Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0248(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0106/2019

Внесени текстове :

A8-0106/2019

Разисквания :

PV 12/03/2019 - 26
CRE 12/03/2019 - 26

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0175

Приети текстове
PDF 532kWORD 153k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Фонд „Убежище и миграция“ ***I
P8_TA(2019)0175A8-0106/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище и миграция“ (ФУМ) (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0471),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 78, параграф 2 и член 79, параграфи 2 и 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0271/2018),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по външни работи и на комисията по бюджети (A8-0106/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище, и миграция и интеграция“ [Изм. 1]
P8_TC1-COD(2018)0248

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 78, параграф 2, и член 79, параграфи 2 и 4 и член 80 от него, [Изм. 2]

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  В контекста на променящите се миграционни предизвикателства, характеризиращи се с необходимостта да се подкрепят стабилни системи на държавите членки за приемане, убежище, интеграция и миграция, да се предотвратяват и преодоляват по подходящ и солидарен начин ситуации на натиск, както и да се заменят незаконните и опасни канали на пристигане със законни и безопасни начини на миграция, инвестирането в ефикасно и координирано управление на миграцията в Съюза е от основно значение за осъществяване на целта на Съюза да бъде пространство на свобода, сигурност и правосъдие съгласно член 67, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз. [Изм. 3]

(2)  Значението на един координиран подход на Съюза и държавите членки е отразено в Европейската програма за миграцията от май 2015 г., която подчерта необходимостта от последователна и ясна обща политика за възстановяване на доверието в способността на Съюза да обедини европейските и националните усилия за справяне с миграцията и за съвместна и ефективна работа в съответствие с принципите принципа на солидарност и справедливо разпределение на отговорността между държавите членки, установен в член 80 от Договора за функционирането на Европейския съюз, като това значение бе потвърдено и в средносрочния преглед от септември 2017 г. и доклада за напредъка от март 2018 г. на Европейската програма за миграция. [Изм. 4]

(3)  В заключенията си от 19 октомври 2017 г. Европейският съвет отново потвърди необходимостта да се постигне всеобхватен, прагматичен и решителен подход към управлението на миграцията, чиято цел е да се възстанови контролът по външните граници и да се намали броят на незаконно пристигащите мигранти и на смъртните случаи в морето, и който следва да се основава на гъвкаво и координирано използване на всички налични инструменти на Съюза и държавите членки. Освен това Европейският съвет призова да се осигури значително активизиране на връщанията чрез действия на равнище ЕС и на равнище държави членки, като например ефективни споразумения и договорености за обратно приемане. Освен това Европейският съвет призова да се прилагат и да се разработят програми за доброволно презаселване. [Изм. 5]

(4)  В подкрепа на усилията за гарантиране на всеобхватен подход към управлението на миграцията, основан на взаимно доверие, солидарност и споделяне на отговорността между държавите членки и институциите на ЕС, с цел да се гарантира обща устойчива политика на Съюза в областта на убежището и имиграцията, държавите членки следва да се подкрепят с подходящи финансови ресурси под формата на фонд „Убежище, миграция и миграция интеграция“ (наричан по-нататък „Фондът“). [Изм. 6]

(4a)   Фондът следва да зачита изцяло правата на човека, да спазва Програмата до 2030 г., принципа на съгласуваност на политиките за развитие, установен в член 208 от ДФЕС, и ангажиментите на международно равнище във връзка с миграцията и убежището, по-специално Глобалния пакт за бежанците и Глобалния пакт за безопасна, организирана и законна миграция. [Изм. 7]

(4б)   Управлението на Фонда от гледна точка на развитието следва да взема предвид различните първопричини за миграцията, като например конфликти, бедност, липса на капацитет в селското стопанство, образование и неравенство. [Изм. 8]

(5)  Фондът Действията, подкрепяни от Фонда следва да бъде изпълняван бъдат изпълнявани при пълно спазване на правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, включително правото на защита на личните данни, както и на международните задължения на Съюза и държавите членки относно основните права, включително по силата на Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ) и Женевската конвенция за статута на бежанците от 28 юли 1951 г., допълнена с Протокола от 31 януари 1967 г. [Изм. 9]

(5a)  Принципите на равенство между половете и на недискриминация, които са сред основните ценности на Съюза, следва да бъдат зачитани и насърчавани при изпълнението на Фонда. Фондът не следва да подкрепя никакво действие, което допринася за каквато и да било форма на сегрегация или социално изключване. [Изм. 10]

(5б)  При прилагането на Фонда следва да се даде приоритет на действия, насочени към положението на непридружени и отделени ненавършили пълнолетие лица чрез ранно установяване на самоличността и регистриране, както и на действия, извършвани във висш интерес на детето. [Изм. 11]

(6)  Фондът следва да се основава на резултатите и инвестициите, постигнати с помощта на предшествениците му: Европейския фонд за бежанци, създаден с Решение 573/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, създаден с Решение 2007/435/ЕО на Съвета, Европейския фонд за връщане, създаден с Решение 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за периода 2007—2013 г., и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2014—2020 г., създаден с Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета. Едновременно с това той следва да отчита всички нови развития, които са от значение.

(7)  Фондът следва да подпомага подкрепя солидарността между държавите членки и ефективното управление на миграционните потоци, наред с другото, чрез насърчаване на общи мерки в областта на убежището, включително усилията на държавите членки за приемане на лица, нуждаещи се от международна закрила, чрез презаселване и хуманитарен прием, и прехвърляне между държавите членки на кандидати за международна закрила или като се засили закрилата на уязвимите лица, търсещи убежище, като например децата, на които е предоставена международна закрила, подкрепа на стратегиите за интеграция, както и по-ефективна политика за законна миграция, чрез създаване на безопасни и законни маршрути към Съюза, които също следва да помогнат за да се гарантира гарантирането на дългосрочната конкурентоспособност на Съюза и бъдещето на неговия социален модел, и за да се намалят стимулите за незаконна миграция чрез устойчиви политики за връщане и обратно приемане. Като инструмент на вътрешната политика на Съюза и единствен инструмент, предоставящ финансиране в областта на убежището и миграцията на равнището на Съюза, Фондът следва да подкрепя главно действия в областта на убежището и миграцията в рамките на Съюза. В определени граници обаче и при спазване на съответните гаранции. Фондът следва да подкрепя засилването на сътрудничеството с трети държави с цел да се подобрят управлението на потоците от лица, кандидатстващи за убежище или други форми на международна закрила, и възможностите да се установят възможности за законна миграция, да се противодейства на незаконната неуредената миграция и на мрежите от контрабандисти и трафиканти на хора и да се гарантира устойчивост на връщането безопасно и ефективно обратно приемане зачитащо достойнството връщане до, както и повторна интеграция в трети държави. [Изм. 12]

(8)  Миграционната криза подчерта и нарастващият брой смъртни случаи в Средиземноморието през последните години разкриха необходимостта от реформиране на общата европейска система за убежище, за да се гарантират ефективни процедури за предоставяне както и от изграждане на убежище, които предотвратяват вторичните движения, по-справедлива и по-ефективна система за да се осигурят еднакви и подходящи условия определяне на отговорността на държавите членки по отношение на приемане за кандидатите за международна закрила, еднообразни стандарти както и рамка за усилията предоставяне на международна закрила и подходящи права държавите членки за презаселване и хуманитарен прием с оглед повишаване обезщетения за лицата, на които е предоставена международна закрила цялостния брой на наличните места за презаселване в световен мащаб. В същото време Същевременно реформата беше е необходима, за да се изгради по-справедлива гарантира, че са налице ефективни и зачитащи правата процедури за предоставяне на убежище и по-ефективна система за определяне за да се осигурят еднакви и подходящи условия на приемане отговорността на държавите членки по отношение на кандидатите за международна закрила, еднообразни стандарти за предоставяне на международна закрила и подходящи права и придобивки за лицата, на които е предоставена международна закрила, както и рамка на Съюза ефективни и ефикасни процедури за усилията връщане на държавите членки за презаселване мигранти с неуредено положение. Ето защо е целесъобразно Фондът да предоставя по-голяма подкрепа за усилията на държавите членки за пълно и правилно прилагане на реформираната обща европейска система за убежище. [Изм. 13]

(9)  Фондът следва също така да допълва и подсилва дейностите, предприемани от Агенцията на Европейския съюз Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, създадена с Регламент (ЕС)../.. [Регламент за Агенцията в областта на убежището](4), с цел да се улесни и подобри функционирането на общата европейска система за убежище, посредством координиране и засилване на практическото сътрудничество и обмена на информация по въпросите на убежището, и по-специално на добри практики между държавите членки; утвърждаване на правото на Съюза и оперативните на международното право, както и принос чрез съответни насоки, включително оперативни стандарти за еднообразно прилагане на правото на Съюза в областта на убежището с цел да се гарантира висока степен на уеднаквяване въз основа на високи стандарти за закрила по отношение на процедурите за предоставяне на убежище, условията на приемане и оценката на нуждите от закрила в Съюза; създаване на условия за устойчиво и справедливо разпределение на молбите за международна закрила; улесняване на сближаването по отношение на оценяването на молбите за международна закрила в Съюза; подкрепа за усилията на държавите членки за презаселване и предоставяне на оперативна и техническа помощ на държавите членки за управлението на техните системи за убежище и приемане, и по-специално на държавите членки, чиито системи са подложени на несъразмерно голям натиск. [Изм. 4]

(9а)  Фондът следва да подкрепя усилията на Съюза и държавите членки за увеличаване на капацитета на държавите членки за развитие, наблюдение и оценка на политиките им в областта на убежището в контекста на техните задължения по действащото право на Съюза. [Изм. 15]

(10)  Фондът следва да подкрепя усилията на Съюза и на държавите членки във връзка със засилването на капацитета на държавите членки за разработване, наблюдение и оценка на политиките им в областта на убежището, предвид задълженията им съгласно съществуващото право на Съюза в прилагането на действащото право на Съюза, като осигурява пълно зачитане на основните права, и по-специално на Директива 2013/33/EС(5) (Директива относно условията на приемане), 2013/32/EС(6) (Директива относно процедурите за убежище), 2011/95/EС(7) (Директива относно определянето) и 2008/115/ЕО(8) (Директива относно връщането)на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета(9) (Регламент от Дъблин). [Изм. 16]

(11)  Партньорствата и сътрудничеството с трети държави са особено важен компонент от политиката на Съюза в областта на убежището, целящ да се гарантира подходящо управление на потоците от хора, подаващи молби за убежище или други форми на международна закрила. В изпълнение на целите да се заменят незаконните и опасни канали, по които на територията на държавите членки пристигат граждани на трети държави или лица без гражданство, нуждаещи се от международна закрила, със законни и безопасни начини на миграция, да се изрази солидарност с държавите в региони, в които са преселени голям брой лица, нуждаещи се от международна закрила, като се окаже помощ за облекчаване на натиска върху тези държави, да се подпомогне постигането на целите на политиката на Съюза в областта на миграцията като се увеличи влиянието на Съюза спрямо трети държави и да се даде ефективен принос към глобалните инициативи за презаселване благодарение на единна позиция в рамките на международни форуми и пред трети държави, Фондът следва да осигури финансови стимули за изпълнението на Рамката на Съюза за презаселване [и хуманитарен прием]. [Изм. 17]

(11a)  Фондът следва да подкрепя усилията на държавите членки за предоставяне на международна закрила и трайно решение на тяхна територия за бежанците и разселените лица, определени като отговарящи на условията за презаселване или на условията по националните схеми за хуманитарен прием, като същевременно следва да се вземат предвид прогнозите на ВКБООН за глобалните потребности от презаселване. За да допринесе по амбициозен и ефективен начин, Фондът следва да предоставя целево подпомагане под формата на финансови стимули за всяко лице, което е прието или презаселено. [Изм. 18]

(12)  Предвид на равнищата на миграционните потоци към Съюза през последните години и значението на това да се осигури сближаването на нашите общества, е от решаващо значение да се подкрепят политиките на държавите членки за ранно интегриране на законно пребиваващите граждани на трети държави, включително в приоритетните области, определени в Плана за действие относно интеграцията на граждани на трети държави, приет от Комисията през 2016 г. [Изм. 19]

(13)  С цел да се повиши ефективността, да се постигне най-голямата добавена стойност за Съюза и да се осигури съгласуваност в отговора на Съюза за насърчаване на интеграцията на граждани на трети държави, дейностите, финансирани по линия на Фонда, следва да бъдат специфични и допълващи действията, финансирани по линия на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) структурните фондове на Съюза. Мерките, финансирани по линия на Фонда, следва да подкрепят мерките, специално насочени към нуждите потребностите на гражданите на трети държави, които обикновено се изпълняват на ранен етап ранни етапи в процеса на интеграция, както и хоризонталните действия в подкрепа на капацитета на държавите членки в областта на интеграцията, докато насочените към граждани на трети държави интервенции с дългосрочно въздействие следва да бъдат допълнени от интервенции за насърчаване на социалното и икономическото приобщаване на граждани на трети държави, финансирани от ЕФРР и ЕСФ+ структурните фондове. [Изм. 20]

(13a)   Обхватът на мерките за интеграция следва да включва и лицата, на които е предоставена международна закрила, за да се гарантира всеобхватен подход към интеграцията, при който се вземат предвид специфичните особености на тази целева група. Когато мерките за интеграция са съчетани с приемане, по целесъобразност следва да има възможност действията да обхващат и лицата, търсещи убежище. [Изм. 21]

(14)  В този контекст от органите на държавите членки, които отговарят за изпълнението на Фонда, следва да се изисква да си сътрудничат и да установяват механизми за координация с органите, определени от държавите членки за целите на управлението на интервенциите по линия на ЕСФ+ и ЕФРР структурните фондове, и при необходимост с техните управляващи органи и управляващите органи на други фондове на Съюза, допринасящи за интеграцията на граждани на трети държави. Чрез тези координационни механизми Комисията следва да направи оценка на съгласуваността и взаимното допълване между фондовете, както и на степента, в която мерките, изпълнявани чрез всеки от фондовете, допринасят за интеграцията на граждани на трети държави. [Изм. 22]

(15)  Изпълнението на Фонда в тази област следва да бъде в съответствие с общите основни принципи на Съюза относно интеграцията, посочени в общата програма за интеграция.

(16)  Целесъобразно е да се разреши на държавите членки, които желаят, да предвидят в своите програми, че действията за интеграция могат да включват най-близките роднини на гражданите на трети държави, като по този начин се оказва подкрепа за единството на семейството с оглед висшия интерес на детето, доколкото това е необходимо за ефективното изпълнение на тези действия. Под „най-близки роднини“ следва да се разбира съпрузите, партньорите и всички лица в преки роднински връзки по низходяща или възходяща линия с гражданина на трета държава, към когото е насочено действието за интеграция, които в противен случай не попадат в обхвата на Фонда. [Изм. 23]

(17)  Като се има предвид ключовата роля на местните и регионалните органи и организациите на гражданското общество на сдруженията, представляващи техните интереси, в областта на интеграцията, и за да се улесни достъпът прекият достъп на тези субекти до финансиране на равнището на Съюза, Фондът следва да улеснява изпълнението на действия в областта на интеграцията от страна на местни и регионални органи или организации на гражданското общество, включително чрез използването на тематичния механизъм, и чрез по-висок процент на съфинансиране за тези дейности използването на специален компонент от тематичния механизъм за случаите, в които посочените местни и регионални органи разполагат с правомощия за осъществяване на мерки за интеграция. [Изм. 24]

(18)  Като се имат предвид дългосрочните икономически и демографски предизвикателства, пред които е изправен Съюзът и все по-глобализирания характер на миграцията, от решаващо значение е да се създадат добре функциониращи канали за законна миграция към Съюза, за да се запази привлекателността на Съюза като дестинация за мигрантите законово уредена миграция, в съответствие с икономическите и социалните потребности на държавите членки и да се гарантира устойчивостта на социалните системи и растежа на икономиката на Съюза, като същевременно се защитят работниците мигранти от трудова експлоатация. [Изм. 25]

(19)  Фондът следва да подпомага държавите членки при изготвянето на стратегии за организиране и разширяване на маршрутите на законната миграция, които укрепват капацитета им за разработване, изпълнение, наблюдение и оценяване като цяло на всички стратегии, политики и мерки в областта на имиграцията и интеграцията на законно пребиваващи граждани на трети държави, включително правните по-конкретно инструменти на Съюза за законна миграция. Фондът следва да подпомага също така обмена на информация, най-добрите практики и сътрудничеството между различните структури на администрацията и равнища на управление, както и между държавите членки. [Изм. 26]

(20)  Ефективната и зачитаща достойнството политика в областта на връщането е неразделна част от всеобхватния подход към миграцията, който Съюзът и неговите държави членки следват. Фондът следва да подкрепя и насърчава усилията на държавите членки за ефективно прилагане и по-нататъшно разработване на общи стандарти за връщане, като се поставя акцент върху доброволното връщане, по-специално съгласно посоченото в Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(10), и на интегриран и координиран подход за управление на връщането. За постигането на устойчиви политики в областта на връщането е необходимо Фондът да подкрепя и свързани с това мерки в трети държави, като например реинтеграцията на завърналите се лица. Фондът следва да подкрепя и свързани с това мерки в трети държави, за да се улесни и гарантира безопасното и достойно връщане и обратно приемане, както и устойчивата реинтеграция, както е залегнало в Глобалния пакт за безопасна, организирана и законна миграция. [Изм. 27]

(21)  Държавите членки следва да отдават предпочитание на доброволното връщане. и да гарантират ефективно, безопасно и достойно връщане на мигрантите с неуредено положение. Следователно Фондът следва да предоставя приоритетна подкрепа за да насърчават действия, свързани с доброволното връщане,. За да насърчават това, държавите членки следва да предвидят стимули, като например преференциално третиране под формата на засилена помощ за връщане и подкрепа за реинтеграция в дългосрочен план. Този вид доброволно връщане е в интерес както на връщаните лица, така и на органите, от гледна точка на неговата икономическа ефективност икономическата ефективност. Висшият интерес на детето следва да бъде първостепенно съображение във всички действия или решения, отнасящи се до децата мигранти, включително връщанията, като се вземе изцяло предвид правото на детето да изразява своето мнение. [Изм. 28]

(22)  Независимо от това, доброволното и Докато доброволното връщане следва да има приоритет пред принудителното връщане, те все пак са взаимосвързани, с взаимно подсилващ се ефект, и поради това държавите членки следва да бъдат насърчавани да засилят взаимното допълване между тези две форми на връщане. Възможността за извеждане е важен елемент, допринасящ за целостта на системите за убежище и законна миграция. Поради това Фондът следва да подкрепя действията на държавите членки за улесняване и извършване на извеждания в съответствие със стандартите, установени в правото на Съюза, когато е приложимо, и при пълно зачитане на основните права и достойнството на връщаните лица. Фондът следва да подкрепя действия, свързани с връщането на деца, само когато това връщане се основава на положителна оценка за зачитането на висшия интерес на детето. [Изм. 29]

(23)  Специфични подкрепящи мерки за връщаните лица, с особено внимание към техните хуманитарни нужди и потребности от закрила, в държавите членки и в държавите на връщане могат да подобрят условията на връщане и да подпомогнат тяхната реинтеграция. Следва да се обърне специално внимание на уязвимите групи. Решенията за връщане на лица следва да се основават на цялостна внимателна оценка на положението в съответната държава на произход, включително и оценка на капацитета за приемане на местно равнище. Предприемането на специфични мерки и действия за подкрепа на държавите на произход, и по-специално на уязвимите лица, допринася за гарантиране на устойчивостта, безопасността и ефективността на връщанията. Тези мерки следва да се прилагат с активното участие на местните органи, гражданското общество и диаспорите. [Изм. 30]

(24)  Споразуменията и други договорености Официалните споразумения за обратно приемане са неразделна и съществена част от политиката на връщане на Съюза и представляват централен инструмент за ефикасно управление на миграционните потоци, тъй като улесняват бързото връщане на незаконните мигранти мигрантите с неуредено положение. Тези споразумения и договорености са съществен елемент от рамката за диалог и сътрудничество с трети държави на произход и на транзитно преминаване на незаконни мигранти мигранти с неуредено положение, и Фондът следва да подкрепя прилагането им в трети държави следва да бъде подпомагано в интерес на ефективните политики, безопасни и достойни за връщане, прилагани в определени граници на национално равнище и при спазване на равнище Съюз подходящи гаранции. [Изм. 31]

(25)  Освен подкрепата за връщането интеграцията на лица гражданите на трети държави или на лицата без гражданство, както е предвидено в настоящия регламент в рамките на държавите членки, Фондът следва да подкрепя и други мерки, насочени към борба с незаконната миграция, преодоляване на стимулите за незаконна миграция или заобикаляне на съществуващите трафика на мигранти и насърчаване и улесняване на установяването на правила за законна миграция, като по този начин се запазва целостта на имиграционните системи на в държавите членки на произход, при пълно спазване на принципа на съгласуваност за устойчиво развитие. [Изм. 32]

(26)  Наемането на работа на незаконни мигранти с неуредено положение е притегателен фактор за незаконна миграция и подкопава развитието на политика за трудова мобилност, основана на програми за законна миграция, и застрашава правата на работниците мигранти, като ги прави уязвими към нарушение на правата им и злоупотреба. Ето защо Фондът следва пряко или непряко да подкрепя държавите членки в прилагането на Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(11), която забранява наемането на работа на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, предвижда механизъм за подаване на жалби и предвижда за събиране на дължимите възнаграждения на експлоатирани работници, както и санкции срещу работодателите, които нарушават тази забрана. [Изм. 33]

(26a)   Държавите членки следва да подкрепят исканията на организациите на гражданското общество и сдруженията на работниците, например във връзка със създаването на европейска мрежа на приемащите работници от двата пола, с цел да се свържат всички работници в Европа, осъществяващи дейност в областта на миграцията, да се насърчи достойното посрещане и подход към миграцията, основан на правата на човека, както и обменът на добри практики по отношение на възможностите за приемане и заетост на мигрантите. [Изм. 4]

(27)  Фондът следва пряко или непряко да подкрепя държавите членки в прилагането на Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(12), която определя разпоредби за помощ, подкрепа и защита на жертвите на трафик на хора. Тези мерки следва да отчитат свързаната с пола специфика на трафика на хора. При изпълнението на Фонда държавите членки следва да вземат предвид факта, че лицата, които са принудени да напуснат обичайното си жилище поради внезапна или постепенна промяна в околната среда, свързана с изменението на климата, която се отразява неблагоприятно на техния живот или условия на живот, са изложени на висок риск да се превърнат в жертви на трафик на хора. [Изм. 35]

(27а)  Фондът следва да подкрепя по-специално установяването на самоличността и мерките, насочени към потребностите на лицата, търсещи убежище, като например непридружени ненавършили пълнолетие лица или жертви на изтезания или на други тежки форми на насилие, както е предвидено в достиженията на правото на Съюза в областта на убежището. [Изм. 36]

(27б)  За да се постигне справедливо и прозрачно разпределение на ресурсите между целите на Фонда, следва да се гарантира минимално равнище на разходите за определени цели, независимо дали се прилага пряко, непряко или споделено управление. [Изм. 37]

(28)  Фондът следва да допълва и подсилва дейностите, предприемани в областта на връщането от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, създадена с Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета(13), и по този начин да допринася за ефективното европейско интегрирано управление на границите, както е определено в член 4 от същия регламент без да се предвижда допълнителен източник на финансиране за Европейската агенция за гранична и брегова охрана, като решенията относно годишния бюджет на Агенцията, който следва да създаде възможност тя да изпълнява всичките си задачи, се вземат от бюджетния орган. [Изм. 38]

(29)  Следва да се търсят синергии, съгласуваност, взаимно допълване и ефикасност с другите фондове на Съюза и да се избягва припокриване или противоречие между действията. [Изм. 39]

(30)  Подкрепяните Приоритетът на настоящия фонд следва да бъде финансирането на действия в рамките на територията на Съюза. Фондът може да финансира подкрепяните по линия на Фонда мерки, осъществявани в трети държави или по отношение на трети държави, които следва да бъдат ограничени във финансово отношение, като същевременно са пригодени за постигане на целите на Фонда, установени в член 3 от настоящия регламент, при спазване на подходящи гаранции. Посочените мерки следва да допълват други действия извън Съюза, получаващи подкрепа чрез неговите инструменти за външно финансиране. По-специално, при изпълнението на такива действия следва да се търси пълна съгласуваност и допълняемост с принципите и общите цели на външната дейност и външната политика на Съюза по отношение на съответната държава или регион и международните ангажименти на Съюза. Във връзка с външното измерение Фондът следва да насочи подкрепата си към засилване на сътрудничеството с трети държави и укрепване на ключови аспекти от управлението на миграцията в области от интерес за политиката на Съюза в областта на миграцията. Следва да се зачита принципът за съгласуваност на политиката за развитие, установен в точка 35 от Европейския консенсус за развитие. В рамките на прилагането на спешното подпомагане следва да се гарантира съгласуваност с хуманитарните принципи, установени в Европейския консенсус относно хуманитарната помощ. [Изм. 0]

(31)  Финансирането от бюджета на Съюза следва да се съсредоточи върху дейности, при които интервенцията на Съюза може да придаде допълнителна стойност в сравнение със самостоятелни действия на държавите членки. Финансовата подкрепа, предоставяна съгласно настоящия регламент, следва да допринася по-специално за солидарността между държавите членки в областта на убежището и миграцията в съответствие с член 80 от ДФЕС, както и за повишаването на националния капацитет и капацитета на Съюза в областта на убежището и миграцията. [Изм. 41]

(32)  Ако държава членка не е изпълнила своите задължения по Договорите в областта на убежището и миграцията, ако има очевиден риск от тежко нарушение на ценностите на Съюза от страна на държавата членка при изпълнението на достиженията на правото в областта на убежището и миграцията или ако в доклад по механизма за оценка и наблюдение по Шенген или на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището са установени недостатъци в съответната област, тогава може да се счита, че държавата членка не спазва съответните достижения на правото на Съюза по отношение на използването на оперативната подкрепа по линия на Фонда.

(33)  Фондът следва да отразява необходимостта от повече гъвкавост и опростяване, като същевременно отговаря на изискванията за предвидимост и осигурява справедливо и прозрачно разпределение на ресурсите за постигането на стратегическите и специфичните цели, установени в настоящия регламент. Изпълнението на Фонда следва да се ръководи от принципите на ефикасност, ефективност и качество на разходите. Освен това изпълнението на Фонда следва да бъде възможно най-лесно за ползване. [Изм. 43]

(34)  Настоящият регламент следва да определи първоначалните суми за държавите членки, състоящи се от фиксирана сума и сума, изчислена въз основа на критериите, определени в приложение I, които отразяват нуждите потребностите на различните държави членки и натиска, на които са подложени те, в областта на убежището, миграцията, интеграцията и връщането. Следва да се обърне особено внимание на островните общества, които са изправени пред несъразмерно тежки предизвикателства, свързани с миграцията. [Изм. 44]

(35)  Тези първоначални суми следва да формират основата за дългосрочните инвестиции на държавите членки. За да се вземат предвид промените в миграционните потоци и да се отговори на нуждите потребностите в управлението на системите за убежище и приемане и интеграцията на законно пребиваващите граждани на трети държави, , да се развие законна миграция, както и да се противодейства на незаконната неуредената миграция чрез ефективна, основана на зачитането на правата и устойчива политика на връщане, в средата на периода на държавите членки следва да бъдат отпуснати допълнителни суми, като се вземат предвид равнищата на усвояване. Тази сума следва да се основава на последните налични статистически данни, съгласно посоченото в приложение I, за да бъдат отразени промените в базовия сценарий на държавите членки. [Изм. 45]

(36)  За да допринесат за постигането на политическата цел на Фонда, държавите членки и Комисията следва да гарантират, че техните програми програмите на държавите членки съдържат действия, които са насочени към постигане на допринасят за постигането на всяка една от специфичните цели на настоящия регламент,. Освен това те следва да гарантират, че разпределянето на финансирането за специфичните цели служи на посочените цели по възможно най-добрия начин и се основава на най-актуалните потребности, че програмите включват минимален размер на разходите по отношение на тези цели, че споделянето на ресурси за целите е пропорционално на съществуващите предизвикателства, че избраните приоритети съответстват на мерките за изпълнение, посочени в приложение II, и че разпределението на ресурсите между целите прави възможно постигането на общата политическа цел. [Изм. 46]

(37)  Тъй като предизвикателствата в областта на миграцията непрекъснато се променят, необходимо е разпределянето на средствата да се адаптира към промените в миграционните потоци. С цел да се посрещнат належащите потребности, промените в политиката и приоритетите на Съюза и финансирането да се насочва към действия с висока степен на добавена стойност от Съюза, част от финансирането периодично ще се разпределя чрез тематичен механизъм за специфични действия, действия на Съюза, действия на местните и регионалните органи, спешно подпомагане, презаселване и допълнителна подкрепа за държавите членки, които допринасят за усилията за солидарност и поемане на отговорност. [Изм. 47]

(38)  Държавите членки следва да бъдат насърчавани да използват част от разпределените за техните програми средства за финансирането на дейностите, посочени в приложение IV, които се ползват с по-голям принос от Съюза.

(38a)  Фондът следва да подкрепя усилията на държавите членки за пълно и правилно прилагане на достиженията на правото на Съюза в областта на убежището, включително по отношение на осигуряването на подходящи условия за приемане на кандидатите за международна закрила и на лицата, на които е предоставена международна закрила, за да се гарантира правилното определяне на статута в съответствие с Директива 2011/95/ЕС и да се прилагат справедливи и ефективни процедури за предоставяне на убежище, по-специално когато тези усилия са насочени към непридружените ненавършили пълнолетие лица, за които разходите са по-високи. Следователно държавите членки следва да получат еднократна сума за всяко непридружено ненавършило пълнолетие лице, на което е предоставена международна закрила, но тази еднократна сума не следва да се кумулира с допълнително финансиране, предоставено съгласно настоящия регламент за целите на презаселването. [Изм. 48]

(39)  Част от наличните средства по линия на Фонда биха могли също да се разпределят по програмите на държавите членки за изпълнението на специфични действия в допълнение към първоначално разпределените средства. Тези специфични действия следва да бъдат определени на равнището на Съюза и да се отнасят до действия, които изискват съвместни усилия или когато актуалните събития в Съюза налагат да се предостави допълнително финансиране на една или няколко държави членки.

(40)  Фондът следва да допринася за подпомагането на оперативните разходи в областта на убежището и връщането имиграцията, и да позволява на държавите членки да поддържат капацитет, който е решаващ за предоставянето на тази услуга за Съюза като цяло. Това подпомагане се изразява в пълното възстановяване на определени разходи, свързани с целите на Фонда, и следва да представлява неразделна част от националните програми. [Изм. 49]

(41)  Като допълнение към изпълнението на политическата цел на Фонда на национално равнище чрез програмите на държавите членки, с Фонда следва да се оказва подкрепа и на действия на равнището на Съюза. Тези действия следва да служат на цялостните стратегически цели в приложното поле на интервенцията на Фонда, свързани с анализа на политиките и иновациите, транснационалното взаимно обучение и партньорства, както и изпробване на нови инициативи и действия в целия Съюз, като се зачита необходимостта от предоставяне на адекватно финансиране по справедлив и прозрачен начин, за да се постигнат целите на Фонда. Чрез тези действия следва да се гарантира защитата на основните права при изпълнението на Фонда. [Изм. 50]

(42)  С цел да се укрепи капацитетът на Съюза за незабавен отговор на непредвиден или несъразмерно непредвидено голям миграционен натиск в една или повече държави членки, характеризиращ се с голям и несъразмерен приток на граждани на трети държави в една или повече държави членки, който създава сериозни и неотложни проблеми за съоръженията за приемане и местата за задържане, за системите и процедурите в областта на убежището и управлението на миграцията, и на силен миграционен натиск или на миграционни предизвикателства или значителни потребности от презаселване, съществуващи в трети държави поради политически събития, или конфликти или природни бедствия, следва да бъде възможно предоставянето на спешно подпомагане в съответствие с рамката, определена в настоящия регламент. [Изм. 51]

(43)  С настоящия регламент следва да се гарантира продължаването на Европейската мрежа за миграцията, създадена с Решение 2008/381/ЕО(14) на Съвета, и да се предвиди финансова помощ в съответствие с нейните цели и задачи.

(44)  Политическата цел на Фонда следва да бъде преследвана също така чрез финансови инструменти и бюджетни гаранции в рамките на политическите компоненти на програмата InvestEU. Финансовата подкрепа следва да се използва за преодоляване на случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации по пропорционален начин, а действията не следва да се дублират, нито да изместват частното финансиране или да нарушават конкуренцията на вътрешния пазар. Действията следва да имат ясна европейска добавена стойност. [Изм. 52]

(45)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за целия фонд „Убежище и Миграция“, който представлява основната референтна сума по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(15) за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.

(46)  Към настоящия фонд се прилага Регламент (ЕС) № ../.. [„Финансовият регламент“]. В него са определени правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки, непрякото изпълнение, финансовата помощ, финансовите инструменти и бюджетните гаранции.

(47)  За целите на изпълнението на действията при споделено управление Фондът следва да бъде част от последователна рамка, включваща настоящия регламент, Финансовия регламент и Регламент (ЕС) …/2021 [Регламента за общоприложимите разпоредби]. В случай на противоречащи си разпоредби настоящият регламент следва да се прилага с предимство пред Регламент (ЕС) № .../... [РОР]. [Изм. 53]

(48)  С Регламент (ЕС) …/2021 [Регламент за общоприложимите разпоредби] се създава Освен рамката за действие създаване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище и миграция“ (ФУМ), фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Инструмента за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите (ФИУГ) и се определят по-специално правилата относно програмирането, мониторинга и оценката, управлението и контрола на фондовете на ЕС, които се изпълняват при споделено управление. Поради това финансови правила, общи няколко фонда на Съюза, включително фонд „Убежище, миграция и интеграция “ (ФУМИ), е необходимо да се определят целите на ФУМ ФУМИ и да се установят специални разпоредби относно вида дейности, които могат да бъдат финансирани по ФУМ ФУМИ. [Изм. 54]

(49)  Видовете финансиране и методите на изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите за осъществяване на специфичните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за контрола, административната тежест и очакваният риск от несъответствие. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

(50)  В съответствие с Финансовия регламент(16), Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(17), Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета(18), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(19) и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(20) финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции и/или наказания по смисъла на наказателното право. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друго престъпление, засягащо финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(21). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF и на Европейската сметна палата и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права. Държавите членки си оказват пълно сътрудничество и предоставят цялата необходима помощ на институциите, агенциите, органите на Съюза при защитата на финансовите интереси на Съюза. Резултатите от разследванията на нередности или измами във връзка с Фонда следва да се предоставят на Европейския парламент. [Изм. 55]

(51)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и от Съвета на основание член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят по-специално процедурата за създаване и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди, непряко изпълнение, и предвиждат проверки на отговорността на финансовите участници. Правилата, приети на основание член 322 от ДФЕС засягат също защитата на бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като зачитането на тези принципи е съществена предпоставка за добро финансово управление и ефективно финансиране от ЕС.

(51a)  Когато съгласно мотивирано становище на Комисията относно неизпълнение на задължения по смисъла на член 258 от ДФЕС са налице категорични доказателства, че законосъобразността на тези проекти или законосъобразността и редовността на това финансиране или изпълнението на проектите ще бъдат поставени под въпрос, Комисията гарантира, че не се предоставя финансиране за въпросните проекти. [Изм. 56]

(52)  В съответствие с член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета(22) физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии (ОСТ), имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на Фонда и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия.

(53)  В съответствие с член 349 от ДФЕС и в съответствие със Съобщението на Комисията относно засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС(23), одобрено от Съвета в неговите заключения от 12 април 2018 г., съответните държави членки следва да гарантират, че техните национални стратегии и програми са насочени към преодоляване на специфичните предизвикателства в областта на управлението на миграцията, пред които са изправени най-отдалечените региони. Фондът подпомага тези държави членки с достатъчно ресурси, за да се помогне на тези региони да управляват миграцията по устойчив начин и да се справят с възможни ситуации на натиск.

(53a)   В процеса на програмиране, прилагане и оценка на програмите, финансирани чрез Фонда, следва да се провеждат консултации с организациите на гражданското общество, местните и регионалните органи и националните парламенти в държавите членки и в третите държави. [Изм. 57]

(54)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. е необходимо фондовете да се оценяват въз основа на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, по-специално за държавите членки. По целесъобразност тези изисквания могат да включват измерими показатели — включително количествени и качествени показатели като основа за оценка на ефектите на Фонда на място. За да се отчитат постиженията на Фонда, следва да се определят общи показатели и свързани целеви стойности по отношение на всяка специфична цел на Фонда. Чрез тези общи показатели и финансовото отчитане Комисията и държавите членки следва да следят изпълнението на Фонда. в съответствие с приложимите разпоредби на Регламент (ЕС) .../2021 За да изпълни надлежно надзорната си роля, Комисията следва да е в състояние да установи действително изразходваните суми по линия на Фонда за дадена година. Когато докладват пред Комисията годишните счетоводни отчети по националните си програми, държавите членки следва да направят разграничение между събиране на вземания, изплащане на предварително финансиране на крайни бенефициери и възстановяване на действително направени разходи. С цел улесняване на одита и мониторинга на изпълнението на Фонда Комисията следва да включи тези суми в своя годишен доклад за изпълнението на Фонда, както и резултатите от мониторинга и изпълнението на действията на Фонда на местно, регионално, национално равнище и на равнището на Съюза, включително конкретни проекти и партньори. Всяка година Комисията следва да представя на Европейския парламент и на Съвета [Регламент за общоприложимите разпоредби] и настоящия регламент обобщение на приетите годишни доклади за качеството на изпълнението. Докладите, в които се посочват резултатите от наблюдението и изпълнението на действията по линия на Фонда както на равнището на държавите членки, така и на равнището на Съюза, следва да бъдат публично достъпни и представяни на Европейския парламент. [Изм. 8]

(55)  Отразявайки значението на борбата срещу изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, Фондът ще допринесе за координиране на действията по климата и постигане на общата цел за изразходване на 25 % от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата, в рамките на МФР за периода 2021 – 2027 г., и годишната цел от 30% възможно най-скоро и най-късно до 2027 г. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на Фонда и ще бъдат преразгледани в рамките на съответните прегледи и оценки. [Изм. 59]

(56)  С цел да бъдат допълнени и изменени някои несъществени елементи от настоящия регламент на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на работните програми за тематичния механизъм, списъка на действията, отговарящи на условията за подкрепа от посочения в приложение ІІІ инструмент, списъка на действията, отговарящи на условията за по-голям процент съфинансиране, както са изброени в приложение IV, оперативна оперативната подкрепа, предвидена в приложение VII, както и с оглед на по-нататъшното разработване на рамката за мониторинг и оценка. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище и с организации на гражданското общество, включително сдружения на мигранти и бежанци, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. [Изм. 60]

(57)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(24). За приемането на актове за изпълнение, които установяват общи задължения за държавите членки, по-специално относно предоставянето на информация на Комисията, следва да се използва процедурата по разглеждане, а за приемането на актове за изпълнение, свързани с условията и реда за предоставяне на информация на Комисията в рамките на програмирането и докладването, следва да се използва процедурата по консултиране поради чисто техническото им естество.

(58)  Тъй като целта целите на настоящия регламент, а именно да се засили солидарността между държавите членки и да се допринесе за ефективното управление на миграционните потоци в Съюза, в съответствие с и за изпълнението, усъвършенстването и развитието на общата политика в областта на убежището, за субсидиарната закрила и международната временната закрила и общата имиграционна политика, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, действащи самостоятелно, и може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел. [Изм. 1]

(59)  В съответствие с член 3 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и без да се засяга член 4 от този протокол, Ирландия [не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито го прилага/е уведомила за желанието си да участва в приемането и прилагането на настоящия регламент].

(60)  В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(61)  Целесъобразно е срокът на прилагане на настоящия регламент да се съгласува с този на Регламент (ЕС, Евратом) .../2021 [Регламент за многогодишната финансова рамка].

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.  С настоящия регламент се създава фонд „Убежище и миграция интеграция“ (наричан по-нататък „Фондът“). [Изм. 62]

2.  С него се определят целите на Фонда, бюджетът за периода 2021—2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)  „кандидат за международна закрила“ означава кандидат по смисъла на член 2, точка [x] от Регламент (ЕС) ../.. [Регламент за процедурата по предоставяне на убежище](25) буква в) от Директива 2013/32/ЕС; [Изм. 63]

б)  „лице, на което е предоставена международна закрила“ по смисъла на член [2], точка 2 от Регламент (ЕС) .../.. [Регламент за условията за предоставяне на международна закрила](26) Директива 2011/95/ЕС; [Изм. 64]

в)  „операция за смесено финансиране“ означава действия, подкрепени от бюджета на Съюза, включително в рамките на механизми за смесено финансиране по член 2, точка 6 от Финансовия регламент, при които се съчетават форми на неподлежаща на връщане подкрепа или финансови инструменти от бюджета на Съюза с форми на подлежаща на връщане подкрепа от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори;

г)  „член на семейството“ означава всеки гражданин на трета държава съгласно определението в рамките на правото на Съюза в областта на политиката, към която се отнася действието, подпомагано от Фонда;

д)  „хуманитарен прием“ по смисъла на член [2] от Регламент (ЕС) .../.. [Рамка на Съюза за презаселване и [хуманитарен прием](27) „хуманитарна схема“ означава приемът на територията на държавите членки, когато е поискан от държава членка, въз основа на сезиране от ВКБООН или от друг съответен международен орган на граждани на трети държави или на лица без гражданство, идващи от трета държава, към която са били разселени, на които са предоставени международна закрила или хуманитарен статут съгласно националното право, предвиждащо права и задължения, равностойни на тези по членове 20—32 и член 34 от Директива 2011/95/ЕС за лицата, на които е предоставена субсидиарна закрила; [Изм. 65]

е)  „извеждане“ означава извеждането съгласно определението в член 3, точка 5 от Директива 2008/115/ЕО;

ж)  „презаселване“ означава презаселване съгласно определението в член [2] от Регламент (ЕС) .../.. [Рамка на Съюза за презаселване и [хуманитарен прием] приемът на територията на държавите членки въз основа на сезиране от Върховния комисар на ООН за бежанците („ВКБООН“) на граждани на трети държави или на лица без гражданство, идващи от трета държава, към която са били разселени, на които е предоставена международна закрила и които имат достъп до трайно решение в съответствие с правото на Съюза и с националното право; [Изм. 66]

з)  „връщане“ означава връщане съгласно определението в член 3, точка 3 от Директива 2008/115/ЕО;

и)  „гражданин на трета държава“ означава всяко лице, което не е гражданин на Съюза според определението в член 20, параграф 1 от ДФЕС. Позоваването на граждани на трети държави се приема, че включва лицата без гражданство и лицата с неопределено гражданство;

й)  „уязвимо лице“ означава всяко лице съгласно определението в рамките на правото на Съюза в областта на политиката, към която се отнася действието, подпомагано от Фонда;

йа)  „непридружено ненавършило пълнолетие лице“ означава ненавършило пълнолетие лице, което пристига на територията на държавите членки, без да е придружено от пълнолетен, отговарящ за него съгласно правото или практиката на съответната държава членка, за времето, през което то все още не е ефективно поставено под грижите на пълнолетен, включително ненавършило пълнолетие лице, което е оставено непридружено след влизането си на територията на държавите членки. [Изм. 67]

Член 3

Цели на Фонда

1.  Политическата цел на Фонда е да допринася за ефективното управление прилагането, укрепването и развитието на миграционните потоци всички аспекти на общата европейска политика в областта на убежището съгласно член 78 от ДФЕС и на общата европейска политика в областта на имиграцията съгласно член 79 от ДФЕС, в съответствие с принципа на солидарност и справедливо разпределение имащите отношение достижения на правото отговорността, като същевременно се съблюдават изцяло задълженията на Съюза и с ангажиментите на Съюза по отношение на държавите членки по международното право, както и правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз. [Изм. 68]

2.  В рамките на политическата цел, посочена в параграф 1, Фондът ще допринася за следните специфични цели:

а)  укрепване и развиване на всички аспекти на общата европейска система за убежище, включително нейното външно измерение;

б)  подкрепа укрепване и развитие на политиките за законната законна миграция към държавите членки, включително принос за интеграцията на гражданите на европейско и национално равнище в съответствие с икономическите и социалните потребности на трети държави държавите членки; [Изм. 69]

в)  принос за борбата с незаконната миграция и насърчаване на ефективната интеграция и осигуряване на ефективност социалното приобщаване на гражданите връщането и обратното приемане в трети държави на трети държави, при взаимно допълване с други фондове на Съюза. [Изм. 70]

ва)  принос за борбата с неуредената миграция и осигуряване на ефективно, безопасно и зачитащо достойнството връщане, обратно приемане и повторна интеграция в трети държави; [Изм. 71]

вб)  гарантиране на солидарност и справедливо разпределение на отговорността между държавите членки, по-специално по отношение на онези от тях, които са най-засегнати от предизвикателствата в областта на миграцията, включително чрез практическо сътрудничество; [Изм. 72]

3.  В рамките на специфичните цели, изложени в параграф 2, Фондът се изпълнява чрез мерките за изпълнение, изброени в приложение II.

Член 3а

Партньорство

В рамките на настоящия фонд партньорствата включват най-малко местни и регионални органи или сдруженията, представляващи техните интереси, съответните международни организации, неправителствени организации, по-специално сдружения на бежанци и мигранти, националните институции в областта на правата на човека и органите по въпросите на равенството, както и икономическите и социалните партньори.

Тези партньори се приобщават пълноценно към участие в изготвянето, изпълнението, наблюдението и оценката на програмите. [Изм. 73]

Член 4

Обхват на подкрепата

1.  В рамките съответствие с мерките за изпълнение, изброени в приложение II, Фондът подкрепя действията, които допринасят за постигането на целите, посочени в по член 3, и в съответствие с мерките за изпълнение, изброени в приложение II, Фондът по-специално подкрепя действията, изброени са изброени в приложение III. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32, за да изменя списъка на действията, които отговарят на условията за подкрепа от Фонда, посочен в приложение III. [Изм. 74]

2.  За постигане на целите на по член 3 от настоящия регламент Фондът може в извънредни случаи, при спазване на определени граници и на подходящи предпазни мерки, да подпомага подкрепя по целесъобразност посочените в приложение III действия, отговарящи на приоритетите на Съюза, по отношение на трети държави и в трети държави, когато е целесъобразно, в съответствие с член членове 5 и член 6. [Изм. 75]

2a.  Без да се засягат разпоредбите на член 16, общият размер на финансирането в подкрепа на действия във или по отношение на трети държави, извършвани в рамките на тематичния механизъм в съответствие с член 9, не надвишава 5% от общия размер на финансовите средства, отпуснати за тематичния механизъм съгласно член 8, параграф 2, буква б). [Изм. 76]

2б.  Без да се засягат разпоредбите на член 16, общият размер на финансирането за подкрепящи действия във или по отношение на трети държави, предвидени в програмите на държавите членки в съответствие с член 13, за всяка държава членка не надвишава 5% от общия размер на финансовите средства, отпуснати за съответната държава членка в съответствие с член 8, параграф 2, буква а), член 11, параграф 1 и приложение І. [Изм. 77]

2в.  Действията, подкрепяни съгласно настоящия параграф, изцяло са в съответствие с мерките, получаващи подкрепа чрез инструментите на Съюза за външно финансиране, и с общите принципи и общите цели на външната дейност на Съюза. [Изм. 78]

3.  Целите на настоящия регламент подкрепят действия, насочени към една или повече целеви групи в обхвата на членове 78 и 79 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Член 4а

Равенство между половете и недискриминация

Комисията и държавите членки гарантират, че равенството между половете и интегрирането на спецификите на пола са неделима част от и се насърчават по време на различните етапи на изпълнение на Фонда. Комисията и държавите членки предприемат всички необходими стъпки за предотвратяване на дискриминация въз основа на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация по отношение на достъпа до Фонда и по време на различните етапи от изпълнението на Фонда. [Изм. 79]

Член 5

Трети държави, асоциирани към Фонда

Фондът е отворен за участие на асоциирани към Шенген трети държави в съответствие с условията, определени в специално споразумение, обхващащо което предстои да бъде прието в съответствие с член 218 от ДФЕС и обхваща участието на третата държава във фонд „Убежище и миграция“ Фонда, при условие че споразумението: [Изм. 80]

—  гарантира справедлив баланс по отношение на приноса и ползите за третата държава, участваща във Фонда;

—  определя условията за участието във Фонда, включително изчисляването на финансовия принос за Фонда и административните разходи, свързани с това. Този принос представлява целеви приходи в съответствие с член [21, параграф 5] от Финансовия регламент;

—  не предоставя на третата държава правомощия за вземане на решения по отношение на Фонда;

—  гарантира правата на Съюза да осигурява добро финансово управление и да защитава своите финансови интереси.

При изготвянето на специалното споразумение, посочено в настоящия член, Комисията се консултира с Агенцията на Европейския съюз за основните права, по-специално относно аспектите на споразумението, свързани с основните права. [Изм. 81]

Член 6

Допустими субекти

1.  Допустими са следните субекти:

а)  правни субекти, установени в която и да е от следните държави:

(1)  държава членка или отвъдморска страна или територия, свързана с нея;

(2)  трета държава, асоциирана към Фонда;

(3)  трета държава, включена в работната програма при условията, посочени в нея, и при условие че всички действия на тази трета държава, в нея или по отношение на нея зачитат изцяло правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и съблюдават международните задължения на Съюза и държавите членки; [Изм. 82]

б)  всеки правен субект, учреден съгласно правото на Съюза, или всяка съответна международна организация. [Изм. 83]

2.  Не са допустими физически лица.

3.  Правни субекти, установени в трета държава, са допустими за участие по изключение, когато това е необходимо за постигането на целите на дадено действие. [Изм. 84]

4.  Допустими са правни субекти, участващи в консорциуми от поне два независими субекта, установени в различни държави членки или отвъдморски държави или територии, свързани с тези държави членки или с трети държави , са допустими, когато участието им допринася за постигането на целите на Фонда, определени в член 3 от настоящия регламент. [Изм. 85]

ГЛАВА II

ФИНАНСОВА РАМКА И РАМКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 7

Общи принципи

1.  Подкрепата, предоставена съгласно настоящия регламент, допълва националната, регионалната и местната интервенция и се съсредоточава върху прибавянето създаването на добавена стойност на Съюза по отношение на към целите на регламента. [Изм. 86]

2.  Комисията и държавите членки гарантират, че подкрепата, предоставена съгласно настоящия регламент и от държавите членки, е съгласувана със съответните дейности, политики и приоритети на Съюза и допълва и е координирана с други инструменти на Съюза и с мерките, финансирани от други фондове на Съюза, и по-специално от структурните фондове и инструментите на Съюза за външно финансиране. [Изм. 87]

3.  Фондът се изпълнява при споделено, пряко или непряко управление в съответствие с член [62, параграф 1, букви а), б) и в)] от Финансовия регламент.

Член 8

Бюджет

1.  Финансовият пакет за изпълнението на Фонда за периода 2021—2027 г. е 9 204 957 000 EUR по цени за 2018 г. (10 415 000 000 EUR по текущи цени). [Изм. 88]

2.  Финансовите ресурси се използват, както следва:

а)  5 522 974 200 EUR по цени за 2018 г. (6 249 000 000 EUR по текущи цени) се отпускат за програмите, изпълнявани при споделено управление; [Изм. 89]

б)  3 681 982 800 EUR по цени за 2018 г. (4 166 000 000 EUR по текущи цени) се отпускат за тематичния механизъм. [Изм. 90]

3.  До 0,42 % от финансовия пакет се отпускат за техническа помощ по инициатива на Комисията, както е посочено в член 29 от Регламент (ЕС).../.. [Регламент за общоприложимите разпоредби]. [Изм. 91]

Член 9

Общи разпоредби относно изпълнението на тематичния механизъм

1.  Финансовият пакет, посочен в член 8, параграф 2, буква б), се отпуска по гъвкав начин чрез тематичния механизъм, като се използват споделено, пряко и непряко управление съгласно предвиденото в работните програми. Финансирането по линия на тематичния механизъм се използва за неговите компоненти:

а)  специфични действия;

б)  действия на Съюза;

в)  спешно подпомагане;

г)  презаселване;

д)  подпомагане на подкрепа за държавите членки, включително за местни и регионални органи, и за международните и неправителствените организации, които допринасят за усилията за солидарност и отговорност; и [Изм. 92]

е)  Европейска мрежа за миграцията.

От финансовия пакет за тематичния механизъм се подкрепя и техническа помощ по инициатива на Комисията.

2.  Финансирането по линия на тематичния механизъм е насочено към приоритети с висока добавена стойност за Съюза или се използва за посрещане на неотложни нужди в съответствие с договорените приоритети на Съюза, посочени в приложение II, и посредством допустимите дейности, посочени в приложение ІІІ.

Комисията осигурява редовна ангажираност на организации на гражданското общество в подготовката, изпълнението, мониторинга и оценката на работните програми.

Най-малко 20% от финансирането за тематичния механизъм се разпределят за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква а).

Най-малко 10% от финансирането за тематичния механизъм се разпределят за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, първа алинея, буква б).

Най-малко 10% от финансирането за тематичния механизъм се разпределят за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, първа алинея, буква в).

Най-малко 10% от финансирането за тематичния механизъм се разпределят за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, първа алинея, буква вб). [Изм. 93]

3.  Когато финансирането по тематичния механизъм се предоставя на държави членки при пряко или непряко управление, се гарантира, че избраните проекти не са предмет на ако съгласно мотивирано становище на Комисията относно неизпълнение на задължения по смисъла на във връзка с нарушение по член 258 от ДФЕС са налице категорични доказателства, което излага на риск законосъобразността и редовността на разходите или качеството на изпълнение на проектите че законосъобразността на тези проекти или законосъобразността и редовността на това финансиране или изпълнението на тези проекти ще бъдат поставени под въпрос, не се предоставя финансиране за въпросните проекти. [Изм. 94]

4.  Когато финансирането по тематичния механизъм се изпълнява при споделено управление, за целите на член 18 и член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) …/… [Регламент за общоприложимите разпоредби] Комисията прави оценка дали предвидените действия са предмет на ако съгласно мотивирано становище на Комисията във връзка с нарушение по относно неизпълнение на задължения по смисъла на член 258 от ДФЕС, което излага на риск законосъобразността и редовността на разходите или качеството на изпълнение на проектите са налице категорични доказателства, че законосъобразността на тези проекти или законосъобразността и редовността на това финансиране или изпълнението на тези проекти ще бъдат поставени под въпрос, Комисията гарантира, че не се предоставя финансиране за въпросните проекти. [Изм. 95]

5.  Комисията определя общата сума, която се предоставя за тематичния механизъм от годишните бюджетни кредити в бюджета на Съюза. Комисията приема решения за финансиране, както е посочено в член [110] от Финансовия регламент, делегирани актове в съответствие с член 32, за да изготвя работни програми за тематичния механизъм, като определя целите и действията, които да бъдат подкрепяни, и посочва сумите за всеки от компонентите му, както е посочено в параграф 1. В решенията за финансиране се определя, когато това е уместно, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране Работната програма е обществено достояние. [Изм. 96]

6.  Тематичният механизъм по-специално подкрепя действия, попадащи в рамките на мярката за изпълнение 2б а от приложение II, които се изпълняват от местни и регионални органи или организации на гражданското общество. Във връзка с това най-малко 5% от финансовия пакет за тематичния механизъм се предоставя при пряко или непряко управление на местните и регионалните органи, извършващи действия в областта на интеграцията. [Изм. 97]

7.  След приемането на решението за финансиране, посочено работната програма, посочена в параграф 5, Комисията може да измени в съответствие с него програмите, изпълнявани при споделено управление. [Изм. 98]

8.  Тези решения за финансиране работни програми могат да бъдат едногодишни или многогодишни и могат да обхващат един или повече компоненти от тематичния механизъм. [Изм. 99]

РАЗДЕЛ 2

ПОДКРЕПА И ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ

Член 10

Приложно поле

1.  Настоящият раздел се прилага за частта от финансовия пакет, посочена в член 7, параграф 2, буква а), и за допълнителните ресурси, изпълнявани при споделено управление съгласно решението на Комисията за тематичния механизъм по член 8.

2.  Подкрепата по настоящия раздел се изпълнява при споделено управление съгласно в съответствие с член [63] от Финансовия регламент и Регламент (ЕС) .../... [Регламент за общоприложимите разпоредби] с рамката, установяваща общи финансови правила за няколко фонда на Съюза, включително ФУМИ. [Изм. 100]

Член 11

Бюджетни ресурси

1.  Ресурсите, посочени в член 8, параграф 2, буква а), се отпускат за националните програми, изпълнявани от държавите членки при споделено управление (наричани по-нататък „програмите“), съгласно следното индикативно разпределение:

а)  5 207 500 000 EUR на държавите членки в съответствие с приложение I;

б)  1 041 500 000 EUR на държавите членки за коригиране на разпределените за програмите средства съгласно посоченото в член 14, параграф 1.

2.  Когато посочената в параграф 1, буква б) сума не е разпределена, останалата сума може да бъде добавена към сумата по член 8, параграф 2, буква б).

Член 12

Проценти на съфинансиране

1.  Приносът от бюджета на Съюза не може да надхвърля 75 % от общите допустими разходи за даден проект. Държавите членки се насърчават да предоставят подходящи финансови средства за дейностите, подкрепяни от Фонда. [Изм. 101]

2.  Приносът от бюджета на Съюза може да бъде увеличен до 90 % от общите допустими разходи за проекти, осъществявани по линия на специфичните действия.

3.  Приносът от бюджета на Съюза се увеличава най-малко до 80%, като може да бъде увеличен до 90 % от общите допустими общия размер на допустимите разходи за действията, изброени в приложение IV. [Изм. 102]

4.  Приносът от бюджета на Съюза може да бъде увеличен до 100 % от общите допустими разходи за оперативна подкрепа.

5.  Приносът от бюджета на Съюза може да бъде увеличен до 100 % от общите допустими разходи за спешно подпомагане.

6.  В решението на Комисията за одобряване на дадена програма се определят процентът на съфинансиране и максималният размер на подкрепата по Фонда за видовете действия, посочени в параграфи 1—5.

7.  За всяка специфична цел в решението на Комисията се определя дали процентът на съфинансиране за специфичната цел ще се прилага:

а)  за общия принос, включително публичния и частния, или

б)  само за публичния принос.

Член 13

Програми

1.  Всяка държава членка взема и Комисията вземат нужните мерки, така че приоритетите, към които е насочена нейната националната програма, да отговарят на приоритетите на Съюза и на предизвикателствата пред него в областта на убежището и управлението на миграцията, както и да съответстват напълно на приложимите достижения на правото на Съюза и на договорените приоритети международните задължения на Съюза и държавите членки, произтичащи от подписаните от тях международни инструменти, и по-специално Конвенцията на ООН за правата на детето. При определяне на приоритетите на програмите си държавите членки следят за това посочените в приложение II мерки за изпълнение да са адекватно застъпени. Във връзка с това държавите членки разпределят най-малко 20% от отпуснатите им финансови средства за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, първа алинея, буква а).

Държавите членки разпределят най-малко 10% от отпуснатите им финансови средства за специфичните цели, посочени в член 3, параграф 2, първа алинея, буква б).

Държавите членки разпределят най-малко 10% от отпуснатите им финансови средства за специфичните цели, посочени в член 3, параграф 2, първа алинея, буква в).

Държавите членки разпределят най-малко 10% от отпуснатите им финансови средства за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, първа алинея, буква вб). [Изм. 103]

1a.  Освен това държавите членки гарантират, че техните програми включват действия, насочени към всички специфични цели на Фонда, посочени в член 3, параграф 2, и че разпределението на ресурсите между целите гарантира тяхната постижимост. При оценката на програмите на държавите членки, ако съгласно мотивирано становище на Комисията във връзка с производство за установяване на неизпълнение на задължения съгласно член 258 от ДФЕС са налице категорични доказателства, че законосъобразността на тези проекти или законосъобразността и редовността на това финансиране или изпълнението на тези проекти ще бъдат поставени под въпрос, Комисията гарантира, че не се предоставя финансиране за въпросните проекти. [Изм. 104]

2.  Комисията следи за това Агенцията на Европейския съюз Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Агенцията на Европейския съюз за основните права и Европейската агенция за гранична и брегова охрана да бъдат приобщени на ранен етап към процеса на разработване на програмите в областите, свързани с тяхната компетентност. Комисията се консултира с Европейската агенция за гранична и брегова охрана, и Агенцията на Европейския съюз за основните права и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището относно проектите на програмите с цел да се осигури съгласуваност и взаимно допълване на действията на агенциите и тези на държавите членки. [Изм. 105]

3.  Комисията може да приобщава по целесъобразност Агенцията на Европейския съюз Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Агенцията на Европейския съюз за основните права, и Европейската агенция за гранична и брегова охрана и ВКБООН в задачите за мониторинг и оценка, както са установени в раздел 5, по-специално с цел да се гарантира, че действията, изпълнявани с подкрепата на Фонда, са съвместими с приложимите достижения на правото на Съюза и договорените приоритети на Съюза. [Изм. 106]

4.  След извършването на мониторинг в съответствие с Регламент (ЕС) [ ../..] [Регламент за Агенцията в областта на убежището] всеки мониторинг или приемането на препоръки в съответствие с Регламент (ЕС) № 1053/2013, които попадат в приложното поле на настоящия регламент, засегнатата държава членка, съвместно с Комисията и по целесъобразност с Агенцията на Европейския съюз Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Агенцията на Европейския съюз за основните права и Европейската агенция за гранична и брегова охрана, разглежда начините да се даде отговор на направените констатации, включително на недостатъците или проблемите, свързани с капацитета и подготвеността, и изпълнява препоръките чрез в своята програма. [Изм. 107]

5.  При необходимост съответната програма се изменя, така че в нея да бъдат отразени препоръките, посочени в параграф 4, както и напредъкът в постигането на междинните цели и целевите стойности, определени в годишните доклади за качеството на изпълнението, посочени в член 30, параграф 2, буква а). В зависимост от въздействието на изменението преразгледаната програма може да бъде одобрена от Комисията. [Изм. 108]

6.  В сътрудничество и след консултация с Комисията и съответните агенции в рамките на тяхната компетентност, според случая, ресурси по линия на програмата могат да бъдат преразпределени с цел изпълнение на препоръките, посочени в параграф 4, които имат финансови последици.

7.  По-специално държавите членки изпълняват действията, отговарящи на условията за по-голям процент съфинансиране, изброени в приложение IV. В случай на непредвидени или нови обстоятелства или за да се осигури ефективното изпълнение на финансирането, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32, за да изменя списъка с действията, отговарящи на условията за по-голям процент съфинансиране, изброени в приложение IV.

7а.  В националните програми може да се предвиди възможност в посочените в точка 3а от приложение III действия да бъдат включени близките роднини на лицата от целевата група, посочена в същата точка, доколкото това е необходимо за ефективното извършване на тези действия. [Изм. 109]

8.  Когато Без да се засяга член 4, параграф 2, втора алинея, когато държава членка реши да осъществи проекти с трета държава или в трета държава с подкрепата по Фонда, тази държава членка се консултира с иска разрешение от Комисията преди началото на проекта. Комисията осигурява взаимното допълване и съгласуваността на планираните проекти с други действия на Съюза и на държавите членки, предприети в съответната трета държава или по отношение на нея, и проверява дали са изпълнени условията по член 6, параграф 1, буква а), точка 3. [Изм. 110]

9.  Програмирането, посочено в член 17, параграф 5 от Регламент (ЕС) ..../2021 [Регламент за общоприложимите разпоредби], се основава на Всяка програма определя за всяка специфична цел видовете интервенции, посочени в съответствие с таблица 1 от приложение VI и предоставя индикативна разбивка на програмираните средства по вид интервенция или по област на подкрепа. [Изм. 111]

9a.  Всяка държава членка публикува своята програма на специален уебсайт и я изпраща на Европейския парламент и на Съвета. На този уебсайт се посочват действията, подкрепяни при изпълнението на програмата и се помества списък на бенефициерите. Уебсайтът се актуализира редовно, най-малко едновременно с публикуването на годишния доклад за качеството на изпълнението, посочен в член 30. [Изм. 112]

Член 14

Междинен преглед

-1.  Програмите подлежат на междинен преглед и оценка в съответствие с член 29 от настоящия регламент. [Изм. 113]

1.  През В срок до края на 2024 г. и след като информира Европейския парламент, Комисията разпределя за програмите на съответните държави членки допълнителната сума, посочена в член 11, параграф 1, буква б), съгласно критериите, определени в параграф 1, буква б) до параграф 5 на приложение I. Финансирането влиза в сила, считано от календарната 2025 г. [Изм. 14]

2.  Ако държава членка не е подала заявления за плащане съгласно член [85] от Регламент (ЕС) …/2021 [Регламент за общоприложимите разпоредби] за на най-малко 10 % 30% от първоначално разпределената сума за дадена програма, посочена в член 11, параграф 1, буква а), тя няма право да получи за своята програма допълнителната сума допълнително разпределената сума за програмата по параграф 1. [Изм. 115]

3.  Когато е подходящо, При разпределението на средствата по тематичния механизъм за периода от 2025 г. нататък се вземат предвид реализираният напредък по постигането на междинните цели на рамката за качество на изпълнението, посочена в член [12] от Регламент (ЕС) …/2021 [Регламент за общоприложимите разпоредби], и установените недостатъци при изпълнението. [Изм. 116]

Член 15

Специфични действия

1.  Специфични действия са транснационални или национални проекти, създаващи добавена стойност на Съюза в съответствие с целите на настоящия регламент, за които една, няколко или всички държави членки могат да получат допълнително разпределение по разпределени суми за своите програми. [Изм. 117]

2.  В допълнение към отпуснатата им сума, изчислена съгласно член 11, параграф 1, държавите членки могат да получат допълнителна сума, при условие че тя бъде целево заделена в програмата и се използва за постигането на целите на настоящия регламент.

3.  Това финансиране не може да се използва за други действия, предвидени в програмата, освен при надлежно обосновани обстоятелства и след одобрение от Комисията чрез изменение на програмата.

Член 16

Ресурси за рамката на Съюза за презаселване [и хуманитарен прием]

1.  В допълнение към отпуснатата им сума, изчислена съгласно член 11, параграф 1, буква а), държавите членки получават принос в размер на 10 000 EUR за всяко презаселено лице в съответствие с целевата схема на Съюза за презаселване. Този принос е под формата на финансиране, което не е свързано с разходи, в съответствие с член [125] от Финансовия регламент.

2.  Посочената в параграф 1 сума се разпределя на държавите членки чрез изменение на тяхната програма, при условие че лицето, по отношение на което е разпределен приносът, действително е презаселено в съответствие с Рамката на Съюза за презаселване [и хуманитарен прием].

3.  Това финансиране не може да се използва за други действия, предвидени в програмата, освен при надлежно обосновани обстоятелства и след одобрение от Комисията чрез изменение на програмата.

4.  Държавите членки съхраняват необходимата информация, за да се извърши правилна идентификация на презаселените лица и на датата на тяхното презаселване. [Изм. 118]

Член 16a

Ресурси за презаселване и хуманитарен прием

1.  В допълнение към отпуснатата им сума, изчислена в съответствие с член 11, параграф 1, буква а), държавите членки получават на всеки две години допълнителна сума на базата на еднократна сума в размер на 10 000 EUR за всяко лице, което е прието в рамките на презаселване.

2.  В допълнение към отпуснатата им сума, изчислена в съответствие с член 11, параграф 1, буква а), държавите членки получават на всеки две години допълнителна сума на базата на еднократна сума в размер на 6 000 EUR за всяко лице, което е прието в рамките на хуманитарни схеми.

3.  По целесъобразност държавите членки могат да имат право да получат еднократни суми за членовете на семейството на лицата, посочени в параграф 1, за да се гарантира единство на семейството.

4.  Допълнителните суми, посочени в параграфи 1 и 2, се отпускат на държавите членки на всеки две години, първоначално въз основа на индивидуалните решения за финансиране, с които се одобряват националните им програми, а впоследствие — с решение за финансиране, което се прилага към решението за одобряване на тяхната национална програма.

5.  Като се вземат предвид настоящите нива на инфлация, съответните бъдещи промени в областта на презаселването, както и предвид факторите, които могат да оптимизират използването на финансовите стимули, произтичащи от еднократната сума, и в рамките на наличните ресурси, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32, за да коригира, ако се счете за целесъобразно, еднократната сума, посочена в параграфи 1 и 2 от настоящия член. [Изм. 119]

Член 17

Ресурси в подкрепа на изпълнението на Регламент ../.. [Регламент от Дъблин]

1.  В допълнение към отпуснатата им сума, изчислена съгласно член 11, параграф 1, буква а), държавите членки получават принос в размер на [10 000] EUR за всеки кандидат за международна закрила, за когото тази държава членка поема отговорност от момента, в който тази държава членка е изправена пред трудни обстоятелства съгласно Регламент (ЕС) №../..[Регламент от Дъблин].

2.  В допълнение към отпуснатата им сума, изчислена съгласно член 11, параграф 1, буква а), държавите членки получават принос в размер на [10 000] EUR за всеки кандидат за международна закрила, разпределен на тази държава членка, който надхвърля справедливия дял на държавата членка, ползваща се от механизма.

3.  Държава членка, посочена в параграфи 1 и 2, получава допълнителен принос в размер на [10 000] EUR за всеки кандидат, на когото е предоставена международна закрила, за изпълнението на мерки за интеграция.

4.  Държава членка, посочена в параграфи 1 и 2, получава допълнителен принос в размер на [10 000] EUR за всяко лице, за което държавата членка може да установи въз основа на актуализация на набора от данни, посочен в член 11, буква г) от Регламент №../.. [Регламент за Евродак], че лицето е напуснало територията на държавата членка, било то принудително или доброволно, при спазване на решение за връщане или заповед за извеждане.

5.  В допълнение към отпуснатата им сума, изчислена съгласно член 11, параграф 1, буква а), държавите членки получават принос в размер на [500] EUR за всеки кандидат за международна закрила, прехвърлен от една държава членка към друга, за всеки кандидат, прехвърлен в съответствие с член 34и, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС).../... [Регламент от Дъблин], и когато е приложимо, за всеки кандидат, прехвърлен в съответствие с член 34й, буква ж) от Регламент (ЕС)../..[Регламент от Дъблин].

6.  Сумите, посочени в този член, са под формата на финансиране, което не е свързано с разходи, в съответствие с член [125] от Финансовия регламент.

7.  Допълнителните суми, посочени в параграфи 1—5, се отпускат на държавите членки в рамките на техните програми, при условие че лицето, във връзка с което се отпуска приносът, действително е било, според приложимото, прехвърлено към държава членка, върнато или регистрирано като кандидат в държавата членка, която е компетентна в съответствие с Регламент (ЕС)../..[Регламент от Дъблин].

8.  Това финансиране не може да се използва за други действия, предвидени в програмата, освен при надлежно обосновани обстоятелства и след одобрение от Комисията чрез изменение на програмата. [Изм. 120]

Член 17а

Ресурси в подкрепа на изпълнението на Регламент (ЕС) № 604/2013

1.  В допълнение към отпуснатата ѝ сума, изчислена в съответствие с член 11, параграф 1, буква а) от настоящия регламент, определящата държава членка получава възстановяване на разходите за приема на кандидата за международна закрила от момента на подаване на молбата за закрила до прехвърлянето на кандидата към компетентната държава членка или докато определящата държава членка не поеме отговорност за кандидата в съответствие с Регламент (ЕС) № 604/2013.

2.  В допълнение към отпуснатата ѝ сума, изчислена в съответствие с член 11, параграф 1, буква а) от настоящия регламент, прехвърлящата държава членка получава възстановяване на разходите, необходими за прехвърлянето на кандидат или на други лица, посочени в член 18, параграф 1, букви в) и г) от Регламент (ЕС) № 604/2013.

3.  В допълнение към отпуснатата ѝ сума, изчислена в съответствие с член 11, параграф 1, буква а) от настоящия регламент, всяка държава членка получава еднократна сума в размер на 10 000 EUR за всяко непридружено ненавършило пълнолетие лице, на което е предоставена международна закрила в тази държава членка, при условие че държавата членка не отговаря на условията по член 16, параграф 1 за получаване на еднократна сума за същото непридружено ненавършило пълнолетие лице.

4.  Възстановяването, посочено в настоящия член, е под формата на финансиране в съответствие с член 125 от Финансовия регламент.

5.  Възстановяването, посочено в параграф 2, се предоставя на държавите членки в рамките на техните програми при условие че лицето, във връзка с което се възстановяват разходите, действително е било прехвърлено към държава членка в съответствие с Регламент (ЕС) № 604/2013. [Изм. 121]

Член 17б

Ресурси за прехвърлянето на кандидати за международна закрила или на лица, на които е предоставена международна закрила

1.  С оглед прилагането на принципа на солидарност и на справедливо разпределение на отговорността, в допълнение към отпуснатата им сума, изчислена в съответствие с член 11, параграф 1, буква а), държавите членки получават допълнителна сума на базата на еднократна сума в размер на 10 000 EUR за всеки кандидат за международна закрила или за всяко лице, на което е предоставена международна закрила, които са прехвърлени от друга държава членка.

2.  По целесъобразност държавите членки може да имат право да получат еднократни суми за членовете на семейството на лицата, посочени в параграф 1, при условие че тези членове на семейството са били прехвърлени в съответствие с настоящия регламент.

3.  Допълнителните суми, посочени в параграф 1, се отпускат на държавите членки първоначално въз основа на индивидуалните решения за финансиране, с които се одобряват националните им програми, а впоследствие — с решение за финансиране, което се прилага към решението за одобряване на тяхната национална програма. Това финансиране не може да се използва за други действия по програмата освен при надлежно обосновани обстоятелства и след одобрение от Комисията чрез изменение на програмата.

4.  С оглед ефективното прилагане на принципите за солидарност и справедливо разпределение на отговорността между държавите членки, установени в член 80 от ДФЕС, и като се вземат предвид настоящите нива на инфлация, съответните бъдещи промени в областта на прехвърлянето на кандидатите за международна закрила и на лицата, на които е предоставена международна закрила, от една държава членка към друга, в областта на презаселването и в областта на хуманитарния прием в индивидуални случаи, както и предвид факторите, които могат да оптимизират използването на финансовите стимули, произтичащи от еднократната сума, и в рамките на наличните ресурси, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32, за да коригира, ако счете за целесъобразно, еднократната сума, посочена в параграф 1 от настоящия член. [Изм. 122]

Член 18

Оперативна подкрепа

1.  Оперативната подкрепа е част от средствата, отпуснати на държава членка, която може да се използва в подкрепа на публичните органи, отговарящи за изпълнението на задачи и услуги, които представляват обществена услуга за Съюза;

2.  Всяка държава членка може да използва до 10 % от сумата, отпусната по линия на Фонда за националната ѝ програма, за финансиране на оперативна подкрепа по за постигане на целите в по член 3, параграф 2, буква а) и буква в). [Изм. 123]

3.  Държавите членки, които използват оперативна подкрепа, спазват достиженията на правото на Съюза в областта на убежището и връщането на имиграцията и зачитат изцяло правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз. [Изм. 124]

4.  Държавите членки обосновават използването на оперативна подкрепа за постигане на целите на настоящия регламент в програмата и в годишния доклад за качеството на изпълнението по член 30. Преди да одобри програмата, заедно с Агенция на Европейския съюз Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Агенцията на Европейския съюз за основните права и Европейската агенция за гранична и брегова охрана в съответствие с член 13, Комисията оценява първоначалната ситуация в държавите членки, заявили намерение да използват оперативна подкрепа. Комисията взема предвид предоставената от тези държави членки информация и когато е приложимо — наличната информация в контекста на действията по мониторинга, попадащ в приложното поле на настоящия регламент и извършен извършени от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището в съответствие с Регламент (ЕС) ../..[Регламент за Агенцията в областта на убежището] и Регламент (ЕС) № 1053/2013 и попадащи в обхвата на настоящия регламент. [Изм. 125]

5.  Оперативната подкрепа се съсредоточава върху специфичните задачи и услуги допустимите действия, посочени в приложение VII. [Изм. 126]

6.  За справяне с непредвидени или нови обстоятелства или за да се осигури ефективното изпълнение на финансирането, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32, с които да изменя списък със специфични задачи и услуги списъка на допустимите действия в приложение VII. [Изм. 127]

РАЗДЕЛ 3

Подкрепа и изпълнение при пряко и непряко управление

Член 19

Приложно поле

Подкрепата по настоящия раздел се изпълнява пряко от Комисията в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент или непряко — в съответствие с буква в) от посочения член и параграф.

Член 20

Действия на Съюза

1.  Действията на Съюза са транснационални проекти или проекти от особен интерес за Съюза, които се изпълняват в съответствие с целите на настоящия регламент.

2.  По инициатива на Комисията Фондът може да се използва за финансиране на действия на Съюза, свързани с целите, посочени в член 3 от настоящия регламент, както и в съответствие с приложение III.

3.  С действията на Съюза може да се предоставя финансиране чрез всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, по-специално безвъзмездни средства, награди и обществени поръчки. С тях може да се предоставя също така финансиране под формата на финансови инструменти в рамките на операции за смесено финансиране.

4.  Безвъзмездните средства, изразходвани при пряко и непряко управление, се отпускат и управляват в съответствие с [Дял VIII] от Финансовия регламент. [Изм. 128]

4а.  Комисията гарантира гъвкаво, справедливо и прозрачно разпределяне на средствата между целите, посочени в член 3, параграф 2. [Изм. 129]

5.  Комитетът за оценка, който оценява предложенията, може да бъде съставен от външни експерти.

6.  Вноските във взаимен застрахователен механизъм могат да покрият риска, свързан със събирането на дължими от получателите средства, и се смятат за достатъчна гаранция по Финансовия регламент. Прилагат се разпоредбите на член [X] от Регламент (ЕС)../.. [приемник на Регламента относно Гаранционния фонд]. [Изм. 130]

Член 21

Европейска мрежа за миграцията

1.  Фондът подпомага Европейската мрежа за миграцията и предоставя финансовата помощ, необходима за нейните дейности и бъдещето ѝ развитие.

2.  Сумата, предоставена за Европейската мрежа за миграцията от годишните бюджетни кредити на Фонда, и работната програма, определяща приоритетите за дейностите ѝ, се приемат от Комисията, след одобрение от управителния съвет, в съответствие с член 4, параграф 5, буква а) от измененото Решение 2008/381/ЕО. Решението на Комисията представлява решение за финансиране съгласно член [110] от Финансовия регламент. За да гарантира своевременната наличност на средства, Комисията може да приеме работната програма за Европейската мрежа за миграцията в отделно решение за финансиране. [Изм. 131]

3.  Финансовата помощ, предоставяна за дейностите на Европейската мрежа за миграцията, се отпуска по целесъобразност под формата на безвъзмездни средства за националните звена за контакт, посочени в член 3 от Решение 2008/381/ЕО, и на обществени поръчки, в съответствие с Финансовия регламент.

Член 21a

Изменение на Решение 2008/381/ЕО

В член 5, параграф 5 от Решение 2008/381/ЕО се добавя следната буква:"

„га) действат като точка за контакт с потенциални бенефициери на финансиране по Регламента за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и предоставят безпристрастни насоки, практическа информация и помощ по отношение на всички аспекти на Фонда, включително по отношение на заявленията за финансиране по съответната национална програма или по тематичния механизъм“. [Изм. 132]

"

Член 22

Операции за смесено финансиране

Операциите за смесено финансиране по линия на Фонда по смисъла на член 2, параграф 1, буква в) се изпълняват в съответствие с [Регламента за InvestEU] и дял Х от Финансовия регламент. [Изм. 133]

Член 23

Техническа помощ по инициатива на Комисията

Фондът може да подкрепя мерки за техническа помощ, изпълнявани по инициатива на Комисията или от нейно име. Тези мерки могат да бъдат финансирани на 100 %.

Член 24

Одити

Одитите относно използването на приноса от Съюза, проведени от лица или субекти, включително различни от тези, на които институции или органи на Съюза са възложили извършването на одити, съставляват основата на общата увереност по член 127 от Регламент (ЕС) [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза].

Член 25

Информация, комуникация и публичност

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза, по-специално когато популяризират насърчават действията и резултатите от тях, като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева съдържателна информация на различни видове съответна публика, включително медиите и обществеността на съответните езици. За да се гарантира видимостта на финансирането от Съюза, получателите на такова финансиране посочват неговия произход, когато правят съобщения по въпроса. За тази цел получателите гарантират, че всички съобщения до медиите и обществеността съдържат емблемата на Съюза и изрично посочват финансовата подкрепа от Съюза. [Изм. 134]

2.  За да се достигне до възможно най-широка публика, Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на Фонда и неговите действия и резултати. По-специално Комисията публикува информация относно разработването на годишните и многогодишните програми на тематичния механизъм. Комисията публикува също така списък с операциите, подбрани за подкрепа в рамките на тематичния механизъм, на публично достъпен уебсайт и актуализира този списък най-малко веднъж на тримесечие. Финансовите ресурси, отпуснати на Фонда, допринасят също така за институционалната комуникация на прилагането на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите на настоящия регламент. По-специално Комисията може да насърчава най-добри практики и обмен на информация относно прилагането на инструмента. [Изм. 135]

2а.  Комисията публикува посочената в параграф 2 информация в отворени, машинно четими формати съгласно член 5, параграф 1 от Директива № 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(28), което позволява данните да бъдат сортирани, търсени, извличани, сравнявани и повторно използвани. Осигурява се възможност за сортиране на данните по приоритет, специфична цел, общ размер на допустимите разходи за операциите, общ размер на разходите по проектите, общ размер на разходите по процедурите за възлагане на обществени поръчки, наименование на бенефициер и наименование на изпълнител. [Изм. 136]

Раздел 4

Подкрепа и изпълнение при споделено, пряко и непряко управление

Член 26

Спешно подпомагане

1.  Фондът предоставя Комисията може да реши да предостави финансова помощ за посрещане на неотложни и специфични нужди потребности в случай на извънредна ситуация, произтичаща от един едно или повече от следните елементи обстоятелства: [Изм. 137]

а)  силен миграционен натиск в една или повече държави членки, характеризиращ се с непредвидено голям и несъразмерен приток на граждани на трети държави в една или повече държави членки, който създава поставя сериозни и неотложни проблеми за изисквания по отношение на съоръженията за приемане и местата за задържане, системите за закрила на детето и системите и процедурите за убежище и управление на миграцията; [Изм. 138]

aа)  доброволно преместване; [Изм. 139]

б)  прилагане на механизми за временна закрила по смисъла на Директива 2001/55/ЕО(29);

в)  силен миграционен натиск непредвидено голям или несъразмерен приток на лица в трети държави, включително когато лицата, нуждаещи в такива, в които нуждаещите се от закрила лица, могат да бъдат блокирани вследствие на политически събития, или конфликти или природни бедствия, по-специално когато това може да окаже въздействие върху миграционните потоци към ЕС. [Изм. 40]

1a.  Мерките, прилагани в трети държави съгласно настоящия член, съответстват на политиката на Съюза в хуманитарната област, и когато е относимо, я допълват, и зачитат хуманитарните принципи, залегнали в Консенсуса относно хуманитарната помощ. [Изм. 41]

1б.  Комисията информира своевременно Европейския парламент и Съвета в случаите по параграф 1, букви а), аа), б) и в) от настоящия член. [Изм. 42]

2.  Спешното подпомагане може да бъде под формата на безвъзмездни средства, предоставени пряко на децентрализираните агенции Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, ВКБООН и на местни и регионални органи в случаите на непредвидено голям или несъразмерен приток на граждани на трети държави, и по-специално на онези органи, които имат отговорност за приемането и интеграцията на непридружени деца мигранти. [Изм. 43]

3.  Спешното подпомагане може да бъде отпуснато за програми на държавите членки в допълнение към отпуснатите им средства, изчислени съгласно член 11, параграф 1 и приложение I, при условие че то бъде целево заделено в програмата. Това финансиране не може да се използва за други действия, предвидени в програмата, освен при надлежно обосновани обстоятелства и след одобрение от Комисията чрез изменение на програмата.

4.  Безвъзмездните средства, изразходвани при пряко управление, се отпускат и управляват в съответствие с [Дял VIII] от Финансовия регламент. [Изм. 44]

4а.  Когато е необходимо за изпълнение на действието, спешното подпомагане може да покрива разходи, извършени преди датата на подаване на заявлението за отпускане на безвъзмездни средства или на искането за подпомагане, но не по-рано от 1 януари 2021 г. [Изм. 145]

Член 27

Кумулативно, допълващо и комбинирано финансиране

1.  За действие операция, за което която е предоставен принос по Фонда, може да бъде предоставян и принос по която и да било от друга програма на Съюза, включително от фондовете под споделено управление, при условие че приносът не обхваща покрива едни и същи разходи. За всеки принос от програма на Съюза към действието Представените от Комисията програми взаимодействат помежду си, допълват се взаимно и се изготвят с необходимата степен на прозрачност, така че да се избегне всякакво дублиране. За всеки принос за операция се прилагат правилата на относно съответната програма на Съюза за принос. Кумулативното финансиране не може да превишава общия размер на допустимите разходи за действието операцията, а подкрепата от различните програми на Съюза може да бъде изчислена пропорционално в съответствие с документите, в които се определят условията за предоставяне на подкрепата. [Изм. 146]

2.  Действия, които са Операции, получили сертификата „Печат за високи постижения“, или които отговарят на следните кумулативни съпоставими условия:

а)  оценени са в рамките на покана за представяне на предложения по инструмента;

б)  отговарят на минималните изисквания за качество по въпросната покана за представяне на предложения;

в)  възможно е те да не бъдат финансирани в рамките на посочената покана за представяне на предложения поради бюджетни ограничения,

могат да получават подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд плюс или Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони съгласно член [67], параграф 5 от Регламент (ЕС) …/… [Регламент за общоприложимите разпоредби] и член [8] от Регламент (ЕС) …/… [финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика], при условие че отговарят на целите на съответната програма. Прилагат се правилата на фонда, предоставящ подпомагането.

Раздел 5

Мониторинг, докладване и оценка

Подраздел 1

Общи разпоредби

Член 28

Мониторинг и докладване

1.  В съответствие със задължението си за докладване съгласно член [43, параграф 3, буква з), подточки i) и iii)] от Финансовия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета, поне веднъж годишно, информация относно качеството на изпълнението съгласно приложение V. [Изм. 148]

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32, с които да изменя приложение V, за да бъдат извършени необходимите корекции в информацията относно качеството на изпълнението, която се представя на Европейския парламент и на Съвета.

3.  Показателите за докладване относно напредъка на Фонда по отношение на постигането на целите на настоящия регламент се съдържат в приложение VIII. По отношение на показателите за крайния продукт за базовите стойности се задава нула. Междинните цели, определени за 2024 г., и целевите стойности, определени за 2029 г., са кумулативни. При поискване получените от Комисията данни относно показателите за крайния продукт и за резултата се предоставят на разположение на Европейския парламент и на Съвета. [Изм. 149]

4.  Системата за отчитане на качеството на изпълнението трябва да гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза и, където е приложимо, на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.

5.  С цел да се гарантира ефикасна оценка на напредъка на Фонда по отношение на постигането на неговите цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32, за да изменя приложение VIII с цел да преразгледа и допълни показателите, когато това е необходимо, и за да допълни настоящия регламент с разпоредби относно създаването на рамка за мониторинг и оценка, включително във връзка с информация по проекти, която държавите членки следва да представят.

Член 29

Оценка

1.  Комисията извършва междинна оценка и ретроспективна оценка на настоящия регламент, включително на осъществените по линия на Фонда действия.

2.  Междинната и ретроспективната оценка се провеждат своевременно, така че да послужат в процеса на вземане на решения. [Изм. 150]

Член 29a

Оценка

1.  В срок до 31 декември 2024 г. Комисията представя междинна оценка на изпълнението на настоящия регламент. Междинната оценка разглежда ефективността, ефикасността, опростяването и гъвкавостта на Фонда. По-конкретно тя включва оценка на:

a)  напредъка в постигането на целите на настоящия регламент, като взема под внимание цялата налична релевантна информация, и по-специално годишните доклади за качеството на изпълнението, предоставяни от държавите членки съгласно член 30, и показателите за крайния продукт и за резултата, посочени в приложение VIII;

б)  добавената стойност на действията и операциите на Съюза, осъществени по линия на Фонда;

в)  приноса за солидарността на Съюза в областта на убежището и миграцията;

г)  актуалността на мерките за изпълнение, посочени в приложение II, и действията, посочени в приложение III;

д)  взаимното допълване, координацията и съгласуваността между действията, подкрепяни по линия на Фонда, и подкрепата, предоставяна от други фондове на Съюза, като например структурните фондове и инструментите на Съюза за външно финансиране;

е)  въздействието на Фонда в дългосрочен план и устойчивостта на неговия ефект.

При междинната оценка се вземат предвид резултатите от ретроспективната оценка на дългосрочното въздействие на предшестващия фонд – фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2014–2020 г., и когато е целесъобразно, тя се придружава от законодателно предложение за преразглеждането на настоящия регламент.

2.  В срок до 31 януари 2030 г. Комисията извършва ретроспективна оценка. В същия срок Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка. Ретроспективната оценка включва оценка на всички елементи, посочени в параграф 1. Във връзка с това се извършва оценка на въздействието в по-дългосрочен план и на устойчивостта на ефекта на Фонда, като въз основа на нея се взема решение за евентуално подновяване или изменение на последващ фонд.

Докладите за средносрочната и ретроспективната оценка, посочени в параграф 1 и в първа алинея от настоящия параграф, се извършват с пълноценно участие на социалните партньори, организациите на гражданското общество, включително сдруженията на мигранти и бежанци, органите, работещи по въпросите на равенството, националните институции за правата на човека и други релевантни организации в съответствие с принципа на партньорство, установен в член 3а.

3.  В междинната си и в ретроспективната си оценка Комисията обръща особено внимание на оценката на действията, извършени от трети държави или във тях или по отношение на тях в съответствие с членове 5 и 6 и с член 13, параграф 8. [Изм. 151]

ПОДРАЗДЕЛ 2

ПРАВИЛА ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ

Член 30

Годишни доклади за качеството на изпълнението

1.  До 15 февруари 2023 г. и до същата дата на всяка следваща година до 2031 г. включително държавите членки представят на Комисията годишен годишния доклад за качеството на изпълнението, както е посочено в член 36, параграф 6 от Регламент (ЕС) ..../2021 [Регламент за общоприложимите разпоредби]. Докладът, който се представя през 2023 г., обхваща изпълнението на програмата в периода до 30 юни 2022 г. Държавите членки публикуват тези доклади на специален уебсайт и ги изпращат на Европейския парламент и на Съвета. [Изм. 152]

2.  Годишният доклад за качеството на изпълнението дава по-конкретно информация за:

а)  напредъка в изпълнението на програмата и в постигането на междинните цели и на целевите стойности въз основа на последните кумулативни данни съгласно изискването на член [37] от Регламент (ЕС) ..../2021 [Регламент за общоприложимите разпоредби] , предоставени на Комисията; [Изм. 153]

aа)  разбивката на годишните счетоводни отчети за националната програма по събиране на вземания, предварително финансиране на крайни бенефициери и действително извършени разходи; [Изм. 154]

б)  всякакви въпроси, които засягат качеството на изпълнение на програмата, и предприетите за тяхното разрешаване действия, включително мотивирани становища на Комисията във връзка с производство за установяване на неизпълнение на задължения по смисъла на член 258 от ДФЕС; [Изм. 155]

в)  взаимното допълване, координацията и съгласуваността между действията, подкрепяни чрез Фонда, и подкрепата, предоставяна от други фондове на Съюза, по-конкретно тези в трети държави или свързани с трети държави като например структурните фондове и инструментите на Съюза за външно финансиране; [Изм. 156]

г)  приноса на програмата за прилагането на съответните достижения на правото на Съюза и планове за действие, както и сътрудничеството и солидарността между държавите членки в областта на убежището; [Изм. 157]

га)  спазване на изискванията в областта на основните права; [Изм. 58]

д)  изпълнението на действията за комуникация и видимост;

е)  изпълнението на приложимите благоприятстващи условия и тяхното прилагане за целия програмен период;

ж)  броя на презаселените или приети с помощта на Фонда лица в съответствие със сумите, посочени в член 16, параграф параграфи 1 и 2; [Изм. 159]

з)  броя на кандидатите за международна закрила или на лицата, на които е предоставена международна закрила, прехвърлени от една държава членка в друга в съответствие с член 17б; [Изм. 160]

за)  броя на уязвимите лица, получили помощ по програмата, включително деца и лица, на които е предоставена международна закрила; [Изм. 161]

3.  Комисията може да направи коментари по годишния доклад за качеството на изпълнението в срок до два месеца от датата на неговото получаване. Ако Комисията не представи коментарите си в този срок, докладът се счита за приет. След приемането на доклада Комисията предоставя на разположение на Европейския парламент и на Съвета обобщения на годишните доклади за качеството на изпълнението и ги публикува на специален уебсайт. Ако не бъде изпратен от държавите членки в съответствие с параграф 1, пълният текст на годишния доклад за качеството на изпълнението се предоставя на Европейския парламент и на Съвета при поискване. [Изм. 162]

4.  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия член, Комисията приема акт за изпълнение за установяване на образец на годишния доклад за качеството на изпълнението. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 33, параграф 2.

Член 31

Мониторинг и докладване

1.  В съответствие с дял IV от Регламент (ЕС) ..../... [Регламент за общоприложимите разпоредби] мониторингът и докладването се основават на видовете интервенции, посочени в таблици 1, 2 и 3 от приложение VI. За справяне с непредвидени или нови обстоятелства или за гарантиране на ефикасното изпълнение на финансирането, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове за изменение на видовете интервенции в съответствие с член 32.

2.  Тези показатели се използват в съответствие с член 12, параграф 1, член 17 и член 37 от Регламент (ЕС) .../2021 [Регламент за общоприложимите разпоредби].

ГЛАВА III

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 32

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 4, 9, 13, 16, 17б, 18, 28 и 31, се предоставя на Комисията до 31 декември 2028 г. [Изм. 163]

3.  Делегирането на правомощия правомощията, посочени в членове 4, 9, 13, 16, 17б, 18, 28 и 31, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. [Изм. 164]

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета.

6.  Делегиран акт, приет в съответствие с членове 4, 9, 13, 16, 17б, 18, 28 и 31, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането му или ако преди изтичането на този срок са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета. [Изм. 165]

Член 33

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитет за координация на фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за управлението на границите и за визите. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.  Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта за акт за изпълнение. Това не се прилага за акта за изпълнение, посочен в член 30, параграф 4.

Член 34

Преходни разпоредби

1.  Настоящият регламент не засяга продължаването или изменението на съответните действия, изпълнявани по линия на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2014—2020 г., създаден с Регламент (ЕС) № 516/2014, който продължава да се прилага за съответните действия до тяхното приключване.

2.  Финансовият пакет за Фонда може да обхваща и разходи за техническа и административна помощ, необходими, за да се гарантира преходът между Фонда и мерките, приети по неговия предшественик — фонд „Убежище, миграция и интеграция“, създаден с Регламент (ЕС) № 516/2014.

Член 35

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Критерии за разпределянето на средства към програмите при споделено управление

1.  Наличните ресурси, посочени в член 11, се разпределят между държавите членки, както следва:

а)  Всяка държава членка получава от Фонда фиксирана сума в размер на 5 10 000 000 EUR само в началото на програмния период; [Изм. 166]

б)  Останалите ресурси, посочени в член 11, се разпределят въз основа на следните критерии:

—  30 % за областта на убежището;

—  30 % за областта на законната миграция и интеграцията;

—  40 % за областта на борбата с незаконната миграция, включително връщането.

2.  В областта на убежището ще бъдат взети предвид следните критерии, като ще им бъде придадена различна тежест, както следва:

а)  30 % пропорционално на броя на лицата, които попадат в една от следните категории:

—  гражданин на трета държава или лице без гражданство, който/което е получил/о статута, определен от Женевската конвенция;

—  гражданин на трета държава или лице без гражданство, който/което се ползва от форма на субсидиарна закрила по смисъла на преработената Директива 2011/95/ЕС(30);

—  гражданин на трета държава или лице без гражданство, който/което се ползва от временна закрила по смисъла на преработената Директива 2001/55/ЕО(31);

б)  60 % пропорционално на броя на гражданите на трети държави или лицата без гражданство, които са подали молба за международна закрила.

в)  10 % пропорционално на броя на гражданите на трети държави или лицата без гражданство, които са презаселени или са в процес на презаселване в държава членка.

3.  В областта на законната миграция и интеграцията ще бъдат взети предвид следните критерии, като ще им бъде придадена различна тежест, както следва:

а)  40 % пропорционално на общия брой законно пребиваващи граждани на трети държави в дадена държава членка.

б)  60 % пропорционално на броя на гражданите на трети държави, които са получили първо разрешение за пребиваване.

в)  За целите на изчислението, посочено в параграф 3, буква б), не се вземат предвид следните категории лица:

—  Граждани на трети държави, на които е издадено първо разрешение за пребиваване, свързано с работа и валидно за по-малко от 12 месеца;

—  Граждани на трети държави, допуснати с цел обучение, ученически обмен, неплатен стаж или благотворителна дейност в съответствие с Директива 2004/114/ЕО на Съвета(32) или когато се прилага Директива (EС) 2016/801(33);

—  Граждани на трети държави, допуснати за целите на провеждане на научноизследователска дейност в съответствие с Директива 2005/71/ЕО на Съвета(34) или когато се прилага Директива (EС) 2016/801;

4.  В областта на борбата с незаконната неуредената миграция, включително връщането, ще бъдат взети предвид следните критерии, като ще им бъде придадена различна тежест, както следва взет предвид следният критерий: [Изм. 167]

а)  50 % пропорционално на броя броят на гражданите на трети държави, които не отговарят или вече не отговарят на условията за влизане и престой на територията на държавата членка и спрямо които има окончателно решение за връщане съгласно националното законодателство и/или законодателството на Общността Съюза, т.е. административно или съдебно решение или акт, в което се посочва или се декларира незаконността на престоя и се налага задължение за връщане; [Изм. 168]

б)  50 % пропорционално на броя на гражданите на трети държави, които действително са напуснали територията на държавата членка след административна или съдебна заповед за напускане, независимо дали доброволно или принудително. [Изм. 169]

5.  Във връзка с първоначалното разпределение за референтни стойности се приемат последните годишни статистически данни, изготвени от Комисията (Евростат) за предходните три календарни години въз основа на данните, предоставени от държавите членки към датата на прилагане на настоящия регламент в съответствие с правото на Съюза. Данните следва да се групират по възраст и пол, специфични уязвимости и статута на бежанец, включително данните относно деца. За целите на междинния преглед за референтни стойности се приемат последните годишни статистически данни, изготвени от Комисията (Евростат) за предходните три календарни години, налични към момента на извършване на междинния преглед през 2024 г. въз основа на данните, предоставени от държавите членки в съответствие с правото на Съюза. Когато държавите членки не са предоставили на Комисията (Евростат) съответните статистически данни, те осигуряват предварителни данни във възможно най-кратък срок. [Изм. 170]

6.  Преди да приеме тези данни за референтни стойности, Комисията (Евростат) оценява качеството, съпоставимостта и пълнотата на статистическата информация в съответствие с нормалните процедури на работа. По искане на Комисията (Евростат) държавите членки ѝ предоставят цялата необходима информация за извършване на споменатото по-горе.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Мерки за изпълнение

1.  Фондът допринася за постигането на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква а), като се съсредоточава върху следните мерки за изпълнение:

а)  осигуряване на единното прилагане на достиженията на правото на Съюза и на приоритетите, свързани с общата европейска система за убежище;

б)  подкрепа на капацитета на системите за убежище на държавите членки, включително на местно и регионално равнище, по отношение на инфраструктури инфраструктурата, като например адекватни условия на приемане, и особено по отношение на ненавършили пълнолетие лица, и услуги, като например правна помощ, представителство и устен превод, когато е необходимо; [Изм. 171]

в)  засилване на солидарността и разпределянето на отговорност между държавите членки, по-конкретно към тези, които са най-силно засегнати от миграционните потоци, както и предоставяне на подкрепа на държавите членки, допринасящи за усилията на солидарност; [Изм. 172]

г)  засилване на солидарността и сътрудничеството с трети държави, засегнати към които са били разселени голям брой лица, нуждаещи се от миграционни потоци международна закрила, включително чрез насърчаване на капацитета на тези държави за подобряване на условията на приемане и условията за международна закрила и чрез презаселване и други законни възможности за закрила в ЕС Съюза, особено за уязвимите групи, като например деца и юноши, изправени пред рискове за закрилата, както и партньорство и сътрудничество с трети държави с цел управление в контекста на усилията за глобално сътрудничество в областта на миграцията международната закрила; [Изм. 173]

га)  оказване на техническа и оперативна помощ на една или няколко други държави членки в сътрудничество с Европейската служба за подкрепа в областта на убежището. [Изм. 174]

2.  Фондът допринася за постигането на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква б), като се съсредоточава върху следните мерки за изпълнение:

а)  подкрепа за разработването и прилагането на политики, насърчаващи законната миграция, включително събирането на семейства, и прилагането на достиженията на правото на ЕС за законната миграция, по-специално инструментите в областта на законната трудова миграция в съответствие с приложимите международни стандарти в областта на миграцията и защитата на работниците мигранти; [Изм. 175]

aа)  насърчаване и разработване на структурни и подкрепящи мерки за улесняване на законното влизане и пребиваване в Съюза; [Изм. 176]

аб)  засилване на партньорството и сътрудничеството с трети държави, засегнати от миграционните потоци, включително чрез законни начини за влизане в Съюза за целите на глобалните усилия за сътрудничество в областта на миграцията. [Изм. 177]

б)  насърчаване на мерки за ранна интеграция с цел социално-икономическо приобщаване на граждани на трети държави, подготовка на тяхното активно участие и тяхното приемане от приемащото общество, по-конкретно с участието на местни и регионални органи и организации на гражданското общество. [Изм. 178]

2а.  Фондът допринася за постигането на специфичната цел, определена в член 3, параграф 2, буква в), като се съсредоточава върху следните мерки за изпълнение:

a)  насърчаване на мерки за интеграция с цел социално и икономическо приобщаване на граждани на трети държави, улесняване на събирането на семейства, подготовка на тяхното активно участие във и тяхното приемане от приемащото общество, и по-специално с участието на местни или регионални органи, неправителствени организации, включително сдружения на бежанци и мигранти, както и социалните партньори; както и

б)  насърчаване и прилагане на мерки за закрила на уязвимите лица в контекста на мерките за интеграция. [Изм. 179]

3.  Фондът допринася за постигането на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква в ва), като се съсредоточава върху следните мерки за изпълнение: [Изм. 180]

а)  осигуряване на единното прилагане на достиженията на правото на Съюза и на приоритетите на политиките по отношение на инфраструктурата, процедурите и услугите;

б)  подкрепа за интегриран и координиран подход на управление на връщането на равнище Съюз и държави членки, за развиването на капацитет за ефективно, достойно и устойчиво връщане и намаляване на стимулите за незаконна неуредена миграция; [Изм. 181]

в)  подкрепа за подпомогнато доброволно връщане, издирване и реинтеграция на семействата, при зачитане на висшия интерес на ненавършилите пълнолетие лица; [Изм. 182]

г)  засилване на сътрудничеството с трети държави и на техния капацитет за изпълнение на споразумения за обратно приемане и други договорености, и създаване , включително реинтеграция, с цел на възможности за устойчиво връщане. [Изм. 183]

3а.  Фондът допринася за постигането на специфичната цел, определена в член 3, параграф 2, буква вб), като се съсредоточава върху следните мерки за изпълнение:

a)  насърчаване и прилагане на зачитането на международното право и Хартата на основните права на Европейския съюз в политиките и мерките в областта на убежището и миграцията;

б)  засилване на солидарността и разпределението на отговорностите между държавите членки, и по-специално на солидарността с онези, които са най-силно засегнати от миграционните потоци, както и предоставяне на подкрепа на държавите членки на централно, регионално или местно равнище, на международни организации, на неправителствени организации и на социалните партньори в усилията им за солидарност;

в)  подкрепяне на прехвърлянето на кандидатите за международна закрила или на лицата, на които е предоставена международна закрила, от една държава членка в друга; [Изм. 184]

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Обхват на подкрепата Допустими действия, за които инструментът оказва подкрепа в съответствие с член 3 [Изм. 185]

1.  В рамките на политическата цел, посочена в член 3, параграф 1, Фондът ще подкрепя по-конкретно следното: [Изм. 186]

а)  създаване и развитие на национални, регионални и местни стратегии за прилагането на достиженията на правото на Съюза в областта на убежището, законната миграция, интеграцията, и по-специално местните стратегии за интеграция, връщането и незаконната неуредената миграция; [Изм. 187]

б)  изграждане на административни структури, системи и инструменти, и обучение на персонал, включително местни органи и други заинтересовани страни, в сътрудничество с компетентните агенции на Съюза, когато е целесъобразно; [Изм. 188]

в)  разработване, мониторинг и оценка на политики и процедури, включително за разработване, събиране, анализ, разпространение на качествени и обмен на информация и количествени данни, и статистически данни за миграцията и международната закрила и разработване и прилагане на общи статистически инструменти, методи и показатели за измерване на напредъка и оценяване на развитието на политиката; [Изм. 189]

г)  обмен на информация, най-добри практики и стратегии, взаимно обучение, проучвания и изследвания, разработване и изпълнение на съвместни действия и операции и създаване на транснационални мрежи за сътрудничество;

д)  чувствителни към аспектите на пола услуги за оказване на помощ и подкрепа, съответстващи на статута и нуждите потребностите на съответното лице, по-конкретно за уязвимите групи лица; [Изм. 190]

да)  ефективната закрила на децата мигранти, включително извършването на оценки относно висшия интерес на детето преди вземането на решения, всички мерки, изброени в съобщението на Комисията от 12 април 2017 г. относно закрилата на децата мигранти, като например осигуряване на подходящо жилищно настаняване и своевременно определяне на настойници на всички непридружени ненавършили пълнолетие лица, принос към Европейската мрежа на институциите за настойничество и попечителство, както и развитието, наблюдението и оценката на политиките и процедурите за закрила на детето, включително основан на правата на детето механизъм; [Изм. 191]

е)  действия, насочени към повишаване на осведомеността относно политиките в областта на убежището, интеграцията, законната миграция и връщането, като се обръща специално внимание на уязвимите групи, включително ненавършилите пълнолетие лица, сред заинтересованите страни и широката общественост; [Изм. 192]

2.  В рамките на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква а) Фондът ще подкрепя по-конкретно следното: [Изм. 193]

а)  предоставяне на материална помощ, включително помощ на границата, съобразени с интересите на децата и съобразени с аспектите на пола съоръжения, служби за спешна помощ, осигурени от местните органи, образование, обучение, услуги за оказване на подкрепа, правна помощ и представителство, здравеопазване и психологически грижи; [Изм. 194]

б)  провеждане на процедури по предоставяне на убежище, включително издирване на семействата и гарантиране на достъп до правна помощ, представителство и устен превод за кандидатите за убежище на всички етапи от процедурата; [Изм. 195]

в)  идентифициране установяване на самоличността на кандидатите със специални нужди потребности във връзка с процедурите или приема, включително ранното установяване на самоличността на жертвите на трафик, ненавършилите пълнолетие лица и други уязвими лица, като например жертви на изтезания и основано на пола насилие, както и насочване към специализирани служби; [Изм. 196]

ва)  предоставяне на квалифицирани психо-социални и рехабилитационни услуги на жертвите на насилие и изтезания, включително на насилие, основано на пола; [Изм. 197]

г)  създаване или подобряване на инфраструктурата за настаняване във връзка с приемането, като например настаняване в малки единици и инфраструктури с малък мащаб, които са съобразени с потребностите на семействата с ненавършили пълнолетие лица, в т.ч. предоставените от местни и регионални органи, и включително възможното съвместно използване на такива съоръжения от повече от една държава членка; [Изм. 198]

га)  осигуряване на алтернативни форми на грижи, които са интегрирани в съществуващите национални системи за закрила на детето и отговарят на потребностите на всички деца в съответствие с международните стандарти; [Изм. 199]

д)  повишаване на капацитета на държавите членки за събиране, анализиране и разпространяване взаимно споделяне на информация относно държавите на произход; [Изм. 200]

е)  действия, свързани с провеждането на процедури за изпълнение на рамката на Съюза национални схеми за презаселване (и хуманитарен прием) или на национални схеми за презаселване, които са съвместими с рамката на Съюза за презаселване хуманитарен прием по смисъла на настоящия регламент; [Изм. 201]

ж)  прехвърляне на кандидати и лица, на които е предоставена международна закрила; [Изм. 202]

з)  засилване на капацитета на трети държави за подобряване на закрилата на лицата, нуждаещи се от закрила, включително чрез подкрепа за развитието на силни механизми за закрила на децата в трети държави, като се гарантира, че децата са защитени във всички области от насилие, злоупотреба и пренебрегване и имат достъп до образование и здравеопазване; [Изм. 203]

и)  създаване, развитие и подобряване на ефективни алтернативи на задържането и институционалните грижи, по-специално по отношение на непридружени малолетни и непълнолетни лица и децата със семейства в съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето. [Изм. 204]

3.  В рамките на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква б) Фондът ще подкрепя по-конкретно следното: [Изм. 205]

а)  информационни пакети и кампании за повишаване на осведомеността за каналите за законна миграция към Съюза, включително относно достиженията на правото на Съюза в областта на законната миграция;

б)  разработване на схеми за мобилност към Съюза, като например включително, но не само, схеми за кръгова или временна миграция, включително професионално обучение и друг вид обучение за повишаване на пригодността за заетост; [Изм. 206]

в)  сътрудничество между трети държави и агенциите за набиране на персонал, службите по заетостта и имиграционните служби на държавите членки;

г)  оценка и признаване на уменията и квалификациите, включително на професионалния опит, придобити в трета държава, както и тяхната прозрачност и съпоставимост с тези в дадена държава членка и развитието на общи стандарти за оценка; [Изм. 207]

д)  помощ във връзка с молби за събиране на семейството по смисъла с цел гарантиране на хармонизираното прилагане на Директива 2003/86/ЕО на Съвета(35); [Изм. 208]

е)  помощ, включително правна помощ и представителство, във връзка с промяната на статута на граждани на трети държави, законно пребиваващи в държава членка, по-специално във връзка с придобиването на статут на законно пребиваващи на равнището на Съюза; [Изм. 209]

еа)  помощ във връзка с упражняването на правата на гражданите на трети държави, които пребивават законно в Съюза, и по-специално във връзка с мобилността в рамките на Съюза и достъпа до заетост; [Изм. 210]

ж)  мерки за ранна интеграция, като например целева подкрепа в съответствие с нуждите на гражданите на трети държави и програми за интеграция, насочени към образование, езиково и друго обучение, като например курсове за гражданска ориентация и професионално ориентиране; [Изм. 211]

з)  действия за насърчаване на равнопоставеността при достъпа и предоставянето на обществени и частни услуги на граждани на трети държави, включително адаптирането им към нуждите на целевата група; [Изм. 212]

и)  сътрудничество между правителствени и неправителствени субекти по интегриран начин, включително чрез координирани центрове за подпомагане на интеграцията, като например обслужване на едно гише; [Изм. 213]

й)  действия, които позволяват и подкрепят въвеждането и активното участие на гражданите на трети държави в приемащото общество, и действия за насърчаване на приемането от страна на приемащото общество; [Изм. 214]

к)  насърчаване на обмена и диалога между гражданите на трети държави, приемащото общество и публичните органи, включително чрез консултации с гражданите на трети държави и междукултурен и междурелигиозен диалог. [Изм. 215]

3а.  В рамките на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква в), Фондът подкрепя по-специално следното:

a)  мерки за интеграция, като например целева подкрепа в съответствие с потребностите на гражданите на трети държави и програми за интеграция, насочени към приобщаващо образование и грижи, езиково обучение, консултиране, професионално и друго обучение, като например курсове за гражданска ориентация и професионално ориентиране;

б)  изграждане на капацитет на услугите за интеграция, предоставяни от местните органи;

в)  действия за насърчаване на равнопоставеността при достъпа до и предоставянето на обществени и частни услуги на граждани на трети държави, включително достъпа до образование, здравеопазване и психо-социална подкрепа, както и адаптирането им към потребностите на целевата група;

г)  сътрудничество между правителствени и неправителствени субекти по интегриран начин, включително чрез координирани центрове за подкрепа на интеграцията, като например обслужване на едно гише;

д)  действия, които позволяват и подкрепят въвеждането и активното участие на гражданите на трети държави в приемащото общество, и действия за насърчаване на приемането от страна на приемащото общество;

е)  насърчаване на обмена и диалога между гражданите на трети държави, приемащото общество и публичните органи, включително чрез консултации с гражданите на трети държави и междукултурен и междурелигиозен диалог. [Изм. 216]

4.  В рамките на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква в) ва) Фондът ще подкрепя по-конкретно следното: [Изм. 217]

а)  инфраструктура подобряване на инфраструктурата за отворено приемане или и подобряване на съществуващата инфраструктура за задържане, включително възможното съвместно използване на такива съоръжения от повече от една държава членка; [Изм. 218]

б)  въвеждане, развитие, прилагане и подобряване на ефективни алтернативни мерки на задържането, основани на управление на случаи в общността, по-специално по отношение на непридружени малолетни и непълнолетни лица и семейства. [Изм. 219]

ба)  идентифициране и приемане на жертви на трафик в съответствие с Директива 2011/36/ЕС и Директива 2004/81/ЕО(36) на Съвета; [Изм. 220]

в)  създаване и укрепване на независими и ефективни системи за наблюдение на принудителното връщане, както е предвидено в член 8, параграф 6 от Директива 2008/115/ЕО(37);

г)  противодействие намаляване на стимулите за незаконна неуредена миграция, включително наемането на работа на незаконни мигранти с неуредено положение, чрез ефективни и адекватни проверки, основани на оценка на риска, обучение на персонала, създаване и прилагане на механизми, чрез които незаконните мигранти мигрантите с неуредено положение могат да предявяват искания за изплащане и да подават жалби срещу своите работодатели, както и чрез кампании за информиране и повишаване на осведомеността с цел информиране на работодателите и незаконните мигранти мигрантите с неуредено положение относно техните права и задължения по Директива 2009/52/ЕО(38); [Изм. 221]

д)  подготовка на връщане, включително мерки, водещи до издаването на решения за връщане, установяване на самоличността на граждани на трети държави, издаване на документи за пътуване и издирване на семейството;

е)  сътрудничество с консулските органи и имиграционните служби или други компетентни органи и служби на трети държави с оглед получаване на документи за пътуване, улесняване на връщането и гарантиране на обратното приемане, включително чрез разполагане на служители за връзка от трети държави;

ж)  помощ при връщане, по-специално подпомагане на доброволното връщане и информация за програмите за подпомагане на доброволното връщане, включително чрез предоставяне на конкретни насоки за децата в процедурите за връщане и гарантиране на основани на правата на детето процедури за връщане; [Изм. 222]

з)  операции по извеждане и свързани с това мерки в съответствие с установените в правото на Съюза стандарти, с изключение на технически средства за налагане на принудителни мерки;

и)  мерки в подкрепа на трайното връщане и реинтеграция на завърналото се лице;

й)  съоръжения и услуги за оказване на подкрепа в трети държави, осигуряващи подходящо временно настаняване и приемане при пристигане, включително за непридружени малолетни и непълнолетни лица и други уязвими групи в съответствие с международните стандарти бърз преход към настаняване в местна общност; [Изм. 223]

к)  сътрудничество с трети държави за борба с незаконната неуредената миграция и за ефективно връщане и обратно приемане, включително в рамките на изпълнението на споразумения за обратно приемане и други договорености; [Изм. 224]

л)  мерки, насочени към повишаване на осведомеността за подходящите законни канали за имиграция миграция и за рисковете от незаконната неуредената имиграция; [Изм. 225]

м)  подкрепа за трети държави и действия в трети държави, включително във връзка с инфраструктура, оборудване и други мерки, при условие че те допринасят за засилване на ефективното сътрудничество между третите държави и Съюза и неговите държави членки в областта на връщането и обратното приемане. [Изм. 226]

4а.  В рамките на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква вб) Фондът подкрепя следното:

a)  осъществяването на прехвърляне на кандидати за международна закрила или на лица, на които е предоставена международна закрила, от една държава членка в друга, включително мерките, посочени в член 17б от настоящия регламент;

б)  оперативна подкрепа по отношение на командирования персонал или финансова помощ, предоставена от държава членка на друга държава членка, засегната от свързани с миграцията предизвикателства;

в)  действия, свързани с провеждането на процедури за изпълнение на национални схеми за презаселване или схеми за хуманитарен прием. [Изм. 227]

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Действия, отговарящи на условията за по-голям процент съфинансиране в съответствие с член 12, параграф 2 и член 13, параграф 7

—  Мерки за интеграция, осъществявани от местни и регионални органи и организации на гражданското общество, включително сдружения на бежанци и мигранти; [Изм. 228]

—  действия за разработване и прилагане на ефективни алтернативи на задържането и институционални грижи; [Изм. 229]

—  програми за подпомагане на доброволното връщане и реинтеграцията и дейности, свързани с тях;

—  мерки, насочени към уязвими лица и кандидати за международна закрила, със специални нужди потребности във връзка с приема или процедурите, включително мерки за осигуряване на ефективна закрила на децата мигранти, и по-специално на непридружените деца ненавършили пълнолетие лица. [Изм. 230]

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Основни показатели за качеството на изпълнението по член 28, параграф 1

Специфична цел 1: Укрепване и развиване на всички аспекти на общата европейска система за убежище, включително нейното външно измерение:

-1.  Всички основни показатели за изпълнението, изброени по-долу, се групират по пол и възраст. [Изм. 231]

1.  Брой презаселени с подкрепата на Фонда лица.

1a.  Брой лица, приети в рамките на схеми за хуманитарен прием; [Изм. 232]

2.  Брой на лицата в системата за приемане в сравнение с броя на кандидатите за убежище.

3.  Сближаване на равнищата на признаване на молби за закрила от кандидати за убежище от една и съща държава.

3a.  Брой кандидати за международна закрила, прехвърлени с подкрепа от Фонда от една държава членка в друга; [Изм. 233]

3б.  Брой лица, на които е предоставена международна закрила, прехвърлени с подкрепа от Фонда от една държава членка в друга; [Изм. 234]

Специфична цел 1а: Подкрепа за законната миграция към държавите членки:

1.  Брой сини карти на Съюза, издадени с подкрепата на Фонда.

2.  Брой лица, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, на които съответният статут е предоставен с подкрепата на Фонда.

3.  Брой кандидати за събиране на семейството, които действително са събрани със семействата си с подкрепата на Фонда.

4.  Брой граждани на трети държави, получили разрешения за дългосрочно пребиваване с подкрепата на Фонда. [Изм. 235]

Специфична цел 2: Подкрепа за законната миграция към държавите членки, включително Принос за интеграцията на гражданите на трети държави; [Изм. 236]

1.  Брой лица, участвали в мерки преди заминаването, подкрепени от Фонда.

2.  Брой лица, участвали в подкрепени от Фонда мерки за интеграция, докладвали, че мерките са били от полза за тяхната ранна интеграция, в сравнение с общия брой лица, участвали в мерки за интеграция, подкрепяни от Фонда. [Изм. 237]

2а.  Брой лица, участвали в подкрепени от Фонда мерки за интеграция, които впоследствие са получили работа. [Изм. 238]

2б.  Брой лица, които са участвали в подкрепени от Фонда мерки за интеграция и чиито квалификации са били признати или които са получили диплома в една от държавите членки. [Изм. 239]

Специфична цел 3: Принос за борбата с незаконната миграция и осигуряване на ефективност на връщането и обратното приемане в трети държави.

1.  Брой връщания с подкрепа от Фонда вследствие на заповед за напускане в сравнение с броя на гражданите на трети държави, на които е наредено да напуснат. [Изм. 240]

2.  Брой върнати лица, получили помощ преди или след връщането за подпомагане на реинтеграцията, съфинансирана от Фонда, в сравнение с общия брой връщания, подкрепени от Фонда.

Специфична цел 3а: Гарантиране на солидарност и справедливо разпределение на отговорностите:

1.  Брой прехвърляния на кандидати за международна закрила, извършени съгласно член 17б от настоящия регламент.

1a.  Брой прехвърляния на лица, на които е предоставена международна закрила, извършени съгласно член 17б от настоящия регламент.

2.  Брой командировани служители или финансова подкрепа, предоставена на държави членки, изправени пред предизвикателства, свързани с миграцията.

3.  Брой лица, които са презаселени или приети в рамките на схеми за хуманитарен прием с подкрепата на Фонда. [Изм. 241]

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Видове интервенции

ТАБЛИЦА 1: КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ“

I.  ОЕСУ

001

Условия за приемане

002

Процедури за убежище

003

Прилагане на достиженията на правото на Съюза

004

Деца мигранти

005

Лица със специални нужди във връзка с приемането и процедурите

006

Презаселване

007

Усилия за солидарност между държавите членки

008

Оперативна подкрепа

II.  Законна миграция и интеграция

001

Разработване на стратегии за интеграция

002

Жертви на трафик на хора

003

Мерки за интеграция — информация и ориентиране, обслужване на едно гише

004

Мерки за интеграция — езиково обучение

005

Мерки за интеграция — гражданско образование и друг вид обучение

006

Мерки за интеграция — въвеждане, участие, обмен с приемащото общество

007

Мерки за интеграция — основни нужди

008

Мерки преди заминаване

009

Схеми за мобилност

010

Придобиване право на законно пребиваване

III.  Връщане

001

Алтернативи на задържането

002

Условия за приемане/задържане

003

Процедури по връщане

004

Подпомагане на доброволното връщане

005

Помощ за реинтеграция

006

Операции по извеждане/връщане

007

Система за наблюдение на принудителното връщане

008

Уязвими лица/непридружени ненавършили пълнолетие лица

009

Мерки за преодоляване на стимулите за незаконна миграция

010

Оперативна подкрепа

 

IV.  Техническа помощ

001

Информация и комуникация

002

Подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол

003

Оценяване и проучвания, събиране на данни

004

Изграждане на капацитет

ТАБЛИЦА 2: КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ВИД ДЕЙСТВИЕ“

001

Разработване на национални стратегии

002

Изграждане на капацитет

003

Образование и обучение за граждани на трети държави

004

Разработване на статистически инструменти, методи и показатели

005

Обмен на информация и най-добри практики

006

Съвместни действия/операции (между ДЧ)

007

Кампании и информация

008

Обмен и командироване на експерти

009

Изследвания, пилотни проекти, оценки на риска

010

Подготвителни, мониторингови, административни и технически дейности

011

Предоставяне на услуги за оказване на помощ и подкрепа на граждани на трети държави

012

Инфраструктура

013

Оборудване

ТАБЛИЦА 3: КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ФОРМИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ“

001

Специфично действие

002

Спешно подпомагане

003

Сътрудничество с трети държави

004

Действия в трети държави

005

Действия, изброени в приложение IV

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Допустими действия за оперативна подкрепа

В рамките на специфичната цел за укрепване и развиване на всички аспекти на общата европейска система за убежище, включително нейното външно измерение, и специфичната цел за принос за борбата с незаконната миграция и осигуряване на ефективност на връщането и обратното приемане в трети държави, оперативната подкрепа покрива:

—  разходи за персонал;

—  разходи за обслужване, като например поддръжка или подмяна на оборудване;

—  разходи за обслужване, като например поддръжка и ремонт на инфраструктура;

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Показатели за крайните продукти и резултатите по член 28, параграф 3

-1  Всички основни показатели за изпълнението, изброени по-долу, се групират по пол и възраст. [Изм. 242]

Специфична цел 1: Укрепване и развиване на всички аспекти на общата европейска система за убежище, включително нейното външно измерение:

1.  Брой лица от целеви групи, на които е предоставена помощ с подкрепата на Фонда;

а)  Брой лица от целеви групи, които се ползват от информация и помощ по време на процедурите по предоставяне на убежище;

б)  Брой лица от целеви групи, които се ползват от правна помощ и представителство;

в)  Брой уязвими лица, жертви на трафик на хора и непридружени ненавършили пълнолетие лица, които се ползват от специална помощ.

2.  Капацитет (брой места) на нова инфраструктура за настаняване във връзка с приемането, създадена съгласно общите изисквания за условия на приемане, изложени в достиженията на правото на Съюза, и капацитет на съществуващата инфраструктура за настаняване във връзка с приемането, подобрена съгласно същите изисквания, в резултат на подкрепени по линия на Фонда проекти, и дял от общия капацитет за настаняване във връзка с приемането;

3.  Брой места, пригодени за непридружени ненавършили пълнолетие лица, подкрепяни от Фонда, в сравнение с общия брой места, пригодени за непридружени ненавършили пълнолетие лица;

4.  Брой лица, обучени с подкрепа от Фонда по въпроси, свързани с убежището, и този брой като процент от общия брой служители, обучени по тези въпроси;

5.  Брой кандидати за международна закрила, прехвърлени с подкрепа от Фонда от една държава членка в друга;

6.  Брой презаселени с подкрепата на Фонда лица.

Специфична цел 1а: Подкрепа за законната миграция към държавите членки:

1.  Брой сини карти на Съюза, издадени с подкрепата на Фонда.

2.  Брой лица, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, на които е предоставен съответният статут с подкрепата на Фонда;

3.  Брой кандидати за събиране на семейството, които действително са събрани със семействата си с подкрепата на Фонда.

4.  Брой граждани на трети държави, получили разрешения за дългосрочно пребиваване с подкрепата на Фонда. [Изм. 243]

Специфична цел 2: Подкрепа за законната миграция към държавите членки, включително Пинос за интеграцията на гражданите на трети държави: [Изм. 244]

1.  Брой лица, участвали в мерки преди заминаването, подкрепени от Фонда.

2.  Брой местни и регионални органи, които са изпълнили мерки за интеграция с подкрепата на Фонда.

2а.  Брой лица, участвали в подкрепени от Фонда мерки за интеграция, които впоследствие са получили работа. [Изм. 245]

2б.  Брой лица, които са участвали в подкрепени от Фонда мерки за интеграция и които впоследствие са получили диплома в една от държавите членки. [Изм. 246]

3.  Брой лица, участвали в мерки, подкрепени от Фонда, насочени към:

а)  образование и обучение;

б)  интегриране на пазара на труда;

в)  достъп до основни услуги; и

г)  активно участие и социално приобщаване.

4.  Брой лица, участвали в подкрепени от Фонда мерки за интеграция, докладвали, че мерките са били от полза за тяхната ранна интеграция, в сравнение с общия брой лица, участвали в мерки за интеграция, подкрепяни от Фонда.

4а.  Брой граждани на трети държави, завършили успешно начално, средно или висше образование в държавата членка с подкрепата на Фонда. [Изм. 247]

Специфична цел 3: Принос за борбата с незаконната миграция и осигуряване на ефективност на връщането и обратното приемане в трети държави.

1.  Брой места в центровете за задържане, създадени/обновени с подкрепа от Фонда, в сравнение с общия брой създадени/обновени места в центровете за задържане.

2.  Брой лица, обучени с помощта на Фонда по теми, свързани с връщането.

3.  Брой върнати лица, чието връщане е съфинансирано от Фонда, в сравнение с общия брой върнати лица след заповед за връщане:

а)  лица, които са се върнали доброволно,

б)  лица, които са били изведени.

4.  Брой върнати лица, получили помощ преди или след връщането за подпомагане на реинтеграцията, съфинансирана от Фонда, в сравнение с общия брой връщания, подкрепени от Фонда.

a)  лица, които са се върнали доброволно;

б)  лица, които са били изведени; [Изм. 248]

Специфична цел 3а: Гарантиране на солидарност и справедливо разпределение на отговорностите:

1.  Брой прехвърляния на кандидати за международна закрила, извършени съгласно член 17б от настоящия регламент.

1а.  Брой прехвърляния на лица, на които е предоставена международна закрила, извършени съгласно член 17б от настоящия регламент.

2.  Брой командировани служители или финансова подкрепа, предоставена на държави членки, изправени пред предизвикателства, свързани с миграцията.

3.  Брой презаселени с подкрепата на Фонда лица. [Изм. 249]

(1)ОВ C ,  г., стр. .
(2)ОВ C ,  г., стр. .
(3) Позиция на Европейския парламент от 13 март 2019 г.
(4)Регламент (ЕС) № ../.. на Европейския парламент и на Съвета ...[Регламент за Агенцията в областта на убежището] (OВ L …, [дата] г., стр. ..).
(5) Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 96).
(6) Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (OВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 60).
(7) Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 9).
(8) Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).
(9) Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31).
(10)Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).
(11)Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава (ОВ L 168, 30.6.2009 г., стр. 24).
(12)Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).
(13)Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).
(14)2008/381/ЕО: Решение на Съвета от 14 май 2008 г. за създаване на Европейска мрежа за миграцията (ОВ L 131, 21.5.2008 г., стр. 7).
(15) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2013%3A373%3ATOC
(16)ОВ C ,  г., стр. .
(17)ОВ C ,  г., стр. .
(18)Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
(19)ОВ C ,  г., стр. .
(20)Регламент (ЕС) 2017/13711939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OB L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
(21)Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(22)Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).
(23)COM(2017)0623.
(24)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(25)OВ C ,  г., стр. .
(26)OВ C ,  г., стр. .
(27)OВ C ,  г., стр. .
(28) Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 90).
(29)Директива 2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 г. относно минималните стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на масово навлизане на разселени лица и за мерките за поддържане на баланса между държавите членки в полагането на усилия за прием на такива лица и понасяне на последиците от този прием (ОВ L 212, 7.8.2001 г., стр. 12).
(30)Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 9).
(31)Данните се взимат предвид само в случай на задействане на Директива 2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 г. относно минималните стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на масово навлизане на разселени лица и за мерките за поддържане на баланса между държавите членки в полагането на усилия за прием на такива лица и понасяне на последиците от този прием (ОВ L 212, 7.8.2001 г., стр. 12).
(32)Директива 2004/114/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно условията за прием на граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност (ОВ L 375, 23.12.2004 г., стр. 12).
(33)Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (OВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 21).
(34)Директива 2005/71/ЕО на Съвета от 12 октомври 2005 г. относно специфична процедура за прием на граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност (ОВ L 289, 3.11.2005 г., стр. 15).
(35)Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 г. относно правото на събиране на семейството ( ОВ L 251, 3.10.2003 г., стр. 12).
(36) Директива 2004/81/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. за издаване на разрешение за пребиваване на граждани на трети страни, които са жертви на трафик на хора или са били обект на помощ за незаконна имиграция и които сътрудничат с компетентните органи (ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 19).
(37)Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).
(38)Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава (ОВ L 168, 30.6.2009 г., стр. 24).

Последно осъвременяване: 25 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност