Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0152A(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0078/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0078/2019

Debates :

PV 12/03/2019 - 25
CRE 12/03/2019 - 25

Balsojumi :

PV 13/03/2019 - 11.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0174

Pieņemtie teksti
PDF 571kWORD 165k
Trešdiena, 2019. gada 13. marts - Strasbūra
Vīzu informācijas sistēma ***I
P8_TA(2019)0174A8-0078/2019
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2019. gada 13. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 767/2008, Regulu (EK) Nr. 810/2009, Regulu (ES) 2017/2226, Regulu (ES) 2016/399, Regulu XX/2018 [Sadarbspējas regula] un Lēmumu 2004/512/EK un atceļ Padomes Lēmumu 2008/633/TI (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0302),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 16. panta 2. punktu, 77. panta 2. punkta a), b), d) un e) apakšpunktu, 78. panta 2. punkta d), e) un g) apakšpunktu, 79. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktu, 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 88. panta 2. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Parlamentam (C8-0185/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A8-0078/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 13. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/... ar ko groza īsteno Vīzu informācijas sistēmas reformu, grozot Regulu (EK) Nr. 767/2008, Regulu (EK) Nr. 810/2009, Regulu (ES) 2017/2226, Regulu (ES) 2016/399, Regulu XX/2018 [Sadarbspējas regula] un Lēmumu 2004/512/EK un atceļ Padomes Lēmumu 2008/633/TI [Gr. 1]
P8_TC1-COD(2018)0152

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, jo īpaši tā 16. panta 2. punktu, 77. panta 2. punkta a), b), d) un e) apakšpunktu, 78. panta 2. punkta d), e) un g) apakšpunktu, 79. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktu, 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 88. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu(2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(3),

tā kā:

(1)  Vīzu informācijas sistēma (VIS) tika izveidota ar Padomes Lēmumu 2004/512/EK(4) kā tehnoloģisks risinājums vīzu datu apmaiņai starp dalībvalstīm. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 767/2008(5) noteica VIS mērķi, darbības virzienus un atbildību, kā arī nosacījumus un procedūras īstermiņa vīzu datu apmaiņai starp dalībvalstīm, lai atvieglotu īstermiņa vīzu pieteikumu un ar tiem saistīto lēmumu izskatīšanu. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 810/2009(6) tika paredzēti noteikumi, kā VIS reģistrē biometriskus identifikatorus. Padomes Lēmumā 2008/633/TI(7) tika paredzēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem dalībvalstu izraudzītās iestādes un Eiropols var iegūt piekļuvi VIS konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus. VIS sāka darbību 2011. gada 11. oktobrī(8), un laikposmā no 2011. gada oktobra līdz 2016. gada februārim tā pakāpeniski tika ieviesta visu dalībvalstu konsulātos visā pasaulē. [Gr. 2]

(2)  VIS kopējie mērķi ir uzlabot kopējās vīzu politikas īstenošanu, konsulāro sadarbību un konsultācijas starp centrālajām vīzu iestādēm, atvieglojot datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar pieteikumiem un ar tiem saistītajiem lēmumiem, ar mērķi atvieglot vīzu pieteikumu procedūru; novērst “tirgošanos ar vīzām”; atvieglot cīņu pret identitātes viltošanu; atvieglot pārbaudes ārējo robežu šķērsošanas vietās un dalībvalstu teritorijā; palīdzēt identificēt personas, kas, iespējams, neatbilst vai vairs neatbilst nosacījumiem par ieceļošanu, atrašanos vai uzturēšanos dalībvalstu teritorijā; atvieglot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 604/2013(9) piemērošanu un veicināt draudu novēršanu dalībvalstu iekšējai drošībai.

(3)  Komisijas 2016. gada 6. aprīļa paziņojumā “Spēcīgākas un viedākas robežu un drošības informācijas sistēmas”(10) ir izklāstīta nepieciešamība ES nostiprināt un uzlabot savas IT sistēmas, datu arhitektūru un informācijas apmaiņu robežu pārvaldības, tiesībaizsardzības un terorisma apkarošanas jomā, kā arī uzsvērta nepieciešamība uzlabot IT sistēmu sadarbspēju. Paziņojumā arī tika identificēta nepieciešamība novērst informācijas trūkumus, tostarp attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir ilgtermiņa vīza, ņemot vērā to, ka 21. pants Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, paredz tiesības brīvi pārvietoties nolīguma dalībvalstu teritorijā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, ieviešot šo valstu izdoto uzturēšanās atļauju un ilgtermiņa vīzu savstarpēju atzīšanu. Tāpēc Komisija veica divus pētījumus: pirmajā priekšizpētē(11) tika secināts, ka repozitorija izstrāde būtu tehniski pamatota un ka labākais tehniskais risinājums būtu VIS struktūras atkārtota izmantošana, savukārt otrajā pētījumā(12) tika veikta nepieciešamības un proporcionalitātes analīze, secinot, ka VIS darbības jomas paplašināšana iepriekš minēto dokumentu ietveršanai būtu nepieciešama un proporcionāla. [Gr. 3]

(4)  Padome 2016. gada 10. jūnijā atbalstīja Ceļvedi ar mērķi uzlabot informācijas apmaiņu un informācijas pārvaldību(13). Lai risinātu pašreizējo informācijas trūkumu attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem izdotajiem dokumentiem, Padome aicināja Komisiju apsvērt dalībvalstu izdoto uzturēšanās atļauju un ilgtermiņa vīzu centrālā reģistra izveidi, lai glabātu informāciju par šiem dokumentiem, tostarp par to derīguma termiņiem un iespējamo anulēšanu. 21. pants Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, paredz tiesības brīvi pārvietoties nolīguma dalībvalstu teritorijā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, ieviešot šo valstu izdoto uzturēšanās atļauju un ilgtermiņa vīzu savstarpēju atzīšanu. [Gr. 4]

(5)  Padomes 2017. gada 9. jūnija secinājumos par turpmāko virzību ar mērķi uzlabot informācijas apmaiņu un nodrošināt ES informācijas sistēmu sadarbspēju(14) Padome atzina, ka varētu būt nepieciešami jauni pasākumi, lai robežu pārvaldības un tiesībaizsardzības jomā aizpildītu pašreizējos informācijas trūkumus, kas attiecas uz ilgtermiņa vīzu un uzturēšanās atļauju turētāju veikto robežšķērsošanu. Padome aicināja Komisiju prioritārā kārtā veikt priekšizpēti par tāda centrāla ES repozitorija izveidi, kurā būtu informācija par ilgtermiņa vīzām un uzturēšanās atļaujām. Pamatojoties uz to, Komisija veica divus pētījumus: pirmajā priekšizpētē(15) tika secināts, ka repozitorija izstrāde būtu tehniski pamatota un ka labākais tehniskais risinājums būtu VIS struktūras atkārtota izmantošana, savukārt otrajā pētījumā(16) tika veikta nepieciešamības un proporcionalitātes analīze, secinot, ka VIS darbības jomas paplašināšana minēto dokumentu ietveršanai būtu nepieciešama un proporcionāla. [Gr. 5]

(6)  Komisijas 2017. gada 27. septembra Paziņojumā par Eiropas programmas migrācijas jomā īstenošanu(17) tika minēts, ka ES kopējā vīzu politika ir ne vien nozīmīgs instruments tūrisma un darījumdarbības veicināšanai, bet arī būtisks instruments, lai novērstu drošības riskus vai neatbilstīgas migrācijas riskus ES. Komisija atzina, ka kopējo vīzu politiku nepieciešams turpmāk pielāgot pastāvošajām problēmām, ņemot vērā jaunos informācijas tehnoloģiju risinājumus un līdzsvarojot ieguvumus no atvieglota vīzu režīma vai bezvīzu režīma ar uzlabotu migrācijas, drošības un robežu pārvaldību. Komisija norādīja, ka vīzu informācijas sistēmas tiesiskais regulējums tiks pārskatīts ar mērķi vēl vairāk uzlabot vīzu izsniegšanas procedūras, tostarp attiecībā uz aspektiem, kas saistīti ar datu aizsardzību, un iespējām tiesībaizsardzības iestādēm piekļūt sistēmai, kā arī paplašināt VIS izmantošanu, paredzot jaunas kategorijas un datu izmantošanu, un pilnībā izmantot sadarbspējas instrumentus.

(7)  Komisijas 2018. gada 14. marta Paziņojumā par kopējās vīzu politikas pielāgošanu jauniem izaicinājumiem(18) tika atkārtoti apstiprināts, ka VIS tiesiskais regulējums tiks pārskatīts kā daļa no plašāka pārdomu procesa par informācijas sistēmu sadarbspēju.

(8)  Pieņemot Regulu (EK) Nr. 810/2009, tika atzīts, ka, pamatojoties uz Komisijas uzraudzībā veikta pētījuma rezultātiem, vēlākā posmā būs jārisina problēmas, kas saistītas ar 12 gadu vecumu nesasniegušu bērnu pirkstu nospiedumu pietiekamu ticamību identifikācijas un pārbaudes vajadzībām, jo īpaši tas, kā līdz ar vecumu mainās pirkstu nospiedumi. Kopīgā pētniecības centra 2013. gadā veiktā pētījumā(19) tika secināts, ka 6–12 gadus vecu bērnu pirkstu nospiedumus ir iespējams atpazīt pietiekami precīzi, ja pastāv zināmi nosacījumi. 2017. gada decembrī citā pētījumā(20) tika apstiprināti šie konstatējumi un sniegts dziļāks ieskats novecošanas ietekmē uz pirkstu nospiedumu kvalitāti. Pamatojoties uz šiem pētījumiem, Komisija 2017. gadā veica papildu pētījumu, kur izvērtēja nepieciešamību un samērīgumu samazināt līdz sešiem gadiem vecumu, no kura vīzu procedūrā bērniem ņem pirkstu nospiedumus. Pētījumā(21) tika secināts, ka tā vecuma samazināšana, no kura ņem pirkstu nospiedumus, palīdzētu labāk sasniegt VIS mērķus, jo īpaši atvieglotu identitātes viltošanas apkarošanu un pārbaudes ārējās robežas šķērsošanas vietās, kā arī varētu radīt papildu ieguvumus, jo tiktu pastiprināta bērnu tiesību pārkāpumu novēršana un apkarošana, proti, dota iespēja identificēt/pārbaudīt identitāti trešo valstu valstspiederīgo bērniem, kas ir atrasti Šengenas teritorijā situācijā, kurā to tiesības varētu būt vai ir tikušas pārkāptas (piem., bērniem, kas ir cilvēku tirdzniecības upuri, pazudušiem bērniem un nepavadītiem nepilngadīgajiem, kas lūdz patvērumu). Tajā pašā laikā bērni ir īpaši neaizsargāta grupa, un īpašu kategoriju datu, piemēram, pirkstu nospiedumu, vākšanai no viņiem būtu jāpiemēro stingrāki drošības pasākumi un ierobežojums attiecībā uz nolūkiem, kādiem šos datus var izmantot situācijās, kad tas ir bērna interesēs, tostarp ierobežojot datu glabāšanas ilgumu. Otrajā pētījumā turklāt tika konstatēts, ka to personu pirkstu nospiedumi, kuru vecums pārsniedz 70 gadus, ir zemas kvalitātes un vidējas precizitātes. Komisijai un dalībvalstīm būtu jāsadarbojas, apmainoties ar paraugpraksi, un jānovērš minētie trūkumi. [Gr. 6]

(9)  Bērna intereses ir dalībvalstu galvenais apsvērums attiecībā uz visām šajā regulā paredzētajām procedūrām. Bērna labjutību, drošumu un drošību, kā arī bērna uzskatus ņem vērā un pienācīgi ievēro atbilstīgi viņa vecumam un brieduma pakāpei. VIS ir īpaši nozīmīga, ja pastāv risks, ka bērns ir cilvēku tirdzniecības upuris.

(10)  Dati, ko sniedz personas, kuras iesniedz pieteikumu īstermiņa vīzas saņemšanai, būtu jāapstrādā VIS, lai izvērtētu, vai pieteikuma iesniedzēja ieceļošana Savienībā varētu radīt Savienībā apdraudējumu sabiedriskajai drošībai vai sabiedrības veselībai, kā arī izvērtētu pieteikuma iesniedzēja neatbilstīgas migrācijas risku. Pārbaudēm, ko veic trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ieguvuši ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju, vajadzētu būt vienīgi tādām, kas palīdz noteikt dokumenta turētāja identitāti, ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas īstumu un derīgumu, kā arī to, vai trešās valsts valstspiederīgā ieceļošana Savienībā varētu radīt apdraudējumu tās sabiedriskajai drošībai vai sabiedrības veselībai. Tām nebūtu jāietekmē lēmumi par ilgtermiņa vīzām vai uzturēšanās atļaujām. [Gr. 7]

(11)  Šādu risku izvērtēšanu nevar veikt, neapstrādājot ar personas identitāti, ceļošanas dokumentu un attiecīgā gadījumā ar sponsoru saistītus personas datus vai, ja pieteikuma iesniedzējs ir nepilngadīgs bērns, — atbildīgās personas identitāti. Katrs pieteikumos ietverto personas datu elements būtu jāsalīdzina ar datiem ierakstos, lietās vai brīdinājumos, kuri reģistrēti informācijas sistēmā (Šengenas informācijas sistēmā (SIS), Vīzu informācijas sistēmā (VIS), Eiropola datos, Interpola Zagto un pazaudēto ceļošanas dokumentu datubāzē (SLTD), Ieceļošanas/izceļošanas sistēmā (IIS), Eurodac, ECRIS-TCN sistēmā (attiecībā uz sodāmību par teroristu nodarījumiem vai citu veidu smagiem noziedzīgiem nodarījumiem) un/vai Interpola datubāzē par ceļošanas dokumentiem, par kuriem izdoti paziņojumi (Interpola TDAWN)),ETIAS kontrolsarakstu, vai ar konkrētiem riska rādītājiem. Salīdzināšanai būtu jāizmanto tikai personas datu kategorijas, kuras pieejamas pārbaudītajās informācijas sistēmās, kurās veikts vaicājums, kontrolsarakstā un konkrētajos riska rādītājos. [Gr. 8]

(12)  ES informācijas sistēmu sadarbspēja tika izveidota ar [Regulu (ES) XX par sadarbspēju] (robežas un vīzas), lai šīs ES informācijas sistēmas un to dati savstarpējai papildinātu cits citu ar mērķi uzlabot uzlabotu ārējo robežu pārvaldību, veicinātu nelegālas migrācijas novēršanu un apkarošanu, kā arī nodrošinātu augstu drošības līmeni brīvības, drošības un tiesiskuma telpā Savienībā, tostarp sabiedriskās drošības un sabiedriskās kārtības saglabāšanu un drošības aizsardzību dalībvalstu teritorijās. [Gr. 9. Šis grozījums attiecas uz visu tekstu]

(13)  ES informācijas sistēmu sadarbspēja ļauj sistēmām papildināt citai citu, lai atvieglinātu atvieglināt personu pareizu identifikāciju, palīdzētu apkarot identitātes viltošanu, uzlabotu un saskaņotu attiecīgo ES informācijas sistēmu prasības datu kvalitātes jomā, atvieglinātu dalībvalstīm pašreizējo un turpmāko ES informācijas sistēmu tehnisko un operatīvo īstenošanu, pastiprinātu un vienkāršotu attiecīgajām ES informācijas sistēmām piemērojamos datu drošības un datu aizsardzības pasākumus, racionalizētu tiesībaizsardzības iestāžu kontrolētu piekļuvi IIS, VIS, [ETIAS] un Eurodac un atbalstītu IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS un [ECRIS-TCN sistēmas] mērķus. [Gr. 10]

(14)  Sadarbspējas komponenti aptver IIS, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS un [ECRIS-TCN sistēmas], kā arī Eiropola datus, lai šīm ES informācijas sistēmām varētu uzdot vienlaicīgus vaicājumus, tādēļ ir lietderīgi izmantot šos komponentus, lai veiktu automatizētās pārbaudes, kā arī piekļūtu VIS tiesībaizsardzības nolūkos. Šajā saistībā būtu jāizmanto Eiropas meklēšanas portāls (EMP), lai iespējotu ātru, netraucētu, sistemātisku un kontrolētu piekļuvi ES informācijas sistēmām, Eiropola datiem un Interpola datubāzēm, kas tiem vajadzīgas savu uzdevumu veikšanai saskaņā ar savām piekļuves tiesībām, un atbalstītu VIS mērķus. [Gr. 11]

(15)  Salīdzināšanai ar citām datubāzēm vajadzētu būt automatizētai. Vienmēr, kad salīdzinājums atklāj atbilstību (trāpījumu) starp kādu no pieteikuma personas datiem vai to kombināciju un kādu ierakstu, lietu vai brīdinājumu iepriekš minētajās informācijas sistēmās vai ar personas datiem kontrolsarakstā, pieteikums būtu jāapstrādā manuāli, ja VIS nevar trāpījumu automātiski apstiprināt, un to darītu atbildīgās iestādes operators. Atkarībā no tā, kāda veida dati izraisa trāpījumu, trāpījums būtu jānovērtē vai nu konsulātiem, vai arī valsts vienotajam kontaktpunktam, kurš ir atbildīgs par trāpījumiem jo īpaši tiesībaizsardzības datubāzēs vai sistēmās. Atbildīgās iestādes novērtējuma izvērtējuma rezultātā būtu jāpieņem lēmums par īstermiņa vīzas izdošanu vai atteikumu. [Gr. 12]

(16)  Īstermiņa vīzas pieteikuma noraidījumam nevajadzētu būt pamatotam tikai ar pieteikumos ietverto personas datu automatizētu apstrādi.

(17)  Pieteikuma iesniedzējiem, kuriem atteikta īstermiņa vīza, pamatojoties uz VIS apstrādes rezultātā iegūto informāciju, vajadzētu būt pārsūdzības tiesībām. Pārsūdzības būtu jāceļ dalībvalstī, kas ir pieņēmusi lēmumu par pieteikumu, saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem. Būtu jāpiemēro Regulas (EK) Nr. 767/2008 aizsardzības mehānismi un noteikumi par pārsūdzību.

(18)  Īstermiņa vīzas saņemšanas pieteikuma datnes analīzē būtu jāizmanto konkrētie risku rādītāji, kas atbilst iepriekš noteiktam drošības, neatbilstīgas migrācijas vai sabiedrības veselības augstam epidēmiskam riskam. Konkrēto risku rādītāju definēšanai izmantotie kritēriji nekādā gadījumā nedrīkstētu būt pamatoti tikai ar personas dzimumu vai vecumu. To pamatā nekādā gadījumā nav informācija, kas atklāj personas rasi, ādas krāsu, etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskās īpatnības, valodu, politiskos vai jebkurus citus uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, piederību pie nacionālās minoritātes, īpašumu, izcelsmi, invaliditāti vai dzimumorientāciju. [Gr. 13]

(19)  Tā kā nemitīgi rodas jauna veida drošības apdraudējumiriski, jaunas neatbilstīgas migrācijas pieejas un sabiedrības veselības apdraudējumi,augsti epidēmiskie riski, ir efektīvi jāreaģē un pret šiem apdraudējumiem jāizmanto moderni līdzekļi. Tā kā šie līdzekļi ir saistīti ar ievērojama personas datu apjoma apstrādi, būtu jāievieš atbilstīgi aizsardzības pasākumi, lai tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi un tiesības uz personas datu aizsardzību tiktu skartas tikai tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs un samērīgs demokrātiskā sabiedrībā. [Gr. 14]

(20)  Būtu jānodrošina, ka personām, kas iesniedz pieteikumu īstermiņa vīzas saņemšanai, vai trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri saņēmuši ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju, piemēro pārbaudes, kas ir vismaz tāda paša līmeņa pārbaudes kā tās, kuras piemēro trešo valstu valstspiederīgajiem, kam vīza nav nepieciešama. Šim nolūkam izveido arī kontrolsarakstu ar informāciju par personām, kuras tiek turētas aizdomās par smaga nozieguma vai terora akta izdarīšanu, vai par kurām ir faktiskas norādes vai pamatots iemesls uzskatīt, ka tās izdarīs smagu noziegumu vai terora aktu, un šis saraksts būtu jāizmanto arī minēto trešo valstu valstspiederīgo kategoriju pārbaudēm.

(21)  Lai izpildītu saistības saskaņā ar Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, starptautiskajiem pārvadātājiem, nosūtot vaicājumu VIS, būtu jāpārbauda, vai trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir īstermiņa vīza, ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja, ir nepieciešamie derīgie ceļošanas dokumenti. Šādas pārbaudes veikšana būtu jādara iespējama, reizi dienā izgūstot VIS datus atsevišķā tikai lasīšanai paredzētā datubāzē, kas ļauj izgūt minimāli nepieciešamo datu kopu, kura ļauj formulēt vaicājumu ar atbildi “ok”/“not ok”. Pārvadātājiem nevajadzētu būt piekļuvei pašai pieteikuma datnei. Tehniskajās specifikācijās, kas attiecas uz piekļuvi VIS, izmantojot pārvadātāju vārteju, būtu pēc iespējas jāparedz ierobežot ietekmi uz pasažieru ceļošanu un pārvadātājiem. Šajā nolūkā būtu jāapsver integrēšana ar IIS un ETIAS. [Gr. 15]

(21a)  Nolūkā ierobežot šajā regulā izklāstīto pienākumu ietekmi uz starptautiskajiem pārvadātājiem, kas pārvadā grupas ar autobusiem pa sauszemi, būtu jādara pieejami lietotājiem draudzīgi mobilie risinājumi. [Gr. 16]

(21b)  Divu gadu laikā pēc šīs regulas piemērošanas sākuma Komisijai būtu jāizvērtē tas, cik piemēroti, saderīgi un saskaņoti — VIS noteikumu par sauszemes pārvadājumiem ar autobusiem nolūkā — ir noteikumi, kas minēti 26. pantā Konvencijā, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas nolīgumu starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām. Būtu jāņem vērā sauszemes pārvadājumu ar autobusiem jaunākā attīstība. Būtu jāapsver nepieciešamība grozīt minētās Konvencijas 26. pantā vai šajā regulā minētos noteikumus par sauszemes pārvadājumiem ar autobusiem. [Gr. 17]

(22)  Šajā regulā būtu jādefinē dalībvalstu iestādes, kurām var atļaut piekļūt VIS, lai ievadītu, grozītu, dzēstu vai konsultāciju nolūkos aplūkotu datus par ilgtermiņa vīzām un uzturēšanās atļaujām konkrētiem mērķiem, kas attiecībā uz šo dokumentu kategoriju un to turētājiem noteikti VIS, un tādā apmērā, kāds nepieciešams viņu uzdevumu pildīšanai.

(23)  Jebkurai ilgtermiņa vīzu un uzturēšanās atļauju VIS datu apstrādei vajadzētu būt samērīgai ar izvirzītajiem mērķiem un nepieciešamai, lai kompetentās iestādes varētu pildīt savus pienākumus. Izmantojot VIS, kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina tas, ka tiek ievērota tās personas cilvēka cieņa un integritāte, par kuru datus pieprasa, un tās nedrīkstētu diskriminēt personas, pamatojoties uz dzimumu, ādas krāsu, etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskajām īpatnībām, valodu, reliģiju vai pārliecību, politiskiem vai jebkuriem citiem uzskatiem, piederību pie nacionālās minoritātes, īpašumu, izcelsmi, invaliditāti, vecumu vai dzimumorientāciju.

(23a)  Biometriskie dati, kas saskaņā ar šo regulu ietver pirkstu nospiedumus un sejas attēlu, ir unikāli un tāpēc personas identifikācijai ir ticamāki par burtciparu datiem. Taču biometriskie dati ir sensitīvi personas dati. Tādēļ ar šo regulu nosaka šādu datu apstrādes pamatu un drošības pasākumus nolūkā viennozīmīgi identificēt attiecīgās personas. [Gr. 18]

(24)  Ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiesībaizsardzības iestāžu rīcībā būtu visaktuālākā informācija, lai tās pildītu savus uzdevumus cīņā pret terorismu un citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem. Dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola piekļuve VIS ir noteikta Padomes Lēmumā 2008/633/TI. Šā lēmuma saturs būtu jāintegrē VIS regulā, lai to saskaņotu ar pašreizējo līgumu satvaru.

(25)  Piekļuve VIS datiem tiesībaizsardzības nolūkos jau ir pierādījusi savu noderīgumu tādu personu identificēšanā, kuras gājušas bojā vardarbīgā nāvē, vai palīdzībā izmeklētājiem panākt ievērojamu progresu lietās, kas saistītas ar cilvēku tirdzniecību, terorismu vai narkotiku tirdzniecību. Tāpēc datiem VIS par ilgstošu uzturēšanos vajadzētu būt pieejamiem arī dalībvalstu izraudzītajām iestādēm un Eiropas Policijas birojam ("Eiropolam"), ievērojot šajā regulā izklāstītos nosacījumus.

(26)  Tā kā Eiropolam ir būtiska nozīme attiecībā uz dalībvalstu iestāžu sadarbību pārrobežu noziegumu izmeklēšanas jomā, visā Savienībā atbalstot noziedzības novēršanu, analīzi un izmeklēšanu, Eiropola pašreizējā piekļuve VIS tā uzdevumu ietvaros būtu jākodificē un jāracionalizē, ņemot vērā arī jaunākās norises tiesiskajā regulējumā, piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/794(22).

(27)  Piekļuve VIS nolūkā novērst, atklāt vai izmeklēt teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus ir iejaukšanās to personu pamattiesībās uz personas privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību, kuru personas dati tiek apstrādāti VIS. Jebkura šāda iejaukšanās jāveic saskaņā ar tiesību aktiem, kas jānoformulē pietiekami precīzi, lai personas varētu pielāgot savu rīcību, un tiem jāaizsargā personas pret patvaļu un pietiekami skaidri jānorāda kompetentajām iestādēm piešķirto pilnvaru apjoms un veids, kādā tām jāīsteno minētās pilnvaras. Demokrātiskā sabiedrībā jebkuram iejaukšanās gadījumam jābūt nepieciešamam, lai aizsargātu likumīgas un samērīgas intereses, un tam jābūt samērīgam attiecībā pret likumīgo mērķi, kas jāsasniedz.

(28)  [Regula 2018/XX par sadarbspēju (robežas un vīzas)] paredz iespēju, ka dalībvalsts policijas iestāde, kas attiecīgi pilnvarota ar valsts tiesību aktiem, var identificēt personu, izmantojot šīs personas biometriskos datus, kuri iegūti identitātes pārbaudes laikā. Tomēr var pastāvēt īpaši apstākļi, kad persona ir jāidentificē šīs personas interesēs. Tās var būt situācijas, kad persona atrasta pēc bezvēsts prombūtnes, ir bijusi nolaupīta vai identificēta kā cilvēku tirdzniecības upuris. Tikai šādos gadījumos tiesībaizsardzības iestādēm būtu jāpiešķir ātra piekļuve VIS datiem, lai ļautu ātri un uzticami identificēt personu un nebūtu jāievēro visi priekšnoteikumi un papildu aizsardzības pasākumi, kas noteikti tiesībaizsardzības iestāžu piekļuvei. [Gr. 19]

(29)  Datu salīdzināšana, pamatojoties uz latentiem pirkstu nospiedumiem, kas ir tie pirkstu nospiedumi, kurus var atrast noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietā, ir būtiska policijas sadarbības jomā. Gadījumos, kad ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka noziedzīga nodarījuma izdarītājs vai cietusī persona var būt reģistrēti VIS, vispirms veicot meklēšanu saskaņā ar Padomes Lēmumu 2008/615/TI(23), iespējai salīdzināt latentos pirkstu nospiedumus ar VIS uzglabātajiem daktiloskopijas datiem būtu jānodrošina dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm ļoti vērtīgs instruments teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanā, atklāšanā vai izmeklēšanā, kad, piemēram, vienīgie pierādījumi nozieguma vietā ir latentie pirkstu nospiedumi. [Gr. 20]

(30)  Nepieciešams izraudzīties dalībvalstu kompetentās iestādes, kā arī centrālo piekļuves punktu, ar kura starpniecību tiek iesniegti pieprasījumi par piekļuvi VIS datiem, un izveidot sarakstu ar izraudzīto iestāžu operatīvajām vienībām, kas ir pilnvarotas pieprasīt šādu piekļuvi ar konkrētu mērķi novērst, atklāt vai izmeklēt teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus.

(31)  Izraudzīto iestāžu operatīvajām vienībām pieprasījumi par piekļuvi centrālajā sistēmā uzglabātajiem datiem būtu jāiesniedz centrālajam piekļuves punktam, un šādi pieprasījumi būtu jāpamato. Izraudzīto iestāžu operatīvajām vienībām, kam ir atļauts pieprasīt piekļuvi VIS datiem, nebūtu jādarbojas kā verificējošajai iestādei. Centrālajiem piekļuves punktiem būtu jārīkojas neatkarīgi no izraudzītajām iestādēm un vajadzētu būt atbildīgiem par šajā regulā noteikto piekļuves nosacījumu stingras ievērošanas nodrošināšanu neatkarīgā veidā. Ārkārtas steidzamības gadījumos, kad piekļuve ir nepieciešama agrīnā posmā, reaģējot uz konkrētiem un faktiskiem draudiem saistībā ar teroristu nodarījumiem vai citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, centrālajam piekļuves punktam būtu jāspēj apstrādāt pieprasījumu tūlīt un pārbaudi veikt tikai pēc tam.

(32)  Lai aizsargātu personas datus un izslēgtu tiesībaizsardzības iestāžu veiktu sistemātisku meklēšanu, VIS datu apstrāde būtu jāveic tikai konkrētos gadījumos un tad, ja tas ir nepieciešams teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai vai izmeklēšanai. Izraudzītajām iestādēm un Eiropolam būtu jāpieprasa piekļuve VIS datiem vienīgi tad, ja tiem ir pamatots iemesls uzskatīt, ka šāda piekļuve sniegs informāciju, kas būtiski palīdzēs novērst, atklāt vai izmeklēt teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus, un vispirms veicot meklēšanu saskaņā ar Lēmumu 2008/615/TI. [Gr. 21]

(32a)  Parasti dalībvalstu galalietotāji veic meklējumus attiecīgajās valsts datubāzēs, pirms tā vai paralēli tam veicot vaicājumu Eiropas datubāzēs. [Gr. 22]

(33)  Ilgtermiņa uzturēšanās dokumentu vīzu turētāju personas dati, ko glabā VIS, būtu jāuzglabā ne ilgāk, kā tas nepieciešams VIS mērķiem. Pieci gadi ir piemērots laikposms ar trešo valstu valstspiederīgajiem saistīto datu uzglabāšanai, lai, izskatot īstermiņa vīzu pieteikumus, varētu izmantot šos datus un būtu iespējams konstatēt uzturēšanās termiņa pārsniegšanu pēc derīguma termiņa beigām, kā arī veikt drošības izvērtējumus attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas dokumentus ieguvuši. Dati par iepriekšējiem dokumenta izmantošanas gadījumiem varētu atvieglot īstermiņa vīzu izsniegšanu nākotnē. Īsāks glabāšanas laikposms minēto nolūku nodrošināšanai nebūtu pietiekams. Pēc pieciem gadiem dati būtu jāizdzēš, ja vien nav iemesla izdzēst tos agrāk. [Gr. 23]

(34)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679(24) attiecas uz personas datu apstrādi, ko veic dalībvalstis, piemērojot šo regulu. Personas datu apstrādei, ko tiesībaizsardzības iestādes veic, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/680(25).

(35)  Eiropas Robežu un krasta apsardzes (EBCG) vienību un ar atgriešanu saistītās darbībās iesaistītā personāla vienību dalībniekiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624 ar uzņēmējas dalībvalsts atļauju ir tiesības piekļūt Eiropas datubāzēm konsultāciju nolūkos, ja tas nepieciešams, lai pildītu robežpārbaudes, robežuzraudzības un atgriešanās operatīvajā plānā noteiktos operatīvos uzdevumus. Lai atvieglotu šādu piekļuvi konsultāciju nolūkos un ļautu vienībām efektīvi piekļūt VIS ievadītajiem datiem, EBCG aģentūrai būtu jāpiešķir piekļuve VIS. Šai piekļuvei būtu jāatbilst piekļuves nosacījumiem un ierobežojumiem, kurus piemēro dalībvalstu iestādēm, kas ir kompetentas attiecībā uz katru īpašo mērķi, saistībā ar kuru iespējams piekļūt VIS datiem konsultāciju nolūkos. [Gr. 24]

(36)  Tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešana, kuri neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, uzturēšanās vai pastāvīgas uzturēšanās nosacījumiem dalībvalstīs, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/115/EK(26) veido svarīgu daļu no visaptverošajiem centieniem apkarot neatbilstīgu migrāciju un ir svarīgs būtisku sabiedrības interešu iemesls.

(37)  Atgriešanas trešām valstīm bieži nepiemēro lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ko pieņem Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 45. pantu vai saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas pieņemti, lai transponētu Direktīvas (ES) 2016/680 36. pantu. Turklāt Savienības plašie centieni sadarboties ar galvenajām izcelsmes valstīm attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri uzturas nelikumīgi un kuriem attiecas atgriešanas pienākums, nav panākuši, ka šīs trešās valsts sistemātiski pildītu ar starptautisko tiesību normām noteikto pienākumu uzņemt atpakaļ savus valstspiederīgos. Atpakaļuzņemšanas nolīgumi, kurus noslēgusi vai par kuru noslēgšanu sarunas ved Savienība vai dalībvalstis un kuri paredz pienācīgus aizsardzības pasākumus datu pārsūtīšanai uz trešām valstīm saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 46. pantu, vai valstu noteikumi, kas pieņemti, lai transponētu Direktīvas (ES) 2016/680 37. pantu, aptver nelielu skaitu šādu trešo valstu, un jaunu nolīgumu noslēgšanas perspektīvas ir neskaidras. Šādos gadījumos personas datus saskaņā ar šo regulu var apstrādāt ar trešo valstu iestādēm, lai īstenotu Savienības atgriešanas politiku, ja tiek izpildīti nosacījumi, kas paredzēti Regulas (ES) 2016/679 49. panta 1. punkta d) apakšpunktā vai valsts tiesību aktos, ar kuriem transponē Direktīvas (ES) 2016/680 38. vai 39. pantu.Personas dati, ko dalībvalsts iegūst, ievērojot šo regulu, nebūtu jānosūta vai jādara pieejami nevienai trešai valstij, starptautiskai organizācijai vai privātam subjektam, kas izveidots Savienībā vai ārpus tās. Tomēr izņēmuma kārtā šādus personas datus vajadzētu būt iespējamam nosūtīt trešai valstij vai starptautiskai organizācijai, ja šāda nosūtīšana ir pakļauta stingriem nosacījumiem un ir nepieciešama individuālās lietās, lai palīdzētu identificēt trešās valsts valstspiederīgo saistībā ar viņa atgriešanu. Ja nav lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību, kas pieņemts ar īstenošanas aktu, ievērojot Regulu (ES) 2016/679, vai atbilstošu garantiju, kam nosūtīšana pakļauta, ievērojot minēto regulu, VIS datus izņēmuma kārtā vajadzētu būt iespējamam atgriešanas nolūkā nosūtīt trešai valstij vai starptautiskai organizācijai tikai tad, kad tas ir nepieciešams svarīgu iemeslu dēļ sabiedrības interesēs, kā minēts minētajā regulā. [Gr. 25]

(38)  Saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem un, ja tas nepieciešams individuālos gadījumos, lai veiktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) …/…(27) [Savienības pārmitināšanas pamatregula] paredzētos uzdevumus, dalībvalstīm būtu jādara pieejami [Eiropas Savienības Patvēruma aģentūrai] un attiecīgām starptautiskām organizācijām, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstajam komisāram bēgļu jautājumos, Starptautiskajai migrācijas organizācijai un Starptautiskās Sarkanā Krusta komitejas bēgļu un pārmitināšanas darbībām, attiecīgie personas dati, ko apstrādā VIS par trešo valstu valstspiederīgajiem vai bezvalstniekiem un ko šie subjekti nodevuši dalībvalstīm, īstenojot Regulu (ES) …/… [Savienības pārmitināšanas pamatregula]. [Gr. 26]

(39)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EKES) Nr. 45/20012018/1725(28) ir piemērojama Savienības iestāžu vai struktūru darbībām, ko tās veic, pildot savus uzdevumus kā atbildīgās par VIS darbības pārvaldību. [Gr. 27]

(40)  Ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punktu, un tas sniedza atzinumu 2018. gada 12. decembrī. [Gr. 28]

(41)  Lai uzlabotu trešo valstu sadarbību neatbilstīgo migrantu atpakaļuzņemšanā un atvieglotu tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kuru uzturēšanās ir nelikumīga un kuru dati var būt uzglabāti VIS, VIS būtu jāuzglabā to personu ceļošanas dokumentu kopijas, kuras iesniedz pieteikumu īstermiņa vīzas saņemšanai. Atšķirībā no informācijas, kas izgūta no VIS, ceļošanas dokumentu kopijas ir valstspiederības apliecinājums, ko plašāk atzīst trešās valstis.

(42)  Vīzas pārbaudes procedūras obligāts elements ir piekļuve konsultāciju nolūkos to ceļošanas dokumentu sarakstam, kuri to turētājam dod tiesības šķērsot ārējās robežas un kuros drīkst ielīmēt vīzu, kā noteikts ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1105/2011/ES(29). Tā kā vīzu iestādēm šis pienākums būtu sistemātiski jāīsteno, šis saraksts būtu jāietver VIS, lai ļautu automātiski verificēt pieteikuma iesniedzēja ceļošanas dokumenta atpazīšanu.

(43)  Neskarot dalībvalstu atbildību par VIS ievadīto datu precizitāti, eu-LISA būtu jāuztic atbildība par datu kvalitātes uzlabošanu, ieviešot, uzturot un pastāvīgi atjauninot centrālu datu kvalitātes uzraudzības instrumentu, un par regulāru ziņojumu sniegšanu dalībvalstīm. [Gr. 29]

(44)  Lai nodrošinātu labāku VIS izmantošanas pārraudzību nolūkā analizēt migrācijas spiediena un robežu pārvaldības tendences, eu-LISA būtu jāspēj attīstīt spējas sniegt dalībvalstīm, Komisijai un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai statistikas ziņojumus, neietekmējot datu integritāti. Tādēļ eu-LISA noteikti statistikas dati būtu jāizveido centrālās jāglabā centrālajā repozitorijā ziņošanas un statistikas reģistrsmērķiem saskaņā ar [Regula 2018/XX par sadarbspēju (robežas un vīzas)]. Savāktajā statistikā nebūtu jāietver personas dati. [Gr. 30]

(45)  Šī regula neskar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/38/EK(30) piemērošanu.

(46)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet, pamatojoties uz nepieciešamību nodrošināt kopējas vīzu politikas īstenošanu, augstu drošības līmeni zonā, neveicot iekšējo robežu kontroli, un pakāpenisku integrētas ārējo robežu pārvaldības sistēmas izveidošanu, tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(47)  Regula paredz stingrus noteikumus attiecībā uz piekļuvi VIS sistēmai un vajadzīgos aizsardzības pasākumus. Tajā ir paredzētas arī personu tiesības piekļūt datiem, labot, dzēst datus un aizsargāt savas tiesības, jo īpaši tiesības uz tiesisko aizsardzību, un publisko neatkarīgo iestāžu veikto apstrādes darbību uzraudzība. Ar šo regulu ievieš papildu aizsardzības pasākumus, lai aptvertu īpašās vajadzības, kādas ir jaunajām VIS apstrādāto datu kategorijām. Tādēļ šajā regulā respektē pamattiesības un ievēro principus, kas ir atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši tiesības uz cilvēka cieņu, tiesības uz brīvību un drošību, privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, personas datu aizsardzību, patvēruma tiesības un aizsardzību pārvietošanas, izraidīšanas vai izdošanas gadījumā, diskriminācijas aizliegumu, bērnu tiesības un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību.

(47a)  Šī regula neskar pienākumus, kas izriet no 1951. gada 28. jūlija Ženēvas Konvencijas par bēgļa statusu un to papildinošā 1967. gada 31. janvāra Ņujorkas protokola un no visām starptautiskajām saistībām, ko uzņēmusies Savienība un tās dalībvalstis. [Gr. 31]

(48)  Būtu jāpiemēro īpaši noteikumi trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas vīzas prasība un kuri ir tāda Savienības pilsoņa ģimenes locekļi, uz ko attiecas Direktīva 2004/38/EK, vai kuri ir tāda trešās valsts valstspiederīgā ģimenes locekļi, kas izmanto tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un kam nav Direktīvā 2004/38/EK minētās uzturēšanās atļaujas. Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. panta 1. punktā ir noteikts, ka ikvienam Eiropas Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs, ievērojot Līgumos noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos pasākumus. Attiecīgie ierobežojumi un nosacījumi ir atrodami Direktīvā 2004/38/EK.

(49)  Kā apstiprinājusi Eiropas Savienības Tiesa, šādiem ģimenes locekļiem ir tiesības ne tikai ieceļot dalībvalsts teritorijā, bet arī šim nolūkam saņemt ieceļošanas vīzu. Dalībvalstīm šādām personām jāpiešķir visi atvieglojumi, lai tās iegūtu vajadzīgās vīzas, kas jāizdod bez maksas pēc iespējas drīz un izmantojot paātrinātu procedūru.

(50)  Tiesības saņemt vīzu nav beznosacījumu tiesības, jo šo atļauju var atteikt tiem ģimenes locekļiem, kuri apdraud sabiedrisko kārtību, sabiedrisko drošību vai sabiedrības veselību atbilstīgi Direktīvai 2004/38/EK. Ņemot vērā minēto, ģimenes locekļu personas datus var pārbaudīt tikai tad, ja šie dati ir saistīti ar viņu identifikāciju un statusu, un ciktāl šie dati ir būtiski, lai novērtētu šo personu iespējami radīto drošības apdraudējumu. Viņu vīzu pieteikumi būtu jāizskata, pamatojoties tikai un vienīgi uz drošības apsvērumiem, nevis migrācijas riskiem.

(51)  Saskaņā ar 1. un 2. pantu 22. protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Dānijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro. Tā kā šī regula pilnveido Šengenas acquis, Dānija saskaņā ar minētā protokola 4. pantu sešos mēnešos pēc tam, kad Padome ir pieņēmusi lēmumu par šo regulu, izlemj, vai tā šo regulu ieviesīs savos tiesību aktos.

(52)  Šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Apvienotā Karaliste nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2000/365/EK(31); tādēļ Apvienotā Karaliste nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Apvienotajai Karalistei šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

(53)  Šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/192/EK(32); tādēļ Īrija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Īrijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

(54)  Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju — saskaņā ar Nolīgumu, kas noslēgts starp Eiropas Savienības Padomi un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par šo valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā(33), šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Padomes Lēmuma 1999/437/EK(34) 1. panta A punktā.

(55)  Attiecībā uz Šveici — saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, šī regula ir to Šengenas acquis(35) noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Padomes Lēmuma 1999/437/EK 1. panta A punktā, to lasot saistībā ar Padomes Lēmuma 2008/146/EK(36) 3. pantu un Padomes Lēmuma 2008/149/TI(37) 3. pantu.

(56)  Attiecībā uz Lihtenšteinu — saskaņā ar Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā(38) šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Padomes Lēmuma 1999/437/EK 1. panta A punktā, to lasot saistībā ar Padomes Lēmuma 2011/350/ES 3. pantu(39) un Padomes Lēmuma 2011/349/ES 3. pantu(40).

(57)  Šī regula, izņemot tās 22.r pantu, ir akts, kas pilnveido Šengenas acquis vai ir kā citādi saistīts ar to, kā noteikts attiecīgi 2003. gada Pievienošanās akta 3. panta 2. punktā, 2005. gada Pievienošanās akta 4. panta 2. punktā un 2011. gada Pievienošanās akta 4. panta 2. punktā, izņemot noteikumus, kas ar Padomes Lēmumu (ES) 2017/1908 attiecināti uz Bulgāriju un Rumāniju(41),

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 767/2008 groza šādi:

-1)  regulas nosaukumu aizstāj ar šādu:"

“Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 767/2008 (2008. gada 9. jūlijs) par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām, ilgtermiņa vīzām un uzturēšanās atļaujām (VIS regula)”; [Gr. 32]

"

1)  regulas 1. pantam pievieno šādas daļas:"

“Šī regula paredz arī procedūras informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm par ilgtermiņa vīzām un uzturēšanās atļaujām, tostarp par noteiktiem lēmumiem attiecībā uz ilgtermiņa vīzām un uzturēšanās atļaujām.

Uzglabājot identitātes, ceļošanas dokumentu un biometriskos datus vienotajā identitātes repozitorijā (CIR), kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2018/XX [Regula 2018/XX par sadarbspēju (robežas un vīzas)] 17. pantu, VIS dod ieguldījumu VIS reģistrēto personu pareizas atpazīšanas atvieglošanā un palīdzības sniegšanā.

__________________

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2018/XX* [Regula 2018/XX par sadarbspēju (robežas un vīzas)] (OV L).”;

"

2)  regulas 2. pantu aizstāj ar šādu:"

“2. pants

VIS mērķis

1.  VIS mērķis ir uzlabot kopējās īstermiņa vīzu politikas īstenošanu, konsulāro sadarbību un konsultācijas starp centrālajām vīzu iestādēm, atvieglojot datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar pieteikumiem un ar tiem saistītajiem lēmumiem, ar mērķi [Gr. 33]

   a) atvieglot un paātrināt vīzu pieteikumu procedūru; [Gr. 34]
   b) novērst to, ka tiek apieti kritēriji, kas nosaka dalībvalsti, kura ir atbildīga par pieteikuma izskatīšanu;
   c) atvieglot cīņu pret viltojumiem;
   d) atvieglot pārbaudes ārējo robežu šķērsošanas punktos un dalībvalstu teritorijā;
   e) palīdzēt identificēt un atgriezt personas, kas, iespējams, neatbilst vai vairs neatbilst nosacījumiem par ieceļošanu, atrašanos vai uzturēšanos dalībvalstu teritorijā;
   f) palīdzēt identificēt bezvēsts pazudušas personas, kas minētas 22.o pantā; [Gr. 35]
   g) atvieglot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 604/2013* un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/32/ES** piemērošanu;
   h) palīdzēt novērst apdraudējumus ikvienas dalībvalsts iekšējai drošībai, proti, atbilstošos un stingri definētos apstākļos novēršot, atklājot un izmeklējot teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus; [Gr. 36]
   i) veicināt draudu novēršanu dalībvalstu iekšējai drošībai; [Gr. 37]
   j) nodrošināt personu pareizu identifikāciju;
   k) atbalstīt Šengenas informācijas sistēmas (SIS) mērķi saistībā ar brīdinājumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas ieceļošanas atteikums, personām, kas ir meklēšanā apcietināšanas, nodošanas vai izdošanas nolūkā, bezvēsts pazudušām personām, personām, kuras meklē saistībā ar palīdzības sniegšanu tiesas procesā, vai personām saistībā ar diskrētām pārbaudēm vai īpašām pārbaudēm.”

2.  Attiecībā uz ilgtermiņa vīzām un uzturēšanās atļaujām VIS mērķis ir atvieglot starp dalībvalstīm datu apmaiņu par lēmumiem, kas ir saistīti ar ilgtermiņa vīzām un uzturēšanās atļaujām, lai

   a) sekmētu augstu drošības līmeni pirms pieteikuma iesniedzēju ierašanās ārējās robežas šķērsošanas vietāvisās dalībvalstīs, palīdzot noteiktizvērtēt, vai ir iemesls uzskatīt, ka pieteikuma iesniedzējs vai dokumenta turētājs varētu radīt apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai vai sabiedrības veselībai; [Gr. 38]
   b) atvieglotu pārbaudes ārējās robežas šķērsošanas vietās un uzlabotu robežpārbaužu un dalībvalstu teritorijā veikto pārbaužu efektivitāti; [Gr. 39]
   c) palīdzētu novērst apdraudējumus ikvienas dalībvalsts iekšējai drošībai, proti, atbilstošos un stingri definētos apstākļos novēršot, atklājot un izmeklējot teroristu nodarījumu nodarījumus vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanā, atklāšanā un izmeklēšanācitus smagus noziedzīgus nodarījumus; [Gr. 40]
   d) nodrošinātu personu pareizu identifikāciju;
   da) palīdzētu identificēt bezvēsts pazudušas personas, kas minētas 22.o pantā; [Gr. 41]
   e) atvieglotu Regulas (ES) Nr. 604/2013 un Direktīvas 2013/32/ES piemērošanu;
   f) atbalstītu Šengenas informācijas sistēmas (SIS) mērķi saistībā ar brīdinājumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas ieceļošanas atteikums, personām, kuras ir meklēšanā apcietināšanas, nodošanas vai izdošanas nolūkā, bezvēsts pazudušām personām, personām, ko meklē saistībā ar palīdzības sniegšanu tiesas procesā, vai personām saistībā ar diskrētām pārbaudēm vai īpašām pārbaudēm.

_________________

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (OV L 180, 29.6.2013., 31. lpp.).

** Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/32/ES (2013. gada 26. jūnijs) par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai (OV L 180, 29.6.2013., 60. lpp.).”;

"

2a)  iekļauj šādu pantu:"

“2.a pants|

Arhitektūra

1.  VIS pamatā ir centralizēta arhitektūra, un to veido:

   a) kopējais identitātes repozitorijs, kas izveidots ar [Regulas 2018/XX par sadarbspēju (robežas un vīzas) 17. panta 2. punkta a) apakšpunktu];
   b) centrāla informācijas sistēma (“VIS centrālā sistēma”);
   c) saskarne katrā no dalībvalstīm (“valsts saskarne” jeb “NI-VIS”), kas nodrošina savienojumu ar konkrētās dalībvalsts attiecīgo centrālo valsts iestādi, vai valsts vienotā saskarne (VVS) katrā dalībvalstī, kuras pamatā ir kopējas tehniskās specifikācijas un kura ir identiska visās dalībvalstīs un ļauj centrālajai sistēmai pieslēgties dalībvalstu infrastruktūrām;
   d) komunikācijas infrastruktūra starp VIS centrālo sistēmu un valstu saskarnēm;
   e) drošs komunikācijas kanāls starp VIS centrālo sistēmu un IIS centrālo sistēmu;
   f) droša komunikācijas infrastruktūra starp VIS centrālo sistēmu un centrālajām infrastruktūrām, kuras ir Eiropas meklēšanas portālam, kas izveidots ar [Regulas 2018/XX par sadarbspēju (robežas un vīzas) 6. pantu], kopējam biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojumam, kas izveidots ar [Regulas 2018/XX par sadarbspēju (robežas un vīzas) 12. pantu], kopējam identitātes repozitorijam, kas izveidots ar [Regulas 2018/XX par sadarbspēju (robežas un vīzas) 17. pantu], un vairāku identitāšu detektoram, kas izveidots ar [Regulas 2018/XX par sadarbspēju (robežas un vīzas) 25. pantu];
   g) mehānisms, lai apspriestos par pieteikumiem un veiktu informācijas apmaiņu centrālo vīzu iestāžu starpā (“VIS pasts”);
   h) pārvadātāju vārteja;
   i) drošs tīmekļa pakalpojums, kas ļauj sazināties starp VIS centrālo sistēmu, no vienas puses, un pārvadātāju vārteju un starptautiskajām sistēmām, no otras puses;
   j) datu repozitorijs ziņošanas un statistikas vajadzībām;
   k) rīks, kas pieteikuma iesniedzējiem ļauj sniegt vai atcelt savu piekrišanu viņu pieteikuma datnes saglabāšanas papildu termiņam.

Ciktāl tehniski iespējams, VIS centrālā sistēma, valstu vienotās saskarnes, tīmekļa pakalpojums, pārvadātāju vārteja un VIS komunikācijas infrastruktūra koplieto un turpina izmantot attiecīgi IIS centrālās sistēmas, IIS valstu vienoto saskarņu, ETIAS pārvadātāju vārtejas, IIS tīmekļa pakalpojuma un IIS komunikāciju infrastruktūras aparatūras un programmatūras sastāvdaļas.

2.  NI-VIS veido:

   a) viena vietējā valsts saskarne (“LNI”) katrai dalībvalstij, kas ir saskarne, ar kuru dalībvalsts fiziski pieslēdzas drošam komunikāciju tīklam un kura ietver šifrēšanas ierīces, kas paredzētas VIS. LNI atrodas dalībvalstī;
   b) viena rezerves LNI (“BLNI”), kurai ir tāds pats saturs un funkcijas kā LNI.

3.  LNI un BLNI izmanto tikai tiem mērķiem, kas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem attiecināmi uz VIS.

4.  Centralizētos pakalpojumus dublē divās dažādās vietās, proti, Strasbūrā (Francijā), kur atrodas galvenā VIS centrālā sistēma, centrālā vienība (CV), un Sankt Johann im Pongau (Austrijā), kur atrodas rezerves VIS centrālā sistēma, rezerves centrālā vienība (RCV). Galvenās VIS centrālās sistēmas un rezerves VIS centrālās sistēmas savienojums nodrošina CV un RCV pastāvīgu sinhronizāciju. Komunikācijas infrastruktūra atbalsta un sekmē VIS nepārtrauktas pieejamības nodrošināšanu. Tā ietver rezerves un nodalītus VIS centrālās sistēmas un rezerves VIS centrālās sistēmas savienojumus, kā arī rezerves un nodalītus savienojumus starp katru valsts saskarni un VIS centrālo sistēmu un rezerves VIS centrālo sistēmu. Komunikācijas infrastruktūra nodrošina šifrētu un privātu virtuālo tīklu, kas paredzēts VIS datiem un saziņai dalībvalstu starpā, kā arī dalībvalstu un tās iestādes starpā, kas atbildīga par VIS centrālās sistēmas darbības pārvaldību.”; [Gr. 42]

"

3)  regulas 3. pantu svītro;

4)  regulas 4. pantu groza šādi:

a)  iekļauj šādu punktu:"

3a) “centrālā iestāde” ir iestāde, ko dalībvalsts izveidojusi, lai īstenotu Regulu (EK) Nr. 810/2009; [Gr. 43]

"

b)  pievieno šādus punktus"

12) “VIS dati” ir visi dati, kas tiek glabāti VIS centrālajā sistēmā un CIR saskaņā ar 9.–14. un 22.c–22.f. pantu;

   13) “identitātes dati” ir dati, kas minēti 9. panta 4. punkta a) un aa) apakšpunktā;
   14) “daktiloskopijas dati” ir dati par pirkstu nospiedumiem, kas glabājas VIS datnē;
   15) ““sejas attēls” ir sejas digitāls attēls ar pietiekamu attēla izšķirtspēju un kvalitāti, lai to varētu izmantot automatizētai biometrisko datu salīdzināšanai; [Gr. 44]
   16) “Eiropola dati” ir personas dati, ko Eiropols apstrādā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/794* 18. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajā nolūkā;
   17) “uzturēšanās atļauja” ir visas uzturēšanās atļaujas, ko izdevušas dalībvalstis saskaņā ar Padomes Regulā (EK) Nr. 1030/2002** paredzēto vienoto formātu, un pārējie Regulas (ES) 2016/399 2. panta 16. punkta b) apakšpunktā minētie dokumenti;
   18) “ilgtermiņa vīza” ir atļauja, ko izdevusi dalībvalsts saskaņā ar Šengenas konvencijas 18. pantu;
   19) valsts uzraudzības iestāde" tiesībaizsardzības nolūkosiestādes” ir uzraudzības iestādes, kas izveidotas saskaņā minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679** 51. panta 1. punktā, un uzraudzības iestādes, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/680*** 41. pantupantā; [Gr. 45]
   19a) “trāpījums” ir atbilstība, kas noteikta, salīdzinot attiecīgos datus, kuri ietverti VIS pieteikuma datnē, ar attiecīgajiem datiem ierakstā, lietā vai brīdinājumā, kas reģistrēts VIS, Šengenas informācijas sistēmā, IIS, ETIAS, Eurodac, Eiropola datos vai Interpola SLTD datubāzē; [Gr. 46]
   20) “tiesībaizsardzība” ir teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršana, atklāšana vai izmeklēšana stingri noteiktā satvarā; [Gr. 47]
   21) “teroristu nodarījumi” ir valsts tiesību aktos minētie noteiktie nodarījumi, kas atbilst vai minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2017/541**** 3. līdz 14. pantā, vai — attiecībā uz dalībvalstīm, kurām minētā direktīva nav saistoša, — ir līdzvērtīgi tiem nodarījumiem, kuri minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/541****;vienam no minētajiem nodarījumiem; [Gr. 48]
   22) “smagi noziedzīgi nodarījumi” ir noziedzīgi nodarījumi, kas atbilst vai ir līdzvērtīgi noziedzīgiem nodarījumiem, kuri minēti Padomes Pamatlēmuma 2002/584/TI***** 2. panta 2. punktā, ja tie ir sodāmi saskaņā ar valsts tiesību aktiem ar brīvības atņemšanu vai ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi.

________________

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/794 (2016. gada 11. maijs) par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.).

** Padomes Regula (EK) Nr. 1030/2002 (2002. gada 13. jūnijs), ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem (OV L 157, 15.6.2002., 1. lpp.).

** Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.). [Gr. 49]

*** Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

**** Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/541 (2017. gada 15. marts) par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 31.3.2017., 6. lpp.).

***** Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV L 190, 18.7.2002., 1. lpp.)”;

"

5)  regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:"

“5. pants

Datu kategorijas

1.  VIS ievada tikai šādu kategoriju datus:

   a) burtciparu datus par personu, kas iesniedz pieteikumu īstermiņa vīzas saņemšanai, un par pieprasītajām, izdotajām, atteiktajām, anulētajām, atceltajām vai pagarinātajām vīzām, kā minēts 9. panta 1.–4. punktā un 10.–14. pantā, burtciparu datus par izdotajām, atsauktajām, atteiktajām, anulētajām, atceltajām vai pagarinātajām ilgtermiņa vīzām un uzturēšanās atļaujām, kā minēts 22.c, 22.d, 22.e un 22.f pantā, kā arī informāciju par trāpījumiem, kā minēts 9.a un 22.b pantā, un 9.c panta 6. punktā minēto pārbaužu rezultātiem;
   b) 9. panta 5. punktā un 22.c panta 2. punkta f) apakšpunktā minētos sejas attēlus;
   c) 9. panta 6. punktā un, 22.c panta 2. punkta g) apakšpunktā un 22.d panta g) punktā minētos daktiloskopijas datus; [Gr. 50]
   ca) 9. panta 7. punktā minētā ceļošanas dokumenta ieskanētu biogrāfisko datu lapu; [Gr. 51]
   d) saites ar citiem pieteikumiem, kas minētas 8. panta 3. un 4. punktā un 22.a panta 3. punktā.

2.  VIS neieraksta 16. pantā, 24. panta 2. punktā un 25. panta 2. punktā minētos VIS pārraidītos ziņojumus, neskarot datu apstrādes darbību reģistrēšanu saskaņā ar 34. pantu.

3.  CIR satur 9. panta 4. punkta a) līdz cc) apakšpunktā, 9. panta 5. un 6. punktā, 22.c panta 2. punkta a) līdz cc), f) un g) apakšpunktā, 22.d panta a) līdz cc) c), f) un g) apakšpunktā minētos datus. Pārējos VIS datus glabā VIS centrālajā sistēmā.”; [Gr. 52]

"

6)  iekļauj šādu 5.a pantu:"

"5.a pants

Atzīto ceļošanas dokumentu saraksts

(1). VIS iekļauj to ceļošanas dokumentu sarakstu, kuri to turētājam dod tiesības šķērsot ārējās robežas un kuros drīkst ielīmēt vīzu, kā noteikts ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1105/2011/ES*. [Gr. 53]

(2). VIS nodrošina funkcionalitāti, kas ļauj centralizēti pārvaldīt atzīto ceļošanas dokumentu sarakstu, kā arī informēt par sarakstā iekļauto ceļošanas dokumentu atzīšanas vai neatzīšanas paziņojumiem saskaņā ar Lēmuma Nr. 1105/2011/ES 4. pantu. [Gr. 54]

(3). Sīki izstrādātus noteikumus par 2. punktā minētās funkcionalitātes vadību nosaka īstenošanas aktos. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 49. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. [Gr. 55]

_________________

* Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1105/2011/ES (2011. gada 25. oktobris) par to ceļošanas dokumentu sarakstu, kuri to turētājam dod tiesības šķērsot ārējās robežas un kuros drīkst ielīmēt vīzu, un par mehānisma izveidi šāda saraksta sagatavošanai (OV L 287, 4.11.2011., 9. lpp.”;

"

7)  regulas 6. pantu groza šādi:

-a)  panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

“1. Neskarot 22.a pantu, piekļuve VIS, lai ievadītu, grozītu vai dzēstu 5. panta 1. punktā minētos datus saskaņā ar šo regulu, ir atļauta vienīgi pienācīgi pilnvarotiem vīzu iestāžu darbiniekiem. Pienācīgi pilnvarotu darbinieku skaits ir stingri ierobežots, ņemot vērā viņu faktiskās dienesta vajadzības.” [Gr. 56]

"

a)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

“2. Piekļuve VIS datiem konsultāciju nolūkos ir atļauta vienīgi pienācīgi pilnvarotiem tādu katras dalībvalsts iestāžu un ES struktūru darbiniekiem, kas ir kompetentas 15. līdz 22. pantā, 22.c–22.f pantā, un 22.g–22.j līdz 22.l pantā minētajām vajadzībām, kā arī [Regulas 2018/XX par sadarbspēju (robežas un vīzas)] 20. un 21. pantā minētajām vajadzībām.

Iestādes, kuras ir tiesīgas aplūkot VIS datus vai tiem piekļūt, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus, izraugās saskaņā ar IIIb nodaļu.

Minētā piekļuve ir ierobežota tiktāl, ciktāl dati ir nepieciešami to uzdevumu pildīšanai saskaņā ar šiem mērķiem un ir samērīgi ar izvirzītajiem mērķiem.”; [Gr. 57]

"

aa)  panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"

“3. Katra dalībvalsts izraugās kompetentās iestādes, kuru pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve VIS, lai tajā ievadītu, grozītu, dzēstu vai aplūkotu datus. Katra dalībvalsts nekavējoties iesniedz eu-LISA šo iestāžu sarakstu, ietverot 29. panta 3.a punktā minētās iestādes, kā arī informē par grozījumiem šajā sarakstā. Minētajā sarakstā attiecībā uz katru iestādi norāda, kuros datos un kādos nolūkos tās drīkst veikt meklēšanu.

eu-LISA nodrošina to, ka minētais saraksts, kā arī 22.k panta 2. punktā minēto izraudzīto iestāžu un 22.k panta 4. punktā minēto centrālo piekļuves punktu saraksti reizi gadā tiek publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. eu-LISA dara pieejamu pastāvīgi atjauninātu sarakstu savā tīmekļa vietnē, iekļaujot tajā izmaiņas, ko iesniegušas dalībvalstis laikposmā starp ikgadējām publikācijām. [Gr. 58]

"

b)  pievieno šādu 4. punktu:"

“4. VIS nodrošina šā saraksta centralizētas pārvaldības funkcionalitāti.”;

"

c)  pievieno šādu 5. punktu:"

“5. Sīki izstrādātus noteikumus par 3. punktā minētā saraksta centralizētas pārvaldības funkcionalitātes vadību nosaka īstenošanas aktos. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 49. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.Komisija saskaņā ar 48.a pantu pieņem deleģētos aktus attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par 3. punktā minētā saraksta centralizētas pārvaldības funkcionalitātes vadību”; [Gr. 59]

"

7a)  regulas 7. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

“2. Personas datu apstrāde VIS, ko veic katra kompetentā iestāde, nerada diskrimināciju pret pieteikuma iesniedzējiem, vīzu turētājiem vai ilgtermiņa vīzu un uzturēšanās atļauju vai prasītājiem vai turētājiem, pamatojoties uz dzimumu, rasi, ādas krāsu, etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskajām īpašībām, valodu, reliģiju vai pārliecību, politiskajiem vai jebkuriem citiem uzskatiem, piederību pie nacionālas minoritātes, īpašumu, izcelsmi, invaliditāti, vecumu vai seksuālo orientāciju. Tajā pilnībā respektē cilvēka cieņu un integritāti un pamattiesības, kā arī ievēro principus, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, tostarp tiesības uz privāto dzīvi un personas datu aizsardzību. Īpašu uzmanību pievērš bērniem, veciem cilvēkiem, personām ar invaliditāti un personām, kurām ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Pirmām kārtām ņem vērā bērna intereses.”; [Gr. 60]

"

8)  regulas 7. pantā iekļauj jaunu 3. punktu7. pantam pievieno šādus punktus::"

“3. Bērna intereses ir noteicošais dalībvalstu galvenais apsvērums attiecībā uz visām šajā regulā paredzētajām procedūrām, pilnībā ievērojot Starptautisko konvenciju par bērna tiesībām. Bērna labjutību, drošumu un drošību, jo īpaši gadījumos, kad pastāv risks, ka bērns varētu būt cilvēku tirdzniecības upuris, kā arī bērna uzskatus ņem vērā un pienācīgi ievēro atbilstīgi viņa vecumamun brieduma pakāpei.; [Gr. 61]

3.a  Dalībvalstis piemēro šo regulu, pilnībā ievērojot Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tiesības uz cilvēka cieņu, tiesības uz brīvību un drošību, privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, personas datu aizsardzību, patvēruma tiesības un neizraidīšanas principa aizsardzību, kā arī aizsardzību pārvietošanas, izraidīšanas vai izdošanas gadījumā, tiesības uz nediskrimināciju, bērna tiesības un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību.”; [Gr. 62]

"

8a)  iekļauj šādu pantu:"

“7.a pants

Bērnu pirkstu nospiedumu dati

1.  Atkāpjoties no 22.c panta 2. punkta g) apakšpunkta, VIS neievada tādu bērnu pirkstu nospiedumus, kas ir jaunāki par 6 gadiem.

2.  Biometrisko datu iegūšanu no nepilngadīgajiem, sākot no sešu gadu vecuma, veic ierēdņi, kuri ir īpaši apmācīti iegūt nepilngadīgo biometriskos datus bērnam draudzīgā un bērnam piemērotā veidā, pilnībā ievērojot bērna intereses un aizsardzības pasākumus, kas noteikti Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par bērna tiesībām.

Biometrisko datu iegūšanas laikā nepilngadīgo pavada pieaugušais ģimenes loceklis, ja tāds ir. Nepavadītu nepilngadīgo biometrisko datu iegūšanas laikā pavada aizbildnis, pārstāvis vai, ja pārstāvis nav izraudzīts, persona, kas ir apmācīta aizsargāt nepilngadīgā intereses un viņa vispārējo labklājību. Šāda apmācītā persona nav ierēdnis, kurš ir atbildīgs par biometrisko datu iegūšanu, tā rīkojas neatkarīgi un nesaņem rīkojumus ne no ierēdņa, ne dienesta, kas ir atbildīgs par biometrisko datu iegūšanu. Pret nepilngadīgajiem neizmanto nekāda veida piespiešanu, lai nodrošinātu, ka viņi ievēro pienākumu sniegt biometriskos datus.

3.  Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 810/2009 13. panta 2. punkta, konsulāti nepieprasa, lai bērni vecumā no 6 līdz 12 gadiem personīgi ierastos konsulātā biometrisko identifikatoru iegūšanai, ja tas ģimenēm radītu pārmērīgu slogu un izmaksas. Šādos gadījumos biometriskos identifikatorus iegūst pie ārējām robežām, kur īpašu uzmanību pievērš bērnu tirdzniecības novēršanai.

4.  Atkāpjoties no noteikumiem par tādu datu izmantošanu, kas paredzēti II, III, IIIa un IIIb nodaļā, bērnu pirkstu nospiedumu datiem var piekļūt tikai šādiem nolūkiem:

   a) lai pārbaudītu bērna identitāti vīzas pieteikuma procedūrā saskaņā ar 15. pantu un pie ārējām robežām saskaņā ar 18. un 22.g pantu un
   b) lai saskaņā ar IIIb nodaļu palīdzētu novērst bērnu tiesību pārkāpumus un cīnīties pret tiem, ja ir ievēroti visi turpmāk minētie nosacījumi:
   i) šāda piekļuve ir vajadzīga, lai novērstu, atklātu un izmeklētu bērnu tirdzniecību;
   ii) piekļuve ir vajadzīga konkrētā lietā;
   iii) identifikācija ir bērna interesēs.”; [Gr. 63]

"

9)  regulas II nodaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:"

“ĪSTERMIŅA VĪZU DATU IEVADĪŠANA UN IZMANTOŠANA, KO VEIC VĪZU IESTĀDES”;

"

10)  regulas 8. pantu groza šādi:

a)  panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

“1. Ja pieteikums ir pieņemams saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 810/2009 19. pantu, vīzu iestāde divu darba dienu laikā izveido pieteikuma datni, ievadot VIS datus, kas minēti 9. pantā, ciktāl šie dati ir jāiesniedz pieteikuma iesniedzējam.”;

"

b)  iekļauj šādu 1.a punktu:"

“1.a. Pēc pieteikuma datnes izveidošanas VIS automātiski sāk vaicājumu saskaņā ar 9.a pantu un atgriež tā rezultātus.”;

"

c)  panta 5. punktu aizstāj ar šādu:"

“5. Ja juridisku iemeslu dēļ konkrēti dati nav jāsniedz vai ja tos faktisku iemeslu dēļ nevar sniegt, attiecīgais datu lauks jāatzīmē ar “nav piemērojams”. Pirkstu nospiedumu neesību apzīmē ar “VIS0”; turklāt sistēma ļauj nošķirt Regulas (EK) Nr. 810/2009 13. panta 7. punkta a)–d) apakšpunktā paredzētos gadījumus.”;

"

11)  regulas 9. pantu groza šādi:

a)  panta 4. punkta a, b) un c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“a) uzvārds; vārds vai vārdi; dzimšanas datums; valstspiederība vai valstspiederības; dzimums,

   aa) uzvārds dzimšanas brīdī (bijušais(-ie) uzvārds(-i)); dzimšanas vieta un valsts; valstspiederība dzimšanas brīdī;
   b) ceļošanas dokumenta vai dokumentu veids un numurs un ceļošanas dokumenta vai dokumentu izdevējas valsts trīs burtu kods;
   c) ceļošanas dokumenta vai dokumentu derīguma beigu termiņš;
   cc) iestāde, kas izdevusi ceļošanas dokumentu, un tā izdošanas datums;”;

"

b)  panta 5. punktu aizstāj ar šādu:"

“5) pieteikuma iesniedzēja sejas attēlu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 810/2009 13. panta 1. punktupantu.”; [Gr. 65]

"

ba)  panta 6. punktu aizstāj ar šādu:"

“6. pieteikuma iesniedzēja pirkstu nospiedumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 810/2009 13. pantu.”; [Gr. 66]

"

c)  pievieno šādu 7. punktu:"

“7) ieskenētu biogrāfisko datu lapu.”;

"

d)  pievieno šādas divas daļas:"

8. Pirmās daļas 5. punktā minētais trešo valstu valstspiederīgo sejas attēls ir ar pietiekamu attēla izšķirtspēju un kvalitāti, lai to izmantotu automatizētai biometrisko datu salīdzināšanai. Ja sejas attēlam nav pietiekamas kvalitātes, to automatizētai salīdzināšanai neizmanto. [Gr. 67]

Atkāpjoties no otrās pirmās daļas, izņēmuma gadījumos, kad nevar izpildīt kvalitātes un izšķirtspējas specifikācijas, kas noteiktas faktiskā sejas attēla reģistrēšanai VIS, sejas attēlu var elektroniski iegūt no elektronisku mašīnlasāmu ceļošanas dokumentu (eMRTD) mikroshēmas. Tādos gadījumos sejas attēlu personas datnē iekļauj tikai pēc tam, kad ir elektroniski verificēts, ka eMRTD mikroshēmā reģistrētais sejas attēls atbilst attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā faktiskajam sejas attēlam.”; [Gr. 68]

"

12)  regulā iekļauj šādu 9.a–9.d pantu:"

“9.a pants

Pārbaudes citās sistēmās

1.  VIS automatizēti apstrādā pieteikumu datnes, lai atklātu trāpījumus. VIS izskata katru pieteikuma datni atsevišķi.

2.  Kad tiek izveidots pieteikums vai izdota vīza, VIS pārbauda, vai ar šo pieteikumu saistītais ceļošanas dokuments ir atpazīts saskaņā ar Lēmumu Nr. 1105/2011/ES, veicot automātisku meklēšanu 5.a pantā atzītu ceļošanas dokumentu sarakstā, un sniedz rezultātu. [Gr. 69]

3.  Lai veiktu Regulas (EK) Nr. 810/2009 21. panta 1. punktā un 21. panta 3. punkta a), un c) un d) apakšpunktā paredzētās pārbaudes, VIS iniciē vaicājumu, izmantojot [Sadarbspējas regulas (robežas un vīzas)] 6. panta 1. punktā definēto Eiropas meklēšanas portālu, lai salīdzinātu šīs regulas 9. panta 4., 5. un 6. punktā minētos attiecīgos datus. ar datiem, kas atrodami VIS reģistrētā ierakstā, datnē vai brīdinājumā, Šengenas informācijas sistēmā (SIS), Ieceļošanas/izceļošanas sistēmā (IIS), ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmā (ETIAS), tostarp [Regulas (ES) 2018/XX par Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu] 29. pantā minēto kontrolsarakstā, Eurodac, [attiecībā uz sodāmību par teroristu nodarījumiem un citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem — ECRIS-TCN sistēmā], Eiropola datos, Interpola Zagto un pazaudēto ceļošanas dokumentu datubāzē (SLTD) un Interpola datubāzē par Ceļošanas dokumentiem, par kuriem izdoti paziņojumi (Interpola TDAWN). VIS pārbauda:

   a) vai pieteikumam izmantotais ceļošanas dokuments atbilst ceļošanas dokumentam, kas SIS paziņots kā pazaudēts, nozagts, nelikumīgi piesavināts vai atzīts par nederīgu;
   b) vai pieteikumam izmantotais ceļošanas dokuments atbilst ceļošanas dokumentam, kas SLTD datubāzēs paziņots kā pazaudēts, nozagts vai atzīts par nederīgu;
   c) vai uz pieteikuma iesniedzēju attiecas brīdinājums par ieceļošanas un uzturēšanās atteikšanu, kas ievadīts SIS;
   d) vai uz pieteikuma iesniedzēju attiecas SIS ievadīts brīdinājums par personām, ko meklē, lai tās apcietinātu nolūkā tās nodot, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi, vai ko meklē, lai tās apcietinātu nolūkā tās izdot;
   e) vai pieteikuma iesniedzējs un ceļošanas dokuments, kā arī tā turētājs atbilst atteiktai, atceltai vai anulētai ceļošanas atļaujai ETIAS centrālajā sistēmā;
   f) vai pieteikuma iesniedzējs un ceļošanas dokuments ir iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1240* 34. pantā minētajā kontrolsarakstā;
   g) vai dati par pieteikuma iesniedzēju jau ir ierakstīti VIS;
   h) vai pieteikumā sniegtie dati par ceļošanas dokumentu neatbilst citam vīzas pieteikumam, kas sistēmā saistīts ar atšķirīgiem identitātes datiem;
   i) vai pieteikuma iesniedzējs IIS ir pašlaik paziņots kā persona, kura pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu, vai pieteikuma iesniedzējs ir iepriekš bijis paziņots kā persona, kura pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu;
   j) vai IIS ir reģistrēts, ka pieteikuma iesniedzējam ir atteikta ieceļošana;
   k) vai VIS ir reģistrēts, ka pieteikuma iesniedzējam ir bijis piemērots lēmums par īstermiņa vīzas atteikšanu, anulēšanu vai atcelšanu;
   l) vai VIS ir reģistrēts, ka pieteikuma iesniedzējam ir bijis piemērots lēmums par ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas atteikšanu, anulēšanu vai atcelšanu;
   m) vai dati par pieteikuma iesniedzēja identitāti ir reģistrēti Eiropola datos;
   n) vai īstermiņa vīzas pieprasītājs ir reģistrēts Eurodac;
   o) gadījumos, ja pieteikuma iesniedzējs ir nepilngadīgais, vai uz to personu, kura attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju īsteno vecāku varu vai likumisku aizbildnību:
   i) attiecas SIS ievadīts brīdinājums attiecībā uz personām, ko meklē, lai tās apcietinātu nolūkā tās nodot, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi, vai ko meklē, lai tās apcietinātu nolūkā tās izdot;
   ii) attiecas SIS ievadīts brīdinājums par ieceļošanas un uzturēšanās atteikšanu;
   iii) vai šī persona ir tāda ceļošanas dokumenta turētājs, kas iekļauts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1240 34. pantā minētajā kontrolsarakstā. [Gr. 70]

3.a  Veicot vaicājumu SLTD, dati, ko EMP lietotājs izmanto, lai iniciētu vaicājumu, nav pieejami Interpola datu īpašniekiem. [Gr. 71]

4.  VIS piešķir atsauci visiem trāpījumiem, kas pieteikuma datnē atklāti saskaņā ar 3. punktu. Turklāt VIS attiecīgā gadījumā identificē dalībvalsti(-s), kuras ievadītie vai piegādātie dati atklāja trāpījumu(-s), vai Eiropolu, un šo informāciju reģistrē pieteikuma datnē. Vienīgo informāciju, ko reģistrē, ir atsauce uz trāpījumu un datu radītāju. [Gr. 72]

5.  Regulas 2. panta 1. punkta k) apakšpunkta vajadzībām meklējumos, ko veic saskaņā ar šā panta 3. punktu, salīdzina 15. panta 2. punktā minētos attiecīgos datus ar datiem SIS, lai noteiktu, vai uz pieteikuma iesniedzēju attiecas kāds no šiem brīdinājumiem:

   a) brīdinājums par personām, kuras ir meklēšanā apcietināšanas, nodošanas vai izdošanas nolūkā;
   b) brīdinājums par bezvēsts pazudušām personām;
   c) brīdinājums par personām, ko cenšas atrast, lai tās varētu palīdzēt tiesas procesā;
   d) brīdinājums par personām un priekšmetiem saistībā ar diskrētām pārbaudēm, īpašām pārbaudēm vai izmeklēšanas pārbaudēm. [Gr. 73]

5.a  Jebkuru trāpījumu, kas iegūts, veicot vaicājumus saskaņā ar 9.a panta 3. punkta a), b), c), e), g), h), i), j), k), l) un n) apakšpunktu, attiecīgā gadījumā pēc tam, kad centrālā iestāde to ir pārbaudījusi saskaņā ar 9.c pantu, izvērtē konsulāts, kurā iesniegts vīzas pieteikums. [Gr. 74]

5.b  Jebkuru trāpījumu, kas iegūts, veicot vaicājumus saskaņā ar 9.a panta 3. punkta d), f), m) un o) apakšpunktu, saskaņā ar 9.ca pantu pārbauda un attiecīgajā gadījumā izvērtē tās dalībvalsts vienotais kontaktpunkts, kura ievadījusi vai piegādājusi datus, kas izraisījuši trāpījumu. [Gr. 75]

5.c  Arī visi trāpījumi SIS automātiski tiek paziņoti tās dalībvalsts SIRENE birojam, kura izveidojusi brīdinājumu, kas atklājis trāpījumu. [Gr. 76]

5.d  Paziņojumā, ko sniedz dalībvalsts SIRENE birojam vai vienotajam kontaktpunktam, kas ievadījis brīdinājumu, ietver šādus datus:

   a) uzvārds(-i), vārds(-i) un pieņemtie vārdi, ja tādi ir;
   b) dzimšanas vieta un datums;
   c) dzimums;
   d) valstspiederība un, ja tādas ir, citas valstspiederības;
   e) pirmās plānotās uzturēšanās dalībvalsts un — ja pieejama — pirmās plānotās uzturēšanās adrese;
   f) pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietas adrese vai, ja tā nav pieejama, viņa dzīvesvietas pilsēta un valsts;
   g) atsauce uz visiem konstatētajiem trāpījumiem, tostarp to datumu un laiku. [Gr. 77]

5.e  Šis pants nekavē iesniegt patvēruma pieteikumu jebkāda iemesla dēļ. Ja vīzas pieteikumu ir iesniegusi persona, kas cietusi no vardarbīgiem noziegumiem, piemēram, no vardarbības ģimenē vai cilvēku tirdzniecības, ko veicis tās sponsors, VIS iesniegtā datni nošķir no sponsora datnes, lai aizsargātu cietušo no turpmāka apdraudējuma. [Gr. 78]

_____________

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 12. septembra Regula (ES) 2018/1240, ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulas (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 un (ES) 2017/2226 (OV L 236, 19.9.2018., 1. lpp.).

9.b pants

Īpaši noteikumi pārbaudēm citās sistēmās attiecībā uz ES pilsoņu ģimenes locekļiem vai tādu trešo valstu valstspiederīgo ģimenes locekļiem, kas izmanto tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar Savienības tiesību aktiem

1.  Regulas 9.a panta 3. punktā paredzētās automatizētās pārbaudes attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir Savienības pilsoņa ģimenes locekļi un uz kuriem attiecas Direktīva 2004/38/EK, vai trešās valsts pilsoņa ģimenes locekļiem, kam saskaņā ar nolīgumu starp Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un trešo valsti, no otras puses, ir Savienības pilsoņu tiesībām atbilstīgas tiesības brīvi pārvietoties, veic vienīgi, lai pārliecinātos, ka nav faktisku norāžu vai pamatota iemesla uzskatīt, ka personas klātbūtne dalībvalstu teritorijā rada drošības vai augstu epidēmiska risku atbilstīgi Direktīvai 2004/38/EK. [Gr. 79]

2.  VIS nepārbauda:

   a) piekļūstot IIS konsultāciju nolūkos — vai pieteikuma iesniedzējs nav pašlaik paziņots kā persona, kura pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu, un vai pieteikuma iesniedzējs nav iepriekš bijis paziņots kā persona, kura pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu;
   b) vai pieteikuma iesniedzējs neatbilst personai, kuras dati ir reģistrēti Eurodac.

3.  Ja 9.a panta 3. punktā minētajā automatizētajā pieteikuma apstrādē ir konstatēts trāpījums, kas atbilst Regulas (EK1987/2006 (ES) 2018/1861 24. pantā minētajam ieceļošanas un uzturēšanās atteikuma brīdinājumam par ieceļošanas un uzturēšanās atteikumu, vīzu iestāde pārbauda tā lēmuma pieņemšanas pamatu, pēc kura brīdinājums ievadīts SIS. Ja šis pamats ir saistīts ar nelegālas neatbilstīgas imigrācijas risku, izvērtējot pieteikumu, brīdinājumu neņem vērā. Vīzu iestādes turpmākā rīcība ir saskaņā ar SIS II regulas 25(ES) 2018/1861 26. panta 2. punktu. [Gr. 80]

9.c pants

Centrālo iestāžu un valsts vienotā kontaktpunkta veikta pārbaude [Gr. 81]

1.  Jebkuru 9.a panta 5.b punktā minēto trāpījumu, kas iegūts, veicot vaicājumus saskaņā ar 9.a panta 3. punktu, un ko VIS nevar automātiski apstiprināt, saskaņā ar 9.ca pantu manuāli pārbauda valsts vienotais kontaktpunkts. Tiek informēta tās dalībvalsts centrālā iestāde, kas apstrādā pieteikumu. [Gr. 82]

2.  Jebkuru 9.a panta 5.a punktā minēto trāpījumu, kas iegūts, veicot vaicājumus saskaņā ar 9.a panta 3. punktu, un ko VIS nevar automātiski apstiprināt, manuāli pārbauda centrālā iestāde. Manuāli pārbaudot trāpījumus, centrālā iestāde var piekļūt pieteikuma datnei un saistītajai(-ām) pieteikuma datnei(-ēm), kā arī visiem trāpījumiem, kas atklāti 9.a panta 5.a punktā noteiktās automatizētās apstrādes laikā. [Gr. 83]

3.  Centrālā iestāde pārbauda, vai pieteikuma iesniedzēja identitāte, kas reģistrēta pieteikuma datnē, atbilst VIS vai kādas aplūkotās datubāzes datiem.

4.  Ja personas dati neatbilst un ja 9.a panta 3. punktā noteiktās automatizētās apstrādes laikā nav atklāts neviens cits trāpījums, centrālā iestāde dzēš viltus trāpījumu no pieteikuma datnes.

5.  Ja dati atbilst vai ja joprojām pastāv šaubas par pieteikuma iesniedzēja identitāti, pamatotos gadījumos centrālā vīzu iestāde, kas apstrādā pieteikumu, informē tās dalībvalsts(-u) centrālo iestādi, kas identificēta kā to datu ievadītāja vai piegādātāja, kuri atklājuši trāpījumu saskaņā ar 9.a panta 3. punktu. Ja datus, kas atklājuši šādu trāpījumu, ievadījusi vai piegādājusi viena vai vairākas dalībvalstis, centrālā iestāde, izmantojot 16. panta 2. punktā noteikto procedūru, apspriežas ar šīs(-o) dalībvalsts(-u) centrālo iestādi. Šaubu gadījumā tiek lemts par labu pieteikuma iesniedzējam. [Gr. 84]

6.  Citu dalībvalstu centrālo iestāžu veikto pārbaužu rezultātus pievieno pieteikuma datnei.

7.  Atkāpjoties no 1. punkta, ja 9.a panta 5. punktā minētajā salīdzināšanā tiek saņemta atbilde par vienu vai vairākiem trāpījumiem, VIS nosūta automātisku paziņojumu tās dalībvalsts centrālajai iestādei, kas veikusi pieprasījumu, lai tā veiktu nepieciešamās turpmākās darbības. [Gr. 85]

8.  Ja tiek konstatēts, ka datus, kas atklājuši trāpījumu saskaņā ar 9.a panta 3. punktu, ir piegādājis Eiropols, atbildīgās dalībvalsts centrālā iestāde apspriežas ar Eiropola valsts vienību par turpmāko rīcību saskaņā ar Regulu (ES) 2016/794, jo īpaši tās IV nodaļu. [Gr. 86]

9.ca pants

Pārbaude un izvērtējums, ko veic valsts vienotais kontaktpunkts

1.  Katra dalībvalsts izraugās valsts iestādi, kas darbojas 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā un šīs regulas vajadzībām nodrošina attiecīgās manuālās pārbaudes un trāpījumu izvērtēšanu (“vienotais kontaktpunkts”). Vienoto kontaktpunktu veido SIRENE biroja sadarbības koordinatori, Interpola valstu centrālie biroji, Eiropola valsts centrālais punkts, ETIAS valsts vienība un visas attiecīgās valsts tiesībaizsardzības iestādes. Dalībvalstis nodrošina pietiekami nokomplektētu personālu, lai vienotais kontaktpunkts varētu pārbaudīt trāpījumus, kas tam paziņoti saskaņā ar šo regulu, ievērojot Regulas (EK) Nr. 810/2009 23. pantā paredzētos termiņus.

2.  Vienotais kontaktpunkts manuāli pārbauda tam nosūtītos trāpījumus. Piemēro 9.c panta 2. līdz 6. punktā izklāstītās procedūras.

3.  Ja pēc šī panta 2. punktā minētās pārbaudes tiek secināts, ka dati ir atbilstīgi, un trāpījums tiek apstiprināts, vienotais kontaktpunkts vajadzības gadījumā sazinās ar atbildīgajām iestādēm, tostarp Eiropolu, kas sniegušas datus, kuri izraisījuši trāpījumu. Atbildīgā iestāde tad izvērtē trāpījumu. Vienotais kontaktpunkts sniedz argumentētu atzinumu, ņemot vērā lēmumu par pieteikumu, kas jāpieņem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 810/2009 23. pantu. Šo argumentēto atzinumu iekļauj pieteikuma datnē. [Gr. 87]

9.cb pants

Rokasgrāmata

Komisija saskaņā ar 48.a pantu pieņem deleģēto aktu, lai rokasgrāmatā noteiktu attiecīgos datus, kurus salīdzina ar vaicājumiem citās sistēmās saskaņā ar 9.a panta 3. punktu, kā arī procedūras un noteikumus, kas vajadzīgi, lai veiktu 9.a līdz 9.ca pantā minētos vaicājumus, pārbaudes un izvērtējumus. Šajā deleģētajā aktā ietver datu kategoriju kombināciju, kas ļauj veikt vaicājumu katrā sistēmā saskaņā ar 9.a pantu. [Gr. 88]

9.d pants

Eiropola pienākumi

Eiropols pielāgo savu informācijas sistēmu, lai nodrošinātu, ka ir iespējams automātiski apstrādāt 9.a panta 3. punktā un 22.b panta 2. punktā minētos vaicājumus.”;

"

13)  regulas 13. pantam pievieno šādu 4. punktu:"

“4. Kad pieteikuma datni aktualizē saskaņā ar 1. un 2. punktu, VIS nosūta paziņojumu dalībvalstij, kas izdevusi vīzu, informējot par argumentētu lēmumu anulēt vai atcelt minēto vīzu. Šādu paziņojumu automātiski ģenerē centrālā sistēma, un to nosūta, izmantojot 16. pantā noteikto mehānismu.”; [Gr. 89]

"

14)  regulas 15. pantu groza šādi:

a)  panta 2. punktā iekļauj šādu ea) apakšpunktu:"

“ea) sejas attēls;”;

"

b)  iekļauj šādu 2.a punktu:"

“2.a. Regulas 2. punkta ea) apakšpunktā minētais sejas attēls nav vienīgais meklēšanas kritērijs.”;

"

15)  regulas 16. panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādu:"

“2. Ja VIS tiek izveidota pieteikuma datne par konkrētas trešās valsts valstspiederīgo vai personu, kas pieder īpašai šādu valstspiederīgo kategorijai, par kuru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 810/2009 22. pantu tiek pieprasīta iepriekšēja apspriešanās, VIS automātiski nosūta apspriešanās pieprasījumu norādītajai dalībvalstij vai dalībvalstīm.

Dalībvalsts vai dalībvalstis, pie kurām vēršas pēc informācijas, nosūta atbildi uz VIS, kas to pārsūta dalībvalstij, kura bija izveidojusi pieteikumu.

Vienīgi konsultāciju procedūras veikšanai VIS iekļauj to dalībvalstu sarakstu, kuras nosaka, ka citu dalībvalstu centrālajām iestādēm jāapspriežas ar to centrālajām iestādēm, kad tiek pārbaudīti vienoto vīzu pieteikumi, ko iesnieguši konkrētu trešo valstu valstspiederīgie vai kādas konkrētas kategorijas valstspiederīgie saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 810/2009 22. pantu, un par attiecīgajiem trešo valstu valstspiederīgajiem.” [Gr. 90]

3.  Panta 2. punktā noteikto procedūru piemēro arī

   a) informācijas nosūtīšanai saskaņā ar 25. panta 4. punktu par vīzu ar ierobežotu teritoriālo derīgumu izdošanu, šīs regulas 24. panta 2. punktu par datu grozīšanu un Regulas (EK) Nr. 810/2009 31. pantu par ex post paziņojumiem; [Gr. 91]
   b) citiem ar konsulāro sadarbību saistītiem ziņojumiem, kas ietver VIS reģistrētu personas datu pārsūtīšanu vai ir saistīti ar to, ceļošanas dokumentu kopiju pārsūtīšanas pieprasījumu nosūtīšanai kompetentajai vīzu iestādei saskaņā ar 9. panta 7. punktu, un citiem dokumentiem, kuri pievienoti pieteikumam, un šo dokumentu elektronisko kopiju pārsūtīšanai, kā arī 9.c pantā un 38. panta 3. punktā noteiktajiem pieprasījumiem. Kompetentās vīzu iestādes uz šādu pieprasījumu atbild divu darba dienu laikā.”; [Gr. 92]

"

16)  regulas 17. pantu svītro;

17)  regulas III nodaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:"

“CITU IESTĀŽU PIEKĻUVE ĪSTERMIŅA VĪZU DATIEM”;

"

18)  regulas 18. panta 6. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:"

“Kompetentās iestādes pārbaužu veikšanai uz robežas, kur darbojas IIS, salīdzina vīzas turētāja pirkstu nospiedumus ar VIS reģistrētajiem pirkstu nospiedumiem. Ja vīzas turētāja pirkstu nospiedumi nav izmantojami, 1. punktā minēto meklēšanu veic, izmantojot 1. punktā paredzētos burtciparu datus kopā ar sejas attēlu.”;

"

18a)  regulas 18.a pantu aizstāj ar šādu:"

“18.a pants

VIS datu izguve, lai izveidotu vai atjauninātu vīzas turētāja ieceļošanas/izceļošanas ierakstu vai ieceļošanas atteikuma ierakstu IIS

Vienīgi nolūkā izveidot vai atjaunināt vīzas turētāja ieceļošanas/izceļošanas ierakstu vai ieceļošanas atteikuma ierakstu IIS saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2226 14. panta 2. punktu un 16. un 18. pantu, iestādei, kuras kompetencē ir veikt pārbaudes pie robežām, pie kurām lieto IIS, nodrošina piekļuvi to datu izgūšanai no VIS un importēšanai IIS, kuri tiek glabāti VIS un ir uzskaitīti minētās regulas 16. panta 1. punkta d) apakšpunktā un 16. panta 2. punkta c) līdz f) apakšpunktā.” [Gr. 93]

"

19)  iekļauj šādu 20.a pantu:"

“20.a pants

VIS datu izmantošana, lai ievadītu SIS brīdinājumus par bezvēsts pazudušām personām vai mazāk aizsargātām personām, kuras nevar ceļot, un vēlāka piekļuve šiem datiem [Gr. 94].

1.  VIS glabātos daktiloskopijas datus un sejas attēlus var izmantot, lai ievadītu brīdinājumu par bezvēsts pazudušām personām, nolaupīšanas riskam pakļautiem bērniem vai mazāk aizsargātām personām, kuras nevar ceļot, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) … * [Regula (ES) par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās] 32. panta 2. punktupantu. Šādos gadījumos daktiloskopijas datu un sejas attēlu apmaiņa notiek ar tās dalībvalsts SIRENE biroju, kurai pieder dati, izmantojot drošus līdzekļus. [Gr. 95]

2.  Ja, izmantojot VIS glabātos daktiloskopijas datus un sejas attēlus, konstatēts trāpījums saistībā ar 1. punktā minēto SIS paziņojumu, bērnu aizsardzības iestādes un valstu tiesu iestādes, tostarp tās, kuras ir atbildīgas par valsts apsūdzības celšanu krimināllietās un par tiesas izmeklēšanu pirms apsūdzības izvirzīšanas, kā minēts Regulas (ES) … [COM(2016)0883 — SIS TA(policijas sadarbība)] 43. 44. pantā, savu pienākumu pildīšanai var iestādei, kam ir piekļuve VIS, pieprasīt piekļuvi VIS ievadītajiem datiem. Piemēro Savienības un valstu tiesību aktos paredzētos nosacījumus. Dalībvalstis nodrošina, ka datus nosūta drošā veidā. [Gr. 96]

__________

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) (...) [...] (OV L …, …. lpp.).”;

"

20)  regulas 22. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādu:"

“1. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 343/2003 21. pantu kompetentajām iestādēm ir piekļuve meklēšanai pēc patvēruma meklētāja pirkstu nospiedumiem vienīgi ar nolūku pārbaudīt patvēruma pieteikumus. Ja personas pirkstu nospiedumi nav izmantojami vai ja meklēšana pēc pirkstu nospiedumiem neizdodas, meklēšanu veic pēc 9. panta 4. punkta a) un/vai b) līdz cc) apakšpunktā minētajiem datiem; šo meklēšanu var veikt kopā ar 9. panta 4. punkta aa) apakšpunktā minētajiem datiem. [Gr. 97]

2.  Ja, meklējot ar 1. punktā minētajiem datiem, tiek noskaidrots, ka VIS ir reģistrēti dati par personu, kas lūdz starptautisko aizsardzību, kompetentajai patvēruma iestādei ir piekļuve konsultāciju nolūkos vienīgi 1. punktā minētajiem mērķiem šādiem pieteikuma iesniedzēja datiem un jebkuras piesaistītās pieteikuma datnes datiem saskaņā ar 8. panta 3. punktu:

   a) pieteikuma numuram;
   b) datiem no pieteikuma veidlapas(-ām), kuri minēti 9. panta 4., 5. un 7. punktā;
   c) fotogrāfijām sejas attēliem; [Gr. 98]
   d) datiem, kas ievadīti attiecībā uz ikvienu vīzu, kura izsniegta, anulēta, atsaukta vai kuras derīguma termiņš ir pagarināts, kā minēts 10., 13. un 14. pantā;
   e) regulas 9. panta 4. un 5. punktā minētajiem datiem saistītajās pieteikuma datnēs saskaņā ar 8. panta 4. punktu.”; [Gr. 99]

"

21)  regulas 23. pantu aizstāj ar šādu:"

“23. pants

Datu uzglabāšanas ilgums

1.  Visas pieteikumu datnes VIS glabā ne ilgāk kā piecus gadus, neskarot datu dzēšanu, kas minēta 24. un 25. pantā, kā arī reģistrēšanu, kas minēta 34. pantā. [Gr. 100]

Šis laikposms sākas

   a) ja tikusi izsniegta vīza, vai ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja — dienā, kad beidzas vīzas, vai ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas derīguma termiņš; [Gr. 101]
   b) ja tikusi pagarināta vīza, ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja — dienā, kad beidzas vīzas, ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas jaunais derīguma termiņš;
   c) ja pieteikums ir bijis atsaukts, slēgts vai pārtraukts — dienā, kad VIS izveidota pieteikuma datne;
   d) dienā, kad atbildīgā iestāde pieņēmusi lēmumu, ka vīza, ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja attiecīgā gadījumā ir atteikta, anulēta, saīsināta, atcelta vai atsaukta.

2.  Kad 1. punktā minētais laikposms ir beidzies, VIS automātiski izdzēš pieteikuma datni un saites ar šo datni, kā minēts 8. panta 3. un 4. punktā, kā arī 22. a panta 3. un 5. punktā.”; [Gr. 102]

2.a  Atkāpjoties no 1. punkta:

   a) pieteikuma datnes, kas attiecas uz uzturēšanās atļauju, dzēš ne vēlāk kā pēc 10 gadiem;
   b) pieteikuma datnes, kas attiecas uz bērniem, kuri ir jaunāki par 12 gadiem, dzēš, kad bērns izceļo no Šengenas zonas. [Gr. 103]

2.b  Atkāpjoties no 1. punkta, nolūkā atvieglot jauna pieteikuma izskatīšanu, tajā minēto pieteikuma datni var papildus glabāt ne ilgāk kā trīs gadus pēc ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa beigām un tikai tad, ja pēc piekrišanas pieprasījuma pieteikuma iesniedzējs brīvi un nepārprotami tam piekrīt, parakstot deklarāciju. Lūgumi sniegt piekrišanu tiek norādīti tā, lai tos varētu skaidri atšķirt no citiem jautājumiem, saprotamā un viegli pieejamā veidā un izmantojot skaidru un vienkāršu valodu atbilstīgi Regulas (ES) 2016/679 7. pantam. Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 7. panta 3. punktu pieteikuma iesniedzējs var jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt. Ja pieteikuma iesniedzējs atsauc piekrišanu, pieteikuma datni automātiski dzēš no VIS.

eu-LISA izstrādā rīku, kas ļauj pieteikuma iesniedzējiem sniegt un atsaukt savu piekrišanu.

Komisija saskaņā ar 48.a pantu pieņem deleģētos aktus, lai sīkāk definētu rīku, ko pieteikuma iesniedzēji izmantos, lai sniegtu un atsauktu savu piekrišanu. [Gr. 104]

"

22)  regulas 24. panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādu:"

“2. Ja dalībvalsts rīcībā ir fakti, kas liek domāt, ka VIS apstrādātie dati ir neprecīzi vai ka dati ir apstrādāti VIS, neievērojot šīs regulas noteikumus, tā par to nekavējoties informē atbildīgo dalībvalsti. Šo ziņojumu nosūta saskaņā ar 16. panta 3. punktā paredzēto procedūru.

Ja neprecīzie dati atsaucas uz saitēm, kas izveidotas saskaņā ar 8. panta 3. vai 4. punktu un 22.a panta 3. punktu, atbildīgā dalībvalsts veic nepieciešamās pārbaudes, sniedz atbildi 48 stundu laikā un attiecīgā gadījumā izlabo saiti. Ja noteiktajā termiņā atbilde nav sniegta, pieprasītāja dalībvalsts izlabo saiti un informē atbildīgo dalībvalsti par veikto labojumu, izmantojot VIS pastu.

3.  Atbildīgā dalībvalsts minētos datus pēc iespējas ātrāk pārbauda un, ja vajadzīgs, tos nekavējoties labo vai dzēš.”; [Gr. 105]

"

23)  regulas 25. pantu groza šādi:

a)  panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

“1. Pieteikuma datnes, datnes un saites, kas minētas 8. panta 3. un 4. punktā un 22. a panta 3. punktā un kas attiecas uz pieteikuma iesniedzēju, kurš ieguvis kādas dalībvalsts pilsonību pirms 23. panta 1. punktā noteiktā laikposma beigām, dalībvalsts, kas izveidojusi attiecīgās pieteikuma datnes, tās nekavējoties izdzēš no VIS.”; [Gr. 106]

"

b)  panta 2. punktā vārdus “VIS infrastruktūrā” aizstāj ar “VIS pasta”;

(23a)  regulas 26. pantu groza šādi:

a)  1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:"

“1. Par VIS un tās komponentu, kas noteikti 2.a pantā, operatīvo vadību atbild eu-LISA. eu-LISA sadarbībā ar dalībvalstīm nodrošina, ka minēto komponentu vajadzībām vienmēr izmanto vislabāko pieejamo tehnoloģiju, ņemot vērā izmaksu un ieguvumu analīzi. [Gr. 107]

2.   VIS operatīvā vadība ir visi tie uzdevumi, kas vajadzīgi, lai 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā nodrošinātu VIS darbību saskaņā ar šo regulu, jo īpaši uzturēšanas darbi un tehniska pielāgošana, kas vajadzīga, lai VIS darbības kvalitāte būtu apmierinošā līmenī, jo īpaši attiecībā uz reakcijas laiku, kas konsulārajiem punktiem un robežu iestādēm vajadzīgs, lai pārbaudītu VIS centrālās sistēmas vaicājumus. Šāds reakcijas laiks ir pēc iespējas īss.” [Gr. 108]

"

b)  26. panta 3. līdz 8. punktu svītro; [Gr. 109]

24)  regulas 26. pantā iekļauj šādu 8.a punktu:"

“8a. Eu-LISA ir atļauts testēšanas nolūkos izmantot anonimizētus reālus personas datus no VIS darba sistēmas šādos apstākļos:

   a) diagnostikai un labošanai, ja centrālajā sistēmā ir konstatēti defekti;
   b) jaunu tehnoloģiju un paņēmienu testēšanai saistībā ar centrālās sistēmas darbības vai datu pārsūtīšanas uz sistēmu uzlabošanu.

Šādos gadījumos aizsardzības pasākumi, piekļuves kontrole un pieteikšanās darbības testēšanas videi ir tādas pašas, kādas ir VIS darba sistēmai. Testēšanai paņemtos reālos personas datus anonimizē tā, lai datu subjekts vairs nebūtu identificējams.”; [Gr. 110]

"

c)  regulas 26. pantam pievieno šādus punktus:"

“9.a Ja eu-LISA jebkādu ar VIS saistītu uzdevumu izpildē sadarbojas ar ārējiem darbuzņēmējiem, tā cieši uzrauga darbuzņēmēja darbības, lai nodrošinātu atbilstību visiem šīs regulas noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz drošību, konfidencialitāti un datu aizsardzību.

9.b  VIS centrālās sistēmas operatīvo vadību neuztic privātiem uzņēmumiem vai privātām organizācijām.”; [Gr. 111]

"

25)  regulas 27. pantu aizstāj ar šādu:"

“27. pants

Centrālās vīzu informācijas sistēmas atrašanās vieta

Galvenā Centrālā VIS, ar ko veic tehniskās pārraudzības un administrācijas funkcijas, atrodas Strasbūrā (Francijā), un Centrālās VIS dublējums, kas spēj nodrošināt visas galvenās Centrālās VIS funkcijas, atrodas Sankt Johann im Pongau (Austrijā).

eu-LESA ievieš tehniskus risinājumus, lai nodrošinātu VIS nepārtrauktu pieejamību, vai nu nodrošinot VIS centrālās sistēmas un rezerves VIS centrālās sistēmas vienlaicīgu darbību ar nosacījumu, ka rezerves VIS centrālā sistēma saglabā spēju nodrošināt VIS darbību VIS centrālās sistēmas traucējumu gadījumā, vai arī dublējot sistēmu vai tās komponentus.”; [Gr. 112]

"

26)  regulas 29. pantu groza šādi:

a)  panta nosaukumu aizstāj ar šādu:"

“Atbildība par datu izmantošanu un to kvalitāti”;

"

b)  panta 1. punktu groza šādi:

i)  c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“c) dati, kad tos pārsūta uz VIS, ir pareizi, atjaunināti un to kvalitātes un pilnīguma līmenis ir pienācīgs.”;

"

ii)  pievieno šādu daļu:"

Šim nolūkam dalībvalstis nodrošina, ka konsulārie darbinieki un visu to ārējo pakalpojumu sniedzēju darbinieki, ar kuriem tās sadarbojas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 810/2009 43. pantu, regulāri var piedalīties mācībās par datu kvalitātes jautājumiem.”; [Gr. 113]

"

c)  2. punkta a) apakšpunktā vārdu “VIS” abos gadījumos aizstāj ar vārdiem “VIS vai CIR”;

d)  iekļauj šādu 2.a punktu šādus punktus:"

“2.a. Vadības iestāde eu-LISA kopā ar Komisiju izstrādā, uztur un pastāvīgi atjaunina automatizētus datu kvalitātes kontroles mehānismus un procedūras, lai veiktu VIS datu kvalitātes pārbaudes, un regulāri sniedz ziņojumus dalībvalstīm. Vadības iestāde eu-LISA nodrošina pietiekamu profesionāli apmācītu darbinieku skaitu, lai īstenotu tehniskos jauninājumus un uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu datu kvalitātes kontroles mehānismu darbību. eu-LISA regulāri ziņo dalībvalstīm un Komisijai par datu kvalitātes kontroli. Komisija regulāri ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par datu kvalitātes jautājumiem, kas radušies, un par to, kā tie atrisināti. [Gr. 114]

Šo mehānismu, procedūras un datu kvalitātes atbilstības interpretāciju paredz kā īstenošanas pasākumus saskaņā ar 49. panta 2. punktā minēto procedūru.

2.b  Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu par vajadzīgās tehnoloģijas iespējamību, pieejamību, gatavību un uzticamību, lai izmantotu sejas attēlus personu identificēšanai.”; [Gr. 115]

"

da)  pievieno šādu punktu:"

“3.a Saistībā ar personas datu apstrādi VIS katra dalībvalsts izraugās iestādi, kas ir uzskatāma par pārzini saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 4. panta 7. punktu un kam ir galvenā atbildība par minētās dalībvalsts veikto datu apstrādi. Katra dalībvalsts paziņo Komisijai izraudzīto iestādi.”; [Gr. 116]

"

27)  iekļauj šādu 29.a pantu:"

“29.a pants

Īpaši noteikumi datu ievadīšanai

1.  Regulas 9., 22.c un 22.d pantā minēto datu ievadīšana VIS notiek saskaņā ar šādiem iepriekšējiem nosacījumiem:

   a) datus saskaņā ar 9., 22.c un 22.d pantu un 6. panta 4. punktu var nosūtīt ievadīt VIS vienīgi pēc tam, kad atbildīgās valsts iestādes ir veikušas kvalitātes pārbaudi; [Gr. 117]
   b) datus saskaņā ar 9., 22.c un 22.d pantu un 6. panta 4. punktu VIS apstrādā pēc tam, kad VIS saskaņā ar 2. punktu ir veikusi kvalitātes pārbaudi.

2.  VIS veic kvalitātes pārbaudes, kā norādīts turpmāk:

   a) izveidojot pieteikuma datnes vai trešo valstu valstspiederīgo datnes VIS, kvalitātes pārbaudi veic 9., 22.c un 22.d pantā minētajiem datiem; ja šīs pārbaudes neatbilst noteiktajiem kvalitātes kritērijiem, VIS automātiski paziņo atbildīgajai(-ām) iestādei(-ēm);
   b) regulas 99.a. panta a) punkta 3) apakšpunktā 3. punktā un 22.b panta 2. punktā paredzētās automatizētās procedūras VIS var izsaukt tikai pēc kvalitātes pārbaudes, ko VIS veikusi saskaņā ar šo pantu; ja šīs pārbaudes neatbilst noteiktajiem kvalitātes kritērijiem, VIS automātiski paziņo atbildīgajai(-ām) iestādei(-ēm); [Gr. 118]
   c) sejas attēlu un daktiloskopijas datu kvalitātes pārbaudi veic, izveidojot trešo valstu valstspiederīgo pieteikuma datnes VIS, lai pārliecinātos, ka ir ievērots biometrisko datu salīdzināšanai nepieciešamais datu kvalitātes minimuma standarts;
   d) datu kvalitātes pārbaudes saskaņā ar 6. panta 4. punktu veic, kad informācija par valstu izraudzītajām iestādēm tiek saglabāta VIS.

3.  Šā panta 1. un 2. punktā minēto datu glabāšanai nosaka kvalitātes standartus. Šo standartu specifikāciju nosaka īstenošanas aktos. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 49. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

"

28)  regulas 31. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem: "

“1. Neskarot Regulu (ES) 2016/679, 9. panta 4. punkta a), b), c), k) un m) apakšpunktā, 9. panta 6. punktā un 9. panta 7. punktā minētos datus var pārsūtīt vai darīt pieejamus trešajai valstij vai pielikumā minētai starptautiskai organizācijai tikai tad, ja tas ir nepieciešams atsevišķos gadījumos, lai pierādītu trešo valstu valstspiederīgo identitāti, un tikai tam, lai veiktu atgriešanu saskaņā ar Direktīvu 2008/115/EK vai pārmitināšanu saskaņā ar Regulu … [Pārmitināšanas pamatregula], un ja to apstiprinājusi dalībvalsts, kas ievadījusi datus VIS."; [Gr. 121]

"

28a)  regulas 31. pantu groza šādi:

a)  panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:"

“2. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, 9. panta 4. punkta a), aa), b), c), cc), k) un m) apakšpunktā, kā arī 6. un 7. punktā minētos datus robežu iestādes vai imigrācijas iestādes var atsevišķos gadījumos nosūtīt trešai valstij vai starptautiskai organizācijai, kas uzskaitītas šīs regulas pielikumā, ja tas vajadzīgs trešo valstu valstspiederīgo identitātes apliecināšanai vienīgi atgriešanas nolūkā, tikai tad, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

   a) Komisija ir pieņēmusi lēmumu par personas datu pienācīgu aizsardzību minētajā trešā valstī saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 45. panta 3. punktu;
   b) ir paredzētas Regulas (ES) 2016/679 46. pantā minētās atbilstošās garantijas, piemēram, ar atpakaļuzņemšanas nolīgumu, kas ir spēkā starp Savienību vai dalībvalsti un attiecīgo trešo valsti; vai
   c) tiek piemērots Regulas (ES) 2016/679 49. panta 1. punkta d) apakšpunkts.”; [Gr. 122]

3.   Šīs regulas 9. panta 4. punkta a), aa), b), c), cc), k) un m) apakšpunktā, kā arī 6. un 7. punktā minētos datus saskaņā ar šā panta 2. punktu var nosūtīt tikai tad, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

   a) datu nosūtīšana tiek veikta saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktu noteikumiem, jo īpaši noteikumiem par datu aizsardzību, tostarp Regulas (ES) 2016/679 V nodaļu, un atpakaļuzņemšanas nolīgumiem, un tās dalībvalsts tiesību aktiem, kas nosūta datus;
   b) dalībvalsts, kura datus ievadījusi VIS, ir sniegusi piekrišanu;
   c) trešā valsts vai starptautiskā organizācija ir piekritusi datus apstrādāt tikai tādos nolūkos, kādos tie tika sniegti; un
   d) saistībā ar attiecīgo trešās valsts valstspiederīgo ir izdots atgriešanas lēmums, kas pieņemts, ievērojot Direktīvu 2008/115/EK, ar noteikumu, ka šāda atgriešanas lēmuma izpilde nav apturēta, un ar noteikumu, ka nav iesniegta pārsūdzība, kuras dēļ var tikt apturēta tā izpilde.”; [Gr. 123]

"

b)  pievieno pievieno šādus punktus:"

“3.a Personas datu nosūtīšana trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām, ievērojot 2. punktu, neskar starptautiskās aizsardzības pieprasītāju un saņēmēju tiesības, jo īpaši attiecībā uz neizraidīšanu.

3.b  Personas datus, ko dalībvalsts vai Eiropols iegūst no VIS tiesībaizsardzības nolūkā, nenosūta vai nedara pieejamus nevienai trešai valstij, starptautiskai organizācijai vai privātai struktūrai, kas izveidota Savienībā vai ārpus tās. Aizliegums tiek piemērots arī tad, ja minētos datus turpina apstrādāt valsts līmenī vai starp dalībvalstīm, ievērojot Direktīvu (ES) 2016/680.”; [Gr. 124]

"

28b)  regulas 32. panta 2. punktu groza šādi:

a)  iekļauj šādu apakšpunktu:"

“ea) nepilnvarotām personām, kas izmanto datu pārraides ierīces, liegtu iespēju lietot automatizētas datu apstrādes sistēmas;”; [Gr. 125]

"

b)  iekļauj šādus ja) un jb) apakšpunktus:"

“ja) nodrošinātu, ka traucējuma gadījumā ir iespējams atjaunot uzstādīto sistēmu normālu darbību;

   jb) nodrošinātu uzticamību, garantējot, ka visas VIS darbības kļūmes tiek pienācīgi paziņotas un ka ir ieviesti vajadzīgie tehniskie pasākumi, lai nodrošinātu, ka VIS nepareizas darbības dēļ radīta datu bojājuma gadījumā personas datus ir iespējams atjaunot;”; [Gr. 126]

"

28c)  regulā iekļauj šādu pantu:"

“32.a pants

Drošības incidenti

1.   Jebkurš notikums, kurš ietekmē vai var ietekmēt VIS drošību un var kaitēt VIS datiem vai izraisīt to zudumu, ir uzskatāms par drošības incidentu, jo īpaši, ja ir radusies nesankcionēta piekļuve datiem vai ir apdraudēta vai var tikt apdraudēta datu pieejamība, integritāte un konfidencialitāte.

2.   Drošības incidentus pārvalda tā, lai nodrošinātu ātru, efektīvu un pareizu reakciju.

3.   Neskarot paziņošanu un informēšanu par personas datu aizsardzības pārkāpumu, ievērojot Regulas (ES) 2016/679 33. pantu vai Direktīvas (ES) 2016/680 30. pantu, dalībvalstis, Eiropols un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra bez kavēšanās paziņo Komisijai, eu-LISA, kompetentajai uzraudzības iestādei un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam par drošības incidentiem. eu-LISA bez kavēšanās paziņo Komisijai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam par jebkādu drošības incidentu saistībā ar VIS centrālo sistēmu.

4.   Informāciju par drošības incidentu, kas ietekmē vai var ietekmēt VIS darbību dalībvalstī vai — eu-LISA ietvaros — citu dalībvalstu ievadīto vai nosūtīto datu pieejamību, integritāti un konfidencialitāti, visām dalībvalstīm sniedz nekavējoties un par to ziņo saskaņā ar incidentu pārvaldības plānu, ko nodrošina eu-LISA.

5.   Ja rodas drošības incidents, dalībvalstis un eu-LISA sadarbojas.

6.   Komisija par nopietniem incidentiem nekavējoties ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei. Šos ziņojumus klasificē kā EU RESTRICTED/RESTREINT UE saskaņā ar piemērojamiem drošības noteikumiem.

7.   Ja drošības incidenta iemesls ir datu ļaunprātīga izmantošana, dalībvalstis, Eiropols un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra nodrošina, ka saskaņā ar 36. pantu tiek piemērotas sankcijas.”; [Gr. 127]

"

28d)  regulas 33. pantu aizstāj ar šādu:"

“33. pants

Atbildība

1.  Neskarot tiesības uz kompensāciju no pārziņa vai apstrādātāja un pārziņa vai apstrādātāja atbildību saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679, Direktīvu (ES) 2016/680 un Regulu (ES) 2018/1726:

   a) jebkurai personai vai dalībvalstij, kam nodarīts materiāls kaitējums dalībvalsts veiktas nelikumīgas personas datu apstrādes vai citas ar šīs regulas nosacījumiem nesavienojamas rīcības rezultātā, ir tiesības no šīs dalībvalsts saņemt kompensāciju;
   b) jebkurai personai vai dalībvalstij, kam nodarīts materiāls vai nemateriāls kaitējums tādas Eiropola, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras vai eu-LISA rīcības rezultātā, kas nav savienojama ar šīs regulas nosacījumiem, ir tiesības no attiecīgās aģentūras saņemt kompensāciju.

Attiecīgo dalībvalsti, Eiropolu, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru vai eu-LISA pilnībā vai daļēji atbrīvo no atbildības saskaņā ar pirmo daļu, ja tā pierāda, ka nav atbildīga par notikumu, kas izraisījis šo kaitējumu.

2.  Ja kāda dalībvalsts neievēro šajā regulā paredzētos pienākumus un tā rezultātā VIS centrālajai sistēmai tiek nodarīts kaitējums, šo dalībvalsti sauc pie atbildības par šo kaitējumu, izņemot gadījumus, kad par to, ka laikus netika veikti atbilstīgi pasākumi, lai kaitējumu novērstu vai mazinātu tā sekas, pilnībā vai daļēji atbildīga ir eu-LISA vai cita dalībvalsts, kas piedalās VIS centrālajā sistēmā.

3.  Pret dalībvalsti vērstas prasības par kompensāciju par kaitējumu, kā minēts 1. un 2. punktā, reglamentē attiecīgās dalībvalsts tiesību akti. Pret pārzini, Eiropolu, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru vai eu-LISA vērstas prasības par kompensāciju par kaitējumu, kā minēts 1. un 2. punktā, reglamentē līgumu noteikumi.”; [Gr. 128]

"

29)  regulas 34. pantu aizstāj ar šādu:"

“34. pants

Ierakstu glabāšana

1.  Katra dalībvalsts, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra un vadošā iestāde eu-LISA glabā ierakstus par visām VIS ietvaros veiktajām datu apstrādes darbībām. Šajos ierakstos atspoguļo 6. panta 1. punktā, 20.a panta 1. punktā, 22.k panta 1. punktā, 15. līdz 22. pantā un 22.g līdz 22.j pantā minēto piekļuves mērķi, datumu un laiku, nosūtīto datu veidu atbilstīgi 9. līdz 14. pantā, kā arī 22.c līdz 22.f pantā minētajam, pārbaudēm izmantoto datu veidu atbilstīgi 15. panta 2. punktā, 18. pantā, 19. panta 1. punktā, 20. panta 1. punktā, 21. panta 1. punktā, 22. panta 1. punktā, 22.g pantā, 22.h pantā, 22.i pantā, 22.j pantā, 45.a pantā un 45.d pantā minētajam, kā arī datu ievadītājas vai izguvējas iestādes nosaukumu. Turklāt katra dalībvalsts ieraksta reģistros darbiniekus, kas ir pienācīgi pilnvaroti ievadīt vai izgūt datus. [Gr. 129]

2.  Attiecībā uz darbībām, kas uzskaitītas 45.b pantā, ieraksta katru datu apstrādes darbību, kura veikta VIS un IIS, saskaņā ar minēto pantu un 46. pantu Regulā (ES) 2017-2226, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS). Attiecībā uz darbībām, kas uzskaitītas 17.a pantā, reģistrē katru datu apstrādes darbību, kura veikta VIS un IIS, saskaņā ar šo pantu un Regulas (ES) 2017/2226 46. pantu. [Gr. 130]

3.  Šādus ierakstus drīkst izmantot tikai datu aizsardzības uzraudzībai saistībā ar datu apstrādes pieļaujamību, kā arī — lai nodrošinātu datu drošību. Ierakstus aizsargā ar atbilstīgiem pasākumiem, lai tiem nepiekļūtu nepilnvarotas personas, un reģistrus izdzēš vienu gadu pēc tam, kad beidzies 23. panta 1. punktā minētais uzglabāšanas termiņš, ja vien tie nav nepieciešami jau iesāktās uzraudzības procedūrās.”;

"

29a)  regulas 35. pantu aizstāj ar šādu:"

“35. pants

Pašuzraudzība

Dalībvalstis nodrošina, ka katra iestāde, kurai ir tiesības piekļūt VIS datiem, veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, un sadarbojas ar valsts uzraudzības iestādi.”; [Gr. 131]

"

29b)  regulas 36. pantu aizstāj ar šādu:"

“36. pants

Sankcijas

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka VIS ievadīto datu ļaunprātīga izmantošana vai apstrāde, neievērojot šīs regulas noteikumus, saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir sodāma, tostarp ar administratīvām sankcijām un/vai kriminālsodiem, kas ir efektīvi, samērīgi un atturoši.”; [Gr. 132]

"

30)  regulas 37. pantu groza šādi:

a)  panta 1. punkt groza šādi:

i)  panta 1. punkta ievadteikumu aizstāj ar šādu"

1. Neskarot tiesības uz informāciju, kas minētas Regulas (ES) 2018/1725 15. un 16. pantā, Regulas (ES) 2016/679 13. un 14. pantā un Direktīvas (ES) 2016/680 13. pantā, atbildīgā dalībvalsts sniedz trešo valstu valstspiederīgajiem un 9. panta 4. punkta f) apakšpunktā, 22.c panta 2. punkta e) apakšpunktā vai 22.d panta e) punktā minētajām personām šādu informāciju:” [Gr. 133];

"

ii)  panta 1. punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu"

“f) par personas tiesībām piekļūt datiem, kas uz viņu attiecas, un par tiesībām pieprasīt labot neprecīzus datus par viņu vai dzēst nelikumīgi apstrādātus datus par viņu, tostarp par tiesībām saņemt informāciju par procedūrām šo tiesību izmantošanai, un kontaktinformāciju Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un 41. panta 1. punktā minētajai uzraudzības iestādei, kura dalībvalstī atbild par datu vākšanu un kura izskata prasības par personas datu aizsardzību.”; [Gr. 134]

"

iii)   panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:"

“fa) par to, ka dalībvalstis un Eiropols tiesībaizsardzības nolūkos var piekļūt VIS.”; [Gr. 135]

"

b)    panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

“2. Panta 1. punktā minēto informāciju trešās valsts valstspiederīgajam skaidri, īsi un precīzi sniedz rakstiski, ja tiek vākti 9. panta 4., 5., un 6. punktā, 22.c panta 2. punktā un 22.d panta a) līdz g) apakšpunktā minētie dati, fotogrāfija sejas attēls un daktiloskopijas dati, un, ja nepieciešams, mutiski, valodā un veidā, ko datu subjektu saprot vai ko tam vajadzētu saprast. Bērniem informāciju sniedz veidā, kas atbilst to vecumam, izmantojot brošūras un/vai infografikas un/vai demonstrējumus, kas īpaši izstrādāti pirkstu nospiedumu ņemšanas procedūras izskaidrošanai.”; [Gr. 136]

"

c)  panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:"

Ja šādas veidlapas, ko parakstījušas šīs personas, nav, šo informāciju sniedz saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 14. pantu.”;

"

31)  regulas 38. panta 3. punktu aizstāj ar šādu: "

“3. Ja pieprasījumu atbilstīgi 2. punktam iesniedz citai dalībvalstij, nevis atbildīgajai dalībvalstij, tās dalībvalsts iestādes, kurām pieprasījums iesniegts, septiņu dienu laikā sazinās ar atbildīgās dalībvalsts iestādēm. Atbildīgā dalībvalsts viena mēneša laikā pārbauda datu precizitāti un to, vai dati VIS ir apstrādāti likumīgi.”; [Gr. 137]

"

(31a)  regulas 38. pantu aizstāj ar šādu:"

“38. pants

Tiesības uz piekļuvi personas datiem, to labošanu, papildināšanu, dzēšanu un uz to apstrādes ierobežošanu

1.  Neskarot Regulas (ES) 2018/1725 15. un 16. pantā noteiktās tiesības uz informāciju, pieteikuma iesniedzējus vai ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas turētājus, kuru dati ir saglabāti VIS, datu vākšanas brīdī informē par procedūrām Regulas (ES) 2018/1725 17. līdz 20. pantā un Regulas (ES) 2016/679 15. līdz 18. pantā noteikto tiesību izmantošanai. Vienlaikus viņiem sniedz Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformāciju.

2.  Lai 1. punktā minētās personas varētu īstenot savas tiesības saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 17. līdz 20. pantu un Regulas (ES) 2016/679 15. līdz 18. pantu, tām ir tiesības vērsties pie dalībvalsts, kas viņu datus ievadījusi VIS. Dalībvalsts, kura saņem pieprasījumu, to izskata cik drīz vien iespējams, un, vēlākais, 30 dienu laikā atbild uz to. Ja, atbildot uz pieprasījumu, tiek konstatēts, ka VIS glabātie dati neatbilst faktiem vai ir reģistrēti nelikumīgi, atbildīgā dalībvalsts attiecīgos datus VIS nekavējoties labo vai dzēš vēlākais 30 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 12. panta 3. un 4. punktu. Ja pieprasījumu iesniedz citai dalībvalstij, nevis atbildīgajai dalībvalstij, tās dalībvalsts iestādes, kurām pieprasījums iesniegts, septiņu dienu laikā sazinās ar atbildīgās dalībvalsts iestādēm. Atbildīgā dalībvalsts viena mēneša laikā pārbauda datu precizitāti un to, vai dati VIS ir apstrādāti likumīgi. Dalībvalsts, kas sazinājusies ar atbildīgās dalībvalsts iestādi, informē attiecīgo personu par tās pieprasījuma pārsūtīšanu, par personām, kurām tas pārsūtīts, un par turpmāko procedūru.

3.  Ja atbildīgā dalībvalsts nepiekrīt tam, ka VIS glabātajos datos ir faktu kļūdas vai ka tie ir reģistrēti nelikumīgi, minētā dalībvalsts nekavējoties pieņem administratīvu lēmumu, kurā attiecīgajai personai rakstiski paskaidrots, kāpēc valsts atsakās labot vai dzēst datus, kas attiecas uz šo personu.

4.  Ar minēto lēmumu attiecīgajai personai tiek arī sniegta informācija, kurā ir paskaidrota iespēja apstrīdēt pieņemto lēmumu saistībā ar 2. punktā minēto pieprasījumu, un, attiecīgā gadījumā, — informācija par to, kā celt prasību vai iesniegt sūdzību kompetentajām iestādēm vai tiesām, kā arī par jebkādu personai pieejamo palīdzību, tostarp kompetento valsts uzraudzības iestāžu palīdzību.

5.  Visos pieprasījumos, kas iesniegti, ievērojot 2. punktu, ir iekļauta visa informācija, kas ir vajadzīga, lai identificētu attiecīgo personu. Minēto informāciju izmanto vienīgi tam, lai varētu īstenot 2. punktā minētās tiesības.

6.  Atbildīgā dalībvalsts rakstiska dokumenta veidā glabā ierakstu par 2. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanu un tā izpildi. Tā nekavējoties un ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc 2. punkta otrajā daļā minētā lēmuma labot vai dzēst datus vai attiecīgi pēc 3. punktā minētā lēmuma dara minēto dokumentu pieejamu datu aizsardzības jomā kompetentajām valsts uzraudzības iestādēm.”; [Gr. 138]

"

31b)  regulas 39. pantu aizstāj ar šādu:"

“39. pants

Sadarbība, lai nodrošinātu tiesības uz datu aizsardzību

1.  Dalībvalstu kompetentās iestādes aktīvi sadarbojas, lai aizsargātu tiesības, kas paredzētas 38. pantā.

2.  Katrā dalībvalstī uzraudzības iestāde, kas minēta Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktā, pēc pieprasījuma palīdz datu subjektam un sniedz viņam vai viņai konsultācijas saistībā ar viņa vai viņas tiesību izmantošanu attiecībā uz tādu personas datu labošanu, papildināšanu vai dzēšanu, kas uz viņu attiecas, vai šādu datu apstrādes ierobežošanu saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679.

Lai sasniegtu pirmajā daļā minētos mērķus, atbildīgās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kas pārsūtījusi datus, un tās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kurai pieprasījums iesniegts, savstarpēji sadarbojas.” [Gr. 139]

"

31c)  regulas 40. pantu aizstāj ar šādu:"

“40. pants

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

1.  Neskarot Regulas (ES) 2016/679 77. un 79. pantu, visās dalībvalstīs jebkurai personai ir tiesības ierosināt lietu vai iesniegt sūdzību tās dalībvalsts kompetentajās iestādēs vai tiesās, kurā attiecīgā persona saņēmusi atteikumu saistībā ar tiesībām piekļūt datiem vai saistībā ar to datu labošanu, papildināšanu vai dzēšanu, kas uz viņu attiecas, kā paredzēts šīs regulas 38. pantā. Tiesības celt prasību vai iesniegt sūdzību piemēro arī gadījumos, kad uz pieprasījumu par piekļuvi datiem, datu labošanu, papildināšanu vai dzēšanu nav sniegta atbilde 38. pantā noteiktajā termiņā vai datu pārzinis to vispār nav izskatījis.

2.  Visa procesa vai tiesvedības laikā paliek pieejama Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktā minētās uzraudzības iestādes palīdzība.”; [Gr. 140]

"

31d)  regulas 41. pantu aizstāj ar šādu:"

“41. pants

Valsts uzraudzības iestādes veiktā uzraudzība

1.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktā minētā uzraudzības iestāde neatkarīgi uzrauga personas datu apstrādes, ko saskaņā ar šo regulu veic attiecīgā dalībvalsts, likumību.

2.  Uzraudzības iestāde vai iestādes, kas ir minētas Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktā, nodrošina, ka vismaz reizi trijos gados tiek īstenota atbildīgo valsts iestāžu veikto datu apstrādes operāciju revīzija saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem revīzijas standartiem. Minētās revīzijas rezultātus var ņemt vērā izvērtējumos, ko veic saskaņā ar mehānismu, kurš izveidots ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1053/2013. Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktā minētā uzraudzības iestāde katru gadu publisko datu labošanas, papildināšanas vai dzēšanas vai apstrādes ierobežojumu pieprasījumu skaitu, informāciju par turpmāk veiktajām darbībām un pēc attiecīgo personu pieprasījuma veikto labojumu, papildinājumu, dzēšanu un apstrādes ierobežojumu skaitu.

3.  Dalībvalstis savai uzraudzības iestādei nodrošina pietiekamus resursus, lai pildītu ar šo regulu uzticētos uzdevumus, un piekļuvi tādu personu sniegtām konsultācijām, kurām ir pietiekamas zināšanas par biometriskajiem datiem.

4.  Dalībvalstis nodrošina jebkuru informāciju, ko pieprasījusi Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktā minētā uzraudzības iestāde, un jo īpaši tai sniedz informāciju par darbībām, kas veiktas saskaņā ar tām šajā regulā noteiktajiem pienākumiem. Dalībvalstis piešķir uzraudzības iestādei, kas minēta Regulas (ES) 2016/679 51. panta 1. punktā, piekļuvi saviem reģistriem un ļauj tai jebkurā laikā piekļūt visām savām ar sadarbspēju saistītajām telpām.”; [Gr. 141]

"

31e)  regulas 42. pantu aizstāj ar šādu:"

“42. pants

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja īstenotā uzraudzība

1.  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs saskaņā ar šo regulu ir atbildīgs par eu-LISA, Eiropola un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras veikto personas datu apstrādes darbību uzraudzību un par to, lai tiktu nodrošināta šādu darbību veikšana saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 un šo regulu.

2.  Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošina, ka vismaz reizi trijos gados notiek eu-LISA veikto personas datu apstrādes darbību revīzija saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem revīzijas standartiem. Ziņojumu par minēto revīziju nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, eu-LISA, Komisijai un dalībvalstīm. Pirms ziņojumus pieņem, eu-LISA dod iespēju sniegt komentārus.

3.  eu-LISA sniedz Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam pieprasīto informāciju, dod tam atļauju piekļūt visiem dokumentiem un reģistriem, kas minēti 22.r, 34. un 45.b pantā, kā arī dod tam atļauju jebkurā laikā piekļūt visām eu-LISA telpām.”; [Gr. 142]

"

32)  regulas 43. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem: "

“1. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs rīkojas ciešā sadarbībā ar valstu uzraudzības iestādēm attiecībā uz konkrētiem jautājumiem, kuros nepieciešama valsts iesaistīšanās, jo īpaši tad, ja Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs vai valsts uzraudzības iestāde konstatē nozīmīgas neatbilstības Eiropas Savienības dalībvalstu praksē vai atklāj, iespējams, nelikumīgu nosūtīšanu, kas veikta, izmantojot sadarbspējas komponentu sakaru kanālus, vai saistībā ar jautājumiem, kurus izvirzījusi viena vai vairākas valstu uzraudzības iestādes par šīs regulas īstenošanu un interpretāciju.

2.  Gadījumos, kas minēti 1. punktā, nodrošina koordinētu uzraudzību saskaņā ar Regulas (ES) XXXX/2018 [pārskatītās Regulas (EK) Nr. 45/2001] 62. pantu.”; [Gr. 143]

"

32a)  regulas 43. pantu aizstāj ar šādu:"

“43. pants

Valstu uzraudzības iestāžu un Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja sadarbība

1.  Uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, katrs rīkojoties savas attiecīgās kompetences robežās, aktīvi sadarbojas, ievērojot savus attiecīgos pienākumus, lai nodrošinātu sadarbspējas komponentu izmantošanas un citu šīs regulas noteikumu piemērošanas koordinētu uzraudzību.

2.  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs un uzraudzības iestādes pēc vajadzības veic attiecīgas informācijas apmaiņu, savstarpēji palīdz veikt revīzijas un pārbaudes, izskata jebkādas grūtības attiecībā uz šīs regulas interpretāciju vai piemērošanu, izvērtē problēmas saistībā ar neatkarīgu uzraudzību vai datu subjektu tiesību īstenošanu, sagatavo saskaņotus priekšlikumus, meklējot kopīgus risinājumus visām problēmām, un, ja nepieciešams, veicina izpratni par datu aizsardzības tiesībām.

3.  Šā panta 2. punktā noteiktajiem mērķiem uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs vismaz divas reizes gadā tiekas Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas ietvaros. Minētās sanāksmes organizē un to izmaksas sedz Eiropas Datu aizsardzības kolēģija. Reglamentu pieņem pirmajā sanāksmē. Ja nepieciešams, kopīgi izstrādā turpmākas darba metodes.

4.  Eiropas Datu aizsardzības kolēģija Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropolam, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai un eu-LISA reizi divos gados nosūta kopīgu pārskatu par Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas darbībām. Šajā pārskatā iekļauj katrai dalībvalstij veltītu nodaļu, ko sagatavo attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestāde.”; [Gr. 144]

"

32b)  regulas 44. pantu svītro; [Gr. 145]

33)  regulas 45. pantam pievieno šādu 3. punktu šādus punktus:"

“2.a Nepieciešamos pasākumus, lai izstrādātu VIS centrālo sistēmu, valsts saskarni katrā dalībvalstī un VIS centrālās sistēmas un valstu saskarņu savstarpējo sakaru infrastruktūru, pieņem atbilstīgi 49. panta 2. punktā minētajai procedūrai, ja tie attiecas uz šādiem jautājumiem:

   a) sistēmas fiziskās struktūras veidu, tostarp tās sakaru tīkla veidu;
   b) tehniskajiem aspektiem, kas ir svarīgi personas datu aizsardzībai;
   c) tehniskajiem aspektiem, kas finansiāli būtiski ietekmē dalībvalstu budžetu vai kas tehniski būtiski iespaido dalībvalstu sistēmas;
   d) drošības prasību izstrādi, tostarp biometrisko aspektu izstrādi.”; [Gr. 146]

3.  Tehniskās specifikācijas pirkstu nospiedumu un sejas attēlu kvalitātei, izšķirtspējai un to izmantošanai, lai veiktu biometrisko autentificēšanu un identificēšanu VIS, nosaka īstenošanas aktos. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 49. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

"

34)  iekļauj šādu 45.a pantu:"

“45.a pants

Datu izmantošana ziņošanai un statistikai

1.  Dalībvalstu kompetento iestāžu, Komisijas, eu-LISA un ar Regulu (ES) 2016/1624 izveidotās Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras attiecīgi pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve konsultāciju nolūkos un tikai ziņošanas un statistikas mērķiem, pilnīgas anonimizācijas dēļ bez iespējas veikt individuālu identificēšanu, datiem, kuros ietverta šāda informācija: [Gr. 147]

   a) informācija par statusu;
   b) kompetentā iestāde, norādot arī iestādes atrašanās vietu;
   c) pieteikuma iesniedzēja dzimums, dzimšanas datums gads un pašreizējā valstspiederība; [Gr. 148]
   d) vienīgi īstermiņa vīzām — pirmās ieceļošanas dalībvalsts;
   e) vīzas pieteikuma reģistrācijas datums un vieta un par pieteikumu pieņemtais lēmums (izdot vai noraidīt);
   f) izdotā dokumenta veids, t. i., lidostas tranzītvīza, vienotā vai ITD vīza, ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja;
   g) vienīgi īstermiņa vīzām — ceļošanas dokumenta veids un izdevējas valsts trīs burtu kods;
   h) vienīgi īstermiņa vīzām — lēmumā par dokumentu vai pieteikumu īstermiņa vīzas atteikšanu norādītais pamats; ilgtermiņa vīzām un uzturēšanās atļaujām — lēmums par pieteikumu (izdošana vai atteikšana pieteikumam, kā arī pamats), tostarp atsauce uz visiem apskatītajiem trāpījumiem Savienības informācijas sistēmās, Eiropola vai Interpola datos, Regulas (ES) 2018/1240 29. pantā minētajā kontrolsarakstā vai konkrētos riska rādītājos; [Gr. 149];
   ha) lēmumā par dokumenta atteikšanu norādītais pamats, tostarp atsauce uz visiem apskatītajiem trāpījumiem Savienības informācijas sistēmās, Eiropola vai Interpola datos, Regulas (ES) 2018/1240 34. pantā minētajā kontrolsarakstā vai konkrētos riska rādītājos; [Gr. 150]
   i) vienīgi īstermiņa vīzām — kompetentā vīzu iestāde, kas atteikusi vīzas pieteikumu, norādot arī iestādes atrašanās vietu un arī atteikuma datumu;
   j) vienīgi īstermiņa vīzām — gadījumi, kad pieteikuma iesniedzējs iesniedzis īstermiņa vīzas pieteikumu vairāk nekā vienā vīzu iestādē, norādot attiecīgās šīs vīzu iestādes, to atrašanās vietu un atteikumu datumus;
   k) īstermiņa vīzām — ceļojuma galvenais(-ie) mērķis(-i); ilgtermiņa vīzām un uzturēšanās atļaujām — pieteikuma mērķis; [Gr. 151]
   l) dati, kas ievadīti attiecībā uz atsauktu, anulētu, atceltu vīzu dokumentu vai attiecīgā gadījumā — dokumentu, kura derīguma termiņš pagarināts; [Gr. 152]
   m) attiecīgā gadījumā — ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas derīguma termiņš;
   n) to personu skaits, kuras saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 810/2009 13. panta 7. punktu ir atbrīvotas no prasības nodot pirkstu nospiedumus;
   o) gadījumi, kad 9. panta 6. punktā minētos datus faktiski nevarēja sniegt saskaņā ar 8. panta 5. punkta otro teikumu;
   p) gadījumi, kad 9. panta 6. punktā minētos datus nevarēja prasīt sniegt juridisku iemeslu dēļ saskaņā ar 8. panta 5. punkta otro teikumu;
   q) gadījumi, kad personai, kura faktiski nevarēja sniegt 9. panta 6. punktā minētos datus, atteikta vīza saskaņā ar 8. panta 5. punkta otro teikumu.

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras pienācīgi pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve konsultāciju nolūkos šā punkta pirmajā daļā minētajiem datiem, lai veiktu riska analīzi un neaizsargātības novērtējumus, kā minēts Regulas (ES) 2016/1624 11. un 13. pantā.

2.  Šā panta 1. punkta nolūkā eu-LISA glabā minētajā punktā minētos datus centrālajā ziņošanas un statistikas repozitorijā, kas minēts Regulas 2018/XX [par sadarbspēju (robežas un vīzas)] 39. pantā.

3.  Procedūras, kuras eu-LISA ieviesusi, lai uzraudzītu VIS darbību, kā minēts 50. panta 1. punktā, ietver iespēju sagatavot regulārus statistikas datus, lai nodrošinātu minēto uzraudzību.

4.  Katru ceturksni eu-LISA apkopo uz VIS datiem veidotu statistiku par īstermiņa vīzām, kurā attiecībā uz katru vīzu iesniegšanas vietu atspoguļo:

   a) lidostas tranzītvīzu pieteikumu kopskaitu, ieskaitot vairākkārtēju lidostas tranzītvīzu pieteikumus;
   b) izsniegto vīzu kopskaitu, ieskaitot vairākkārtējas ieceļošanas A vīzas;
   c) izsniegto vairākkārtējas ieceļošanas vīzu kopskaitu;
   d) neizsniegto vīzu kopskaitu, ieskaitot vairākkārtējas ieceļošanas A vīzas;
   e) vienoto vīzu pieteikumu kopskaitu, ieskaitot vairākkārtējas ieceļošanas vienoto vīzu pieteikumus;
   f) izsniegto vīzu kopskaitu, ieskaitot vairākkārtējas ieceļošanas vīzas;
   g) izsniegto vairākkārtējas ieceļošanas vīzu kopskaitu, iedalot tās pēc derīguma termiņa (līdz sešiem mēnešiem, viens gads, divi gadi, trīs gadi, četri gadi, pieci gadi);
   h) neizsniegto vienoto vīzu kopskaitu, ieskaitot vairākkārtējas ieceļošanas vīzas;
   i) izdoto vīzu ar ierobežotu teritoriālo derīgumu kopskaitu.

Katras dienas statistikas datus glabā centrālajā ziņošanas un statistikas repozitorijā.

5.  Katru ceturksni eu-LISA apkopo uz VIS datiem veidotu statistiku par ilgtermiņa vīzām un uzturēšanās atļaujām, kurā attiecībā uz katru vietu atspoguļo:

   a) kopējo ilgtermiņa vīzu pieteikumu, izdoto, atteikto, pagarināto un atcelto vīzu skaitu;
   b) kopējo uzturēšanās atļauju pieteikumu, izdoto, atteikto, pagarināto un atcelto vīzu skaitu.

6.  Katra gada beigās statistikas datus apkopo ceturkšņa statistikas formātā gada pārskatā par attiecīgo gadu. Statistikā ietver datu sadalījumu par katru dalībvalsti. Pārskatu publicē un nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un valstu uzraudzības iestādēm. [Gr. 153]

7.  Pēc Komisijas pieprasījuma eu-LISA tai sniedz statistiku par konkrētiem ar kopējās vīzu politikas vai migrācijas politikas īstenošanu saistītiem aspektiem, ieskaitot ar Regulas (ES) Nr. 1053/2013 piemērošanu saistītos aspektus.”;

"

35)  iekļauj šādu 45.b, 45.c, 45.d un 45.e pantu:"

“45.b pants

Pārvadātāju piekļuve datiem pārbaudes veikšanai

1.  Lai pildītu savus pienākumus, kuri paredzēti 26. panta 1. punkta b) apakšpunktā Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, gaisa pārvadātāji, jūras pārvadātāji un starptautiskie pārvadātāji, kuri transportē grupas pa sauszemi, izmantojot autobusu, nosūta vaicājumu VIS, lai pārbaudītu, vai tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir īstermiņa vīza, ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja, ir attiecīgi derīga īstermiņa vīza, ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja. Šim nolūkam attiecībā uz īstermiņa vīzām pārvadātāji sniedz šīs regulas 9. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā vai attiecīgā gadījumā — 22.c panta a), b) un c) punktā norādītos datus.Gadījumos, kad pasažieriem nav atļauta iekāpšana, jo tiek veikts vaicājums VIS, pārvadātāji par to informē pasažierus un nodrošina tiem līdzekļus, lai pasažieri varētu īstenot savas tiesības piekļūt, labot un dzēst VIS glabātos personas datus. [Gr. 154]

2.  Lai īstenotu 1. punktu vai risinātu jebkuru iespējamu strīdu, kuru radījusi tā piemērošana, eu-LISA glabā reģistra ierakstus par visām datu apstrādes darbībām, ko pārvadātāji veikuši pārvadātāja vārtejā. Minētie reģistra ieraksti parāda katras darbības datumu un laiku, pārbaudēm izmantotos datus, pārvadātāja vārtejas pārraidītos datus un attiecīgā pārvadātāja nosaukumu. Reģistra ierakstus glabā divus gadus.

Ierakstus ar pienācīgiem pasākumiem aizsargā pret neatļautu piekļuvi.

3.  Droša piekļuve pārvadātāja 2.a panta h) punktā minētajai pārvadātāju vārtejai, kas minēta 1. panta 2. punkta h) apakšpunktā Lēmumā 2004/512/EK, kurš grozīts ar šo regulu,, tostarp iespēja izmantot mobilus tehniskos risinājumus ļauj pārvadātājiem pirms pasažiera iekāpšanas turpināt konsultāciju ar 1. punktā minēto vaicājumu. Šajā nolūkā pārvadātājs nosūta vaicājumu, lai drīkstētu konsultāciju nolūkos piekļūt VIS, izmantojot sniedz ceļošanas dokumenta mašīnlasāmās joslas mašīnlasāmajā joslā ietvertos datus un norāda ieceļošanas dalībvalsti. Izņēmuma kārtā lidostas tranzīta gadījumā pārvadātājam nav jāpārbauda, vai trešās valsts valstspiederīgajam ir attiecīgi derīga īstermiņa vīza, ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja. [Gr. 155]

4.  VIS sniedz atbildi, norādot, vai personai ir attiecīgi derīga īstermiņa vīza, ilgtermiņa vīza, uzturēšanās atļauja, sniedzot pārvadātājiem atbildi “OK”/“NOT OK”. Ja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 810/2009 25. pantu ir izdota īstermiņa vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, VIS sniegtajā atbildē ņem vērā dalībvalsti(-is), attiecībā uz kuru(-ām) vīza ir derīga, kā arī pārvadātāja norādīto ieceļošanas dalībvalsti. Pārvadātāji var saglabāt nosūtīto informāciju un saņemto atbildi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Atbildi “OK”/“NOT OK” neuzskata par lēmumu atļaut vai atteikt ieceļošanu saskaņā ar Regulu (ES) 2016/399. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem sīki izstrādātus noteikumus par pārvadātāju vārtejas darbības nosacījumiem un piemērojamajiem datu aizsardzības un drošības noteikumiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 49. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. [Gr. 156]

5.  Izveido tikai un vienīgi pārvadātājiem paredzētu autentifikācijas shēmu, lai pienācīgi pilnvarotiem pārvadātāju darbiniekiem nodrošinātu piekļuvi pārvadātāja vārtejai 2. punkta nolūkos. Veidojot autentifikācijas shēmu, vērā ņem informācijas drošības riska pārvaldību un integrētas datu aizsardzības un datu aizsardzības pēc noklusējuma principus. Autentifikācijas shēmu izveido Komisija, pieņemot īstenošanas aktus saskaņā ar 49. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. [Gr. 157]

5.a  Pārvadātāju vārteja izmanto atsevišķu lasāmrežīma datubāzi, kuru katru dienu atjaunina, izmantojot minimālās nepieciešamās datu, kas glabāti VIS, apakškopas vienvirziena ieguvi. eu-LISA atbild par pārvadātāju vārtejas un tajā uzglabāto personas datu drošību un par procesu personas datu iegūšanai atsevišķajā lasāmrežīma datubāzē. [Gr. 158]

5.b  Uz šā panta 1. punktā minētajiem pārvadātājiem attiecas sankcijas, kas paredzētas saskaņā ar Konvencijas, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu (1985. gada 14. jūnijs) starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām (“Konvencija, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu”), 26. panta 2. punktu un Padomes Direktīvas 2001/51/EK 4. pantu, ja viņi pārvadā trešo valstu valstspiederīgos, kuriem nav derīgas vīzas, neraugoties uz to, ka uz viņiem attiecas prasība par vīzu. [Gr. 159]

5.c  Ja trešo valstu valsts valstspiederīgajiem ieceļošana ir atteikta, jebkuram pārvadātājam, kurš pa gaisu, jūru un sauszemi viņus ir atgādājis līdz ārējām robežām, ir nekavējoties atkal par viņiem jāuzņemas atbildība. Pēc robežu iestāžu pieprasījuma pārvadātājiem ir pienākums trešo valstu valstspiederīgos atgriezt uz to trešo valsti, no kuras tie tika atvesti, uz to trešo valsti, kura izdeva ceļošanas dokumentu, uz kura pamata tie ceļoja, vai uz jebkuru citu trešo valsti, kurā viņus noteikti uzņems. [Gr. 160]

5.d  Atkāpjoties no 1. punkta, pārvadātājiem, kas pārvadā cilvēku grupas pa sauszemi ar autobusiem, pirmajos trīs gados pēc šīs regulas piemērošanas sākuma 1. punktā minētā pārbaude ir fakultatīva un 5.b punktā minētos noteikumus viņiem nepiemēro. [Gr. 161]

45.c pants

Rezerves procedūras gadījumā, ja pārvadātāji nevar piekļūt datiem tehnisku iemeslu dēļ

1.  Ja tehniski nav iespējams veikt 45.b panta 1. punktā minēto vaicājumu konsultāciju nolūkos informācijas sistēmas jebkuras VIS daļas atteices vai citu iemeslu dēļ, ko pārvadātāji nespēj kontrolēt, pārvadātāji ir atbrīvoti no pienākuma pārbaudīt, vai personai ir derīga vīza vai ceļošanas dokuments, izmantojot pārvadātāja vārteju. Ja šādus traucējumus konstatē vadības iestādeeu-LISA, tā informē pārvadātājus. Tā informē pārvadātājus arī tad, kad traucējumi ir novērsti. Ja šādus traucējumus konstatē pārvadātāji, tie var informēt vadības iestādieu-LISA. [Gr. 162]

1.a  Šā panta 1. punktā minētajos gadījumos 45b. panta 5.b punktā minētās sankcijas pārvadātājiem nepiemēro. [Gr. 163]

1.b  Ja citu iemeslu, nevis jebkuras VIS daļas atteices dēļ, pārvadātājam ilgstoši tehniski nav iespējams veikt 45.b panta 1. punktā minēto vaicājumu konsultāciju nolūkos, pārvadātājs informē eu-LISA. [Gr. 164]

2.  Rezerves procedūru elementus nosaka īstenošanas aktā, ko pieņem saskaņā ar 49. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

45.d pants

Eiropas Robežu un krasta apsardzes vienību piekļuve VIS datiem

1.  Eiropas Robežu un krasta apsardzes vienību un ar atgriešanu saistītās darbībās iesaistītā personāla vienību dalībniekiem savu pilnvaru ietvaros, lai veiktu uzdevumus un īstenotu pilnvaras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1624* 40. panta 1. punktu un papildus minētās regulas 40. panta 8. punktā paredzētajai piekļuvei, ir tiesības piekļūt un meklēt VIS ievadītos datus. [Gr. 165]

2.  Lai nodrošinātu 1. punktā minēto piekļuvi, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra par centrālo piekļuves punktu izraugās specializētu vienību ar pienācīgi pilnvarotām Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras amatpersonām. Centrālais piekļuves punkts pārbauda, vai ir izpildīti 45.e pantā paredzētie nosacījumi piekļuves VIS pieprasīšanai.

_____________________

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1624 (2016. gada 14. septembris) par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK (OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.).

45.e pants

Nosacījumi un procedūra, kā Eiropas Robežu un krasta apsardzes vienības piekļūst VIS datiem

1.  Ņemot vērā 45.d panta 1. punktā minēto piekļuvi, Eiropas Robežu un krasta apsardzes vienība var iesniegt Eiropas Robežu un krasta apsardzes centrālajam piekļuves punktam, kas minēts 45.d panta 2. punktā, pieprasījumu piekļūt konsultāciju nolūkos visiem VIS glabātajiem datiem vai īpašam datu kopumam. Pieprasījumā ir atsauce uz dalībvalsts robežpārbaudes, robežuzraudzības un/vai atgriešanas un operatīvo plānu, ar kuru pamatots pieprasījums. Kad Eiropas Robežu un krasta apsardzes centrālais piekļuves punkts saņem piekļuves pieprasījumu, tas pārbauda, vai ir izpildīti 2. punktā minētie piekļuves nosacījumi. Ja visi piekļuves nosacījumi ir izpildīti, centrālā piekļuves punkta pienācīgi pilnvarotie darbinieki apstrādā pieprasījumus. VIS datus, kuriem ir piekļūts, nosūta vienībai tā, lai neapdraudētu datu drošību. [Gr. 166]

2.  Lai piešķirtu piekļuvi, piemēro šādus nosacījumus:

   a) uzņēmēja dalībvalsts pilnvaro vienības dalībniekus piekļūt VIS konsultāciju nolūkos, lai izpildītu robežpārbaudes, robežuzraudzības un atgriešanas un operatīvajā plānā noteiktos operatīvos mērķus, un [Gr. 167]
   b) piekļuve VIS konsultāciju nolūkos ir nepieciešama, lai veiktu īpašos uzdevumus, kurus vienībai uzticējusi uzņēmēja dalībvalsts.

3.  Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1624 40. panta 3. punktu vienību, kā arī ar atgriešanu saistītās darbībās iesaistītās darbinieku vienību dalībnieki uz informāciju, kas saņemta no VIS, var reaģēt tikai saskaņā ar uzņēmējas dalībvalsts, kurā tās darbojas, robežsargu vai ar atgriešanu saistītos uzdevumos iesaistīto darbinieku norādījumiem un parasti tikai viņu klātbūtnē. Uzņēmēja dalībvalsts var vienību dalībniekus pilnvarot rīkoties tās vārdā. [Gr. 168]

4.  Ja ir šaubas vai ja vīzas turētāja, ilgtermiņa vīzas turētāja vai uzturēšanās atļaujas turētāja identitātes pārbaude nav izdevusies, Eiropas Robežu un krasta apsardzes vienības dalībnieks nodod personu uzņēmējas dalībvalsts robežsargam.

5.  Vienību dalībniekiem ir piekļuve VIS datiem konsultāciju nolūkos šādos gadījumos:

   a) pildot ar robežpārbaudēm saistītos uzdevumus saskaņā ar Regulu (ES) 2016/399, vienību dalībniekiem ir piekļuve VIS datiem, lai veiktu pārbaudes ārējās robežas šķērsošanas vietās saskaņā ar attiecīgi šīs regulas 18. vai 22.g pantu;
   b) pārbaudot, vai ir izpildīti ieceļošanas, uzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās nosacījumi dalībvalstu teritorijā, vienību dalībniekiem ir piekļuve VIS datiem pārbaudes veikšanai teritorijā attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem saskaņā ar attiecīgi šīs regulas 19. vai 22.h pantu;
   c) identificējot personu, kas var neatbilst vai vairs neatbilst nosacījumiem par ieceļošanu, atrašanos vai uzturēšanos dalībvalstu teritorijā, vienību dalībnieki var piekļūt VIS datiem identificēšanas nolūkos saskaņā ar šīs regulas 20. pantu.

6.  Ja šāda piekļuve un meklēšana atklāj trāpījumu VIS, par to informē uzņēmēju dalībvalsti.

7.  Ikvienu reģistra ierakstu par tādām datu apstrādes darbībām VIS, ko veicis Eiropas Robežu un krasta apsardzes vienības vai ar atgriešanu saistītās darbībās iesaistītās darbinieku vienības dalībnieks, vadības iestāde glabā saskaņā ar 34. panta noteikumiem. [Gr. 169]

8.  Katru Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras piekļuves gadījumu un katru meklējumu reģistrē saskaņā ar 34. pantā noteikto un katru datu izmantošanas gadījumu, kuriem piekļuvusi piekļuvušas Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūraaģentūras vienības, reģistrē. [Gr. 170]

9.  Izņemot gadījumus, kad tas ir vajadzīgs, lai veiktu uzdevumus saistībā ar Regulu, ar ko izveido Eiropas ceļojumu informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS), nevienu Nevienu VIS daļu nepievieno nevienai tādai datorsistēmai datu vākšanai un apstrādei, ko ekspluatē darbina Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra vai ko ekspluatē darbina tās ietvaros, un VIS iekļautos datus, kuriem piekļuvusi Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, nenosūta nevienai šādai sistēmai. VIS daļas netiek lejupielādētas. Ierakstu saglabāšanu par piekļuvi un meklēšanu neuzskata par nelikumīgu lejupielādi vai VIS datu kopēšanu. [Gr. 171]

10.  Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra pieņem un piemēro pasākumus datu drošības nodrošināšanai, kā noteikts 32. pantā.”

"

35a)  regulas 46., 47. un 48. pantu svītro; [Gr. 172, 173 un 174]

35b)  iekļauj šādu pantu:"

“48.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 9.cb un 23. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz pieciem gadiem no … [šīs regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 9.cb un 23. pantā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.   Saskaņā ar 9.cb un 23. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”; [Gr. 175]

"

36)  regulas 49. pantu aizstāj ar šādu:"

“49. pants

Komiteju procedūra

1.  Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011* izpratnē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

____________

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).”;

"

37)  iekļauj šādu 49.a pantu:"

“49.a pants

Padomdevēju grupa

Eu-LISA izveido padomdevēju grupu, kura tai nodrošina zinātību, kas saistīta ar VIS, jo īpaši attiecībā uz gada darba programmas un gada darbības pārskata sagatavošanu.” ;

"

38)  regulas 50. pantu aizstāj ar šādu:"

"50. pants

Ietekmes uz pamattiesībām uzraudzība un novērtēšana [Gr. 176]

1.  Vadības iestāde eu-LISA nodrošina, ka ir izveidotas un darbojas procedūras, ar kuru palīdzību uzrauga VIS darbības atbilstību tās izveides mērķiem saistībā ar darbības efektivitāti, izmaksu lietderīgumu, drošību un pakalpojumu kvalitāti, kā arī uzrauga, lai tiktu ievērotas pamattiesības, tostarp tiesības uz personas datu aizsardzību, tiesības uz nediskrimināciju, bērna tiesības un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību. [Gr. 177]

2.  Tehniskās apkopes uzturēšanas nolūkos vadības iestādei eu-LISA ir piekļuve vajadzīgajai informācijai, kas attiecas uz apstrādes darbībām, kuras veiktas VIS. [Gr. 178]

3.  Ik pēc diviem gadiem eu-LISA iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai ziņojumu par VIS tehnisko darbību, tostarp attiecībā uz par tās drošību un izmaksām. Minētajā ziņojumā iekļauj pārskatu par pašreizējām norisēm attiecībā uz izmaksām un projekta īstenošanu, finansiālās ietekmes izvērtējumu, kā arī informāciju par jebkādām tehniskām problēmām un riskiem, kas var ietekmēt sistēmas kopējās izmaksas. [Gr. 179]

3.a  Ja izstrādes process kavējas, eu-LISA pēc iespējas drīz informē Eiropas Parlamentu un Padomi par kavēšanās iemesliem, kā arī par tās ietekmi laika un finanšu ziņā. [Gr. 180]

4.  Ievērojot valstu tiesību aktus par konfidenciālas informācijas publicēšanu, katra dalībvalsts un Eiropols sagatavo ikgadējus ziņojumus par to, cik efektīva ir bijusi piekļuve VIS datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un šajos ziņojumos tiek ietverta informācija un statistika par

   a) konkrēto mērķi piekļuvei konsultāciju nolūkos, ietverot teroristu nodarījuma vai cita smaga noziedzīga nodarījuma veidu, piekļuvi datiem par bērniem, kas ir jaunāki par 12 gadiem; [Gr. 181]
   b) pamatotajiem iemesliem, kas norādīti saistībā ar pamatotajām aizdomām, ka šī regula attiecas uz aizdomās turēto personu, nodarījuma izdarītāju vai cietušo;
   c) cik daudz ir pieprasījumu piekļūt VIS tiesībaizsardzības nolūkos;
   ca) to lietu skaitu un veidu, kurās tika izmantotas 22.m panta 2. punktā minētās steidzamības procedūras, ieskaitot tās lietas, kurās centrālā piekļuves punkta veiktajā ex post pārbaudē šāda steidzamība netika atzīta; [Gr. 182]
   d) to lietu skaitu un veidu, kurās ir bijusi sekmīga identificēšana;
   da) statistiku par bērnu tirdzniecību, tostarp sekmīgas identificēšanas gadījumiem. [Gr. 183]

Ikgadējos dalībvalstu un Eiropola ziņojumus nosūta Komisijai līdz katra nākamā gada 30. jūnijam. Komisija gada pārskatus apkopo visaptverošā pārskatā, ko publicē līdz tā paša gada 30. decembrim. [Gr. 184]

5.  Ik pēc četriem diviem gadiem Komisija veic vispārēju VIS novērtējumu. Šajā vispārējā novērtējumā iekļauj sasniegto rezultātu analīzi salīdzinājumā ar mērķiem un pastāvīgās izmaksas, izvērtējumu par to, vai pamatojums joprojām ir spēkā, un tā ietekmi uz pamattiesībām, par šīs regulas piemērošanu saistībā ar VIS, par VIS drošību, par 31. pantā minēto noteikumu izmantošanu un par ietekmi uz turpmāko darbību. Komisija novērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei. [Gr. 185]

6.  Dalībvalstis vadības iestādei un Komisijai sniedz informāciju, kas vajadzīga, lai sagatavotu 3., 4. un 5. punktā minētos ziņojumus.

7.  Vadības iestāde sniedz Komisijai informāciju, kas nepieciešama, lai veiktu vispārējos novērtējumus, kas minēti 5. punktā.”;

"

39)  regulas 1. pielikuma nosaukumu aizstāj ar šādu:"

“Regulas 31. panta 1. punktā minēto starptautisko organizāciju saraksts”; [Gr. 186]

"

40)  aiz 22. panta iekļauj šādu IIIa un IIIb nodaļu:"

“IIIa NODAĻA

ILGTERMIŅA VĪZU UN UZTURĒŠANĀS ATĻAUJU DATU IEVADĪŠANA UN IZMANTOŠANA

22.a pants

Procedūras datu ievadei, kad pieņemts lēmums par pieteikumu ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas saņemšanai

1.  Kad pieņemts lēmums par pieteikumu ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas saņemšanai, iestāde, kas pieņēmusi lēmumu, nekavējoties izveido personas datni, ievadot 22.c vai 22.d pantā minētos datus VIS.

1.a  Iestāde, kura ir pilnvarota pieņemt lēmumu, pirms lēmuma pieņemšanas izveido atsevišķu datni. [Gr. 187]

2.  Pēc tam, kad izveidota personas datne, VIS automātiski sāk vaicājumu saskaņā ar 22.b pantu.

3.  Ja turētājs ir iesniedzis pieteikumu kā grupā ietilpstoša persona vai kopā ar ģimenes locekli, iestāde izveido personas datni katrai grupā ietilpstošajai personai un sasaista to personu datnes, kuras pieteikušās kopīgi un kurām izdota ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja. Vecāku vai likumīgo aizbildņu pieteikumus nenošķir no bērnu pieteikumiem. [Gr. 188]

4.  Ja Savienības vai valsts tiesību akti paredz, ka konkrēti dati nav jāsniedz, vai ja tos faktisku iemeslu dēļ nevar sniegt, attiecīgais datu lauks jāatzīmē ar “nav piemērojams”. Attiecībā uz pirkstu nospiedumiem sistēma ļauj nošķirt gadījumus, kad pirkstu nospiedumi nav jāsniedz saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem, un gadījumus, kad tos nevar sniegt faktiski.

22.b pants

Pārbaudes citās sistēmās

1.  VIS automātiski apstrādā datnes, lai identificētu trāpījumu(-us), vienīgi ar mērķi izvērtēt, vai persona varētu radīt apdraudējumu dalībvalstu sabiedriskajai kārtībai, iekšējai drošībai vai sabiedrības veselībai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/399 6. panta 1. punkta e) apakšpunktu. VIS izskata katru datni atsevišķi. [Gr. 189]

2.  Ik reizi, kad saskaņā ar 22.d 22.c pantu saistībā ar ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju izveido personas datni VIS iniciē vaicājumu, izmantojot [Sadarbspējas regulas (robežas un vīzas)] 6. panta 1. punktā definēto Eiropas meklēšanas portālu, lai salīdzinātu šīs regulas 22.c panta 2. punkta a), b), c), f) un g) apakšpunktā minētos datus. VIS pārbauda:

   a) vai pieteikumam izmantotais ceļošanas dokuments atbilst ceļošanas dokumentam, kas SIS paziņots kā pazaudēts, nozagts, nelikumīgi piesavināts vai atzīts par nederīgu;
   b) vai pieteikumam izmantotais ceļošanas dokuments atbilst ceļošanas dokumentam, kas SLTD datubāzēs paziņots kā pazaudēts, nozagts vai atzīts par nederīgu;
   c) vai uz pieteikuma iesniedzēju attiecas brīdinājums par ieceļošanas un uzturēšanās atteikšanu, kas ievadīts SIS;
   d) vai uz pieteikuma iesniedzēju attiecas SIS ievadīts brīdinājums par personām, ko meklē, lai tās apcietinātu nolūkā tās nodot, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi, vai ko meklē, lai tās apcietinātu nolūkā tās izdot;
   e) vai pieteikuma iesniedzējs un ceļošanas informācijas un dokuments atbilst atteiktai, atceltai vai anulētai ceļošanas atļaujai ETIAS centrālajā sistēmā (ETIAS) tostarp kontrolsarakstā;
   f) vai pieteikuma iesniedzējs un ceļošanas dokuments ir iekļauti Regulas (ES) 2018/1240 2018/XX par Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu 29. pantā [ECRIS-TCN sistēmā — attiecībā uz sodāmību par teroristu nodarījumiem un citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem], Eiropola datos, Interpola Zagto un pazaudēto ceļošanas dokumentu 34. pantā minētajā kontrolsarakstā;
   g) vai dati par pieteikuma iesniedzēju jau ir reģistrēti VIS par to pašu personu;
   h) vai pieteikumā sniegtie dati par ceļošanas dokumentu datubāzē (SLTD) un Interpola datubāzē par Ceļošanas dokumentu, neatbilst citam vīzas pieteikumam par ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas izdošanu, kas sistēmā saistīts par kuriem izdoti paziņojumi (Interpola TDAWN) ar atšķirīgiem identitātes datiem;
   i) vai pieteikuma iesniedzējs IIS ir pašlaik paziņots kā persona, kura pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu, un vai pieteikuma iesniedzējs ir iepriekš bijis paziņots kā persona, kura pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu;
   j) vai IIS ir reģistrēts, ka pieteikuma iesniedzējam ir atteikta ieceļošana;
   k) vai VIS ir reģistrēts, ka pieteikuma iesniedzējam ir bijis piemērots lēmums par īstermiņa vīzas atteikšanu, anulēšanu vai atcelšanu;
   l) vai VIS ir reģistrēts, ka pieteikuma iesniedzējam ir bijis piemērots lēmums par ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas atteikšanu, anulēšanu vai atcelšanu;
   m) vai dati par pieteikuma iesniedzēja identitāti ir reģistrēti Eiropola datos;
   n) gadījumos, ja pieteikuma iesniedzējs ir nepilngadīgais, vai uz to personu, kura attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju īsteno vecāku varu vai likumisku aizbildnību:
   i) attiecas SIS ievadīts brīdinājums attiecībā uz personām, ko meklē, lai tās apcietinātu nolūkā tās nodot, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi, vai ko meklē, lai tās apcietinātu nolūkā tās izdot;
   ii) attiecas SIS ievadīts brīdinājums par ieceļošanas un uzturēšanās atteikšanu;
   iii) vai šī persona ir tāda ceļošanas dokumenta turētājs, kas iekļauts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1240 34. pantā minētajā kontrolsarakstā.

Šis punkts nekavē iesniegt patvēruma pieteikumu jebkāda iemesla dēļ. Ja vīzas pieteikumu ir iesniegusi persona, kas cietusi no vardarbīgiem noziegumiem, piemēram, no vardarbības ģimenē vai cilvēku tirdzniecības, ko veicis tās sponsors, VIS iesniegto datni nošķir no sponsora datnes, lai aizsargātu cietušo no turpmāka apdraudējuma.

Lai novērstu nepareizu trāpījumu risku, visiem vaicājumiem, kuri attiecas uz bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem, vai cilvēkiem, kas vecāki par 75 gadiem, un kuri ir veikti, izmantojot biometriskos identifikatorus, kas iegūti vairāk nekā piecus gadus pirms atbilstības konstatēšanas, kā arī neapstiprina trešās valsts valstspiederīgā identitāti, biometrisko datu speciālists veic obligātu manuālo pārbaudi. [Gr. 190]

3.  VIS piešķir atsauci visiem trāpījumiem, kas personas datnē atklāti saskaņā ar 2. un 5. punktu. Turklāt VIS attiecīgā gadījumā identificē dalībvalsti(-s), kuras ievadītie vai piegādātie dati atklāja trāpījumu(-s), vai Eiropolu un šo informāciju reģistrē personas datnē. Vienīgā informācija, ko reģistrē, ir atsauce uz trāpījumu un datu radītāju. [Gr. 191]

3.a  Veicot vaicājumu SLTD, dati, ko EMP lietotājs izmanto tā iniciēšanai, netiek darīti pieejami Interpola datu īpašniekiem. [Gr. 192]

4.  Regulas 2. panta 2. punkta f) apakšpunkta vajadzībām meklējumos vaicājumos par izdotu vai pagarinātu ilgtermiņa vīzu, ko veic saskaņā ar 22.b panta 2. punktu, salīdzina 22.c panta 2. punktā minētos attiecīgos datus ar datiem SIS, lai noteiktu, vai uz turētāju attiecas kāds no šiem brīdinājumiem: [Gr. 193]

   a) brīdinājums par personām, kuras ir meklēšanā apcietināšanas, nodošanas vai izdošanas nolūkā;
   b) brīdinājums par bezvēsts pazudušām personām;
   c) brīdinājums par personām, ko cenšas atrast, lai tās varētu palīdzēt tiesas procesā;
   d) brīdinājums par personām un priekšmetiem saistībā ar diskrētām pārbaudēm, īpašām pārbaudēm vai izmeklēšanas pārbaudēm. [Gr. 194]

Ja šajā punktā minētajā salīdzināšanā tiek saņemta atbilde par vienu vai vairākiem trāpījumiem, VIS nosūta automātisku paziņojumu tās dalībvalsts centrālajai iestādei, kas veikusi pieprasījumu, un veic nepieciešamās turpmākās darbības.Regulas 9.a panta 5.a, 5.b, 5.c un 5.d punktu kā arī 9.c, 9.ca un 9.cb pantu piemēro pēc analoģijas, ievērojot turpmāk minētos īpašos noteikumus. [Gr. 195]

5.  Ja ir piešķirta piekļuve IIS, ETIAS un VIS datiem konsultāciju nolūkos saskaņā ar 2. punktu, trāpījumus veic tikai attiecībā uz ceļošanas atļaujas, ieceļošanas vai vīzas atteikumiem, kas ir pamatoti ar drošības apsvērumiem.

6.  Ja ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju izdod vai pagarina dalībvalsts konsulārā iestāde, piemēro 9.a pantu. [Gr. 196]

7.  Ja iestāde dalībvalsts teritorijā izdod vai pagarina uzturēšanās atļauju vai ja ilgtermiņa vīzu pagarina, piemēro šādus noteikumus:

   a) iestāde pārbauda, vai personas datnē reģistrētie dati atbilst VIS datiem vai datiem kādā no aplūkotajām ES informācijas sistēmām/datubāzēm, Eiropola datiem vai Interpola datubāzēm, kā noteikts 2. punktā;
   b) ja trāpījums saskaņā ar 2. punktu ir saistīts ar Eiropola datiem, Eiropola valsts vienību informē turpmākas rīcības veikšanai;
   c) ja dati neatbilst un ja 2. un 3. punktā noteiktās automatizētās apstrādes laikā nav atklāts neviens cits trāpījums, centrālā iestāde dzēš viltus trāpījumu no pieteikuma datnes;
   d) ja dati atbilst vai ja joprojām pastāv šaubas par pieteikuma iesniedzēja identitāti, iestāde ar datiem, kas iniciējuši trāpījumu saskaņā ar 4. punktu, rīkojas saskaņā ar ES un valsts tiesību aktos paredzētajām procedūrām, nosacījumiem un kritērijiem. [Gr. 197]

22.c pants

Personas datne, ko izveido par izdotu ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju

Personas datnē, kas izveidota saskaņā ar 22.a panta 1. punktu, ir iekļauti šādi dati:

   1) iestāde, kas izdevusi vīzu, norādot arī iestādes atrašanās vietu;
   2) šādi dati par turētāju:
   a) uzvārds; vārds(-i); dzimšanas datumsgads; pašreizējā valstspiederība(-as); dzimums; dzimšanas datums, vieta un valsts; [Gr. 198]
   b) ceļošanas dokumenta veids un numurs un ceļošanas dokumenta izdevējas valsts trīs burtu kods;
   c) ceļošanas dokumenta derīguma beigu termiņš;
   cc) iestāde, kas izdevusi ceļošanas dokumentu;
   d) nepilngadīgām personām — tās personas uzvārds un vārds(-i), kura attiecībā uz turētāju īsteno vecāku varu vai likumīga aizbildņa tiesības;
   e) fiziskas personas uzvārds, vārds un adrese vai tā darba devēja vai citas organizācijas nosaukums un adrese, kas ir pieteikuma pamatā;
   f) turētāja sejas attēls, ja iespējamskas iegūts, nofotografējot personu klātienē; [Gr. 199]
   g) divi turētāja pirkstu nospiedumi saskaņā ar attiecīgajiem Savienības un valsts tiesību aktiem;
   3) šādi dati par izdoto ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju:
   a) informācija par statusu un norāde, ka izdota ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja;
   b) lēmuma par ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas izsniegšanu pieņemšanas vieta un datums;
   c) izdotā dokumenta veids (ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja);
   d) izdotās ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas numurs;
   e) ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas derīguma termiņš.

22.d pants

Personas datne, ko izveido noteiktos gadījumos, kad atteikta ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja

Ja pieņemts lēmums atteikt ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju, jo ir uzskatāms, ka pieteikuma iesniedzējs rada apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai, sabiedriskajai drošībai vai sabiedrības veselībai, vai tādēļ, ka pieteikuma iesniedzējs uzrādījis krāpnieciskā ceļā iegūtus, viltotus vai izmainītus dokumentus, iestāde, kas to atteikusi, nekavējoties izveido personas datni ar šādiem datiem: [Gr. 200]

   a) uzvārds, uzvārds dzimšanas brīdī (bijušais(-ie) uzvārds(-i)); vārds(-i); dzimums; dzimšanas datums, vieta un valsts;
   b) pašreizējā valstspiederība un valstspiederība dzimšanas brīdī;
   c) ceļošanas dokumenta veids, numurs, izdevējiestāde, izdošanas datums un derīguma termiņš;
   d) nepilngadīgām personām — tās personas uzvārds un vārds(-i), kura attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju īsteno vecāku varu vai likumīga aizbildņa tiesības;
   e) uzvārds, vārds un adrese fiziskai personai, kas ir pieteikuma pamatā;
   f) pieteikuma iesniedzēja sejas attēls, ja iespējams kas iegūts, nofotografējot personu klātienē; [Gr. 202]
   g) divi pieteikuma iesniedzēja pirkstu nospiedumi saskaņā ar attiecīgajiem Savienības un valsts tiesību aktiem;
   h) informācija, ka ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja ir atteikta, jo ir uzskatāms, ka pieteikuma iesniedzējs rada apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai, sabiedriskajai drošībai vai sabiedrības veselībai, vai tādēļ, ka pieteikuma iesniedzējs uzrādījis krāpnieciskā ceļā iegūtus, viltotus vai izmainītus dokumentus; [Gr. 203]
   i) iestāde, kas atteikusi ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju, norādot arī iestādes atrašanās vietu;
   j) lēmuma atteikt ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju pieņemšanas vieta un datums.

22.e pants

Dati, ko papildus iekļauj par atceltu ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju

1.  Ja pieņemts lēmums uzturēšanās atļauju vai ilgtermiņa vīzu atcelt vai arī saīsināt ilgtermiņa vīzas derīguma termiņu, vīzu iestāde, kas pieņēmusi šo lēmumu, personas datnē ievada šādus datus:

   a) statusa informācija, kas norāda, ka ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja ir atcelta vai ilgtermiņa vīzas derīguma termiņš ir ticis saīsināts;
   b) iestāde, kas atcēlusi ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju vai saīsinājusi ilgtermiņa vīzas derīguma termiņu, norādot arī iestādes atrašanās vietu;
   c) lēmuma pieņemšanas vieta un datums;
   d) attiecīgā gadījumā — jaunais ilgtermiņa vīzas derīguma termiņa beigu datums;
   e) vīzas uzlīmes numurs, ja vīzas termiņu saīsina, izmantojot jaunu vīzas uzlīmi.

2.  Personas datnē norāda arī ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas atcelšanas vai ilgtermiņa vīzas derīguma termiņa saīsināšanas pamatu(-s) saskaņā ar 22.d panta h) punktā noteikto.

22.f pants

Dati, ko papildus iekļauj par pagarinātu ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju

Ja pieņemts lēmums uzturēšanās atļauju vai ilgtermiņa vīzu pagarināt, iestāde, kas to pagarinājusi, personas datnē ievada šādus datus:

   a) informācija par statusu, norādot, ka pagarināta ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja;
   b) iestāde, kas pagarinājusi ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju, norādot arī iestādes atrašanās vietu;
   c) lēmuma pieņemšanas vieta un datums;
   d) ilgtermiņa vīzai — vīzas uzlīmes numurs, ja vīzu pagarina, izmantojot jaunu vīzas uzlīmi;
   e) pagarinātā derīguma termiņa beigu datums.

22.g pants

Piekļuve datiem, lai pārbaudītu ilgtermiņa vīzas un uzturēšanās atļaujas ārējās robežas šķērsošanas vietās

1.  Tikai tādēļ, lai pārbaudītu dokumenta turētāju identitāti un/vai ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas autentiskumu un derīgumu un to, vai persona nav uzskatāma par apdraudējumu kādas dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai, iekšējai drošībai vai sabiedrības veselībai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/399 6. panta 1. punkta e) apakšpunktu, iestādēm, kuru kompetencē ir veikt pārbaudes ārējās robežas šķērsošanas vietās saskaņā ar minēto regulu, ir piekļuve meklēšanai pēc dokumenta numura kopā ar vienu vai vairākiem šīs regulas 22.c panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem datu veidiem. [Gr. 204]

2.  Ja, meklējot pēc 1. punktā minētajiem datiem, tiek noskaidrots, ka VIS ir reģistrēti dati par dokumenta turētāju, kompetentajai robežkontroles iestādei nodrošina piekļuvi konsultāciju nolūkos vienīgi 1. punktā minētajiem mērķiem šādiem datiem personas datnē:

   a) informācijai par ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas statusu, kurā ir norādīts, vai tā izdota, atsaukta vai pagarināta;
   b) datiem, kas minēti 22.c panta 3. punkta c), d) un e) apakšpunktā;
   c) attiecīgā gadījumā — datiem, kas minēti 22.e panta 1. punkta d) un e) apakšpunktā;
   d) attiecīgā gadījumā — datiem, kas minēti 22.f panta d) un e) punktā;
   e) fotogrāfijāmsejas attēliem, kas minētas minēti 22.c panta 2. punkta f) apakšpunktā. [Gr. 205]

22.h pants

Piekļuve datiem, lai veiktu pārbaudes dalībvalstu teritorijā

1.  Tikai tādēļ, lai pārbaudītu ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas turētāja identitāti un dokumenta autentiskumu un īstumu vai to, vai persona nerada apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai, iekšējai drošībai vai sabiedrības veselībai kādā no dalībvalstīm, iestādēm, kas ir tiesīgas dalībvalstu teritorijā pārbaudīt, vai ir izpildītas prasības attiecībā uz ieceļošanu, atrašanos un uzturēšanos dalībvalstu teritorijā, un attiecīgā gadījumā — policijas iestādēm ir piekļuve meklēšanai pēc ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas uzlīmes numura kopā ar vienu vai vairākiem 22.c panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem datu veidiem. [Gr. 206]

2.  Ja, meklējot ar 1. punktā minētajiem datiem, tiek noskaidrots, ka VIS ir reģistrēti dati par vīzas turētāju, kompetentajai iestādei nodrošina piekļuvi konsultāciju nolūkos vienīgi 1. punktā minētajiem mērķiem šādiem datiem personas datnē un, ja nepieciešams, tai piesaistītajās datnēs saskaņā ar 22.a panta 4. punktu:

   a) informācijai par ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas statusu, kurā ir norādīts, vai tā izdota, atsaukta vai pagarināta;
   b) datiem, kas minēti 22.c panta 3. punkta c), d) un e) apakšpunktā;
   c) attiecīgā gadījumā — datiem, kas minēti 22.e panta 1. punkta d) un e) apakšpunktā;
   d) attiecīgā gadījumā — datiem, kas minēti 22.f panta d) un e) punktā;
   e) fotogrāfijāmsejas attēliem, kas minētas minēti 22.c panta 2. punkta f) apakšpunktā. [Gr. 207]

22.i pants

Piekļuve datiem, lai noteiktu atbildību par starptautiskās aizsardzības pieteikumiem

1.  Patvēruma jautājumos kompetentajām iestādēm ir piekļuve meklēšanai pēc tādas personas pirkstu nospiedumiem, kura lūdz starptautisko aizsardzību, vienīgi nolūkā noteikt dalībvalsti, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 604/2013 12. pantu ir atbildīga par starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu.

Ja tādas personas pirkstu nospiedumi, kura lūdz starptautisko aizsardzību, nav izmantojami vai ja meklēšana pēc pirkstu nospiedumiem neizdodas, meklēšanu veic, izmantojot ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas numuru kopā ar 22.c panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem datiem.

2.  Ja, meklējot ar 1. punktā minētajiem datiem, tiek noskaidrots, ka VIS ir reģistrēta ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja, kompetentajai patvēruma iestādei piešķir piekļuvi konsultāciju nolūkos vienīgi 1. punktā minētajiem mērķiem šādiem pieteikuma datnes datiem un g) apakšpunktā minētiem datiem piesaistītajās laulātā un bērnu datnēs saskaņā ar 22.a panta 4. punktu:

   a) iestādei, kas izdevusi vai pagarinājusi ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju;
   b) datiem, kas minēti 22.c panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā,
   c) dokumenta veidam;
   d) ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas derīguma termiņam;
   f) fotogrāfijām, kas minētas 22.c panta 2. punkta f) apakšpunktā;
   g) regulas 22.c panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētajiem piesaistīto pieteikuma datņu datiem par laulāto un bērniem.

3.  VIS datiem konsultāciju nolūkos saskaņā ar šā panta 1. un 2. punktu piekļūst tikai izraudzītas valsts iestādes, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 603/2013 27. pantā.

22.j pants

Piekļuve datiem, lai izskatītu starptautiskās aizsardzības pieteikumus

1.  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 603/2013 27. pantu kompetentajām iestādēm ir piekļuve meklēšanai pēc tādas personas pirkstu nospiedumiem, kura lūdz starptautisko aizsardzību, vienīgi nolūkā pārbaudīt starptautiskās aizsardzības pieteikumus.

Ja tādas personas pirkstu nospiedumi, kura lūdz starptautisko aizsardzību, nav izmantojami vai ja meklēšana pēc pirkstu nospiedumiem neizdodas, meklēšanu veic, izmantojot ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās dokumenta numuru kopā ar 22.c panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem datiem vai 22.d panta a), b), c) un f) punktā minētajiem datiem.

2.  Ja, meklējot ar 1. punktā minētajiem datiem, tiek noskaidrots, ka VIS ir reģistrēti dati par personu, kas lūdz starptautisko aizsardzību, kompetentajai patvēruma iestādei ir konsultāciju nolūkos — vienīgi 1. punktā minētajiem mērķiem — piekļuve datiem, kas ievadīti par pieteikuma iesniedzēja ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju, kura ir izdota, atteikta, atsaukta vai kuras derīguma termiņš ir pagarināts, kā minēts 22.c, 22.d, 22.e un 22.f pantā, un piesaistītajai(-ām) pieteikuma datnei(-ēm) saskaņā ar 22.a panta 3. punktu.

3.  VIS datiem konsultāciju nolūkos saskaņā ar šā panta 1. un 2. punktu piekļūst tikai izraudzītas valsts iestādes, kas minētas Regulas (ES) Nr. 603/2013 27. pantā.

IIIb NODAĻA

Procedūra un nosacījumi piekļuvei VIS tiesībaizsardzības nolūkos

22.k pants

Dalībvalstu izraudzītās iestādes

1.  Dalībvalstis izraugās iestādes, kurām ir tiesības atbilstošos un stingri definētos apstākļos, kā minēts 22.n pantā, konsultāciju nolūkos piekļūt VIS uzglabātajiem datiem, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus. Minētās iestādes drīkst aplūkot datus par bērniem, kas ir jaunāki par 12 gadiem, tikai tādēļ, lai aizsargātu pazudušus bērnus vai smagos noziegumos cietušus bērnus. [Gr. 208]

2.  Katrai dalībvalstij ir stingri ierobežots izraudzīto iestāžu saraksts. Katra dalībvalsts paziņo eu-LISA un Komisijai par savām izraudzītajām iestādēm un var jebkurā laikā grozīt vai aizstāt savu paziņojumu. [Gr. 209]

3.  Katra dalībvalsts izraugās centrālo piekļuves punktu, kam ir piekļuve VIS. Centrālais piekļuves punkts pārliecinās, ka ir izpildīti 22.n pantā paredzētie nosacījumi, lai pieprasītu piekļuvi VIS.

Izraudzītā iestāde un centrālais piekļuves punkts var būt vienas organizācijas daļa, ja tas ir atļauts valsts tiesību aktos, bet, pildot šajā regulā paredzētos uzdevumus, centrālais piekļuves punkts rīkojas pilnīgi neatkarīgi no izraudzītajām iestādēm. Centrālais piekļuves punkts ir nošķirts no izraudzītajām iestādēm un nesaņem no tām norādījumus par tādas pārbaudes iznākumu, kuru tas veic neatkarīgi.

Dalībvalstis var izraudzīties vairāk nekā vienu centrālo piekļuves punktu, lai atspoguļotu valsts organizatorisko un administratīvo struktūru saskaņā ar konstitucionālajām vai juridiskajām prasībām.

4.  Katra dalībvalsts paziņo eu-LISA un Komisijai par savu centrālo piekļuves punktu un var jebkurā laikā grozīt vai aizstāt savu paziņojumu.

5.  Valsts līmenī katrai dalībvalstij ir saraksts ar izraudzīto iestāžu operatīvajām vienībām, kurām ir atļauja pieprasīt piekļuvi VIS uzglabātajiem datiem, izmantojot centrālo(-os) piekļuves punktu(-us).

6.  Tikai pienācīgi pilnvarotiem centrālā(-o) piekļuves punkta(-u) darbiniekiem ir atļauts piekļūt VIS saskaņā ar 22.m un 22.n pantu.

22.l pants

Eiropols

1.  Eiropols izraugās vienu no savām operatīvajām vienībām par “Eiropola izraudzīto iestādi” un pilnvaro to pieprasīt piekļuvi VIS, izmantojot 2. punktā minēto VIS izraudzīto centrālo piekļuves punktu, lai atbalstītu un stiprinātu dalībvalstu rīcību teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanā, atklāšanā un izmeklēšanā.

2.  Par centrālo piekļuves punktu Eiropols izraugās specializētu vienību ar pienācīgi pilnvarotām Eiropola amatpersonām. Centrālais piekļuves punkts pārbauda, vai ir izpildīti 22.p pantā paredzētie nosacījumi piekļuves pieprasīšanai VIS.

Centrālais piekļuves punkts, veicot savus uzdevumus saskaņā ar šo regulu, rīkojas pilnīgi neatkarīgi un nesaņem norādījumus no 1. punktā minētās Eiropola izraudzītās iestādes attiecībā uz pārbaudes rezultātu. [Gr. 210]

22.m pants

Procedūra piekļuvei VIS tiesībaizsardzības nolūkos

1.  Operatīvā vienība, kas minēta 22.k panta 5. punktā, iesniedz centrālajam piekļuves punktam, kurš minēts 22.k panta 3. punktā, pamatotu elektronisku vai rakstisku pieprasījumu piekļuvei VIS glabātajiem datiem. Kad centrālais(-ie) piekļuves punkts(-i) saņem piekļuves pieprasījumu, tas(tie) pārbauda, vai ir izpildīti 22.n pantā minētie piekļuves nosacījumi. Ja piekļuves nosacījumi ir izpildīti, centrālais(-ie) piekļuves punkts(-i) apstrādā pieprasījumus. VIS datus, kuriem ir piekļūts, nosūta 22.k panta 5. punktā minētajām operatīvajām vienībām tā, lai neapdraudētu datu drošību.

2.  Īpašas steidzamības gadījumā, kad ir jānovērš tūlītējs apdraudējums cilvēka dzīvībai, kas saistīts ar teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, centrālais(-ie) piekļuves punkts(-i) apstrādā pieprasījumu nekavējoties un tikai ex post pārbauda, vai ir izpildīti visi 22.n panta nosacījumi, tostarp to, vai faktiski pastāvēja steidzams gadījums. Ex post pārbaudi veic bez liekas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā septiņas darba dienas pēc pieprasījuma apstrādes.

3.  Ja ex post pārbaudē tiek secināts, ka piekļuve VIS datiem nav bijusi pamatota, visas iestādes, kas ir piekļuvušas šādiem datiem, nekavējoties dzēš no VIS iegūto informāciju un informē centrālos piekļuves punktus par šādu dzēšanu. [Gr. 211]

22.n pants

VIS datu pieejamības nosacījumi dalībvalstu izraudzītajām iestādēm

1.  Neskarot Regulas 2018/XX [par sadarbspēju (robežas un vīzas)] 22. pantu, izraudzītās iestādes var piekļūt VIS konsultāciju nolūkos, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi: [Gr. 212]

   a) piekļuve datiem konsultāciju nolūkos ir vajadzīga un samērīga, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu teroristu nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus;
   b) piekļuve konsultāciju nolūkos ir vajadzīga konkrētā lietā un ir samērīga tai;
   c) pastāv pamatots iemesls uzskatīt, ka piekļuve VIS datiem konsultāciju nolūkos būtiski palīdzēs novērst, atklāt vai izmeklēt kādu no attiecīgajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, jo īpaši tad, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu aizdomās turētais, nodarījuma izdarītājs vai cietušais ietilpst kādā no kategorijām, uz kuru attiecas šī regula;
   ca) ja meklēšana tiek veikta pēc pirkstu nospiedumiem, — ir uzsākta iepriekšēja meklēšana pārējo dalībvalstu automātiskajā pirkstu nospiedumu identificēšanas sistēmā saskaņā ar Lēmumu 2008/615/TI, kurās pirkstu nospiedumu salīdzināšana ir tehniski pieejama, un vai nu minētā meklēšana ir veikta pilnībā, vai minētā meklēšana nav pilnībā veikta 24 stundu laikā pēc tās sākšanas [Gr. 213]
   d) ja vaicājums CIR veikts saskaņā ar Regulas 2018/XX [par sadarbspēju (robežas un vīzas)] 22. pantu, minētās regulas Regulas 2018/XX [par sadarbspēju (robežas un vīzas)] 22. panta 5. punktā minētā saņemtā atbilde norāda, ka dati glabājas VIS. [Gr. 214]

2.  Šā panta 1. punkta d) apakšpunktā minētie nosacījumi nav jāizpilda situācijās, kad piekļuve VIS nepieciešama kā līdzeklis, lai konsultāciju nolūkos aplūkotu ceļošanas vēsturi vai atļautas uzturēšanās periodus dalībvalstu teritorijā par zināmu personu, ko tur aizdomās par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu, šāda nodarījuma izdarītāju vai iespējamu cietušo.

3.  Piekļuve VIS datiem konsultāciju nolūkos tiek sniegta tikai attiecībā uz meklējumiem ar jebkuriem no šādiem datiem pieteikuma datnē vai personas datnē: [Gr. 215]

   a) uzvārdu(-iem), vārdu(-iem), dzimšanas datumugadu, valstspiederību(-ām) un/vai dzimumu; [Gr. 216]
   b) ceļošanas dokumenta vai dokumentu veidu un numuru, izdevējvalsts trīs burtu kodu un ceļošanas dokumenta derīguma beigu termiņu;
   c) vīzas uzlīmes numuru vai ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās dokumenta numuru un attiecīgi vīzas, ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās dokumenta derīguma beigu termiņu;
   d) pirkstu nospiedumiem, tostarp latentiem pirkstu nospiedumiem;
   e) sejas attēlu.

3.a  Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu par vajadzīgās tehnoloģijas iespējamību, pieejamību, gatavību un uzticamību, lai izmantotu sejas attēlus personu identificēšanai. [Gr. 217]

3.b  Šā panta 3. punkta e) apakšpunktā minētais sejas attēls nav vienīgais meklēšanas kritērijs. [Gr. 218]

4.  Ja meklēšana ir sekmīgakonstatēts trāpījums, piekļuve VIS datiem konsultāciju nolūkos ietver piekļuvi šajā šā panta 3. punktā minētajiem datiem, kā arī jebkuriem citiem datiem, kas iegūti no pieteikuma datnes vai personas datnes, tostarp datiem, kas ievadīti attiecībā uz jebkuru izdotu, atteiktu, anulētu, atceltu vai pagarinātu dokumentu. Piekļuvi 9. panta 4. punkta l) apakšpunktā minētajiem datiem, kas reģistrēti pieteikuma datnē, piešķir tikai tad, ja piekļuve šiem datiem konsultāciju nolūkos ir tieši pieprasīta pamatotā pieprasījumā un apstiprināta neatkarīgā pārbaudē. [Gr. 219]

22.o pants

Piekļuve VIS personu identificēšanai īpašās situācijās

Atkāpjoties no 22.n panta 1. punkta, izraudzītajām iestādēm nav pienākuma izpildīt minētajā punktā paredzētos nosacījumus piekļuvei VIS, lai identificētu personas (jo īpaši bērnus), kuras ir pazudušas bez vēsts, nolaupītas vai identificētas kā cilvēku tirdzniecības upuri un saistībā ar kurām ir nopietns pamats uzskatīt, ka piekļuve VIS datiem konsultāciju nolūkos palīdzēs tās identificēt un palīdzēs konkrētu cilvēku tirdzniecības gadījumu izmeklēšanā. Šādās situācijās izraudzītās iestādes var VIS veikt šo personu pirkstu nospiedumu meklēšanu. [Gr. 220]

Ja šo personu pirkstu nospiedumi nav izmantojami vai ja meklēšana pēc pirkstu nospiedumiem neizdodas, meklēšanu veic pēc 9. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktā vai 22.c panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētajiem datiem. [Gr. 221]

Ja konstatēts trāpījums, piekļuve VIS datiem konsultāciju nolūkos ietver piekļuvi visiem 9. pantā, 22.c vai 22.d pantā minētajiem datiem, kā arī 8. panta 3. un 4. punktā vai 22.a panta 3. punktā minētajiem datiem. [Gr. 222]

22.p pants

Procedūra un nosacījumi Eiropola piekļuvei VIS datiem

1.  Eiropolam ir piekļuve VIS datiem konsultāciju nolūkos, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

   a) piekļuve datiem konsultāciju nolūkos ir vajadzīga un samērīga, lai atbalstītu un stiprinātu dalībvalstu rīcību Eiropola pilnvaru jomā ietilpstošu teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanā, atklāšanā vai izmeklēšanā;
   b) piekļuve konsultāciju nolūkos ir vajadzīga konkrētā lietā un ir samērīga tai;
   c) pastāv pamatots iemesls uzskatīt, ka piekļuve VIS datiem konsultāciju nolūkos būtiski palīdzēs novērst, atklāt vai izmeklēt kādu no attiecīgajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, jo īpaši tad, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka par teroristu nodarījumu vai citu smagu noziedzīgu nodarījumu aizdomās turētais, nodarījuma izdarītājs vai cietušais ietilpst kādā no kategorijām, uz kuru attiecas šī regula;
   d) ja vaicājums CIR veikts saskaņā ar Regulas 2018/XX [par sadarbspēju (robežas un vīzas)] 22. pantu, minētās regulas 22. panta 3. punktā minētā saņemtā atbilde norāda, ka dati glabājas VIS.

2.  Attiecīgi piemēro 22.n panta 2., 3. un 4. punktā paredzētos nosacījumus.

3.  Eiropola izraudzītā iestāde var iesniegt Eiropola centrālajam piekļuves punktam, kas minēts 22.k 22.l panta 32. punktā, pamatotu elektronisku pieprasījumu par piekļuvi konsultāciju nolūkos visiem VIS glabātajiem datiem vai īpašam datu kopumam. Kad Eiropola centrālais piekļuves punkts saņem piekļuves pieprasījumu, tas pārbauda, vai ir izpildīti 1. un 2. punktā minētie piekļuves nosacījumi. Ja visi piekļuves nosacījumi ir izpildīti, centrālā(-o) piekļuves punkta(-u) pienācīgi pilnvarotie darbinieki apstrādā pieprasījumus. VIS datus, kuriem ir piekļūts, nosūta 22.l panta 1. punktā minētajām operatīvajām vienībām tā, lai neapdraudētu datu drošību. [Gr. 223]

4.  Informāciju, ko Eiropols ieguvis, piekļūstot VIS datiem konsultāciju nolūkos, var apstrādāt tikai tad, ja šādas informācijas izcelsmes dalībvalsts ir devusi tam atļauju. Minēto atļauju saņem ar minētās dalībvalsts Eiropola valsts nodaļas starpniecību.

22.q pants

Reģistrēšana un dokumentēšana

1.  Katra dalībvalsts un Eiropols nodrošina, lai visas datu apstrādes darbības saistībā ar piekļuves pieprasījumiem VIS datiem saskaņā ar IIc IIIb nodaļu tiktu reģistrētas vai dokumentētas ar mērķi pārbaudīt, nolūkā uzraudzīt, vai pieprasījums atbilst pieņemamības nosacījumiem, uzraudzīt datu apstrādes likumību, datu integritāti un drošību, kā arī iespējamo ietekmi uz pamattiesībām, un veikt pašuzraudzību.

Ierakstus vai dokumentus aizsargā ar piemērotiem pasākumiem pret neatļautu piekļuvi, un tos dzēš divus gadus pēc izveides, ja vien tie nav nepieciešami jau sāktās uzraudzības procedūrās. [Gr. 224]

2.  Reģistrā vai dokumentācijā visos gadījumos sniedz šādu informāciju:

   a) precīzu mērķi pieprasījumam piekļūt VIS datiem, tostarp kāds ir attiecīgais teroristu nodarījums vai cits smags noziedzīgs nodarījums, savukārt Eiropols norāda konkrēto piekļuves pieprasījuma mērķi;
   b) atsauci uz valsts datni;
   c) datumu un precīzu laiku, kad centrālais piekļuves punkts ir nosūtījis VIS centrālajai sistēmai piekļuves pieprasījumu;
   d) tās iestādes nosaukumu, kura ir pieprasījusi piekļuvi konsultāciju nolūkos;
   e) attiecīgā gadījumā — lēmumu, kas pieņemts attiecībā uz ex-post pārbaudi;
   f) datus, kas izmantoti konsultāciju nolūkos;
   g) saskaņā ar valsts noteikumiem vai Regulu (ES) 2016/794, vai attiecīgā gadījumā ar Regulu (ES) 2018/1725 tās amatpersonas unikālo lietotāja identitāti, kura veica meklēšanu, un tās amatpersonas unikālo lietotāja identitāti, kas lika datus meklēt. [Gr. 225]

3.  Reģistrus un dokumentāciju izmanto tikai tam, lai uzraudzītu datu apstrādes likumību un ietekmi uz pamattiesībām un nodrošinātu datu integritāti un drošību. Šīs regulas 50. pantā minētajai uzraudzībai un novērtēšanai drīkst izmantot tikai reģistrus, kas nesatur personas datus. Uzraudzības iestādei, kura izveidota saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/680 41. panta 1. punktu un kura ir atbildīga par to, lai pārbaudītu, vai pieprasījums atbilst nosacījumiem, un lai uzraudzītu datu apstrādes likumību un datu integritāti un drošību, pēc tās pieprasījuma nodrošina piekļuvi minētajiem reģistriem, lai tā varētu pildīt savus uzdevumus. [Gr. 226]

22.r pants

VIS datu pieejamības nosacījumi izraudzītajām iestādēm dalībvalstī, kurā šī regula vēl nav piemērota

1.  Izraudzītajām iestādēm dalībvalstī, kurā šī regula vēl nav piemērota, piekļuvi VIS konsultāciju nolūkos īsteno, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

   a) piekļuve tiek pieprasīta tām piešķirto pilnvaru ietvaros;
   b) piekļuvei piemēro tos pašus nosacījumus, kas minēti 22.n panta 1. punktā;
   c) pirms piekļuves tiek iesniegts pienācīgi pamatots rakstisks vai elektronisks pieprasījums tās dalībvalsts izraudzītajai iestādei, kurā piemēro šo regulu; pēc tam šī iestāde pieprasa, lai valsts centrālais(-ie) piekļuves punkts(-i) piekļūtu VIS datiem konsultāciju nolūkos.

2.  Dalībvalsts, kurā šo regulu vēl nepiemēro, dara savu vīzu informāciju pieejamu dalībvalstīm, kurās šo regulu piemēro, pamatojoties uz pienācīgi pamatotu rakstisku vai elektronisku pieprasījumu un ievērojot 22.n panta 1. punktā minētos nosacījumus.

_____________

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 603/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (OV L 180, 29.6.2013., 1. lpp.)”.

22.ra pants (jauns)

Tādu personas datu aizsardzība, kuriem piekļūts saskaņā ar IIIb nodaļu

1.   Ikviena dalībvalsts nodrošina, ka tās normatīvo un administratīvo aktu noteikumi, kas pieņemti, ievērojot Direktīvu (ES) 2016/680, ir piemērojami arī attiecībā uz piekļuvi VIS, ko veic to valsts iestādes saskaņā ar šo nodaļu, tostarp attiecībā uz to personu tiesībām, kuru datiem šādā veidā piekļūts.

2.   Direktīvas (ES) 2016/680 41. panta 1. punktā minētā uzraudzības iestāde uzrauga, vai dalībvalstu piekļuve personas datiem saskaņā ar šo nodaļu ir likumīga, tostarp vai likumīga ir šādu datu pārsūtīšana uz VIS un no VIS. Attiecīgi piemēro šīs regulas 41. panta 3. un 4. punktu.

3.   Eiropola veiktā personas datu apstrāde, ievērojot šo regulu, notiek saskaņā ar Regulu (ES) 2016/794, un to uzrauga Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.

4.   Personas datus, kuriem VIS ir piekļūts saskaņā ar šo nodaļu, apstrādā vienīgi nolūkā novērst, atklāt vai izmeklēt konkrētu lietu, saistībā ar kuru dalībvalsts vai Eiropols ir pieprasījis datus.

5.   eu-LISA, izraudzītās iestādes, centrālie piekļuves punkti un Eiropols glabā 22.q pantā minētos ierakstus par meklēšanu nolūkā ļaut uzraudzības iestādei, kas minēta Direktīvas (ES) 2016/680 41. panta 1. punktā, un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam uzraudzīt datu apstrādes atbilstību Savienības un valsts datu aizsardzības noteikumiem. Izņemot datus, kas turēti minētajā nolūkā, personas datus, kā arī ierakstus par veikto meklēšanu pēc 30 dienām dzēš no visām valstu un Eiropola datnēm, ja vien minētie dati un ieraksti nav nepieciešami saistībā ar konkrētu kriminālizmeklēšanu, kuras vajadzībām attiecīgā dalībvalsts vai Eiropols ir pieprasījis šos datus. [Gr. 227]

"

2. pants

Grozījumi Lēmumā 2004/512/EKLēmuma 2004/512/EK atcelšana [Gr. 228]

Lēmuma Lēmumu 2004/512/EK 1. panta 2. punktu aizstāj ar šāduatceļ. Atsauces uz lēmumu uzskata par atsaucēm uz Regulu (EK) Nr. 767/2008, un tās lasāmas saskaņā ar 2. pielikumā iekļauto atbilstības tabulu:"

“2. Vīzu informācijas sistēmas pamatā ir centralizēta arhitektūra, un to veido

   a) kopējais identitātes repozitorijs, kas minēts [Regulas 2018/XX par sadarbspēju 17. panta 2. punkta a) apakšpunktā];
   b) centrāla informācijas sistēma, turpmāk “Centrālā vīzu informācijas sistēma” (VIS);
   c) saskarne katrā no dalībvalstīm (turpmāk “valsts saskarne” (NI-VIS)), kas nodrošina savienojumu ar konkrētās dalībvalsts attiecīgo centrālo valsts iestādi, vai valsts vienotā saskarne (VVS) katrā dalībvalstī, kuras pamatā ir kopējas tehniskās specifikācijas un kura ir identiska visās dalībvalstīs un ļauj centrālajai sistēmai pieslēgties dalībvalstu infrastruktūrām;
   d) komunikācijas infrastruktūra starp VIS un valsts saskarnēm;
   e) drošs sakaru kanāls starp VIS un IIS centrālo sistēmu;
   f) droša komunikācijas infrastruktūra starp VIS centrālo sistēmu un centrālajām infrastruktūrām, kuras ir Eiropas meklēšanas portālam, kas izveidots ar [Regulas 2017/XX par sadarbspēju 6. pantu], kopējam biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojumam, kas izveidots ar [Regulas 2017/XX par sadarbspēju 12. pantu], kopējam identitātes repozitorijam, kas izveidots ar [Regulas 2017/XX par sadarbspēju 17. pantu], un vairāku identitāšu detektoram (MID), kas izveidots ar [Regulas 2017/XX par sadarbspēju 25. pantu];
   g) mehānisms, lai apspriestos par pieteikumiem un veiktu informācijas apmaiņu centrālo vīzu iestāžu starpā (“VIS pasts”);
   h) pārvadātāja vārteja;
   i) drošs tīmekļa pakalpojumus, kas ļauj sazināties starp VIS, no vienas puses, un pārvadātāja vārteju un starptautiskajām sistēmām (Interpola sistēmas/datubāzes), no otras puses;
   j) datu repozitorijs ziņošanas un statistikas vajadzībām.

Ciktāl tehniski iespējams, centrālā sistēma, valstu vienotās saskarnes, tīmekļa pakalpojums, pārvadātāja vārteja un VIS komunikāciju infrastruktūra koplieto un turpina izmantot attiecīgi IIS centrālās sistēmas, IIS valstu vienoto saskarņu, ETIAS pārvadātāja vārtejas, IIS tīmekļa pakalpojuma un IIS komunikāciju infrastruktūras aparatūras un programmatūras sastāvdaļas.”. [Gr. 229]

"

3. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 810/2009

Padomes Regulu (EK) Nr. 810/2009 groza šādi:

1)  regulas 10. panta 3. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“c) iesniedz fotoattēlu saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1683/95 izklāstītajiem standartiem vaiatļauj iegūt sejas attēlu, nofotografējot personu klātienē, ja pieteikums tiek iesniegts pirmoreiz un pēc tam vismaz ik pēc 59 mēnešiem, — saskaņā ar šīs regulas 13. pantā izklāstītajiem standartiem;.”; [Gr. 230]

"

2)  regulas 13. pantu groza šādi:

a)  panta 2. punkta pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu:"

“– pieteikuma iesniegšanas laikā klātienē uzņemtu fotoattēlu digitālā formātā;sejas attēlu”; [Gr. 231]

"

b)  panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:"

“Ja pirkstu nospiedumi un klātienē uzņemta pietiekamas kvalitātes fotogrāfija, kas no pieteikuma iesniedzēja iegūti kā daļa no pieteikuma, ir iekļauti VIS pirms mazāk nekā 59 mēnešiem, skaitot no jaunā pieteikuma iesniegšanas dienas, tad turpmāko pieteikumu vajadzībām var izmantotizmanto to [datu] kopijas.”; [Gr. 232]

"

c)  panta 7. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“a) bērni, kas nav sasnieguši 6 gadu vecumu un personas, kas vecākas par 70 gadiem;”; [Gr. 253]

"

d)  panta 8. punktu svītro;

3)  regulas 21. pantu groza šādi:

a)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

“2. Par katru pieteikumu VIS veic pārbaudi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 8. panta 2. punktu, 15. un 9.a pantu. Lai izvairītos no kļūdainiem atteikumiem un kļūdainas identifikācijas, dalībvalstis nodrošina, ka pilnīgi tiek izmantoti visi šajos pantos minētie meklēšanas kritēriji.”;

"

b)  pievieno šādu 3.a un 3.b punktu:"

“3.a Lai izvērtētu 3. punktā noteiktos ieceļošanas nosacījumus, konsulāts ņem vērā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 9.c pantu veikto pārbaužu rezultātus šādās datubāzēs:

   a) SIS un SLTD — lai pārbaudītu, vai pieteikumam izmantotais ceļošanas dokuments neatbilst ceļošanas dokumentam, kas paziņots kā pazaudēts, nozagts vai anulēts, un vai pieteikumam izmantotais ceļošanas dokuments neatbilst ceļošanas dokumentam, kas reģistrēts Interpola TDAWN lietāatzīts par nederīgu; [Gr. 233]
   b) ETIAS centrālajā sistēmā — lai pārbaudītu, vai pieteikuma iesniedzējs atbilst atteiktam, atceltam vai anulētam ceļošanas atļaujas pieteikumam;
   c) VIS — lai pārbaudītu, vai pieteikumā sniegtie dati par ceļošanas dokumentu neatbilst citam vīzas pieteikumam, kas saistīts ar dažādiem identitātes datiem, kā arī to, vai pieteikuma iesniedzējam nav bijis piemērots lēmums par īstermiņa vīzas atteikumu, atsaukšanu vai anulēšanu;
   d) IIS — lai pārbaudītu, vai pieteikuma iesniedzējs pašlaik nav paziņots kā persona, kura pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu, un vai pieteikuma iesniedzējam iepriekš nav atteikta ieceļošana;
   e) Eurodac — lai pārbaudītu, vai pieteikuma iesniedzējam nav atsaukts vai noraidīts starptautiskās aizsardzības pieteikums;
   f) Eiropola datos — lai pārbaudītu, vai pieteikumā sniegtie dati atbilst šajā datubāzē reģistrētajai informācijai;
   g) ECRIS-TCN sistēmā — lai pārbaudītu, vai pieteikuma iesniedzējs atbilst personai, kuras dati šajā datubāzē iekļauti par teroristu nodarījumiem vai citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem; [Gr. 234]
   h) SIS — lai pārbaudītu, vai uz pieteikuma iesniedzēju, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi, neattiecas brīdinājums par personām, kuras ir meklēšanā apcietināšanas un nodošanas nolūkā vai pieteikuma iesniedzējs netiek meklēts apcietināšanai izdošanas nolūkā.

Konsulātam ir piekļuve pieteikuma datnei un saistītajai(-ām) pieteikuma datnei(-ēm), ja tādas ir, kā arī pārbaužu rezultātiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 9.c pantu.

3.b  Vīzu iestāde veic vaicājumu vairāku identitāšu detektorā un kopējā identitātes repozitorijā, kas minēts Regulas 2018/XX [par sadarbspēju (robežas un vīzas)] 4. panta 37. punktā, vai SIS, vai abos, lai novērtētu saistīto identitāšu atšķirības, un veic jebkādu papildu pārbaudi, kas vajadzīga, lai pieņemtu lēmumu par saiknes statusu un krāsu, kā arī lēmumu par attiecīgās personas vīzas izdošanu vai izdošanas atteikumu.

Saskaņā ar Regulas 2018/XX [par sadarbspēju (robežas un vīzas)] 59. panta 1. punktu šo punktu piemēro tikai pēc vairāku identitāšu detektora darbības sākšanas.”;

"

c)  panta 4. punktu aizstāj ar šādu:"

“4. Konsulāts, izmantojot no IIS iegūto informāciju, pārbauda, vai pieteikuma iesniedzējs ar plānoto uzturēšanos nepārsniegs dalībvalstu teritorijā maksimāli pieļaujamo atļautās uzturēšanās laiku neatkarīgi no tā, cik ilgs iespējamas uzturēšanās termiņš ir bijis atļauts ar citas dalībvalsts izsniegtu ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju.”;

"

4)  iekļauj šādu 21.a pantu:"

“21.a pants

Konkrētie riska rādītāji

-1.  Konkrētie riska rādītāji ir algoritms, kas nodrošina profilēšanu, kas definēta Regulas (ES) 2016/679 4. panta 4. punktā, salīdzinot datus, kas ierakstīti pieteikuma datnē, ar konkrētiem riska rādītājiem, kas norāda uz drošības, neatbilstīgas imigrācijas vai augstu epidēmisku risku. Konkrētos riska rādītājus reģistrē VIS. [Gr. 235]

1.  Drošības, nelegālas imigrācijas vai augsta epidēmiska riska izvērtējumu pamato arKomisija saskaņā ar 51.a pantu pieņem deleģēto aktu, lai sīkāk definētu riskus, kas saistīti ar drošību vai neatbilstīgu imigrāciju, vai augstu epidēmisku risku, pamatojoties uz: [Gr. 236]

   a) IIS sagatavotiem statistikas datiem par pārmērīgi daudziem atļauto uzturēšanās termiņu pārsniegšanas gadījumiem vai ieceļošanas atteikumiem konkrētām ceļotāju grupām, kam ir vīzas;
   b) VIS sagatavotiem statistikas datiem saskaņā ar 45.a pantu par pārmērīgi daudziem vīzu pieteikumu atteikumu gadījumiem neatbilstīgas migrācijasvai drošības vai sabiedrības veselības risku dēļ, kuri saistīti ar konkrētām ceļotāju grupāmpieteikuma iesniedzēju; [Gr. 237]
   c) VIS sagatavotiem statistikas datiem saskaņā ar 45.a pantu un IIS sagatavotiem statistikas datiem par saistību starp informāciju, kura apkopota pieteikuma veidlapā, un atļauto uzturēšanās termiņu pārsniegšanas gadījumiem vai ieceļošanas atteikumiem;
   d) dalībvalstu sniegto informāciju par konkrētiem drošības riska rādītājiem vai apdraudējumiem, kas pamatota ar faktiem un pierādījumiem un ko identificējušas šīs dalībvalstis;
   e) dalībvalstu sniegto informāciju par pārmērīgi daudziem atļauto uzturēšanās termiņu pārsniegšanas gadījumiem vai ieceļošanas atteikumiem konkrētām ceļotāju grupām šajās dalībvalstīs, kas pamatota ar faktiem un pierādījumiem;
   f) dalībvalstu sniegto informāciju par konkrētiem augstiem epidēmiskiem riskiem, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) sniegto epidemioloģiskās uzraudzības informāciju un riska novērtējumiem, kā arī Pasaules Veselības organizācijas (PVO) paziņotajiem slimību uzliesmojumiem.

2.  Komisija pieņem īstenošanas aktu, kuros precīzi nosaka šā panta 1. punktā minētos riskus. Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 52. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. [Gr. 238]

3.  Pamatojoties uz konkrētajiem riskiem, kas noteikti saskaņā ar 2. punktušo regulu un deleģēto aktu, kas minēts 1. punktā, nosaka konkrētus riska rādītājus, kuri ietver dažādus datus, tostarp vienu vai vairākus šādus datu elementus: [Gr. 239]

   a) vecuma grupa, dzimums, valstspiederība;
   b) dzīvesvietas valsts un pilsēta;
   c) galamērķa dalībvalsts(-is);
   d) pirmās ieceļošanas dalībvalsts;
   e) ceļojuma mērķis;
   f) pašreizējā nodarbošanās.

4.  Konkrētie riska rādītāji ir mērķtiecīgi un samērīgi. Tie nekādā gadījumā nav izstrādāti, pamatojoties tikai uz personas dzimumu vai vecumu. To pamatā nekādā gadījumā nav informācija, kas atklāj personas rasi, ādas krāsu, etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskās īpatnības, valodu, politiskos vai jebkurus citus uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, piederību pie nacionālās minoritātes, īpašumu, izcelsmi, invaliditāti vai dzimumorientāciju.

5.  Konkrētos riska rādītājus Komisija nosaka īstenošanas aktā. Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 52. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

6.  Konkrētos riska rādītājus vīzu iestādes izmanto, izvērtējot, vai pieteikuma iesniedzējs rada nelegālas neatbilstīgas imigrācijas risku, vai apdraud dalībvalstu drošību vai rada augstu epidēmisko risku saskaņā ar 21. panta 1. punktu. [Gr. 240]

7.  Komisija un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra regulāri pārskata konkrētos riskus un konkrētos riska rādītājus.”; [Gr. 241]

"

4a)  regulas 39. pantu aizstāj ar šādu:"

“39. pants

Darbinieku izturēšanās un pamattiesību ievērošana

1.  Dalībvalstu konsulāti nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējus pieņem, ievērojot pieklājības normas. Konsulārie darbinieki, veicot savus pienākumus, pilnībā respektē cilvēka cieņu.

2.  Konsulārie darbinieki, veicot savus pienākumus, pilnībā ievēro pamattiesības un principus, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Visi veiktie pasākumi ir samērīgi ar šādu pasākumu mērķiem.

3.  Veicot savus uzdevumus, konsulārie darbinieki nediskriminē personas dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, ādas krāsas, sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, politisko vai jebkuru citu uzskatu, piederības pie nacionālās minoritātes, īpašuma, izcelsmes, reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ. Pirmām kārtām ņem vērā bērna intereses.”; [Gr. 242]

"

4b)  regulā iekļauj šādu 39.a pantu:"

“39.a pants

Pamattiesības

Piemērojot šo regulu, dalībvalstis pilnībā ievēro attiecīgos Savienības tiesību aktus, tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, attiecīgos starptautisko tiesību aktus, tostarp 1951. gada 28. jūlijā Ženēvā pieņemto Konvenciju par bēgļu statusu, saistības attiecībā uz starptautiskās aizsardzības pieejamību, jo īpaši neizraidīšanas principu, un pamattiesības. Atbilstoši vispārējiem Savienības tiesību principiem lēmumus saskaņā ar šo regulu pieņem, katru gadījumu izskatot atsevišķi. Pirmām kārtām ņem vērā bērna intereses.”; [Gr. 243]

"

5)  regulas 46. pantu aizstāj ar šādu:"

"46. pants

Statistikas datu vākšana

Komisija katru gadu līdz 1. martam publicē ikgadējo statistikas datu apkopojumu par katru konsulātu un robežšķērsošanas vietu, kurā atsevišķas dalībvalstis apstrādā vīzu pieteikumus, un tajā tiek ietverta šāda informācija:

   a) lidostas tranzītvīzu pieteikumu, izdoto un atteikto vīzu skaits;
   b) vienoto vienreizējas ieceļošanas un vairākkārtējas ieceļošanas vīzu pieteikumu, izdoto (iedalot pēc derīguma termiņa: viens, divi, trīs, četri, pieci gadi) un atteikto vīzu skaits;
   c) izdoto vīzu ar ierobežotu teritoriālo derīgumu skaits.

Šo statistiku apkopo, pamatojoties uz VIS datu centrālā repozitorija ģenerētajiem ziņojumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 17. pantu.”;

"

5a)  iekļauj šādu pantu:"

“51.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 21.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz pieciem gadiem no … [šīs regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 21.a pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.   Saskaņā ar 21.a pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”; [Gr. 244]

"

6)  regulas 57. panta 3. un 4. punktu svītro.

4. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 2017/2226

Regulu (ES) Nr. 2017/2226 groza šādi:

1)  regulas 9. panta 2. punktam pievieno šādu daļu:"

“VIS nodrošina šā saraksta centralizētas pārvaldības funkcionalitāti. Sīki izstrādātus noteikumus par šīs funkcionalitātes vadību nosaka īstenošanas aktos. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs regulas 68. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

"

2)  regulas 13. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"

“3. Lai pildītu savus pienākumus, kuri paredzēti 26. panta 1. punkta b) apakšpunktā Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, pārvadātāji izmanto tīmekļa pakalpojumu, lai pārbaudītu, vai īstermiņa vīza ir derīga, tostarp — vai jau ir izmantots atļauto ieceļošanas reižu skaits, vai turētājs ir sasniedzis atļautās uzturēšanās maksimālo ilgumu, vai attiecīgā gadījumā — vai vīza ir derīga ceļojuma galamērķa ostas teritorijā. Pārvadātāji sniedz datus, kas norādīti šīs regulas 16. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā. Pamatojoties uz šiem datiem, tīmekļa pakalpojums sniedz pārvadātājiem atbildi “OK”/“NOT OK”. Pārvadātāji var saglabāt nosūtīto informāciju un saņemto atbildi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Pārvadātāji izveido autentifikācijas shēmu, lai nodrošinātu, ka tīmekļa pakalpojumam var piekļūt tikai pilnvaroti darbinieki. Atbildi “OK”/“NOT OK” nav iespējams uzskatīt par lēmumu atļaut vai atteikt ieceļošanu saskaņā ar Regulu (ES) 2016/399. Gadījumos, kad pasažieriem nav atļauta iekāpšana, jo tiek veikts vaicājums VIS, pārvadātāji par to informē pasažierus un nodrošina tiem līdzekļus, lai pasažieri varētu īstenot savas tiesības piekļūt, labot un dzēst VIS glabātos personas datus”; [Gr. 245]

"

2a)  regulas 14. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"

“3. Ja ir nepieciešams ievadīt vai atjaunināt vīzas turētāja ieceļošanas/izceļošanas ierakstu datus, robežu iestādes var no VIS izgūt un importēt IIS šīs regulas 16. panta 1. punkta d) apakšpunktā un 16. panta 2. punkta c) līdz f) apakšpunktā paredzētos datus saskaņā ar šīs regulas 8. pantu un Regulas (EK) Nr. 767/2008 18.a pantu.”; [Gr. 246]

"

2b)  regulas 15. pantu groza šādi:

a)  panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

“1. Ja tas vajadzīgs, lai izveidotu personas datni vai atjauninātu 17. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto sejas attēlu, tiek iegūts sejas attēls, nofotografējot personu.”; [Gr. 247]

"

b)  iekļauj šādu punktu:"

“1.a Sejas attēlu, kas minēts 16. panta 1. punkta d) apakšpunktā, izgūst no VIS un importē IIS.”; [Gr. 248]

"

c)  panta 5. punktu svītro; [Gr. 249]

3)  regulas 35. panta 4. punktā svītro vārdus “izmantojot VIS infrastruktūru”.

5. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2016/399

Regulu (ES) 2016/399 groza šādi:

1)  regulas 8. panta 3. punktam pievieno šādu ba) apakšpunktu:"

“ba) ja trešās valsts valstspiederīgajam ir ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja, rūpīgās pārbaudes ieceļošanas vietā ietver arī pārliecināšanos par ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas turētāja identitāti un ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas autentiskumu, konsultāciju nolūkos piekļūstot datiem Vīzu informācijas sistēmā (VIS) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 22.g pantu;

apstākļos, kad dokumenta turētāja vai dokumenta pārbaude saskaņā ar minētās regulas 22.g pantu attiecīgā gadījumā nav izdevusies vai kad ir šaubas par vīzas turētāja identitāti, par dokumenta un/vai ceļošanas dokumenta īstumu, pienācīgi pilnvaroti šo kompetento iestāžu darbinieki sāk dokumenta mikroshēmas pārbaudi.";

"

2)  regulas 8. panta 3. punkta c)–f) apakšpunktu svītro;

7. pants

Grozījumi Regulā (ES) XXX, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (robežas un vīzas) [Sadarbspējas regula]

Regulu (ES) XXX, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (robežas un vīzas) [Sadarbspējas regula], groza šādi:

1)  regulas 13. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“b) dati, kas minēti Regulas (EK) Nr. 767/2008 9. panta 6. punktā, 22.c panta 2. punkta f) un g) apakšpunktā un 22.d panta f) un g) punktā;”;

"

2)  regulas 18. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“b) dati, kas minēti Regulas (EK) Nr. 767/2008 9. panta 4. punkta a), b) un c) līdz cc) apakšpunktā un 5. un 6. punktā, 22.c panta 2. punkta a) līdz cc), f) un g) apakšpunktā, 22.d panta a), b), c), f) un g) punktā;”; [Gr. 250]

"

3)  regulas 26. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“b) Regulas (EK) Nr. 767/2008 6. panta 1. un 2. punktā minētās kompetentās iestādes, kad vīzu informācijas sistēmā (VIS) tika izveidota vai atjaunināta pieteikuma datne vai personas datne saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 8. vai 22.a pantu;”;

"

4)  regulas 27. pantu groza šādi:

a)  panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“b) pieteikuma datne vai personas datne ir izveidota vai atjaunināta vīzu informācijas sistēmā (VIS) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 8.vai 22.a pantu;”;

"

b)  panta 3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“b) uzvārds; vārds(-i); dzimšanas datums, dzimums un valstspiederība(-as), kā minēts Regulas (EK) Nr. 767/2008 9. panta 4. punkta a) apakšpunktā, 22.c panta 2. punkta a) apakšpunktā un 22.d panta a) apakšpunktā;”;

"

5)  regulas 29. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“b) Regulas (EK) Nr. 767/2008 6. panta 1. un 2. punktā minētās kompetentās iestādes attiecībā uz trāpījumiem, kas tika uzrādīti brīdī, kad vīzu informācijas sistēmā (VIS) tika izveidota vai atjaunināta pieteikuma datne vai personas datne saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 8. vai 22.a pantu;”.

"

8. pants

Lēmuma 2008/633/TI atcelšana

Lēmumu 2008/633/TI atceļ. Atsauces uz Lēmumu 2008/633-TI uzskata par atsaucēm uz Regulu (EK) Nr. 767/2008, un tās lasāmas saskaņā ar 2. pielikumā iekļauto atbilstības tabulu”.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro ... [divi gadi pēc stāšanās spēkā], izņemot noteikumus par īstenošanu un deleģētos aktus, kas noteikti 1. panta 6., 7., 26., 27., 33. un 35. punktā, 3. panta 4. punktā un 4. panta 1. punktā, ko piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Līdz ... [viens gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par situāciju, gatavojoties šīs regulas pilnīgai īstenošanai. Minētajā ziņojumā iekļauj arī sīki izstrādātu informāciju par radītajām izmaksām un par jebkādiem riskiem, kas var ietekmēt kopējās izmaksas. [Gr. 251]

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

2. PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Padomes Lēmums 2008/633/TI

Regula (EK) Nr. 767/2008

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1. pants

Priekšmets un darbības joma

2. pants

Definīcijas

4. pants

Definīcijas

3. pants

Izraudzītās iestādes un centrālie piekļuves punkti

22.k pants

Dalībvalstu izraudzītās iestādes

22.l pants

Eiropols

4. pants

VIS piekļuves procedūra

22.m pants

Procedūra piekļuvei VIS tiesībaizsardzības nolūkos

5. pants

VIS datu pieejamības nosacījumi dalībvalstu izraudzītajām iestādēm

22.n pants

VIS datu pieejamības nosacījumi dalībvalstu izraudzītajām iestādēm

6. pants

VIS datu pieejamības nosacījumi izraudzītajām iestādēm dalībvalstī, kurā Regula (EK) Nr. 767/2008 vēl nav piemērota

22.r pants

VIS datu pieejamības nosacījumi izraudzītajām iestādēm dalībvalstī, kurā šī regula vēl nav piemērota

7. pants

VIS datu pieejamības nosacījumi Eiropolam

22.p pants

Procedūra un nosacījumi Eiropola piekļuvei VIS datiem

8. pants

Personas datu aizsardzība

VI nodaļa

Tiesības un uzraudzība saistībā ar datu aizsardzību

9. pants

Datu drošība

32. pants

Datu drošība

10. pants

Atbildība

33. pants

Atbildība

11. pants

Pašuzraudzība

35. pants

Pašuzraudzība

12. pants

Sankcijas

36. pants

Sankcijas

13. pants

VIS datu glabāšana valstu datnēs

30. pants

VIS datu uzglabāšana valstu datnēs

14. pants

Piekļuves, labošanas un dzēšanas tiesības

38. pants

Piekļuves, labošanas un dzēšanas tiesības

15. pants

Izmaksas

N/A

16. pants

Ierakstu glabāšana

22.q pants

Reģistrēšana un dokumentēšana

17. pants

Uzraudzība un novērtēšana

50. pants

Uzraudzība un novērtēšana

(1)OV C [...], [...], [...]. lpp.
(2)OV C [...], [...], [...]. lpp.
(3) Eiropas Parlamenta 2019. gada 13. marta nostāja.
(4)Padomes Lēmums 2004/512/EK (2004. gada 8. jūnijs), ar ko izveido Vīzu informācijas sistēmu (VIS) (OV L 213, 15.6.2004., 5. lpp.).
(5)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 767/2008 (2008. gada 9. jūlijs) par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula) (OV L 218, 13.8.2008., 60. lpp.).
(6)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 810/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar kuru izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) (OV L 243, 15.9.2009., 1. lpp.).
(7)Padomes Lēmums 2008/633/TI (2008. gada 23. jūnijs) par izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropola piekļuvi Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus (OV L 218, 13.8.2008., 129. lpp.).
(8) Komisijas 2011. gada 21. septembra Īstenošanas lēmums 2011/636/ES, ar ko nosaka datumu, kurā Vīzu informācijas sistēma (VIS) sāk darbību pirmajā reģionā (OV L 249, 27.9.2011., 18. lpp.).
(9)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (OV L 180, 29.6.2013., 31. lpp.).
(10)COM(2016)0205.
(11) “Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits” (Integrēta robežu pārvaldība (IBM) — Priekšizpēte par to, lai repozitorijā iekļautu dokumentus par ilgtermiņa vīzām, uzturēšanās un vietējās pierobežas satiksmes atļaujām) (2017. gads).
(12) “Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents” (Juridiska analīze par to, vai ir nepieciešami un proporcionāli paplašināt Vīzu informācijas sistēmas (VIS) darbības jomu, lai iekļautu datus par ilgtermiņa vīzām un uzturēšanās dokumentiem) (2018. gads).
(13)Ceļvedis ar mērķi uzlabot informācijas apmaiņu un informācijas pārvaldību, tostarp sadarbspējas risinājumus, tieslietu un iekšlietu jomā (9368/1/16 REV 1).
(14)Padomes secinājumi par turpmāko virzību ar mērķi uzlabot informācijas apmaiņu un nodrošināt ES informācijas sistēmu sadarbspēju (10151/17).
(15)Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits” (Integrēta robežu pārvaldība (IBM) — Priekšizpēte par to, lai repozitorijā iekļautu dokumentus par ilgtermiņa vīzām, uzturēšanās un vietējās pierobežas satiksmes atļaujām) (2017. gads).
(16)Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents” (Juridiska analīze par to, vai ir nepieciešami un proporcionāli paplašināt Vīzu informācijas sistēmas (VIS) darbības jomu, lai iekļautu datus par ilgtermiņa vīzām un uzturēšanās dokumentiem) (2018. gads).
(17)COM(2017)0558, 15. lpp.
(18)COM(2018)0251.
(19)Pirkstu nospiedumu atpazīšana bērniem (2013. gads — EUR 26 193).
(20)Automatic fingerprint recognition: from children to elderly (Automatizēta pirkstu nospiedumu atpazīšana: no bērniem līdz senioriem) (KPC, 2018. gads).
(21)Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)” (Iespējamība samazināt vecumu, no kura bērniem ņem pirkstu nospiedumus, un šādas samazināšanas ietekme) (2018. gads).
(22)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/794 (2016. gada 11. maijs) par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.).
(23) Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmums 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.).
(24)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).
(25)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).
(26)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK (2008. gada 16. decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.).
(27)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) …/… (..) [pilns nosaukums] (OV L ...., .... , ... lpp.).
(28)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (ES) 2018/1725 (2000. gada 18. decembris2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).
(29)Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1105/2011/ES (2011. gada 25. oktobris) par to ceļošanas dokumentu sarakstu, kuri to turētājam dod tiesības šķērsot ārējās robežas un kuros drīkst ielīmēt vīzu, un par mehānisma izveidi šāda saraksta sagatavošanai (OV L 287, 4.11.2011., 9. lpp.).
(30)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.).
(31)Padomes Lēmums 2000/365/EK (2000. gada 29. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.).
(32)Padomes Lēmums 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.).
(33)OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.
(34)Padomes Lēmums 1999/437/EK (1999. gada 17. maijs) par dažiem pasākumiem, lai piemērotu Eiropas Savienības Padomes, Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes Nolīgumu par abu minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē (OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.).
(35)OV L 53, 27.2.2008., 52. lpp.
(36)Padomes Lēmums 2008/146/EK (2008. gada 28. janvāris) par to, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (OV L 53, 27.2.2008., 1. lpp.).
(37)Padomes Lēmums 2008/149/TI (2008. gada 28. janvāris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (OV L 53, 27.2.2008., 50. lpp.).
(38)OV L 160, 18.6.2011., 21. lpp.
(39)Padomes Lēmums 2011/350/ES (2011. gada 7. marts) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā saistībā ar kontroles atcelšanu pie iekšējām robežām un personu pārvietošanos (OV L 160, 18.6.2011., 19. lpp.).
(40)Padomes Lēmums 2011/349/ES (2011. gada 7. marts) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, jo īpaši saistībā ar tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un policijas sadarbību (OV L 160, 18.6.2011., 1. lpp.).
(41)Padomes Lēmums (ES) 2017/1908 (2017. gada 12. oktobris) par dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Vīzu informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā (OV L 269, 19.10.2017., 39. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 14. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika