Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0152(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0078/2019

Pateikti tekstai :

A8-0078/2019

Debatai :

PV 12/03/2019 - 25
CRE 12/03/2019 - 25

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 11.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0174

Priimti tekstai
PDF 551kWORD 168k
Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. - Strasbūras
Vizų informacinė sistema ***I
P8_TA(2019)0174A8-0078/2019
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas XX/2018 [Sąveikumo reglamentas] ir Sprendimas 2004/512/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2008/633/TVR (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0302),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 16 straipsnio 2 dalį, 77 straipsnio 2 dalies a, b, d ir e punktus, 78 straipsnio 2 dalies d, e ir g punktus, 79 straipsnio 2 dalies c ir d punktus, 87 straipsnio 2 dalies a punktą bei 88 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0185/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto nuomonę (A8-0078/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. kovo 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) …/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas keičiant Reglamentą (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas Reglamentą (EB) Nr. 810/2009, Reglamentas Reglamentą (ES) 2017/2226, Reglamentas Reglamentą (ES) 2016/399, Reglamentas Reglamentą XX/2018 [Sąveikumo reglamentas] ir Sprendimas panaikinant Sprendimą 2004/512/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas sprendimą 2008/633/TVR reformuojama Vizų informacinė sistema [1 pakeit.]
P8_TC1-COD(2018)0152

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 16 straipsnio 2 dalį, 77 straipsnio 2 dalies a, b, d ir e punktus, 78 straipsnio 2 dalies d, e ir g punktus, 79 straipsnio 2 dalies c ir d punktus, 87 straipsnio 2 dalies a punktą ir 88 straipsnio 2 dalies a punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę(2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(3),

kadangi:

(1)  Vizų informacinė sistema (VIS) sukurta Tarybos sprendimu 2004/512/EB(4) kaip technologinis sprendimas, skirtas tam, kad būtų galima keistis duomenimis apie vizas tarp valstybių narių. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 767/2008(5) nustatyta VIS paskirtis, funkcijos ir susijusios pareigos, taip pat keitimosi trumpalaikių vizų duomenimis tarp valstybių narių, siekiant palengvinti prašymų išduoti trumpalaikes vizas nagrinėjimą ir susijusių sprendimų priėmimą, sąlygos ir procedūros. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 810/2009(6) nustatytos biometrinių identifikatorių registravimo VIS taisyklės. Tarybos sprendimu 2008/633/TVR(7) nustatytos sąlygos, kuriomis valstybių narių paskirtosios institucijos ir Europolas gali gauti prieigą naudotis VIS teroristinių nusikaltimų ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais. VIS pradėjo veikti 2011 m. spalio 11 d.(8) ir nuo 2011 m. spalio mėn. iki 2016 m. vasario mėn. buvo palaipsniui įdiegta visų valstybių narių konsulatuose visame pasaulyje; [2 pakeit.]

(2)  bendrieji VIS tikslai yra gerinti bendros vizų politikos įgyvendinimą, konsulinį bendradarbiavimą ir konsultavimąsi tarp centrinių vizų institucijų, palengvinant valstybių narių keitimąsi duomenimis apie prašymus išduoti vizas ir dėl jų priimtus sprendimus, siekiant: supaprastinti prašymų išduoti vizą nagrinėjimo tvarką; užkirsti kelią palankiausių vizų išdavimo sąlygų paieškai; padėti kovoti su tapatybės klastojimu; palengvinti patikrinimus išorės sienos perėjimo punktuose ir valstybių narių teritorijoje; padėti nustatyti bet kurio asmens, kuris gali neatitikti ar nebeatitikti atvykimo, buvimo arba gyvenimo valstybių narių teritorijoje sąlygų, tapatybę; palengvinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/2013(9) taikymą ir padėti užkirsti kelią grėsmėms visų valstybių narių vidaus saugumui;

(3)  2016 m. balandžio 6 d. Komisijos komunikate „Patikimesnės ir pažangesnės sienų ir saugumo informacinės sistemos“(10) nurodyta, kad ES reikia stiprinti ir gerinti savo IT sistemas, duomenų struktūrą ir keitimąsi informacija sienų valdymo, teisėsaugos ir kovos su terorizmu srityje, ir pabrėžta būtinybė didinti IT sistemų sąveikumą. Šiame komunikate taip pat nurodyta, kad reikia užpildyti informacijos spragas, be kita ko, gaunant trūkstamą informaciją apie ilgalaikes vizas turinčius trečiųjų šalių piliečius, nes Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 21 straipsnyje nustatyta teisė laisvai judėti valstybių, kurios yra šio susitarimo šalys, teritorijoje ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, nustatant abipusį šių valstybių išduotų leidimų gyventi ir ilgalaikių vizų pripažinimą. Todėl Komisija atliko du tyrimus: pirmoje galimybių studijoje(11) padaryta išvada, kad sukurti saugyklą būtų techniškai įmanoma, o geriausia techninė galimybė būtų tam naudoti jau esamą VIS struktūrą; antrame tyrime(12) atlikta būtinumo ir proporcingumo analizė ir padaryta išvada, kad būtų reikalinga ir proporcinga išplėsti VIS, į ją įtraukiant minėtus dokumentus; [3 pakeit.]

(4)  Taryba 2016 m. birželio 10 d. patvirtino veiksmų gaires, skirtas keitimuisi informacija ir informacijos valdymui(13). Taryba paragino Komisiją, siekiant pašalinti esamą informacijos spragą, susijusią su trečiųjų šalių piliečiams išduodamais dokumentais, įvertinti galimybę sukurti centrinę valstybių narių išduotų leidimų gyventi ir ilgalaikių vizų duomenų saugyklą, kurioje būtų saugoma informacija apie šiuos dokumentus, įskaitant jų galiojimo pabaigos datas ir informaciją apie galimą jų panaikinimą. Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 21 straipsnyje nustatyta teisė laisvai judėti valstybių, kurios yra šio susitarimo šalys, teritorijoje ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, nustatant abipusį šių valstybių išduotų leidimų gyventi ir ilgalaikių vizų pripažinimą; [4 pakeit.]

(5)  2017 m. birželio 9 d. Tarybos išvadose dėl tolesnių veiksmų siekiant pagerinti keitimąsi informacija ir užtikrinti ES informacinių sistemų sąveikumą(14) Taryba pripažino, kad gali reikėti naujų priemonių siekiant užpildyti dabartines sienų valdymui ir teisėsaugai svarbios informacijos spragas, susijusias su atvejais, kai sienas kerta ilgalaikių vizų ir leidimų gyventi turėtojai. Taryba paragino Komisiją pirmiausia atlikti galimybių studiją dėl centrinės ES saugyklos, kurioje būtų saugoma informacija apie ilgalaikes vizas ir leidimus gyventi, sukūrimo. Tuo remdamasi Komisija atliko du tyrimus: pirmojoje galimybių studijoje(15) padaryta išvada, kad sukurti saugyklą būtų techniškai įmanoma, o geriausia techninė galimybė būtų tam naudoti jau esamą VIS struktūrą; antrajame tyrime(16) atlikta būtinumo ir proporcingumo analizė ir padaryta išvada, kad būtų reikalinga ir proporcinga išplėsti VIS, į ją įtraukiant minėtus dokumentus; [5 pakeit.]

(6)  2017 m. rugsėjo 27 d. Komisijos komunikate dėl Europos migracijos darbotvarkės įgyvendinimo(17) nurodyta, kad ES bendra vizų politika yra ne tik būtina priemonė siekiant sudaryti palankesnes sąlygas turizmui ir verslui, bet ir labai svarbi priemonė siekiant užkirsti kelią saugumo rizikai ir neteisėtos migracijos į ES rizikai. Šiame komunikate pripažinta, kad bendrą vizų politiką reikia toliau derinti prie dabartinių uždavinių, atsižvelgiant į naujus IT sprendimus ir labiau subalansuojant supaprastinto vizų režimo teikiamą naudą su geresniu migracijos, saugumo ir sienų valdymu. Komisija pareiškė, kad VIS teisinė sistema bus persvarstyta siekiant toliau gerinti vizų procedūrą, įskaitant su duomenų apsauga susijusius aspektus ir teisėsaugos institucijų prieigą prie sistemos, toliau plečiant VIS naudojimą, į ją įtraukiant naujas duomenų kategorijas ir naujus duomenų naudojimo būdus, ir visapusiškai naudojantis sąveikumo priemonėmis;

(7)  2018 m. kovo 14 d. Komisijos komunikate „Bendros vizų politikos priderinimas prie naujų uždavinių“(18) dar kartą patvirtinta, kad VIS teisinė sistema bus peržiūrėta, ir tai bus platesnio informacinių sistemų sąveikumo svarstymo proceso dalis;

(8)  priimant Reglamentą (EB) Nr. 810/2009 buvo pripažinta, kad vėlesniame etape, remiantis atlikto tyrimo, už kurį atsakinga Komisija, rezultatais, reikės spręsti klausimą, ar vaikų iki 12 metų pirštų atspaudai yra pakankamai patikimi naudoti tapatybės nustatymo ir patikrinimo tikslais ir ypač kaip pirštų atspaudai kinta su amžiumi. 2013 m. atlikus Jungtinio tyrimų centro tyrimą(19) padaryta išvada, kad tam tikromis sąlygomis yra įmanomas pakankamai tikslus 6–12 metų amžiaus vaikų pirštų atspaudų atpažinimas. Atlikus antrą tyrimą(20) 2017 m. gruodžio mėn. ši išvada patvirtinta ir pateikta daugiau įžvalgų, koks yra asmens amžiaus poveikis pirštų atspaudų kokybei. Tuo remdamasi Komisija 2017 m. atliko dar vieną tyrimą siekdama įvertinti vaikų amžiaus, nuo kurio imami pirštų atspaudai per vizų procedūrą, sumažinimo iki 6 metų būtinumą ir proporcingumą. Atlikus šį tyrimą(21) nustatyta, kad sumažinus amžių, nuo kurio imami pirštų atspaudai, būtų padedama geriau pasiekti VIS tikslus, ypač padėti kovoti su tapatybės klastojimu ir palengvinti patikrinimus išorės sienos perėjimo punktuose, taip pat būtų galima gauti papildomos naudos: sustiprinti vaiko teisių pažeidimų prevenciją ir kovą su šiais pažeidimais, ypač kadangi būtų galima nustatyti ir patikrinti vaikų, kurie yra trečiosios šalies piliečiai, tapatybę, kai jie surandami Šengeno erdvėje tokiomis aplinkybėmis, kada gali būti arba yra pažeistos jų teisės (pvz., vaikai, kurie yra prekybos žmonėmis aukos, dingę vaikai ir prieglobsčio prašantys nelydimi nepilnamečiai). Sykiu vaikai yra itin pažeidžiamų asmenų grupė ir tam tikrų kategorijų duomenų, pvz., pirštų atspaudų, rinkimui reikėtų taikyti griežtesnes apsaugos priemones ir tikslų, kuriais galima šiuos duomenis naudoti esant aplinkybėms, kurios atitinka vaiko interesus, ribojimą, įskaitant duomenų saugojimo laikotarpio ribojimą. Antrame tyrime taip pat nustatyta, kad vyresnių nei 70 amžiaus asmenų pirštų atspaudų kokybė yra žema, o tikslumas – vidutinis. Komisija ir valstybės narės turėtų bendradarbiauti dalydamosi geriausia patirtimi ir naikindamos šiuos trūkumus; [6 pakeit.]

(9)  vykdydamos visas šiame reglamente numatytas procedūras valstybės narės pirmiausia vadovaujasi vaiko interesais. Turi būti atsižvelgiama į vaiko gerovę, saugumą ir apsaugą, taip pat atsižvelgiama į vaiko nuomonę ir jos deramai paisoma, kaip tinka pagal jo amžių ir brandą. VIS yra ypač svarbi tada, kai yra rizika, kad vaikas gali būti prekybos žmonėmis auka;

(10)  asmens duomenys, pateikti asmens, prašančio išduoti trumpalaikę vizą, turėtų būti tvarkomi VIS siekiant įvertinti, ar dėl to asmens atvykimo į Sąjungą gali kilti grėsmė visuomenės saugumui arba visuomenės sveikatai Sąjungoje, ir kartu įvertinti to prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens neteisėtos migracijos riziką. Dėl trečiosios šalies piliečių, kuriems išduota ilgalaikė viza arba leidimas gyventi, šie patikrinimai turėtų būti atliekami tik padedant įvertinti dokumento turėtojo tapatybę, jo ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi autentiškumą ir galiojimą ir, ar to trečiosios šalies piliečio atvykimas į Sąjungą gali kelti grėsmę visuomenės saugumui arba visuomenės sveikatai Sąjungoje. Šie patikrinimai neturėtų daryti įtakos jokiam sprendimui dėl ilgalaikių vizų ar leidimų gyventi išdavimo; [7 pakeit.]

(11)  tokios rizikos neįmanoma įvertinti netvarkant asmens duomenų, susijusių su asmens tapatybe, kelionės dokumentu ir, atitinkamais atvejais, jo rėmėjo arba, jei dokumentą išduoti prašantis asmuo yra nepilnametis, – už jį atsakingo asmens tapatybe. Kiekvienas prašyme pateiktas asmens duomenų įrašas turėtų būti palygintas su duomenimis, įtrauktais į įrašus, bylas arba perspėjimus, registruotus informacinėje sistemoje (Šengeno informacinėje sistemoje (SIS), Vizų informacinėje sistemoje (VIS), Europolo duomenyse, Interpolo pavogtų ir pamestų kelionės dokumentų duomenų bazėje (SLTD), atvykimo ir išvykimo sistemoje (AIS), sistemoje EURODAC, sistemoje ECRIS-TCN dėl su teroristiniais nusikaltimais ir kitais sunkiais nusikaltimais susijusių apkaltinamųjų nuosprendžių ir (arba) Interpolo su pranešimais susijusių kelionės dokumentų duomenų bazėje (Interpolo TDAWN)), arba su ar ETIAS stebėjimo sąrašais, sąraše arba su konkrečios rizikos rodikliais. Tokiam palyginimui turėtų būti naudojami tik tų kategorijų asmens duomenys, kurie yra tose informacinėse sistemose, kuriose teikiamos užklausos, ar stebėjimo sąraše arba pagal konkrečios rizikos rodiklius; [8 pakeit.]

(12)  ES informacinių sistemų sąveikumas nustatytas [Reglamentu (ES) XX dėl sąveikumo] sąveikumo (sienų ir vizų)], kad šios ES informacinės sistemos ir jų duomenys vieni kitus papildytų, siekiant gerinti išorės sienų valdymą, padėti užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir su ja kovoti ir užtikrinti aukšto lygio saugumą Sąjungos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, įskaitant visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos bei saugumo palaikymą valstybių narių teritorijose; (Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.) [9 pakeit.]

(13)  ES informacinių sistemų sąveikumas teikia galimybę šioms sistemoms vienoms kitas papildyti, kad būtų lengviau teisingai nustatyti asmenų tapatybę, padėti kovoti su tapatybės klastojimu, tobulinti ir suderinti atitinkamose ES informacinėse sistemose taikomus duomenų kokybės reikalavimus, palengvinti dabartinių ir būsimų ES informacinių sistemų techninį ir veikimo įgyvendinimą valstybėse narėse, sustiprinti, suderinti ir supaprastinti duomenų saugumo ir duomenų apsaugos priemones, taikomas atitinkamoms ES informacinėms sistemoms, supaprastinti kontroliuojamą teisėsaugos institucijų prieigą prie AIS, VIS, [ETIAS] ETIAS ir EURODAC ir padėti siekti AIS, VIS, [ETIAS] ETIAS, EURODAC, SIS ir [sistemos ECRIS-TCN] sistemos ECRIS-TCN tikslų; [10 pakeit.]

(14)  sąveikumo komponentai apima AIS, VIS, [ETIAS] ETIAS, EURODAC, SIS ir [sistemą ECRIS-TCN] sistemą ECRIS-TCN bei Europolo duomenis, kad būtų galima vienu metu teikti užklausą visose šiose ES informacinėse sistemose, todėl yra tikslinga naudoti šiuos komponentus atliekant automatinius patikrinimus ir naudojantis prieiga prie VIS teisėsaugos tikslais. Šiuo tikslu reikėtų naudotis Europos paieškos portalu (EPP), kad būtų įmanoma sparti, sklandi, veiksminga, sisteminga ir kontroliuojama prieiga prie ES informacinių sistemų, Europolo duomenų ir Interpolo duomenų bazių, reikalingų atitinkamų institucijų užduotims atlikti, naudojantis jų prieigos teisėmis, ir padedant siekti VIS tikslų; [11 pakeit.]

(15)  palyginimas su kitomis duomenų bazėmis turėtų vykti automatizuotai. Visada, kai atlikus tokį palyginimą nustatoma, kad yra sutapimas (atitiktis) tarp bet kokių asmens duomenų arba jų derinių pateiktuose prašymuose ir tam tikro įrašo, bylos arba perspėjimo, esančio minėtose informacinėse sistemose, arba į stebėjimo sąrašą įtrauktų asmens duomenų, tokį prašymą tuo atveju, kai atitikties negali automatiškai patvirtinti VIS, turėtų rankiniu būdu apdoroti specialistas atsakingoje institucijoje. Priklausomai nuo duomenų, kurių atžvilgiu nustatoma atitiktis, rūšies tą atitiktį turėtų įvertinti konsulatai arba nacionalinis vienas bendras informacinis punktas, kuris yra atsakingas už atitiktis, nustatytas ypač nacionalinėse vykdymo užtikrinimo duomenų bazėse arba sistemose. Po šio atsakingos institucijos atlikto vertinimo turėtų būti priimtas sprendimas išduoti trumpalaikę vizą arba jos neišduoti; [12 pakeit.]

(16)  atsisakymas patenkinti prašymą išduoti trumpalaikę vizą neturėtų būti pagrįstas tik automatiniu prašyme pateiktų asmens duomenų apdorojimu;

(17)  prašymus pateikę asmenys, kuriems atsisakyta išduoti trumpalaikę vizą remiantis po duomenų tvarkymo VIS gauta informacija, turėtų turėti teisę tuos sprendimus apskųsti. Apeliaciniai skundai turėtų būti teikiami toje valstybėje narėje, kuri priėmė sprendimą dėl prašymo, pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę. Turėtų būti taikomos esamos apsaugos priemonės ir taisyklės dėl apskundimo, nustatytos Reglamente (EB) Nr. 767/2008;

(18)  analizuojant bylą dėl prašymo išduoti trumpalaikę vizą turėtų būti naudojami konkrečios rizikos rodikliai, atitinkantys anksčiau nustatytą saugumo, neteisėtos migracijos ar visuomenės sveikatos didelės epidemijos riziką. Kriterijai, pagal kuriuos nustatomi konkrečios rizikos rodikliai, jokiomis aplinkybėmis negali būti pagrįsti vien asmens lytimi arba amžiumi. Jie jokiomis aplinkybėmis negali būti pagrįsti informacija, iš kurios sužinoma apie asmens rasę, odos spalvą, etninę ar socialinę kilmę, genetinius požymius, kalbą, politinius ar bet kokius kitus įsitikinimus, religiją ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėje sąjungoje, priklausymą tautinei mažumai, turtą, gimimą, negalią ar seksualinę orientaciją; [13 pakeit.]

(19)  dėl nuolat atsirandančių naujų grėsmių saugumui, naujų neteisėtos migracijos tendencijų ir grėsmių visuomenės sveikatai didelės epidemijos rizikos būtina imtis veiksmingų atsakomųjų priemonių ir su tuo kovoti pažangiais būdais. Kadangi šie būdai yra susiję su reikšmingų asmens duomenų kiekių tvarkymu, turėtų būti nustatytos tinkamos apsaugos priemonės, kad teisių į privatų ir šeimos gyvenimą ir į asmens duomenų apsaugą ribojimas neviršytų to, kas būtina ir proporcinga demokratinėje visuomenėje; [14 pakeit.]

(20)  reikėtų užtikrinti, kad dėl asmenų, pateikiančių prašymą išduoti trumpalaikę vizą, ir dėl trečiųjų šalių piliečių, gavusių ilgalaikę vizą ar leidimą gyventi, būtų atliekami bent tokio lygio patikrinimai kaip dėl trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikomas bevizis režimas. Šiuo tikslu taip pat sudaromas stebėjimo sąrašas, į kurį įtraukiama informacija apie asmenis, įtariamus padarius sunkius nusikaltimus, įtariamus terorizmu, arba kai yra faktinių požymių ar pagrįstų priežasčių manyti, kad jie įvykdys sunkų nusikaltimą arba teroro aktą, ir tą sąrašą reikėtų naudoti ir šių kategorijų trečiųjų šalių piliečių patikrinimams;

(21)  tarptautiniai vežėjai, atlikdami savo pareigą pagal Konvenciją dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo, turėtų gebėti, VIS pateikdami užklausą, patikrinti, ar trumpalaikę vizą, ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi turintys trečiosios šalies piliečiai turi reikiamus galiojančius kelionės dokumentus. Šį patikrinimą turėtų būti įmanoma atlikti kasdien išgaunant dalį VIS duomenų į atskirą tik skaitymo režimu veikiančią duomenų bazę, kurioje būtų galima gauti mažiausią būtiną duomenų kiekį teikiant užklausą, kuriai pakaktų atsakymo „gerai“ (angl. OK) arba „negerai“ (angl. NOT OK). Vežėjai neturėtų turėti prieigos prie pačios prašymo bylos. Techninės prieigos prie VIS specifikacijos, pasinaudojant vežėjų sąsaja, turėtų kuo labiau mažinti poveikį keleivių kelionėms ir vežėjams. Todėl reikėtų apsvarstyti integravimo su AIS ir ETIAS galimybę; [15 pakeit.]

(21a)  siekiant apriboti šiame reglamente išdėstytų prievolių poveikį tarptautiniams vežėjams, vežantiems asmenų grupes sausumos transportu (autobusais), turėtų būti numatyti naudotojams patogūs mobilieji sprendimai; [16 pakeit.]

(21b)  per dvejus metus nuo šio reglamento taikymo pradžios Komisija turėtų įvertinti Konvencijos dėl Šengeno susitarimo, 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo, įgyvendinimo 26 straipsnyje nurodytų nuostatų tinkamumą, suderinamumą ir nuoseklumą VIS nuostatų dėl vežimo sausumos transportu (autobusais) tikslais. Turėtų būti atsižvelgiama į naujus pokyčius vežimo sausumos transportu (autobusais) srityje. Turėtų būti apsvarstytas poreikis iš dalies pakeisti tos konvencijos 26 straipsnyje arba šiame reglamente nurodytas nuostatas dėl vežimo sausumos transportu (autobusais); [17 pakeit.]

(22)  šiame reglamente turėtų būti apibrėžtos valstybių narių institucijos, kurioms gali būti suteikta prieiga prie VIS, kad jos galėtų įvesti, keisti, ištrinti duomenis arba naudotis duomenimis apie ilgalaikes vizas ir leidimus gyventi konkrečiais tikslais, kurie VIS nustatyti dėl šios dokumentų ir jų turėtojų kategorijos, ir tik tiek, kiek būtina jų užduotims atlikti;

(23)  bet koks VIS duomenų apie ilgalaikes vizas ir leidimus gyventi tvarkymas turėtų būti proporcingas siekiamiems tikslams ir būtinas kompetentingų institucijų užduotims atlikti. Naudodamosi VIS kompetentingos institucijos turi užtikrinti pagarbą asmens, kurio duomenų prašoma, orumui ir neliečiamybei, ir neturi diskriminuoti asmenų dėl lyties, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių požymių, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių įsitikinimų, priklausymo tautinei mažumai, turto, gimimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos;

(23a)  biometriniai duomenys, kurie šiame reglamente reiškia daktiloskopinius atspaudus ir veido atvaizdus, yra unikalūs ir todėl nustatant asmens tapatybę yra gerokai patikimesni už raidinius skaitmeninius duomenis. Tačiau biometriniai duomenys yra neskelbtini asmens duomenys. Todėl šiuo reglamentu nustatomas teisinis pagrindas ir apsaugos priemonės, taikytini tokių duomenų tvarkymui siekiant tiksliai nustatyti atitinkamų asmenų tapatybę; [18 pakeit.]

(24)  būtina, kad teisėsaugos institucijos turėtų naujausią informaciją, reikalingą savo užduotims atlikti kovojant su teroristiniais ir kitais sunkiais nusikaltimais. Valstybių narių teisėsaugos institucijų ir Europolo prieiga prie VIS nustatyta Tarybos sprendimu 2008/633/TVR. Šio sprendimo turinys turėtų būti įtrauktas į VIS reglamentą, suderinant jį su dabartine Sutarties teisine sistema;

(25)  jau įsitikinta, kad prieiga prie VIS duomenų teisėsaugos tikslu yra naudinga nustatant smurtine mirtimi mirusių asmenų tapatybę arba padedant tyrėjams padaryti didesnę pažangą tiriant prekybos žmonėmis, terorizmo arba prekybos narkotikais bylas. Todėl su ilgalaikiu buvimu ES susiję VIS duomenys taip pat turėtų būti prieinami valstybių narių paskirtosioms institucijoms ir Europos policijos biurui (Europolui) pagal šiame reglamente nustatytas sąlygas;

(26)  kadangi Europolas atlieka pagrindinį vaidmenį valstybių narių institucijoms bendradarbiaujant tarptautinių nusikaltimų tyrimo srityje, padėdamas visoje Sąjungoje užtikrinti nusikaltimų prevenciją, analizę ir tyrimą, Europolo dabartinė prieiga prie VIS atliekant jo užduotis turėtų būti susisteminta ir supaprastinta, taip pat atsižvelgiant į neseniai atliktus teisinės sistemos, kaip antai Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/794(22) pakeitimus;

(27)  prieiga prie VIS, suteikiama teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo arba tyrimo tikslu, yra asmenų, kurių asmens duomenys tvarkomi VIS, pagrindinių teisių į privatų ir šeimos gyvenimą ir asmens duomenų apsaugą apribojimas. Bet koks tokio pobūdžio apribojimas turi atitikti teisės nuostatas, kurios turi būti pakankamai tiksliai suformuluotos, kad asmenys galėtų prie jų derinti savo elgesį, ir asmenys turi būti apsaugoti nuo savivalės ir turi būti pakankamai aiškiai apibrėžta, kiek diskrecijos suteikiama kompetentingoms institucijoms ir kaip jos ja naudojasi. Bet koks teisių apribojimas turi būti būtinas demokratinėje visuomenėje, siekiant apginti teisėtus ir proporcingus interesus, ir turi būti proporcingas siekiamam teisėtam tikslui;

(28)  [Reglamentu 2018/XX dėl sąveikumo] sąveikumo (sienų ir vizų)] valstybės narės policijos institucijai, atitinkamai įgaliotai nacionalinės teisės aktais, suteikiama galimybė nustatyti asmens tapatybę naudojant to asmens biometrinius duomenis, paimtus atliekant jo tapatybės patikrinimą. Tačiau gali būti tam tikrų aplinkybių, kai asmens tapatybę būtina nustatyti paties asmens labui. Tai, be kita ko, tokie atvejai, kai surandamas asmuo, kuris buvo dingęs, pagrobtas arba nustatyta, kad jis yra prekybos žmonėmis auka. Vien tik tokiais atvejais teisėsaugos institucijoms turėtų būti suteikta greita prieiga prie VIS duomenų, kad jos galėtų greitai ir patikimai nustatyti asmens tapatybę ir nereikėtų laikytis visų išankstinių sąlygų ir taikyti papildomų atsargumo priemonių dėl teisėsaugos institucijų prieigos; [19 pakeit.]

(29)  duomenų palyginimai, atliekami naudojant latentinius pirštų atspaudus, kurie kaip daktiloskopiniai pėdsakai gali būti randami nusikaltimo vietoje, yra labai svarbi policijos bendradarbiavimo dalis. Galimybė palyginti latentinį piršto atspaudą su VIS saugomais pirštų atspaudų duomenimis tais atvejais, kai galima pagrįstai manyti, kad nusikaltimo vykdytojas arba auka gali būti registruotas VIS, ir prieš tai atlikus paiešką pagal Tarybos sprendimą 2008/615/TVR(23), turėtų būti labai naudinga priemonė valstybių narių teisėsaugos institucijoms vykdant teroristinių arba kitų sunkių nusikaltimų prevenciją, juos atskleidžiant ar tiriant, kai, pavyzdžiui, vienintelis nusikaltimo vietoje rastas įrodymas yra latentiniai pirštų atspaudai; [20 pakeit.]

(30)  būtina paskirti kompetentingas valstybių narių institucijas, taip pat centrinį prieigos punktą, per kurį būtų teikiami prašymai suteikti prieigą prie VIS duomenų, ir sudaryti sąrašą tų vykdomųjų padalinių, kurie paskirtosiose institucijose yra įgalioti prašyti tokios prieigos konkrečiais teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo arba tyrimo tikslais;

(31)  paskirtųjų institucijų vykdomųjų padalinių prašymai suteikti prieigą prie centrinėje sistemoje saugomų duomenų turėtų būti teikiami centriniam prieigos punktui ir turėtų būti pagrįsti. Paskirtųjų institucijų vykdomieji padaliniai, įgalioti prašyti prieigos prie VIS duomenų, neturėtų atlikti tokios prieigos pagrįstumą tikrinančios institucijos funkcijų. Centriniai prieigos punktai turėtų veikti nepriklausomai nuo paskirtųjų institucijų ir turėtų būti atsakingi už nepriklausomą užtikrinimą, kad būtų griežtai laikomasi prieigos sąlygų, nustatytų šiame reglamente. Išimtiniais skubos atvejais, kai būtina greitai gauti prieigą siekiant reaguoti į konkrečią ir realią su teroristiniais nusikaltimais arba kitais sunkiais nusikaltimais susijusią grėsmę, centrinis prieigos punktas turėtų gebėti pradėti vykdyti prašymą nedelsdamas ir tik vėliau atlikti patikrinimą;

(32)  siekiant apsaugoti asmens duomenis ir neleisti atlikti sistemingų paieškų teisėsaugos tikslais, VIS duomenys turėtų būti tvarkomi tik konkrečiais atvejais ir kai tai būtina teroristinių nusikaltimų ar kitų sunkių nusikaltimų prevencijai, atskleidimui arba tyrimui. Paskirtosios institucijos ir Europolas turėtų prašyti prieigos prie VIS tik tada, kai pagrįstai mano, kad tokia prieiga suteiks jiems informacijos, kuri jiems labai padės užkirsti kelią teroristiniam nusikaltimui ar kitam sunkiam nusikaltimui arba jį atskleisti ar tirti, arba prieš tai atlikus paiešką pagal Sprendimą 2008/615/TVR; [21 pakeit.]

(32a)  iš esmės valstybių narių galutiniai naudotojai atlieka paiešką atitinkamose nacionalinėse duomenų bazėje prieš pateikdami užklausą ES duomenų bazėms arba tuo pačiu metu; [22 pakeit.]

(33)  teisę ilgą laiką būti šalyje suteikiančių dokumentų vizų turėtojų asmens duomenys turėtų būti saugomi VIS ne ilgiau negu būtina VIS naudojimo tikslais. Trečiųjų šalių piliečių duomenis tikslinga saugoti penkerių metų laikotarpį, kad būtų galima atsižvelgti į tuos duomenis vertinant prašymus išduoti trumpalaikes vizas, nustatyti užsibuvimo atvejus pasibaigus dokumento galiojimo laikotarpiui ir atlikti tuos dokumentus gavusių trečiųjų šalių piliečių saugumo vertinimus. Turimi duomenys apie ankstesnį dokumento naudojimą galėtų palengvinti trumpalaikių vizų išdavimą ateityje. Trumpesnio duomenų saugojimo laikotarpio nepakaktų užtikrinti, kad nustatyti tikslai būtų pasiekti. Po penkerių metų duomenys turėtų būti ištrinti, nebent būtų priežasčių ištrinti juos anksčiau; [23 pakeit.]

(34)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679(24) taikomas valstybių narių atliekamam asmens duomenų tvarkymui pagal šį reglamentą. Teisėsaugos institucijų atliekamas asmens duomenų tvarkymas nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais yra reglamentuojamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680(25);

(35)  Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrių nariai ir su grąžinimu susijusias užduotis atliekančios darbuotojų grupės pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1624 turi teisę naudotis Europos ES duomenų bazėmis, kai tai būtina atliekant veiklos plane dėl patikrinimų kertant sieną, sienų stebėjimo ir grąžinimo nustatytas veiklos užduotis, priimančiajai valstybei narei leidus. Siekiant palengvinti tokį naudojimąsi ir kad tie būriai ir grupės galėtų gauti veiksmingą prieigą prie VIS esančių duomenų, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai turėtų būti suteikta prieiga prie VIS. Tokia prieiga turėtų būti suteikiama pagal tokias pačias sąlygas ir apribojimus, kokie taikomi valstybių narių kompetentingų institucijų prieigai kiekvienu konkrečiu tikslu, kuriuo galima naudotis VIS duomenimis; [24 pakeit.]

(36)  trečiųjų šalių piliečių, kurie neatitinka ar nebeatitinka atvykimo, buvimo ar gyvenimo valstybėje narėje sąlygų, grąžinimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/115/EB(26) yra labai svarbi visapusiškų pastangų kovoti su neteisėta migracija dalis ir svarbus visuomenės interesas;

(37)  dėl trečiųjų šalių, į kurias grąžinama, dažnai nėra Komisijos priimtų sprendimų dėl tinkamumo pagal Reglamento (ES) 2016/679 45 straipsnį arba pagal nacionalines nuostatas, kuriomis į nacionalinę teisę perkeltas Direktyvos (ES) 2016/680 36 straipsnis. Be to, nors Sąjungoje dėta daug pastangų bendradarbiauti su svarbiausiomis ES neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių, turinčių prievolę grįžti, kilmės šalimis, nesugebėta užtikrinti, kad tokios trečiosios šalys sistemingai vykdytų tarptautinės teisės nustatytą prievolę dėl savo piliečių readmisijos. Readmisijos susitarimai, kurie yra sudaryti arba dėl kurių Sąjunga arba valstybės narės vykdo derybas ir kuriais nustatomos tinkamos apsaugos priemonės perduodant duomenis trečiosioms šalims pagal asmens duomenys, kuriuos valstybės narės gavo pagal šį reglamentą, neturėtų būti perduodami bet kuriai trečiajai šaliai, tarptautinei organizacijai arba privačiam Sąjungoje ar už jos ribų įsisteigusiam subjektui ir jiems neturėtų būti suteikiama prieiga prie tų duomenų. Tačiau tos taisyklės išimties tvarka turėtų būti galima perduoti tokius asmens duomenis trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai, jeigu tokiam perdavimui taikomos griežtos sąlygos ir kai to reikia pavieniais atvejais, siekiant padėti nustatyti trečiosios šalies piliečio tapatybę dėl jam taikomos grąžinimo procedūros. Jeigu nėra sprendimo dėl tinkamumo įgyvendinimo akto, nurodyto Reglamento Reglamente (ES) 2016/679 46 straipsnį arba pagal nacionalines nuostatas, priimtas perkeliant į nacionalinę teisę Direktyvos (ES) 2016/680 37 straipsnį, yra sudaryti tik su nedaugeliu tokių trečiųjų šalių, o bet kokių naujų susitarimų sudarymas ateityje tebėra neužtikrintas. Tokiomis aplinkybėmis asmens duomenys galėtų, forma arba perdavimams taikomų tinkamų apsaugos priemonių, nurodytų tame reglamente, VIS duomenis išimties tvarka turėtų būti pagal šį reglamentą tvarkomi kartu su trečiųjų šalių institucijomis, siekiant įgyvendinti Sąjungos grąžinimo politiką galima perduoti trečiajai šaliai arba tarptautinei organizacijai tik tuo atveju, jei tenkinamos sąlygos, nustatytos Reglamento (ES) 2016/679 49 straipsnio 1 dalies d punktu arba nacionalinėmis nuostatomis, kuriomis į nacionalinę teisę perkeltas Direktyvos (ES) 2016/680 38 arba 39 straipsnis tai būtina dėl svarbių viešojo intereso priežasčių, kaip nurodyta tame reglamente; [25 pakeit.]

(38)  valstybės narės turėtų leisti susipažinti su atitinkamais asmens duomenimis, tvarkomais VIS, pagal taikomas duomenų apsaugos taisykles ir kai tai būtina atskirais atvejais atliekant užduotis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) …/…(27) [Reglamentas dėl perkėlimo į ES sistemos], [Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai] ir atitinkamoms tarptautinėms organizacijoms, tokioms kaip Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras, Tarptautinė migracijos organizacija ir Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas, dėl pabėgėlių ir perkėlimo operacijų, kai tai susiję su trečiųjų šalių piliečiais arba asmenimis be pilietybės, apie kuriuos valstybės narės joms praneša įgyvendindamos Reglamentą (ES) …/… [Reglamentas dėl perkėlimo į ES sistemos]; [26 pakeit.]

(39)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/200127 (ES) 2018/1725(28) taikomas Sąjungos institucijų arba įstaigų veiklai, kurią jos vykdo atlikdamos su VIS operacijų valdymu susijusias savo užduotis; [27 pakeit.]

(40)  vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateikė nuomonę [data] 2018 m. gruodžio 12 d.; [28 pakeit.]

(41)  siekiant sustiprinti trečiųjų šalių bendradarbiavimą dėl neteisėtų migrantų readmisijos ir palengvinti ES neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių, kurių duomenys gali būti saugomi VIS, grąžinimą, VIS turėtų būti saugomos asmenų, pateikiančių prašymą išduoti trumpalaikę vizą, kelionės dokumentų kopijos. Kitaip negu iš VIS gauta informacija, kelionės dokumentų kopijos yra trečiųjų šalių plačiau pripažįstamas pilietybės įrodymas;

(42)  rėmimasis kelionės dokumentų, kurių turėtojui suteikiama teisė kirsti ES išorės sienas ir į kuriuos gali būti įklijuojama viza, sąrašu, kuris nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1105/2011/ES(29), yra privaloma prašymo išduoti vizą nagrinėjimo procedūros dalis. Vizų institucijos turėtų sistemingai vykdyti šią prievolę, todėl šis sąrašas turėtų būti įtrauktas į VIS, kad būtų galima automatiškai patikrinti asmens, pateikiančio prašymą išduoti vizą, kelionės dokumento pripažinimą;

(43)  nedarant poveikio valstybių narių atsakomybei už duomenų, įvedamų į VIS, tikslumą, „eu-LISA“ turėtų būti atsakinga už užtikrinimą, kad duomenys būtų tinkamos kokybės, sukuriant, prižiūrint ir nuolat atnaujinant centrinę duomenų kokybės stebėsenos priemonę, ir už reguliarų ataskaitų teikimą valstybėms narėms; [29 pakeit.]

(44)  kad būtų galima geriau stebėti naudojimąsi VIS, siekiant analizuoti su migracijos spaudimu ir sienų valdymu susijusias tendencijas, „eu-LISA“ turėtų gebėti sukurti priemonę, kad galėtų teikti statistines ataskaitas valstybėms narėms, Komisijai ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai, nekeldama pavojaus duomenų vientisumui. Todėl „eu-LISA“ turėtų būti sukurta centrinė statistinių duomenų saugykla laikyti tam tikrus statistinius duomenis centrinėje saugykloje, kad būtų galima teikti [Reglamente 2018/XX dėl sąveikumo (sienų ir vizų)] nurodytas ataskaitas ir statistinius duomenis. Jokiuose rengiamuose statistiniuose duomenyse neturi būti asmens duomenų; [30 pakeit.]

(45)  šis reglamentas nedaro poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB taikymui(30);

(46)  kadangi šio reglamento tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl poreikio užtikrinti bendros vizų politikos įgyvendinimą, aukšto lygio saugumą erdvėje be vidaus sienų kontrolės ir laipsnišką integruotos išorės sienų valdymo sistemos kūrimą tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(47)  šiuo reglamentu nustatomos griežtos prieigos prie VIS taisyklės ir būtinos apsaugos priemonės. Jame taip pat numatomos fizinių asmenų teisės susipažinti su duomenimis, juos taisyti ir ištrinti ir teisių gynimo priemonės, visų pirma teisė į apskundimą teismine tvarka, taip pat viešųjų nepriklausomų institucijų vykdoma duomenų tvarkymo operacijų priežiūra. Šiuo reglamentu nustatoma papildomų apsaugos priemonių atsižvelgiant į konkrečius poreikius dėl naujų kategorijų duomenų, kurie bus tvarkomi VIS. Todėl šiame reglamente gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintų principų, visų pirma teisės į žmogaus orumą, teisės į laisvę ir saugumą, teisės į privatų ir šeimos gyvenimą, teisės į asmens duomenų apsaugą, teisės į prieglobstį ir apsaugą pagal negrąžinimo principą bei apsaugą perkėlimo, išsiuntimo arba išdavimo (ekstradicijos) atveju, teisės į nediskriminavimą, vaiko teisių ir teisės į veiksmingą teisinę gynybą;

(47a)  šis reglamentas nedaro poveikio pareigoms, kylančioms iš 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvencijos dėl pabėgėlių statuso, papildytos 1967 m. sausio 31 d. Niujorko protokolu, ir visiems Sąjungos bei jos valstybių narių tarptautiniams įsipareigojimams; [31 pakeit.]

(48)  specialios nuostatos turėtų būti taikomos trečiųjų šalių piliečiams, kuriems taikomas reikalavimas turėti vizą ir kurie yra Sąjungos piliečio, kuriam taikoma Direktyva 2004/38/EB, šeimos nariai arba trečiosios šalies piliečio, kuris pagal Sąjungos teisę naudojasi laisvo judėjimo teise, šeimos nariai, neturintys Direktyvoje 2004/38/EB nurodytos leidimo gyventi šalyje kortelės. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje laikydamasis Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų. Atitinkami apribojimai ir sąlygos yra nustatyti Direktyvoje 2004/38/EB;

(49)  kaip patvirtino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, tokie šeimos nariai turi teisę ne tik atvykti į valstybės narės teritoriją, bet ir šiuo tikslu gauti atvykimo vizą. Valstybės narės turi suteikti tokiems asmenims visas galimybes gauti reikiamas vizas, kurios turi būti išduodamos nemokamai, kuo greičiau ir skubos tvarka;

(50)  teisė gauti vizą nėra besąlygiška, nes ja pasinaudoti gali būti neleista tiems šeimos nariams, kurie kelia grėsmę viešajai tvarkai, visuomenės saugumui arba visuomenės sveikatai, kaip nustatyta Direktyvoje 2004/38/EB. Šiomis aplinkybėmis tokių šeimos narių asmens duomenys gali būti tikrinami tik tada, kai tie duomenys susiję su jų tapatybe ir statusu, ir tik tiek, kiek reikia įvertinti, ar jie gali kelti grėsmę saugumui. Jų prašymai išduoti vizas iš tiesų turėtų būti nagrinėjami atsižvelgiant tik į grėsmes saugumui, tačiau ne į su migracija susijusią riziką;

(51)  pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas. Kadangi šis reglamentas grindžiamas Šengeno acquis, remdamasi to protokolo 4 straipsniu, per šešis mėnesius po to, kai Taryba nusprendžia dėl šio reglamento, Danija nusprendžia, ar jį įtrauks į savo nacionalinę teisę;

(52)  šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2000/365/EB(31); todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(53)  šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2002/192/EB(32); todėl Airija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(54)  Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarime dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis(33), kurios patenka į Tarybos sprendimo 1999/437/EB(34) 1 straipsnio A punkte nurodytą sritį;

(55)  Šveicarijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis(35), kurios patenka į Tarybos sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2008/146/EB(36) 3 straipsniu ir Tarybos sprendimo 2008/149/TVR(37) 3 straipsniu;

(56)  Lichtenšteino atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis(38), kurios patenka į Tarybos sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2011/350/ES(39) 3 straipsniu ir Tarybos sprendimo 2011/349/ES(40) 3 straipsniu;

(57)  šis reglamentas, išskyrus jo 22r straipsnį, yra aktas, pagrįstas Šengeno acquis ar kitaip susijęs su Šengeno acquis, kaip apibrėžta atitinkamai 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje, 2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalyje ir 2011 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalyje, išskyrus Bulgarijai ir Rumunijai taikytinas nuostatas, nustatytas Tarybos sprendimu (ES) 2017/1908(41),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008 iš dalies keičiamas taip:

-1)  pavadinimas pakeičiamas taip:"

„2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo informacija apie trumpalaikes vizas, ilgalaikes vizas ir leidimus gyventi tarp valstybių narių (VIS reglamentas).“ [32 pakeit.]

"

1)  1 straipsnyje įterpiamos šios pastraipos:"

„Šiuo reglamentu taip pat nustatomos valstybių narių keitimosi informacija apie ilgalaikes vizas ir leidimus gyventi, įskaitant tam tikrus sprendimus dėl ilgalaikių vizų ir leidimų gyventi, procedūros.

Tapatybės, kelionės dokumento ir biometrinių duomenų saugojimas bendroje tapatybės duomenų saugykloje (bendroje TDS), sukurtoje Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2018/XX* [Reglamentas 2018/XX dėl sąveikumo (sienų ir vizų)] 17 straipsniu, padeda supaprastinti ir palengvinti teisingą VIS registruotų asmenų tapatybės nustatymą.“

_______

* Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2018/XX* [Reglamentas 2018/XX dėl sąveikumo (sienų ir vizų)] (OL L).“;

"

2)  2 straipsnis pakeičiamas taip:"

„2 straipsnis

VIS tikslas

1.  VIS tikslas – gerinti bendros vizų politikos, taikomos trumpalaikėms vizoms, įgyvendinimą, konsulinį bendradarbiavimą ir centrinių vizų institucijų konsultavimąsi, palengvinant valstybių narių keitimąsi duomenimis apie gautus prašymus ir dėl jų priimtus sprendimus, siekiant: [33 pakeit.]

   a) supaprastinti ir paspartinti prašymų išduoti vizą nagrinėjimo tvarką; [34 pakeit.]
   b) išvengti valstybės narės, atsakingos už prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų nesilaikymo;
   c) palengvinti kovą su sukčiavimu;
   d) palengvinti patikrinimus valstybių narių išorės sienų perėjimo punktuose ir valstybių narių teritorijoje;
   e) padėti nustatyti bet kurio asmens, kuris gali neatitikti ar nebeatitikti atvykimo, buvimo arba gyvenimo valstybių narių teritorijoje sąlygų, tapatybę ir jį grąžinti;
   f) padėti nustatyti 22o straipsnyje nurodytų dingusių asmenų tapatybę; [35 pakeit.]
   g) palengvinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/2013* ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES** taikymą;
   h) prisidėti padėti užkirsti kelią grėsmei kiekvienos valstybės narės vidaus saugumui, visų pirma prisidedant prie teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo, esant deramoms ir griežtai apibrėžtoms aplinkybėms; [36 pakeit.]
   i) padėti užkirsti kelią grėsmei kiekvienos valstybės narės vidaus saugumui; [37 pakeit.]
   j) užtikrinti teisingą asmenų tapatybės nustatymą;
   k) padėti siekti Šengeno informacinės sistemos (SIS) tikslų, susijusių su perspėjimais apie trečiųjų šalių piliečius, kuriems atsisakoma leisti atvykti, apie asmenis, ieškomus siekiant juos suimti arba jų perdavimo ar ekstradicijos tikslais, apie dingusius asmenis, apie asmenis, kurie ieškomi kaip galintys padėti teisminiam procesui, ir apie asmenis dėl slaptų patikrinimų arba specialiųjų patikrinimų.

2.  Dėl ilgalaikių vizų ir leidimų gyventi VIS tikslas yra palengvinti valstybių narių keitimąsi duomenimis apie sprendimus, susijusius su šiais dokumentais, siekiant:

   a) palaikyti aukšto lygio saugumą visose valstybėse narėse, padedant įvertinti, ar dokumento prašytojas arba turėtojas laikomas keliančiu grėsmę viešajai tvarkai, arba vidaus saugumui ar visuomenės sveikatai, prieš jam atvykstant į išorės sienos perėjimo punktą; [38 pakeit.]
   b) didinti patikrinimų kertant sieną palengvinti patikrinimus išorės sienų perėjimo punktuose ir padidinti patikrinimų valstybių narių teritorijoje veiksmingumą; [39 pakeit.]
   c) prisidėti padėti užkirsti kelią grėsmei kiekvienos valstybės narės vidaus saugumui, visų pirma prisidedant prie teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo, esant deramoms ir griežtai apibrėžtoms aplinkybėms; [40 pakeit.]
   d) užtikrinti teisingą asmenų tapatybės nustatymą;
   da) padėti nustatyti 22o straipsnyje nurodytų dingusių asmenų tapatybę; [41 pakeit.]
   e) palengvinti Reglamento (ES) Nr. 604/2013* ir Direktyvos 2013/32/ES* taikymą;
   f) padėti siekti Šengeno informacinės sistemos (SIS) tikslų, susijusių su perspėjimais apie trečiųjų šalių piliečius, kuriems atsisakoma leisti atvykti, apie asmenis, ieškomus siekiant juos suimti arba jų perdavimo ar ekstradicijos tikslais, apie dingusius asmenis, apie asmenis, kurie ieškomi kaip galintys padėti teisminiam procesui, ir apie asmenis dėl slaptų patikrinimų arba specialiųjų patikrinimų.

_________________

* 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 2013 6 29, p. 31).

** 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, 2013 6 29, p. 60).“;

"

2a)  įterpiamas šis straipsnis:"

„2a straipsnis

Struktūra

1.  VIS pagrindas yra centralizuota struktūra; ją sudaro:

   a) bendra tapatybės duomenų saugykla, sukurta [Reglamento 2018/XX dėl sąveikumo (sienų ir vizų) 17 straipsnio 2 dalimi];
   b) centrinė informacinė sistema (VIS centrinė sistema);
   c) sistemos sąsaja kiekvienoje valstybėje narėje (toliau – nacionalinė sąsaja arba NI-VIS), per kurią palaikomas ryšys su tam tikros valstybės narės atitinkama centrine nacionaline institucija, arba vienoda nacionalinė sąsaja (VNS) kiekvienoje valstybėje narėje, pagrįsta bendromis techninėmis specifikacijomis ir vienoda visose valstybėse narėse, per kurią palaikomas VIS centrinės sistemos ryšys su valstybių narių nacionalinėmis infrastruktūromis;
   d) VIS centrinės sistemos ir nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūra;
   e) saugus ryšių kanalas tarp VIS centrinės sistemos ir AIS centrinės sistemos;
   f) saugi ryšių infrastruktūra, apimanti VIS centrinę sistemą ir [Reglamento 2018/XX dėl sąveikumo (sienų ir vizų) 6 straipsniu] sukurto Europos paieškos portalo, [Reglamento 2018/XX dėl sąveikumo (sienų ir vizų) 12 straipsniu] sukurtos bendros biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugos, [Reglamento 2018/XX dėl sąveikumo (sienų ir vizų) 17 straipsniu] sukurtos bendros tapatybės duomenų saugyklos ir [Reglamento 2018/XX dėl sąveikumo (sienų ir vizų) 25 straipsniu] sukurto daugybinių tapatybių detektoriaus centrines infrastruktūras;
   g) konsultavimosi dėl prašymų ir keitimosi informacija tarp centrinių vizų institucijų mechanizmas („VISMail“);
   h) vežėjų sąsaja;
   i) saugi saityno paslauga, teikianti galimybę palaikyti ryšį tarp VIS centrinės sistemos ir vežėjų sąsajos bei tarptautinių sistemų;
   j) ataskaitų ir statistinių duomenų saugykla;
   k) priemonė, kuria prašytojams sudaroma galimybė duoti sutikimą dėl papildomo jų prašymo bylos saugojimo laikotarpio arba jį atšaukti.

VIS centrinė sistema, vienodos nacionalinės sąsajos, saityno paslauga, vežėjų sąsaja ir VIS ryšių infrastruktūra, kiek techniškai įmanoma, turi ir naudoja bendrus aparatinės ir programinės įrangos komponentus atitinkamai su AIS centrine sistema, AIS vienodomis nacionalinėmis sąsajomis, ETIAS vežėjų sąsaja, AIS saityno paslauga ir AIS ryšių infrastruktūra.

2.  NI-VIS sudaro:

   a) po vieną vietinę nacionalinę sąsają (LNI) kiekvienoje valstybėje narėje – tokia sąsaja valstybė narė fiziškai prijungiama prie saugaus ryšių tinklo; šią sąsają sudaro, be kita ko, šifravimo įtaisai, skirti VIS. LNI yra valstybių narių teritorijoje;
   b) viena atsarginė LNI (BLNI), kurios turinys ir veikimas nesiskiria nuo LNI.

3.  LNI ir BLNI turi būti naudojamos tik VIS taikomuose Sąjungos teisės aktuose apibrėžtais tikslais.

4.  Centralizuotos paslaugos dubliuojamos dviejose skirtingose vietose, t. y. Strasbūre, Prancūzijoje, kur yra pagrindinės VIS centrinės sistemos priegloba, centrinis padalinys, ir Sankt Johan prie Pongau, Austrijoje, kur yra atsarginės VIS centrinės sistemos priegloba ir atsarginis centrinis padalinys. Pagrindinės VIS centrinės sistemos ir atsarginės VIS centrinės sistemos ryšys turi užtikrinti nuolatinį centrinio padalinio ir atsarginio centrinio padalinio duomenų sinchronizavimą. Ryšių infrastruktūra palaiko ir padeda užtikrinti nepertraukiamą prieigą prie VIS. Ji apima papildomus ir atskirtus kelius VIS centrinės sistemos ir atsarginės VIS centrinės sistemos ryšiams, taip pat turi papildomus ir atskirtus kelius kiekvienos nacionalinės sąsajos ir VIS centrinės sistemos bei atsarginės VIS centrinės sistemos ryšiams. Ryšių infrastruktūra užtikrina užšifruotą, virtualų, privatų specialiai VIS duomenims ir valstybių narių tarpusavio bei valstybių narių ir už VIS centrinės sistemos operacijų valdymą atsakingos institucijos komunikacijai skirtą tinklą.“; [42 pakeit.]

"

3)  3 straipsnis išbraukiamas;

4)  4 straipsnis iš dalies pakeičiamas taip:

a)  papildomas šiuo punktu:"

3a) centrinė institucija – tai Reglamento (EB) Nr. 810/2009 tikslais valstybės narės įsteigta institucija; [43 pakeit.]

"

b)  papildomas šiais punktais:"

12) „VIS duomenys – visi VIS centrinėje sistemoje ir bendroje TDS pagal 9–14 ir 22c–22f straipsnius saugomi duomenys;

   13) tapatybės duomenys – 9 straipsnio 4 punkto a ir aa papunkčiuose nurodyti duomenys;
   14) pirštų atspaudų duomenys – VIS byloje saugomi su pirštų atspaudais susiję duomenys;
   15) veido atvaizdas – skaitmeninis veido atvaizdas, kurio vaizdo skiriamoji geba ir kokybė yra pakankamos, kad būtų galima naudoti automatinę biometrinę atitiktį; [44 pakeit.]
   16) Europolo duomenys – asmens duomenys, kuriuos tvarko Europolas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/794* 18 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytu tikslu;
   17) leidimas gyventi – bet kuris leidimas gyventi šalyje, valstybių narių išduotas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1030/2002** nustatyta vienoda forma, ir bet kuris kitas Reglamento (ES) 2016/399 2 straipsnio 16 dalies b punkte nurodytas dokumentas;
   18) ilgalaikė viza – valstybės narės išduotas leidimas, kaip nustatyta Šengeno konvencijos 18 straipsnyje;
   19) nacionalinė priežiūros institucija priežiūros institucijos terminas, vartojamas kalbant apie teisėsaugos tikslus, reiškia pagal tai Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679*** 51 straipsnio 1 dalyje nurodytos priežiūros institucijos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/680**** 41 straipsnį įsteigtą straipsnyje nurodytos priežiūros instituciją institucijos; [45 pakeit.]
   19a) atitiktis – atitiktis, nustatoma lyginant atitinkamus duomenis, įrašytus VIS prašymo byloje, su atitinkamais duomenimis, laikomais įraše, rinkmenoje arba perspėjime, kurie užregistruoti VIS, Šengeno informacinėje sistemoje, AIS, ETIAS, EURODAC, Europolo duomenyse arba Interpolo SLTD duomenų bazėse; [46 pakeit.]
   20) teisėsauga – teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencija, atskleidimas arba tyrimas, laikantis griežtai apibrėžtų sąlygų; [47 pakeit.]
   21) teroristiniai nusikaltimai – nacionalinėje teisėje nustatytos nusikalstamos veikos, atitinkančios nurodytąsias nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje direktyvos (ES) 2017/541***** arba joms 3–14 straipsniuose, o valstybių narių, kurioms ta direktyva netaikoma, atveju – veikos, lygiavertės vienai iš tų veikų; [48 pakeit.]
   22) sunkūs nusikaltimai – nusikalstamos veikos, atitinkančios nurodytąsias Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR****** 2 straipsnio 2 dalyje arba joms lygiavertės, jeigu už jas pagal nacionalinę teisę baudžiama laisvės atėmimo arba laisvės apribojimo bausme, kurios ilgiausias terminas – bent treji metai.

________________

* 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).

** 2002 m. birželio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1030/2002, nustatantis vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą (OL L 157, 2002 6 15, p. 1).

*** 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1). [49 pakeit.]

**** 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

***** 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

****** 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002 7 18, p. 1).“;

"

5)  5 straipsnis pakeičiamas taip:"

„5 straipsnis

Duomenų kategorijos

1.  Į VIS įrašomi tik šių kategorijų duomenys:

   a) raidiniai skaitmeniniai duomenys apie trumpalaikės vizos prašytoją ir apie prašomas, išduotas, neišduotas, panaikintas, atšauktas arba pratęsto galiojimo vizas, nurodyti 9 straipsnio 1–4 punktuose ir 10–14 straipsniuose; raidiniai skaitmeniniai duomenys apie išduotas, panaikintas, neišduotas, anuliuotas, atšauktas arba pratęsto galiojimo ilgalaikes vizas ir leidimus gyventi, nurodyti 22c, 22d, 22e ir 22f straipsniuose, taip pat informacija apie 9a ir 22b straipsniuose nurodytas atitiktis ir apie 9c straipsnio 6 dalyje nurodytų patikrinimų rezultatus;
   b) 9 straipsnio 5 punkte ir 22c straipsnio 2 dalies f punkte nurodyti veido atvaizdai;
   c) 9 straipsnio 6 punkte ir, 22c straipsnio 2 dalies g punkte ir 22d straipsnio g punkte nurodyti pirštų atspaudų duomenys; [50 pakeit.]
   ca) kelionės dokumento, nurodyto 9 straipsnio 7 dalyje, asmens duomenų puslapio nuskaitytos kopijos; [51 pakeit.]
   d) nuorodos į kitus prašymus, kaip nurodyta 8 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir 22a straipsnio 3 dalyje.

2.  16 straipsnyje, 24 straipsnio 2 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje nurodyti pranešimai, perduoti naudojantis VIS, neregistruojami VIS, nedarant poveikio duomenų tvarkymo operacijų registravimui pagal 34 straipsnį.

3.  Bendroje TDS saugomi duomenys, kurie nurodyti 9 straipsnio 4 punkto a–cc papunkčiuose, 9 straipsnio 5 ir 6 punktuose, 22c straipsnio 2 dalies a–cc, f ir g punktuose ir 22d straipsnio a–cc a–c, f ir g punktuose. Visi kiti VIS duomenys saugomi VIS centrinėje sistemoje.“ [52 pakeit.]

"

6)  įterpiamas 5a straipsnis:"

„5a straipsnis

Pripažįstamų kelionės dokumentų sąrašas

1. Į VIS įtraukiamas kelionės dokumentų, kurių turėtojui suteikiama teisė kirsti išorės sienas ir į kuriuos gali būti įklijuojama viza, sąrašas, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1105/2011/ES*. [53 pakeit. (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)]

2. Į VIS įtraukiama funkcija, pagal kurią centralizuotai tvarkomas pripažįstamų kelionės dokumentų sąrašas ir pranešimai apie šiame sąraše esančių kelionės dokumentų pripažinimą arba nepripažinimą pagal Sprendimo Nr. 1105/2011/ES 4 straipsnį. [54 pakeit. (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)]

3. 2 dalyje nurodytos funkcijos valdymo išsamios taisyklės nustatomos įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. [55 pakeit. (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)]

_________________

* 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas 1105/2011/ES dėl kelionės dokumentų, kurių turėtojui suteikiama teisė kirsti išorės sienas ir į kuriuos gali būti įklijuojama viza, sąrašo ir dėl šio sąrašo sudarymo mechanizmo sukūrimo (OL L 287, 2011 11 4, p. 9).“;

"

7)  6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

-a)  1 dalis pakeičiama taip:"

1. Nedarant poveikio 22a straipsniui, pasinaudoti VIS 5 straipsnio 1 dalyje nurodytiems duomenims įvesti, keisti ar naikinti pagal šį reglamentą gali tik tinkamai įgaliotas vizų institucijų personalas. Tinkamai įgaliotų darbuotojų skaičius griežtai ribojamas tiek, kiek būtina veiksmingai įgyvendinti jų pareigoms.“ [56 pakeit.]

"

a)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Prieiga prie VIS naudojimosi jos duomenimis tikslu suteikiama tik tinkamai įgaliotiems kiekvienos valstybės narės nacionalinių institucijų ir ES įstaigų, kompetentingų atlikti užduotis 15–22, 22c–22f ir 22g–22j l straipsniuose, taip pat [Reglamento 2018/XX dėl sąveikumo (sienų ir vizų)]] 20 ir 21 straipsniuose nustatytais tikslais, darbuotojams.

Institucijos, turinčios teisę susipažinti su VIS arba turėti prie jų prieigą teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo ir tyrimo tikslais, skiriamos vadovaujantis IIIb skyriumi. [57 pakeit.]

Ši prieiga suteikiama tik tiek, kiek tie duomenys būtini jų užduotims atlikti siekiant tų tikslų, ir proporcingai siekiamiems tikslams.“;

"

aa)  3 dalis pakeičiama taip:"

3. Kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingas institucijas, tinkamai įgaliotą personalą, kuris turi prieigą prie VIS, kad įvestų, keistų, ištrintų joje esančius duomenis ar jais naudotųsi. Kiekviena valstybė narė nedelsdama perduoda „eu-LISA“ šių institucijų, įskaitant 29 straipsnio 3a dalyje nurodytas institucijas, sąrašą ir praneša apie jo pakeitimus. Tame sąraše konkrečiai nurodoma, kokių duomenų ir kokiems tikslams kiekviena institucija gali ieškoti.

eu-LISA“ užtikrina, kad šis sąrašas, 22k straipsnio 2 dalyje nurodytų paskirtųjų institucijų sąrašas ir 22k straipsnio 4 dalyje nurodytų centrinių prieigos punktų sąrašas būtų kasmet skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Laikotarpiu iki kasmetinio sąrašo paskelbimo „eu-LISA“ prižiūri nuolat atnaujinamą sąrašą savo svetainėje ir įtraukia į jį valstybių narių atsiunčiamus pakeitimus.“; [58 pakeit.]

"

b)  įterpiama 4 dalis:"

„4. VIS nustatoma šio sąrašo centralizuoto tvarkymo funkcija.“

"

c)  įterpiama 5 dalis:"

„5. Komisija pagal 48a straipsnį priima deleguotuosius aktus dėl sąrašo centralizuoto tvarkymo funkcijos, nurodytos 3 dalyje, valdymo išsamios taisyklės nustatomos įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros išsamių taisyklių.“ [59 pakeit.]

"

7a)  7 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Bet kuriai kompetentingai institucijai tvarkant asmens duomenis VIS, asmenys, vizų turėtojai ar ilgalaikių vizų ar leidimų gyventi prašantys asmenys ir jų turėtojai nediskriminuojami dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės arba socialinės kilmės, genetinių požymių, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitų pažiūrų, priklausymo nacionalinei mažumai, nuosavybės, gimimo aplinkybių, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos. Visapusiškai gerbiamas žmogaus orumas ir neliečiamybė bei pagrindinės teisės, taip pat laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos pripažįstamų principų, įskaitant teisę į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugą. Ypač daug dėmesio skiriama vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems ir asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga. Visų pirma atsižvelgiama į vaiko interesus.“; [60 pakeit.]

"

8)  7 straipsnis papildomas šiomis dalimis:"

„3. Vykdydamos visas šiame reglamente numatytas procedūras valstybės narės pirmiausia vadovaujasi teikia pirmenybę vaiko interesams, visapusiškai laikydamosi Tarptautinės vaiko interesais teisių konvencijos. Turi būti atsižvelgiama į vaiko gerovę, saugumą ir apsaugą, ypač kai yra rizika, kad vaikas gali būti prekybos žmonėmis auka, ir atsižvelgiama į vaiko nuomonę bei jos deramai paisoma, kaip tinka pagal jo amžių ir brandą. [61 pakeit.]

3a.  Valstybės narės įgyvendina reglamentą visapusiškai laikydamosi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, visų pirma, teisės į žmogaus orumą, teisės į laisvę ir saugumą, teisės į privatų ir šeimos gyvenimą, teisės į asmens duomenų apsaugą, teisės į prieglobstį, negrąžinimo principo apsaugos ir apsaugos išvežimo, išsiuntimo ir ekstradicijos atveju, teisės į nediskriminavimą, vaiko teisių ir teisės į veiksmingą teisinę gynybą.“; [62 pakeit.]

"

8a)  Įterpiamas šis straipsnis:"

„7a straipsnis

Vaikų pirštų atspaudai

1.  Nukrypstant nuo 22c straipsnio 2 dalies g punkto, į VIS neįvedami jaunesnių nei 6 amžiaus vaikų pirštų atspaudai.

2.  Vyresnių nei šešerių metų nepilnamečių asmenų biometrinius duomenis užfiksuoja pareigūnai, specialiai apmokyti paimti nepilnamečio asmens biometrinius duomenis vaikui patogiu ir į jį atsižvelgiant būdu, taip pat visapusiškai vadovaujantis vaiko interesais ir apsaugos priemonėmis, nustatytomis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje.

Imant nepilnamečio asmens biometrinius duomenis dalyvauja, kai yra, suaugęs šeimos narys. Su nelydimu nepilnamečiu būna globėjas, atstovas arba, jei negalima paskirti atstovo, asmuo, apmokytas saugoti nepilnamečio interesus ir jo bendrą gerovę, imant nepilnamečio asmens biometrinius duomenis. Tokiu apmokytu asmeniu negali būti oficialus pareigūnas, atsakingas už biometrinių duomenų ėmimą, toks asmuo veikia nepriklausomai ir negauna jokių nurodymų iš pareigūno ar tarnybos, kurie yra atsakingi už biometrinių duomenų ėmimą. Prieš nepilnamečius nenaudojama jokia prievarta, siekiant užtikrinti jų pareigos pateikti biometrinius duomenis laikymąsi.

3.  Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 810/2009 13 straipsnio 2 dalies, konsulatai nereikalauja 6–12 metų amžiaus vaikų asmeniškai atvykti į konsulatą biometrinių identifikatorių rinkimui, jei dėl to šeimos patirtų pernelyg didelę naštą ir išlaidas. Tokiais atvejais biometriniai identifikatoriai paimami prie išorės sienų, ten ypač didelį dėmesį reikia atkreipti siekiant išvengti prekybos vaikais.

4.  Nukrypstant nuo nuostatų dėl duomenų naudojimo, kaip nurodyta II, III, IIIa ir IIIb skyriuose, su vaikų pirštų atspaudais galima susipažinti tik šiais tikslais:

   a) siekiant patikrinti vaiko tapatybę vizų paraiškos procedūroje, laikantis 15 straipsnio, ir prie išorės sienų, laikantis 18 ir 22g straipsnių, ir
   b) pagal IIIb skyrių, siekiant prisidėti prie vaiko teisių pažeidimų prevencijos ir kovoti su tokiais pažeidimais, jei išpildytos visos šios sąlygos:
   i) tokia prieiga yra būtina prekybos vaikais prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslu;
   ii) prieiga yra būtina konkrečiu atveju;
   iii) siekiant nustatyti vaiko interesus.“ [63 pakeit.]

"

9)  II skyriaus antraštė pakeičiama taip:"

„VIZŲ INSTITUCIJŲ DUOMENŲ APIE TRUMPALAIKES VIZAS ĮVEDIMAS IR NAUDOJIMAS“ [64 pakeit. (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)]

"

10)  8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Kai prašymas yra priimtinas pagal Reglamento (EB) Nr. 810/2009 19 straipsnį, vizų institucija per 2 darbo dienas sukuria prašymo bylą, į VIS įvesdama 9 straipsnyje nurodytus duomenis, jei tuos duomenis turi pateikti prašytojas.“;

"

b)  įterpiama 1a dalis:"

„1a. Sukūrus prašymo bylą, VIS dėl jos automatiškai pateikiama užklausa pagal 9a straipsnį ir gaunami jos rezultatai.“

"

c)  5 dalis pakeičiama taip:"

„5. Kai tam tikrų duomenų nereikia pateikti dėl teisinių priežasčių arba jų pateikti faktiškai neįmanoma, tų duomenų skiltyje (-yse) įrašoma „netaikoma“. Kai nėra pirštų atspaudų, tai turėtų būti nurodyta įrašant „VIS0“; be to, sistemoje turi būti galima skirti bylas pagal Reglamento (EB) Nr. 810/2009 13 straipsnio 7 dalies a–d punktus.“

"

11)  9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  4 punkto a, b ir c papunkčiai pakeičiami taip:"

„a) pavardė; vardas (-ai); gimimo data; pilietybė arba pilietybės; lytis;

   aa) pavardė gimus (ankstesnė (-ės) pavardė (-ės)); gimimo vieta ir šalis; pilietybė gimus;
   b) kelionės dokumento (-ų) rūšis, numeris ir kelionės dokumentą (-us) išdavusios šalies trijų raidžių kodas;
   c) kelionės dokumento (-ų) galiojimo pabaigos data;
   cc) kelionės dokumentą išdavusi institucija ir jo išdavimo data;“;

"

b)  5 punktas pakeičiamas taip:"

„5) prašytojo veido atvaizdas, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 810/2009 13 straipsnio 1 dalį straipsnį.“; [65 pakeit.]

"

ba)  6 punktas pakeičiamas taip:"

„6. prašytojo pirštų atspaudai, remiantis Reglamento (EB) Nr. 810/2009 13 straipsniu.“; [66 pakeit.]

"

c)  įterpiamas 7 punktas:"

„7) dokumento asmens duomenų puslapio nuskaityta kopija.“;

"

d)  įterpiamos šios dvi pastraipos:"

„8) Pirmos Pirmos pastraipos 5 punkte nurodytas trečiosios šalies piliečio veido atvaizdas turi būti pakankamos skiriamosios gebos ir kokybės vaizdas, kad būtų tinkamas naudoti automatizuotam biometrinių duomenų atitikties tikrinimui. Jeigu vaizdo kokybė nepakankama, veido atvaizdas nėra naudojamas automatizuotam biometrinių duomenų atitikties tikrinimui. [67 pakeit.]

Nukrypstant nuo antros pirmos pastraipos išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės laikytis nustatytų kokybės ir skiriamosios gebos reikalavimų įtraukiant vietoje nuskaitytą veido atvaizdą į VIS, veido atvaizdą galima elektroniniu būdu gauti iš elektroninio mašininio nuskaitymo kelionės dokumento (eMRTD) lusto. Tokiais atvejais veido atvaizdas įtraukiamas į asmens bylą tik prieš tai elektroniniu būdu patikrinus, ar elektroninio mašininio nuskaitymo kelionės dokumento luste įrašytas veido atvaizdas atitinka vietoje nuskaitytą to trečiosios šalies piliečio veido atvaizdą.“; [68 pakeit.]

"

12)  įterpiami nauji 9a–9d straipsniai:"

„9a straipsnis

Užklausos kitose sistemose

1.  Prašymų bylos automatizuotai apdorojamos VIS siekiant nustatyti atitiktis. Kiekviena prašymo byla VIS tikrinama atskirai.

2.  Kai parengiamas prašymas arba išduodama viza, VIS patikrinama, ar su tuo prašymu susijęs kelionės dokumentas yra pripažįstamas pagal Sprendimą Nr. 1105/2011/ES, atliekant automatinę paiešką 5a straipsnyje nurodytame pripažįstamų kelionės dokumentų sąraše, ir pateikiamas gautas rezultatas. [69 pakeit.]

3.  Atliekant Reglamento (EB) Nr. 810/2009 21 straipsnio 1 dalyje ir 21 straipsnio 3 dalies a, c ir d c punktuose nurodytus patikrinimus, VIS pateikiama užklausa naudojantis Europos paieškos portalu, apibrėžtu [Sąveikumo reglamento (sienų ir vizų)] 6 straipsnio 1 dalyje, siekiant palyginti atitinkamus šio reglamento 9 straipsnio 4 punkte nurodytus duomenis su duomenimis, įtrauktais į įrašus, bylas arba perspėjimus, registruotus VIS, Šengeno informacinėje sistemoje (SIS), atvykimo ir išvykimo sistemoje (AIS), Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemoje (ETIAS), įskaitant Reglamento (ES) 2018/XX [dėl Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos sukūrimo] 29 straipsnyje nurodytą stebėjimo sąrašą, sistemoje EURODAC, [sistemoje ECRIS-TCN dėl su teroristiniais nusikaltimais ir kitais sunkiais nusikaltimais susijusių apkaltinamųjų nuosprendžių], Europolo duomenyse, Interpolo pavogtų ir pamestų kelionės dokumentų duomenų bazėje (SLTD) ir Interpolo su pranešimais susijusių kelionės dokumentų duomenų bazėje (TDAWN)., 5 ir 6 punktuose nurodytus duomenis. VIS patikrina:

   a) ar kelionės dokumentas, naudojamas prašymo tikslais, nėra kelionės dokumentas, apie kurį SIS pranešta kaip apie pamestą, pavogtą, pasisavintą ar pripažintą negaliojančiu;
   b) ar kelionės dokumentas, naudojamas prašymo tikslais, nėra kelionės dokumentas, apie kurį SLTD duomenų bazėje pranešta kaip apie pamestą, pavogtą ar pripažintą negaliojančiu;
   c) ar dėl prašytojo SIS užregistruotas perspėjimas dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti šalyje;
   d) ar dėl prašytojo SIS nėra perspėjimų, susijusių su ieškomu asmeniu siekiant areštuoti perdavimo tikslu pagal Europos arešto orderį ar ieškomas siekiant areštuoti ekstradicijos tikslu;
   e) ar prašytojo ir kelionės dokumento duomenys atitinka kelionės leidimo, kurį buvo atsisakyta išduoti, kuris buvo atšauktas ar panaikintas, ir jo turėtojo duomenis ETIAS centrinėje sistemoje;
   f) ar prašytojo ir kelionės dokumento duomenys yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1240* 34 straipsnyje nurodytame stebėjimo sąraše;
   g) ar prašytojo duomenys jau užregistruoti VIS;
   h) ar prašyme pateikti kelionės dokumento duomenys atitinka kito prašymo dėl vizos, siejamo su kitais tapatybės duomenimis, duomenis;
   i) ar dėl prašytojo šiuo metu nėra perspėjimo kaip apie asmenį, kuris viršijo leidžiamą buvimo trukmę arba ar anksčiau nebuvo tokio perspėjimo AIS;
   j) ar dėl prašytojo AIS neįregistruotas atsisakymas leisti atvykti;
   k) ar dėl prašytojo VIS neįregistruotas atsisakymas išduoti trumpalaikę vizą, jos panaikinimas ar atšaukimas;
   l) ar dėl prašytojo VIS neįregistruotas atsisakymas išduoti ilgalaikę vizą ar leidimą gyventi šalyje, jų panaikinimas ar atšaukimas;
   m) ar duomenys, susiję su prašytojo tapatybe, nėra įrašyti į Europolo duomenis;
   n) ar ilgalaikės vizos prašytojas neįregistruotas EURODAC;
   o) kai prašytojas yra nepilnametis, ar dėl tėvų valdžią turinčio asmens ar teisėto globėjo:
   i) SIS nėra perspėjimų, susijusių su ieškomu asmeniu, siekiant areštuoti perdavimo tikslu pagal Europos arešto orderį ar siekiant areštuoti ekstradicijos tikslu;
   ii) SIS užregistruotas perspėjimas dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti šalyje;
   iii) jis nėra kelionės dokumento, pateiktame Reglamento (ES) 2018/1240 34 straipsnyje nurodytame stebėjimo sąraše, turėtojas. [70 pakeit.]

3a.  Vykdant užklausą SLTD, užklausai pateikti EPP naudotojo naudojamais duomenimis su Interpolo duomenų savininkais nesidalijama. [71 pakeit.]

4.  VIS į prašymo bylą įtraukiama nuoroda dėl bet kokios pagal 3 dalį nustatytos atitikties. Papildomai VIS, kai tinka, nustatoma, kuri valstybė narė ar kelios valstybės narės (ar Europolas) įvedė arba pateikė tuos duomenis, kuriems nustatyta (-os) atitiktis (-ys), ir tai įrašoma į prašymo bylą. Jokia kita informacija, išskyrus nuorodą į nustatytą atitiktį ir duomenų rengėją, neturi būti registruojama. [72 pakeit.]

5.  Taikant 2 straipsnio 1 dalies k punktą, vykdant užklausas pagal šio straipsnio 3 dalį atitinkami 15 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys palyginami su SIS esančiais duomenimis, siekiant nustatyti, ar dėl prašytojo yra pateiktas kuris nors iš šių perspėjimų:

   a) perspėjimas apie asmenis, ieškomus norint juos suimti perdavimo tikslu arba ekstradicijos tikslu;
   b) perspėjimas apie dingusius asmenis;
   c) perspėjimas apie asmenis, kurie ieškomi kaip galintys padėti teisminiam procesui;
   d) perspėjimas apie asmenis ir daiktus, kuriuos ketinama slapta patikrinti, arba dėl jų atlikti specialiuosius patikrinimus ar tikslinius patikrinimus. [73 pakeit.]

5a.  Bet kokia teikiant užklausas pagal 9a straipsnio 3 dalies a, b, c, e, g, h, i, j, k, l ir n punktus nustatyta atitiktis, kai reikia, centrinei institucijai atlikus patikrinimą pagal 9c straipsnį, įvertinama konsulate, kuriame pateiktas prašymas išduoti vizą. [74 pakeit.]

5b.  Bet kokią teikiant užklausas pagal 9a straipsnio 3 dalies d, f, m ir o punktus nustatytą atitiktį, kai reikia, patikrina ir įvertina valstybės narės, kuri įvedė ar pateikė duomenis, dėl kurių nustatyta atitiktis, bendras informacinis punktas, kaip nustatyta 9ca straipsnyje. [75 pakeit.]

5c.  Apie visas SIS atitiktis taip pat automatiškai informuojamas valstybės narės, kuri sukūrė perspėjimą, dėl kurio nustatyta atitiktis, SIRENE biuras. [76 pakeit.]

5d.  Valstybės narės, kuri įvedė perspėjimą, SIRENE biurui ar bendram informaciniam punktui pateiktame pranešime nurodomi šie duomenys:

   a) pavardė (-ės), vardas (-ai) ir, jeigu turima, kiti vardai;
   b) gimimo vieta ir data;
   c) lytis;
   d) pilietybė ir, jei turima, kitos pilietybės;
   e) pirmos numatomo buvimo vietos valstybė narė ir, jei turima – pirmos numatomo buvimo vietos adresas;
   f) prašytojo namų adresas arba, jei tokio nėra, jo gyvenamosios vietos miestas ir šalis;
   g) nuoroda į nustatytą (-as) atitiktį (-is), įskaitant atitikties nustatymo datą ir laiką. [77 pakeit.]

5e.  Šis straipsnis neturi kliudyti bet kokiu pagrindu pateikti prieglobsčio prašymą. Jei vizos prašymą pateikia smurtinio nusikaltimo, pvz., smurto šeimoje ar prekybos žmonėmis, įvykdyto aukos rėmėjo, auka, VIS pateikta byla neturi būti susieta su rėmėjo byla, siekiant apsaugoti aukas nuo naujų pavojų. [78 pakeit.]

_________________

* 2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226 (OL L 236, 2018 9 19, p. 1).

9b straipsnis

Specialios nuostatos, taikomos užklausoms kitose sistemose dėl ES piliečių šeimos narių arba kitų trečiosios šalies piliečių, kurie pagal Sąjungos teisę naudojasi laisvo judėjimo teise

1.  Dėl trečiosios šalies piliečių, kurie yra Sąjungos piliečio šeimos nariai, kuriems taikoma Direktyva 2004/38/EB, arba trečiosios šalies piliečio, kuris pagal Sąjungos bei jos valstybių narių ir trečiosios šalies susitarimą naudojasi laisvo judėjimo teise, lygiaverte Sąjungos piliečių laisvo judėjimo teisei, šeimos nariai, 9a straipsnio 3 dalyje nurodyti automatizuoti patikrinimai atliekami vieninteliu tikslu – patikrinti, ar nėra faktinių požymių arba remiantis faktiniais požymiais nustatytų pagrįstų priežasčių daryti išvadą, kad to asmens buvimas valstybių narių teritorijoje kelia saugumo riziką arba didelę epidemijos riziką pagal Direktyvą 2004/38/EB. [79 pakeit.]

2.  VIS netikrinama, ar:

   a) apie prašytoją šiuo metu yra pranešta arba praeityje buvo pranešta kaip apie užsibuvusį asmenį (naudojantis AIS);
   b) prašytojas atitinka asmenį, kurio duomenys yra įrašyti sistemoje EURODAC.

3.  Kai automatizuotai apdorojant prašymą, kaip nurodyta 9a straipsnio 3 dalyje, nustatoma atitiktis su perspėjimu apie draudimą atvykti ar apsigyventi, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 (ES) 2018/1861 24 straipsnyje, vizų institucija patikrina, kuo pagrįstas sprendimas, dėl kurio šis perspėjimas įtrauktas į SIS. Jei jo pagrindimas susijęs su neteisėtos imigracijos rizika, vertinant prašymą į tą perspėjimą neatsižvelgiama. Vizų institucija imasi tolesnių veiksmų pagal SIS II Reglamento 25 (ES) 2018/1861 26 straipsnio 2 dalį. [80 pakeit.]

9c straipsnis

Centrinių institucijų ir nacionalinio bendro informacinio punkto atliekamas patikrinimas [81 pakeit.]

1.  Bet kokia teikiant užklausas pagal 9a straipsnio 3 dalį nustatyta 9a straipsnio 5b dalyje nurodyta atitiktis, kurios negali automatiškai patikrinti VIS, yra rankiniu būdu patikrinama nacionaliniame bendrame informaciniame punkte, kaip nustatyta 9ca straipsnyje. Informuojama prašymą nagrinėjančios valstybės narės centrinėje institucijoje centrinė institucija. [82 pakeit.]

2.  Tikrindama Bet kokia teikiant užklausas pagal 9a straipsnio 3 dalį nustatyta 9a straipsnio 5a dalyje nurodyta atitiktis, kurios negali automatiškai patikrinti VIS, yra rankiniu būdu patikrinama centrinės institucijos. Tikrindama atitiktis rankiniu būdu, centrinė institucija turi prieigą prie prašymo bylos ir visų su ja susietų prašymų bylų, taip pat sužino apie visas atitiktis, nustatytas automatizuotai apdorojant duomenis pagal 9a straipsnio 3 5a dalį. [83 pakeit.]

3.  Centrinė institucija patikrina, ar prašymo byloje įrašyta prašytojo tapatybė atitinka VIS pateiktus duomenis arba kurioje nors iš duomenų bazių, kuriomis naudojamasi, pateiktus duomenis.

4.  Kai asmens duomenys nesutampa ir automatizuotai apdorojant duomenis pagal 9a straipsnio 3 dalį nenustatoma jokios kitos atitikties, centrinė institucija iš prašymo bylos ištrina klaidingą atitikties įrašą.

5.  Kai duomenys atitinka prašytojo tapatybę arba kai lieka abejonių dėl prašytojo tapatybės, pagrįstais atvejais prašymą nagrinėjanti centrinė vizų institucija apie tai informuoja vienos arba kelių kitų valstybių narių, nurodytų kaip įvedusių arba pateikusių duomenis, kuriems nustatyta atitiktis pagal 9a straipsnio 3 dalį, centrinę instituciją. Kai nustatoma viena arba daugiau valstybių narių, įvedusių arba pateikusių duomenis, kuriems nustatyta tokia atitiktis, centrinė institucija konsultuojasi su tos kitos valstybės narės ar valstybių narių centrinėmis institucijomis pagal 16 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą. Esant abejonių, jos aiškinamos prašytojo naudai. [84 pakeit.]

6.  Tų kitų valstybių narių centrinių institucijų atliktų patikrinimų rezultatas įtraukiamas į prašymo bylą.

7.  Nukrypstant nuo 1 dalies, kai atliekant 9a straipsnio 5 dalyje nurodytą palyginimą nustatoma viena ar kelios atitiktys, VIS automatiškai nusiunčiamas pranešimas tą užklausą pateikusios valstybės narės centrinei institucijai, kad ji imtųsi atitinkamų tolesnių veiksmų. [85 pakeit.]

8.  Kai nustatoma, kad duomenis, kuriems nustatyta atitiktis pagal 9a straipsnio 3 dalį, pateikė Europolas, atsakingos valstybės narės centrinė institucija konsultuojasi su nacionaliniu Europolo padaliniu dėl tolesnių veiksmų pagal Reglamentą (ES) 2016/794, visų pirma pagal jo IV skyrių. [86 pakeit.]

9ca straipsnis

Patikrinimas ir įvertinimas nacionaliniame bendrame informaciniame punkte

1.  Kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę instituciją, veikiančią 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, kuri užtikrina, kad šio reglamento tikslais būtų atliekami atitinkami rankiniai patikrinimai ir įvertinamos atitiktys („bendras informacinis punktas“). Bendrą informacinį punktą sudaro SIRENE biuro, Interpolo nacionalinių centrinių biurų, Europolo nacionalinio centrinio punkto, ETIAS nacionalinio padalinio ryšių palaikymo pareigūnai ir atitinkamos nacionalinės teisėsaugos institucijos. Valstybės narės pasirūpina, kad informaciniame punkte būtų pakankamai darbuotojų atitiktims patikrinti, apie kurias jis yra informuojamas pagal šį reglamentą, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 810/2009 23 straipsnyje nurodytus terminus.

2.  Bendras informacinis punktas jam perduotas atitiktis įvertina rankiniu būdu. Taikomos 9c straipsnio 2 ir 6 dalyse nustatytos procedūros.

3.  Kai atlikus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą patikrinimą duomenys atitinka ir atitiktis patvirtinama, bendras informacinis punktas prireikus kreipiasi į atsakingas institucijas, įskaitant Europolą, kurios pateikė duomenis, dėl kurių nustatyta atitiktis. Tada atitiktis įvertinama. Vienas bendras informacinis punktas pateikia pagrįstą nuomonę, atsižvelgdamas į sprendimą dėl paraiškos, kurį jis turi priimti pagal Reglamento (EB) Nr. 810/2009 23 straipsnį. Ši pagrįsta nuomonė pridedama prie prašymo bylos. [87 pakeit.]

9cb straipsnis

Vadovas

Komisija pagal 48a straipsnį priima deleguotąjį aktą, kuriuo vadove nustato atitinkamus duomenis, kurie turi būti lyginami kitų sistemų užklausose, laikantis 9a straipsnio 3 dalies, ir procedūras ir taisykles, būtinas siekiant pateikti šias užklausas, atlikti patikrinimus ir įvertinimus, kaip nustatyta 9a–9ca straipsniuose. Šiame deleguotame akte pateikiami duomenų kategorijų deriniai, reikalingi norint pateikti užklausą kiekvienai sistemai, kaip nustatyta 9a straipsnyje. [88 pakeit.]

9d straipsnis

Europolo pareigos

Europolas pritaiko savo informacinę sistemą, užtikrindamas, kad galėtų būti vykdomas 9a straipsnio 3 dalyje ir 22b straipsnio 2 dalyje nurodytas automatizuotas užklausų nagrinėjimas.“

"

13)  13 straipsnis papildomas 4 dalimi:"

„4. Kai atnaujinama prašymo byla pagal 1 ir 2 dalis, VIS nusiunčiamas pranešimas vizą išdavusiai valstybei narei, informuojant ją apie pagrįstą sprendimą tą vizą panaikinti arba atšaukti. Toks pranešimas automatiškai parengiamas centrinėje sistemoje ir perduodamas 16 straipsnyje nustatyta tvarka.“; [89 pakeit.]

"

14)  15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalyje įterpiamas ea punktas:"

„ea) veido atvaizdo;“;

"

b)  įterpiama 2a dalis:"

„2a. 2 dalies ea punkte nurodytas veido atvaizdas negali būti vienintelis paieškos kriterijus.“;

"

15)  16 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:"

„2. Kai VIS sukuriama prašymo byla dėl konkrečios trečiosios šalies piliečio arba konkrečiai tokių piliečių kategorijai priskirto asmens, dėl kurio yra privaloma iš anksto konsultuotis pagal Reglamento (EB) Nr. 810/2009 22 straipsnį, prašymas konsultuotis yra VIS automatiškai perduodamas nurodytai valstybei narei arba nurodytoms valstybėms narėms.

Valstybė narė arba valstybės narės, su kuria (-iomis) konsultuojamasi, pateikia savo atsakymą VIS, kurioje tas atsakymas persiunčiamas valstybei narei, sukūrusiai prašymo bylą.

Vien tuo tikslu, kad būtų galima atlikti šią konsultavimosi procedūrą, į VIS įtraukiamas sąrašas tų valstybių narių, kurios reikalauja, kad su jų centrinėmis institucijomis konsultuotųsi kitų valstybių narių centrinės institucijos, tikrindamos prašymus išduoti vienodas vizas, pateiktus konkrečių trečiųjų šalių piliečių arba konkrečioms tokių piliečių kategorijoms priskirtų asmenų pagal Reglamento (EB) Nr. 810/2009 22 straipsnį, ir tuos trečiųjų šalių piliečius.“ [90 pakeit.]

3.  2 dalyje nustatyta procedūra taip pat taikoma:

   a) informacijos perdavimui pagal 25 straipsnio 4 dalį dėl riboto teritorinio galiojimo vizų išdavimo, pagal pagal Reglamento (EB) Nr. 810/2009 šio reglamento 24 straipsnio 2 dalį dėl duomenų keitimų ir Reglamento (EB) Nr. 810/2009 31 straipsnį dėl ex post pranešimų; [91 pakeit.]
   b) visiems kitiems su konsuliniu bendradarbiavimu susijusiems pranešimams, kuriais perduodami VIS registruoti asmens duomenys arba kurie yra su tuo susiję, kompetentingai vizų institucijai siunčiamiems prašymams perduoti kelionės dokumentų pagal 9 straipsnio 7 punktą ir kitų prašymo patvirtinamųjų dokumentų kopijas, tų dokumentų elektroninių kopijų perdavimui, taip pat pagal 9c straipsnį ir 38 straipsnio 3 dalį teikiamiems prašymams. Kompetentingos vizų institucijos į bet kokį tokio pobūdžio prašymą atsako per dvi darbo dienas.“; [92 pakeit.]

"

16)  17 straipsnis išbraukiamas;

17)  III skyriaus antraštė pakeičiama taip:"

„KITŲ INSTITUCIJŲ PRIEIGA PRIE TRUMPALAIKIŲ VIZŲ DUOMENŲ“

"

18)  18 straipsnio 6 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Kompetentingos institucijos, atliekančios patikrinimus sienos perėjimo punktuose, kuriuose veikia AIS, patikrina vizos turėtojo pirštų atspaudus palygindamos juos su VIS registruotais pirštų atspaudais. Kai vizos turėtojo pirštų atspaudų naudoti neįmanoma, 1 dalyje nurodyta paieška atliekama naudojant 1 dalyje nurodytus raidinius skaitmeninius duomenis kartu su veido atvaizdu.“;

"

18a)  18a straipsnis pakeičiamas taip:"

„18a straipsnis

VIS duomenų gavimas kuriant ar atnaujinant vizos turėtojo atvykimo/išvykimo įrašą arba atsisakymo leisti atvykti įrašą AIS

Tik vizos turėtojo atvykimo ar išvykimo įrašo arba atsisakymo leisti atvykti įrašo sukūrimo arba atnaujinimo AIS pagal Reglamento (ES) 2017/2226 14 straipsnio 2 dalį ir 16 bei 18 straipsnius tikslais, institucijai, turinčiai kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, suteikiama prieiga, kad ji gautų VIS duomenis, kurie yra saugomi VIS ir išvardyti to reglamento 16 straipsnio 1 dalies d punkte ir 2 dalies c–f punktuose, ir importuotų juos į AIS.“; [93 pakeit.]

"

19)  įterpiamas 20a straipsnis:"

„20a straipsnis

VIS duomenų naudojimas siekiant į SIS įvesti perspėjimus apie dingusius asmenis arba pažeidžiamus asmenis, kuriems negalima leisti keliauti, ir vėlesnė prieiga prie tų duomenų [94 pakeit.]

1.  VIS saugomi pirštų atspaudų ir veido atvaizdų duomenys gali būti naudojami įvedant į SIS perspėjimą apie dingusius asmenis, vaikus, kurie gali būti pagrobti, ar pažeidžiamus asmenis, kuriems negalima leisti keliauti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) …* [Reglamentas (ES) … dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose] 32 straipsnio 2 dalį straipsnį. Tais atvejais keitimasis pirštų atspaudų ir veido atvaizdų duomenimis vyksta saugiu kanalu per tos valstybės narės, kuri turi duomenis, SIRENE biurą. [95 pakeit.]

2.  Kai nustatoma atitiktis 1 dalyje nurodytam SIS perspėjimui, naudojant pirštų atspaudų ir veido atvaizdų duomenis, saugomus VIS, vaikų apsaugos institucijos ir nacionalinės teisminės institucijos, įskaitant tas, kurios baudžiamajame procese atsakingos už baudžiamųjų bylų iškėlimą ir už teisminį tyrimą iki oficialaus kaltinimo pareiškimo, taip pat jų darbą koordinuojančios institucijos, kaip nurodyta Reglamento (ES) … [COM(2016)0883dėl SIS teisėsaugos srityje] 43 (policijos bendradarbiavimas)] 44 straipsnyje, gali prieigą prie VIS turinčios institucijos prašyti, kad joms atliekant savo užduotis būtų suteikta prieiga prie duomenų, įvestų į VIS. Taikomos Sąjungos ir nacionalinės teisės aktuose nustatytos sąlygos. Valstybės narės užtikrina, kad duomenys būtų perduodami saugiai. [96 pakeit.]

__________

* ... Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) … (OL L .., p. …).“;

"

20)  22 straipsnio 1 ir dalys pakeičiamos taip:"

„1. Tik tam, kad išnagrinėtų prieglobsčio prašymą, kompetentingos prieglobsčio institucijos turi teisę pagal Reglamento (EB) Nr. 343/2003 21 straipsnį atlikti atitinkamų duomenų paiešką pagal prieglobsčio prašančio asmens pirštų atspaudus. Jeigu prieglobsčio prašančio asmens pirštų atspaudų negalima panaudoti arba atlikus paiešką pagal pirštų atspaudus negaunama rezultatų, duomenų ieškoma pagal 9 straipsnio 4 dalies a ir (arba) b–cc punktuose nurodytus duomenis; taip papildomai ieškoti galima ir pagal 9 straipsnio 4 dalies aa punkte nurodytus duomenis.“ [97 pakeit.]

2.  Jei atliekant paiešką pagal 1 dalyje išvardytus duomenis nustatoma, kad duomenys apie tarptautinės apsaugos prašytoją yra įrašyti į VIS, kompetentingai prieglobsčio institucijai suteikiama prieiga tik 1 dalyje nurodytu tikslu naudotis toliau išvardytais duomenimis apie prašytoją ir bet kokių su tuo prašytoju susietų prašymų bylų duomenimis pagal 8 straipsnio 3 dalį:

   a) prašymo numeriu;
   b) 9 straipsnio 4, 5 ir 7 punktuose nurodytais duomenimis iš prašymo formos (-ų);
   c) nuotraukomis veido atvaizdais; [98 pakeit.]
   d) įvestais 10, 13 ir 14 straipsniuose nurodytais duomenimis apie bet kokią išduotą, panaikintą, atšauktą ar pratęsto galiojimo vizą;
   e) 9 straipsnio 4 ir 5 punktuose punkte nurodytais pagal 8 straipsnio 4 dalį susietų prašymų bylų duomenimis.“; [99 pakeit.]

"

21)  23 straipsnis pakeičiamas taip:"

„23 straipsnis

Duomenų saugojimo laikotarpis

1.  Kiekviena prašymo byla saugoma VIS ne ilgiau kaip penkerius metus, tačiau tai neturi įtakos 24 ir 25 straipsniuose nurodytam duomenų ištrynimui ir 34 straipsnyje nurodytam įrašų saugojimui. [100 pakeit.]

Tas laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo:

   a) jeigu yra išduota viza, ilgalaikė viza arba leidimas gyventi – tos vizos, ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi galiojimo pabaigos datos;
   b) jeigu yra pratęstas vizos, ar ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi galiojimas – tos vizos, ar ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi naujosios galiojimo pabaigos datos; [101 pakeit.]
   c) prašymo bylos sukūrimo VIS datos, jei prašymas buvo atsiimtas, nenagrinėjamas ar jo nagrinėjimas buvo nutrauktas;
   d) atsakingos institucijos sprendimo priėmimo datos, jeigu vizą, ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi buvo atsisakyta išduoti, jis buvo anuliuotas, jo galiojimas sutrumpintas, jis panaikintas arba atšauktas (atitinkamais atvejais).

2.  Pasibaigus 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, VIS automatiškai ištrinama byla ir nuoroda (-os) į šią bylą, kaip nurodyta 8 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir 22a straipsnio 3 ir 5 dalyse.“; dalyje. [102 pakeit.]

2a.  Nukrypstant nuo 1 dalies:

   a) paraiškos bylos, susijusios su leidimu gyventi, ištrinamos po ilgiausio 10 metų laikotarpio;
   b) paraiškos bylos, susijusios su jaunesniais nei 12 metų amžiaus vaikais, ištrinamos vaikui išvykus iš Šengeno erdvės. [103 pakeit.]

2b.  Nukrypstant nuo 1 dalies, siekiant sudaryti paprastesnes galimybes pateikti naują paraišką, nurodyta paraiškos byla saugoma papildomą ne ilgesnį nei trijų metų trukmės laikotarpį, skaičiuojant nuo ilgalaikės vizos ar leidimo gyventi galiojimo pabaigos, ir tik tuomet, kai gavus prašymą dėl sutikimo, prašytojas laisva valia ir aiškiai sutinka su tuo, pasirašydamas pareiškimą. Prašymai duoti sutikimą pateikiami tokiu būdu, kad jie būtų aiškiai atskirti nuo kitų klausimų, pateikiami suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/679 7 straipsnyje. Pagal Reglamento (ES) 2016/679 7 straipsnio 3 dalį prašytojas gali bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Jei prašytojas nesutinka duoti sutikimo, paraiškos byla automatiškai ištrinama iš VIS.

„eu-LISA“ sukuria priemonę, kuria prašytojams sudaroma galimybė duoti sutikimą ir jį atšaukti.

Komisija pagal 48a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais tiksliau apibrėžia priemonę, kurią prašytojai turi naudoti duodami ir atšaukdami savo sutikimą.“; [104 pakeit.]

"

22)  24 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:"

„2. Jei valstybė narė turi įrodymų, kad VIS tvarkomi duomenys yra netikslūs arba kad duomenys joje buvo tvarkomi nesilaikant šio reglamento, ji nedelsdama apie tai praneša atsakingai valstybei narei. Toks pranešimas perduodamas pagal 16 straipsnio 3 dalyje nustatytą procedūrą.

Kai netikslūs duomenys yra susiję su nuorodomis, sukurtomis pagal 8 straipsnio 3 ar 4 dalį ir 22a straipsnio 3 dalį, atsakinga valstybė narė atlieka reikiamus patikrinimus ir pateikia atsakymą per 48 valandas, o kai reikia, pataiso nuorodą. Jei atsakymo nepateikiama per nustatytą laikotarpį, prašanti valstybė narė pataiso nuorodą ir atsakingai valstybei narei praneša apie jos pataisymą per „VISMail“.

3.  Atsakinga valstybė narė kuo greičiau patikrina atitinkamus duomenis ir, jei reikia, nedelsdama juos ištaiso arba ištrina.“; [105 pakeit.]

"

23)  25 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Kai prašytojas įgyja valstybės narės pilietybę dar nesibaigus 23 straipsnio 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, jo prašymų bylas, taip pat 8 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir 22a straipsnio 3 dalyje nurodytas su juo susijusias bylas ir nuorodas iš VIS nedelsdama ištrina ta valstybė narė, kuri sukūrė tą prašymo bylą ar bylas ir nuorodas.“; [106 pakeit. (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)]

"

b)  2 dalyje žodžiai „VIS infrastruktūra“ pakeičiami „VISMail“;

23a)  26 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:"

„1. „eu-LISA“ atsako už VIS ir 2a straipsnyje nustatytų jos komponentų operacijų valdymą. Ji, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis valdymo institucija užtikrina, kad visada, remiantis ekonominės naudos analize, tiems komponentams būtų taikomos geriausios turimos technologijos. [107 pakeit.]

2.  VIS operacijų valdymas apima visas užduotis, būtinas, kad VIS pagal šį reglamentą veiktų 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę, visų pirma vykdant techninę priežiūrą ir darant techninius pakeitimus, būtinus siekiant užtikrinti pakankamą VIS operacijų kokybės lygį, visų pirma susijusį su laiku, per kurį VIS centrinė sistema pateikia atsakymą į užklausą, gautą iš konsulinių įstaigų ar pasienio institucijų. Tokia atsakymo trukmė turi būti kuo trumpesnė.“ [108 pakeit.]

"

b)  3–8 dalys išbraukiamos; [109 pakeit.]

24)  26 straipsnyje įterpiama 8a dalis:"

8a. „Eu-LISA“ leidžiama naudoti nuasmenintus tikrus VIS duomenų apdorojimo sistemoje laikomus asmens duomenis sistemos testavimo tikslais tokiomis aplinkybėmis:

   a) atliekant diagnostiką ir remontą, kai centrinėje sistemoje nustatoma trikčių;
   b) išbandant naujas technologijas ir metodus, reikalingus gerinant centrinės sistemos veikimą ar duomenų perdavimą į ją.

Tokiais atvejais taikomos apsaugos priemonės, prieigos kontrolė ir įrašų registravimo veikla sistemos testavimo aplinkoje yra lygiavertės atitinkamai tvarkai VIS duomenų apdorojimo sistemoje. Testavimui naudojami tikri asmens duomenys yra nuasmeninami taip, kad nebebūtų įmanoma nustatyti duomenų subjekto tapatybės.“; [110 pakeit.]

"

c)  įterpiamos šios dalys:"

„9a. Tais atvejais, kai vykdant su VIS susijusias užduotis „eu-LISA“ bendradarbiauja su išorės rangovais, ji atidžiai stebi rangovo veiklą, kad užtikrintų atitiktį visoms šio reglamento nuostatoms, visų pirma saugumo, konfidencialumo ir duomenų apsaugos atžvilgiu.

9b.  VIS centrinės sistemos operacijų valdymas nepavedamas privačioms bendrovėms ar privačioms organizacijoms.“; [111 pakeit.]

"

25)  27 straipsnis pakeičiamas taip:"

„27 straipsnis

Centrinės vizų informacinės sistemos vieta

Pagrindinė centrinė VIS, kurioje atliekamos techninės priežiūros ir administravimo funkcijos, yra Strasbūre (Prancūzija), o atsarginė centrinė VIS, pajėgi užtikrinti visų pagrindinės centrinės VIS funkcijų veikimą, yra Pongau Sankt Johane (Austrija).

Siekiant užtikrinti aktyvų „eu-LISA“ įgyvendina techninius sprendimus, kad užtikrintų nepertraukiamą VIS veikimą, abiem jos būstinėmis gali būti naudojamasi vienu metu, o antroji būstinė turi būti prieinamumą, vienu metu naudodama VIS centrinę sistemą ir atsarginę VIS centrinę sistemą, su sąlyga, kad atsarginė VIS centrinė sistema būtų pajėgi užtikrinti VIS sistemos veikimą VIS centrinės sistemos sutrikimo atveju, arba dubliuodama sistemą ar jos komponentus.“; [112 pakeit.]

"

26)  29 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  pavadinimas pakeičiamas taip:"

„Atsakomybė už duomenų naudojimą ir kokybę“;

"

b)  1 dalis iš dalis keičiama taip:

i)  c punktas pakeičiamas taip:"

„c) į VIS perduodami duomenys būtų tikslūs, nauji ir tinkamos kokybės bei išsamumo lygio.“;

"

ii)  papildoma šia pastraipa:"

„Šiuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad konsulatų darbuotojams ir bet kokio išorės paslaugų teikėjo, su kuriuo bendradarbiaujama vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 810/2009 43 straipsniu, darbuotojams būtų nuolat rengiami mokymai apie duomenų kokybę.“; [113 pakeit.]

"

c)  2 dalies a punkte vartojamas žodis „VIS“ abu kartus pakeičiamas žodžiais „VIS arba bendros TDS“;

d)  įterpiamos šios dalys:"

„2a. Valdymo institucija „eu-LISA“ kartu su Komisija sukuria, prižiūri ir taiko nuolat atnaujina automatizuotos duomenų kokybės kontrolės mechanizmus ir procedūras, skirtus VIS duomenų kokybei tikrinti, ir reguliariai teikia ataskaitas valstybėms narėms. Valdymo institucija „eu-LISA“ užtikrina tinkamą apmokytų darbuotojų skaičių, kad būtų galima įdiegti technines naujoves ir patobulinimus, reikalingus duomenų kokybės kontrolės mechanizmų veiklai. „eu-LISA“ reguliariai teikia duomenų kokybės kontrolės ataskaitą valstybėms narėms ir Komisijai. Komisija reguliariai teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl problemų, su kuriomis susiduriama duomenų kokybės srityje, ir kaip jos buvo išspręstos. [114 pakeit.]

Šis mechanizmas, procedūros ir duomenų kokybės reikalavimų atitikties aiškinimas nustatomi įgyvendinimo priemonėmis pagal 49 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą.“;

2b.  Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl reikiamų technologijų asmenims pagal veidų atvaizdus atpažinti įgyvendinamumo, prieinamumo, parengtumo ir patikimumo.“; [115 pakeit.]

"

da)  įterpiama ši dalis:"

„3a. Dėl asmens duomenų tvarkymo VIS kiekviena valstybė narė paskiria instituciją, kuri pagal Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 7 punktą turi būti laikoma duomenų valdytoja ir kuriai tenka pagrindinė atsakomybė už tos valstybės narės vykdomą duomenų tvarkymo veiklą. Kiekviena valstybė narė apie tokį paskyrimą praneša Komisijai.“; [116 pakeit.]

"

27)  įterpiamas 29a straipsnis:"

„29a straipsnis

Konkrečios duomenų įvedimo taisyklės

1.  9, 22c ir 22d straipsniuose nurodyti duomenys į VIS įvedami laikantis šių išankstinių sąlygų:

   a) duomenys pagal 9, 22c ir 22d straipsnius ir 6 straipsnio 4 dalį gali būti siunčiami įvedami į VIS tik atsakingoms nacionalinėms institucijoms atlikus jų kokybės patikrinimą; [117 pakeit.]
   b) duomenys pagal 9, 22c ir 22d straipsnius ir 6 straipsnio 4 dalį bus tvarkomi VIS po VIS atlikto kokybės patikrinimo pagal 2 dalį.

2.  VIS kokybės patikrinimai atliekami tokia tvarka:

   a) VIS rengiant prašymų bylas arba trečiųjų šalių piliečių bylas atliekami 9, 22c ir 22d straipsniuose nurodytų duomenų kokybės patikrinimai; jei atliekant šiuos patikrinimus nustatoma, kad duomenys neatitinka nustatytų kokybės kriterijų, VIS dėl to automatiškai nusiunčiamas pranešimas atsakingai (-oms) institucijai (-oms);
   b) automatizuotos procedūros pagal 9a straipsnio 3 dalį ir 22b straipsnio 2 dalį gali būti VIS taikomos tik po VIS atlikto kokybės patikrinimo pagal šį straipsnį; jei atliekant šiuos patikrinimus nustatoma, kad duomenys neatitinka nustatytų kokybės kriterijų, VIS dėl to automatiškai nusiunčiamas pranešimas atsakingai (-oms) institucijai (-oms); [118 pakeit. (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)]
   c) rengiant trečiųjų šalių piliečių prašymų bylas VIS atliekami veido atvaizdų ir daktiloskopinių duomenų kokybės patikrinimai, siekiant užtikrinti, kad duomenys atitiktų būtinus kokybės standartus, taigi būtų įmanomas biometrinių duomenų atitikties nustatymas; [119 pakeit. (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)]
   d) kai VIS kaupiama informacija apie nacionalines paskirtąsias institucijas, atliekami duomenų kokybės patikrinimai pagal 6 straipsnio 4 dalį.

3.  Nustatomi šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų duomenų saugojimo kokybės standartai. Šie standartai išsamiai nustatomi įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“; [120 pakeit. (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)]

"

28)  31 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip: "

„1. Nedarant poveikio Reglamentui (ES) 2016/679, 9 straipsnio 4 punkto a, b, c, k ir m papunkčiuose ir 9 straipsnio 6 ir 7 punktuose nurodyti duomenys gali būti perduodami arba prieiga prie jų suteikiama trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai iš priede pateikto sąrašo tik tada, kai tai būtina atskirais atvejais norint įrodyti trečiosios šalies piliečių tapatybę, ir tik grąžinimo tikslu pagal Direktyvą 2008/115/EB arba perkėlimo į ES tikslu pagal Reglamentą … [Reglamentas dėl perkėlimo į ES sistemos], ir tik kai su tuo sutinka tuos duomenis į VIS įvedusi valstybė narė“; [121 pakeit.]

"

28a)  31 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:"

„2. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 9 straipsnio 4 dalies a, aa, b, c, cc, k ir m punktuose ir 6 ir 7 dalyse nurodytus duomenis sienos apsaugos institucijos arba imigracijos institucijos gali atskirais atvejais perduoti trečiajai šaliai arba šio reglamento priede nurodytai tarptautinei organizacijai, jeigu tai būtina norint įrodyti trečiųjų šalių piliečių tapatybę tik grąžinimo tikslu ir tik jeigu tenkinama viena iš šių sąlygų:

   a) Komisija pagal Reglamento (ES) 2016/679 45 straipsnio 3 dalį yra priėmusi sprendimą dėl tinkamos asmens duomenų apsaugos toje trečiojoje šalyje;
   b) yra numatytos Reglamento (ES) 2016/679 46 straipsnyje nurodytos tinkamos apsaugos priemonės, pavyzdžiui, pagal galiojantį Sąjungos ar valstybės narės ir atitinkamos trečiosios šalies readmisijos susitarimą; arba
   c) taikomas Reglamento (ES) 2016/679 49 straipsnio 1 dalies d punktas. [122 pakeit.]

3.  9 straipsnio 4 dalies a, b, c, k ir m punktuose ir 6 ir 7 punktuose nurodyti duomenys gali būti perduodami vadovaujantis šio straipsnio 2 dalimi, tik jei tenkinamos visos šios sąlygos:

   a) duomenys perduodami laikantis atitinkamų Sąjungos teisės nuostatų, visų pirma nuostatų dėl duomenų apsaugos, įskaitant Reglamento (ES) 2016/679 V skyrių ir readmisijos susitarimų, ir duomenis perduodančios valstybės narės nacionalinės teisės;
   b) duotas valstybės narės, kuri įvedė duomenis į VIS, leidimas;
   c) trečioji šalis arba tarptautinė organizacija sutiko tvarkyti duomenis tik tais tikslais, kuriais jie buvo suteikti; ir
   d) atitinkamo trečiosios šalies piliečio atžvilgiu pagal Direktyvą 2008/115/EB yra priimtas sprendimas grąžinti, su sąlyga, kad tokio sprendimo grąžinti vykdymas nėra sustabdytas ir kad nėra pateiktas skundas, dėl kurio galėtų būti sustabdytas jo vykdymas.“; [123 pakeit.]

"

b)  įterpiamos šios pastraipos:"

„3a. Pagal 2 dalį perduodant asmens duomenis trečiosioms šalims arba tarptautinėms organizacijoms nedaromas poveikis tarptautinės apsaugos prašytojų ir asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, teisėms, visų pirma susijusioms su negrąžinimu.“;

3b.  Valstybės narės arba Europolo iš VIS teisėsaugos tikslais gauti asmens duomenys pagal šį reglamentą neperduodami ar nepateikiami jokioms trečiosioms šalims, tarptautinėms organizacijoms arba privatiems subjektams, įsisteigusiems Sąjungoje ar už jos ribų. Šis draudimas taip pat taikomas, jei tie duomenys toliau tvarkomi nacionaliniu lygmeniu arba tarp valstybių narių pagal Direktyvą (ES) 2016/680.“; [124 pakeit.]

"

28b)  32 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  įterpiamas šis punktas:"

„ea) užkirsti kelią tam, kad leidimo neturintys asmenys, kurie naudojasi duomenų perdavimo įranga, naudotųsi automatizuotomis duomenų tvarkymo sistemomis;“; [125 pakeit.]

"

b)  įterpiami šie punktai:"

„ja) užtikrinti, kad nutrūkus įdiegtų sistemų darbui būtų galima atkurti normalų jų veikimą;

   jb) užtikrinti patikimumą garantuojant, kad apie visus VIS veikimo trūkumus būtų tinkamai pranešama ir kad būtų įdiegtos būtinos techninės priemonės siekiant užtikrinti, kad įvykus duomenų iškraipymui dėl VIS trikties asmens duomenis būtų galima atkurti;“; [126 pakeit.]

"

28c)  įterpiamas šis straipsnis:"

„32a straipsnis

Saugumo incidentai

1.  Bet koks įvykis, kuris paveikė arba galėjo paveikti VIS saugumą ir kuris gali padaryti VIS duomenims žalos arba sukelti nuostolių, laikomas saugumo incidentu, ypač jei buvo pasinaudota neteisėta prieiga prie duomenų arba kilo ar galėjo kilti pavojus duomenų prieinamumui, vientisumui ir konfidencialumui.

2.  Saugumo incidentai valdomi taip, kad būtų užtikrintas greitas, veiksmingas ir deramas reagavimas.

3.  Nedarant poveikio pranešimui ir informacijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimus pagal Reglamento (ES) 2016/679 33 straipsnį arba Direktyvos (ES) 2016/680 30 straipsnį, valstybės narės, Europolas ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra apie saugumo incidentus nedelsdami praneša Komisijai, „eu-LISA“, kompetentingai priežiūros institucijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. „eu-LISA“ apie visus saugumo incidentus, susijusius su VIS centrine sistema, nedelsdama praneša Komisijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

4.  Informacija apie saugumo incidentą, kuris paveikė arba galėjo paveikti VIS eksploatavimą valstybėje narėje arba „eu-LISA“, arba kuris paveikė arba galėjo paveikti kitų valstybių narių įvestų arba siunčiamų duomenų prieinamumą, vientisumą ir konfidencialumą, nedelsiant pateikiama valstybėms narėms ir apie jį pranešama laikantis „eu-LISA“ parengto incidentų valdymo plano.

5.  Valstybės narės ir „eu-LISA“ bendradarbiauja įvykus saugumo incidentui.

6.  Komisija apie rimtus incidentus tuojau pat praneša Europos Parlamentui ir Tarybai. Šie pranešimai pažymimi EU RESTRICTED/RESTREINT UE vadovaujantis taikytinomis saugumo taisyklėmis.

7.  Jei saugumo incidentą sukelia netinkamas duomenų naudojimas, valstybės narės, Europolas ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra užtikrina, kad pagal 36 straipsnį būtų nustatytos sankcijos.“; [127 pakeit.]

"

28d)  33 straipsnis pakeičiamas taip:"

„33 straipsnis

Atsakomybė“

1.  Nedarant poveikio teisei gauti žalos atlyginimą iš duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo ir jų atsakomybei pagal Reglamentą (ES) 2016/679, Direktyvą (ES) 2016/680 ir Reglamentą (ES) 2018/1726:

   a) bet kuris asmuo ar valstybė narė, patyrę turtinės žalos dėl to, kad valstybė narė neteisėtai tvarko asmens duomenis ar vykdo bet kuriuos kitus su šiuo reglamentu nesuderinamus veiksmus, turi teisę iš šios valstybės narės gauti žalos atlyginimą;
   b) bet kuris asmuo ar valstybė narė, patyrę materialinę arba nematerialinę žalą dėl Europolo, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros arba „eu-LISA“ veiksmo, nesuderinamo su šiuo reglamentu, turi teisę gauti žalos atlyginimą iš atitinkamos agentūros.

Atitinkama valstybė narė, Europolas, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra arba „eu-LISA“ visiškai arba iš dalies atleidžiami nuo atsakomybės pagal pirmąją pastraipą, jei įrodo, kad nėra atsakingi už įvykį, dėl kurio buvo padaryta ta žala.

2.  Jei dėl to, kad valstybė narė nesilaiko savo įsipareigojimų pagal šį reglamentą, padaroma žala VIS centrinei sistemai, ta valstybė narė laikoma atsakinga už tą žalą, nebent „eu-LIS“ arba kita valstybė narė, nesiėmė deramų priemonių, kad neleistų tai žalai atsirasti arba kuo labiau sumažintų jos poveikį, ir tokiu mastu, kokiu tai nebuvo padaryta.

3.  Kompensacijos reikalavimus valstybei narei už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą žalą reglamentuoja pažeidimu šios valstybės narės teisė. Duomenų valdytojui, Europolui, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai ar „eu-LISA“ pateiktiems reikalavimams atlyginti 1 ir 2 dalyse nurodytą žalą taikomos Sutartyse nustatytos sąlygos.“; [128 pakeit.]

"

29)  34 straipsnis pakeičiamas taip:"

„34 straipsnis

Registracijos įrašų tvarkymas

1.  Kiekviena valstybė narė, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir valdymo institucija „eu-LISA“ saugo visų VIS sistemoje atliekamų duomenų tvarkymo operacijų registracijos įrašus. Šiuose registracijos įrašuose parodomas 6 straipsnio 1 dalyje, 20a straipsnio 1 dalyje, 22k straipsnio 1 dalyje ir 15–22 ir 22g–22j straipsniuose nurodytos prieigos prie duomenų tikslas, data ir laikas, perduotų duomenų rūšis, kaip nurodyta 9–14 ir 22c–22f straipsniuose, užklausai naudotų duomenų rūšis, kaip nurodyta 15 straipsnio 2 dalyje, 18 straipsnyje, 19 straipsnio 1 dalyje, 20 straipsnio 1 dalyje, 21 straipsnio 1 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje, 22g, 22h, 22i, 22j, 45a ir 45d straipsniuose, ir duomenis įvedusios arba gavusios institucijos pavadinimas. Be to, kiekviena valstybė narė saugo registracijos įrašus apie darbuotojus, tinkamai įgaliotus įvesti arba gauti duomenis. [129 pakeit.]

2.  Atliekant 45b straipsnyje išvardytas operacijas, kiekvienos VIS ir AIS atliktos duomenų tvarkymo operacijos registracijos įrašai saugomi pagal šį straipsnį ir Reglamento (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), 41 46 straipsnį. Atliekant 17a straipsnyje išvardytas operacijas, įrašas apie kiekvieną VIS ir AIS atliktą duomenų tvarkymo operaciją saugomas pagal šį straipsnį ir Reglamento (ES) 2017/2226, 46 straipsnį. [130 pakeit.]

3.  Tokie registracijos įrašai gali būti naudojami tik duomenų apsaugai kontroliuojant duomenų tvarkymo leistinumą, taip pat siekiant užtikrinti duomenų saugumą. Registracijos įrašai tinkamomis priemonėmis saugomi nuo neteisėtos prieigos ir ištrinami praėjus vieniems metams po 23 straipsnio 1 dalyje nurodyto saugojimo laikotarpio pabaigos, jei nėra reikalingi jau pradėtoms kontrolės procedūroms.“;

"

29a)  35 straipsnis pakeičiamas taip:"

„35 straipsnis

Savikontrolė

Valstybės narės užtikrina, kad kiekviena institucija, turinti prieigos prie VIS duomenų teisę, imtųsi priemonių, būtinų užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento, ir bendradarbiautų su nacionaline priežiūros institucija.“; [131 pakeit.]

"

29b)  36 straipsnis pakeičiamas taip:"

„36 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kurios užtikrintų, kad būtų baudžiama už bet kokį netinkamą šio reglamento nuostatų neatitinkantį į VIS įvestų duomenų naudojimą arba tvarkymą, t. t. už tai būtų taikomos sankcijos, įskaitant nacionalinę teisę atitinkančias administracines ir (arba) baudžiamąsias sankcijas, kurios yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.“; [132 pakeit.]

"

30)  37 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  pirmas įvadinis sakinys pakeičiamas taip:"

1. Nedarant poveikio teisei gauti informaciją, nurodytą Reglamento (ES) 2018/1725 15 ir 16 straipsniuose, Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsniuose ir Direktyvos (ES) 2016/680 13 straipsnyje, atsakinga valstybė narė informuoja trečiųjų šalių piliečius ir 9 straipsnio 4 punkto f punkte, 22c straipsnio 2 dalies e punkte ar 22d straipsnio e punkte nurodytus asmenis apie:“; [133 pakeit.]

"

ii)  f punktas pakeičiamas taip:"

f) priėjimo prie duomenų apie tą asmenį teisę ir teisę prašyti, kad netikslūs duomenys apie juos būtų ištaisyti ar neteisėtai tvarkomi duomenys apie juos būtų ištrinti, įskaitant teisę gauti informaciją apie naudojimosi tomis teisėmis procedūras, ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno bei 41 straipsnio 1 dalyje nurodytos už duomenų rinkimą atsakingos nacionalinės priežiūros institucijos, kurie nagrinėja paraiškas dėl asmens duomenų apsaugos, kontaktinius duomenis.“; [134 pakeit.]

"

iii)  papildoma šiuo punktu:"

„fa) tai, kad valstybės narės ir Europolas teisėsaugos tikslais gali susipažinti su VIS duomenimis.“; [135 pakeit.]

"

b)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. 1 dalyje nurodyta informacija trečiosios šalies piliečiui pateikiama aiškiai, glaustai ir tiksliai raštu, kai renkami 9 straipsnio 4, 5 ir 6 punktuose, 22c straipsnio 2 dalyje ir 22d straipsnio a–g punktuose nurodyti duomenys, nuotrauka veido atvaizdo ir pirštų atspaudų duomenys, o kai būtina, ši informacija pateikiama ir žodžiu tokia kalba ir tokiu būdu, kad būtų suprantama duomenų subjektui arba būtų pagrįstai manoma, kad ji yra jam suprantama. Vaikai turi būti informuojami tinkamai pagal jų amžių, naudojant atmintines ir (arba) iliustruotas schemas, ir (arba) specialiai sukurtomis parodomosiomis priemonėmis paaiškinant jiems pirštų atspaudų ėmimo procedūrą.“; [136 pakeit.]

"

c)  3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Jeigu nėra tokio blanko, pasirašyto tų asmenų, ši informacija pateikiama pagal Reglamento (ES) 2016/679 14 straipsnį.“;

"

31)  38 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip: "

„3. Jeigu prašymas, kaip nurodyta 2 dalyje, pateikiamas ne atsakingai valstybei narei, o kitai valstybei narei, tos valstybės narės, kuriai pateiktas prašymas, institucijos per septynias dienas susisiekia su atsakingos valstybės narės institucijomis. Atsakinga valstybė narė per vieną mėnesį patikrina tų duomenų tikslumą ir jų tvarkymo VIS sistemoje teisėtumą.“; [137 pakeit.]

"

31a)  38 straipsnis pakeičiamas taip:"

„38 straipsnis

Teisė gauti prieigą prie asmens duomenų, prašyti juos ištaisyti, papildyti ir ištrinti, bei apriboti jų tvarkymą

1.  Nedarant poveikio Reglamento (ES) 2018/1725 15 ir 16 straipsniuose nustatytai teisei į informaciją, ilgalaikių vizų ar leidimų gyventi prašytojai arba turėtojai, kurių duomenys yra saugomi VIS, jų duomenų surinkimo metu informuojami apie naudojimosi teisėmis pagal Reglamento (ES) 2018/1725 17–20 straipsnius ir Reglamento (ES) 2016/679 15–18 straipsnius tvarką. Jiems pateikiami Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

2.  Kad galėtų pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamento (ES) 2018/1725 17–20 straipsnius ir Reglamento (ES) 2016/679 15–18 straipsnius, 1 dalyje nurodyti asmenys turi teisę kreiptis į valstybę narę, kuri įvedė duomenis į VIS. Valstybė narė, kuri gauna prašymą, kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 30 dienų ją išnagrinėja ir atsako į ją. Jei atsakant į prašymą nustatoma, kad VIS laikomi duomenys yra faktiškai netikslūs arba buvo įrašyti neteisėtai, atsakinga valstybė narė nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo pagal Reglamento (ES) 2016/679 12 straipsnio 3 ir 4 dalis ištaiso arba ištrina tuos duomenis VIS. Jeigu prašymas pateikiamas ne atsakingai valstybei narei, o kitai valstybei narei, tos valstybės narės, kuriai pateiktas prašymas, institucijos per septynias dienas susisiekia su atsakingos valstybės narės institucijomis. Atsakinga valstybė narė per vieną mėnesį patikrina duomenų tikslumą ir jų tvarkymo VIS sistemoje teisėtumą. Valstybė narė, kuri susisiekė su atsakingos valstybės narės institucija tam, kad asmens prašymas būtų perduotas tolesnei procedūrai, informuoja atitinkamą asmenį apie tai, kam ji perduodama, ir apie tolesnę procedūrą.

3.  Jeigu atsakinga valstybė narė nesutinka su teiginiu, kad į VIS įrašyti duomenys yra netikslūs arba kad jie buvo įrašyti neteisėtai, ji nedelsdama priima administracinį sprendimą, kuriame raštu paaiškina atitinkamam asmeniui, kodėl ji nesirengia ištaisyti arba ištrinti su juo susijusių duomenų.

4.  Tame sprendime atitinkamam asmeniui taip pat pateikiama informacija, kuria paaiškinama galimybė apskųsti dėl 2 dalyje nurodytos užklausos priimtą sprendimą, ir, kai aktualu, informacija, kaip pateikti ieškinį arba skundą kompetentingoms institucijoms arba teismams, ir informacija apie pagalbą tam asmeniui, įskaitant kompetentingų nacionalinių priežiūros institucijų pagalbą.

5.  Pagal 2 dalį pateiktuose prašymuose pateikiama informacija, būtina atitinkamo asmens tapatybei nustatyti. Ta informacija naudojama tik tam, kad būtų suteikta galimybė naudotis 2 dalyje nurodytomis teisėmis.

6.  Atsakinga valstybė narė rašytiniame dokumente užfiksuoja, kad toks 2 dalyje nurodytas prašymas buvo pateiktas ir kaip jis buvo išnagrinėtas. Ji nedelsdama, ne vėliau kaip per septynias dienas po 2 dalies antroje pastraipoje nurodyto sprendimo ištaisyti arba ištrinti duomenis priėmimo arba, atitinkamai, 3 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo, pateikia tą dokumentą kompetentingoms nacionalinėms duomenų apsaugos priežiūros institucijoms.“; [138 pakeit.]

"

31b)  39 straipsnis pakeičiamas taip:"

„39 straipsnis

Bendradarbiavimas užtikrinant teises į duomenų apsaugą

1.  Valstybių narių kompetentingos institucijos aktyviai bendradarbiauja siekdamos užtikrinti 38 straipsnyje nustatytų teisių įgyvendinimą.

2.  Kiekvienoje valstybėje narėje Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalyje nurodyta priežiūros institucija duomenų subjekto prašymu padeda jam pasinaudoti jo teise prašyti ištaisyti, papildyti arba ištrinti su juo arba ja susijusius asmens duomenis, arba apriboti tokių duomenų tvarkymą pagal Reglamentą (ES) 2016/679, ir konsultuoja jį šiuo klausimu.

Duomenis perdavusios atsakingos valstybės narės priežiūros institucija ir prašymą gavusios valstybės narės priežiūros institucija siekdamos pirmoje pastraipoje nurodytų tikslų viena su kita bendradarbiauja.“ [139 pakeit.]

"

31c)  40 straipsnis pakeičiamas taip:"

„40 straipsnis

Teisių gynimo priemonės

1.  Nedarant poveikio Reglamento (ES) 2016/679 77 ir 79 straipsniams, kiekvienoje valstybėje narėje kiekvienas asmuo turi teisę pateikti tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms arba kompetentingiems teismams ieškinį arba skundą, jei jam nesuteikiama teisė susipažinti su duomenimis apie jį arba nesuteikiama teisė reikalauti taisyti, papildyti ar ištrinti duomenis, numatytus šio reglamento 38 straipsnyje. Teisė pareikšti tokį ieškinį ar pateikti tokį skundą taip pat apima atvejus, kai į prašymus susipažinti su duomenimis arba prašymus juos pataisyti, papildyti ar ištrinti neatsakoma per 38 straipsnyje numatytus terminus arba kai duomenų valdytojas jų apskritai neišnagrinėja.

2.  Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalyje nurodytos priežiūros institucijos teikiama pagalba galima pasinaudoti per visą ieškinio ar skundo nagrinėjimo procedūros laiką.“; [140 pakeit.]

"

31d)  41 straipsnis pakeičiamas taip:"

„41 straipsnis

Nacionalinės priežiūros institucijos vykdoma priežiūra

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalyje nurodyta priežiūros institucija nepriklausomai stebėtų, ar atitinkama valstybė narė teisėtai tvarko asmens duomenis pagal šį reglamentą.

2.  Priežiūros institucija arba institucijos, nurodytos Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalyje, užtikrina, kad ne rečiau kaip kas trejus metus pagal Tarptautinius audito standartus būtų atliekamas atsakingų nacionalinių institucijų vykdytų duomenų tvarkymo operacijų auditas. Į šio audito rezultatus gali būti atsižvelgta pagal Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1053/2013 sukurtą mechanizmą atliekamuose vertinimuose. Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalyje nurodyta priežiūros institucija kasmet skelbia prašymų ištaisyti, papildyti ar ištrinti duomenis ar apriboti jų tvarkymą skaičių, veiksmus, kurių imtasi vėliau, ir ištaisymų, papildymų ir ištrynimų ir tvarkymo apribojimų, padarytų atsižvelgiant į atitinkamų asmenų pateiktus prašymus, skaičių.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad priežiūros institucija turėtų pakankamai išteklių šiuo reglamentu jai patikėtoms užduotims atlikti ir galimybę gauti asmenų, turinčių pakankamai žinių apie biometrinius duomenis, konsultaciją.

4.  Valstybės narės teikia visą Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalyje nurodytai priežiūros institucijai prašomą informaciją, visų pirma pateikia jai informaciją apie veiklą, vykdytą pagal joms šiame reglamente nustatytas pareigas. Valstybės narės suteikia Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalyje nurodytai priežiūros institucijai prieigą prie savo registracijos žurnalų ir leidžia jai bet kuriuo metu patekti į visas savo su sąveikumu susijusias patalpas.“; [141 pakeit.]

"

31e)  42 straipsnis pakeičiamas taip:"

„42 straipsnis

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno vykdoma priežiūra

1.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas yra atsakingas už „eu-LISA“, Europolo ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros pagal šį reglamentą vykdomos asmens duomenų tvarkymo veiklos stebėseną ir užtikrinimą, kad tokia veikla būtų vykdoma laikantis Reglamento (ES) 2018/1725 ir šio reglamento.

2.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad ne rečiau kaip kas trejus metus pagal atitinkamus tarptautinius audito standartus būtų atliekamas „eu-LISA“ vykdomos asmens duomenų tvarkymo veiklos auditas. Tokio audito ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, „eu-LISA“, Komisijai ir valstybėms narėms. „eu-LISA“ suteikiama galimybė pateikti pastabų prieš priimant ataskaitą.

3.  „eu-LISA“ pateikia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno prašomą informaciją, suteikia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui prieigą prie visų dokumentų ir savo registracijos žurnalų, nurodytų 22r, 34 ir 45b straipsniuose, ir leidžia jam bet kuriuo metu patekti į visas savo patalpas.“; [142 pakeit.]

"

32)  43 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip: "

„1. Iškilus konkretiems klausimams, kuriems išspręsti reikia valstybių narių dalyvavimo, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas veikia glaudžiai bendradarbiaudamas su nacionalinėmis priežiūros institucijomis, visų pirma jeigu Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas arba nacionalinė priežiūros institucija nustato didelių neatitikimų tarp valstybių narių praktikos arba galimo neteisėto duomenų perdavimo, naudojantis sąveikumo komponentų ryšių kanalais, atvejų, arba vienai ar kelioms nacionalinėms priežiūros institucijoms pateikus klausimų dėl šio reglamento įgyvendinimo ir aiškinimo.

2.  1 dalyje nurodytais atvejais suderinta priežiūra užtikrinama pagal Reglamento (ES) XXXX/2018 [peržiūrėto Reglamento (EB) Nr. 45/2001] 62 straipsnį.“; [143 pakeit.]

"

32a)  43 straipsnis pakeičiamas taip:"

„43 straipsnis

Nacionalinių priežiūros institucijų ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno bendradarbiavimas

1.  Priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, veikdami pagal savo kompetenciją, aktyviai bendradarbiauja vykdydami savo atitinkamas pareigas, kad užtikrintų koordinuotą sąveikumo komponentų naudojimo priežiūrą ir kitų šio reglamento nuostatų taikymą.

2.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir priežiūros institucijos keičiasi aktualia informacija, padeda vieni kitiems atlikti auditą ir patikrinimus, nagrinėja šio reglamento aiškinimo ar taikymo sunkumus, analizuoja problemas, susijusias su nepriklausomos priežiūros vykdymu ar naudojimusi duomenų subjekto teisėmis, rengia suderintus pasiūlymus dėl problemų bendrų sprendimų ir reikiamu mastu didina informuotumą apie teises į duomenų apsaugą.

3.  2 dalyje nurodytu tikslu priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ne rečiau kaip du kartus per metus rengia posėdžius Europos duomenų apsaugos valdyboje. Tų posėdžių išlaidas dengia ir juos organizuoja Europos duomenų apsaugos valdyba. Pirmame posėdyje patvirtinamos darbo tvarkos taisyklės. Prireikus kartu nustatomi kiti darbo metodai.

4.  Europos duomenų apsaugos valdyba kas dvejus metus siunčia bendrą veiklos ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europolui, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai ir „eu-LISA“. Toje ataskaitoje yra kiekvienai valstybei narei skirtas skyrius, kurį parengia tos valstybės narės priežiūros institucija.“; [144 pakeit.]

"

32b)  44 straipsnis išbraukiamas; [145 pakeit.]

33)  45 straipsnis papildomas šiomis dalimis:"

„2a. Šiems klausimams spręsti reikalingos priemonės VIS centrinei sistemai, nacionalinei sąsajai kiekvienoje valstybėje narėje ir VIS centrinės sistemos ir nacionalinių sąsajų komunikacijų infrastruktūrai parengti priimamos pagal 49 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą:

   a) sistemos fizinės sandaros, įskaitant komunikacijų tinklą, projektas;
   b) asmens duomenų apsaugai poveikį turintys techniniai aspektai;
   c) techniniai aspektai, turintys didesnį finansinį poveikį valstybių narių biudžetams ar turintys didesnė techninė reikšmė valstybių narių nacionalinėms sistemoms;
   d) saugumo reikalavimų, įtraukiant biometrinius aspektus, parengimas. [146 pakeit.]

3. Pirštų atspaudų ir veido atvaizdo kokybės, skiriamosios gebos ir naudojimo biometriniam sutikrinimui ir tapatybės nustatymui VIS techninės specifikacijos nustatomos įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

"

34)  įterpiamas 45a straipsnis:"

„45a straipsnis

Duomenų naudojimas ataskaitoms ir statistikai

1.  Tinkamai įgalioti valstybių narių kompetentingų institucijų, Komisijos, „eu-LISA“ ir Reglamentu (ES) 2016/1624 įsteigtos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros darbuotojai tik ataskaitų teikimo ir statistikos tikslais, negalėdami nustatyti asmenų tapatybės dėl visiško duomenų anoniminimo, turi prieigą naudotis toliau nurodytais duomenimis apie: [147 pakeit.]

   a) informaciją apie padėtį;
   b) kompetentingą instituciją, įskaitant jos vietą;
   c) prašytojo lytį, gimimo datą metus ir dabartinę pilietybę; [148 pakeit.]
   d) valstybę narę, į kurią atvykstama pirmiausia (tik dėl trumpalaikių vizų);
   e) prašymo pateikimo ir sprendimo dėl to prašymo (dokumentas išduotas arba prašymas atmestas) priėmimo datą ir vietą;
   f) išduoto dokumento rūšį, t. y. ar tai oro uosto tranzitinė viza, vienoda viza ar riboto teritorinio galiojimo viza, ilgalaikė viza ar leidimas gyventi;
   g) kelionės dokumento rūšį ir jį išdavusios šalies trijų raidžių kodą (tik dėl trumpalaikių vizų);
   h) nurodytą nurodytus bet kokio sprendimo, priimto dėl dokumento arba prašymo, pagrindimą (tik dėl trumpalaikių vizų); ilgalaikių vizų ir leidimų gyventi atveju – sprendimą dėl prašymo (sprendimą išduoti dokumentą arba atmesti prašymą, ir kuo tai pagrįsta) neišduoti trumpalaikių vizų pagrindus, įskaitant nuorodą į bet kokias atitiktis Sąjungos informacinėse sistemose, kuriose ieškota informacijos, Europolo ar Interpolo duomenų sistemose, Reglamento (ES) 2018/1240 29 straipsnyje nurodytame stebėjimo sąraše ar konkrečius rizikos rodiklius; [149 pakeit.]
   ha) nurodytus bet kokio sprendimo neišduoti trumpalaikių vizų pagrindus, įskaitant nuorodą į bet kokias atitiktis Sąjungos informacinėse sistemose, kuriose ieškota informacijos, Europolo ar Interpolo duomenų sistemose, Reglamento (ES) 2018/1240 34 straipsnyje nurodytame stebėjimo sąraše ar konkrečius rizikos rodiklius; [150 pakeit.]
   i) kompetentingą instituciją, kuri atmetė prašymą, įskaitant jos vietą, ir prašymo atmetimo datą (tik dėl trumpalaikių vizų);
   j) atvejus, kai tas pats prašytojas prašymą išduoti trumpalaikę vizą pateikė daugiau kaip vienai vizų institucijai, nurodant tas vizų institucijas, jų vietą ir atsisakymo išduoti vizą datas (tik dėl trumpalaikių vizų);
   k) dėl trumpalaikių vizų – pagrindinį kelionės tikslą arba tikslus; dėl ilgalaikių vizų ir leidimų gyventi – prašymo tikslą; [151 pakeit.]
   l) įvestus duomenis apie bet kurį vizos dokumentą, kuris, kai tinka, panaikintas, anuliuotas, atšauktas arba kurio galiojimas pratęstas; [152 pakeit.]
   m) kai tinka – ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi galiojimo pabaigos datą;
   n) asmenų, kuriems netaikomas reikalavimas duoti pirštų atspaudus pagal Reglamento (EB) Nr. 810/2009 13 straipsnio 7 dalį, skaičių;
   o) atvejus, kai 9 straipsnio 6 punkte nurodytų duomenų pateikti faktiškai neįmanoma, pagal 8 straipsnio 5 dalies antrą sakinį;
   p) atvejus, kai 9 straipsnio 6 punkte nurodytų duomenų pateikti nereikėjo dėl teisinių priežasčių, pagal 8 straipsnio 5 dalies antrą sakinį;
   q) atvejus, kai asmeniui, kuris faktiškai negalėjo pateikti 9 straipsnio 6 punkte nurodytų duomenų, buvo atsisakyta išduoti vizą, pagal 8 straipsnio 5 dalies antrą sakinį.

Tinkamai įgalioti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros darbuotojai turi prieigą naudotis pirmoje pastraipoje nurodytais duomenimis tuo tikslu, kad galėtų atlikti rizikos analizes ir pažeidžiamumo vertinimus, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/1624 11 ir 13 straipsniuose.

2.  Pagal šio straipsnio 1 dalį „eu-LISA“ saugo toje dalyje nurodytus duomenis centrinėje ataskaitų ir statistinių duomenų saugykloje, nurodytoje [Reglamento 2018/XX [dėl sąveikumo (sienų ir vizų] 39 straipsnyje].

3.  Pagal „eu-LISA“ nustatytas VIS veikimo kontrolės procedūras, kurios nurodytos 50 straipsnio 1 dalyje, suteikiama galimybė reguliariai rengti statistinius duomenis, reikalingus tai kontrolei užtikrinti.

4.  Kiekvieną metų ketvirtį „eu-LISA“ sudaro VIS duomenimis pagrįstą trumpalaikių vizų statistiką, kurioje pateikiami visų pirma šie statistiniai duomenys apie kiekvieną vietą, kurioje išduotos vizos:

   a) bendras oro uosto tranzitinių vizų, kurias prašyta išduoti, įskaitant daugkartines oro uosto tranzitines vizas, skaičius;
   b) bendras išduotų vizų, įskaitant daugkartines A vizas, skaičius;
   c) bendras išduotų daugkartinių vizų skaičius;
   d) bendras neišduotų vizų, įskaitant daugkartines A vizas, skaičius;
   e) bendras vienodų vizų, kurias prašyta išduoti, įskaitant daugkartines vienodas vizas, skaičius;
   f) bendras išduotų vizų, įskaitant daugkartines vizas, skaičius;
   g) bendras išduotų daugkartinių vizų skaičius, išskaidytas pagal galiojimo trukmę (iki 6 mėnesių, 1 metai, 2 metai, 3 metai, 4 metai, 5 metai);
   h) bendras neišduotų vienodų vizų, įskaitant daugkartines vizas, skaičius;
   i) bendras išduotų riboto teritorinio galiojimo vizų skaičius.

Kasdienė statistinė informacija saugoma centrinėje ataskaitų ir statistinių duomenų saugykloje.

5.  Kiekvieną ketvirtį „eu-LISA“ sudaro VIS duomenimis pagrįstą ilgalaikių vizų ir leidimų gyventi statistiką, kurioje pateikiami visų pirma šie su kiekviena atitinkama vieta susiję statistiniai duomenys:

   a) bendras prašytų išduoti, išduotų, neišduotų, pratęsto galiojimo ir panaikintų ilgalaikių vizų skaičius;
   b) bendras prašytų išduoti, išduotų, neišduotų, pratęsto galiojimo ir panaikintų leidimų gyventi skaičius.

6.  Kiekvienų metų pabaigoje iš statistinių duomenų sudaroma statistiniai duomenys įtraukiami į tų metų ketvirčių statistika metinę ataskaitą. Statistiniai duomenys išskaidomi pagal kiekvieną valstybę narę. Ataskaita paskelbiama ir perduodama Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir nacionalinėms priežiūros institucijoms. [153 pakeit.]

7.  Komisijos prašymu „eu-LISA“ teikia jai statistinius duomenis apie konkrečius bendros vizų politikos arba migracijos politikos įgyvendinimo aspektus, įskaitant su Reglamento (ES) Nr. 1053/2013 taikymu susijusius aspektus.“;

"

35)  įterpiami 45b, 45c, 45d ir 45e straipsniai:"

„45b straipsnis

Vežėjų prieiga prie duomenų tikrinimo tikslais

1.  Atlikdami savo pareigą pagal Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 26 straipsnio 1 dalies b punktą oro vežėjai, jūrų vežėjai ir asmenų grupes sausuma autobusais vežantys tarptautiniai vežėjai nusiunčia užklausą į VIS siekdami patikrinti, ar trumpalaikę vizą, ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi turintys trečiųjų šalių piliečiai iš tiesų turi, atitinkamais atvejais, galiojančią trumpalaikę vizą, ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi. Šiuo tikslu Tais atvejais, kai neleidžiama įlaipinti keleivių dėl trumpalaikių vizų paieškos VIS, vežėjai pateikia šio reglamento 9 straipsnio 4 punkto a, b ir c papunkčiuose arba, kai tinka, 22c straipsnio a, b informuoja keleivius apie padėtį ir apie būdus, kuriais gali įgyvendinti savo teises susipažinti su VIS saugomais asmens duomenis, juos taisyti ir c punktuose išvardytus duomenis ištrinti. [154 pakeit.]

2.  1 dalies įgyvendinimo tikslu arba galimų dėl jos taikymo kylančių ginčų sprendimo tikslu „eu-LISA“ saugo visų duomenų tvarkymo operacijų, kurias naudodamiesi vežėjų sąsaja atlieka vežėjai, registracijos įrašus. Tuose registracijos įrašuose nurodoma kiekvienos operacijos data ir laikas, užklausai naudoti duomenys, naudojantis vežėjų sąsaja perduoti duomenys ir atitinkamo vežėjo pavadinimas.

Registracijos įrašai saugomi dvejus metus. Registracijos įrašai tinkamomis priemonėmis apsaugomi nuo neteisėtos prieigos.

3.  Naudodamiesi saugia prieiga prie vežėjų sąsajos, nurodytos Sprendimo 2004/512/EB su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, 1 straipsnio 2 dalies h punkte 2a straipsnio h punkte, įskaitant galimybę naudoti mobiliuosius techninius sprendimus, vežėjai turi gebėti atlikti 1 dalyje nurodytą užklausą prieš keleivio įlaipinimą. Šiuo tikslu Vežėjas nusiunčia užklausą, kad jam būtų leista pasinaudoti VIS, naudodamas kelionės dokumento mašininio nuskaitymo zonoje esančius duomenis pateikia kelionės dokumento mašininio nuskaitymo zonoje esančius duomenis ir nurodo atvykimo valstybę narę. Taikant nukrypti leidžiančią nuostatą, tranzito per oro uostą atveju vežėjas neprivalo patikrinti, ar trečiųjų šalių piliečiai turi, atitinkamais atvejais, galiojančią trumpalaikę vizą, ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi. [155 pakeit.]

4.  VIS sistemoje pateikiamas atsakymas vežėjams, ar atitinkamas asmuo turi, atitinkamais atvejais, galiojančią trumpalaikę vizą, ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi, ar jos (jo) neturi, – tai yra atsakymas „gerai“ (angl. OK) arba „negerai“ (angl. NOT OK). Jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 810/2009 25 straipsnį išduota trumpalaikė viza, VIS pateikiamame atsakyme atsižvelgiama į tai, kurioje (-se) valstybėje (-se) narėje (-se) ta viza galioja, ir į tai, kurią atvykimo valstybę narę nurodė vežėjas. Vežėjai išsiųstą informaciją ir gautą atsakymą gali saugoti laikydamiesi taikytinos teisės nuostatų. Atsakymas „Gerai“ (OK) arba „Negerai“ (NOT OK) negali būti laikomas sprendimu leisti arba atsisakyti leisti atvykti pagal Reglamentą (ES) 2016/399. Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina išsamias taisykles dėl vežėjo sąsajos veikimo sąlygų ir taikytinas duomenų apsaugos ir saugumo taisykles. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. [156 pakeit.]

5.  Sukuriama tik vežėjams skirta tapatumo nustatymo sistema, kad vežėjų sąsaja 2 dalyje nurodytais tikslais galėtų naudotis tinkamai įgalioti vežėjo darbuotojai. Kuriant tapatumo nustatymo sistemą, atsižvelgiama į informacijos saugumo rizikos valdymą, taip pat į pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos principus. Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl šios tapatumo nustatymo sistemos laikydamasi 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. [157 pakeit.]

5a.  Vežėjo sąsajai naudojama atskira tik skaitymo režimu prieinama duomenų bazė, kasdien atnaujinama taikant vienpusio VIS laikomų duomenų poaibio, apimančio būtiniausius duomenis, išgavimo procedūrą. „eu-LISA“ yra atsakinga už vežėjo sąsajos saugumą, už joje esančių asmens duomenų saugumą ir už atskirai tik skaitymo režimu prieinamai duomenų bazei skirtų asmens duomenų išgavimo procedūrą. [158 pakeit.]

5b.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems vežėjams, vežantiems trečiųjų šalių piliečius, kurie, nors jiems taikomas vizos reikalavimas, neturi galiojančios vizos, taikomos baudos, numatytos pagal Konvencijos dėl Šengeno susitarimo, 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo, įgyvendinimo (toliau – Šengeno susitarimo įgyvendinimo konvencija) 26 straipsnio 2 dalį ir Tarybos direktyvos 2001/51/EB 4 straipsnį. [159 pakeit.]

5c.  Jeigu trečiųjų šalių piliečiams atsisakoma leisti atvykti, vežėjas, kuris oru, jūra ir sausuma atvežė juos prie išorės sienų, privalo nedelsiant vėl prisiimti atsakomybę už juos. Sienos apsaugos institucijų prašymu vežėjai privalo sugrąžinti trečiųjų šalių piliečius į trečiąją šalį, iš kurios jie buvo vežami, arba į trečiąją šalį, išdavusią kelionės dokumentą, su kuriuo jie keliavo, arba į bet kurią kitą trečiąją šalį, į kurią jie tikrai būtų įleisti. [160 pakeit.]

5d.  Nukrypstant nuo 1 dalies, vežėjų, vežančių asmenų grupes sausumos transportu (autobusais), atžvilgiu pirmuosius trejus metus po to, kai pradedamas taikyti šis reglamentas, 1 dalyje nurodytas patikrinimas yra neprivalomas ir 5 dalyje nurodytos nuostatos jiems netaikomos. [161 pakeit.]

45c straipsnis

Atsarginės procedūros tuo atveju, kai nėra techninių galimybių vežėjams gauti duomenis

1.  Kai pateikti 45b straipsnio 1 dalyje nurodytos užklausos yra techniškai neįmanoma dėl kurios nors VIS dalies veikimo sutrikimo ar dėl kitų priežasčių, kurių vežėjai negali kontroliuoti, vežėjai atleidžiami nuo pareigos, naudojantis vežėjų sąsaja, tikrinti, ar asmuo turi galiojančią vizą arba kelionės dokumentą. Kai valdymo institucija „eu-LISA“ nustato tokį veikimo sutrikimą, ji apie tai praneša vežėjams. Ji taip pat praneša vežėjams, kada tas veikimo sutrikimas pašalinamas. Kai tokį veikimo sutrikimą pastebi vežėjai, jie apie tai gali pranešti valdymo institucijai „eu-LISA“. [162 pakeit.]

1a.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais 45b straipsnio 5b dalyje nurodytos baudos vežėjams netaikomos. [163 pakeit.]

1b.  Jeigu pateikti 45b straipsnio 1 dalyje nurodytą užklausą ilgą laiką vežėjas techniškai negali dėl kitų priežasčių nei bet kurios VIS dalies gedimas, tas vežėjas informuoja „eu-LISA“. [164 pakeit.]

2.  Išsamios nuostatos dėl atsarginių procedūrų nustatomos įgyvendinimo aktu, priimamu laikantis 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

45d straipsnis

Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrių prieiga prie VIS duomenų

1.  Vykdydami užduotis ir įgaliojimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1624* 40 straipsnio 1 dalį ir kartu turėdami to reglamento 40 straipsnio 8 dalyje numatytą prieigą, Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrių nariai ir su grąžinimu susijusias veiklos užduotis atliekančios darbuotojų grupės pagal savo įgaliojimus turi teisę gauti į VIS įvestus duomenis ir atlikti jų paiešką. [165 pakeit.]

2.  Kad būtų užtikrinta 1 dalyje nurodyta prieiga, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra paskiria specialų padalinį, kuriame dirba tinkamai įgalioti Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų pareigūnai, kaip centrinį prieigos punktą. Centrinis prieigos punktas patikrina, ar tenkinamos 45e straipsnyje nustatytos sąlygos, kuriomis prašoma suteikti prieigą prie VIS.

__________

* 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).

45e straipsnis

Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrių prieigos prie VIS duomenų sąlygos ir procedūra

1.  Siekdamas gauti 45d straipsnio 1 dalyje nurodytą prieigą, Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrys gali pateikti prašymą leisti naudotis visais VIS saugomais duomenimis arba konkrečiu VIS duomenų rinkiniu Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų centriniam prieigos punktui, kuris nurodytas 45d straipsnio 2 dalyje. Šiame prašyme nurodomas atitinkamas tos valstybės narės patikrinimų kertant sieną, ir sienų stebėjimo ir (arba) grąžinimo veiklos planas, kuriuo grindžiamas prašymas. Gavęs prašymą suteikti prieigą Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų centrinis prieigos punktas patikrina, ar tenkinamos 2 dalyje nurodytos prieigos sąlygos. Jei visos prieigos sąlygos tenkinamos, tuos prašymus vykdo tinkamai įgalioti centrinio prieigos punkto darbuotojai. VIS duomenys, prie kurių suteikiama prieiga, perduodami atitinkamam būriui taip, kad nebūtų pažeistas tų duomenų saugumas. [166 pakeit.]

2.  Prieigos suteikimui taikomos sąlygos:

   a) priimančioji valstybė narė leidžia būrio nariams naudotis VIS, kad būtų pasiekti patikrinimų kertant sieną, ir sienų stebėjimo ir grąžinimo veiklos plane nustatyti veiklos tikslai, ir [167 pakeit.]
   b) naudotis VIS yra būtina atliekant konkrečias tam būriui priimančiosios valstybės narės patikėtas užduotis.

3.  Pagal Reglamento (ES) 2016/1624 40 straipsnio 3 dalį būrių nariai ir su grąžinimu susijusias užduotis atliekančios darbuotojų grupės gali imtis veiksmų dėl informacijos, gautos iš VIS, tik vykdydami priimančiosios valstybės narės, kurioje jie dirba, sienos apsaugos pareigūnų arba su grąžinimu susijusias užduotis atliekančių darbuotojų nurodymus ir paprastai dalyvaujant tam personalui. Priimančioji valstybė narė gali įgalioti būrių narius veikti jos vardu. [168 pakeit.]

4.  Jeigu yra abejonių arba nepavyksta patikrinti vizos turėtojo, ilgalaikės vizos turėtojo arba leidimo gyventi turėtojo tapatybės, atitinkamas Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrio narys apie tą asmenį praneša priimančiosios valstybės narės sienos apsaugos pareigūnui.

5.  Būrių nariai naudojasi VIS duomenimis tokia tvarka:

   a) atlikdami su patikrinimais kertant sieną susijusias užduotis pagal Reglamentą (ES) 2016/399, būrių nariai turi prieigą prie VIS duomenų, kad galėtų atlikti patikrinimą išorės sienos perėjimo punktuose, atitinkamai pagal šio reglamento 18 arba 22g straipsnį;
   b) tikrindami, ar tenkinamos atvykimo, buvimo arba gyvenimo valstybių narių teritorijoje sąlygos, būrių nariai turi prieigą prie VIS duomenų, kad galėtų atlikti trečiųjų šalių piliečių patikrinimą valstybių narių teritorijoje, atitinkamai pagal šio reglamento 19 arba 22h straipsnį;
   c) nustatydami bet kokio asmens, kuris gali neatitikti ar nebeatitikti atvykimo, buvimo arba gyvenimo valstybių narių teritorijoje sąlygų, tapatybę, būrių nariai turi prieigą prie VIS duomenų, kad galėtų nustatyti tapatybę, pagal šio reglamento 20 straipsnį.

6.  Kai turint tokią prieigą ir atliekant paiešką nustatoma VIS duomenų atitiktis, apie tai pranešama priimančiajai valstybei narei.

7.  Visus duomenų tvarkymo operacijų, kurias VIS atlieka Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrių ar darbuotojų grupių, dalyvaujančių atliekant su grąžinimu susijusias užduotis, nariai, registracijos įrašus saugo valdymo institucija pagal 34 straipsnio nuostatas. [169 pakeit.]

8.  Pagal 34 straipsnio nuostatas daromi kiekvienos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros prieigos ir kiekvienos atliktos paieškos registracijos įrašai ir kiekvienas Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros būrių gautų duomenų panaudojimo atvejis yra registruojamas. [170 pakeit.]

9.  Išskyrus atvejus, kai būtina atlikti užduotis pagal Reglamentą, kuriuo sukuriama ES kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS), jokia Nė viena VIS dalis neprijungiama prie Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros eksploatuojamos ar joje esančios duomenų rinkimo ir tvarkymo kompiuterinės sistemos ir į ją neperkeliami VIS esantys duomenys, prie kurių Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra turi prieigą. Taip pat jokia VIS dalis neatsisiunčiama. Prieigos ir paieškų įrašų registravimas nelaikomas VIS duomenų parsisiuntimu ar kopijavimu. [171 pakeit.]

10.  Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra nustato ir taiko priemones, kuriomis užtikrinamas duomenų saugumas, kaip nurodyta 32 straipsnyje.“;

"

35a)  46, 47 ir 48 straipsniai išbraukiami; [172, 173 ir 174 pakeit.]

35b)  įterpiamas šis straipsnis:"

„48a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  9cb ir 23 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9cb ir 23 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 9cb ir 23 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“; [175 pakeit.]

"

36)  49 straipsnis pakeičiamas taip:"

„49 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011*.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

____________

* 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).“;

"

37)  įterpiamas 49a straipsnis:"

„49a straipsnis

Patariamoji grupė

„eu-LISA“ sudaro patariamąją grupę ir supažindina ją su praktiniais VIS aspektais, ypač tais, kurie svarbūs rengiant metinę darbo programą ir metinę veiklos ataskaitą.“;

"

38)  50 straipsnis pakeičiamas taip:"

„50 straipsnis

Kontrolė Poveikio pagrindinėms teisėms stebėsena ir vertinimas [176 pakeit.]

1.  Valdymo institucija „eu-LISA“ užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros, pagal kurias būtų kontroliuojamas stebimas VIS sistemos veikimas siekiant su jos duomenų išvestimi, išlaidų efektyvumu, saugumu ir paslaugų kokybe susijusių tikslų ir būtų stebima, kaip laikomasi pagrindinių teisių, įskaitant teisę į asmens duomenų apsaugą, teisę į nediskriminavimą, vaiko teises ir teisę į veiksmingą teisinę gynybą. [177 pakeit.]

2.  Techninės priežiūros tikslais valdymo institucijai „eu-LISA“ suteikiama prieiga prie būtinos informacijos, susijusios su VIS atliekamomis duomenų tvarkymo operacijomis. [178 pakeit.]

3.  Kas dvejus metus „eu-LISA“ pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai VIS veikimo techninių aspektų, įskaitant jos saugumą ir išlaidas, ataskaitą. Ši ataskaita apima einamųjų pokyčių, susijusių su projekto pažanga ir jo išlaidomis, apžvalgą, finansinio poveikio įvertinimą ir informaciją apie bet kokias technines problemas ir riziką, kurios galėtų daryti poveikį bendroms sistemos išlaidoms. [179 pakeit.]

3a.  Plėtojimo procesui vėluojant, „eu-LISA“ turi kuo greičiau informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie vėlavimo priežastis ir apie jo poveikį laiko ir finansų požiūriu. [180 pakeit.]

4.  Kiekviena valstybė narė, laikydamasi nacionalinės teisės nuostatų dėl neskelbtinos informacijos viešinimo, ir Europolas rengia metines ataskaitas dėl prieigos prie VIS duomenų, suteikiamos teisėsaugos tikslais, veiksmingumo; jose pateikiama informacija ir statistiniai duomenys apie:

   a) konkretų naudojimosi duomenimis tikslą, įskaitant atitinkamą teroristinio arba sunkaus nusikaltimo rūšį ir prieigą prie jaunesnių nei 12 metų vaikų duomenų; [181 pakeit.]
   b) pagrįstas priežastis, dėl kurių kilo pagrįstas įtarimas, kad įtariamajam, nusikaltimo vykdytojui arba aukai taikomas šis reglamentas;
   c) prašymų suteikti prieigą prie VIS teisėsaugos tikslais skaičių;
   ca) atvejų, kuriais buvo taikomos 22m straipsnio 2 dalyje nurodytos skubos procedūros, skaičių ir pobūdį, įskaitant atvejus, kai skubos pagrįstumo centrinis prieigos punktas per ex post patikrinimą nepripažino; [182 pakeit.]
   d) atvejų, kai sėkmingai nustatyta tapatybė, skaičių ir pobūdį;
   da) statistinius duomenis apie prekybą vaikais, įskaitant sėkmingo tapatybės nustatymo atvejus. [183 pakeit.]

Valstybių narių ir Europolo metinės ataskaitos perduodamos Komisijai iki kitų metų birželio 30 d. Komisija sujungia šias metines ataskaitas į išsamią ataskaitą, kuri paskelbiama ne vėliau kaip tų pačių metų gruodžio 30 d. [184 pakeit.]

5.  Kas ketverius dvejus metus Komisija pateikia bendrą VIS vertinimą. Šis bendras vertinimas apima rezultatų, pasiektų pagal nustatytus tikslus, ir patirtų išlaidų analizę ir sistemos taikymo tolesnio pagrįstumo ir jo poveikio pagrindinėms teisėms vertinimą, šio reglamento taikymą VIS, VIS saugumą, naudojimąsi 31 straipsnyje nurodytomis nuostatomis ir bet kokį poveikį būsimai veiklai. Komisija šį vertinimą perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai. [185 pakeit.]

6.  Valstybės narės pateikia valdymo institucijai ir Komisijai informaciją, reikalingą 3, 4 ir 5 dalyse nurodytoms ataskaitoms parengti.

7.  Valdymo institucija pateikia Komisijai informaciją, reikalingą 5 dalyje nurodytiems bendriems vertinimams atlikti.“;

"

39)  1 priedo pavadinimas pakeičiamas taip:"

„31 straipsnio 1 dalyje nurodytų tarptautinių organizacijų sąrašas“. [186 pakeit.]

"

40)  Po 22 straipsnio įterpiami IIIa ir IIIb skyriai:"

„IIIa SKYRIUS

DUOMENŲ APIE ILGALAIKES VIZAS IR LEIDIMUS GYVENTI ĮVEDIMAS IR NAUDOJIMAS

22a straipsnis

Duomenų įvedimo procedūros priėmus sprendimą dėl prašymo išduoti ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi

1.  Kai priimamas sprendimas dėl prašymo išduoti ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi, tą sprendimą priėmusi institucija nedelsdama sukuria asmens bylą, į VIS įvesdama 22c arba 22d straipsnyje nurodytus duomenis.

1a.  Sprendimą priimti kompetentinga institucija, prieš jį paskelbdama, sukuria asmens bylą. [187 pakeit.]

2.  Sukūrus asmens bylą, VIS dėl jos automatiškai pateikiama užklausa pagal 22b straipsnį.

3.  Jei atitinkamo dokumento turėtojas prašymą pateikė kaip grupės narys arba kartu su šeimos nariu, institucija sukuria kiekvieno tos grupės asmens bylą ir susieja tų asmenų, kartu pateikusių prašymus ir gavusių ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi, bylas. Tėvų ar teisėtų globėjų ir jų vaikų prašymai neatskiriami. [188 pakeit.]

4.  Kai tam tikrų duomenų nereikalaujama pateikti pagal Sąjungos ar nacionalinės teisės aktus arba jų pateikti faktiškai neįmanoma, tų konkrečių duomenų skiltyje (-yse) įrašoma „netaikoma“. Dėl pirštų atspaudų duomenų turi būti galimybė sistemoje skirti atvejus, kai pirštų atspaudų nereikalaujama pateikti pagal Sąjungos ar nacionalinės teisės aktus, ir atvejus, kai jų pateikti faktiškai neįmanoma.

22b straipsnis

Užklausos kitose sistemose

1.  Bylos automatizuotai apdorojamos VIS siekiant nustatyti atitiktį (-is) vieninteliu tikslu – įvertinti, ar asmuo gali kelti grėsmę valstybių narių viešajai tvarkai, arba vidaus saugumui arba visuomenės sveikatai, pagal Reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnio 1 dalies e punktą. Kiekviena byla VIS tikrinama atskirai. [189 pakeit.]

2.  Kaskart, kai pagal 22c straipsnį sukuriama asmens byla išdavus dėl ilgalaikę vizą ilgalaikės vizos ar leidimą leidimo gyventi arba atsisakius išduoti tokį dokumentą pagal 22d straipsnį, VIS pateikiama užklausa naudojantis Europos paieškos portalu, apibrėžtu [Sąveikumo reglamento (sienų ir vizų)] 6 straipsnio 1 dalyje, siekiant palyginti atitinkamus šio reglamento 22c straipsnio 2 dalies a, b, c, f ir g punktuose nurodytus duomenis su atitinkamais duomenimis.VIS, Šengeno informacinėje sistemoje (SIS), atvykimo ir išvykimo sistemoje (AIS), Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemoje (ETIAS), įskaitant Reglamento (ES) 2018/XX [dėl Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos sukūrimo] 29 straipsnyje nurodytą stebėjimo sąrašą, [sistemoje ECRIS-TCN dėl su teroristiniais nusikaltimais ir kitais sunkiais nusikaltimais susijusių apkaltinamųjų nuosprendžių], Europolo duomenyse, Interpolo pavogtų ir pamestų kelionės dokumentų duomenų bazėje (SLTD) ir Interpolo su pranešimais susijusių kelionės dokumentų duomenų bazėje (TDAWN).patikrina:

   a) ar kelionės dokumentas, naudojamas prašymo tikslais, nėra kelionės dokumentas, apie kurį SIS pranešta kaip apie pamestą, pavogtą, pasisavintą ar pripažintą negaliojančiu;
   b) ar kelionės dokumentas, naudojamas prašymo tikslais, nėra kelionės dokumentas, apie kurį SLTD duomenų bazėje pranešta kaip apie pamestą, pavogtą ar pripažintą negaliojančiu;
   c) ar SIS nėra pateikta perspėjimų dėl draudimo prašytojui atvykti ir apsigyventi;
   d) ar dėl prašytojo SIS nėra perspėjimų, susijusių su ieškomu asmeniu siekiant areštuoti perdavimo tikslu pagal Europos arešto orderį ar ieškomas siekiant areštuoti ekstradicijos tikslu;
   e) ar prašytojas ir kelionės dokumentas nesusiję su neišduotu, atšauktu ar panaikintu kelionės leidimu pagal ETIAS centrinę sistemą;
   f) ar prašytojas ir kelionės dokumentas neįtraukti į Reglamento (ES) 2018/1240 34 straipsnyje nurodytą stebėjimo sąrašą;
   g) ar duomenys apie prašytoją nėra jau VIS įregistruoti duomenys apie tą patį asmenį;
   h) ar prašyme pateikti duomenys apie kelionės dokumentą neatitinka kito prašymo dėl ilgalaikės vizos ar leidimo gyventi šalyje, susijusio su kitais tapatybės duomenimis;
   i) ar dėl prašytojo šiuo metu nėra perspėjimo kaip apie asmenį, kuris viršijo leidžiamą buvimo trukmę arba ar anksčiau nebuvo tokio perspėjimo AIS;
   j) ar dėl prašytojo AIS neįregistruotas atsisakymas leisti atvykti;
   k) ar dėl prašytojo VIS neįregistruotas atsisakymas išduoti trumpalaikę vizą, jos panaikinimas ar atšaukimas;
   l) ar dėl prašytojo VIS neįregistruotas atsisakymas išduoti ilgalaikę vizą ar leidimą gyventi šalyje, jų panaikinimas ar atšaukimas;
   m) ar duomenys, susiję su prašytojo tapatybe, nėra įrašyti į Europolo duomenis;
   n) kai prašytojas yra nepilnametis, ar dėl tėvų valdžią turinčio asmens ar teisėto globėjo:
   i) SIS nėra perspėjimų, susijusių su ieškomu asmeniu siekiant areštuoti perdavimo tikslu pagal Europos arešto orderį ar ieškomas siekiant areštuoti ekstradicijos tikslu;
   ii) SIS nėra pateikta perspėjimų dėl draudimo prašytojui atvykti ir apsigyventi;
   iii) jis nėra kelionės dokumento, įtraukto į Reglamento (ES) 2018/1240 34 straipsnyje nurodytą stebėjimo sąrašą, turėtojas.

Šios dalies nuostatos neturi kliudyti bet kokiu pagrindu pateikti prieglobsčio prašymą. Kai vizos prašymą pateikia smurtinio nusikaltimo, pvz., smurto šeimoje ar prekybos žmonėmis, įvykdyto aukos rėmėjo, auka, VIS pateikta byla neturi būti susieta su rėmėjo byla, siekiant apsaugoti aukas nuo naujų pavojų.

Siekiant išvengti klaidingų atitikčių rizikos, nustatant jaunesnių nei 14 metų vaikų ar vyresnių nei 75 metų asmenų tapatybę naudojant biometrinius identifikatorius, kurie paimti daugiau negu prieš penkerius metus iki atitikties nustatymo ir kurie nepatvirtina trečiosios šalies piliečio tapatybės, taikomas privalomas rankinis duomenų patikrinimas, kurį atlieka biometrinių duomenų ekspertas. [190 pakeit.]

3.  VIS į atitinkamą asmens bylą įtraukiama nuoroda dėl bet kokios pagal 2 ir 5 dalis nustatytos atitikties. Papildomai VIS, kai tinka, nustatoma, kuri valstybė narė ar kelios valstybės narės (ar Europolas) įvedė arba pateikė tuos duomenis, kuriems nustatyta atitiktis, ir tai įrašoma į asmens bylą. Jokia kita informacija, išskyrus nuorodą į nustatytą atitiktį ir duomenų rengėją, neturi būti registruojama. [191 pakeit.]

3a.  Vykdant užklausą SLTD, užklausai pateikti EPP naudotojo naudojamais duomenimis su Interpolo duomenų savininkais nesidalijama. [192 pakeit.]

4.  Taikant 2 straipsnio 2 dalies f punktą dėl išduotų ar pratęsto galiojimo ilgalaikių vizų, vykdant užklausas pagal šio straipsnio 2 dalį atitinkami 22c straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys palyginami su SIS esančiais duomenimis, siekiant nustatyti, ar dėl vizos turėtojo pateiktas kuris nors iš šių perspėjimų: [193 pakeit./ (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)]

   a) perspėjimas apie asmenis, ieškomus norint juos suimti perdavimo tikslu arba ekstradicijos tikslu;
   b) perspėjimas apie dingusius asmenis;
   c) perspėjimas apie asmenis, kurie ieškomi kaip galintys padėti teisminiam procesui;
   d) perspėjimas apie asmenis ir daiktus, kuriuos ketinama slapta patikrinti, arba dėl jų atlikti specialiuosius patikrinimus ar tikslinius patikrinimus. [194 pakeit.]

Kai atliekant šioje dalyje nurodytą palyginimą nustatoma viena ar kelios atitiktys, VIS nusiunčiamas automatinis pranešimas tą prašymą pateikusios valstybės narės centrinei institucijai ir imamasi atitinkamų tolesnių veiksmų. 9a straipsnio 5a, 5b, 5c, 5d dalys ir 9c, 9ca ir 9cb straipsniai taikomi mutatis mutandis laikantis toliau nurodytų konkrečių nuostatų. [195 pakeit.]

5.  Kai AIS, ETIAS ir VIS duomenimis naudojamasi pagal 2 dalį, parodomos tik tos atitiktys, kurios susijusios su atsisakymais išduoti kelionės leidimą, leisti atvykti į šalį arba išduoti vizą dėl saugumo priežasčių.

6.  Kai ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi išduoda arba tokio dokumento galiojimą pratęsia valstybės narės konsulinė įstaiga, taikomas 9a straipsnis. [196 pakeit.]

7.  Kai leidimą gyventi išduoda ar jo galiojimą pratęsia arba ilgalaikės vizos galiojimą pratęsia institucija, esanti valstybės narės teritorijoje, taikomos šios nuostatos:

   a) ta institucija patikrina, ar asmens byloje įrašyti duomenys atitinka duomenis, esančius VIS ar kurioje nors iš ES informacinių sistemų arba duomenų bazių, kuriomis naudojamasi, Europolo duomenis arba duomenis Interpolo duomenų bazėse pagal 2 dalį;
   b) kai nustatyta atitiktis pagal 2 dalį yra susijusi su Europolo duomenimis, apie tai pranešama atitinkamam nacionaliniam Europolo padaliniui, kad būtų imamasi tolesnių veiksmų;
   c) kai duomenys nesutampa ir automatizuotai apdorojant duomenis pagal 2 ir 3 dalis nenustatoma jokios kitos atitikties, atitinkama institucija iš prašymo bylos ištrina klaidingą atitikties įrašą;
   d) kai duomenys atitinka prašytojo tapatybę arba kai tebėra abejonių dėl jo tapatybės, atitinkama institucija pagal ES ir nacionalinės teisės aktų nustatytas procedūras, sąlygas ir kriterijus imasi veiksmų dėl tų duomenų, kuriems nustatyta atitiktis pagal 4 dalį. [197 pakeit.]

22c straipsnis

Dėl išduotos ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi sukuriama asmens byla

Asmens byloje, kuri sukuriama pagal 22a straipsnio 1 dalį, turi būti šie duomenys:

   1) dokumentą išdavusi institucija, įskaitant jos vietą;
   2) šie duomenys apie atitinkamo dokumento turėtoją:
   a) pavardė; vardas (-ai); gimimo data metai; dabartinė pilietybė arba pilietybės; lytis; gimimo data, vieta ir šalis; [198 pakeit.]
   b) kelionės dokumento rūšis ir numeris ir kelionės dokumentą išdavusios šalies trijų raidžių kodas;
   c) kelionės dokumento galiojimo pabaigos data;
   cc) kelionės dokumentą išdavusi institucija;
   d) nepilnamečių atveju – asmens, kuris turi tėvų valdžią dokumento turėtojui arba yra jo teisėtas globėjas, pavardė ir vardas (-ai);
   e) fizinio asmens, kuriuo remiantis pateiktas prašymas, vardas, pavardė ir adresas arba darbdavio ar kitos organizacijos, kuria remiantis pateiktas prašymas, pavadinimas ir adresas;
   f) dokumento turėtojo veido atvaizdas, kai įmanoma, nuskaitytas vietoje; [199 pakeit.]
   g) dviejų dokumento turėtojo pirštų atspaudai pagal atitinkamus Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus;
   3) šie duomenys apie išduotą ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi:
   a) informacija apie padėtį, kad išduota ilgalaikė viza arba leidimas gyventi;
   b) sprendimo išduoti ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi priėmimo vieta ir data;
   c) išduoto dokumento rūšis (ilgalaikė viza ar leidimas gyventi);
   d) išduotos ilgalaikės vizos ar leidimo gyventi numeris;
   e) ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi galiojimo pabaigos data.

22d straipsnis

Asmens byla, sukuriama tam tikrais atvejais, kai atsisakoma išduoti ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi

Kai priimamas sprendimas neišduoti ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi todėl, kad prašytojas laikomas keliančiu grėsmę viešajai tvarkai, ar vidaus saugumui ar visuomenės sveikatai arba prašytojas pateikė apgaulės būdu įgytus, suklastotus ar neteisėtai pakeistus dokumentus, ta institucija, kuri atmetė prašymą, nedelsdama sukuria to asmens bylą, į kurią įtraukiami šie duomenys: [200 pakeit.]

   a) pavardė, pavardė gimus (ankstesnė (-ės) pavardė (-ės)); vardas (-ai); lytis; gimimo data, vieta ir šalis;
   b) dabartinė pilietybė ir pilietybė gimus;
   c) kelionės dokumento rūšį ir numerį, jį išdavusią instituciją, išdavimo ir galiojimo pabaigos datas;
   d) nepilnamečių atveju – asmens, kuris turi tėvų valdžią prašytojui arba yra jo teisėtas globėjas, pavardė ir vardas (-ai);
   e) fizinio asmens, kuriuo remiantis pateiktas prašymas, pavardė, vardas ir adresas; [201 pakeit./ (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)]
   f) prašytojo veido atvaizdas, kai įmanoma, nuskaitytas vietoje; [202 pakeit.]
   g) dviejų prašytojo pirštų atspaudai pagal atitinkamus Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus;
   h) informacija apie tai, kad išduoti ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi atsisakyta todėl, kad prašytojas laikomas keliančiu grėsmę viešajai tvarkai, ar visuomenės saugumui arba visuomenės sveikatai, arba todėl, kad prašytojas pateikė apgaulės būdu įgytus, suklastotus ar neteisėtai pakeistus dokumentus; [203 pakeit.]
   i) institucija, kuri atsisakė išduoti ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi, įskaitant jos vietą;
   j) sprendimo neišduoti ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi priėmimo vieta ir data.

22e straipsnis

Dėl panaikintos ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi įtraukiami duomenys

1.  Jei priimtas sprendimas panaikinti leidimą gyventi ar ilgalaikę vizą arba sutrumpinti ilgalaikės vizos galiojimo laikotarpį, šį sprendimą priėmusi institucija į asmens bylą įtraukia šiuos duomenis:

   a) informaciją apie padėtį, kad ilgalaikė viza ar leidimas gyventi yra panaikintas arba ilgalaikės vizos galiojimo laikotarpis sutrumpintas;
   b) ilgalaikę vizą ar leidimą gyventi panaikinusią arba ilgalaikės vizos galiojimo laikotarpį sutrumpinusią instituciją, įskaitant jos vietą;
   c) sprendimo priėmimo vietą ir datą;
   d) kai tinka, naują ilgalaikės vizos galiojimo pabaigos datą;
   e) vizos įklijos numerį, jei dėl galiojimo laikotarpio sutrumpinimo įklijuojama nauja vizos įklija.

2.  Asmens byloje taip pat nurodoma priežastis, kodėl panaikinta ilgalaikė viza ar leidimas gyventi arba sutrumpintas ilgalaikės vizos galiojimo laikotarpis, pagal 22d straipsnio h punktą.

22f straipsnis

Dėl pratęsto ilgalaikės vizos ar leidimo gyventi galiojimo įtraukiami duomenys

Kai priimamas sprendimas pratęsti leidimo gyventi arba ilgalaikės vizos galiojimo laikotarpį, jį pratęsusi institucija į asmens bylą įtraukia šiuos duomenis:

   a) informaciją apie padėtį, kad ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi galiojimas yra pratęstas;
   b) ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi galiojimą pratęsusią instituciją, įskaitant jos vietą;
   c) sprendimo priėmimo vietą ir datą;
   d) ilgalaikės vizos atveju – vizos įklijos numerį, jei ilgalaikės vizos galiojimas pratęsiamas įklijuojant naują vizos įkliją;
   e) pratęsto galiojimo laikotarpio pabaigos datą.

22g straipsnis

Prieiga prie duomenų tikrinant ilgalaikes vizas ir leidimus gyventi išorės sienos perėjimo punktuose

1.  Tik tam, kad patikrintų dokumento turėtojo tapatybę ir (arba) ilgalaikės vizos ar leidimo gyventi autentiškumą ir galiojimą ir ar tas asmuo nelaikomas keliančiu grėsmę viešajai tvarkai, arba vidaus saugumui ar visuomenės sveikatai kurioje nors valstybėje narėje pagal Reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnio 1 dalies e punktą, kompetentingos institucijos, atliekančios patikrinimus išorės sienos perėjimo punktuose pagal tą reglamentą, turi prieigą prie sistemos, kad galėtų atlikti paiešką pagal dokumento numerį kartu su kai kuriais duomenimis pagal šio reglamento 22c straipsnio 2 dalies a, b ir c punktus. [204 pakeit.]

2.  Jei atlikus paiešką pagal 1 dalyje nurodytus duomenis nustatoma, kad duomenys apie to dokumento turėtoją yra įrašyti į VIS, kompetentingai pasienio kontrolės institucijai suteikiama prieiga naudotis tik šiais asmens bylos duomenimis ir tik 1 dalyje nurodytais tikslais:

   a) informacija apie ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi padėtį – ar tas dokumentas išduotas, ar panaikintas, ar jo galiojimas pratęstas;
   b) 22c straipsnio 3 dalies c, d ir e punktuose nurodytais duomenimis;
   c) kai tinka, 22e straipsnio 1 dalies d ir e punktuose nurodytais duomenimis;
   d) kai tinka, 22f straipsnio d ir e punktuose nurodytais duomenimis;
   e) 22c straipsnio 2 dalies f punkte nurodytomis nuotraukomis nurodytais veido atvaizdais. [205 pakeit.]

22h straipsnis

Prieiga prie duomenų atliekant patikrinimus valstybių narių teritorijoje

1.  Tik tam, kad patikrintų dokumento turėtojo tapatybę ir ilgalaikės vizos ar leidimo gyventi autentiškumą ir galiojimą arba ar asmuo nelaikomas keliančiu grėsmę viešajai tvarkai, vidaus saugumui arba visuomenės sveikatai kurioje nors valstybėje narėje, kompetentingos institucijos, valstybių narių teritorijoje atliekančios patikrinimus, ar tenkinamos atvykimo, buvimo arba gyvenimo valstybių narių teritorijoje sąlygos, ir, kai tinka, policijos institucijos turi prieigą prie sistemos, kad galėtų atlikti paiešką pagal ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi numerį kartu su kai kuriais duomenimis pagal šio reglamento 22c straipsnio 2 dalies a, b ir c punktus. [206 pakeit.]

2.  Jei atlikus paiešką pagal 1 dalyje nurodytus duomenis nustatoma, kad duomenys apie to dokumento turėtoją yra įrašyti į VIS, kompetentingai institucijai suteikiama prieiga naudotis šiais asmens bylos ir, kai tinka, su ja susietos (-ų) bylos (-ų) pagal 22a straipsnio 4 dalį duomenimis tik 1 dalyje nurodytais tikslais:

   a) informacija apie ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi padėtį – ar tas dokumentas išduotas, ar panaikintas, ar jo galiojimas pratęstas;
   b) 22c straipsnio 3 dalies c, d ir e punktuose nurodytais duomenimis;
   c) kai tinka, 22e straipsnio 1 dalies d ir e punktuose nurodytais duomenimis;
   d) kai tinka, 22f straipsnio d ir e punktuose nurodytais duomenimis;
   e) 22c straipsnio 2 dalies f punkte nurodytomis nuotraukomis nurodytais veido atvaizdais. [207 pakeit.]

22i straipsnis

Prieiga prie duomenų nustatant atsakomybę už tarptautinės apsaugos prašymus

1.  Tik tam, kad nustatytų valstybę narę, kuri yra atsakinga už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą pagal Reglamento (ES) Nr. 604/2013 12 straipsnį, kompetentingos prieglobsčio institucijos turi teisę atlikti paiešką pagal tarptautinės apsaugos prašytojo pirštų atspaudus.

Kai tarptautinės apsaugos prašytojo pirštų atspaudų panaudoti neįmanoma arba atlikus paiešką pagal pirštų atspaudus negaunama rezultatų, paieška atliekama naudojant ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi numerį kartu su 22c straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose nurodytais duomenimis.

2.  Jei atliekant paiešką pagal 1 dalyje nurodytus duomenis nustatoma, kad ilgalaikė viza arba leidimas gyventi yra registruotas VIS, kompetentingai prieglobsčio institucijai suteikiama prieiga tik 1 dalyje nurodytu tikslu naudotis toliau išvardytais prašymo bylos duomenimis ir g punkte nurodytais susietų sutuoktinio ir vaikų prašymų bylų duomenimis pagal 22a straipsnio 4 dalį:

   a) duomenimis apie ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi išdavusią ar galiojimą pratęsusią instituciją;
   b) 22c straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodytais duomenimis;
   c) duomenimis apie dokumento rūšį;
   d) duomenimis apie ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi galiojimo laikotarpį;
   e) nuotraukomis, kaip nurodyta 22c straipsnio 2 dalies f punkte;
   f) 22c straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodytais susietos (-ų) prašymo bylos (‑ų) duomenimis apie sutuoktinį ir vaikus.

3.  Pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis VIS naudojasi tik paskirtosios nacionalinės institucijos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 603/2013* 27 straipsnyje.

22j straipsnis

Prieiga prie duomenų nagrinėjant tarptautinės apsaugos prašymą

1.  Tik tam, kad išnagrinėtų tarptautinės apsaugos prašymą, kompetentingos prieglobsčio institucijos turi prieigą prie sistemos pagal Reglamento (ES) Nr. 603/2013 27 straipsnį, kad galėtų atlikti paiešką naudodamos tarptautinės apsaugos prašytojo pirštų atspaudus.

Kai tarptautinės apsaugos prašytojo pirštų atspaudų panaudoti neįmanoma arba atlikus paiešką pagal pirštų atspaudus negaunama rezultatų, paieška atliekama naudojant ilgalaikės vizos arba teisę gyventi šalyje patvirtinančio dokumento numerį kartu su 22c straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose arba 22d straipsnio a, b, c ir f punktuose nurodytais duomenimis.

2.  Jei atliekant paiešką pagal 1 dalyje išvardytus duomenis nustatoma, kad duomenys apie tarptautinės apsaugos prašytoją yra įrašyti į VIS, kompetentinga prieglobsčio institucija tik 1 dalyje nurodytu tikslu turi prieigą naudotis į sistemą įvestais duomenimis apie tą prašytoją, kurie nurodyti 22c, 22d, 22e ir 22f straipsniuose, dėl bet kokios ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi, kuris išduotas, neišduotas, panaikintas arba kurio galiojimas pratęstas, ir su tuo prašytoju susietos (-ų) prašymų bylos (-ų) duomenimis pagal 22a straipsnio 3 dalį.

3.  Pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis VIS naudojasi tik paskirtosios nacionalinės institucijos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 603/2013* 27 straipsnyje.

IIIb SKYRIUS

Prieigos prie VIS teisėsaugos tikslais procedūra ir sąlygos

22k straipsnis

Valstybių narių paskirtosios institucijos

1.  Valstybės narės paskiria institucijas, kurios turi teisę naudotis VIS saugomais duomenimis teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais deramai ir griežtai apibrėžtomis aplinkybėmis, kaip nurodyta 22n straipsnyje. Toms institucijoms leidžiama tikrinti tik jaunesnių nei 12 metų vaikų duomenis, siekiant apsaugoti dingusius vaikus ir vaikus, kurie yra sunkių nusikaltimų aukos. [208 pakeit.]

2.  Kiekviena valstybė narė sudaro griežtai ribotą paskirtųjų institucijų sąrašą. Kiekviena valstybė narė praneša „eu-LISA“ ir Komisijai apie savo paskirtąsias institucijas ir gali bet kuriuo metu tikslinti arba pakeisti šį pranešimą. [209 pakeit.]

3.  Kiekviena valstybė narė paskiria centrinį prieigos punktą, turintį prieigą prie VIS. Centrinis prieigos punktas tikrina, ar tenkinamos 22n straipsnyje nustatytos prašymo suteikti prieigą prie VIS sąlygos.

Paskirtoji institucija ir centrinis prieigos punktas gali būti tos pačios organizacijos dalys, jei tai leidžiama pagal nacionalinę teisę, tačiau vykdydamas šiame reglamente nustatytas užduotis centrinis prieigos punktas veikia visiškai nepriklausomai nuo paskirtųjų institucijų. Centrinis prieigos punktas yra atskiras nuo paskirtųjų institucijų ir nepriima jų nurodymų dėl tikrinimo, kurį jis atlieka nepriklausomai, rezultatų.

Valstybės narės gali paskirti daugiau kaip vieną centrinį prieigos punktą, kad tai atitiktų jų organizacinę ir administracinę struktūrą pagal jų konstitucinius ar teisinius reikalavimus.

4.  Kiekviena valstybė narė praneša „eu-LISA“ ir Komisijai apie savo centrinį prieigos punktą ir gali bet kada tikslinti arba pakeisti šį pranešimą.

5.  Kiekviena valstybė narė nacionaliniu lygmeniu sudaro paskirtųjų institucijų vykdomųjų padalinių, įgaliotų prašyti prieigos prie VIS saugomų duomenų per centrinį (-ius) prieigos punktą (-us), sąrašą.

6.  Prieiga prie VIS pagal 22m ir 22n straipsnius suteikiama tik tinkamai įgaliotiems centrinio (-ių) prieigos punkto (-ų) darbuotojams.

22l straipsnis

Europolas

1.  Europolas paskiria vieną iš savo vykdomųjų padalinių Europolo paskirtąja institucija ir suteikia jam teisę prašyti prieigos prie VIS per paskirtą VIS centrinį prieigos punktą, nurodytą 2 dalyje, kad galėtų remti ir stiprinti su teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų prevencija, atskleidimu ir tyrimu susijusius valstybių narių veiksmus.

2.  Europolas paskiria specialų padalinį, kuriame dirba tinkamai įgalioti Europolo pareigūnai, kad jis veiktų kaip centrinis prieigos punktas. Centrinis prieigos punktas tikrina, ar tenkinamos 22p straipsnyje nustatytos prašymo suteikti prieigą prie VIS sąlygos.

Vykdydamas šiame reglamente nustatytas užduotis centrinis prieigos punktas veikia visiškai nepriklausomai ir iš 1 dalyje nurodytos Europolo paskirtosios institucijos nepriima nurodymų dėl savo atliekamo tikrinimo rezultatų. [210 pakeit.]

22m straipsnis

Prieigos prie VIS teisėsaugos tikslais procedūra

1.  22k straipsnio 5 dalyje nurodyti vykdomieji padaliniai 22k straipsnio 3 dalyje nurodytiems centriniams prieigos punktams teikia pagrįstus elektroninės arba rašytinės formos prašymus suteikti prieigą prie VIS saugomų duomenų. Gavęs (-ę) prieigos prašymą, centrinis (-iai) prieigos punktas (-ai) patikrina, ar tenkinamos 22n straipsnyje nurodytos prieigos sąlygos. Jei prieigos sąlygos tenkinamos, centrinis (‑iai) prieigos punktas (-ai) vykdo tuos prašymus. VIS duomenys, prie kurių suteikta prieiga, perduodami 22k straipsnio 5 dalyje nurodytiems vykdomiesiems padaliniams taip, kad nebūtų pažeistas tų duomenų saugumas.

2.  Išskirtinės skubos atveju, kai reikia išvengti su teroristiniu nusikaltimu ar kitu sunkiu nusikaltimu susijusio pavojaus asmens gyvybei, centrinis (-iai) prieigos punktas (-ai) prašymą įvykdo nedelsdamas (-i) ir tik po to patikrina, ar tenkinamos visos 22n straipsnio sąlygos, įskaitant tai, ar iš tiesų buvo skubos atvejis. Šis ex post patikrinimas atliekamas be nereikalingo delsimo ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po prašymo įvykdymo.

3.  Jeigu atlikus ex post patikrinimą nustatoma, kad prieiga prie VIS duomenų nebuvo pagrįsta, visos tokius duomenis gavusios institucijos nedelsiant ištrina šią iš VIS gautą informaciją ir praneša centriniams prieigos punktams, kad ją ištrynė. [211 pakeit.]

22n straipsnis

Valstybių narių paskirtųjų institucijų prieigos prie VIS duomenų sąlygos

1.  Paskirtosios Nedarant poveikio Reglamento 2018/XX [dėl sąveikumo (sienų ir vizų)] 22 straipsniui paskirtosios institucijos gali gauti prieigą naudotis VIS duomenimis tik jei tenkinamos visos šios sąlygos: [212 pakeit.]

   a) suteikiama prieiga naudotis duomenimis yra būtina ir proporcinga siekiant teroristinių nusikaltimų ar kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo arba tyrimo tikslo;
   b) suteikiama prieiga naudotis duomenimis yra būtina ir proporcinga konkrečiu atveju;
   c) yra pagrįstų priežasčių manyti, kad naudojimasis VIS duomenimis labai padės bet kokių atitinkamų nusikaltimų prevencijai, atskleidimui arba tyrimui, visų pirma kai pagrįstai įtariama, kad teroristinio nusikaltimo arba kito sunkaus nusikaltimo įvykdymu įtariamas asmuo, nusikaltimo vykdytojas arba auka patenka į tų asmenų, kuriems taikomas šis reglamentas, kategoriją;
   ca) jeigu paieška atliekama pagal pirštų atspaudus – kitų valstybių narių automatizuotoje pirštų atspaudų identifikavimo sistemoje anksčiau buvo pradėta paieška pagal Sprendimą 2008/615/TVR, jeigu pirštų atspaudus galima techniškai palyginti, ir ta paieška buvo atlikta iki galo arba paieška nebuvo atlikta iki galo per 24 valandas nuo jos pradžios; [213 pakeit.]
   d) kai yra pateikta užklausa bendrai TDS pagal Reglamento 2018/XX [dėl sąveikumo (sienų ir vizų)] 22 straipsnį, iš gauto atsakymo, kaip nurodyta to reglamento 2018/XX [dėl sąveikumo (sienų ir vizų)] 22 straipsnio 5 dalyje, sužinoma, kad tie duomenys yra saugomi VIS. [214 pakeit.]

2.  1 dalies d punkto sąlygos nebūtina atitikti tais atvejais, kai reikia pasinaudoti prieiga prie VIS siekiant naudotis duomenimis apie teroristinio nusikaltimo arba kito sunkaus nusikaltimo žinomo įtariamojo ar vykdytojo arba spėjamos aukos ankstesnius su vizomis susijusius duomenis arba teisėto buvimo valstybių narių teritorijoje laikotarpius.

3.  VIS naudojamasi tik atliekant paiešką pagal bet kuriuos iš šių prašymo byloje ar asmens byloje pateiktų duomenų: [215 pakeit.]

   a) pavardę (-es), vardą (-us); gimimo datą metus; pilietybę (-es) ir (arba) lytį; [216 pakeit.]
   b) kelionės dokumento (-ų) rūšį ir numerį, tokį dokumentą išdavusios šalies trijų raidžių kodą ir kelionės dokumento galiojimo pabaigos datą;
   c) vizos įklijos numerį arba ilgalaikės vizos ar teisę gyventi šalyje patvirtinančio dokumento numerį ir, kai tinka, vizos, ilgalaikės vizos arba teisę gyventi šalyje patvirtinančio dokumento galiojimo pabaigos datą;
   d) pirštų atspaudus, įskaitant latentinius pirštų atspaudus;
   e) veido atvaizdą.

3a.  Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl reikiamų technologijų asmenims pagal veidų atvaizdus atpažinti įgyvendinamumo, prieinamumo, parengtumo ir patikimumo. [217 pakeit.]

3b.  3 dalies e punkte nurodytas veido atvaizdas negali būti vienintelis paieškos kriterijus. [218 pakeit.]

4.  Naudojantis VIS, jeigu atliekant paiešką nustatoma atitiktis, suteikiama prieiga prie šioje šio straipsnio 3 dalyje išvardytų duomenų ir prie bet kokių kitų duomenų, paimtų iš prašymo bylos arba asmens bylos, įskaitant dėl bet kokio išduoto, neišduoto, panaikinto, atšaukto arba pratęsto galiojimo dokumento įvestus duomenis. Prieiga prie 9as straipsnio 4 dalies l punkte nurodytų prašymo byloje įrašytų duomenų suteikiama tik tuo atveju, jei leidimo naudotis tais duomenimis yra aiškiai paprašoma, pateikiant pagrįstą ir po nepriklausomo patikrinimo patvirtintą prašymą. [219 pakeit.]

22o straipsnis

Prieiga prie VIS siekiant nustatyti asmenų tapatybę konkrečiomis aplinkybėmis

Nukrypstant nuo 22n straipsnio 1 dalies, paskirtosios institucijos neprivalo atitikti toje dalyje nustatytų sąlygų, kad gautų prieigą prie VIS siekdamos nustatyti dingusių ar pagrobtų asmenų, ypač vaikų, arba nustatytų prekybos žmonėmis aukų tapatybę, kai galima pagrįstai yra rimtų priežasčių manyti, kad naudojimasis VIS duomenimis padės nustatyti tų asmenų tapatybę ir (arba) tirti konkrečius prekybos žmonėmis atvejus. Tokiomis aplinkybėmis paskirtosios institucijos gali atlikti paiešką VIS pagal tų asmenų pirštų atspaudus. [220 pakeit.]

Jeigu tų asmenų pirštų atspaudų neįmanoma panaudoti arba atlikus paiešką pagal pirštų atspaudus negaunama rezultatų, paieška atliekama naudojant 9 straipsnio 4 dalies a ir b punktuose arba 22c straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodytus duomenis. [221 pakeit.]

Naudojantis VIS, jeigu atliekant paiešką nustatoma atitiktis, suteikiama prieiga prie bet kokių 9 straipsnyje, 22c arba 22d straipsniuose nurodytų, taip pat 8 straipsnio 3 ir 4 dalyse arba 22a straipsnio 3 dalyje nurodytų duomenų. [222 pakeit.]

22p straipsnis

Europolo prieigos prie VIS duomenų procedūra ir sąlygos

1.  Europolui suteikiama prieiga naudotis VIS, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

   a) naudotis duomenimis yra būtina ir proporcinga siekiant remti ir stiprinti su teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų, kuriuos tirti įgaliotas Europolas, prevencija, atskleidimu arba tyrimu susijusius valstybių narių veiksmus;
   b) naudotis duomenimis būtina ir proporcinga konkrečiu atveju;
   c) yra pagrįstų priežasčių manyti, kad naudojimasis VIS duomenimis labai padės bet kokių atitinkamų nusikaltimų prevencijai, atskleidimui arba tyrimui, visų pirma kai pagrįstai įtariama, kad teroristinio nusikaltimo arba kito sunkaus nusikaltimo įvykdymu įtariamas asmuo, nusikaltimo vykdytojas arba auka patenka į tų asmenų, kuriems taikomas šis reglamentas, kategoriją;
   d) kai yra pateikta užklausa bendrai TDS pagal Reglamento 2018/XX [dėl sąveikumo (sienų ir vizų)] 22 straipsnį, iš gauto atsakymo, kaip nurodyta to reglamento 22 straipsnio 3 dalyje, sužinoma, kad tie duomenys yra saugomi VIS.

2.  Atitinkamai taikomos 22n straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatytos sąlygos.

3.  Europolo paskirtoji institucija 22k 22l straipsnio 3 2 dalyje nurodytam Europolo centriniam prieigos punktui gali pateikti pagrįstą elektroninės formos prašymą leisti naudotis visais VIS saugomais duomenimis arba konkrečiu duomenų rinkiniu. Gavęs prašymą suteikti prieigą Europolo centrinis prieigos punktas patikrina, ar tenkinamos 1 ir 2 dalyse nurodytos prieigos sąlygos. Jei visos prieigos sąlygos tenkinamos, tuos prašymus vykdo tinkamai įgalioti centrinio (-ių) prieigos punkto (-ų) darbuotojai. VIS duomenys, prie kurių suteikta prieiga, perduodami 22l straipsnio 1 dalyje nurodytiems vykdomiesiems padaliniams taip, kad nebūtų pažeistas tų duomenų saugumas. [223 pakeit.]

4.  Naudojantis VIS duomenimis gautą informaciją Europolas tvarko tik gavęs kilmės valstybės narės leidimą. Tas leidimas suteikiamas per tos valstybės narės nacionalinį Europolo padalinį.

22q straipsnis

Registravimas ir patvirtinimas dokumentais

1.  Kiekviena valstybė narė ir Europolas užtikrina, kad visos duomenų tvarkymo operacijos, atliktos pateikus prašymus suteikti prieigą prie VIS duomenų pagal IIIc IIIb skyriaus nuostatas, būtų registruojamos arba patvirtinamos dokumentais siekiant patikrinti kontroliuoti prašymo priimtinumą, kontroliuoti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų vientisumą, saugumą ir saugumą galimą poveikį pagrindinėms teisėms, ir vykdyti savikontrolę.

Šie įrašai ar dokumentai tinkamomis priemonėmis saugomi nuo neleistinos prieigos ir ištrinami praėjus dvejiems metam nuo jų sukūrimo, nebent jie būtini jau vykdomoms stebėjimo procedūroms. [224 pakeit.]

2.  Tuose registracijos įrašuose arba dokumentuose visais atvejais nurodoma:

   a) konkretus prašymo suteikti prieigą prie VIS duomenų tikslas, be kita ko, nurodant atitinkamą teroristinį nusikaltimą arba kitą sunkų nusikaltimą, o Europolo atveju – konkretus prašymo suteikti prieigą tikslas;
   b) atitinkamos nacionalinės bylos nuoroda;
   c) pateikto prašymo per centrinį prieigos punktą suteikti prieigą prie VIS centrinės sistemos data ir tikslus laikas;
   d) institucijos, kuri paprašė suteikti prieigą, kad galėtų naudotis duomenimis, pavadinimas;
   e) kai tinka, priimtas sprendimas dėl ex post patikrinimo;
   f) duomenys, kuriais naudotasi;
   g) pagal nacionalines taisykles arba Reglamentą (ES) 2016/794, arba, jei reikia, Reglamentą (ES) 2018/1725 – paiešką atlikusio pareigūno ir paiešką atlikti nurodžiusio pareigūno, kaip sistemos naudotojo, identifikavimo unikalus ženklas. [225 pakeit.]

3.  Registracijos įrašai ir dokumentai naudojami tik kontroliuojant duomenų tvarkymo teisėtumą, stebint poveikį pagrindinėms teisėms ir užtikrinant duomenų vientisumą ir saugumą. Atliekant šio reglamento 50 straipsnyje nurodytą kontrolę ir vertinimą gali būti naudojami tik tokie registracijos įrašai, kuriuose nėra asmens duomenų. Pagal Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnio 1 dalį įsteigta priežiūros institucija, atsakinga už prašymo priimtinumo patikrinimą ir duomenų tvarkymo teisėtumo, stebėseną ir duomenų vientisumo vientisumą bei saugumo kontrolę saugumą, vykdydama savo pareigas, pateikusi prašymą gauna prieigą prie šių registracijos įrašų. [226 pakeit.]

22r straipsnis

Valstybės narės, kuriai dar netaikomas šis reglamentas, paskirtųjų institucijų prieigos prie VIS duomenų sąlygos

1.  Valstybės narės, kuriai dar netaikomas šis reglamentas, paskirtosios institucijos gauna prieigą naudotis VIS, kai tenkinamos šios sąlygos:

   a) ta prieiga atitinka jų įgaliojimus;
   b) prieiga suteikiama tokiomis sąlygomis, kokios nurodytos 22n straipsnio 1 dalyje;
   c) prieiga suteikiama rašytine arba elektronine forma pateikus tinkamai pagrįstą prašymą valstybės narės, kuriai taikomas šis reglamentas, paskirtajai institucijai; tada ta institucija prašo nacionalinio (-ių) centrinio (-ių) prieigos punkto (-ų) pasinaudoti VIS.

2.  Valstybė narė, kuriai dar netaikomas šis reglamentas, pateikia savo turimą informaciją apie vizas toms valstybėms narėms, kurioms taikomas šis reglamentas, gavusi rašytine ar elektronine forma pateiktą tinkamai pagrįstą prašymą, jei tenkinamos 22n straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos.

_____________

* 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013 dėl Eurodac sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 180, 2013 6 29, p. 1).“

22ra straipsnis

Asmens duomenų, su kuriais susipažinta pagal IIIb skyrių, apsauga

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad pagal Direktyvą (ES) 2016/680 priimti nacionaliniai teisės aktai, reglamentai ir administracinės nuostatos taip pat būtų taikomi jų nacionalinių institucijų prieigai prie VIS pagal šį skyrių, be kita ko, asmenų, prie kurių duomenų prieiga suteikta, teisių atžvilgiu.

2.  Valstybių narių prieigos prie asmens duomenų pagal šį skyrių, įskaitant jų perdavimą VIS ir iš jos, teisėtumo stebėseną vykdo Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnio 1 dalyje nurodyta priežiūros institucija. Atitinkamai taikomos šio reglamento 41 straipsnio 3 ir 4 dalys.

3.  Europolas asmens duomenis pagal šį reglamentą tvarko laikydamasis Reglamento (ES) 2016/794, o tokio tvarkymo priežiūrą vykdo Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas.

4.  Asmens duomenys, su kuriais susipažinta VIS pagal šį skyrių, tvarkomi tik konkretaus atvejo, su kuriuo susijusių duomenų yra paprašiusi valstybė narė arba Europolas, prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais.

5.  „eu-LISA“, paskirtosios institucijos, centriniai prieigos punktai ir Europolas saugo 22q straipsnyje nurodytus paieškų registracijos žurnalus, kad Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnio 1 dalyje nurodyta priežiūros institucija ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas galėtų stebėti, ar tvarkant duomenis laikomasi Sąjungos ir nacionalinių duomenų apsaugos taisyklių. Išskyrus tam tikslui laikomus duomenis, asmens duomenys ir paieškų registracijos žurnalai po 30 dienų ištrinami iš visų nacionalinių ir Europolo bylų, nebent šie duomenys ir įrašai reikalingi vykdomam konkrečiam nusikalstamos veikos tyrimui, dėl kurio jų yra paprašiusi valstybė narė arba Europolas. [227 pakeit.]

"

2 straipsnis

Sprendimo 2004/512/EB pakeitimai panaikinimas [228 pakeit.]

Sprendimo Sprendimas 2004/512/EB 1 straipsnio yra panaikinamas. Nuorodos į tą sprendimą laikomos nuorodomis į Reglamentą (EB) Nr. 767/2008 ir aiškinamos pagal 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Vizų informacinės sistemos pagrindas yra centralizuota struktūra; ją sudaro:

   a) bendra tapatybės duomenų saugykla, nurodyta [Reglamento 2018/XX dėl sąveikumo 17 straipsnio 2 dalies a punkte];
   b) centrinė informacinė sistema, toliau – Centrinė vizų informacinė sistema (VIS);
   c) sistemos sąsaja kiekvienoje valstybėje narėje, toliau – nacionalinė sąsaja (NI-VIS), per kurią palaikomas ryšys su tam tikros valstybės narės atitinkama centrine nacionaline institucija, arba vienoda nacionalinė sąsaja (VNS) kiekvienoje valstybėje narėje, pagrįsta bendromis techninėmis specifikacijomis ir vienoda visose valstybėse narėse, per kurią palaikomas centrinės sistemos ryšys su valstybių narių nacionaline infrastruktūra;
   d) VIS ir nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūra;
   e) saugus ryšių kanalas tarp VIS centrinės sistemos ir AIS centrinės sistemos;
   f) saugaus ryšio infrastruktūra tarp VIS centrinės sistemos ir Europos paieškos portalo, sukurto pagal [Reglamento 2017/XX dėl sąveikumo 6 straipsnį], bendros biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugos, nustatytos [Reglamento 2017/XX dėl sąveikumo 12 straipsniu], bendros tapatybės duomenų saugyklos, sukurtos [Reglamento 2017/XX dėl sąveikumo 17 straipsniu], ir daugybinių tapatybių detektoriaus (DTD), sukurto [Reglamento 2017/XX dėl sąveikumo 25 straipsniu], centrinės infrastruktūros;
   g) konsultavimosi dėl prašymų ir keitimosi informacija tarp centrinių vizų institucijų mechanizmas („VISMail“);
   h) vežėjų sąsaja;
   i) saugi saityno paslauga, teikianti galimybę palaikyti ryšį tarp VIS ir vežėjų sąsajos bei tarptautinių sistemų (Interpolo sistemų ir duomenų bazių);
   j) ataskaitų ir statistinių duomenų saugykla.

Centrinė sistema, vienodos nacionalinės sąsajos, saityno paslauga, vežėjų sąsaja ir VIS ryšių infrastruktūra, kiek techniškai įmanoma, turi ir naudoja bendrus aparatinės ir programinės įrangos komponentus atitinkamai su AIS centrine sistema, AIS vienodomis nacionalinėmis sąsajomis, ETIAS vežėjų sąsaja, AIS saityno paslauga ir AIS ryšių infrastruktūra.“ priede pateiktą atitikties lentelę. [229 pakeit.]

"

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 810/2009 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 810/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)  10 straipsnio 3 dalies c punktas pakeičiamas taip:"

„c) pateikia nuotrauką, atitinkančią Reglamente (EB) Nr. 1683/95 nustatytus standartus arba leidžia vietoje nuskaityti veido atvaizdą, kai teikiamas pirmas prašymas ir vėliau bent kas 59 mėnesius, – atitinkančią šio Reglamento 13 straipsnyje nustatytus standartus;“; [230 pakeit.]

"

2)  13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalies pirma įtrauka pakeičiama taip:"

„– nuotrauka, padaryta teikiant prašymą vietoje ir išsaugota skaitmeninėmis priemonėmis teikiant prašymą;“; nuskaitytas veido atvaizdas;“; [231 pakeit.]

"

b)  3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„Jeigu yra paimti prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens pirštų atspaudai ir vietoje padaryta pakankamos kokybės nuotrauka ir jie yra įvesti į VIS dėl ankstesnio prašymo, pateikto prieš mažiau nei 59 mėnesius iki naujojo prašymo pateikimo dienos, tie [duomenys] gali būti nukopijuoti jie nukopijuojami į vėlesnį prašymą.“; [232 pakeit.]

"

c)  7 dalies a punktas pakeičiamas taip:"

„a) vaikams iki 6 metų amžiaus ir vyresniems nei 70 metų asmenims;“; [253 pakeit.]

"

d)  8 dalis išbraukiama;

3)  21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Dėl kiekvieno pateikto prašymo naudojamasi VIS pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 8 straipsnio 2 dalį, 15 ir 9a straipsnius. Siekdamos išvengti nepagrįsto atsisakymo ir klaidingo tapatybės nustatymo, valstybės narės užtikrina, kad būtų visapusiškai naudojamasi visais paieškos kriterijais pagal šiuos straipsnius.“;

"

b)  įterpiamos 3a ir 3b dalys:"

„3a. Vertindamas atvykimo sąlygas, kaip nurodyta 3 dalyje, konsulatas atsižvelgia į rezultatą, gautą atlikus patikrinimus pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 9c straipsnį šiose duomenų bazėse:

   a) SIS ir SLTD duomenų bazėje patikrinus, ar teikiant prašymą naudojamas kelionės dokumentas atitinka kelionės dokumentą, apie kurį pranešta, kad jis pamestas, pavogtas ar paskelbtas negaliojančiu, ir ar teikiant prašymą naudojamas kelionės dokumentas atitinka į Interpolo TDAWN duomenų bazės bylą įrašytą kelionės dokumentą; [233 pakeit.]
   b) ETIAS centrinėje sistemoje patikrinus, ar dėl to prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens yra įrašų apie neišduotą, atšauktą arba panaikintą kelionės leidimą;
   c) VIS patikrinus, ar prašyme pateikti duomenys apie kelionės dokumentą atitinka kitą prašymą išduoti vizą, su kuriuo susieti skirtingi tapatybės duomenys, taip pat ar yra priimtų sprendimų dėl to prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens neišduoti trumpalaikės vizos arba tokią vizą atšaukti ar panaikinti;
   d) AIS patikrinus, ar apie tą prašymą išduoti vizą pateikiantį asmenį šiuo metu yra pranešta kaip apie užsibuvusį asmenį, ar apie jį anksčiau buvo pranešta kaip apie užsibuvusį asmenį ir ar tam prašymą išduoti vizą pateikiančiam asmeniui praeityje buvo atsisakyta leisti atvykti;
   e) sistemoje EURODAC patikrinus, ar buvo atsiimtas arba atmestas to prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens tarptautinės apsaugos prašymas;
   f) patikrinus Europolo duomenis, ar prašyme pateikti duomenys atitinka šioje duomenų bazėje įrašytus duomenis;
   g) sistemoje ECRIS-TCN patikrinus, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo atitinka asmenį, kurio duomenys įrašyti į šią duomenų bazę dėl teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikaltimų; [234 pakeit.]
   h) SIS patikrinus, ar dėl prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens pateiktas perspėjimas apie asmenis, ieškomus norint juos suimti perdavimo tikslu, remiantis Europos arešto orderiu, ar ieškomus norint juos suimti ekstradicijos tikslu.

Atitinkamas konsulatas gauna prieigą prie prašymo bylos ir susietų prašymų bylų, jei jų yra, taip pat prie visų rezultatų, gautų atlikus patikrinimus pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 9c straipsnį.

3b.  Vizų institucija naudojasi daugybinių tapatybių detektoriumi kartu su Reglamento 2018/XX [dėl sąveikumo (sienų ir vizų)] 4 straipsnio 37 punkte nurodyta bendra tapatybės duomenų saugykla ir (arba) SIS, vertindama tapatybių, tarp kurių yra nustatyta sąsaja, skirtumus, ir atlieka papildomą patikrinimą, būtiną priimant sprendimą dėl tokios sąsajos statuso ir sutartinės spalvos, taip pat sprendimą dėl vizos išdavimo arba atsisakymo išduoti vizą atitinkamam asmeniui.

Pagal Reglamento 2018/XX [dėl sąveikumo (sienų ir vizų)] 59 straipsnio 1 dalį ši dalis taikoma tik pradėjus veikti daugybinių tapatybių detektoriui.“;

"

c)  4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Konsulatas, naudodamasis iš AIS gauta informacija, patikrina, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo neužsibuvo ilgiau nei leidžiamą ilgiausią teisėto buvimo valstybių narių teritorijoje laikotarpį, neatsižvelgiant į galimus buvimo atvejus, kai tai leista pagal kitos valstybės narės išduotą nacionalinę ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi.“;

"

4)  įterpiamas 21a straipsnis:"

„21a straipsnis

Konkrečios rizikos rodikliai

-1.  Konkrečios rizikos rodikliai – tai algoritmas, pagal kurį galima vykdyti Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 4 punkte nurodytą profiliavimą lyginant prašymo byloje užregistruotus duomenis su konkrečiais rizikos rodikliais dėl saugumo, neteisėtos migracijos ir didelės epidemijos rizikos. Konkrečios rizikos rodikliai registruojami VIS. [235 pakeit.]

1.  Saugumo rizikos Komisija pagal 51a straipsnį priima deleguotąjį aktą, neteisėtos kuriuo tiksliau apibrėžiamos saugumo ar nelegalios imigracijos rizikos rizika arba didelės didelė epidemijos rizikos vertinimas grindžiamas rizika, grindžiama: [236 pakeit.]

   a) AIS sukauptais statistiniais duomenimis, kurie rodo neįprastai didelį konkrečios keliautojų grupės asmenų, turinčių vizą, užsibuvimo atvejų skaičių ir atsisakymų leisti jiems atvykti skaičių;
   b) VIS pagal 45a straipsnį sukauptais statistiniais duomenimis, kurie rodo neįprastai didelį prašymų išduoti vizas atmetimų dėl neteisėtos migracijos, arba saugumo rizikos arba rizikos visuomenės sveikatai, siejamos su konkrečia keliautojų grupe prašytoju, skaičių; [237 pakeit.]
   c) VIS pagal 45a straipsnį ir AIS sukauptais statistiniais duomenimis, kurie rodo, kad yra sąsajų tarp informacijos, gautos iš prašymo formos, ir užsibuvimo atvejų arba atsisakymų leisti atvykti;
   d) valstybių narių pateikta faktais ir įrodymais pagrįsta informacija apie konkrečius saugumo rizikos rodiklius arba atitinkamos valstybės narės nustatytas grėsmes;
   e) valstybių narių pateikta faktais ir įrodymais pagrįsta informacija apie neįprastai didelį konkrečios keliautojų grupės asmenų užsibuvimo atvejų skaičių ir atsisakymų leisti jiems atvykti skaičių toje valstybėje narėje;
   f) valstybių narių pateikta informacija apie konkrečią didelę epidemijos riziką, taip pat Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) pateikta epidemiologinės priežiūros informacija ir rizikos vertinimais ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) pranešimais apie ligų protrūkius.

2.  Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustato 1 dalyje nurodytą riziką. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 52 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. [238 pakeit.]

3.  Remiantis šiuo Reglamentu ir pagal 2 dalį 1 dalyje nurodytą deleguotąjį aktą nustatyta konkrečia rizika, nustatomi konkrečios rizikos rodikliai derinant kelių rūšių, įskaitant vienos ar kelių iš toliau pateiktų rūšių duomenis: [239 pakeit.]

   a) amžiaus grupė, lytis, pilietybė;
   b) gyvenamoji šalis ir miestas;
   c) kelionės tikslo valstybė (-ės) narė (-ės);
   d) valstybė narė, į kurią atvykstama pirmiausia;
   e) kelionės tikslas;
   f) dabartinė profesinė veikla.

4.  Konkrečios rizikos rodikliai turi būti tikslingi ir proporcingi. Jie jokiomis aplinkybėmis negali būti pagrįsti vien asmens lytimi arba amžiumi. Jie jokiomis aplinkybėmis negali būti pagrįsti informacija, iš kurios sužinoma apie asmens rasę, odos spalvą, etninę ar socialinę kilmę, genetinius požymius, kalbą, politinius ar bet kokius kitus įsitikinimus, religiją ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėje sąjungoje, priklausymą tautinei mažumai, turtą, gimimą, negalią ar seksualinę orientaciją.

5.  Konkrečios rizikos rodiklius Komisija patvirtina įgyvendinimo aktu. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 52 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

6.  Vizų institucijos naudojasi konkrečios rizikos rodikliais vertindamos, ar dėl prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens kyla neteisėtos imigracijos rizika, arba rizika valstybių narių saugumui arba didelė epidemijos rizika, pagal 21 straipsnio 1 dalį. [240 pakeit.]

7.  Komisija ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra reguliariai peržiūri nustatytą konkrečią riziką ir konkrečios rizikos rodiklius.“; [241 pakeit.]

"

4a)  39 straipsnis pakeičiamas taip:"

„39 straipsnis

Darbuotojų elgesys ir pagarba pagrindinėms teisėms

1.  Valstybių narių konsulatai užtikrina, kad prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys būtų mandagiai aptarnaujami. Konsuliniai darbuotojai vykdydami savo pareigas visapusiškai gerbia žmogaus orumą.

2.  Konsuliniai darbuotojai visapusiškai gerbia pagrindines teises ir vykdydami pareigas laikosi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintų principų. Priemonės, kurių imamasi, turi būti proporcingos tikslams, kurių jomis siekiama.

3.  Atlikdamas savo užduotis, konsulinės įstaigos personalas nediskriminuoja asmenų dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, odos spalvos, socialinės kilmės, genetinių požymių, kalbos, politinių ar kitokių įsitikinimų, priklausymo tautinei mažumai, turto, gimimo ar religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos. Visų pirma atsižvelgiama į vaiko interesus.“; [242 pakeit.]

"

4b)  Įterpiamas šis straipsnis:"

39a straipsnis

Pagrindinės teisės

Taikydamos šį reglamentą, valstybės narės veikia visapusiškai laikydamosi atitinkamos Sąjungos teisės, įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, atitinkamos tarptautinės teisės, įskaitant 1951 m. liepos 28 d. Ženevoje priimtą Konvenciją dėl pabėgėlių statuso, su galimybe gauti tarptautinę apsaugą susijusių įpareigojimų, visų pirma negrąžinimo principo, ir pagrindinių teisių. Laikantis bendrų Sąjungos teisės principų, pagal šį reglamentą priimami sprendimai turi būti priimami atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį. Visų pirma atsižvelgiama į vaiko interesus.“; [243 pakeit.]

"

5)  46 straipsnis pakeičiamas taip:"

„46 straipsnis

Statistinių duomenų rinkimas

Komisija iki kiekvienų metų kovo 1 d. paskelbia sudarytą metinę statistiką iš toliau nurodytų duomenų apie vizas, išskaidytų pagal kiekvieną konsulatą ir sienos perėjimo punktą, kur atskiros valstybės narės nagrinėja prašymus išduoti vizas:

   a) prašytų išduoti, išduotų ir neišduotų oro uosto tranzitinių vizų skaičiaus;
   b) prašytų išduoti, išduotų (išskaidant duomenis pagal galiojimo trukmę: 1, 2, 3, 4 ir 5 metai) ir neišduotų vienodų vienkartinių ir daugkartinių vizų skaičiaus;
   c) išduotų riboto teritorinio galiojimo vizų skaičiaus.

Ši statistika sudaroma remiantis ataskaitomis, parengtomis naudojant VIS centrinę duomenų saugyklą, pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 17 straipsnį.“;

"

5a)  Įterpiamas šis straipsnis:"

„51a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  21a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 21a straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 21a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“; [244 pakeit.]

"

6)  57 straipsnio 3 ir 4 dalys išbraukiamos.

4 straipsnis

Reglamento (ES) 2017/2226 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2017/2226 iš dalies keičiamas taip:

1)  9 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:"

„AIS atliekama šio sąrašo centralizuoto tvarkymo funkcija. Išsamios šios funkcijos valdymo taisyklės nustatomos įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 68 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

"

2)  13 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Atlikdami savo pareigą pagal Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 26 straipsnio 1 dalies b punktą vežėjai naudojasi saityno paslauga tikrindami, ar trumpalaikė viza yra galiojanti, įskaitant tai, ar leidžiamu atvykimų skaičiumi jau pasinaudota ir ar vizos turėtojas išbuvo ilgiausią leidžiamo buvimo laikotarpį, arba, kai tinka, ar viza galioja tos kelionės atvykimo vietos uosto teritorijoje. Vežėjai pateikia šio reglamento 16 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose išvardytus duomenis. Saityno paslauga besinaudojantiems vežėjams pagal tuos įvestus duomenis pateikiamas atsakymas „Gerai“ (angl. OK) arba „Negerai“ (angl. NOT OK). Vežėjai išsiųstą informaciją ir gautą atsakymą gali saugoti laikydamiesi taikytinos teisės nuostatų. Vežėjai sukuria tapatumo nustatymo sistemą užtikrindami, kad saityno paslauga galėtų naudotis tik leidimus turintys darbuotojai. Atsakymas „Gerai“ (angl. OK) arba „Negerai“ (angl. NOT OK) negali būti laikomas sprendimu leisti arba neleisti atvykti pagal Reglamentą (ES) 2016/399. Tais atvejais, kai neleidžiama įlaipinti keleivių dėl paieškos VIS, vežėjai informuoja keleivius apie padėtį ir apie būdus, kuriais gali įgyvendinti savo teises susipažinti su VIS saugomais asmens duomenimis, juos taisyti ir ištrinti.“; [245 pakeit.]

"

2a)  14 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Tais atvejais, kai būtina įvesti arba atnaujinti vizos turėtojo atvykimo/išvykimo įrašo duomenis, sienos apsaugos institucijos gali šio reglamento 16 straipsnio 1 dalies d punkte ir 2 dalies c–f punktuose numatytus duomenis iš VIS gauti ir importuoti į AIS pagal šio reglamento 8 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 767/2008 18a straipsnį.“; [246 pakeit.]

"

2b)  15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Tuo atveju, kai būtina sukurti asmens bylą arba atnaujinti 17 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą veido atvaizdą, veido atvaizdas nuskaitomas vietoje.“; [247 pakeit.]

"

b)  įterpiama ši dalis:"

„1a. 16 straipsnio 1 dalies d punkte nurodyto veido atvaizdo duomenys gaunami iš VIS ir importuojami į AIS.“; [248 pakeit.]

"

c)  5 dalis išbraukiama; [249 pakeit.]

3)  35 straipsnio 4 dalyje išbraukiama frazė „per VIS infrastruktūrą“.

5 straipsnis

Reglamento (ES) 2016/399 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2016/399 iš dalies keičiamas taip:

1)  8 straipsnio 3 dalis papildoma ba punktu:"

„ba) jei trečiosios šalies pilietis turi ilgalaikę vizą arba leidimą gyventi, atliekant nuodugnius patikrinimus jam atvykstant taip pat patikrinama to ilgalaikės vizos ar leidimo gyventi turėtojo tapatybė ir tos ilgalaikės vizos arba leidimo gyventi autentiškumas, naudojantis Vizų informacine sistema (VIS) pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 22g straipsnį;

tokiomis aplinkybėmis, kai nepavyksta patikrinti dokumento turėtojo arba dokumento pagal to reglamento 22 straipsnį arba kai yra abejonių dėl dokumento turėtojo tapatybės ar to dokumento ir (arba) kelionės dokumento autentiškumo, tų kompetentingų institucijų tinkamai įgalioti darbuotojai patikrina dokumento lustą;“;

"

2)  8 straipsnio 3 dalies c–f punktai išbraukiami.

7 straipsnis

Reglamento (ES) XXX dėl ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumo sistemos sukūrimo [Sąveikumo reglamento] pakeitimai

Reglamentas (ES) XXX dėl ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumo sistemos sukūrimo [Sąveikumo reglamentas] iš dalies keičiamas taip:

1)  13 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:"

„b) Reglamento (EB) Nr. 767/2008 9 straipsnio 6 punkte, 22c straipsnio 2 dalies f ir g punktuose ir 22d straipsnio f ir g punktuose nurodytų duomenų;“;

"

2)  18 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:"

„b) Reglamento (EB) Nr. 767/2008 9 straipsnio 4 punkto a, b ir c a–cc papunkčiuose, 9 straipsnio 5 ir 6 punktuose, 22c straipsnio 2 dalies a–cc, f ir g punktuose, 22d straipsnio a, b, c, f ir g punktuose nurodyti duomenys;“; [250 pakeit.]

"

3)  26 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:"

„b) Reglamento (EB) Nr. 767/2008 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytoms kompetentingoms institucijoms, kai jos pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 8 arba 22a straipsnį kuria ar atnaujina prašymo bylą arba asmens bylą VIS;“;

"

4)  27 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies b punktas pakeičiamas taip:"

„b) pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 8 arba 22a straipsnį sistemoje VIS sukuriama ar atnaujinama prašymo byla arba asmens byla;“;

"

b)  3 dalies b punktas pakeičiamas taip:"

b) pavardę; vardą (-us); gimimo datą, lytį ir pilietybę (-es), kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 767/2008 9 straipsnio 4 punkto a papunktyje, 22c straipsnio 2 dalies a punkte ir 22d straipsnio a punkte;“;

"

5)  29 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:"

„b) Reglamento (EB) Nr. 767/2008 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos kompetentingos institucijos, kurios tikrina atitiktis, nustatytas kuriant ar atnaujinant prašymo bylą arba asmens bylą VIS pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 8 arba 22a straipsnį;“.

"

8 straipsnis

Sprendimo 2008/633/TVR panaikinimas

Sprendimas 2008/633/TVR panaikinamas. Nuorodos į Sprendimą 2008/633/TVR laikomos nuorodomis į Reglamentą (EB) Nr. 767/2008 ir aiškinamos pagal 2 priede pateiktą atitikties lentelę.“

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo ... [dveji metai po įsigaliojimo datos], išskyrus nuostatas dėl įgyvendinimo ir deleguotųjų aktų, kurios nurodytos 1 straipsnio 6, 7, 26, 27, 33 ir 35 punktuose, 3 straipsnio 4 punkte ir 4 straipsnio 1 punkte, nes jos taikomos nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Komisija ne vėliau kaip... [vieni metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl pasirengimo visapusiškai įgyvendinti šį reglamentą. Šioje ataskaitoje, be kita ko, pateikiama išsami informacija apie patirtas išlaidas ir informacija apie visų rūšių riziką, kuri gali turėti įtakos bendroms išlaidoms. [251 pakeit.]

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta ...,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

2 PRIEDAS

Atitikties lentelė

Tarybos sprendimas 2008/633/TVR

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

4 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

3 straipsnis

Paskirtos institucijos ir centriniai prieigos punktai

22k straipsnis

Valstybių narių paskirtosios institucijos

22l straipsnis

Europolas

4 straipsnis

Prieigos prie VIS procedūra

22m straipsnis

Prieigos prie VIS teisėsaugos tikslais procedūra

5 straipsnis

Valstybių narių paskirtų institucijų prieigos prie VIS duomenų sąlygos

22n straipsnis

Valstybių narių paskirtųjų institucijų prieigos prie VIS duomenų sąlygos

6 straipsnis

Valstybės narės, kuriai dar netaikomas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, paskirtųjų institucijų prieigos prie VIS duomenų sąlygos

22r straipsnis

Valstybės narės, kuriai dar netaikomas šis reglamentas, paskirtųjų institucijų prieigos prie VIS duomenų sąlygos

7 straipsnis

Europolo prieigos prie VIS duomenų sąlygos

22p straipsnis

Europolo prieigos prie VIS duomenų procedūra ir sąlygos

8 straipsnis

Asmens duomenų apsauga

VI skyrius

Teisės ir duomenų apsaugos priežiūra

9 straipsnis

Duomenų saugumas

32 straipsnis

Duomenų saugumas

10 straipsnis

Atsakomybė

33 straipsnis

Atsakomybė

11 straipsnis

Savikontrolė

35 straipsnis

Savikontrolė

12 straipsnis

Sankcijos

36 straipsnis

Sankcijos

13 straipsnis

VIS duomenų saugojimas nacionalinėse bylose

30 straipsnis

VIS duomenų saugojimas nacionaliniuose archyvuose

14 straipsnis

Prieigos prie duomenų, jų taisymo ir ištrynimo teisė

38 straipsnis

Teisė prieiti prie duomenų, juos taisyti ir naikinti

15 straipsnis

Išlaidos

Atitikmens nėra

16 straipsnis

Registravimas

22q straipsnis

Registravimas ir patvirtinimas dokumentais

17 straipsnis

Stebėsena ir vertinimas

50 straipsnis

Kontrolė ir vertinimas

(1)OL C , , p. .
(2)OL C , , p. .
(3)2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento pozicija.
(4)2004 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas 2004/512/EB dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) sukūrimo (OL L 213, 2004 6 15, p. 5).
(5)2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) (OL L 218, 2008 8 13, p. 60).
(6)2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (OL L 243, 2009 9 15, p. 1).
(7)2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtųjų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais (OL L 218, 2008 8 13, p. 129).
(8)2011 m. rugsėjo 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2011/636/ES, kuriuo nustatoma Vizų informacinės sistemos (VIS) veikimo pradžios pirmajame regione data (OL L 249, 2011 9 27, p. 18).
(9)2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 2013 6 29, p. 31).
(10)COM(2016)0205.
(11)„Integruotas sienų valdymas (ISV). Ilgalaikių vizų, leidimų gyventi ir vietinio eismo per sieną leidimų įtraukimo į saugyklą galimybių studija“ (2017 m.).
(12)„Vizų informacinės sistemos (VIS) aprėpties išplėtimo, į ją įtraukiant duomenis apie ilgalaikes vizas ir teisę gyventi šalyje patvirtinančius dokumentus, būtinumo ir proporcingumo teisinė analizė“ (2018 m.).
(13)Veiksmų gairės, skirtos keitimuisi informacija ir informacijos valdymui, įskaitant sąveikumo sprendimus, stiprinti teisingumo ir vidaus reikalų srityje (9368/1/16 REV 1).
(14)Tarybos išvados dėl tolesnių veiksmų siekiant pagerinti keitimąsi informacija ir užtikrinti ES informacinių sistemų sąveikumą (10151/17).
(15)Integruotas sienų valdymas (ISV) – ilgalaikių vizų, leidimų gyventi ir vietinio eismo per sieną leidimų įtraukimo į saugyklą galimybių studija (2017 m.).
(16)Vizų informacinės sistemos (VIS) išplėtimo, į ją įtraukiant duomenis apie ilgalaikes vizas ir teisę gyventi šalyje patvirtinančius dokumentus, būtinumo ir proporcingumo teisinė analizė (2018 m.).
(17)COM(2017)0558, p. 15.
(18)COM(2018)0251.
(19)Vaikų pirštų atspaudų atpažinimas (2013 m. – EUR 26193 26 193 EUR).
(20)Automatizuotas pirštų atspaudų atpažinimas: nuo vaikų iki pagyvenusių žmonių (2018 m., JRC).
(21)Vaikų amžiaus, nuo kurio imami pirštų atspaudai, sumažinimo ir prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens kelionės dokumento nuskaitytos kopijos saugojimo Vizų informacinėje sistemoje (VIS) galimumas ir poveikis (2018 m.).
(22)2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).
(23)2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje (OL L 210, 2008 8 6, p. 1).
(24)2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
(25)2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).
(26)2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98).
(27)Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) …/… [visas pavadinimas] (OL L …, …, p. …).
(28)2000 m. gruodžio 18 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Bendrijos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir įstaigoms agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).
(29)2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas 1105/2011/ES dėl kelionės dokumentų, kurių turėtojui suteikiama teisė kirsti išorės sienas ir į kuriuos gali būti įklijuojama viza, sąrašo ir dėl šio sąrašo sudarymo mechanizmo sukūrimo (OL L 287, 2011 11 4, p. 9).
(30)2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 77).
(31)2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 131, 2000 6 1, p. 43).
(32)2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 64, 2002 3 7, p. 20).
(33)OL L 176, 1999 7 10, p. 36.
(34)1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimas 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (OL L 176, 1999 7 10, p. 31).
(35)OL L 53, 2008 2 27, p. 52.
(36)2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas 2008/146/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 53, 2008 2 27, p. 1).
(37)2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas 2008/149/TVR dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu (OL L 53, 2008 2 27, p. 50).
(38)OL L 160, 2011 6 18, p. 21.
(39)2011 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas 2011/350/ES dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su patikrinimų prie vidaus sienų panaikinimu ir asmenų judėjimu (OL L 160, 2011 6 18, p. 19).
(40)2011 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas 2011/349/ES dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo, pridedamo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję visų pirma su teismų bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimu (OL L 160, 2011 6 18, p. 1).
(41)2017 m. spalio 12 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/1908 dėl tam tikrų Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Vizų informacine sistema, pradėjimo taikyti Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje (OL L 269, 2017 10 19, p. 39).

Atnaujinta: 2020 m. kovo 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika