Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0152A(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0078/2019

Внесени текстове :

A8-0078/2019

Разисквания :

PV 12/03/2019 - 25
CRE 12/03/2019 - 25

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0174

Приети текстове
PDF 642kWORD 197k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург
Визова информационна система ***I
P8_TA(2019)0174A8-0078/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008, Регламент (ЕО) № 810/2009, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент XX/2018 [Регламент за оперативната съвместимост] и Решение 2004/512/ЕО и за отмяна на Решение 2008/633/ПВР на Съвета (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0302),

—  като взе предвид член 294, параграф 2,член 16, параграф 2, член 77, параграф 2, букви а), б), г) и д), член 78, параграф 2, букви г), д) и ж), член 79, параграф 2, букви в) и г), член 87, параграф 2, буква а) и член 88, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е представила предложението на Парламента (C8-0185/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по бюджети (A8-0078/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент/Директива (ЕС) 2019 /... на Европейския парламент и на Съвета за реформиране на Визовата информационна система чрез изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008, Регламент (ЕО) № 810/2009, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент XX/2018 [Регламент за оперативната съвместимост] и за отмяна на Решение 2004/512/ЕО и за отмяна на Решение 2008/633/ПВР на Съвета [Изм. 1]
P8_TC1-COD(2018)0152

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 16, параграф 2, член 77, параграф 2, букви а), б), г) и д), член 78, параграф 2, букви г), д) и ж), член 79, параграф 2, букви в) и г), член 87, параграф 2, буква а) и член 88, параграф 2, буква а) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Визовата информационна система (ВИС) бе създадена с Решение 2004/512/ЕО на Съвета(4), за да служи като технологично решение за обмен на данни, свързани с визите, между държавите членки. С Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета(5) бяха определени целта, функциите и отговорностите на ВИС и бяха установени условията и редът на извършване на обмена на данни за визите за краткосрочно пребиваване между държавите членки с цел да се улесни разглеждането на заявленията за издаване на визи за краткосрочно пребиваване и свързаните с това решения. С Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета(6) бяха определени правилата относно регистрирането на биометричните данни във ВИС. С Решение 2008/633/ПВР на Съвета(7) бяха определени условията, при които оправомощени органи на държавите членки и Европол могат да получат достъп до ВИС за справки с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични престъпления и други тежки престъпления. ВИС започна да функционира на 11 октомври 2011 г.(8) и беше постепенно въведена в експлоатация в консулствата на всички държави членки по света в периода между октомври 2011 г. и февруари 2016 г. [Изм. 2]

(2)  Общите цели на ВИС са подобряването на прилагането на общата визова политика, консулското сътрудничество и консултациите между централните визови органи, посредством улесняване на обмена на данни между държавите членки относно заявленията и свързаните с това решения, с цел: да бъде улеснена процедурата за кандидатстване за виза; да бъде предотвратено търсенето на по-изгодни варианти за получаване на виза; да бъде улеснена борбата с използването на фалшива самоличност; да бъдат улеснени проверките на граничните контролно-пропускателни пунктове на външните граници и вътре в територията на държавите членки; да се помогне за установяване на самоличността на всяко лице, което не отговаря или е престанало да отговаря на условията за влизане, престой или пребиваване на територията на държавите членки; да се улесни прилагането на Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета(9) и да се допринесе за предотвратяването на заплахите за вътрешната сигурност на всички държави членки.

(3)  В съобщението на Комисията от 6 април 2016 г., озаглавено „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“(10), се посочва необходимостта ЕС да укрепи и подобри своите информационни системи, архитектура на данните и обмен на информация в областта на управлението на границите, правоприлагането и борбата с тероризма и се подчертава нуждата от по-добра оперативна съвместимост на информационните системи. В съобщението също така се установи, че е необходимо да бъдат отстранени информационните празнини, включително по отношение на граждани на трети държави, притежаващи виза за дългосрочно пребиваване, като се има предвид, че в член 21 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение се предвижда право на свободно движение на територията на държавите, които са страни по Споразумението, за максимален срок от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период, чрез въвеждане на взаимно признаване на разрешенията за пребиваване и визите за дългосрочно пребиваване, издадени от тези държави. Поради това Комисията осъществи две проучвания: в първото проучване за осъществимост(11) се стига до заключението, че разработването на хранилище би било технически осъществимо и че повторното използване на структурата на ВИС би било най-добрият вариант от техническа гледна точка, а във второто проучване(12) се прави анализ на необходимостта и пропорционалността и се стига до заключението, че би било необходимо и пропорционално приложното поле на ВИС да се разшири, за да бъдат включени посочените по-горе документи. [Изм. 3]

(4)  На 10 юни 2016 г. Съветът одобри пътна карта с цел подобряване на обмена и управлението на информацията(13). С цел да се преодолее съществуващият недостиг на информация във връзка с документите, издадени на граждани на трети държави, Съветът прикани Комисията да оцени създаването на централно хранилище на разрешенията за пребиваване и визите за дългосрочно пребиваване, издадени от държавите членки, с цел съхраняване на информация относно тези документи, включително за датите на изтичане на срока и евентуалното им отнемане. В член 21 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение се предвижда право на свободно движение на територията на държавите, които са страни по Споразумението, за максимален срок от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период, чрез въвеждане на взаимно признаване на разрешенията за пребиваване и визите за дългосрочно пребиваване, издадени от тези държави. [Изм. 4]

(5)  В Заключенията на Съвета от 9 юни 2017 г. относно бъдещите стъпки за подобряване на обмена на информация и осигуряване на оперативната съвместимост на информационните системи на ЕС(14) Съветът отчита, че може да се окажат необходими нови мерки, за да се запълнят съществуващите пропуски в информацията в областта на управлението на границите и правоприлагането, свързани с преминаването на границите от страна на притежателите на визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване. Съветът прикани Комисията приоритетно да извърши проучване за осъществимост на създаването на централно хранилище на ЕС, съдържащо информация относно визите за дългосрочно пребиваване и разрешенията за пребиваване. На тази основа Комисията извърши две проучвания: в първото проучване за осъществимост(15) се стига до заключението, че разработването на хранилище би било технически осъществимо и че повторното използване на структурата на ВИС би бил най-добрият вариант от техническа гледна точка, а във второто проучване(16) се прави анализ на необходимостта и пропорционалността и се стига до заключението, че би било необходимо и пропорционално приложното поле на ВИС да се разшири, за да бъдат включени посочените по-горе документи. [Изм. 5]

(6)  В Съобщението на Комисията от 27 септември 2017 г. относно изпълнението на Европейската програма за миграцията(17) се посочва, че общата визова политика на ЕС е не само основен елемент за улесняване на туризма и бизнеса, но и ключово средство за предотвратяване на рисковете, свързани със сигурността, и на рисковете от незаконна миграция към ЕС. В Съобщението се признава необходимостта от по-нататъшно адаптиране на общата визова политика към настоящите предизвикателства, като се отчетат новите ИТ решения и се намери баланс между облекчения визов режим и по-доброто управление на миграцията, сигурността и границите. В Съобщението се посочва, че нормативната уредба за Визовата информационна система (ВИС) ще бъде преразгледана с цел доусъвършенстване на обработването на визите, включително по отношение на защитата на данните и достъпа на правоприлагащите органи, разширяване на използването на ВИС за нови категории и приложения на данни и пълноценно използване на инструментите за оперативна съвместимост.

(7)  В Съобщението на Комисията от 14 март 2018 г. относно адаптирането на общата визова политика към новите предизвикателства(18) се потвърждава, че нормативната уредба за ВИС ще бъде преразгледана, като част от по-широк процес на обсъждане на оперативната съвместимост на информационните системи.

(8)  При приемането на Регламент (ЕО) № 810/2009 беше отчетено, че въпросът за достатъчната степен на надеждност на пръстовите отпечатъци за установяване и проверка на самоличността на деца до 12-годишна възраст, и по-специално как с възрастта се променят пръстовите отпечатъци, ще трябва да бъде разгледан на по-късен етап, въз основа на резултатите от проучване, проведено под ръководството на Комисията. В проучване(19), извършено през 2013 г. от Съвместния изследователски център, се стига до заключението, че разпознаването на пръстови отпечатъци на деца на възраст между 6 и 12 години се постига със задоволително равнище на точност при определени условия. Във второ проучване(20) от декември 2017 г. тази констатация се потвърждава и се дава по-подробна информация за въздействието на стареенето върху качеството на пръстовите отпечатъци. На тази основа през 2017 г. Комисията проведе допълнително проучване на необходимостта и пропорционалността от намаляване на 6 години на възрастта за снемане на пръстови отпечатъци на деца при процедурата за кандидатстване за виза. В това проучване(21) се установява, че намаляването на възрастта за снемане на пръстови отпечатъци би допринесло за по-успешното постигане на целите на ВИС, по-специално във връзка с улесняването на борбата с използването на фалшива самоличност и улесняването на проверките на граничните контролно-пропускателни пунктове на външните граници, и би могло да донесе допълнителни ползи чрез засилването на предотвратяването и борбата с нарушенията на правата на децата, по-специално като позволи установяването/проверката на самоличността на деца — граждани на трети държави (ГТД), които се намират на Шенгенска територия в ситуация, в която правата им могат да бъдат или са били нарушени (напр. деца, жертви на трафик на хора, изчезнали деца и непридружени ненавършили пълнолетие, търсещи убежище). В същото време децата са особено уязвима група и събирането на специални категории данни, като например пръстови отпечатъци, от тях следва да подлежи на по-строги предпазни мерки и ограничаване на целите, за които тези данни могат да се използват, до ситуации, когато това е във висшия интерес на детето, включително чрез ограничаване на срока на съхраняване на данните. Второто проучване установи също, че пръстовите отпечатъци на лица на възраст над 70 години са с ниско качество и със средна точност. Комисията и държавите членки следва да си сътрудничат в обмена на най-добри практики и да се справят с тези недостатъци. [Изм. 6]

(9)  Висшият интерес на детето следва да бъде от първостепенно значение за държавите членки по отношение на всички процедури, предвидени в настоящия регламент. Благосъстоянието, безопасността и сигурността на детето и възгледите на детето се вземат предвид и им се отдава необходимото значение в съответствие с неговата възраст и зрялост. ВИС е особено релевантна, когато съществува риск детето да е жертва на трафик на хора.

(10)  Личните данни, предоставени от кандидата за виза за краткосрочно пребиваване, следва да се обработват от ВИС, за да се прецени дали влизането на кандидата в Съюза би могло да представлява заплаха за обществената сигурност или общественото здраве в Съюза, а също и за да се прецени рискът от незаконна миграция на кандидата. По отношение на гражданите на трети държави, които са получили виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, тези проверки следва да се свеждат до това да спомагат за установяване на самоличността на притежателя на документа, автентичността и валидността на визата за дългосрочно пребиваване или на разрешението за пребиваване, както и дали влизането на гражданина на трета държава в Съюза би могло да представлява заплаха за обществената сигурност или общественото здраве в Съюза. Проверките не следва да влияят върху решенията относно визите за дългосрочно пребиваване или разрешенията за пребиваване. [Изм. 7]

(11)  Тези рискове не могат да бъдат преценени без обработване на личните данни, свързани със самоличността на лицето, документа за пътуване и в зависимост от случая — спонсора или, ако кандидатът е ненавършило пълнолетие лице — самоличността на отговорното лице. Всеки елемент от личните данни в заявленията следва да се сравни с данните, налични в запис, досие или сигнал, регистрирани в информационна система (Шенгенската информационна система (ШИС), Визовата информационна система (ВИС), данните на Европол, базата данни на Интерпол за откраднати и изгубени документи за пътуване (SLTD), Системата за влизане/излизане (СВИ), Евродак, системата ECRIS-TCN, що се отнася до присъди, свързани с терористични престъпления или други тежки престъпления, и/или базата данни на Интерпол за документи за пътуване, свързани с бюлетини (Interpol TDAWN), или със списъците за наблюдение със списъка за наблюдение на ETIAS, или със специфични показатели за риска. Категориите лични данни, които следва да се използват за сравняване, следва да бъдат ограничени до категориите данни, налични в информационните системи, в които се правят справки, списъка за наблюдение или специфичните показатели за риска. [Изм. 8]

(12)  Оперативната съвместимост между информационните системи на ЕС е създадена с [Регламент (ЕС) ХХ за оперативната съвместимост], така че тези информационни системи на ЕС и техните данни да се допълват взаимно съвместимост (граници и визи)] с цел подобряване на управлението на външните граници, допринасяне за предотвратяването и борбата с незаконната миграция и осигуряване на високо равнище на сигурност в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие на Съюза, включително поддържане на обществената сигурност и обществения ред и гарантиране на сигурността на териториите на държавите членки. [Изм. 9 Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.]

(13)  Оперативната съвместимост между информационните системи на ЕС позволява на тези системи да се допълват взаимно с цел улесняване на правилното установяване на самоличността на лицата, допринасяне за борбата с използването на фалшива самоличност, усъвършенстване и хармонизиране на изискванията за качество на данните на съответните информационни системи на ЕС, улесняване на техническото и оперативното използване от страна на държавите членки на съществуващите и бъдещите информационни системи на ЕС, засилване, хармонизиране и опростяване на гаранциите за сигурността на данните и за защитата на данните, приложими за съответните информационни системи на ЕС, рационализиране на достъпа контролирания достъп на правоприлагащите органи до СВИ, ВИС, [ETIAS] и Евродак и оказване на подкрепа за постигането на целите на СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак, ШИС и [системата ECRIS-TCN]. [Изм. 10]

(14)  Компонентите на оперативната съвместимост обхващат СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак, ШИС и [системата ECRIS-TCN], както и данните на Европол, за да може търсенето в тях да се извършва едновременно с търсенето в посочените информационни системи на ЕС, поради което е уместно тези компоненти да се използват за целите на извършването на автоматизирани проверки и при достъпа до ВИС за целите на правоприлагането. Европейският портал за търсене (ЕПТ) следва да се използва за тази цел, за да се позволи бърз, безпрепятствен, ефикасен, систематичен и контролиран достъп до информационните системи на ЕС, до данните на Европол и до базите данни на Интерпол, необходими за изпълнението на задачите на потребителите на тези данни, в съответствие с предоставените им права на достъп, и за да се спомогне за постигането на целите на ВИС. [Изм. 11]

(15)  Сравняването с други бази данни следва да бъде автоматизирано. Когато при сравняването бъде намерено съвпадение („съответствие“) между който и да е елемент или съчетание от елементи от личните данни, посочени в заявлението, от една страна, и запис, досие или сигнал в горепосочените информационни системи, или лични данни в списъка за наблюдение, от друга страна, заявлението следва – в случаите, когато съответствието не може да бъде автоматично потвърдено от ВИС, да се обработи ръчно от оператор в отговорния орган. В зависимост от вида на данните, задействали съответствието, съответствието следва да бъде оценено или от консулствата, или от национално единно звено за контакт, като последното носи отговорност за съответствия, получени по-специално от бази данни или системи за правоприлагане. Преценката, извършена от отговорния орган, следва да доведе до решение за издаване или отказ на виза за краткосрочно пребиваване. [Изм. 12]

(16)  Отказът на заявление за виза за краткосрочно пребиваване не следва да се основава единствено на автоматизирано обработване на личните данни в заявленията.

(17)  Кандидатите, на които е отказана виза за краткосрочно пребиваване въз основа на информация, произтичаща от обработването от ВИС, следва да имат право на обжалване. Жалбите следва да се завеждат в държавата членка, взела решението по заявлението, и в съответствие с националното право на тази държава членка. Следва да се прилагат съществуващите гаранции и разпоредбите относно обжалването на Регламент (ЕО) № 767/2008.

(18)  С цел извършване на анализ на досието на заявлението за виза за краткосрочно пребиваване, следва да се използват специфични показатели за риска, съответстващи на определени на по-ранен етап рискове, свързани със сигурността, незаконната миграция или общественото здраве високи епидемични рискове. Критериите, използвани за определяне на специфичните показатели за риска, не следва при никакви обстоятелства да се основават единствено на пола или възрастта на лицето. При никакви обстоятелства те не трябва да се основават на информация, разкриваща расата, цвета на кожата, етническия или социалния произход, генетичните характеристики, езика, политическите или други възгледи, религиозните или философските убеждения, принадлежността към профсъюзи, принадлежността към национално малцинство, имотното състояние, произхода по рождение, увреждане или сексуалната ориентация на лицето. [Изм. 13]

(19)  Непрекъснатата поява на нови заплахи рискове за сигурността, нови модели на незаконна имиграция миграция и заплахи за общественото здраве високи епидемични рискове изисква ефективни реакции и противодействие със съвременни средства. Тъй като тези средства предполагат обработването на значителни количества лични данни, следва да се въведат подходящи гаранции за ограничаване на намесата в правата на зачитане на личния и семейния живот и на личните данни до необходимото и пропорционалното в едно демократично общество. [Изм. 14]

(20)  Следва да се гарантира, че за кандидатите за виза за краткосрочно пребиваване или за гражданите на трети държави, които са получили виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, се прилага най-малкото сходно равнище на проверки както за гражданите на трети държави, освободени от изискването за виза. За тази цел се съставя и списък за наблюдение с информация, свързана с лица, които са заподозрени в извършването на тежко престъпление или терористичен акт или за които са налице фактически данни или основателни причини да се смята, че ще извършат тежко престъпление или терористичен акт, който също следва да се използва за проверки по отношение на тези категории граждани на трети държави.

(21)  За да изпълнят задължението си по Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение, международните превозвачи следва да могат да проверяват дали гражданите на трети държави, притежаващи виза за краткосрочно пребиваване, виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, притежават необходимите валидни документи за пътуване, като изпратят запитване до ВИС. Тази проверка следва да стане възможна чрез ежедневното извличане на данни от ВИС в отделна база данни с възможност само за четене, която позволява извличането на минимално необходимата подгрупа от данни, за да може да се извърши търсене, завършващо с положителен (OK) или отрицателен (NOT OK) отговор. Самото досие на заявлението не следва да е достъпно за превозвачите. Техническите спецификации за достъп до ВИС посредством портала за превозвачи следва да ограничат въздействието върху пътническите пътувания и превозвачите, доколкото това е възможно. За тази цел следва да се обмисли интегриране със СВИ и ETIAS. [Изм. 15]

(21a)  С цел да се ограничат последиците от задълженията по настоящия регламент за международните автобусни превозвачи на групи по сухопътен маршрут, следва да се предоставят удобни за използване мобилни решения. [Изм. 16]

(21б)  В рамките на две години от започването на прилагането на настоящия регламент Комисията следва да направи оценка на целесъобразността, съвместимостта и съгласуваността на разпоредбите, посочени в член 26 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници за целите на разпоредбите на ВИС относно сухопътния автобусен транспорт. Следва да бъде взето предвид скорошното развитие на сухопътния автобусен транспорт. Следва да се разгледа необходимостта от изменение на разпоредбите за сухопътния автобусен транспорт, посочени в член 26 от същата Конвенция или в настоящия регламент. [Изм. 17]

(22)  С настоящия регламент следва да се определят органите на държавите членки, на които може да бъде разрешен достъп до ВИС за въвеждане, изменяне или заличаване на данни относно визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване или справка с тях за конкретните цели на ВИС за тази категория документи и техните притежатели и доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите им.

(23)  Обработването на данните от ВИС относно визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване следва да е пропорционално на определените цели и да е необходимо за изпълнението на задачите на компетентните органи. Когато използват ВИС, компетентните органи следва да гарантират, че се зачитат човешкото достойнство и неприкосновеността на личността на лицето, чиито данни са поискани, и не се допуска дискриминация, основана на пол, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или вяра, политически или други убеждения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, произход по рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

(23a)  Биометричните данни, които в контекста на настоящия регламент предполагат пръстови отпечатъци и портретни снимки, са единствени по рода си и поради това са много по-надеждни за целите на установяване на самоличността на дадено лице от буквено-цифровите данни. Биометричните данни обаче са чувствителни лични данни. Поради това настоящият регламент урежда основанията и гаранциите за обработването на такива данни за целите на единното установяване на самоличността на засегнатите лица. [Изм. 18]

(24)  Правоприлагащите органи задължително трябва да разполагат с най-актуалната информация, за да могат да изпълняват задачите си в борбата с тероризма и други тежки престъпления. Достъпът до ВИС на правоприлагащите органи на държавите членки и на Европол е установен с Решение 2008/633/ПВР на Съвета. Съдържанието на това решение следва да се включи в Регламента за ВИС, за да бъде приведено в съответствие с настоящата уредба в Договора.

(25)  Достъпът до данни от ВИС за целите на правоприлагането вече доказа своята полезност при установяването на самоличността на жертви на насилствена смърт или в помощ на разследващите органи за постигането на значителен напредък по случаи, свързани с трафик на хора, тероризъм и трафик на наркотици. Ето защо данните от ВИС, свързани с дългосрочното пребиваване, също следва да бъдат на разположение на оправомощените органи на държавите членки и на Европейската полицейска служба („Европол“), при спазване на условията, посочени в настоящия регламент.

(26)  Европол изпълнява ключова роля по отношение на сътрудничеството между органите на държавите членки в областта на разследването на трансгранични престъпления, като оказва подкрепа за предотвратяването, анализирането и разследването на престъпления на територията на целия Европейски съюз. Настоящият достъп на Европол до ВИС в рамките на неговите задачи следва да бъде кодифициран и рационализиран, като се вземе предвид неотдавнашното изменение на правната уредба, като например Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета(22).

(27)  Достъпът до ВИС за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления представлява намеса в основните права на зачитане на личния и семейния живот и на защита на личните данни на лицата, чиито лични данни се обработват във ВИС. Всяка подобна намеса трябва да бъде в съответствие със закона, който трябва да бъде формулиран достатъчно точно, за да позволи на лицата да адаптират своето поведение, трябва да защитава лицата срещу произволни действия и да посочва достатъчно ясно обхвата на правомощието за преценка, предоставено на компетентните органи, и начина, по който това правомощие се упражнява. Всяка намеса трябва да е необходима в едно демократично общество за защитата на легитимен и пропорционален интерес и трябва да е пропорционална на легитимната цел, която преследва.

(28)  В [Регламент 2018/XX за оперативната съвместимост съвместимост (граници и визи)] се предвижда възможността полицейски орган на държава членка, който е оправомощен за това по силата на национални законодателни мерки, да установи самоличността на дадено лице, като използва биометричните данни на въпросното лице, събрани при проверка за установяване на самоличността. Възможно е обаче да са налице специфични обстоятелства, при които е необходимо самоличността на дадено лице да бъде установена в интерес на това лице. Такива случаи включват ситуации, в които лицето е намерено, след като е било изчезнало, отвлечено или идентифицирано като жертви на трафик. Само в такива случаи на правоприлагащите органи следва да се осигури бърз достъп до данните от ВИС, за да може самоличността на лицето да бъде установена бързо и надеждно, без да е необходимо да бъдат спазени всички предварителни условия и допълнителни гаранции за достъп за целите на правоприлагането. [Изм. 19]

(29)  Сравняването на данни въз основа на латентен пръстов отпечатък, който представлява дактилоскопичната следа, която може да бъде открита на местопрестъпление, е от основно значение в областта на полицейското сътрудничество. Възможността за сравняване на латентен пръстов отпечатък с данните за пръстови отпечатъци, съхранявани във ВИС, в случаите, в които има основателни причини да се смята, че е възможно извършителят или жертвата да са регистрирани във ВИС, и след извършено предварително търсене съгласно Решение 2008/615/ПВР на Съвета(23), ще предостави на правоприлагащите органи на държавите членки много ценен инструмент в предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления, когато например единствените налични доказателства на местопрестъплението са латентни пръстови отпечатъци. [Изм. 20]

(30)  Необходимо е да бъдат определени компетентните органи на държавите членки, както и централното звено за достъп, чрез което се отправят исканията за достъп до данните от ВИС, и да се води списък на оперативните звена в рамките на оправомощените органи, на които е разрешено да искат такъв достъп за специфичните цели на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления.

(31)  Исканията за достъп до данни, съхранявани в централната система, следва да бъдат отправяни от оперативните звена в рамките на оправомощените органи и изпращани до централното звено за достъп, и следва да бъдат обосновани. Оперативните звена в рамките на оправомощените органи, на които е разрешено да искат достъп до данните от ВИС, не следва да действат като проверяващ орган. Централните звена за достъп следва да действат независимо от оправомощените органи и да отговарят за осигуряването, по независим начин, на стриктното спазване на условията за достъп, установени в настоящия регламент. При извънредни спешни случаи, когато е необходим бърз достъп, за да се реагира на конкретна и реална заплаха, свързана с терористични или други тежки престъпления, централното звено за достъп следва да може да обработи искането незабавно и да направи проверката едва след това.

(32)  За да се защитават личните данни и за да бъдат изключени систематичните търсения от правоприлагащите органи, обработването на данни от ВИС следва да се извършва само в специфични случаи и когато е необходимо за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления. Оправомощените органи и Европол следва да искат достъп до данните от ВИС само когато имат основателни причини да смятат, че този достъп ще осигури информация, която значително ще им помогне в предотвратяването, разкриването или разследването на терористично или друго тежко престъпление, и след предварително търсене съгласно Решение 2008/615/ПВР. [Изм. 21]

(32а)  Като обща практика крайните ползватели на държавите членки извършват търсения в съответните национални бази данни преди или успоредно с търсенето в европейските бази данни. [Изм. 22]

(33)  Личните данни на притежатели на документи визи за дългосрочно пребиваване, съхранявани във ВИС, не следва да бъдат пазени по-дълго от необходимото за целите на ВИС. Целесъобразно е данните, свързани с граждани на трети държави, да се пазят за срок от пет години, за да може данните да бъдат взети предвид при оценката на заявления за издаване на виза за краткосрочно пребиваване, за да може да оставането след изтичането на срока на валидност да бъде откривано и за да може гражданите на трети държави, които са ги получили, да бъдат преценявани от гледна точка на сигурността. Данните за предишни използвания на даден документ биха могли да улеснят издаването в бъдеще на визи за краткосрочно пребиваване. По-кратък срок на съхранение не би бил достатъчен за постигане на посочените цели. Данните следва да бъдат заличени след срок от пет години, освен ако има причина да бъдат заличени по-рано. [Изм. 23]

(34)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(24) се прилага за обработването на лични данни от държавите членки при прилагането на настоящия регламент. Обработването на лични данни от правоприлагащите органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания се урежда от Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета(25).

(35)  По силата на Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета членовете на екипите на европейската гранична и брегова охрана, както и екипите от персонал, изпълняващ задачи в областта на връщането, имат право да правят справки в европейските бази данни, когато това е необходимо за изпълнението на оперативните задачи, посочени в оперативния план за граничните проверки, наблюдението на границите и връщането, под отговорността на приемащата държава членка. С цел улесняване на тези справки и предоставяне на екипите на ефективен достъп до данните, въведени във ВИС, Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да получи достъп до ВИС. За този достъп следва да важат условията и ограниченията на достъпа, приложими за органите на държавите членки, компетентни по всяка специфична цел, във връзка с която може да се направи справка с данните от ВИС. [Изм. 24]

(36)  Връщането на граждани на трети държави, които не отговарят или са престанали да отговарят на условията за влизане, престой или пребиваване в държавите членки в съответствие с Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(26), е съществена част от всеобхватните усилия за справяне с незаконната миграция и представлява важно съображение от значителен обществен интерес.

(37)  Третите държави на връщане често не са адресати на решения относно адекватното ниво на защита, приети от Комисията по силата на член 45 от Регламент (ЕС) 2016/679 или по силата на националните разпоредби, приети с цел транспониране на член 36 от Директива (ЕС) 2016/680. Освен това, въпреки значителните усилия, които Съюзът положи за сътрудничеството с основните държави на произход на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, които подлежат на задължение за връщане, не беше възможно да се осигури системното изпълнение от страна на такива трети държави на задължението, установено от международното право, да приемат обратно собствените си граждани. В споразуменията за обратно приемане, сключени или в процес на договаряне от Съюза или от държавите членки, в които се предвиждат подходящи гаранции за предаването на данни на трети държави съгласно член 46 от Регламент (ЕС) 2016/679 или съгласно националните разпоредби, приети с цел транспониране на член 37 от Директива (ЕС) 2016/680, са включени ограничен брой такива трети държави и не се знае дали ще се стигне до сключването на нови споразумения. В такива ситуации личните данни биха могли да бъдат обработвани съгласно настоящия регламент от органите на трети държави за целите на прилагането на политиката на Съюза в областта на връщането, при условие че са изпълнени условията, предвидени в член 49, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2016/679 или в националните разпоредби за транспониране на член 38 или член 39 от Директива (ЕС) 2016/680. Личните данни, получени от държавите членки по силата на настоящия регламент, не следва да се предават или предоставят на трета държава, международна организация или частен субект, установен в Европейския съюз или извън него. По изключение от това правило, обаче, предаването на такива лични данни на трета държава или на международна организация следва да е възможно при спазването на строги условия и ако това е необходимо в отделни случаи с цел да се подпомогне установяването на самоличността на гражданин на трета страна във връзка с неговото връщане. При липса на решение относно адекватното ниво на защита посредством акт за изпълнение съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 или на подходящи гаранции, от които са обусловени предаванията на данни съгласно посочения регламент, следва по изключение да е възможно за целите на връщането данните във ВИС да бъдат предадени на трета държава или на международна организация само ако това е необходимо поради важни причини от обществен интерес, както е посочено в същия регламент. [Изм. 25]

(38)  Съответните лични данни, обработвани във ВИС, следва да бъдат предоставяни от държавите членки, в съответствие с приложимите правила за защита на данните и, когато е необходимо, в отделни случаи с цел изпълнение на задълженията по Регламент (ЕС) [...]/[...] на Европейския парламент и на Съвета(27) [Регламент относно рамката на Съюза за презаселване], на [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] и на съответните международни органи, като например върховния комисар на ООН за бежанците, Международната организация по миграция и Международния комитет на Червения кръст за операции във връзка с бежанците и презаселването, свързани с граждани на трети държави или лица без гражданство, които са насочени от тях към държавите членки с оглед на прилагането на Регламент (ЕС) [...]/[...] [Регламент относно рамката на Съюза за презаселване]. [Изм. 26]

(39)  Регламент (ЕО) № 45/2001 (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета(28) се прилага по отношение на дейностите на институциите или органите на Съюза при изпълнението на техните задължения във връзка с отговорността за оперативното управление на ВИС. [Изм. 27]

(40)  В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 беше извършена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на […] 12 декември 2018 г. [Изм. 28]

(41)  С цел засилване на сътрудничеството в областта на обратното приемане на незаконни мигранти и улесняване на връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, чиито данни може да се съхраняват във ВИС, копията на документа за пътуване на кандидатите за виза за краткосрочно пребиваване следва да се съхраняват във ВИС. За разлика от информацията, извлечена от ВИС, копията на документите за пътуване са доказателство за гражданство, получило по-широко признание от страна на третите държави.

(42)  Извършването на справка в списъка на документите за пътуване, които дават право на притежателя им да премине външните граници и върху които може да се поставя виза, създаден с Решение № 1105/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(29), е задължителен елемент от процедурата по разглеждане на заявленията за издаване на визи. Визовите органи следва системно да изпълняват това задължение и поради това този списък следва да се включи във ВИС, за да може да се извършва автоматизирана проверка на това дали кандидатът разполага с признат документ за пътуване.

(43)  Без да се засяга отговорността на държавите членки по отношение на точността на данните, въведени във ВИС, eu-LISA следва да носи отговорност за повишаване на качеството на данните чрез въвеждане, поддръжка и постоянно усъвършенстване на инструмент за централно наблюдение на качеството на данните, както и за предоставяне на периодични доклади на държавите членки. [Изм. 29]

(44)  За да се даде възможност за извършване на по-добро наблюдение върху използването на ВИС за анализиране на тенденциите, отнасящи се до миграционния натиск и управлението на границите, eu-LISA следва да може да развива капацитет за статистическо отчитане пред държавите членки, Комисията и Европейската агенция за гранична и брегова охрана, без да се застрашава целостта на данните Ето защо eu-LISA следва да бъде създадено централно съхранява определени статистически данни в централното хранилище за статистически данни целите на докладването и предоставянето на статистика в съответствие с [Регламент 2018/XX относно оперативната съвместимост (граници и визи)]. Изготвяните статистически данни не следва да съдържат лични данни. [Изм. 30]

(45)  Настоящият регламент не засяга прилагането на Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(30).

(46)  Тъй като целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради необходимостта да се гарантира прилагането на обща политика по отношение на визите, високо равнище на сигурност в рамките на пространство без контрол по вътрешните граници и постепенното въвеждане на интегрирана система за управление на външните граници могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(47)  С Регламента се установяват строги правила за достъп до ВИС и необходимите гаранции. В него също така се предвиждат права на лицата за достъп, поправка, заличаване и средства за правна защита, по-специално правото на съдебна защита, както и надзора на дейностите по обработване от страна на публични независими органи. Настоящият регламент въвежда допълнителни гаранции, които ще обхващат специфичните нужди, породени от новите категории данни, които ще бъдат обработвани във ВИС. Следователно настоящият регламент спазва основните права и е съобразен с принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално правото на човешко достойнство, правото на свобода и сигурност, зачитането на личния и семейния живот, защитата на личните данни, правото на убежище и защитата на принципа на забрана за връщане, защитата в случай на принудително отвеждане, експулсиране или екстрадиране, правото на недискриминация, правата на детето и правото на ефективни правни средства за защита.

(47а)  Настоящият регламент не засяга задълженията, произтичащи от Женевската конвенция за статута на бежанците от 28 юли 1951 г., допълнена с Протокола от Ню Йорк от 31 януари 1967 г., и всички международни ангажименти, поети от Съюза и неговите държави членки. [Изм. 31]

(48)  Специални разпоредби следва да се прилагат по отношение на гражданите на трети държави, за които има изискване за виза — членове на семейството на гражданин на Съюза, за който се прилага Директива 2004/38/ЕО, или членове на семейството на гражданин на трета държава, който се ползва от правото на свободно движение съгласно правото на Съюза, и които не притежават карта за пребиваване съгласно Директива 2004/38/ЕО. Съгласно член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз всеки гражданин на Съюза има право свободно да се движи и да пребивава в рамките на територията на държавите членки при спазване на ограниченията и условията, предвидени в Договорите, и на мерките, приети за тяхното осъществяване. Съответните ограничения и условия се съдържат в Директива 2004/38/ЕО.

(49)  Както беше потвърдено от Съда на Европейския съюз, такива членове на семейството имат право не само да влизат на територията на държавата членка, но и да получат входна виза за тази цел. Държавите членки трябва да осигуряват на такива лица всички необходими улеснения за получаване на необходимите визи, които трябва да се издават безплатно, в най-кратък срок и въз основа на ускорена процедура.

(50)  Правото на получаване на виза не е безусловно, тъй като може да бъде отказано на онези членове на семейството, които представляват риск за обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве, в съответствие с Директива 2004/38/ЕО. В този контекст личните данни на членовете на семейството могат да бъдат проверявани само когато данните имат връзка с установяването на тяхната самоличност и техния статут единствено доколкото тези данни са от значение за преценката на заплахата за сигурността, която те биха могли да представляват. На практика разглеждането на заявленията им за издаване на виза следва да се осъществява единствено във връзка с опасения по отношение на сигурността, а не с опасения, свързани с миграционните рискове.

(51)  В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане. Доколкото настоящият регламент представлява развитие на достиженията на правото от Шенген, в срок от шест месеца след вземането на решение от Съвета относно настоящия регламент Дания взема решение, в съответствие с член 4 от посочения протокол, дали да го въведе в националното си право.

(52)  Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета(31); следователно Обединеното кралство не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(53)  Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета(32); следователно Ирландия не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(54)  По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген(33), които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО на Съвета(34).

(55)  По отношение на Швейцария настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген(35), които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО на Съвета, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета(36) и член 3 от Решение 2008/149/ПВР на Съвета(37).

(56)  По отношение на Лихтенщайн настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген(38), които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО на Съвета, във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета(39) и член 3 от Решение 2011/349/ЕС на Съвета(40).

(57)  Настоящият регламент, с изключение на член 22с, представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях, съответно по смисъла на член 3, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г., на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г. и на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2011 г., с изключение на разпоредбите, станали приложими за България и Румъния с Решение (ЕС) 2017/1908 на Съвета(41),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 767/2008 се изменя, както следва:

(-1)  Заглавието се заменя със следното:"

Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на информация между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване, визите за дългосрочно пребиваване и разрешенията за пребиваване (Регламент за ВИС)“; [Изм. 32]

"

1)  В член 1 се добавят следните параграфи:"

„В настоящия регламент се предвиждат също така процедури за обмен на информация между държавите членки относно визите за дългосрочно пребиваване и разрешенията за пребиваване, включително относно някои решения във връзка с визите за дългосрочно пребиваване и разрешенията за пребиваване.

Чрез съхраняването на данни за самоличност, данни за документи за пътуване и биометрични данни в общото хранилище на данни за самоличност (ОХДС), създадено с член 17 от Регламент 2018/XX на Европейския парламент и на Съвета* [Регламент 2018/XX за оперативната съвместимост (граници и визи)], ВИС допринася за улесняването и подпомагането на правилното установяване на самоличността на лицата, регистрирани във ВИС.“

_______

* Регламент 2018/XX на Европейския парламент и на Съвета* [Регламент 2018/XX за оперативната съвместимост (граници и визи)] (ОВ L [...], [...] г., стр. [...]).“;

"

2)  Член 2 се заменя със следното:"

„Член 2

Цел на ВИС

1.  ВИС има за цел да подобри прилагането на общата визова политика в областта на визите за краткосрочно пребиваване, консулското сътрудничество и консултациите между централните визови органи, посредством улесняване на обмена на данни между държавите членки относно заявленията и свързаните с тях решения, с цел: [Изм. 33]

   а) улесняване и ускоряване на процедурата за кандидатстване за виза; [Изм. 34]
   б) предотвратяване на неспазването на критериите за определяне на държавата членка, отговаряща за разглеждането на заявлението;
   в) улесняване на борбата с измамите;
   г) улесняване на проверките на граничните контролно-пропускателни пунктове по външните граници и в рамките на територията на държавите членки;
   д) спомагане за установяване на самоличността и връщането на всяко лице, което не отговаря или е престанало да отговаря на условията за влизане, престой или пребиваване на територията на държавите членки;
   е) спомагане за установяване на самоличността на лица, , посочени в член 22о, които са изчезнали; [Изм. 35]
   ж) улесняване на прилагането на Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета* и на Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета**;
   з) допринасяне за предотвратяването на заплахи за вътрешната сигурност на която и да е от държавите членки, а именно чрез предотвратяването, разкриването и разследването на терористични или други тежки престъпления в подходящи и строго определени обстоятелства; [Изм. 36]
   и) допринасяне за предотвратяването на заплахите за вътрешната сигурност на държавите членки. [Изм. 37]
   й) гарантиране на правилното установяване на самоличността на лицата;
   к) спомагане за постигането на целите на Шенгенската информационна система (ШИС) във връзка със сигналите относно граждани на трети държави, които са обект на отказ на влизане, лица, издирвани за арест или с цел предаване или екстрадиране, изчезнали лица, лица, които се издирват, за да съдействат в съдебно производство, и лица за целите на дискретни проверки или специфични проверки.

2.  Що се отнася до визите за дългосрочно пребиваване и разрешенията за пребиваване, ВИС има за цел да улесни обмена на данни между държавите членки относно решенията, свързани с тях, с цел:

   а) поддържане на високо равнище на сигурност във всички държави членки, като допринася за преценката на това дали кандидатът или притежателят на документ е смятан за заплаха за обществения ред, вътрешната сигурност или общественото здраве, преди да пристигне на граничните контролно-пропускателни пунктове на външните граници; [Изм. 38]
   б) повишаване улесняване на ефективността проверките на граничните контролно-пропускателни пунктове по външните граници проверки и повишаване на ефективността на проверките в рамките на територията на държавите членки; [Изм. 39]
   в) допринасяне за предотвратяването на заплахи за вътрешната сигурност на която и да е от държавите членки, а именно чрез предотвратяването, разкриването и разследването на терористични или други тежки престъпления в подходящи и строго определени обстоятелства; [Изм. 40]
   г) гарантиране на правилното установяване на самоличността на лицата;
   га) спомагане за установяване на самоличността на лица, посочени в член 22о, които са изчезнали; [Изм. 41]
   д) улесняване на прилагането на Регламент (ЕС) № 604/2013 и на Директива 2013/32/ЕС;
   е) спомагане за постигането на целите на Шенгенската информационна система (ШИС) във връзка със сигналите относно граждани на трети държави, които са обект на отказ на влизане, лица, издирвани за арест или с цел предаване или екстрадиране, изчезнали лица, лица, които се издирват, за да съдействат в съдебно производство, и лица за целите на дискретни проверки или специфични проверки.“

* Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31).

** Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 60).“;

"

2a)  вмъква се следният член:"

„Член 2а

Структура

1.  ВИС се основава на централизирана структура и се състои от:

   a) общото хранилище на данни за самоличност, определено в [член 17, параграф 2, буква а) от Регламент 2018/XX за оперативната съвместимост (граници и виза)];
   б) централна информационна система („централна система на ВИС“);
   в) интерфейс във всяка държава членка („национален интерфейс“, или „НИ–ВИС“), който осигурява връзката със съответния централен национален орган на съответната държава членка, или национален единен интерфейс (НЕИ) във всяка държава членка, основан на общи технически спецификации и еднакъв за всички държави членки, позволяващ свързването на централната система на ВИС с националните инфраструктури в държавите членки;
   г) комуникационна инфраструктура между централната система на ВИС и националните интерфейси;
   д) сигурен канал за комуникация между централната система на ВИС и централната система на СВИ;
   е) сигурна комуникационна инфраструктура между централната система на ВИС и централните инфраструктури на европейския портал за търсене, създаден с [член 6 от Регламент 2018/XX за оперативната съвместимост (граници и виза)], общата услуга за биометрично съпоставяне, създадена с [член 12 от Регламент 2018/XX за оперативната съвместимост (граници и виза)], общото хранилище на данни за самоличност, създадено с [член 17 от Регламент 2018/XX за оперативната съвместимост (граници и виза)] и детектора за множество самоличности, създаден с [член 25 от Регламент 2018/XX за оперативната съвместимост (граници и виза)];
   ж) механизъм за извършване на справки във връзка със заявленията и за обмен на информация между централните органи по издаването на визи („VISMail“);
   з) портал за превозвачи;
   и) защитена уеб услуга, позволяваща комуникация между централната система на ВИС, от една страна, и портала за превозвачи и международните системи, от друга страна;
   й) хранилище на данни за целите на докладването и статистиката;
   к) инструмент, даващ възможност на кандидатите да предоставят или да оттеглят своето съгласие за допълнителен срок на съхранение на досието на заявлението.

Централната система на ВИС, националните единни интерфейси, уеб услугата, порталът за превозвачи и комуникационната инфраструктура на ВИС споделят и използват повторно до максималната технически възможна степен хардуерните и софтуерните компоненти съответно на централната система на СВИ, националните единни интерфейси на СВИ, портала за превозвачи на ETIAS, уеб услугата на СВИ и комуникационната инфраструктура на СВИ.

2.  НИ-ВИС се състои от:

   a) един локален национален интерфейс (ЛНИ) за всяка държава членка, който е интерфейсът, който физически свързва държавата членка със защитената комуникационна мрежа и съдържа криптиращите устройства, предназначени за ВИС. ЛНИ се намира на територията на държавата членка;
   б) един резервен ЛНИ (РЛНИ), който има същото съдържание и функция като ЛНИ.

3.  ЛНИ и РЛНИ следва да се използват изключително за цели, определени от законодателството на Съюза, приложимо по отношение на ВИС.

4.  Централизираните услуги се дублират на две различни места, а именно в Страсбург, Франция, където се намира основната централна система на ВИС, централно звено (ЦЗ), и Санкт Йохан им Понгау, Австрия, където се намира резервната централна система на ВИС, резервно централно звено (РЦЗ). Връзката между основната централна система на ВИС и резервната централна система на ВИС дава възможност за непрекъснато синхронизиране между ЦЗ и РЦЗ. Комуникационната структура подпомага и допринася за осигуряването на непрекъснатия достъп до ВИС. Тя включва излишни и отделни канали за връзки между централната система на ВИС и резервната централна система на ВИС и също така включва излишни и отделени канали за връзки между всеки национален интерфейс и централната система на ВИС и резервната централна система на ВИС. Комуникационната инфраструктура осигурява криптирана, виртуална, частна мрежа, предназначена за данни на ВИС и за комуникация между държавите членки и между държавите членки и органа, отговарящ за оперативното управление на централната система на ВИС.“ [Изм. 42]

"

3)  Член 3 се заличава;

4)  Член 4 се изменя както следва:

а)  вмъква се следната точка: "

„(3a) „централен орган“ е органът, създаден от държава членка за целите на Регламент (ЕО) № 810/2009;“; [Изм. 43]

"

б)  вмъкват се следните точки: "

„(12) „данни от ВИС“ са всички данни, съхранявани в централната система на ВИС и в ОХДС в съответствие с членове 9—14, 22в—22е.

   (13) „данни за самоличност“ са данните, посочени в член 9, параграф 4, букви а) и аа);
   (14) „данни за пръстови отпечатъци“ са съхраняваните в досие във ВИС данни, свързани с пръстови отпечатъци;
   (15) „портретна снимка“ е цифрово изображение на лицето с достатъчна разделителна способност и качество, за да се използва при автоматизирано съпоставяне на биометрични данни; [Изм. 44]
   (16) „данни на Европол“ са лични данни, обработвани от Европол за целта, посочена в член 18, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета*;
   (17) „разрешение за пребиваване“ са всички разрешения за пребиваване, издадени от държавите членки в съответствие с единния формат, установен с Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета**, и всички други документи, посочени в член 2, точка 16, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/399;
   (18) „виза за дългосрочно пребиваване“ е разрешение, издадено от държава членка в съответствие с член 18 от Шенгенската конвенция;
   (19) „национален надзорен орган“ във връзка с целите „надзорни органи“ са надзорните органи, посочени в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на правоприлагането са Европейския парламент и на Съвета**, и надзорните органи, създадени посочени в съответствие с член 41 от Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета***; [Изм. 45]
   (19a) „съответствие“ е наличието на съвпадение, установено при сравняване на съответните данни, регистрирани в досието на заявлението във ВИС, със съответните данни, които са налице в запис, досие или сигнал, регистрирани във ВИС, Шенгенската информационна система, СВИ, ETIAS, Евродак, данните на Европол или в базата данни SLTD на Интерпол; [Изм. 46]
   (20) „правоприлагане“ е предотвратяването, разкриването или разследването на терористични или други тежки престъпления в строго определена рамка; [Изм. 47]
   (21) „терористични престъпления“ са престъпления съгласно националното право, които съответстват или са равностойни на тези, посочени в членове 3–14 от Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета****, или, за държавите членки, които не са обвързани от тази директива, равностойни на някое от тези престъпления; [Изм. 48]
   (22) „тежки престъпления“ са престъпления, които съответстват или са равностойни на тези, посочени в член 2, параграф 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета*****, ако съгласно националното право те се наказват с лишаване от свобода или с мярка, изискваща задържане, за максимален срок не по-малко от три години.

________________

* Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).

** Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (ОВ L 157, 15.6.2002 г., стр. 1).

*** Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1). [Изм. 49]

*** Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

**** Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

***** Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1).“

"

5)  Член 5 се заменя със следното:"

„Член 5

Категории данни

1.  Единствено следните категории данни се записват във ВИС:

   а) буквено-цифрови данни относно кандидата за виза за краткосрочно пребиваване и относно подадените заявления за виза, издадените, отказаните, анулираните, отменените или продължените визи по член 9, параграфи 1—4 и членове 10—14, буквено-цифрови данни относно издадените, оттеглените, отказаните, анулираните, отменените или продължените визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване по членове 22в, 22г, 22д и 22е, както и информация относно съответствията по членове 9а и 22б и резултатите от проверките по член 9в, параграф 6;
   б) портретни снимки по член 9, параграф 5 и член 22в, параграф 2, буква е);
   в) данни за пръстови отпечатъци по член 9, параграф 6 и, член 22в, параграф 2, буква ж) и член 22г, буква ж); [Изм. 50]
   ва) сканирани копия на страницата с биографични данни от документа за пътуване, посочен в член 9, параграф 7; [Изм. 51]
   г) връзки с други заявления по член 8, параграфи 3 и 4 и член 22а, параграф 3.

2.  Съобщенията, предавани от ВИС съгласно член 16, член 24, параграф 2 и член 25, параграф 2, не се записват във ВИС, без това да засяга записването на операциите по обработката на данни съгласно член 34.

3.  ОХДС съдържа данните, посочени в член 9, параграф 4, букви а)—вв), член 9, параграфи 5 и 6, член 22в, параграф 2, букви а)—вв), е) и ж) и член 22г, букви а)—вв), е) и ж). Останалите данни от ВИС се съхраняват в централната система на ВИС.“ [Изм. 52]

"

6)  Вмъква се следният член 5a:"

„Член 5a

Списък на признати документи за пътуване

(1.) Списъкът на документите за пътуване, които дават право на притежателя им да премине външните граници и върху които може да се поставя виза, създаден с Решение № 1105/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета*, се включва във ВИС. [Изм. 53]

(2.) ВИС осигурява функцията за централизирано управление на списъка на признати документи за пътуване и на уведомяването за признаването или непризнаването на включените в списъка документи за пътуване съгласно член 4 от Решение № 1105/2011/ЕС. [Изм. 54]

(3.) Подробните правила за управлението на функцията по параграф 2 се уреждат с актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 49, параграф 2. [Изм. 55]

_________________

* Решение № 1105/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно списъка на документите за пътуване, които дават право на притежателя им да премине външните граници и върху които може да се поставя виза, и относно създаването на механизъм за създаването на този списък (OВ L 287, 4.11.2011 г., стр. 9).“;

"

7)  Член 6 се изменя, както следва:

-a)  параграф 1 се заменя със следното:"

1. Без да се накърнява член 22а, достъпът до ВИС с цел въвеждане, изменяне или заличаване на данни, съгласно член 5, параграф 1, в съответствие с настоящия регламент е запазен изключително за надлежно оправомощените служители на органите, компетентни да издават визи. Броят на надлежно оправомощените членове на персонала е строго ограничен от действителните нужди на службата им.“ [Изм. 56]

"

а)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Достъпът до ВИС за справка с данните е запазен изключително за надлежно оправомощените служители на националните органи на всяка държава членка и на органите на ЕС, които са компетентни за целите, посочени в членове 15—22, членове 22в—22е, и членове 22ж—22й л, както и за целите, посочени в членове 20 и 21 от [Регламент (ЕС) 2018/XX за оперативната съвместимост] съвместимост (граници и виза)].

Органите, които имат право да правят справка във ВИС или имат достъп до ВИС с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични или други тежки престъпления, се определят в съответствие с глава IIIб. [Изм. 57]

Този достъп се ограничава дотолкова, доколкото данните са необходими за изпълнението на техните задачи, свързани с тези цели, и е пропорционален на преследваните цели.“;

"

aа)  параграф 3 се заменя със следното:"

3. Всяка държава-членка посочва компетентните органи, чиито надлежно оправомощени служители разполагат с достъп да въвеждат, изменят, заличават или преглеждат данните във ВИС. Всяка държава-членка своевременно предава на eu-LISA списък с тези органи, включително тези, които са посочени в член 29, параграф 3а, и всяка промяна по този списък. В този списък се посочва за всеки орган какви данни може да търси и с каква цел.

eu-LISA осигурява ежегодното публикуване на списъка и на списъците на определените органи, посочени в член 22к, параграф 2, и на централните звена за достъп, посочени в член 22к, параграф 4, в Официален вестник на Европейския съюз. eu-LISA поддържа на своя уебсайт постоянно актуализиран списък, който съдържа промените, изпратени от държавите членки в интервалите между ежегодните публикации. [Изм. 58]

"

б)  добавя се следният параграф 4:"

„4. ВИС осигурява функция за централизирано управление на този списък.“

"

в)  добавя се следният параграф 5:"

„5. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 48а относно подробните правила за управлението на функцията за централизирано управление на списъка по параграф 3 се уреждат с актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 49, параграф 2.“ [Изм. 59]

"

(7a)  В член 7 параграф 2 се заменя със следното:"

2. Обработването на лични данни в рамките на ВИС от всеки компетентен орган не води до дискриминация на кандидати, притежатели на визи или кандидати и притежатели на визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване на основание пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация. При обработването изцяло се зачитат човешкото достойнство и неприкосновеност, както и основните права, и се спазват принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз, включително правото на зачитане на личния живот и защитата на личните данни. Особено внимание се обръща на децата, възрастните хора и хората с увреждания, както и на нуждаещите се от международна закрила лица. Висшият интерес на детето винаги е съображение от първостепенно значение.“ [Изм. 60]

"

8)  В член 7 се вмъкват следните параграфи:"

„3. Висшият интерес на детето следва да бъде от първостепенно значение има предимство пред всяко друго съображение за държавите членки по отношение на всички процедури, предвидени в настоящия регламент, при пълно спазване на Международната конвенция за правата на детето. Благосъстоянието, безопасността и сигурността на детето, по-специално когато съществува риск детето да е жертва на трафик на хора, и възгледите на детето се вземат предвид и им се отдава необходимото значение в съответствие с неговата възраст и зрялост.“ [Изм. 61]

3a.  Държавите членки прилагат регламента в пълно съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално правото на човешко достойнство, правото на свобода и сигурност, зачитането на личния и семейния живот, защитата на личните данни, правото на убежище и защитата на принципа на забрана за връщане, защитата в случай на принудително отвеждане, експулсиране или екстрадиране, правото на недискриминация, правата на детето и правото на ефективни правни средства за защита.“; [Изм. 62]

"

(8а)  Вмъква се следният член:"

„Член 7a

Данни за пръстови отпечатъци на деца

1.  Чрез дерогация от член 22в, параграф 2, буква ж) във ВИС не се въвеждат пръстови отпечатъци на деца на възраст под 6 години.

2.  Биометричните данни на ненавършили пълнолетие лица от шестгодишна възраст нататък се снемат от служители, които са специално обучени да снемат биометрични данни на ненавършили пълнолетие лица по начин, подходящ за деца и с необходимата чувствителност, и при пълно зачитане на висшия интерес на детето и гаранциите, предвидени в Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето.

Ненавършилото пълнолетие лице бива придружено от, ако има такъв, възрастен член на семейството, докато се снемат биометричните му данни. Непридружено ненавършило пълнолетие лице бива придружено от настойник, представител или, когато не е определен представител, от лице, обучено да защитава висшия интерес на ненавършилото пълнолетие лице и неговото общо благосъстояние, докато биометричните му данни се снемат. Такова обучено лице не е служителят, който отговаря за снемането на биометричните данни, действа независимо и не получава заповеди нито от длъжностното лице, нито от службата, която отговаря за снемането на биометричните данни. Не се използва никаква форма на сила срещу ненавършили пълнолетие лица, за да се гарантира тяхното спазване на задължението за предоставяне на биометрични данни.

3.  Чрез дерогация от член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 810/2009 консулствата не изискват от деца на възраст между 6 и 12 години да се явяват лично в консулството за събирането на биометрични идентификатори, когато това би представлявало прекомерна тежест и разходи за семействата. В такива случаи биометричните идентификатори се снемат на външните граници, когато се обръща особено внимание на избягването на трафика на деца.

4.  Чрез дерогация от разпоредбите относно използването на данни, предвидени в глави II, III, IIIa и IIIб, данните за пръстови отпечатъци на деца могат да бъдат достъпни само за следните цели:

   a) проверка на самоличността на детето в рамките на процедурата за подаване на заявление за виза в съответствие с член 15 и по външните граници в съответствие с членове 18 и 22ж и
   б) съгласно глава IIIб, за да се допринесе за предотвратяването на и борбата срещу злоупотребите с правата на децата, при условие че са изпълнени всички от следните условия:
   i) такъв достъп трябва да бъде необходимо условие за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на трафика на деца;
   ii) достъпът е необходим в конкретния случай;
   iii) идентификацията е във висш интерес на детето.“ [Изм. 63]

"

9)  Заглавието на глава II се заменя със следното:"

„ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ ОТНОСНО ВИЗИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ДА ИЗДАВАТ ВИЗИ ОРГАНИ“ [Изм. 64 Не се отнася до българския текст.]

"

10)  Член 8 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Когато съгласно член 19 от Регламент (ЕО) № 810/2009 заявлението е допустимо, в срок от два работни дни визовият орган създава досие за заявлението, като въвежда във ВИС предвидените в член 9 данни, доколкото от кандидата се изисква да предостави тези данни.“;

"

б)  вмъква се следният параграф 1а:"

„1а. При създаване на досие за заявлението ВИС автоматично започва търсене съгласно член 9а и представя получените резултати.

"

в)  параграф 5 се заменя със следното:"

5. Когато поради правни причини не се изисква предоставянето на определени данни или когато предоставянето им е фактически невъзможно, съответните полета се отбелязват с „не се прилага“. Липсата на пръстови отпечатъци следва да бъде обозначена с „ВИС0“; освен това системата позволява разграничаване на случаите съгласно член 13, параграф 7, букви а)—г) от Регламент (ЕО) № 810/2009.“

"

11)  Член 9 се изменя, както следва:

а)  в точка 4, букви а), б) и в) се заменят със следното:"

„а) фамилно име; собствено(и) име(имена); дата на раждане; гражданство на една или повече държави; пол;

   аа) фамилно име по рождение (предишно фамилно име (имена); място и държава на раждане; гражданство по рождение;
   б) вид и номер на документа или документите за пътуване и трибуквен код на държавата, издала документа или документите за пътуване;
   в) датата, на която изтича срокът на валидност на документа или документите за пътуване;
   вв) органът, който е издал документа за пътуване, и дата на издаване на документа;“;

"

б)  точка 5 се заменя със следното:"

„5. портретна снимка на кандидата в съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 810/2009.“; [Изм. 65]

"

ба)  точка 6 се заменя със следното:"

6. пръстовите отпечатъци на кандидата, в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 810/2009.“; [Изм. 66]

"

в)  добавя се следната точка 7:"

„7. сканирано копие на страницата с биографичните данни.“;

"

г)  добавят се следните две алинеи:"

8. Посочената в точка 5 портретна снимка на гражданин на трета държава е с достатъчна разделителна способност и качество, за да се използва при автоматизираното сравняване на биометрични данни. Ако портретната снимка не е с достатъчно добро качество, тя не се използва за автоматизирано сравняване. [Изм. 67]

Чрез дерогация от първото изречение първия параграф, в изключителни случаи, когато спецификациите за качеството и разделителната способност, определени за регистрирането във ВИС на направена на място портретна снимка, не могат да бъдат спазени, портретната снимка може да бъде извлечена по електронен път от чипа на електронния машинночетим документ за пътуване (еМЧДП). В тези случаи портретната снимка се включва в личното досие едва след като бъде направена електронна проверка, че портретната снимка, записана в чипа на еМЧДП, съответства на портретната снимка на съответния гражданин на трета държава, направена на място.“; [Изм. 68]

"

12)  вмъкват се следните нови членове 9а—9г:"

„Член 9a

Търсене в други системи

1.  Досиетата за заявленията се обработват автоматизирано от ВИС с цел откриване на съответствия. ВИС проверява всяко досие за заявление поотделно.

2.  При създаването на заявление или издаването на виза ВИС проверява дали документът за пътуване, свързан с това заявление, е признат в съответствие с Решение № 1105/2011/ЕС, като извършва автоматизирано търсене в списъка на признати документи за пътуване по член , и представя получените резултати. [Изм. 69]

3.  С цел извършването на проверките, предвидени в член 21, параграф 1 и параграф 3, букви а), и в) и г) от Регламент (ЕО) № 810/2009, ВИС започва търсене чрез използване на европейския портал за търсене, предвиден в член 6, параграф 1 от [Регламента за оперативната съвместимост (граници и визи)], за сравняване на съответните данни, посочени в член 9, точка 4 от настоящия регламент, с данните, налични в запис, досие или сигнал, регистрирани във ВИС, Шенгенската информационна система (ШИС), Системата за влизане/излизане (СВИ), Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), включително списъка за наблюдение, посочен в член 29 от [Регламент (ЕС) 2018/XX за създаването на система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им], Евродак, [системата ECRIS-TCN, що се отнася до присъди, свързани с терористични престъпления и други тежки престъпления], данните на Европол, базата данни на Интерпол за откраднати и изгубени документи за пътуване (SLTD) и базата данни на Интерпол за документи за пътуване, свързани с бюлетини (Interpol TDAWN). точки 4, 5 и 6 от настоящия регламент. ВИС проверява:

   a) дали използваният за заявлението документ за пътуване съответства на документ за пътуване, който е обявен в ШИС за изгубен, откраднат, незаконно присвоен или недействителен;
   б) дали използваният за заявлението документ за пътуване съответства на документ за пътуване, който е обявен в базата данни SLTD за изгубен, откраднат или недействителен;
   в) дали за кандидата има сигнал в ШИС за отказ за влизане и престой;
   г) дали за кандидата има сигнал в ШИС, отнасящ се до лица, издирвани за арест с цел предаване на основание на европейска заповед за арест или с цел екстрадиране;
   д) дали данните за кандидата и документът за пътуване съответстват на данни за отказано, отнето или отменено разрешение за пътуване в централната система на ETIAS и неговия притежател;
   е) дали кандидатът и документът за пътуване са в списъка за наблюдение, посочен в член 34 от Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета*;
   ж) дали данните за кандидата са вече регистрирани във ВИС;
   з) дали предоставените в заявлението данни относно документа за пътуване съответстват на друго заявление за виза, свързано с различни данни за самоличност;
   и) дали понастоящем заявителят е обявен за лице, надвишило разрешения срок на престой, или в миналото е обявяван за такова лице в СВИ;
   й) дали за заявителя е записано, че му е отказано влизане, в СВИ;
   к) дали кандидатът е бил обект на регистрирано във ВИС решение за отказ, отмяна или отнемане на виза за краткосрочно пребиваване;
   л) дали кандидатът е бил обект на регистрирани във ВИС решение за отказ, отмяна или отнемане на виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване;
   м) дали данните, специфични за самоличността на заявителя, са записани в данните на Европол;
   н) дали кандидатът за виза за краткосрочно пребиваване е регистриран в Евродак;
   o) ако заявителят е ненавършило пълнолетие лице – дали за лицето, упражняващо родителските права върху заявителя или което е назначено за негов законен настойник:
   i) има сигнал в ШИС, отнасящ се до лица, издирвани за арест с цел предаване на основание на европейска заповед за арест или с цел екстрадиране;
   ii) има въведен сигнал в ШИС за отказ на влизане и пребиваване.
   iii) притежава документ за пътуване, който е включен в списъка за наблюдение, посочен в член 34 от Регламент (ЕС) 2018/1240. [Изм. 70]

3a.  При търсене в базата данни SLTD, данните, използвани от потребителя на ЕПТ за извършване на търсенето, не се споделят със собствениците на данни на Интерпол. [Изм. 71]

4.  ВИС добавя към досието за заявлението препратка към всяко съответствие, получено съгласно параграф 3. Освен това ВИС установява, когато е приложимо, източника на въведените или предоставени данни, задействали съответствието или съответствията — държава членка/държави членки или Европол, и вписва тази информация в досието за заявлението. Не се записва информация, различна от посочването на съответствие и първоизточника на данните. [Изм. 72]

5.  За целите на член 2, параграф 1, буква к) при търсенията, извършвани съгласно параграф 3 от настоящия член, се сравняват съответните данни, посочени в член 15, параграф 2, с данните, налични в ШИС, за да се определи дали за кандидата е подаден някой от следните сигнали:

   а) сигнал за лица, издирвани за арест с цел предаване или екстрадиране;
   б) сигнал за изчезнали лица;
   в) сигнал за лица, които се издирват, за да съдействат в съдебно производство;
   г) сигнал за лица и вещи за целите на дискретни проверки или специфични проверки или проверки, свързани с разследване. [Изм. 73]

5a.  Всяко съответствие от търсенията съобразно член 9а, параграф 3, букви а), б), в), д), ж), з), и), й), к), л) и н) се оценява, когато е необходимо след проверка от страна на централния орган в съответствие с член 9в, от консулството, в което е подадено заявлението за виза. [Изм. 74]

5б.  Всяко съответствие от търсенията съобразно член 9а, параграф 3, букви г), е), м) и о) се проверява, когато е необходимо, и се оценява от единното звено за контакт на държавите членки, които са въвели или предоставили данните, довели до намирането на съответствията, в съответствие с член 9ва. [Изм. 75]

5в.  Всяко съответствие в ШИС се съобщава автоматично и на бюрото SIRENE на държавата членка, която е създала сигнала, довел до намирането на съответствието. [Изм. 76]

5г.  Уведомлението, предоставено на бюрото SIRENE на държавата членка или на единното звено за контакт, въвели сигнала, съдържа следните данни:

   a) фамилно(и) име(на), собствено(и) име(на) и псевдоним(и), ако има такъв/такива;
   б) място и дата на раждане;
   в) пол;
   г) гражданство и ако има такива, други гражданства;
   д) държава членка на първия планиран престой, и ако има такъв — адрес на първия планиран престой;
   е) домашен адрес на кандидата или, ако няма такъв, град и държава на пребиваване;
   ж) препратка към получени съответствия, включително датата и часа на съответствието. [Изм. 77]

5д.  Настоящият член не възпрепятства подаването на молба за предоставяне на убежище на каквито и да е основания. В случай на заявление за виза, подадено от жертва на тежко престъпление, като например домашно насилие или трафик на хора, извършено от нейния спонсор, подаденото във ВИС досие се разглежда отделно от това на спонсора, за да се защитят жертвите от по-нататъшна опасност. [Изм. 78]

________________________

* Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2018 г. за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226 (ОВ L 236, 19.9.2018 г., стр. 1).

Член 9б

Специални разпоредби, приложими за търсенето в други системи относно членовете на семейството на граждани на ЕС или на други граждани на трети държави, които се ползват от правото на свободно движение съгласно правото на Съюза

1.  По отношение на гражданите на трети държави, които са членове на семейството на гражданин на Съюза, за когото се прилага Директива 2004/38/ЕО, или членове на семейството на гражданин на трета държава, който се ползва от правото на свободно движение, равностойно на това на граждани на Съюза по силата на споразумение между Съюза и неговите държави членки, от една страна, и трета държава, от друга страна, автоматизираните проверки по член 9а, параграф 3 се извършват единствено за да се провери, че не са налице фактически данни или основателни причини въз основа на фактически данни, за да се смята, че присъствието на лицето на територията на държавите членки представлява риск за сигурността или висок епидемичен риск в съответствие с Директива 2004/38/ЕО. [Изм. 79]

2.  ВИС не проверява дали:

   а) понастоящем кандидатът е обявен за лице, пресрочило разрешения срок на престой, или е обявяван за такова лице в миналото въз основа на справка в СВИ;
   б) кандидатът съответства на лице, чиито данни фигурират в Евродак.

3.  Когато при автоматизираното обработване на заявлението, както е посочено в член 9а, параграф 3, бъде намерено съответствие, отговарящо на сигнал за отказ на влизане и пребиваване съгласно посоченото в член 24 от Регламент (ЕО ЕС) № 1987/2006 2018/1861, визовият орган проверява основанието за решението, вследствие на което този сигнал е въведен в ШИС. Ако това основание е свързано с риск по отношение на незаконната имиграция, сигналът не се взема предвид за оценката на заявлението. Визовият орган процедира съгласно член 25 26, параграф 2 от Регламента за ШИС II Регламент (ЕС) 2018/1861. [Изм. 80]

Член 9в

Проверка от страна на централните органи и на националното единно звено за контакт [Изм. 81]

1.  Всяко съответствие, съгласно посоченото в член 9а, параграф 5б, вследствие на търсене съгласно член 9а, параграф 3, което не може да бъде автоматично потвърдено от ВИС, се проверява ръчно от централния националното единно звено за контакт в съответствие с член 9ва. Централният орган на държавата членка, обработваща заявлението, получава уведомление. [Изм. 82]

2.  Всяко съответствие, съгласно посоченото в член 9а, параграф 5а, вследствие на търсене съгласно член 9а, параграф 3, което не може да бъде автоматично потвърдено от ВИС, се проверява ръчно от централния орган. При ръчната проверка на съответствията централният орган има достъп до досието за заявлението и всички свързани с него други досиета за заявления, както и до всички съответствия, намерени при автоматизираното обработване съгласно член 9а, параграф 3 . [Изм. 83]

3.  Централният орган проверява дали записаната в досието за заявлението самоличност на кандидата съвпада с данните във ВИС или в някоя от базите данни, в които е направена справка.

4.  Ако личните данни не съвпадат и не е установено никакво друго съответствие при автоматизираното обработване съгласно член 9а, параграф 3, централният орган заличава фалшивото съответствие от досието за заявлението.

5.  Ако данните съвпадат или остават съмнения относно самоличността на кандидата, в обосновани случаи централният визов орган, който обработва заявлението, информира централния орган на другата държава членка или държави членки, които са въвели или предоставили данните, задействали съответствието съгласно член 9а, параграф 3. Когато е било установено, че една или няколко държави членки са въвели или предоставили данните, задействали съответствието, централният орган се консултира с централните органи на другата държава членка или държави членки, като използва процедурата, предвидена в член 16, параграф 2. В случай на съмнение, съмнението е в полза на кандидата. [Изм. 84]

6.  Резултатите на проверките, извършени от централните органи на другите държави членки, се добавят към досието за заявлението.

7.  Чрез дерогация от параграф 1, когато в резултат на сравнението по член 9а, параграф 5 се установят едно или няколко съответствия, ВИС изпраща автоматично уведомление до централния орган на държавата членка, започнала търсенето, и предприема подходящи последващи действия. [Изм. 85]

8.  Когато се установи, че Европол е предоставил данните, задействали съответствие съгласно член 9а, параграф 3, централният орган на компетентната държава членка се консултира с националното звено на Европол за последващите действия в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/794, и по-специално глава IV от него. [Изм. 86]

Член 9ва

Проверка и оценка от националното единно звено за контакт

1.  Всяка държава членка определя национален орган, работещ 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, който осигурява съответните ръчни проверки и оценка на намерените съответствия за целите на настоящия регламент („единно звено за контакт“). Единното звено за контакт се състои от служители за връзка на бюрото SIRENE, националните централни бюра на Интерпол, националното централно звено на Европол, националното звено на ETIAS и всички съответни национални правоприлагащи органи. Държавите членки осигуряват достатъчен брой персонал, позволяващ единното звено за контакт да проверява съобщените му съответствия съгласно настоящия регламент, като взема предвид сроковете, предвидени в член 23 от Регламент (ЕО) № 810/2009.

2.  Единното звено за контакт проверява ръчно съобщените му съответствия. Прилагат се процедурите, посочени в член 9в, параграфи 2 – 6.

3.  В случай че след проверката, посочена в параграф 2 от настоящия член, данните съвпадат и съответствието бъде потвърдено, единното звено за контакт се свързва при необходимост с отговорните органи, включително Европол, които са предоставили данните, довели до намирането на съответствие. След това звеното прави оценка на намереното съответствие. Единното звено за контакт предоставя мотивирано становище с оглед на решението по заявлението, което трябва да бъде взето съгласно член 23 от Регламент (ЕО) № 810/2009. Това мотивирано становище се включва в досието на заявлението. [Изм. 87]

Член 9вб

Наръчник

Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 48а, с който установява в наръчник съответните данни, които да бъдат сравнявани при търсенията в другите системи в съответствие с член 9а, параграф 3, и процедурите и правилата, необходими за извършване на търсенията, проверките и оценките, предвидени в членове 9а – 9ва. Този делегиран акт включва комбинацията от категории данни за търсене във всяка система в съответствие с член 9а. [Изм. 88]

Член 9г

Отговорности на Европол

Европол адаптира информационната си система, за да гарантира, че е възможно извършването на автоматизирано обработване на търсенето съгласно член 9а, параграф 3 и член 22б, параграф 2.“

"

13)  В член 13 се добавя следният параграф 4:"

„4. Когато досието за заявлението се актуализира съгласно параграфи 1 и 2, ВИС изпраща уведомление до държавата членка, която е издала визата, с което я уведомява за решението мотивираното решение за анулиране или отмяна на визата. Това уведомление се генерира автоматично от централната система и се предава чрез механизма, предвиден в член 16.“; [Изм. 89]

"

14)  Член 15 се изменя, както следва:

а)  в параграф 2 се вмъква следната буква дa):"

„да) портретна снимка;“;

"

б)  вмъква се следният параграф 2а:"

„2а. Портретната снимка по буква да) от параграф 2 не може да бъде единственият критерий за търсене.“;

"

15)  В член 16 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:"

„2. Когато се създава досие за заявление за издаване на виза във ВИС по отношение на лице, което е гражданин на конкретна трета държава или принадлежи към конкретна категория граждани на тази държава, за които е поискана предварителна консултация съгласно член 22 от Регламент (ЕО) № 810/2009, ВИС автоматично предава искането за консултация на посочената държава членка или посочените държави членки.

Държавите членки, с които е извършена консултация, изпращат своя отговор до ВИС, която изпраща този отговор до държавата членка, създала досието.

Списъкът на държавите членки, изискващи съгласно член 22 от Регламент (ЕО) № 810/2009 извършването на консултация между централните им органи и централните органи на други държави членки при разглеждането на заявления за единни визи, подадени от граждани на конкретни трети държави или от конкретни категории граждани на тези държави, и на засегнатите граждани на трети държави се включва във ВИС единствено за целите на провеждането на процедурата за консултация.“ [Изм. 90]

3.  Процедурата, посочена в параграф 2, се прилага и по отношение на:

   а) предаването на информация съгласно член 25, параграф 4 във връзка с издаването на визи с ограничена териториална валидност, съгласно член 24, параграф 2 от настоящия регламент във връзка с изменението на данни и съгласно член 31 от Регламент (ЕО) № 810/2009 във връзка с последващите уведомления; [Изм. 91]
   б) всички други съобщения, свързани с консулско сътрудничество и включващи предаване на лични данни, записани във ВИС или свързани с тях, съобщения, свързани с предаване на искания до компетентния за издаването на визи орган за предоставяне на копия от документи за пътуване съгласно член 9, точка 7 и на други документи, подкрепящи заявлението за виза, съобщения, свързани с предаване на електронни копия от тези документи, както и съобщения, свързани с искания съгласно член 9в и член 38, параграф 3. Компетентните за издаването на визи органи отговарят на това искане в срок от два работни дни.“; [Изм. 92]

"

16)  Член 17 се заличава;

17)  Заглавието на глава III се заменя със следното:"

„ДОСТЪП НА ДРУГИ ОРГАНИ ДО ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ВИЗИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ“

"

18)  В член 18, параграф 6 втората алинея се заменя със следното:"

Компетентните органи за извършване на проверки по границите, на които функционира СВИ, сравняват пръстовите отпечатъци на притежателя на визата с пръстовите отпечатъци, регистрирани във ВИС. За притежателите на визи, чиито пръстови отпечатъци не могат да бъдат използвани, търсенето, упоменато в параграф 1, се извършва с буквено-цифровите данни, предвидени в параграф 1, в комбинация с портретната снимка.“;

"

(18a)  Член 18a се заменя със следното:"

„Член 18а

Извличане на данни от ВИС за създаване или актуализиране на запис за влизане/излизане или запис за отказ за влизане на притежател на виза в СВИ

Единствено с цел създаване или актуализиране на запис за влизане/излизане или запис за отказ за влизане на притежател на виза в СВИ в съответствие с член 14, параграф 2 и членове 16 и 18 от Регламент (ЕС) 2017/2226, на компетентния орган за извършване на проверки по границите, на които функционира СВИ, се предоставя достъп да извлича от ВИС и да импортира в СВИ данните, които се съхраняват във ВИС и са изброени в член 16, параграф 1, буква г) и член 16, параграф 2, букви в) – е) от посочения регламент.“ [Изм. 93]

"

19)  Вмъква се следният член 20a:"

„Член 20a

Използване на данни от ВИС за целите на въвеждането на сигнали в ШИС за изчезнали лица или уязвими лица, чието пътуване е необходимо да се предотврати, и на последващия достъп до тези данни [Изм. 94]

1.  Данни за пръстовите отпечатъци и портретни снимки, съхранявани във ВИС, може да се използват за въвеждане на сигнал за изчезнали лица, деца в риск от отвличане или уязвими лица, чието пътуване е необходимо да се предотврати, в съответствие с член 32, параграф 2 от Регламент (ЕС) № [...] на Европейския парламент и на Съвета* [Регламент (ЕС) относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси]. В тези случаи обменът на данни за пръстови отпечатъци и портретни снимки се извършва чрез сигурен канал до бюрото SIRENE на държавата членка, която притежава данните. [Изм. 95]

2.  Когато е налице съвпадение във връзка със сигнал, чрез използването на данни за пръстовите отпечатъци и портретните снимки, съхранявани във ВИС, посочен в параграф 1, органите за закрила на децата и националните съдебни органи, включително органите, отговарящите за започването на наказателно преследване и за провеждането на съдебно разследване преди повдигане на обвинение, и техните координиращи органи, както е посочено в член 43 от Регламент (ЕС) […] [COM(2016)0883 — ШИС в областта на правоприлагането] полицейското сътрудничество], могат да поискат от орган с достъп до ВИС, при изпълнението на своите задачи достъп до данните, въведени във ВИС. Прилагат се условията, предвидени в законодателството на ЕС и в националното законодателство. Държавите членки гарантират, че данните се предават по сигурен начин. [Изм. 96]

__________

* Регламент (ЕС) […] на Европейския парламент и на Съвета от [...] г. (ОВ L […], […] г., стр. […]).“

"

20)   в член 22 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:"

1. Единствено с цел разглеждане на заявлението за искане на убежище, компетентните органи за предоставяне на убежище имат достъп за търсене по пръстовите отпечатъци на лицата, търсещи убежище, съгласно член 21 от Регламент (ЕО) № 343/2003. Когато пръстовите отпечатъци на лицето не могат да се използват или търсенето по пръстовите отпечатъци не е успешно, търсенето се извършва с помощта на данните по член 9, параграф 4, буква а) и/или б) – вв); търсенето може да се извърши съвместно с данните по член 9, параграф 4, буква аа).“ [Изм. 97]

2.  Ако при търсенето по данните, посочени в параграф 1, стане ясно, че данни относно кандидата за международна закрила са записани във ВИС, компетентният орган за предоставяне на убежище има достъп за справка до следните данни на кандидата, както и до данните от всички свързани досиета за заявления за издаване на виза на кандидата съгласно член 8, параграф 3 единствено за целта, посочена в параграф 1:

   а) номера на заявлението;
   б) посочените в член 9, точки 4, 5 и 7 данни, взети от заявлението или заявленията за издаване на виза;
   в) портретни снимки; [Изм. 98]
   г) посочените в членове 10, 13 и 14 данни, които се вписват относно всяка издадена, анулирана, отменена виза или виза, чийто срок на валидност е удължен;
   д) посочените в член 9, точки точка 4 и 5 данни от свързаните досиета за заявления за издаване на виза съгласно член 8, параграф 4.““; [Изм. 99]

"

21)  Член 23 се заменя със следното:"

„Член 23

Срок на съхраняване на данните

1.  Всяко досие на заявление се съхранява във ВИС за срок от не повече от пет години, без това да засяга заличаването, посочено в членове 24 и 25, и воденето на записи, посочено в член 34. [Изм. 100]

Този срок започва да тече от:

   а) датата на изтичане на срока на валидност на визата, визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване в случай на издаване на виза, виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване;
   б) новата дата на изтичане на срока на валидност на визата, или визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване в случай на удължаване на виза, или виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване; [Изм. 101]
   в) датата на създаване във ВИС на досието за заявление за издаване на виза, ако заявлението е било отнето, работата по него е била приключена или преустановена;
   г) датата на решението на отговорния орган в случай съответно на отказ, анулиране, съкращаване на срока, отнемане или отмяна на виза, виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване.

2.  При изтичане на срока, посочен в параграф 1, ВИС автоматично заличава досието и връзката или връзките с това досие, посочени в член 8, параграфи 3 и 4 и в член 22а, параграфи  параграф 3 и 5. [Изм. 102]

2a.  Чрез дерогация от параграф 1:

   a) досиетата на заявления, отнасящи се до разрешение за пребиваване, се заличават след максимален срок от 10 години;
   б) досиетата на заявления, отнасящи се до деца на възраст под 12 години, се заличават при напускане на Шенгенското пространство от детето. [Изм. 103]

2б.  Чрез дерогация от параграф 1, с цел улесняване на ново заявление, досието на заявлението, посочено в него, може да се съхранява за допълнителен срок от не повече от три години след изтичане на срока на валидност на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване и само когато, след искане за съгласие, кандидатът свободно и изрично даде съгласието си чрез подписана декларация. Искането за съгласие се представя по начин, който ясно да го отличава от другите въпроси, в разбираема и леснодостъпна форма, като се използва ясен и прост език, в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) 2016/679. Кандидатът може да оттегли съгласието си по всяко време в съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679. Ако кандидатът оттегли съгласието си, досието на заявлението автоматично се заличава от ВИС.

eu-LISA разработва инструмент, който да позволява на кандидатите да дават и оттеглят своето съгласие.

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 48а за по-подробно дефиниране на инструмента, който да се използва от кандидатите за даване и оттегляне на съгласие. [Изм. 104]

"

22)  В член 24 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:"

„2. Ако държава членка предостави доказателство, че обработените данни във ВИС са неточни или че са били обработени във ВИС в противоречие с настоящия регламент, тя информира незабавно за това отговорната държава членка. Такова съобщение се изпраща в съответствие с процедурата, предвидена в член 16, параграф 3.

Ако неточните данни се отнасят до връзки, създадени съгласно член 8, параграф 3 или 4 и член 22а, параграф 3, отговорната държава членка извършва необходимите проверки и дава отговор в срок от 48 часа, и, в зависимост от случая, поправя връзката. При липса на отговор в рамките на определения срок държавата членка, отправила искането, поправя връзката и съобщава на отговорната държава членка за извършената поправка чрез VISMail.“;

3.  Отговорната държава членка проверява съответните данни във възможно най-кратки срокове и ако е необходимо, ги коригира или заличава незабавно. [Изм. 105]

"

23)  Член 25 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Ако преди изтичане на срока по член 23, параграф 1 кандидат за виза е придобил гражданство на държава членка, отнасящите се до него досиета за заявленията, досиетата и връзките, посочени в член 8, параграфи 3 и 4 и в член 22, параграф 3, се заличават незабавно от ВИС от държавата членка, която е създала съответните досиета за заявления и връзки.“;“; [Изм. 106]

"

б)  в параграф 2 думите „инфраструктурата на ВИС“ се заменят с „VISMail“.

23a)  Член 26 параграф 1 се изменя както следва:

а)  параграфи 1 и 2 се заменят със следното:"

1. eu-LISA отговаря за оперативното управление на ВИС и нейните компоненти, както е посочено в член 2а. Тя гарантира, в сътрудничество с държавите членки, че за тези компоненти непрекъснато се използва най-добрата налична технология, подлежаща на анализ на съотношението между разходи и ползи. [Изм. 107]

2.  Оперативното управление на ВИС обхваща всички задачи, чието изпълнение е необходимо за осигуряването на 24-часов режим на работа 7 дни в седмицата в съответствие с настоящия регламент, по-специално необходимите поддръжка и технически промени, за да се гарантира, че ВИС функционира със задоволително оперативно качество, по-специално по отношение на времето за отговор на търсения в централната система на ВИС от консулските служби и граничните органи. Времето за отговор е възможно най-кратко.“ [Изм. 108]

"

б)  параграфи 3 – 8 се заличават; [Изм. 109]

24)  В член 26 се вмъква следният параграф 8a:"

„8а. На eu-LISA се разрешава да използва анонимизирани действителни лични данни от производствената система на ВИС за целите на провеждане на изпитвания при следните обстоятелства:

   а) за диагностика и поправяне при установяването на грешки в централната система;
   б) за изпитване на нови технологии и техники, чрез които може да се подобри функционирането на централната система или предаването на данни към нея.

В тези случаи мерките за сигурност, контролът на достъпа и влизането в средата за изпитване са еквивалентни на тези за производствената система на ВИС. Действителните лични данни, използвани за изпитване, се анонимизират така, че да не е възможно да се идентифицира субектът на данни.“; [Изм. 110]

"

в)  добавят се следните параграфи:"

9a. Когато eu-LISA си сътрудничи с външни изпълнители по отношение на свързани с ВИС задачи, тя контролира отблизо дейностите на изпълнителите, за да гарантира съответствие с настоящия регламент, по-специално по отношение на сигурността, поверителността и защитата на данните.

9б.  Оперативното управление на централната система на ВИС не се възлага на частни дружества или частни организации.“ [Изм. 111]

"

25)  Член 27 се заменя със следното:"

„Член 27

Местонахождение на централната визова информационна система

Основната централна ВИС, която извършва технически надзор и администриране, се намира в Страсбург (Франция), а допълнителната централна ВИС, която е в състояние да осигури всички функции на основната централна ВИС, се намира в Санкт Йохан им Понгау (Австрия).

Двата обекта могат да се използват едновременно за активното eu-LISA прилага технически решения, за да осигури непрекъснатия достъп до ВИС или чрез едновременното функциониране на централната система на ВИС и резервната централна система на ВИС, при условие че вторият обект резервната централна система на ВИС продължава да е бъде в състояние да осигури функционирането на ВИС в случай на неизправност на централната система на ВИС, или чрез дублиране на системата.“; или нейните компоненти.“ [Изм. 112]

"

26)  Член 29 се изменя, както следва:

а)  заглавието се заменя със следното:"

„Отговорност за използването на данните и качеството на данните“;

"

б)  параграф 1 се изменя както следва:

i)  буква в) се заменя със следното:"

„в) данните са точни, актуални и с адекватно равнище на качество и пълнота, когато те се изпращат във ВИС.“;

"

ii)  добавя се следната алинея:"

„За тази цел държавите членки гарантират, че консулските служители и служителите на всеки външен изпълнител, с който си сътрудничат, както е посочено в член 43 от Регламент (ЕО) № 810/2009, преминават редовно обучение относно качеството на данните.“ [Изм. 113]

"

в)  в параграф 2, буква а) думата „ВИС“ се заменя на двете места, на които се среща, с думите „ВИС или ОХДС“;

г)  вмъкват се следнте параграфи:"

„2а. Управителният орган eu-LISA, заедно с Комисията разработва и, поддържа и непрекъснато усъвършенства автоматизирани механизми за контрол на качеството на данните и процедури за извършване на проверки на качеството на данните във ВИС и представя редовни доклади на държавите членки. Управителният орган eu-LISA осигурява подходящ брой професионално обучен персонал за прилагане на техническите нововъведения и модернизации, необходими за функционирането на механизмите за контрол на качеството на данните. eu-LISA представя редовен доклад на държавите членки и Комисията относно контрола на качеството на данните. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета редовен доклад относно констатираните проблеми във връзка с качеството на данните и относно начина, по който те са били разрешени. [Изм. 114]

Тези механизми и процедури и тълкуването на съответствието с изискванията за качество на данните се уреждат чрез актове за изпълнение в съответствие с процедурата, посочена в член 49, параграф 2.“;

2б.  Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно осъществимостта, наличието, готовността и надеждността на необходимата технология за използването на портретни снимки за идентифициране на дадено лице.“; [Изм. 115]

"

га)  добавя се следният параграф:"

„3a. Във връзка с обработването на лични данни във ВИС всяка държава членка определя органа, който да се счита за администратор съгласно член 4, точка 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 и който да носи основната отговорност за обработването на данни от тази държава членка. Всяка държава членка нотифицира Комисията относно определянето на такъв орган.“ [Изм. 116]

"

27)  Вмъква се следният член 29a:"

„Член 29a

Специфични правила за въвеждане на данни

1.  Данните, посочени в членове 9, 22в и 22г, се въвеждат във ВИС при спазване на следните предварителни изисквания:

   а) данни съгласно членове 9, 22в и 22г и съгласно член 6, параграф 4, могат да бъдат изпратени до въведени във ВИС само след проверка на качеството, извършена от отговорните национални органи; [Изм. 117]
   б) данни съгласно членове 9, 22в и 22г и съгласно член 6, параграф 4 се обработват от ВИС след проверка на качеството, извършена от ВИС съгласно параграф 2.

2.  Проверките на качеството се извършват от ВИС, както следва:

   а) при създаване на досиетата за заявления за издаване на виза или досиета на граждани на трети държави във ВИС се извършват проверки на качеството по отношение на данните, посочени в членове 9, 22в и 22г; ако тези проверки не отговарят на установените критерии за качество, отговорният орган или отговорните органи биват уведомявани автоматично от ВИС;
   б) автоматизираните процедури съгласно член 9а, параграф 3 и член 22б, параграф 2 могат да бъдат задействани от ВИС само след проверка на качеството, извършена от ВИС съгласно настоящия член; ако тези проверки не отговарят на установените критерии за качество, отговорният орган или отговорните органи биват уведомявани автоматично от ВИС; [Изм. 118 Не се отнася до българския текст.]
   в) проверки на качеството на портретни снимки и дактилографски данни се извършват при създаване на досиетата за заявления за издаване на виза на граждани на трети държави във ВИС, за да се установи дали е налице изпълнение на минималните стандарти за качество на данните, което позволява съпоставяне на биометрични данни; [Изм. 119 Не се отнася до българския текст.]
   г) проверки на качеството на данните съгласно член 6, параграф 4 се извършват, когато се съхранява информация относно определените национални органи във ВИС.

3.  Установяват се стандарти за качеството на съхранението на данните, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член. Съдържанието на тези стандарти се определя в актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 49, параграф 2.“ [Изм. 120 Не се отнася до българския текст.]

"

28)  В член 31 параграфи 1 и 2 се заменят със следното: "

„1. Без да се засяга Регламент (ЕС) 2016/679, данните, посочени в член 9, параграф 4, букви а), б), в), к) и м), параграф 6 и параграф 7, могат да се предават или предоставят на трета държава или международна организация, посочена в приложението, само ако това е необходимо в конкретни случаи с цел доказване на самоличността на граждани на трети държави и само за целите на връщане в съответствие с Директива 2008/115/ЕО или на презаселване в съответствие с Регламент [...] [Регламент относно рамката за презаселване] и при условие че държавата членка, която е въвела данните във ВИС, е дала своето одобрение.“; [Изм. 121]

"

(28a)  Член 31 се изменя както следва:

а)  параграфи 2 и 3 се заменят със следното:"

„2. Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член данните по член 9, параграф 4, букви а), аа), б), в), вв), к) и м) и параграфи 6 и 7 могат да се предават от граничните или имиграционните органи на трета държава или международна организация, посочена в приложението към настоящия регламент, в отделни случаи, когато е необходимо да се докаже самоличността на граждани на трети страни единствено с цел връщане, само ако е изпълнено едно от следните условия:

   a) Комисията е приела решение относно подходящата защита на личните данни в съответната трета държава в съответствие с член 45, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679;
   б) предвидени са подходящи гаранции, както е посочено в член 46 от Регламент (ЕС) 2016/679, например чрез споразумение за обратно приемане, което е в сила между Съюза или държава членка и въпросната трета държава; или
   в) приложим е член 49, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2016/679. [Изм. 122]

3.   Данните, посочени в член 9, параграф 4, букви а), б), в), к) и м) и параграфи 6 и 7, могат да бъдат предавани в съответствие с параграф 2 от настоящия член само ако са изпълнени всички изброени по-долу условия:

   a) предаването на данните се извършва в съответствие с приложимите разпоредби на правото на Съюза, по-специално разпоредбите относно защитата на данните, включително глава V от Регламент (ЕС) 2016/679, и споразуменията за обратно приемане, както и националното право на държавата членка, която предава данните;
   б) държавата членка, която е въвела данните във ВИС, е дала своето одобрение;
   в) третата държава или международната организация е съгласна да обработва данните само за целите, за които те са били предоставени; и
   г) по отношение на съответния гражданин на трета държава е издадено решение за връщане, прието съгласно Директива 2008/115/ЕО, при условие че изпълнението на решението за връщане не е спряно и че не е подадена жалба, която може да доведе до временно спиране на неговото изпълнение.“; [Изм. 123]

"

б)  добавят се следните параграфи: "

„3a. Предаването на лични данни на трети държави или международни организации по силата на параграф 2 не засяга правата на кандидатите за международна закрила и на лицата, ползващи се от такава закрила, по-специално по отношение на принципа за забрана на връщане.

3б.  Личните данни, които държава членка или Европол получава от ВИС за целите на правоприлагането, не се предават или предоставят на трета държава, международна организация или частен субект, установен във или извън Съюза. Забраната се прилага и когато тези данни са допълнително обработвани на национално равнище или между държавите членки в съответствие с Директива (ЕС) 2016/680.“ [Изм. 124]

"

(28б)  в член 32 параграф 2 се изменя, както следва:

a)   вмъква се следната буква:"

„да) да се предотврати използването на автоматизирани системи за обработка на данни от неоправомощени лица, използващи оборудване за предаване на данни;“; [Изм. 125]

"

б)  вмъкват се следните букви:"

„йа) да се гарантира, че в случай на прекъсване може да бъде възстановено нормалното функциониране на инсталираните системи;

   йб) да се гарантира надеждност чрез осигуряване на правилно докладване на всякакви нарушения във функционирането на ВИС и чрез въвеждане на необходимите технически мерки, които да гарантират, че личните данни могат да бъдат възстановени в случай на увреждане, настъпило в резултат на неправилно функциониране на ВИС;“ [Изм. 126]

"

28в)  вмъква се следният член:"

„Член 32a

Инциденти, свързани със сигурността

1.  Всяко събитие, което има или може да има въздействие върху сигурността на ВИС и може да предизвика вреди или загуба на данни във ВИС, се разглежда като инцидент, свързан със сигурността, особено когато може да е бил осъществен неправомерен достъп до данни или когато наличността, целостта и поверителността на данните са били или е могло да бъдат компрометирани.

2.  Инциденти, свързани със сигурността, се управляват по начин, гарантиращ бърза, ефективна и правилна реакция.

3.  Без да се засягат уведомяването и съобщаването за нарушение на сигурността на личните данни съгласно член 33 от Регламент (ЕС) 2016/679 или член 30 от Директива (ЕС) 2016/680, държавите членки, Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана уведомяват незабавно Комисията, eu-LISA, компетентния надзорен орган и Европейския надзорен орган по защита на данните за инциденти, свързани със сигурността. eu-LISA уведомява незабавно Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните за всеки инцидент, свързан със сигурността, който се отнася до централната система на ВИС.

4.  Информацията относно инциденти, свързани със сигурността, които имат или могат да имат въздействие върху функционирането на ВИС в дадена държава членка или в рамките на eu-LISA, върху наличността, целостта и поверителността на данните, въведени или изпратени от други държави членки, се предоставя незабавно на всички държави членки и се докладва в съответствие с плана за управление на инциденти, предоставен от eu-LISA.

5.  В случай на инцидент, свързан със сигурността, държавите членки и eu-LISA си сътрудничат помежду си.

6.  Комисията докладва незабавно на Европейския парламент и на Съвета при възникването на тежки инциденти. Тези доклади са с ниво на класификация „EU RESTRICTED/RESTREINT UE“ в съответствие с приложимите правила за сигурност.

7.  Когато даден инцидент, свързан със сигурността, е причинен от злоупотребата с данни, държавите членки, Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана гарантират налагането на санкции в съответствие с член 36.“[Изм. 127]

"

28г)  Член 33 се заменя със следното:"

„Член 33

Отговорност

1.  Без да се засяга правото на обезщетение, дължимо от и отговорността на администратора на данни или обработващото данни лице съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, Директива (ЕС) 2016/680 и Регламент (ЕС) № 2018/1726:

   a) всяко лице или държава членка, които са понесли материални вреди поради извършени от държава членка незаконна обработка на лични данни или всяко друго действие, несъвместимо с настоящия регламент, има право да получи обезщетение от тази държава членка;
   б) всяко лице или държава членка, които са понесли материални или нематериални вреди поради действие на Европол, Европейската агенция за гранична и брегова охрана или eu-LISA, несъвместимо с настоящия регламент, имат право да получат обезщетение от съответната агенция;

Засегнатата държава членка, Европол, Европейската агенция за гранична и брегова охрана или eu-LISA се освобождават изцяло или частично от отговорността съгласно първа алинея, ако докажат, че не са отговорни за действието, предизвикало вредата.

2.  Ако държава членка не спазва задълженията си по настоящия регламент и с това причини вреди на централната система на ВИС, тази държава членка носи отговорност за вредите, освен ако и доколкото eu-LISA или друга държава членка, участваща в централната система на ВИС, не са предприели разумни мерки за предотвратяване на вредите или за намаляване на последиците от тях.

3.  Исковете за обезщетение, предявени срещу държава членка за вредите по параграфи 1 и 2, се уреждат от националното право на тази държава членка. Искове за обезщетение срещу администратора, Европол, Европейската агенция за гранична и брегова охрана или eu-LISA за вредите, посочени в параграфи 1 и 2, са предмет на условията, предвидени в Договорите.“ [Изм. 128]

"

29)  Член 34 се заменя със следното:"

„Член 34

Поддържане на регистри

1.  Всички държави членки, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Управителният орган eu-LISA поддържат регистри на всички операции по обработване на данни във ВИС. В тези регистри се посочват целта на достъпа по член 6, параграф 1, член 20а, параграф 1, член 22к, параграф 1, членове 15—22 и членове 22ж—22й, датата и времето, видът на предадените данни по членове 9—14 и членове 22в – 22е, видът на данните, използвани за запитването по член 15, параграф 2, член 18, член 19, параграф 1, член 20, параграф 1, член 21, параграф 1, член 22, параграф 1, член 22ж, член 22з, член 22и, член 22й, член 45а и член 45г, и наименованието на органа, въвел или извлякъл данните. Освен това всички държави членки поддържат регистри на персонала, надлежно оправомощен да въвежда или извлича данни. [Изм. 129]

2.  За действията, изброени в член 45б, се поддържа регистър за всяка операция по обработване на данни, осъществена във ВИС и СВИ в съответствие с настоящия посочения член и член 41 46 от Регламент (ЕС) 2017/2226 за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ). За операциите, изброени в член 17а, се съхраняват данни за всяка операция по обработка на данни, осъществена във ВИС и в СВИ, в съответствие с настоящия член и член 46 от Регламент (ЕС) 2017/2226. [Изм. 130]

3.  Тези регистри могат да се използват само за наблюдение на защитата на данните във връзка с допустимостта на обработването на данните, както и за гарантиране на сигурността на данните. Регистрите са защитени с подходящи мерки против неразрешен достъп и се заличават една година след изтичане на срока на съхранение, посочен в член 23, параграф 1, ако не са необходими за процедури за наблюдение, които вече са започнали.“

"

29a)  Член 35 се заменя със следното:"

„Член 35

Самонаблюдение

Държавите членки гарантират, че всеки орган, който има право на достъп до данни във ВИС, взема необходимите мерки за спазване на настоящия регламент и оказва съдействие на националния надзорен орган.“ [Изм. 131]

"

(29б)  Член 36 се заменя със следното:"

„Член 36

Санкции

Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че всяка злоупотреба с или обработка на въведени във ВИС данни, извършена в противоречие с настоящия регламент, се наказва със санкции, включително административни и/или наказателни санкции съгласно националното право, които са ефективни, съразмерни и възпиращи.“ [Изм. 132]

"

30)  Член 37 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се изменя, както следва:

i)  уводното изречение се заменя със следното:"

„1. Без да се засяга правото на информация, посочено в членове 15 и 16 от Регламент (ЕС) 2018/1725, в членове 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 и член 13 от Директива (ЕС) 2016/680, отговорната държава членка информира гражданите на трети държави и лицата, посочени в член 9, параграф 4, буква е), член 22в, параграф 2, буква д) или член 22г, буква д), за следното: [Изм. 133]“;

"

ii)   буква е) се заменя със следното:"

„е) правото на достъп до свързани с тях данни и правото да се изиска корекция на свързани с тях неточни данни или заличаване на незаконно обработени свързани с тях данни, включително правото за получаване на информация относно процедурите за упражняване на тези права и относно данните за връзка на Европейския надзорен орган по защита на данните и на националните надзорни органи на държавите членки, отговорни за събирането на данни по член 41, параграф 1, които разглеждат искове относно защитата на лични данни.“; [Изм. 134]

"

iii)   добавя се следната буква:"

„еа) факта, че държавите членки и Европол може да имат достъп до ВИС за целите на правоприлагането.“; [Изм. 135]

"

б)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. При събирането на данните, снимката портретната снимка и данните за пръстовите отпечатъци, посочени в член 9, точки 4, 5 и 6, член 22в, точка 2 и член 22г, букви а)—ж), информацията, посочена в параграф 1, се предоставя на гражданина на третата държава в писмена форма, а при необходимост и в устна форма, на език и по начин, които са разбираеми за заинтересованото лице или които има основание да се предполага, че са разбираеми за него по ясен, кратък и точен начин. Децата трябва да бъдат информирани по подходящ за възрастта им начин чрез използване на брошури и/или инфографики, и/или демонстрации, които са специално предназначени да обяснят процедурата по снемане на пръстови отпечатъци.“; [Изм. 136]

"

в)  в параграф 3 втората алинея се заменя със следното:"

„Когато не съществува подобен формуляр, подписан от тези лица, информацията се предоставя в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) 2016/679.“

"

31)  В член 38 параграф 3 се заменя със следното: "

„3. Ако искането по параграф 2 е отправено към държава членка, различна от отговорната държава членка, органите на държавата членка, към които е било отправено искането, се свързват с органите на отговорната държава членка в седемдневен срок. Отговорната държава членка проверява точността на данните и законността на обработването им във ВИС в едномесечен срок. [Изм. 137]

"

31a)  Член 38 се заменя със следното:"

„Член 38

Право на достъп, поправка, допълване и заличаване на лични данни и право на ограничаване на обработването им

1.  Без да се засяга правото на информация по членове 15 и 16 от Регламент (ЕС) 2018/1725, кандидатите за или титулярите на виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, чиито данни се съхраняват във ВИС, биват информирани в момента на събиране на данните им относно процедурите за упражняване на правата по членове 17 – 20 от Регламент (ЕС) 2018/1725 и членове 15 – 18 от Регламент (ЕС) 2016/679. Същевременно им се предоставят координатите за връзка с Европейския надзорен орган по защита на данните.

2.  За да упражнят правата си по членове 17 – 20 от Регламент (ЕС) 2018/1725 и членове 15 – 18 от Регламент (ЕС) 2016/679, лицата по параграф 1 имат право да се обръщат към държавата членка, която е въвела данните им във ВИС. Държавата членка, която получава искането, го разглежда и дава отговор по него възможно най-бързо и най-късно в рамките на 30 дни. Когато в отговор на искане се установи, че данните, съхранявани във ВИС, са фактически неточни или са били записани незаконосъобразно, отговорната държава членка поправя или заличава тези данни във ВИС незабавно и най-късно в срок от 30 дни от получаване на искането в съответствие с член 12, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2016/679. Ако искането е отправено към държава членка, различна от отговорната държава членка, органите на държавата членка, към която е било отправено искането, се свързват с органите на отговорната държава членка в седемдневен срок. Отговорната държава членка проверява точността на данните и законосъобразността на обработката им във ВИС в едномесечен срок. Държавата членка, която е установила контакт с органа на отговорната държава членка, информира засегнатите лица, че тяхното искане е препратено, до кого е препратено, както и относно последващата процедура.

3.  Ако отговорната държава членка не е съгласна с твърдението, че съхраняваните във ВИС данни са фактически неточни или са били записани по незаконосъобразен начин, тя незабавно приема административно решение, в което обяснява в писмен вид на засегнатото лице защо не е готова да поправи или да заличи отнасящите се до него данни.

4.  Освен това със същото решение засегнатото лице се информира относно възможността за оспорване на решението, взето във връзка с искането му по параграф 2, и ако е приложимо – относно реда за завеждане на иск или за подаване на жалба пред компетентните органи или съдилища и относно евентуалната помощ, която може да му се окаже, включително от компетентните национални надзорни органи.

5.  Всяко искане по параграф 2 съдържа информацията, необходима за установяване на самоличността на въпросното лице. Тази информация се използва само за да позволи упражняването на правата по параграф 2.

6.  Отговорната държава членка съхранява запис под формата на писмен документ за това, че е направено искане, посочено в параграф 2, и за начина, по който то е било разгледано. Тя предоставя този документ на компетентните национални надзорни органи в областта на защитата на данните незабавно и не по-късно от седем дни след вземането на решението съответно за поправяне или заличаване на данни, посочени в параграф 2, втора алинея, или съответно след вземането на решението, посочено в параграф 3.“ [Изм. 138]

"

31б)  Член 39 се заменя със следното:"

„Член 39

Сътрудничество за гарантиране на правата относно защита на данните

1.  Компетентните органи на държавите членки си сътрудничат активно за спазване на правата, посочени в член 38.

2.  Във всяка държава членка надзорният орган, посочен в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, при поискване подпомага и консултира субекта на данните при упражняване на правата му за поправяне, допълване или заличаване на личните данни, отнасящи се до него, или за ограничаване на обработването на такива данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

За постигането на целите, посочени в първа алинея, надзорният орган на отговорната държава членка, предала данните, и надзорният орган на държавата членка, до която е подадено искането, си сътрудничат помежду си.“ [Изм. 139]

"

31в)  Член 40 се заменя със следното:"

„Член 40

Правни средства за защита

1.  Без да се засягат членове 77 и 79 от Регламент (ЕС) 2016/679, във всяка държава членка всяко лице има право да предяви иск или да подаде жалба пред компетентните органи или съдилища на държавата членка, която му е отказала право на достъп до данни или правото да изиска поправка, допълване или заличаване на данни, отнасящи се до него, предвидени в член 38 от настоящия регламент. Правото на предявяване на такъв иск или подаване на жалба се прилага също така в случаи, когато на исканията за достъп, поправка, допълване или заличаване не е отговорено в рамките на сроковете, предвидени в член 38, или тези искания въобще не са били разгледани от администратора на данни.

2.  Съдействието на надзорния орган, посочен в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, остава достъпно по време на цялото производство.“ [Изм. 140]

"

31г)  Член 41 се заменя със следното:"

„Член 41

Надзор, осъществяван от националния надзорен орган

1.  Всяка държава членка гарантира, че надзорният орган, посочен в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, извършва независимо наблюдение на законосъобразността на обработването на лични данни съгласно настоящия регламент от страна на съответната държава членка.

2.  Надзорният орган или надзорните органи, посочени в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, гарантират, че най-малко на всеки три години по отношение на операциите по обработване на данни, осъществявани от националните отговорни органи, се извършва одит, отговарящ на приложимите международни одитни стандарти. Резултатите от одита могат да бъдат взети предвид при оценките, извършвани в рамките на механизма, създаден с Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета. Надзорният орган, посочен в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, публикува ежегодно броя на исканията за поправка, допълване или заличаване на данни или за ограничаване на обработването на данни, предприетите впоследствие действия и броя на поправките, допълванията, заличаванията и ограничаванията на обработването, направени в отговор на искания от засегнати лица.

3.  Държавите членки гарантират, че техният надзорен орган разполага с достатъчно ресурси, за да изпълнява задачите, които са му възложени по силата на настоящия регламент, и разполага с достъп до консултации с лица, имащи необходимите познания за биометричните данни.

4.  Държавите членки предоставят всяка информация, поискана от надзорен орган, посочен в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, и по-специално информация за дейностите, извършвани в съответствие с отговорностите му, определени в настоящия регламент. Държавите членки предоставят на надзорния орган, посочен в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, достъп до регистрите си и му разрешават достъп по всяко време до всички свои помещения, свързани с оперативната съвместимост.“; [Изм. 141]

"

31д)  Член 42 се заменя със следното:"

„Член 42

Надзор от страна на Европейския надзорен орган по защита на данните

1.  Европейският надзорен орган по защита на данните е отговорен за това да следи дейностите по обработване на лични данни на eu-LISA, Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана съгласно настоящия регламент, и да гарантира, че тези дейности се осъществяват в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 и с настоящия регламент.

2.  Европейският надзорен орган по защита на данните гарантира, че най-малко на всеки три години и в съответствие с приложимите международни одитни стандарти се извършва одит на дейностите на eu-LISA по обработка на лични данни. Доклад от този одит се изпраща на Европейския парламент, Съвета, eu-LISA, Комисията и държавите членки. На eu-LISA се предоставя възможност да направи коментари преди приемането на докладите.

3.  eu-LISA предоставя исканата информация на Европейския надзорен орган по защита на данните, предоставя на Европейския надзорен орган по защита на данните достъп до всички документи и до своите регистри, посочени в членове 22с, 34 и 45б, и му разрешава достъп по всяко време до всички свои помещения.“; [Изм. 142]

"

32)  В член 43 параграфи 1 и 2 се заменят със следното: "

„1. Европейският надзорен орган по защита на данните работи в тясно сътрудничество с националните надзорни органи по конкретни въпроси, за които е необходимо участие на национално равнище, по-специално ако самият той или национален надзорен орган установи значително разминаване между практиките на държавите членки или предаване на лични данни по комуникационните канали на компонентите за оперативна съвместимост, което може да е незаконосъобразно, или в контекста на въпроси, повдигнати от един или няколко национални надзорни органа във връзка с прилагането и тълкуването на настоящия регламент.

2.  В случаите, посочени в параграф 1, се осигурява координиран надзор в съответствие с член 62 от Регламент (ЕС) XXXX/2018 [преработен Регламент (ЕО) № 45/2001]. [Изм. 143]

"

32а)  Член 43 се заменя със следното:"

„Член 43

Сътрудничество между националните надзорни органи и Европейския надзорен орган по защита на данните

1.  Надзорните органи и Европейският надзорен орган по защита на данните, всеки действащ в обхвата на правомощията си, си сътрудничат активно в рамките на съответните си отговорности, за да осигурят координиран надзор върху елементите на оперативна съвместимост и останалите разпоредби на настоящия регламент.

2.  Европейският надзорен орган по защита на данните и надзорните органи обменят информация, сътрудничат си при извършването на одити и проверки, обсъждат затруднения при тълкуването или прилагането на настоящия регламент, оценяват проблеми, свързани с упражняването на независим надзор или с упражняването на правата на субекта на данни, изготвят хармонизирани предложения за съвместни решения на проблеми и насърчават повишаването на осведомеността относно правата, свързани със защита на данните, в зависимост от нуждите.

3.  За целта по параграф 2 надзорните органи и Европейският надзорен орган по защита на данните се срещат най-малко два пъти годишно в рамките на Европейския комитет по защита на данните. Разходите за тези заседания се поемат от Европейския комитет по защита на данните, който също така осъществява организацията им. На първото заседание се приема процедурен правилник. При необходимост съвместно се разработват допълнителни работни методи.

4.  На всеки две години Европейският комитет по защита на данните изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Европол, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и eu-LISA съвместен доклад за дейността. Докладът съдържа по една глава за всяка държава членка, изготвена от надзорния орган на тази държава членка.“; [Изм. 144]

"

32б)  Член 44 се заличава; [Изм. 145]

33)  В член 45 се добавят следните параграфи:"

2a. Мерките, необходими за разработването на централната система на ВИС, на националния интерфейс във всяка държава членка и на комуникационната инфраструктура между централната система на ВИС и националните интерфейси по отношение на следните въпроси се приемат съгласно процедурата, посочена в член 49, параграф 2:

   a) проектирането на физическата структура на системата, включително комуникационната ѝ мрежа;
   б) техническите аспекти, свързани със защитата на личните данни;
   в) техническите аспекти, които имат сериозни финансови последствия за бюджетите на държавите членки или които имат сериозни технически последствия за националните системи на държавите членки;
   г) разработването на изисквания за сигурност, включително биометричните аспекти. [Изм. 146]

3.  Техническите спецификации за качеството, разделителната способност и използването на пръстови отпечатъци и портретна снимка за биометрична проверка и установяване на самоличността във ВИС се определят в актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 49, параграф 2.“

"

34)  Вмъква се следният член 45a:"

„Член 45a

Използване на данни с цел докладване и статистика

1.  Надлежно оправомощените служители на компетентните органи на държавите членки, на Комисията, на eu-LISA и на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, създадена с Регламент (ЕС) 2016/1624, имат достъп за справка до следните данни единствено с цел докладване и статистика, без да се допуска установяване на самоличността на отделни лица в резултат на това, че данните са напълно анонимни: [Изм. 147]

   а) информация за статуса;
   б) компетентния орган, включително неговото местонахождение;
   в) пол, дата година на раждане и настоящо гражданство на кандидата за виза; [Изм. 148]
   г) само по отношение на визи за краткосрочно пребиваване — държава членка на първо влизане;
   д) дата и място на заявлението за издаване за виза или решението по заявлението (издаване или отказ за издаване на виза);
   е) вида на издадения документ, т.е. дали става въпрос за виза за летищен транзит, за единна виза, за виза с ограничена териториална валидност, за виза за дългосрочно пребиваване или за разрешение за пребиваване;
   ж) вида на документа за пътуване и трибуквения код на издаващата държава, само по отношение на визи за краткосрочно пребиваване;
   з) само по отношение на визите за краткосрочно пребиваване — посочените основания за всяко решение, отнасящо се до документа или заявлението; по отношение на визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване — решението по заявлението (относно издаване на виза или отхвърляне на заявлението за нейното издаване, както и основанието за решението) отказ за издаване на виза за краткосрочно пребиваване, включително позоваване на каквито и да е съответствия в информационните системи на Съюза, с които е направена справка, в данните на Европол или Интерпол, в списъка за наблюдение, посочен в член 29 от Регламент (ЕС) 2018/1240, или в специфичните показатели за риска; [Изм. 149]
   за) посочените основания за всяко решение за отказ за издаване на документ, включително позоваване на каквито и да е съответствия в информационните системи на Съюза, с които е направена справка, в данните на Европол или Интерпол, в списъка за наблюдение, посочен в член 34 от Регламент (ЕС) 2018/1240, или в специфичните показатели за риска; [Изм. 150]
   и) само по отношение на визите за краткосрочно пребиваване — компетентния орган, включително неговото местонахождение, който е отхвърлил заявлението, и датата, на която е отхвърлено заявлението;
   й) само по отношение на визите за краткосрочно пребиваване — случаите, в които същият кандидат е подал заявление за издаване на виза до повече от един орган за издаване на визи, с посочване на тези органи за издаване на визи, тяхното местонахождение и датите на отхвърляне на заявлението;
   к) по отношение на виза за краткосрочно пребиваване — основна цел или основни цели на пътуването; по отношение на визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване — целта на заявлението; [Изм. 151]
   л) въведените данни по отношение на документ за виза, който съответно е отнет, анулиран, отменен или чийто срок на валидност е удължен; [Изм. 152]
   м) когато е приложимо — датата на изтичане на срока на валидност на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване;
   н) броя на лицата, освободени от изискването за снемане на пръстови отпечатъци в съответствие с член 13, параграф 7 от Регламент (EО) № 810/2009;
   о) случаи, при които данните по член 9, точка 6 не са могли фактически да бъдат предоставени, в съответствие с второто изречение на член 8, параграф 5;
   п) случаи, при които поради правни причини не е било изисквано предоставяне на данните по член 9, точка 6, в съответствие с второто изречение на член 8, параграф 5;
   р) случаи, при които лице, което не би могло фактически да предостави данните по член 9, точка 6, е получило отказ за издаване на виза, в съответствие с второто изречение на член 8, параграф 5.

Надлежно оправомощените служители на Европейската агенция за гранична и брегова охрана имат достъп за справка до данните, посочени в първа алинея с цел извършване на анализ на риска и оценка на уязвимостта, както е посочено в членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) 2016/1624.

2.  За целите на параграф 1 от настоящия член eu-LISA съхранява данните, посочени в този параграф, в централното хранилище за докладване и статистика, посочено в [член 39 от Регламент 2018/XX [за оперативната съвместимост (граници и визи)].

3.  Процедурите, въведени от eu-LISA за наблюдение на функционирането на ВИС, посочени в член 50, параграф 1, включват възможността за редовното изготвяне на статистика с цел гарантиране на това наблюдение.

4.  Всяко тримесечие eu-LISA компилира въз основа на данните във ВИС относно визите за краткосрочно пребиваване статистика, показваща за всяко място, където е подадено заявление за издаване на виза, по-специално следното:

   а) общия брой заявления за издаване на визи за летищен транзит, включително за многократни визи за летищен транзит;
   б) общия брой издадени визи, включително многократни визи „А“;
   в) общия брой издадени многократни визи;
   г) общия брой неиздадени визи, включително многократни визи „А“;
   д) общия брой заявления за издаване на единни визи, включително единни многократни визи;
   е) общия брой издадени визи, включително многократни визи;
   ж) общия брой на издадените многократни визи, с разбивка по срок на валидност (под 6 месеца, 1 година, 2 години, 3 години, 4 години, 5 години);
   з) общия брой неиздадени единни визи, включително многократни визи;
   и) общия брой издадени визи с ограничена териториална валидност.

Дневните статистически данни се съхраняват в централното хранилище за докладване и статистика.

5.  Всяко тримесечие eu-LISA компилира въз основа на данните във ВИС относно визите за дългосрочно пребиваване и разрешенията за пребиваване статистика, показваща за всяко място по-специално следното:

   а) общия брой визи за дългосрочно пребиваване, за които е било кандидатствано и които са били издадени, отказани, удължени и отнети;
   б) общия брой разрешения за пребиваване, за които е било кандидатствано и които са били издадени, отказани, удължени и отнети.

6.  В края на всяка година статистическите данни се събират под формата на тримесечни статистически отчети годишен доклад за тази съответната година. Статистическите отчети съдържат разбивка на данните по държави членки. Докладът се публикува и се предава на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, на Европейския надзорен орган по защита на данните и на националните надзорни органи. [Изм. 153]

7.  По искане на Комисията eu-LISA ѝ предоставя статистика относно специфични аспекти, свързани с прилагането на общата визова политика или миграционната политика, включително относно аспекти във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 1053/2013.“

"

35)  Вмъкват се следните членове 45б, 45в, 45г и 45д:"

„Член 45б

Достъп на превозвачи до данни с цел проверка

1.  За да изпълнят задължението си съгласно член 26, параграф 1, буква б) от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, въздушните превозвачи, морските превозвачи и международните автобусни превозвачи на групи от хора по сухопътен маршрут извършват търсене във ВИС, за да проверят дали гражданите на трети държави, притежаващи виза за краткосрочно пребиваване, виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, имат съответно валидна виза за краткосрочно пребиваване, валидна виза за дългосрочно пребиваване или валидно разрешение за пребиваване. За тази цел, що се отнася до визите за краткосрочно пребиваване, превозвачите предоставят в зависимост от случая данните, изброени в член 9, точка 4, букви а), б) и в) от настоящия Регламент или в член 22в, букви а), б) и в). В случаите, когато на пътниците не е разрешено да се качат на борда на превозното средство поради запитване във ВИС, превозвачите предоставят на пътниците тази информация и средствата за упражняване на техните права на достъп, поправка и заличаване на съхраняваните във ВИС лични данни. [Изм. 154]

2.  За целите на прилагането на параграф 1 или за целите на разрешаване на евентуални спорове, произтичащи от неговото прилагане, eu-LISA води регистър на всички операции по обработване на данни, извършени от превозвачите в рамките на портала за превозвачи. В този регистър се записват датата и часът на всяка операция, използваните за целите на запитването данни, предадените от портала за превозвачи данни и наименованието на въпросния превозвач.

Записите се съхраняват за срок от две години. Записите са защитени с подходящите мерки срещу всякакъв неразрешен достъп.

3.  Защитен достъп до портала за превозвачи, посочен в член 1, параграф 2а, буква з) от Решение № 2004/512/ЕО, изменено с настоящия регламент, включително възможността за използване на мобилни технически решения, позволява на превозвачите да извършат търсенето за справка, посочено в параграф 1, преди качването на даден пътник в самолета. За тази цел превозвачът изпраща искане за търсене, за да му бъде разрешено да извърши справка във ВИС, като използва данните от машинночетимата зона на документа за пътуване. Превозвачът предоставя данните от машинночитаемата зона на документа за пътуване и посочва държавата членка на влизане. Чрез дерогация, в случай на летищен транзит, превозвачът не е длъжен да проверява дали гражданинът на трета държава притежава валидна виза за краткосрочно пребиваване, виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, според случая. [Изм. 155]

4.  ВИС изпраща отговор, като посочва дали лицето притежава валидна виза за краткосрочно пребиваване, виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, в зависимост от случая, посредством предоставяне на положителен (OK) или отрицателен (NOT OK) отговор на превозвача. Ако е била издадена виза за краткосрочно пребиваване с ограничена териториална валидност съгласно член 25 от Регламент (ЕО) № 810/2009, отговорът на ВИС отчита за коя държава членка или държави членки е валидна визата и държавата членка на влизане, посочена от превозвача. Превозвачите могат да съхраняват изпратената информация и получения отговор в съответствие с приложимото право. Отговорът OK/NOT OK не може да се разглежда като решение за разрешаване или отказ за влизане в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/399. Комисията приема, посредством актове за изпълнение, подробни правила относно условията за функциониране на портала за превозвачи и приложимите правила за защита на данните и сигурността. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 49, параграф 2. [Изм. 156]

5.  Създава се схема за автентификация, предназначена единствено за превозвачите, чрез която да се дава достъп на надлежно оправомощените техни служители до портала за превозвачи за целите на параграф 2. При създаването на схемата за автентификация се вземат предвид управлението на риска за сигурността на информацията и принципите за защита на данните още при проектирането и по подразбиране. Схемата за автентификация се приема от Комисията чрез актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 79, параграф 2. [Изм. 157]

5a.  Порталът за превозвачи използва отделна база данни само за четене, която се актуализира ежедневно чрез еднопосочно извличане на минимално необходимата подгрупа съхранявани данни във ВИС. eu-LISA отговаря за сигурността на портала за превозвачи, за сигурността на съдържащите се в него лични данни и за процеса на извличане на личните данни в отделната база данни само за четене. [Изм. 158]

5б.  По отношение на превозвачите, посочени в параграф 1 от настоящия член, се прилагат санкциите, предвидени в член 26, параграф 2 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници („Конвенция за прилагане на Шенгенското споразумение“) и член 4 от Директива 2001/51/ЕО на Съвета, когато превозват граждани на трети държави, които въпреки че подлежат на изискването за виза, не притежават валидна виза. [Изм. 159]

5в.  Ако на гражданите на трета държава бъде отказано влизане, всеки превозвач, който ги е транспортирал до външната граница по въздух, море или суша, е длъжен незабавно да поеме отново отговорността за тях. По искане на граничните органи, превозвачите са длъжни да върнат гражданите на трети държави в една държава измежду третата държава, от която са били превозени, третата държава, издала притежавания от тях документ за пътуване, или всяка друга трета държава, където е сигурно, че ще бъдат приети. [Изм. 160]

5г.  Чрез дерогация от параграф 1, за автобусните превозвачи на групи от хора по сухопътен маршрут, за първите три години след влизането в сила на настоящия регламент, проверката по параграф 1 е незадължителна и разпоредбите на параграф 5б не се прилагат за тях. [Изм. 161]

Член 45в

Извънредни процедури в случай на техническа невъзможност за достъп до данни от страна на превозвачите

1.  Когато поради неизправност на която и да е част на ВИС или поради други причини, които са извън контрола на превозвача, е технически невъзможно да се извърши търсенето за справка, посочено в член 45б, параграф 1, превозвачите се освобождават от задължението да правят проверка за притежаване на валидна виза или документ за пътуване, като използват портала за превозвачи. Когато такава неизправност бъде установена от Управителния орган, той eu-LISA, тя уведомява превозвачите за това. Той Тя ги уведомява и при отстраняването на установената неизправност. Когато такава неизправност бъде установена от превозвачите, те могат да уведомят Управителния орган eu-LISA. [Изм. 162]

1a.  Санкциите, посочени в член 45б, параграф 5б, не се налагат на превозвачите в случаите съгласно параграф 1 от настоящия член. [Изм. 163]

1б.  Когато поради причини, различни от неизправност в която и да е част на ВИС, е технически невъзможно за даден превозвач да се извърши търсенето за справка, посочено в член 45б, параграф 1, за продължителен период от време, този превозвач информира eu-LISA. [Изм. 164]

2.  Подробностите относно извънредните процедури се определят в акт за изпълнение, който се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 49, параграф 2.

Член 45г

Достъп на европейските екипи за гранична и брегова охрана до данни от ВИС

1.  За да изпълняват задачите и правомощията съгласно член 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета* и в допълнение към достъпа, предвиден в член 40, параграф 8 от този регламент, членовете на европейските екипи за гранична и брегова охрана, както и екипите от персонал, които участват в операции в областта на връщането, имат в рамките на своя мандат право на достъп и на търсене в данните, въведени във ВИС. [Изм. 165]

2.  За да бъде осигурен достъпът, посочени в параграф 1, Европейската агенция за гранична и брегова охрана определя за централно звено за достъп специализиран отдел с надлежно оправомощени служители на европейската гранична и брегова охрана. Централното звено за достъп проверява дали са изпълнени условията за отправяне на искане за достъп до ВИС, установени в член 45д.

__________

* Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за Европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).

Член 45д

Условия и процедура за достъп на европейските екипи за гранична и брегова охрана до данни от ВИС

1.  С оглед на достъпа, посочен в член 45г, параграф 1, европейски екип за гранична и брегова охрана може да подаде искане за справка във всички данни или конкретен набор от данни, съхранявани във ВИС, до централното звено за достъп на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, посочено в член 45г, параграф 2. В искането се прави позоваване на оперативния план за граничните проверки, и наблюдението на границите и/или връщането на тази държава членка, на който се основава искането. При получаване на искане за достъп централното звено за достъп на Европейската агенция за гранична и брегова охрана проверява дали са изпълнени условията за достъп, посочени в параграф 2. Ако са изпълнени всички условия за достъп, надлежно оправомощените служители на централното звено за достъп обработват искането. Данните във ВИС, до които е осъществен достъп, се предават на екипа по начин, който не застрашава сигурността на тези данни. [Изм. 166]

2.  За да бъде предоставен достъп, се прилагат следните условия:

   а) приемащата държава членка разрешава на членовете на екипа да направят справка във ВИС с цел изпълнение на оперативните цели, определени в оперативния план за граничните проверки, наблюдението на границите и връщането, както и [Изм. 167]
   б) справката във ВИС е необходима за изпълнението на конкретни задачи, възложени на екипа от приемащата държава членка.

3.  В съответствие с член 40, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1624 членовете на екипите, както и екипите от персонал, участващ в задачи в областта на връщането, могат да предприемат действие само в отговор на информация, получена от ВИС съгласно инструкциите, и, като общо правило, в присъствието на гранични служители или персонал, участващ в задачи в областта на връщането, на приемащата държава членка, в която действат. Приемащата държава членка може да оправомощи членовете на екипите да действат от нейно име. [Изм. 168]

4.  В случай на съмнение или ако проверката на самоличността на притежателя на визата, притежателя на визата за дългосрочно пребиваване или притежателя на разрешението за пребиваване е неуспешна, членът на европейския екип за гранична и брегова охрана препраща лицето към граничен служител на приемащата държава членка.

5.  Справката на членове на екипите във данните във ВИС се извършва, както следва:

   a) Когато изпълняват задачи, свързани с гранични проверки съгласно Регламент (ЕС) 2016/399, членовете на екипите имат достъп до данните във ВИС за целите на проверка на граничните контролно-пропускателни пунктове на външните граници съгласно съответно член 18 или член 22ж от настоящия регламент;
   б) Когато проверяват дали са изпълнени условията за влизане, престой или пребиваване на територията на държавите членки, членовете на екипите имат достъп до данните във ВИС за целите на проверка на територията по отношение на граждани на трети държави съгласно съответно член 19 или член 22 от настоящия регламент;
   в) Когато установяват самоличността на лице, което може да не отговаря или може да е престанало да отговаря на условията за влизане, престой или пребиваване на територията на държавите членки, членовете на екипите имат достъп до данните във ВИС за целите на установяване на самоличността в съответствие с член 20 от настоящия регламент.

6.  Когато вследствие на такъв достъп и такова търсене бъде установено наличие на съответствие във ВИС, приемащата държава членка бива информирана за това.

7.  Всеки запис на операции по обработване на данни в рамките на ВИС от член на европейските екипи за гранична и брегова охрана или екипите от персонал, участващ в задачи в областта на връщането, се съхранява от Управителния орган в съответствие с разпоредбите на член 34. [Изм. 169]

8.  Всеки достъп и всяко търсене, осъществени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, се записват в съответствие с разпоредбите на член 34 и всяко използване на данни, до които екипи на Европейската агенция за гранична и брегова охрана е имала са имали достъп, се регистрира. [Изм. 170]

9.  Освен когато това е необходимо за изпълнение на задачите за целите на Регламента за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), Никакви части от ВИС няма да бъдат свързвани към компютърна система за събиране и обработване на данни, използвана от или в рамките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, нито данните, съдържащи се във ВИС, до които има достъп Европейската агенция за гранична и брегова охрана има достъп , ще се прехвърлят в такава система. Никоя част от ВИС не може да се изтегля. Записването на достъпа и на търсенето не се смята за изтегляне или копиране на данни от ВИС. [Изм. 171]

10.  Европейската агенция за гранична и брегова охрана приема и прилага мерки за гарантиране на сигурността на данните, както е предвидено в член 32.“

"

35a)  Членове 46, 47 и 48 се заличават; [Изм. 172, 173 и 174]

35б)  вмъква се следният член:"

„Член 48a

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9вб и член 23, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 9вб и член 23, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно членове 9вб и 23, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“ [Изм. 175]

"

36)  Член 49 се заменя със следното:"

„Член 49

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета*.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

____________

* Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).“

"

37)  Вмъква се следният член 49a:"

„Член 49a

Консултативна група

eu-LISA създава консултативна група, която ѝ осигурява експертни знания, свързани с ВИС, по-специално в контекста на изготвянето на годишната ѝ работна програма и годишния ѝ доклад за дейността.“

"

38)  Член 50 се заменя със следното:"

„Член 50

Наблюдение и оценка на въздействието върху основните права [Изм. 176]

1.  Управителният орган eu-LISA гарантира наличието на процедури за осъществяване на наблюдение върху функционирането на ВИС във връзка с изпълнението на целите, отнасящи се до резултатите, разходната ефективност, сигурността и качеството на обслужването, както и наблюдение на спазването на основните права, включително правото на защита на личните данни, правото на недискриминация, правата на детето и правото на ефективни правни средства за защита. [Изм. 177]

2.  За целите на техническата поддръжка Управителният орган eu-LISA има достъп до необходимата информация, свързана с дейностите по обработване, осъществявани във ВИС. [Изм. 178]

3.  На всеки две години eu-LISA представя на Европейския парламент, Съвета и Комисията доклад за техническото функциониране на ВИС, в това число и за нейната сигурност и за разходите, свързани с нея. Този доклад включва преглед на текущия напредък по отношение на развитието на проекта и свързаните с него разходи, финансова оценка на въздействието и информация относно всякакви технически въпроси и рискове, които могат да окажат влияние върху общите разходи на системата. [Изм. 179]

3a.  В случай на забавяне на процеса на разработване eu-LISA информира във възможно най-кратък срок Европейския парламент и Съвета за причините за забавянето, както и за последиците от гледна точка на времето и за финансовите последици. [Изм. 180]

4.  Като се спазват разпоредбите на националното право относно оповестяването на чувствителна информация, всяка държава членка и Европол изготвят годишни доклади относно ефективността на достъпа за целите на правоприлагането до данни във ВИС, съдържащи информация и статистически данни за:

   а) точната цел на справката, включително вида терористично или тежко престъпление и достъпа до данни за деца на възраст под 12 години; [Изм. 181]
   б) посочените основателни причини за обосновано подозрение, че настоящият регламент се прилага по отношение на заподозряното лице, извършителя или жертвата;
   в) броя на исканията за достъп до ВИС за целите на правоприлагането;
   ва) броя и вида случаи, при които са използвани процедурите по спешност, посочени в член 22м, параграф 2, включително за случаите, при които спешността не е била приета при последващата проверка, извършена от централното звено за достъп; [Изм. 182]
   г) броя и вида случаи, завършили с успешно установяване на самоличност;
   га) статистически данни за трафика на деца, включително случаи на успешно идентифициране. [Изм. 183]

Годишните доклади на държавите членки и на Европол се предават на Комисията до 30 юни на следващата година. Комисията събира годишните доклади в рамките на подробен доклад, който се публикува до 30 декември същата година. [Изм. 184]

5.  На всеки четири две години Комисията изготвя цялостна оценка на ВИС. Цялостната оценка включва преглед на постигнатите резултати спрямо заложените цели и поетите разходи, преценка дали основната обосновка продължава да е валидна, а също и нейното въздействие върху основните права, и оценка на прилагането на настоящия регламент по отношение на ВИС, сигурността на ВИС, използването на разпоредбите на член 31 и последиците за бъдещи действия. Комисията изпраща оценката на Европейския парламент и на Съвета. [Изм. 185]

6.  Държавите членки предоставят на Управителния орган и на Комисията необходимата информация за изготвяне на докладите по параграфи 3, 4 и 5.

7.  Управителният орган предоставя на Комисията необходимата информация за изработването на цялостните оценки, посочени в параграф 5.“

"

39)  Заглавието на приложение 1 се заменя със следното:"

„Списък на международните организации, посочени в член 31, параграф 1“. [Изм. 186]

"

40)  След член 22 се вмъкват следните глави IIIа и IIIб:"

ГЛАВА IIIа

ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ ОТНОСНО ВИЗИ ЗА ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ И РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ

Член 22a

Процедури за въвеждане на данни при вземане на решение по заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване

1.  При вземане на решение по заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, органът, който е издал решението, незабавно създава личното досие, като въвежда данните, посочени в член 22в или член 22г, във ВИС.

1a.  Компетентният за издаването на решението орган създава индивидуално досие, преди да издаде решението. [Изм. 187]

2.  При създаване на личното досие ВИС автоматично извършва търсенето съгласно член 22б.

3.  Ако притежателят на документа е подал заявление като част от група или с член на семейството, органът създава отделно досие за всяко лице в групата и свързва досиетата на лицата, които заедно са подали заявление и на които са били издадени визи за дългосрочно пребиваване или разрешения за пребиваване. Заявленията на родителите или законните настойници и тези на децата не се разделят. [Изм. 188]

4.  Когато не се изисква предоставянето на определени данни в съответствие със законодателството на Съюза или националното законодателство или когато предоставянето им е фактически невъзможно, съответните полета за данни се отбелязват с „не се прилага“. Когато става въпрос за пръстови отпечатъци, системата позволява разграничаване на случаите, когато предоставянето на пръстови отпечатъци не се изисква в съответствие със законодателството на Съюза или националното законодателство, от случаите, когато предоставянето им е фактически невъзможно.

Член 22б

Търсене в други системи

1.  Досиетата се обработват автоматизирано от ВИС с цел откриване на съответствия единствено за целите на преценката дали лицето би могло да представлява заплаха за обществения ред, или вътрешната сигурност или общественото здраве в държавите членки съгласно член 6, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/399. ВИС проверява всяко досие поотделно. [Изм. 189]

2.  Всеки път, когато се създава лично досие при издаване или отказ за издаване съгласно член 22г на във връзка с виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, ВИС започва търсене чрез използване на европейския портал за търсене, предвиден в член 6, параграф 1 от [Регламента за оперативната съвместимост (граници и визи)], за сравняване на съответните данни, посочени в член 22в, точка 2, букви а), б), в), е) и ж) от настоящия регламент., със съответните данни от ВИС, Шенгенската информационна система (ШИС), Системата за влизане/излизане (СВИ), Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), включително списъка за наблюдение, посочен в член 29 от Регламент (ЕС) № 2018/XX за създаването на система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им, [системата ECRIS-TCN, що се отнася до присъди, свързани с терористични престъпления и други тежки престъпления], данните на Европол, базата данни на Интерпол за откраднати и изгубени документи за пътуване (SLTD) и базата данни на Интерпол за документи за пътуване, свързани с бюлетини (Interpol TDAWN). проверява:

   a) дали използваният за заявлението документ за пътуване съответства на документ за пътуване, който е обявен в ШИС за изгубен, откраднат, незаконно присвоен или недействителен;
   б) дали използваният за заявлението документ за пътуване съответства на документ за пътуване, който е обявен в базата данни SLTD за изгубен, откраднат или недействителен;
   в) дали за заявителя има въведен сигнал в ШИС за отказ за влизане и престой;
   г) дали за кандидата има сигнал в ШИС, отнасящ се до лица, издирвани за арест с цел предаване на основание на европейска заповед за арест или с цел екстрадиране;
   д) дали данните за заявителя и документът за пътуване съответстват на данни за отказано, отнето или отменено разрешение за пътуване в централната система на ETIAS;
   е) дали кандидатът и документът за пътуване са в списъка за наблюдение, посочен в член 34 от Регламент (ЕС) 2018/1240;
   ж) дали във ВИС вече има регистрирани данни за същото лице;
   з) дали предоставените в заявлението данни относно документа за пътуване съответстват на друго заявление за виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, свързано с различни данни за самоличност;
   и) дали понастоящем заявителят е обявен за лице, надвишило разрешения срок на престой, или в миналото е обявяван за такова лице в СВИ;
   й) дали за заявителя е записано, че му е отказано влизане в СВИ;
   к) дали кандидатът е бил обект на регистрирано във ВИС решение за отказ, отмяна или отнемане на виза за краткосрочно пребиваване;
   л) дали кандидатът е бил обект на регистрирани във ВИС решение за отказ, отмяна или отнемане на виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване;
   м) дали данните, специфични за самоличността на заявителя се записват в данните на Европол;
   н) ако заявителят е ненавършило пълнолетие лице – дали за лицето, упражняващо родителските права върху заявителя или което е назначено за негов законен настойник:
   i) има сигнал в ШИС, отнасящ се до лица, издирвани за арест с цел предаване на основание на европейска заповед за арест или с цел екстрадиране;
   ii) има сигнал в ШИС за отказ на влизане и пребиваване;
   iii) притежава документ за пътуване в списъка за наблюдение, посочен в член 34 от Регламент (ЕС) 2018/1240.

Настоящият параграф не бива да възпрепятства подаването на молба за предоставяне на убежище на каквито и да е основания. В случай на заявление за виза, подадено от жертва на тежко престъпление, като например домашно насилие или трафик на хора, извършено от нейния спонсор, подаденото във ВИС досие се разглежда отделно от това на спонсора, за да се защити жертвата от по-нататъшна опасност.

За да се избегне рискът от невярно съответствие, всички търсения, отнасящи се до деца на възраст под 14 години или хора на възраст над 75 години, получени с биометрични идентификатори, снети преди повече от пет години преди съвпадението, и които не потвърждават самоличността на гражданина на трета държава, се подлагат на задължителна ръчна проверка от експерти по биометрични данни. [Изм. 190]

3.  ВИС добавя към личното досие препратка към всяко съответствие, получено съгласно параграфи 2 и 5. Освен това ВИС установява, когато е приложимо, източника на въведените или предоставени данни, задействали съответствието или съответствията — държавата членка/държавите членки или Европол, и вписва тази информация в личното досие. Не се записва информация, различна от посочването на съответствие и първоизточника на данните. [Изм. 191]

3a.  При търсене в базата данни SLTD данните, използвани от потребителя на ЕПТ за извършване на търсенето, не се споделят със собствениците на данни на Интерпол. [Изм. 192]

4.  За целите на член 2, параграф 2, буква е) във връзка с издадена или удължена виза за дългосрочно пребиваване, при запитванията, осъществявани съгласно параграф 2 от настоящия член, се сравняват съответните данни, посочени в член 22в, точка 2, с данните, налични в ШИС, за да се определи дали притежателят е обект на някой от следните сигнали: [Изм. 193 Не се отнася до българския текст.]

   а) сигнал за лица, издирвани за арест с цел предаване или с цел екстрадиране;
   б) сигнал за изчезнали лица;
   в) сигнал за лица, които се издирват, за да съдействат в съдебно производство;
   г) сигнал за лица и вещи за целите на дискретни проверки или, специфични проверки или проверки, свързани с разследване. [Изм. 194]

Когато в резултат на сравнението, посочено в настоящия параграф, се установят едно или няколко съответствия, ВИС изпраща автоматично уведомление до централния орган на държавата членка, отправила искането, и предприема подходящи последващи действия. Член 9а, параграфи 5а, 5б, 5в, 5г и членове 9в, 9ва и 9вб се прилагат mutatis mutandis при спазване на следните специални разпоредби. [Изм. 195]

5.  Що се отнася до справката в данни от СВИ, ETIAS и ВИС съгласно параграф 2, съответствията се ограничават до посочване на откази във връзка с разрешение за пътуване, влизане или виза, които се основават на съображения за сигурност.

6.  При издаване или удължаване на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване от консулски орган на държава членка се прилага член 9а. [Изм. 196]

7.  В случая, когато издаването или удължаването на разрешение за пребиваване или удължаването на виза за дългосрочно пребиваване е извършено от орган на територията на дадена държава членка, се прилага следното:

   а) този орган проверява дали данните, записани в личното досие, съвпадат с данните, налични във ВИС или в информационните системи/базите данни на ЕС, данните на Европол или базите данни на Интерпол, в които е направена справка съгласно параграф 2;
   б) ако съответствието съгласно параграф 2 е свързано с данни на Европол, националното звено на Европол бива информирано за последващи действия;
   в) ако данните не съвпадат и не е установено никакво друго съответствие при автоматизираното обработване съгласно параграфи 2 и 3, органът заличава фалшивото съответствие от досието за заявлението;
   г) ако данните съвпадат или остават съмнения относно самоличността на кандидата, органът предприема действия във връзка с данните, задействали съответствието съгласно параграф 4, при спазване на процедурите, условията и критериите, предвидени в законодателството на ЕС и националното законодателство. [Изм. 197]

Член 22в

Лично досие, което се създава при издаване на виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване

Личното досие, създадено съгласно член 22а, параграф 1, съдържа следните данни:

   (1) органа, издал документа, включително неговото местонахождение;
   (1) следните данни за притежателя на документа:
   а) фамилно име; собствено(и) име(на); дата година на раждане; настоящо гражданство на една или повече държави; пол; дата, място и държава на раждане; [Изм. 198]
   б) вид и номер на документа за пътуване и трибуквения код на държавата, издала документа за пътуване;
   в) датата, на която изтича срокът на валидност на документа за пътуване;
   вв) органа, издал документа за пътуване;
   г) за малолетни и непълнолетни лица — фамилно име и собствено име или собствени имена на лицето, което упражнява родителските права или е законен настойник или попечител на притежателя на документа.
   д) фамилното име, собственото име и адреса на физическото лице или наименованието и адреса на работодателя или друга организация, във връзка с която е обосновано заявлението;
   е) портретна снимка на притежателя на документа, по възможност направена на място; [Изм. 199]
   ж) два пръстови отпечатъка на притежателя на документа, в съответствие с приложимото законодателство на Съюза и национално законодателство;
   (2) следните данни, свързани с издадена виза за дългосрочно пребиваване или издадено разрешение за пребиваване:
   а) информация за статуса, посочваща издаване на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване;
   б) място и дата на решението за издаване на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване;
   в) вида на издадения документ (дългосрочна виза или разрешение за пребиваване);
   г) номера на издадената виза за дългосрочно пребиваване или на издаденото разрешение за пребиваване;
   д) датата на изтичане на срока на валидност на визата за дългосрочно пребиваване или на разрешението за пребиваване.

Член 22г

Лично досие, което се създава в определени случаи на отказ за издаване на виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване

Когато е взето решение за отказ за издаване на виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, тъй като кандидатът се смята за заплаха за обществения ред, или вътрешната сигурност или общественото здраве или кандидатът е представил документи, които са придобити с измама или са фалшифицирани или манипулирани, органът, който е взел решението за отказ, незабавно създава индивидуално досие със следните данни: [Изм. 200]

   а) фамилно име, фамилно име по рождение (предишно фамилно име или предишни фамилни имена); собствено(и) име(на); пол; дата, място и държава на раждане;
   б) настоящо гражданство и гражданство по рождение;
   в) вид и номер на документа за пътуване, органа, който го е издал, датата на издаване и датата на изтичане на срока на валидност;
   г) за малолетни и непълнолетни лица — фамилно име и собствено име или собствени имена на лицето, което упражнява родителските права или е законен настойник или попечител на кандидата.
   д) фамилното име, собственото име и адреса на физическото лице, на което се основа заявлението; [Изм. 201 Не се отнася до българския текст.]
   е) портретна снимка на кандидата, по възможност направена на място; [Изм. 202]
   ж) два цифрови пръстови отпечатъка на кандидата, в съответствие с приложимото законодателство на Съюза и национално законодателство;
   з) информация, посочваща, че е отказано издаване на виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, тъй като кандидатът се смята за заплаха за обществения ред, или обществената сигурност или общественото здраве или кандидатът е представил документи, които са били придобити чрез измама или са били фалшифицирани или манипулирани; [Изм. 203]
   и) органа, отказал издаването на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване, включително неговото местонахождение;
   й) място и дата на вземане на решението за отказ за издаване на виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване.

Член 22д

Данни, добавяни при отнемане на виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване

1.  Когато е било взето решение за отнемане на разрешение за пребиваване или виза за дългосрочно пребиваване или за съкращаване на срока на валидност на виза за дългосрочно пребиваване, органът, който е взел решението, добавя следната информация към личното досие:

   а) информация за статуса, посочваща отнемането на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване, или в случай на виза за дългосрочно пребиваване — съкращаването на срока на валидност;
   б) органа, който е отнел визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване или е съкратил срока на валидност на визата за дългосрочно пребиваване, включително неговото местонахождение;
   в) мястото и датата на решението;
   г) новата дата на изтичане на срока на валидност на визата, когато е приложимо;
   д) номера на визовия стикер, ако съкращаването на срока се отбелязва посредством нов визов стикер.

2.  В личното досие се посочва(т) също така основанието(ята) за отнемане на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване или за съкращаване на срока на валидност на визата за дългосрочно пребиваване, в съответствие с член 22г, буква з).

Член 22е

Данни, добавяни при удължаване на срока на валидност на виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване

Когато е взето решение за удължаване на срока на валидност на разрешение за пребиваване или виза за дългосрочно пребиваване, органът, който е взел решението за удължаване, добавя следните данни към личното досие:

   а) информация за статуса, посочваща удължаването на срока на валидност на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване;
   б) органа, удължил срока на валидност на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване, включително неговото местонахождение;
   в) мястото и датата на решението;
   г) в случай на виза за дългосрочно пребиваване — номера на визовия стикер, ако удължаването на срока на валидност на визата за дългосрочно пребиваване се отбелязва посредством нов визов стикер;
   д) датата на изтичане на удължения срок на валидност;

Член 22ж

Достъп до данни с цел извършване на проверка на визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване на граничните контролно-пропускателните пунктове на външните граници

1.  Компетентните органи за извършване на проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове на външните граници в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/399 имат достъп за търсене посредством номера на документа в комбинация с един или няколко от видовете данни по член 22в, точка 2, букви а), б) и в) от настоящия регламент единствено за целите на проверка на самоличността на притежателя на документа и/или на автентичността и валидността на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване и дали лицето не се смята за заплаха за обществения ред, или вътрешната сигурност или общественото здраве в държавите членки в съответствие с член 6, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/399. [Изм. 204]

2.  Ако при търсенето по данните, посочени в параграф 1, стане ясно, че данните на притежателя на документа са записани във ВИС, на компетентния орган за граничен контрол се дава достъп за справка със следните данни от личното досие единствено за целите, посочени в параграф 1:

   а) информацията за статуса на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване, указваща дали е имало издаване, отнемане или удължаване;
   б) данните, посочени в член 22в, точка 3, букви в), г) и д);
   в) когато е приложимо, данните, посочени в член 22д, параграф 1, букви г) и д);
   г) когато е приложимо, данните, посочени в член 22е, букви г) и д);
   д) снимките портретните снимки, посочени в член 22в, точка 2, буква е). [Изм. 205]

Член 22з

Достъп до данни с цел извършване на проверка на територията на държавите членки

1.  Компетентните органи за извършване на проверки на територията на държавите членки относно това дали са изпълнени условията за влизане, престой или пребиваване на територията на държавите членки и, когато е приложимо, полицейските органи имат достъп за търсене посредством номера на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване в комбинация с един или няколко от видовете данни по член 22в, точка 2, букви а), б) и в) единствено за целите на проверка на самоличността на притежателя и автентичността и валидността на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване или дали лицето не представлява заплаха за обществения ред, вътрешната сигурност или общественото здраве в държавите членки. [Изм. 206]

2.  Ако при търсенето по данните, посочени в параграф 1, стане ясно, че данните на притежателя са записани във ВИС, на компетентния орган се дава достъп за справка със следните данни в личното досие, а ако е приложимо и в свързаното(ите) досие(та) съгласно член 22, параграф 4, единствено за целите, посочени в параграф 1:

   а) информацията за статуса на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване, указваща дали е имало издаване, отнемане или удължаване;
   б) данните, посочени в член 22в, точка 3, букви в), г) и д);
   в) когато е приложимо, данните, посочени в член 22д, параграф 1, букви г) и д);
   г) когато е приложимо, данните, посочени в член 22е, букви г) и д);
   д) снимките портретните снимки, посочени в член 22в, точка 2, буква е). [Изм. 207]

Член 22и

Достъп до данни с цел определяне на компетентността за разглеждане на молбите за международна закрила

1.  Компетентните органи за предоставяне на убежище имат достъп до търсене с помощта на пръстови отпечатъци на кандидата за международна закрила единствено с цел определяне на държавата членка, компетентна за разглеждане на молба за международна закрила съгласно член 12 от Регламент (ЕС) № 604/2013.

Когато пръстовите отпечатъци на кандидата за международна закрила не могат да бъдат използвани или когато търсенето по пръстови отпечатъци не даде резултат, търсенето се извършва посредством номера на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване в комбинация с данните по член 22в, точка 2, букви а), б) и в).

2.  Ако при търсенето по данните, посочени в параграф 1, стане ясно, че виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване са записани във ВИС, на компетентния орган за предоставяне на убежище се предоставя достъп за справка до следните данни от досието за заявлението и — що се отнася до данни, посочени в буква ж) —от свързаните досиета за заявленията на съпруга и децата съгласно член 22, параграф 4, единствено за целите, посочени в параграф 1:

   а) органа, който е издал визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване или е удължил срока на тяхната валидност;
   б) данните по член 22в, точка 2, букви а) и б);
   в) вида на документа;
   г) срока на валидност на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване;
   е) снимките, посочени в член 22в, точка 2, буква е);
   ж) данните съгласно член 22в, точка 2, букви а) и б) от свързаните досиета за заявленията на съпруга(та) и децата.

3.  Справките във ВИС съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия член се извършват само от посочените национални органи по член 27 от Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския съвет и на Съвета*.

Член 22й

Достъп до данни с цел разглеждане на молбата за международна закрила

1.  Компетентните органи за предоставяне на убежище имат съгласно член 27 от Регламент (ЕС) № 603/2013 достъп за търсене по пръстовите отпечатъци на кандидата за международна закрила единствено с цел разглеждане на молбата за международна закрила.

Когато пръстовите отпечатъци на кандидата за международна закрила не могат да бъдат използвани или когато търсенето по пръстови отпечатъци не даде резултат, търсенето се извършва посредством номера на визата за дългосрочно пребиваване или документа за пребиваване в комбинация с данните по член 22в, точка 2, букви а), б) и в) или комбинация от данните по член 22г, букви а), б), в) и е).

2.  Ако търсенето по данните, изброени в параграф 1, покаже, че във ВИС са записани данни за кандидата за международна закрила, компетентният орган за предоставяне на убежище има достъп за справка, единствено за целите, посочени в параграф 1, до данните по членове 22в, 22г, 22д и 22е на заявителя и на лицата, чиито досиета за заявления са свързани с това на кандидата съгласно член 22а, параграф 3, които са въведени по отношение на всяка виза за дългосрочно пребиваване или всяко разрешение за пребиваване, които са били издадени, отказани или отнети или чийто срок на валидност е бил удължен.

3.  Справките във ВИС съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия член се извършват само от определените национални органи по член 27 от Регламент (ЕС) № 603/2013.

ГЛАВА IIIб

Процедури и условия за достъп до ВИС за целите на правоприлагането

Член 22к

Оправомощени органи на държавите членки

1.  Държавите членки определят органите, които са оправомощени да извършват справка с данните, съхранявани във ВИС, с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични или други тежки престъпления при подходящи и строго определени обстоятелства, както е посочено в член 22н. На органите се разрешава да правят справка с данните на деца под 12-годишна възраст само за защита на изчезнали деца и на деца – жертви на тежки престъпления. [Изм. 208]

2.  Всяка държава членка води строго ограничен списък на оправомощените органи. Всяка държава членка уведомява eu-LISA и Комисията за своите оправомощени органи и може по всяко време да промени или замени своето уведомление. [Изм. 209]

3.  Всяка държава членка определя централно звено за достъп, което има достъп до ВИС. Централното звено за достъп проверява дали условията за искане на достъп до ВИС, определени в член 22н, са изпълнени.

Определеният орган и централното звено за достъп може да са част от една организация, ако това се допуска от националното право, но централното звено за достъп действа напълно независимо от оправомощените органи при изпълнението на възложените му в съответствие с настоящия регламент задачи. Централното звено за достъп е отделено от оправомощените органи и не получава инструкции от тях по отношение на резултата от проверката, която извършва независимо.

При изпълнение на конституционните и законовите си задължения държавите членки могат да определят повече от едно централно звено за достъп съобразно своята организационна и административна структура.

4.  Всяка държава членка уведомява eu-LISA и Комисията за своето централно звено за достъп и може по всяко време да промени или замени своето уведомление.

5.  На национално ниво всяка държава членка поддържа списък на оперативните звена в рамките на оправомощените органи, на които е разрешено да поискат достъп до данните, съхранявани във ВИС, посредством централното звено или централните звена за достъп.

6.  Само на надлежно оправомощени служители на централното звено или централните звена за достъп е разрешен достъп до ВИС в съответствие с членове 22м и 22н.

Член 22л

Европол

1.  Европол определя едно от своите оперативни звена за „определен от Европол орган“ и го оправомощава да отправя искане за достъп до ВИС чрез определеното централно звено за достъп до ВИС, посочено в параграф 2, за да подпомага и подкрепя действията на държавите членки за предотвратяване, разкриване и разследване на терористични или други тежки престъпления.

2.  Европол определя специализирано звено с надлежно оправомощени служители на Европол като централно звено за достъп. Централното звено за достъп проверява дали са изпълнени условията за отправяне на искане за достъп до ВИС, установени в член 22п.

Централното звено за достъп действа независимо при пълна независимост в изпълнението на възложените му в съответствие с настоящия регламент задачи и не получава инструкции от определения орган на Европол, посочен в параграф 1, по отношение на резултата от проверката. [Изм. 210]

Член 22м

Процедура за достъп до ВИС за целите на правоприлагането

1.  Оперативните звена, посочени в член 22к, параграф 5, подават мотивирано искане в електронна или писмена форма до централните звена, посочени в член 22к, параграф 3, за достъп до данните, съхранявани във ВИС. При получаване на искане за достъп централното звено или централните звена за достъп проверяват дали условията за достъп, посочени в член 22н, са изпълнени. Ако условията за достъп са изпълнени, централното звено или централните звена за достъп обработват исканията. Данните във ВИС, до които е осъществен достъп, се предават на оперативните звена, посочени в член 22к, параграф 5, по начин, който не застрашава сигурността на тези данни.

2.  В изключително спешен случаи, когато е необходимо да се предотврати непосредствена опасност за живота на лице, свързана с терористично или друго тежко престъпление, централното звено или централните звена за достъп обработват искането незабавно и едва след това проверяват дали са изпълнени всички условия по член 22н, включително дали даденият случай действително е бил спешен. Тази последваща проверка се извършва своевременно и във всички случаи не по-късно от седем работни дни след обработването на искането.

3.  Ако при последваща проверка се установи, че достъпът до данни от ВИС е бил неоснователен, всички органи, които са имали достъп до тези данни, заличават незабавно информацията, получена от ВИС, и уведомяват централните звена за достъп за това заличаване. [Изм. 211]

Член 22н

Условия за достъп на оправомощените органи на държавите членки до данни от ВИС

1.  Оправомощените Без да се засягат разпоредбите на член 22 от Регламент (ЕС) 2018/XX [за оперативната съвместимост (граници и визи)] оправомощените органи могат да имат достъп до ВИС за целите на извършването на справка, ако са изпълнени следните условия: [Изм. 212]

   а) достъпът за извършването на справката е необходим и пропорционален за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на терористично или друго тежко престъпление;
   б) достъпът за извършването на справката е необходим и пропорционален за конкретния случай;
   в) налице са основателни причини да се смята, че справката с данните във ВИС може да допринесе значително за предотвратяването, разкриването или разследването на всяко от въпросните престъпления, по-специално когато има обосновано подозрение, че заподозреният, извършителят или жертвата на терористично или друго тежко престъпление попада в категория, обхваната от настоящия регламент.
   ва) в случай на справка по пръстови отпечатъци – започнато е предварително търсене в автоматизираната система за дактилоскопична идентификация на другите държави членки съгласно Решение 2008/615/ПВР, когато сравняването на пръстови отпечатъци е технически възможно, и това търсене или е извършено изцяло, или не е било завършено в рамките на 24 часа от започването му. [Изм. 213]
   г) когато е извършена справка в ОХДС в съответствие с член 22 от Регламент (ЕС) 2018/XX [за оперативната съвместимост (граници и визи)], от получения отговор, посочен в параграф 5 от [член 22 от Регламента Регламент (ЕС) 2018/XX [за оперативната съвместимост (граници и визи)]], става ясно, че се съхраняват данни във ВИС.“ [Изм. 214]

2.  Условието, предвидено в параграф 1, буква г), не е необходимо да бъде изпълнено в ситуации, при които достъпът до ВИС е необходим като средство за справка относно визовото досие или относно периоди на разрешен престой на територията на държавите членки на известен заподозрян, извършител или предполагаема жертва на терористично или друго тежко престъпление.

3.  Справките във ВИС се ограничават до търсене по някои от посочените по-долу данни в досието на заявлението или в личното досие: [Изм. 215]

   а) фамилно(и) име(на), собствено(и) име(на), дата година на раждане, гражданство на една или повече държави и/или пол; [Изм. 216]
   б) вид и номер на документа или документите за пътуване, трибуквен код на издаващата държава и дата, на която изтича срокът на валидност на документа за пътуване;
   в) номер на визовия стикер или номер на визата за дългосрочно пребиваване или документа за пребиваване и датата на изтичане на срока на валидност на визата, визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване, според случая;
   г) пръстови отпечатъци, включително латентни пръстови отпечатъци;
   д) портретна снимка.

3a.  Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно осъществимостта, наличието, готовността и надеждността на необходимата технология за използването на портретни снимки за идентифициране на дадено лице. [Изм. 217]

3б.  Портретната снимка по буква д) от параграф 3 не може да бъде единственият критерий за търсене. [Изм. 218]

4.  При намерено съответствие справката във ВИС дава достъп до данните, изброени в настоящия параграф параграф 3 от настоящия член, както и до всякакви други данни от досието на заявлението или личното досие, в това число данните, вписани във връзка с издаването, отказа за издаване, анулирането, отмяната или удължаването на срока на валидност на даден документ. Достъпът до данните, посочени в член 9, точка 4, буква л) като записани в досието за заявлението за издаване на виза, се предоставя само ако справката с тези данни е поискана изрично в мотивирано искане и одобрена от независима проверка. [Изм. 219]

Член 22о

Достъп до ВИС за установяване на самоличността на лица при конкретни обстоятелства

Чрез дерогация от член 22н, параграф 1 оправомощените органи не са задължени да изпълняват условията, определени в посочения параграф, за достъп до ВИС за целите на установяването на самоличността на лица, – по-специално деца – които са изчезнали, отвлечени или идентифицирани като жертви на трафик на хора и по отношение на които са налице основателни сериозни причини да се приеме, че справката с данните във ВИС ще помогне да се установи тяхната самоличност, и/или ще спомогне за разследването на конкретни случаи на трафик на хора. При такива обстоятелства оправомощените органи могат да извършват търсене във ВИС с пръстовите отпечатъци на тези лица. [Изм. 220]

Когато пръстовите отпечатъци на лицата не могат да бъдат използвани или когато търсенето с пръстовите отпечатъци не даде резултат, търсенето може да се извърши с данните по член 9, параграф 4, букви а) и б) или член 22в, параграф 2, букви а) и б). [Изм. 221]

В случай на установяване на съответствие справката във ВИС дава достъп до данните по член 9, член 22в или член 22г, както и до данните по член 8, параграфи 3 и 4 или член 22а, параграф 3. [Изм. 222]

Член 22п

Процедура и условия за достъп на Европол до данни от ВИС

1.  Европол има достъп за справки във ВИС, когато са изпълнени всички посочени по-долу условия:

   а) справката е необходима и пропорционална за подпомагане и подкрепа на действията на държавите членки за предотвратяване, разкриване или разследване на терористични или други тежки престъпления от компетентността на Европол;
   б) справката е необходима и пропорционална за конкретния случай;
   в) налице са основателни причини да се смята, че справката с данните във ВИС може да допринесе значително за предотвратяването, разкриването или разследването на всяко от въпросните престъпления, по-специално когато има обосновано подозрение, че заподозреният, извършителят или жертвата на терористично или друго тежко престъпление попада в категория, обхваната от настоящия регламент.
   г) когато е извършена справка в ОХДС в съответствие с член 22 от Регламент (ЕС) 2018/XX [за оперативната съвместимост], от получения отговор, посочен в член 22, параграф 3 от същия регламент, става ясно, че се съхраняват данни във ВИС.

2.  Условията, определени в член 22н, параграфи 2, 3 и 4, се прилагат съответно.

3.  Определеният орган на Европол може да изпрати обосновано искане в електронна форма за справка с всички данни или конкретен набор от данни, съхранявани във ВИС, до централното звено за достъп на Европол, посочено в член 22кл, параграф 32. При получаване на искане за достъп централното звено за достъп на Европол проверява дали са изпълнени условията за достъп, посочени в параграфи 1 и 2. Ако са изпълнени всички условия за достъп, надлежно оправомощените служители на централното звено или централните звена за достъп обработват искането. Данните във ВИС, до които е осъществен достъп, се предават на оперативните звена, посочени в член 22л, параграф 1, по начин, който не застрашава сигурността на тези данни. [Изм. 223]

4.  Държавата членка по произход трябва да даде разрешение за обработването на информация, получена от Европол в резултат на справката с данните във ВИС. Това разрешение се получава чрез националното звено на Европол на тази държава членка.

Член 22р

Водене на регистри и документация

1.  Държавите членки и Европол правят необходимото всички операции по обработване на данни в резултат на искания за достъп до данни от ВИС в съответствие с глави IIIв глава IIIб да бъдат заведени в регистър регистрирани или документирани с цел проверка за целите на наблюдение на допустимостта на искането, наблюдение на законосъобразността на обработването на данни и целостта на данните, и сигурността на данните и възможните въздействия върху основните права, както и с цел самонаблюдение.

Записите или документите се защитават с подходящи мерки против неразрешен достъп и се заличават две години след създаването им, освен ако са необходими за процедури за наблюдение, които вече са започнали. [Изм. 224]

2.  Регистърът или документацията във всички случаи съдържат следните елементи:

   а) точната цел на искането за достъп до данни във ВИС, включително конкретното терористично или друго тежко престъпление, а за Европол — точната цел на искането за достъп;
   б) референтния номер на националното досие;
   в) датата и точния час на искането за достъп от централното звено за достъп до централната система на ВИС;
   г) наименованието на органа, поискал достъп за справка;
   д) когато е приложимо, решението, взето във връзка с последващата проверка;
   е) данните, използвани за справка;
   ж) в съответствие с националните разпоредби или с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/794 или ако е приложимо, Регламент (ЕС) 2018/1725 — уникалния идентификационен знак на служителя, извършил търсенето, и на служителя, наредил търсенето. [Изм. 225]

3.  Регистрите и документацията се използват само за наблюдение на законосъобразността на обработването на данните, за наблюдение на въздействието върху основните права и за гарантиране на целостта и сигурността на данните. Единствено регистрите, които не съдържат лични данни, могат да бъдат използвани за наблюдението и оценката по член 50 от настоящия регламент. На надзорния орган, определен в съответствие с член 41, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/680, който отговаря за проверката на допустимостта на искането и за наблюдението на законосъобразността на обработването на данните и целостта и сигурността на данните, се предоставя достъп, при поискване, до тези регистри, за да може да изпълнява служебните си задължения. [Изм. 226]

Член 22с

Условия за достъп до данни от ВИС от страна на оправомощени органи на държава членка, по отношение на която настоящият регламент все още не е приведен в действие

1.  Достъпът до ВИС за справки от оправомощени органи на държава членка, по отношение на която настоящият регламент все още не е приведен в действие, се осъществява, ако са изпълнени следните условия:

   а) достъпът е в рамките на техните правомощия;
   б) по отношение на достъпа се прилагат същите условия като посочените в член 22н, параграф 1;
   в) достъпът е бил предшестван от надлежно мотивирано искане в писмена или електронна форма до оправомощен орган на държава членка, по отношение на която настоящият регламент се прилага; след това този орган отправя искане до националното(ите) централно(и) звено(а) за достъп за извършване на справка във ВИС.

2.  Държава членка, по отношение на която настоящият регламент все още не е приведен в действие, предоставя достъп до своята визова информация на държавите членки, за които регламентът се прилага, въз основа на надлежно мотивирано искане в писмена или електронна форма и ако са спазени условията, посочени в член 22н, параграф 1.

_____________

* Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 1).“.

Член 22са

Защита на личните данни, до които се предоставя достъп в съответствие с глава IIIб

1.  Всяка държава членка гарантира, че националните законови, подзаконови и административни разпоредби, приети по силата на Директива (ЕС) 2016/680, се прилагат и по отношение на достъпа до ВИС на нейните национални органи съгласно настоящата глава, включително във връзка с правата на лицата, до чиито данни има такъв достъп.

2.  Надзорните органи, посочени в член 41, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/680, наблюдават законосъобразността на достъпа на държавите членки до лични данни в съответствие настоящата глава, включително тяхното предаване към и от ВИС. Прилага се съответно член 41, параграфи 3 и 4 от настоящия регламент.

3.  Обработването на лични данни от Европол съгласно настоящия регламент се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/794 и под надзора на Европейския надзорен орган по защита на данните.

4.  Личните данни, до които е получен достъп във ВИС в съответствие с настоящата глава, се обработват единствено за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на конкретния случай, за който държава членка или Европол са поискали данните.

5.  Eu-LISA, оправомощените органи, централните звена за достъп и Европол съхраняват регистри на търсенията, както е посочено в член 22р, с цел да се позволи на надзорния орган, посочен в член 41, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/680, и на Европейския надзорен орган по защита на данните да следят за спазването при обработването на данните на правилата на Съюза и на националните правила за защита на данните. С изключение на съхраняваните за тази цел данни, личните данни, както и регистрите на търсенията се заличават от всички национални архиви и архивите на Европол след 30 дни, освен ако тези данни и регистри не са необходими за целите на конкретно текущо наказателно разследване, във връзка с което данните са поискани от държава членка или от Европол. [Изм. 227]

"

Член 2

Изменения Отмяна на Решение 2004/512/ЕО [Изм. 228]

Член 1, параграф 2 от Решение 2004/512/ЕО се заменя със следното: отменя. Позоваванията на това решение се считат за позовавания на Регламент (ЕО) № 767/2008 и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение 2."

„2. Визовата информационна система се основава на централизирана структура и се състои от:

   а) общото хранилище на данни за самоличност, посочено в [член 17, параграф 2, буква а) от Регламент 2018/XX за оперативната съвместимост];
   б) централна информационна система, наричана по-долу „централна визова информационна система“ (ВИС);
   в) интерфейс във всяка държава членка, наричан по-долу „национален интерфейс“ (НИ–ВИС), който осигурява връзката със съответния централен национален орган на съответната държава членка, или национален единен интерфейс (NUI) във всяка държава членка, основан на общи технически спецификации и еднакъв за всички държави членки, позволяващ свързването на централната система с националните инфраструктури в държавите членки;
   г) комуникационна инфраструктура между ВИС и националните интерфейси;
   д) сигурен канал за комуникация между ВИС и централната система на СВИ;
   е) сигурна комуникационна инфраструктура между централната система на ВИС и централните инфраструктури на европейския портал за търсене, създаден с [член 6 от Регламент 2017/XX за оперативната съвместимост], общата услуга за биометрично съпоставяне, създадена с [член 12 от Регламент 2017/XX за оперативната съвместимост], общото хранилище на данни за самоличност, създадено с [член 17 от Регламент 2017/XX за оперативната съвместимост] и детектора за множество самоличности (ДМС), създаден с [член 25 от Регламент 2017/XX за оперативната съвместимост];
   ж) механизъм за извършване на справки във връзка със заявленията и за обмен на информация между централните органи по издаването на визи („VISMail“);
   з) портал за превозвачи;
   и) защитена уеб услуга, позволяваща комуникация между ВИС, от една страна, и портала за превозвачи и международните системи (системите/базите данни на Интерпол), от друга;
   й) хранилище на данни за целите на докладването и статистиката.

Централната система, националните единни интерфейси, уеб услугата, порталът за превозвачи и комуникационната инфраструктура на ВИС споделят и използват повторно до максималната технически възможна степен хардуерните и софтуерните компоненти съответно на централната система на СВИ, националните единни интерфейси на СВИ, портала за превозвачи на ETIAS, уеб услугата на СВИ и комуникационната инфраструктура на СВИ).“. [Изм. 229]

"

Член 3

Изменения на Регламент (ЕО) № 810/2009

Регламент (ЕО) № 810/2009 се изменя както следва:

1)  в член 10, параграф 3 буква в) се заменя със следното:"

„в) представя снимка в съответствие със стандартите, определени в Регламент (ЕО) № 1683/95, или, позволява правенето на портретна снимка на място при подаването на първото заявление и след това поне на всеки 59 месеца след него — в съответствие със стандартите, определени в член 13 от настоящия регламент.“ [Изм. 230]

"

2)  член 13 се изменя, както следва:

а)  в параграф 2 първото тире се заменя със следното:"

„— портретна снимка, направена на място и събрана в цифров вид към момента на подаване на заявлението;“; [Изм. 231]

"

б)  в параграф 3 първата алинея се заменя със следното:"

„В случаите, когато пръстовите отпечатъци и направена на място снимка с достатъчно добро качество са били снети от кандидата и въведени във ВИС като част от заявление, подадено най-много 59 месеца преди датата на новото заявление, те [тези данни] могат да се копират при последващото заявление.“; [Изм. 232]

"

в)  в параграф 7 буква а) се заменя със следното:"

„а) деца на възраст до 6 години и лица на възраст над 70 години;“; [Изм. 253]

"

г)  параграф 8 се заличава;

3)  член 21 се изменя, както следва:

а)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. За всяко заявление за издаване на виза се прави справка във ВИС в съответствие с член 8, параграф 2, член 15 и член 9а от Регламент (ЕО) № 767/2008. Държавите членки гарантират, че се използват напълно всички критерии за търсене съгласно посочените разпоредби, за да се избегне грешен отказ или неправилно установяване на самоличността.“

"

б)  вмъкват се следните параграфи 3а и 3б:"

„3а. За целите на преценката дали са изпълнени условията за влизане, предвидени в параграф 3, консулството взема под внимание резултата от проверките съгласно член 9в от Регламент (ЕО) № 767/2008 в следните бази данни:

   а) ШИС и SLTD с цел да се провери дали документът за пътуване, използван за заявлението, съответства на документ за пътуване, който е обявен за изгубен, откраднат или невалиден, и дали документът за пътуване, използван за заявлението, съответства на документ за пътуване, регистриран в досие в базата данни TDAWN на Интерпол; [Изм. 233]
   б) централната система на ETIAS с цел да се провери дали данните за кандидата съответстват на данни за отказано, отменено или анулирано заявление за разрешение за пътуване;
   в) ВИС с цел да се провери дали предоставените в заявлението данни относно документа за пътуване съответстват на данни в друго заявление за виза, свързано с различни данни за самоличност, както и дали кандидатът е бил обект на решение за отказ, отнемане или отмяна на виза за краткосрочно пребиваване;
   г) СВИ с цел да се провери дали понастоящем кандидатът е обявен за лице, пресрочило разрешения срок на престой, дали е обявяван за такова лице в миналото или дали в миналото му е отказвано разрешение за влизане;
   д) Евродак с цел да се провери дали кандидатът е бил обект на оттегляне или отказ на молбата за предоставяне на международна закрила;
   е) данните на Европол с цел да се провери дали предоставените в заявлението данни съответстват на информация, записана в тази база данни;
   ж) системата ECRIS-TCN с цел да се провери дали кандидатът съответства на лице, чиито данни фигурират в тази база данни във връзка с терористични или други тежки престъпления; [Изм. 234]
   з) ШИС с цел да се провери дали кандидатът е обект на сигнал в ШИС за лица, издирвани за арест с цел предаване на основание на европейска заповед за арест или с цел екстрадиране.

Консулството има достъп до досието на заявлението и до свързаното(ите) с него досие(та) на заявление(я), ако има такива, както и до всички резултати от проверките съгласно член 9в от Регламент (ЕО) № 767/2008.

3б.  Визовият орган извършва справка в детектора за множество самоличности и в общото хранилище на данни за самоличност, посочено в член 4, точка 37 от Регламент 2018/XX [за оперативната съвместимост (граници и визи)], или справка в ШИС, или извършва и двете справки, за да прецени различията в свързаните самоличности, и извършва всяка допълнителна проверка, необходима за вземането на решение относно статуса и цвета на връзката, както и за вземането на решение за издаване или за отказ да се издаде виза на засегнатото лице.

В съответствие с член 59, параграф 1 от Регламент 2018/XX [за оперативната съвместимост (граници и визи)] настоящият параграф се прилага едва от момента на пускане в експлоатация на детектора за множество самоличности.“;

"

в)  параграф 4 се заменя със следното:"

„4. Консулството проверява, използвайки информацията, получена от СВИ, дали с планирания престой кандидатът няма да превиши максималния срок на разрешен престой на територията на държавите членки, без да се вземат предвид евентуални периоди на престой, разрешени на основание национална виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, издадени от друга държава членка.“

"

4)  вмъква се следният член 21a:"

„Член 21a

Специфични показатели за риска

-1.  Специфичните показатели за риска са алгоритъм, който дава възможност за профилиране, както е определено в член 4, точка 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чрез сравняване на данните, записани в досието на заявлението, със специфични показатели за риск, които свидетелстват за сигурността, незаконната имиграция или високите епидемични рискове. Специфичните рискови показатели биват регистрирани във ВИС. [Изм. 235]

1.  Оценката Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 51а за допълнително определяне на рисковете, свързани със сигурността, незаконната имиграция или високите епидемични рискове, се основава въз основа на: [Изм. 236]

   а) статистически данни, генерирани от СВИ и сочещи необичаен брой лица, пресрочили разрешения срок на престой, и откази на влизане за конкретна група пътуващи, притежаващи виза;
   б) статистически данни, генерирани от ВИС в съответствие с член 45а и сочещи необичаен брой откази по заявления за издаване на виза поради риск от незаконна миграция или риск за сигурността или общественото здраве, свързан с конкретна група пътуващи даден кандидат; [Изм. 237]
   в) статистически данни, генерирани от ВИС в съответствие с член 45а и от СВИ и сочещи взаимозависимости между събраната посредством формуляра на заявлението информация и пресрочване на престой или откази на влизане;
   г) информация, предоставена от държавите членки и потвърдена чрез фактически и основани на доказателства елементи, отнасяща се за специфични показатели за риск за сигурността или заплахи за сигурността, идентифицирани от държавите членки;
   д) информация, предоставена от държавите членки и потвърдена чрез фактически и основани на доказателства елементи, отнасяща се за необичаен брой лица, пресрочили разрешения срок на престой, и откази на влизане за конкретна група пътуващи за съответната държава членка;
   е) предоставена от държавите членки информация относно специфични високи епидемични рискове, както и информация от епидемиологичния надзор и оценки на риска, предоставени от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и появата на огнища на болести, докладвани от Световната здравна организация (СЗО).

2.  Комисията приема акт за изпълнение за уточняване на рисковете, посочени в параграф 1. Този акт за изпълнение се приема съгласно процедурата по разглеждане, посочена в член 52, параграф 2. [Изм. 238]

3.  Въз основа на специфичните рискове, определени съгласно настоящия регламент и делегирания акт, посочен в параграф 2 1, се въвеждат специфични показатели за риска, състоящи се от съчетание от данни, включващи един или няколко от следните елементи: [Изм. 239]

   а) възрастова група, пол, гражданство;
   б) държава и град на пребиваване;
   в) държава членка на местоназначение;
   г) държава членка на първо влизане;
   д) цел на пътуването;
   е) настояща професия.

4.  Специфичните рискови показатели са целеви и пропорционални. При никакви обстоятелства те не се основават единствено на пола или възрастта на лицето. При никакви обстоятелства те не се основават на информация, разкриваща расата, цвета на кожата, етническия или социалния произход, генетичните характеристики, езика, политическите или други възгледи, религиозните или философските убеждения, принадлежността към профсъюзи, принадлежността към национално малцинство, имотното състояние, произхода по рождение, увреждане или сексуалната ориентация на лицето.

5.  Специфичните рискови показатели се приемат от Комисията чрез акт за изпълнение. Този акт за изпълнение се приема съгласно процедурата по разглеждане, посочена в член 52, параграф 2.

6.  Специфичните рискови показатели се използват от визовите органи, когато се преценява дали кандидатът представлява риск за незаконна имиграция, или риск за сигурността на държавите членки или високо епидемичен риск в съответствие с член 21, параграф 1. [Изм. 240]

7.  Специфичните рискове и специфичните рискови показатели се преразглеждат редовно от Комисията и Агенцията на Европейския съюз за основните права.“ [Изм. 241]

"

4a)  Член 39 се заменя със следното:"

„Член 39

Поведение на служителите и зачитане на основните права

1.  Консулствата на държавите членки гарантират, че кандидатите се посрещат учтиво. Консулските служители зачитат изцяло човешкото достойнство при изпълнението на своите задължения.

2.  При изпълнението на своите задължения консулските служители зачитат изцяло основните права и спазват принципите, които са признати в Хартата на основните права на Европейския съюз. Всички взети мерки са пропорционални на преследваните с тях цели.

3.  При изпълнението на своите задължения консулските служители не дискриминират лица на каквото и да било основание, като пол, расов или етнически произход, цвят, социален произход, генетични характеристики, език, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, произход, религия или вяра, увреждания, възраст или сексуална ориентация. Висшият интерес на детето винаги е съображение от първостепенно значение.“ [Изм. 242]

"

4б)  Вмъква се следният член:"

„Член 39a

Основни права

При прилагането на настоящия регламент държавите членки изцяло спазват приложимото право на Съюза, включително Хартата на основните права на Европейския съюз, съответното международно право, включително Конвенцията за статута на бежанците, съставена в Женева на 28 юли 1951 г., задълженията, свързани с достъпа до международна закрила, по-специално принципа на забрана за връщане, както и основните права. В съответствие с общите принципи на правото на Съюза решенията съгласно настоящия регламент се вземат на индивидуална основа. Висшият интерес на детето винаги е съображение от първостепенно значение.“ [Изм. 243]

"

5)  член 46 се заменя със следното:"

„Член 46

Компилиране на статистика

Комисията публикува до 1 март всяка година компилираните данни от следните годишни статистики за визите, разбити по консулства и гранични контролно-пропускателни пунктове, в които отделните държави членки обработват заявления за издаване на визи:

   а) брой на визите за летищен транзит, за които са били подадени заявления, които са били издадени и които са били отказани;
   б) брой на единните еднократни и многократни визи, за които са били подадени заявления, които са били издадени (с разбивка по срокове на валидност: 1, 2, 3, 4 и 5 години) и които са били отказани;
   в) броя на издадените визи с ограничена териториална валидност.

Тази статистика се компилира въз основа на докладите, изготвени от централното хранилище на данни на ВИС в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 767/2008.“

"

5a)  Вмъква се следният член:"

„Член 51a

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 21а, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 21а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 21а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“ [Изм. 244]

"

6)  в член 57 параграфи 3 и 4 се заличават.

Член 4

Изменения на Регламент (ЕС) № 2017/2226

Регламент (ЕС) № 2017/2226 се изменя, както следва:

1)  в член 9, параграф 2 се добавя следната алинея:"

„СВИ осигурява функция за централизирано управление на този списък. Подробните правила за управлението на тази функция се уреждат с актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат по реда на процедурата по разглеждане, предвидена в член 68, параграф 2 от настоящия регламент.“

"

2)  в член 13 параграф 3 се заменя със следното:"

„3. С оглед на изпълнението на задълженията си по член 26, параграф 1, буква б) от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение превозвачите използват уеб услугата, за да проверяват дали визата за краткосрочно пребиваване е валидна, включително дали броят разрешени влизания вече е бил използван, или дали притежателят е достигнал максималната продължителност на разрешения престой или, според случая, дали визата е валидна за територията на пристанището, което е местоназначение на пътуването. Превозвачите предоставят данните, изброени в член 16, параграф 1, букви а), б) и в) от настоящия регламент. Въз основа на тези данни уеб услугата представя на превозвачите положителен (OK) или отрицателен (NOT OK) отговор. Превозвачите могат да съхраняват изпратената информация и получения отговор в съответствие с приложимото право. Превозвачите създават схема за автентификация, за да се гарантира, че само упълномощени служители могат да имат достъп до уеб услугата. Положителният (OK) или отрицателният (NOT OK) отговор не може да се разглежда като решение за разрешаване или отказ за влизане в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/399. В случаите, когато на пътниците не е разрешено да се качат на борда на превозното средство поради запитване във ВИС, превозвачите предоставят на пътниците тази информация и средствата за упражняване на техните права на достъп, поправка и заличаване на съхраняваните във ВИС лични данни. [Изм. 245]

"

2a)  В член 14 параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Когато е необходимо да се въведат или актуализират данни в записа за влизане/излизане на притежател на виза, граничните органи могат да извлекат от ВИС и да внесат в СВИ данните, предвидени в член 16, параграф 1, буква г) и член 16, параграф 2, букви в)—е) от настоящия регламент, в съответствие с член 8 от настоящия регламент и член 18а от Регламент (ЕО) № 767/2008.“ [Изм. 246]

"

2б)  Член 15 параграф 1 се изменя както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Когато е необходимо да се създаде лично досие или да се актуализира портретната снимка, посочена в член 17, параграф 1, буква б), портретната снимка се прави на място.“; [Изм. 247]

"

б)  вмъква се следният параграф: "

„1a. Портретната снимка, посочена в член 16, параграф 1, буква г) може да бъде извлечена от ВИС и внесена в СВИ.“; [Изм. 248]

"

в)  параграф 5 се заличава; [Изм. 249]

3)  в член 35, параграф 4 изразът „чрез инфраструктурата на ВИС“ се заличава.

Член 5

Изменения на Регламент (ЕС) 2016/399

Регламент (ЕС) 2016/399 се изменя, както следва:

1)  в член 8, параграф 3 се добавя следната буква ба):"

„ба) ако гражданинът на трета страна притежава виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, обстойната проверка при влизане включва също проверка на самоличността на притежателя на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване и на автентичността на визата за дългосрочно пребиваване или разрешението за пребиваване чрез справка във Визовата информационна система (ВИС) съгласно член 22ж от Регламент (ЕО) № 767/2008;

когато проверката на притежателя на документа или на документа, извършена съгласно член 22ж от същия регламент, доколкото е приложим, не даде резултат или когато са налице съмнения относно самоличността на притежателя или автентичността на документа и/или на документа за пътуване, надлежно оправомощените служители на компетентните органи извършват проверка на чипа на документа.“

"

2)  В член 8, параграф 3, букви в) – е) се заличават.

Член 7

Изменения на Регламент (ЕС) ХХХ за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (граници и визи) [Регламент за оперативната съвместимост]

Регламент (ЕС) ХХХ за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (граници и визи) [Регламент за оперативната съвместимост] се изменя както следва:

1)  В член 13, параграф 1 буква б) се заменя със следното:"

„б) данните, посочени в член 9, параграф 6, член 22в, параграф 2, букви е) и ж) и член 22г, букви е) и ж) от Регламент (ЕО) № 767/2008;“

"

2)  в член 18, параграф 1 буква б) се заменя със следното:"

„б) данните, посочени в член 9, параграф 4, букви а), б) и в а) – вв), член 9, параграфи 5 и 6, член 22в, параграф 2, букви а) – вв), е) и ж), член 22г, букви а), б), в), е) и ж) от Регламент (ЕО) № 767/2008;“ [Изм. 250]

"

3)  в член 26, параграф 1 буква б) се заменя със следното:"

„б) компетентните органи, посочени в член 6, параграфи 1 и 2 от Регламент (EО) № 767/2008, когато създават или актуализират във ВИС досие за заявление или лично досие в съответствие с член 8 или член 22а от Регламент (EО) № 767/2008;“

"

4)  член 27 се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 буква б) се заменя със следното:"

„б) когато във ВИС се създава или актуализира досие за заявление или лично досие в съответствие с член 8 или член 22а от Регламент (EО) № 767/2008;“;

"

б)  в параграф 3 буква б) се заменя със следното:"

„б) фамилно име; собствено(и) име(имена); дата на раждане, пол и гражданство на една или повече държави, както е посочено в член 9, параграф 4, буква а), член 22в, параграф 2, буква а) и член 22г, параграф а) от Регламент (ЕО) № 767/2008;“

"

5)  в член 29, параграф 1 буква б) се заменя със следното:"

„б) компетентните органи, посочени в член 6, параграфи 1 и 2 от Регламент (EО) № 767/2008, когато става въпрос за съответствия, намерени при създаването или актуализирането във ВИС на досие за заявление или лично досие в съответствие с член 8 или член 22а от Регламент (EО) № 767/2008;“.

"

Член 8

Отмяна на Решение 2008/633/ПВР

Решение 2008/633/ПВР се отменя. Позоваванията на Решение 2008/633/ПВР се считат за позовавания на Регламент (ЕО) № 767/2008 и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение 2.“

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от … [две години след датата на влизане в сила] с изключение на разпоредбите относно актовете за изпълнение и делегираните актове, предвидени в член 1, точки 6, 7, 26, 27, 33 и 35, член 3, точка 4 и член 4, точка 1, които се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Не по-късно от ... [една година след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията предава на Европейския парламент и на Съвета доклад относно състоянието на подготовката за цялостното прилагане на настоящия регламент. В доклада се съдържа и подробна информация за направените разходи, както и информация за евентуални рискове, които могат да имат отражение върху общите разходи. [Изм. 251]

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в ....

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица на съответствието

Решение 2008/633/ПВР на Съвета

Регламент (ЕО) № 767/2008

Член 1

Предмет и обхват

Член 1

Предмет и обхват

Член 2

Дефиниции

Член 4

Определения

Член 3

Оправомощени органи и главни точки за достъп

Член 22к

Оправомощени органи на държавите членки

Член 22л

Европол

Член 4

Процедура за достъп до ВИС

Член 22м

Процедура за достъп до ВИС за целите на правоприлагането

Член 5

Условия за достъп до данните от ВИС от оправомощените органи на държавите членки

Член 22н

Условия за достъп до данните от ВИС от оправомощените органи на държавите членки

Член 6

Условия за достъп до данни от ВИС от страна на оправомощени органи на държави членки, по отношение на които Регламент (ЕО) № 767/2008 все още не е влязъл в действие

Член 22с

Условия за достъп до данни от ВИС от страна на оправомощени органи на държава членка, по отношение на която настоящият регламент все още не е приведен в действие

Член 7

Условия за достъп до данните от ВИС от страна на Европол

Член 22п

Процедура и условия за достъп на Европол до данни от ВИС

Член 8

Защита на личните данни

Глава VI

Права и надзор на защита на данните

Член 9

Сигурност на данните

Член 32

Сигурност на данните

Член 10

Отговорност

Член 33

Отговорност

Член 11

Самонаблюдение

Член 35

Самоконтрол

Член 12

Санкции

Член 36

Санкции

Член 13

Съхраняване на данните от ВИС в национални досиета

Член 30

Съхранение на данните от ВИС в национални архиви

Член 14

Право на достъп, корекция и заличаване

Член 38

Право на достъп, поправка и заличаване

Член 15

Разходи

Не е приложимо

Член 16

Водене на документация

Член 22р

Водене на регистри и документация

Член 17

Наблюдение и оценка

Член 50

Надзор и оценка

(1)ОВ C [...], [...] г., стр. [...].
(2)ОВ C [...], [...] г., стр. [...].
(3) Позиция на Европейския парламент от 13 март 2019 г.
(4)Решение 2004/512/ЕО на Съвета от 8 юни 2004 г. за създаване на Визова информационна система (ВИС) (ОВ L 213, 15.6.2004 г., стр. 5).
(5)Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60).
(6)Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за установяване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (ОВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1).
(7)Решение 2008/633/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от оправомощени органи на държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 129).
(8) Решение за изпълнение 2011/636/ЕС на Комисията от 21 септември 2011 година за определяне на датата, от която следва да започне дейността на Визовата информационна система (ВИС) в първи регион (OВ L 249, 27.9.2011 г., стр. 18).
(9)Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31).
(10)COM(2016)0205.
(11) „Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits“ („Интегрирано управление на границите (ИУГ) — проучване за осъществимост на включването на документите във връзка с визи за дългосрочно пребиваване, разрешения за пребиваване и разрешителни за местен граничен трафик в хранилище“) (2017 г.).
(12) „Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents“ („Правен анализ на необходимостта и пропорционалността на разширяването на приложното поле на Визовата информационна система (ВИС), за да бъдат включени данни относно визите за дългосрочно пребиваване и документите за пребиваване“) (2018 г.).
(13)Пътна карта за укрепване на обмена и управлението на информация, включително решенията за оперативна съвместимост в областта на правосъдието и вътрешните работи (док. 9368/1/16 REV 1).
(14)Заключения на Съвета относно бъдещите стъпки за подобряване на обмена на информация и осигуряване на оперативната съвместимост на информационните системи на ЕС (10151/17).
(15)„Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits“ („Интегрирано управление на границите (ИУГ) — проучване за осъществимост на включването на документите във връзка с визи за дългосрочно пребиваване, разрешения за пребиваване и разрешителни за местен граничен трафик в хранилище“) (2017 г.).
(16)„Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents“ („Правен анализ на необходимостта и пропорционалността на разширяването на приложното поле на Визовата информационна система (ВИС), за да бъдат включени данни относно визите за дългосрочно пребиваване и документите за пребиваване“) (2018 г.).
(17)COM(2017)0558, стр. 15.
(18)СОМ(2018)0251.
(19)„Fingerprint Recognition for Children“ („Разпознаване на пръстови отпечатъци на деца“) (2013 г., EUR 26193).
(20)„Automatic fingerprint recognition: from children to elderly“ („Автоматизирано разпознаване на пръстови отпечатъци — от деца до възрастни хора“ (2018 г., Съвместен изследователски център).
(21)„Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)“ („Осъществимост и последиците на намаляването на възрастта за снемане на пръстови отпечатъци на деца и на съхраняването на сканирано копие от документите за пътуване на кандидатите за виза във Визовата информационна система (ВИС)“) (2018 г.).
(22)Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).
(23) Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1).
(24)Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(25)Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).
(26)Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).
(27)Регламент (ЕС) [...]/[...] на Европейския парламент и на Съвета [пълно заглавие] (ОВ L […], […] г., стр. […]).
(28)Регламент (ЕО) № 45/2001 (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 23 октомври 2018 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институции институциите, органите, службите и органи агенциите на Общността Съюза и за относно свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).
(29)Решение № 1105/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно списъка на документите за пътуване, които дават право на притежателя им да премине външните граници и върху които може да се поставя виза, и относно създаването на механизъм за създаването на този списък (OВ L 287, 4.11.2011 г., стр. 9).
(30)Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77).
(31)Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43).
(32)Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20).
(33)ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.
(34)Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31).
(35)ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.
(36)Решение 2008/146/ЕО на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1).
(37)Решение 2008/149/ПВР на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 50).
(38)OВ L 160, 18.6.2011 г., стp. 21.
(39)Решение 2011/350/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение на премахването на проверките по вътрешните граници и движението на хора (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19).
(40)Решение 2011/349/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение по-специално на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейското сътрудничество (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 1).
(41)Решение (ЕС) 2017/1908 на Съвета от 12 октомври 2017 г. относно привеждането в действие на някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система, в Република България и в Румъния (ОВ L 269, 19.10.2017 г., стр. 39).

Последно осъвременяване: 14 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност