Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0152A(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0078/2019

Predkladané texty :

A8-0078/2019

Rozpravy :

PV 12/03/2019 - 25
CRE 12/03/2019 - 25

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 11.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0174

Prijaté texty
PDF 553kWORD 186k
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg
Vízový informačný systém ***I
P8_TA(2019)0174A8-0078/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (ES) č. 810/2009, nariadenie (EÚ) 2017/2226, nariadenie (EÚ) 2016/399, nariadenie XX/2018 [nariadenie o interoperabilite] a rozhodnutie 2004/512/ES a zrušuje rozhodnutie Rady 2008/633/SVV (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0302),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 16 ods. 2, článok 77 ods. 2 písm. a), b), d) a e), článok 78 ods. 2 písm. d), e) a g), článok 79 ods. 2 písm. c) a d), článok 87 ods. 2 písm. a) a článok 88 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0185/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0078/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../..., ktorým sa vykonáva reforma vízového informačného systému tým, že sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (ES) č. 810/2009, nariadenie (EÚ) 2017/2226, nariadenie (EÚ) 2016/399, nariadenie XX/2018 [nariadenie o interoperabilite] a zrušuje rozhodnutie 2004/512/ES a zrušuje rozhodnutie Rady 2008/633/SVV [PN 1]
P8_TC1-COD(2018)0152

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 16 ods. 2, článok 77 ods. 2 písm. a), b), d) a e), článok 78 ods. 2 písm. d), e) a g), článok 79 ods. 2 písm. c) a d), článok 87 ods. 2 písm. a) a článok 88 ods. 2 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Vízový informačný systém (VIS) bol vytvorený na základe rozhodnutia Rady 2004/512/ES(4) s cieľom slúžiť ako technologické riešenie na výmenu údajov o vízach medzi členskými štátmi. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008(5) sa stanovil účel, funkcie a úlohy VIS, ako aj podmienky a postupy výmeny údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi s cieľom uľahčiť posudzovanie žiadostí o udelenie krátkodobého víza a prijímanie príslušných rozhodnutí. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009(6) sa stanovili pravidlá registrácie biometrických identifikátorov vo VIS. V rozhodnutí Rady 2008/633/SVV(7) sa stanovili podmienky, za ktorých môžu určené orgány členských štátov a Europol získať prístup k údajom v systéme VIS na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania. VIS bol uvedený do prevádzky 11. októbra 2011(8) a v období od októbra 2011 do februára 2016 sa postupne zavádzal na všetkých konzulátoch členských štátov na svete. [PN 2]

(2)  Všeobecnými cieľmi VIS je zlepšenie vykonávania spoločnej vízovej politiky, konzulárnej spolupráce a konzultácií medzi ústrednými vízovými orgánmi prostredníctvom uľahčenia výmeny údajov o žiadostiach a prijatých rozhodnutiach o týchto žiadostiach medzi členskými štátmi, a to s cieľom: uľahčiť konanie o udelení víza; predchádzať zneužívaniu vízového systému (tzv. visa shopping); uľahčiť boj proti podvodom s osobnými údajmi; uľahčiť kontroly na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach a na území členských štátov; pomáhať pri identifikácii každej osoby, ktorá nespĺňa alebo prestala spĺňať podmienky vstupu, pobytu alebo bydliska na území členských štátov; uľahčiť uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013(9) a prispieť k predchádzaniu hrozbám pre vnútornú bezpečnosť ktoréhokoľvek členského štátu.

(3)  V oznámení Komisie zo 6. apríla 2016 s názvom „Silnejšie a inteligentnejšie systémy pre hranice a bezpečnosť“(10) sa uvádza, že EÚ musí posilniť a zlepšiť svoje informačné systémy, dátovú architektúru a výmenu informácií v oblasti riadenia hraníc, presadzovania práva a boja proti terorizmu, a zdôrazňuje sa potreba zlepšiť interoperabilitu informačných systémov. V oznámení sa ďalej uvádza potreba riešiť problém nedostatku informácií, a to aj vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú držiteľmi dlhodobých víz, keďže v článku 21 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, sa stanovuje právo na voľný pohyb na území zmluvnej strany dohody v trvaní najviac 90 dní počas ľubovoľného 180-dňového obdobia a zavádza sa v ňom vzájomné uznávanie povolení na pobyt a dlhodobých víz, ktoré tieto štáty vydali. Komisia preto uskutočnila dve štúdie: v prvej štúdii uskutočniteľnosti(11) sa dospelo k záveru, že vytvorenie databázy je technicky uskutočniteľné a že najlepším technickým riešením by bolo opätovné využitie štruktúry systému VIS, zatiaľ čo v rámci druhej štúdie(12) sa uskutočnila analýza nevyhnutnosti a primeranosti, pričom sa dospelo k záveru, že by bolo nevyhnutné a primerané rozšíriť VIS tak, aby zahŕňal aj uvedené doklady. [PN 3]

(4)  Rada 10. júna 2016 schválila plán zlepšenia výmeny informácií a riadenia informácií(13). V snahe riešiť existujúci problém nedostatku informácií v súvislosti s dokladmi vydanými štátnym príslušníkom tretích krajín Rada vyzvala Komisiu, aby posúdila vytvorenie centrálnej databázy povolení na pobyt a dlhodobých víz vydaných členskými štátmi, v ktorom by sa uchovávali informácie o týchto dokladoch vrátane údajov o dátume skončenia platnosti a prípadnom odňatí týchto dokladov. V článku 21 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, sa stanovuje právo na voľný pohyb na území zmluvnej strany dohody v trvaní najviac 90 dní počas ľubovoľného 180-dňového obdobia a zavádza sa v ňom vzájomné uznávanie povolení na pobyt a dlhodobých víz, ktoré tieto štáty vydali. [PN 4]

(5)  V záveroch Rady z 9. júna 2017 o ďalšom postupe s cieľom zlepšiť výmenu informácií a zabezpečiť interoperabilitu informačných systémov EÚ(14) Rada uznala, že na odstránenie súčasných problémov nedostatku informácií v oblasti riadenia hraníc a presadzovania práva môžu byť potrebné nové opatrenia v súvislosti s prekračovaním hraníc držiteľmi dlhodobých víz alebo povolení na pobyt. Rada vyzvala Komisiu, aby prioritne vykonala štúdiu uskutočniteľnosti zameranú na vytvorenie centrálnej databázy EÚ, ktorá by obsahovala informácie o dlhodobých vízach a povoleniach na pobyt. Na základe uvedeného Komisia vykonala dve štúdie: v prvej štúdii uskutočniteľnosti(15) sa dospelo k záveru, že vytvorenie databázy je technicky uskutočniteľné a že najlepším technickým riešením by bolo opätovné využitie štruktúry systému VIS, zatiaľ čo v rámci druhej štúdie(16) sa uskutočnila analýza nevyhnutnosti a primeranosti, pričom sa dospelo k záveru, že bude nevyhnutné a primerané rozšíriť VIS tak, aby zahŕňal aj uvedené doklady. [PN 5]

(6)  V oznámení Komisie z 27. septembra 2017 o realizácii európskej migračnej agendy(17) sa uvádza, že spoločná vízová politika EÚ je nielen základným prvkom na uľahčenie cestovného ruchu a podnikania, ale aj kľúčovým nástrojom na predchádzanie bezpečnostným rizikám a rizikám neregulárnej migrácie do EÚ. V oznámení sa uznáva potreba ďalej prispôsobovať spoločnú vízovú politiku súčasným výzvam, pričom by sa malo prihliadať na nové riešenia v oblasti IT a mala by sa nájsť rovnováha medzi výhodami plynúcimi zo zjednodušenia vízového režimu a lepším riadením migrácie, bezpečnosti a hraníc. V oznámení sa uvádza, že sa zreviduje právny rámec, ktorý upravuje VIS, s cieľom ďalej zlepšiť proces spracovávania žiadostí o udelenie víza, a to aj z hľadiska ochrany údajov a prístupu orgánov presadzovania práva, ďalej zabezpečiť rozšírenie využívania VIS na nové kategórie a spôsoby využívania údajov, ako aj plné využitie nástrojov interoperability.

(7)  V oznámení Komisie zo 14. marca 2018 o prispôsobení spoločnej vízovej politiky novým výzvam(18) sa opätovne potvrdilo, že právny rámec systému VIS prejde revíziou, ktorá bude súčasťou širšieho procesu úvah o interoperabilite informačných systémov.

(8)  Pri prijímaní nariadenia (ES) č. 810/2009 sa uznalo, že otázku dostatočnej spoľahlivosti odtlačkov prstov detí vo veku do 12 rokov na účely identifikácie a overovania, a to najmä otázku, ako sa odtlačky prstov menia s vekom, bude potrebné riešiť v neskoršej fáze na základe výsledkov štúdie, ktorej vypracovanie má za úlohu Komisia. V štúdii(19), ktorú v roku 2013 uskutočnilo Spoločné výskumné centrum, sa dospelo k záveru, že rozpoznávanie odtlačkov prstov detí vo veku od 6 do 12 rokov dosahuje za určitých podmienok uspokojivú mieru presnosti. V druhej štúdii(20) z decembra 2017 sa potvrdil tento záver a boli predstavené podrobnejšie informácie o tom, ako starnutie vplýva na kvalitu odtlačkov prstov. Na základe uvedených skutočností Komisia vykonala v roku 2017 ďalšiu štúdiu, v ktorej sa zamerala na nevyhnutnosť a primeranosť zníženia vekovej hranice, od ktorej sa deťom odoberajú odtlačky prstov počas konania o udelení víza, na 6 rokov. Na základe tejto štúdie(21) sa zistilo, že znížením vekovej hranice, od ktorej sa žiadateľom odoberajú odtlačky prstov, by sa prispelo k lepšiemu dosahovaniu cieľov VIS, najmä v súvislosti s uľahčením boja proti podvodom s osobnými údajmi a uľahčením kontrol na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach, a toto zníženie vekovej hranice by mohlo priniesť ďalšie výhody, keďže by sa posilnilo predchádzanie zneužívaniu práv detí a boj proti nemu, a najmä by sa umožnila identifikácia alebo overovanie totožnosti detí, ktoré sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín a ktoré sa nachádzajú na schengenskom území v situácii, v ktorej môžu byť alebo boli porušené ich práva (napr. detské obete obchodovania s ľuďmi, nezvestné deti a maloleté osoby bez sprievodu uchádzajúce sa o azyl). Deti sú zároveň mimoriadne zraniteľnou skupinou, a preto by sa na získavanie osobitných kategórií údajov od nich, ako sú odtlačky prstov, mali vzťahovať prísnejšie záruky, pričom by sa prípustný účel použitia týchto údajov mal obmedziť na situácie, v ktorých ide o najlepší záujem dieťaťa, a to aj tým, že sa obmedzí lehota uchovávania uložených údajov. V druhej štúdii sa takisto zistilo, že odtlačky prstov osôb starších ako 70 rokov majú nízku kvalitu a len priemernú presnosť. Komisia a členské štáty by mali spolupracovať pri výmene najlepších postupov a riešení týchto nedostatkov. [PN 6]

(9)  Členské štáty pri všetkých postupoch stanovených v tomto nariadení zohľadňujú predovšetkým najlepší záujem dieťaťa. Zohľadňuje sa blaho, bezpečnosť a ochrana detí, ako aj ich názory, ktorým sa pripisuje náležitá vážnosť vzhľadom na vek a vyspelosť dieťaťa. VIS je dôležitý najmä v tých prípadoch, keď hrozí, že dieťa je obeťou obchodovania s ľuďmi.

(10)  Osobné údaje, ktoré poskytne žiadateľ o krátkodobé vízum, by sa mali spracovať vo VIS, aby sa posúdilo, či vstup žiadateľa do Únie môže ohroziť verejnú bezpečnosť alebo verejné zdravie v Únii, a aby sa ďalej posúdilo riziko neregulárnej migrácie žiadateľa. Pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí získali dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt, tieto kontroly by sa mali obmedziť na to, aby prispeli k posúdeniu totožnosti držiteľa dokladu, pravosti a platnosti dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt, ako aj toho, či vstup štátneho príslušníka tretej krajiny do Únie môže ohroziť verejnú bezpečnosť alebo verejné zdravie v Únii. Nemali by mať žiadny vplyv na rozhodnutia o dlhodobých vízach alebo povoleniach na pobyt. [PN 7]

(11)  Posúdenie takýchto rizík sa nemôže uskutočniť bez spracovania osobných údajov týkajúcich sa totožnosti osoby, jej cestovného dokladu a v závislosti od prípadu aj garanta, alebo ak je žiadateľ maloletý, totožnosti zodpovednej osoby. Každá položka osobných údajov v žiadostiach by sa mala porovnať s údajmi uvedenými v zázname, súbore alebo zápise uvedenom v informačnom systéme [Schengenský informačný systém (SIS), vízový informačný systém (VIS), údaje Europolu, databáza odcudzených a stratených cestovných dokladov (SLTD), systém vstup/výstup (EES), systém Eurodac, systém ECRIS-TCN, pokiaľ ide o odsúdenia v súvislosti s trestnými činmi terorizmu alebo inými druhmi závažných trestných činov, a/alebo databáza Interpolu obsahujúca cestovné doklady súvisiaceobežníkmi (databáza Interpolu TDAWN)] alebo s kontrolnými zoznamami kontrolným zoznamom ETIAS či so špecifickými ukazovateľmi rizika. Kategórie osobných údajov, ktoré by sa mali použiť na porovnanie, by sa mali obmedziť na kategórie údajov uvedených v informačných systémoch, v ktorých sa vyhľadáva, v kontrolnom zozname alebo v špecifických ukazovateľoch rizika. [PN 8]

(12)  [Nariadením (EÚ) XX o interoperabilite (hranice a víza)] sa stanovila interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ, aby sa tieto informačné systémy EÚ a údaje v nich navzájom dopĺňali s cieľom zlepšiť riadenie vonkajších hraníc, prispieť k predchádzaniu nelegálnej migrácie a boju proti nej a zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Únie vrátane zachovania verejnej bezpečnosti a verejného poriadku a zaručenia bezpečnosti na území členských štátov. [PN 9 Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu]

(13)  Interoperabilitou medzi informačnými systémami EÚ sa umožní, aby sa systémy navzájom dopĺňali, a tak uľahčili správnu identifikáciu osôb, prispeje k boju proti podvodom s osobnými údajmi, zlepšia sa a harmonizujú požiadavky na kvalitu údajov v jednotlivých informačných systémoch EÚ, uľahčí sa technická a prevádzková realizácia existujúcich a budúcich informačných systémov EÚ zo strany členských štátov, posilní, zharmonizuje a zjednoduší sa bezpečnosť údajov a záruky ochrany údajov, ktoré sa vzťahujú na príslušné informačné systémy EÚ, zjednoduší sa kontrolovaný prístup orgánov presadzovania práva k systémom vstup/výstup, VIS, [ETIAS] a Eurodac a podporia sa účely systémov EES, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS a [systému ECRIS-TCN]. [PN 10]

(14)  Medzi komponenty interoperability patria systémy vstup/výstup, VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS a [systém ECRIS-TCN], ako aj údaje Europolu, čo umožní, aby sa v nich dalo vyhľadávať súbežne s uvedenými informačnými systémami EÚ, a preto je vhodné používať tieto komponenty na účely vykonávania automatizovaných kontrol a v súvislosti s prístupom k VIS na účely presadzovania práva. Na tento účel by sa mal používať európsky vyhľadávací portál (ESP), aby sa umožnil rýchly, bezproblémový, efektívny, systematický a kontrolovaný prístup k informačným systémom EÚ, údajom Europolu a databázam Interpolu, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh, v súlade s ich prístupovými právami, a aby sa podporili ciele systému VIS. [PN 11]

(15)  Porovnávanie s ostatnými databázami by malo byť automatizované. Vždy, keď sa pri takomto porovnávaní odhalí existencia zhody („pozitívna lustrácia“) medzi akýmikoľvek osobnými údajmi alebo ich kombináciou v žiadostiach a údajmi v zázname, súbore alebo zápise v uvedených informačných systémoch alebo osobnými údajmi v kontrolnom zozname, žiadosť by v prípade, že VIS nemôže pozitívnu lustráciu automaticky potvrdiť, mal manuálne spracovať pracovník zodpovedného orgánu. V závislosti od typu údajov, ktoré viedli k pozitívnej lustrácii, by pozitívnu lustráciu mali posúdiť buď konzulárne úrady, alebo vnútroštátne jednotné kontaktné miesto, pričom toto vnútroštátne jednotné kontaktné miesto je zodpovedné za pozitívne lustrácie generované najmä databázami alebo systémami presadzovania práva. Posúdenie, ktoré vykonal zodpovedný orgán, by malo viesť k rozhodnutiu o udelení alebo neudelení krátkodobého víza. [PN 12]

(16)  Zamietnutie žiadosti o udelenie krátkodobého víza by nemalo byť založené iba na automatizovanom spracovaní osobných údajov v žiadostiach.

(17)  Žiadatelia, ktorým neboli udelené krátkodobé víza na základe informácií vyplývajúcich zo spracovania údajov vo VIS, by mali mať právo odvolať sa. Odvolania by sa mali podávať v členskom štáte, ktorý prijal rozhodnutie o žiadosti, a to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi tohto členského štátu. Mali by sa uplatňovať existujúce záruky a pravidlá týkajúce sa odvolania uvedené v nariadení (ES) č. 767/2008.

(18)  Pri analýze súboru so žiadosťou o udelenie krátkodobého víza by sa mali použiť špecifické ukazovatele rizika, ktoré zodpovedajú predtým zistenému riziku v oblasti bezpečnosti, neregulárnej migrácie alebo verejného zdravia vysokým epidemiologickým rizikám. Kritériá použité na vymedzenie špecifických ukazovateľov rizika by sa za žiadnych okolností nemali zakladať iba na pohlaví alebo veku osoby. Za žiadnych okolností by sa nemali zakladať na informáciách o rase, farbe pleti, etnickom alebo sociálnom pôvode, genetických črtách, jazyku, politickom alebo inom zmýšľaní, náboženstve alebo filozofickom presvedčení, členstve v odborových zväzoch, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvode, zdravotnom postihnutí alebo sexuálnej orientácii. [PN 13]

(19)  Nepretržitý vznik nových foriem bezpečnostných hrozieb rizík, nových spôsobov neregulárnej migrácie a hrozieb pre verejné zdravie vysokých epidemiologických rizík si vyžaduje účinné odpovede a zároveň je potrebné mu čeliť modernými prostriedkami. Keďže tieto prostriedky zahŕňajú spracovanie významného množstva osobných údajov, mali by sa zaviesť náležité záruky na obmedzenie narušenia práv na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov na to, čo je potrebné a primerané v demokratickej spoločnosti. [PN 14]

(20)  Malo by sa zabezpečiť, aby sa v prípade žiadateľov o krátkodobé víza alebo štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí získali dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt, uplatňovala aspoň podobná úroveň kontroly ako v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín bez vízovej povinnosti. Na tento účel bol vytvorený aj kontrolný zoznam, ktorý obsahuje informácie o osobách podozrivých zo spáchania závažnej trestnej činnosti alebo trestného činu terorizmu alebo o osobách, v súvislosti s ktorými existujú konkrétne skutočnosti alebo opodstatnené dôvody, na základe ktorých by sa bolo možné domnievať, že spáchajú závažnú trestnú činnosť alebo trestný čin terorizmu, a ktorý by sa mal takisto použiť na overovanie v súvislosti s týmito kategóriami štátnych príslušníkov tretích krajín.

(21)  S cieľom plniť si záväzky vyplývajúce z Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, by medzinárodní dopravcovia mali mať možnosť overiť, či štátni príslušníci tretích krajín s krátkodobými vízami, s dlhodobými vízami alebo s povolením na pobyt majú požadované platné cestovné doklady tým, že zadajú dopyt do VIS. Toto overenie by malo byť možné na základe dennej extrakcie údajov VIS do samostatnej databázy určenej len na čítanie, ktorá umožní získanie minimálne potrebného čiastkového súboru údajov, z ktorého sa vyhľadávaním získa odpoveď vo formáte OK/NOT OK. Dopravcovia by nemali mať prístup k samotnému súboru so žiadosťou. Technické špecifikácie pre prístup do VIS prostredníctvom brány pre dopravcov by mali v čo najväčšej miere obmedziť vplyv na osobnú dopravu a dopravcov. Na tento účel by sa malo zvážiť prepojenie so systémami EES a ETIAS. [PN 15]

(21a)  S cieľom obmedziť dosah povinností stanovených v tomto nariadení na medzinárodných dopravcov prepravujúcich skupiny autokarom po pevnine by mali byť k dispozícii ľahko použiteľné mobilné riešenia. [PN 16]

(21b)  Do dvoch rokov od dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia by mala Komisia na účely ustanovení systému VIS, ktoré sa týkajú prepravy autokarom po pevnine, posúdiť vhodnosť, súlad a ucelenosť ustanovení uvedených v článku 26 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach. Mal by sa zohľadniť najnovší vývoj prepravy autokarom po pevnine. Malo by sa zvážiť, či je potrebné zmeniť ustanovenia, ktoré sa týkajú prepravy autokarom po pevnine, uvedené v článku 26 uvedeného dohovoru alebo v tomto nariadení. [PN 17]

(22)  V tomto nariadení by sa mali vymedziť orgány členských štátov, ktoré môžu získať oprávnenie na prístup do VIS s cieľom vkladať, meniť a vymazávať údaje o dlhodobých vízach a povoleniach na pobyt alebo do nich nahliadať na osobitné účely stanovené vo VIS pre túto kategóriu dokladov a ich držiteľov, a v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh.

(23)  Každé spracúvanie údajov o dlhodobých vízach a povoleniach na pobyt vo VIS by malo byť primerané sledovaným cieľom a nevyhnutné na plnenie úloh príslušných orgánov. Príslušné orgány by mali pri využívaní tohto systému zabezpečiť, aby sa rešpektovala ľudská dôstojnosť a integrita príslušnej osoby, ktorej údaje sa požadujú, a nemali by diskriminovať osoby na základe pohlavia, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických čŕt, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

(23a)  Biometrické údaje, ktoré v kontexte tohto nariadenia zahŕňajú odtlačky prstov a podoby tváre, sú jedinečné, a preto sú na účely identifikácie určitej osoby oveľa spoľahlivejšie než alfanumerické údaje. Biometrické údaje však predstavujú citlivé osobné údaje. Týmto nariadením sa preto stanovuje základ a záruky pre spracúvanie týchto údajov na účely jedinečnej identifikácie dotknutých osôb. [PN 18]

(24)  Musí sa bezpodmienečne zabezpečiť, aby orgány presadzovania práva, ak majú plniť svoje úlohy v boji proti trestným činom terorizmu a iným závažným trestným činom, mali k dispozícii najaktuálnejšie informácie. Prístup orgánov presadzovania práva jednotlivých členských štátov a Europolu do VIS sa stanovil v rozhodnutí Rady 2008/633/SVV. Obsah tohto rozhodnutia by sa mal včleniť do nariadenia o VIS s cieľom zosúladiť ho so súčasným rámcom zmlúv.

(25)  Užitočnosť prístupu k údajom VIS na účel presadzovania práva sa už preukázala pri identifikácii osôb, ktoré zomreli násilnou smrťou, alebo keď tento prístup pomohol vyšetrovateľom dosiahnuť značný pokrok v prípadoch súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi, terorizmom alebo obchodovaním s drogami. Z toho dôvodu by k údajom VIS týkajúcim sa dlhodobého pobytu mali mať po splnení podmienok stanovených v tomto nariadení prístup aj určené orgány členských štátov a Európsky policajný úrad (ďalej len „Europol“).

(26)  Europol navyše plní kľúčovú úlohu v rámci spolupráce orgánov členských štátov v oblasti vyšetrovania cezhraničnej trestnej činnosti tým, že podporuje predchádzanie trestnej činnosti, jej analýzu a vyšetrovanie v rámci celej Únie. Súčasný prístup Europolu do VIS v rámci jeho úloh by sa mal kodifikovať a zjednodušiť, a to aj vzhľadom na nedávny vývoj právneho rámca, napríklad nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794(22).

(27)  Prístup do VIS na účely predchádzania trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania predstavuje zásah do základných práv na rešpektovanie súkromného a rodinného života osôb a na ochranu osobných údajov osôb, ktorých osobné údaje sa spracúvajú vo VIS. Každý takýto zásah musí byť v súlade s právnymi predpismi, ktoré musia byť formulované s dostatočnou presnosťou, aby im jednotlivci mohli prispôsobiť svoje správanie, a musia jednotlivcov chrániť pred svojvôľou a dostatočne jasne vymedzovať rozsah priestoru, ktorý príslušné orgány majú pre vlastné uváženie, ako aj spôsob akým ho môžu využiť. V demokratickej spoločnosti musí byť každý zásah nevyhnutný na ochranu legitímneho a primeraného záujmu a musí byť primeraný legitímnemu cieľu, ktorý sa má dosiahnuť.

(28)  V [nariadení 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)] sa policajným orgánom členských štátov, ktoré sú tým poverené na základe vnútroštátnych legislatívnych opatrení, umožňuje identifikovať osobu na základe biometrických údajov odobratých počas kontroly jej totožnosti. Môžu sa však vyskytnúť osobitné okolnosti, keď je identifikácia osoby nevyhnutná v záujme tejto osoby. Medzi takéto prípady patria situácie, keď sa našla nezvestná alebo unesená osoba alebo obeť obchodovania s ľuďmi. Len v takých prípadoch by orgánom presadzovania práva mal byť poskytnutý rýchly prístup k údajom VIS s cieľom umožniť rýchlu a spoľahlivú identifikáciu danej osoby bez potreby splniť všetky predpoklady a dodatočné záruky pre prístup na účely presadzovania práva. [PN 19]

(29)  V oblasti policajnej spolupráce má zásadný význam porovnanie údajov na základe latentných odtlačkov prstov, čo sú daktyloskopické stopy nájdené na mieste činu. Možnosť porovnať latentné odtlačky prstov s údajmi o odtlačkoch prstov uloženými vo VIS v prípadoch, kde existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že páchateľ alebo obeť môžu byť zaznamenaní vo VIS a po predchádzajúcom vyhľadávaní podľa rozhodnutia Rady 2008/615/SVV(23), by orgánom presadzovania práva členských štátov mala poskytnúť veľmi cenný nástroj na predchádzanie trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovanie alebo vyšetrovanie, napríklad keď jediným dôkazom na mieste činu sú latentné odtlačky prstov. [PN 20]

(30)  Je potrebné určiť príslušné orgány členských štátov, ako aj centrálny prístupový bod, prostredníctvom ktorého sa podávajú žiadosti o prístup k údajom VIS, a viesť zoznam operačných jednotiek v rámci určených orgánov, ktoré sú oprávnené požiadať o takýto prístup na osobitné účely predchádzania trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania.

(31)  Žiadosti o prístup k údajom uloženým v centrálnom systéme by mali operačné jednotky v rámci určených orgánov predkladať centrálnemu prístupovému bodu a mali by byť odôvodnené. Operačné jednotky v rámci určených orgánov, ktoré sú oprávnené požiadať o prístup k údajom VIS, by nemali plniť úlohy overujúceho orgánu. Centrálne prístupové body by mali konať nezávisle od určených orgánov a mali by byť zodpovedné za nezávislé zabezpečenie prísneho dodržiavania podmienok prístupu stanovených v tomto nariadení. V mimoriadne naliehavých prípadoch, keď je včasný prístup nevyhnutný v záujme reakcie na konkrétnu a skutočnú hrozbu súvisiacu s trestnými činmi terorizmu alebo inými závažnými trestnými činmi, by centrálny prístupový bod mal byť schopný žiadosť ihneď spracovať a overenie vykonať až následne.

(32)  Na účely ochrany osobných údajov a s cieľom vylúčiť systematické vyhľadávania orgánmi presadzovania práva by malo k spracúvaniu údajov VIS dochádzať iba v osobitných prípadoch a len ak je to nevyhnutné na účely predchádzania trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania. Určené orgány a Europol by o prístup do VIS mali žiadať iba vtedy, ak majú opodstatnené dôvody domnievať sa, že takýto prístup poskytne informácie, ktoré im v podstatnej miere pomôžu pri predchádzaní trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovaní alebo vyšetrovaní, a po predchádzajúcom vyhľadávaní podľa rozhodnutia 2008/615/SVV. [PN 21]

(32a)  Vo všeobecnosti platí, že koncoví používatelia z členských štátov vykonávajú vyhľadávanie v príslušných vnútroštátnych databázach pred vyhľadávaním v európskych databázach alebo súbežne s ním. [PN 22]

(33)  Osobné údaje držiteľov dokladov o dlhodobom pobyte dlhodobých víz uložené vo VIS by sa mali uchovávať len na čas nevyhnutný na účely VIS. Je vhodné uchovávať údaje o štátnych príslušníkoch tretích krajín počas piatich rokov, aby sa mohli zohľadniť pri posudzovaní žiadostí o krátkodobé víza, pri odhaľovaní prekročenia dĺžky oprávneného pobytu po skončení platnosti a pri posudzovaní príslušníkov tretích krajín, ktorí víza získali, z hľadiska bezpečnosti. Údaje o predchádzajúcom použití dokladu by v budúcnosti mohli uľahčiť vydávanie krátkodobých víz. Kratšie obdobie uchovávania by nebolo na tieto účely dostatočné. Ak neexistujú dôvody na skoršie vymazanie, údaje by sa mali vymazať po piatich rokoch. [PN 23]

(34)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(24) sa upravuje spracovávanie osobných údajov, ktoré členské štáty vykonávajú pri uplatňovaní tohto nariadenia. Spracovávanie osobných údajov orgánmi presadzovania práva na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo výkonu trestných sankcií sa riadi smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680(25).

(35)  Členovia tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako aj tímy pracovníkov, ktorí sú zapojení do úloh súvisiacich s návratom, sú na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 oprávnení s povolením hostiteľského členského štátu nahliadať do európskych databáz, ak je to nevyhnutné pre plnenie operačných úloh špecifikovaných v operačnom pláne pre hraničné kontroly, hraničný dozor a návrat. Na uľahčenie nahliadania do týchto databáz a umožnenie účinného prístupu týmto tímom k údajom VIS by Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž mal byť poskytnutý prístup k VIS. Takýto prístup by sa mal riadiť podmienkami a obmedzeniami prístupu platnými pre orgány členských štátov, ktoré sú príslušné pre jednotlivé osobitné účely, na ktoré možno využiť údaje VIS. [PN 24]

(36)  Návrat štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky vstupu, pobytu alebo bydliska v členských štátoch, v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES(26) je zásadnou súčasťou komplexného úsilia vyrovnať sa s neregulárnou migráciou a predstavuje dôležitý dôvod značného verejného záujmu.

(37)  Tretie krajiny návratu často nepodliehajú rozhodnutiam o primeranosti prijatým Komisiou Osobné údaje získané podľa článku 45 tohto nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo podľa vnútroštátnych ustanovení prijatých s cieľom transponovať článok 36 smernice (EÚ) 2016/680. Navyše členským štátom by sa napriek rozsiahlym snahám Únie o spoluprácu s hlavnými krajinami pôvodu štátnych príslušníkov tretích krajín nemali preniesť ani sprístupniť žiadnej tretej krajine, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území a majú povinnosť návratu, nepodarilo zabezpečiť, aby si tieto tretie krajiny systematicky plnili povinnosť prijať späť vlastných štátnych príslušníkov, ktorú stanovuje medzinárodné právo. Dohody o readmisii, ktoré Únia alebo členské štáty uzavreli alebo o nich rokujú medzinárodnej organizácii ani súkromnému subjektu usadenému v Únii alebo mimo nej. Odhliadnuc od tohto pravidla by však malo byť výnimočne možné preniesť takéto osobné údaje tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii, ak sa na takýto prenos vzťahujú prísne podmienkyktoré poskytujú primerané záruky je to potrebné v jednotlivých prípadoch na prenos údajov do tretích krajín pomoc pri identifikácii štátneho príslušníka tretej krajinysúlade súvislostičlánkom 46 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo s vnútroštátnymi ustanoveniami prijatými s cieľom transponovať článok 37 smernice jeho návratom. Ak neexistuje rozhodnutie o primeranosti prostredníctvom vykonávacieho aktu podľa nariadenia (EÚ) 2016/680, existujú len v prípade obmedzeného počtu takýchto tretích krajín a uzavretie nových dohôd zostáva neisté. V takýchto situáciách by osobné údaje mohli 679 alebo ak neexistujú primerané záruky, ktoré sa vzťahujú na prenosy podľa tohto uvedeného nariadenia spracovávať orgány tretích krajín, malo by byť možné na účely vykonávania politiky návratu Únie, a to za predpokladu, že budú splnené podmienky stanovené v článku 49 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo vo vnútroštátnych ustanoveniach transponujúcich článok 38 alebo 39 smernice (EÚ) 2016/680 výnimočne preniesť údaje systému VIS tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii, len ak je to potrebné zo závažných dôvodov verejného záujmu, ako sa uvádza v uvedenom nariadení. [PN 25]

(38)  Členské štáty by mali v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov a ak sa to v individuálnych prípadoch požaduje na vykonávanie úloh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../...(27) [nariadenie o rámci Únie pre presídľovanie] sprístupniť [Agentúre Európskej Únie pre azyl] a relevantným medzinárodným orgánom ako Vysokému komisárovi OSN pre utečencov, Medzinárodnej organizácii pre migráciu a na účely utečeneckých a presídľovacích operácií Medzinárodného výboru Červeného kríža relevantné osobné údaje spracované vo VIS týkajúce sa štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti, ktoré tieto orgány odovzdávajú členským štátom pri vykonávaní nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o rámci Únie pre presídľovanie]. [PN 26]

(39)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (EÚ) 2018/1725(28) sa vzťahuje na činnosti inštitúcií alebo orgánov Únie pri vykonávaní ich úloh v rámci zodpovednosti za prevádzkové riadenie VIS. [PN 27]

(40)  V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 bol konzultovaný európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, ktorý 12. decembra 2018 a vydal stanovisko .... [PN 28]

(41)  S cieľom zlepšiť spoluprácu tretích krajín pri readmisii neregulárnych migrantov a uľahčiť návrat štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na danom území a ktorých údaje sa môžu uchovávať vo VIS, by sa vo VIS mali uchovávať kópie cestovných dokladov žiadateľov o krátkodobé víza. Na rozdiel od informácií extrahovaných z VIS sú kópie cestovných dokladov dokladmi o štátnej príslušnosti, ktoré uznáva väčší počet tretích krajín.

(42)  Povinnou súčasťou konania o posúdení žiadosti o vízum je nahliadnutie do zoznamu cestovných dokladov, ktoré držiteľa oprávňujú na prekročenie vonkajších hraníc a do ktorých možno vyznačiť vízum, ako sa stanovuje v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1105/2011/EÚ(29). Vízové orgány by túto povinnosť mali vykonávať systematicky, a preto by sa mal tento zoznam začleniť do VIS, čím by sa umožnilo automatické overenie uznávania cestovného dokladu žiadateľa.

(43)  Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov za presnosť údajov vložených do VIS, by agentúra eu-LISA mala byť zodpovedná za posilnenie kvality údajov zavedením, spravovaním a priebežnou modernizáciou centrálneho nástroja na monitorovanie kvality údajov a za pravidelné predkladanie správ členským štátom. [PN 29]

(44)  Agentúra eu-LISA mala byť schopná vybudovať kapacity na predkladanie štatistických správ členským štátom, Komisii a Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž, aby sa umožnilo lepšie monitorovanie využívania VIS s cieľom analyzovať trendy týkajúce sa migračného tlaku a riadenia hraníc bez toho, aby tým bola ovplyvnená integrita údajov. Z tohto dôvodu by sa malo zriadiť centrálne úložisko na účely štatistiky eu-LISA mala uchovávať určité štatistické údaje v centrálnom úložisku na účely podávania správ a poskytovania štatistík v súlade s [nariadením 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)]. Žiadne z vytvorených štatistík by nemali obsahovať osobné údaje. [PN 30]

(45)  Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES(30).

(46)  Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu potreby zabezpečiť vykonávanie spoločnej vízovej politiky, vysokú úroveň bezpečnosti v priestore bez kontrol na vnútorných hraniciach a postupné zavedenie integrovaného systému riadenia vonkajších hraníc ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.

(47)  V tomto nariadení sa stanovujú prísne podmienky prístupu do VIS a potrebné záruky. Stanovujú sa v ňom aj práva jednotlivcov na prístup, opravu, vymazanie a nápravu, a to najmä právo na súdny prostriedok nápravy, a dozor nezávislých verejných orgánov nad operáciami spracúvania. Týmto nariadením sa zavádzajú dodatočné záruky, ktoré sa vzťahujú na osobitné potreby nových kategórií údajov, ktoré sa budú spracúvať vo VIS. V tomto nariadení sa preto rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané Chartou základných práv Európskej únie, konkrétne právo na ľudskú dôstojnosť, právo na slobodu a bezpečnosť, rešpektovanie súkromného a rodinného života, ochrana osobných údajov, právo na azyl a ochrana zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia a ochrana v prípade vysťahovania, vyhostenia alebo extradície, právo na nediskrimináciu, práva dieťaťa a právo na účinný prostriedok nápravy.

(47a)  Týmto nariadením nie sú dotknuté záväzky vyplývajúce zo Ženevského dohovoru z 28. júla 1951 o právnom postavení utečencov, doplneného Newyorským protokolom z 31. januára 1967, ani žiadne medzinárodné záväzky prijaté Úniou a jej členskými štátmi. [PN 31]

(48)  Osobitné ustanovenia by sa mali vzťahovať na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú vízovú povinnosť, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občana Únie, na ktorého sa vzťahuje smernica 2004/38/ES, alebo rodinnými príslušníkmi štátneho príslušníka tretej krajiny požívajúceho právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie, a ktorí nie sú držiteľmi pobytového preukazu podľa smernice 2004/38/ES. Podľa článku 21 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie má každý občan Únie právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov, pričom podlieha obmedzeniam a podmienkam ustanoveným v zmluvách a v opatreniach prijatých na ich vykonanie. Príslušné obmedzenia a podmienky sú súčasťou smernice 2004/38/ES.

(49)  Ako potvrdil Súdny dvor Európskej únie, takíto rodinní príslušníci majú právo nielen vstúpiť na územie členského štátu, ale aj získať na tento účel vstupné vízum. Členské štáty musia takýmto osobám umožniť, aby získali potrebné víza, ktoré sa vydajú bezplatne a čo najskôr na základe zrýchleného postupu.

(50)  Právo na získanie víza nie je bezpodmienečné a môže sa odoprieť rodinným príslušníkom, ktorí predstavujú riziko pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť alebo verejné zdravie podľa smernice 2004/38/ES. Vzhľadom na tieto okolnosti sa osobné údaje rodinných príslušníkov môžu overovať len v prípade, že sa týkajú ich identifikácie a stavu, a iba vtedy, ak sú relevantné pre posúdenie bezpečnostnej hrozby, ktorú by mohli predstavovať. Takisto posúdenie ich žiadostí o udelenie víza by sa malo vykonávať výlučne vzhľadom na obavy o bezpečnosť, a nie v súvislosti s rizikami migrácie.

(51)  V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto nariadenie je založené na schengenskom acquis, sa Dánsko v súlade s článkom 4 uvedeného protokolu rozhodne do šiestich mesiacov po rozhodnutí Rady o tomto nariadení, či ho bude transponovať do svojho vnútroštátneho práva.

(52)  Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES(31); Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(53)  Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES(32); Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(54)  Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis(33), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia Rady 1999/437/ES(34).

(55)  Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis(35), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia Rady 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES(36) a článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/149/SVV(37).

(56)  Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pristúpení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis(38), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia Rady 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ(39) a článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/349/EÚ(40).

(57)  Toto nariadenie, s výnimkou článku 22r, predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003, článku 4 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2005 a článku 4 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2011, s výnimkou ustanovení, ktoré sa stali uplatniteľné na Bulharsko a Rumunsko rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/1908(41),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 767/2008 sa mení takto:

-1.  Názov sa nahrádza takto:"

„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene informácií o krátkodobých vízach, dlhodobých vízach a povoleniach na pobyt medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS)“; [PN 32]

"

1.  V článku 1 sa dopĺňajú tieto odseky:"

„Toto nariadenie stanovuje aj postupy výmeny informácií medzi členskými štátmi týkajúcich sa dlhodobých víz a povolení na pobyt vrátane informácií o určitých rozhodnutiach o dlhodobých vízach a povoleniach na pobyt.

Uchovávaním údajov o totožnosti, cestovných dokladoch a biometrických údajov v spoločnej databáze údajov o totožnosti (CIR), ktorá bola zriadená článkom 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2018/XX* [nariadenie 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)], VIS prispieva k uľahčovaniu a napomáhaniu správnej identifikácii osôb registrovaných v systéme VIS.“

_______

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2018/XX* [nariadenie 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)] (Ú. v. EÚ L).“;

"

2.  Článok 2 sa nahrádza takto:"

„Článok 2

Účel VIS

1.  Účelom VIS je zlepšiť vykonávanie spoločnej vízovej politiky v oblasti krátkodobých víz, konzulárnu spoluprácu a konzultácie medzi ústrednými vízovými orgánmi uľahčením výmeny údajov o žiadostiach a súvisiacich rozhodnutiach medzi členskými štátmi s cieľom: [PN 33]

   a) uľahčiť a urýchliť konanie o udelení víza; [PN 34]
   b) predchádzať obchádzaniu kritérií na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti;
   c) uľahčovať boj proti podvodom;
   d) uľahčovať kontroly na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach a na území členských štátov;
   e) napomáhať pri identifikácii a návrate každej osoby, ktorá prípadne nespĺňa alebo prestala spĺňať podmienky vstupu, pobytu alebo bydliska na území členských štátov;
   f) napomáhať pri identifikácii nezvestných osôb uvedených v článku 22o; [PN 35]
   g) uľahčovať uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013* a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ**;
   h) prispievať k predchádzaniu ohrozeniam vnútornej bezpečnosti ktoréhokoľvek z členských štátov, najmä prostredníctvom predchádzania trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovaniu a vyšetrovaniu za náležitých a presne vymedzených okolností; [PN 36]
   i) prispievať k predchádzaniu ohrozeniam vnútornej bezpečnosti ktoréhokoľvek z členských štátov; [PN 37]
   j) zabezpečiť správnu identifikáciu osôb;
   k) podporiť ciele Schengenského informačného systému (SIS), ktoré sa týkajú zápisov o štátnych príslušníkoch tretích krajín na účely odopretia vstupu, zápisov o osobách hľadaných na účely zadržania alebo odovzdania či vydania, zápisov o nezvestných osobách, o osobách hľadaných na účely pomoci pri súdnom konaní a o osobách na účely diskrétnej alebo špecifickej kontroly;

2.  V prípade dlhodobých víz a povolení na pobyt je účelom VIS uľahčiť výmenu údajov o súvisiacich rozhodnutiach medzi členskými štátmi s cieľom:

   a) podporiť vysokú úroveň bezpečnosti vo všetkých členských štátoch prispievaním k posúdeniu toho, či žiadateľ pred príchodom na hraničný priechod na vonkajších hraniciach alebo držiteľ dokladu predstavuje hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť alebo verejné zdravie; [PN 38]
   b) uľahčovať kontroly na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach a zvýšiť účinnosť hraničných kontrol a kontrol na území členských štátov; [PN 39]
   c) prispievať k predchádzaniu ohrozeniam vnútornej bezpečnosti ktoréhokoľvek z členských štátov, najmä prostredníctvom predchádzania trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovaniu a vyšetrovaniu za náležitých a presne vymedzených okolností; [PN 40]
   d) zabezpečiť správnu identifikáciu osôb;
   da) napomáhať pri identifikácii nezvestných osôb uvedených v článku 22o; [PN 41]
   e) uľahčovať uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013 a smernice 2013/32/EÚ;
   f) podporiť ciele Schengenského informačného systému (SIS), ktoré sa týkajú zápisov o štátnych príslušníkoch tretích krajín na účely odopretia vstupu, zápisov o osobách hľadaných na účely zadržania alebo odovzdania či vydania, zápisov o nezvestných osobách, o osobách hľadaných na účely pomoci pri súdnom konaní a o osobách na účely diskrétnej alebo špecifickej kontroly.“

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 31).

** Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 60.)“;

"

2a.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 2a

Architektúra

1.  VIS je založený na centralizovanej architektúre a tvoria ho:

   a) spoločná databáza údajov o totožnosti zriadená [článkom 17 ods. 2 písm. a) nariadenia 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)];
   b) centrálny informačný systém (centrálny systém VIS);
   c) rozhranie v každom členskom štáte („národné rozhranie“ alebo NI-VIS), ktoré poskytuje spojenie s príslušným centrálnym národným orgánom daného členského štátu, alebo jednotné národné rozhranie (NUI) v každom členskom štáte, ktoré vychádza zo spoločných technických špecifikácií a je rovnaké pre všetky členské štáty a ktoré umožňuje centrálnemu systému VIS spojenie s národnými infraštruktúrami v členských štátoch;
   d) komunikačná infraštruktúra medzi centrálnym systémom VIS a jednotnými národnými rozhraniami;
   e) bezpečný komunikačný kanál medzi centrálnym systémom VIS a centrálnym systémom EES;
   f) bezpečná komunikačná infraštruktúra medzi centrálnym systémom VIS a centrálnymi infraštruktúrami európskeho vyhľadávacieho portálu zriadeného [článkom 6 nariadenia 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)], spoločnou službou porovnávania biometrických údajov zriadenou [článkom 12 nariadenia 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)], spoločnou databázou údajov o totožnosti zriadenou [článkom 17 nariadenia 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)] a detektorom viacnásobných totožností zriadeným [článkom 25 nariadenia 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)];
   g) mechanizmus nahliadania do žiadostí a výmeny informácií medzi centrálnymi vízovými orgánmi (ďalej len „VISMail“);
   h) brána pre dopravcov;
   i) bezpečná webová služba umožňujúca komunikáciu medzi centrálnym systémom VIS na jednej strane a bránou pre dopravcov a medzinárodnými systémami na strane druhej;
   j) úložisko na účely podávania správ a štatistiky;
   k) nástroj, prostredníctvom ktorého môžu žiadatelia udeliť alebo stiahnuť svoj súhlas s dodatočným obdobím uchovávania ich súboru žiadosti.

Centrálny systém VIS, jednotné národné rozhrania, webová služba, brána pre dopravcov a komunikačná infraštruktúra VIS spoločne využívajú a v čo najväčšej technicky možnej miere opätovne používajú hardvérové a softvérové komponenty centrálneho systému EES, jednotných národných rozhraní EES, brány pre dopravcov systému ETIAS, webovej služby EES a komunikačnej infraštruktúry EES.

2.  Národné rozhranie (NI-VIS) tvorí:

   a) jedno miestne národné rozhranie (LNI) v každom členskom štáte, ktoré fyzicky pripája členský štát k bezpečnej komunikačnej sieti a obsahuje šifrovacie zariadenia pre prevádzku VIS. LNI sa nachádza na území členského štátu;
   b) jedno záložné miestne národné rozhranie (BLNI), ktoré má rovnaký obsah a funkcie ako LNI.

3.  LNI a BLNI sa majú používať výhradne na účely vymedzené v právnych predpisoch Únie vzťahujúcich sa na VIS.

4.  Centralizované služby sa zdvoja a budú na dvoch rôznych miestach, konkrétne v Štrasburgu vo Francúzsku, kde sa bude nachádzať hlavný centrálny systém VIS, centrálna jednotka, a v Sankt Johann im Pongau v Rakúsku, kde sa bude nachádzať záložný centrálny systém VIS, záložná centrálna jednotka. Spojenie medzi hlavným centrálnym systémom VIS a záložným centrálnym systémom VIS umožňuje nepretržitú synchronizáciu medzi centrálnou jednotkou a záložnou centrálnou jednotkou. Komunikačná infraštruktúra podporuje zabezpečenie nepretržitej dostupnosti VIS a prispieva k nemu. Zahŕňa nadbytočné a oddelené spôsoby prepojenia medzi centrálnym systémom VIS a záložným centrálnym systémom VIS a zahŕňa takisto nadbytočné a oddelené spôsoby prepojenia medzi každým národným rozhraním a centrálnym systémom VIS a záložným centrálnym systémom VIS. Komunikačná infraštruktúra poskytuje šifrovanú virtuálnu súkromnú sieť určenú pre údaje VIS a na komunikáciu medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a orgánom zodpovedným za prevádzkové riadenie centrálneho systému VIS.“; [PN 42]

"

3.  Článok 3 sa vypúšťa;

4.  V článku Článok 4 sa mení takto:

a)  dopĺňa sa tento bod:"

3a. „ústredný orgán“ je orgán zriadený členským štátom na účely nariadenia (ES) č. 810/2009; [PN 43]

"

b)  dopĺňajú sa tieto body:"

12. „údaje VIS“ sú všetky údaje uchovávané v centrálnom systéme VIS a v spoločnej databáze údajov o totožnosti v súlade s článkami 9 až 14, 22c až 22f;

   13. „údaje o totožnosti“ sú údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a) a aa);
   14. „údaje o odtlačkoch prstov“ sú údaje týkajúce sa odtlačkov prstov, ktoré sú uchovávané v súbore VIS;
   15. „podoba tváre“ je digitálna podoba tváre v dostatočnom rozlíšení a kvalite, aby sa dala použiť pri automatizovanom biometrickom porovnávaní; [PN 44]
   16. „údaje Europolu“ sú osobné údaje spracované Europolom na účely uvedené v článku 18 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794*;
   17. „povolenie na pobyt“ sú všetky povolenia na pobyt, ktoré členské štáty vydali v súlade s jednotným formátom stanoveným v nariadení Rady (ES) č. 1030/2002**, a všetky ostatné doklady uvedené v článku 2 ods. 16 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/399;
   18. „dlhodobé vízum“ je povolenie, ktoré vydal členský štát podľa článku 18 Schengenského dohovoru;
   19. vnútroštátny dozorný orgán dozorné orgány, pokiaľ ide o účely presadzovania práva, sú dozorné orgány zriadené v súlade s článkom uvedené v článku 51 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679*** a dozorné orgány uvedené v článku 41 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680****; [PN 45]
   19a. „pozitívna lustrácia“ je existencia zhody stanovenej porovnaním príslušných údajov uvedených v súbore žiadosti vo vízovom informačnom systéme (VIS) s príslušnými údajmi obsiahnutými v zázname, súbore alebo zápise vedenom vo VIS, v Schengenskom informačnom systéme, v EES, ETIAS, systéme Eurodac, údajoch Europolu alebo databáze Interpolu SLTD; [PN 46]
   20. „presadzovanie práva“ je predchádzanie trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovanie alebo vyšetrovanie v prísne vymedzenom rámci; [PN 47]
   21. „trestné činy terorizmu“ sú trestné činy podľa vnútroštátneho práva, ktoré zodpovedajú trestným činom uvedeným v smernici uvedené v článkoch 3 až 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541***** alebo sú s nimi im rovnocenné trestné činy v prípade členských štátov, ktoré nie sú viazané uvedenou smernicou; [PN 48]
   22. „závažné trestné činy“ sú činy, ktoré zodpovedajú trestným činom uvedeným v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV****** alebo sú s nimi rovnocenné, ak sa podľa vnútroštátneho práva trestajú trestom odňatia slobody s hornou hranicou sadzby v dĺžke najmenej troch rokov alebo ochranným opatrením spojeným s obmedzením slobody v rovnakej dĺžke.

________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).

** Nariadenie Rady (ES) č. 1030/2002 z 13. júna 2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov (Ú. v. ES L 157, 15.6.2002, s. 1).

*** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1). [PN 49]

**** Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

***** Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

****** Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1)“;

"

5.  Článok 5 sa nahrádza takto:"

„Článok 5

Kategórie údajov

1.  Vo VIS sa zaznamenávajú len tieto kategórie údajov:

   a) alfanumerické údaje o žiadateľovi o krátkodobé víza a o vízach, o udelenie ktorých bola podaná žiadosť, o udelených, zamietnutých, zrušených, odvolaných alebo predĺžených vízach, ktoré sú uvedené v článku 9 ods. 1) až 4) a v článkoch 10 až 14, alfanumerické údaje o dlhodobých vízach a povoleniach na pobyt udelených, odňatých, zamietnutých, zrušených, odvolaných alebo predĺžených, ktoré sú uvedené v článkoch 22c, 22d, 22e a 22f, ako aj informácie o pozitívnych lustráciách podľa článkov 9a a 22b a výsledky overenia podľa článku 9c ods. 6;
   b) podoby tváre podľa článku 9 ods. 5 a článku 22c ods. 2 písm. f);
   c) údaje o odtlačkoch prstov podľa článku 9 ods. 6 a, článku 22c ods. 2 písm. g) a článku 22d písm. g); [PN 50]
   ca) naskenované kópie strany cestovného dokladu s biografickými údajmi uvedeného v článku 9 ods. 7; [PN 51]
   d) súvislosti s ostatnými žiadosťami podľa článku 8 ods. 3 a 4 a článku 22a ods. 3.

2.  Správy prenesené prostredníctvom VIS, uvedené v článku 16, článku 24 ods. 2 a článku 25 ods. 2, sa do VIS nezaznamenávajú, pričom tým nie je dotknuté zaznamenávanie operácií spracúvania údajov podľa článku 34.

3.  Spoločná databáza údajov o totožnosti obsahuje údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a) až cc), v článku 9 ods. 5 a 6, v článku 22c ods. 2 písm. a) až cc) c), písmenách f) a g) a v článku 22d písm. a) až cc) a písm. f) a g). Zvyšné údaje VIS sa uchovávajú v centrálnom systéme VIS.“ [PN 52]

"

6.  Vkladá sa tento článok 5a:"

„Článok 5a

Zoznam uznaných cestovných dokladov

(1). Do VIS sa začlení zoznam cestovných dokladov, ktoré držiteľa oprávňujú na prekročenie vonkajších hraníc a do ktorých možno vyznačiť vízum, ako sa stanovuje v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1105/2011/EÚ*. [PN 53]

(2). VIS poskytuje funkciu pre centralizovanú správu zoznamu uznaných cestovných dokladov a oznamovania uznania alebo neuznania cestovných dokladov podľa článku 4 rozhodnutia č. 1105/2011/EÚ. [PN 54]

(3). Podrobné pravidlá spravovania funkcie uvedenej v odseku 2 sa stanovia vo vykonávacích aktoch. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 49 ods. 2. [PN 55]

_________________

* Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1105/2011/EÚ z 25. októbra 2011 o zozname cestovných dokladov, ktoré oprávňujú držiteľa na prekročenie vonkajších hraníc a do ktorých možno vyznačiť vízum, a o vytvorení mechanizmu na vytváranie tohto zoznamu (Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2011, s. 9).“;

"

7.  Článok 6 sa mení takto:

-a)  odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 22a, je prístup do VIS na účely vkladania, úpravy alebo vymazávania údajov uvedených v článku 5 ods. 1 v súlade s týmto nariadením vyhradený výlučne riadne oprávneným zamestnancom vízových orgánov. Počet riadne oprávnených zamestnancov musí byť prísne obmedzený skutočnými potrebami ich orgánov.“ [PN 56]

"

a)  Odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Prístup do VIS na účely nahliadnutia do údajov je výlučne vyhradený riadne oprávneným zamestnancom vnútroštátnych orgánov každého členského štátu a orgánov EÚ, ktoré sú príslušné na účely uvedené v článkoch 15 až 22, článkoch 22c až 22f, a článkoch 22g až 22j 22l, ako aj na účely uvedené v článkoch 20 a 21 [nariadenia 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)].

Orgány, ktoré majú právo na nahliadnutie do VIS alebo na prístup k nemu na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania, sa určia v súlade s kapitolou IIIb.

Tento prístup je obmedzený na rozsah, v akom sú údaje potrebné na plnenie ich úloh v súlade s týmito účelmi, a je primeraný sledovaným cieľom.“; [PN 57]

"

aa)  Odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Každý členský štát určí príslušné orgány, ktorých riadne oprávnení zamestnanci majú prístup k vkladaniu, úprave a vymazávaniu údajov alebo k nahliadnutiu do údajov vo VIS. Každý členský štát bezodkladne predloží agentúre eu-LISA zoznam týchto orgánov vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 29 ods. 3a, ako aj všetky zmeny a doplnenia tohto zoznamu. V tomto zozname sa v prípade každého orgánu uvádza, v akých údajoch môže vyhľadávať a na aké účely.

Agentúra eu-LISA zabezpečí každoročné uverejnenie tohto zoznamu, ako aj zoznamu určených orgánov uvedených v článku 22k ods. 2 a zoznamu centrálnych prístupových bodov uvedených v článku 22k ods. 4 v Úradnom vestníku Európskej únie. Agentúra eu-LISA na svojom webovom sídle vedie priebežne aktualizovaný zoznam obsahujúci zmeny zaslané členskými štátmi v období medzi jeho každoročným uverejnením.“; [PN 58]

"

b)  Dopĺňa sa tento odsek 4:"

„4. VIS poskytuje funkciu pre centralizovanú správu tohto zoznamu.“;

"

c)  Dopĺňa sa tento odsek 5:"

„5. Podrobné pravidlá Komisia prijme v súlade s článkom 48a delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel spravovania funkcie pre centralizovanú správu zoznamu uvedeného v odseku 3 sa ustanovia vo vykonávacích aktoch. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 49 ods. 2. [PN 59]

"

7a.  V článku 7 sa odsek 2 nahrádza takto:"

„2. Spracúvanie osobných údajov v rámci VIS ktorýmkoľvek príslušným orgánom nesmie viesť k diskriminácii žiadateľov o udelenie víza, držiteľov víz alebo žiadateľov o dlhodobé víza a o povolenia na pobyt a ich držiteľov z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku či sexuálnej orientácie. Musí v plnej miere rešpektovať ľudskú dôstojnosť a integritu a základné práva a dodržiavať zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie vrátane práva na rešpektovanie súkromia a na ochranu osobných údajov. Osobitná pozornosť by sa mala venovať deťom, starším ľuďom, osobám so zdravotným postihnutím a osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Prvoradým hľadiskom je záujem dieťaťa.“;[PN 60]

"

8.  Do článku 7 sa vkladá nový odsek 3 dopĺňajú tieto odseky:"

„3. Členské štáty pri všetkých postupoch stanovených v tomto nariadení zohľadňujú predovšetkým najlepší záujem dieťaťa viac než čokoľvek iné, v plnej miere rešpektujúc Medzinárodný dohovor o právach dieťaťa. Zohľadňuje sa blaho, bezpečnosť a ochrana dieťaťa, predovšetkým ak existuje riziko, že dieťa je obeťou obchodovania s ľuďmi, ako aj názory dieťaťa, ktorým sa pripisuje náležitá vážnosť vzhľadom na vek dieťaťa a jeho vyspelosť. [PN 61]

3a.  Členské štáty toto nariadenie vykonávajú spôsobom, ktorý je v plnej miere v súlade s Chartou základných práv Európskej únie, najmä s právom na ľudskú dôstojnosť, právom na slobodu a bezpečnosť, rešpektovaním súkromného a rodinného života, ochranou osobných údajov, právom na azyl a ochranou zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia a ochranou v prípade odsunu, vyhostenia a vydania, právom na nediskrimináciu, právami dieťaťa a právom na účinný prostriedok nápravy.“; [PN 62]

"

8a.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 7a

Údaje o odtlačkoch prstov detí

1.  Odchylne od článku 22c ods. 2 písm. g) sa do VIS nevkladajú odtlačky prstov detí do 6 rokov.

2.  Biometrické údaje maloletých osôb vo veku od šiestich rokov odoberajú úradníci, ktorí boli osobitne vyškolení na odoberanie biometrických údajov od maloletých osôb spôsobom pre deti vhodným a citlivým voči dieťaťu a pri plnom rešpektovaní najlepších záujmov dieťaťa a záruk stanovených v Dohovore Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa.

Maloletú osobu musí pri odoberaní jej biometrických údajov sprevádzať dospelý rodinný príslušník, pokiaľ je prítomný. Maloletú osobu bez sprievodu musí pri odoberaní jej biometrických údajov sprevádzať poručník, zástupca alebo – v prípade, že zástupca nebol určený, osoba vyškolená na ochranu najlepšieho záujmu maloletej osoby a jej všeobecného blaha. Táto vyškolená osoba nie je úradník zodpovedný za odoberanie biometrických údajov, koná nezávisle a neprijíma pokyny ani od úradníka ani od útvaru zodpovedného za odoberanie biometrických údajov. Proti maloletej osobe sa nesmie použiť žiadna forma sily, aby sa zabezpečilo, že si splní povinnosť poskytnúť biometrické údaje.

3.  Odchylne od článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 810/2009 konzulárne úrady nepožadujú, aby sa deti vo veku od 6 do 12 rokov dostavili na konzulárny úrad na účely odobratia biometrických identifikátorov, pokiaľ by to pre rodiny detí predstavovalo nadmernú záťaž a nadmerné náklady. V takýchto prípadoch sa biometrické identifikátory odoberajú na vonkajších hraniciach, pričom osobitná pozornosť sa venuje tomu, aby sa zabránilo obchodovaniu s deťmi.

4.  Odchylne od ustanovení o používaní údajov uvedených v kapitolách II, III, IIIa a IIIb údaje o odtlačkoch prstov detí sú dostupné len na tieto účely:

   a) na overenie totožnosti dieťaťa v rámci konania o udelení víza v súlade s článkom 15 a na vonkajších hraniciach v súlade s článkami 18 a 22g a
   b) v súlade s kapitolou IIIb s cieľom prispieť k prevencii zneužívania práv detí a k boju proti nemu, za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:
   i) tento prístup musí byť nevyhnutný na účely predchádzania obchodovaniu s deťmi, jeho odhaľovania alebo vyšetrovania;
   ii) prístup je nevyhnutný v konkrétnom prípade;
   iii) identifikácia je v najlepšom záujme dieťaťa.“; [PN 63]

"

9.  Názov kapitoly II sa nahrádza takto:"

„VKLADANIE A POUŽÍVANIE ÚDAJOV O KRÁTKODOBÝCH VÍZACH VÍZOVÝMI ORGÁNMI“ [PN 64 netýka sa slovenskej verzie]

"

10.  Článok 8 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Ak je žiadosť prípustná podľa článku 19 nariadenia (ES) č. 810/2009, vízový orgán vytvorí do dvoch pracovných dní súbor so žiadosťou vložením údajov uvedených v článku 9 do VIS, ak sa od žiadateľa požaduje poskytnutie týchto údajov.“;

"

b)  Vkladá sa tento odsek 1a:"

„1a. Po vytvorení súboru so žiadosťou sa vo VIS automaticky spustí vyhľadávanie podľa článku 9a a zobrazia sa výsledky.“;

"

c)  Odsek 5 sa nahrádza takto:"

„5. Ak sa zo zákonných dôvodov poskytnutie určitých údajov nepožaduje alebo ak údaje fakticky nie je možné poskytnúť, konkrétne políčko(-a) pre tieto údaje sa označí(-ia) slovom „neuplatňuje sa“. Absencia odtlačkov prstov sa vyznačí ako „VIS0“; systém navyše umožňuje rozlišovať medzi jednotlivými prípadmi podľa článku 13 ods. 7 písm. a) až d) nariadenia (ES) č. 810/2009.“

"

11.  Článok 9 sa mení takto:

a)  V bode 4 sa písmená a), b) a c) nahrádzajú takto:"

„a) priezvisko, meno alebo mená (krstné mená), dátum narodenia, štátna príslušnosť alebo štátne príslušnosti, pohlavie;

   aa) rodné priezvisko [predchádzajúce priezvisko(-á)], miesto a krajina narodenia, štátna príslušnosť pri narodení;
   b) druh a číslo cestovného dokladu alebo cestovných dokladov a trojmiestny kód krajiny, v ktorej boli tieto cestovné doklady vydané;
   c) dátum skončenia platnosti cestovného dokladu alebo cestovných dokladov;
   cc) orgán, ktorý cestovný doklad vydal, a dátum vydania;“;

"

b)  Bod 5 sa nahrádza takto:"

„5. podobu tváre žiadateľa v súlade s článkom 13 ods. 1 13 nariadenia (ES) č. 810/2009.“; [PN 65]

"

ba)  Bod 6 sa nahrádza takto:"

„6. odtlačky prstov žiadateľa v súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 810/2009.“; [PN 66]

"

c)  Dopĺňa sa tento bod 7:"

„7. sken stránky s biografickými údajmi.“;

"

d)  Dopĺňajú sa tieto dva odseky:"

8. Podoba tváre štátnych príslušníkov tretích krajín uvedená v prvom odseku v bode 5 musí mať dostatočné rozlíšenie a kvalitu zobrazenia, aby sa mohla použiť na automatizované biometrické porovnávanie. Ak nemá dostatočnú kvalitu zobrazenia, na automatizované porovnávanie sa nevyužije. [PN 67]

Odchylne od druhého prvého odseku, vo výnimočných prípadoch, keď nie je možné dodržať špecifikácie kvality a rozlíšenia stanovené pre zápis podoby tváre nasnímanej na mieste do VIS, sa podoba tváre môže extrahovať elektronicky z čipu elektronického strojovo čitateľného cestovného dokladu (ďalej len „eMRTD“). V takýchto prípadoch sa podoba tváre do individuálnej zložky vloží až po elektronickom overení, že podoba tváre zaznamenaná na čipe dokladu eMRTD zodpovedá podobe tváre dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny nasnímanej na mieste.“; [PN 68]

"

12.  Vkladajú sa tieto nové články 9a až 9d:"

„Článok 9a

Vyhľadávanie v iných systémoch

1.  VIS automaticky spracováva súbory so žiadosťami s cieľom zistiť pozitívne lustrácie. VIS preskúma každý súbor so žiadosťou jednotlivo.

2.  Po vytvorení žiadosti alebo po vydaní víza sa vo VIS vykonaním automatického vyhľadávania v zozname uznaných cestovných dokladov podľa článku 5a overí, či je cestovný doklad súvisiaci s touto žiadosťou uznaný v súlade s rozhodnutím č. 1105/2011/EÚ a zobrazí sa výsledok. [PN 69]

3.  V systéme VIS sa na účely overenia podľa článku 21 ods. 1 a článku 21 ods. 3 písm. a), c) a d) a c) nariadenia (ES) č. 810/2009 spustí vyhľadávanie pomocou európskeho vyhľadávacieho portálu vymedzeného v článku 6 ods. 1 [nariadenia o interoperabilite (hranice a víza)] s cieľom porovnať relevantné údaje uvedené v článku 9 bode 4 bodoch 4, 5 a 6 tohto nariadenia s údajmi, ktoré sa nachádzajú v zázname, súbore alebo zápise registrovanom v systéme VIS, v Schengenskom informačnom systéme (SIS), v systéme vstup/výstup (EES), v európskom systéme pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) vrátane kontrolného zoznamu uvedeného v článku 29 nariadenia (EÚ) 2018/XX na účely vytvorenia európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia, v systéme Eurodac, [systém ECRIS-TCN, pokiaľ ide o odsúdenia v súvislosti s trestnými činmi terorizmu a inými formami závažnej trestnej činnosti], v údajoch Europolu, databáze odcudzených a stratených cestovných dokladov Interpolu (SLTD) a v databáze cestovných dokladov súvisiacich s obežníkmi (Interpol TDAWN). Pomocou VIS sa overuje:

   a) či cestovný doklad použitý na účely žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, ktorý bol v SIS nahlásený ako stratený, odcudzený, zneužitý alebo neplatný;
   b) či cestovný doklad použitý na účely žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, ktorý bol v databáze SLTD nahlásený ako stratený, odcudzený alebo neplatný;
   c) či žiadateľ nie je predmetom zápisu na účely odopretia vstupu a pobytu v SIS;
   d) či žiadateľ nie je predmetom zápisu v SIS o osobe hľadanej na účely zatknutia a následného odovzdania na základe európskeho zatýkacieho rozkazu alebo na účely zatknutia a následného vydania;
   e) či žiadateľ a cestovný doklad nezodpovedajú žiadateľovi a cestovnému dokladu uvedeným v zamietnutom, odvolanom alebo zrušenom cestovnom povolení v centrálnom systéme ETIAS a jeho držiteľovi;
   f) či sa žiadateľ a cestovný doklad neuvádzajú na kontrolnom zozname uvedenom v článku 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240*;
   g) či už nie sú údaje o žiadateľovi zaznamenané vo VIS;
   h) či údaje o cestovnom doklade poskytnuté v žiadosti nezodpovedajú inej žiadosti o vízum spojenej s inými údajmi o totožnosti;
   i) či žiadateľ v súčasnosti nie je vedený ako osoba, ktorá prekročila povolenú dĺžku pobytu, alebo či žiadateľ nebol v minulosti vedený ako takáto osoba v systéme EES;
   j) či žiadateľ nie je v systéme EES vedený ako osoba, ktorej bol odopretý vstup;
   k) či žiadateľovi nebolo vydané rozhodnutie o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní krátkodobého víza zaznamenané v systéme VIS;
   l) či žiadateľovi nebolo vydané rozhodnutie o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt zaznamenané v systéme VIS;
   m) či údaje týkajúce sa totožnosti žiadateľa nie sú zaznamenané v údajoch Europolu;
   n) či je žiadateľ o krátkodobé vízum nie je zaregistrovaný v systéme Eurodac;
   o) ak je žiadateľom maloletá osoba, či osoba, ktorá v prípade žiadateľa vykonáva rodičovské práva a povinnosti alebo zákonné opatrovníctvo:
   i) nie je predmetom zápisu v SIS v súvislosti s osobami hľadanými na účely zatknutia a následného odovzdania na základe európskeho zatýkacieho rozkazu alebo na účely zatknutia a následného vydania;
   ii) nie je predmetom zápisu na účely odopretia vstupu a pobytu vloženého do SIS;
   iii) nie je držiteľom cestovného dokladu uvedeného na kontrolnom zozname uvedenom v článku 34 nariadenia (EÚ) 2018/1240. [PN 70]

3a.  V prípade vyhľadávania v databáze SLTD sa údaje, ktoré používateľ systému ESP použil na spustenie vyhľadávania, neposkytujú vlastníkom údajov Interpolu. [PN 71]

4.  VIS doplní do súboru so žiadosťou odkaz na každú pozitívnu lustráciu získanú podľa odseku 3. Ďalej VIS v relevantných prípadoch identifikuje členský(-é) štát(-y), ktoré vložili alebo poskytli údaje, ktoré viedli k pozitívnej(-ym) lustrácii(-ám), prípadne Europol a táto skutočnosť sa uvedie v súbore so žiadosťou. Zaznamenávajú sa len informácie o prípadnej pozitívnej lustrácii a pôvodcovi príslušných údajov. [PN 72]

5.  Na účely článku 2 ods. 1 písm. k) sa pomocou vyhľadávania uskutočneného podľa odseku 3 tohto článku porovnajú relevantné údaje uvedené v článku 15 ods. 2 s údajmi v SIS s cieľom zistiť, či sa na žiadateľa nevzťahuje jeden z týchto zápisov:

   a) zápis o osobách hľadaných na účely zatknutia a následného odovzdania alebo vydania;
   b) zápis o nezvestných osobách;
   c) zápis o osobách, ktoré sú hľadané, aby pomohli pri súdnom konaní;
   d) zápis o osobách a veciach na účely diskrétnej alebo, špecifickej alebo zisťovacej kontroly. [PN 73]

5a.  Všetky pozitívne lustrácie z vyhľadávania podľa článku 9a ods. 3 písm. a), b), c), e), g), h), i), j), k), l) a n) musí posúdiť konzulárny úrad, na ktorom bola žiadosť o udelenie víza podaná, a to v prípade potreby po predchádzajúcom overení ústredným orgánom v súlade s článkom 9c. [PN 74]

5b.  V súlade s článkom 9ca musí všetky pozitívne lustrácie z vyhľadávania podľa článku 9a ods. 3 písm. d), f), m) a o) overiť, prípadne posúdiť jednotné kontaktné miesto členských štátov, ktoré vložili alebo poskytli údaje, na základe ktorých sa dosiahla pozitívna lustrácia. [PN 75]

5c.  Všetky pozitívne lustrácie na základe zápisu v SIS sa takisto automaticky oznámia útvaru SIRENE členského štátu, ktorý vytvoril zápis vedúci k pozitívnej lustrácii. [PN 76]

5d.  Oznámenie poskytnuté útvaru SIRENE alebo miestu jednotného kontaktu členského štátu, ktorý vytvoril zápis, obsahuje tieto údaje:

   a) priezvisko (priezviská), meno (mená), prípadná prezývka (prezývky);
   b) miesto a dátum narodenia;
   c) pohlavie;
   d) štátna príslušnosť, a ak existujú, iné štátne príslušnosti;
   e) členský štát prvého plánovaného pobytu, a ak je k dispozícii, adresa prvého plánovaného pobytu;
   f) adresa bydliska žiadateľa, alebo, ak nie je k dispozícii, mesto a krajina jeho pobytu;
   g) odkaz na všetky získané pozitívne lustrácie vrátane dátumu a času pozitívnej lustrácie. [PN 77]

5e.  Tento článok nesmie brániť podaniu žiadosti o azyl z akéhokoľvek dôvodu. V prípade žiadosti o vízum podanej obeťou násilnej trestnej činnosti, napríklad domáceho násilia alebo obchodovania s ľuďmi, spáchanej jej garantom, sa zložka uložená vo VIS musí oddeliť od zložky garanta v záujme ochrany obetí pred ďalším nebezpečenstvom. [PN 78]

________________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 z 12. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226 (Ú. v. EÚ L 236, 19.9.2018, s. 1).

Článok 9b

Osobitné ustanovenia uplatniteľné pri vyhľadávaní v iných systémoch, ktoré sa vzťahujú na rodinných príslušníkov občanov EÚ alebo iných štátnych príslušníkov tretích krajín požívajúcich právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie

1.  V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občana Únie, na ktorého sa vzťahuje smernica 2004/38/ES, alebo štátneho príslušníka tretej krajiny požívajúceho právo na voľný pohyb zodpovedajúce právu občanov Únie na základe dohody medzi Úniou a členskými štátmi na jednej strane a treťou krajinou na strane druhej sa vykonávajú automatické kontroly podľa článku 9a ods. 3 výlučne s cieľom preveriť, že neexistujú konkrétne skutočnosti ani opodstatnené dôvody založené na konkrétnych skutočnostiach, na základe ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že prítomnosť týchto osôb na území členských štátov predstavuje bezpečnostné riziko alebo vysoké riziko epidémie podľa smernice 2004/38/ES. [PN 79]

2.  Pomocou VIS sa neoveruje, či:

   a) je žiadateľ v súčasnosti vedený ako osoba, ktorá prekročila povolenú dĺžku pobytu, alebo či bol takto vedený v minulosti na základe vyhľadávania v systéme vstup/výstup;
   b) je žiadateľ totožný s osobou, ktorej údaje sú zaznamenané v systéme Eurodac.

3.  V prípadoch, keď sa pri automatickom spracovaní žiadosti podľa článku 9a ods. 3 zistí pozitívna lustrácia so zápisom na účely odopretia vstupu a pobytu podľa článku 24 nariadenia (ES) č. 1987/2006 (EÚ) 2018/1861, vízový orgán preverí dôvod, na základe ktorého bolo prijaté rozhodnutie o vložení tohto zápisu do SIS. Ak sa tento zápis týka rizika nelegálnej imigrácie, pri posudzovaní žiadosti sa nezohľadňuje. Vízový orgán postupuje podľa článku 25 ods. 2 nariadenia o SIS II 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1861. [PN 80]

Článok 9c

Overenie ústrednými orgánmi a národným jednotným kontaktným miestom [PN 81]

1.  Všetky pozitívne lustrácie podľa článku 9a ods. 5b z vyhľadávania podľa článku 9a ods. 3, ktoré VIS nemôže automaticky potvrdiť, manuálne overí národné jednotné kontaktné miesto v súlade s článkom 9ca. Upovedomí sa ústredný orgán členského štátu, ktorý žiadosť spracúva. [PN 82]

2.  Všetky pozitívne lustrácie podľa článku 9a ods. 5a z vyhľadávania podľa článku 9a ods. 3, ktoré VIS nemôže automaticky potvrdiť, manuálne overí ústredný orgán. Pri manuálnom overovaní pozitívnej lustrácie má ústredný orgán prístup k súboru so žiadosťou a k prípadným súvisiacim súborom so žiadosťami, ako aj ku všetkým pozitívnym lustráciám dosiahnutým počas automatizovaného spracovania podľa článku 9a ods. 3 5a. [PN 83]

3.  Ústredný orgán overí, či totožnosť žiadateľa zaznamenaná v súbore so žiadosťou zodpovedá údajom uvedeným vo VIS alebo v niektorej z konzultovaných databáz.

4.  V prípade, že osobné údaje týmto údajom nezodpovedajú a že počas automatického spracovania podľa článku 9a ods. 3 sa nenašla žiadna iná pozitívna lustrácia, ústredný orgán vymaže chybnú pozitívnu lustráciu zo súboru so žiadosťou.

5.  V prípade, že údaje zodpovedajú totožnosti žiadateľa, alebo ak o totožnosti žiadateľa naďalej existujú pochybnosti, ústredný vízový orgán, ktorý žiadosť spracúva, v odôvodnených prípadoch informuje ústredný orgán druhého členského štátu alebo ostatných členských štátov, ktoré boli identifikované ako štáty ktoré vložili alebo poskytli údaje, na základe ktorých sa dosiahla pozitívna lustrácia podľa článku 9a ods. 3. V prípade, že sa jeden alebo viacero členských štátov identifikuje ako štáty, ktoré vložili alebo poskytli údaje, na základe ktorých sa dosiahla táto pozitívna lustrácia, ústredný orgán sa obráti na ústredné orgány týchto členských štátov v súlade s postupom podľa článku 16 ods. 2. Prípadná pochybnosť sa uplatňuje v prospech žiadateľa. [PN 84]

6.  Výsledok overovaní vykonávaných ústrednými orgánmi ostatných členských štátov sa doplní do súboru so žiadosťou.

7.  Odchylne od odseku 1, ak bude výsledkom porovnania podľa článku 9a ods. 5 minimálne jedna lustrácia, pomocou VIS sa pošle automatické oznámenie ústrednému orgánu členského štátu, ktorý vyhľadávanie spustil, aby mohol uskutočniť primerané následné opatrenie. [PN 85]

8.  V prípade, že údaje, na základe ktorých sa v systéme dosiahla pozitívna lustrácia podľa článku 9a ods. 3, poskytol Europol, ústredný orgán príslušného členského štátu sa s národnou jednotkou Europolu poradí o následnom postupe v súlade s nariadením (EÚ) 2016/794, a najmä s jeho kapitolou IV. [PN 86]

Článok 9ca

Overovanie a posudzovanie národným jednotným kontaktným miestom

1.  Každý členský štát určí vnútroštátny orgán, ktorý bude fungovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni a ktorý zabezpečí príslušné manuálne overovanie a posudzovanie pozitívnych lustrácií na účely tohto nariadenia (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Jednotné kontaktné miesto tvoria styční dôstojníci útvaru SIRENE, národných ústrední Interpolu, národného centrálneho prístupového bodu Europolu, národnej jednotky ETIAS a všetkých príslušných vnútroštátnych orgánov presadzovania práva. Členské štáty zabezpečia, aby mali miesta jednotného kontaktu dostatočný počet zamestnancov a mohli tak overovať pozitívne lustrácie, ktoré im boli oznámené v súlade s týmto nariadením, vzhľadom na termíny stanovené v článku 23 nariadenia (ES) č. 810/2009.

2.  Jednotné kontaktné miesto manuálne overí pozitívne lustrácie, ktoré mu boli oznámené. Uplatňujú sa postupy stanovené v článku 9c ods. 2 až 6.

3.  Ak si po overení uvedenom v odseku 2 tohto článku údaje zodpovedajú a potvrdí sa pozitívna lustrácia, miesto jednotného kontaktu v prípade potreby kontaktuje zodpovedné orgány, ktoré poskytli údaje vedúce k pozitívnej lustrácii, ako aj Europol. Potom posúdi pozitívnu lustráciu. Jednotné kontaktné miesto poskytne odôvodnené stanovisko so zreteľom na rozhodnutie o žiadosti podľa článku 23 nariadenia (ES) č. 810/2009. Toto odôvodnené stanovisko sa vloží do súboru so žiadosťou. [PN 87]

Článok 9cb

Príručka

Komisia prijme v súlade s článkom 48a delegovaný akt s cieľom stanoviť v rámci príručky príslušné údaje, ktoré sa majú porovnávať pri vyhľadávaní v ostatných systémoch v súlade s článkom 9a ods. 3, a postupy a pravidlá, ktorými sa treba riadiť pri vyhľadávaní, overovaní a posudzovaní v zmysle článkov 9a až 9ca. Tento delegovaný akt obsahuje kombináciu kategórií údajov na vyhľadávanie v každom zo systémov podľa článku 9a. [PN 88]

Článok 9d

Povinnosti Europolu

Europol prispôsobí svoj informačný systém tak, aby zabezpečil umožnenie automatického spracovávania vyhľadávaní podľa článku 9a ods. 3 a článku 22b ods. 2.“

"

13.  V článku 13 sa dopĺňa tento odsek 4:"

„4. Keď sa súbor so žiadosťou aktualizuje v súlade s odsekmi 1 a 2, VIS členskému štátu, ktorý vízum vydal, zašle oznámenie o odôvodnenom rozhodnutí toto vízum zrušiť alebo odvolať. Takéto oznámenie sa vytvorí automaticky v centrálnom systéme a zašle sa pomocou mechanizmu opísaného v článku 16.“; [PN 89]

"

14.  Článok 15 sa mení takto:

a)  V odseku 2 sa vkladá toto písmeno ea):"

„ea) podoba tváre;“;

"

b)  Vkladá sa tento odsek 2 a:"

„2a. Podoba tváre uvedená v odseku 2 písm. ea) nie je jediným vyhľadávacím kritériom.“;

"

15.  V článku 16 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:"

„2. Ak sa vo VIS vytvorí súbor so žiadosťou o štátnom príslušníkovi konkrétnej tretej krajiny alebo patriacom do určitej kategórie takýchto štátnych príslušníkov, pri ktorých sa podľa článku 22 nariadenia (ES) č. 810/2009 vyžaduje predchádzajúca konzultácia, VIS uvedenému členskému štátu alebo členským štátom automaticky zašle žiadosť o konzultáciu.

Konzultovaný členský štát alebo členské štáty prenesú svoju odpoveď do VIS, ktorý ju poskytne členskému štátu, ktorý žiadosť vytvoril.

Do VIS sa výlučne na účely vykonania konzultačného postupu začlení zoznam členských štátov, ktoré požadujú, aby sa ústredné orgány ostatných členských štátov obracali na ich ústredné orgány počas posudzovania žiadostí o udelenie jednotných víz, ktoré podávajú štátni príslušníci konkrétnych tretích krajín alebo určité kategórie takýchto príslušníkov podľa článku 22 nariadenia (ES) č. 810/2009, ako aj zoznam dotknutých štátnych príslušníkov tretích krajín. [PN 90]

3.  Postup stanovený v odseku 2 sa vzťahuje aj na:

   a) zasielanie informácií podľa článku 25 ods. 4 o udeľovaní víz s obmedzenou územnou platnosťou, článku 24 ods. 2 tohto nariadenia o zmenách údajov a článku 31 nariadenia (ES) č. 810/2009 o oznámeniach ex post; [PN 91]
   b) všetky ostatné správy týkajúce sa konzulárnej spolupráce, v rámci ktorých dochádza k zasielaniu osobných údajov zaznamenaných vo VIS alebo s ním súvisiacich, oznámenia týkajúce sa zasielania žiadostí o preposlanie kópií cestovných dokladov príslušnému vízovému orgánu podľa článku 9 bodu 7 a iných dokladov k žiadosti o víza a elektronických kópií týchto dokladov, ako aj správy týkajúce sa žiadostí podľa článku 9c a článku 38 ods. 3. Príslušné vízové orgány odpovedia na takúto žiadosť do dvoch pracovných dní.“; [PN 92]

"

16.  Článok 17 sa vypúšťa;

17.  Názov kapitoly III sa nahrádza takto:"

„PRÍSTUP INÝCH ORGÁNOV K ÚDAJOM O KRÁTKODOBÝCH VÍZACH“

"

18.  V článku 18 ods. 6 sa druhý pododsek nahrádza takto:"

„Príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie kontrol na hraniciach, na ktorých sa prevádzkuje systém vstup/výstup, overia odtlačky prstov držiteľa víza podľa odtlačkov prstov zaznamenaných vo VIS. V prípade držiteľov víza, ktorých odtlačky prstov nie je možné použiť, sa vyhľadávanie podľa odseku 1 vykoná s použitím alfanumerických údajov podľa odseku 1 v kombinácii s podobou tváre.“;

"

18a.  Článok 18a sa nahrádza takto:"

„Článok 18a

Získavanie údajov VIS na vytvorenie alebo aktualizáciu záznamu o vstupe/výstupe alebo záznamu o odopretí vstupu držiteľa víza v systéme vstup/výstup

„Výlučne na účely vytvorenia alebo aktualizácie záznamu o vstupe/výstupe alebo záznamu o odopretí vstupu držiteľa víza v systéme vstup/výstup v súlade s článkom 14 ods. 2 a článkami 16 a 18 nariadenia (EÚ) 2017/2226 sa príslušnému orgánu zodpovednému za vykonávanie kontrol na hraniciach, na ktorých sa prevádzkuje systém vstup/výstup, poskytne prístup, aby získal z VIS a importoval do systému vstup/výstup údaje uložené vo VIS a uvedené v článku 16 ods. 1 písm. d) a článku 16 ods. 2 písm. c) až f) uvedeného nariadenia.“; [PN 93]

"

19.  Vkladá sa tento článok 20a:"

„Článok 20a

Použitie údajov VIS na účely vloženia zápisov o nezvestných osobách alebo zraniteľných osobách, ktorým treba zabrániť v cestovaní, v SIS a následný prístup k týmto údajom [PN 94]

1.  Údaje o odtlačkoch prstov a podoby tváre uchovávané vo VIS sa môžu použiť na účely vloženia zápisu o nezvestných osobách, deťoch, ktorým hrozí únos, alebo zraniteľných osobách, ktorým treba zabrániť v cestovaní, v súlade s článkom 32 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ...* [nariadenie (EÚ) o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach]. V týchto prípadoch sa výmena údajov o odtlačkoch prstov a podôb tváre uskutoční prostredníctvom zabezpečených prostriedkov s útvarom SIRENE členského štátu, ktorý údaje vlastní. [PN 95]

2.  V prípade, že sa na základe zápisu v SIS použitím údajov o odtlačkoch prstov a podôb tváre uložených vo VIS dosiahne pozitívna lustrácia v SIS, ako je uvedené v odseku 1, úrady na ochranu dieťaťa a vnútroštátne justičné orgány vrátane orgánov zodpovedných za začatie trestného stíhania v trestnom konaní a za vyšetrovanie pred vznesením obvinenia a ich koordinačné orgány, ako sú uvedené v článku 43 44 nariadenia (EÚ) ... [COM(2016)0883 – SIS LE (policajná spolupráca)], si pri výkone svojich úloh môžu od orgánu s prístupom do VIS vyžiadať prístup k údajom zaznamenaným vo VIS. Platia podmienky stanovené v právnych predpisoch Únie a vnútroštátnych právnych predpisoch. Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje prenášali bezpečným spôsobom. [PN 96]

__________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z ... (Ú. v. EÚ L..., ..., s. ...).“;

"

20.  V článku 22 sa odsek odseky 1 a 2 nahrádza nahrádzajú takto:"

„1. Príslušné azylové orgány majú prístup k vyhľadávaniu podľa odtlačkov prstov žiadateľa o azyl výhradne na účel posúdenia žiadosti o azyl v súlade s článkom 21 nariadenia (ES) č. 343/2003. Ak odtlačky prstov žiadateľa o azyl nemožno použiť alebo ak vyhľadávanie na základe odtlačkov prstov je bezvýsledné, vyhľadávanie sa uskutoční na základe údajov uvedených v článku 9 ods. 4 písm. a) a/alebo písm. b) až cc). Toto vyhľadávanie sa môže uskutočniť v kombinácii s údajmi uvedenými v článku 9 ods. 4 písm. aa). [PN 97]

2.  Ak vyhľadávanie na základe údajov uvedených v odseku 1 ukáže, že údaje o žiadateľovi o medzinárodnú ochranu sú zaznamenané vo VIS, príslušný azylový orgán je výhradne na účely uvedené v odseku 1 oprávnený nahliadnuť do týchto údajov žiadateľa a do akýchkoľvek súborov prepojených so žiadosťou žiadateľa podľa článku 8 ods. 3:

   a) číslo žiadosti;
   b) údaje z formulára(-ov) žiadosti uvedené v článku 9 bodoch 4, 5 a 7;
   c) fotografie podoby tváre; [PN 98]
   d) údaje vložené v súvislosti s akýmkoľvek udeleným, zrušeným, odvolaným vízom alebo s vízom, ktorého platnosť bola predĺžená, ako je uvedené v článkoch 10, 13 a 14;
   e) údaje uvedené v článku 9 bodoch 4 a 5 bode 4 prepojených súborov so žiadosťou podľa článku 8 ods. 4.“; [PN 99]

"

21.  Článok 23 sa nahrádza takto:"

„Článok 23

Lehota uchovávania uložených údajov

1.  Každý súbor so žiadosťou sa uchováva vo VIS najviac päť rokov bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o vymazaní údajov v článkoch 24 a 25 a ustanovenia o vedení záznamov v článku 34. [PN 100]

Táto lehota začína plynúť:

   a) dňom skončenia platnosti víza, dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt, ak bolo vízum, dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt udelené;
   b) novým dňom skončenia platnosti víza, alebo dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt, ak bola platnosť víza, alebo dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt predĺžená; [PN 101]
   c) dňom vytvorenia súboru so žiadosťou vo VIS, ak bola žiadosť vzatá späť alebo ak bolo jej posudzovanie ukončené alebo prerušené;
   d) dňom vydania rozhodnutia príslušného orgánu, ak bolo vízum, dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt zamietnuté, zrušené, jeho platnosť bola skrátená, ak bolo odňaté alebo prípadne odvolané.

2.  Po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 VIS automaticky vymaže súbor so žiadosťou a prepojenie(-ia) s týmto súborom, ako sa uvádza v článku 8 ods. 3 a 4 a článku 22a ods. 3 a 5. [PN 102]

2a.  Odchylne od odseku 1:

   a) súbory žiadostí týkajúce sa povolenia na pobyt sa vymažú najneskôr po uplynutí obdobia 10 rokov;
   b) súbory žiadostí týkajúce sa detí mladších ako 12 rokov sa vymažú po tom, ako dieťa opustí schengenský priestor. [PN 103]

2b.  Odchylne od odseku 1 sa na účely uľahčenia novej žiadosti môže uvedený súbor so žiadosťou uložiť na ďalšie obdobie najviac troch rokov od skončenia platnosti dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt, a len ak s tým žiadateľ na požiadanie slobodne a výslovne vyjadrí svoj súhlas prostredníctvom podpísaného vyhlásenia. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) 2016/679 tak, aby bola jasne odlíšiteľná od iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a jednoducho. Žiadateľ môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/679. Ak žiadateľ svoj súhlas odvolá, súbor so žiadosťou sa z VIS automaticky vymaže.

Agentúra eu-LISA vytvorí nástroj, pomocou ktorého budú môcť žiadatelia vyjadrovať a odvolávať svoj súhlas.

Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 48a s cieľom podrobnejšie vymedziť nástroj, ktorý majú žiadatelia používať na účely vyjadrenia svojho súhlasu a jeho odvolania. [PN 104]

"

22.  V článku 24 sa odsek odseky 2 a 3 nahrádza nahrádzajú takto:"

„2. Ak má členský štát dôkaz svedčiaci o tom, že údaje spracované vo VIS sú nesprávne alebo že k ich spracovaniu vo VIS došlo v rozpore s týmto nariadením, bezodkladne o tom informuje zodpovedný členský štát. Takáto správa sa zašle v súlade s postupom uvedeným v článku 16 ods. 3.

V prípade, že sa nesprávne údaje vzťahujú na prepojenia vytvorené podľa článku 8 ods. 3 alebo 4 a článku 22a ods. 3, zodpovedný členský štát vykoná nevyhnutné overenia a do 48 hodín poskytne odpoveď a prípadne prepojenie opraví. Ak sa v stanovenej lehote neposkytne žiadna odpoveď, žiadajúci členský štát prepojenie opraví a oznámi to zodpovednému členskému štátu prostredníctvom VISMail.

3.  Zodpovedný členský štát čo najskôr skontroluje príslušné údaje a v prípade potreby ich bezodkladne opraví alebo vymaže.“; [PN 105]

"

23.  Článok 25 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Ak žiadateľ nadobudne pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 23 ods. 1 štátne občianstvo niektorého členského štátu, súbory so žiadosťami, súbory a prepojenia uvedené v článku 8 ods. 3 a 4 a v článku 22a ods. 3 súvisiace s týmto žiadateľom z VIS bezodkladne vymaže členský štát, ktorý príslušné súbory so žiadosťami a prepojenia vytvoril.“; [PN 106]

"

b)  V odseku 2 sa slová „infraštruktúry VIS“ nahrádzajú slovami „VISMail“.

23a.   Článok 26 sa mení takto:

a)  Odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:"

„1. Agentúra eu-LISA zodpovedá za prevádzkové riadenie VIS a jeho zložiek, ako sa stanovuje v článku 2a. Agentúra v spolupráci s členskými štátmi zabezpečuje, aby sa v prípade týchto zložiek po predchádzajúcej analýze nákladov a výnosov vždy využívali najlepšie dostupné technológie. [PN 107]

2.   Prevádzkové riadenie VIS pozostáva zo všetkých úloh potrebných na to, aby VIS fungoval v súlade s týmto nariadením 24 hodín denne, 7 dní v týždni, a to najmä z údržby a technického vývoja nevyhnutného na zabezpečenie toho, aby VIS fungoval na uspokojivej úrovni prevádzkovej kvality, najmä pokiaľ ide o čas odozvy na vyhľadávanie v centrálnom systéme VIS spustené konzulárnymi úradmi a pohraničnými orgánmi. Takéto časy odozvy musia byť čo najkratšie.“; [PN 108]

"

b)  Vypúšťajú sa odseky 3 až 8.; [PN 109]

24.  V článku 26 sa vkladá tento odsek 8a:"

„8a. Agentúra eu-LISA má povolené používať na účely testovania anonymizované skutočné osobné údaje produkčného systému VIS, a to v týchto prípadoch:

   a) na diagnostiku a opravu, keď sa v centrálnom systéme zistia chyby;
   b) na testovanie nových technológií a metód významných pre zvýšenie výkonnosti centrálneho systému alebo na prenos údajov do tohto systému.

V takýchto prípadoch sú bezpečnostné opatrenia, kontrola prístupu a vedenie záznamov v testovacom prostredí rovnaké ako v prípade produkčného systému VIS. Skutočné osobné údaje použité na testovanie sa anonymizujú tak, aby dotknutú osobu nebolo možné identifikovať.“ [PN 110]

"

c)  Dopĺňajú sa tieto odseky:"

„9a. Ak agentúra eu-LISA spolupracuje s externými dodávateľmi na akýchkoľvek úlohách súvisiacich so systémom VIS, podrobne monitoruje činnosti dodávateľov s cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť, dôvernosť a ochranu údajov.

9b.  Prevádzkové riadenie centrálneho systému VIS sa nesmie zveriť súkromným spoločnostiam ani súkromným organizáciám.“ [PN 111]

"

25.  Článok 27 sa nahrádza takto:"

„Článok 27

Umiestnenie centrálneho vízového informačného systému

Hlavný centrálny VIS, ktorý vykonáva funkcie technického dohľadu a správy, sa nachádza v Štrasburgu (Francúzsko) a záložný centrálny VIS, ktorý je schopný zabezpečiť všetky funkcie hlavného centrálneho VIS, sa nachádza v Sankt Johann im Pongau (Rakúsko).

Na zabezpečenie aktívnej Agentúra eu-LISA zavádza technické riešenia s cieľom zabezpečiť nepretržitú dostupnosť VIS buď prostredníctvom súbežnej prevádzky centrálneho systému VIS možno obe pracoviská používať súbežne a záložného centrálneho systému VIS za predpokladu, že druhé pracovisko záložný centrálny systém VIS bude v prípade zlyhania centrálneho systému schopné VIS aj naďalej schopný zabezpečiť jeho prevádzku VIS, alebo prostredníctvom zdvojenia systému alebo jeho zložiek.“ [PN 112]

"

26.  Článok 29 sa mení takto:

a)  Názov sa nahrádza takto:"

„Zodpovednosť za používanie a kvalitu údajov“;

"

b)  V odseku Odsek 1 sa mení takto:

i)  písmeno c) sa nahrádza takto:"

„c) údaje boli pri prenose do VIS správne, aktuálne a mali dostatočnú úroveň kvality a úplnosti.“;

"

ii)  dopĺňa sa tento pododsek:"

„Členské štáty na tento účel zabezpečia, aby sa pracovníkom konzulárnych úradov a pracovníkom všetkých externých poskytovateľov služieb, s ktorými spolupracujú podľa článku 43 nariadenia (ES) č. 810/2009, pravidelne poskytovala odborná príprava v oblasti kvality údajov.“; [PN 113]

"

c)  V odseku 2 písm. a) sa slovo „VIS“ nahrádza slovami „VIS alebo CIR“ v oboch prípadoch, v ktorých sa vyskytuje;

d)  Vkladá Vkladajú sa tento odsek 2a tieto odseky:"

„2a. Riadiaci orgán Agentúra eu-LISA v súčinnosti s Komisiou vypracuje a, spravuje a neustále modernizuje automatické mechanizmy a postupy kontroly kvality údajov na účely vykonávania kontrol kvality údajov vo VIS a členským štátom predkladá pravidelné správy. Riadiaci orgán Agentúra eu-LISA zabezpečí primeraný počet kvalifikovaných pracovníkov na vykonávanie technických inovácií a modernizácií potrebných na prevádzku mechanizmov kontroly kvality údajov. Agentúra eu-LISA predkladá členským štátom a Komisii pravidelnú správu o kontrole kvality údajov. Komisia podáva Európskemu parlamentu a Rade pravidelné správy o problémoch týkajúcich sa kvality údajov, ktoré sa vyskytli, a o tom, ako sa riešili. [PN 114]

Tento mechanizmus, postupy a výklad dodržiavania požiadaviek na kvalitu údajov sa stanovia prostredníctvom vykonávacích opatrení v súlade s postupom uvedeným v článku 49 ods. 2.“

2b.  Komisia prekladá Európskemu parlamentu a Rade správu o uskutočniteľnosti, dostupnosti, pripravenosti a spoľahlivosti požadovanej technológie na používanie podôb tváre na určenie totožnosti osoby. [PN 115]

"

da)   Dopĺňa sa tento odsek:"

„3a. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov vo VIS určí každý členský štát orgán, ktorý sa považuje za prevádzkovateľa v súlade s článkom 4 bodom 7 nariadenia (EÚ) 2016/679 a ktorý má hlavnú zodpovednosť za spracúvanie údajov týmto členským štátom. Každý členský štát oznámi tento určený orgán Komisii.“ [PN 116]

"

27.  Vkladá sa tento článok 29a:"

„Článok 29a

Osobitné pravidlá pre vkladanie údajov

1.  Na vkladanie údajov uvedených v článkoch 9, 22c a 22d do VIS sa vzťahujú tieto predbežné podmienky:

   a) údaje podľa článkov 9, 22c a 22d a podľa článku 6 ods. 4 sa môžu zaslať vložiť do VIS až po vykonaní kontroly kvality príslušnými vnútroštátnymi orgánmi; [PN 117]
   b) VIS spracuje údaje podľa článkov 9, 22c a 22d a podľa článku 6 ods. 4 až po tom, ako vykoná kontrolu kvality podľa odseku 2.

2.  VIS vykonáva kontroly kvality takto:

   a) pri vytváraní súborov so žiadosťami alebo súborov štátnych príslušníkov tretích krajín vo VIS sa vykonajú kontroly kvality údajov podľa článkov 9, 22c a 22d; ak sa týmito kontrolami zistí, že nie sú splnené stanovené kritériá kvality, VIS automaticky upozorní príslušný(-é) orgán(-y);
   b) automatické postupy podľa článku 9a ods. 3 a článku 22b ods. 2 môžu byť systémom VIS spustené až po kontrole kvality vykonanej VIS podľa tohto článku; ak sa týmito kontrolami zistí, že nie sú splnené stanovené kritériá kvality, VIS automaticky upozorní príslušný(-é) orgán(-y); [PN 118 netýka sa slovenskej verzie]
   c) pri vytváraní súborov so žiadosťami štátnych príslušníkov tretích krajín vo VIS sa vykonávajú kontroly kvality podoby tváre a daktyloskopických údajov, aby sa zaistilo, že spĺňajú minimálne normy pre kvalitu údajov, ktoré umožňujú biometrické porovnávanie; [PN 119 netýka sa slovenskej verzie]
   d) pri uchovávaní informácií o určených vnútroštátnych orgánoch vo VIS sa vykonávajú kontroly kvality údajov podľa článku 6 ods. 4.

3.  Pre uchovávanie údajov uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa určia normy kvality. Špecifikácie týchto noriem sa stanovia vo vykonávacích aktoch. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 49 ods. 2.“ [PN 120 netýka sa slovenskej verzie]

"

28.  V článku 31 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:"

„1. Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) 2016/679, možno údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a), b), c), k) a m) a v článku 9 ods. 6 a 7 preniesť alebo poskytnúť tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii uvedenej v prílohe, len ak je to v jednotlivých prípadoch nevyhnutné na účely preukázania totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín a len na účely návratu v súlade so smernicou 2008/115/ES alebo na účely presídlenia v súlade s nariadením ... [ nariadenie o rámci pre presídľovanie] a za predpokladu, že členský štát, ktorý údaje do VIS vložil, vyjadril súhlas.“ [PN 121]

"

28a.  Článok 31 sa mení takto:

a)  Odseky 2 a 3 sa nahrádzajú takto:"

„2. Odchylne od odseku 1 tohto článku môžu v konkrétnych prípadoch pohraničné orgány alebo imigračné orgány preniesť údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a), aa), b), c), cc), k) a m) a v článku 9 ods. 6 a 7 tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu, ak je to nevyhnutné na preukázanie totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín výlučne na účely návratu a len ak je splnená jedna z týchto podmienok:

   a) Komisia prijala rozhodnutie o primeranej ochrane osobných údajov v danej tretej krajine v súlade s článkom 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/679;
   b) sú stanovené primerané záruky, ako sa uvádzajú v článku 46 nariadenia (EÚ) 2016/679, a to napríklad v platnej readmisnej dohode medzi Úniou alebo členským štátom a danou treťou krajinou; alebo
   c) sa uplatňuje článok 49 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2016/679. [PN 122]

3.  Údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a), b), c), k) a m) a v článku 9 ods. 6 a 7 sa môžu preniesť v súlade s odsekom 2 tohto článku, iba ak sú splnené všetky tieto podmienky:

   a) prenos údajov sa vykonáva v súlade s príslušnými ustanoveniami práva Únie, najmä s ustanoveniami v oblasti ochrany údajov, vrátane kapitoly V nariadenia (EÚ) 2016/679, a dohodami o readmisii a v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu, ktorý údaje prenáša;
   b) členský štát, ktorý údaje vložil do VIS, vyjadril súhlas;
   c) tretia krajina alebo medzinárodná organizácia súhlasili so spracúvaním údajov len na tie účely, na ktoré boli poskytnuté; a
   d) vo vzťahu k dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bolo vydané rozhodnutie o návrate prijaté podľa smernice 2008/115/ES, pričom platí, že výkon takéhoto rozhodnutia o návrate nebol pozastavený a že nebolo podané odvolanie, ktoré môže viesť k pozastaveniu jeho výkonu.“; [PN 123]

"

b)  Dopĺňajú sa tieto odseky:"

3a. Prenosy osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám podľa odseku 2 nesmú mať vplyv na práva osôb žiadajúcich o medzinárodnú ochranu a osôb, ktoré ju požívajú, najmä pokiaľ ide o zákaz vyhostenia alebo vrátenia.

3b.  Osobné údaje, ktoré získa členský štát alebo Europol z VIS na účely presadzovania práva, sa nesmú preniesť ani poskytnúť žiadnej tretej krajine, medzinárodnej organizácii alebo súkromnému subjektu usadenému v Únii alebo mimo nej. Tento zákaz sa uplatňuje aj v prípade, keď sa tieto údaje ďalej spracúvajú na vnútroštátnej úrovni alebo medzi členskými štátmi podľa smernice (EÚ) 2016/680.“; [PN 124]

"

28b.  V článku 32 sa odsek 2 mení takto:

a)   Vkladá sa toto písmeno:"

„ea) zabrániť používaniu systémov automatizovaného spracúvania údajov neoprávnenými osobami pomocou zariadenia na prenos údajov;“; [PN 125]

"

b)   Vkladajú sa tieto písmená:"

„ja) zabezpečiť, aby v prípade prerušenia bolo možné obnoviť bežnú prevádzku nainštalovaných systémov;

   jb) zaistiť spoľahlivosť tým, že sa zabezpečí, aby sa akékoľvek chyby vo fungovaní VIS riadne nahlasovali a aby sa zavádzali potrebné technické opatrenia na zabezpečenie obnovy osobných údajov v prípade poškodenia v dôsledku nesprávneho fungovania VIS;“; [PN 126]

"

28c.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 32a

Bezpečnostné incidenty

1.   Akákoľvek udalosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na bezpečnosť VIS alebo môže spôsobiť poškodenie alebo stratu údajov VIS, sa považuje za bezpečnostný incident, a to najmä vtedy, ak mohlo dôjsť k nezákonnému prístupu k údajom alebo mohla byť alebo bola poškodená dostupnosť, integrita a dôvernosť údajov.

2.  Bezpečnostné incidenty sa riadia tak, aby sa zabezpečila rýchla, účinná a správna reakcia.

3.  Bez toho, aby tým bolo dotknuté oznámenie porušenia ochrany osobných údajov v súlade s článkom 33 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo článkom 30 smernice (EÚ) 2016/680, členské štáty, Europol a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž bezodkladne oznámia bezpečnostné incidenty Komisii, agentúre eu-LISA, príslušnému dozornému orgánu a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov. Agentúra eu-LISA bezodkladne oznámi Komisii a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov každý bezpečnostný incident týkajúci sa centrálneho systému VIS.

4.  Informácie týkajúce sa bezpečnostného incidentu, ktorý má alebo môže mať vplyv na prevádzku VIS v členskom štáte alebo v agentúre eu-LISA alebo na dostupnosť, integritu a dôvernosť údajov, ktoré vložili alebo poslali iné členské štáty, sa bezodkladne poskytnú všetkým členským štátom a oznámia v súlade s plánom riadenia incidentov, ktorý zabezpečuje agentúra eu-LISA.

5.  V prípade bezpečnostného incidentu členské štáty a agentúra eu-LISA spolupracujú.

6.  Komisia okamžite oznamuje závažné incidenty Európskemu parlamentu a Rade. Na takéto oznámenia sa vzťahuje stupeň utajenia EU RESTRICTED/RESTREINT UE v súlade s uplatniteľnými bezpečnostnými predpismi.

7.  Ak bezpečnostný incident spôsobilo zneužitie údajov, členské štáty, Europol a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž zabezpečia, aby sa uložili sankcie podľa článku 36.“; [PN 127]

"

28d.  Článok 33 sa nahrádza takto:"

„Článok 33

Zodpovednosť

1.  Bez toho, aby bolo dotknuté právo na náhradu od prevádzkovateľa alebo spracovateľa údajov a ich zodpovednosť podľa nariadenia (EÚ) 2016/679, smernice (EÚ) 2016/680 a nariadenia (EÚ) 2018/1726:

   a) každá osoba alebo každý členský štát, ktorý utrpel škodu v dôsledku nezákonnej operácie spracúvania alebo akéhokoľvek iného konania zo strany členského štátu nezlučiteľného s týmto nariadením, má nárok na náhradu škody od tohto členského štátu;
   b) každá osoba alebo každý členský štát, ktorý utrpel majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku akéhokoľvek konania zo strany Europolu, Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž alebo agentúry eu-LISA, ktoré je nezlučiteľné s týmto nariadením, má nárok na náhradu škody od príslušnej agentúry.

Príslušný členský štát, Europol, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž alebo agentúra eu-LISA sa úplne alebo čiastočne zbavia svojej zodpovednosti podľa prvého pododseku, ak preukážu, že nenesú zodpovednosť za udalosť, ktorá bola príčinou vzniknutej škody.

2.  V prípade, že akékoľvek neplnenie si svojich povinností v zmysle tohto nariadenia zo strany členského štátu spôsobí škodu centrálnemu systému VIS, tento členský štát zodpovedá za túto škodu okrem prípadov, ak eu-LISA alebo iný členský štát podieľajúci sa na činnosti centrálneho systému VIS neprijali primerané opatrenia na to, aby sa zabránilo vzniku škody alebo aby sa minimalizoval jej dosah.

3.  Nároky voči členskému štátu na náhradu škody uvedenej v odsekoch 1 a 2 sa spravujú vnútroštátnymi právnymi predpismi tohto členského štátu. Nároky voči prevádzkovateľovi, Europolu, Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž alebo agentúre eu-LISA na náhradu škody uvedenej v odsekoch 1 a 2 podliehajú podmienkam stanoveným v zmluvách.“; [PN 128]

"

29.  Článok 34 sa nahrádza takto:"

„Článok 34

Vedenie záznamov

1.  Každý členský štát, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž a riadiaci orgán eu-LISA vedú záznamy o všetkých operáciách spracúvania údajov vo VIS. V týchto záznamoch sa uvádza účel prístupu uvedený v článku 6 ods. 1, článku 20a ods. 1, článku 22k ods. 1 a v článkoch 15 až 22 a 22g až 22j, dátum a čas, druh prenesených údajov podľa článkov 9 až 14 a 22c až 22f, druh údajov použitých pri vyhľadávaní podľa článku 15 ods. 2, článku 18, článku 19 ods. 1, článku 20 ods. 1, článku 21 ods. 1, článku 22 ods. 1, článku 22g, článku 22h, článku 22i, článku 22j, článku 45a a článku 45d a názov orgánu, ktorý údaje vložil alebo získal. Každý členský štát navyše vedie záznamy o zamestnancoch, ktorí sú riadne oprávnení na vkladanie alebo získavanie údajov. [PN 129]

2.  V prípade operácií uvedených v článku 45b sa záznam o každej operácii spracovania údajov vykonanej vo VIS a systéme vstup/výstup uchováva v súlade s týmto uvedeným článkom a článkom 41 46 nariadenia (EÚ) 2017/2226, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES). V prípade operácií uvedených v článku 17a sa uchováva záznam o každej operácii spracúvania údajov v rámci VIS a EES v súlade s týmto článkom a článkom 46 nariadenia (EÚ) 2017/2226. [PN 130]

3.  Takéto záznamy sa môžu použiť iba na monitorovanie prípustnosti spracovania údajov z hľadiska ochrany údajov, ako aj na zaistenie bezpečnosti údajov. Záznamy sú chránené pred neoprávneným prístupom primeranými opatreniami a vymažú sa rok po uplynutí lehoty uchovávania uvedenej v článku 23 ods. 1, ak sa nevyžadujú na už začaté postupy monitorovania.“

"

29a.  Článok 35 sa nahrádza takto:"

„Článok 35

Vlastné monitorovanie

„Členské štáty zabezpečia, aby každý orgán oprávnený na prístup k údajom VIS prijal opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením a spolupracoval s vnútroštátnym dozorným orgánom.“; [PN 131]

"

29b.  Článok 36 sa nahrádza takto:"

„Článok 36

Sankcie

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby každé zneužitie alebo spracovanie údajov vložených do VIS, ktoré je v rozpore s týmto nariadením, podliehalo účinným, primeraným a odrádzajúcim sankciám vrátane správnych a/alebo trestnoprávnych sankcií v súlade s vnútroštátnym právom.“; [PN 132]

"

30.  Článok 37 sa mení takto:

a)  V odseku Odsek 1 sa mení takto:

i)  úvodná veta sa nahrádza takto:"

1. Bez toho, aby bolo dotknuté právo na informácie uvedené v článkoch 15 a 16 nariadenia (EÚ) 2018/1725, v článkoch 13 a 14 nariadenia (EÚ) 2016/679 a v článku 13 smernice (EÚ) 2016/680, zodpovedný členský štát poskytne štátnym príslušníkom tretích krajín a osobám uvedeným v článku 9 ods. 4 písm. f), článku 22c ods. 2 písm. e) alebo článku 22d písm. e) tieto informácie:“; [PN 133]

"

ii)   písmeno f) sa nahrádza takto:"

„f) „informáciu o tom, že majú právo na prístup k údajom, ktoré sa ich týkajú, a právo požadovať opravu nesprávnych údajov, ktoré sa ich týkajú, alebo požadovať vymazanie údajov, ktoré sa ich týkajú, ak boli tieto údaje spracované v rozpore so zákonom, ako aj právo na informácie o postupoch vykonávania týchto práv a o kontaktných údajoch na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a na vnútroštátny dozorný orgán členského štátu zodpovedného za zber údajov uvedeného v článku 41 ods. 1, ktorý rozhoduje o sťažnostiach súvisiacich s ochranou osobných údajov.“; [PN 134]

"

iii)   dopĺňa sa toto písmeno:"

„fa) skutočnosť, že do VIS majú prístup členské štáty a Europol na účely presadzovania práva.“; [PN 135]

"

b)  Odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Po zhromaždení údajov, fotografie podoby tváre a údajov o odtlačkoch prstov uvedených v článku 9 bodoch 4, 5 a 6, článku 22c ods. 2 a článku 22d písm. a) až g) sa informácie uvedené v odseku 1 poskytnú štátnemu príslušníkovi tretej krajiny v písomnej podobe, a v prípade potreby, aj v ústnej podobe, a to v takom jazyku a takým spôsobom, aby dotknutá osoba rozumela alebo aby sa dalo odôvodnene predpokladať, že im rozumie jednoznačným, stručným a presným spôsobom. Deťom sa informácie musia poskytnúť spôsobom primeraným ich veku s použitím prospektov a/alebo infografiky a/alebo názorných pomôcok osobitne určených na vysvetlenie postupu odoberania odtlačkov prstov.“; [PN 136]

"

c)  V odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:"

„Ak takýto formulár podpísaný týmito osobami neexistuje, príslušné informácie sa poskytnú v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) 2016/679.“

"

31.  V článku 38 sa odsek 3 nahrádza takto:"

„3. Ak bola žiadosť podľa odseku 2 podaná inému než zodpovednému členskému štátu, orgány členského štátu, ktorému bola žiadosť podaná, sa v lehote siedmich dní skontaktujú s orgánmi zodpovedného členského štátu. Zodpovedný členský štát skontroluje v lehote jedného mesiaca správnosť údajov a zákonnosť ich spracovania vo VIS.“ [PN 137]

"

31a.  Článok 38 sa nahrádza takto:"

„Článok 38

Právo na prístup k osobným údajom, ich opravu, doplnenie a výmaz a na obmedzenie spracúvania

1.  Bez toho, aby bolo dotknuté právo na informácie podľa článkov 15 a 16 nariadenia (EÚ) 2018/1725, sú žiadatelia alebo držitelia dlhodobých víz alebo povolení na pobyt, ktorých údaje sú uložené vo VIS, informovaní v čase získavania ich údajov o postupoch vykonávania týchto práv podľa článkov 17 až 20 nariadenia (EÚ) 2018/1725 a článkov 15 až 18 nariadenia (EÚ) 2016/679. Zároveň sa im poskytnú kontaktné údaje európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

2.  Na uplatnenie svojich práv podľa článkov 17 až 20 nariadenia (EÚ) 2018/1725 a článkov 15 až 18 nariadenia (EÚ) 2016/679 osoby uvedené v odseku 1 majú právo obrátiť sa na členské štáty, ktoré vložili ich údaje do VIS. Členský štát, ktorému sa žiadosť doručí, ju čo najskôr preskúma a odpovie na ňu, a to najneskôr do 30 dní. Ak sa v reakcii na žiadosť zistí, že údaje uložené vo VIS sú fakticky nesprávne alebo že boli zaznamenané v rozpore so zákonom, zodpovedný členský štát tieto údaje v systéme VIS bezodkladne a najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti opraví alebo vymaže, a to v súlade s článkom 12 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2016/679. Ak bola žiadosť podaná inému než zodpovednému členskému štátu, orgány členského štátu, ktorému bola žiadosť podaná, sa v lehote siedmich dní skontaktujú s orgánmi zodpovedného členského štátu. Zodpovedný členský štát v lehote jedného mesiaca skontroluje správnosť údajov a zákonnosť ich spracúvania vo VIS. Dotknuté osoby informuje členský štát, ktorý orgány zodpovedného členského štátu kontaktoval, o postúpení jeho žiadosti, o tom, komu bola postúpená, a o ďalšom postupe.

3.  Ak zodpovedný členský štát nesúhlasí s tvrdením, že údaje uložené vo VIS sú vecne nepresné alebo boli zaznamenané nezákonne, bezodkladne prijme administratívne rozhodnutie s písomným vysvetlením pre dotknutú osobu, prečo odmieta opraviť alebo vymazať údaje, ktoré sa jej týkajú.

4.  V uvedenom rozhodnutí sa dotknutej osobe takisto poskytnú informácie o možnosti napadnúť rozhodnutie prijaté v súvislosti so žiadosťou uvedenou v odseku 2 a prípadne informácie o tom, ako podať žalobu alebo sťažnosť príslušným orgánom alebo súdom a aká pomoc je osobe k dispozícii vrátane pomoci od príslušných vnútroštátnych dozorných orgánov.

5.  Každá žiadosť podaná podľa odseku 2 musí obsahovať informácie potrebné na identifikáciu dotknutej osoby. Tieto informácie sa použijú výlučne na umožnenie výkonu práv uvedených v odseku 2 a potom sa okamžite vymažú.

6.  Zodpovedný členský štát uchováva záznam v podobe písomného dokumentu o tom, že bola podaná žiadosť uvedená v odseku 2 a ako bola riešená. Uvedený dokument sprístupní príslušným národným dozorným orgánom na ochranu údajov bezodkladne a najneskôr sedem dní po prijatí rozhodnutia o oprave alebo výmaze údajov uvedeného v odseku 2 druhom pododseku alebo rozhodnutia uvedeného v odseku 3.“; [PN 138]

"

31b.  Článok 39 sa nahrádza takto:"

„Článok 39

Spolupráca pri zabezpečovaní práv na ochranu údajov

1.  Príslušné orgány členských štátov aktívne spolupracujú pri presadzovaní práv stanovených v článku 38.

2.  Dozorný orgán uvedený v článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 v každom členskom štáte na požiadanie poskytne dotknutej osobe pomoc a poradenstvo pri výkone jej práva na opravu, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, alebo na obmedzenie spracúvania takýchto údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.

Na účely dosiahnutia cieľov uvedených v prvom pododseku vzájomne spolupracujú dozorný orgán zodpovedného členského štátu, ktorý údaje preniesol, a dozorný orgán členského štátu, ktorému sa žiadosť podala.“; [PN 139]

"

31c.  Článok 40 sa nahrádza takto:"

„Článok 40

Prostriedky nápravy

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 77 a 79 nariadenia (EÚ) 2016/679, má každá osoba v každom členskom štáte právo podať žalobu alebo sťažnosť príslušným orgánom alebo súdom toho členského štátu, ktorý jej zamietol právo na prístup alebo právo na opravu, doplnenie alebo vymazanie údajov, ktoré sa jej týkajú, ako je stanovené v článku 38 tohto nariadenia. Právo podať takúto žalobu alebo sťažnosť sa uplatňuje aj v prípadoch, keď sa na žiadosti o prístup, opravu, doplnenie alebo vymazanie nereagovalo v lehotách stanovených v článku 38 alebo keď sa nimi prevádzkovateľ nikdy nezaoberal.

2.  V priebehu celého konania musí byť možné získať pomoc dozorného orgánu uvedenú v článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679.“; [PN 140]

"

31d.  Článok 41 sa nahrádza takto:"

„Článok 41

Dozor vnútroštátneho dozorného orgánu

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby dozorný orgán uvedený v článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 nezávisle monitoroval zákonnosť spracúvania osobných údajov podľa tohto nariadenia zo strany príslušného členského štátu.

2.  Dozorný orgán alebo orgány uvedené v článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 zabezpečia, aby sa v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými normami aspoň každé tri roky vykonal audit operácií spracúvania údajov zodpovednými vnútroštátnymi orgánmi. Výsledky tohto auditu sa môžu zohľadniť pri hodnoteniach vykonávaných v rámci mechanizmu zriadeného nariadením Rady (EÚ) č. 1053/2013. Dozorný orgán uvedený v článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 uverejňuje každý rok informácie o počte žiadostí o opravu, doplnenie alebo vymazanie údajov alebo obmedzenie ich spracúvania, o následne prijatých opatreniach a o počte opráv, doplnení, vymazaní a obmedzení spracúvania vykonaných v reakcii na žiadosti dotknutých osôb.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby ich dozorný orgán mal k dispozícii dostatočné prostriedky na plnenie úloh, ktorými je poverený na základe tohto nariadenia, a aby mal prístup k poradenstvu od osôb s dostatočnými vedomosťami v oblasti biometrických údajov.

4.  Každý členský štát poskytne všetky informácie, ktoré požaduje dozorný orgán uvedený v článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679, a poskytne mu najmä informácie o činnostiach vykonaných v súlade s jeho úlohami stanovenými v tomto nariadení. Členské štáty poskytnú dozornému orgánu uvedenému v článku 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 prístup k svojim záznamom a umožnia mu neustály prístup do všetkých svojich priestorov súvisiacich s interoperabilitou.“; [PN 141]

"

31e.  Článok 42 sa nahrádza takto:"

„Článok 42

Dohľad európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov

1.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zodpovedá za monitorovanie činností agentúry eu-LISA, Europolu a Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž v oblasti spracovávania osobných údajov podľa tohto nariadenia, ako aj za zabezpečenie toho, aby sa tieto činnosti vykonávali v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 a s týmto nariadením.

2.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby sa v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými normami aspoň každé tri roky vykonal audit činností spracúvania osobných údajov, ktoré vykonáva agentúra eu-LISA. Správa o tomto audite sa zašle Európskemu parlamentu, Rade, agentúre eu-LISA, Komisii a členským štátom. Agentúra eu-LISA má pred prijatím takýchto správ príležitosť sa k nim vyjadriť.

3.  Agentúra eu-LISA poskytne európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov informácie, o ktoré požiadal, a zabezpečí európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov prístup k všetkým dokumentom a svojim záznamom uvedeným v článkoch 22r, 34 a 45b a umožní európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov kedykoľvek prístup do všetkých svojich priestorov.“; [PN 142]

"

32.  V článku 43 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:"

„1. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov úzko spolupracuje s vnútroštátnymi dozornými orgánmi v súvislosti s konkrétnymi otázkami vyžadujúcimi si zapojenie členských štátov, najmä ak európsky dozorný úradník pre ochranu údajov alebo vnútroštátny dozorný orgán zistia závažné nezrovnalosti medzi postupmi členských štátov alebo možný protiprávny prenos prostredníctvom komunikačných kanálov komponentov interoperability, alebo v súvislosti s otázkami vznesenými jedným alebo viacerými vnútroštátnymi dozornými orgánmi vo vzťahu k vykonávaniu a výkladu tohto nariadenia.

2.  V prípadoch uvedených v odseku 1 sa zabezpečí koordinovaný dozor v súlade s článkom 62 nariadenia (EÚ) č. XXXX/2018 [revidované nariadenie (ES) č. 45/2001].“ [PN 143]

"

32a.  Článok 43 sa nahrádza takto:"

„Článok 43

Spolupráca medzi vnútroštátnymi dozornými orgánmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov

1.  Dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, z ktorých každý koná v rámci svojich príslušných právomocí, aktívne spolupracujú v rámci svojich príslušných povinností s cieľom zabezpečiť koordinovaný dohľad nad používaním komponentov interoperability a uplatňovaním ďalších ustanovení tohto nariadenia.

2.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a dozorné orgány si podľa potreby vymieňajú relevantné informácie, vzájomne si pomáhajú pri vykonávaní auditov a inšpekcií, skúmajú akékoľvek ťažkosti pri výklade alebo uplatňovaní tohto nariadenia, hodnotia problémy súvisiace s vykonávaním nezávislého dozoru alebo s výkonom práv dotknutej osoby, vypracúvajú zosúladené návrhy na spoločné riešenia všetkých problémov a podporujú informovanosť o právach súvisiacich s ochranou údajov.

3.  Na účely odseku 2 sa dozorné orgány stretávajú s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov najmenej dvakrát do roka v rámci Európskeho výboru pre ochranu údajov. Náklady na tieto schôdze znáša Európsky výbor pre ochranu údajov, ktorý sa ujíma aj ich organizácie. Na prvej schôdzi sa prijme rokovací poriadok. Ďalšie pracovné postupy sa vypracujú spoločne podľa potreby.

4.  Európsky výbor pre ochranu údajov zašle každé dva roky Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Europolu, Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž a agentúre eu-LISA spoločnú správu o činnosti. V uvedenej správe sa každému členskému štátu venuje kapitola vypracovaná dozorným orgánom daného členského štátu.“; [PN 144]

"

32b.  Článok 44 sa vypúšťa. [PN 145]

33.  V článku 45 sa dopĺňa tento odsek 3 dopĺňajú tieto odseky:"

„2a. Opatrenia potrebné na rozvoj centrálneho systému VIS, národného rozhrania v každom členskom štáte a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom VIS a národnými rozhraniami týkajúce sa týchto záležitostí sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 49 ods. 2:

   a) návrh fyzickej architektúry systému vrátane jeho komunikačnej siete;
   b) technické aspekty, ktoré majú vplyv na ochranu osobných údajov;
   c) technické aspekty, ktoré majú vážne finančné dôsledky pre rozpočty členských štátov alebo ktoré majú vážne technické dôsledky pre vnútroštátne systémy členských štátov;
   c) technické aspekty, ktoré majú vážne finančné dôsledky pre rozpočty členských štátov alebo ktoré majú vážne technické dôsledky pre vnútroštátne systémy členských štátov; [PN 146]

3. Technické špecifikácie kvality, rozlíšenia a použitia odtlačkov prstov a podoby tváre na biometrické overenie a identifikáciu vo VIS sa stanovia vo vykonávacích aktoch. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 49 ods. 2.“

"

34.  Vkladá sa tento článok 45a:"

„Článok 45a

Využívanie údajov na podávanie správ a poskytovanie štatistík

1.  Riadne oprávnení zamestnanci príslušných orgánov členských štátov, Komisie, agentúry eu-LISA a Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž zriadenej nariadením (EÚ) 2016/1624 sú, výhradne na účely podávania správ a poskytovania štatistík a bez možnosti individuálnej identifikácie vďaka úplnej anonymizácii údajov, oprávnení nahliadať do týchto údajov: [PN 147]

   a) informácie o stave;
   b) príslušný orgán vrátane jeho sídla;
   c) pohlavie, dátum rok narodenia a súčasná štátna príslušnosť žiadateľa; [PN 148]
   d) členský štát prvého vstupu, len v prípade krátkodobých víz;
   e) dátum a miesto podania žiadosti a vydania rozhodnutia o žiadosti (udelenie víza alebo zamietnutie žiadosti);
   f) druh udeleného dokladu, teda či ide o letiskové tranzitné vízum, jednotné vízum alebo vízum s obmedzenou územnou platnosťou, dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt;
   g) druh cestovného dokladu a trojmiestny kód krajiny, ktorá ho vydala, len v prípade krátkodobých víz;
   h) uvedené dôvody akýchkoľvek rozhodnutí, ktoré sa týkajú dokladu alebo žiadosti, len v prípade krátkodobých víz; v prípade dlhodobých víz a povolení na pobyt rozhodnutie o žiadosti (či sa má vízum udeliť alebo žiadosť zamietnuť a z akého dôvodu) zamietnuť udelenie krátkodobých víz vrátane odkazu na všetky pozitívne lustrácie v porovnaní s informačnými systémami Únie, ktoré sa použijú, s údajmi Europolu alebo Interpolu, s kontrolným zoznamom uvedeným v článku 29 nariadenia (EÚ) 2018/1240 alebo so špecifickými ukazovateľmi rizika; [PN 149]
   ha) uvedené dôvody akýchkoľvek rozhodnutí zamietnuť udelenie dokladu vrátane odkazu na všetky pozitívne lustrácie v porovnaní s informačnými systémami Únie, ktoré sa použijú, s údajmi Europolu alebo Interpolu, s kontrolným zoznamom uvedeným v článku 34 nariadenia (EÚ) 2018/1240 alebo so špecifickými ukazovateľmi rizika; [PN 150]
   i) príslušný orgán, ktorý žiadosť o udelenie víza zamietol, vrátane jeho sídla, a dátum zamietnutia, len v prípade krátkodobých víz;
   j) vízové orgány, ich sídla a dátumy zamietnutia žiadostí, ak ten istý žiadateľ požiadal o udelenie krátkodobého víza viac ako jeden vízový orgán, len v prípade krátkodobých víz;
   k) hlavný(-é) účel(-y) cesty v prípade krátkodobých víz; dôvod žiadosti v prípade dlhodobých víz a povolenia na pobyt; [PN 151]
   l) údaje vložené v súvislosti s každým vízovým dokladom, ktorý bol odňatý, zrušený, odvolaný alebo prípadne ktorého platnosť sa predĺžila; [PN 152]
   m) prípadne dátum skončenia platnosti dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt;
   n) počet osôb oslobodených od požiadavky poskytnúť odtlačky prstov podľa článku 13 ods. 7 nariadenia (ES) č. 810/2009;
   o) prípady, keď fakticky nebolo možné poskytnúť údaje uvedené v článku 9 ods. 6 v súlade s článkom 8 ods. 5 druhou vetou;
   p) prípady, keď sa zo zákonných dôvodov nepožadovalo poskytnutie údajov uvedených v článku 9 ods. 6 v súlade s článkom 8 ods. 5 druhou vetou;
   q) prípady, keď osobe, ktorá fakticky nemohla poskytnúť údaje uvedené v článku 9 ods. 6, bolo zamietnuté udelenie víza v súlade s článkom 8 ods. 5 druhou vetou.

Riadne oprávnení zamestnanci Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž sú na účely vykonania analýz rizík a posúdení zraniteľnosti podľa článkov 11 a 13 nariadenia (EÚ) 2016/1624 oprávnení nahliadať do údajov uvedených v prvom pododseku.

2.  Agentúra eu-LISA na účely odseku 1 tohto článku uchováva údaje uvedené v danom odseku v centrálnom úložisku na účely podávania správ a štatistiky uvedenom v [článku 39 nariadenia 2018/XX o interoperabilite (hranice a víza)].

3.  Postupy zavedené agentúrou eu-LISA na monitorovanie fungovania VIS uvedené v článku 50 ods. 1 zahŕňajú možnosť vytvárať pravidelné štatistiky na zabezpečenie tohto monitorovania.

4.  Agentúra eu-LISA na základe údajov VIS o krátkodobých vízach zostavuje štvrťročne štatistiku, v ktorej sa za každé miesto, kde sa podávajú žiadosti o víza, uvádza predovšetkým:

   a) celkový počet žiadostí o letiskové tranzitné víza vrátane letiskových tranzitných víz na viac vstupov;
   b) celkový počet udelených víz vrátane víz typu A na viac vstupov;
   c) celkový počet udelených víz na viac vstupov;
   d) celkový počet neudelených víz vrátane víz typu A na viac vstupov;
   e) celkový počet žiadostí o jednotné víza vrátane jednotných víz na viac vstupov;
   f) celkový počet udelených víz vrátane víz na viac vstupov;
   g) celkový počet udelených víz na viac vstupov, rozdelený podľa dĺžky platnosti (menej ako šesť mesiacov, jeden rok, dva roky, tri roky, štyri roky, päť rokov);
   h) celkový počet neudelených jednotných víz vrátane víz na viac vstupov;
   i) celkový počet udelených víz s obmedzenou územnou platnosťou.

Denné štatistiky sa uchovávajú v centrálnom úložisku na účely podávania správ a štatistiky.

5.  Agentúra eu-LISA na základe údajov VIS o dlhodobých vízach a povoleniach na pobyt zostavuje štvrťročne štatistiku, v ktorej sa za každé miesto uvádza predovšetkým:

   a) celkový počet žiadostí o dlhodobé víza a celkový počet udelených, zamietnutých, predĺžených a odňatých víz;
   b) celkový počet žiadostí o povolenie na pobyt a celkový počet udelených, zamietnutých, predĺžených a odňatých povolení na pobyt.

6.  Na konci každého roka sa štatistické údaje zostavia zhrnú vo forme štvrťročných štatistík výročnej správe za daný rok. Štatistika obsahuje rozčlenenie údajov podľa jednotlivých členských štátov. Správa sa uverejní a zašle Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a vnútroštátnym dozorným orgánom. [PN 153]

7.  Agentúra eu-LISA poskytne Komisii na jej požiadanie štatistiku o špecifických aspektoch vykonávania spoločnej vízovej politiky alebo migračnej politiky vrátane aspektov spojených s uplatňovaním nariadenia (EÚ) č. 1053/2013.“

"

35.  Vkladajú sa tieto články 45b, 45c, 45d a 45e:"

„Článok 45b

Prístup k údajom na účely overenia dopravcami

1.  V rámci plnenia svojej povinnosti podľa článku 26 ods. 1 písm. b) Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, zadajú leteckí dopravcovia, námorní dopravcovia a medzinárodní dopravcovia prepravujúci skupiny po zemi autobusom do VIS dopyt s cieľom overiť, či štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú držiteľmi krátkodobého víza, dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt, majú platné krátkodobé vízum, dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt. Na tento účel dopravcovia v prípade krátkodobých víz poskytnú údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. V prípadoch, keď cestujúcim nie je povolený nástup v dôsledku vyhľadávania vo VIS, dopravcovia cestujúcich informujú o situácii a) o spôsoboch, b) a c) tohto nariadenia alebo prípadne v článku 22c písm. a) ako vykonávať svoje práva na prístup k osobným údajom uchovávaným vo VIS, b) na ich opravuc) na ich vymazanie. [PN 154]

2.  Na účely uplatňovania odseku 1 alebo na účely vyriešenia akýchkoľvek potenciálnych sporov, ktoré nastali pri jeho uplatňovaní, vedie agentúra eu-LISA záznamy o všetkých operáciách spracovania údajov, ktoré v rámci brány pre dopravcov vykonávajú dopravcovia. V uvedených záznamoch sa uvádza dátum a čas každej operácie, údaje použité pri vyhľadávaní, údaje prenesené pomocou brány pre dopravcov a názov dotyčného dopravcu.

Záznamy sa uchovávajú počas obdobia dvoch rokov. Záznamy sú primeranými opatreniami chránené proti neoprávnenému prístupu.

3.  Bezpečný Zabezpečený prístup do brány k bráne pre dopravcov uvedenej v článku 1 ods. 2 2a písm. h) rozhodnutia 2004/512/ES zmeneného týmto nariadením vrátane možnosti využívania mobilných technických riešení umožňuje dopravcom uskutočniť dopyt podľa vyhľadávanie uvedené v odseku 1 pred nástupom pasažiera cestujúceho. Dopravca na tento účel požiada o umožnenie nahliadnutia do VIS s použitím údajov uvedenýchstrojovo čitateľnej zóne cestovného dokladu poskytne údaje uvedené v strojovo čitateľnej časti cestovného dokladu a uvedie členský štát vstupu. Odchylne od tohto ustanovenia v prípade leteckého tranzitu dopravca nie je povinný overiť, či štátny príslušník tretej krajiny vlastní platné krátkodobé vízum, resp. dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt. [PN 155]

4.  VIS v odpovedi uvedie, či daná osoba má alebo nemá platné krátkodobé vízum, resp. dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt, pričom dopravca dostane odpoveď OK/NOT OK. V prípade, že bolo udelené krátkodobé vízum s obmedzenou územnou platnosťou v súlade s článkom 25 nariadenia (ES) č. 810/2009, v odpovedi systému VIS sa zohľadní členský štát či členské štáty, pre ktoré je vízum platné, ako aj členský štát vstupu, ktorý uviedol dopravca. Dopravcovia môžu uchovávať zaslané informácie a odpovede v súlade s platným právom. Odpoveď OK/NOT OK sa nesmie považovať za rozhodnutie o povolení alebo odopretí vstupu podľa nariadenia (EÚ) 2016/399. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme podrobné pravidlá týkajúce sa podmienok prevádzky brány pre dopravcov a platných pravidiel ochrany a bezpečnosti údajov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 49 ods. 2. [PN 156]

5.  S cieľom umožniť riadne oprávneným členom personálu dopravcov prístup k bráne pre dopravcov na účely odseku 2 sa zavedie autentifikačný systém vyhradený výlučne pre dopravcov. Pri vytváraní autentifikačného systému sa zohľadní riadenie rizík v oblasti informačnej bezpečnosti a zásady špecificky navrhnutej a štandardne určenej ochrany údajov. Autentifikačný systém prijme Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov v súlade s postupom preskúmania podľa článku 49 ods. 2. [PN 157]

5a.  Brána pre dopravcov používa samostatnú databázu určenú len na čítanie, ktorá sa každodenne aktualizuje jednosmernou extrakciou minimálneho potrebného čiastkového súboru údajov uchovávaných v systéme VIS. Za bezpečnosť brány pre dopravcov, bezpečnosť osobných údajov, ktoré obsahuje, a proces extrakcie osobných údajov do samostatnej databázy určenej len na čítanie je zodpovedná agentúra eu-LISA. [PN 158]

5b.  Pri preprave štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nie sú držiteľmi platného víza, hoci sa na nich vzťahuje povinnosť byť držiteľom víza, podliehajú dopravcovia uvedení v odseku 1 tohto článku sankciám stanoveným v súlade s článkom 26 ods. 2 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (ďalej len „Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda“), a článkom 4 smernice Rady 2001/51/ES. [PN 159]

5c.  Ak bol štátnym príslušníkom tretej krajiny odopretý vstup, dopravca, ktorý ich letecky, po mori alebo po pevnine dopravil na vonkajšie hranice, je povinný okamžite za nich opätovne prevziať zodpovednosť. Na žiadosť pohraničných orgánov sú dopravcovia povinní vrátiť štátnych príslušníkov tretej krajiny buď do tretej krajiny, z ktorej boli dopravení, alebo do tretej krajiny, ktorá vydala cestovný doklad, na základe ktorého cestujú, alebo do akejkoľvek inej tretej krajiny, do ktorej majú zaručený vstup. [PN 160]

5d.  Odchylne od odseku 1 dopravcovia prepravujúci skupiny autokarom po pevnine počas prvých troch rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia vykonávajú overenie uvedené v odseku 1 nepovinne a ustanovenia uvedené v odseku 5b sa na nich nevzťahujú. [PN 161]

Článok 45c

Núdzové postupy v prípade, že dopravcovia nemajú z technických príčin prístup k údajom

1.  V prípadoch, keď je z dôvodu poruchy ktorejkoľvek časti VIS alebo z iných dôvodov mimo kontroly dopravcov technicky nemožné zadať dopyt do systému podľa článku 45b ods. 1, sú dopravcovia oslobodení od povinnosti overiť prostredníctvom brány pre dopravcov, či cestujúci majú platné vízum alebo platný cestovný doklad. Ak riadiaci orgán agentúra eu-LISA zistí takúto poruchu, oznámi to dopravcom. Dopravcov informuje aj o odstránení poruchy. Ak takúto poruchu zistia dopravcovia, môžu ju oznámiť riadiacemu orgánu agentúre eu-LISA. [PN 162]

1a.  V prípadoch uvedených v odseku 1 tohto článku sa sankcie uvedené v článku 45b ods. 5b dopravcom neukladajú. [PN 163]

1b.  Ak je z iných dôvodov, ako je porucha ktorejkoľvek časti VIS, dlhší čas technicky nemožné, aby dopravca zadal dopyt do systému podľa článku 45b ods. 1, informuje o tom agentúru eu-LISA. [PN 164]

2.  Podrobnosti núdzových postupov sa stanovia vo vykonávacom akte prijatom v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 49 ods. 2.

Článok 45d

Prístup tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže k údajom VIS

1.  S cieľom plniť úlohy a vykonávať právomoci podľa článku 40 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624* majú členovia tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a tímy pracovníkov zapojených do operácií súvisiacich s návratom popri prístupe zabezpečovanom podľa článku 40 ods. 8 uvedeného nariadenia v rámci svojho mandátu právo na prístup k údajom vloženým do VIS a vyhľadávanie v nich. [PN 165]

2.  Aby sa zabezpečil prístup uvedený v odseku 1, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž určí špecializovaný útvar s riadne splnomocnenými príslušníkmi európskej pohraničnej a pobrežnej stráže ako centrálny prístupový bod. Centrálny prístupový bod overí, či sú splnené podmienky na požiadanie o prístup do VIS, stanovené v článku 45e.

__________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

Článok 45e

Podmienky a postup prístupu tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže k údajom VIS

1.  Vzhľadom na prístup uvedený v článku 45d ods. 1 tím európskej pohraničnej a pobrežnej stráže môže centrálnemu prístupovému bodu európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako sa uvádza v článku 45d ods. 2, predložiť žiadosť o nahliadnutie do všetkých údajov alebo konkrétneho súboru údajov uložených vo VIS. Žiadosť musí odkazovať na operačný plán daného členského štátu pre hraničné kontroly, a hraničný dozor a/alebo návrat, z ktorého žiadosť vychádza. Po prijatí žiadosti o prístup centrálny prístupový bod európskej pohraničnej a pobrežnej stráže overí, či sú splnené podmienky prístupu uvedené v odseku 2. Ak sú všetky podmienky prístupu splnené, riadne oprávnení zamestnanci centrálneho prístupového bodu žiadosti vybavia. Sprístupnené údaje VIS sa prenesú tímu spôsobom, ktorý neohrozí bezpečnosť údajov. [PN 166]

2.  Na udelenie prístupu sa vzťahujú tieto podmienky:

   a) hostiteľský členský štát oprávni členov tímu na nahliadnutie do VIS s cieľom splniť operačné ciele uvedené v operačnom pláne pre hraničné kontroly, a hraničný dozor a návrat a [PN 167]
   b) nahliadnutie do VIS sa vyžaduje na plnenie konkrétnych úloh, ktoré boli tímu zverené hostiteľským členským štátom.

3.  V súlade s článkom 40 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1624 členovia tímov, ako aj tímy pracovníkov zapojených do úloh súvisiacich s návratom môžu konať na základe informácií získaných z VIS len na základe pokynov a v zásade za prítomnosti príslušníkov pohraničnej stráže alebo pracovníkov hostiteľského členského štátu, v ktorom pôsobia, zapojených do úloh súvisiacich s návratom. Hostiteľský členský štát môže oprávniť členov týchto tímov, aby konali v jeho mene. [PN 168]

4.  V prípade pochybností alebo ak je overenie totožnosti držiteľa víza, držiteľa dlhodobého víza alebo držiteľa povolenia na pobyt neúspešné, člen tímu európskej pohraničnej a pobrežnej stráže odovzdá danú osobu príslušníkovi pohraničnej stráže hostiteľského členského štátu.

5.  Nahliadnutie do údajov VIS členmi týchto tímov prebieha takto:

   a) pri plnení úloh súvisiacich s hraničnými kontrolami podľa nariadenia (EÚ) 2016/399 majú členovia týchto tímov prístup k údajom VIS na účely overenia na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach v súlade s článkami 18 alebo 22g tohto nariadenia;
   b) pri overovaní toho, či sú splnené podmienky vstupu, pobytu alebo bydliska na území členských štátov, majú členovia týchto tímov prístup k údajom VIS na účely overenia na území štátnych príslušníkov tretích krajín podľa článkov 19 alebo 22h tohto nariadenia;
   c) pri identifikácii akejkoľvek osoby, ktorá prípadne nespĺňa alebo prestala spĺňať podmienky vstupu, pobytu alebo bydliska na území členských štátov, členovia týchto tímov majú prístup k údajom VIS na účely identifikácie v súlade s článkom 20 tohto nariadenia.

6.  Ak sa pomocou takého prístupu a vyhľadávania zistí existencia pozitívnej lustrácie vo VIS, musí byť hostiteľský členský štát o tejto skutočnosti informovaný.

7.  Riadiaci orgán v súlade s ustanoveniami článku 34 uchováva každý záznam o operáciách spracúvania údajov v rámci VIS vykonaných členom tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže alebo členom tímov pracovníkov zapojených do úloh súvisiacich s návratom. [PN 169]

8.  Každý prípad prístupu a každé vyhľadávanie, ktoré uskutoční Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, sa zaznamená v súlade s ustanoveniami článku 34 a každý prípad použitia údajov, ku ktorým Európska agentúra tímy Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž získala získali prístup, sa zaregistruje. [PN 170]

9.  Okrem prípadov, keď je to potrebné na plnenie úloh na účely nariadenia, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), sa Žiadne časti VIS sa nesmú spájať so žiadnym počítačovým systémom na zber a spracovanie údajov, ktorý prevádzkuje Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž alebo ktorý sa v nej prevádzkuje, ani sa do žiadneho takéhoto počítačového systému nesmú prenášať údaje obsiahnuté vo VIS, ku ktorým má Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž prístup. Žiadna časť VIS sa nesmie sťahovať. Záznamy o prístupe a vyhľadávaniach sa nepovažujú za sťahovanie alebo kopírovanie údajov VIS. [PN 171]

10.  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž prijme a bude uplatňovať opatrenia na zaistenie bezpečnosti údajov podľa článku 32.“

"

35a.  Články 46, 47 a 48 sa vypúšťajú. [PN 172, 173 a 174]

35b.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 48a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 9cb a 23 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 9cb a článku 23 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 9cb a článku 23 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“; [PN 175]

"

36.  Článok 49 sa nahrádza takto:"

„Článok 49

Postup výboru

1.  Komisii pomáha výbor. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011*.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

____________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“

"

37.  Vkladá sa tento článok 49a:"

„Článok 49a

Poradná skupina

Agentúra eu-LISA zriadi poradnú skupinu, ktorá jej poskytuje odborné poradenstvo týkajúce sa VIS, a to najmä v kontexte prípravy jej ročného pracovného programu a výročnej správy o činnosti.“

"

38.  Článok 50 sa nahrádza takto:"

„Článok 50

Monitorovanie a hodnotenie vplyvu na základné práva [PN 176]

1.  Riadiaci orgán Agentúra eu-LISA zabezpečí zavedenie postupov na monitorovanie fungovania VIS vzhľadom na ciele, ktoré sa týkajú výstupov, nákladovej efektívnosti, bezpečnosti a kvality služby, ako aj na monitorovanie dodržiavania základných práv vrátane práva na ochranu osobných údajov, práva na nediskrimináciu, práv dieťaťa a práva na účinný prostriedok nápravy. [PN 177]

2.  Riadiaci orgán Agentúra eu-LISA má na účely technickej údržby prístup k potrebným informáciám, ktoré sa týkajú operácií spracúvania vykonávaných vo VIS. [PN 178]

3.  Agentúra eu-LISA každé dva roky predloží Európskemu parlamentu, Rade a Komisii správu o technickom fungovaní VIS vrátane jeho bezpečnosti a nákladov. V tejto správe uvedie prehľad aktuálneho pokroku vo vývoji projektu a súvisiacich nákladov, posúdenie finančného vplyvu a informácie o prípadných technických problémoch a rizikách, ktoré by mohli ovplyvniť celkové náklady na systém. [PN 179]

3a.  Ak v procese vývoja dôjde k omeškaniu, agentúra eu-LISA čo najskôr informuje Európsky parlament a Radu o dôvodoch tohto omeškania a o jeho časových a finančných dôsledkoch. [PN 180]

4.  Každý členský štát a Europol pri dodržaní ustanovení vnútroštátneho práva o uverejňovaní citlivých informácií vypracujú výročné správy o účinnosti prístupu k údajom VIS na účely presadzovania práva, ktoré budú obsahovať informácie a štatistické údaje o:

   a) presnom účele nahliadnutí vrátane druhu trestného činu terorizmu alebo závažného trestného činu a o prístupoch k údajom o deťoch mladších ako 12 rokov; [PN 181]
   b) primeraných dôvodoch opodstatneného podozrenia, že sa na podozrivú osobu, páchateľa alebo obeť vzťahuje toto nariadenie;
   c) počte žiadostí o prístup do VIS na účely presadzovania práva;
   ca) počte a type prípadov, v ktorých sa použili naliehavé postupy uvedené v článku 22m ods. 2, vrátane tých prípadov, v ktorých naliehavosť nebola akceptovaná následným overením vykonaným centrálnym prístupovým bodom; [PN 182]
   d) počte a druhu prípadov, ktorých výsledkom bola úspešná identifikácia;
   da) štatistikách týkajúcich sa obchodovania s deťmi vrátane prípadov úspešnej identifikácie. [PN 183]

Výročné správy členských štátov a Europolu sa Komisii zašlú do 30. júna nasledujúceho roka. Komisia zhrnie výročné správy do komplexnej správy, ktorá sa má uverejniť do 30. decembra rovnakého roka. [PN 184]

5.  Komisia každé štyri dva roky vypracuje celkové hodnotenie VIS. Toto celkové hodnotenie zahŕňa posúdenie dosiahnutých výsledkov vo vzťahu k cieľom a k vzniknutým nákladom, posúdenie platnosti východiskových princípov a ich vplyvu na základné práva, uplatňovania tohto nariadenia v súvislosti s VIS, bezpečnosti VIS, využívania ustanovení uvedených v článku 31 a vplyvu na budúce operácie. Komisia pošle hodnotenie Európskemu parlamentu a Rade. [PN 185]

6.  Členské štáty poskytnú riadiacemu orgánu a Komisii informácie potrebné na vypracovanie správ uvedených v odsekoch 3, 4 a 5.

7.  Riadiaci orgán poskytne Komisii informácie potrebné na vypracovanie celkových hodnotení uvedených v odseku 5.“

"

39.  Názov prílohy 1 sa nahrádza takto:"

„Zoznam medzinárodných organizácií uvedených v článku 31 ods. 1“. [PN 186]

"

40.  Za článok 22 sa vkladajú tieto kapitoly IIIa a IIIb:"

KAPITOLA IIIa

VKLADANIE A POUŽÍVANIE ÚDAJOV O DLHODOBÝCH VÍZACH A POVOLENIACH NA POBYT

Článok 22a

Postupy vkladania údajov na základe rozhodnutia o žiadosti o dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt

1.  Na základe rozhodnutia o žiadosti o dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt orgán, ktorý rozhodnutie vydal, bezodkladne vytvorí individuálnu zložku tak, že do VIS vloží údaje uvedené v článku 22c alebo 22d.

1a.  Orgán oprávnený vydať rozhodnutie vytvorí pred vydaním rozhodnutia individuálnu zložku. [PN 187]

2.  Po vytvorení individuálnej zložky VIS automaticky začne vyhľadávanie podľa článku 22b.

3.  Ak držiteľ podá žiadosť v rámci skupiny alebo spolu s rodinným príslušníkom, orgán vytvorí individuálnu zložku pre každú osobu v skupine a prepojí zložky osôb, ktoré podali žiadosť spoločne a ktorým bolo vydané dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt. Žiadosti rodičov alebo zákonných opatrovateľov sa nesmú oddeľovať od žiadostí ich detí. [PN 188]

4.  Ak sa v súlade s právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi nepožaduje poskytnutie určitých údajov alebo údaje fakticky nie je možné poskytnúť, konkrétne políčko(-a) pre tieto údaje sa označí(-ia) slovom „neuplatňuje sa“. V prípade odtlačkov prstov systém umožní rozlišovať medzi prípadmi, keď sa v súlade s právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi poskytnutie odtlačkov prstov nepožaduje, a prípadmi, keď ich fakticky nie je možné poskytnúť.

Článok 22b

Vyhľadávanie v iných systémoch

1.  Výhradne na účely posúdenia, či daná osoba môže predstavovať hrozbu pre verejný poriadok, alebo vnútornú bezpečnosť alebo verejné zdravie členských štátov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. e) nariadenie (EÚ) 2016/399, VIS automaticky spracuje zložky s cieľom identifikovať pozitívnu(-e) lustráciu(-e). VIS posúdi každú zložku individuálne. [PN 189]

2.  Vždy, keď sa na základe vydania alebo zamietnutia dlhodobého víza podľa článku 22c v súvislosti s dlhodobým vízom alebo povolenia povolením na pobyt podľa článku 22d vytvorí individuálna zložka, VIS začne vyhľadávanie prostredníctvom európskeho vyhľadávacieho portálu vymedzeného v článku 6 ods. 1 [nariadenia o interoperabilite (hranice a víza)] s cieľom porovnať relevantné údaje uvedené v článku 22c ods. 2 písm. a), b), c), f) a g) tohto nariadenia s relevantnými údajmi vo. Pomocou VIS, v Schengenskom informačnom systéme (SIS), systéme vstup/výstup (EES), európskom systéme pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) vrátane kontrolného zoznamu, ktorý je uvedený v článku 29 nariadenia (EÚ) 2018/XX na účely zriadenia európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia, [systéme ECRIS-TCN, pokiaľ ide o odsúdenia v súvislosti s trestnými činmi terorizmu a inými formami závažných trestných činov], s údajmi Europolu, databázou odcudzených a stratených cestovných dokladov (SLTD) Interpolu a databázou cestovných dokladov spojených s obežníkmi (databázou Interpolu TDAWN) Interpolu. sa overuje:

   a) či cestovný doklad použitý na účely žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, ktorý bol v SIS nahlásený ako stratený, odcudzený, zneužitý alebo neplatný;
   b) či cestovný doklad použitý na účely žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, ktorý bol v databáze SLTD nahlásený ako stratený, odcudzený alebo neplatný;
   c) či žiadateľ nie je predmetom zápisu na účely odopretia vstupu a pobytu vloženého do SIS;
   d) či žiadateľ nie je predmetom zápisu v SIS o osobe hľadanej na účely zatknutia a následného odovzdania na základe európskeho zatýkacieho rozkazu alebo na účely zatknutia a následného vydania;
   e) či žiadateľ a cestovný doklad nezodpovedajú žiadateľovi a cestovnému dokladu uvedeným v zamietnutom, odvolanom alebo zrušenom cestovnom povolení v centrálnom systéme ETIAS;
   f) či sa žiadateľ a cestovný doklad neuvádzajú na kontrolnom zozname uvedenom v článku 34 nariadenia (EÚ) 2018/1240;
   g) či už údaje o žiadateľovi nie sú zaznamenané vo VIS;
   h) či údaje o cestovnom doklade poskytnuté v žiadosti nezodpovedajú inej žiadosti o dlhodobé vízum alebo o povolenie na pobyt spojenej s inými údajmi o totožnosti;
   i) či žiadateľ v súčasnosti nie je vedený ako osoba, ktorá prekročila povolenú dĺžku pobytu, alebo či žiadateľ nebol v minulosti vedený ako takáto osoba v systéme EES;
   j) či žiadateľ nie je v systéme EES vedený ako osoba, ktorej bol odopretý vstup;
   k) či žiadateľovi nebolo vydané rozhodnutie o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní krátkodobého víza zaznamenané v systéme VIS;
   l) či žiadateľovi nebolo vydané rozhodnutie o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt zaznamenané v systéme VIS;
   m) či údaje týkajúce sa totožnosti žiadateľa nie sú zaznamenané v údajoch Europolu;
   n) ak je žiadateľom maloletá osoba, či je osoba, ktorá v súvislosti so žiadateľom vykonáva rodičovské práva a povinnosti alebo zákonné opatrovníctvo:
   i) nie je predmetom zápisu v SIS v súvislosti s osobami hľadanými na účely zatknutia a následného odovzdania na základe európskeho zatýkacieho rozkazu alebo na účely zatknutia a následného vydania;
   ii) predmetom zápisu na účely odopretia vstupu a pobytu vloženého do SIS;
   iii) držiteľom cestovných dokladov uvedených na kontrolnom zozname uvedenom v článku 34 nariadenia (EÚ) 2018/1240.

Tento odsek nesmie brániť podaniu žiadosti o azyl z akéhokoľvek dôvodu. V prípade žiadosti o vízum podanej obeťou násilnej trestnej činnosti, napríklad domáceho násilia alebo obchodovania s ľuďmi, spáchanej jej garantom, sa zložka uložená vo VIS musí oddeliť od zložky garanta v záujme ochrany obete pred ďalším nebezpečenstvom.

Aby sa predišlo riziku nesprávnej pozitívnej lustrácie, každý dopyt týkajúci sa detí do14 rokov alebo osôb nad 75 rokov na základe biometrických identifikačných znakov odobraných viac ako päť rokov pred nájdením zhody, ktorý nepotvrdzuje totožnosť štátneho príslušníka tretej krajiny, musí povinne manuálne skontrolovať odborník na biometrické údaje. [PN 190]

3.  VIS doplní do individuálnej zložky odkaz na akúkoľvek pozitívnu lustráciu dosiahnutú podľa odsekov 2 a 5. Keď je to relevantné, VIS navyše určí členský(-é) štát(-y), prípadne Europol, ktorý(-é) vložil(-i) alebo poskytol(-tli) údaje, ktoré viedli k pozitívnej(-ym) lustrácii(-iám), a uvedie to v individuálnej zložke. Zaznamenávajú sa len informácie o prípadnej pozitívnej lustrácii a pôvodcovi príslušných údajov. [PN 191]

3a.  V prípade vyhľadávania v databáze SLTD sa údaje, ktoré používateľ systému ESP použil na spustenie vyhľadávania, neposkytujú vlastníkom údajov Interpolu. [PN 192]

4.  Na účely článku 2 ods. 2 písm. f) sa v súvislosti s vydaním alebo predĺžením dlhodobého víza vyhľadávaním uskutočneným podľa článku 22b ods. odseku 2 tohto článku porovnajú relevantné údaje uvedené v článku 22c ods. 2 a údaje v SIS s cieľom určiť, či sa na držiteľa nevzťahuje jeden z týchto zápisov: [PN 193]

   a) zápis o osobách hľadaných na účely zatknutia a následného odovzdania alebo vydania;
   b) zápis o nezvestných osobách;
   c) zápis o osobách, ktoré sú hľadané, aby pomohli pri súdnom konaní;
   d) zápis o osobách a veciach na účely diskrétnej alebo, špecifickej kontroly alebo zisťovacej kontroly. [PN 194]

Ak sa porovnaním uvedeným v tomto odseku dosiahne jedna pozitívna lustrácia alebo viacero pozitívnych lustrácií, VIS pošle automatické oznámenie centrálnemu orgánu členského štátu, ktorý vyhľadávanie uskutočnil, a prijme všetky primerané následné opatrenia. Článok 9a ods. 5a, 5b, 5c, 5d a články 9c, 9ca, 9cb sa uplatňujú mutatis mutandis s výhradou týchto osobitných ustanovení. [PN 195]

5.  Pokiaľ ide o nahliadnutie do údajov systému vstup/výstup, ETIAS a VIS podľa odseku 2, pozitívne lustrácie sú obmedzené na uvedenie zamietnutia cestovného povolenia, odopretia vstupu alebo neudelenia víza z bezpečnostných dôvodov.

6.  V prípadoch vydania alebo predĺženia platnosti dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt konzulárnym orgánom členského štátu sa uplatňuje článok 9a. [PN 196]

7.  V prípadoch vydania alebo predĺženia platnosti povolenia na pobyt alebo predĺženia platnosti dlhodobého víza orgánom na území členského štátu sa uplatňujú tieto pravidlá:

   a) orgán overí, či údaje zaznamenané v individuálnej zložke zodpovedajú údajom vo VIS alebo v jednom z informačných systémov/jednej z informačných databáz EÚ, do ktorých sa nahliadlo, údajom Europolu alebo databázam Interpolu v súlade s odsekom 2;
   b) ak sa pozitívna lustrácia v súlade s odsekom 2 vzťahuje na údaje Europolu, na účely následných opatrení sa vyrozumie národná ústredňa Europolu;
   c) ak si údaje nezodpovedajú a počas automatizovaného spracovávania v súlade s odsekmi 2 a 3 sa nezistila žiadna ďalšia pozitívna lustrácia, orgán vymaže nesprávnu pozitívnu lustráciu zo súboru so žiadosťou;
   d) ak si údaje zodpovedajú alebo ak pretrvávajú pochybnosti o totožnosti žiadateľa, orgán prijme opatrenia v súvislosti s údajmi, ktoré viedli k pozitívnej lustrácii, podľa odseku 4 a v súlade s postupmi, podmienkami a kritériami stanovenými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi. [PN 197]

Článok 22c

Individuálna zložka, ktorá sa vytvorí v prípade vydania dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt

Individuálna zložka vytvorená podľa článku 22a ods. 1 obsahuje tieto údaje:

   1. orgán, ktorý doklad vydal, vrátane jeho sídla;
   2. tieto údaje držiteľa:
   a) priezvisko, meno(-á), dátum rok narodenia, súčasná(-é) štátna(-e) príslušnosť(-ti), pohlavie, dátum, miesto a krajina narodenia; [PN 198]
   b) druh a číslo cestovného dokladu a trojmiestny kód krajiny, v ktorej bol tento cestovný doklad vydaný;
   c) dátum skončenia platnosti cestovného dokladu;
   cc) orgán, ktorý cestovný doklad vydal;
   d) v prípade maloletých osôb priezvisko a meno(-á) osoby vykonávajúcej rodičovské práva a povinnosti alebo zákonného opatrovníka;
   e) priezvisko, meno a bydlisko fyzickej osoby alebo názov a sídlo zamestnávateľa alebo akejkoľvek inej organizácie, na ktorú sa žiadosť vzťahuje;
   f) podoba tváre držiteľa, pokiaľ možno nasnímaná na mieste; [PN 199]
   g) dva odtlačky prstov držiteľa v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi;
   3. tieto údaje týkajúce sa udeleného dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt:
   a) informáciu o stave uvádzajúcu, že bolo udelené dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt;
   b) miesto a dátum vydania rozhodnutia o udelení dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt;
   c) druh vydaného dokladu (dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt);
   d) číslo vydaného dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt;
   e) dátum skončenia platnosti dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt.

Článok 22d

Individuálna zložka, ktorá sa vytvorí v niektorých prípadoch zamietnutia udelenia dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt

Ak sa prijme rozhodnutie o zamietnutí udelenia dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt, pretože žiadateľ sa považuje za hrozbu pre verejný poriadok, či vnútornú bezpečnosť či verejné zdravie, alebo pretože žiadateľ predložil doklady, ktoré boli získané podvodom, sfalšované alebo s ktorými sa neoprávnene manipulovalo, orgán, ktorý rozhodol o zamietnutí, bezodkladne vytvorí individuálnu zložku s týmito údajmi: [PN 200]

   a) priezvisko, rodné priezvisko, [predchádzajúce priezvisko(-á)], krstné meno(-á), pohlavie, dátum, miesto a krajina narodenia;
   b) súčasná štátna príslušnosť a štátna príslušnosť pri narodení;
   c) druh a číslo cestovného dokladu, orgán, ktorý ho vydal, a dátum vydania a skončenia platnosti;
   d) v prípade maloletých osôb priezvisko a meno(-á) osoby vykonávajúcej rodičovské práva a povinnosti alebo zákonného poručníka;
   e) priezvisko, meno a bydlisko fyzickej osoby, na ktorú sa žiadosť vzťahuje; [PN 201 netýka sa slovenskej verzie]
   f) podoba tváre žiadateľa, pokiaľ možno nasnímaná na mieste; [PN 202]
   g) dva odtlačky prstov žiadateľa v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi;
   h) informáciu o tom, že udelenie dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt bolo zamietnuté, pretože žiadateľ predstavuje hrozbu pre verejný poriadok, či verejnú bezpečnosť či verejné zdravie, alebo pretože žiadateľ predložil doklady, ktoré boli získané podvodom, sfalšované alebo s ktorými sa neoprávnene manipulovalo; [PN 203]
   i) orgán, ktorý zamietol udelenie dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt vrátane jeho sídla;
   j) miesto a dátum vydania rozhodnutia o zamietnutí udelenia dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt.

Článok 22e

Údaje, ktoré sa doplnia v prípade odňatia dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt

1.  Ak sa prijme rozhodnutie o odňatí povolenia na pobyt alebo dlhodobého víza alebo o skrátení platnosti dlhodobého víza, orgán, ktorý toto rozhodnutie prijal, doplní do individuálnej zložky tieto údaje:

   a) informáciu o stave uvádzajúcu, že dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt bolo odňaté alebo že platnosť dlhodobého víza bola skrátená;
   b) orgán, ktorý odňal dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt alebo skrátil platnosť dlhodobého víza, vrátane jeho sídla;
   c) miesto a dátum vydania rozhodnutia;
   d) v prípade potreby nový dátum skončenia platnosti dlhodobého víza;
   e) číslo vízovej nálepky, ak sa skrátenie platnosti víza vykoná prostredníctvom novej vízovej nálepky.

2.  V individuálnej zložke sa takisto uvedie(-ú) dôvod(-y) odňatia dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt alebo skrátenia platnosti dlhodobého víza v súlade s článkom 22d písm. h).

Článok 22f

Údaje, ktoré sa doplnia v prípade predĺženia platnosti dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt

Ak sa prijme rozhodnutie o predĺžení platnosti povolenia na pobyt alebo dlhodobého víza, orgán, ktorý ich platnosť predĺžil, doplní do individuálnej zložky tieto údaje:

   a) informáciu o stave uvádzajúcu, že platnosť dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt bola predĺžená;
   b) orgán, ktorý predĺžil platnosť dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt, vrátane jeho sídla;
   c) miesto a dátum vydania rozhodnutia;
   d) v prípade dlhodobého víza číslo vízovej nálepky, ak sa predĺženie platnosti dlhodobého víza vykoná prostredníctvom novej vízovej nálepky;
   e) dátum skončenia predĺženej platnosti víza.

Článok 22g

Prístup k údajom na účely overenia dlhodobých víz a povolení na pobyt na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach

1.  Výhradne na účely overenia totožnosti držiteľa dokladu a/alebo pravosti a platnosti dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt a toho, či sa daná osoba nepovažuje za hrozbu pre verejný poriadok, či vnútornú bezpečnosť alebo verejné zdravie ktoréhokoľvek členského štátu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/399, príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie kontrol na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach v súlade s uvedeným nariadením majú prístup k vyhľadávaniu s použitím čísla dokladu v spojení s jedným alebo viacerými údajmi uvedenými v článku 22c ods. 2 písm. a), b) a c) tohto nariadenia. [PN 204]

2.  Ak sa vyhľadávaním na základe údajov uvedených v odseku 1 ukáže, že údaje o držiteľovi dokladu sú zaznamenané vo VIS, príslušný orgán hraničnej kontroly získa prístup k nahliadnutiu do nasledujúcich údajov v individuálnej zložke, a to výhradne na účely uvedené v odseku 1:

   a) informácií o stave dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt uvádzajúcich, či boli vydané, odňaté alebo či ich platnosť bola predĺžená;
   b) údajov uvedených v článku 22c ods. 3 písm. c), d) a e);
   c) v prípade potreby údajov uvedených v článku 22e ods. 1 písm. d) a e);
   d) v prípade potreby údajov uvedených v článku 22f písm. d) a e);
   e) fotografií podôb tváre uvedených v článku 22c ods. 2 písm. f). [PN 205]

Článok 22h

Prístup k údajom na účely overenia na území členských štátov

1.  Výhradne na účely overenia totožnosti držiteľa a pravosti a platnosti dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt a toho, či daná osoba nepredstavuje hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť alebo verejné zdravie ktoréhokoľvek členského štátu, príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie kontrol na území členských štátov týkajúcich sa toho, či sú splnené podmienky vstupu, pobytu alebo bydliska na území členských štátov, a prípadne policajné orgány majú prístup k vyhľadávaniu s použitím čísla dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt v spojení s jedným alebo viacerými údajmi uvedenými v článku 22c ods. 2 písm. a), b) a c). [PN 206]

2.  Ak vyhľadávanie na základe údajov uvedených v odseku 1 ukáže, že údaje o držiteľovi sú zaznamenané vo VIS, príslušný orgán získa výhradne na účely uvedené v odseku 1 prístup k nahliadnutiu do nasledujúcich údajov v individuálnej zložke a prípadne aj v prepojenej(-ých) zložke(-ách) podľa článku 22a ods. 4:

   a) informácií o stave dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt uvádzajúcich, či boli vydané, odňaté alebo či ich platnosť bola predĺžená;
   b) údajov uvedených v článku 22c ods. 3 písm. c), d) a e);
   c) v prípade potreby údajov uvedených v článku 22e ods. 1 písm. d) a e);
   d) v prípade potreby údajov uvedených v článku 22f písm. d) a e);
   e) fotografií podôb tváre uvedených v článku 22c ods. 2 písm. f). [PN 2017]

Článok 22i

Prístup k údajom na účely určenia zodpovednosti za žiadosti o medzinárodnú ochranu

1.  Príslušné azylové orgány majú prístup k vyhľadávaniu žiadateľa o medzinárodnú ochranu podľa odtlačkov prstov, a to výhradne na účely určenia členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podľa článku 12 nariadenia (EÚ) č. 604/2013.

Ak sa odtlačky prstov žiadateľa o medzinárodnú ochranu nemôžu použiť alebo ak je vyhľadávanie na základe odtlačkov prstov bezvýsledné, vyhľadávanie sa uskutoční na základe čísla dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt v spojení s údajmi uvedenými v článku 22c ods. 2 písm. a), b) a c).

2.  Ak vyhľadávanie na základe údajov uvedených v odseku 1 ukáže, že dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt je zaznamenané vo VIS, príslušný azylový orgán získa výhradne na účely uvedené v odseku 1 prístup k nahliadnutiu do nasledujúcich údajov v súbore so žiadosťou a, pokiaľ ide o údaje uvedené v písmene g), v prepojenom(-ých) súbore(-och) so žiadosťou manžela/manželky a detí podľa článku 22a ods. 4:

   a) údajov o orgáne, ktorý dlhodobé vízum alebo povolenie na pobyt vydal alebo predĺžil ich platnosť;
   b) údajov uvedených v článku 22c ods. 2 písm. a) a b);
   c) údajov o druhu dokladu;
   d) údajov o lehote platnosti dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt;
   f) fotografií uvedených v článku 22c ods. 2 písm. f);
   g) údajov uvedených v článku 22c ods. 2 písm. a) a b) prepojeného(-ých) súboru(-ov) so žiadosťou, ktorý(-é) sa týka(-jú) manžela/manželky a detí.

3.  Nahliadnuť do VIS podľa odsekov 1 a 2 tohto článku môžu iba určené vnútroštátne orgány uvedené v článku 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013*.

Článok 22j

Prístup k údajom na účely posúdenia žiadosti o medzinárodnú ochranu

1.  Príslušné azylové orgány majú prístup k vyhľadávaniu podľa odtlačkov prstov žiadateľa o medzinárodnú ochranu v súlade s článkom 27 nariadenia (EÚ) č. 603/2013, a to výhradne na účely posúdenia žiadosti o medzinárodnú ochranu.

V prípade, že odtlačky prstov žiadateľa o medzinárodnú ochranu nemožno použiť alebo ak je vyhľadávanie na základe odtlačkov prstov bezvýsledné, vyhľadávanie sa uskutoční na základe čísla dlhodobého víza alebo dokladu o pobyte v kombinácii s údajmi uvedenými v článku 22c ods. 2 písm. a), b) a c) alebo v kombinácii s údajmi uvedenými v článku 22d písm. a), b), c) a f).

2.  Ak vyhľadávanie na základe údajov uvedených v odseku 1 ukáže, že údaje o žiadateľovi o medzinárodnú ochranu sú zaznamenané vo VIS, príslušný azylový orgán získa výhradne na účely uvedené v odseku 1 prístup k nahliadnutiu do údajov žiadateľa vložených do systému v súvislosti s dlhodobým vízom alebo povolením na pobyt, ktoré bolo vydané, zamietnuté, odňaté alebo ktorého platnosť bola predĺžená podľa článkov 22c, 22d, 22e a 22f, ako aj do údajov v súbore(-och) prepojenom(-ých) so žiadosťou žiadateľa podľa článku 22a ods. 3.

3.  Nahliadnuť do VIS podľa odsekov 1 a 2 tohto článku môžu iba určené vnútroštátne orgány uvedené v článku 27 nariadenia (EÚ) č. 603/2013.

KAPITOLA IIIb

Postup a podmienky prístupu do VIS na účely presadzovania práva

Článok 22k

Určené orgány členských štátov

1.  Členské štáty určia orgány oprávnené nahliadať do údajov uložených vo VIS s cieľom predchádzať trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, odhaľovať ich a vyšetrovať v náležitých a presne vymedzených prípadoch, ako sa uvádza v článku 22n. Tieto orgány môžu nahliadať do údajov detí vo veku do 12 rokov len na účely ochrany nezvestných detí a detí, ktoré sú obeťami závažných trestných činov. [PN 208]

2.  Každý členský štát vedie prísne obmedzený zoznam určených orgánov. Každý členský štát oznámi agentúre eu-LISA a Komisii svoje určené orgány a môže kedykoľvek toto oznámenie zmeniť alebo ho nahradiť. [PN 209]

3.  Každý členský štát určí centrálny prístupový bod, ktorý bude mať prístup do VIS. Centrálny prístupový bod overí, či sú splnené podmienky na požiadanie o prístup do VIS stanovené v článku 22n.

Určený orgán a centrálny prístupový bod môžu byť súčasťou rovnakej organizácie, ak to povoľuje vnútroštátne právo, ale centrálny prístupový bod koná pri plnení svojich úloh v zmysle tohto nariadenia úplne nezávisle od určených orgánov. Centrálny prístupový bod je oddelený od určených orgánov a neprijíma od nich pokyny, pokiaľ ide o výsledok overenia, ktoré vykonáva nezávisle.

Členské štáty môžu určiť viac ako jeden centrálny prístupový bod, aby boli zohľadnené ich organizačné a administratívne štruktúry pri plnení ich ústavných alebo právnych požiadaviek.

4.  Každý členský štát oznámi agentúre eu-LISA a Komisii svoj centrálny prístupový bod a môže kedykoľvek toto oznámenie zmeniť alebo ho nahradiť.

5.  Každý členský štát vedie na vnútroštátnej úrovni zoznam operačných jednotiek v určených orgánoch, ktoré sú oprávnené žiadať o prístup k údajom uloženým vo VIS prostredníctvom centrálneho(-ych) prístupového(-ých) bodu(-ov).

6.  Prístup do VIS v súlade s článkami 22m a 22n majú len riadne splnomocnení zamestnanci centrálneho(-ych) prístupového(-ých) bodu(-ov).

Článok 22l

Europol

1.  Europol určí jednu zo svojich operačných jednotiek za „určený orgán Europolu“ a poverí ju podávaním žiadostí o prístup do VIS prostredníctvom určeného centrálneho prístupového bodu VIS uvedeného v odseku 2 s cieľom podporiť a posilniť opatrenia členských štátov v oblasti predchádzania trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania.

2.  Europol určí ako centrálny prístupový bod špecializovanú jednotku s riadne splnomocnenými úradníkmi Europolu. Centrálny prístupový bod overí, či sú splnené podmienky na požiadanie o prístup do VIS stanovené v článku 22p.

Centrálny prístupový bod koná pri plnení svojich úloh podľa tohto nariadenia úplne nezávisle a neprijíma pokyny od určeného orgánu Europolu uvedeného v odseku 1, pokiaľ ide o výsledok overenia. [PN 210]

Článok 22m

Postup týkajúci sa prístupu do VIS na účely presadzovania práva

1.  Operačné jednotky uvedené v článku 22k ods. 5 predložia centrálnym prístupovým bodom uvedeným v článku 22k ods. 3 odôvodnenú elektronickú alebo písomnú žiadosť o prístup k údajom uloženým vo VIS. Centrálny(-e) prístupový(-é) bod(-y) po doručení žiadosti o prístup overia, či sú splnené podmienky prístupu uvedené v článku 22n. Ak sú podmienky prístupu splnené, centrálny(-e) prístupový(-é) bod(-y) žiadosť vybaví(-ia). Sprístupnené údaje VIS sa prenesú operačným jednotkám uvedeným v článku 22k ods. 5 spôsobom, ktorý neohrozí bezpečnosť údajov.

2.  V mimoriadne naliehavom prípade, keď je potrebné predísť bezprostrednému ohrozeniu života osoby spojenej s trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, centrálny(-e) prístupový(-é) bod(-y) vybaví(-ia) žiadosť ihneď a až následne overí(-ia), či sú splnené všetky podmienky uvedené v článku 22n vrátane toho, či išlo skutočne o naliehavý prípad. Následné overenie sa uskutoční bezodkladne, najneskôr však do siedmich pracovných dní po vybavení žiadosti.

3.  Ak sa následným overením zistí, že prístup k údajom VIS nebol odôvodnený, všetky orgány, ktoré mali prístup k takýmto údajom, ihneď vymažú informácie získané z VIS a informujú o tom centrálne prístupové body. [PN 211]

Článok 22n

Podmienky prístupu určených orgánov členských štátov k údajom VIS

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 22 nariadenia 2018/XX [o interoperabilite (hranice a víza)] určené orgány môžu mať prístup do VIS na účely nahliadnutia, ak sú splnené všetky tieto podmienky: [PN 212]

   a) prístup na nahliadnutie je nevyhnutný a primeraný na účely predídenia trestnému činu terorizmu alebo inému závažnému trestnému činu, na účely jeho odhalenia alebo vyšetrovania;
   b) prístup na nahliadnutie je nevyhnutný a primeraný v špecifickom prípade;
   c) existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že nahliadnutie do údajov VIS významne prispeje k predídeniu ktorémukoľvek z predmetných trestných činov, jeho odhaleniu alebo vyšetrovaniu, najmä ak existuje dôvodné podozrenie, že podozrivá osoba, páchateľ alebo obeť trestného činu terorizmu alebo iného závažného trestného činu patrí do kategórie, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie;
   ca) v prípade vyhľadávaní s použitím odtlačkov prstov sa v automatizovaných systémoch identifikácie odtlačkov prstov iných členských štátov spustilo predchádzajúce vyhľadávanie podľa rozhodnutia 2008/615/SVV, ak je porovnanie odtlačkov prstov technicky možné, a buď sa vyhľadávanie vykonalo v plnom rozsahu, alebo sa vyhľadávanie v plnom rozsahu nevykonalo do 24 hodín odo dňa, keď sa začalo. [PN 213]
   d) v prípade vyhľadávania v spoločnej databáze údajov v súlade s článkom 22 nariadenia 2018/XX [o interoperabilite (hranice a víza)] odpoveď prijatá v zmysle [článku 22 nariadenia 2018/XX [o interoperabilite (hranice a víza)] ods. 5 [nariadenia] ukáže, že údaje sú uložené vo VIS. [PN 214]

2.  Podmienka uvedená v odseku 1 písm. d) nemusí byť splnená v situáciách, keď je prístup do VIS nevyhnutný ako nástroj na nahliadnutie do vízovej histórie známej podozrivej osoby, páchateľa alebo pravdepodobnej obete trestného činu terorizmu alebo iného závažného trestného činu, alebo do období oprávneného pobytu takejto osoby na území členských štátov.

3.  Nahliadnutie do VIS sa obmedzí na vyhľadávanie v týchto údajoch uložených v súbore so žiadosťou alebo v individuálnej zložke: [PN 215]

   a) priezvisko(-á), meno(-á), dátum rok narodenia, štátna(-e) príslušnosť(-ti) a/alebo pohlavie; [PN 216]
   b) druh a číslo cestovného dokladu alebo dokladov, trojmiestny kód krajiny, v ktorej bol cestovný doklad vydaný, a dátum skončenia jeho platnosti;
   c) číslo vízovej nálepky alebo číslo dlhodobého víza alebo dokladu o pobyte a dátum skončenia platnosti víza, dlhodobého víza alebo prípadne dokladu o pobyte;
   d) odtlačky prstov vrátane latentných odtlačkov prstov;
   e) podoba tváre.

3a.  Komisia prekladá Európskemu parlamentu a Rade správu o uskutočniteľnosti, dostupnosti, pripravenosti a spoľahlivosti požadovanej technológie na používanie podôb tváre na určenie totožnosti osoby. [PN 217]

3b.  Podoba tváre uvedená v odseku 3 písm. e) nie je jediným vyhľadávacím kritériom. [PN 218]

4.  Prostredníctvom nahliadnutia do VIS sa v prípade pozitívnej lustrácie získa prístup k údajom uvedeným v tomto odseku 3 tohto článku, ako aj k akýmkoľvek iným údajom získaným zo súboru so žiadosťou alebo z individuálnej zložky vrátane údajov zaznamenaných v súvislosti s akýmkoľvek vydaným, zamietnutým, zrušeným, odvolaným alebo predĺženým dokladom. Prístup k údajom uvedeným v článku 9 ods. 4 písm. l), ktoré sú zaznamenané v súbore so žiadosťou, sa poskytne len v prípade, že nahliadnutie do týchto údajov bolo výslovne požadované v odôvodnenej žiadosti a bolo schválené nezávislým overovaním. [PN 219]

Článok 22o

Prístup do VIS na účely identifikácie osôb v špecifických prípadoch

Odchylne od článku 22n ods. 1 určené orgány nemajú povinnosť splniť podmienky prístupu do VIS stanovené v uvedenom odseku, ak ide o prístup na účely identifikácie nezvestných a unesených osôb alebo osôb osôb, najmä detí, ktoré sú nezvestné, unesené alebo, ktoré boli identifikované ako obete obchodovania s ľuďmi a v prípade ktorých existujú opodstatnené závažné dôvody domnievať sa, že nahliadnutie do údajov VIS uľahčí ich identifikáciu a/alebo prispeje k vyšetreniu konkrétnych prípadov obchodovania s ľuďmi. V takýchto prípadoch môžu určené orgány vyhľadávať vo VIS podľa odtlačkov prstov uvedených osôb. [PN 220]

Ak odtlačky prstov uvedených osôb nemožno použiť alebo ak je vyhľadávanie na základe odtlačkov prstov bezvýsledné, vyhľadávanie sa uskutoční na základe údajov uvedených v článku 9 ods. 4 písm. a) a b) alebo v článku 22c ods. 2 písm. a) a b). [PN 221]

Nahliadnutie do VIS v prípade pozitívnej lustrácie umožní prístup ku všetkým údajom uvedeným v článku 9, článku 22c alebo 22d, ako aj k údajom uvedeným v článku 8 ods. 3 a 4 alebo článku 22a ods. 3. [PN 222]

Článok 22p

Postup a podmienky prístupu Europolu k údajom VIS

1.  Europol má prístup na nahliadnutie do VIS, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

   a) nahliadnutie je nevyhnutné a primerané na účely podpory a posilnenia opatrení členských štátov v oblasti predchádzania trestným činom terorizmu alebo iným závažným trestným činom, ktoré patria do právomoci Europolu, ich odhaľovania alebo vyšetrovania;
   b) nahliadnutie je nevyhnutné a primerané v špecifickom prípade;
   c) existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že nahliadnutie do údajov VIS významne prispeje k predídeniu ktorémukoľvek z predmetných trestných činov, jeho odhaleniu alebo vyšetrovaniu, najmä ak existuje dôvodné podozrenie, že podozrivá osoba, páchateľ alebo obeť trestného činu terorizmu alebo iného závažného trestného činu patrí do kategórie, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie;
   d) v prípade vyhľadávania v spoločnej databáze údajov o totožnosti v súlade s článkom 22 nariadenia 2018/XX [o interoperabilite (hranice a víza)] odpoveď prijatá v zmysle článku 22 ods. 3 uvedeného nariadenia ukáže, že údaje sú uložené vo VIS.

2.  Podmienky stanovené v článku 22n ods. 2, 3 a 4 sa uplatňujú zodpovedajúcim spôsobom.

3.  Určený orgán Europolu môže centrálnemu prístupovému bodu Europolu uvedenému v článku 22k ods. 3 22l ods. 2 predložiť odôvodnenú elektronickú žiadosť o nahliadnutie do všetkých údajov alebo do osobitného súboru údajov uložených vo VIS. Centrálny prístupový bod Europolu po prijatí žiadosti o prístup overí, či boli splnené podmienky prístupu uvedené v odsekoch 1 a 2. Ak sú splnené všetky podmienky prístupu, riadne oprávnení zamestnanci centrálneho(-ych) prístupového(-ých) bodu(-ov) žiadosť vybavia. Údaje získané z VIS sa prenesú operačným jednotkám uvedeným v článku 22l ods. 1 spôsobom, ktorý neohrozí bezpečnosť údajov. [PN 223]

4.  Spracovanie informácií, ktoré Europol získa pri nahliadnutí do údajov VIS, podlieha povoleniu členského štátu pôvodu. Uvedené povolenie sa získava prostredníctvom národnej ústredne Europolu daného členského štátu.

Článok 22q

Vedenie záznamov a dokumentácie

1.  Každý členský štát a Europol zabezpečia, aby sa všetky operácie spracúvania údajov vyplývajúce zo žiadostí o prístup k údajom VIS v súlade s kapitolou IIIc IIIb zaznamenali alebo zdokumentovali na účely kontroly monitorovania prípustnosti žiadosti, monitorovania zákonnosti spracúvania údajov a ich integrity a, ako aj bezpečnosti a možných vplyvov na základné práva, a na účely vlastného monitorovania.

Tieto záznamy alebo dokumenty sa chránia primeranými opatreniami proti neoprávnenému prístupu a vymazávajú sa dva roky po ich vytvorení, pokiaľ nie sú potrebné na už začaté postupy monitorovania. [PN 224]

2.  Záznam alebo dokumentácia musia v každom prípade obsahovať tieto údaje:

   a) presný účel žiadosti o prístup k údajom VIS vrátane uvedenia dotknutého trestného činu terorizmu alebo iného závažného trestného činu a v prípade Europolu presný účel žiadosti o prístup;
   b) odkaz na vnútroštátny spis;
   c) dátum a presný čas odoslania žiadosti o prístup do centrálneho systému VIS centrálnym prístupovým bodom;
   d) názov orgánu, ktorý požiadal o prístup na účel nahliadnutia;
   e) v relevantných prípadoch rozhodnutie prijaté vzhľadom na následné overenie;
   f) údaje použité na nahliadnutie;
   g) jedinečnú používateľskú totožnosť úradníka, ktorý vyhľadávanie vykonal, a úradníka, ktorý vyhľadávanie nariadil, v súlade s vnútroštátnymi predpismi alebo s nariadením (EÚ) 2016/794, prípadne s nariadením (EÚ) 2018/1725. [PN 225]

3.  Záznamy a dokumentácia sa používajú iba na monitorovanie zákonnosti spracúvania údajov, na monitorovanie vplyvu na základné práva a na zaistenie integrity a bezpečnosti údajov. Na monitorovanie a hodnotenie uvedené v článku 50 tohto nariadenia sa môžu použiť len záznamy, ktoré neobsahujú osobné údaje. Dozorný orgán zriadený v súlade s článkom 41 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/680, ktorý je zodpovedný za kontrolu prípustnosti žiadosti a monitorovanie zákonnosti spracúvania údajov a ich integrity a bezpečnosti, má na požiadanie prístup k týmto záznamom na účely plnenia svojich úloh. [PN 226]

Článok 22r

Podmienky prístupu určených orgánov členského štátu k údajom VIS, ak v súvislosti s daným členským štátom toto nariadenie zatiaľ nenadobudlo účinnosť

1.  Určené orgány členského štátu, v súvislosti s ktorým toto nariadenie zatiaľ nenadobudlo účinnosť, majú prístup do VIS na účely nahliadnutia, ak sú splnené tieto podmienky:

   a) prístup je v rozsahu ich právomoci;
   b) prístup podlieha rovnakým podmienkam, ako sú uvedené v článku 22n ods. 1;
   c) prístupu predchádza riadne odôvodnená písomná alebo elektronická žiadosť adresovaná určenému orgánu členského štátu, na ktorý sa toto nariadenie vzťahuje; tento orgán následne požiada vnútroštátny(-é) centrálny(-e) prístupový(-é) bod(-y) o nahliadnutie do VIS.

2.  Členský štát, v súvislosti s ktorým toto nariadenie zatiaľ nenadobudlo účinnosť, poskytne svoje vízové informácie členským štátom, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, na základe riadne odôvodnenej písomnej alebo elektronickej žiadosti za podmienok stanovených v článku 22n ods. 1.

_____________

* Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 z 26. júna 2013 o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 1).“

Článok 22ra

Ochrana osobných údajov, ku ktorým sa pristupuje v súlade s kapitolou IIIb

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia prijaté podľa smernice (EÚ) 2016/680 boli uplatniteľné aj na prístup jeho vnútroštátnych orgánov do systému VIS v súlade s touto kapitolou, a to aj vo vzťahu k právam osôb, ku ktorých údajom sa takto pristupuje.

2.  Dozorný orgán uvedený v článku 41 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/680 monitoruje zákonnosť prístupu členských štátov k osobným údajom v súlade s touto kapitolou vrátane ich prenosu do systému VIS a z neho. Článok 41 ods. 3 a 4 tohto nariadenia sa uplatňuje primerane.

3.  Spracúvanie osobných údajov Europolom podľa tohto nariadenia sa vykonáva v súlade s nariadením (EÚ) 2016/794 a dozor nad ním vykonáva európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.

4.  Osobné údaje, ku ktorým sa pristupuje v systéme VIS v súlade s touto kapitolou, sa spracúvajú iba na účely predchádzania, odhaľovania alebo vyšetrovania súvisiaceho s konkrétnym prípadom, v súvislosti s ktorým o údaje požiadal členský štát alebo Europol.

5.  Agentúra eu-LISA, určené orgány, centrálne prístupové body a Europol uchovávajú záznamy o vyhľadávaniach podľa článku 22q s cieľom umožniť dozornému orgánu uvedenému v článku 41 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/680 a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov monitorovať súlad spracúvania údajov s pravidlami Únie a členských štátov v oblasti ochrany údajov. S výnimkou údajov uchovávaných na tento účel sa osobné údaje a záznamy o vyhľadávaniach vymažú zo všetkých vnútroštátnych súborov a súborov Europolu po uplynutí 30 dní, ak uvedené údaje a záznamy nie sú potrebné na účely konkrétneho prebiehajúceho vyšetrovania trestného činu, v súvislosti s ktorým o ne požiadal členský štát alebo Europol. [PN 227]

"

Článok 2

Zmeny Zrušenie rozhodnutia 2004/512/ES [PN 228]

Článok 1 ods. 2 rozhodnutia Rozhodnutie 2004/512/ES sa nahrádza takto: zrušuje. Odkazy na uvedené rozhodnutie sa považujú za odkazy na nariadenie (ES) č. 767/2008 a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe 2."

„2. Vízový informačný systém je založený na centralizovanej architektúre a tvoria ho:

   a) spoločná databáza údajov o totožnosti podľa [článku 17 ods. 2 písm. a) nariadenia 2018/XX o interoperabilite];
   b) centrálny informačný systém, ďalej len „centrálny vízový informačný systém“ (VIS);
   c) rozhranie v každom členskom štáte, ďalej len „národné rozhranie“ (NI-VIS), ktoré poskytuje spojenie s príslušným centrálnym národným orgánom daného členského štátu, alebo „jednotné národné rozhranie“ (NUI) v každom členskom štáte, ktoré vychádza zo spoločných technických špecifikácií a je rovnaké pre všetky členské štáty a ktoré umožňuje centrálnemu systému spojenie s národnými infraštruktúrami v členských štátoch;
   d) komunikačná infraštruktúra medzi VIS a národnými rozhraniami;
   e) bezpečný komunikačný kanál medzi centrálnymi systémami VIS a vstup/výstup;
   f) bezpečná komunikačná infraštruktúra medzi centrálnym systémom VIS a centrálnymi infraštruktúrami európskeho vyhľadávacieho portálu zriadeného [článkom 6 nariadenia 2017/XX o interoperabilite], spoločnou službou porovnávania biometrických údajov zriadenou [článkom 12 nariadenia 2017/XX o interoperabilite], spoločnou databázou údajov o totožnosti zriadenou [článkom 17 nariadenia 2017/XX o interoperabilite] a detektorom viacnásobných totožností (MID) zriadeným [článkom 25 nariadenia 2017/XX o interoperabilite];
   g) mechanizmus nahliadania do žiadostí a výmeny informácií medzi centrálnymi vízovými orgánmi (ďalej len „VISMail“);
   h) brána pre dopravcov;
   i) bezpečná webová služba umožňujúca komunikáciu medzi systémom VIS na jednej strane a bránou pre dopravcov a medzinárodnými systémami (systémami/databázami Interpolu) na strane druhej;
   j) úložisko na účely podávania správ a štatistiky.

Centrálny systém, jednotné národné rozhrania, webová služba, brána pre dopravcov a komunikačná infraštruktúra VIS spoločne využívajú a v čo najväčšej technicky možnej miere opätovne používajú hardvérové a softvérové komponenty centrálneho systému vstup/výstup, jednotných národných rozhraní systému vstup/výstup, brány pre dopravcov systému ETIAS, webovej služby systému vstup/výstup a komunikačnej infraštruktúry systému vstup/výstup.“ [PN 229]

"

Článok 3

Zmeny nariadenia (ES) č. 810/2009

Nariadenie (ES) č. 810/2009 sa mení takto:

1.  V článku 10 ods. 3 sa písmeno c) nahrádza takto:"

„c) predloží fotografiu v súlade s normami ustanovenými v nariadení (ES) č. 1683/95 alebo dovolí nasnímanie podoby tváre na mieste v prípade, že ide o prvé podanie žiadosti, a následne aspoň každých 59 mesiacov, v súlade s normami ustanovenými v článku 13 tohto nariadenia.“ [PN 230]

"

2.  Článok 13 sa mení takto:

a)  V odseku 2 sa prvá zarážka nahrádza takto:"

„– fotografia podoba tváre nasnímaná na mieste a získaná v digitálnej forme v čase podania žiadosti;“; [PN 231]

"

b)  V odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„Ak sa žiadateľovi odobrali odtlačky prstov a získala sa jeho fotografia v dostatočnej kvalite nasnímaná na mieste a vložili sa do VIS ako súčasť žiadosti, ktorá bola podaná menej ako 59 mesiacov pred dňom podania novej žiadosti, tieto [údaje] skopírujú sa môžu skopírovať do následnej žiadosti.“; [PN 232]

"

c)  V odseku 7 sa písmeno a) nahrádza takto:"

„a) deti mladšie ako 6 rokov a osoby staršie než 70 rokov;“; [PN 253]

"

d)  Odsek 8 sa vypúšťa.

3.  Článok 21 sa mení takto:

a)  Odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Pri každej žiadosti sa preverujú záznamy vo VIS v súlade s článkom 8 ods. 2, článkami 15 a 9a nariadenia (ES) č. 767/2008. Členské štáty zabezpečia plné využívanie všetkých kritérií vyhľadávania podľa uvedených článkov s cieľom zabrániť chybnému zamietnutiu a chybným identifikáciám.“

"

b)  Vkladajú sa tieto odseky 3a a 3b:"

„3a. Na účely posúdenia podmienok vstupu stanovených v odseku 3 konzulárny úrad zohľadní výsledok overení podľa článku 9c nariadenia (ES) č. 767/2008 v týchto databázach:

   a) systéme SIS a databáze SLTD s cieľom overiť, či cestovný doklad použitý na účely žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, ktorý bol nahlásený ako stratený, odcudzený alebo neplatný, a či cestovný doklad použitý na účely žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, ktorý bol zaznamenaný v súbore v databáze Interpolu TDAWN. [PN 233]
   b) centrálnom systéme ETIAS s cieľom overiť, či žiadateľ nezodpovedá zamietnutej, odvolanej alebo zrušenej žiadosti o cestovné povolenie;
   c) systéme VIS s cieľom overiť, či údaje o cestovnom doklade uvedené v žiadosti nezodpovedajú inej žiadosti o vízum spojenej s inými údajmi o totožnosti, ako aj s cieľom overiť, či bolo v prípade žiadateľa prijaté rozhodnutie o zamietnutí, odvolaní alebo zrušení krátkodobého víza;
   d) systéme vstup/výstup s cieľom overiť, či žiadateľ nie je v súčasnosti vedený ako osoba, ktorá prekročila dĺžku oprávneného pobytu, či nebol takto vedený v minulosti, alebo či mu bol v minulosti odopretý vstup;
   e) systéme Eurodac s cieľom overiť, či sa na žiadateľa nevzťahovalo stiahnutie alebo zamietnutie žiadosti o medzinárodnú ochranu;
   f) údajoch Europolu s cieľom overiť, či údaje uvedené v žiadosti nezodpovedajú údajom zaznamenaným v tejto databáze;
   g) systéme ECRIS-TCN s cieľom overiť, či žiadateľ nezodpovedá osobe, ktorej údaje sú zaznamenané v tejto databáze v súvislosti s trestnými činmi terorizmu alebo inými závažnými trestnými činmi; [PN 234]
   h) systéme SIS s cieľom overiť, či žiadateľ nie je predmetom zápisu ako osoba hľadaná na účely zatknutia a následného odovzdania na základe európskeho zatýkacieho rozkazu alebo na účely zatknutia a následného vydania.

Konzulárny úrad má prístup k súboru so žiadosťou a prípadnému(-ým) prepojenému(-ým) súboru(-om) so žiadosťou(-ami), ako aj ku všetkým výsledkom overení podľa článku 9c nariadenia (ES) č. 767/2008.

3b.  Vízový orgán použije detektor viacnásobných totožností a spoločnú databázu údajov o totožnosti uvedenú v článku 4 ods. 37 nariadenia 2018/XX [o interoperabilite (hranice a víza)] alebo systém SIS alebo oba nástroje s cieľom posúdiť rozdiely v prepojených totožnostiach a vykoná dodatočné overenie nevyhnutné na prijatie rozhodnutia o stave a farbe prepojenia, ako aj rozhodnutia o udelení alebo zamietnutí víza dotyčnej osobe.

V súlade s článkom 59 ods. 1 nariadenia 2018/XX [o interoperabilite (hranice a víza)] sa tento odsek uplatňuje až po uvedení detektora viacnásobných totožností do prevádzky.“

"

c)  Odsek 4 sa nahrádza takto:"

„4. Konzulárny úrad pomocou informácií získaných zo systému vstup/výstup overí, či žiadateľ plánovaným pobytom neprekročí maximálnu dĺžku oprávneného pobytu na území členských štátov, bez ohľadu na možné pobyty oprávnené na základe národných dlhodobých víz alebo povolenia na pobyt, ktoré vydal iný členský štát.“

"

4.  Vkladá sa tento článok 21a:"

„Článok 21a

Špecifické ukazovatele rizika

-1.  Špecifické ukazovatele rizika sú algoritmom umožňujúcim profilovanie, ako sa vymedzuje v článku 4 bode 4 nariadenia (EÚ) 2016/679, a to porovnaním údajov zaznamenaných v súbore so žiadosťou a špecifických rizikových ukazovateľov, ktoré poukazujú na bezpečnosť, nelegálne prisťahovalectvo alebo vysoké riziká epidémie. Špecifické ukazovatele rizika sa musia zaznamenať do VIS. [PN 235]

1.  Posúdenie bezpečnosti alebo nelegálneho prisťahovalectva Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 51a na účely podrobnejšieho vymedzenia rizík, ktoré súvisia s bezpečnosťou alebo vysokého rizika nelegálnym prisťahovalectvom alebo vysokým rizikom epidémie vychádza z/zo na základe: [PN 236]

   a) štatistík vygenerovaných systémom vstup/výstup, z ktorých vyplýva, že počet osôb, ktoré prekročili dĺžku oprávneného pobytu, a počet prípadov odopretia vstupu konkrétnej skupine cestujúcich, ktorí sú držiteľmi víz, presiahol bežnú mieru;
   b) štatistík vygenerovaných VIS v súlade s článkom 45a, z ktorých vyplýva, že počet prípadov zamietnutia žiadosti o udelenie víza konkrétnej skupine cestujúcich žiadateľovi z dôvodu rizika spojeného s neregulárnou migráciou, alebo bezpečnosťou alebo verejným zdravím presiahol bežnú mieru; [PN 237]
   c) štatistík vygenerovaných VIS v súlade s článkom 45a a systémom vstup/výstup, z ktorých vyplývajú vzájomné súvislosti medzi informáciami zhromaždenými na základe formulára žiadosti a informáciami o prípadoch prekročenia dĺžky oprávneného pobytu alebo odopretia vstupu;
   d) informácií poskytnutých členskými štátmi v súvislosti so špecifickými ukazovateľmi rizika vo vzťahu k bezpečnosti alebo hrozbami identifikovanými daným členským štátom, pričom tieto informácie sú podložené faktickými prvkami a prvkami založenými na dôkazoch;
   e) informácií poskytnutých členskými štátmi o počte osôb, ktoré prekročili dĺžku oprávneného pobytu, a počte prípadov odopretia vstupu konkrétnej skupine cestujúcich v danom členskom štáte, ktorý presiahol bežnú mieru, pričom tieto informácie sú podložené faktickými prvkami a prvkami založenými na dôkazoch;
   f) informácií týkajúcich sa špecifického vysokého epidemiologického rizika, ktoré poskytli členské štáty, informácií z epidemiologického dohľadu a posúdení rizík, ktoré poskytlo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ako aj informácií o vypuknutí epidémie, ktoré oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

2.  Komisia prijme vykonávací akt, ktorým určí riziká uvedené v odseku 1. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 52 ods. 2. [PN 238]

3.  Na základe špecifických rizík stanovených v súlade s odsekom 2 týmto nariadením a delegovaným aktom uvedeným v odseku 1 sa určia špecifické ukazovatele rizika pozostávajúce z kombinácie údajov vrátane jedného alebo viacerých z nasledujúcich údajov: [PN 239]

   a) veková skupina, pohlavie, štátna príslušnosť;
   b) krajina a mesto pobytu;
   c) cieľový(-é) členský(-é) štát(-y);
   d) členský štát prvého vstupu;
   e) účel cesty;
   f) súčasné zamestnanie.

4.  Špecifické ukazovatele rizika musia byť cielené a primerané. Za žiadnych okolností sa nesmú zakladať výlučne na pohlaví alebo veku dotyčnej osoby. Za žiadnych okolností sa nesmú zakladať na informáciách týkajúcich sa rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických čŕt, jazyka, politického alebo iného názoru, náboženstva alebo filozofického presvedčenia, členstva v odborových zväzoch, príslušnosti k národnostnej menšine, vlastníctva, narodenia, zdravotného postihnutia alebo sexuálnej orientácie.

5.  Špecifické ukazovatele rizika prijíma Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 52 ods. 2.

6.  Vízové orgány používajú špecifické ukazovatele rizika pri posudzovaní toho, či žiadateľ predstavuje riziko z hľadiska nelegálnej imigrácie alebo bezpečnostné riziko pre členské štáty alebo vysoké epidemiologické riziko v súlade s článkom 21 ods. 1. [PN 240]

7.  Komisia a Agentúra Európskej únie pre základné práva špecifické riziká a špecifické ukazovatele rizika pravidelne preskúmava preskúmavajú.“ [PN 241]

"

4a.  Článok 39 sa nahrádza takto:"

„Článok 39

Pravidlá správania sa pracovníkov a rešpektovanie základných práv

1.  Konzulárne úrady členských štátov zabezpečia, aby sa so žiadateľmi zaobchádzalo úctivo. Pracovníci konzulárnych úradov pri plnení svojich povinností v plnej miere rešpektujú ľudskú dôstojnosť.

2.  Pracovníci konzulárnych úradov pri vykonávaní svojich povinností v plnej miere rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané v Charte základných práv, Európskej únie. Všetky prijaté opatrenia musia byť primerané cieľom, ktoré sa nimi sledujú.

3.  Pracovníci konzulárnych úradov vykonávajú svoje povinnosti tak, aby nedochádzalo k diskriminácii, napríklad na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, farby pleti, sociálneho pôvodu, genetických čŕt, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Prvoradým hľadiskom je najlepší záujem dieťaťa.“ [PN 242]

"

4b.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 39a

Základné práva

Členské štáty pri uplatňovaní tohto nariadenia konajú v plnom súlade s príslušným právom Únie vrátane Charty základných práv Európskej únie, príslušným medzinárodným právom vrátane Dohovoru o právnom postavení utečencov, podpísaného 28. júla 1951 v Ženeve, so záväzkami súvisiacimi s prístupom k medzinárodnej ochrane, najmä s ohľadom na zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia, a základnými právami. V súlade so všeobecnými zásadami práva Únie sa rozhodnutia podľa tohto nariadenia prijímajú na individuálnom základe. Prvoradým hľadiskom je najlepší záujem dieťaťa.“ [PN 243]

"

5.  Článok 46 sa nahrádza takto:"

„Článok 46

Zostavovanie štatistík

Komisia každý rok k 1. marcu zverejní zostavu ročných štatistík víz za každý konzulárny úrad a hraničný priechod, na ktorom jednotlivé členské štáty vybavujú žiadosti o udelenie víza, uvádzajúcu:

   a) počet žiadostí o letiskové tranzitné víza a počet takýchto víz, ktoré boli udelené a zamietnuté;
   b) počet žiadostí o jednotné víza na jeden vstup a o víza na viac vstupov a počet takýchto víz, ktoré boli udelené (podľa dĺžky platnosti na 1, 2, 3, 4 a 5 rokov) a zamietnuté;
   c) celkový počet udelených víz s obmedzenou územnou platnosťou.

Tieto štatistiky sa zostavia na základe správ vygenerovaných centrálnou databázou údajov VIS v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 767/2008.“

"

5a.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 51a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 21a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 21a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi, ktorých určia jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 21a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“ [PN 244]

"

6.  V článku 57 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Článok 4

Zmeny nariadenia (EÚ) 2017/2226

Nariadenie (EÚ) 2017/2226 sa mení takto:

1.  V článku 9 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Systém vstup/výstup poskytne funkciu na centralizované spravovanie tohto zoznamu. Podrobné pravidlá spravovania tejto funkcie sa stanovia vo vykonávacích aktoch. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 68 ods. 2 tohto nariadenia.“

"

2.  V článku 13 sa odsek 3 nahrádza takto:"

„3. Dopravcovia na účely plnenia svojej povinnosti v zmysle článku 26 ods. 1 písm. b) Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, pomocou webovej služby overia platnosť krátkodobého víza vrátane toho, či už držiteľ využil počet oprávnených vstupov alebo či dosiahol maximálnu dĺžku oprávneného pobytu, alebo prípadne či je vízum platné pre územie cieľového prístavu predmetnej cesty. Dopravca poskytne údaje uvedené v článku 16 ods. 1 písm. a), b) a c) tohto nariadenia. Webová služba na tomto základe poskytne dopravcom odpoveď OK/NOT OK. Dopravcovia môžu uchovávať zaslané informácie a odpovede v súlade s platným právom. Dopravcovia vytvoria systém autentifikácie s cieľom zaistiť, aby prístup k webovej službe mal len oprávnený personál. Odpoveď OK/NOT OK sa nesmie považovať za rozhodnutie o povolení alebo odopretí vstupu v súlade s nariadením (EÚ) 2016/399. V prípadoch, keď cestujúcim nie je povolený nástup v dôsledku vyhľadávania vo VIS, dopravcovia cestujúcich informujú o situácii a o spôsoboch, ako vykonávať svoje práva na prístup k osobným údajom uchovávaným vo VIS, na ich opravu a na ich vymazanie. [PN 245]

"

2a.  V článku 14 sa odsek 3 nahrádza takto:"

„3. Ak je potrebné vložiť alebo aktualizovať údaje v zázname o vstupe/výstupe držiteľa víza, pohraničné orgány môžu získať údaje stanovené v článku 16 ods. 1 písm. d) a v článku 16 ods. 2 písm. c) až f) tohto nariadenia z VIS a importovať ich do systému vstup/výstup v súlade s článkom 8 tohto nariadenia a článkom 18a nariadenia (ES) č. 767/2008.“ [PN 246]

"

2b.  Článok 15 mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Ak treba vytvoriť individuálnu zložku alebo aktualizovať podobu tváre podľa článku 17 ods. 1 písm. b), podoba tváre sa nasníma priamo na mieste.“ [PN 247]

"

b)  vkladá tento odsek:"

„1a. Podoba tváre podľa článku 16 ods. 1 písm. d) sa získa z VIS a importuje do EES.“ [PN 248]

"

c)  odsek 5 sa vypúšťa. [PN 249]

3.  V článku 35 ods. 4 sa vypúšťa výraz „prostredníctvom infraštruktúry VIS“.

Článok 5

Zmeny nariadenia (EÚ) 2016/399

Nariadenie (EÚ) 2016/399 sa mení takto:

1.  V článku 8 ods. 3 sa dopĺňa toto písmeno ba):"

„ba) ak je štátny príslušník tretej krajiny držiteľom dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt, dôkladné kontroly pri vstupe zahŕňajú aj overovanie totožnosti držiteľa dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt a pravosti dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt nahliadnutím do vízového informačného systému (VIS) v súlade s článkom 22g nariadenia (ES) č. 767/2008;

ak totožnosť držiteľa dokladu alebo prípadne doklad nemožno overiť v súlade s článkom 22g uvedeného nariadenia alebo ak existujú pochybnosti o totožnosti držiteľa, pravosti dokladu a/alebo cestovnom doklade, riadne oprávnení zamestnanci príslušných orgánov overia čip dokladu.“

"

2.  V článku 8 ods. 3 sa písmená c) až f) vypúšťajú.

Článok 7

Zmeny nariadenia (EÚ) XXX o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (hranice a víza) [nariadenie o interoperabilite]

Nariadenie (EÚ) XXX o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (hranice a víza) [nariadenie o interoperabilite] sa mení takto:

1.  V článku 13 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:"

„b) údajov uvedených v článku 9 ods. 6, v článku 22c ods. 2 písm. f) a g) a v článku 22d písm. f) a g) nariadenia (ES) č. 767/2008;“

"

2.  V článku 18 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:"

„b) údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a), b) a c) až cc), v článku 9 ods. 5 a 6, v článku 22c ods. 2 písm. a) až cc) a písm. f) a g) a v článku 22d písm. a), b), c), f) a g) nariadenia (ES) č. 767/2008;“ [PN 250]

"

3.  V článku 26 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:"

„b) príslušným orgánom uvedeným v článku 6 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 767/2008 pri vytváraní alebo aktualizácii súboru so žiadosťou alebo individuálnej zložky vo VIS v súlade s článkom 8 alebo článkom 22a nariadenia (ES) č. 767/2008;“

"

4.  Článok 27 sa mení takto:

a)  V odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:"

„b) sa vo VIS vytvoril alebo aktualizoval súbor so žiadosťou alebo vytvorila alebo aktualizovala individuálna zložka v súlade s článkom 8 alebo článkom 22a nariadenia (ES) č. 767/2008;“;

"

b)  V odseku 3 sa písmeno b) nahrádza takto:"

„b) priezvisko, meno (mená), dátum narodenia, pohlavie a štátna príslušnosť (štátne príslušnosti) podľa článku 9 ods. 4 písm. a), článku 22c ods. 2 písm. a) a článku 22d písm. a) nariadenia (ES) č. 767/2008;“;

"

5.  V článku 29 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:"

„b) príslušné orgány uvedené v článku 6 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 767/2008 v prípade pozitívnych lustrácií, ku ktorým došlo pri vytváraní alebo aktualizácii súboru so žiadosťou alebo individuálnej zložky vo VIS v súlade s článkom 8 alebo článkom 22a nariadenia (ES) č. 767/2008;“

"

Článok 8

Zrušenie rozhodnutia 2008/633/SVV

Rozhodnutie 2008/633/SVV sa zrušuje. Odkazy na rozhodnutie 2008/633/SVV sa považujú za odkazy na nariadenie (ES) č. 767/2008 a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe 2.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od … [dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti] s výnimkou ustanovení o vykonávacích a delegovaných aktoch stanovených v článku 1 bodoch 6, 7, 26, 27, 33 a 35, článku 3 bode 4 a článku 4 bode 1, ktoré sa budú uplatňovať od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Komisia do … [jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o súčasnom stave príprav na úplné vykonávanie tohto nariadenia. Táto správa obsahuje aj podrobné informácie o vzniknutých nákladoch a informácie o prípadných rizikách, ktoré môžu ovplyvniť celkové náklady. [PN 251]

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA 2

Tabuľka zhody

Rozhodnutie Rady 2008/633/SVV

Nariadenie (ES) č. 767/2008

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Článok 4

Vymedzenie pojmov

Článok 3

Určené orgány a centrálne prístupové body

Článok 22k

Určené orgány členských štátov

Článok 22l

Europol

Článok 4

Postup pri poskytovaní prístupu do VIS

Článok 22m

Postup týkajúci sa prístupu do VIS na účely presadzovania práva

Článok 5

Podmienky prístupu k údajom VIS určenými orgánmi členských štátov

Článok 22n

Podmienky prístupu určených orgánov členských štátov k údajom VIS

Článok 6

Podmienky prístupu k údajom VIS určeným orgánom členského štátu, v prípade ktorého nariadenie (ES) č. 767/2008 zatiaľ nenadobudlo účinnosť

Článok 22r

Podmienky prístupu určených orgánov členského štátu k údajom VIS, ak v súvislosti s daným členským štátom toto nariadenie zatiaľ nenadobudlo účinnosť

Článok 7

Podmienky prístupu k údajom VIS Europolom

Článok 22p

Postup a podmienky prístupu Europolu k údajom VIS

Článok 8

Ochrana osobných údajov

Kapitola VI

Práva a dohľad nad ochranou údajov

Článok 9

Bezpečnosť údajov

Článok 32

Bezpečnosť údajov

Článok 10

Zodpovednosť

Článok 33

Zodpovednosť

Článok 11

Vnútorné monitorovanie

Článok 35

Vnútorné monitorovanie

Článok 12

Sankcie

Článok 36

Sankcie

Článok 13

Uchovávanie údajov VIS vo vnútroštátnych súboroch

Článok 30

Uchovávanie údajov VIS vo vnútroštátnych súboroch

Článok 14

Právo na prístup, opravu a vymazanie

Článok 38

Právo na prístup, opravu a vymazanie

Článok 15

Náklady

Nevzťahuje sa.

Článok 16

Vedenie záznamov

Článok 22q

Vedenie záznamov a dokumentácie

Článok 17

Monitorovanie a hodnotenie

Článok 50

Monitorovanie a hodnotenie

(1)Ú. v. EÚ C, , s. .
(2)Ú. v. EÚ C, , s. .
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019.
(4)Rozhodnutie Rady 2004/512/ES z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS) (Ú. v. EÚ L 213, 15.6.2004, s. 5).
(5)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60).
(6)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009, s. 1).
(7)Rozhodnutie Rady 2008/633/SVV z 23. júna 2008 o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 129).
(8) Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/636/EÚ z 21. septembra 2011, ktorým sa určuje dátum začatia prevádzky vízového informačného systému (VIS) v prvom regióne (Ú. v. EÚ L 249, 27.9.2011, s. 18).
(9)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 31).
(10)COM(2016)0205.
(11) „Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits“ [Integrované riadenie hraníc (IBM) – Štúdia uskutočniteľnosti rozšírenia databázy o doklady týkajúce sa dlhodobých víz, povolení na pobyt a povolení na malý pohraničný styk] (2017).
(12) „Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents“ [Právna analýza týkajúca sa nevyhnutnosti a primeranosti rozšírenia rozsahu pôsobnosti vízového informačného systému (VIS) o údaje týkajúce sa dlhodobých víz a dokladov o pobyte] (2018).
(13)Plán zlepšenia výmeny informácií a riadenia informácií vrátane interoperabilných riešení v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (9368/1/16 REV 1).
(14)Závery Rady o ďalšom postupe s cieľom zlepšiť výmenu informácií a zabezpečiť interoperabilitu informačných systémov EÚ (10151/17).
(15)„Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits [Integrované riadenie hraníc (IBM) – Štúdia uskutočniteľnosti rozšírenia databázy o doklady týkajúce sa dlhodobých víz, povolení na pobyt a povolení na malý pohraničný styk]“ (2017).
(16)„Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents [Právna analýza týkajúca sa nevyhnutnosti a primeranosti rozšírenia rozsahu pôsobnosti vízového informačného systému (VIS) o údaje týkajúce sa dlhodobých víz a dokladov o pobyte]“ (2018).
(17)COM(2017)0558, s. 15.
(18)COM(2018)0251.
(19)Fingerprint Recognition for Children (Rozpoznávanie odtlačkov prstov detí) (2013 – EUR 26193).
(20)Automatic fingerprint recognition: from children to elderly (Automatické rozpoznávanie odtlačkov prstov: od detí po staršie osoby)“ (2018 – JRC).
(21)Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS) [Uskutočniteľnosť a dôsledky zníženia vekovej hranice, od ktorej sa deťom odoberajú odtlačky prstov, a uchovávanie naskenovanej kópie cestovného dokladu žiadateľa o udelenie víza vo vízovom informačnom systéme (VIS)]“ (2018).
(22)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).
(23) Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1).
(24)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(25)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).
(26)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).
(27)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/… z ... [celý názov] (Ú. v. EÚ L..., ..., s. ...).
(28)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane jednotlivcov fyzických osôb so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a, orgánmi Spoločenstva, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).
(29)Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1105/2011/EÚ z 25. októbra 2011 o zozname cestovných dokladov, ktoré oprávňujú držiteľa na prekročenie vonkajších hraníc a do ktorých možno vyznačiť vízum, a o vytvorení mechanizmu na vytváranie tohto zoznamu (Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2011, s. 9).
(30)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77).
(31)Rozhodnutie Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43).
(32)Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).
(33)Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.
(34)Rozhodnutie Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31).
(35)Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.
(36)Rozhodnutie Rady 2008/146/ES z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1).
(37)Rozhodnutie Rady 2008/149/SVV z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 50).
(38)Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21.
(39)Rozhodnutie Rady 2011/350/EÚ zo 7. marca 2011 o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k implementácii, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach a pohyb osôb (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 19).
(40)Rozhodnutie Rady 2011/349/EÚ zo 7. marca 2011 o uzavretí, v mene Európskej únie, Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje najmä na justičnú spoluprácu v trestných veciach a policajnú spoluprácu (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 1).
(41)Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1908 z 12. októbra 2017 o nadobudnutí účinnosti niektorých ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa vízového informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku (Ú. v. EÚ L 269, 19.10.2017, s. 39).

Posledná úprava: 25. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia