Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0248(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0106/2019

Předložené texty :

A8-0106/2019

Rozpravy :

PV 12/03/2019 - 26
CRE 12/03/2019 - 26

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 11.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0175

Přijaté texty
PDF 492kWORD 123k
Středa, 13. března 2019 - Štrasburk
Zřízení Azylového a migračního fondu ***I
P8_TA(2019)0175A8-0106/2019
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0471),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 78 odst. 2 a čl. 79 odst. 2 a 4 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0271/2018),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanoviska Výboru pro rozvoj a Rozpočtového výboru (A8-0106/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu a Rady přijatý v prvním čtení dne 13. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se zřizuje Azylový, a migrační a integrační fond [pozm. návrh 1]
P8_TC1-COD(2018)0248

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 78 odst. 2, a čl. 79 odst. 2 a 4 a článek 80 této smlouvy, [pozm. návrh 2]

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),

v souladu s řádným legislativním postupem(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  V souvislosti s vyvíjejícími se migračními výzvami, které jsou charakterizovány potřebou podpory silných přijímacích, azylových, integračních a migračních systémů členských států, prevence a přiměřeného zvládání přiměřených a solidárních postupů za účelem zvládnutí naléhavých situací a nahrazování nelegálních a nebezpečných příjezdů legálními a bezpečnými cestami, jsou investice do účinného a koordinovaného řízení migrace v Unii klíčovým předpokladem k dosažení cíle Unie, jímž je vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva podle čl. 67 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie. [pozm. návrh 3]

(2)  Význam koordinovaného přístupu Unie a členských států se odráží v evropském programu pro migraci z května 2015, který zdůraznil potřebu soudržné a jasné společné politiky, jež obnoví důvěru ve schopnost Unie spojit úsilí vyvíjené na evropské i vnitrostátní úrovni s cílem řešit migraci a účinně spolupracovat v souladu se zásadami zásadou solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi členské státy, jak stanoví článek 80 Smlouvy o fungování Evropské unie, a byl potvrzen v přezkumu programu v polovině období v září 2017 a ve zprávách o pokroku z března a května 2018. [pozm. návrh 4]

(3)  Evropská rada ve svých závěrech ze dne 19. října 2017 opětovně potvrdila potřebu prosazovat komplexní, pragmatický a rozhodný přístup k řízení migrace, jehož cílem je obnovit ochranu vnějších hranic a snížit počet nelegálních příjezdů a počet úmrtí na moři a který by měl být založen na flexibilním a koordinovaném využívání všech nástrojů, jež mají Unie a členské státy k dispozici. Evropská rada dále vyzvala k zajištění výrazně lepšího navracení prostřednictvím opatření na úrovni EU i na úrovni členských států, jako jsou účinné readmisní dohody a ujednání. Evropská rada vyzvala mimo jiné k tomu, aby byly zavedeny a rozvíjeny dobrovolné programy v oblasti znovuusídlování. [pozm. návrh 5]

(4)  V rámci úsilí o zajištění komplexního přístupu k řízení migrace založeného na vzájemné důvěře, solidaritě a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy a orgány EU s cílem zajistit společnou udržitelnou azylovou a přistěhovaleckou politiku Unie by měly být členské státy podporovány odpovídajícími finančními prostředky v podobě Azylového, a migračního a integračního fondu (dále jen „fond“). [pozm. návrh 6]

(4a)   Fond by měl plně respektovat lidská práva a měl by být v souladu s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030, zásadou soudržnosti politik ve prospěch rozvoje stanovenou v článku 208 SFEU a se závazky přijatými na mezinárodní úrovni v souvislosti s migrací a azylem, zejména s globálním paktem o uprchlících a globálním paktem o bezpečné, řízené a legální migraci. [pozm. návrh 7]

(4b)   Řízení migračního fondu z rozvojového hlediska by mělo zohledňovat jednotlivé základní příčiny migrace, jako jsou konflikty, chudoba, nedostatek zemědělské kapacity, vzdělání a nerovnost. [pozm. návrh 8]

(5)  Tento fond Činnosti podporované tímto fondem by měl měly být prováděn prováděny v plném souladu s právy a zásadami zakotvenými v Listině základních práv Evropské unie, včetně práva na ochranu osobních údajů, a s mezinárodními závazky Unie a členských zemí v oblasti základních práv, včetně Úmluvy OSN o právech dítěte (UNCRC) a Ženevské úmluvy o postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 ve znění Newyorského protokolu ze dne 31. ledna 1967. [pozm. návrh 9]

(5a)  Při provádění fondu by měly být dodržovány a prosazovány zásady rovnosti žen a mužů a nediskriminace, které patří mezi klíčové hodnoty Unie. Fond by neměl podporovat žádnou činnost, která přispívá k jakékoli formě segregace nebo sociálního vyloučení. [pozm. návrh 10]

(5b)  Při provádění fondu by měly být upřednostněny činnosti, které řeší situaci nezletilých osob bez doprovodu a odloučených od rodiny včasnou identifikací a registrací, a činnosti, jež jsou v nejlepším zájmu dítěte. [pozm. návrh 11]

(6)  Fond by měl navazovat na výsledky a investice dosažené s podporou svých předchůdců: Evropského uprchlického fondu zřízeného rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí zřízeného rozhodnutím Rady 2007/435/ES, Evropského návratového fondu zřízeného rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES na období 2007–2013 a Azylového, migračního a integračního fondu zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 na období 2014–2020. Měl by zároveň zohlednit veškerý relevantní nový vývoj.

(7)  Fond by měl přispívat k solidaritě mezi členskými státy a k účinnému řízení migračních toků mimo jiné podporou společných opatření v oblasti azylu včetně úsilí členských států, pokud jde o přijímání osob, které potřebují mezinárodní ochranu, prostřednictvím znovuusídlování, přijímání z humanitárních důvodů a přemísťování žadatelů o mezinárodní ochranu nebo osob požívajících mezinárodní ochrany mezi členskými státy, posilováním ochrany ohrožených žadatelů o azyl, např. dětí, podporou integračních strategií a účinnější politiky legální migrace, s cílem vytvořením bezpečných a legálních cest do Unie, což by mělo rovněž pomoci zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost Unie a budoucnost jejího sociálního modelu a omezit faktory motivující k nelegální migraci na základě udržitelné návratové a readmisní politiky. Jako nástroj vnitřní politiky Unie a jediný nástroj financování v oblasti azylu a migrace na úrovni Unie by měl fond především podporovat činnosti v oblasti azylu a migrace v Unii. V rámci stanovených limitů a s výhradou vhodných ochranných opatření . Fond by však Fond měl podporovat posilování prohlubování spolupráce s třetími zeměmi s cílem posílit řízení toků žadatelů o azyl či jiný druh mezinárodní ochrany, a vytvořit způsoby legální migrace, bojovat proti nelegální migraci a sítím pašeráků a obchodníků s lidmi a zajistit udržitelnost navracení do třetích zemí, a účinné zpětné přebírání třetími zeměmi stejně jako opětovné začlenění do společnosti ve třetích zemích. [pozm. návrh 12]

(8)  Migrační krize zdůraznila potřebu reformy společného evropského azylového systému s cílem zajistit účinné azylové řízení, které by zabránilo druhotnému pohybu osob a rostoucí počet úmrtí ve Středomoří, k nimž došlo během uplynulých let, zdůraznily potřebu reformy společného evropského azylového systému a zavedení jednak spravedlivějšího a poskytovalo jednotné a vhodné podmínky pro přijímání žadatelů účinnějšího systému určování příslušnosti členských států, pokud jde o žadatele o mezinárodní ochranu, jednotné normy pro udělování mezinárodní ochrany snahy členských států o znovuusídlování a odpovídající práva a výhody jednak rámce pro osoby požívající mezinárodní ochrany přijímání z humanitárních důvodů s cílem zvýšit celkový počet celosvětově dostupných míst pro znovuusídlení. Zároveň bylo je zapotřebí reformy, jež zavede jednak spravedlivější která zajistí, že bude zavedeno účinné a účinnější systém určování příslušnosti členských států, pokud jde o žadatele přístupné azylové řízení založené na dodržování práv a budou existovat jednotné a vhodné podmínky pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu, jednak rámec Unie jednotné normy pro udělování mezinárodní ochrany, odpovídající práva a výhody pro úsilí členských států v oblasti znovuusídlování osoby požívající mezinárodní ochrany a účinné a účelné postupy pro navracení nelegálních migrantů. Proto je vhodné, aby fond více podporoval úsilí členských států o plné a řádné provádění reformovaného společného evropského azylového systému. [pozm. návrh 13]

(9)  Fond by měl rovněž doplňovat a posilovat činnosti Agentury Evropské unie Evropského podpůrného úřadu pro azyl zřízené nařízením (EU) ../.. [nařízení o Agentuře EU pro azyl](4) otázky azylu s cílem usnadnit a zlepšit fungování společného evropského azylového systému na základě koordinace a posílení praktické spolupráce a výměny koordinace výměn informací mezi členskými státy ohledně azylu, zejména ohledně osvědčených postupů, prosazování unijních a mezinárodních právních předpisů a provozních norem podpory jednotného uplatňování práva Unie v oblasti azylu v zájmu zajištění vysoké jednotnosti založené prostřednictvím příslušných pokynů, včetně provozních norem, v oblasti azylu, založeného na přísných normách ochrany, v oblasti pokud jde o řízení při udělování mezinárodní ochrany, podmínek podmínky přijímání a posuzování potřeb ochrany v celé Unii, což umožní udržitelné a spravedlivé rozdělení žádostí o mezinárodní ochranu. Dále by měl fond usnadnit sbližování při posuzování žádostí o mezinárodní ochranu v celé Unii, podporovat úsilí členských států v oblasti otázkách znovuusídlování a poskytovat členským státům operativní a technickou pomoc při řízení jejich azylových a přijímacích systémů, a to zejména těm státům, jejichž systémy jsou vystaveny nepřiměřenému tlaku. [pozm. návrh 14]

(9a)  Fond by měl podporovat úsilí Unie a členských států spojené se zvyšováním kapacity členských států rozvíjet, monitorovat a hodnotit své azylové politiky s ohledem na povinnosti, jež pro ně vyplývají ze stávajících právních předpisů Unie. [pozm. návrh 15]

(10)  Fond by měl podporovat úsilí Unie a členských států spojené se zvyšováním kapacity členských států rozvíjet, monitorovat a hodnotit své azylové politiky s ohledem na povinnosti, jež pro ně vyplývají ze stávajících právních předpisů Unie při provádění stávajících právních předpisů Unie, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU(5) (směrnice o podmínkách přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu), 2013/32/EU(6) (směrnice o azylovém řízení), 2011/95/EU(7) (směrnice o odborných kvalifikacích) a 2008/115/ES(8) (směrnice o navracení) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013(9) (dublinské nařízení), a současně by měl zajišťovat naprosté dodržování základních práv. [pozm. návrh 16]

(11)  Partnerství a spolupráce s třetími zeměmi jsou základními prvky azylové politiky Unie, jejichž cílem je zajistit odpovídající řízení toků žadatelů o azyl či jiný druh mezinárodní ochrany. Fond by měl poskytovat finanční pobídky k provádění rámce Unie v oblasti znovuusídlování [a přijímání osob z humanitárních důvodů] s cílem nahradit nebezpečné a nelegální příjezdy legálními a bezpečnými možnostmi příjezdu státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, kteří potřebují mezinárodní ochranu, na území členských států, projevit solidaritu se zeměmi v regionech, do nichž nebo uvnitř kterých byl vysídlen velký počet osob, které potřebují mezinárodní ochranu, a to zmírněním tlaku, jemuž tyto země čelí, přispět k dosažení cílů migrační politiky EU zvýšením vlivu Unie vůči třetím zemím a účinně přispívat ke globálním iniciativám v oblasti znovuusídlování tím, že Unie bude na mezinárodních fórech a při jednáních s třetími zeměmi vystupovat jednotně. [pozm. návrh 17]

(11a)  Fond by měl podporovat členské státy v jejich úsilí poskytnout na svém území mezinárodní ochranu a trvalé řešení uprchlíkům a vysídleným osobám, které jsou považovány za způsobilé ke znovuusídlení nebo k přijetí z humanitárních důvodů v rámci příslušných vnitrostátních systémů, které by měly zohledňovat prognózu UNHCR týkající se celosvětových potřeb v oblasti znovuusídlování. Má-li být přínos fondu ambiciózní a efektivní, měl by fond poskytovat každé přijaté či znovuusídlené osobě cílenou pomoc ve formě finančních pobídek. [pozm. návrh 18]

(12)  S ohledem na vysoké úrovně migračních toků do Unie v posledních letech a na důležitost zajištění soudržnosti našich společností je nezbytné podporovat politiky členských států zaměřené na včasnou integraci oprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, a to i v prioritních oblastech uvedených v akčním plánu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, který Komise přijala v roce 2016. [pozm. návrh 19]

(13)  V zájmu zvýšení efektivnosti, dosažení co největší přidané hodnoty Unie a zajištění soudržnosti reakce Unie v oblasti podpory integrace státních příslušníků třetích zemí by měly financování z fondu obdržet specifické akce, které by se měly vzájemně doplňovat s akcemi financovanými z Evropského sociálního fondu plus (ESF+) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) ze strukturálních fondů Unie. Opatření financovaná z tohoto fondu by měla podporovat opatření přizpůsobená potřebám státních příslušníků třetích zemí, která jsou zpravidla prováděna v počáteční fázi počátečních fázích integrace, a horizontální opatření podporující kapacitu členských států v oblasti integrace, zatímco intervence ohledně doplňovaná intervencemi na podporu sociálně-ekonomické integrace státních příslušníků třetích zemí, jež mají dlouhodobější dopad, by měly být financovány z EFRR a ESF+ financovanými ze strukturálních fondů. [pozm. návrh 20]

(13a)   Oblast působnosti integračních opatření by v zájmu zajištění komplexního přístupu k integraci měla rovněž zahrnovat osoby požívající mezinárodní ochrany, přičemž je třeba zohledňovat specifické rysy těchto cílových skupin. Pokud jsou integrační opatření kombinována s přijímáním, měla by příslušná opatření v případě potřeby zahrnovat i žadatele o azyl. [pozm. návrh 21]

(14)  V této souvislosti by orgány členských států odpovědné za provádění fondu měly mít povinnost spolupracovat a zavést mechanismy koordinace s orgány, které členské státy určily pro účely řízení intervencí ESF+ a EFRR strukturálních fondů, a v případě potřeby i s řídicími orgány ESF+, EFRR těchto fondů a dalších fondů Unie, jež přispívají k integraci státních příslušníků třetích zemí. Komise by měla prostřednictvím těchto mechanismů koordinace posoudit soudržnost a doplňkovost fondů a do jaké míry opatření prováděná prostřednictvím každého fondu přispívají k integraci státních příslušníků třetích zemí. [pozm. návrh 22]

(15)  Provádění fondu v této oblasti by mělo být v souladu se společnými základními principy Unie v oblasti integrace, které jsou uvedeny ve Společném programu pro integraci.

(16)  Je vhodné, aby členské státy, které si to přejí, měly možnost stanovit ve svých programech, že integrační opatření mohou zahrnovat nejbližší příbuzné státních příslušníků třetích zemí, a podporovat tak celistvost rodiny v nejlepším zájmu dítěte, je-li to nezbytné pro účinné provádění takových opatření. Za „nejbližší příbuzné“ by měli být považováni manželé(manželky) / partneři(partnerky), jakož i jakákoli osoba s přímými rodinnými vazbami v sestupné či vzestupné linii na státního příslušníka třetí země, na nějž je dané integrační opatření zaměřeno, která by jinak nebyla do oblasti působnosti fondu zahrnuta. [pozm. návrh 23]

(17)  Vzhledem k zásadní úloze místních a regionálních orgánů a organizací občanské společnosti a podporovat tak celistvost rodiny v nejlepším zájmu dítěte, v oblasti integrace a pro usnadnění přímého přístupu těchto subjektů k financování na úrovni Unie by měl fond usnadňovat provádění integračních opatření místními a regionálními orgány nebo organizacemi občanské společnosti, mimo jiné využitím tematického nástroje a prostřednictvím vyšší míry spolufinancování v případě těchto opatření a prostřednictvím využití specializované složky tematického nástroje, pokud mají tyto místní a regionální orgány pravomoc provádět integrační opatření. [pozm. návrh 24]

(18)  Vzhledem k dlouhodobým hospodářským a demografickým výzvám, kterým Unie čelí, a vzhledem ke stále více globalizované povaze migrace je nezbytné vytvořit dobře fungující způsoby legální migrace do Unie s cílem zachovat atraktivitu Unie jako destinace pro migranty legální migraci, jež odpovídá hospodářským a společenským potřebám členských států, a zajistit udržitelnost sociálních systémů a růstu hospodářství Unie a současně chránit migrující pracovníky před pracovním vykořisťováním. [pozm. návrh 25]

(19)  Fond by měl podporovat členské státy při zavádění strategií zaměřených na organizování a rozšiřování způsobů legální migrace, posílit jejich celkovou kapacitu vypracovávat, provádět, monitorovat a hodnotit veškeré strategie a politiky týkající se přistěhovalectví a integrace, jakož i politiky a opatření zaměřené na oprávněně pobývající státní příslušníky třetích zemí, a to včetně právních nástrojů Unie zejména nástroje Unie pro legální migraci. Fond by měl také podporovat výměnu informací a osvědčených postupů a spolupráci mezi různými správními útvary a úrovněmi správy i mezi členskými státy. [pozm. návrh 26]

(20)  Účinná a důstojná návratová politika je nedílnou součástí komplexního přístupu k migraci, o nějž Unie a její členské státy usilují. Fond by měl podporovat a povzbuzovat členské státy v jejich úsilí s ohledem na účinné provádění a další rozvoj společných norem pro navracení – s důrazem na dobrovolné návraty –, tedy norem, stanovených zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES(10), a integrovaného a koordinovaného přístupu k řízení návratů. V zájmu udržitelných návratových politik by fond měl podporovat rovněž související opatření ve třetích zemích, jako je například opětovné začlenění navrácených osob usnadnění a zaručení bezpečného a důstojného navracení a zpětného přebírání, jakož i udržitelného opětovné začlenění, jak jsou zakotveny v globálním paktu o migraci, by měl fond podporovat rovněž související opatření ve třetích zemích. [pozm. návrh 27]

(21)  Členské státy by měly upřednostňovat dobrovolný návrat a zajišťovat účinné, bezpečné a důstojné navracení nelegálních migrantů. Fond by měl tedy poskytovat přednostní podporu akcím týkajícím se dobrovolných návratů. Za účelem podpory dobrovolného návratu Pro účely této podpory by členské státy měly stanovit příslušné pobídky, jako je například preferenční zacházení ve formě rozšířené pomoci při návratu a dlouhodobá podpora při opětovném začleňování. Tento druh dobrovolného návratu dobrovolných návratů je z hlediska nákladové efektivnosti v zájmu vracejících se osob i v zájmu příslušných orgánů. Při všech činnostech nebo rozhodnutích týkajících se migrujících dětí, a to i při navracení, by měl být v prvé řadě brán v potaz nejlepší zájem dítěte a současně by mělo být zohledňováno právo dítěte vyjádřit svůj názor. [pozm. návrh 28]

(22)  Dobrovolné a nucené Ačkoliv by dobrovolné návraty měly mít přednost před nucenými návraty, obě tyto formy navracení jsou však nicméně navzájem propojené a jejich účinky se navzájem posilují, a členské státy by proto měly být povzbuzovány k posilování doplňkovosti obou těchto forem navracení. Důležitým prvkem přispívajícím k zajištění integrity azylových systémů a systémů legální migrace je možnost vyhoštění. Z fondu by tedy měla být podporována opatření členských států zaměřená na usnadnění a provádění vyhoštění, případně v souladu s normami stanovenými v právu Unie a při plném respektování základních práv a důstojnosti navracených osob. Fond by měl podporovat opatření týkající se navracení dětí výhradně tehdy, pokud je návrat založen na kladném posouzení nejlepšího zájmu dítěte. [pozm. návrh 29]

(23)  Specifická podpůrná opatření určená vracejícím se osobám v členských státech a v zemích návratu, se zvláštním zaměřením na jejich humanitární potřeby a potřeby v oblasti ochrany, mohou zlepšit podmínky návratu a posílit jejich opětovné začlenění do společnosti. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zranitelným skupinám. Rozhodnutí o navrácení by se měla zakládat na komplexním a pečlivém posouzení situace v zemi původu, včetně vyhodnocení absorpční kapacity na místní úrovni. K zajištění udržitelnosti, bezpečnosti a účinnosti navracení přispívají specifická opatření a akce na podporu zemí původu, a zejména zranitelných osob. Tato opatření je třeba provádět s aktivním zapojením místních orgánů, občanské společnosti a diaspor. [pozm. návrh 30]

(24)  Dohody Formální dohody o zpětném přebírání osob a jiná ujednání jsou nedílnou jsou nedílnou a klíčovou součástí návratové politiky Unie a ústředním nástrojem účinného řízení migračních toků, neboť usnadňují rychlé navracení nelegálních migrantů. Tyto dohody a ujednání představují důležitý prvek v rámci dialogu a spolupráce se třetími zeměmi původu a tranzitu nelegálních migrantů a fond by měl v zájmu účinnosti návratových politik na úrovni členských států i Unie by mělo být podporováno politik účinného, bezpečného a důstojného navracení v rámci stanovených limitů a s výhradou vhodných ochranných opatření podporovat jejich provádění ve třetích zemích. [pozm. návrh 31]

(25)  Vedle podpory navracení, jak je stanoveno integrace státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti v tomto nařízení členských státech by měl fond podporovat rovněž jiná další opatření pro boj proti nelegální migraci, zabývat se faktory motivujícími k nelegální migraci nebo obcházení stávajících obchodování s migranty, podporovat a usnadňovat vytváření právních předpisů v oblasti migrace, a tím zajišťovat integritu imigračních systémů členských států v zemích původu, a to v plném souladu se zásadou soudržnosti politik ve prospěch udržitelného rozvoje. [pozm. návrh 32]

(26)  Zaměstnávání nelegálních migrantů je faktorem podněcujícím nelegální migraci a podkopává vytváření politiky mobility pracovních sil založené na systémech legální migrace a ohrožuje práva migrujících pracovníků, v důsledku čehož jsou zranitelní vůči porušování a zneužívání práv. Fond by proto měl přímo nebo nepřímo podporovat členské státy při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES(11), která zakazuje zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, stanoví mechanismus pro podávání stížností a zpětné vymáhání mezd pro zneužívané pracovníky a stanoví sankce vůči zaměstnavatelům, kteří tento zákaz porušují. [pozm. návrh 33]

(26a)   Členské státy by měly podporovat žádosti občanské společnosti a sdružení pracovníků, jako je žádost o vytvoření evropské sítě pracovnic a pracovníků v oblasti přijímání, která by spojovala všechny pracovnice a pracovníky v Evropě, kteří působí v oblasti migrace, s cílem umožnit důstojné přijímání, přístup k migraci založený na lidských právech a výměnu osvědčených postupů v oblasti přijímání a pracovních příležitostí pro migranty. [pozm. návrh 34]

(27)  Fond by měl přímo nebo nepřímo podporovat členské státy při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU(12), která obsahuje ustanovení o pomoci obětem obchodování s lidmi a o jejich podpoře a ochraně. Tato opatření by měla zohledňovat specifický charakter obchodování s lidmi v závislosti na jejich pohlaví. Při provádění fondu by měly členské státy zohledňovat skutečnost, že osobám, které jsou nuceny opustit své obvyklé bydliště z důvodu náhlé nebo postupné změny životního prostředí související s klimatem, jež nepříznivě ovlivňuje jejich život nebo životní podmínky, hrozí velké nebezpečí, že se stanou obětí obchodování s lidmi. [pozm. návrh 35]

(27a)  Fond by měl zejména podporovat identifikaci zranitelných žadatelů o azyl, jako jsou nezletilé osoby bez doprovodu nebo oběti mučení nebo jiných závažných forem násilí, a opatření řešící potřeby těchto osob, jak je uvedeno v acquis Unie v oblasti azylu. [pozm. návrh 36]

(27b)  Aby bylo dosaženo spravedlivého a transparentního rozdělení zdrojů mezi cíle fondu, měla by být zajištěna minimální výše výdajů na určité cíle, ať už v rámci přímého, nepřímého nebo sdíleného řízení. [pozm. návrh 37]

(28)  Fond by měl doplňovat a posilovat činnosti prováděné v oblasti navracení Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž, zřízenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624(13), a přispívat tak k účinnému provádění evropské integrované správy hranic podle článku 4 uvedeného nařízení aniž by této agentuře poskytoval dodatečný tok financování, pro něž rozpočtový orgán určuje roční rozpočet, který by měl agentuře umožnit plnění všech jejích úkolů. [pozm. návrh 38]

(29)  Je třeba usilovat o součinnost, soulad, doplňkovost a efektivnost ve vztahu k jiným fondům Unie a zabránit jakémukoli překrývání akcí či rozporu mezi nimi. [pozm. návrh 39]

(30)  Opatření Prioritou tohoto fondu by mělo být financování akcí na území Unie. Fond může financovat akce ve třetích zemích a ve vztahu k těmto zemím, která jsou podporována z podporovaným z fondu a tyto akce by měly být z finančního hlediska omezené, ovšem současně přiměřené plnění cílů fondu, které jsou stanoveny v článku 3 tohoto nařízení, a na tyto akce by se měla vztahovat vhodná ochranná opatření. Tyto akce by měly doplňovat ostatní akce mimo Unii, které získávají podporu prostřednictvím nástrojů Unie pro financování vnější činnosti. Při provádění těchto akcí by se mělo zejména dbát na plný soulad a doplňkovost se zásadami a obecnými cíli vnější činnosti a zahraniční politiky Unie, jež se vážou k dané zemi či regionu a k mezinárodním závazkům Unie. V souvislosti s vnějším rozměrem by se měl fond zaměřit na podporu prohlubování spolupráce se třetími zeměmi a posílení klíčových aspektů řízení migrace v oblastech zájmu migrační politiky Unie Měla by být respektována zásada soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, jak je stanovena v bodu 35 Evropského konsensu o rozvoji. Během poskytování mimořádné pomoci by měl být zajištěn soulad s humanitárními zásadami uvedenými v Evropském konsensu o humanitární pomoci. [pozm. návrh 40]

(31)  Financování z rozpočtu Unie by se mělo zaměřovat na činnosti, u nichž může intervence Unie ve srovnání s akcemi prováděnými samotnými členskými státy přinést přidanou hodnotu. Finanční podpora poskytovaná v rámci tohoto nařízení by měla přispět zejména k solidaritě mezi členskými státy v oblasti azylu a migrace v souladu s článkem 80 SFEU a k posilování vnitrostátních kapacit a kapacit Unie v oblasti azylu a migrace. [pozm. návrh 41]

(32)  Lze mít za to, že členský stát nedodržuje příslušné acquis Unie, včetně využívání operační podpory z tohoto fondu, jestliže neplní své povinnosti stanovené Smlouvami v oblasti azylu a navracení, jestliže existuje zjevné riziko závažného porušení hodnot Unie členským státem při provádění acquis týkajícího se azylu a navracení nebo jestliže hodnotící zpráva v rámci schengenského hodnotícího a monitorovacího mechanismu nebo v rámci mechanismu Agentury Evropské unie pro azyl pro monitorování a hodnocení zjistí nedostatky v příslušné oblasti.

(33)  Fond by měl odrážet potřebu zvýšené flexibility a zjednodušení a současně splňovat požadavky v oblasti předvídatelnosti a zajišťovat spravedlivé a transparentní rozdělování zdrojů s cílem splnit politické a specifické cíle stanovené v tomto nařízení. Provádění fondu by se mělo řídit zásadami efektivnosti, účinnosti a kvality vynakládání prostředků. Dále by provádění fondu mělo být co nejvíce uživatelsky vstřícné. [pozm. návrh 43]

(34)  Toto nařízení by mělo členským státům určit počáteční částky sestávající z pevně stanovené částky a z částky vypočtené na základě kritérií stanovených v příloze I, které odrážejí potřeby a tlak, s nimiž se jednotlivé členské státy setkávají v oblasti azylu, migrace, integrace a navracení. Zvláštní pozornost by měla být věnována ostrovním společnostem, které čelí nepřiměřeným problémům spojeným s migrací. [pozm. návrh 44]

(35)  Tyto počáteční částky by měly tvořit základ pro dlouhodobé investice členských států. S cílem zohlednit změny migračních toků, řešit potřeby v oblasti řízení azylových a přijímacích systémů a integrace oprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, rozvíjet legální migraci a bojovat proti nelegální migraci prostřednictvím účinné a udržitelné návratové politiky v souladu s lidskými právy by s přihlédnutím k míře čerpání prostředků měla být členským státům v polovině období přidělena dodatečná částka. Tato částka by měla vycházet z nejnovějších dostupných statistických údajů, jak je stanoveno v příloze I, které budou odrážet změny základní situace členských států. [pozm. návrh 45]

(36)  S cílem přispět k dosažení politického cíle fondu by členské státy a Komise měly zajistit, aby jejich programy členských států zahrnovaly akce zaměřené přispívající k dosažení každého ze specifických cílů tohoto nařízení. Dále by měly zajistit, aby přidělování finančních prostředků na specifické cíle tohoto nařízení sloužilo těmto cílům co nejlépe a bylo založeno na nejaktuálnějších potřebách, aby programy zahrnovaly minimální úroveň výdajů s ohledem na tyto cíle, aby sdílení zdrojů pro cíle bylo úměrné problémům, aby byly zvolené priority v souladu s prováděcími opatřeními stanovenými v příloze II a aby přidělování zdrojů na jednotlivé cíle zajišťovalo splnění ústředního politického cíle. [pozm. návrh 46]

(37)  Vzhledem k tomu, že se výzvy v oblasti migrace neustále vyvíjejí, je třeba přizpůsobit přidělování finančních prostředků změnám migračních toků. Aby bylo možné reagovat na naléhavé potřeby a změny politických priorit a priorit Unie a směrovat finanční prostředky k akcím s vysokou přidanou hodnotou Unie, bude část finančních prostředků pravidelně prostřednictvím tematického nástroje přidělována na specifické akce, akce Unie, akce místních a regionálních orgánů, mimořádnou pomoc, znovuusídlování a na poskytování další podpory pro členské státy přispívající k úsilí v rámci solidarity a sdílení odpovědnosti. [pozm. návrh 47]

(38)  Členské státy by měly být prostřednictvím vyššího příspěvku Unie podporovány v tom, aby část svých finančních prostředků přidělených na program použily pro financování akcí uvedených v příloze IV.

(38a)  Fond by měl podporovat úsilí členských států o plné a řádné provádění acquis Unie v oblasti azylu, včetně poskytování odpovídajících podmínek přijímání žadatelům o mezinárodní ochranu a osobám požívajícím mezinárodní ochrany, s cílem zajistit správné určení jejich postavení v souladu se směrnicí 2011/95/EU a o uplatňování spravedlivého a účinného azylového řízení, zejména pokud je toto úsilí zaměřeno na nezletilé bez doprovodu, u nichž jsou náklady vyšší. Členské státy by proto měly obdržet paušální částku za každého nezletilého bez doprovodu, jenž obdržel mezinárodní ochranu, avšak tato paušální částka by neměla být kumulativní k dodatečným finančním prostředkům poskytovaným podle tohoto nařízení na znovuusídlení. [pozm. návrh 48]

(39)  Část zdrojů, které jsou ve fondu k dispozici, lze také přidělit na programy členských států pro provádění specifických akcí nad rámec jejich počátečního přídělu. Tyto specifické akce by měly být vymezeny na úrovni Unie a měly by zahrnovat akce vyžadující spolupráci nebo akce nezbytné pro řešení vývoje v Unii, jenž vyžaduje poskytnutí dalších finančních prostředků jednomu nebo více členským státům.

(40)  Fond by měl přispívat na podporu provozních nákladů souvisejících s oblastí azylu a navracení imigrace a umožnit členským státům udržovat si kapacity nezbytné pro tuto službu, kterou vykonávají pro Unii jako celek. Tato podpora spočívá v plné náhradě zvláštních nákladů souvisejících s cíli fondu a měla by být nedílnou součástí programů členských států. [pozm. návrh 49]

(41)  S cílem doplnit provádění politického cíle tohoto fondu na vnitrostátní úrovni prostřednictvím programů členských států by měl fond rovněž poskytovat podporu pro akce na úrovni Unie. Tyto akce by měly sloužit k obecným strategickým účelům v působnosti intervence fondu v souvislosti s analýzou politiky a inovacemi, vzájemným učením a partnerstvími na nadnárodní úrovni a se zkoušením nových iniciativ a akcí na úrovni celé Unie, a zároveň respektovat nutnost poskytovat spravedlivým a transparentním způsobem přiměřené financování k dosažení cílů fondu. Prostřednictvím těchto akcí by měla být zajištěna ochrana základních práv při provádění fondu. [pozm. návrh 50]

(42)  Za účelem posílení kapacity Unie okamžitě řešit jednak nepředvídatelné nepředvídatelný velký nebo nepřiměřeně silné migrační tlaky v jednom neúměrný příliv státních příslušníků třetích zemí do jednoho či více členských státech, které se vyznačují velkým nebo neúměrným přílivem státních příslušníků třetích zemí a které kladou států, který klade značné a naléhavé nároky na jejich přijímací a zajišťovací zařízení, azylové systémy a řízení a systémy a postupy řízení migrace, jednak silné migrační tlaky nebo migrační výzvy či značné potřeby v oblasti znovuusídlování ve třetích zemích z důvodu politického vývoje, konfliktů nebo konfliktů přírodních katastrof by mělo být možné poskytnout mimořádnou pomoc v souladu s rámcem stanoveným v tomto nařízení. [pozm. návrh 51]

(43)  Toto nařízení by mělo zajistit pokračování činnosti Evropské migrační sítě zřízené rozhodnutím Rady 2008/381/ES(14) a stanovit finanční pomoc v souladu s cíli a úkoly této sítě.

(44)  Politický cíl tohoto fondu bude rovněž zohledněn prostřednictvím finančních nástrojů a rozpočtové záruky v rámci příslušných oken programu InvestEU. Finanční podpora by měla být využívána k tomu, aby přiměřeným způsobem řešila selhání trhu nebo suboptimální investiční situace, a akce by neměly zdvojovat ani vytlačovat soukromé financování nebo narušovat hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Akce by měly mít jasnou evropskou přidanou hodnotu. [pozm. návrh 52]

(45)  Toto nařízení stanoví finanční krytí celého Azylového a migračního fondu, které má představovat hlavní referenční částku ve smyslu [odkaz bude dle potřeby aktualizován v souladu s novou interinstitucionální dohodou: bodu 17 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(15)] pro Evropský parlament a Radu během ročního rozpočtového procesu.

(46)  Na tento fond se vztahuje nařízení (EU) …/… [finanční nařízení]. Stanoví pravidla pro plnění rozpočtu Unie, včetně pravidel týkajících se grantů, cen, zadávání veřejných zakázek, nepřímého plnění, finanční pomoci, finančních nástrojů a rozpočtových záruk.

(47)  Za účelem provádění akcí v rámci sdíleného řízení by měl být fond součástí soudržného rámce tvořeného tímto nařízením, finančním nařízením a nařízením (EU) …/2021 [nařízení o společných ustanoveních]. V případě odporujících si ustanovení má toto nařízení přednost před nařízením (EU) č. X [nařízení o společných ustanoveních]. [pozm. návrh 53]

(48)  Nařízení (EU) …/2021 [nařízení o společných ustanoveních] zavádí Mimo rámec pro činnost Evropského fondu stanovující finanční pravidla společná pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu plus (ESF+), Fondu soudržnosti, Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF), několik fondů Unie včetně Azylového a migračního fondu (AMF), Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) a nástroje pro správu hranic migračníhovíza (BMVI), který je součástí integračního fondu pro integrovanou správu hranic (IBMF dále jen AMIF), a stanoví zejména pravidla týkající se programování, monitorování a hodnocení, řízení a kontroly finančních prostředků Unie prováděných v rámci sdíleného řízení. Je proto nezbytné upřesnit cíle Azylového a migračního fondu AMIF a stanovit zvláštní ustanovení pro typ činností, které mohou být z tohoto fondu financovány. [pozm. návrh 54]

(49)  Druhy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by měly být voleny na základě jejich schopnosti dosáhnout specifických cílů akcí a přinášet výsledky, při zohlednění zejména nákladů na kontroly, administrativní zátěže a očekávaného rizika neplnění. Při tom by se mělo zvážit využití jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování nesouvisejícího s náklady podle čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.

(50)  V souladu s finančním nařízením(16), nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013(17), nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95(18), nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96(19) a nařízením Rady (EU) 2017/1939(20) mají být finanční zájmy Unie chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně prevence, odhalování, nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a podvodů, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených či nesprávně použitých finančních prostředků a případného ukládání správních nebo trestních sankcí. Zejména může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 správní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jiným trestným činům poškozujícím finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a jiné protiprávní jednání poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371(21). V souladu s finančním nařízením musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva. Členské státy musí plně spolupracovat a institucím, agenturám a orgánům Unie na ochranu finančních zájmů Unie poskytnout veškerou potřebnou podporu. Výsledky vyšetřování nesrovnalostí a podvodů v souvislosti s fondem je třeba zpřístupnit Evropskému parlamentu. [pozm. návrh 55]

(51)  Na toto nařízení se použijí horizontální finanční pravidla přijatá Evropským parlamentem a Radou na základě článku 322 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tato pravidla jsou stanovena ve finančním nařízení a určují zejména postup pro sestavování a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání veřejných zakázek, cen a nepřímého plnění, jakož i kontrolu odpovědnosti účastníků finančních operací. Pravidla přijatá na základě článku 322 Smlouvy o fungování EU se rovněž vztahují na ochranu rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech, neboť dodržování zásad právního státu je základním předpokladem pro řádné finanční řízení a účinné financování z EU.

(51a)  Pokud by byla jasnými důkazy zpochybněna legalita projektů, legalita a správnost financování nebo výkonnost projektů na základě odůvodněného stanoviska Komise týkajícího se nesplnění povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování EU, měla by Komise zajistit, že na tyto projekty nebudou k dispozici žádné finanční prostředky. [pozm. návrh 56]

(52)  Podle článku 94 rozhodnutí Rady 2013/755/EU(22) jsou osoby a subjekty usazené v zámořských zemích a územích způsobilé k získání finančních prostředků s výhradou pravidel a cílů fondu a případných režimů použitelných na členský stát, s nímž je příslušná zámořská země nebo území spojeno.

(53)  Podle článku 349 Smlouvy o fungování EU a v souladu se sdělením Komise „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“(23), které Rada schválila ve svých závěrech ze dne 12. dubna 2018, by příslušné členské státy měly zajistit, aby jejich národní strategie a programy řešily specifické výzvy, jimž nejvzdálenější regiony čelí při řízení migrace. Fond podpoří tyto členské státy přiměřenými zdroji s cílem pomoci těmto regionům s udržitelným řízením migrace a řešením případných situací, kdy jsou vystaveny tlaku.

(53a)   V průběhu procesu programování, provádění a hodnocení programů financovaných z fondu by měly být vedeny konzultace s organizacemi občanské společnosti a s místními a regionálními orgány i vnitrostátními parlamenty v členských státech a ve třetích zemích. [pozm. návrh 57]

(54)  Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 je třeba fondy hodnotit na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních požadavků na monitorování, zároveň je však třeba zamezit nadměrné regulaci a administrativní zátěži, zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou v příslušných případech zahrnovat měřitelné ukazatele včetně kvalitativních a kvantitativních ukazatelů jakožto základ pro hodnocení účinků fondů v praxi. Aby bylo možné výsledky dosažené tímto fondem měřit, je třeba stanovit společné ukazatele a související cíle pro každý specifický cíl fondu. Prostřednictvím těchto společných ukazatelů a účetního výkaznictví by Komise a členské státy měly monitorovat provádění fondu. v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu Aby mohla Komise řádně plnit svou dozorčí úlohu, musí být schopna stanovit částky skutečně vynaložené z fondu v daném roce. Členské státy by proto měly při předkládání ročních účetních závěrek svého vnitrostátního programu Komisi rozlišovat mezi zpětně získanými částkami, platbami předběžného financování konečným příjemcům a úhradami výdajů, které skutečně vznikly. Pro usnadnění auditu a monitorování provádění fondu by Komise měla do své výroční zprávy o provádění fondu zahrnout tyto částky, stejně jako výsledky monitorování a provádění akcí fondu na místní, regionální, vnitrostátní a unijní úrovni včetně konkrétních projektů a partnerů. Komise by měla každoročně předkládat Evropskému parlamentu a Radě shrnutí přijatých výročních zpráv o výkonnosti. Zprávy informující o výsledcích monitorování a popisující provádění akcí v rámci fondu na úrovni členských států i na úrovni Unie by měly být veřejně dostupné a Rady (EU) ... / 2021 [nařízení společných ustanoveních] a tímto nařízením předkládány Evropskému parlamentu. [pozm. návrh 58]

(55)  S ohledem na význam boje proti změně klimatu v souladu se závazkem Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj bude tento fond přispívat k začleňování oblasti klimatu a k dosahování obecného cíle 25 % výdajů EU na podporu cílů v oblasti klimatu v období VFR na roky 2021–2027 a ročního cíle 30 % co nejdříve, a nejpozději do roku 2027. Příslušné akce budou identifikovány během přípravy a provádění fondu a znovu posouzeny v souvislosti s příslušnými hodnoceními a postupy přezkumu. [pozm. návrh 59]

(56)  Za účelem doplnění a změny jiných než podstatných prvků tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o akce způsobilé pracovní programy pro tematický nástroj, seznam akcí způsobilých pro podporu nástrojem z přílohy III, seznam akcí způsobilých k vyšší míře spolufinancování podle přílohy IV, operační podporu podle přílohy VII a další rozvoj společného rámce pro monitorování a hodnocení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni a s organizacemi občanské společnosti, včetně organizací migrantů a uprchlíků, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. [pozm. návrh 60]

(57)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(24). Pro prováděcí akty, jež členským státům ukládají společné povinnosti, zejména informační povinnost vůči Komisi, by se měl použít přezkumný postup a pro přijímání prováděcích aktů, jež stanoví způsoby poskytování informací Komisi v rámci programování a podávání zpráv, by se měl vzhledem k jejich čistě technické povaze použít poradní postup.

(58)  Jelikož cíle cílů tohoto nařízení, kterým jimiž je zlepšovat solidaritu mezi členskými státy, přispívat k účinnému řízení migračních toků v rámci Unie v souladu se společnou azylovou politikou, společnou politikou týkající se mezinárodní a k provádění, posilování a rozvoji společné politiky v oblasti azylu, doplňkové ochrany a dočasné ochrany a společnou přistěhovaleckou politikou společné přistěhovalecké politiky, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy jednajícími samostatně a může ho být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle. [pozm. návrh 61]

(59)  V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení [Spojeného království] a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, [se Irsko neúčastní přijímání tohoto nařízení, a proto pro ně není závazné ani použitelné / Irsko oznámilo své přání účastnit se přijímání a používání tohoto nařízení].

(60)  V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(61)  Je vhodné uvést dobu použitelnosti tohoto nařízení do souladu s dobou použitelnosti nařízení Rady (EU, Euratom) .../2021 [nařízení o víceletém finančním rámci],

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

1.  Tímto nařízením se zřizuje Azylový, a migrační a integrační fond (dále jen „fond“). [pozm. návrh 62]

2.  Toto nařízení stanoví cíle fondu, rozpočet na období 2021–2027, formy financování z prostředků Unie a pravidla pro poskytování tohoto financování.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)  „žadatelem o mezinárodní ochranu“ se rozumí žadatel podle čl. 2 odst. [x] nařízení písm. c) směrnice (EU) .../.. [nařízení o azylovém řízení](25) 2013/32/EU; [pozm. návrh 63]

b)  „osobou požívající mezinárodní ochrany“ se rozumí osoba ve smyslu čl. [2] odst. 2 nařízení ( písm. b) směrnice 2011/95/EU,) ../.. [kvalifikační nařízení](26); [pozm. návrh 64]

c)  „operací kombinování zdrojů“ se rozumí opatření podporovaná z rozpočtu Unie, včetně opatření v rámci nástrojů kombinujících zdroje financování definovaných v čl. 2 odst. 6 finančního nařízení, která kombinují nevratné formy podpory nebo finanční nástroje z rozpočtu Unie s vratnými formami podpory od rozvojových či jiných veřejných finančních institucí, jakož i od komerčních finančních institucí a investorů;

d)  „rodinným příslušníkem“ se rozumí státní příslušník třetí země, který odpovídá definici této kategorie osob podle práva Unie použitelného na akce v oblasti politiky podporované z fondu;

e)  „přijímáním „humanitárním programem“ se rozumí přijímání na území členských států ze třetí země, do níž byli vysídleni, a v případě, kdy o to členský stát požádá, na základě doporučení UNHCR nebo jiného příslušného mezinárodního subjektu, státních příslušníků třetích zemí nebo osob z humanitárních důvodů“ se rozumí přijímání ve smyslu článku [2] nařízení (EU) ../.. [rámec Unie pro znovuusídlování [a přijímání osob z humanitárních důvodů](27); bez státní příslušnosti, kterým byla poskytnuta mezinárodní ochrana nebo humanitární status podle vnitrostátního právního předpisu, jenž stanoví práva a povinnosti rovnocenné právům a povinnostem podle článků 20 až 32 a 34 směrnice 2011/95/EU pro osoby požívající doplňkové ochrany; [pozm. návrh 65]

f)  „vyhoštěním“ se rozumí vyhoštění podle čl. 3 odst. 5 směrnice 2008/115/ES;

g)  „znovuusídlováním“ se rozumí znovuusídlování podle článku [2] nařízení (EU) .../.. [rámec Unie pro znovuusídlování [a přijímání osob z humanitárních důvodů]] přijímání na základě doporučení vysokého komisaře OSN pro uprchlíky („UNHCR“) státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti ze třetí země, do níž byli vysídleni, na území členských států, pokud jim byla udělena mezinárodní ochrana a mají přístup k trvalému řešení v souladu s unijními a vnitrostátními právními předpisy; [pozm. návrh 66]

h)  „navrácením“ se rozumí navrácení podle čl. 3 bodu 3 směrnice 2008/115/ES;

i)  „státním příslušníkem třetí země“ se rozumí osoba, která není občanem Unie ve smyslu čl. 20 odst. 1 SFEU. Odkaz na státní příslušníky třetích zemí musí být vykládán tak, že zahrnuje osoby bez státní příslušnosti a osoby s nevymezenou státní příslušností;

j)  „zranitelnou osobou“ se rozumí jakákoli osoba, která odpovídá definici této kategorie osob podle práva Unie použitelného na akce v oblasti politiky podporované z fondu;

ja)  „nezletilou osobou bez doprovodu“ se rozumí nezletilá osoba, která vstupuje na území členských států bez doprovodu dospělé osoby, jež za ni podle právních předpisů nebo praxe dotyčného členského státu odpovídá, a to po dobu, po kterou se skutečně nenachází v péči takové dospělé osoby, včetně nezletilé osoby, která je ponechána bez doprovodu po vstupu na území členských států; [pozm. návrh 67]

Článek 3

Cíle fondu

1.  Politickým cílem fondu je přispět k účinnému řízení migračních toků v souladu s příslušným acquis Unie provádění, posilování a rozvoji společné všech aspektů společné evropské azylové politiky podle článku 78 SFEU a společné evropské přistěhovalecké politiky podle článku 79 SFEU v souladu se závazky zásadou solidarity a spravedlivého sdílení odpovědnosti při plném dodržování závazků Unie a členských států vyplývajících z mezinárodního práva a práv a zásad zakotvených v oblasti Listině základních práv Evropské unie. [pozm. návrh 68]

2.  V rámci politického cíle stanoveného v odstavci 1 přispěje fond k plnění těchto specifických cílů:

a)  posílení a rozvoj všech aspektů společného evropského azylového systému včetně jeho vnějšího rozměru;

b)  podpora posilování a rozvoj politik v oblasti legální migrace do členských států včetně přispění k integraci státních příslušníků třetích zemí na evropské a vnitrostátní úrovni v souladu s hospodářskými a sociálními potřebami členských států; [pozm. návrh 69]

c)  přispění k boji proti nelegální migraci a zajištění účinného navracení účinné integraci a sociálnímu začlenění státních příslušníků třetích zemí a zpětného přebírání osob ve třetích zemích podpora této integrace a začlenění v doplňkovosti s jinými fondy Unie; [pozm. návrh 70]

ca)  přispění k boji proti nelegální migraci a zajištění účinného, bezpečného a důstojného navracení, zpětného přebírání a znovuzačleňování osob ve třetích zemích; [pozm. návrh 71]

cb)  zajištění solidarity a spravedlivého sdílení odpovědnosti mezi členskými státy, zejména s těmi členskými státy, které jsou migračním výzvám vystaveny nejvíce, a to i prostřednictvím praktické spolupráce. [pozm. návrh 72]

3.  V rámci specifických cílů stanovených v odstavci 2 se fond provádí prostřednictvím prováděcích opatření uvedených v příloze II.

Článek 3a

Partnerství

Pro tento fond zahrnují partnerství alespoň místní a regionální orgány nebo jejich reprezentativní sdružení, příslušné mezinárodní organizace, nevládní organizace, zejména organizace uprchlíků a migrantů, vnitrostátní instituce pro oblast lidských práva a subjektů pro oblast rovného zacházení a hospodářské a sociální partnery.

Tito partneři se smysluplným způsobem účastní přípravy, realizace, monitorování a hodnocení programů. [pozm. návrh 73]

Článek 4

Rozsah podpory

1.  V rámci souladu s prováděcími opatřeními uvedenými v příloze II jsou prostřednictvím fondu podporovány akce, které přispívají k dosažení cílů uvedených v článku 3 a jsou v souladu s prováděcími opatřeními uvedenými v příloze II jsou z fondu podporovány zejména akce vyjmenované v příloze III. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32, pokud jde o změnu seznamu akcí způsobilých pro podporu z fondu v příloze III. [pozm. návrh 74]

2.  Za účelem dosažení cílů uvedených v článku 3 tohoto nařízení může fond ve výjimečných případech, v souladu rámci stanovených limitů a s články 5 a 6 výhradou vhodných ochranných opatření případně podporovat akce podle přílohy III prováděné v třetích zemích a ve vztahu k nim, které jsou v souladu s prioritami Unie podle přílohy III článkem 5 a 6. [pozm. návrh 75]

2a.  Aniž jsou dotčena ustanovení článku 16, nepřesáhne celková výše financování na podporu akcí ve třetích zemích nebo v souvislosti se třetími zeměmi v rámci tematického nástroje podle článku 9 5 % celkové částky přidělené na tematický nástroj podle čl. 8 odst. 2 písm. b). [pozm. návrh 76]

2b.  Aniž jsou dotčena ustanovení článku 16, nepřesáhne celková výše finančního krytí na podporu akcí ve třetích zemích nebo v souvislosti se třetími zeměmi v rámci programů členských států v souladu s článkem 13 pro každý členský stát 5 % celkové částky přidělené tomuto členskému sátu podle čl. 8 odst. 2 písm. a), čl. 11 odst. 1 a přílohy I. [pozm. návrh 77]

2c.  Akce podporované v rámci tohoto odstavce jsou v plném souladu s opatřeními podporovanými nástroji vnější finanční pomoci Unie a s obecnými zásadami a obecnými cíli vnější činnosti Unie. [pozm. návrh 78]

3.  Cíle tohoto nařízení podporují akce zaměřené na jednu nebo více cílových skupin v oblasti působnosti článků 78 a 79 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Článek 4a

Rovnost žen a mužů a nediskriminace

Komise a členské státy zajistí, aby se rovnost pohlaví a začlenění hlediska rovnosti žen a mužů staly nedílnou součástí jednotlivých etap provádění fondu a byly během těchto etap podporovány. Komise a členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby zabránily jakékoli diskriminaci na základě pohlaví, rasy, barvy, etnického či sociálního původu, genetických rysů, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politického nebo jiného názoru, příslušnosti k národnostní menšině, narození, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace v přístupu k fondu a během různých etap provádění fondu. [pozm. návrh 79]

Článek 5

Třetí země přidružené k fondu

Fond je otevřen třetím zemím přidruženým k Schengenské úmluvě v souladu s podmínkami stanovenými ve zvláštní dohodě, jež má být přijata v souladu s článkem 218 SFEU, upravující účast třetí země v Azylovém a migračním fondu, pokud dohoda: [pozm. návrh 80]

–  zajišťuje spravedlivou rovnováhu, pokud jde o příspěvky a výhody třetí země, která se účastní fondu;

–  stanoví podmínky účasti ve fondu, včetně výpočtu finančních příspěvků do fondu a jejich správních nákladů. Tyto příspěvky představují v souladu s [čl. 21 odst. 5] finančního nařízení účelově vázané příjmy;

–  nepřiznává třetí zemi rozhodovací pravomoc ohledně fondu;

–  zaručuje právo Unie zajistit řádné finanční řízení a chránit své finanční zájmy.

Při vypracovávání zvláštní dohody podle tohoto článku konzultuje Komise s Agenturou Evropské unie pro základní práva, zejména pokud jde o hlediska dohody vztahující se k základním právům. [pozm. návrh 81]

Článek 6

Způsobilé subjekty

1.  Způsobilé mohou být tyto subjekty:

a)  právní subjekty usazené v jedné z těchto zemí:

1)  členském státě nebo zámořské zemi nebo území s ním spojeném;

2)  třetí zemi přidružené k fondu;

3)  třetí zemi uvedené v pracovním programu za podmínek v něm stanovených, za podmínky, že veškeré akce v této třetí zemi nebo v souvislosti s touto třetí zemí plně respektují práva a zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie a mezinárodní závazky Unie a členských států; [pozm. návrh 82]

b)  jakýkoli právní subjekt založený podle práva Unie nebo jakákoli relevantní mezinárodní organizace. [pozm. návrh 83]

2.  Fyzické osoby nejsou způsobilé.

3.  Právní subjekty usazené ve třetí zemi jsou ve výjimečných případech způsobilé k účasti, pokud je to nezbytné pro dosažení cílů dané akce. [pozm. návrh 84]

4.  Právní subjekty účastnící se konsorcia nejméně dvou nezávislých subjektů, které jsou usazeny v různých členských státech nebo v zámořských zemích nebo územích spojených s těmito státy, nebo ve třetích zemích, jsou způsobilé jsou způsobilé, pokud to přispívá k dosažení cílů fondu stanovených v článku 3 tohoto nařízení. [pozm. návrh 85]

KAPITOLA II

FINANČNÍ A PROVÁDĚCÍ RÁMEC

Oddíl 1

Společná ustanovení

Článek 7

Obecné zásady

1.  Podpora poskytovaná podle tohoto nařízení doplňuje intervence na celostátní, regionální a místní úrovni a zaměřuje se na zajišťování přinášení přidané hodnoty cílů Unie cílům tohoto nařízení. [pozm. návrh 86]

2.  Komise a členské státy zajistí, aby podpora poskytovaná podle tohoto nařízení a ze strany členských států byla v souladu s příslušnými činnostmi, politikami a prioritami Unie a doplňovala vnitrostátní nástroje a jiné nástroje Unie a opatření financované z dalších fondů Unie, zejména strukturálních fondů a nástrojů Unie pro financování vnější činnosti, a byla s nimi koordinována. [pozm. návrh 87]

3.  Fond se provádí v rámci sdíleného, přímého nebo nepřímého řízení v souladu s čl. [62 odst. 1 písm. a), b) a c)] finančního nařízení.

Článek 8

Rozpočet

1.  Finanční krytí pro provádění fondu na období 2021–2027 činí 9 204 957 000 EUR v cenách roku 2018 (10 415 000 000 EUR v běžných cenách). [pozm. návrh 88]

2.  Finanční zdroje se použijí takto:

a)  částka ve výši 5 522 974 200 EUR v cenách roku 2018 (6 249 000 000 EUR v běžných cenách) se přiděluje na programy prováděné v rámci sdíleného řízení; [pozm. návrh 89]

b)  částka ve výši 3 681 982 800 EUR v cenách roku 2018 (4 166 000 000 EUR v běžných cenách) se přiděluje na tematický nástroj. [pozm. návrh 90]

3.  Až 0,42 % finančního krytí se přiděluje na technickou pomoc z podnětu Komise podle článku 29 nařízení EU../... [nařízení o společných ustanoveních]. [pozm. návrh 91]

Článek 9

Obecná ustanovení o provádění tematického nástroje

1.  Finanční krytí uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. b) se přiděluje pružně prostřednictvím tematického nástroje, přičemž se použije sdílené, přímé či nepřímé řízení podle toho, jak je stanoveno v pracovních programech. Finanční prostředky z tematického nástroje se použijí na jeho složky:

a)  specifické akce;

b)  akce Unie;

c)  mimořádnou pomoc;

d)  znovuusídlování;

e)  podporu pro členské státy, přispívající a to i pro místní a regionální orgány a mezinárodní a nevládní organizace, které přispívají k úsilí v rámci solidarity, a sdílení odpovědnosti a [pozm. návrh 92]

f)  Evropskou migrační síť.

Z finančního krytí pro tematický nástroj je rovněž podporována technická pomoc z podnětu Komise.

2.  Finanční prostředky z tematického nástroje jsou určeny na priority s vysokou přidanou hodnotou pro Unii nebo k reakci na naléhavé potřeby v souladu se schválenými prioritami Unie vymezenými v příloze II a prostřednictvím způsobilých akcí v příloze III.

Komise zajistí pravidelnou spolupráci s organizacemi občanské společnosti při přípravě, provádění, monitorování a hodnocení pracovních programů.

Nejméně 20 % finančních prostředků z tematického nástroje se přidělí na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. a).

Nejméně 10 % finančních prostředků z tematického nástroje se přidělí na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci písm. b).

Nejméně 10 % finančních prostředků z tematického nástroje se přidělí na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci písm. c).

Nejméně 10 % finančních prostředků z tematického nástroje se přidělí na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci písm. cb). [pozm. návrh 93]

3.  Pokud jsou členským státům poskytnuty finanční prostředky z tematického nástroje v rámci přímého nebo nepřímého řízení, zajistí se, aby se nebudou k dispozici žádné finanční prostředky na vybrané projekty, nevztahovalo odůvodněné stanovisko u nichž by legalita projektů nebo legalita a správnost financování mohla být zjevně zpochybněna na základě odůvodněného stanoviska Komise týkající týkajícího se nesplnění povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování EU, které zpochybňuje legalitu a správnost výdajů nebo provádění projektů. [pozm. návrh 94]

4.  Pokud jsou finanční prostředky z tematického nástroje používány v rámci sdíleného řízení, Komise posoudí pro účely článku 18 a čl. 19. odst. 2 nařízení (EU) …/… [nařízení o společných ustanoveních], zda se na plánované akce nevztahuje odůvodněné stanovisko zajistí, aby nebyly k dispozici žádné finanční prostředky na projekty, u nichž by legalita projektů nebo legalita a správnost financování nebo výkonnost těchto projektů mohla být zjevně zpochybněna na základě odůvodněného stanoviska Komise týkající týkajícího se nesplnění povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování EU, které zpochybňuje legalitu a správnost výdajů nebo provádění projektů. [pozm. návrh 95]

5.  Komise stanoví celkovou částku, jež bude pro tematický nástroj uvolněna z prostředků přidělených v rozpočtu Unie na daný rok. Komise přijme pro tematický nástroj rozhodnutí o financování podle článku [110] finančního nařízení, v němž uvede akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32, v nichž stanoví pracovní programy, přičemž definuje cíle a akce, které budou podporovány, a určí částky pro jeho jednotlivé složky uvedené v odstavci 1. V rozhodnutích o financování se případně stanoví celková částka vyhrazená pro operace kombinování zdrojů. Pracovní programy se zveřejní. [pozm. návrh 96]

6.  Tematický nástroj podporuje zejména akce v rámci prováděcího opatření uvedeného v bodě 2a písm. b) přílohy II, které provádějí místní a regionální orgány nebo organizace občanské společnosti. V tomto ohledu se minimálně 5 % finančního krytí tematického nástroje poskytuje v rámci přímého nebo nepřímého řízení místním a regionálním orgánům provádějícím integrační opatření. [pozm. návrh 97]

7.  Po přijetí rozhodnutí o financování uvedeného pracovních programů uvedených v odstavci 5 může Komise provést příslušné změny v programech prováděných v rámci sdíleného řízení. [pozm. návrh 98]

8.  Tato rozhodnutí o financování Tyto pracovní programy mohou být roční nebo víceletá víceleté a mohou se týkat jedné nebo více složek tematického nástroje. [pozm. návrh 99]

ODDÍL 2

PODPORA A PROVÁDĚNÍ V RÁMCI SDÍLENÉHO ŘÍZENÍ

Článek 10

Oblast působnosti

1.  Tento oddíl se vztahuje na část finančního krytí uvedenou v čl. 8 odst. 2 písm. a) a na dodatečné zdroje, které mají být provedeny v rámci sdíleného řízení podle rozhodnutí Komise týkajícího se tematického nástroje podle článku 9.

2.  Podpora podle tohoto oddílu se provádí v rámci sdíleného řízení v souladu s článkem [63] finančního nařízení a nařízení rámcem, kterým se zavádí finanční pravidla společná pro několik fondů Unie,.../... [nařízení o společných ustanoveních] včetně fondu AMIF. [pozm. návrh 100]

Článek 11

Rozpočtové zdroje

1.  Zdroje uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. a) se přidělují na národní programy (dále jen „programy“) prováděné členskými státy v rámci sdíleného řízení orientačně takto:

a)  5 207 500 000 EUR pro členské státy v souladu s přílohou I;

b)  1 041 500 000 EUR pro členské státy na úpravu přídělů na programy podle čl. 14 odst. 1.

2.  Pokud není částka uvedená v odst. 1 písm. b) přidělena, může být zbývající částka přidána k částce uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. b).

Článek 12

Míry spolufinancování

1.  Příspěvek z rozpočtu Unie nepřesáhne 75 % celkových způsobilých výdajů na daný projekt. Členské státy se vybízejí k tomu, aby se spolupodílely na financování činností podporovaných fondem. [pozm. návrh 101]

2.  V případě projektů prováděných v rámci specifických akcí lze příspěvek z rozpočtu Unie zvýšit na 90 % celkových způsobilých výdajů.

3.  V případě akcí uvedených v příloze IV lze se příspěvek z rozpočtu Unie zvýšit zvýší minimálně na 90  80 % celkových způsobilých výdajů, přičemž může být navýšen až na 90 %. [pozm. návrh 102]

4.  V případě operační podpory lze příspěvek z rozpočtu Unie zvýšit na 100 % celkových způsobilých výdajů.

5.  V případě mimořádné pomoci lze příspěvek z rozpočtu Unie zvýšit na 100 % celkových způsobilých výdajů.

6.  Míra spolufinancování a maximální výše podpory z tohoto fondu se pro typy akcí uvedené v odstavcích 1 až 5 stanoví v rozhodnutí Komise o schválení programu.

7.  U každého specifického cíle se v rozhodnutí Komise stanoví, zda se má míra spolufinancování pro daný specifický cíl vztahovat na:

a)  celkový příspěvek včetně příspěvků z veřejných a soukromých zdrojů, nebo

b)  pouze příspěvek z veřejných zdrojů.

Článek 13

Programy

1.  Každý členský stát a Komise zajistí, aby priority vymezené v jeho národním programu odpovídaly prioritám Unie v oblasti řízení azylu a migrace, reagovaly na výzvy Unie v této oblasti a byly plně v souladu s příslušným acquis Unie a se schválenými prioritami Unie mezinárodními závazky Unie a členských států vyplývajícími z mezinárodních nástrojů, jejichž jsou signatáři, zejména z Úmluvy OSN o právech dítěte. Členské státy při vymezování priorit svých programů zajistí, aby byla náležitě zohledněna prováděcí opatření stanovená v příloze II. Členské státy v této souvislosti přidělí alespoň 20 % přidělených finančních prostředků na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci písm. a).

Členské státy přidělí alespoň 10 % přidělených finančních prostředků na specifické cíle uvedené v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci písm. b).

Členské státy přidělí alespoň 10 % přidělených finančních prostředků na specifické cíle uvedené v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci písm. c).

Členské státy přidělí alespoň 10 % přidělených finančních prostředků na specifické cíle uvedené v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci písm. cb). [pozm. návrh 103]

1a.  Členské státy mimo jiné zajistí, aby jejich programy zahrnovaly akce zaměřené na dosažení všech specifických cílů fondu uvedených v čl. 3 odst. 2 a aby rozdělení prostředků podle jednotlivých cílů umožňovalo jejich dosažení. Při posuzování programů členských států Komise zajistí, aby nebyly k dispozici žádné finanční prostředky na projekty, u nichž by legalita projektů nebo legalita a správnost financování nebo výkonnost těchto projektů mohla být zjevně zpochybněna na základě odůvodněného stanoviska Komise týkajícího se nesplnění povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování EU. [pozm. návrh 104]

2.  Komise zajistí, aby byly do vypracování programů již v počáteční fázi zapojeny v rámci své působnosti Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, Agentura Evropské unie pro azyl základní práva a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž. Komise konzultuje s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž, a s Agenturou Evropské unie pro azyl základní práva a s Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu návrhy programů s cílem zajistit soudržnost a doplňkovost akcí těchto agentur s akcemi členských států. [pozm. návrh 105]

3.  Ve vhodných případech zapojí Komise Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, Agenturu Evropské unie pro azyl a základní práva, Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž a Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) do úkolů týkajících se monitorování a hodnocení podle oddílu 5, a to zejména s cílem zajistit, aby akce prováděné s podporou Fondu byly v souladu s příslušným acquis Unie a schválenými prioritami Unie. [pozm. návrh 106]

4.  Po provedení monitorování v souladu s nařízením (EU) [ ../..] [nařízení o Agentuře Evropské unie pro azyl] každého monitorování nebo po přijetí doporučení v souladu s nařízením (EU) č. 1053/2013, která spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, dotčený členský stát společně s Komisí a v případě potřeby i s Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu, Agenturou Evropské unie pro azyl základní práva a s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž přezkoumá možnosti, jak řešit zjištěné skutečnosti včetně veškerých nedostatků nebo problémů týkajících se kapacity a připravenosti, a provede tato doporučení prostřednictvím svého programu. [pozm. návrh 107]

5.  V případě potřeby se dotyčný program změní, aby zohledňoval doporučení uvedená v odstavci 4 a pokrok při dosahování milníků a cílů hodnocený ve výročních zprávách o výkonnosti podle čl. 30 odst. 2 písm. a). V závislosti na dopadu dané úpravy může revidovaný program podléhat schválení Komise. [pozm. návrh 108]

6.  Ve spolupráci s Komisí, případně i s příslušnými agenturami v rámci jejich působnosti a po konzultaci s nimi mohou být prostředky v rámci programu přerozděleny s cílem zohlednit doporučení uvedená v odstavci 4, která mají finanční důsledky.

7.  Členské státy prosazují zejména akce způsobilé k vyšší míře spolufinancování podle přílohy IV. V případě nepředvídaných nebo nových okolností nebo v zájmu zajištění účinného provádění finančních prostředků je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32 za účelem změny seznamu akcí způsobilých pro vyšší míru financování podle přílohy IV.

7a.  Národní programy mohou umožnit začlenění přímých příbuzných osob, jež náležejí do cílové skupiny uvedené ve výše uvedeném bodu, do akcí podle bodu 3a přílohy III v té míře, v níž je to nezbytné pro účinné provádění takových akcí. [pozm. návrh 109]

8.  Kdykoli Aniž je dotčen čl. 4 odst. 2 druhý pododstavec, kdykoli se členský stát rozhodne pro provádění projektů s podporou fondu společně s třetí zemí nebo ve třetí zemi, konzultuje tuto skutečnost požádá před zahájením projektu s Komisí o schválení Komisi. Komise zajistí doplňkovost a soudržnost plánovaných projektů s dalšími opatřeními Unie a členských států přijatými v dotčené třetí zemi nebo ve vztahu k této zemi a ověří, zda jsou splněny podmínky stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. a) bodu 3. [pozm. návrh 110]

9.  Programování, jak Každý národní program stanoví čl. 17 odst. 5 nařízení (EU).../... 2021 [nařízení o společných ustanoveních], vychází z typů intervencí uvedených v tabulce pro každý specifický cíl typy intervencí v souladu s tabulkou 1 přílohy VI a uvede orientační rozdělení programových zdrojů podle typu intervence nebo oblasti podpory. [pozm. návrh 111]

9a.  Každý členský stát zveřejní svůj program na zvláštních internetových stránkách a předá ho Evropskému parlamentu a Radě. Na této internetové stránce jsou uvedeny akce podporované při provádění programu a seznam příjemců. Stránka se pravidelně aktualizuje, přinejmenším v okamžiku uveřejnění výroční zprávy o výkonnosti podle článku 30. [pozm. návrh 112]

Článek 14

Přezkum v polovině období

-1.  Programy jsou podrobeny přezkumu a hodnocení v polovině období v souladu s článkem 29 tohoto nařízení. [pozm. návrh 113]

1.  V roce Do konce roku 2024 přidělí Komise poté, co informovala Evropský parlament, programům dotčených členských států dodatečné finanční prostředky uvedené v čl. 11 odst. 1 písm. b) v souladu s kritérii uvedenými v bodu 1 písm. b) až bodu 5 přílohy I. Toto financování se použije se na období od kalendářního roku 2025. [pozm. návrh 114]

2.  Pokud není nejméně 10  30 % počátečního přídělu na program uvedeného v čl. 11 odst. 1 písm. a) pokryto žádostmi o platby předloženými v souladu s článkem [85] [nařízení (EU) …/2021 [nařízení o společných ustanoveních], není dotyčný členský stát způsobilý získat dodatečný příděl pro svůj program uvedený v odstavci 1. [pozm. návrh 115]

3.  V rámci přídělu prostředků z tematického nástroje od roku 2025 se případně zohlední pokrok při dosahování milníků výkonnostního rámce podle článku [12] nařízení (EU) ... / 2021 [nařízení o společných ustanoveních] a zjištěné nedostatky při provádění. [pozm. návrh 116]

Článek 15

Specifické akce

1.  Specifické akce jsou nadnárodní nebo vnitrostátní projekty, které přináší evropskou přidanou hodnotu, v souladu s cíli tohoto nařízení, na něž jeden, několik nebo všechny členské státy mohou obdržet dodatečný příděl do svých programů. [pozm. návrh 117]

2.  Členské státy mohou kromě svého přídělu vypočteného v souladu s čl. 11 odst. 1 získat dodatečné finanční prostředky za předpokladu, že jsou tyto prostředky jako takové označeny v programu a jsou použity jako příspěvek k provádění cílů tohoto nařízení.

3.  Financování se nepoužije pro jiné akce v daném programu s výjimkou řádně odůvodněných případů a na základě změny programu schválené Komisí.

Článek 16

Prostředky pro rámec Unie pro znovuusídlování [a přijímání osob z humanitárních důvodů]

1.  Členské státy obdrží kromě svého přídělu vypočteného podle čl. 11 odst. 1 písm. a) příspěvek ve výši 10 000 EUR za každou znovuusídlenou osobu v souladu s cíleným programem Unie v oblasti znovuusídlování. Tento příspěvek má formu financování nesouvisejícího s náklady v souladu s článkem [125] finančního nařízení.

2.  Částka uvedená v odstavci 1 se přidělí členským státům na základě změny jejich programu za předpokladu, že osoba, za kterou byl příspěvek přidělen, byla skutečně znovuusídlena v souladu s rámcem Unie pro znovuusídlování [a přijímání osob z humanitárních důvodů].

3.  Financování se nepoužije pro jiné akce v daném programu s výjimkou řádně odůvodněných případů a na základě změny programu schválené Komisí.

4.  Členské státy uchovávají informace nezbytné k řádné identifikaci znovuusídlených osob a k určení data jejich znovuusídlení. [pozm. návrh 118]

Článek 16a

Prostředky na znovuusídlení a přijímání osob z humanitárních důvodů

1.  Členské státy kromě přídělu vypočteného podle čl. 11 odst. 1 písm. a) obdrží každé dva roky dodatečné finanční prostředky stanovené na základě jednorázové částky ve výši 10 000 EUR za každou osobu přijatou v rámci znovuusídlení.

2.  Členské státy kromě přídělu vypočteného podle čl. 11 odst. 1 písm. a) obdrží každé dva roky dodatečné finanční prostředky stanovené na základě jednorázové částky ve výši 6 000 EUR za každou osobu přijatou v rámci humanitárních mechanismů.

3.  Na jednorázovou částku mohou mít případně nárok i členské státy v případě rodinných příslušníků osob uvedených v odstavci 1 za účelem zachování celistvosti rodiny.

4.  Dodatečné finanční prostředky uvedené v odstavcích 1 a 2 se členským státům přidělí každé dva roky, poprvé na základě samostatných rozhodnutí o financování, kterými se schvaluje jejich národní program, a následně na základě rozhodnutí o financování připojených k rozhodnutím, kterými se schvaluje jejich národní program.

5.  S ohledem na aktuální míru inflace, relevantní vývoj v oblasti znovuusídlení, jakož i na faktory, které mohou optimalizovat využití finančních pobídek obdržených ve formě jednorázových částek, a v rámci dostupných zdrojů je Komisi v souladu s článkem 32 svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci pro účely úpravy jednorázové částky uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, pokud je to považováno za vhodné. [pozm. návrh 119]

Článek 17

Prostředky na podporu provádění nařízení ../.. [Dublinské nařízení]

1.  Členský stát obdrží kromě svého přídělu vypočteného podle čl. 11 odst. 1 písm. a) příspěvek ve výši [10 000] EUR za každého žadatele o mezinárodní ochranu, v jehož případě se tento členský stát stane příslušným, a to od okamžiku, kdy se tento členský stát nachází v náročné situaci podle nařízení (EU) ../.. [Dublinské nařízení].

2.  Členský stát obdrží kromě svého přídělu vypočteného podle čl. 11 odst. 1 písm. a) příspěvek ve výši [10 000] EUR za každého žadatele o mezinárodní ochranu, jenž je přidělen tomuto členskému státu a jenž převyšuje spravedlivý podíl členského státu, který využívá mechanismus.

3.  Členský stát uvedený v odstavcích 1 a 2 obdrží pro účely provádění integračních opatření dodatečný příspěvek ve výši [10 000] EUR za každého žadatele, kterému byla přiznána mezinárodní ochrana.

4.  Členský stát uvedený v odstavcích 1 a 2 obdrží dodatečný příspěvek ve výši [10 000] EUR za každou osobu, u níž může tento členský stát na základě doplnění souboru údajů podle čl. 11 písm. d) nařízení (EU) .../.. [nařízení o Eurodacu] stanovit, že dotyčná osoba buď dobrovolně, nebo nuceně opustila území tohoto členského státu v souladu s rozhodnutím o navrácení nebo vyhošťovacím opatřením.

5.  Členský stát obdrží kromě svého přídělu vypočteného podle čl. 11 odst. 1 písm. a) příspěvek ve výši [500] EUR za každého žadatele o mezinárodní ochranu přemístěného z jednoho členského státu do jiného, za každého žadatele přemístěného podle čl. 34i odst. 1 písm. c) nařízení (EU) ../... [Dublinské nařízení] a případně za každého žadatele přemístěného podle čl. 34j písm. g) nařízení (EU) ../... [Dublinské nařízení].

6.  Finanční prostředky uvedené v tomto článku mají formu financování nesouvisejícího s náklady v souladu s článkem [125] finančního nařízení.

7.  Dodatečné finanční prostředky uvedené v odstavcích 1 až 5 se přidělí členským státům v rámci jejich programů za předpokladu, že osoba, za kterou se daný příspěvek přiděluje, byla skutečně přemístěna do členského státu, případně skutečně vrácena nebo zaregistrována jako žadatel v členském státě příslušném v souladu s nařízením (EU) ../.. [Dublinské nařízení].

8.  Financování se nepoužije pro jiné akce v daném programu s výjimkou řádně odůvodněných případů a na základě změny programu schválené Komisí. [pozm. návrh 120]

Článek 17a

Prostředky na podporu provádění nařízení (EU) č. 604/2013

1.  Určující členský stát obdrží kromě svého přídělu vypočteného podle čl. 11 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení náhradu nákladů spojených s přijetím žadatele o mezinárodní ochranu, a to od okamžiku, kdy byla žádost podána, až po jeho předání příslušnému členskému státu, nebo do okamžiku, kdy členský stát převezme odpovědnost za žadatele v souladu s nařízením (EU) č. 604/2013.

2.  Předávající členský stát obdrží kromě svého přídělu vypočteného podle čl. 11 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení náhradu nákladů nezbytných pro předání žadatele nebo jiné osoby uvedené v čl. 18 odst. 1 písm. c) a d) nařízení (EU) č. 604/2013.

3.  Každý členský stát kromě svého přídělu vypočteného podle čl. 11 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení obdrží jednorázovou částku ve výši 10 000 EUR za každou nezletilou osobu bez doprovodu, jíž byla udělena mezinárodní ochrana v tomto členském státě, za předpokladu, že členský stát není způsobilý k vyplacení uvedené částky za tuto nezletilou osobu bez doprovodu podle čl. 16 odst. 1.

4.  Náhrada podle tohoto článku má formu financování ve smyslu článku 125 finančního nařízení.

5.  Náhrada uvedená v odstavci 2 se přidělí členským státům v rámci jejich programů za předpokladu, že osoba, za kterou se daná náhrada přiděluje, byla skutečně přesunuta do členského státu v souladu s nařízením (EU) č. 604/2013. [pozm. návrh 121]

Článek 17b

Zdroje určené na přesun žadatelů o mezinárodní ochranu a osob požívajících mezinárodní ochrany

1.  S ohledem na provádění zásady solidarity a spravedlivé sdílení odpovědnosti členské státy kromě přídělu vypočteného podle čl. 11 odst. 1 písm. a) obdrží dodatečné finanční prostředky stanovené na základě jednorázové částky ve výši 10 000 EUR za každého žadatele o mezinárodní ochranu nebo osobu požívající mezinárodní ochrany přesunutou z jiného členského státu.

2.  Na jednorázovou částku mohou mít případně nárok i členské státy pro rodinné příslušníky osob uvedených v odstavci 1 za podmínky, že tito rodinní příslušníci byli přesunuti v souladu s tímto nařízením.

3.  Dodatečné finanční prostředky uvedené v odstavci 1 se členským státům poprvé přidělí na základě samostatných rozhodnutí o financování, kterými se schvaluje jejich národní program, a následně na základě rozhodnutí o financování připojených k rozhodnutí, kterým se schvaluje jejich národní program. Toto financování se nepoužije pro jiné akce v daném programu s výjimkou řádně odůvodněných případů a na základě změny programu schválené Komisí.

4.  Za účelem účinného plnění cílů solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy uvedených v článku 80 Smlouvy o fungování EU a s ohledem na aktuální míru inflace, relevantní vývoj v oblasti přesunu žadatelů o mezinárodní ochranu nebo osob požívajících mezinárodní ochrany z jednoho členského státu do druhého a v oblasti znovuusídlení a jiného humanitárního přijímání ad hoc, jakož i s ohledem na faktory, které mohou optimalizovat využití finančních pobídek obdržených ve formě jednorázových částek, a v rámci dostupných zdrojů je Komisi v souladu s článkem 32 svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci pro účely úpravy jednorázové částky uvedené v odstavci 1 tohoto článku, pokud je to považováno za vhodné. [pozm. návrh 122]

Článek 18

Operační podpora

1.  Operační podpora je část prostředků přidělených členskému státu, kterou lze použít jako podporu pro veřejné orgány odpovědné za plnění úkolů a služeb, které pro Unii představují veřejnou službu.

2.  Členský stát může využít až 10 % částky přidělené v rámci fondu na jeho program na financování operační podpory v souladu s cíli uvedenými v čl. 3 odst. 2 písm. a) a c). [pozm. návrh 123]

3.  Členské státy využívající operační podporu musí jednat v souladu s acquis Unie v oblasti azylu a navracení osob přistěhovalectví a musí plně dodržovat práva a zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie. [pozm. návrh 124]

4.  Členské státy odůvodní v programu a ve výroční zprávě o výkonnosti podle článku 30 využití operační podpory na dosažení cílů tohoto nařízení. Před schválením programu Komise společně s Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu, Agenturou Evropské unie pro azyl základní práva a s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž posoudí v souladu s článkem 13 základní situaci v členských státech, které vyjádřily svůj záměr využít operační podporu. Komise vezme v úvahu informace poskytnuté těmito členskými státy a případně i informace dostupné s ohledem na monitorování prováděné v souladu s nařízením (EU) ../.. [Nařízení o Agentuře Evropské unie pro azyl] a nařízení Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu a v souladu s nařízením (EU) č. 1053/2013, která spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení. [pozm. návrh 125]

5.  Operační podpora se soustředí na specifické úkoly a služby způsobilé akce stanovené v příloze VII. [pozm. návrh 126]

6.  Při řešení nepředvídaných nebo nových okolností nebo s cílem zajistit účinné provádění finančních prostředků je Komisi v souladu s článkem 32 svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem změny specifických úkolů a služeb způsobilých akcí uvedených v příloze VII. [pozm. návrh 127]

ODDÍL 3

PODPORA A PROVÁDĚNÍ V RÁMCI PŘÍMÉHO A NEPŘÍMÉHO ŘÍZENÍ

Článek 19

Oblast působnosti

Podpora podle tohoto oddílu je prováděna buď přímo Komisí v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) finančního nařízení, nebo nepřímo v souladu s písmenem c) uvedeného článku.

Článek 20

Akce Unie

1.  Akce Unie jsou nadnárodní projekty nebo projekty, na kterých má Unie zvláštní zájem a které jsou prováděny v souladu s cíli tohoto nařízení.

2.  Z podnětu Komise může být fond použit k financování akcí Unie, jež se týkají cílů tohoto nařízení, které jsou uvedeny v článku 3 a jsou v souladu s přílohou III.

3.  Akce Unie mohou poskytovat financování jednou z forem stanovených ve finančním nařízení, zejména formou grantů, cen a zadávání veřejných zakázek. Zároveň mohou poskytovat financování formou finančních nástrojů v rámci operací kombinování zdrojů.

4.  Granty provedené v rámci přímého a nepřímého řízení se udělují a spravují v souladu s [hlavou VIII] finančního nařízení. [pozm. návrh 128]

4a.  Komise zajistí flexibilní, spravedlivé a transparentní rozdělování zdrojů mezi cíle uvedené v čl. 3 odst. 2. [pozm. návrh 129]

5.  Hodnotící výbor, který posuzuje návrhy, může být složen z externích odborníků.

6.  Příspěvky do vzájemného pojišťovacího mechanismu mohou pokrývat rizika spojená se zpětným získáváním prostředků dlužných příjemci a lze je považovat za dostatečnou záruku podle finančního nařízení. Použijí se ustanovení stanovená v [článku X] nařízení (EU) č.../.. [nástupce nařízení o záručním fondu]. [pozm. návrh 130]

Článek 21

Evropská migrační síť

1.  Z fondu se podporuje Evropská migrační síť a poskytuje se finanční pomoc nezbytná pro její činnost a budoucí rozvoj.

2.  Částku vyhrazenou na Evropskou migrační síť v rámci ročních rozpočtových prostředků fondu i pracovní program stanovující priority jejích činností přijímá Komise po schválení řídícím výborem v souladu s čl. 4 odst. 5 písm. a) rozhodnutí 2008/381/ES (v platném znění). Rozhodnutí Komise o této částce představuje rozhodnutí o financování ve smyslu článku [110] podle finančního nařízení. V zájmu zajištění včasné dostupnosti prostředků může Komise přijmout pracovní program pro Evropskou migrační síť v samostatném rozhodnutí o financování. [pozm. návrh 131]

3.  Finanční pomoc určená na činnost Evropské migrační sítě má formu grantů udělovaných národním kontaktním místům uvedeným v článku 3 rozhodnutí 2008/381/ES, případně zadávání veřejných zakázek, v souladu s finančním nařízením.

Článek 21a

Změna rozhodnutí 2008/381/ES

V čl. 5 odst. 5 směrnice 2008/381/ES se vkládá nové písmeno, které zní:"

„da) působí jako kontaktní místo pro potenciální příjemce finančních prostředků podle nařízení o Azylovém, migračním a integračním fondu a poskytují nestranné poradenství a praktické informace a pomoc v souvislosti s veškerými hledisky fondu, mimo jiné pokud jde o podávání žádostí o financování v rámci příslušného národního programu nebo tematického nástroje.“. [pozm. návrh 132]

"

Článek 22

Operace kombinování zdrojů

Operace kombinování zdrojů v rámci tohoto fondu uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. c) se provádějí v souladu s [nařízení o InvestEU] a hlavou X finančního nařízení. [pozm. návrh 133]

Článek 23

Technická pomoc z podnětu Komise

Z fondu lze podpořit opatření technické pomoci prováděná z podnětu nebo jménem Komise. Tato opatření mohou být financována ve výši 100 %.

Článek 24

Audity

Audity týkající se použití příspěvku Unie prováděné osobami nebo subjekty včetně těch, jež nebyly pověřeny orgány či institucemi Unie, jsou základem celkové jistoty podle článku 127 nařízení (EU) [nařízení, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie].

Článek 25

Informace, komunikace a publicita

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků, zejména při propagaci podporují opatření a jejich výsledků výsledky, tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené užitečné informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti v relevantních jazycích. Aby byla zajištěna viditelnost financování ze strany Unie, uvedou příjemci finančních prostředků Unie při komunikaci o akci původ těchto prostředků. Za tímto účelem příjemci zajistí, aby veškeré komunikační materiály určené médiím a široké veřejnosti obsahovaly znak Unie a výslovně uváděly finanční podporu Unie. [pozm. návrh 134]

2.  Komise S cílem informovat co nejširší veřejnost Komise provádí k fondu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Komise zejména zveřejní informace o vývoji ročního a víceletého programu tematického nástroje. Komise rovněž zveřejní seznam operací vybraných pro podporu v rámci tematického nástroje na veřejně přístupných webových stránkách a tento seznam aktualizuje nejméně jednou za tři měsíce. Finanční zdroje vyčleněné na fond rovněž přispívají ke sdělování informací o provádění politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli tohoto nařízení. Komise může zejména prosazovat osvědčené postupy a sdělovat informace o provádění nástroje. [pozm. návrh 135]

2a.  Komise zveřejní informace uvedené v odstavci 2 v otevřených a strojově čitelných formátech, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES(28), které umožňují třídění, prohledávání, extrahování, srovnávání a opětovné použití údajů. Data musí být možné třídit podle priority, specifického cíle, celkových způsobilých nákladů na operace, celkových nákladů na projekty, celkových nákladů na zadávací řízení, názvu příjemce a názvu dodavatele. [pozm. návrh 136]

Oddíl 4

PODPORA A PROVÁDĚNÍ V RÁMCI SDÍLENÉHO, PŘÍMÉHO A NEPŘÍMÉHO ŘÍZENÍ

Článek 26

Mimořádná pomoc

1.  Fond poskytuje Komise může přijmout rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci pomoc na řešení naléhavých a zvláštních potřeb v případě mimořádné situace způsobené alespoň jedním z těchto důvodů: [pozm. návrh 137]

a)  silné migrační tlaky v jednom či více členských státech, které se vyznačují velkým nenadále velký nebo neúměrný příliv státních příslušníků třetích zemí do jednoho nebo neúměrným přílivem státních příslušníků třetích zemí a které kladou více členských států, který klade značné a naléhavé nároky na jejich přijímací a zajišťovací zařízení, , systémy ochrany dětí a azylové systémy a řízení a systémy a postupy pro řízení migrace; [pozm. návrh 138]

aa)  dobrovolné přemístění; [pozm. návrh 139]

b)  provádění mechanismů dočasné ochrany ve smyslu směrnice 2001/55/ES(29);

c)  silné migrační tlaky ve nenadále silný nebo nepřiměřený příliv osob do třetích zemích, včetně zemí, ve kterých by osoby, jež potřebují ochranu, mohly uvíznout z důvodu politického vývoje, konfliktů nebo konfliktů přírodních katastrof, a to zejména v případech, kdy to může mít dopad na migrační toky směřující do EU. [pozm. návrh 140]

1a.  Opatření prováděná ve třetích zemích v souladu s tímto článkem musí být v souladu s humanitární politikou Unie a případně ji doplňovat a zároveň musí dodržovat humanitární zásady stanovené v konsensu o humanitární pomoci. [pozm. návrh 141]

1b.  V případech uvedených v odst. 1 písm. a), aa), b) a c) tohoto článku informuje Komise neprodleně Evropský parlament a Radu. [pozm. návrh 142]

2.  Mimořádná pomoc může mít podobu grantů přidělených přímo decentralizovaným agenturám Evropskému podpůrnému úřadu pro otázky azylu, UNHCR a místním a regionálním orgánům, které podléhají nenadále silnému nebo nepřiměřenému přílivu osob z třetích zemí, zejména těm, které mají odpovědnost za přijímání a integraci nezletilých přistěhovalců bez doprovodu. [pozm. návrh 143]

3.  Mimořádná pomoc může být programům členských států přidělena navíc k jejich přídělu vypočtenému v souladu s čl. 11 odst. 1 a s přílohou I za předpokladu, že je v tomto programu jako taková označena. Toto financování se nepoužije pro jiné akce v daném programu s výjimkou řádně odůvodněných případů a na základě změny programu schválené Komisí.

4.  Granty provedené prováděné v rámci přímého řízení se udělují a spravují v souladu s [hlavou VIII] finančního nařízení finančním nařízením. [pozm. návrh 144]

4a.  Je-li to nezbytné v zájmu provádění akcí, může se mimořádná pomoc vztahovat na výdaje vzniklé před dnem předložení žádosti o grant nebo žádosti o pomoc, nikoli však před 1. lednem 2021. [pozm. návrh 145]

Článek 27

Kumulativní, doplňkové a kombinované financování

1.  Na akci operaci, na niž byl získán příspěvek z fondu, lze rovněž získat příspěvek z jakéhokoli jiného programu Unie, včetně fondů se sdíleným řízením, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. Příspěvek na akci z jednotlivých programů Unie podléhá pravidlům těchto programů. Komisí předložené programy se doplňují a musí být navrhovány dostatečně transparentním způsobem, aby se zabránilo jakékoli duplicitě. Na jednotlivé příspěvky na operaci se uplatní pravidla příslušného programu Unie. Kumulativní financování nepřekročí celkové způsobilé náklady akce a podporu z různých programů Unie lze vypočítat na poměrném základě v souladu s dokumenty, v nichž jsou stanoveny podmínky podpory. [pozm. návrh 146]

2.  Akce Operace, které obdržely certifikaci „pečeť excelence“, nebo které splňují následující kumulativní srovnávací podmínky: [pozm. návrh 147]

a)  byly posouzeny v rámci výzvy k podávání návrhů podle tohoto nástroje;

b)  splňují minimální požadavky na kvalitu uvedené v této výzvě k podávání návrhů;

c)  nemohou být financovány v rámci této výzvy k podávání návrhů z důvodu rozpočtových omezení,

mohou obdržet podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, Evropského sociálního fondu + nebo Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v souladu s čl. [67] odst. 5 nařízení (EU) .../.. [nařízení o společných ustanoveních] a článek [8] nebo nařízení (EU) ../.. [financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky], za předpokladu, že tato opatření jsou v souladu s cíli příslušného programu. Použijí se pravidla fondu, z něhož se podpora poskytne.

Oddíl 5

Monitorování, podávání zpráv a hodnocení

Pododdíl 1

Společná ustanovení

Článek 28

Monitorování a podávání zpráv

1.  Komise na základě své povinnosti podávat zprávy podle čl. [43 odst. 3 písm. h) bodů i) a iii)] finančního nařízení předloží Evropskému parlamentu a Radě alespoň jednou ročně informace o výkonnosti v souladu s přílohou V. [pozm. návrh 148]

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 32 akty v přenesené pravomoci za účelem změny přílohy V, pokud jde o provedení nezbytných úprav informací o výkonnosti předkládaných Evropskému parlamentu a Radě.

3.  Ukazatele pro vykazování pokroku fondu při plnění cílů nařízení jsou uvedeny v příloze VIII. Pro ukazatele výstupů se výchozí hodnota stanoví na nulu. Milníky stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené pro rok 2029 jsou kumulativní. Na požádání se údaje o ukazatelích výstupů a výsledků, které Komise získala, zpřístupní Evropskému parlamentu a Radě. [pozm. návrh 149]

4.  Systém vykazování výkonnosti zajistí, aby údaje pro monitorování provádění programu a jeho výsledků byly shromažďovány účinně, efektivně a včas. Za tímto účelem se příjemcům finančních prostředků Unie a případně členským státům uloží přiměřené požadavky na podávání zpráv.

5.  K zajištění účinného posouzení pokroku fondu při plnění jeho cílů je Komisi svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 32 akty v přenesené pravomoci za účelem změny přílohy VIII s cílem přezkoumat a doplnit ukazatele, pokud je to nutné, a doplnit toto nařízení o ustanovení týkající se zavedení rámce pro monitorování a hodnocení mimo jiné informací o projektech, které mají poskytovat členské státy.

Článek 29

Hodnocení

1.  Komise provede hodnocení v polovině období a zpětné hodnocení tohoto nařízení, včetně akcí prováděných v rámci fondu.

2.  Hodnocení v polovině období a zpětné hodnocení se provádějí včas tak, aby je bylo možné promítnout do rozhodovacího procesu. [pozm. návrh 150]

Článek 29a

Hodnocení

1.  Do 31. prosince 2024 Komise předloží hodnocení provádění tohoto nařízení v polovině období. Hodnocení v polovině období posoudí účinnost, účelnost, zjednodušení a flexibilitu fondu. Konkrétněji bude zahrnovat posouzení:

a)  pokroku při dosahování cílů tohoto nařízení s přihlédnutím ke všem příslušným dostupným informacím, zejména k výročním zprávám o výkonnosti, které v souladu s článkem 30 předložily členské státy, a k ukazatelům výstupů a výsledků stanoveným v příloze VIII;

b)  přidané hodnoty Unie pro akce a operace prováděné v rámci tohoto fondu;

c)  příspěvku k solidaritě Unie v oblasti azylu a migrace;

d)  trvající relevantnosti prováděcích opatření uvedených v příloze II a akcí uvedených v příloze III;

e)  doplňkovosti, koordinovanosti a soudržnosti akcí podporovaných tímto fondem a podpory poskytované z jiných fondů Unie, jako jsou strukturální fondy, a z nástrojů Unie pro financování vnější činnosti;

f)  dlouhodobějších dopadů a udržitelnosti účinků fondu.

Hodnocení v polovině období zohlední rovněž výsledky zpětných hodnocení dlouhodobých dopadů předešlého fondu - Azylového, migračního a integračního fondu na období 2014–2020 - a případně se k němu připojí legislativní návrh na revizi tohoto nařízení.

2.  Do 31. ledna 2030 provede Komise zpětné hodnocení. K témuž dni Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu. Součástí zpětného hodnocení je posouzení všech hledisek uvedených v odstavci 1. Hodnocení dlouhodobějších dopadů a udržitelnosti účinků fondu v tomto ohledu slouží jako podklad pro rozhodnutí o případném obnovení nebo úpravě následujícího fondu.

Zprávy o hodnocení v polovině období a zpětném hodnocení uvedené v prvním odstavci a v prvním pododstavci tohoto odstavce se provádějí za smysluplné účasti sociálních partnerů, organizací občanské společnosti včetně organizací řízených migranty a uprchlíky, orgánů pro rovné zacházení, vnitrostátních institucí pro lidská práva a dalších příslušných organizací v souladu se zásadou partnerství podle článku 3a.

3.  Při hodnocení v polovině období a zpětném hodnocení Komise věnuje zvláštní pozornost hodnocení akcí prováděných třetími zeměmi či ve třetích zemích nebo akcí týkajících se třetích zemí v souladu s článkem 5, článkem 6 a čl. 13 odst. 8. [pozm. návrh 151]

Pododdíl 2

Pravidla pro sdílené řízení

Článek 30

Výroční zprávy o výkonnosti

1.  Do 15. února 2023 a ke stejnému datu každého následujícího roku až do roku 2031 předloží členské státy Komisi výroční zprávu o výkonnosti podle čl. 36 odst. 6 nařízení (EU) ... /2021 [nařízení o společných ustanoveních]. Zpráva předložená v roce 2023 se bude týkat provádění programu v období do 30. června 2022. Členské státy tyto zprávy zveřejní na zvláštních internetových stránkách a předají je Evropskému parlamentu a Radě. [pozm. návrh 152]

2.  Výroční zpráva o výkonnosti obsahuje zejména informace o:

a)  pokroku při provádění programu a dosahování milníků a cílů, přičemž se zohlední nejnovější údaje požadované v článku [37] nařízení (EU) ... /2021 [nařízení o společných ustanoveních] souhrnné údaje, které byly předány Komisi; [pozm. návrh 153]

aa)  rozpisu ročních účetních závěrek národního programu na zpětné získané částky, předběžném financování pro konečné příjemce a skutečně vynaložených výdajích; [pozm. návrh 154]

b)  veškerých otázkách, které ovlivňují výkonnost programu, a opatřeních přijatých za účelem jejich vyřešení, včetně odůvodněných stanovisek vydaných Komisí v souvislosti s řízením pro nesplnění povinnosti podle článku 258 SFEU; [pozm. návrh 155]

c)  doplňkovosti, koordinovanosti a soudržnosti akcí podporovaných fondem a podpory poskytované z jiných fondů Unie, zejména akcí prováděných ve třetích zemích nebo ve vztahu k těmto zemím jako jsou strukturální fondy, a z nástrojů Unie pro financování vnější činnosti; [pozm. návrh 156]

d)  přispění programu k provádění příslušného acquis Unie a akčních plánů, jakož i ke spolupráci a solidaritě mezi členskými státy v oblasti azylu; [pozm. návrh 157]

da)  dodržování požadavků v oblasti základních práv; [pozm. návrh 158]

e)  provádění činností v oblasti komunikace a viditelnosti;

f)  plnění příslušných základních podmínek a jejich uplatňování v průběhu celého programového období;

g)  počtu osob znovuusídlených či přijatých s přispěním fondu v souladu s částkami uvedenými v čl. 16 odst. 1 a 2; [pozm. návrh 159]

h)  počtu žadatelů o mezinárodní ochranu nebo osob požívajících mezinárodní ochrany přemístěných z jednoho členského státu do druhého v souladu s článkem 17b; [pozm. návrh 160]

ha)  počtu zranitelných osob podporovaných prostřednictvím programu, včetně dětí a osob, jimž byla poskytnuta mezinárodní ochrana. [pozm. návrh 161]

3.  Komise může vznést připomínky k výroční zprávě o výkonnosti do dvou měsíců ode dne jejího obdržení. Pokud Komise nesdělí v této lhůtě své připomínky, považuje se zpráva za schválenou. Jakmile je zpráva schválena, Komise zpřístupní shrnutí výročních zpráv o výkonnosti Evropskému parlamentu a Radě a zveřejní je na zvláštních internetových stránkách. Pokud členské státy nepředloží výroční zprávu o výkonnosti podle odstavce 1, je plné znění této zprávy poskytnuto Evropskému parlamentu a Radě na vyžádání. [pozm. návrh 162]

4.  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto článku přijme Komise prováděcí akt, kterým se stanoví šablona výroční zprávy o výkonnosti. Tento prováděcí akt se přijme poradním postupem podle čl. 33 odst. 2.

Článek 31

Monitorování a podávání zpráv

1.  Monitorování a podávání zpráv v souladu s hlavou IV nařízení (EU).../... [nařízení o společných ustanoveních] vycházejí z typů intervencí uvedených v tabulkách 1, 2 a 3 přílohy VI. Při řešení nepředvídaných nebo nových okolností nebo s cílem zajistit účinné provádění finančních prostředků je Komisi v souladu s článkem 32 svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem změny typů intervencí.

2.  Tyto ukazatele se použijí v souladu s čl. 12 odst. 1 a s články 17 a 37 nařízení (EU) …/2021 [nařízení o společných ustanoveních].

KAPITOLA III

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 32

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 4, 9, 13, 16, 17b, 18, 28 a 31 je svěřena Komisi do 31. prosince 2028. [pozm. návrh 163]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 4, 9, 13, 16, 17b, 18, 28 a 31 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů přijatých v přenesené pravomoci. [pozm. návrh 164]

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 4, 9, 13, 16, 17b, 18, 28 a 31 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. [pozm. návrh 165]

Článek 33

Postup projednávání ve výborech

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro koordinaci Azylového a migračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a nástroje pro správu hranic a víza. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

3.  Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí akt nepřijme. Toto se nepoužije na prováděcí akt uvedený v čl. 30 odst. 4.

Článek 34

Přechodná ustanovení

1.  Tímto nařízením není dotčeno pokračování ani změna příslušných opatření v období 2014–2020 v rámci Azylového, migračního a integračního fondu zřízeného nařízením (EU) č. 516/2014, které se na příslušná opatření použije až do jejich ukončení.

2.  Finanční krytí fondu může zahrnovat i výdaje na technickou a správní pomoc nezbytné pro zajištění přechodu mezi fondem a opatřeními přijatými podle jeho předchůdce, Azylového, migračního a integračního fondu zřízeného nařízením (EU) č. 516/2014.

Článek 35

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda nebo předsedkyně předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA I

Kritéria pro přidělování finančních prostředků na programy v rámci sdíleného řízení

1.  Dostupné zdroje podle článku 11 se rozdělují mezi členské státy takto:

a)  Každý členský stát obdrží z fondu na začátku programového období pevně stanovenou částku ve výši 5 000 000 10 000 000 EUR; [pozm. návrh 166]

b)  Zbývající zdroje podle článku 11 se rozdělují na základě těchto kritérií:

–  30 % pro azyl,

–  30 % pro legální migraci a integraci,

–  40 % pro boj proti nelegální migraci včetně navracení.

2.  V oblasti azylu budou zohledněna následující kritéria, kterým bude přidělena tato váha:

a)  30 % úměrně počtu osob, které spadají do jedné z následujících kategorií:

–  státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kterým bylo přiznáno právní postavení vymezené Ženevskou úmluvou,

–  státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří požívají některé z forem doplňkové ochrany ve smyslu přepracované směrnice 2011/95/EU(30),

–  státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří požívají dočasné ochrany ve smyslu směrnice 2001/55/ES(31);

b)  60 % úměrně počtu státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, kteří podali žádost o mezinárodní ochranu;

c)  10 % úměrně počtu státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, kteří jsou znovuusídlováni či byli znovuusídleni v členském státě.

3.  V oblasti legální migrace a integrace budou zohledněna následující kritéria, kterým bude přidělena tato váha:

a)  40 % úměrně celkovému počtu oprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí v členském státě;

b)  60 % úměrně počtu státních příslušníků třetích zemí, kteří obdrželi první povolení k pobytu;

c)  Pro účely výpočtu uvedeného v odst. 3 písm. b) se však nezahrnují tyto kategorie osob:

–  státní příslušníci třetích zemí, jimž bylo vydáno první povolení k pobytu za účelem práce platné méně než 12 měsíců,

–  státní příslušníci třetích zemí, kterým je povolen vstup za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby v souladu se směrnicí Rady 2004/114/ES(32), případně směrnicí (EU) 2016/801(33),

–  státní příslušníci třetích zemí, kterým je povolen vstup za účelem vědeckého výzkumu v souladu se směrnicí Rady 2005/71/ES(34), případně směrnicí (EU) 2016/801,

4.  V oblasti boje proti nelegální migraci včetně navracení budou zohledněna bude zohledněno následující kritéria, kterým bude přidělena tato váha kritérium: [pozm. návrh 167]

a)  50 % úměrně počtu počet státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup a pobyt na území členského státu a na které se vztahuje konečné rozhodnutí o navrácení podle vnitrostátního práva a/nebo práva Společenství Unie, tj. správní nebo soudní rozhodnutí či akt uvádějící nebo prohlašující pobyt za nelegální a ukládající povinnost návratu; [pozm. návrh 168]

b)  50 % úměrně počtu státních příslušníků třetích zemí, kteří v důsledku správního či soudního rozhodnutí o opuštění území skutečně území členského státu, ať již dobrovolně nebo nuceně, opustili. [pozm. návrh 169]

5.  Referenčními hodnotami pro účely počátečního přídělu jsou nejaktuálnější roční statistické údaje předložené Komisí (Eurostatem) za předchozí tři kalendářní roky na základě údajů poskytnutých členskými státy ke dni použitelnosti tohoto nařízení v souladu s právem Unie. Údaje by měly být rozděleny podle věku a pohlaví, specifické zranitelnosti a azylového statusu, a to i pokud jde o údaje o dětech. Referenčními hodnotami pro účely přezkumu v polovině období jsou nejaktuálnější roční statistické údaje předložené Komisí (Eurostatem) za předchozí tři kalendářní roky, jež budou dostupné v okamžiku přezkumu v polovině období v roce 2024 na základě údajů poskytnutých členskými státy v souladu s právem Unie. Pokud členské státy nesdělí Komisi (Eurostatu) dotyčné statistické údaje, poskytnou co nejdříve prozatímní údaje. [pozm. návrh 170]

6.  Před přijetím těchto údajů za referenční hodnoty vyhodnotí Komise (Eurostat) kvalitu, srovnatelnost a úplnost těchto statistických informací v souladu s běžnými operačními postupy. Na žádost Komise (Eurostatu) jí členské státy k tomuto účelu poskytnou všechny nezbytné informace.

PŘÍLOHA II

Prováděcí opatření

1.  Fond přispěje ke specifickému cíli stanovenému v čl. 3 odst. 2 písm. a) tím, že se zaměří na následující prováděcí opatření:

a)  zajištění jednotného uplatňování acquis Unie a priorit týkajících se společného evropského azylového systému;

b)  v případě potřeby podpora kapacity azylových systémů členských států, a to i na místní a regionální úrovni, v oblasti infrastruktury, jako jsou vhodné podmínky pro přijímání, zejména přijímání dětí, a služeb, jako je právní pomoc a zastupování či tlumočení; [pozm. návrh 171]

c)  posílení solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy, především vůči těm státům, které jsou migračními toky zasaženy nejvíce, jakož i poskytování podpory členským státům, které přispívají k úsilí v oblasti solidarity; [pozm. návrh 172]

d)  posílení solidarity a spolupráce se třetími zeměmi, zasaženými migračními toky, mimo jiné do nichž byl vysídlen velký počet osob, které potřebují mezinárodní ochranu, a to i tím, že se posílí schopnost těchto zemí zlepšovat podmínky přijímání a poskytování mezinárodní ochrany, a prostřednictvím znovuusídlování a jiných legálních cest k ochraně v Unii, zejména v případě zranitelných skupin, jako jsou děti a dospívající, kteří čelí rizikům ohrožujícím jejich ochranu, jakož i prostřednictvím partnerství a spolupráce s třetími zeměmi za účelem řízení migrace v rámci úsilí o celosvětovou spolupráci v oblasti mezinárodní ochrany. [pozm. návrh 173]

da)  poskytování technické a operativní pomoci jednomu nebo několika členským státům ve spolupráci s Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu. [pozm. návrh 174]

2.  Fond přispěje ke specifickému cíli stanovenému v čl. 3 odst. 2 písm. b) tím, že se zaměří na následující prováděcí opatření:

a)  podpora rozvoje a provádění politik k podpoře legální migrace, včetně sloučení rodiny, a provádění acquis Unie v oblasti legální migrace, zejména nástrojů legální migrace pracovníků v souladu s platnými mezinárodními normami v oblasti migrace a ochrany migrujících pracovníků; [pozm. návrh 175]

aa)  podpora a rozvoj strukturálních a podpůrných opatření umožňujících legální vstup a pobyt v Unii; [pozm. návrh 176]

ab)  posílení partnerství a spolupráce se třetími zeměmi zasaženými migračními toky, mimo jiné prostřednictvím legálních cest vstupu do Unie za účelem celosvětové spolupráce v oblasti migrace; [pozm. návrh 177]

b)  podpora včasných integračních opatření pro sociální a hospodářské začlenění státních příslušníků třetích zemí, příprava jejich aktivního zapojení do přijímající společnosti a jejich přijetí touto společností, zejména za účasti místních nebo regionálních orgánů a organizací občanské společnosti. [pozm. návrh 178]

2a.  Fond přispěje ke specifickému cíli stanovenému v čl. 3 odst. 2 písm. c) tím, že se zaměří na následující prováděcí opatření:

a)  podpora integračních opatření pro sociální a hospodářské začlenění státních příslušníků třetích zemí, usnadňování sloučení rodiny, příprava jejich aktivního zapojení do přijímající společnosti a jejich přijetí touto společností, zejména za účasti místních nebo regionálních orgánů, nevládních organizací, včetně organizací uprchlíků a migrantů, a sociálních partnerů; a

b)  podpora a provádění ochranných opatření pro zranitelné osoby v souvislosti s integračními opatřeními. [pozm. návrh 179]

3.  Fond přispěje ke specifickému cíli stanovenému v čl. 3 odst. 2 písm. c) ca) tím, že se zaměří na následující prováděcí opatření: [pozm. návrh 180]

a)  zajištění jednotného uplatňování acquis Unie a politických priorit týkajících se infrastruktury, postupů a služeb;

b)  podpora integrovaného a koordinovaného přístupu k řízení navracení na úrovni Unie a členských států, rozvoj kapacit pro účinné, důstojné a udržitelné navracení a omezování faktorů motivujících k nelegální migraci; [pozm. návrh 181]

c)  podpora asistovaného dobrovolného návratu, vyhledávání rodinných příslušníků a opětovného začlenění, při respektování nejlepších zájmů nezletilých osob; [pozm. návrh 182]

d)  posilování spolupráce se třetími zeměmi a jejich kapacit provádět dohody o zpětném přebírání osob, a další ujednání včetně opětovného začleňování, a umožňovat tak udržitelné navracení. [pozm. návrh 183]

3a.  Fond přispěje ke specifickému cíli stanovenému v čl. 3 odst. 2 písm. cb) tím, že se zaměří na následující prováděcí opatření:

a)  podpora a provádění dodržování mezinárodního práva a Listiny základních práv Evropské unie v azylových a migračních politikách a opatřeních;

b)  posílení solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy, především solidarity vůči těm státům, které jsou migračními toky zasaženy nejvíce, jakož i poskytování podpory členským státům na ústřední, regionální nebo místní úrovni, mezinárodním organizacím, nevládním organizacím a sociálním partnerům v rámci jejich úsilí v oblasti solidarity;

c)  podpora přemisťování žadatelů o mezinárodní ochranu nebo osob požívajících mezinárodní ochrany z jednoho členského státu do druhého. [pozm. návrh 184]

PŘÍLOHA III

Rozsah podpory Způsobilé akce, které bude tento nástroj podporovat v souladu s článkem 3 [pozm. návrh 185]

1.  V rámci politického cíle podle čl. 3 odst. 1 fond podpoří zejména: [pozm. návrh 186]

a)  vypracování a rozvoj vnitrostátních, regionálních a místních strategií v oblasti pro provádění acquis Unie týkajícího se azylu, legální migrace, , integrace, zejména místních strategií v oblasti integrace, navracení a nelegální migrace; [pozm. návrh 187]

b)  vytváření administrativních struktur, systémů a nástrojů a odborná příprava pracovníků, včetně místních orgánů a dalších příslušných zúčastněných stran, případně ve spolupráci s příslušnými agenturami Unie; [pozm. návrh 188]

c)  rozvoj, monitorování a hodnocení politik a postupů včetně vývoje, shromažďování, a výměny informací analýzy, šíření kvalitativních a kvantitativních údajů a statistik o migraci a mezinárodní ochraně a vývoje a používání společných statistických nástrojů, metod a ukazatelů měření pokroku a hodnocení vývoje politik; [pozm. návrh 189]

d)  výměny informací, osvědčených postupů a strategií, vzájemné učení, studie a výzkum, rozvoj a provádění společných akcí a operací a zřizování nadnárodních sítí spolupráce;

e)  asistenční a podpůrné služby zohledňující otázku genderu v souladu se statusem a potřebami dotčené osoby, zejména u zranitelných skupin osob; [pozm. návrh 190]

ea)  účinná ochrana migrujících dětí, včetně provádění posouzení nejlepšího zájmu dítěte před přijetím rozhodnutí, všech opatření uvedených ve sdělení Komise ze dne 12. dubna 2017 o ochraně migrujících dětí, jako je poskytování vhodného ubytování všem nezletilým bez doprovodu a rychlé jmenování jejich opatrovníků, příspěvků do Evropské sítě opatrovnických institucí a rozvoje, monitorování a hodnocení politik ochrany dětí a postupů v této oblasti, včetně mechanismu založeného na právech dítěte; [pozm. návrh 191]

f)  akce zaměřené na zvýšení povědomí o politikách v oblasti azylu, integrace, legální migrace a navracení se specifickým zaměřením na zranitelné skupiny, včetně nezletilých, mezi zúčastněnými stranami a širokou veřejností. [pozm. návrh 192]

2.  V rámci specifického cíle podle čl. 3 odst. 2 písm. a) fond podpoří zejména následující akce: [pozm. návrh 193]

a)  poskytování materiální pomoci včetně pomoci na hranicích, zařízení vstřícných vůči dětem a genderově citlivých zařízení, pohotovostních služeb poskytovaných místními orgány, vzdělávání, odborné přípravy, podpůrných služeb, právní pomoci a právního zastoupení a zdravotní a psychologické péče; [pozm. návrh 194]

b)  provádění azylových řízení, včetně vyhledávání rodinných příslušníků, a zajištění přístupu k právní pomoci, právnímu zastoupení a tlumočení pro žadatele o azyl ve všech fázích řízení; [pozm. návrh 195]

c)  identifikace žadatelů se zvláštními potřebami v procesní oblasti nebo v oblasti přijímání, včetně včasné identifikace obětí obchodování s lidmi, nezletilých osob a jiných zranitelných osob, jako jsou oběti mučení a genderového násilí, a jejich předání specializovaným službám; [pozm. návrh 196]

ca)  poskytování kvalifikovaných psychosociálních a rehabilitačních služeb obětem násilí a mučení, včetně násilí založeného na pohlaví; [pozm. návrh 197]

d)  zřizování nebo zlepšování ubytovacích zařízení pro účely přijetí, jako je ubytování v malých jednotkách a menších infrastrukturách zaměřených na řešení potřeb rodin s nezletilými osobami, včetně infrastruktur poskytnutých místními a regionálními orgány a včetně možného společného využívání těchto zařízení více členskými státy; [pozm. návrh 198]

da)  poskytování alternativních forem péče, které jsou začleněny do stávajících vnitrostátních systémů ochrany dětí a zohledňují potřeby všech dětí v souladu s mezinárodními standardy; [pozm. návrh 199]

e)  posilování kapacity členských států shromažďovat, analyzovat a šířit vzájemně sdílet informace o zemi původu; [pozm. návrh 200]

f)  akce související s realizací postupů provádění rámce Unie vnitrostátních programů pro znovuusídlování [a nebo přijímání osob z humanitárních důvodů] nebo vnitrostátních programů pro znovuusídlování, které jsou v souladu s rámcem Unie pro znovuusídlování důvodů, jak je stanoveno v tomto nařízení; [pozm. návrh 201]

g)  přemístění žadatelů o mezinárodní ochranu a osob požívajících mezinárodní ochrany; [pozm. návrh 202]

h)  posilování kapacit třetích zemí lépe chránit osoby, které potřebují ochranu, mimo jiné podporou rozvoje silných mechanismů ochrany dětí ve třetích zemích, zajišťujících, aby děti byly chráněny ve všech oblastech před násilím, zneužíváním a zanedbáváním a aby měly přístup ke vzdělání a ke zdravotní péči; [pozm. návrh 203]

i)  zavádění, rozvoj a vylepšování účinných alternativ k zajištění a institucionální péči, zejména pokud jde o nezletilé osoby bez doprovodu a děti s rodinami v souladu s Úmluvou OSN o rodiny právech dítěte. [pozm. návrh 204]

3.  V rámci specifického cíle podle čl. 3 odst. 2 písm. b) fond podpoří zejména: [pozm. návrh 205]

a)  informační balíčky a kampaně zaměřené na zvyšování povědomí o způsobech legální migrace do Unie včetně o acquis Unie v oblasti legální migrace;

b)  rozvoj programů mobility do Unie, jako jsou například programy mimo jiné včetně programů cirkulační či dočasné migrace včetně odborné a jiné přípravy zaměřené na zvýšení zaměstnatelnosti; [pozm. návrh 206]

c)  spolupráci mezi třetími zeměmi a pracovními agenturami, úřady práce a imigračními úřady členských států;

d)  posuzování a uznávání dovedností a kvalifikací, včetně odborné praxe, získaných ve třetí zemi, jakož i jejich transparentnosti a slučitelnosti s dovednostmi a kvalifikacemi v daném členském státě a vypracování společných standardů hodnocení; [pozm. návrh 207]

e)  pomoc v souvislosti se žádostmi o sloučení rodiny ve smyslu s cílem zajistit harmonizované provádění směrnice Rady 2003/86/ES(35); [pozm. návrh 208]

f)  pomoc – včetně právní pomoci a právního zastoupení – v souvislosti se změnou statusu státních příslušníků třetích zemí, kteří již legálně pobývají v některém z členských států, zejména pokud jde o získání statusu oprávněného pobytu stanoveného na úrovni Unie; [pozm. návrh 209]

fa)  pomoc v souvislosti s výkonem práv státních příslušníků třetích zemí legálně pobývajících v Unii, zejména pokud jde o mobilitu v rámci Unie a o přístup k zaměstnání; [pozm. návrh 210]

g)  včasná integrační opatření, jako je podpora přizpůsobená na míru potřebám státních příslušníků třetích zemí a integrační programy zaměřené na vzdělávání, jazykovou výuku a další vzdělávání, například kurzy zaměřené na občanskou orientaci, a profesní poradenství; [pozm. návrh 211]

h)  akce podporující jednak rovnost při poskytování veřejných a soukromých služeb státním příslušníkům třetích zemí, včetně přizpůsobení těchto služeb potřebám cílové skupiny, jednak rovný přístup státních příslušníků třetích zemí k těmto službám; [pozm. návrh 212]

i)  integrovanou spolupráci mezi vládními a nevládními subjekty, a to i prostřednictvím koordinovaných středisek poskytujících podporu při integraci, jako jsou například jednotná kontaktní místa; [pozm. návrh 213]

j)  akce umožňující a podporující uvádění státních příslušníků třetích zemí do přijímající společnosti a jejich aktivní zapojení do ní a akce podporující přijetí ze strany přijímající společnosti; [pozm. návrh 214]

k)  podporu výměn a dialogu mezi státními příslušníky třetích zemí, přijímající společností a veřejnými orgány, a to i prostřednictvím konzultací se státními příslušníky třetích zemí a mezikulturního a mezináboženského dialogu. [pozm. návrh 215]

3a.  V rámci specifického cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. c) fond podpoří zejména:

a)  integrační opatření, jako je podpora přizpůsobená na míru potřebám státních příslušníků třetích zemí, a integrační programy zaměřené na inkluzivní vzdělávání a péči, jazykovou výuku, poradenství, odbornou přípravu a další vzdělávání, například kurzy zaměřené na občanskou orientaci, a profesní poradenství;

b)  budování kapacit integrovaných služeb poskytovaných místními orgány;

c)  akce podporující rovnost v přístupu a při poskytování veřejných a soukromých služeb státním příslušníkům třetí země, včetně přístupu ke vzdělání, zdravotní péči a psychologicko-sociální podpoře a přizpůsobení těchto služeb potřebám cílové skupiny;

d)  integrovanou spolupráci mezi vládními a nevládními subjekty, a to i prostřednictvím koordinovaných středisek poskytujících podporu při integraci, jako jsou například jednotná kontaktní místa;

e)  akce umožňující a podporující uvádění státních příslušníků třetích zemí do přijímající společnosti a jejich aktivní zapojení do ní a akce podporující přijetí ze strany přijímající společnosti;

f)  podporu výměn a dialogu mezi státními příslušníky třetích zemí, přijímající společností a veřejnými orgány, a to i prostřednictvím konzultací se státními příslušníky třetích zemí a mezikulturního a mezináboženského dialogu. [pozm. návrh 216]

4.  V rámci specifického cíle podle čl. 3 odst. 2 písm. c) fond podpoří zejména: [pozm. návrh 217]

a)  infrastrukturu zlepšení infrastruktury pro účely otevřeného přijetí nebo a zlepšení stávající infrastruktury pro zajištění včetně možnosti společného využívání těchto zařízení více členskými státy; [pozm. návrh 218]

b)  zavádění, rozvoj, provádění a vylepšování účinných alternativních opatření k zajištění zajištění, na základě správy případů v komunitě, zejména pokud jde o nezletilé osoby bez doprovodu a o rodiny; [pozm. návrh 219]

ba)  identifikace a přijímání obětí obchodování s lidmi v souladu se směrnicí 2011/36/EU a směrnicí Rady 2004/81/ES(36); [pozm. návrh 220]

c)  zavádění a posilování nezávislých a účinných systémů pro sledování nuceného navracení podle čl. 8 odst. 6 směrnice 2008/115/ES(37);

d)  boj proti faktorům motivujícím omezování faktorů motivujících k nelegální migraci včetně zaměstnávání nelegálních migrantů, a to formou účinných a odpovídajících kontrol založených na posouzení rizik, odborné přípravy pracovníků, vytváření‑ a zavádění mechanismů, pomocí nichž mohou nelegální migranti požadovat doplatky a podávat stížnosti na své zaměstnavatele, či informačních a osvětových‑ kampaní, jejichž cílem je informovat zaměstnavatele a nelegální migranty o jejich právech a povinnostech podle směrnice 2009/52/ES(38); [pozm. návrh 221]

e)  přípravu návratu včetně opatření vedoucích k vydávání rozhodnutí o navrácení, zjišťování totožnosti státních příslušníků třetích zemí, vydávání cestovních dokladů a vyhledávání rodinných příslušníků;

f)  spolupráci s konzulárními a imigračními úřady nebo jinými příslušnými orgány a úřady třetích zemí za účelem získání cestovních dokladů, usnadnění návratu a zajištění zpětného převzetí, mimo jiné prostřednictvím vysílání styčných důstojníků ze třetích‑ zemí;

g)  pomoc při návratu, zejména asistovaný dobrovolný návrat a informace o programech asistovaného dobrovolného návratu, a to i poskytováním specifického poradenství pro děti v řízeních o navrácení a zajišťováním řízení o navrácení založených na právech dítěte; [pozm. návrh 222]

h)  operace vyhoštění, včetně souvisejících opatření, v souladu se standardy stanovenými v právu Unie, s výjimkou donucovacího vybavení;

i)  opatření na podporu trvalého návratu a opětovného začlenění vracejících se osob;

j)  zařízení a podpůrné služby ve třetích zemích zajišťující v souladu s mezinárodními normami vhodné dočasné ubytování a přijetí po příjezdu, a to i pro nezletilé osoby bez doprovodu a další zranitelné skupiny urychlený přechod ke komunitnímu ubytování; [pozm. návrh 223]

k)  spolupráci se třetími zeměmi v oblasti boje proti nelegální migraci a v oblasti účinného navracení a zpětného přebírání, a to i v rámci provádění dohod o zpětném přebírání osob a jiných ujednání; [pozm. návrh 224]

l)  opatření zaměřená na zvyšování povědomí o vhodných dovolených způsobech přistěhovalectví migrace a rizicích nedovoleného nelegálního přistěhovalectví; [pozm. návrh 225]

m)  podporu třetích zemí a akce ve třetích zemích týkající se například infrastruktury, vybavení a dalších opatření, pokud přispívají k posílení účinné spolupráce mezi třetími zeměmi a Unií a jejími členskými státy v oblasti navracení a zpětného přebírání. [pozm. návrh 226]

4a.  V rámci specifického cíle podle čl. 3 odst. 2 písm. cb) fond podpoří:

a)  provádění přemístění žadatelů o mezinárodní ochranu nebo osob požívajících mezinárodní ochrany z jednoho členského státu do jiného, včetně opatření uvedených v článku 17b tohoto nařízení;

b)  operační podporu ve formě vyslaných zaměstnanců nebo finanční pomoci poskytnuté členským státem jinému členskému státu, který čelí výzvám v oblasti migrace;

c)  akce související s realizací postupů provádění vnitrostátních programů znovuusídlování nebo programů přijímání osob z humanitárních důvodů; [pozm. návrh 227]

PŘÍLOHA IV

Akce způsobilé k vyšší míře spolufinancování v souladu s čl. 12 odst. 2 a čl. 13 odst. 7

–  Integrační opatření prováděná místními a regionálními orgány a organizacemi občanské společnosti, včetně organizací vedených migranty a uprchlíky; [pozm. návrh 228]

–  akce zaměřené na rozvoj a provádění účinných alternativ k zajištění osob a institucionální péče; [pozm. návrh 229]

–  programy asistovaného dobrovolného návratu a opětovného začlenění a související činnosti;

–  opatření zaměřená na zranitelné osoby a žadatele o mezinárodní ochranu se zvláštními potřebami v oblasti přijímání a/nebo procesními potřebami, včetně opatření, jež zajistí účinnou ochranu migrujících dětí, zejména dětí nezletilých osob bez doprovodu. [pozm. návrh 230]

PŘÍLOHA V

Hlavní ukazatele výkonnosti podle čl. 28 odst. 1

Specifický cíl 1: Posílení a rozvoj všech aspektů společného evropského azylového systému včetně jeho vnějšího rozměru:

-1.  všechny hlavní ukazatele výkonnosti uvedené níže se rozčlení podle pohlaví a věku; [pozm. návrh 231]

1.  počet osob znovuusídlených s podporou fondu;

1a.  počet osob přijatých v rámci programů přijímání osob z humanitárních důvodů; [pozm. návrh 232]

2.  počet osob v přijímacím systému ve srovnání s počtem žadatelů o azyl;

3.  konvergence míry uznaných žádostí v případě žadatelů o azyl ze stejné země;

3a.  počet žadatelů o mezinárodní ochranu přemístěných z jednoho členského státu do druhého s podporou fondu; [pozm. návrh 233]

3b.  počet osob požívajících mezinárodní ochrany přemístěných z jednoho členského státu do druhého s podporou fondu; [pozm. návrh 234]

Specifický cíl 1a: Podpora legální migrace do členských států:

1.  počet modrých karet vydaných s podporou fondu;

2.  počet osob převedených v rámci společnosti, kterým byl tento status udělen s podporou fondu;

3.  počet žadatelů o sloučení rodiny, kteří se skutečně spojili se svou rodinou s podporou fondu;

4.  počet státních příslušníků třetích zemí, kterým bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu s podporou fondu. [pozm. návrh 235]

Specifický cíl 2: Podpora legální migrace do členských států včetně Přispění k integraci státních příslušníků třetích zemí: [pozm. návrh 236]

1.  počet osob, které se účastnily opatření před odjezdem podporovaných z fondu;

2.  počet osob, které se účastnily integračních opatření podporovaných z fondu a které uvedly, že tato opatření napomohla jejich včasné integraci, v porovnání s celkovým počtem osob, které se účastnily integračních opatření podporovaných z fondu. [pozm. návrh 237]

2a.  počet osob, které se účastnily integračních opatření podporovaných z fondu, které následně získaly zaměstnání; [pozm. návrh 238]

2b.  počet osob, které se účastnily integračních opatření podporovaných z fondu a jimž byla uznána kvalifikace nebo které v některém z členských států získaly diplom; [pozm. návrh 239]

Specifický cíl 3: Přispění k boji proti nelegální migraci a zajištění účinného navracení a zpětného přebírání osob ve třetích zemích:

1.  počet osob navrácených na základě příkazu k opuštění země s podporou fondu v porovnání s počtem státních příslušníků třetích zemí, kterým bylo nařízeno opustit dané území; [pozm. návrh 240]

2.  počet navrácených osob, které před návratem nebo po návratu obdržely pomoc pro účely opětovného začlenění spolufinancovanou z fondu, v porovnání s celkovým počtem návratů podporovaných z fondu.

Specifický cíl 3a: Zajištění solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti:

1.  počet transferů žadatelů o mezinárodní ochranu provedených podle článku 17b tohoto nařízení;

1a.  počet transferů osob požívajících mezinárodní ochrany provedených podle článku 17b tohoto nařízení;

2.  počet vyslaných zaměstnanců nebo finanční podpora poskytnutá členským státům, které jsou vystaveny výzvám v oblasti migrace;

3.  počet osob znovuusídlených nebo přijatých v rámci humanitárních programů s podporou fondu. [pozm. návrh 241]

PŘÍLOHA VI

Typy intervence

TABULKA 1: KÓDY PRO DIMENZI OBLASTI INTERVENCE

I.  Společný evropský azylový systém

001

Podmínky přijímání

002

Azylové řízení

003

Provádění acquis Unie

004

Migrující děti

005

Osoby se zvláštními potřebami v oblasti přijímání a procesními potřebami

006

Znovuusídlování

007

Solidární úsilí mezi členskými státy

008

Operační podpora

II.  Legální migrace a integrace

001

Rozvoj integračních strategií

002

Oběti obchodování s lidmi

003

Integrační opatření – informace a orientace, jednotná kontaktní místa

004

Integrační opatření – jazyková výuka

005

Integrační opatření – občanská orientace a jiné vzdělávání

006

Integrační opatření – uvedení a zapojení do hostitelské společnosti a výměny s ní

007

Integrační opatření – základní potřeby

008

Opatření před odjezdem

009

Programy mobility

010

Získání statusu oprávněného pobytu

III.  Navracení

001

Alternativy k zajištění osob

002

Podmínky přijímání či zajištění

003

Řízení o navrácení

004

Asistovaný dobrovolný návrat

005

Pomoc pro účely opětovného začlenění

006

Operace vyhoštění/navrácení

007

Systém pro sledování nuceného navracení

008

Zranitelné osoby / nezletilé osoby bez doprovodu

009

Opatření zaměřená na faktory motivující k nelegální migraci

010

Operační podpora

 

IV.  Technická pomoc

001

Informace a komunikace

002

Příprava, provádění, monitorování a kontrola

003

Hodnocení a studie, sběr údajů

004

Budování kapacit

TABULKA 2: KÓDY PRO DIMENZI TYPU AKCE

001

Rozvoj vnitrostátních strategií

002

Budování kapacit

003

Vzdělávání a odborná příprava státních příslušníků třetích zemí

004

Rozvoj statistických nástrojů, metod a ukazatelů

005

Výměna informací a osvědčených postupů

006

Společné akce a operace (mezi členskými státy)

007

Kampaně a informace

008

Výměna a vysílání odborníků

009

Studie, pilotní projekty, posouzení rizik

010

Přípravné, monitorovací, administrativní a technické činnosti

011

Poskytování asistenčních a podpůrných služeb státním příslušníkům třetích zemí

012

Infrastruktura

013

Vybavení

TABULKA 3: KÓDY PRO DIMENZI ZPŮSOBŮ PROVÁDĚNÍ

001

Specifická akce

002

Mimořádná pomoc

003

Spolupráce se třetími zeměmi

004

Akce ve třetích zemích

005

Akce uvedené v příloze IV

PŘÍLOHA VII

Akce způsobilé k operační podpoře

V rámci specifického cíle posílení a rozvoje všech aspektů společného evropského azylového systému včetně jeho vnějšího rozměru a specifického cíle přispění k boji proti nelegální migraci a zajištění účinného navracení a zpětného přebírání osob ve třetích zemích operační podpora zahrnuje:

–  náklady na zaměstnance,

–  náklady na služby, jako je například údržba či výměna vybavení,

–  náklady na služby, jako je například údržba a oprava infrastruktury.

PŘÍLOHA VIII

Ukazatele výstupů a výsledků uvedené v čl. 28 odst. 3

-1  Všechny hlavní ukazatele výkonnosti uvedené níže se rozčlení podle pohlaví a věku. [pozm. návrh 242]

Specifický cíl 1: Posílení a rozvoj všech aspektů společného evropského azylového systému včetně jeho vnějšího rozměru:

1.  Počet osob náležejících do cílových skupin, kterým byla poskytnuta pomoc s podporou fondu:

a)  počet osob náležejících do cílových skupin, kterým byly poskytnuty informace a pomoc po celou dobu azylového řízení;

b)  počet osob náležejících do cílových skupin, kterým byla poskytnuta právní pomoc a právní zastoupení;

c)  počet zranitelných osob, obětí obchodování s lidmi a nezletilých osob bez doprovodu, kterým byla poskytnuta specifická pomoc.

2.  Kapacita (počet míst) v nových ubytovacích zařízeních pro účely přijetí zřízených v souladu se společnými požadavky, pokud jde o podmínky přijímání, stanovenými v acquis Unie, a ve stávajících ubytovacích zařízeních pro účely přijetí modernizovaných v souladu se stejnými požadavky v rámci projektů podporovaných z fondu a jejich procentní podíl na celkové kapacitě ubytovacích zařízení pro účely přijetí;

3.  Počet míst přizpůsobených pro nezletilé osoby bez doprovodu podporovaných z fondu v porovnání s celkovým počtem míst přizpůsobených pro nezletilé osoby bez doprovodu.

4.  Počet osob, které s pomocí fondu absolvovaly odbornou přípravu v azylových otázkách, a tento počet jako procentní podíl z celkového počtu zaměstnanců proškolených v této oblasti.

5.  Počet žadatelů o mezinárodní ochranu přemístěných z jednoho členského státu do druhého s podporou fondu.

6.  Počet osob znovuusídlených s podporou fondu.

Specifický cíl 1a: Podpora legální migrace do členských států:

1.  počet modrých karet vydaných s podporou fondu;

2.  počet osob převedených v rámci společnosti, kterým byl tento status udělen s podporou fondu;

3.  počet žadatelů o sloučení rodiny, kteří se skutečně spojili se svou rodinou s podporou fondu;

4.  počet státních příslušníků třetích zemí, kterým bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu s podporou fondu. [pozm. návrh 243]

Specifický cíl 2: Podpora legální migrace do členských států včetně Přispění k integraci státních příslušníků třetích zemí: [pozm. návrh 244]

1.  Počet osob, které se účastnily opatření před odjezdem podporovaných z fondu.

2.  Počet místních a regionálních orgánů, které zavedly integrační opatření s podporou fondu.

2a.  Počet osob, které se účastnily integračních opatření podporovaných z fondu, které následně získaly zaměstnání. [pozm. návrh 245]

2b.  Počet osob, které se účastnily integračních opatření podporovaných z fondu a které následně v některém z členských států získaly diplom. [pozm. návrh 246]

3.  Počet osob, které se účastnily opatření podporovaných z fondu a zaměřených na:

a)  vzdělávání a odbornou přípravu;

b)  integrace na trhu práce;

c)  přístup k základním službám a

d)  aktivní účast a sociální začleňování.

4.  Počet osob, které se účastnily integračních opatření podporovaných z fondu a které uvedly, že tato opatření napomohla jejich včasné integraci, v porovnání s celkovým počtem osob, které se účastnily integračních opatření podporovaných z fondu:

4a.  Počet státních příslušníků třetích zemí, kteří v členském státě s podporou fondu úspěšně ukončili základní, střední nebo terciární vzdělání. [pozm. návrh 247]

Specifický cíl 3: Přispění k boji proti nelegální migraci a zajištění účinného navracení a zpětného přebírání osob ve třetích zemích:

1.  Počet míst v zajišťovacích zařízeních vytvořených/zrenovovaných s podporou fondu v porovnání s celkovým počtem vytvořených/zrenovovaných míst v zajišťovacích zařízeních.

2.  Počet osob, které s podporou fondu absolvovaly odbornou přípravu v otázkách navracení.

3.  Počet navrácených osob, jejichž návrat byl spolufinancován fondem, v porovnání s celkovým počtem osob navrácených na základě příkazu k opuštění země:

a)  osoby, které se navrátily dobrovolně;

b)  osoby, které byly vyhoštěny.

4.  Počet navrácených osob, které před návratem nebo po návratu obdržely pomoc pro účely opětovného začlenění spolufinancovanou z fondu, v porovnání s celkovým počtem návratů podporovaných z fondu.

a)  osoby, které se navrátily dobrovolně;

b)  osoby, které byly vyhoštěny; [pozm. návrh 248]

Specifický cíl 3a: Zajištění solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti:

1.  počet přemístění žadatelů o mezinárodní ochranu provedených podle článku 17b tohoto nařízení;

1a.  počet přemístění osob požívajících mezinárodní ochrany provedených podle článku 17b tohoto nařízení;

2.  počet vyslaných zaměstnanců nebo finanční podpora poskytnutá členským státům, které jsou vystaveny výzvám v oblasti migrace.

3.  počet osob znovuusídlených s podporou fondu. [pozm. návrh 249]

(1)Úř. věst. C , , s. .
(2)Úř. věst. C , , s. .
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019.
(4)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. ../.. o [nařízení o Agentuře EU pro azyl] (Úř. věst. L ..., [datum], s. ...).
(5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 96).
(6) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 60).
(7) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (Úř. věst. L 337, 20.12.2011, s. 9).
(8) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98).
(9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 31).
(10)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98).
(11)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 24).
(12)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV (Úř. věst. L 101, 15.4.2011, s. 1).
(13)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1).
(14)2008/381/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 14. května 2008 o zřízení Evropského migrační sítě (Úř. věst. L 131, 21.5.2008, s. 7).
(15) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1;http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32013Q1220(01)
(16)Úř. věst. C , , s. .
(17)Úř. věst. C , , s. .
(18)Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).
(19)Úř. věst. C , , s. .
(20)Nařízení Rady (EU) 2017/1371 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).
(21)Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).
(22)Rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (Úř. věst. L 344, 19.12.2013, s. 1).
(23)COM(2017)0623.
(24)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(25)Úř. věst. C , , s. .
(26)Úř. věst. C , , s. .
(27)Úř. věst. C , , s. .
(28) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 90).
(29)Směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími (Úř. věst. L 212, 7.8.2001, s. 12).
(30) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (Úř. věst. L 337, 20.12.2011, s. 9).
(31)Údaje se zohlední pouze při aktivaci směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími (Úř. věst. L 212, 7.8.2001, s. 12).
(32)Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby (Úř. věst. L 375, 23.12.2004, s. 12).
(33)Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 21).
(34)Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu (Úř. věst. L 289, 3.11.2005, s. 15).
(35)Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny (Úř. věst. L 251, 3.10.2003, s. 12).
(36) Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány (Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 19).
(37)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98).
(38)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 24).

Poslední aktualizace: 25. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí