Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0152A(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0078/2019

Indgivne tekster :

A8-0078/2019

Forhandlinger :

PV 12/03/2019 - 25
CRE 12/03/2019 - 25

Afstemninger :

PV 13/03/2019 - 11.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0174

Vedtagne tekster
PDF 489kWORD 181k
Onsdag den 13. marts 2019 - Strasbourg
Visuminformationssystemet ***I
P8_TA(2019)0174A8-0078/2019
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0302),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 16, stk. 2, artikel 77, stk. 2, litra a), b), d) og e), artikel 78, stk. 2, litra d), e) og g), artikel 79, stk. 2, litra c) og d), artikel 87, stk. 2, litra a), og artikel 88, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0185/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Budgetudvalget (A8-0078/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/… om reform af visuminformationssystemet ved ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399 og, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og ophævelse af beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA [Ændring 1]
P8_TC1-COD(2018)0152

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 16, stk. 2, artikel 77, stk. 2, litra a), b), d) og e), artikel 78, stk. 2, litra d), e) og g), artikel 79, stk. 2, litra c) og d), artikel 87, stk. 2, litra a), og artikel 88, stk. 2, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Visuminformationssystemet (VIS) blev indført ved Rådets beslutning 2004/512/EF(4) som den teknologiske løsning til udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstaterne. I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008(5) fastlægges formålet med, funktionerne i og ansvaret for VIS samt betingelserne og procedurerne for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold for at lette behandlingen af ansøgninger om visum til kortvarigt ophold og afgørelserne i forbindelse hermed. I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009(6) fastsættes reglerne for registrering af biometriske identifikatorer i VIS. I Rådets afgørelse 2008/633/RIA(7) fastlægges betingelserne for, at de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og Europol kan få adgang til at søge i VIS med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger. VIS blev taget i drift den 11. oktober 2011(8) og blev gradvidst indført på alle medlemsstaternes konsulater i hele verden mellem oktober 2011 og februar 2016. [Ændring 2]

(2)  De overordnede formål med VIS er at forbedre gennemførelsen af den fælles visumpolitik, det konsulære samarbejde og konsultationerne mellem de centrale visummyndigheder ved at lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne om ansøgninger og om afgørelser i forbindelse hermed med henblik på at lette visumansøgningsprocedurerne, at forhindre "visumshopping", at lette bekæmpelsen af identitetssvig, at lette kontrollen ved grænseovergangsstederne ved de ydre grænser og inden for medlemsstaternes område, at bistå med identifikationen af alle personer, der ikke eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse i, ophold eller bopæl på medlemsstaternes område, at lette anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013(9) og at bidrage til forebyggelsen af trusler mod de enkelte medlemsstaters indre sikkerhed.

(3)  I sin meddelelse af 6. april 2016 med titlen "Stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed"(10) redegjorde Kommissionen for behovet for, at Unionen styrker og forbedrer sine IT-systemer, sin dataarkitektur og informationsudvekslingen på området grænseforvaltning, retshåndhævelse og bekæmpelse af terrorisme, ligesom den understregede behovet for at forbedre systemernes interoperabilitet. I meddelelsen fremhævedes også behovet for at afhjælpe informationshuller, herunder vedrørende tredjelandsstatsborgere med visum til længerevarende ophold, idet artikel 21 i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen foreskriver en ret til fri bevægelighed på de kontraherende staters område i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage ved at indføre gensidig anerkendelse af de opholdstilladelser og visa til længerevarende ophold, der udstedes af disse stater. Kommissionen gennemførte derfor to undersøgelser: I den første feasibilityundersøgelse(11) blev det konkluderet, at det ville være teknisk muligt at udvikle et register, og at genbrug af VIS-strukturen ville være den bedste tekniske løsning, mens der i den anden undersøgelse(12) gennemførtes en analyse af nødvendigheden og proportionaliteten, og konkluderedes, at det ville være nødvendigt og proportionelt at udvide anvendelsesområdet for VIS til at omfatte ovennævnte dokumenter. [Ændring 3]

(4)  Rådet godkendte en køreplan til styrkelse af informationsudveksling og informationsstyring(13) den 10. juni 2016. For at afhjælpe de eksisterende informationshuller i de dokumenter, der udstedes til tredjelandsstatsborgere, opfordrede Rådet Kommissionen til at undersøge mulighederne for at etablere et centralt register over opholdstilladelser og visa til længerevarende ophold, der er udstedt af medlemsstaterne, med henblik på at lagre oplysninger om disse dokumenter, herunder om deres udløbsdatoer og mulige tilbagetrækning. I artikel 21 i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen fastlægges retten til fri bevægelighed på de kontraherende staters område i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage ved at indføre gensidig anerkendelse af de opholdstilladelser og visa til længerevarende ophold, der udstedes af disse stater. [Ændring 4]

(5)  I Rådets konklusioner af 9. juni 2017 om vejen frem for at forbedre udvekslingen af oplysninger og sikre interoperabiliteten mellem EU's informationssystemer(14) anerkendte Rådet, at der kan være behov for nye foranstaltninger for at lukke informationshuller af hensyn til grænseforvaltningen og retshåndhævelsen i forbindelse med grænsepassager, der foretages af personer med et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse. Rådet opfordrede Kommissionen til, som en prioritet, at iværksætte en feasibilityundersøgelse vedrørende etableringen af et centralt EU-register til oplysninger om visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser. På dette grundlag gennemførte Kommissionen to undersøgelser: I den første feasibilityundersøgelse(15) blev det konkluderet, at det ville være teknisk muligt at udvikle et register, og at genbrug af VIS-strukturen ville være den bedste tekniske løsning, mens den anden undersøgelse(16) omfattede en analyse af nødvendigheden og proportionaliteten og påviste, at en udvidelse af anvendelsesområdet for VIS til at omfatte ovennævnte dokumenter ville være nødvendig og ville stå i et rimeligt forhold til de opstillede mål. [Ændring 5]

(6)  I sin meddelelse af 27. september 2017 om gennemførelsen af den europæiske dagsorden for migration(17) anførte Kommissionen, at EU's fælles visumpolitik er et væsentligt redskab til fremme af turismen og erhvervslivet, men også et vigtigt redskab til forebyggelse af sikkerhedsrisici eller risici for irregulær migration til Unionen. I meddelelsen anerkendtes behovet for at tilpasse den gældende visumpolitik bedre til de aktuelle udfordringer ved at benytte nye IT-løsninger og afveje fordelene ved udstedelse af visa og visumfrie rejser mod forbedret migrations-, sikkerheds- og grænseforvaltning. Ifølge meddelelsen ville retsreglerne for VIS blive revideret for yderligere at forbedre visumbehandlingen, bl.a. hvad angår databeskyttelsesrelaterede aspekter og retshåndhævende myndigheders adgang til systemet, yderligere udvide anvendelsen af VIS i forbindelse med nye kategorier og dataanvendelser og fuldt ud udnytte interoperabilitetsinstrumenterne.

(7)  I sin meddelelse af 14. marts 2018 om tilpasning af den fælles visumpolitik til de nye udfordringer(18) bekræftede Kommissionen, at retsreglerne for VIS ville blive revideret som en del af nogle mere generelle overvejelser om IT-systemernes interoperabilitet.

(8)  Ved vedtagelsen af forordning (EF) nr. 810/2009 anerkendtes det, at spørgsmålet om tilstrækkeligt pålidelige fingeraftryk af børn under 12 år med henblik på identifikation og kontrol og navnlig spørgsmålet om, hvordan fingeraftryk udvikler sig med alderen, skulle afklares på et senere tidspunkt på grundlag af resultaterne af en undersøgelse, der er udført under Kommissionens ansvar. I en undersøgelse(19) udført i 2013 af Det Fælles Forskningscenter blev det konkluderet, at fingeraftryksgenkendelse af børn i alderen 6-12 er mulig med tilfredsstillende nøjagtighed på visse betingelser. Dette resultat blev bekræftet af en anden undersøgelse(20), som også gav yderligere indblik i betydningen af alder for fingeraftrykskvaliteten. På dette grundlag udførte Kommissionen i 2017 endnu en undersøgelse af nødvendigheden og proportionaliteten af at nedsætte alderen for, hvornår der kan optages fingeraftryk af børn i visumproceduren, til seks år. Ifølge denne undersøgelse(21) vil nedsættelsen af alderen for, hvornår der kan optages fingeraftryk af børn, hjælpe med at nå VIS-målene, navnlig vedrørende fremme af bekæmpelsen af identitetssvig og strømlining af kontroller ved grænseovergangsstederne ved de ydre grænser, og kan indebære yderligere fordele, herunder styrkelse af forebyggelsen og bekæmpelsen af krænkelser af børns rettigheder, ved at gøre det muligt at identificere eller verificere identiteten af børn, som er tredjelandsstatsborgere, som befinder sig på Schengenområdet i en situation, hvor deres rettigheder er blevet eller kan blive krænket (f.eks. børn, der er ofre for menneskehandel, forsvundne børn og uledsagede mindreårige, der ansøger om asyl). Samtidig er børn en særlig sårbar gruppe, og indsamling af særlige kategorier af oplysninger såsom fingeraftryk fra dem bør være underlagt strengere beskyttelsesforanstaltninger samt en begrænsning af de formål, hvortil disse data kan anvendes, til situationer, hvor det er i barnets tarv, herunder ved at begrænse lagringsperioden for oplysningerne. I den anden undersøgelse blev det også konstateret, at fingeraftryk af personer over 70 år er af lav kvalitet og middel nøjagtighed. Kommissionen og medlemsstaterne bør samarbejde om at udveksle bedste praksis og afhjælpe disse mangler. [Ændring 6]

(9)  Barnets tarv skal være et primært hensyn for medlemsstaterne i forbindelse med alle de procedurer, som er fastsat i denne forordning. Der skal tages hensyn til barnets velfærd og sikkerhed og barnets egen mening under hensyntagen til vedkommendes alder og modenhed. VIS er særligt relevant, hvis der er risiko for, at et barn er offer for menneskehandel.

(10)  De personoplysninger, der fremlægges af en person, der ansøger om et visum til kortvarigt ophold, bør behandles af VIS med henblik på at vurdere, om ansøgerens indrejse i Unionen kan udgøre en trussel mod sikkerheden eller folkesundheden i Unionen, og også vurdere, om det er sandsynligt, at ansøgeren vil migrere på irregulær vis. For tredjelandsstatsborgere, som har fået et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, bør disse kontroller begrænses til det nødvendige for at vurdere dokumentindehaverens identitet samt ægtheden og gyldigheden af visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen og for at vurdere, om den pågældende tredjelandsstatsborgers indrejse i Unionen kan udgøre en trussel mod sikkerheden eller folkesundheden i Unionen. Kontrollerne bør ikke påvirke beslutninger om visa til længerevarende ophold eller opholdstilladelser. [Ændring 7]

(11)  Vurderingen af sådanne risici kan ikke foretages uden behandling af personoplysninger vedrørende den pågældendes identitet, rejsedokument og eventuelle sponsor eller, hvis ansøgeren er mindreårig, den ansvarlige persons identitet. Hver enkelt personoplysning i ansøgninger bør sammenlignes med oplysningerne i et register, et dossier eller en indberetning i et informationssystem (Schengeninformationssystemet (SIS), visuminformationssystemet (VIS), Europol-data, Interpols database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter (SLTD), ind- og udrejsesystemet, Eurodac, ECRIS-TCN-systemet vedrørende terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger og/eller Interpols database over rejsedokumenter med tilknyttede notifikationer (TDAWN)) eller med overvågningslister ETIAS-overvågningslisten eller med specifikke risikoindikatorer. De kategorier af personoplysninger, der bør anvendes til sammenligninger, bør begrænses til de kategorier af oplysninger, der findes i de informationssystemer, der søges i, til overvågningslisten eller til de specifikke risikoindikatorer. [Ændring 8]

(12)  Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer blev fastsat ved [forordning (EU) XX om interoperabilitet (grænser og visum)], så disse EU-informationssystemer og deres oplysninger supplerer hinanden med henblik på at forbedre forvaltningen af de ydre grænser, bidrage til forebyggelse og bekæmpelse af irregulær migration og skabe et højt sikkerhedsniveau inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed i Unionen, herunder opretholde den offentlige sikkerhed og den offentlige orden samt beskytte sikkerheden på medlemsstaternes område. [Ændring 9. Denne ændring gælder for hele teksten.]

(13)  Med interoperabiliteten mellem EU-informationssystemerne kan systemerne supplere hinanden med det formål at fremme den korrekte identifikation af personer, bidrage til bekæmpelse af identitetssvig, forbedre og harmonisere kravene til datakvalitet i de forskellige EU-informationssystemer, lette den tekniske og operationelle gennemførelse i medlemsstaterne af eksisterende og fremtidige EU-informationssystemer, styrke, harmonisere og forenkle de betingelser for datasikkerhed og databeskyttelse, der styrer de respektive EU-informationssystemer, strømline de kontrollerede retshåndhævende myndigheders adgang til ind- og udrejsesystemet, VIS, [ETIAS] og Eurodac og støtte målene med ind- og udrejsesystemet, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS og [ECRIS-TCN-systemet]. [Ændring 10]

(14)  Interoperabilitetskomponenterne omfatter ind- og udrejsesystemet, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS og [ECRIS-TCN-systemet] samt Europol-data, i det omfang det giver mulighed for at søge i disse samtidig med EU-informationssystemerne, og det er følgelig hensigtsmæssigt at bruge disse komponenter til at foretage automatiske kontroller og ved adgang til VIS med henblik på retshåndhævelse. Den europæiske søgeportal (ESP) bør anvendes til dette formål for at give brugere hurtig, problemfri, effektiv, systematisk og kontrolleret adgang til de EU-informationssystemer, Europol-data og Interpol-databaser, de skal bruge for at løse deres opgaver i overensstemmelse med deres adgangsrettigheder, og for at støtte formålene med VIS. [Ændring 11]

(15)  Sammenligningen med andre databaser bør automatiseres. Hvis en sådan sammenligning viser, at der er overensstemmelse ("hit") med andre personoplysninger eller en kombination heraf i ansøgningerne eller et register, et dossier eller en indberetning i ovennævnte informationssystemer eller med personoplysninger på overvågningslisten, bør ansøgningen – såfremt hittet ikke automatisk kan bekræftes af VIS – behandles manuelt af en medarbejder hos den ansvarlige myndighed. Afhængigt af typen af oplysninger, der udløser et hit, bør hittet vurderes enten af konsulater eller af et nationalt fælles kontaktpunkt, hvor sidstnævnte er ansvarlig for hit, der genereres navnlig af retshåndhævelsesdatabaser eller -systemer. Den vurdering, der foretages af den ansvarlige myndighed, bør føre til, at der træffes afgørelse om at udstede eller ikke udstede et visum til kortvarigt ophold. [Ændring 12]

(16)  Et afslag på en ansøgning om et visum til kortvarigt ophold bør ikke udelukkende baseres på den automatiske behandling af personoplysninger i ansøgninger.

(17)  Ansøgere, der har fået afslag på en ansøgning om et visum til kortvarigt ophold på grundlag af oplysninger indhentet ved VIS-behandling, bør have ret til at påklage afgørelsen. Klagesager bør føres i den medlemsstat, der har truffet afgørelse om ansøgningen, og i henhold til den pågældende medlemsstats nationale lovgivning. De gældende beskyttelsesforanstaltninger og regler om appel i forordning (EF) nr. 767/2008 bør finde anvendelse.

(18)  Specifikke risikoindikatorer, der svarer til en tidligere konstateret risiko for sikkerheden eller for irregulær migration, for sikkerheden eller for folkesundheden eller en høj epidemisk risiko, bør anvendes til at analysere ansøgningen om et visum til kortvarigt ophold. De kriterier, der anvendes til at indkredse specifikke risikoindikatorer, bør under ingen omstændigheder alene være baseret på en persons køn eller alder. De må under ingen omstændigheder være baseret på oplysninger, der afslører en persons race, farve, etniske eller sociale oprindelse, genetiske anlæg, sprog, politiske eller andre anskuelser, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, fødsel, handicap eller seksuel orientering. [Ændring 13]

(19)  De kontinuerligt nye former for sikkerhedstrusler sikkerhedsrisici, nye mønstre for irregulær migration og trusler mod folkesundheden høje epidemiske risici, der dukker op, kræver effektive reaktioner og skal bekæmpes med moderne midler. Da disse midler indebærer behandling af betydelige mængder personoplysninger, bør der indføres passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at interferensen med retten til beskyttelse af privatlivets fred og retten til beskyttelse af personoplysninger begrænses til det, der er nødvendigt og proportionelt i et demokratisk samfund. [Ændring 14]

(20)  Det bør sikres, at der mindst anvendes det samme niveau af kontroller for personer, der ansøger om et visum til kortvarigt ophold, og tredjelandsstatsborgere, der har fået et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, som for tredjelandsstatsborgere uden visumpligt. Til dette formål opstilles der også en overvågningsliste med oplysninger om personer, der er mistænkt for at have begået grov kriminalitet eller en terrorhandling, eller mod hvem der er konkrete indicier for eller rimelig grund til at antage, at de vil begå grov kriminalitet eller en terrorhandling, og som også bør anvendes til kontroller vedrørende disse kategorier af tredjelandsstatsborgere.

(21)  Med henblik på at overholde deres forpligtelser i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen bør internationale transportvirksomheder kunne kontrollere, om tredjelandsstatsborgere med et visum til kortvarigt ophold, et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse er i besiddelse af de krævede gyldige rejsedokumenter ved at sende en forespørgsel til VIS. Denne kontrol bør muliggøres ved daglige udtræk af VIS-oplysninger til en særskilt skrivebeskyttet database, som understøtter udtræk af den mindste nødvendige delmængde af data til at foretage en forespørgsel, der fører til et OK/NOT OK-svar. Transportvirksomheder bør ikke have adgang til selve ansøgningsdossieret. De tekniske specifikationer for adgang til VIS gennem gateway-faciliteten for transportvirksomheder bør begrænse indvirkningen på passagertrafik og -transportvirksomheder så meget som muligt. Med henblik herpå bør der overvejes integration med ind- og udrejsesystemet og ETIAS. [Ændring 15]

(21a)   Med henblik på at begrænse virkningen af forpligtelserne i denne forordning for internationale transportvirksomheder, der befordrer grupper til lands i busser, bør brugervenlige mobile løsninger gøres tilgængelige. [Ændring 16]

(21b)  Inden for to år efter, at denne forordning er begyndt at blive anvendt, bør hensigtsmæssigheden, foreneligheden og sammenhængen af de bestemmelser, der henvises til i artikel 26 i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, vurderes af Kommissionen for så vidt angår VIS-bestemmelserne for befordring til lands i busser. Den seneste udvikling inden for befordring til lands i busser bør tages i betragtning. Det bør overvejes, om der er behov for at ændre bestemmelserne om befordring til lands i busser, der er omhandlet i nævnte konventions artikel 26 eller i denne forordning. [Ændring 17]

(22)  Denne forordning bør fastlægge, hvilke myndigheder i medlemsstaterne der kan få tilladelse til at få adgang til VIS med henblik på at indlæse, ændre, slette eller søge efter oplysninger om visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser til de særlige formål, der er fastsat i VIS for denne kategori af dokumenter og deres indehavere, og i det omfang, det er nødvendigt, for at de kan udføre deres opgaver.

(23)  Enhver behandling af VIS-oplysninger om visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser bør stå i forhold til de forfulgte mål og være nødvendig for udførelsen af de kompetente myndigheders opgaver. Ved anvendelsen af VIS bør de kompetente myndigheder sikre, at den menneskelige værdighed og integriteten for de personer, hvorom der anmodes om oplysninger, respekteres, og de må ikke forskelsbehandle personer på grundlag af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering.

(23a)  Biometriske oplysninger, der for så vidt angår denne forordning omfatter fingeraftryk og ansigtsbilleder, er unikke og derfor meget mere pålidelige i forbindelse med identifikation af en person end alfanumeriske oplysninger. Biometriske oplysninger udgør imidlertid følsomme personoplysninger. Denne forordning fastsætter derfor grundlaget for og sikkerhedsforanstaltningerne ved behandling af sådanne oplysninger med henblik på entydigt at identificere de pågældende personer. [Ændring 18]

(24)  Ved bekæmpelsen af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger er det bydende nødvendigt, at de retshåndhævende myndigheder råder over helt aktuelle oplysninger, hvis de skal udføre deres opgaver. Medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til VIS er fastlagt ved Rådets afgørelse 2008/633/RIA. Indholdet af denne afgørelse bør integreres i VIS-forordningen for at bringe den i overensstemmelse med den nuværende traktatmæssige ramme.

(25)  Adgang til VIS-oplysninger med henblik på retshåndhævelse har allerede vist sig nyttig i forbindelse med identifikation af personer, der led en voldsom død, eller som hjælp for efterforskere til at gøre væsentlige fremskridt i sager om menneskehandel, terrorisme og narkotikahandel. VIS-oplysninger vedrørende længerevarende ophold bør derfor være til rådighed for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Den Europæiske Politienhed ("Europol") på de betingelser, der er fastsat i denne forordning.

(26)  Europol spiller en central rolle med hensyn til samarbejdet mellem medlemsstaternes myndigheder på området vedrørende grænseoverskridende kriminalitet ved at understøtte forebyggelse, analyse og efterforskning af kriminalitet på EU-plan. Europols nuværende adgang til VIS inden for rammerne af dets opgaver bør kodificeres og strømlines, herunder også på baggrund af den nylige udvikling i den retlige ramme, f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794(22).

(27)  Adgang til VIS med henblik på at forebygge, afsløre eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger udgør et indgreb i de grundlæggende rettigheder, hvad angår respekt for enkeltpersoners privatliv og beskyttelse af personoplysninger for personer, hvis personoplysninger behandles i VIS. Et sådant indgreb skal ske i henhold til loven, og loven skal være formuleret tilstrækkeligt præcist til, at borgerne kan indrette deres adfærd herefter, og skal beskytte den enkelte mod vilkårlighed og med tilstrækkelig klarhed angive omfanget af det skøn, der indrømmes de kompetente myndigheder, og bestemme, hvordan skønnet skal udøves. Ethvert indgreb skal i et demokratisk samfund anses for nødvendigt for at beskytte en lovlig og forholdsmæssig interesse, og indgrebet skal stå i et rimeligt forhold til det lovlige formål, der forfølges med det.

(28)  I henhold til [forordning 2018/XX om interoperabilitet (grænser og visum)] kan en medlemsstats politimyndighed i overensstemmelse med den nationale lovgivning identificere en person med biometriske oplysninger om den pågældende person indhentet under en identitetskontrol. Der kan dog være særlige omstændigheder, hvor det er nødvendigt at identificere en person af hensyn til den pågældende. Sådanne tilfælde omfatter situationer, hvor personen er blevet fundet efter at være forsvundet, blevet bortført eller blevet identificeret som et offer for menneskehandel. Udelukkende i sådanne tilfælde bør de retshåndhævende myndigheder have hurtig adgang til VIS-oplysninger, så de kan foretage en hurtig og pålidelig identifikation af personen, uden at de først skal opfylde alle betingelser og yderligere sikkerhedsforanstaltninger for retshåndhævende myndigheders adgang. [Ændring 19]

(29)  Sammenligninger af oplysninger på grundlag af et latent fingeraftryk, som er det fingeraftryksspor, der kan findes på et gerningssted, er af afgørende betydning inden for politisamarbejde. Muligheden for at sammenligne et latent fingeraftryk med de fingeraftryksoplysninger, der er lagret i VIS, i de tilfælde, hvor der er rimelig grund til at antage, at gerningsmanden eller offeret kan være registreret i VIS, og efter forudgående søgning i henhold til Rådets afgørelse 2008/615/RIA(23), vil give de retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne et meget værdifuldt redskab til at forebygge, opdage eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger, når f.eks. de eneste beviser på et gerningssted er latente fingeraftryk. [Ændring 20]

(30)  Det er nødvendigt at udpege de kompetente myndigheder i medlemsstaterne samt det centrale adgangspunkt, hvorigennem anmodninger om adgang til VIS indgives, og at føre en liste over de operative enheder inden for de udpegede myndigheder, som er bemyndigede til at anmode om en sådan adgang til de specifikke formål vedrørende forebyggelse, opdagelse eller efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger.

(31)  Anmodninger om adgang til oplysninger lagret i det centrale system bør fremsættes af de operative enheder inden for de udpegede myndigheder til det centrale adgangspunkt og bør være begrundede. De operative enheder inden for de udpegede myndigheder, der er bemyndiget til at anmode om adgang til VIS-oplysninger, må ikke fungere som kontrolmyndighed. De centrale adgangspunkter bør handle uafhængigt af de udpegede myndigheder og være ansvarlige for på uafhængig vis at sikre en streng overholdelse af de adgangsbetingelser, der er fastsat i forordningen. I ekstraordinære tilfælde af hastende karakter, hvor det er nødvendigt tidligt at få adgang til oplysninger for at reagere på en specifik og reel trussel i forbindelse med terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger, bør det centrale adgangspunkt behandle anmodningen omgående og først foretage verifikationen bagefter.

(32)  For at beskytte personoplysninger og udelukke systematiske søgninger, der udføres af retshåndhævende myndigheder, bør behandling af VIS-oplysninger kun finde sted i særlige tilfælde, og når det er nødvendigt med henblik på at forebygge, afsløre eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger. De udpegede myndigheder og Europol må således kun anmode om adgang til VIS, når de har rimelig grund til at tro, at en sådan adgang vil kunne tilvejebringe oplysninger, der i væsentlig grad vil kunne hjælpe dem med at forebygge, opdage eller efterforske en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling, og efter forudgående søgning i henhold til afgørelse 2008/615/RIA. [Ændring 21]

(32a)  Som almindelig praksis foretager medlemsstaternes slutbrugere forespørgsler i relevante nationale databaser forud for eller parallelt med forespørgsler i europæiske databaser. [Ændring 22]

(33)  Personoplysninger om indehavere af dokumenter visa til længerevarende ophold, der er lagret i VIS, bør ikke gemmes længere, end det er nødvendigt af hensyn til formålene med VIS. Det er hensigtsmæssigt at opbevare oplysningerne om tredjelandsstatsborgere i en periode på fem år for at gøre det muligt at tage hensyn til oplysninger i forbindelse med vurderingen af ansøgninger om visum til kortvarigt ophold, for at gøre det muligt at påvise ophold efter udløbet af gyldighedsperioden og for at foretage sikkerhedsvurderinger af tredjelandsstatsborgere med sådanne dokumenter. Oplysninger om tidligere anvendelser af et dokument kan lette udstedelsen af yderligere visa til kortvarigt ophold. En kortere periode ville ikke være tilstrækkelig i forbindelse med disse formål. Oplysningerne bør slettes efter en periode på fem år, medmindre der er grunde til at slette dem tidligere. [Ændring 23]

(34)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679(24) finder anvendelse på medlemsstaternes behandling af personoplysninger i medfør af denne forordning. Retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680(25).

(35)  Medlemmer af europæiske grænse- og kystvagthold og hold af medarbejdere, der er involveret i opgaver vedrørende tilbagesendelse, har i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 tilladelse til at foretage søgninger i europæiske databaser, der er nødvendige for at opfylde de operative mål, der er fastlagt i den operative plan om grænsekontrol, grænseovervågning og tilbagesendelse, under værtsmedlemsstatens myndighed. Med henblik på at lette denne søgning og give holdene en effektiv adgang til de data, der er indlæst i VIS, bør Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning have adgang til VIS. Sådan adgang bør være underlagt de betingelser og begrænsninger for adgang, der finder anvendelse på medlemsstaternes myndigheder i forbindelse med hvert af de specifikke formål, for hvilke der kan søges i VIS-oplysninger. [Ændring 24]

(36)  Tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere, der ikke opfylder eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse, kortvarigt ophold eller ophold i medlemsstaterne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF(26), er en vigtig komponent i den samlede indsats for at bekæmpe irregulær migration og er en vigtig grund, der vedrører hensynet til vigtige samfundsinteresser.

(37)  De tredjelande, hvortil der sker tilbagesendelse, er ofte ikke omfattet af afgørelser om tilstrækkelighed vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 45 i forordning (EU) 2016/679 eller nationale bestemmelser om gennemførelse af artikel 36 i direktiv (EU) 2016/680. Unionen har endvidere med sin omfattende indsats for at samarbejde med de vigtigste oprindelseslande for tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, som har pligt til at vende tilbage, ikke været i stand til at sikre, at sådanne tredjelande systematisk opfylder den forpligtelse til at tilbagetage deres egne statsborgere, der er fastsat i folkeretten. Tilbagetagelsesaftaler, der er indgået eller forhandles af Unionen eller medlemsstaterne, og som indeholder de fornødne garantier for overførslen af oplysninger til tredjelande i henhold til artikel 46 i Personoplysninger, som en medlemsstat har modtaget i henhold til denne forordning, bør ikke overføres til eller stilles til rådighed for noget tredjeland, nogen international organisation eller nogen privat enhed etableret i eller uden for Unionen. Som en undtagelse til denne regel bør det dog være muligt at overføre sådanne personoplysninger til et tredjeland eller til en international organisation, hvor en sådan overførsel er underlagt strenge betingelser og er nødvendig i konkrete tilfælde for at bidrage til identifikationen af en tredjelandsstatsborger i forbindelse med tilbagesendelse af den pågældende. I mangel af en afgørelse om tilstrækkeligheden ved hjælp af en gennemførelsesretsakt i henhold til forordning (EU) 2016/679 eller i henhold til nationale bestemmelser om gennemførelse af artikel 37 i direktiv (EU) 2016/680, omfatter et begrænset antal sådanne tredjelande, og det er usikkert, om nye aftaler vil blive indgået. I sådanne situationer kan personoplysninger i henhold til denne forordning overføres til tredjelandsmyndigheder med henblik på at gennemføre EU's tilbagesendelsespolitik, såfremt betingelserne i artikel 49, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2016/679 eller de nationale bestemmelser om gennemførelse af artikel 38 eller 39 i direktiv (EU) 2016/680 opfyldes af passende beskyttelsesforanstaltninger for overførsler i henhold til nævnte forordning bør det, udelukkende hvis det er nødvendigt af hensyn til vigtige samfundsinteresser som omhandlet i nævnte forordning, være muligt med henblik på tilbagesendelse undtagelsesvis at overføre VIS-oplysninger til et tredjeland eller en international organisation. [Ændring 25]

(38)  Medlemsstaterne bør i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler, og når det er påkrævet i særlige tilfælde for udførelsen af opgaver i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/…(27) [forordningen om en EU-ramme for genbosætning], stille relevante personoplysninger behandlet i VIS til rådighed for [Den Europæiske Unions Asylagentur] og relevante internationale organer som f.eks. De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge, Den Internationale Organisation for Migration og Den Internationale Røde Kors Komités flygtninge- og genbosætningsoperationer vedrørende tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som de har henvist til medlemsstater i forbindelse med gennemførelsen af forordning (EU) …/… [forordningen om en EU-ramme for genbosætning]. [Ændring 26]

(39)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (EU) 2018/1725(28) finder anvendelse på EU-institutionernes og -organernes aktiviteter, når de udfører deres opgaver som ansvarlige for den operationelle forvaltning af VIS. [Ændring 27]

(40)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt, jf. artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001 og afgav udtalelse den 12. december 2018. [Ændring 28]

(41)  Med henblik på at fremme tredjelandes samarbejde om tilbagetagelse af ulovlige migranter og lette tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, hvis oplysninger kan lagres i VIS, bør kopier af rejsedokumenter tilhørende personer, der ansøger om et visum til kortvarigt ophold, forblive lagret i VIS. I modsætning til oplysninger, der udtrækkes af VIS, er kopier af rejsedokumenter et bevis for nationalitet, som mere bredt anerkendes af tredjelande.

(42)  Søgning i listen over rejsedokumenter, der giver indehaveren ret til at passere de ydre grænser, og som kan forsynes med et visum, jf. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1105/2011/EU(29), er en obligatorisk del af proceduren for visumundersøgelse. Visummyndigheder bør systematisk opfylde denne forpligtelse, og denne liste bør derfor indarbejdes i VIS for at muliggøre automatisk kontrol af anerkendelsen af ansøgerens rejsedokument.

(43)  Uden at det berører medlemsstaternes ansvar for, at de oplysninger, der indlæses i VIS, er korrekte, bør eu-LISA have ansvaret for at højne datakvaliteten ved at indføre, vedligeholde og løbende opgradere et centralt redskab til overvågning af datakvaliteten og for jævnligt at forelægge medlemsstaterne rapporter om den. [Ændring 29]

(44)  For at muliggøre bedre overvågning af brugen af VIS til at analysere tendenser med hensyn til migrationspres og grænseforvaltning bør eu-LISA kunne udvikle nyskabende midler til statistisk rapportering til medlemsstaterne, Kommissionen, Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning uden at bringe dataintegriteten i fare. Der Eu-LISA bør derfor oprettes et centralt statistisk lagre visse statistiske data i det centrale register med henblik på rapportering og levering af statistik i overensstemmelse med [forordning (EU) 2018/XX om interoperabilitet (grænser og visum)]. Ingen af de udarbejdede statistikker bør indeholde personoplysninger. [Ændring 30]

(45)  Denne forordning berører ikke anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF(30).

(46)  Målene for denne forordning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af behovet for at sikre gennemførelsen af en fælles politik for visa, et højt niveau af sikkerhed i området uden indre grænser og den gradvise udvikling af et integreret system for forvaltningen af de ydre grænser bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(47)  Med denne forordning fastsættes der strenge regler for adgangen til VIS og bestemmelser om de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Den indeholder også regler om den enkeltes ret til indsigt, berigtigelse, sletning og retsmidler, navnlig retten til domstolsprøvelse og uafhængige offentlige myndigheders tilsyn med behandlingen af oplysningerne. Der indføres yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at dække de særlige behov for nye kategorier af oplysninger, databehandling og registrerede, som vil blive omfattet af VIS. Denne forordning overholder derfor de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til menneskelig værdighed, retten til frihed og sikkerhed, respekten for privatliv og familieliv, beskyttelsen af personoplysninger, retten til asyl og beskyttelse af princippet om non-refoulement samt beskyttelse i tilfælde af udsendelse, udvisning og udlevering, retten til ikkeforskelsbehandling, børns rettigheder samt adgangen til effektive retsmidler.

(47a)  Denne forordning berører ikke de forpligtelser, der følger af Genèvekonventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling, som suppleret med New York-protokollen af 31. januar 1967, og alle de internationale forpligtelser, som Unionen og medlemsstaterne har påtaget sig. [Ændring 31]

(48)  Specifikke bestemmelser bør finde anvendelse på tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af en visumpligt og er familiemedlemmer til en unionsborger, på hvem direktiv 2004/38/EF finder anvendelse, eller til en tredjelandsstatsborger, der har ret til fri bevægelighed i henhold EU-retten, og som ikke er indehaver af et opholdskort som omhandlet i direktiv 2004/38/EF. I artikel 21, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) er det fastsat, at enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. De respektive begrænsninger og betingelser findes i direktiv 2004/38/EF.

(49)  Som bekræftet af Den Europæiske Unions Domstol har disse familiemedlemmer ikke kun ret til at indrejse på en medlemsstats område, men også til at få et indrejsevisum med henblik herpå. Medlemsstaterne skal bistå disse personer med at opnå de fornødne visa, som skal være gratis, så hurtigt så muligt efter en hasteprocedure.

(50)  Retten til at få et visum er ikke betingelsesløs, idet familiemedlemmer, der udgør en risiko for den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller folkesundheden i henhold til direktiv 2004/38/EF, kan få afslag på deres ansøgning. På baggrund heraf kan familiemedlemmers personoplysninger kun kontrolleres i forbindelse med identifikationen af dem og deres status, hvis oplysningerne er relevante for vurderingen af den sikkerhedstrussel, de kunne udgøre. Behandlingen af deres ansøgninger om visum bør udelukkende ske ud fra sikkerhedsmæssige hensyn og ikke af hensyn til risikoen for migration.

(51)  I overensstemmelse med artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Inden seks måneder efter, at Rådet har truffet foranstaltning om denne forordning til udbygning af Schengenreglerne, træffer Danmark afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre denne forordning i sin nationale lovgivning, jf. artikel 4 i protokollen.

(52)  Denne forordning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF(31). Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(53)  Denne forordning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF(32). Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(54)  For så vidt angår Island og Norge udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne(33) henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF(34).

(55)  For så vidt angår Schweiz udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne(35) henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF(36) sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF og med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/149/RIA(37).

(56)  For så vidt angår Liechtenstein udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om dette lands associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne(38) henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU(39) og med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/349/EU(40).

(57)  Denne forordning, med undtagelse af artikel 22r, udgør en retsakt, der bygger på eller på anden måde vedrører Schengenreglerne, jf. henholdsvis artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003, artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005 og artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2011, med undtagelse af de bestemmelser, der er gjort gældende for Bulgarien og Rumænien ved Rådets afgørelse (EU) 2017/1908(41)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 767/2008 foretages følgende ændringer:

-1)  Titlen affattes således:"

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold, visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser (VIS-forordningen). [Ændring 32]

"

1)  I artikel 1 tilføjes følgende stykker:"

"I denne forordning fastlægges også procedurer for udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser, herunder om visse afgørelser om visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser.

Ved at lagre oplysninger om identitet, rejsedokumenter og biometri i det fælles identitetsregister (CIR) oprettet ved artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2018/XX* [forordning (EU) 2018/XX om interoperabilitet (grænser og visum)] bidrager VIS til at lette og fremme korrekt identifikation af personer, der er registreret i VIS."

_______

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2018/XX* [forordning (EU) 2018/XX om interoperabilitet (grænser og visum)] (EUT L)."

"

2)  Artikel 2 affattes således:"

"Artikel 2

Formål

1.  VIS har til formål at forbedre gennemførelsen af den fælles visumpolitik vedrørende visa til kortvarigt ophold, det konsulære samarbejde og konsultationerne mellem de centrale visummyndigheder ved at lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne om ansøgninger og om afgørelser i forbindelse hermed med henblik på: [Ændring 33]

   a) at lette og fremskynde visumansøgningsprocedurerne [Ændring 34]
   b) at forebygge omgåelse af kriterierne for afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af ansøgningen
   c) at lette bekæmpelsen af svig
   d) at lette kontrollen ved grænseovergangsstederne ved de ydre grænser og inden for medlemsstaternes område
   e) at bistå med identifikationen og tilbagesendelsen af alle personer, der ikke eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse i, ophold eller bopæl på medlemsstaternes område
   f) at bistå med identifikationen af personer, der er omhandlet i artikel 22o, som er forsvundet [Ændring 35]
   g) at fremme anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013* og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU**
   h) at bidrage til forebyggelsen af trusler mod enhver af medlemsstaternes indre sikkerhed, navnlig ved forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger under behørige og strengt definerede omstændigheder [Ændring 36]
   i) at bidrage til forebyggelsen af trusler mod de enkelte medlemsstaters indre sikkerhed [Ændring 37]
   j) at sikre korrekt identifikation af personer
   k) at støtte målene for Schengeninformationssystemet (SIS) i forbindelse med indberetninger om tredjelandsstatsborgere, der er nægtet indrejse, personer, der er eftersøgte med henblik på anholdelse, overgivelse eller udlevering, forsvundne personer, personer, der eftersøges med henblik på at yde bistand i forbindelse med retsforfølgning, og personer, der er genstand for diskret kontrol eller specifik kontrol.

2.  Med hensyn til visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser har VIS til formål at lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne om ansøgninger og om afgørelser i forbindelse hermed med henblik på at:

   a) understøtte et højt sikkerhedsniveau i alle medlemsstater ved at bidrage til vurderingen af, om ansøgeren udgør eller indehaveren af et dokument anses for at udgøre en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden, eller indre sikkerhed eller folkesundhed, forud for deres ankomst til grænseovergangsstederne ved de ydre grænser [Ændring 38]
   b) at lette kontrollen ved grænseovergangsstederne ved de ydre grænser og forbedre effektiviteten af grænsekontroller og kontroller inden for området medlemsstaternes område [Ændring 39]
   c) at bidrage til forebyggelsen af trusler mod enhver af medlemsstaternes indre sikkerhed, navnlig ved forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger under behørige og strengt definerede omstændigheder [Ændring 40]
   d) sikre korrekt identifikation af personer
   da) bistå med identifikationen af personer, der er omhandlet i artikel 22o, som er forsvundet [Ændring 41]
   e) lette anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 og af direktiv 2013/32/EU
   f) støtte målene for Schengeninformationssystemet (SIS) i forbindelse med indberetninger om tredjelandsstatsborgere, der er nægtet indrejse, personer, der er eftersøgte med henblik på anholdelse, overgivelse eller udlevering, forsvundne personer, personer, der eftersøges med henblik på at yde bistand i forbindelse med retsforfølgning, og personer, der er genstand for diskret kontrol eller specifik kontrol."

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 31).

** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (omarbejdning) (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 60)."

"

2a)  Følgende artikel indsættes:"

"Artikel 2a

Struktur

1.  VIS baseres på en centraliseret struktur og består af:

   a) det fælles identitetsregister etableret ved [artikel 17, stk. 2, litra a), i forordning 2018/XX om interoperabilitet (grænser og visum)]
   b) et centralt informationssystem ("det centrale VIS-system")
   c) en grænseflade i hver medlemsstat, ("den nationale grænseflade" eller NI-VIS"), der fungerer som bindeled til den relevante centrale nationale myndighed i den enkelte medlemsstat, eller en national ensartet grænseflade i hver medlemsstat på grundlag af fælles tekniske specifikationer, der er ens for alle medlemsstater, og som muliggør tilslutning af det centrale VIS-system til de nationale grænseinfrastrukturer i medlemsstaterne
   d) en kommunikationsinfrastruktur mellem det centrale VIS-system og de nationale grænseflader
   e) en sikker kommunikationskanal mellem det centrale VIS-system og ind- og udrejsesystemets centrale system
   f) en sikker kommunikationsinfrastruktur mellem det centrale VIS-system og de centrale infrastrukturer i den europæiske søgeportal oprettet ved [artikel 6 i forordning 2018/XX om interoperabilitet (grænser og visum)], den fælles biometriske matchtjeneste oprettet ved [artikel 12 i forordning 2018/XX om interoperabilitet (grænser og visum)], det fælles identitetsregister oprettet ved [artikel 17 i forordning 2018/XX om interoperabilitet (grænser og visum)] og multiidentitetsdetektoren oprettet ved [artikel 25 i forordning 2018/XX om interoperabilitet (grænser og visum)]
   g) en mekanisme til høring om ansøgninger og udveksling af oplysninger mellem centrale visummyndigheder ("VISMail")
   h) en gateway-facilitet for transportvirksomheder
   i) en sikker webtjeneste, der muliggør kommunikation mellem det centrale VIS-system på den ene side og gateway-faciliteten for transportvirksomheder og de internationale systemer på den anden side
   j) et register med oplysninger til brug for rapportering og statistik
   k) et værktøj, der gør det muligt for ansøgere at give eller tilbagetrække deres samtykke til en yderligere lagringsperiode for deres ansøgningsdossier.

Det centrale VIS-system, de nationale ensartede grænseflader, webtjenesten, gateway-faciliteten for transportvirksomheder og kommunikationsinfrastrukturen i VIS deler og genanvender så meget som teknisk muligt af hardware- og softwarekomponenterne i henholdsvis ind- og udrejsesystemets centrale system, nationale ensartede grænseflader, ETIAS-systemets gateway-facilitet for transportvirksomheder og ind- og udrejsesystemets webtjeneste og kommunikationsinfrastruktur.

2.  NI-VIS er sammensat således:

   a) en lokal national grænseflade (LNI) for hver medlemsstat, der er den grænseflade, hvorigennem medlemsstaten fysisk er forbundet med det sikre kommunikationsnetværk, og som indeholder krypteringsværktøjer til brug for VIS. LNI'en er placeret i medlemsstaterne
   b) en backup-LNI (BLNI), der har samme indhold og funktion som LNI'en.

3.  LNI'en og BLNI'en skal udelukkende anvendes til de formål, som er fastlagt i den fællesskabslovgivning, der finder anvendelse på VIS.

4.  Centraliserede tjenester duplikeres to forskellige steder, nemlig i Strasbourg, Frankrig, som hoster det overordnede centrale VIS-system, den centrale enhed, og i St Johann im Pongau, Østrig, som hoster det centrale backup-VIS og backupcentralenheden. Forbindelsen mellem det overordnede centrale VIS-system og det centrale backup-VIS skal give mulighed for løbende synkronisering af centralenheden og backupcentralenheden. Kommunikationsinfrastrukturen skal støtte og bidrage til at sikre uafbrudt tilgængelighed af VIS. Den skal omfatte redundante og særskilte stier for forbindelserne mellem det centrale VIS-system og det centrale backup-VIS og omfatter også redundante og adskilte stier for forbindelserne mellem de enkelte nationale grænseflader og det centrale VIS-system og det centrale backup-VIS. Kommunikationsinfrastrukturen skal sikre et krypteret, virtuelt, privat netværk dedikeret til VIS-oplysninger og kommunikation mellem medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og den myndighed, der er ansvarlig for den operationelle forvaltning af det centrale VIS-system.” [Ændring 42]

"

3)  Artikel 3 udgår.

4)  Artikel 4 ændres således:

a)  Følgende afsnit indsættes:"

"3a) "central myndighed": den myndighed, der er oprettet af en medlemsstat med henblik på anvendelsen af forordning (EF) nr. 810/2009 [Ændring 43]".

"

b)  Følgende afsnit tilføjes:"

"12) "VIS-oplysninger": alle oplysninger, der er lagret i det centrale VIS-system og i det fælles identitetsregister, jf. artikel 9-14 og artikel 22c-22f

   13) "identitetsdata": de data, som er omhandlet i artikel 9, nr. 4), litra a) og aa)
   14) "fingeraftryksoplysninger": de oplysninger vedrørende fingeraftryk, der er lagret i et VIS-dossier
   15) "ansigtsbillede": et digitalt billede af ansigtet med en billedopløsning og en kvalitet, der er så høj, at det kan anvendes til automatisk biometrisk sammenligning [Ændring 44]
   16) "Europol-data": de personoplysninger, der behandles af Europol til de formål, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794*
   17) "opholdstilladelse": alle opholdstilladelser, der er udstedt af medlemsstaterne efter det ensartede format, der er fastlagt ved Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002**, og alle andre dokumenter omhandlet i artikel 2, stk. 16, litra b), i forordning (EU) 2016/399
   18) "visum til længerevarende ophold": en tilladelse udstedt af en medlemsstat i overensstemmelse med Schengenkonventionens artikel 18
   19) "national tilsynsmyndighed" med hensyn til retshåndhævelse "tilsynsmyndigheder": de tilsynsmyndigheder, der er oprettet omhandlet i artikel 51, stk. 1, i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679**, og de tilsynsmyndigheder, der er omhandlet i artikel 41 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680*** [Ændring 45]
   19a) "hit": forekomsten af overensstemmelse ved sammenligning af relevante oplysninger, der er registreret i et ansøgningsdossier i VIS, med relevante oplysninger i et register, et dossier eller en indberetning i VIS, Schengeninformationssystemet, ind- og udrejsesystemet, ETIAS, Eurodac, Europol-data eller i Interpols SLTD-database [Ændring 46]
   20) "retshåndhævelse": forebyggelse, opdagelse og efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger inden for nøje fastlagte rammer [Ændring 47]
   21) "terrorhandlinger": de strafbare handlinger i national lovgivning, der svarer til eller er ligestillet med dem, der er nævnt i artikel 3-14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541****, eller er sidestillet med en af disse lovovertrædelser i de medlemsstater, der ikke er bundet af nævnte direktiv [Ændring 48]
   22) "alvorlige strafbare handlinger": de straffelovsovertrædelser, som svarer til eller er ligestillet med dem, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA*****, hvis de i henhold til national lovgivning kan straffes med frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år.

________________

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).

** Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (EFT L 157 af 15.6.2002, s. 1).

*** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1). [Ændring 49]

**** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

**** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6).

***** Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1)."

"

5)  Artikel 5 affattes således:"

"Artikel 5

Kategorier af oplysninger

1.  Kun følgende kategorier af oplysninger registreres i VIS:

   a) alfanumeriske oplysninger om personer, der ansøger om et visum til kortvarigt ophold, og om visa, som der er ansøgt om, udstedt, givet afslag på, annulleret, inddraget eller forlænget, jf. artikel 9, stk. 1-4, og artikel 10-14, alfanumeriske oplysninger om visa til længerevarende ophold, og opholdstilladelser, som der er ansøgt om, udstedt, givet afslag på, annulleret, inddraget eller forlænget, jf. artikel 22c, 22d, 22e og 22f, samt oplysninger om de hit, der er omhandlet i artikel 9a og 22b, og resultaterne af kontroller omhandlet i artikel 9c, stk. 6
   b) ansigtsbilleder omhandlet i artikel 9, nr. 5, og artikel 22c, stk. 2), litra f)
   c) fingeraftryksoplysninger omhandlet i artikel 9, nr. 6, og artikel 22c, stk. 2, litra g), og artikel 22d, litra g) [Ændring 50]
   ca) scanning af siden med biografiske oplysninger i det rejsedokument, der er omhandlet i artikel 9, stk. 7 [Ændring 51]
   d) forbindelser med andre ansøgninger, jf. artikel 8, stk. 3 og 4, og artikel 22a, stk. 3).

2.  De meddelelser, som fremsendes via VIS i overensstemmelse med artikel 16, artikel 24, stk. 2, og artikel 25, stk. 2, registreres ikke i VIS, uden at dette dog berører registreringen af databehandlingen i overensstemmelse med artikel 34.

3.  Det fælles identitetsregister skal indeholde de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, nr. 4), litra a)-cc), artikel 9, nr. 5) og 6), artikel 22c, stk. 2), litra a)-cc) samt litra f) og g), og artikel 22d, litra a)-cc)-c) samt litra f) og g). De øvrige VIS-oplysninger lagres i det centrale VIS-system." [Ændring 52]

"

6)  Som artikel 5 a indsættes følgende:"

"Artikel 5a

Liste over anerkendte rejsedokumenter

1). Listen over rejsedokumenter, der giver indehaveren ret til at passere de ydre grænser, og som kan forsynes med et visum, jf. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1105/2011/EU*, integreres i VIS. [Ændring 53]

2). VIS omfatter funktionaliteten til central forvaltning af listen over anerkendte rejsedokumenter og meddelelsen om anerkendelse eller ikke-anerkendelse i henhold til artikel 4 i afgørelse nr. 1105/2011/EU. [Ændring 54]

3). De nærmere regler for forvaltningen af funktionaliteten omhandlet i stk. 2 fastlægges ved gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 49, stk. 2. [Ændring 55]

_________________

* Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1105/2011/EU af 25. oktober 2011 om listen over rejsedokumenter, der giver indehaveren ret til at passere de ydre grænser, og som kan forsynes med et visum, og om oprettelse af en mekanisme til at opstille denne liste (EUT L 287 af 4.11.2011, s. 9)."

"

7)  I artikel 6 foretages følgende ændringer:

-a)  Stk. 1 affattes således:"

"1. Uden at det berører artikel 22a, er adgangen til VIS med henblik på at indlæse, ændre eller slette de oplysninger, som er omhandlet i artikel 5, stk. 1, i overensstemmelse med denne forordning udelukkende forbeholdt visummyndighedernes behørigt bemyndigede medarbejdere. Antallet af behørigt bemyndigede medarbejdere skal være strengt begrænset af de faktiske behov, der følger af deres arbejde." [Ændring 56]

"

a)  Stk. 2 affattes således:"

"2. Adgangen til VIS med henblik på at søge oplysninger er udelukkende forbeholdt behørigt bemyndigede medarbejdere i de myndigheder i hver medlemsstat, som er kompetente med hensyn til de formål, der er fastlagt i artikel 15-22, artikel 22c-22f, og artikel 22g-22j 22l , samt de formål, der er fastlagt i artikel 20 og 21 i [forordning 2018/XX om interoperabilitet (grænser og visum)].

De myndigheder, der har ret til at søge i eller få adgang til oplysninger i VIS-systemet med henblik på at forebygge, afsløre og efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger, udpeges i overensstemmelse med kapitel IIIb.

Denne adgang skal begrænses til det omfang, disse oplysninger er nødvendige med henblik på at udføre opgaverne i overensstemmelse med dette formål, og den skal stå i et rimeligt forhold til de forfulgte mål." [Ændring 57]

"

aa)  Stk. 3 affattes således:"

"3. Hver medlemsstat udpeger de kompetente myndigheder, hvis behørigt bemyndigede medarbejdere har adgang til at indlæse, ændre, slette eller søge oplysninger i VIS. Hver medlemsstat sender straks eu-LISA en liste over disse myndigheder, herunder dem, der er omhandlet i artikel 29, stk. 3a, og eventuelle ændringer hertil. For hver myndighed på denne liste skal det angives, hvilke oplysninger den må søge efter og til hvilke formål.

eu-LISA sikrer, at listen og listen over udpegede myndigheder, der er omhandlet i artikel 22k, stk. 2, og centrale adgangspunkter, der er omhandlet i artikel 22k, stk. 4, offentliggøres en gang om året i Den Europæiske Unions Tidende. eu-LISA fører en løbende ajourført liste på sit websted med ændringer, som medlemsstaterne har indberettet mellem de årlige offentliggørelser." [Ændring 58]

"

b)  Følgende tilføjes som stk. 4:"

"4. VIS omfatter funktionaliteten til central forvaltning af denne liste."

"

c)  Følgende tilføjes som stk. 5:"

"5. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a vedrørende de nærmere regler for forvaltningen af funktionaliteten til central forvaltning af listen omhandlet i stk. 3 fastlægges ved gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 49, stk. 2." [Ændring 59]

"

7a)  Artikel 7, stk. 2, affattes således:"

"2. Den enkelte kompetente myndigheds behandling af personoplysninger i VIS må ikke resultere i forskelsbehandling af ansøgere, visumindehavere eller ansøgere og indehavere af visum til længerevarende ophold eller opholdstilladelse på grundlag af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre holdning, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering. Behandlingen skal fuldt ud respektere den menneskelige værdighed og integritet samt grundlæggende rettigheder og skal overholde de principper, der er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder retten til respekt for privatliv og til beskyttelse af personoplysninger. Der skal tages særligt hensyn til børn, ældre og personer med handicap og personer, der har behov for international beskyttelse. Hensynet til barnets tarv kommer i første række." [Ændring 60]

"

8)  I artikel 7 tilføjes følgende stk. 3 stykker:"

"3. Barnets tarv Medlemsstaterne skal være et primært hensyn for medlemsstaterne sætte barnets tarv højere end alle andre hensyn i forbindelse med alle de procedurer, som er fastsat i denne forordning, under fuld overholdelse af den internationale konvention om barnets rettigheder. Der skal tages hensyn til barnets velfærd og sikkerhed, navnlig hvis der er risiko for, at barnet er offer for menneskehandel, og barnets egen mening under hensyntagen til vedkommendes alder og modenhed. [Ændring 61]

3a.  Medlemsstaterne gennemfører denne forordning under fuld overholdelse af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til menneskelig værdighed, retten til frihed og sikkerhed, respekten for privatliv og familieliv, beskyttelsen af personoplysninger, retten til asyl og beskyttelse af princippet om non-refoulement samt beskyttelse i tilfælde af udsendelse, udvisning og udlevering, retten til ikkeforskelsbehandling, børns rettigheder samt adgangen til effektive retsmidler." [Ændring 62]

"

8a)  Følgende artikel indsættes:"

"Artikel 7a

Børns fingeraftryksoplysninger

1.  Uanset artikel 22c, stk. 2, litra g), må fingeraftryk af børn under 6 år ikke optages i VIS.

2.  De biometriske oplysninger for mindreårige fra og med seks år tages af embedsmænd, der er uddannet specifikt til at tage mindreåriges biometriske oplysninger på en børnevenlig og børnetilpasset måde og under fuld respekt for barnets tarv og de garantier, der er fastsat i De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder.

Den mindreårige ledsages af et voksen familiemedlem, hvor en sådan person er til stede, når vedkommendes biometriske oplysninger tages. En uledsaget mindreårig ledsages af en værge, en repræsentant eller, hvor der ikke er udpeget en repræsentant, en person, der er uddannet til at sikre den mindreåriges tarv og vedkommendes generelle velbefindende, mens vedkommendes biometriske oplysninger tages. En sådan uddannet person må ikke være den embedsmand, der er ansvarlig for at tage de biometriske oplysninger, skal handle uafhængigt og må ikke modtage ordrer fra hverken den embedsmand eller den tjenestegren, der er ansvarlig for at tage de biometriske oplysninger. Der må ikke anvendes nogen form for magt over for mindreårige for at sikre, at de underkaster sig forpligtelsen til at afgive biometriske oplysninger.

3.  Uanset artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 810/2009 må konsulater ikke anmode om, at børn mellem 6 og 12 år møder personligt op på konsulatet med henblik på indsamling af biometriske identifikatorer, hvor dette ville udgøre en uforholdsmæssig stor byrde og uforholdsmæssigt store omkostninger for familier. I så fald tages biometriske identifikatorer ved de ydre grænser, hvor der lægges særlig vægt på at undgå handel med børn.

4.  Uanset bestemmelserne om anvendelse af de data, der er omhandlet i kapitel II, III, IIIa og IIIb, må der kun gives adgang til børns fingeraftryksoplysninger til følgende formål:

   a) at kontrollere barnets identitet under visumansøgningsproceduren i overensstemmelse med artikel 15 og ved de ydre grænser i overensstemmelse med artikel 18 og 22g, og
   b) i henhold til kapitel IIIb at bidrage til at forebygge og bekæmpe misbrug af børns rettigheder, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:
   i) en sådan adgang skal være nødvendig af hensyn til forebyggelse, afsløring eller efterforskning af handel med børn
   ii) adgangen er nødvendig i en bestemt sag
   iii) identifikationen er til barnets bedste." [Ændring 63]

"

9)  Overskriften til kapitel II affattes således:"

"VISUMMYNDIGHEDERS INDLÆSNING OG ANVENDELSE AF OPLYSNINGER OM VISA TIL KORTVARIGT OPHOLD" [Ændring 64 - vedrører ikke den danske tekst]

"

10)  I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:"

"1. Når ansøgningen er antagelig i henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 810/2009 2009, opretter visummyndigheden straks ansøgningsdossieret ved at indlæse de oplysninger, som er omhandlet i artikel 9, i VIS, i det omfang disse oplysninger skal afgives af ansøgeren."

"

b)  Som stk. 1a indsættes:"

"1a. Efter oprettelsen af ansøgningsdossieret sender VIS automatisk forespørgslen i henhold til artikel 9a og viser resultater."

"

c)  Stk. 5 affattes således:"

"5. Hvis der af retlige grunde ikke kræves særlige oplysninger, eller de rent faktisk ikke kan fremskaffes, udfyldes det eller de særlige datafelter med udtrykket "ikke relevant". Mangel på fingeraftryk angives med "VIS0". Det skal i systemet desuden være muligt at skelne mellem tilfældene omhandlet i artikel 13, stk. 7, litra a)-d), i forordning (EF) nr. 810/2009."

"

11)  I artikel 9 foretages følgende ændringer:

a)  I nr. 4) affattes litra a), b) og c) således:"

"a) efternavn (familienavn), fornavn(e) (døbenavn(e)), fødselsdato, nationalitet(er), køn

   aa) fødenavn (tidligere efternavn(e)), fødested og -land, nationalitet ved fødslen
   b) rejsedokumentets eller -dokumenternes type og nummer og koden bestående af tre bogstaver for det land, der har udstedt rejsedokumentet eller -dokumenterne
   c) datoen for rejsedokumentets eller -dokumenternes udløb
   cc) den myndighed, der har udstedt rejsedokumentet, og datoen for dets udstedelse"

"

b)  Nr. 5) affattes således:"

"5) ansøgerens ansigtsbillede i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 810/2009" [Ændring 65]

"

ba)  Nr. 6) affattes således:"

"6. ansøgerens fingeraftryk i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EF) nr. 810/2009". [Ændring 66]

"

c)  Følgende tilføjes som nr. 7):"

"7) en scanning af siden med biografiske oplysninger."

"

d)  Der tilføjes følgende to afsnit:"

"8) Tredjelandsstatsborgeres ansigtsbillede, jf. stk. 1, nr. 5, skal have en billedopløsning og en kvalitet, der er så høj, at det kan anvendes til automatisk biometrisk sammenligning. Hvis ansigtsbilledet ikke har den fornødne kvalitet, anvendes det ikke til automatisk sammenligning. [Ændring 67]

Uanset stk. 2 1 kan ansigtsbilledet i ekstraordinære tilfælde, hvor de specifikationer for kvalitet og opløsning, der er fastsat med henblik på registrering af det ansigtsbillede, der tages på stedet, i VIS, ikke kan overholdes, udtrækkes elektronisk fra chippen i de elektroniske maskinlæsbare rejsedokumenter (eMRTD). I sådanne tilfælde indsættes ansigtsbilledet først i den individuelle sagsmappe efter elektronisk verifikation af, at ansigtsbilledet på chippen i eMRTD svarer til det ansigtsbillede af den berørte tredjelandsstatsborger, der tages på stedet." [Ændring 68]

"

12)  Følgende artikler indsættes som artikel 9a-9d:"

"Artikel 9a

Forespørgsler til andre systemer

1.  Ansøgningsdossiererne behandles automatisk i VIS med henblik på at finde hit. Hvert enkelt ansøgningsdossier behandles individuelt i VIS.

2.  Når en ansøgning er oprettet, eller der er udstedt et visum, kontrollerer VIS, om rejsedokumentet vedrørende den pågældende ansøgning er anerkendt i henhold til afgørelse nr. 1105/2011/EU, ved at foretage en automatisk søgning i listen over anerkendte rejsedokumenter omhandlet i artikel 5a, og viser et resultat. [Ændring 69]

3.  I forbindelse med de kontroller, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1, og artikel 21, stk. 3, litra a), c) og d) c), i forordning (EF) nr. 810/2009, sender VIS en forespørgsel ved brug af den europæiske søgeportal, jf. artikel 6, stk. 1, i [forordningen om interoperabilitet (grænser og visum)], for at sammenligne de relevante oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 9, nr. 4, 5 og 6med de oplysninger, der findes i et register, et dossier eller en indberetning, der er registreret i VIS, Schengeninformationssystemet (SIS), ind- og udrejsesystemet, EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), herunder overvågningslisten, jf. artikel 29 i [forordning (EU) 2018/XX om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse], Eurodac, [ECRIS-TCN-systemet for så vidt angår terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger], Europol-data, Interpols database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter (SLTD) og Interpols database over rejsedokumenter med tilknyttede notifikationer (TDAWN). VIS kontrollerer:

   a) om det rejsedokument, der anvendes til ansøgningen, svarer til et rejsedokument, der er meldt bortkommet, stjålet, uretmæssigt tilegnet eller ugyldiggjort i SIS
   b) om det rejsedokument, der anvendes til ansøgningen, svarer til et rejsedokument, der er meldt bortkommet, stjålet eller ugyldiggjort i SLTD-databasen
   c) om ansøgeren er omfattet af en indberetning i SIS om nægtelse af indrejse og ophold
   d) om ansøgeren er omfattet af en indberetning i SIS om personer, der begæres anholdt med henblik på overgivelse på grundlag en europæisk arrestordre, eller som begæres anholdt med henblik på udlevering
   e) om ansøgeren og rejsedokumentet svarer til en afslået, inddraget eller annulleret rejsetilladelse i det centrale ETIAS-system og dets indehaver
   f) om ansøgeren og rejsedokumentet er på den overvågningsliste, der er omhandlet i artikel 34 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240*
   g) om der allerede er registreret oplysninger om ansøgeren i VIS
   h) om oplysningerne i ansøgningen vedrørende rejsedokumentet svarer til en anden ansøgning om et visum med andre identitetsoplysninger
   i) om ansøgeren på nuværende tidspunkt er registreret i ind- og udrejsesystemet som en person, hvis tilladelse til ophold er udløbet, eller om den pågældende tidligere er blevet registreret som en person, hvis tilladelse til ophold er udløbet
   j) om ansøgeren er blevet registreret i ind- og udrejsesystemet som en person, der er blevet nægtet indrejse
   k) om ansøgeren har været omfattet af en afgørelse om at give afslag på, annullere eller inddrage et visum til kortvarigt ophold, der er registreret i VIS
   l) om ansøgeren har været omfattet af en afgørelse om at give afslag på, annullere eller inddrage et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, der er registreret i VIS
   m) om oplysninger, der er specifikke for ansøgerens identitet, er registreret i Europol-data
   n) om ansøgeren om et visum til kortvarigt ophold er registreret i Eurodac
   o) i sager, hvor ansøgeren er mindreårig, om indehaveren af forældremyndigheden eller værgen:
   i) er omfattet af en indberetning i SIS om personer, der begæres anholdt med henblik på overgivelse på grundlag af en europæisk arrestordre, eller som begæres anholdt med henblik på udlevering
   ii) er omfattet af en indberetning i SIS om nægtelse af indrejse og ophold
   iii) er i besiddelse af et rejsedokument, der er opført på den overvågningsliste, der er omhandlet i artikel 34 i forordning (EU) 2018/1240. [Ændring 70]

3a.  Ved en forespørgsel i SLTD-databasen deles de oplysninger, der anvendes af brugeren af ESP'en til at sende en forespørgsel, ikke med ejerne af Interpol-data.

4.  VIS tilføjer en reference til eventuelle hit, der er opnået i medfør af stk. 3, til ansøgningsdossieret. VIS identificerer, hvis det er relevant, den medlemsstat eller de medlemsstater, der har indlæst eller leveret de oplysninger, der udløste hittene, eller Europol, og registrerer dette i ansøgningsdossieret. Ingen andre oplysninger end henvisningen til et hit eller afsenderen af dataene registreres. [Ændring 72]

5.  Med henblik på artikel 2, stk. 1, litra k), skal de forespørgsler, der udføres i henhold til denne artikels stk. 3, foretage en sammenligning mellem de relevante oplysninger, jf. artikel 15, stk. 2, og oplysningerne i SIS for derved at fastslå, om ansøgeren er omfattet af en af følgende indberetninger:

   a) en indberetning om personer, der begæres anholdt med henblik på overgivelse eller udlevering
   b) en indberetning om forsvundne personer
   c) en indberetning om personer, der eftersøges med henblik på at yde bistand i forbindelse med retsforfølgning
   d) en indberetning om personer og genstande med henblik på diskret kontrol eller, specifik kontrol eller undersøgelseskontrol. [Ændring 73]

5a.  Ethvert hit, der følger af forespørgslerne i henhold til artikel 9a, stk. 3, litra a), b), c), e), g), h), i), j), k), l) og n), vurderes, hvor det er nødvendigt efter den i artikel 9c omhandlede kontrol fra de centrale myndigheders side, af det konsulat, som visumansøgningen er indgivet til. [Ændring 74]

5b.  Ethvert hit, der følger af forespørgslerne i henhold til artikel 9a, stk. 3, litra d), f), m) og o), verificeres, hvor dette er nødvendigt, og vurderes af det centrale kontaktpunkt i de medlemsstater, der har indlæst eller leveret de oplysninger, der udløste hittene, i overensstemmelse med artikel 9ca. [Ændring 75]

5c.  Ethvert hit i SIS meddeles også automatisk SIRENE-kontoret i den medlemsstat, der oprettede den indberetning, som udløste hittet. [Ændring 76]

5d.  Meddelelsen til SIRENE-kontoret i medlemsstaten eller det centrale kontaktpunkt, der oprettede indberetningen, skal indeholde følgende oplysninger:

   a) efternavn(e), fornavn(e) og eventuelt kaldenavn(e)
   b) fødested og fødselsdato
   c) køn,
   d) nationalitet og eventuelle andre nationaliteter
   e) medlemsstaten for første planlagte ophold og, hvis denne er tilgængelig, adressen for første planlagte ophold
   f) ansøgerens bopælsadresse eller, hvis denne ikke er tilgængelig, den pågældendes bopælsby og -land
   g) en henvisning til ethvert opnået hit, herunder dato og tidspunkt for hittet. [Ændring 77]

5e.  Denne artikel må ikke være til hinder for indgivelse af asylansøgninger uanset begrundelse. Hvis en visumansøgning indgives af et offer for alvorlige forbrydelser, såsom vold i hjemmet eller menneskehandel begået af vedkommendes sponsor, adskilles det dossier, der indgives i VIS, fra sponsorens dossier for at beskytte offeret mod nye farer. [Ændring 78]

________________________

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 (EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1).

Artikel 9b

Specifikke bestemmelser vedrørende forespørgsler til andre systemer om familiemedlemmer til unionsborgere eller andre tredjelandsstatsborgere, der har ret til fri bevægelighed i henhold EU-retten

1.  Med hensyn til tredjelandsstatsborgere, som er familiemedlemmer til en unionsborger, der er omfattet af direktiv 2004/38/EF, eller til en tredjelandsstatsborger, der har ret til fri bevægelighed ligestillet med unionsborgeres ret i henhold til en aftale mellem Unionen og dens medlemsstater på den ene side og et tredjeland på den anden side, udføres de automatiske kontroller i artikel 9a, stk. 3, alene med henblik på at kontrollere, at der ikke er konkrete indicier for eller rimelig grund til at antage, at personens tilstedeværelse på medlemsstaternes område udgør en risiko for sikkerhed eller en høj epidemisk risiko i henhold til direktiv 2004/38/EF. [Ændring 79]

2.  VIS verificerer ikke:

   a) om ansøgeren på nuværende tidspunkt er registreret som en person, hvis tilladelse til ophold er udløbet, eller om den pågældende tidligere er blevet registreret som en person, hvis tilladelse til ophold er udløbet, via en søgning i ind- og udrejsesystemet
   b) om ansøgeren svarer til en person, hvis oplysninger er registreret i Eurodac.

3.  Når den automatiske behandling, jf. artikel 9a, stk. 3, fører til et hit svarende til en indberetning om nægtelse af indrejse eller ophold, jf. artikel 24 i forordning (EF) nr. 1987/2006 (EU) 2018/1861, verificerer visummyndigheden betingelserne for den afgørelse, der ligger til grund for optagelsen af indberetningen i SIS. Hvis betingelserne vedrører en risiko for ulovlig indvandring, tages indberetningen ikke i betragtning ved vurderingen af ansøgningen. Visummyndigheden fortsætter efter SIS II-forordningens artikel 25 26, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1861. [Ændring 80]

Artikel 9c

De centrale myndigheders og det nationale centrale kontaktpunkts kontrol [Ændring 81]

1.  Ethvert hit som omhandlet i artikel 9a, stk. 5b, der følger af forespørgslerne i henhold til artikel 9a, stk. 3, og som ikke kan bekræftes automatisk af VIS, kontrolleres manuelt af det nationale centrale kontaktpunkt i overensstemmelse med artikel 9ca. Den centrale myndighed i den medlemsstat, der behandler ansøgningen, underrettes. [Ændring 82]

2.  Ethvert hit som omhandlet i artikel 9a, stk. 5b, der følger af forespørgslerne i henhold til artikel 9a, stk. 3, og som ikke kan bekræftes automatisk af VIS, kontrolleres manuelt af det nationale centrale kontaktpunkt. Når hittene kontrolleres manuelt, skal den centrale myndighed have adgang til ansøgningsdossieret og eventuelt tilknyttede ansøgningsdossierer og til alle hit under den automatiske behandling, jf. artikel 9a, stk. 3 5a. [Ændring 83]

3.  Den centrale myndighed kontrollerer, om ansøgerens identitet som registreret i ansøgningsdossieret svarer til de oplysninger, der findes i VIS eller i en af de konsulterede databaser.

4.  Hvis personoplysningerne ikke svarer til hinanden, og der ikke vises andre hit under den automatiske behandling i henhold til artikel 9a, stk. 3, sletter den centrale myndighed det falske hit fra ansøgningsdossieret.

5.  Hvis oplysningerne svarer til hinanden, eller der fortsat er tvivl om ansøgerens identitet, underretter den centrale visummyndighed, som behandler ansøgningen, i begrundede tilfælde den centrale myndighed i de andre medlemsstater, der har indlæst eller leveret de oplysninger, der udløste hittet, jf. artikel 9a, stk. 3. Hvis flere medlemsstater har indlæst eller leveret de oplysninger, der udløste et sådant hit, hører den centrale myndighed de andre medlemsstaters centrale myndigheder ved brug af den procedure, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2. I tvivlstilfælde skal tvivlen komme ansøgeren til gode. [Ændring 84]

6.  Resultatet af de kontroller, der er udført af de andre medlemsstaters centrale myndigheder, føjes til ansøgningsdossieret.

7.  Når sammenligningen, jf. artikel 9a, stk. 5, fører til et eller flere hit, sender VIS, uanset stk. 1, en automatisk meddelelse til den centrale myndighed i den medlemsstat, der sendte forespørgslen, med henblik på passende opfølgning. [Ændring 85]

8.  Hvis Europol har indlæst eller leveret de oplysninger, der udløste hittet, jf. artikel 9a, stk. 3, hører den ansvarlige medlemsstats centrale myndighed Europols nationale enhed med henblik på opfølgning i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/794, særligt kapitel IV. [Ændring 86]

Artikel 9ca

Det centrale kontaktpunkts kontrol og vurdering

1.  Hver medlemsstat udpeger en national myndighed, som er operationel 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, og som skal sikre den relevante manuelle kontrol og vurdering af hit med henblik på denne forordning ("det centrale kontaktpunkt"). Det centrale kontaktpunkt består af forbindelsesofficerer fra SIRENE-kontorerne, Interpols nationale centralbureauer, Europols nationale centrale kontaktpunkter, den nationale ETIAS-enhed og alle relevante nationale retshåndhævende myndigheder. Medlemsstaterne skal sikre, at det centrale kontaktpunkt har tilstrækkeligt personale til at kunne kontrollere de hit, det har fået meddelelse om, under hensyntagen til de frister, der er fastsat i artikel 23 i forordning (EF) nr. 810/2009.

2.  Det centrale kontaktpunkt kontrollerer manuelt de hit, det har fået henvist. Proceduren i artikel 9c, stk. 2-6, finder anvendelse.

3.  Hvor oplysningerne efter den i stk. 2 omhandlede kontrol stemmer, og et hit bekræftes, kontakter det centrale kontaktpunkt om nødvendigt de ansvarlige myndigheder, herunder Europol, som leverede de oplysninger, der udløste hittet. Det vurderer derpå hittet. Det centrale kontaktpunkt afgiver en begrundet udtalelse med henblik på den afgørelse, der skal træffes om ansøgningen i henhold til artikel 23 i forordning (EF) nr. 810/2009. Denne begrundede udtalelse føjes til ansøgningsdossieret. [Ændring 87]

Artikel 9cb

Håndbog

Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 48a med henblik på i en håndbog at fastlægge de relevante oplysninger, der skal sammenlignes i forespørgslerne fra de andre systemer i henhold til artikel 9a, stk. 3, og de nødvendige procedurer og regler for disse forespørgsler, kontroller og vurderinger, der er omhandlet i artikel 9a-9ca. Denne delegerede retsakt omfatter en kombination af datakategorier for forespørgsler i hvert system i overensstemmelse med artikel 9a. [Ændring 88]

Artikel 9d

Europols ansvarsområder

Europol tilpasser sit informationssystem for at sikre, at den automatiske behandling af de forespørgsler, der er omhandlet i artikel 9a, stk. 3, og artikel 22b, stk. 2, er mulig."

"

13)  I artikel 13 tilføjes følgende som stk. 4:"

"4. Når ansøgningsdossieret ajourføres i henhold til stk. 1 og 2, sender VIS en meddelelse til den medlemsstat, der har udstedt visummet, om afgørelsen den begrundede afgørelse om at annullere eller inddrage det pågældende visum. En sådan meddelelse genereres automatisk af det centrale system og overføres via den mekanisme, der er omhandlet i artikel 16." [Ændring 89]

"

14)  I artikel 15 foretages følgende ændringer:

a)  I stk. 2 indsættes som litra ea):"

"ea) ansigtsbillede."

"

b)  Som stk. 2a indsættes:"

"2a. Ansigtsbilledet, jf. stk. 2, litra ea), må ikke være det eneste søgekriterium."

"

15)  Artikel 16, stk. 2 og 3, affattes således:"

"2. Når et ansøgningsdossier er oprettet i VIS vedrørende en statsborger fra et specifikt tredjeland eller en specifik kategori af disse statsborgere, for hvilke der er anmodet om forudgående høring i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 810/2009, videresender VIS automatisk anmodningen om høring til den eller de anførte medlemsstater.

Den eller de hørte medlemsstater sender svaret til VIS, som videresender det til den medlemsstat, som har oprettet ansøgningen.

Alene med henblik på høringsproceduren integreres listen over medlemsstater, som kræver, at deres centrale myndigheder høres af andre medlemsstaters centrale myndigheder under behandlingen af visumansøgninger om ensartede visa indgivet af statsborgere fra specifikke tredjelande eller specifikke kategorier af disse statsborgere i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 810/2009, og over de berørte tredjelandsstatsborgere i VIS." [Ændring 90]

3.  Proceduren i stk. 2 kan også anvendes:

   a) til overførsel af oplysninger i henhold til denne forordnings artikel 25, stk. 4, om udstedelse af visa med begrænset territorial gyldighed, artikel 24, stk. 2, om ændring af oplysninger og artikel 31 i forordning (EF) nr. 810/2009 om efterfølgende underretninger [Ændring 91]
   b) til alle andre meddelelser i forbindelse med det konsulære samarbejde, der indebærer overførsel af personoplysninger registreret i VIS eller er knyttet dertil, til fremsendelse af anmodninger til den kompetente visummyndighed om at fremsende kopier af rejsedokumenter i henhold til artikel 9, nr. 7, og andre dokumenter til støtte for ansøgningen og til fremsendelse af elektroniske kopier af disse dokumenter samt til anmodninger omhandlet i artikel 9c og artikel 38, stk. 3. De kompetente visummyndigheder besvarer en sådan anmodning inden for to arbejdsdage." [Ændring 92]

"

16)  Artikel 17 udgår.

17)  Overskriften på kapitel III affattes således:"

"ANDRE MYNDIGHEDERS ADGANG TIL OPLYSNINGER OM VISA TIL KORTVARIGT OPHOLD"

"

18)  Artikel 18, stk. 6, andet afsnit, affattes således:"

"De myndigheder, som har kompetence til at foretage kontrol ved grænser, hvor ind- og udrejsesystemet anvendes, verificerer en visumindehavers fingeraftryk ved at sammenligne dem med de fingeraftryk, der er registreret i VIS. For så vidt angår visumindehavere, hvis fingeraftryk ikke kan bruges, gennemføres den søgning, der er nævnt i stk. 1, alene med de alfanumeriske oplysninger, der er fastsat i denne artikels stk. 1, i kombination med ansigtsbilledet."

"

18a)  Artikel 18a affattes således:"

"Artikel 18a

Indhentning af VIS-oplysninger med henblik på oprettelse eller opdatering af en visumindehavers ind- og udrejseregistrering eller registrering af nægtelse af indrejse i ind- og udrejsesystemet

Den myndighed, som har kompetence til at foretage kontrol ved grænser, hvor ind- og udrejsesystemet anvendes, gives udelukkende med henblik på at oprette eller ajourføre en visumindehavers ind- og udrejseregistrering eller registrering af nægtelse af indrejse i ind- og udrejsesystemet i medfør af artikel 14, stk. 2, og artikel 16 og 18 i forordning (EU) 2017/2226 adgang til fra VIS at hente og i ind- og udrejsesystemet at importere de oplysninger, der er lagret i VIS og anført i artikel 16, stk. 1, litra d), og artikel 16, stk. 2, litra c)-f), i nævnte forordning." [Ændring 93]

"

19)  Som artikel 20a indsættes:"

"Artikel 20a

Anvendelse af VIS-oplysninger til at indlæse indberetninger om forsvundne personer eller om sårbare personer, som skal forhindres i at rejse, og den efterfølgende adgang til disse oplysninger [Ændring 94]

1.  Fingeraftryksoplysninger og ansigtsbilleder, der er lagret i VIS, kan bruges til at indlæse en indberetning om forsvundne personer, om børn, der er i fare for at blive bortført, eller om sårbare personer, der skal forhindres i at rejse, i overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …* [forordning (EU) om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde]. I disse tilfælde udveksles fingeraftryksoplysninger og ansigtsbilleder via en sikker forbindelse til SIRENE-kontoret i den medlemsstat, der ejer oplysningerne. [Ændring 95]

2.  Hvis der er et hit for en SIS-indberetning gennem brug af fingeraftryksoplysninger og ansigtsbilleder, der er lagret i VIS som omhandlet i stk. 1, kan børneforsorgsmyndigheder og de nationale retslige myndigheder, herunder myndigheder med ansvar for indledning af offentlig retsforfølgning i straffesager og retslig efterforskning inden tiltale, og deres koordinerende myndigheder, jf. artikel 43 44 i forordning (EU) … [COM(2016)0883 – SIS LE (politisamarbejde)], med henblik på at udføre opgaver anmode en myndighed med adgang til VIS om adgang til de oplysninger, der er indlæst i VIS. De betingelser, der er fastsat i EU-retten og national lovgivning, finder anvendelse. Medlemsstaterne sikrer, at oplysningerne fremsendes på sikker vis. [Ændring 96]

__________

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [...] af … (EUT L … af …, s. ...)."

"

20)  Artikel 22, stk. 1 og 2, affattes således:"

"1. De kompetente asylmyndigheder har i overensstemmelse med artikel 21 i forordning (EF) nr. 343/2003, og udelukkende med henblik på at behandle en asylansøgning, adgang til at søge med asylansøgerens fingeraftryk. Såfremt asylansøgerens fingeraftryk ikke kan anvendes, eller søgning med fingeraftryk slår fejl, foretages søgningen med de oplysninger, som er omhandlet i artikel 9, nr. 4), litra a) og/eller b) – cc); denne søgning kan foretages i kombination med de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, nr. 4), litra aa). [Ændring 97]

2.  Hvis søgningen med de oplysninger, som er anført i stk. 1, viser, at der er registreret oplysninger om den person, der ansøger om international beskyttelse, i VIS, gives den kompetente asylmyndighed adgang til at søge i følgende oplysninger om ansøgeren og i de dermed forbundne ansøgningsdossierer, jf. artikel 8, stk. 3, udelukkende med henblik på det formål, som er anført i stk. 1:

   a) ansøgningsnummeret
   b) de oplysninger fra ansøgningsskemaet, som er omhandlet i artikel 9, nr. 4), 5) og 7)
   c) fotografier ansigtsbilleder [Ændring 98]
   d) de indlæste oplysninger om visa, som er udstedt, annulleret eller inddraget, eller hvis gyldighedsperiode er blevet forlænget, jf. artikel 10, 13 og 14
   e) de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, nr. 4) og 5), i de dermed forbundne ansøgningsdossierer, jf. artikel 8, stk. 4." [Ændring 99]

"

21)  Artikel 23 affattes således:"

"Artikel 23

Lagringsperiode for oplysninger

1.  Hvert dossier ansøgningsdossier lagres i VIS i højst fem år, uden at dette berører sletning som omhandlet i artikel 24 og 25 og føring af registre som omhandlet i artikel 34. [Ændring 100]

Denne periode begynder:

   a) på udløbsdatoen for visummet, visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen, hvis et visum, et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse er blevet udstedt
   b) på den nye udløbsdato for visummet, eller visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen, hvis et visum, eller et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse er blevet forlænget [Ændring 101]
   c) på datoen for oprettelsen af ansøgningsdossieret i VIS, hvis ansøgningen er trukket tilbage, eller behandlingen af den er afsluttet eller afbrudt
   d) på datoen for den ansvarlige visummyndigheds afgørelse, hvis et visum, et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse er blevet afslået, annulleret, forkortet, trukket tilbage eller inddraget, alt efter tilfældet.

2.  Ved udløbet af den periode, som er nævnt i stk. 1, sletter VIS automatisk dossieret og forbindelserne til dette dossier, jf. artikel 8, stk. 3 og 4, og artikel 22a, stk. 3 og 5." [Ændring 102]

2a.  Uanset stk. 1:

   a) slettes ansøgningsdossierer vedrørende en opholdstilladelse efter en periode på højst 10 år
   b) slettes ansøgningsdossierer vedrørende børn under 12 år, når barnet forlader Schengenområdet. [Ændring 103]

2b.  Uanset stk. 1 kan det deri nævnte ansøgningsdossier med henblik på at lette en ny ansøgning opbevares i en yderligere periode på højst tre år efter udløbet af gyldighedsperioden for visum til længerevarende ophold eller opholdstilladelse, men kun hvor ansøgeren efter en anmodning om samtykke frit og udtrykkeligt har givet sit samtykke ved en underskrevet erklæring. Anmodninger om samtykke forelægges på en måde, som klart kan skelnes fra andre forhold, i en letforståelig og lettilgængelig form og i et klart og enkelt sprog i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EU) 2016/679. Ansøgeren kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) 2016/679. Hvis ansøgeren trækker sit samtykke tilbage, slettes ansøgningsdossieret automatisk fra VIS.

eu-LISA udvikler et værktøj, som gør det muligt for ansøgere at give og tilbagetrække deres samtykke.

Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a med henblik på nærmere at fastlægge det værktøj, som ansøgerne skal anvende til at give og tilbagetrække deres samtykke." [Ændring 104]

"

22)  Artikel 24, stk. 2 og 3, affattes således:"

"2. Hvis en medlemsstat har oplysninger, der tyder på, at oplysninger, som er behandlet i VIS, er ukorrekte, eller at oplysningerne er behandlet i VIS i strid med denne forordning, underretter den straks den ansvarlige medlemsstat. En sådan meddelelse fremsendes i overensstemmelse med proceduren i artikel 16, stk. 3.

Hvis de ukorrekte oplysninger henviser til forbindelser, der er oprettet i henhold til artikel 8, stk. 3 eller 4, og artikel 22a, stk. 3, foretager den ansvarlige medlemsstat de nødvendige kontroller og sender et svar inden for senest 48 timer, og berigtiger eventuelt forbindelsen. Hvis der ikke gives et svar inden for den fastsatte frist, berigtiger den anmodende medlemsstat forbindelsen og underretter den ansvarlige medlemsstat om den foretagne berigtigelse via VIS Mail.

3.  Den ansvarlige medlemsstat kontrollerer hurtigst muligt de pågældende oplysninger og berigtiger eller sletter dem om nødvendigt omgående." [Ændring 105]

"

23)  I artikel 25 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:"

"1. Ansøgningsdossierer og forbindelser som omhandlet i artikel 8, stk. 3 og 4, og i artikel 22a, stk. 3, vedrørende en ansøger, som har opnået statsborgerskab i en af medlemsstaterne inden udløbet af den periode, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, slettes straks fra VIS af den medlemsstat, der oprettede det eller de pågældende ansøgningsdossierer og forbindelserne hermed." [Ændring 106]

"

b)  I stk. 2 erstattes udtrykket "VIS-infrastrukturen" med "VIS Mail".

23a)  Artikel 26, stk. 1, ændres således:

a)  Artikel 26, stk. 1 og 2, affattes således:"

"1. eu-LISA har ansvaret for den operationelle forvaltning af VIS og dets komponenter som fastsat i artikel 2a. Det sikrer i samarbejde med medlemsstaterne, at den ud fra en lønsomhedsvurdering bedste tilgængelige teknologi til enhver tid anvendes til disse komponenter. [Ændring 107]

2.  Den operationelle forvaltning af VIS omfatter alle de opgaver, der er nødvendige for, at VIS kan fungere 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage i henhold til denne forordning, navnlig den vedligeholdelse og tekniske udvikling, der er nødvendig for at sikre, at VIS fungerer på et driftsmæssigt tilfredsstillende niveau, især hvad angår svartiden for forespørgsler til det centrale VIS-system fra konsulære repræsentationer og grænsemyndigheder. Sådanne svartider skal være så korte som muligt." [Ændring 108]

"

b)  Stk. 3-8 udgår. [Ændring 109]

24)  I artikel 26 indsættes følgende stk. 8a:"

"8a. eu-LISA skal kunne anvende anonymiserede reelle personoplysninger fra VIS-produktionssystemet til testformål under følgende omstændigheder:

   a) til diagnosticering og reparation, når der konstateres fejl i det centrale system
   b) til test af nye teknologier og teknikker, som er relevante for at forbedre det centrale systems effektivitet eller overførslen af data dertil.

I sådanne tilfælde skal sikkerhedsforanstaltningerne, adgangskontrollen og logføringen i testmiljøet svare til de foranstaltninger, der finder anvendelse på VIS-produktionssystemet. Reelle personoplysninger, der anvendes til test, skal gøres anonyme på en sådan måde, at den registrerede ikke længere er identificerbar." [Ændring 110]

"

c)  Følgende stykker tilføjes:"

"9a. Hvor eu-LISA samarbejder med eksterne kontrahenter for så vidt angår VIS-relaterede opgaver, overvåger det nøje kontrahentens aktiviteter for at sikre efterlevelsen af denne forordning, navnlig med hensyn til sikkerhed, fortrolighed og databeskyttelse.

9b.  Den operationelle forvaltning af det centrale VIS-system må ikke overdrages til private virksomheder eller private organisationer." [Ændring 111]

"

25)  Artikel 27 affattes således:"

"Artikel 27

Det centrale visuminformationssystems placering

Det overordnede centrale VIS, der står for teknisk tilsyn og forvaltning, placeres i Strasbourg (Frankrig), og et centralt backup-VIS, der kan sikre alle funktioner i det overordnede centrale VIS, placeres i Sankt Johann im Pongau (Østrig).

Begge steder kan anvendes samtidig eu-LISA implementerer tekniske løsninger for at sikre uafbrudt adgang til VIS, enten gennem samtidig til aktiv drift af VIS det centrale VIS-system og det centrale backup-VIS, såfremt det andet sted centrale backup-VIS stadig kan sikre dets drift driften af VIS i tilfælde af systemsvigt." svigt i det centrale VIS-system, eller gennem duplikering af systemet eller dets komponenter." [Ændring 112]

"

26)  I artikel 29 foretages følgende ændringer:

a)  Overskriften affattes således:"

"Ansvar for anvendelse og kvalitet af oplysninger".

"

b)  Stk. 1 ændres således:

i)   Litra c affattes således:"

"c) oplysningerne er korrekte, ajourførte og af en passende kvalitet og udførlighed ved fremsendelsen til VIS."

"

ii)  Følgende afsnit tilføjes:"

"Med henblik herpå sikrer medlemsstaterne, at konsulært personale og personalet hos alle eksterne tjenesteydere, som de samarbejder med som omhandlet i artikel 43 i forordning (EF) nr. 810/2009, modtager løbende uddannelse i datakvalitet." [Ændring 113]

"

c)  I stk. 2, litra a), erstattes "VIS" af "VIS eller det fælles identitetsregister" i de to tilfælde, hvor det forekommer.

d)  Som stk. 2a Følgende stykker indsættes:"

"2a. Forvaltningsmyndigheden eu-Lisa udvikler, vedligeholder og opgraderer løbende sammen med Kommissionen automatiske mekanismer til og procedurer for datakvalitetskontrol med henblik på at foretage kvalitetskontroller af VIS-oplysninger og forelægger regelmæssige rapporter for medlemsstaterne. Forvaltningsmyndigheden eu-Lisa sikrer et passende niveau af professionelt uddannet personale til at gennemføre de tekniske innovationer og opgraderinger, der er nødvendige for at drive mekanismerne for datakvalitetskontrol. eu-LISA forelægger en regelmæssig rapport for medlemsstaterne og Kommissionen om datakvalitetskontrollerne. Kommissionen forelægger en regelmæssig rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om konstaterede datakvalitetsproblemer, og om hvordan de er blevet håndteret. [Ændring 114]

Denne mekanisme, procedurerne og fortolkningen af, hvorvidt kravene til datakvaliteten er overholdt, fastsættes ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger efter proceduren i artikel 49, stk. 2.

2b.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om muligheden for at anvende ansigtsbilleder til at identificere en person og om tilgængeligheden, paratheden og pålideligheden af den nødvendige teknologi hertil." [Ændring 115]

"

da)  Følgende stykke tilføjes:"

"3a. Med hensyn til behandling af personoplysninger i VIS udpeger hver medlemsstat en myndighed, der skal betragtes som dataansvarlig i overensstemmelse med artikel 4, nr. 7), i forordning (EU) 2016/679 og have det centrale ansvar for denne medlemsstats databehandling. Den enkelte medlemsstat underretter Kommissionen om udpegningen." [Ændring 116]

"

27)  Som artikel 29 a indsættes følgende:"

"Artikel 29a

Særlige regler for indlæsning af oplysninger

1.  Ved indlæsning af oplysninger omhandlet i artikel 9, 22c og 22d i VIS skal følgende forudsætninger være opfyldt:

   a) oplysninger omhandlet i artikel 9, 22c og 22d samt artikel 6, stk. 4, må kun sendes til indlæses i VIS efter en kvalitetskontrol udført af de ansvarlige nationale myndigheder [Ændring 117]
   b) oplysninger omhandlet i artikel 9, 22c og 22d samt artikel 6, stk. 4, behandles i VIS efter en kvalitetskontrol udført af VIS i henhold til stk. 2.

2.  Kvalitetskontrol udføres af VIS på følgende måde:

   a) Når ansøgningsdossierer eller dossierer for tredjelandsstatsborgere oprettes i VIS, foretages der en kvalitetskontrol af oplysningerne omhandlet i artikel 9, 22c og 22d. Hvis denne kontrol ikke opfylder de fastsatte kvalitetskriterier, underrettes de ansvarlige myndigheder automatisk af VIS.
   b) De automatiske procedurer omhandlet i artikel 9a, stk. 3), og artikel 22b, stk. 2, kan kun udløses af VIS efter en kvalitetskontrol udført af VIS i overensstemmelse med denne artikel. Hvis denne kontrol ikke opfylder de fastsatte kvalitetskriterier, underrettes de ansvarlige myndigheder automatisk af VIS. [Ændring 118 - vedrører ikke den danske tekst]
   c) Kvalitetskontrol af ansigtsbilleder og fingeraftryksoplysninger foretages, når ansøgningsdossierer for tredjelandsstatsborgere oprettes i VIS, med henblik på at sikre, at en minimumsstandard for datakvalitet er opfyldt, så der kan foretages en biometrisk sammenligning. [Ændring 119 - vedrører ikke den danske tekst]
   d) Kvalitetskontrol af oplysningerne omhandlet i artikel 6, stk. 4, foretages, når oplysninger om de nationale udpegede myndigheder lagres i VIS.

3.  Der skal fastsættes kvalitetsstandarder for lagringen af de oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2. Specifikationerne for disse standarder fastsættes i gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 49, stk. 2." [Ændring 120 - vedrører ikke den danske tekst]

"

28)  Artikel 31, stk. 1 og 2, affattes således: "

"1. Uden at det berører forordning (EU) 2016/679, kan de i artikel 9, nr. 4), litra a), b), c), k) og m), samt artikel 9, nr. 6 og 7, omhandlede oplysninger overføres til eller stilles til rådighed for et tredjeland eller en international organisation, der er nævnt i bilaget, hvis det er nødvendigt i konkrete sager med henblik på at bevise tredjelandsstatsborgeres identitet, og kun med henblik på tilbagesendelse i henhold til direktiv 2008/115/EF eller genbosætning i henhold til forordning …[forordning om en EU-ramme for genbosætning], og såfremt den medlemsstat, der har indlæst VIS-oplysningerne har givet sin godkendelse." [Ændring 121]

"

28a)  Artikel 31 ændres således:

(a)  Stk. 2 og 3 affattes således: "

“2. Uanset denne artikels stk. 1 kan grænsemyndighederne eller immigrationsmyndighederne i konkrete sager overføre de i artikel 9, nr. 4), litra a), aa), b), c), cc), k) og m) samt nr. 6) og 7), omhandlede oplysninger til et tredjeland eller en international organisation, der er nævnt i bilaget til denne forordning, hvis det er nødvendigt med henblik på at bevise tredjelandsstatsborgeres identitet udelukkende med henblik på tilbagesendelse, og kun hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

   a) Kommissionen har vedtaget en afgørelse om en passende beskyttelse af personoplysninger i det pågældende tredjeland i overensstemmelse med artikel 45, stk. 3, i forordning (EU) 2016/679
   b) der er indført passende beskyttelsesforanstaltninger som omhandlet i artikel 46 i forordning (EU) 2016/679, såsom gennem en gældende tilbagetagelsesaftale mellem Unionen eller en medlemsstat og det pågældende tredjeland, eller
   c) artikel 49, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2016/679 finder anvendelse. [Ændring 122]

3.  De oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, nr. 4, litra a), b), d), k) og m), samt nr. 6) og 7), må overføres i overensstemmelse med stk. 2, alene såfremt samtlige følgende betingelser er opfyldt:

   a) oplysningerne overføres i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU-retten, navnlig bestemmelser om databeskyttelse, herunder kapitel V i forordning (EU) 2016/679, og tilbagetagelsesaftaler og national ret i den medlemsstat, der overfører oplysningerne
   b) den medlemsstat, som har indlæst oplysningerne i VIS, har givet sit samtykke
   c) tredjelandet eller den internationale organisation har indvilget i kun at anvende oplysningerne til det formål, hvortil de blev givet, og
   d) der er truffet en afgørelse om tilbagesendelse i henhold til direktiv 2008/115/EF vedrørende den berørte tredjelandsstatsborger, forudsat at fuldbyrdelsen af en sådan afgørelse om tilbagesendelse ikke er blevet suspenderet, og at den ikke er genstand for en klage, som kan føre til, at dens fuldbyrdelse suspenderes." [Ændring 123]

"

b)  Følgende stykker tilføjes:"

"3a. Overførsel af personoplysninger til tredjelande eller til internationale organisationer i medfør af stk. 2 berører ikke rettighederne for ansøgere om og personer med international beskyttelse, navnlig for så vidt angår nonrefoulement.

3b.  Personoplysninger fra det centrale VIS-system, som en medlemsstat eller Europol har modtaget til retshåndhævelsesformål, må ikke videregives til eller stilles til rådighed for et tredjeland, en international organisation eller en privat enhed med hjemsted i eller uden for Unionen. Dette forbud gælder også, hvor sådanne oplysninger viderebehandles på nationalt plan eller blandt medlemsstaterne i henhold til direktiv (EU) 2016/680." [Ændring 124]

"

28b)  Artikel 32 stk. 2, ændres således:

a)   Følgende litra indsættes:"

"ea) forhindre brugen af automatiserede databehandlingssystemer af personer uden bemyndigelse, der anvender datakommunikationsudstyr". [Ændring 125]

"

b)  Følgende litra indsættes:"

"ja) sikre, at de installerede systemer i tilfælde af teknisk uheld kan genetableres til normal drift

   jb) sikre pålidelighed ved at sørge for, at eventuelle fejl i funktionen af VIS indberettes behørigt, og at der træffes de nødvendige tekniske foranstaltninger til at sikre, at personoplysninger kan genskabes i tilfælde af forvanskning på grund af fejlfunktioner i VIS." [Ændring 126]

"

28c)  Følgende artikel indsættes:"

"Artikel 32a

Sikkerhedshændelser

1.  Enhver hændelse, der har eller kan have indvirkning på VIS' sikkerhed eller kan forårsage beskadigelse eller tab af VIS-oplysninger, skal anses for at være en sikkerhedshændelse, især når der kan være forekommet ulovlig adgang til oplysninger, eller hvor oplysningernes tilgængelighed, integritet og fortrolighed er eller kan være blevet kompromitteret.

2.  Sikkerhedshændelser håndteres på en sådan måde, at der sikres en hurtig, effektiv og passende reaktion.

3.  Uden at det berører anmeldelsen af og underretningen om et brud på persondatasikkerheden i henhold til artikel 33 i forordning (EU) 2016/679 eller artikel 30 i direktiv (EU) 2016/680, underretter medlemsstaterne, Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning straks Kommissionen, eu-LISA, den kompetente tilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om sikkerhedshændelser. eu-LISA underretter straks Kommissionen og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om enhver sikkerhedshændelse vedrørende det centrale VIS-system.

4.  Oplysninger om en sikkerhedshændelse, som har eller kan have indvirkning på driften af VIS i en medlemsstat eller inden for eu-LISA for så vidt angår tilgængeligheden, integriteten og fortroligheden af de oplysninger, der indlæses eller sendes af andre medlemsstater, stilles straks til rådighed for alle medlemsstater og indberettes i overensstemmelse med eu-LISA's hændelsesstyringsplan.

5.  Medlemsstaterne og eu-LISA samarbejder i tilfælde af en sikkerhedshændelse.

6.  Kommissionen rapporterer omgående alvorlige hændelser til Europa-Parlamentet og Rådet. Disse rapporter klassificeres som EU RESTRICTED/RESTREINT UE i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsregler.

7.  Hvor en sikkerhedshændelse er forårsaget af misbrug af oplysninger, sikrer medlemsstaterne, Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, at der pålægges sanktioner i overensstemmelse med artikel 36." [Ændring 127]

"

28d)  Artikel 33 affattes således:"

"Artikel 33

Erstatningsansvar

1.  Uden at det berører retten til erstatning fra den dataansvarlige eller databehandleren eller dennes erstatningsansvar i henhold til forordning (EU) 2016/679, direktiv (EU) 2016/680 og forordning (EU) nr. 2018/1726:

   a) har enhver person eller medlemsstat, der har lidt materiel skade som følge af en ulovlig behandling af personoplysninger eller enhver anden handling, der er i strid med denne forordning, fra en medlemsstats side, ret til erstatning fra den pågældende medlemsstat
   b) har enhver person eller medlemsstat, der har lidt materiel eller immateriel skade som følge af en handling fra Europols, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings eller eu-LISA's side, der er i strid med denne forordning, ret til erstatning fra det pågældende agentur.

Den pågældende medlemsstat, Europol, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning eller eu-LISA fritages helt eller delvis for deres erstatningsansvar i henhold til første afsnit, hvis de kan bevise, at de ikke er skyld i den begivenhed, der medførte skaden.

2.  Hvis en medlemsstats manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til denne forordning volder skade på det centrale VIS-system, holdes den pågældende medlemsstat ansvarlig for skaden, medmindre og i det omfang eu-LISA eller en anden medlemsstat, der deltager i det centrale VIS-system, ikke har truffet rimelige foranstaltninger til at forhindre skaden i at ske eller til at begrænse dens omfang.

3.  Erstatningskrav mod en medlemsstat for skade, der er omhandlet i stk. 1 og 2, behandles efter den pågældende medlemsstats nationale ret. Erstatningskrav mod den dataansvarlige, Europol, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning eller eu-LISA for skade, der er omhandlet i stk. 1 og 2, er underlagt de betingelser, der er fastsat i traktaterne." [Ændring 128]

"

29)  Artikel 34 affattes således:"

"Artikel 34

Føring af logfiler

1.  Hver medlemsstat, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og forvaltningsmyndigheden eu-LISA fører logfiler over alle databehandlinger i VIS. Disse logfiler skal vise formålet med adgangen, jf. i artikel 6, stk. 1, artikel 20a, stk. 1, og artikel 22k, stk. 1, samt artikel 15-22 og artikel 22g-22j, datoen og tidspunktet, den type oplysninger, der er videreformidlet, jf. artikel 9-14 og artikel 22 c-f, den type oplysninger, der er anvendt til søgningen, jf. artikel 15, stk. 2, artikel 18, artikel 19, stk. 1, artikel 20, stk. 1, artikel 21, stk. 1, artikel 22, stk. , artikel 22g, artikel 22h, artikel 22i, artikel 22j, artikel 45a og artikel 45d, og navnet på den myndighed, der har indlæst eller hentet oplysningerne. Endvidere fører hver medlemsstat logfiler over det personale, som er behørigt bemyndiget til at indlæse eller hente oplysninger. [Ændring 129]

2.  For de behandlinger, der er nævnt i artikel 45b, skal der ske logning af enhver databehandling, der foretages i ind- og udrejsesystemet og VIS i henhold til denne den pågældende artikel og artikel 41 46 i forordning (EU) 2017/2226 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem. For så vidt angår de behandlinger, der er anført i artikel 17a, sker der registrering af enhver databehandling, der foretages i VIS og ind- og udrejsesystemet i henhold til nærværende artikel og artikel 46 i forordning (EU) 2017/2226. [Ændring 130]

3.  Disse logfiler må kun bruges til kontrol med lovligheden af behandlingen af oplysningerne i databeskyttelsesøjemed samt til at garantere oplysningernes sikkerhed. Logfilerne beskyttes med de nødvendige foranstaltninger mod uautoriseret adgang og slettes efter en periode på et år efter udløbet af den lagringsperiode, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, hvis de ikke er nødvendige for kontrolprocedurer, som allerede er indledt."

"

29a)  Artikel 35 affattes således:"

"Artikel 35

Egenkontrol

Medlemsstaterne sikrer, at enhver myndighed, der har ret til adgang til VIS-oplysninger, træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre overholdelsen af denne forordning, og samarbejder med den nationale tilsynsmyndighed." [Ændring 131]

"

29b)  Artikel 36 affattes således:"

"Artikel 36

Sanktioner

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at ethvert misbrug eller enhver behandling af oplysninger indlæst i VIS, der er i strid med denne forordning, pålægges sanktioner, herunder administrative og/eller strafferetlige sanktioner i overensstemmelse med national ret, som er effektive, forholdsmæssige og har afskrækkende virkning." [Ændring 132]

"

30)  I artikel 37 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 ændres således:

i)   Den indledende tekst affattes således:"

1. Uden at det berører retten til oplysninger i henhold til artikel 15 og artikel 16 i forordning (EU) 2018/1725, artikel 13 og artikel 14 i forordning (EU) 2016/679 og artikel 13 i direktiv (EU) 2016/680, informeres tredjelandsstatsborgere og de personer, der er omhandlet i artikel 9, nr. 4), litra f), artikel 22c, stk. 2, litra e) eller artikel 22d, litra e), informeres om følgende af den ansvarlige medlemsstat:" [Ændring 133]

"

ii)   Litra f), affattes således:"

"f) at de pågældende har ret til at få indsigt i oplysninger om dem selv og til at kræve, at ukorrekte oplysninger om dem selv rettes, og at ulovligt lagrede oplysninger om dem selv slettes, herunder ret til at få oplysninger om procedurerne for udøvelse af disse rettigheder og kontaktoplysninger på Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse samt på den nationale tilsynsmyndighed i den medlemsstat, der er ansvarlig for indsamlingen af de oplysninger, som er omhandlet i artikel 41, stk. 1, og som skal behandle krav om beskyttelse af personoplysninger". [Ændring 134]

"

iii)   Følgende litra tilføjes:"

"fa) at medlemsstaterne og Europol kan få adgang til ind- og udrejsesystemet med henblik på retshåndhævelse". [Ændring 135]

"

b)  Stk. 2 affattes således:"

"2. De oplysninger, som er omhandlet i stk. 1, gives til tredjelandsstatsborgeren skriftligt, på en klar, kortfattet og præcis måde, når oplysningerne fra ansøgningsskemaet, fotografiet ansigtsbillede- og fingeraftryksoplysningerne, jf. artikel 9, nr. 4), 5) og 6), artikel 22c, stk. 2, og artikel 22d, litra a)-g), indsamles, og om nødvendigt mundtligt på et sprog og en måde, som den registrerede forstår eller med rimelighed må formodes at forstå. Børn skal informeres på en alderssvarende måde ved brug af foldere, infografik og/eller demonstrationer, som er specifikt udformet til at forklare fingeraftryksproceduren." [Ændring 136]

"

c)  Stk. 3, andet afsnit, affattes således:"

"Hvis disse personer ikke har underskrevet en sådan garantierklæring, skal oplysningerne gives i henhold til artikel 14 i forordning (EU) 2016/679."

"

31)  Artikel 38, stk. 3, affattes således: "

"3. Hvis anmodningen som omhandlet i stk. 2 fremsættes til en anden medlemsstat end den ansvarlige medlemsstat, kontakter myndighederne i den medlemsstat, som anmodningen er indgivet til, myndighederne i den ansvarlige medlemsstat inden syv dage. Den ansvarlige medlemsstat kontrollerer inden en måned, at oplysningerne er korrekte, og at behandlingen af VIS-oplysningerne er lovlig." [Ændring 137]

"

31a)  Artikel 38 affattes således:"

"Artikel 38

Ret til indsigt i, berigtigelse, supplering og sletning af personoplysninger samt til begrænsning af behandling

1.  Uden at dette berører retten til oplysninger i medfør af artikel 15 og 16 i forordning (EU) 2018/1725 informeres ansøgere eller indehavere af visum til længerevarende ophold eller opholdstilladelse, hvis oplysninger er lagret i det centrale VIS-system, på det tidspunkt, hvor deres oplysninger indsamles, om procedurerne for at udøve rettighederne i medfør af artikel 17-20 i forordning (EU) 2018/1725 og artikel 15-18 i forordning (EU) 2016/679. De får samtidig kontaktoplysningerne på Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

2.  De personer, der er omhandlet i stk. 1, har med henblik på at udøve deres rettigheder i henhold til artikel 17-20 i forordning (EU) 2018/1725 og artikel 15-18 i forordning (EU) 2016/679 ret til selv at henvende sig til den medlemsstat, der har indlæst deres oplysninger i VIS. Den medlemsstat, der modtager anmodningen, behandler og besvarer den hurtigst muligt og senest inden for 30 dage. Hvor det som svar på en anmodning konstateres, at de oplysninger, der er lagret i VIS, er faktuelt ukorrekte eller ulovligt registreret, berigtiger eller slette den ansvarlige medlemsstat disse oplysninger i VIS straks og senest 30 dage efter modtagelsen af anmodningen i overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, og 4, i forordning (EU) 2016/679. Hvis anmodningen fremsættes til en anden medlemsstat end den ansvarlige medlemsstat, kontakter myndighederne i den medlemsstat, som anmodningen er indgivet til, myndighederne i den ansvarlige medlemsstat inden syv dage. Den ansvarlige medlemsstat kontrollerer inden for en måned, at oplysningerne er korrekte, og at behandlingen af oplysningerne i VIS er lovlig. De berørte personer informeres af den medlemsstat, som kontaktede myndigheden i den ansvarlige medlemsstat, om, at deres anmodning er blevet videresendt, hvem, den er blevet videresendt til, samt om det videre forløb.

3.  Hvor den ansvarlige medlemsstat ikke er enig i påstanden om, at de oplysninger, som er lagret i VIS, er faktuelt urigtige eller ulovligt registreret, træffer den straks en administrativ afgørelse, hvori den skriftligt begrunder over for den pågældende, hvorfor den ikke er parat til at berigtige eller slette oplysningerne om vedkommende.

4.  Denne afgørelse skal give den berørte person oplysninger om muligheden for at anfægte afgørelsen vedrørende den i stk. 2 omhandlede anmodning, og hvor det er relevant, om hvordan der kan klages over afgørelsen til de kompetente myndigheder, eller hvordan afgørelsen kan prøves ved domstolene, og om eventuel bistand hertil, der er til rådighed for personen, herunder fra de kompetente nationale tilsynsmyndigheder.

5.  En anmodning indgivet i henhold til stk. 2 skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at identificere den pågældende person. Disse oplysninger må udelukkende anvendes til at muliggøre udøvelsen af de rettigheder, der er omhandlet i stk. 2.

6.  Den ansvarlige medlemsstat registrerer i form af et skriftligt dokument, at der er indgivet en i stk. 2 omhandlet anmodning, og hvordan den er blevet behandlet. Den stiller straks og senest syv dage efter henholdsvis den i stk. 2, andet afsnit, omhandlede afgørelse om at berigtige eller slette oplysninger eller den i stk. 3 omhandlede afgørelse dette dokument til rådighed for de kompetente nationale databeskyttelsesmyndigheder". [Ændring 138]

"

31b)  Artikel 39 affattes således:"

"Artikel 39

Samarbejde for at sikre rettigheder med hensyn til databeskyttelse

1.  Medlemsstaternes kompetente myndigheder samarbejder aktivt med henblik på at håndhæve rettighederne i artikel 38.

2.  I hver medlemsstat bistår og rådgiver den tilsynsmyndighed, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679, på anmodning den registrerede i forbindelse med udøvelsen af dennes ret til at få berigtiget, suppleret eller slettet personoplysninger om vedkommende eller begrænset behandlingen af sådanne oplysninger i henhold til forordning (EU) 2016/679.

Med henblik på at nå de i første afsnit omhandlede mål samarbejder tilsynsmyndigheden i den ansvarlige medlemsstat, som har overført oplysninger, og tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, hvortil en anmodning er fremsat, med hinanden." [Ændring 139]

"

31c)  Artikel 40 affattes således:"

"Artikel 40

Klageadgang

1.  Uden at det berører artikel 77 og 79 i forordning (EU) 2016/679 har enhver person i hver medlemsstat ret til at anlægge sag eller indgive klage til de kompetente myndigheder eller domstole i den medlemsstat, som nægtede den pågældende person ret til indsigt i eller ret til at få berigtiget, suppleret eller slettet oplysninger om vedkommende som fastsat i artikel 38, i nærværende forordning. Retten til at anlægge sag eller indgive klage gælder også i tilfælde, hvor anmodninger om indsigt, berigtigelse, supplering eller sletning ikke blev besvaret inden for de tidsfrister, der er fastsat i artikel 38, eller hvor den dataansvarlige aldrig har behandlet dem.

2.  Bistand fra den tilsynsmyndighed, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679, skal være til rådighed under hele processen." [Ændring 140]

"

31d)  Artikel 41 affattes således:"

"Artikel 41

Den nationale tilsynsmyndigheds tilsyn

1.  Hver medlemsstat sikrer, at tilsynsmyndigheden, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679, uafhængigt kontrollerer lovligheden af den pågældende medlemsstats behandling af personoplysninger i henhold til nærværende forordning.

2.  Den eller de tilsynsmyndighed(er), der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679, sikrer, at de ansvarlige nationale myndigheder mindst hvert tredje år foretager en revision af behandlingen af data i overensstemmelse med relevante internationale revisionsstandarder. Der kan tages hensyn til resultaterne af denne revision i de evalueringer, der foretages i henhold til den mekanisme, der er blevet oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 1053/2013. Den tilsynsmyndighed, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679, offentliggør årligt antallet af anmodninger om berigtigelse, supplering eller sletning eller begrænsning af behandling af oplysninger, tiltag foranlediget heraf samt antallet af berigtigelser, suppleringer, sletninger og begrænsninger af behandling, der er foretaget som følge af anmodninger fra de berørte personer.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at deres tilsynsmyndigheder har tilstrækkelige ressourcer til at udføre de opgaver, som de er tildelt i henhold til denne forordning, og har adgang til rådgivning fra personer med tilstrækkeligt kendskab til biometriske oplysninger.

4.  Medlemsstaterne fremsender alle de oplysninger, som den tilsynsmyndighed, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679, anmoder om, herunder navnlig oplysninger om de aktiviteter, der gennemføres i overensstemmelse med dens ansvarsområder som fastsat i denne forordning. Medlemsstaterne giver den tilsynsmyndighed, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679, adgang til deres logger og giver den til enhver tid adgang til alle sine interoperabilitetsrelaterede lokaler." [Ændring 141]

"

31e)  Artikel 42 affattes således:"

"Artikel 42

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses tilsyn

1.  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er ansvarlig for overvågningen af den behandling af personoplysninger, der foretages af eu-LISA, Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i henhold til denne forordning, og for at sikre, at sådanne aktiviteter udføres i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725 og med denne forordning.

2.  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sikrer, at der mindst hvert tredje år foretages en revision af eu-LISA's behandling af personoplysninger i overensstemmelse med relevante internationale revisionsstandarder. Der sendes en rapport om denne revision til Europa-Parlamentet, Rådet, eu-LISA, Kommissionen og medlemsstaterne. Eu-LISA skal have mulighed for at fremsætte bemærkninger, inden rapporterne vedtages.

3.  eu-LISA fremsender de oplysninger, som Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse anmoder om, giver Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse adgang til alle dokumenter og til sine logfiler som omhandlet i artikel 22r, artikel 34 og artikel 45b og giver til enhver tid Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse adgang til alle sine lokaler. [Ændring 142]

"

32)  Artikel 43, stk. 1 og 2, affattes således: "

"1. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse handler i tæt samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder med hensyn til specifikke spørgsmål, der kræver nationalt engagement, især hvis Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse eller en national tilsynsmyndighed finder store forskelle mellem medlemsstaternes praksis eller potentielt ulovlige overførsler ved hjælp af kommunikationskanalerne for interoperabilitetskomponenterne eller i forbindelse med spørgsmål rejst af en eller flere nationale tilsynsmyndigheder om gennemførelsen og fortolkningen af denne forordning.

2.  I de i stk. 1 nævnte tilfælde sikres det koordinerede tilsyn som fastsat i artikel 62 i forordning (EU) XXXX/2018 [revideret forordning (EF) nr. 45/2001]." [Ændring 143]

"

32a)  Artikel 43 affattes således:"

"Artikel 43

Samarbejde mellem de nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

1.  Tilsynsmyndighederne og den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der hver især handler inden for deres respektive beføjelser, samarbejder aktivt inden for rammerne af deres respektive ansvarsområder for at sikre samordnet tilsyn med interoperabilitetskomponenterne og de øvrige bestemmelser i denne forordning.

2.  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og tilsynsmyndighederne udveksler relevante oplysninger, bistår hinanden med at gennemføre revisioner og inspektioner, undersøger vanskeligheder med fortolkningen eller anvendelsen af denne forordning, vurderer problemer med udøvelsen af uafhængigt tilsyn eller med udøvelsen af den registreredes rettigheder, udarbejder harmoniserede forslag til fælles løsninger på eventuelle problemer og fremmer bevidstheden om databeskyttelsesrettigheder alt efter behov.

3.  Med henblik på stk. 2, mødes tilsynsmyndighederne og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse mindst to gange om året inden for rammerne af Det Europæiske Databeskyttelsesråd. Udgifterne til disse møder afholdes af Det Europæiske Databeskyttelsesråd, som også varetager organisationen heraf. Forretningsordenen vedtages på det første møde. De øvrige arbejdsmetoder udvikles i fællesskab efter behov.

4.  Det Europæiske Databeskyttelsesråd sender en fælles aktivitetsrapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, til Europol, til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og til eu-LISA hvert andet år. Rapporten skal omfatte et kapitel om hver medlemsstat, som udarbejdes af den pågældende medlemsstats tilsynsmyndighed." [Ændring 144]

"

32b)  Artikel 44 udgår [Ændring 145]

33)  I artikel 45 tilføjes følgende stykker:"

"2a. De foranstaltninger, der er nødvendige for at udvikle det centrale VIS-system, den nationale grænseflade i hver medlemsstat og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale VIS-system og de nationale grænseflader vedtages for så vidt angår de emneområder, der er nævnt nedenfor, efter den i i artikel 49, stk. 2, omhandlede procedure:

   a) udformningen af systemets fysiske struktur, herunder dets kommunikationsnet
   b) tekniske aspekter af relevans for beskyttelsen af personoplysninger
   c) tekniske aspekter med alvorlige finansielle konsekvenser for medlemsstaternes budgetter eller med alvorlige tekniske konsekvenser for medlemsstaternes nationale systemer
   d) udvikling af sikkerhedskrav, herunder biometriske aspekter. [Ændring 146]

3.  De tekniske specifikationer af kvaliteten, opløsningen og brugen af fingeraftryk til biometrisk verifikation og identifikation i VIS fastlægges i gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 49, stk. 2."

"

34)  Som artikel 45 a indsættes følgende:"

"Artikel 45a

Anvendelse af oplysninger til rapportering og statistikker

1.  De behørigt bemyndigede medarbejdere hos medlemsstaternes kompetente myndigheder, Kommissionen, eu-Lisa og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning oprettet ved forordning (EU) 2016/1624 har adgang til at søge på følgende oplysninger udelukkende med henblik på rapportering og statistik uden mulighed for individuel identifikation i kraft af den fuldstændige anonymisering af oplysningerne: [Ændring 147]

   a) statusoplysninger
   b) den kompetente myndighed, herunder dennes beliggenhed
   c) ansøgerens køn, fødselsdato fødselsår og nuværende nationalitet [Ændring 148]
   d) første indrejsemedlemsstat, hvis der er tale om visum til kortvarigt ophold
   e) dato og sted for ansøgningen og afgørelsen vedrørende ansøgningen (udstedt eller afvist)
   f) typen af udstedt dokument, dvs. lufthavnstransitvisum, ensartet visum eller visum med begrænset territorial gyldighed, visum til længerevarende ophold eller opholdstilladelse
   g) rejsedokumenttypen og koden på tre bogstaver for det udstedende land, hvis der er tale om visum til kortvarigt ophold
   h) de grunde, som er anført for en afgørelse vedrørende dokumentet eller ansøgningen, hvis der er tale om visum om at afvise et visum til et kortvarigt ophold, herunder henvisning til kortvarigt ophold afgørelsen vedrørende ansøgningen (om dokumentet udstedes, eventuelle hits i EU-informationssystemer, der er blevet konsulteret, i Europol- eller ansøgningen afvises, og af hvilken grund), hvis Interpol-data, på den overvågningsliste, der er tale om visum til længerevarende ophold og opholdstilladelse omhandlet i artikel 29 i forordning (EU) 2018/1240, eller i forhold til de specifikke risikoindikatorer [Ændring 149]
   ha) de grunde, som er anført for en afgørelse om at afvise et dokument, herunder henvisning til eventuelle hits i EU-informationssystemer, der er blevet konsulteret, i Europol- eller Interpol-data, på den overvågningsliste, der er omhandlet i artikel 34 i forordning (EU) 2018/1240, eller i forhold til de specifikke risikoindikatorer [Ændring 150]
   i) den kompetente myndighed, herunder dennes beliggenhed, som gav afslag på ansøgningen, og datoen for afslaget, hvis der er tale om visum til kortvarigt ophold
   j) de tilfælde, hvor samme ansøger har ansøgt om visum til kortvarigt ophold ved mere end én kompetent myndighed, med angivelse af de kompetente visummyndigheder, deres beliggenhed og datoerne for afslagene, hvis der er tale om visum til kortvarigt ophold
   k) rejsens primære formål, hvis der er tale om visum til kortvarigt ophold formålet med ansøgningen, hvis der er tale om visum til længerevarende ophold og opholdstilladelse [Ændring 151]
   l) indlæste oplysninger vedrørende et dokument visumdokument, som er blevet trukket tilbage, annulleret eller inddraget, eller hvis gyldighedsperiode er blevet forlænget, alt efter tilfældet [Ændring 152]
   m) udløbsdatoen for visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen, hvis det er relevant
   n) antal personer, der er fritaget for kravet om at afgive fingeraftryk i medfør af artikel 13, stk. 7, i forordning (EF) nr. 810/2009
   o) de tilfælde, hvori de i artikel 9, nr. 6, omhandlede oplysninger rent faktisk ikke kunne fremskaffes, jf. artikel 8, stk. 5, andet punktum
   p) de tilfælde, hvor de i artikel 9, nr. 6, omhandlede oplysninger af retlige grunde ikke var påkrævede, jf. artikel 8, stk. 5, andet punktum
   q) de tilfælde, hvor en person, som rent faktisk ikke kunne fremskaffe de i artikel 9, nr. 6, omhandlede oplysninger, fik afslag på visum, jf. artikel 8, stk. 5, andet punktum.

Det behørigt bemyndigede personale i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har adgang til at søge i de i dette stykkes første afsnit omhandlede oplysninger med henblik på at foretage risikoanalyser og sårbarhedsvurderinger som omhandlet i artikel 11 og 13 i forordning (EU) 2016/1624.

2.  Med henblik på denne artikels stk. 1 lagrer eu-LISA de i dette stykke omhandlede oplysninger i det centrale register for rapportering og statistik omhandlet i [artikel 39 i forordning 2018/XX [om interoperabilitet (grænser og visum)].

3.  De procedurer, der er indført af eu-LISA med henblik på at følge gennemførelsen af VIS, jf. artikel 50, stk. 1, skal omfatte mulighed for at udarbejde regelmæssige statistikker for at sikre en sådan overvågning.

4.  Hvert kvartal udarbejder eu-LISA statistikker baseret på VIS-oplysningerne om visa til kortvarigt ophold, som for hvert sted, hvor et visum blev forelagt, navnlig viser:

   a) det samlede antal lufthavnstransitvisa, der er ansøgt om, herunder flere lufthavnstransitvisa
   b) samlet antal udstedte visa, herunder A-visa til flere indrejser
   c) samlet antal udstedte visa til flere indrejser
   d) samlet antal ikke-udstedte visa, herunder A-visa til flere indrejser
   e) antal ensartede visa, der er ansøgt om, herunder ensartede visa til flere indrejser
   f) samlet antal udstedte visa, herunder visa til flere indrejser
   g) samlet antal udstedte visa til flere indrejser opdelt efter gyldighedsperiode (under seks måneder, et år, to år, tre år, fire år og fem år)
   h) samlet antal ikke-udstedte ensartede visa, herunder visa til flere indrejser
   i) samlet antal udstedte visa med begrænset territorial gyldighed.

De daglige statistikker lagres i det centrale register for rapportering og statistik.

5.  Hvert kvartal udarbejder eu-LISA statistikker baseret på VIS-oplysningerne om visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser, som for hvert sted navnlig viser:

   a) det samlede antal visa til længerevarende ophold, der er ansøgt om, udstedt, givet afslag på, forlænget og trukket tilbage
   b) det samlede antal opholdstilladelser, der er ansøgt om, udstedt, givet afslag på, forlænget og trukket tilbage.

6.  Ved udgangen af hvert år udarbejdes statistiske data i form af kvartalsstatistikker en årsrapport for det pågældende år. Statistikkerne skal indeholde en opdeling af data på hver medlemsstat. Rapporten offentliggøres og fremsendes til Europa-Parlamentet, til Rådet, til Kommissionen, til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og til de nationale tilsynsmyndigheder. [Ændring 153]

7.  Efter anmodning fra Kommissionen skal eu-LISA forsyne denne med statistikker om særlige aspekter i forbindelse med gennemførelsen af den fælles visumpolitik eller af migrationspolitikken, herunder om aspekter omhandlet i forordning (EU) nr. 1053/2013."

"

35)  Som artikel 45b, 45c, 45d og 45e indsættes:"

"Artikel 45b

Transportvirksomheders adgang til oplysninger med henblik på kontrol

1.  Med henblik på at overholde deres forpligtelser i henhold til artikel 26, stk. 1, litra b), i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen skal luft- og søtransportvirksomheder samt virksomheder, der transporterer grupper til lands i busser, sende en forespørgsel til VIS for at kontrollere, om tredjelandsstatsborgere med et visum til kortvarigt ophold, et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse er i besiddelse af et visum til kortvarigt ophold, et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, alt efter tilfældet. Til dette formål skal transportvirksomheder, for så vidt angår visa til kortvarigt ophold, angive de oplysninger, der er opført i denne forordnings artikel 9, nr. 4, litra a), b) og c), eller artikel 22c, litra a), b) og c), alt efter tilfældet. I tilfælde, hvor passagerer ikke får lov til at gå om bord på grund af en søgning i VIS, skal transportvirksomheder give passagererne disse oplysninger og midlerne til at udøve deres ret til at få adgang til, berigtige og slette personoplysninger, der er lagret i VIS. [Ændring 154]

2.  Med henblik på at gennemføre stk. 1 eller for at bilægge enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med dets anvendelse, fører eu-LISA logge over al databehandling udført på gateway-faciliteten for transportvirksomheder af transportvirksomheder. Disse logge skal vise datoen og tidspunktet for hver behandling, de oplysninger, der er anvendt til søgningen, de oplysninger, som gateway-faciliteten for transportvirksomheder har fremsendt, og navnet på den pågældende transportvirksomhed.

Logge skal lagres i to år. Logge skal beskyttes ved hjælp af passende foranstaltninger mod adgang uden bemyndigelse.

3.  Sikker adgang til gateway-faciliteten for transportvirksomheder, jf. artikel 1, stk. 2a, litra h), i beslutning 2004/512/EF som ændret ved denne forordning herunder muligheden for at anvende mobile tekniske løsninger, skal gøre det muligt for transportvirksomheder at foretage den i stk. 1 omhandlede søgning, inden en passager går om bord. Med henblik herpå skal transportvirksomheden sende forespørgslen om tilladelse til at søge i VIS ved brug af Transportvirksomheden angiver oplysningerne i den maskinlæsbare del af rejsedokumentet og angiver indrejsemedlemsstaten. Som en undtagelse er transportøren i tilfælde af lufthavnstransit ikke forpligtet til at kontrollere, om tredjelandsstatsborgeren er i besiddelse af et gyldigt visum til kortvarigt ophold, visum til længerevarende ophold eller opholdstilladelse, alt efter hvad der er relevant. [Ændring 155]

4.  VIS svarer ved at anføre, om hvorvidt personen har et gyldigt visum til kortvarigt ophold, visum til længerevarende ophold eller opholdstilladelse, alt efter hvad der er relevant, med et OK/NOT OK-svar til transportvirksomheden. Hvis der er udstedt visum til kortvarigt ophold med begrænset territorial gyldighed i henhold til artikel 25 i forordning (EF) nr. 810/2009, skal det centrale VIS-systems svar tage hensyn til den eller de medlemsstater, som tilladelsen er gyldig til, såvel som den indrejsemedlemsstat, som transportvirksomheden har angivet. Transportvirksomheder kan lagre de sendte oplysninger i overensstemmelse med gældende ret. Et OK/NOT OK-svar betragtes ikke som en afgørelse om at tillade eller nægte indrejse i henhold til forordning (EU) 2016/399. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter detaljerede regler om betingelserne for driften af gateway-faciliteten for transportvirksomheder og de databeskyttelses- og sikkerhedsregler, der skal finde anvendelse. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 49, stk. 2. [Ændring 156]

5.  Der skal indføres en autentifikationsordning, der udelukkende er forbeholdt transportvirksomheder, for at give behørigt autoriseret personale hos transportvirksomhederne adgang til gateway-faciliteten for transportvirksomheder med henblik på stk. 2. Ved indførelsen af autentifikationsordningen tages der hensyn til informationssikkerhedsrisikostyring og principperne om databeskyttelse gennem design og standardindstillinger. Autentifikationsordningen skal godkendes af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter, der vedtages efter den undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 49, stk. 2. [Ændring 157]

5a.  Gateway-faciliteten for transportvirksomheder skal anvende en særskilt skrivebeskyttet database, der opdateres daglig via envejsudtræk af den mindste nødvendige delmængde af oplysninger lagret i VIS. eu-LISA er ansvarlig for sikkerheden af gateway-faciliteten for transportvirksomheder, for sikkerheden af de personoplysninger, som den indeholder, og for processen med udtræk af personoplysninger til den særskilte skrivebeskyttede database. [Ændring 158]

5b.  De transportvirksomheder, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, er underlagt de sanktioner, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 26, stk. 2, i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser ("Schengengennemførelseskonventionen") og artikel 4 i Rådets direktiv 2001/51/EF, når de befordrer tredjelandsstatsborgere, der, selv om de er visumpligtige, ikke er i besiddelse af et gyldigt visum. [Ændring 159]

5c.  Hvis tredjelandsstatsborgere nægtes indrejse, er enhver transportvirksomhed, der har bragt dem til de ydre grænser ad luft- eller søvejen eller over land, forpligtet til omgående at tage ansvaret for dem igen. På anmodning fra grænsemyndighederne er transportvirksomhederne forpligtet til at bringe tredjelandsstatsborgerne tilbage til enten det tredjeland, hvorfra befordringen er sket, det tredjeland, der har udstedt det anvendte rejsedokument, eller ethvert andet tredjeland, hvor de er sikret indrejse. [Ændring 160]

5d.  Uanset stk. 1 er det, i de første tre år efter at denne forordning er begyndt at blive anvendt, valgfrit for transportvirksomheder, der befordrer grupper til lands i busser, om de vil gennemføre den kontrol, som er omhandlet i stk. 1, og bestemmelserne i stk. 5b finder ikke anvendelse på dem. [Ændring 161]

Artikel 45c

Nødprocedurer i tilfælde af, at det bliver teknisk umuligt for transportvirksomheder at få adgang til oplysningerne

1.  Hvis det er teknisk umuligt at foretage den søgning, der er omhandlet i artikel 45b, stk. 1, fordi en del af VIS-informationssystemet ikke fungerer, eller af andre årsager, der ligger uden for transportvirksomhedernes kontrol, er transportvirksomhederne fritaget for forpligtelsen til at kontrollere, om passagerer er i besiddelse af en gyldig rejsetilladelse, ved brug af gateway-faciliteten for transportvirksomheder. Hvis forvaltningsmyndigheden eu-LISA konstaterer en sådan fejl, underretter den transportvirksomhederne. Den underretter også transportvirksomhederne, når fejlen er afhjulpet. Hvis transportvirksomhederne konstaterer en sådan fejl, kan de underrette forvaltningsmyndigheden eu-LISA. [Ændring 162]

1a.  Sanktionerne i artikel 45b, stk. 5b, pålægges ikke transportvirksomheder i de tilfælde, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1. [Ændring 163]

1b.  Hvor det af andre grunde end en fejl i en hvilken som helst del af VIS er teknisk umuligt for en transportvirksomhed at foretage den søgning, der er omhandlet i artikel 45b, stk. 1, i en længere periode, underretter transportvirksomheden eu-LISA herom. [Ændring 164]

2.  De nærmere oplysninger om nødprocedurerne fastsættes i en gennemførelsesretsakt efter undersøgelsesproceduren i artikel 49, stk. 2.

Artikel 45d

Europæiske grænse- og kystvagtholds adgang til VIS-oplysninger

1.  For at udøve deres opgaver og beføjelser i henhold til artikel 40, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624* og i tillæg til den adgang, der er omhandlet i samme forordnings artikel 40, stk. 8, har medlemmerne af de europæiske grænse- og kystvagthold og hold af medarbejdere, der er involveret i opgaver vedrørende tilbagesendelse, tilladelse til inden for deres mandat at få adgang til og søge i oplysninger, der er indlæst i VIS. [Ændring 165]

2.  For at sikre den i stk. 1 omhandlede adgang udpeger Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning en specialiseret enhed med behørigt bemyndiget personale i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning som det centrale adgangspunkt. Det centrale adgangspunkt kontrollerer, at de betingelser for at anmode om adgang til VIS, der er fastsat i artikel 45e, er opfyldt.

__________

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1).

Artikel 45e

Betingelser og procedurer for europæiske grænse- og kystvagtholds adgang til VIS-oplysninger

1.  Med henblik på adgang som omhandlet i artikel 45d, stk. 1, kan et europæisk grænse- og kystvagthold indgive en anmodning om søgning i alle oplysninger eller et bestemt sæt oplysninger, der er lagret i VIS, til den europæiske grænse- og kystvagts centrale adgangspunkt, jf. artikel 45d, stk. 2. I anmodningen henvises der til medlemsstatens operative plan om grænsekontrol, og grænseovervågning og/eller tilbagesendelse, som ligger til grund for anmodningen. Efter modtagelse af en anmodning om adgang kontrollerer den europæiske grænse- og kystvagts centrale adgangspunkt, om betingelserne for adgang ifølge stk. 2 er opfyldt. Hvis alle betingelser for adgang er opfyldt, behandler det behørigt bemyndigede personale i det centrale adgangspunkt anmodningerne. De VIS-oplysninger, der opnås adgang til, sendes til holdet på en sådan måde, at oplysningernes sikkerhed ikke bringes i fare. [Ændring 166]

2.  Inden adgang gives, skal følgende gøre sig gældende:

   a) værtsmedlemsstaten giver holdmedlemmerne tilladelse til at søge i VIS med henblik på at nå de operative mål, der er anført i den operative plan om grænsekontrol, og grænseovervågning og tilbagesendelse, og [Ændring 167]
   b) søgningen i VIS er nødvendig for at udføre de særlige opgaver, holdet er pålagt af værtsmedlemsstaten.

3.  I overensstemmelse med artikel 40, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1624 kan holdmedlemmer og hold af medarbejdere, der er involveret i opgaver vedrørende tilbagesendelse, kun handle som reaktion på oplysninger indhentet fra VIS i henhold til instrukserne fra, og som hovedregel under tilstedeværelse af, grænsevagter eller personale, der er involveret i tilbagesendelsesrelaterede opgaver, fra den værtsmedlemsstat, hvori de arbejder. Værtsmedlemsstaten kan bemyndige holdmedlemmerne til at handle på sine vegne. [Ændring 168]

4.  Hvis der er tvivl, eller hvis kontrollen af identiteten af visumindehaveren, personen med visum til længerevarende ophold eller personen med opholdstilladelse ikke lykkes, henviser medlemmet af det europæiske grænse- og kystvagthold den pågældende person til en grænsevagt i værtsmedlemsstaten.

5.  Holdmedlemmer foretager søgninger i VIS-oplysninger på følgende måde:

   a) Når holdmedlemmerne udøver deres opgaver vedrørende grænsekontrol i henhold til forordning (EU) 2016/399, har de adgang til VIS-oplysninger med henblik på kontrol ved overgangssteder ved de ydre grænser i overensstemmelse med denne forordnings artikel 18 eller 22g.
   b) Når holdmedlemmerne kontrollerer, om betingelserne for indrejse til eller ophold på medlemsstaternes område er opfyldt, har de adgang til VIS-oplysninger til kontrol inden for tredjelandsstatsborgeres område i henhold til denne forordnings artikel 19 eller 22h.
   c) Når holdmedlemmerne identificerer en person, som ikke eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse i, ophold eller bopæl på medlemsstaternes område, har de adgang til VIS-oplysninger med henblik på identifikation i henhold til denne forordnings artikel 20.

6.  Hvis sådan adgang og søgning fører til et hit i VIS, underrettes værtsmedlemsstaten herom.

7.  Hver logning af databehandling i VIS, der foretages af et medlem af de europæiske grænse- og kystvagthold eller hold af medarbejdere, der er involveret i opgaver vedrørende tilbagesendelse, opbevares af forvaltningsmyndigheden i henhold til bestemmelserne i artikel 34. [Ændring 169]

8.  Hver gang Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning får adgang til eller søger i VIS, registreres det i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 34, og enhver anvendelse af oplysninger, som hold fra Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning tilgår, skal registreres. [Ændring 170]

9.  Ingen dele af VIS må forbindes til noget computersystem med henblik på dataindsamling og databehandling, som foretages af eller i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, og ingen oplysninger i VIS, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har adgang til, må overføres til et sådant system, undtagen når det er nødvendigt for at udføre opgaverne med henblik på forordningen om et EU-system for rejseoplysninger og rejsetilladelser (ETIAS). Ingen del af VIS må downloades. Logning af adgang og søgninger betragtes ikke som download eller kopiering af VIS-oplysninger. [Ændring 171]

10.  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning træffer og gennemfører foranstaltninger til sikring af oplysningernes sikkerhed som omhandlet i artikel 32."

"

35a)  Artikel 46, 47 og 48 udgår. [Ændring 172+173+174]

35b)  Følgende artikel indsættes:"

"Artikel 48a

Udøvelse af delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9cb og artikel 23, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra … [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 9cb og artikel 23 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9cb og artikel 23 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ." [Ændring 175]

"

36)  Artikel 49 affattes således:"

"Artikel 49

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011*.

2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

____________

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13)."

"

37)  Som artikel 49 a indsættes følgende:"

"Artikel 49a

Rådgivende udvalg

eu-LISA nedsætter et rådgivende udvalg og stiller ekspertise til rådighed for det vedrørende VIS, navnlig i forbindelse med udarbejdelsen af dets årlige arbejdsprogram og dets årlige aktivitetsrapport." ;

"

38)  Artikel 50 affattes således:"

"Artikel 50

Kontrol og evaluering af indvirkningen på grundlæggende rettigheder [Ændring 176]

1.  Forvaltningsmyndigheden eu-LISA sørger for, at der etableres procedurer til kontrol af, hvordan VIS fungerer set i forhold til de mål, der er fastlagt i relation til resultater, omkostningseffektivitet, sikkerhed og tjenesternes kvalitet, samt til overvågning af overholdelsen af grundlæggende rettigheder, herunder retten til beskyttelse af personoplysninger, retten til ikkeforskelsbehandling, børns rettigheder og retten til effektive retsmidler. [Ændring 177]

2.  Med henblik på den tekniske vedligeholdelse har forvaltningsmyndigheden eu-LISA adgang til de nødvendige oplysninger vedrørende behandlingsprocesserne i VIS. [Ændring 178]

3.  Hvert andet år forelægger eu-LISA Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport om, hvordan VIS fungerer teknisk set, herunder dets sikkerhed og omkostninger. Rapporten skal indeholde en oversigt over de nuværende fremskridt med udviklingen af projektet og de dermed forbundne omkostninger, en økonomisk konsekvensanalyse og oplysninger om eventuelle tekniske spørgsmål og risici, der kan påvirke systemets samlede omkostninger. [Ændring 179]

3a.  I tilfælde af forsinkelser i udviklingsprocessen underretter eu-LISA Europa-Parlamentet og Rådet snarest muligt om årsagerne til forsinkelserne og om de tidsmæssige og økonomiske konsekvenser. [Ændring 180]

4.  Under overholdelse af bestemmelser i national ret om offentliggørelse af følsomme oplysninger udarbejder hver medlemsstat og Europol årlige rapporter om nyttevirkningen af adgang til oplysninger i VIS til retshåndhævelsesformål, som skal indeholde oplysninger og statistik om:

   a) det nøjagtige formål med søgningen, herunder hvilke typer terrorhandlinger eller alvorlige strafbare handlinger der var tale om, og sager med adgang til oplysninger om børn på under 12 år [Ændring 181]
   b) en rimelig begrundelse for den begrundede mistanke om, at den mistænkte, gerningsmanden eller offeret er omfattet af denne forordning
   c) antal anmodninger om adgang til VIS til retshåndhævelsesformål
   ca) antallet og karakteren af sager, hvor de i artikel 22m, stk. 2, omhandlede hasteprocedurer blev anvendt, herunder de sager, hvor den hastende karakter ikke blev accepteret ved den efterfølgende kontrol, der blev gennemført af det centrale adgangspunkt [Ændring 182]
   d) antallet og arten af tilfælde, der er endt med, at identifikationen er lykkedes
   da) statistikker over handel med børn, herunder tilfælde af vellykkede identifikationer. [Ændring 183]

Medlemsstaternes og Europols årlige rapporter sendes til Kommissionen senest den 30. juni i det efterfølgende år. Kommissionen sammenfatter de årlige rapporter i en samlet rapport, der offentliggøres senest den 30. december samme år. [Ændring 184]

5.  Hvert fjerde andet år udarbejder Kommissionen en samlet evaluering af VIS. Denne samlede evaluering skal omfatte en gennemgang af de opnåede resultater set i forhold til målene og de afholdte omkostninger og en vurdering af, om de tilgrundliggende principper fortsat er gyldige og indvirkningen heraf på de grundlæggende rettigheder, forordningens anvendelse med hensyn til VIS, sikkerheden i forbindelse med VIS, anvendelsen af artikel 31 og eventuelle konsekvenser for den fremtidige drift. Kommissionen forelægger evalueringen for Europa-Parlamentet og Rådet. [Ændring 185]

6.  Medlemsstaterne sender forvaltningsmyndigheden og Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde de i stk. 3, 4 og 5, nævnte rapporter.

7.  Forvaltningsmyndigheden sender Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at foretage de overordnede evalueringer, der er omhandlet i stk. 5."

"

39)  Bilag 1, titlen, affattes således:"

"Liste over internationale organisationer nævnt i artikel 31, stk. 2" [Ændring 186]

"

40)  Efter artikel 22 indsættes følgende kapitel IIIa og IIIb:"

"KAPITEL IIIa

VISUMMYNDIGHEDERS INDLÆSNING OG ANVENDELSE AF OPLYSNINGER OM VISA TIL LÆNGEREVARENDE OPHOLD OG OPHOLDSTILLADELSER

Artikel 22a

Procedurer for indlæsning af oplysninger efter en afgørelse om en ansøgning om visum til længerevarende ophold eller opholdstilladelse

1.  Efter en afgørelse om en ansøgning om visum til længerevarende ophold eller opholdstilladelse opretter den myndighed, der udstedte den pågældende afgørelse, straks det individuelle dossier ved at indlæse de oplysninger, der er omhandlet i artikel 22c eller artikel 22d, i VIS.

1a.  Den myndighed, der har kompetence til at træffe en afgørelse, opretter et individuelt dossier, inden den træffer afgørelsen. [Ændring 187]

2.  Efter oprettelsen af det individuelle dossier sender VIS automatisk forespørgslen i henhold til artikel 22b.

3.  Hvis personen har ansøgt som en del af en gruppe eller sammen med et familiemedlem, opretter myndigheden et individuelt dossier for hver person i gruppen og forbinder dossiererne for de personer, der har ansøgt sammen, og som har fået udstedt et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse. Ansøgninger fra forældre eller værger og ansøgninger fra deres børn må ikke adskilles. [Ændring 188]

4.  Hvis der i henhold til EU-retten eller national lovgivning ikke kræves særlige oplysninger, eller de rent faktisk ikke kan fremskaffes, udfyldes det eller de særlige datafelter med udtrykket "ikke relevant". For fingeraftryk skal systemet åbne mulighed for en sondring mellem de tilfælde, hvor der ikke kræves afgivelse af fingeraftryk i henhold til EU-retten og national lovgivning, og de tilfælde, hvor de ikke kan afgives af faktuelle årsager.

Artikel 22b

Forespørgsler til andre systemer

1.  Udelukkende med henblik på at vurdere, om personen kan udgøre en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden, eller indre sikkerhed eller offentlig sundhed i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e), i forordning (EU) 2016/399, behandles dossiererne automatisk af VIS for at finde hit. Hver enkelt dossier behandles individuelt i VIS. [Ændring 189]

2.  Når et individuelt dossier oprettes efter udstedelse i henhold til artikel 22c i forbindelse med af eller afslag på et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse i henhold til artikel 22d, sender VIS en forespørgsel ved brug af den europæiske søgeportal, jf. artikel 6, stk. 1, i [forordningen om interoperabilitet (grænser og visum)], for at sammenligne de relevante oplysninger omhandlet i denne forordnings artikel 22c, stk. 2, litra a), b), c), f) og g), med de relevante oplysninger, der er registreret i VIS, Schengeninformationssystemet (SIS), ind- og udrejsesystemet, EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), herunder overvågningslisten, jf. artikel 29 i [forordning (EU) 2018/XX om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse], Eurodac, [ECRIS-TCN-systemet for så vidt angår terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger], Europol-data, Interpols database over stjålne og bortkomne rejsedokumenter (SLTD) og Interpols database over rejsedokumenter med tilknyttede notifikationer (TDAWN). VIS kontrollerer:

   a) om det rejsedokument, der anvendes til ansøgningen, svarer til et rejsedokument, der er meldt bortkommet, stjålet, uretmæssigt tilegnet eller ugyldiggjort i SIS
   b) om det rejsedokument, der anvendes til ansøgningen, svarer til et rejsedokument, der er meldt bortkommet, stjålet eller ugyldiggjort i SLTD-databasen
   c) om ansøgeren er omfattet af en indberetning i SIS om nægtelse af indrejse og ophold
   d) om ansøgeren er omfattet af en indberetning i SIS om personer, der begæres anholdt med henblik på overgivelse på grundlag en europæisk arrestordre, eller som begæres anholdt med henblik på udlevering
   e) om ansøgeren og rejsedokumentet svarer til en afslået, inddraget eller annulleret rejsetilladelse i det centrale ETIAS-system
   f) om ansøgeren og rejsedokumentet er på den overvågningsliste, der er omhandlet i artikel 34 i forordning (EU) 2018/1240
   g) om der allerede er registreret oplysninger om ansøgeren i VIS for den samme person
   h) om oplysningerne i ansøgningen vedrørende rejsedokumentet svarer til en anden ansøgning om visum til længerevarende ophold eller opholdstilladelse med andre identitetsoplysninger
   i) om ansøgeren på nuværende tidspunkt er registreret i ind- og udrejsesystemet som en person, hvis tilladelse til ophold er udløbet, eller om den pågældende tidligere er blevet registreret som en person, hvis tilladelse til ophold er udløbet
   j) om ansøgeren er blevet registreret i ind- og udrejsesystemet som en person, der er blevet nægtet indrejse
   k) om ansøgeren har været omfattet af en afgørelse om at give afslag på, annullere eller inddrage et visum til kortvarigt ophold, der er registreret i VIS
   l) om ansøgeren har været omfattet af en afgørelse om at give afslag på, annullere eller inddrage et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, der er registreret i VIS
   m) om oplysninger, der er specifikke for ansøgerens identitet, er registreret i Europol-data
   n) hvis ansøgeren er mindreårig, om indehaveren af forældremyndigheden eller værgen:
   i) er omfattet af en indberetning i SIS om personer, der begæres anholdt med henblik på overgivelse på grundlag af en europæisk arrestordre, eller som begæres anholdt med henblik på udlevering
   ii) er omfattet af en nægtelse af indrejse og ophold i SIS
   iii) er i besiddelse af et rejsedokument på den overvågningsliste, der er omhandlet i artikel 34 i forordning (EU) 2018/1240.

Dette stykke må ikke være til hinder for indgivelse af asylansøgninger uanset begrundelse. Hvis en visumansøgning indgives af et offer for alvorlige forbrydelser, såsom vold i hjemmet eller menneskehandel begået af vedkommendes sponsor, adskilles det dossier, der indgives i VIS, fra sponsorens dossier for at beskytte offeret mod nye farer.

For at undgå risikoen for forkerte hit skal alle søgninger vedrørende børn under 14 år og personer over 75 år foretaget med biometriske identifikatorer, som er taget mere end fem år før hittet, og som ikke bekræfter dokumentets ægthed eller tredjelandsstatsborgerens identitet, gøres til genstand for en obligatorisk manuel kontrol af eksperter i biometriske oplysninger. [Ændring 190]

3.  VIS tilføjer en reference til eventuelle hit, der er opnået i medfør af stk. 2 og 5, til det individuelle dossier. VIS identificerer, hvis det er relevant, den medlemsstat eller de medlemsstater, der har indlæst eller leveret de oplysninger, der udløste hittene, eller Europol, og registrerer dette i det individuelle dossier. Ingen andre oplysninger end henvisningen til et hit eller afsenderen af dataene registreres. [Ændring 191]

3a.  Ved en forespørgsel i SLTD-databasen deles de oplysninger, der anvendes af brugeren af ESP'en til at sende en forespørgsel, ikke med ejerne af Interpol-data. [Ændring 192]

4.  Med henblik på artikel 2, stk. 2, litra f), vedrørende et udstedt eller forlænget visum til længerevarende ophold skal de forespørgsler, der udføres i henhold til artikel 22b, nærværende artikels stk. 2, foretage en sammenligning mellem de relevante oplysninger, jf. artikel 22c, stk. 2, og oplysningerne i SIS for derved at fastslå, om personen er omfattet af en af følgende indberetninger: [Ændring 193]

   a) en indberetning om personer, der begæres anholdt med henblik på overgivelse eller udlevering
   b) en indberetning om forsvundne personer
   c) en indberetning om personer, der eftersøges med henblik på at yde bistand i forbindelse med retsforfølgning
   d) en indberetning om personer og genstande med henblik på diskret kontrol eller specifik kontrol eller undersøgelseskontrol. [Ændring 194]

Når sammenligningen som omhandlet i dette stykke fører til et eller flere hit, sender VIS en automatisk meddelelse til den centrale myndighed i den medlemsstat, der sendte forespørgslen, med henblik på passende opfølgning. Artikel 9a, stk. 5a, 5b, 5c, 5d, og artikel 9c, 9ca og 9cb finder tilsvarende anvendelse, med forbehold af følgende specifikke bestemmelser. [Ændring 195]

5.  Med hensyn til søgning i oplysninger i ind- og udrejsesystemet, ETIAS og VIS i henhold til stk. 2, er hittene begrænset til en angivelse af afslag på rejsetilladelse, indrejse eller visum af hensyn til sikkerheden.

6.  Hvis visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen udstedes eller forlænges af en medlemsstats konsulære myndighed, finder artikel 9a anvendelse. [Ændring 196]

7.  Hvis opholdstilladelsen udstedes eller forlænges, eller hvis et visum til længerevarende ophold forlænges af en myndighed på en medlemsstats område, gælder følgende:

   a) denne myndighed kontrollerer, om de oplysninger, der er registreret i det individuelle dossier, svarer til de oplysninger, der findes i VIS eller i et eller en af de konsulterede EU-informationssystemer/-databaser, Europol-data eller Interpols databaser i henhold til stk. 2
   b) hvis hittet i henhold til stk. 2 vedrører Europol-data, underrettes Europols nationale enhed med henblik på opfølgning
   c) hvis oplysningerne ikke svarer til hinanden, og der ikke vises andre hit under den automatiske behandling i henhold til stk. 2 og 3, sletter myndigheden det falske hit fra ansøgningsdossieret
   d) hvis oplysningerne svarer til hinanden, eller der fortsat er tvivl om ansøgerens identitet, følger myndigheden op på de oplysninger, der udløste hittet, i henhold til stk. 4 efter de procedurer, betingelser og kriterier, der er fastsat i EU-retten og national lovgivning. [Ændring 197]

Artikel 22c

Individuelt dossier, der oprettes for et udstedt visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse

Et individuelt dossier, der oprettes i henhold til artikel 22a, stk. 1, skal indeholde følgende oplysninger:

   1) den myndighed, der udstedte dokumentet, herunder dennes beliggenhed
   2) følgende oplysninger om indehaveren:
   a) efternavn (familienavn), fornavn(e), fødselsdato fødselsår, nuværende nationalitet(er), køn, fødselsdato, fødested og fødeland, [Ændring 198]
   b) rejsedokumenttypen og koden på tre bogstaver for det udstedende land
   c) datoen for rejsedokumentets udløb
   cc) den myndighed, der har udstedt rejsedokumentet
   d) for mindreårige ansøgere: efternavn og fornavn(e) på indehaveren af forældremyndigheden eller værgen
   e) efternavnet, fornavnet og adressen på den fysiske person eller navnet og adressen på den arbejdsgiver eller den anden organisation, som ansøgningen vedrører
   f) et ansigtsbillede af indehaveren, der så vidt muligt er taget på stedet [Ændring 199]
   g) to fingeraftryk af indehaveren i overensstemmelse med den relevante EU-ret og nationale lovgivning
   3) følgende oplysninger om det udstedte visum til længerevarende ophold eller den udstedte opholdstilladelse:
   a) statusoplysninger om, at et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse er blevet udstedt
   b) sted og dato for afgørelsen om udstedelse af visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen
   c) typen af udstedt dokument (visum til længerevarende ophold eller opholdstilladelse)
   d) antallet af udstedte visa til længerevarende ophold eller opholdstilladelser
   e) udløbsdatoen for visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen.

Artikel 22d

Individuelt dossier, der oprettes for bestemte tilfælde af afslag på udstedelse af visum til længerevarende ophold eller opholdstilladelse

Når der er truffet afgørelse om at give afslag på et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, fordi ansøgeren vurderes at udgøre en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden, eller indre sikkerhed eller folkesundhed, eller fordi ansøgeren har fremlagt dokumenter, der er erhvervet på uretmæssig vis eller er forfalsket eller ulovligt ændret, opretter den myndighed, der har givet afslag, straks et individuelt dossier med følgende oplysninger: [Ændring 200]

   a) efternavn, fødenavn (tidligere efternavn(e)), fornavn(e), køn, fødselsdato, fødested og fødeland
   b) nuværende nationalitet og nationalitet ved fødslen
   c) rejsedokumentets type og nummer, den myndighed, som har udstedt det, og udstedelses- og udløbsdato
   d) for mindreårige ansøgere: efternavn og fornavn(e) på indehaveren af forældremyndigheden eller værgen
   e) efternavnet, fornavnet og adressen på den fysiske person, som ansøgningen omhandler [Ændring 201 - vedrører ikke den danske tekst]
   f) et ansigtsbillede af ansøgeren, der så vidt muligt er taget på stedet [Ændring 202]
   g) to fingeraftryk af ansøgeren i overensstemmelse med den relevante EU-ret og nationale lovgivning
   h) oplysninger om, at der er givet afslag på visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen, fordi ansøgeren betragtes som en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden, eller indre sikkerhed eller folkesundhed, eller fordi ansøgeren har fremlagt dokumenter, der er erhvervet på uretmæssig vis eller er forfalsket eller ulovligt ændret [Ændring 203]
   i) den myndighed, som har givet afslag på visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen, herunder dennes beliggenhed
   j) sted og dato for afgørelsen om afslag på visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen.

Artikel 22e

Oplysninger, der tilføjes for et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, der er trukket tilbage

1.  Når der er truffet afgørelse om at trække en opholdstilladelse eller et visum til længerevarende ophold tilbage eller forkorte gyldighedsperioden for et visum til længerevarende ophold, føjer den visummyndighed, der har truffet afgørelsen, følgende oplysninger til det individuelle dossier:

   a) statusoplysninger, der viser, at visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen er blevet trukket tilbage eller, for et visum til længerevarende ophold, at gyldighedsperioden er blevet forkortet
   b) den myndighed, der trak visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen tilbage eller forkortede gyldighedsperioden for visummet til længerevarende ophold, herunder dennes beliggenhed
   c) sted og dato for afgørelsen
   d) i givet fald den nye udløbsdato for gyldighedsperioden for visummet til længerevarende ophold
   e) visummærkatens nummer, hvis forkortelsen af perioden sker i form af en ny visummærkat.

2.  I det individuelle dossier angives også årsagen/årsagerne til tilbagetrækningen af visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen eller til forkortelsen af gyldighedsperioden for visummet til længerevarende ophold, jf. artikel 22d, litra h).

Artikel 22f

Oplysninger, der tilføjes for et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, der forlænges

Når der er truffet afgørelse om at forlænge en opholdstilladelse eller et visum til længerevarende ophold, føjer den visummyndighed, som har forlænget visummet, følgende oplysninger til ansøgningsdossieret:

   a) statusoplysninger om, at et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse er blevet forlænget
   b) den myndighed, som har forlænget visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen, herunder dennes beliggenhed
   c) sted og dato for afgørelsen
   d) for et visum til længerevarende ophold nummeret på visummærkaten, hvis forlængelsen af visummet til længerevarende ophold sker i form af en ny visummærkat
   e) udløbsdatoen for den forlængede periode.

Artikel 22g

Adgang til oplysninger med henblik på kontrol af visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser ved overgangssteder ved de ydre grænser

1.  De myndigheder, som har kompetence til at foretage kontrol ved overgangssteder ved de ydre grænser, har udelukkende med henblik på at verificere dokumentindehaverens identitet og/eller ægtheden og gyldigheden af visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen, og hvorvidt den pågældende betragtes som en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden eller, indre sikkerhed, offentlig sundhed i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e), i forordning (EU) 2016/399, i overensstemmelse med nævnte forordning adgang til at søge ved brug af nummeret på dokumenter kombineret med en eller flere af de oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 22c, stk. 2, litra a), b) og c). [Ændring 204]

2.  Hvis søgningen med de oplysninger, som er anført i stk. 1, viser, at der er registreret oplysninger om dokumentindehaveren i VIS, gives den kompetente grænsekontrolmyndighed udelukkende med henblik på de formål, som er anført i stk. 1, adgang til følgende oplysninger i det individuelle dossier:

   a) statusoplysningerne om visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen, hvis dokumentet er blevet udstedt, trukket tilbage eller forlænget
   b) de oplysninger, der er omhandlet i artikel 22c, stk. 3, litra c), d) og e)
   c) de oplysninger, der er omhandlet i artikel 22e, stk. 1, litra d) og e), hvis det er relevant
   d) de oplysninger, der er omhandlet i artikel 22f, litra d) og e), hvis det er relevant
   e) fotografier ansigtsbilleder, jf. artikel 22c, stk. 2, litra f). [Ændring 205]

Artikel 22h

Adgang til oplysninger med henblik på kontrol på medlemsstaternes område

1.  De myndigheder, som har kompetence til at foretage kontrol på medlemsstaternes område med hensyn til, om betingelserne for indrejse, ophold eller bopæl på medlemsstaternes område er opfyldt, og eventuelt politimyndighederne har udelukkende med henblik på at verificere indehaverens identitet og/eller ægtheden og gyldigheden af visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen, og hvorvidt den pågældende betragtes som en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden, indre sikkerhed, offentlig sundhed, adgang til at søge ved brug af nummeret på visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen kombineret med en eller flere af de oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 22c, stk. 2, litra a), b) og c). [Ændring 206]

2.  Hvis søgningen med de oplysninger, som er anført i stk. 1, viser, at der er registreret oplysninger om indehaveren i VIS, gives den kompetente myndighed udelukkende med henblik på de formål, som er anført i stk. 1, adgang til følgende oplysninger i det individuelle dossier og dermed forbundne dossierer, jf. artikel 22a, stk. 4:

   a) statusoplysningerne om visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen, hvis dokumentet er blevet udstedt, trukket tilbage eller forlænget
   b) de oplysninger, der er omhandlet i artikel 22c, stk. 3, litra c), d) og e)
   c) de oplysninger, der er omhandlet i artikel 22e, stk. 1, litra d) og e), hvis det er relevant
   d) de oplysninger, der er omhandlet i artikel 22f, litra d) og e), hvis det er relevant
   e) fotografier ansigtsbilleder, jf. artikel 22c, stk. 2, litra f). [Ændring 207]

Artikel 22i

Adgang til oplysninger med henblik på fastlæggelse af ansvaret for ansøgninger om international beskyttelse

1.  De kompetente asylmyndigheder har udelukkende med henblik på at afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse i henhold til artikel 12 i forordning (EU) nr. 604/2013, adgang til at søge med den pågældende ansøgers fingeraftryk.

Hvis ansøgerens fingeraftryk ikke kan anvendes, eller søgning med fingeraftryk ikke er mulig, skal søgningen foretages med nummeret på visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen kombineret med de oplysninger, der er omhandlet i artikel 22c, stk. 2, litra a), b) og c).

2.  Hvis søgningen med de oplysninger, som er anført i stk. 1, viser, at et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse er registreret i VIS, gives den kompetente asylmyndighed adgang til at søge i følgende oplysninger i ansøgningsdossieret og, med hensyn til de data, der er anført i litra g), i dermed forbundne ansøgningsdossierer for ægtefælle og børn, jf. artikel 22a, stk. 4, udelukkende med henblik på det formål, som er anført i stk. 1:

   a) den myndighed, som har udstedt eller forlænget visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen
   b) de oplysninger, der er omhandlet i artikel 22c, stk. 2), litra a) og b)
   c) dokumentets type
   d) gyldighedsperioden for visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen.
   f) fotografier, jf. artikel 22c, stk. 2, litra f)
   g) de i artikel 22c, stk. 2), litra a) og b), omhandlede oplysninger i dermed forbundne ansøgningsdossierer for ægtefælle og børn.

3.  Søgning i VIS i medfør af denne artikels stk. 1 og 2 udføres udelukkende af de udpegede nationale myndigheder, jf. artikel 27, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013*.

Artikel 22j

Adgang til oplysninger med henblik på behandling af ansøgningen om international beskyttelse

1.  De kompetente asylmyndigheder har i overensstemmelse med artikel 27 i forordning (EU) nr. 603/2013 og udelukkende med henblik på at behandle en ansøgning om international beskyttelse adgang til at søge med ansøgerens fingeraftryk.

Hvis ansøgerens fingeraftryk ikke kan anvendes, eller søgning med fingeraftryk ikke er mulig, skal søgningen foretages med nummeret på visummet til længerevarende ophold eller opholdsdokumentet kombineret med de oplysninger, der er omhandlet i artikel 22c, stk. 2, litra a), b) og c), eller kombineret med de oplysninger, der er omhandlet i artikel 22d, litra a), b), c) og f).

2.  Hvis søgningen med de oplysninger, som er anført i stk. 1, viser, at der er registreret oplysninger om den person, der ansøger om international beskyttelse, i VIS, gives den kompetente asylmyndighed adgang til, udelukkende med henblik på det formål, som er anført i stk. 1, at søge i de oplysninger, der er indlæst vedrørende et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, der er udstedt, afslået, annulleret, inddraget, eller hvis gyldighedsperiode er forlænget, jf. artikel 22c, 22d, 22e og 22f, vedrørende ansøgeren og vedrørende ansøgerens dermed forbundne ansøgningsdossierer, jf. artikel 22a, stk. 3).

3.  Søgning i VIS i medfør af denne artikels stk. 1 og 2 udføres udelukkende af de udpegede nationale myndigheder, jf. artikel 27, i forordning (EU) nr. 603/2013.

KAPITEL IIIb

Procedure og betingelser for adgang til VIS med henblik på retshåndhævelse

Artikel 22k

Medlemsstaternes udpegede myndigheder

1.  Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, som har ret til at søge i de oplysninger, der er lagret i ind- og udrejsesystemet med henblik på at forebygge, opdage og efterforske terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger under behørige og strengt definerede omstændigheder som omhandlet i artikel 22n. De pågældende myndigheder har alene tilladelse til at søge oplysninger om børn under 12 år med det formål at beskytte forsvundne børn og børn, som er ofre for alvorlige forbrydelser. [Ændring 208]

2.  Hver medlemsstat fører en nøje afgrænset liste over udpegede myndigheder. Hver medlemsstat meddeler eu-LISA og Kommissionen, hvilke myndigheder den har udpeget, og kan til enhver tid ændre eller erstatte sin meddelelse. [Ændring 209]

3.  Hver medlemsstat udpeger et centralt adgangspunkt, der skal have adgang til VIS. Det centrale adgangspunkt kontrollerer, at de betingelser for at anmode om adgang til VIS, der er fastsat i artikel 22n, er opfyldt.

Den udpegede myndighed og det centrale adgangspunkt kan være en del af samme organisation, hvis det er tilladt i henhold til national ret, men det centrale adgangspunkt skal handle fuldstændig uafhængigt af de udpegede myndigheder, når det udfører sine opgaver i henhold til denne forordning. Det centrale adgangspunkt skal være adskilt fra de udpegede myndigheder og må ikke modtage instrukser fra dem med hensyn til resultaterne af kontrollen, som det gennemfører uafhængigt.

Medlemsstaterne kan udpege mere end et centralt adgangspunkt for at afspejle deres organisatoriske og forvaltningsmæssige struktur i forbindelse med overholdelsen af deres forfatningsmæssige og retlige forskrifter.

4.  Hver medlemsstat meddeler eu-LISA og Kommissionen dens centrale adgangspunkt og kan til enhver tid ændre eller erstatte sin meddelelse.

5.  På nationalt plan fører hver medlemsstat en liste over de operative enheder inden for de udpegede myndigheder, der er bemyndiget til at anmode om adgang til data lagret i VIS gennem det/de centrale adgangspunkt(er).

6.  Kun behørigt bemyndiget personale i det/de centrale adgangspunkt(er) er berettiget til at få adgang til VIS i overensstemmelse med artikel 22m og 22n.

Artikel 22l

Europol

1.  Europol udpeger en af sine operative enheder som "Europols udpegede myndighed" og bemyndiger den til at anmode om adgang til VIS gennem det centrale adgangspunkt til VIS, jf. stk. 2, med henblik på at støtte og styrke medlemsstaternes indsats for at forebygge, afsløre og efterforske terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger.

2.  Europol udpeger en specialiseret enhed med behørigt bemyndigede Europol-ansatte som det centrale adgangspunkt. Det centrale adgangspunkt kontrollerer, at de betingelser for at anmode om adgang til VIS, der er fastsat i artikel 22p, er opfyldt.

Det centrale adgangspunkt handler fuldt uafhængigt, når det udfører sine opgaver i henhold til denne forordning, og må ikke modtage instrukser fra Europols udpegede myndighed som nævnt i stk. 1 med hensyn til resultatet af kontrollen. [Ændring 210]

Artikel 22m

Procedure for adgang til VIS med henblik på retshåndhævelse

1.  De i artikel 22k, stk. 5, nævnte operative enheder indgiver en begrundet elektronisk anmodning til de centrale adgangspunkter, der er omhandlet i artikel 26, stk. 3, om adgang til oplysninger lagret i VIS. Efter modtagelse af en anmodning om adgang kontrollerer det eller de centrale adgangspunkt(er), om betingelserne for adgang efter artikel 22n er opfyldt. Hvis betingelserne for adgang er opfyldt, behandler et sådant centralt adgangspunkt anmodningen. De VIS-oplysninger, hvortil der er givet adgang, sendes til de operative enheder, der er omhandlet i artikel 22k, stk. 5, på en sådan måde, at sikkerheden i forbindelse med oplysningerne ikke bringes i fare.

2.  I et særligt hastetilfælde, hvor det er nødvendigt at forebygge en overhængende fare for en persons liv i tilknytning til en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling, behandler et centralt adgangspunkt anmodningen straks og kontrollerer først efterfølgende, om alle betingelserne i artikel 22n er opfyldt, herunder om der rent faktisk forelå et hastetilfælde. Den efterfølgende kontrol skal finde sted uden unødigt ophold og under alle omstændigheder senest syv arbejdsdage efter behandlingen af anmodningen.

3.  Når en efterfølgende kontrol fastslår, at adgangen til VIS-oplysningerne ikke var berettiget, sletter alle de myndigheder, der fik adgang til de pågældende oplysninger, omgående de oplysninger fra VIS, de fik adgang til, og underretter de centrale adgangspunkter om sletningen. [Ændring 211]

Artikel 22n

Betingelser for adgang til VIS-oplysninger for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne

1.  De udpegede myndigheder Uden at dette berører artikel 22 i forordning 2018/XX [om interoperabilitet (grænser og visum)] har de udpegede myndigheder adgang til at søge i VIS, hvis samtlige følgende betingelser er opfyldt: [Ændring 212]

   a) adgang til søgning er nødvendig med henblik på forebyggelse, afsløring eller efterforskning af en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling og står i et rimeligt forhold til formålet
   b) adgang til søgning er nødvendig og står i et rimeligt forhold til formålet i en bestemt sag
   c) der er rimelig grund til at antage, at søgningen i VIS-oplysningerne vil kunne bidrage væsentligt til at forebygge, opdage eller efterforske nogen af de pågældende strafbare handlinger, navnlig når der er en begrundet mistanke om, at den mistænkte, gerningsmanden eller offeret for en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling falder ind under en kategori, der er omfattet af denne forordning
   ca) der, for så vidt angår søgninger med fingeraftryk, er iværksat en forudgående søgning i de øvrige medlemsstaters elektroniske fingeraftryksidentifikationssystemer i henhold til afgørelse 2008/615/RIA, hvor det er teknisk muligt at foretage sammenligninger af fingeraftryk, og den pågældende søgning enten er fuldt ud gennemført eller den pågældende søgning ikke er fuldt ud gennemført senest 24 timer efter dens iværksættelse [Ændring 213]
   d) hvis en forespørgsel til det fælles identitetsregister er sendt i henhold til artikel 22 i forordning 2018/XX [om interoperabilitet (grænser og visum)], viser det modtagne svar som omhandlet i stk. 5 i [artikel 22 i forordning 2018/XX om interoperabilitet (grænser og visum)], at der er lagret oplysninger i VIS." [Ændring 214]

2.  Betingelsen omhandlet i stk. 1, litra d), skal ikke opfyldes i situationer, hvor adgangen til VIS er nødvendig som et værktøj med henblik på søgning i visumhistorikken eller i oplysninger om tilladt ophold på medlemsstaternes område vedrørende en kendt mistænkt, gerningsmand eller formodet offer for en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling.

3.  Søgning i VIS begrænses til søgning med følgende oplysninger i ansøgningsdossieret eller det individuelle dossier: [Ændring 215]

   a) efternavn(e) (familienavn), fornavn(e) (døbenavn(e), fødselsdato fødselsår, nationalitet(er) og/eller køn [Ændring 216]
   b) rejsedokumentets eller rejsedokumenternes type og nummer, kode bestående af tre bogstaver for det udstedende land samt dato for udløb af rejsedokumentets eller rejsedokumenternes gyldighed
   c) visummærkatens nummer eller nummeret på visummet til længerevarende ophold eller opholdsdokumentet og udløbsdatoen for visummet, visummet til længerevarende ophold eller opholdsdokumentet, alt efter tilfældet
   d) fingeraftryk, herunder latente fingeraftryk
   e) ansigtsbillede.

3a.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om tilgængeligheden, paratheden og pålideligheden af den nødvendige teknologi til at anvende ansigtsbilleder til at identificere en person og om gennemførligheden heraf. [Ændring 217]

3b.  Det i stk. 3, litra e), omhandlede ansigtsbillede må ikke være det eneste søgekriterium. [Ændring 218]

4.  Søgning i VIS giver i tilfælde af et hit adgang til de oplysninger, der er opregnet i dette stykke denne artikels stk. 3, samt til alle andre oplysninger fra ansøgningsdossieret eller det individuelle dossier, herunder oplysninger indlæst vedrørende dokumenter, der er udstedt, givet afslag på, annulleret, inddraget eller forlænget. Der gives kun adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, nr. 4, litra l), som registreret i ansøgningsdossieret, hvis der udtrykkeligt er anmodet om tilladelse til at søge i disse oplysninger i den begrundede elektroniske anmodning, og dette er godkendt ved den uafhængige kontrol. [Ændring 219]

Artikel 22o

Adgang til VIS med henblik på identifikation af personer under særlige omstændigheder

Uanset artikel 22n, stk. 1, har udpegede myndigheder ikke pligt til at opfylde de betingelser, der er omhandlet i dette stykke, for at få adgang til VIS med henblik på identifikation af personer, navnlig børn, som har været forsvundet, har været bortført eller er udpeget som ofre for menneskehandel, og for hvem der er rimelig alvorlig grund til at antage, at søgningen i VIS-oplysningerne vil kunne bidrage væsentligt til deres identifikation og/eller bidrage til at efterforske specifikke tilfælde af menneskehandel. Under sådanne omstændigheder kan de udpegede myndigheder søge i VIS uden de pågældendes fingeraftryk. [Ændring 220]

Såfremt de pågældendes fingeraftryk ikke kan anvendes, eller søgning med fingeraftryk ikke er mulig, skal søgningen foretages med de oplysninger, som er omhandlet i artikel 9, stk. 4, litra a) og b), eller i artikel 22c, stk. 2, litra a) og b). [Ændring 221]

Søgning i VIS giver i tilfælde af hit adgang til alle data opført i artikel 9, 22c eller 22d samt til oplysninger opført i artikel 8, stk. 3 og 4, eller artikel 22a, stk. 3. [Ændring 222]

Artikel 22p

Procedure og betingelser for Europols adgang til VIS-oplysninger

1.  Europol skal have adgang til at søge i VIS, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

   a) søgningen er nødvendig med henblik på at støtte og styrke medlemsstaternes indsats for at forebygge, afsløre eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger, der er omfattet af Europols mandat, og står i et rimeligt forhold til formålet
   b) søgningen er nødvendig og står i et rimeligt forhold til formålet i en bestemt sag
   c) der er rimelig grund til at antage, at søgningen i VIS-oplysningerne vil kunne bidrage væsentligt til at forebygge, opdage eller efterforske nogen af de pågældende strafbare handlinger, navnlig når der er en begrundet mistanke om, at den mistænkte, gerningsmanden eller offeret for en terrorhandling eller en anden alvorlig strafbar handling falder ind under en kategori, der er omfattet af denne forordning
   d) hvis en forespørgsel til det fælles identitetsregister er sendt i henhold til artikel 22 i forordning 2018/XX [om interoperabilitet (grænser og visum)], viser det modtagne svar som omhandlet i stk. 3 i [artikel 22 i forordning 2018/XX om interoperabilitet], at der er lagret oplysninger i VIS.

2.  Betingelserne i artikel 22n, stk. 2, 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

3.  Europols udpegede myndighed kan indgive en begrundet elektronisk anmodning om søgning i alle oplysninger eller et bestemt sæt oplysninger, der er lagret i VIS, til Europols centrale adgangspunkt, jf. artikel 22k 22l, stk. 3 2. Efter modtagelse af en anmodning om adgang kontrollerer Europols centrale adgangspunkt, om betingelserne for adgang ifølge stk. 1 og 2 er opfyldt. Hvis alle betingelser for adgang er opfyldt, behandler det behørigt bemyndigede personale i det eller de centrale adgangspunkt(er) anmodningerne. De VIS-oplysninger, der opnås adgang til, sendes til de i artikel 22l, stk. 1, nævnte operative enheder på en sådan måde, at oplysningernes sikkerhed ikke bringes i fare. [Ændring 223]

4.  Behandlingen af oplysninger, som Europol har modtaget ved søgning i VIS-oplysninger, forudsætter tilladelse fra oprindelsesmedlemsstaten. Denne tilladelse indhentes via Europols nationale enhed i den pågældende medlemsstat.

Artikel 22q

Logning og dokumentation

1.  Hver medlemsstat og Europol sikrer, at alle databehandlinger som følge af anmodninger om adgang til VIS-oplysninger i overensstemmelse med kapitel IIIc logges IIIb registreres eller dokumenteres med henblik på at kontrollere overvåge grundlaget for den pågældende anmodning, overvåge lovligheden af databehandlingen og dataenes integritet og sikkerhed samt egenkontrol den eventuelle indvirkning på grundlæggende rettigheder og egenkontrol.

De registrerede oplysninger eller dokumenter beskyttes ved hjælp af passende foranstaltninger mod uautoriseret adgang og slettes to år efter oprettelsen, medmindre de er nødvendige til kontrolprocedurer, som allerede er indledt. [Ændring 224]

2.  Loggen eller dokumentationen skal i alle tilfælde vise:

   a) det nøjagtige formål med en anmodning om adgang til VIS-oplysninger, herunder den pågældende terrorhandling eller de pågældende andre alvorlige strafbare handlinger, og hvad angår Europol, det nøjagtige formål med en anmodning om adgang
   b) henvisningen til den nationale fil
   c) dato og nøjagtigt tidspunkt for det centrale adgangspunkts anmodning om adgang til det centrale VIS-system
   d) navnet på den myndighed, der har anmodet om adgang med henblik på søgning
   e) i givet fald den afgørelse, der er truffet om efterfølgende kontrol
   f) de oplysninger, der er anvendt til søgning
   g) i overensstemmelse med nationale regler eller forordning (EU) 2016/794 eller, hvor det er relevant, forordning (EU) 2018/1725 den unikke brugerreference for den embedsmand, der har foretaget søgningen, og den embedsmand, der har givet ordre til søgningen. [Ændring 225]

3.  Logge og dokumentation må kun anvendes til at overvåge lovligheden af databehandling, til at overvåge indvirkninger på de grundlæggende rettigheder og for at sikre dataintegritet og -sikkerhed. Kun logge, der ikke indeholder personoplysninger, må anvendes til den overvågning og evaluering, der er omhandlet i denne forordnings artikel 50. Den tilsynsmyndighed, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 41, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/680, og som er ansvarlig for at kontrollere anmodningers grundlag og kontrollere lovligheden af databehandlingen samt dataintegriteten og -sikkerheden, skal på anmodning have adgang til disse logge med henblik på at kunne udføre sine opgaver. [Ændring 226]

Artikel 22r

Betingelser for adgang til VIS-oplysninger for de udpegede myndigheder i en medlemsstat, hvor denne forordning endnu ikke er trådt i kraft

1.  Adgang til søgning i VIS for de udpegede myndigheder i en medlemsstat, hvor denne forordning endnu ikke er trådt i kraft, finder sted, når følgende betingelser er opfyldt:

   a) adgangen er inden for rammerne af deres beføjelser
   b) adgangen er underlagt de betingelser, som er fastsat i artikel 22n, stk. 1
   c) adgangen sker på grundlag af en begrundet skriftlig eller elektronisk anmodning til en udpeget myndighed i en medlemsstat, som denne forordning finder anvendelse på den pågældende myndighed anmoder herefter de(t) nationale centrale adgangspunkt(er) om at søge i VIS.

2.  En medlemsstat, som endnu ikke har sat denne forordning i kraft, stiller sine visumoplysninger til rådighed for de medlemsstater, som denne forordning finder anvendelse på, på grundlag af en begrundet skriftlig eller elektronisk anmodning under overholdelse af betingelserne i artikel 22n, stk. 1.

_____________

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 af 26. juni 2013 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodac-oplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 1)."

Artikel 22ra

Beskyttelse af personoplysninger, hvortil der er givet adgang i overensstemmelse med kapitel IIIb

1.  Hver medlemsstat sikrer, at de nationale love og administrative bestemmelser, der er vedtaget i henhold til direktiv (EU) 2016/680, også finder anvendelse på dens nationale myndigheders adgang til VIS i henhold til dette kapitel, herunder i forbindelse med rettighederne for de personer, hvis oplysninger der således gives adgang til.

2.  Den tilsynsmyndighed, der er omhandlet i artikel 41, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/680, fører tilsyn med lovligheden af medlemsstaternes adgang til personoplysninger i overensstemmelse med dette kapitel, herunder deres fremsendelse til og fra VIS. Nærværende forordnings artikel 41, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

3.  Europols behandling af personoplysninger i henhold til denne forordning foretages i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/794 og overvåges af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

4.  Personoplysninger, der i overensstemmelse med dette kapitel gives adgang til i VIS, må kun behandles med henblik på forebyggelse, afsløring eller efterforskning i den konkrete sag, hvortil en medlemsstat eller Europol har anmodet om oplysningerne.

5.  eu-LISA, de udpegede myndigheder, de centrale adgangspunkter og Europol fører logfiler som omhandlet i artikel 22q over søgninger med henblik på at sætte den tilsynsmyndighed, der er omhandlet i artikel 41, stk. 1, i forordning (EU) 2016/680, og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i stand til at føre tilsyn med, om databehandlingen overholder EU-databeskyttelsesregler og nationale databeskyttelsesregler. Med undtagelse af oplysninger, der opbevares til dette formål, skal personoplysninger og registreringer af søgninger slettes fra alle nationale databaser og Europol-databaser efter 30 dage, medmindre de pågældende oplysninger og registreringer er nødvendige i forbindelse med den konkrete igangværende strafferetlige efterforskning, hvortil en medlemsstat eller Europol har anmodet om dem." [Ændring 227]

"

Artikel 2

Ændring Ophævelse af beslutning 2004/512/EF [Ændring 228]

Artikel 1, stk. 2, i Beslutning 2004/512/EF affattes således: ophæves. Henvisninger til denne beslutning gælder som henvisninger til forordning (EF) nr. 767/2008 og læses efter sammenligningstabellen i bilag 2."

"2. Visuminformationssystemet baseres på en centraliseret arkitektur og skal bestå af:

   a) det fælles identitetsregister som omhandlet i [artikel 17, stk. 2, litra a), i forordning 2018/XX om interoperabilitet]
   b) et centralt informationssystem, i det følgende benævnt "det centrale visuminformationssystem" (VIS)
   c) en grænseflade i hver medlemsstat, i det følgende benævnt "den nationale grænseflade" (NI-VIS), der skal fungere som bindeled til den relevante centrale nationale myndighed i de enkelte medlemsstater, eller en national ensartet grænseflade i hver medlemsstat på grundlag af fælles tekniske specifikationer, der er ens for alle medlemsstater, og som muliggør tilslutning af det centrale system til de nationale grænseinfrastrukturer i medlemsstaterne
   d) en kommunikationsinfrastruktur mellem VIS og de nationale grænseflader
   e) en sikker kommunikationskanal mellem VIS og ind- og udrejsesystemets centrale system
   f) en sikker kommunikationsinfrastruktur mellem det centrale VIS-system og de centrale infrastrukturer i den europæiske søgeportal oprettet ved [artikel 6 i forordning 2017/XX om interoperabilitet], den fælles biometriske matchtjeneste oprettet ved [artikel 12 i forordning 2017/XX om interoperabilitet], det fælles identitetsregister oprettet ved [artikel 17 i forordning 2017/XX om interoperabilitet] og multiidentitetsdetektoren oprettet ved [artikel 25 i forordning 2017/XX om interoperabilitet]
   g) en mekanisme til høring om ansøgninger og udveksling af oplysninger mellem centrale visummyndigheder ("VIS Mail")
   h) en gateway-facilitet for transportvirksomheder
   i) en sikker webtjeneste, der muliggør kommunikation mellem VIS på den ene side og gateway-faciliteten for transportvirksomheder og de internationale systemer (Interpols systemer/databaser) på den anden side
   j) et register med oplysninger til brug for rapportering og statistik.

Det centrale system, de nationale ensartede grænseflader, webtjenesten, gateway-faciliteten for transportvirksomheder og kommunikationsinfrastrukturen i VIS deler og genanvender så meget som teknisk muligt af hardware- og softwarekomponenterne i henholdsvis ind- og udrejsesystemets centrale system, nationale ensartede grænseflader, ETIAS-systemets gateway-facilitet for transportvirksomheder og ind- og udrejsesystemets webtjeneste og kommunikationsinfrastruktur." [Ændring 229]

"

Artikel 3

Ændring af forordning (EF) nr. 810/2009

I forordning (EF) nr. 810/2009 foretages følgende ændringer:

1)  Artikel 10, stk. 3, litra c), affattes således:"

"c) fremlægger et fotografi i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 1683/95, eller, tillader, at der tages et ansigtsbillede på stedet, efter første ansøgning og efterfølgende mindst hver 59. måned derefter, i overensstemmelse med kravene i artikel 13 i nærværende forordning" [Ændring 230]

"

2)  I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 2, første led, affattes således:"

"- et fotografi ansigtsbillede, som tages på stedet og indsamles digitalt på ansøgningstidspunktet" [Ændring 231]

"

b)  I stk. 3 affattes første afsnit således:"

"Når fingeraftryk og et fotografi taget på stedet af tilstrækkelig kvalitet er blevet indsamlet fra ansøgeren i forbindelse med en tidligere ansøgning, for første gang indlæses i VIS mindre end 59 måneder før datoen for den nye ansøgning, kopieres de over i den senere ansøgning." [Ændring 232 - vedrører ikke den danske tekst]

"

c)  Stk. 7, litra a), affattes således:"

"a) børn under seks år og personer over 70 år [Ændring 253]

"

d)  Stk. 8 udgår.

3)  I artikel 21 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 2 affattes således:"

"2. I forbindelse med hver enkelt visumansøgning benyttes VIS i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, og artikel 15 og 9a i forordning (EF) nr. 767/2008. Medlemsstaterne sikrer, at alle søgekriterierne i henhold til disse artikler anvendes fuldt ud, med henblik på at undgå afvisninger på forkert grundlag og falske identificeringer.

"

b)  Følgende indsættes som stk. 3a og 3b:"

"3a. Med henblik at vurdere de indrejsebetingelser, der er omhandlet i stk. 3, tager konsulatet hensyn til resultaterne af kontrollerne i henhold til artikel 9c i forordning (EF) nr. 767/2008 af følgende databaser:

   a) SIS og SLTD for at kontrollere, om det rejsedokument, der anvendes til ansøgningen, svarer til et rejsedokument, der blev rapporteret bortkommet, stjålet eller ugyldiggjort, og om det rejsedokument, der anvendes til ansøgningen, svarer til et rejsedokument, der er registreret i en fil i Interpols TDAWN-database [Ændring 233]
   b) det centrale ETIAS-system for at kontrollere, om ansøgeren svarer til en ansøgning om en rejsetilladelse, der er givet afslag på, eller en rejsetilladelse, der er inddraget eller annulleret
   c) VIS for at kontrollere, om oplysningerne i ansøgningen vedrørende rejsedokumentet svarer til andre ansøgninger om rejsetilladelser med andre identitetsoplysninger, og om ansøgeren har været genstand for en afgørelse om at afvise, inddrage eller annullere et visum til kortvarigt ophold
   d) ind- og udrejsesystemet for at kontrollere, om ansøgeren på det aktuelle tidspunkt er registreret som en person, hvis tilladelse til ophold er udløbet, om den pågældende tidligere er blevet registreret som en person, hvis tilladelse til ophold er udløbet, eller om ansøgeren tidligere er nægtet indrejse
   e) Eurodac for at kontrollere, om ansøgeren har været genstand for en tilbagetrækning eller afvisning af ansøgningen om international beskyttelse
   f) Europol-data for at kontrollere, om de oplysninger, der er anført i ansøgningen, svarer til de oplysninger, der er registreret i denne database
   g) ECRIS-TCN-systemet for at kontrollere, om ansøgeren svarer til en person, hvis oplysninger er registreret i denne database vedrørende terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger [Ændring 234]
   h) SIS for at kontrollere, om ansøgeren er omfattet af en indberetning om personer, der begæres anholdt med henblik på overgivelse på grundlag en europæisk arrestordre, eller som begæres anholdt med henblik på udlevering.

Konsulatet skal have adgang til ansøgningsmappen og de(n) tilknyttede ansøgningsmappe(r) og til resultaterne af kontrollerne omhandlet i artikel 9c i forordning (EF) nr. 767/2008.

3b.  Visummyndigheden benytter multiidentitetsdetektoren og det fælles identitetsregister omhandlet i artikel 4, stk. 37, i forordning 2018/XX [om interoperabilitet (grænser og visum)] eller SIS eller begge for at vurdere forskellene i de sammenkædede identiteter og foretager eventuel yderligere verifikation for at træffe en beslutning om status af og farven på linket samt for at træffe afgørelse om udstedelse af eller afslag på visum til den pågældende person.

Som fastsat i artikel 59, stk. 1, i forordning 2018/XX [om interoperabilitet (grænser og visum)] gælder dette stykke kun fra idriftsættelsen af multiidentitetsdetektoren."

"

c)  Stk. 4 affattes således:"

"4. Konsulatet kontrollerer ved brug af oplysningerne fra ind- og udrejsesystemet, at ansøgeren med det forventede ophold ikke overskrider den maksimale længde af det tilladte ophold på medlemsstaternes område, uanset om der eventuelt er givet tilladelse til ophold i form af et nationalt visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse udstedt af en anden medlemsstat."

"

4)  Som artikel 21 a indsættes følgende:"

"Artikel 21a

Specifikke risikoindikatorer

-1.  De specifikke risikoindikatorer skal være en algoritme, der muliggør profilering som defineret i artikel 4, nr. 4), i forordning (EU) 2016/679, ved at sammenligne de data, der er registreret i et ansøgningsdossier, med specifikke risikoindikatorer, der henviser til sikkerhed, ulovlig indvandring eller høj epidemisk risiko. De specifikke risikoindikatorer registreres i VIS. [Ændring 235]

1.  Vurdering Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på en nærmere definition af risikoen for sikkerheden, risikoen for ulovlig indvandring eller høj epidemisk risiko baseresgrundlag af: [Ændring 236]

   a) statistiske data genereret af ind- og udrejsesystemet, der tyder på, at et unormalt stort antal personer, hvis tilladelse til ophold er udløbet, er blevet i området, og nægtelse af indrejse for en specifik gruppe af rejsende med visum
   b) statistiske oplysninger genereret af VIS i henhold til artikel 45a, der tyder på et unormalt stort antal afslag på visumansøgninger som følge af risikoen for irregulær migration, eller for sikkerheden eller folkesundheden i forbindelse med en specifik gruppe af rejsende ansøger [Ændring 237]
   c) statistiske oplysninger genereret af VIS i henhold til artikel 45a og ind- og udrejsesystemet, der tyder på forbindelser mellem oplysninger indsamlet via ansøgningsskemaet og personer, hvis tilladelse til ophold er udløbet, eller nægtelse af indrejse
   d) oplysninger, der er underbygget af faktuelle og evidensbaserede elementer, fra medlemsstaterne vedrørende specifikke sikkerhedsrisikoindikatorer eller trusler konstateret af den pågældende medlemsstat
   e) oplysninger der er underbygget af faktuelle og evidensbaserede elementer, fra medlemsstaterne vedrørende et unormalt stort antal personer, hvis tilladelse til ophold er udløbet, og nægtelse af indrejse for en specifik gruppe af rejsende til den pågældende medlemsstat
   f) oplysninger fra medlemsstaterne vedrørende specifikke høje epidemiske risici samt oplysninger fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) om epidemiologisk overvågning og risikovurderinger og sygdomsudbrud rapporteret af Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

2.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der nærmere angiver de risici, der er omhandlet i stk. 1. Den pågældende gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 52, stk. 2. [Ændring 238]

3.  På grundlag af de specifikke risici, der fastsættes i henhold til denne forordning og den delegerede retsakt, der er omhandlet i stk. 2 1, fastsættes specifikke risikoindikatorer bestående af en kombination af oplysninger, herunder en eller flere af følgende: [Ændring 239]

   a) aldersgruppe, køn, nuværende nationalitet
   b) bopælsland eller -by
   c) bestemmelsesmedlemsstat(er)
   d) medlemsstat, hvor første indrejse sker
   e) rejsens formål
   f) nuværende beskæftigelse.

4.  De specifikke risikoindikatorer skal være målrettede og forholdsmæssige. De må under ingen omstændigheder alene være baseret på en persons køn eller alder. De må under ingen omstændigheder være baseret på oplysninger, der afslører en persons race, farve, etniske eller sociale oprindelse, genetiske anlæg, sprog, politiske eller andre anskuelser, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, fødsel, handicap eller seksuel orientering.

5.  De specifikke risikoindikatorer vedtages af Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt. Den pågældende gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 52, stk. 2.

6.  De specifikke risikoindikatorer anvendes af visummyndighederne, når de vurderer, om ansøgeren udgør en risiko for ulovlig indvandring, en risiko for medlemsstaternes sikkerhed eller en høj epidemisk risiko i henhold til artikel 21, stk. 1. [Ændring 240]

7.  De specifikke risici og de specifikke risikoindikatorer revideres regelmæssigt af Kommissionen og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder." [Ændring 241]

"

4a)  Artikel 39 affattes således:"

"Artikel 39

Personalets adfærd og overholdelse af grundlæggende rettigheder

1.  Medlemsstaternes konsulater sikrer, at ansøgerne modtages høfligt. Konsulære medarbejdere skal udvise fuld respekt for den menneskelige værdighed, når de udfører deres hverv.

2.  Konsulære medarbejdere respekterer de grundlæggende rettigheder fuldt ud og overholder de principper, der er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, når de udfører deres hverv. Alle foranstaltninger, der træffes, skal stå i forhold til de mål, der forfølges med foranstaltningerne.

3.  Konsulære medarbejdere må under udførelsen af deres opgaver ikke diskriminere personer af nogen grunde, såsom køn, race eller etnisk oprindelse, farve, social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Hensynet til barnets tarv kommer i første række." [Ændring 242]

"

4b)  Følgende artikel indsættes:"

"Artikel 39a

Grundlæggende rettigheder

Ved anvendelsen af denne forordning handler medlemsstaterne i fuld overensstemmelse med relevant EU-ret, herunder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, relevante dele af folkeretten, herunder konventionen om flygtninges retsstilling udfærdiget i Genève den 28. juli 1951, forpligtelser vedrørende adgang til international beskyttelse, navnlig princippet om non-refoulement, og de grundlæggende rettigheder. I overensstemmelse med de generelle principper i EU-retten vedtages afgørelser, der træffes i henhold til denne forordning, på et individuelt grundlag. Hensynet til barnets tarv kommer i første række." [Ændring 243]

"

5)  Artikel 46 affattes således:"

"Artikel 46

Udarbejdelse af statistik

Kommissionen udarbejder senest den 1. marts hvert år følgende årlige statistikker over visa for hvert konsulat og grænseovergangssted, hvor de enkelte medlemsstater behandler visumansøgninger:

   a) antal lufthavnstransitvisa, der er ansøgt om, udstedt og givet afslag på
   b) antal ensartede visa til enkelt indrejse og visa til flere indrejser, der er ansøgt om, udstedt (opdelt efter gyldighedsperiode: et, to, tre, fire og fem år) og givet afslag på
   c) antal udstedte visa med begrænset territorial gyldighed.

Disse statistikker udarbejdes på grundlag af rapporter, der er genereret af det centrale VIS-register i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EF) nr. 767/2008."

"

5a)  Følgende artikel indsættes:"

"Artikel 51a

Udøvelse af delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 21a, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra … [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 21a omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 21a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ." [Ændring 244]

"

6)  I artikel 57 udgår stk. 3 og 4.

Artikel 4

Ændring af forordning (EU) 2017/2226

I forordning (EU) 2017/2226 foretages følgende ændringer:

1)  Følgende afsnit tilføjes i artikel 9, stk. 2:"

"Ind- og udrejsesystemet omfatter funktionaliteten til central forvaltning af denne liste. De nærmere regler for forvaltningen af denne funktionalitet fastlægges ved gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i denne forordnings artikel 68, stk. 2."

"

2)  Artikel 13, stk. 3, affattes således:"

"3. Med henblik på at overholde deres forpligtelser i henhold til artikel 26, stk. 1, litra b), i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen skal transportvirksomheder bruge webtjenesten til at kontrollere, om et visum til kortvarigt ophold er gyldigt, herunder om det antal indrejser, der er tilladt ifølge visummet, allerede er blevet brugt, eller om indehaveren har nået den maksimale varighed af det tilladte ophold, eller om visummet er gyldigt til området for rejsens bestemmelseshavn. Transportvirksomheder angiver de oplysninger, der er opført i denne forordnings artikel 16, stk. 1, litra a), b) og c). På grundlag heraf giver webtjenesten transportvirksomheder et OK/NOT OK-svar. Transportvirksomheder kan lagre de sendte oplysninger i overensstemmelse med gældende ret. Transportvirksomheder indfører en autentifikationsordning for at sikre, at kun autoriseret personale har adgang til webtjenesten. Det er ikke muligt at anse OK/NOT OK-svaret som en afgørelse om at tillade eller nægte indrejse i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/399. I tilfælde, hvor passagerer ikke får lov til at gå om bord på grund af en søgning i VIS, giver transportvirksomhederne passagererne disse oplysninger og midlerne til at udøve deres ret til at få adgang til eller berigtigelse og sletning af personoplysninger, der er lagret i VIS." [Ændring 245]

"

2a)  Artikel 14, stk. 3, affattes således:"

"3. Hvor det er nødvendigt at registrere eller ajourføre oplysningerne i ind- og udrejseregistreringen for en visumindehaver, kan grænsemyndighederne fra VIS hente og til ind- og udrejsesystemet importere de oplysninger, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra d) og artikel 16, stk. 2, litra c)-f), i denne forordning i overensstemmelse med artikel 8 i denne forordning og artikel 18a i forordning (EF) nr. 767/2008. [Ændring 246]

"

2b)  I artikel 15 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:"

"1. Hvor det er nødvendigt at oprette en individuel sagsmappe eller ajourføre det ansigtsbillede, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra b), skal ansigtsbilledet tages på stedet." [Ændring 247]

"

b)  Følgende stykke indsættes:"

"1a. Det ansigtsbillede, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra d), hentes fra VIS og importeres til ind- og udrejsesystemet." [Ændring 248]

"

c)  Stk. 5 udgår. [Ændring 249]

3)  I artikel 35, stk. 4, udgår udtrykket "gennem VIS' infrastruktur".

Artikel 5

Ændringer af forordning (EU) 2016/399

I forordning (EU) 2016/399 foretages følgende ændringer:

1)  I artikel 8, stk. 3, tilføjes følgende som litra ba):"

"ba) hvis tredjelandsstatsborgeren er i besiddelse af et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, skal den indgående indrejsekontrol også omfatte verifikation af identiteten af indehaveren af visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen og ægtheden af visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen ved at søge i visuminformationssystemet (VIS) i overensstemmelse med artikel 22g i forordning (EF) nr. 767/2008

såfremt kontrol af dokumentindehaveren eller af dokumenter i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 22g, alt efter tilfældet, mislykkes, eller der er tvivl om indehaverens identitet, dokumentets og/eller rejsedokumentets ægthed, foretager de pågældende kompetente myndigheders behørigt bemyndigede medarbejdere en kontrol af dokumentchippen."

"

2)  I artikel 8, stk. 3, udgår litra c)-f).

Artikel 7

Ændring af forordning (EU) XXX om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) [forordningen om interoperabilitet]

I forordning (EU) XXX om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) [forordningen om interoperabilitet] foretages følgende ændringer:

1)  Artikel 13, stk. 1, litra b), affattes således:"

"b) de data, der er omhandlet i artikel 9, nr. 6), artikel 22c, stk. 2, litra f) og g), og artikel 22d, litra f) og g), i forordning (EF) nr. 767/2008"

"

2)  Artikel 18, stk. 1, litra b), affattes således:"

"b) de data, der er omhandlet i artikel 9, nr. 4), litra a) -cc), b) og c), artikel 9, nr. 5) og 6), artikel 22c, stk. litra a)-cc), litra f) og g), artikel 22d, litra a), b), c), f) og g), i forordning (EF) nr. 767/2008" [Ændring 250]

"

3)  Artikel 26, stk. 1, litra b), affattes således:"

"b) de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 767/2008, i forbindelse med udarbejdelse eller ajourføring af et ansøgningsdossier eller et individuelt dossier i VIS i overensstemmelse med artikel 8 eller artikel 22a i forordning (EF) nr. 767/2008"

"

4)  I artikel 27 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1, litra b), affattes således:"

"b) der oprettes en individuel fil, eller denne ajourføres i VIS, jf. artikel 8 eller artikel 22a i forordning (EF) nr. 767/2008"

"

b)  Stk. 3, litra b), affattes således:"

"b) efternavn (familienavn), fornavn(e), (døbenavn(e)), fødselsdato, køn og nationalitet(er) som omhandlet i artikel 9, nr. 4, litra a), artikel 22, stk. 2, litra a), og artikel 22d, litra a), i forordning (EF) nr. 767/2008"

"

5)  Artikel 29, stk. 1, litra b), affattes således:"

"b) de kompetente myndigheder som omhandlet i artikel 6, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 767/2008 for hit, der fremkom i forbindelse med oprettelse eller ajourføring af et ansøgningsdossier eller et individuelt dossier i VIS i overensstemmelse med artikel 8 eller artikel 22a i forordning (EF) nr. 767/2008".

"

Artikel 8

Ophævelse af afgørelse 2008/633/RIA

Afgørelse 2008/633/RIA ophæves. Henvisninger til afgørelse 2008/633/RIA gælder som henvisninger til forordning (EF) nr. 767/2008 og læses efter sammenligningstabellen i bilag 2.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den … [to år efter ikrafttrædelsesdatoen] med undtagelse af bestemmelserne om gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, jf. artikel 1, nr. 6), 7), 26), 27), 33) og 35), artikel 3, nr. 4), og artikel 4, nr. 1), der finder anvendelse fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Senest den ... [et år efter denne forordnings ikrafttræden] fremsender Kommissionen en rapport om status for forberedelsen af den fulde gennemførelse af denne forordning til Europa-Parlamentet og Rådet. Denne rapport skal også indeholde detaljerede oplysninger om de afholdte udgifter og oplysninger om eventuelle risici, der kan have indvirkning på de samlede omkostninger. [Ændring 251]

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG 2

Sammenligningstabel

Rådets afgørelse 2008/633/RIA

Forordning (EF) nr. 767/2008

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

Artikel 1

Emne og anvendelsesområde

Artikel 2

Definitioner

Artikel 4

Definitioner

Artikel 3

Udpegede myndigheder og centrale adgangspunkter

Artikel 22k

Medlemsstaternes udpegede myndigheder

Artikel 22l

Europol

Artikel 4

Procedure for adgang til VIS

Artikel 22m

Procedure for adgang til VIS med henblik på retshåndhævelse

Artikel 5

Betingelser for adgang til VIS-data for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne

Artikel 22n

Betingelser for adgang til VIS-oplysninger for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne

Artikel 6

Betingelser for adgang til VIS-data for de udpegede myndigheder i en medlemsstat, hvor forordning (EF) nr. 767/2008 endnu ikke er trådt i kraft

Artikel 22r

Betingelser for adgang til VIS-oplysninger for de udpegede myndigheder i en medlemsstat, hvor denne forordning endnu ikke er trådt i kraft

Artikel 7

Betingelser for Europols adgang til VIS-data

Artikel 22p

Procedure og betingelser for Europols adgang til VIS-oplysninger

Artikel 8

Beskyttelse af personoplysninger

Kapitel VI

Rettigheder og tilsyn med hensyn til databeskyttelse

Artikel 9

Datasikkerhed

Artikel 32

Datasikkerhed

Artikel 10

Erstatningsansvar

Artikel 33

Erstatningsansvar

Artikel 11

Egenkontrol

Artikel 35

Egenkontrol

Artikel 12

Sanktioner

Artikel 36

Sanktioner

Artikel 13

Opbevaring af VIS-oplysninger i nationale registre

Artikel 30

Opbevaring af VIS-oplysninger i nationale registre

Artikel 14

Ret til indsigt, rettelse og sletning

Artikel 38

Ret til indsigt i samt berigtigelse og sletning af oplysninger

Artikel 15

Omkostninger

Ikke relevant

Artikel 16

Registre

Artikel 22q

Logning og dokumentation

Artikel 17

Overvågning og evaluering

Artikel 50

Kontrol og evaluering

(1)EUT C […] af […], s. […].
(2)EUT C […] af […], s. […].
(3) Europa-Parlamentets holdning af 13.3.2019.
(4)Rådets beslutning 2004/512/EF af 8. juni 2004 om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (EUT L 213 af 15.6.2004, s. 5).
(5)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60).
(6)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeksen) (EUT L 243 af 15.9.2009, s. 1).
(7)Rådets afgørelse 2008/633/RIA af 23. juni 2008 om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 129).
(8) Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/636/EU af 21. september 2011 om fastsættelse af den dato, hvor visuminformationssystemet (VIS) skal idriftsættes i den første region (EUT L 249 af 27.9.2011, s. 18).
(9)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 31).
(10)COM(2016)0205.
(11) ''Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits'' (2017).
(12) ''Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents'' (2018).
(13)Køreplan til styrkelse af informationsudveksling og informationsstyring, herunder interoperabilitetsløsninger på området retlige og indre anliggender (9368/1/16 REV 1).
(14)Rådets konklusioner om vejen frem for at forbedre udvekslingen af oplysninger og sikre interoperabiliteten mellem EU's informationssystemer (10151/17).
(15)''Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits'' (2017).
(16)''Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents'' (2018).
(17)COM(2017)0558.
(18)COM(2018)0251.
(19)Fingerprint Recognition for Children (2013 – EUR 26193).
(20)"Automatic fingerprint recognition: from children to elderly" (2018 – JRC).
(21)''Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)'' (2018).
(22)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).
(23) Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1).
(24)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
(25)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).
(26)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).
(27)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/… [titel] (EUT L … af …, s. ...).
(28)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (EU) 2018/1725 af 18. december 2000 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EUT L 8 af 12.1.2001, s. 1) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).
(29)Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1105/2011/EU af 25. oktober 2011 om listen over rejsedokumenter, der giver indehaveren ret til at passere de ydre grænser, og som kan forsynes med et visum, og om oprettelse af en mekanisme til at opstille denne liste (EUT L 287 af 4.11.2011, s. 9).
(30)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77).
(31)Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43).
(32)Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20).
(33)EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.
(34)Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31).
(35)EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.
(36)Rådets afgørelse 2008/146/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1).
(37)Rådets afgørelse 2008/149/RIA af 28. januar 2008 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 50).
(38)EUT L 160 af 18.6.2011, s. 21.
(39)Rådets afgørelse 2011/350/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser og personbevægelser (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 19).
(40)Rådets afgørelse 2011/349/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 1).
(41)Rådets afgørelse (EU) 2017/1908 af 12. oktober 2017 om anvendelse af visse bestemmelser i Schengenreglerne om visuminformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (EUT L 269 af 19.10.2017, s. 39).

Seneste opdatering: 14. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik