351 E, 2.12.2011, s. 454.
(4) Ú. v. EÚ C 356, 4.10.2018, s. 130.
(5) Ú. v. EÚ C 334, 19.9.2018, s. 69.
(6) Ú. v. EÚ C 332E, 15.11.2013, s. 114.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia