Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0248(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0106/2019

Pateikti tekstai :

A8-0106/2019

Debatai :

PV 12/03/2019 - 26
CRE 12/03/2019 - 26

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 11.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0175

Priimti tekstai
PDF 473kWORD 121k
Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Prieglobsčio ir migracijos fondas ***I
P8_TA(2019)0175A8-0106/2019
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimo (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0471),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 78 straipsnio 2 dalį ir į 79 straipsnio 2 ir 4 dalis, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0271/2018),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 39 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto ir Biudžeto komiteto nuomones (A8-0106/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. kovo 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/... dėl Prieglobsčio ir, migracijos ir integracijos fondo steigimo [1 pakeit.]
P8_TC1-COD(2018)0248

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 78 straipsnio 2 dalį ir, 79 straipsnio 2 bei 4 dalis ir 80 straipsnį, [2 pakeit.]

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę(2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(3),

kadangi:

(1)  atsižvelgiant į besikeičiančius migracijos uždavinius – konkrečiai, poreikį remti tvirtas valstybių narių priėmimo, prieglobsčio, integracijos ir migracijos sistemas, užkirsti kelią spaudimo problemai ir tinkamai bei solidariai ją spręsti, neteisėtus ir nesaugius kelius pakeisti teisėtais ir saugiais, – ir siekiant Sąjungos tikslo sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 67 straipsnio 2 dalį, būtina investuoti į veiksmingą ir koordinuotą migracijos valdymą Sąjungoje; [3 pakeit.]

(2)  Sąjungos ir valstybių narių suderinto požiūrio svarba nurodyta 2015 m. gegužės mėn. Europos migracijos darbotvarkėje. Joje pabrėžta, kad, siekiant atkurti pasitikėjimą Sąjungos gebėjimu sutelkti Europos ir nacionalines pastangas, norint spręsti migracijos klausimus ir veiksmingai bendradarbiauti, laikantis solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principų tarp valstybių narių principo, kaip įtvirtinta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 80 straipsnyje, reikia nuoseklios ir aiškios bendros politikos. Tai patvirtinta 2017 m. rugsėjo mėn. laikotarpio vidurio peržiūroje ir 2018 m. kovo ir gegužės mėn. pažangos ataskaitoje; [4 pakeit.]

(3)  2017 m. spalio 19 d. išvadose Europos Vadovų Taryba dar kartą patvirtino, kad reikia siekti visapusiško, pragmatiško ir ryžtingo požiūrio į migracijos valdymą, kuriuo būtų siekiama atkurti išorės sienų kontrolę, sumažinti neteisėtai atvykstančių asmenų ir žūčių jūroje skaičių ir kuris turėtų būti grindžiamas lanksčiu ir suderintu visų turimų Sąjungos ir valstybių narių priemonių naudojimu. Europos Vadovų Taryba taip pat paragino grąžinti gerokai daugiau asmenų, vykdant veiksmus tiek ES, tiek valstybių narių lygmeniu, pavyzdžiui, vykdant veiksmingus readmisijos susitarimus ir taikant atitinkamą tvarką. Be to, Europos Vadovų Taryba paragino įgyvendinti ir plėtoti savanoriškas perkėlimo į ES programas; [5 pakeit.]

(4)  siekiant remti pastangas užtikrinti visapusišką požiūrį į migracijos valdymą, grindžiamą abipusiu pasitikėjimu, solidarumu ir atsakomybės pasidalijimu tarp valstybių narių ir Sąjungos institucijų, kad būtų užtikrinta bendra tvari Sąjungos prieglobsčio ir imigracijos politika, valstybėms narėms turėtų būti skiriama pakankamai finansinių išteklių iš Prieglobsčio ir, migracijos ir integracijos fondo (toliau – fondas); [6 pakeit.]

(4a)   fondo lėšomis turėtų būti visapusiškai gerbiamos žmogaus teisės, laikomasi Darbotvarkės iki 2030 m., politikos suderinamumo vystymosi labui principo, kaip nustatyta SESV 208 straipsnyje, ir tarptautinio lygmens įsipareigojimų, susijusių su migracija ir prieglobsčiu, visų pirma Pasaulinio susitarimo dėl pabėgėlių ir Pasaulinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos; [7 pakeit.]

(4b)   valdant fondą pagal vystymosi požiūrį reikėtų atsižvelgti į įvairias pagrindines migracijos priežastis, kaip antai konfliktus, skurdą, žemės ūkio pajėgumo bei švietimo trūkumą ir nelygybę; [8 pakeit.]

(5)  fondą fondo remiamus veiksmus reikėtų įgyvendinti visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas teises ir principus, įskaitant teisę į asmens duomenų apsaugą, ir laikantis Sąjungos ir valstybių narių tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis, įskaitant JT vaiko teisių konvenciją ir 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvenciją dėl pabėgėlių statuso, papildytą 1967 m. sausio 31 d. protokolu; [9 pakeit.]

(5a)  įgyvendinant fondą turėtų būti laikomasi ir skatinama laikytis lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų, kurie yra vienos iš pagrindinių Sąjungos vertybių. Fondų lėšomis neturėtų būti remiami jokie veiksmai, kuriais prisidedama prie kokios nors formos segregacijos ar socialinės atskirties; [10 pakeit.]

(5b)  vykdant fondo veiklą pirmenybė turėtų būti teikiama veiksmams, kuriais sprendžiama nelydimų ir atskirtų nepilnamečių padėties problema, juos anksti identifikuojant ir registruojant, taip pat vykdant veiksmus, kuriais užtikrinami vaiko interesai; [11 pakeit.]

(6)  fondas turėtų būti grindžiamas rezultatais ir investicijomis, gautomis naudojantis šių ankstesnių priemonių parama: 2007–2013 m. laikotarpio Europos pabėgėlių fondu, įsteigtu Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 573/2007/EB, Europos fondu trečiųjų šalių piliečių integracijai, įsteigtu Tarybos sprendimu 2007/435/EB, Europos grąžinimo fondu, įsteigtu Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 575/2007/EB ir 2014–2020 m. laikotarpio Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondu, įsteigtu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 516/2014. Taip pat reikėtų atsižvelgti į visus svarbius naujus pokyčius;

(7)  fondo lėšomis turėtų būti remiamas solidarumas tarp valstybių narių, veiksmingas migracijos srautų valdymas, inter alia, skatinant bendras priemones prieglobsčio srityje, įskaitant valstybių narių pastangas priimti asmenis, kuriems reikia tarptautinės apsaugos (perkeliant į ES, vykdant humanitarinį priėmimą ir perduodant tarp valstybių narių tarptautinės apsaugos prašytojus ar asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga), sustiprinant pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų, pavyzdžiui vaikų, apsaugą, remiant integracijos strategijas ir veiksmingesnę teisėtos migracijos politiką, siekiant sukuriant saugius ir teisėtus būdus patekti į Sąjungą, – tai tuo pačiu turėtų padėtų užtikrinti ilgalaikį Sąjungos konkurencingumą ir jos socialinio modelio ateitį, taip pat mažinti neteisėtos migracijos paskatas įgyvendinant tvarią grąžinimo ir readmisijos politiką. Kadangi fondas kaip Sąjungos vidaus politikos priemonė ir vienintelė Sąjungos lygmens prieglobsčio ir migracijos finansavimo priemonė, jis visų pirma turėtų remti prieglobsčio ir migracijos veiksmus Sąjungos teritorijoje. Tačiau laikantis apibrėžtų apribojimų ir taikant tinkamas apsaugos priemones Fondo lėšomis turėtų būti remiamas bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis stiprinimas, siekiant sustiprinti asmenų, prašančių prieglobsčio ar kitų formų tarptautinės apsaugos, srautų valdymą, teisėtos migracijos kelių kūrimą ir kovą su neteisėta migracija ir neteisėtai žmones gabenančių asmenų ir prekiautojų žmonėmis tinklais, taip pat užtikrinti saugaus ir orumo nežeminančio grąžinimo tvarumą ir veiksmingą readmisiją į trečiąsias šalis reintegraciją trečiosiose šalyse; [12 pakeit.]

(8)  migracijos krizė ir per paskutinius metus išaugęs mirčių Viduržemio jūroje skaičius parodė, kad reikia reformuoti bendrą Europos prieglobsčio sistemą siekiant sukurti teisingesnę ir veiksmingesnę valstybių narių atsakomybės už tarptautinės apsaugos prašytojus nustatymo sistemą, valstybių narių vykdomo perkėlimo į ES sistemą ir humanitarinio priėmimo pastangas, siekiant visuotinai padidinti bendrą perkeltų asmenų priėmimo vietų skaičių. Kartu reikėjo reformos, kad būtų užtikrintos nustatytos ir prieinamos veiksmingos ir teisėmis grindžiamos prieglobsčio procedūros, siekiant užkirsti kelią antriniam judėjimui, sukurti vienodas ir tinkamas tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo sąlygas, nustatyti vienodus tarptautinės apsaugos suteikimo standartus, užtikrinti tinkamas asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, teises ir išmokas. Kartu reikėjo reformos, kad būtų sukurta teisingesnė ir veiksmingesnė valstybių narių atsakomybės už tarptautinės apsaugos prašytojus nustatymo sistema ir Sąjungos masto valstybių narių vykdomo perkėlimo į ES sistema. ir nustatyti veiksmingas ir efektyvias neteisėtų migrantų grąžinimo procedūras. Todėl tikslinga užtikrinti, kad fondo lėšomis būtų labiau remiamos valstybių narių pastangos visapusiškai ir tinkamai įgyvendinti reformuotą bendrą Europos prieglobsčio sistemąą; [13 pakeit.]

(9)  fondo veikla taip pat turėtų papildyti ir sustiprinti veiklą, kurią vykdo Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra, įsteigta Reglamentu (ES) ../.. [Reglamentas dėl Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros](4), siekiant paramos biuras, kad būtų galima palengvinti ir pagerinti bendros Europos prieglobsčio sistemos veikimą, koordinuojant ir stiprinant valstybių narių praktinį bendradarbiavimą ir koordinuojant keitimąsi informacija, visų pirma gerąja patirtimi, prieglobsčio srityje, skatinant laikytis Sąjungos ir tarptautinės prieglobsčio srities teisės aktus aktų ir siekiant prisidėti prie vienodo Sąjungos teisės prieglobsčio srityje įgyvendinimo, šiuo tikslu teikiant tinkamas gaires, įskaitant veiklos standartus, siekiant užtikrinti, kad remiantis aukštais apsaugos standartais, taikomais tarptautinės apsaugos procedūros procedūroms, priėmimo sąlygos sąlygoms ir apsaugos poreikių vertinimas vertinimui visoje Sąjungoje būtų kuo labiau suvienodinti, sudarant sąlygas tvariai ir teisingai paskirstyti tarptautinės apsaugos prašymus, palengvinant tarptautinės apsaugos prašymų vertinimo suderinimą visoje Sąjungoje, remiant valstybių narių perkėlimo ES pastangas ir teikiant operatyvinę ir techninę paramą valstybėms narėms prieglobsčio ir priėmimo sistemų valdymo srityje, ypač toms, kurių sistemos patiria neproporcingai didelį spaudimą; [14 pakeit.]

(9a)  fondo lėšomis turėtų būti remiamos Sąjungos ir valstybių narių pastangos, susijusios su valstybių narių pajėgumų plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką stiprinimu, atsižvelgiant į jų įsipareigojimus pagal esamą Sąjungos teisę; [15 pakeit.]

(10)  fondo lėšomis turėtų būti remiami Sąjungos ir valstybių narių veiksmai, susiję su valstybių narių pajėgumų plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką stiprinimu, atsižvelgiant į jų įsipareigojimus pagal esamą Sąjungos teisę remiama Sąjungos ir valstybių narių veikla įgyvendinant esamą Sąjungos teisę, užtikrinant visapusišką pagrindinių teisių paisymą, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/33/ES(5) (Priėmimo sąlygų direktyva), Direktyvą 2013/32/ES(6) (Prieglobsčio suteikimo tvarkos direktyva), Direktyvą 2011/95/ES(7) (Priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų direktyva), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/115/EB(8) (Grąžinimo direktyva) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 604/2013(9) (Dublino reglamentas); [16 pakeit.]

(11)  partnerystė ir bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis yra svarbi Sąjungos prieglobsčio politikos dalis, siekiant užtikrinti tinkamą prieglobsčio prašytojų arba kitų tarptautinės apsaugos formų prašytojų srautų valdymą. Siekiant pakeisti neteisėtus ir nesaugius kelius, kuriais trečiųjų šalių piliečiai arba asmenys be pilietybės, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, vyksta į valstybių narių teritoriją, teisėtais ir saugiais keliais, išreikšti solidarumą su šalimis regionuose, į kuriuos arba kuriuose perkelta daug asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, padedant sumažinti spaudimą toms šalims ir siekti Sąjungos migracijos politikos tikslų, padidinant Sąjungos svertą trečiųjų šalių atžvilgiu ir veiksmingai prisidedant prie pasaulinių perkėlimo iniciatyvų, reiškiant vieną bendrą poziciją tarptautiniuose forumuose ir bendraujant su trečiosiomis šalimis, fondas turėtų suteikti finansinių paskatų įgyvendinti Sąjungos perkėlimo į Europos Sąjungą [ir humanitarinio priėmimo] sistemą; [17 pakeit.]

(11a)  fondas turėtų remti valstybių narių pastangas savo teritorijose teikti tarptautinę apsaugą ir rasti ilgalaikius sprendimus pabėgėliams ir perkeltiesiems asmenims, kurie, kaip nustatyta, atitinka perkėlimo į ES kriterijus, arba kuriems taikoma humanitarinio priėmimo programa, atsižvelgiant į UNHCR visuotines perkėlimo poreikių prognozes. Siekdamas plačiu mastu bei veiksmingai prisidėti prie šių pastangų, fondas turėtų teikti tikslinę pagalbą finansinių paskatų forma kiekvienam priimtam ar į ES perkeltam asmeniui; [18 pakeit.]

(12)  atsižvelgiant į didelius pastarųjų metų migracijos į Sąjungą srautus, ir į tai, kad svarbu užtikrinti mūsų visuomenės sanglaudą, būtina remti valstybių narių vykdomą teisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių ankstyvos integracijos politiką, be kita ko, prioritetinėse srityse, nustatytose 2016 m. Komisijos priimtame Trečiųjų šalių piliečių integravimo veiksmų plane; [19 pakeit.]

(13)  siekiant padidinti veiksmingumą, užtikrinti didžiausią Sąjungos pridėtinę vertę ir Sąjungos veiksmų, kuriais skatinama trečiųjų šalių piliečių integracija, nuoseklumą, fondo lėšomis finansuojami veiksmai turėtų būti specifiniai ir jie turėtų papildyti veiksmus, finansuojamus „Europos socialinio fondo +“ (ESF+) ir Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Pagal šį fondą turėtų būti finansuojamos prie trečiųjų šalių piliečių poreikių pritaikytos priemonės, paprastai įgyvendinamos ankstyvuoju ankstyvaisiais integracijos etapu etapais, ir horizontaliosios priemonės, kuriomis remiami valstybių narių pajėgumai integracijos srityje, o intervencinės priemonės, skirtos trečiųjų šalių piliečiams ir turinčios ilgalaikį poveikį, turėtų būti finansuojamos ERPF ir ESF+ lėšomis šias priemones papildant intervencinėmis priemonėmis, skirtomis socialinei ir ekonominei trečiųjų šalių piliečių įtraukčiai skatinti naudojant struktūrinių fondų finansavimą; [20 pakeit.]

(13a)   integracijos priemonių taikymo sritis turėtų taip pat apimti asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, kad būtų užtikrintas visapusiškas požiūris į integraciją, atsižvelgiant į tos tikslinės grupės ypatumus. Kai integracijos priemonės taikomos kartu su priėmimu, atitinkamais atvejais veiksmais taip pat turėtų būti sudarytos sąlygos įtraukti prieglobsčio prašytojus; [21 pakeit.]

(14)  todėl turėtų būti reikalaujama, kad už fondo įgyvendinimą atsakingos valstybių narių valdžios institucijos bendradarbiautų ir nustatytų mechanizmus, kurie leistų koordinuoti veiklą su valstybių narių nustatytomis valdžios institucijomis, kurių tikslas – valdyti ESF+ ir ERPF struktūrinių fondų lėšomis remiamas intervencines priemones, ir prireikus su kitų Sąjungos fondų, prisidedančių prie trečiųjų šalių piliečių integracijos, vadovaujančiosiomis institucijomis. Taikydama šiuos koordinavimo mechanizmus, Komisija turėtų įvertinti fondų suderinamumą ir papildomumą bei mastą, kuriuo kiekvieno fondo lėšomis įgyvendinamos priemonės prisideda prie trečiųjų šalių piliečių integracijos; [22 pakeit.]

(15)  fondas šioje srityje turėtų būti įgyvendinamas laikantis Sąjungos bendrų pagrindinių integracijos principų, kaip nurodyta bendroje integracijos programoje;

(16)  todėl tikslinga toms valstybėms narėms, kurios to nori, leisti savo nacionalinėse programose numatyti, kad remiant šeimos vienovės principą vaiko interesais integracijos veiksmai gali būti taikomi trečiųjų šalių piliečių tiesioginiams artimiesiems tiek, kiek tai būtina, kad tokie veiksmai būtų veiksmingai įgyvendinti. Tiesioginių artimųjų sąvoka turėtų būti suprantama taip: tai trečiosios šalies piliečio, kuriam taikomi integracijos veiksmai, sutuoktinis / partneris ir bet kuris asmuo, su juo turintis tiesiosios aukštutinės arba tiesiosios žemutinės linijos tiesioginių giminystės ryšių, ir kuris kitu atveju nepatektų į fondo taikymo sritį; [23 pakeit.]

(17)  atsižvelgiant į esminį vietos ir regioninių valdžios institucijų ir jų atitinkamų asociacijų pilietinės visuomenės organizacijų vaidmenį integracijos srityje ir siekiant sudaryti palankesnes sąlygas šiems subjektams tiesiogiai gauti finansavimą Sąjungos lygmeniu, fondas turėtų padėti įgyvendinti vietos ir regioninės valdžios institucijų arba pilietinės visuomenės organizacijų integracijos srities veiksmus, be kita ko, naudojant teminę priemonę ir nustatant didesnę šių veiksmų bendro finansavimo normą ir naudojant teminės priemonės tam skirtą dalį, jeigu į šių vietos ir regioninės valdžios institucijų kompetencijos sritį patenka integracijos priemonių įgyvendinimas; [24 pakeit.]

(18)  atsižvelgiant į ilgalaikes ekonomines ir demografines problemas, kurias patiria Sąjunga, ir vis labiau globalėjantį migracijos pobūdį, labai svarbu sukurti gerai veikiančius teisėtos migracijos į Sąjungą kanalus, kad Sąjunga išliktų patraukli migrantams teisėtos migracijos vieta, atsižvelgiant į valstybių narių ekonominius ir socialinius poreikius, taip pat užtikrinti gerovės sistemų tvarumą ir Sąjungos ekonomikos augimą, kartu apsaugant darbuotojus migrantus nuo išnaudojimo; [25 pakeit.]

(19)  fondo lėšomis turėtų būti remiamas valstybių narių vykdomas strategijų dėl teisėtos migracijos būdų organizavimo ir plėtimo, kuriomis būtų stiprinami jų pajėgumai plėtoti, įgyvendinti, stebėti ir apskritai vertinti visas teisėtai esančių trečiųjų šalių piliečiams skirtas imigracijos ir integracijos strategijas, politiką ir priemones, įskaitant ypač Sąjungos teisines priemones, skirtas teisėtai migracijai užtikrinti, rengimas. Fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiamas visų valdymo lygmenų įvairių administracinių įstaigų tarpusavio bei valstybių narių tarpusavio keitimasis informacija, geriausios praktikos pavyzdžiais ir bendradarbiavimas; [26 pakeit.]

(20)  veiksminga ir nežeminanti orumo grąžinimo politika yra neatsiejama Sąjungos ir jos valstybių narių visapusiško migracijos požiūrio dalis. Fondas turėtų remti ir skatinti valstybes nares dėti pastangas, kad būtų veiksmingai įgyvendinami ir toliau plėtojami bendri grąžinimo standartai, daugiausia dėmesio skiriant savanoriškam grįžimui, visų pirma kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/115/EB(10), ir integruotas bei suderintas požiūris į grąžinimo valdymą. Tam, kad grąžinimo politika būtų tvari, Fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiamos susijusios priemonės trečiosiose šalyse, kaip antai grąžinamų asmenų reintegracija kuriomis palengvinamas ir užtikrinamas saugus ir orus grįžimas bei readmisija, taip pat tvari reintegracija, kaip įtvirtinta Pasauliniame susitarime dėl migracijos; [27 pakeit.]

(21)  valstybės narės turėtų pirmenybę teikti savanoriškam grįžimui Siekdamos skatinti savanorišką grįžimą, ir užtikrinti veiksmingą, saugų ir orumo nežeminantį neteisėtų migrantų grąžinimą. Taigi fondo lėšomis visų pirma turi būti finansuojami veiksmai, susiję su savanorišku grįžimu. Siekdamos jį skatinti, valstybės narės turėtų numatyti paskatas savanoriško asmenų grįžimo reikmėms, pavyzdžiui, turėtų taikyti lengvatinį režimą – teikti teikiant didesnę su grįžimu susijusią pagalbą ir ilgalaikę reintegracijos paramą. Dėl išlaidų efektyvumo tokio pobūdžio savanoriškas grįžimas yra naudingas tiek grįžtantiems asmenims, tiek valdžios institucijoms. Vykdant visus veiksmus ar priimant sprendimus, susijusius su vaikais migrantais, įskaitant grąžinamus vaikus, pirmiausia turi būti vadovaujamasi vaiko interesų principu, visapusiškai atsižvelgiant į vaiko teisę reikšti savo nuomonę; [28 pakeit.]

(22)  vis dėlto savanoriškas grįžimas ir privalomas grąžinimas nors pirmenybė turėtų būti teikiama savanoriškam grįžimui, o ne privalomam grąžinimui, vis dėlto jie yra tarpusavyje susiję ir vienas kitą papildo, taigi valstybės narės turėtų būti skatinamos didinti šį papildomumą. Išsiuntimo galimybė yra svarbus elementas, padedantis užtikrinti prieglobsčio ir teisėtos migracijos sistemų vientisumą. Todėl fondo lėšomis turėtų būti remiami valstybių narių veiksmai, kuriais siekiama palengvinti ir vykdyti išsiuntimą, kai taikoma, laikantis Sąjungos teisėje nustatytų standartų ir visapusiškai gerbiant grąžinamų asmenų pagrindines teises ir orumą. Fondo lėšomis turėtų būti remiami veiksmai, susiję su vaikų grąžinimu tik tais atvejais, kai grąžinimas grindžiamas teigiamu vaiko interesų vertinimu; [29 pakeit.]

(23)  specialios paramos priemonės grąžinamiems asmenims, daug dėmesio skiriant jų humanitariniams ir apsaugos poreikiams, valstybėse narėse ir šalyse, į kurias grąžinama, gali padėti pagerinti grąžinimo sąlygas ir šių asmenų reintegraciją. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas pažeidžiamoms grupėms. Sprendimai dėl grąžinimo turėtų būti grindžiami išsamiu ir atidžiu padėties kilmės šalyje vertinimu, įskaitant priėmimo pajėgumo vietos lygmeniu vertinimą. Konkrečiomis priemonėmis ir veiksmais, kuriais remiamos kilmės šalys ir, visų pirma, pažeidžiami asmenys, prisidedama siekiant užtikrinti grąžinimo tvarumą, saugumą ir veiksmingumą. Šios priemonės turėtų būti įgyvendinamos aktyviai dalyvaujant vietos valdžios institucijoms, pilietinei visuomenei ir diasporoms; [30 pakeit.]

(24)  oficialūs readmisijos ir kiti susitarimai yra neatsiejamas ir esminis Sąjungos grąžinimo politikos komponentas ir viena iš pagrindinių veiksmingo migracijos srautų valdymo priemonių, nes jie palengvina greitą neteisėtų migrantų grąžinimą. Tie susitarimai yra svarbus dialogo ir bendradarbiavimo su neteisėtų migrantų kilmės ir tranzito trečiosiomis šalimis elementas, ir fondas turėtų būti remiamas jų įgyvendinimas remti įgyvendinimą trečiosiose šalyse, kad nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu grąžinimo politika būtų veiksminga grąžinimo politika būtų veiksminga, saugi ir nežeminanti orumo, laikantis apibrėžtų apribojimų ir taikant tinkamas apsaugos priemones; [31 pakeit.]

(25)  be paramos grąžinant integruojant trečiųjų šalių piliečius arba asmenis, kaip numatyta šiame reglamente, be pilietybės valstybėse narėse fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiamos kitos kovos su neteisėta migracija, jos paskatomis ar esamų prekyba migrantais priemonės, siekiant paskatinti ir palengvinti teisėtos migracijos taisyklių nesilaikymu priemonės nustatymą, drauge užtikrinant valstybių narių kilmės šalių imigracijos sistemų vientisumą, visapusiškai laikantis suderinamumo darnaus vystymosi labui principo; [32 pakeit.]

(26)  neteisėtų migrantų užimtumas yra neteisėtos migracijos traukos veiksnys, trukdantis trukdo plėtoti darbo jėgos judumo politiką, grindžiamą teisėtos migracijos sistemomis, ir kelia pavojų darbuotojų migrantų teisėms, darydamas juos pažeidžiamus teisių pažeidimų ir piktnaudžiavimo požiūriu. Todėl fondas turėtų tiesiogiai arba netiesiogiai padėti valstybėms narėms įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/52/EB(11) kuria draudžiamas neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimas, numatytas išnaudojamiems darbuotojams skirtas skundų nagrinėjimo ir darbo užmokesčio atgavimo mechanizmas bei numatyta sankcijų šio draudimo nesilaikantiems darbdaviams; [33 pakeit.]

(26a)   valstybės narės turėtų remti pilietinės visuomenės ir darbuotojų asociacijų prašymus, pvz., susijusius su Europos abiejų lyčių darbuotojų, dirbančių priėmimo srityje, tinklo sukūrimu, siekiant sujungti visus migracijos srityje veikiančius Europos darbuotojus, skatinti deramą priėmimą ir požiūrį į migraciją, grindžiamą žmogaus teisėmis ir keitimusi geros praktikos pavyzdžiais migrantų priėmimo ir įsidarbinimo galimybių klausimais; [34 pakeit.]

(27)  fondas turėtų tiesiogiai arba netiesiogiai padėti valstybėms narėms įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/36/ES(12), kuria nustatomos pagalbos ir paramos prekybos žmonėmis aukoms bei jų apsaugos nuostatos. Šiomis priemonėmis turėtų būti atsižvelgiama į su lytimi susijusį prekybos žmonėmis pobūdį. Valstybės narės, naudodamosi fondu, turėtų atsižvelgti į tai, kad asmenys, kurie dėl staigių ir laipsniškų klimato kaitos sąlygų, turinčių neigiamą poveikį jų gyvenimui ar gyvenimo sąlygoms, turi palikti savo namus, susiduria su dideliu pavojumi tapti prekybos žmonėmis aukomis; [35 pakeit.]

(27a)  fondo lėšomis visų pirma turėtų būti remiamas pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų, pvz., nelydimų nepilnamečių arba asmenų, patyrusių kankinimus ar kitų sunkių formų smurtą, nustatymas ir priemonės, skirtos jų poreikiams patenkinti, kaip nustatyta Sąjungos prieglobsčio srities acquis; [36 pakeit.]

(27b)  siekiant užtikrinti sąžiningą ir skaidrų išteklių paskirstymą fondo tikslams, turėtų būti užtikrintas mažiausias išlaidų lygis tam tikriems tikslams pagal tiesioginį, netiesioginį ar pasidalijamąjį valdymą; [37 pakeit.]

(28)  fondas turėtų papildyti ir sustiprinti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros, įsteigtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1624(13), vykdomą veiklą grąžinimo srityje ir drauge prisidėti prie veiksmingo Europos integruoto sienų valdymo, kaip nustatyta to reglamento 4 straipsnyje neskiriant papildomo finansavimo Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai, dėl kurios metinio biudžeto, sudarančio galimybes agentūrai vykdyti visus jos uždavinius, sprendimą priima biudžeto valdymo institucija; [38 pakeit.]

(29)  reikėtų siekti sąveikos su kitais Sąjungos fondais, suderinamumo, papildomumo ir veiksmingumo ir vengti bet kokio veiksmų dubliavimosi ar nesuderinamumo; [39 pakeit.]

(30)  fondo šio fondo lėšomis remiamos visų pirma turėtų būti finansuojami pačios Sąjungos teritorijoje vykdomi veiksmai. Fondas gali finansuoti trečiosiose šalyse vykdomos vykdomas ir su jomis susijusios susijusias priemones, kurias jis remia; tokių priemonių finansavimas turėtų būti apribotas finansiniu požiūriu, tačiau pakankamas, kad būtų įgyvendinti šio reglamento 3 straipsnyje nustatyti fondo tikslai, be to, turi būti taikomos tinkamos apsaugos priemonės. Tokios priemonės turėtų papildyti kitus veiksmus, kurių imamasi už Sąjungos ribų ir kurie remiami pagal Sąjungos išorės finansavimo priemones. Visų pirma vykdant tokius veiksmus turėtų būti siekiama visiško nuoseklumo ir papildomumo su Sąjungos išorės veiksmais, jos užsienio politikos, susijusios su tam tikra šalimi ar regionu, principais ir bendraisiais tikslais, taip pat su Sąjungos tarptautiniais įsipareigojimais. Kiek tai susiję su išorės aspektu, fondo lėšomis turėtų būti remiamas glaudesnis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir stiprinami esminiai jų migracijos valdymo aspektai srityse, kurios aktualios Sąjungos migracijos politikai Turėtų būti laikomasi politikos suderinamumo vystymosi labui principo, kaip nustatyta Europos konsensuso dėl vystymosi 35 punkte. Pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju įgyvendinimas turėtų būti suderinama su Europos konsensuse dėl humanitarinės pagalbos įtvirtintais humanitariniais principais; [40 pakeit.]

(31)  daugiausia Sąjungos biudžeto lėšų reikėtų skirti veiklai tais atvejais, kai Sąjungos masto intervencija naudingesnė už vienų valstybių narių veiksmus. Todėl pagal šį reglamentą teikiama finansinė parama visų pirma turėtų padėti stiprinti valstybių narių solidarumą prieglobsčio ir migracijos srityje, kaip numatyta pagal SESV 80 straipsnį, taip pat nacionalinius ir Sąjungos gebėjimus prieglobsčio ir migracijos srityse; [41 pakeit.]

(32)  gali būti laikoma, kad valstybė narė nesilaiko atitinkamo Sąjungos acquis, be kita ko, kiek tai susiję su pagal fondą skiriamos veiklos paramos naudojimu, jei ji neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Sutartis prieglobsčio ir grąžinimo srityje, jei kyla akivaizdus pavojus, kad valstybė narė, įgyvendindama prieglobsčio ir grąžinimo acquis, gali gerokai pažeisti Sąjungos vertybes, arba jei vertinimo ataskaitoje pagal Šengeno arba Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros vertinimo ir stebėsenos mechanizmą atitinkamose srityse nustatyta trūkumų;

(33)  kad būtų pasiekti šiame reglamente nustatyti politikos ir konkretūs tikslai, fondas turėtų atitikti didesnio skaidrumo, lankstumo ir supaprastinimo poreikį, kartu turėtų būti laikomasi nuspėjamumo reikalavimų ir užtikrinamas teisingas ir skaidrus išteklių paskirstymas. Įgyvendinant fondo veiklą reikėtų vadovautis išlaidų veiksmingumo, efektyvumo ir kokybės principais. Be to, fondo veiklos įgyvendinimas turėtų būti kuo patogesnis naudotojams; [43 pakeit.]

(34)  šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos pradinės valstybėms narėms skirtos sumos, kurias sudarytų fiksuoto dydžio suma ir suma, apskaičiuota remiantis I priede nustatytais kriterijais, atsižvelgiant į skirtingų valstybių narių poreikius ir spaudimą prieglobsčio, integracijos ir grąžinimo srityse atsižvelgiant į skirtingų valstybių narių poreikius ir spaudimą prieglobsčio, migracijos, integracijos ir grąžinimo srityse. Ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama salose gyvenančioms bendruomenėms, kurios susiduria su neproporcingais migracijos sunkumais; [44 pakeit.]

(35)  šios pradinės sumos turėtų būti valstybių narių ilgalaikių investicijų pagrindas. Atsižvelgiant į migracijos srautų pokyčius ir siekiant patenkinti prieglobsčio ir priėmimo sistemų valdymo bei teisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių integracijos poreikius, taip pat plėtoti teisėtą migraciją ir kovoti su neteisėta migracija vykdant veiksmingą, paisant žmogaus teisių vykdomą ir tvarią grąžinimo politiką, valstybėms narėms laikotarpio viduryje turėtų būti skirta papildoma suma, atsižvelgiant į lėšų įsisavinimo lygį. Ši suma turėtų būti pagrįsta naujausiais turimais statistiniais duomenimis, kaip nustatyta I priede, kad būtų atsižvelgta į valstybių narių pradinės padėties pokyčius; [45 pakeit.]

(36)  siekdamos prisidėti prie fondo politikos tikslo įgyvendinimo, valstybės narės ir Komisija turėtų užtikrinti, kad į valstybių narių programas būtų įtraukta veiksmų, kuriais būtų siekiama konkrečių padedama siekti kiekvieno konkretaus šio reglamento tikslo. Be to, jos turėtų užtikrinti, kad paskiriant finansavimą konkretiems tikslams būtų kuo labiau prisidedama prie tų tikslų įgyvendinimo, atsižvelgiant į naujausius poreikius, kad programa apimtų minimalų su šiais tikslais susijusių išlaidų lygį, kad išteklių paskirstymas tikslams atitiktų iššūkius, su kuriais susiduriama, kad pasirinkti prioritetai atitiktų II priede nustatytas įgyvendinimo priemones ir kad išteklių paskirstymas tarp tikslų padėtų siekti bendro politikos tikslo; [46 pakeit.]

(37)  kadangi migracijos srities uždaviniai nuolat kinta, finansavimo paskirstymą reikia pritaikyti prie migracijos srautų pokyčių. Siekiant tenkinti neatidėliotinus poreikius, atsižvelgiant į politikos ir Sąjungos prioritetų pokyčius, taip pat norint nukreipti finansavimą į veiksmus, teikiančius didelę Sąjungos pridėtinę vertę, dalis finansavimo bus periodiškai skiriama konkretiems veiksmams, Sąjungos veiksmams, vietos ir regioninių valdžios institucijų veiksmams, pagalbai ekstremaliosios situacijos atveju, perkėlimui ir papildomai paramai, skirtai valstybėms narėms, kuria prisidedama prie solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo pastangų pagal teminę priemon; [47 pakeit.]

(38)  valstybės narės turėtų būti skatinamos pasinaudodamos didesne Sąjungos parama dalį programos asignavimo skirti IV priede išvardytiems veiksmams finansuoti;

(38a)  fondas turėtų remti valstybių narių pastangas visiškai ir tinkamai įgyvendinti Sąjungos prieglobsčio srities acquis, be kita ko, siekiant tarptautinės apsaugos prašytojams ir asmenims, kuriems ta apsauga suteikta, sudaryti tinkamas priėmimo sąlygas, užtikrinti, kad būtų tinkamai nustatomas statusas, kaip numatyta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/95/ES, ir taikyti teisingas bei veiksmingas prieglobsčio procedūras, ypač tais atvejais, kai šios pastangos skirtos nelydimiems nepilnamečiams, su kuriais susijusios išlaidos yra didesnės. Todėl valstybės narės turėtų gauti vienkartinę išmoką už kiekvieną nelydimą nepilnametį, kuriam suteikta tarptautinė apsauga, tačiau ši vienkartinė išmoka neturėtų būti jungiama su papildomu finansavimu, numatytu pagal šį reglamentą ir skirtu perkėlimui į ES; [48 pakeit.]

(39)  be pradinių asignavimų, dalis pagal fondą teikiamų išteklių taip pat galėtų būti skirta valstybių narių programoms, kuriomis siekiama įgyvendinti konkrečius veiksmus. Šie konkretūs veiksmai turėtų būti nustatyti Sąjungos lygmeniu ir turėtų būti susiję su veiksmais, kuriems reikia bendradarbiavimo pastangų, arba veiksmais, kurių reikia siekiant reaguoti į pokyčius Sąjungoje, dėl kurių vienai ar daugiau valstybių narių reikia skirti papildomų lėšų;

(40)  fondas turėtų padėti remti veiklos išlaidas, susijusias su prieglobsčiu ir grąžinimu imigracija, ir suteikti valstybėms narėms galimybę išlaikyti gebėjimus, kurie yra itin svarbūs šioms reikmėms visoje Sąjungoje. Tokią paramą sudaro visų konkrečių išlaidų, susijusių su fondo tikslų įgyvendinimu, padengimas, ir ji turėtų būti sudėtinė valstybių narių programų dalis; [49 pakeit.]

(41)  siekiant papildyti šio fondo politikos tikslo įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu vykdant valstybių narių programas, fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiami Sąjungos lygmens veiksmai. Tokiais veiksmais turėtų būti siekiama fondo intervencijos taikymo sričiai priklausančių bendrų strateginių tikslų, susijusių su politikos analize ir inovacijomis, tarptautiniu tarpusavio mokymusi ir partnerystės projektais, taip pat su naujų iniciatyvų ir veiksmų testavimu visoje Sąjungoje, kartu atsižvelgiant į poreikį teisingai ir skaidriai skirti pakankamą finansavimą, kad būtų pasiekti fondo tikslai. Tokiais veiksmais turėtų būti užtikrinta pagrindinių teisių apsauga įgyvendinant fondo veiklą; [50 pakeit.]

(42)  siekiant sustiprinti Sąjungos pajėgumus nedelsiant spręsti nenumatyto arba neproporcingai didelio migracijos spaudimo vienoje problemą, kai į vieną ar daugiau valstybių narių problemą, kai į jas atvyksta nenumatytai didelis arba neproporcingai didelis skaičius neproporcingas trečiųjų šalių piliečių skaičius ir dėl to kyla didelių ir skubių poreikių, susijusių su jų priėmimo ir sulaikymo infrastruktūra, prieglobsčio ir migracijos valdymo sistemomis ir procedūromis, taip pat arba reaguoti į didelius migracijos sunkumus ar svarbius perkėlimo į ES poreikius trečiosiose šalyse, kilusius dėl politinių įvykių, konfliktų arba konfliktų gaivalinių nelaimių, turėtų būti įmanoma teikti pagalbą pagal šiame reglamente nustatytą sistemą; [51 pakeit.]

(43)  pagal šį reglamentą turėtų būti užtikrinta tolesnė Tarybos sprendimu 2008/381/EB(14) sukurto Europos migracijos tinklo veikla ir šiai veiklai turėtų būti teikiama finansinė parama, atsižvelgiant į tinklo tikslus ir uždavinius;

(44)  šio fondo politikos tikslo taip pat bus siekiama finansinėmis priemonėmis ir biudžeto garantijomis pagal programos „InvestEU“ politikos finansavimo kryptis. Finansinė parama turėtų būti proporcingai naudojama rinkos nepakankamumo arba neoptimalaus investavimo problemoms spręsti ir veiksmais neturėtų būti dubliuojamas arba išstumiamas privatus finansavimas arba iškraipoma konkurencija vidaus rinkoje. Veiksmai turėtų teikti aiškios Europos pridėtinės vertės; [52 pakeit.]

(45)  šiame reglamente nustatomas viso Prieglobsčio ir migracijos fondo finansinis paketas, kuris Europos Parlamentui ir Tarybai yra svarbiausias orientacinis dydis metinės biudžeto sudarymo procedūros metu, kaip apibrėžta [nuoroda bus atitinkamai atnaujinta pagal naują tarpinstitucinį susitarimą: 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(15) 17 punkte];

(46)  šiam fondui taikomas Reglamentas (ES) Nr. …/… [Finansinis reglamentas]. Jame nustatytos Sąjungos biudžeto vykdymo taisyklės, tarp jų – taisyklės, susijusios su dotacijomis, apdovanojimais, viešaisiais pirkimais, netiesioginiu vykdymu, finansine parama, finansinėmis priemonėmis ir biudžeto garantijomis;

(47)  siekiant įgyvendinti veiksmus pagal pasidalijamojo valdymo principą, fondas turėtų būti nuoseklios sistemos, kurią sudaro šis reglamentas, Finansinis reglamentas ir Reglamentas (ES) Nr. .../2021 [Bendrų nuostatų reglamentas], dalis. Jei nuostatos viena kitai prieštarautų, šis reglamentas turėtų būti viršesnis už Reglamentą (ES) Nr. X [BNR]; [53 pakeit.]

(48)  Reglamentu (ES) Nr. .../2021 [Bendrų nuostatų reglamentu] nustatyta ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF), greta nuostatų, kuriomis nustatomos keliems Sąjungos fondams, įskaitant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF), Vidaus saugumo fondo (VSF) ir Sienų valdymo ir vizų priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą (ISVF), veiksmų sistema ir jame visų pirma išdėstytos Sąjungos fondų, įgyvendinamų pagal pasidalijamojo valdymo principą, programavimo, stebėsenos ir vertinimo, valdymo ir kontrolės taisyklės. Todėl būtina konkrečiai nurodyti PMF fondą, bendros finansinės taisyklės, būtina konkrečiai nurodyti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo tikslus ir nustatyti specialias nuostatas dėl veiklos, kurią galima finansuoti PMF Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis, rūšių; [54 pakeit.]

(49)  finansavimo rūšis ir įgyvendinimo metodai pagal šį reglamentą turėtų būti pasirenkami remiantis gebėjimu pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir užtikrinti rezultatus, visų pirma atsižvelgiant į kontrolės išlaidas, administracinę naštą ir numatomą reikalavimų neatitikimo riziką. Todėl turėtų būti svarstoma naudoti fiksuotąsias sumas, fiksuotąsias normas ir vieneto įkainius, taip pat su išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje;

(50)  pagal Finansinį reglamentą(16), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013(17), Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/95(18), Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96(19) ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1939(20) Sąjungos finansiniai interesai turi būti ginami proporcingomis priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir sukčiavimo prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių ir (arba) baudžiamųjų sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti administracinius tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, ar nebuvo sukčiavimo, korupcijos ar kitos nusikalstamos veikos atvejų, darančių poveikį Sąjungos finansiniams interesams. Pagal Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitos neteisėtos veiklos atvejus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/1371(21), ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis Sąjungos lėšų, turi visapusiškai bendradarbiauti siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF ir Europos Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos lėšų naudojimo procese dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises. Kad būtų užtikrinta Sąjungos finansinių interesų apsauga, valstybės narės turi visapusiškai bendradarbiauti ir teikti visą būtiną paramą Sąjungos institucijoms, agentūroms ir įstaigoms. Su fondu susijusių pažeidimų arba sukčiavimo tyrimų rezultatai turėtų būti prieinami Europos Parlamentui; [55 pakeit.]

(51)  šiam reglamentui taikomos Europos Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios taisyklės išdėstytos Finansiniame reglamente ir visų pirma nustato biudžeto sudarymo ir įgyvendinimo tvarką, naudojant dotacijas, viešuosius pirkimus, apdovanojimus, netiesioginį įvykdymą, taip pat reglamentuoja finansų pareigūnų atsakomybės patikras. Pagal SESV 322 straipsnį priimtos taisyklės taip pat yra susijusios su Sąjungos biudžeto apsauga, jeigu valstybėse narėse nustatoma visuotinių teisinės valstybės principo taikymo trūkumų, nes teisinės valstybės principo laikymasis yra viena esminių išankstinių patikimo finansų valdymo ir efektyvaus ES finansavimo sąlygų;

(51a)  jei Komisijai priėmus pagrįstą nuomonę dėl pažeidimų pagal SESV 258 straipsnį pateikiama aiškių įrodymų, kurie kelia abejonių dėl tų projektų teisėtumo ar to finansavimo teisėtumo ir tvarkingumo arba tų projektų vykdymo, Komisija turėtų užtikrinti, kad tokiems projektams finansavimas nebūtų skiriamas; [56 pakeit.]

(52)  pagal Tarybos sprendimo 2013/755/ES(22) 94 straipsnį užjūrio šalyse bei teritorijose (toliau – UŠT) įsisteigę asmenys ir subjektai atitinka reikalavimus gauti finansavimą, atsižvelgiant į fondo taisykles ir tikslus bei galimas priemones, taikomas valstybei narei, su kuria atitinkama užjūrio šalis ar teritorija yra susijusi;

(53)  pagal SESV 349 straipsnį ir remdamosi Komisijos komunikatu „Sustiprinta ir atnaujinta strateginė partnerystė su ES atokiausiais regionais“(23), kurį Taryba patvirtino savo 2018 m. balandžio 12 d. išvadose, atitinkamos valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų nacionalinėmis strategijomis programomis būtų sprendžiami konkretūs atokiausių regionų uždaviniai, susiję su migracijos valdymu. Fondas šioms valstybėms narėms suteikia tinkamų išteklių, kad padėtų šiems regionams tvariai valdyti migraciją ir šalinti galimą spaudimą;

(53a)   rengiant, įgyvendinant ir vertinant fondo lėšomis finansuojamas programas turėtų būti konsultuojamasi su valstybių narių ir trečiųjų šalių pilietinės visuomenės organizacijomis, vietos bei regioninėmis valdžios institucijomis ir nacionaliniais parlamentais; [57 pakeit.]

(54)  remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 22 ir 23 dalimis, reikia įvertinti šį fondą remiantis informacija, surinkta taikant konkrečius stebėsenos reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg didelio reglamentavimo ir administracinės naštos, visų pirma tenkančios valstybėms narėms. Prireikus šie reikalavimai gali apimti išmatuojamus rodiklius, įskaitant kokybinius ir kiekybinius rodiklius, kuriais gali būti remiamasi vertinant fondo poveikį vietoje. Norint įvertinti fondo laimėjimus, reikėtų nustatyti su kiekvienu fondo konkrečiu tikslu susijusius bendrus rodiklius ir susijusias siektinas reikšmes. Atsižvelgdamos į šiuos bendrus rodiklius ir finansines ataskaitas, Komisija ir valstybės narės turėtų stebėti fondo įgyvendinimą pagal atitinkamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. .../2021 [Bendrų nuostatų reglamento] ir šio reglamento nuostatas. Kad galėtų tinkamai vykdyti savo priežiūros funkciją, Komisija turėtų turėti galimybę nustatyti fondo faktiškai išleistas sumas per tam tikrus metus. Todėl teikdamos Komisijai savo nacionalinių programų metines finansines ataskaitas, valstybės narės turėtų atskirai nurodyti susigrąžintųjų lėšų, išankstinio finansavimo mokėjimų galutiniams lėšų gavėjams ir faktiškai patirtų išlaidų kompensavimo sumas. Siekdama palengvinti fondo veiklos įgyvendinimo auditą ir stebėseną, Komisija į savo metinę fondo veiklos įgyvendinimo ataskaitą turėtų įtraukti šias sumas, stebėjimo rezultatus ir informaciją apie fondo veiklos įgyvendinimą vietos, regionų, nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis, įskaitant konkrečius projektus ir partnerius. Komisija turėtų kasmet pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai priimtų metinių veiklos rezultatų ataskaitų santrauką. Ataskaitos, kuriose pateikiami stebėsenos rezultatai ir fondo lėšomis finansuojamų veiksmų įgyvendinimas valstybių narių ir Sąjungos lygmenimis, turėtų būti skelbiamos viešai ir pateikiamos Europos Parlamentui; [58 pakeit.]

(55)  atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, remiantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, šis fondas padės integruoti klimato politikos veiksmus ir siekti bendro tikslo skirti 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato srities tikslams įgyvendinti 2021–2027 m. DFP laikotarpiu bei metinio 30 proc. tikslo, kuris turi būti pasiektas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 2027 m. Rengiant ir įgyvendinant fondą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą ar peržiūrą; [59 pakeit.]

(56)  siekiant papildyti ir iš dalies pakeisti tam tikras neesmines šio reglamento nuostatas, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, kiek tai susiję su teminės priemonės darbo programomis, priemone remtinų veiksmų, kaip nurodyta III priede, sąrašu, veiksmų, kurie atitinka didesnio bendro finansavimo reikalavimus, kaip nurodyta IV priede, sąrašu ir veiklos parama, kaip numatyta VII priede, siekiant toliau plėtoti bendrą stebėsenos ir vertinimo sistemą. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir pilietinės visuomenės organizacijomis, įskaitant migrantų ir pabėgėlių organizacijas, ir kad šios konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais; [60 pakeit.]

(57)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011(24). Nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma įgyvendinimo aktams, kuriais nustatomos bendros valstybių narių pareigos, visų pirma teikti informaciją Komisijai, o patariamoji procedūra turėtų būti taikoma priimant įgyvendinimo aktus, susijusius su informacijos teikimo Komisijai pagal programavimo ir ataskaitų teikimo tvarką sąlygomis, atsižvelgiant į visiškai techninį jų pobūdį;

(58)  kadangi šio reglamento tikslo tikslų, t. y. stiprinti solidarumą tarp valstybių narių, prisidėti prie veiksmingo migracijos srautų valdymo Sąjungoje pagal bendrą ir bendros prieglobsčio ir tarptautinės apsaugos politiką ir bendrą imigracijos politiką, papildomos apsaugos, laikinos apsaugos politikos ir bendros imigracijos politikos įgyvendinimo, stiprinimo ir plėtojimo, valstybės narės negali deramai pasiekti vienos ir to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti; [61 pakeit.]

(59)  pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo dėl [Jungtinės Karalystės] ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnį ir nepažeidžiant to protokolo 4 straipsnio, Airija [nedalyvauja priimant šį reglamentą, jis jai neprivalomas ir netaikomas / pranešė apie norą dalyvauti priimant ir taikant šį sprendimą];

(60)  Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(61)  tikslinga šio reglamento taikymo trukmę suderinti su Tarybos reglamento (ES, Euratomas) …/2021 [Daugiametės finansinės programos reglamento] taikymo trukme,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

1.  Šiuo reglamentu įsteigiamas Prieglobsčio ir, migracijos ir integracijos fondas (toliau – fondas). [62 pakeit.]

2.  Šiame reglamente nustatomi fondo tikslai, 2021–2027 m. biudžetas, Sąjungos finansavimo formos ir tokio finansavimo teikimo taisyklės.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)  tarptautinės apsaugos prašytojas – pareiškėjas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) .../.. [Prieglobsčio procedūrų reglamentas](25) Direktyvos 2013/32/ES 2 straipsnio [x] c punkte; [63 pakeit.]

b)  asmuo, kuriam suteikta tarptautinė apsauga – asmuo, kaip apibrėžta Reglamento (ES) .../... [Priskyrimo reglamentas](26) Direktyvos 2011/95/ES [2] straipsnio 2 b punkte; [64 pakeit.]

c)  derinimo operacija – Sąjungos biudžeto lėšomis remiami veiksmai, įskaitant atliekamus derinimo priemonėmis, kaip apibrėžta Finansinio reglamento 2 straipsnio 6 punkte, kuriais negrąžintinos paramos formos arba Sąjungos biudžeto finansinės priemonės derinamos su plėtros ar kitų viešųjų finansų įstaigų, taip pat komercinių finansų įstaigų ir investuotojų teikiamos grąžintinos paramos formomis;

d)  šeimos narys – trečiosios šalies pilietis, kaip apibrėžta pagal Sąjungos teisę, susijusią su politikos sritimi, kurioje vykdomi fondo lėšomis remiami veiksmai;

e)  humanitarinis priėmimas – priėmimas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) .../... [2] straipsnyje [Sąjungos lygmens perkėlimo į ES [ir humanitarinio priėmimo] sistema] (27) humanitarinė programatrečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės, kuriems suteikta tarptautinė apsauga arba humanitarinis statusas pagal nacionalinę teisę, kuris užtikrina teises ir pareigas, lygiavertes nustatytosioms Direktyvos 2011/95/ES 20–32 ir 34 straipsniuose papildomos apsaugos gavėjams, priėmimas, Jungtinių Tautų vyriausiajam pabėgėlių reikalų komisarui (UNHCR) ar kitam atitinkamam tarptautiniam organui nukreipus, jei to prašo valstybė narė, iš trečiosios šalies, į kurią jie buvo priversti persikelti, į valstybių narių teritoriją; [65 pakeit.]

f)  išsiuntimas – išsiuntimas, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/115/EB 3 straipsnio 5 punkte;

g)  perkėlimas į ES – perkėlimas į ES, kaip apibrėžta Reglamento (ES) .../.. [2] straipsnyje [Sąjungos lygmens perkėlimo į ES [ir humanitarinio priėmimo] sistema] trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės, kuriems suteikta tarptautinė apsauga ir kurie turi galimybę pasinaudoti ilgalaikiu sprendimu pagal Sąjungos ir nacionalinę teisę, priėmimas, Jungtinių Tautų vyriausiajam pabėgėlių reikalų komisarui (UNHCR) nukreipus, iš trečiosios šalies, į kurią jie buvo priversti persikelti, į valstybių narių teritoriją; [66 pakeit.]

h)  grąžinimas – grąžinimas, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/115/EB 3 straipsnio 3 punkte;

i)  trečiosios šalies pilietis – asmuo, kuris nėra Sąjungos pilietis, kaip apibrėžta SESV 20 straipsnio 1 dalyje. Nuoroda į trečiosios šalies piliečius apima asmenis be pilietybės ir nenustatytos pilietybės asmenis;

j)  pažeidžiamas asmuo – asmuo, kaip apibrėžta pagal Sąjungos teisę, susijusią su politikos sritimi, kurioje vykdomi fondo lėšomis remiami veiksmai;

ja)  nelydimas nepilnametis – nepilnametis, į valstybių narių teritoriją atvykęs nelydimas pagal atitinkamos valstybės narės teisę ar praktiką už jį atsakingo suaugusio asmens tol, kol toks suaugusysis ima juo faktiškai rūpintis, taip pat nepilnametis, kuris liko be palydos po to, kai atvyko į valstybių narių teritoriją. [67 pakeit.]

3 straipsnis

Fondo tikslai

1.  Fondo politikos tikslas – prisidėti prie veiksmingo migracijos srautų valdymo, atsižvelgiant į atitinkamą Sąjungos acquis visų bendros Europos prieglobsčio politikos aspektų pagal SESV 78 straipsnį ir bendros Europos imigracijos politikos pagal SESV 79 straipsnį įgyvendinimo, stiprinimo ir plėtojimo paisant solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principo ir kartu visapusiškai laikantis Sąjungos ir valstybių narių įsipareigojimų dėl pagal tarptautinę teisę ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų teisių ir principų. [68 pakeit.]

2.  Atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytą politikos tikslą šis fondas prisideda prie šių konkrečių tikslų:

a)  stiprinti ir plėtoti visus bendros Europos prieglobsčio sistemos aspektus, įskaitant jos išorės aspektą;

b)  remti teisėtą migraciją į valstybes nares, taip pat prisidėti prie trečiųjų šalių piliečių integracijos stiprinti ir plėtoti teisėtos migracijos politiką Europos ir nacionaliniu lygmenimis, atsižvelgiant į valstybių narių ekonominius ir socialinius poreikius; [69 pakeit.]

c)  prisidėti kovojant su neteisėta migracija ir užtikrinti veiksmingą grąžinimą ir readmisiją į trečiąsias šalis prie veiksmingos trečiųjų šalių piliečių integracijos ir socialinės įtraukties ir jas skatinti, užtikrinant papildomumą su kitais Sąjungos fondais; [70 pakeit.]

ca)  prisidėti kovojant su neteisėta migracija ir užtikrinti veiksmingą, saugų ir nežeminantį orumo grąžinimą ir readmisiją į trečiąsias šalis bei reintegraciją jose; [71 pakeit.]

cb)  užtikrinti valstybių narių solidarumą ir teisingą dalijimąsi atsakomybe, įskaitant praktinį bendradarbiavimą, visų pirma su tomis valstybėmis narėmis, kurioms su migracija susiję iššūkiai daro didžiausią poveikį. [72 pakeit.]

3.  Siekiant 2 dalyje nurodytų konkrečių tikslų, fondo veikla įgyvendinama taikant II priede išvardytas įgyvendinimo priemones.

3a straipsnis

Partnerystė

Vykdant fondo veiklą į partnerystę įtraukiamos bent vietos ir regionų valdžios institucijos arba joms atstovaujančios asociacijos, atitinkamos tarptautinės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, visų pirma pabėgėlių ir migrantų organizacijos, nacionalinės žmogaus teisių institucijos ir lygybės įstaigos, taip pat ekonominiai ir socialiniai partneriai.

Šis partneriai tikslingai dalyvauja rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant programas. [73 pakeit.]

4 straipsnis

Paramos apimtis

1.  Siekiant 3 straipsnyje nurodytų tikslų ir laikantis II priede išvardytų įgyvendinimo priemonių šio fondo lėšomis visų pirma remiami III priede išvardyti veiksmai Laikantis II priede išvardytų įgyvendinimo priemonių pagal šį fondą remiami veiksmai, padedantys siekti 3 straipsnyje nurodytų ir III priede išvardytų tikslų. Komisijai pagal 32 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, iš dalies keičiančius III priede pateiktą veiksmų, tinkamų remti fondo lėšomis, sąrašą. [74 pakeit.]

2.  Siekiant šio reglamento 3 straipsnyje nurodytų tikslų šio fondo lėšomis gali būti remiami, išskirtiniais atvejais fondas, laikydamasis apibrėžtų apribojimų ir taikydamas tinkamas apsaugos priemones, prireikus gali remti III priede nurodytus Sąjungos prioritetus atitinkantys veiksmai, susiję veiksmus, susijusius su trečiosiomis šalimis, ir prireikus trečiosiose šalyse pagal 5 ir 6 straipsnius. [75 pakeit.]

2a.  Nedarant poveikio 16 straipsnio nuostatoms, bendra paramos trečiosioms šalims pagal teminę priemonę arba su jomis susijusių veiksmų finansavimo pagal 9 straipsnį suma neviršija 5 proc. visos pagal 8 straipsnio 2 dalies b punktą teminei priemonei skirtos sumos. [76 pakeit.]

2b.  Nedarant poveikio 16 straipsnio nuostatoms, bendra paramos trečiosioms šalims pagal valstybių narių programas arba su jomis susijusių veiksmų finansavimo pagal 13 straipsnį suma kiekvienai valstybei narei neviršija 5 proc. visos pagal 8 straipsnio 2 dalies a punktą, 11 straipsnio 1 dalį ir I priedą tai valstybei narei skirtos sumos. [77 pakeit.]

2c.  Pagal šią dalį remiami veiksmai yra visiškai suderinami su priemonėmis, remiamomis pagal Sąjungos išorės finansavimo priemones, ir su bendraisiais Sąjungos išorės veiksmų tikslais ir principais. [78 pakeit.]

3.  Šio reglamento tikslais remiami veiksmai, kuriuos vykdant daugiausia dėmesio skiriama vienai ar daugiau tikslinių grupių, kurioms taikomi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 78 ir 79 straipsniai.

4a straipsnis

Lyčių lygybė ir nediskriminavimas

Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad lyčių lygybė ir lyčių aspekto integravimas būtų skatinami ir laikomi neatsiejama proceso dalimi įvairiais fondo įgyvendinimo etapais. Komisija ir valstybės narės imasi visų reikiamų veiksmų, kad užkirstų kelią bet kokiai diskriminacijai dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinės ar kitos nuomonės, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos, norint pasinaudoti fondo lėšomis ir įvairiais fondo įgyvendinimo etapais. [79 pakeit.]

5 straipsnis

Su fondo veikla susijusios trečiosios šalys

Fondo veikloje gali dalyvauti Šengeno asocijuotosios trečiosios šalys konkrečiame susitarime dėl trečiosios šalies dalyvavimo Prieglobsčio ir migracijos fondo veikloje fondo veikloje, kuris priimamas pagal SESV 218 straipsnį, nustatytomis sąlygomis, jeigu susitarime: [80 pakeit.]

–  užtikrinta teisinga fondo veikloje dalyvaujančios trečiosios šalies įnašų ir naudos pusiausvyra;

–  nustatytos dalyvavimo fondo veikloje sąlygos, be kita ko, apskaičiuojami finansiniai įnašai į fondą ir jų administracinės išlaidos. Pagal Finansinio reglamento [21 straipsnio 5 dalį] šie įnašai sudaro asignuotąsias pajamas;

–  trečiajai šaliai nesuteikiama galių priimti sprendimus dėl fondo;

–  garantuojamos Sąjungos teisės užtikrinti patikimą finansų valdymą ir apsaugoti savo finansinius interesus.

Rengdama šiame straipsnyje nurodytą konkretų susitarimą, Komisija konsultuojasi su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, ypač dėl susitarimo pagrindinių teisių aspektų. [81 pakeit.]

6 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys subjektai

1.  Reikalavimus atitinka šie subjektai:

a)  teisės subjektai, įsisteigę bet kurioje iš šių šalių:

1)  valstybėje narėje arba su ja susijusioje užjūrio šalyje ar teritorijoje;

2)  su fondo veikla susijusioje trečiojoje šalyje;

3)  darbo programoje nurodytoje trečiojoje šalyje toje programoje nustatytomis sąlygomis ir laikantis sąlygos, kad visais tos trečiosios šalies arba su ja susijusiais veiksmais visapusiškai paisoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų teisių ir principų ir Sąjungos bei valstybių narių tarptautinių įsipareigojimų; [82 pakeit.]

b)  teisės subjektas, įsteigtas pagal Sąjungos teisę, ar atitinkama tarptautinė organizacija. [83 pakeit.]

2.  Fiziniai asmenys laikomi neatitinkančiais reikalavimų.

3.  Trečiojoje šalyje įsisteigę teisės subjektai išimties tvarka atitinka dalyvavimo reikalavimus, jei to reikia tam tikro veiksmo tikslams pasiekti. [84 pakeit.]

4.  Reikalavimus atitinka teisės subjektai, dalyvaujantys kaip konsorciumai, kuriuos sudaro mažiausiai du nepriklausomi subjektai, įsisteigę skirtingose valstybėse narėse arba su tomis valstybėmis susijusiose užjūrio šalyse ar teritorijose arba trečiosiose šalyse, kai taip prisidedama prie šio reglamento 3 straipsnyje išdėstytų fondo tikslų įgyvendinimo. [85 pakeit.]

II SKYRIUS

FINANSINĖ IR ĮGYVENDINIMO PROGRAMA

1 SKIRSNIS

BENDROS NUOSTATOS

7 straipsnis

Bendrieji principai

1.  Pagal šį reglamentą teikiama parama papildo nacionalinius, regionų ir vietos intervencinius veiksmus ir ja pirmiausia siekiama suteikti Sąjungos pridėtinę vertę šio reglamento tikslams. [86 pakeit.]

2.  Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad pagal šį reglamentą ir valstybių narių teikiama parama derėtų su atitinkamais Sąjungos veiksmais, politika ir prioritetais ir papildytų nacionalines priemones ir kitas Sąjungos priemones bei kitų Sąjungos fondų lėšomis finansuojamas priemones, visų pirma, finansuojamas struktūrinių fondų ir Sąjungos išorės finansinių priemonių lėšomis, ir būtų su jomis suderinta. [87 pakeit.]

3.  Fondo veikla įgyvendinama taikant pasidalijamąjį, tiesioginį arba netiesioginį valdymą pagal Finansinio reglamento [62 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktus].

8 straipsnis

Biudžetas

1.  Fondo veiklos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas – 9 204 957 000 EUR 2018 m. kainomis (10 415 000 000 EUR dabartinėmis kainomis). [88 pakeit.]

2.  Finansiniai ištekliai naudojami taip:

a)  5 522 974 200 EUR 2018 m. kainomis (6 249 000 000 EUR dabartinėmis kainomis) skiriama programoms, įgyvendinamoms taikant pasidalijamąjį valdymą; [89 pakeit.]

b)  3 681 982 800 EUR 2018 m. kainomis (4 166 000 000 EUR dabartinėmis kainomis) skiriama teminei priemonei. [90 pakeit.]

3.  Komisijos iniciatyva iki 0,42 proc. finansinio paketo lėšų skiriama techninei paramai, kaip nurodyta Reglamento (ES) .../... [Bendrų nuostatų reglamentas] 29 straipsnyje. [91 pakeit.]

9 straipsnis

Bendros nuostatos dėl teminės priemonės įgyvendinimo

1.  8 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytas finansinis paketas skirstomas lanksčiai pagal teminę priemonę, taikant pasidalijamąjį, tiesioginį ir netiesioginį valdymą, kaip nustatyta darbo programose. Pagal teminę priemonę skiriamas finansavimas naudojamas jos sudedamosioms dalims:

a)  konkretiems veiksmams,

b)  Sąjungos veiksmams,

c)  pagalbai ekstremaliosios situacijos atveju,

d)  perkėlimui į ES,

e)  valstybėms narėms, kurios padeda siekti solidarumo ir užtikrinti atsakomybę įskaitant vietos ir regionines valdžios institucijas, ir tarptautinėms bei nevyriausybinėms organizacijoms, kurios padeda siekti solidarumo, remti ir [92 pakeit.]

f)  Europos migracijos tinklui.

Komisijos iniciatyva techninė parama taip pat remiama teminės priemonės finansinio paketo lėšomis.

2.  Finansavimas pagal teminę priemonę skiriamas prioritetams, kurie suteikia Sąjungai didelės pridėtinės vertės arba kuriais reaguojama į neatidėliotinus poreikius, laikantis II priede išdėstytų sutartų Sąjungos prioritetų arba vykdant III priede nurodytus finansuoti tinkamus veiksmus.

Komisija užtikrina nuolatinį pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimą rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant darbo programas.

Ne mažiau kaip 20 proc. pagal teminę priemonę teikiamo finansavimo skiriama 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytam konkrečiam tikslui įgyvendinti.

Ne mažiau kaip 10 proc. finansavimo pagal teminę priemonę skiriama 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytam konkrečiam tikslui.

Ne mažiau kaip 10 proc. finansavimo pagal teminę priemonę skiriama 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkte nurodytam konkrečiam tikslui.

Ne mažiau kaip 10 proc. finansavimo pagal teminę priemonę skiriama 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos cb punkte nurodytam konkrečiam tikslui. [93 pakeit.]

3.  Kai pagal teminę priemonę finansavimas valstybėms narėms skiriamas taikant tiesioginį arba netiesioginį valdymą, užtikrinama, kad dėl atrinktų projektų Komisija nepriimtų pagrįstos nuomonės dėl pažeidimų pagal SESV 258 straipsnį, dėl kurios kiltų rizika projektų išlaidų teisėtumui, tvarkingumui ar projektų vykdymui projektams finansavimas neskiriamas, jei pateikiama aiškių įrodymų, kurie kelia abejonių dėl tų projektų teisėtumo ar to finansavimo teisėtumo ir tvarkingumo arba tų projektų vykdymo, Komisijai priėmus pagrįstą nuomonę dėl pažeidimų pagal SESV 258 straipsnį. [94 pakeit.]

4.  Kai pagal teminę priemonę finansavimas įgyvendinamas taikant pasidalijamąjį valdymą, Reglamento (ES) .../... [Bendrų nuostatų reglamentas] 18 straipsnio ir 19 straipsnio 2 dalies tikslais Komisija įvertina, ar dėl numatytų veiksmų negali būti priimta Komisijos pagrįsta nuomonė dėl pažeidimų pagal SESV 258 straipsnį, dėl kurios kiltų rizika numatytų projektų išlaidų teisėtumui, tvarkingumui ar projektų vykdymui Komisija užtikrina, kad projektams finansavimas nebūtų skiriamas, jei pateikiama aiškių įrodymų, kurie kelia abejonių dėl tų projektų teisėtumo ar to finansavimo teisėtumo ir tvarkingumo arba tų projektų vykdymo, Komisijai priėmus pagrįstą nuomonę dėl pažeidimų pagal SESV 258 straipsnį. [95 pakeit.]

5.  Komisija pagal metinius Sąjungos biudžeto asignavimus nustato bendrą sumą, skirtiną teminei priemonei. Komisija pagal 32 straipsnį priima deleguotuosius aktus, siekdama nustatyti Finansinio reglamento [110] straipsnyje nurodytus teminei priemonei skirtus finansavimo sprendimus, kuriuose skirtas darbo programas, kuriose nustatomi remtini tikslai bei veiksmai ir nurodomos konkrečios kiekvienai jos sudedamajai daliai, kaip nurodyta 1 dalyje, skiriamos sumos. Prireikus finansavimo sprendimuose nustatoma bendra derinimo operacijoms rezervuota suma Tokios darbo programos skelbiamos viešai. [96 pakeit.]

6.  Pagal teminę priemonę visų pirma remiami veiksmai, kuriems taikoma II priedo 2 dalies b a punkte nurodyta įgyvendinimo priemonė ir kuriuos įgyvendina vietos ir regioninės valdžios institucijos arba pilietinės visuomenės organizacijos. Todėl bent 5 proc. teminei priemonei skirto finansinio paketo skiriama pagal tiesioginį arba netiesioginį valdymą integracijos veiksmus įgyvendinančioms vietos ir regionų valdžios institucijoms. [97 pakeit.]

7.  Priėmusi finansavimo sprendimus darbo programas, kaip nurodyta 5 dalyje, Komisija gali iš dalies atitinkamai pakeisti programas, įgyvendinamas taikant pasidalijamąjį valdymą. [98 pakeit.]

8.  Šie finansavimo sprendimai Šios darbo programos gali būti metiniai metinės arba daugiamečiai daugiametės ir gali būti skirti skirtos vienai ar kelioms teminės priemonės sudedamosioms dalims. [99 pakeit.]

2 SKIRSNIS

PARAMA IR ĮGYVENDINIMAS TAIKANT PASIDALIJAMĄJĮ VALDYMĄ

10 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Šis skirsnis taikomas 8 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytai finansinio paketo daliai ir papildomiems ištekliams, kurie turi būti įgyvendinami taikant pasidalijamąjį valdymą pagal 9 straipsnyje nurodytą teminei priemonei skirtą Komisijos sprendimą.

2.  Pagal šį skirsnį teikiama parama įgyvendinama taikant pasidalijamąjį valdymą, laikantis Finansinio reglamento [63] straipsnio ir Reglamento (ES) .../.... [Bendrų nuostatų reglamentas] nuostatų, kuriomis nustatomos keliems Sąjungos fondams, įskaitant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą, bendros finansinės taisyklės. [100 pakeit.]

11 straipsnis

Biudžeto ištekliai

1.  8 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyti ištekliai nacionalinėms programoms (toliau – programos), kurias valstybės narės įgyvendina taikydamos pasidalijamąjį valdymą, preliminariai paskirstomi taip:

a)  5 207 500 000 EUR – valstybėms narėms, atsižvelgiant į I priedą;

b)  1 041 500 000 EUR – valstybių narių programoms skirtų asignavimų koregavimui, kaip nurodyta 14 straipsnio 1 dalyje.

2.  Jeigu 1 dalies b punkte nurodyta suma nepaskirstoma, likusi suma gali būti pridėta prie 8 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytos sumos.

12 straipsnis

Bendro finansavimo normos

1.  Iš Sąjungos biudžeto skiriama paramos dalis neviršija 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Valstybės narės raginamos skirti atitinkamų lėšų fondo remiamiems veiksmams. [101 pakeit.]

2.  Iš Sąjungos biudžeto skiriamos paramos dalis gali būti padidinta iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su projektais, kurie įgyvendinami pagal konkrečius veiksmus.

3.  Iš Sąjungos biudžeto skiriamos paramos dalis gali būti padidinta padidinama iki 90 mažiausiai 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su IV priede išvardytais veiksmais ir gali būti padidinta iki 90 proc. minėtųjų išlaidų. [102 pakeit.]

4.  Iš Sąjungos biudžeto skiriamos paramos dalis gali būti padidinta iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su veiklos parama.

5.  Iš Sąjungos biudžeto skiriamos paramos dalis gali būti padidinta iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su pagalba ekstremaliosios situacijos atveju.

6.  Komisijos sprendime, kuriuo patvirtinama programa, nustatoma bendro finansavimo norma ir didžiausia galima paramos, iš šio fondo teikiamos 1–5 dalyse nurodytų rūšių veiksmams, suma.

7.  Kiekvienam konkrečiam tikslui Komisijos sprendime nustatoma, ar konkretaus tikslo bendro finansavimo norma turi būti taikoma:

a)  visam įnašui, įskaitant viešąjį ir privatųjį įnašus, arba

b)  tik viešajam įnašui.

13 straipsnis

Programos

1.  Kiekviena valstybė narė ir Komisija užtikrina, kad jos nacionalinėje programoje nustatyti prioritetai derėtų su Sąjungos prioritetais prieglobsčio ir migracijos valdymo srityje ir jais būtų reaguojama į toje srityje ir jais būtų reaguojama į toje srityje kylančius uždavinius ir kad jie kylančias problemas, visiškai atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir sutartus Sąjungos prioritetus Sąjungos ir valstybių narių tarptautinius įsipareigojimus pagal tarptautines priemones, kurių dokumentus jos yra pasirašiusios, visų pirma JT vaiko teisių konvenciją. Apibrėždamos savo programų prioritetus valstybės narės užtikrina, kad būtų tinkamai atsižvelgta į II priede išdėstytas įgyvendinimo priemones. Todėl valstybės narės mažiausiai 20 proc. joms paskirtų lėšų skiria 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytam konkrečiam tikslui.

Valstybės narės mažiausiai 10 proc. joms paskirtų lėšų skiria 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytiems konkretiems tikslams.

Valstybės narės mažiausiai 10 proc. joms paskirtų lėšų skiria 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkte nurodytiems konkretiems tikslams.

Valstybės narės mažiausiai 10 proc. joms paskirtų lėšų skiria 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos cb punkte nurodytam konkrečiam tikslui. [103 pakeit.]

1a.  Valstybės narės taip pat užtikrina, kad į jų programas būtų įtrauktos priemonės, susijusios su visais 3 straipsnio 2 dalyje nurodytais konkrečiais fondo tikslais, ir ištekliai tikslams būtų paskirstomi taip, kad būtų užtikrintas tų tikslų įgyvendinimas. Vertindama valstybių narių programas, Komisija užtikrina, kad projektams finansavimas nebūtų skiriamas, jei pateikiama aiškių įrodymų, kurie kelia abejonių dėl tų projektų teisėtumo ar to finansavimo teisėtumo ir tvarkingumo arba tų projektų vykdymo, Komisijai priėmus pagrįstą nuomonę dėl pažeidimo nagrinėjimo procedūros pagal SESV 258 straipsnį. [104 pakeit.]

2.  Komisija užtikrina, kad pradedant rengti programas šiame procese dalyvautų Europos prieglobsčio paramos biuras, Europos Sąjungos prieglobsčio pagrindinių teisių agentūra ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, atsižvelgiant į jų kompetenciją. Komisija konsultuojasi su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra paramos biuru dėl programų projektų, siekdama užtikrinti, kad jie derėtų su agentūrų ir valstybių narių veiksmais ir juos papildytų. [105 pakeit.]

3.  Komisija gali įtraukti Europos prieglobsčio paramos biurą, Europos Sąjungos prieglobsčio pagrindinių teisių agentūrą, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrą ir Jungtinių Tautų vyriausiąjį pabėgėlių reikalų komisarą, kai tinkama, į 5 skirsnyje nurodytą stebėsenos ir vertinimo veiklą, visų pirma siekdama užtikrinti, kad veiksmai, kuriems vykdyti teikiama fondo parama, atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir sutartus Sąjungos prioritetus. [106 pakeit.]

4.  Be vykdomos stebėsenos, vykdomos pagal Reglamentą (ES) [.../...] [Reglamentas dėl prieglobsčio agentūros], veiklos arba remiantis Reglamentu (ES) Nr. 1053/2013 priimtų rekomendacijų, kurios patenka į šio reglamento taikymo sritį, atitinkama valstybė narė kartu su Komisija ir prireikus su Europos prieglobsčio paramos biuru, Europos Sąjungos prieglobsčio pagrindinių teisių agentūra ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra išnagrinėja, kaip atsižvelgti į išvadas, be kita ko, pašalinti su pajėgumais ir pasirengimu susijusius trūkumus ar problemas, ir įgyvendina rekomendacijas vykdydama savo programą. [107 pakeit.]

5.  Prireikus atitinkama programa iš dalies pakeičiama, kad būtų atsižvelgta į 4 dalyje nurodytas rekomendacijas ir į pažangą siekiant tarpinių reikšmių ir tikslų, įvertintą metinėse veiklos rezultatų ataskaitose, kaip nurodyta 30 straipsnio 2 dalies a punkte. Priklausomai nuo pakeitimų poveikio, Komisija gali patvirtinti patikslintą programą. [108 pakeit.]

6.  Bendradarbiaujant ir pasikonsultavus su Komisija ir atitinkamomis agentūromis, atsižvelgiant į jų kompetenciją, prireikus pagal programą gali būti perskirstyti ištekliai, siekiant įgyvendinti 4 dalyje nurodytas finansinį poveikį turinčias rekomendacijas.

7.  Valstybės narės visų pirma vykdo IV priede išvardytus veiksmus, kuriems gali būti taikoma didesnė bendro finansavimo norma. Nenumatytų arba naujai atsiradusių aplinkybių atveju arba siekiant užtikrinti veiksmingą finansavimo panaudojimą, pagal 32 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas IV priede pateiktas veiksmų, kuriems gali būti taikoma didesnė bendro finansavimo norma, sąrašas.

7a.  Nacionalinėse programose gali būti numatyta į III priedo 3a punkte nurodytų veiksmų taikymo sritį įtraukti tame punkte nurodytai tikslinei grupei priklausančių asmenų tiesioginius artimuosius tiek, kiek tai būtina siekiant veiksmingai įgyvendinti tuos veiksmus. [109 pakeit.]

8.  Nedarant poveikio 4 straipsnio 2 dalies antrai pastraipai, kai valstybė narė nusprendžia įgyvendinti projektus su trečiąja šalimi arba trečiojoje šalyje naudojant iš šio fondo teikiamą paramą, prieš pradėdama įgyvendinti projektą atitinkama valstybė narė pasikonsultuoja su Komisija paprašo Komisijos patvirtinimo. Komisija užtikrina planuojamų projektų papildomumą ir suderinamumą su kitais Sąjungos ir valstybių narių veiksmais, kurių imtasi atitinkamoje trečiojoje šalyje arba kurie yra su ta šalimi susiję, ir patikrina, ar tenkinamos 6 straipsnio 1 dalies a punkto 3 papunktyje nustatytos sąlygos. [110 pakeit.]

9.  Programavimas, kaip nurodyta Reglamento (ES) .../2021 [Bendrų nuostatų reglamentas] 17 straipsnio 5 dalyje, grindžiamas VI priedo 1 lentelėje nurodytų rūšių intervenciniais veiksmais Kiekvienoje nacionalinėje programoje kiekvienam konkrečiam tikslui nustatomos intervencinių veiksmų rūšys pagal VI priedo 1 lentelę ir pateikiamas orientacinis programuojamų išteklių paskirstymas pagal intervencinio veiksmo rūšį arba paramos sritį. [111 pakeit.]

9a.  Visos valstybės narės skelbia savo programas specialioje interneto svetainėje ir perduoda jas Europos Parlamentui ir Tarybai. Toje svetainėje nurodomi įgyvendinant programą remiami veiksmai ir pateikiamas paramos gavėjų sąrašas. Ji nuolat atnaujinama, bent jau tuo pat metu, kai skelbiamos metinės veiklos rezultatų ataskaitos, kaip nurodyta 30 straipsnyje. [112 pakeit.]

14 straipsnis

Laikotarpio vidurio peržiūra

-1.  Programos peržiūrimos atliekant laikotarpio vidurio peržiūrą ir vertinimą pagal šio reglamento 29 straipsnį. [113 pakeit.]

1.  Iki 2024 m. pabaigos Komisija, informavusi Europos Parlamentą, atitinkamų valstybių narių programoms skiria papildomą 11 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą sumą, atsižvelgdama į I priedo 1 dalies b punkte–5 dalyje nurodytus kriterijus. Finansavimas teikiamas laikotarpiui nuo 2025 kalendorinių metų. [114 pakeit.]

2.  Jei mokėjimo paraiškų, teikiamų pagal Reglamento (ES) .../2021 [Bendrų nuostatų reglamentas] [85] straipsnį, negauta dėl bent 10 30 proc. pirminio programos asignavimo, nurodyto 11 straipsnio 1 dalies a punkte, atitinkama valstybė narė neatitinka reikalavimų gauti papildomą asignavimą savo programai, nurodytai 1 dalyje. [115 pakeit.]

3.  Nuo 2025 m. skiriant lėšas pagal teminę priemonę, kai tinkama, atsižvelgiama į pažangą, padarytą siekiant veiklos peržiūros plano tarpinių reikšmių, kaip nurodyta Reglamento (ES) .../2021 [Bendrų nuostatų reglamentas] [12] straipsnyje, ir į nustatytus įgyvendinimo trūkumus. [116 pakeit.]

15 straipsnis

Konkretūs veiksmai

1.  Konkretūs veiksmai – tai šio reglamento tikslus atitinkantys tarptautiniai ar nacionaliniai projektai, turintys Sąjungos pridėtinę vertę, kuriems įgyvendinti vienos, kelių ar visų valstybių narių programoms gali būti skirti papildomi asignavimai. [117 pakeit.]

2.  Be asignavimų, apskaičiuotų pagal 11 straipsnio 1 dalį, valstybės narės gali gauti papildomą sumą konkretiems veiksmams, jeigu programoje numatyta ją skirti ir jei ji naudojama, siekiant padėti įgyvendinti šio reglamento tikslus.

3.  Šis finansavimas negali būti naudojamas kitiems programoje numatytiems veiksmams, išskyrus tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis ir jei Komisija tam pritaria iš dalies pakeisdama programą.

16 straipsnis

Sąjungos lygmens perkėlimo į ES [ir humanitarinio priėmimo] sistemai skirti ištekliai

1.  Be asignavimų, apskaičiuotų pagal 11 straipsnio 1 dalies a punktą, pagal tikslinę Sąjungos perkėlimo į ES sistemą valstybėms narėms už kiekvieną į ES perkeltą asmenį gali būti skirtas papildomas 10 000 EUR įnašas. Tas įnašas skiriamas kaip finansavimas, nesusijęs su išlaidomis pagal Finansinio reglamento [125] straipsnį.

2.  1 dalyje nurodyta suma valstybėms narėms skiriama iš dalies pakeitus jų programą, su sąlyga, kad asmuo, už kurį skiriamas įnašas, buvo veiksmingai perkeltas pagal Sąjungos perkėlimo į ES [ir humanitarinio priėmimo] sistemą.

3.  Šis finansavimas negali būti naudojamas kitiems programoje numatytiems veiksmams, išskyrus tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis ir jei Komisija tam pritaria iš dalies pakeisdama programą.

4.  Valstybės narės saugo reikiamą informaciją, kad būtų galima tinkamai nustatyti į ES perkeltų asmenų tapatybę ir jų perkėlimo datą. [118 pakeit.]

16a straipsnis

Perkėlimui į ES ir humanitariniam priėmimui skirti ištekliai

1.  Be asignavimų, apskaičiuotų pagal 11 straipsnio 1 dalies a punktą, valstybės narės kas dvejus metus gauna papildomą sumą, pagrįstą vienkartine 10 000 EUR išmoka už kiekvieną vykdant perkėlimą į ES priimtą asmenį.

2.  Be asignavimų, apskaičiuotų pagal 11 straipsnio 1 dalies a punktą, valstybės narės kas dvejus metus gauna papildomą sumą, pagrįstą vienkartine 6 000 EUR išmoka už kiekvieną pagal humanitarines programas priimtą asmenį.

3.  Atitinkamais atvejais valstybės narės taip pat gali būti laikomos atitinkančiomis vienkartinės išmokos skyrimo kriterijus už 1 dalyje nurodytų asmenų šeimos narius, siekiant užtikrinti šeimos vienovę.

4.  1 ir 2 dalyse nurodyta papildoma suma pirmą kartą skiriama valstybėms narėms kas dvejus metus atskirais finansavimo sprendimais, kuriais patvirtinamos jų nacionalinės programos, o vėliau finansavimo sprendimu, kuris turi būti pridėtas prie sprendimų, kuriais patvirtinamos jų nacionalinės programos.

5.  Atsižvelgiant į esamus infliacijos lygius, atitinkamus pokyčius perkėlimo į Europos Sąjungą srityje ir veiksnius, kuriais gali būti optimizuotas finansinės paskatos, kurią suteikia vienkartinės išmokos, naudojimas, taip pat neviršijant turimų išteklių, Komisijai pagal 32 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad prireikus būtų patikslinta šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta vienkartinės išmokos suma. [119 pakeit.]

17 straipsnis

Reglamento .../... [Dublino reglamentas] įgyvendinimui remti skirti ištekliai

1.  Be asignavimų, apskaičiuotų pagal 11 straipsnio 1 dalies a punktą, valstybei narei už kiekvieną tarptautinės apsaugos prašytoją, už kurį valstybė narė tampa atsakinga nuo tada, kai valstybė narė susiduria su sudėtingomis aplinkybėmis, kaip nustatyta Reglamente (ES) .../... [Dublino reglamentas], skiriamas papildomas [10 000] EUR įnašas.

2.  Be asignavimų, apskaičiuotų pagal 11 straipsnio 1 dalies a punktą, valstybei narei už kiekvieną jai paskirtą tarptautinės apsaugos prašytoją, kuriuo viršijama tai valstybei narei nustatyta kvota, skiriamas papildomas [10 000] EUR įnašas.

3.  1 ir 2 dalyse nurodytai valstybei narei už kiekvieną pareiškėją, kuriam suteikta tarptautinė apsauga, už integracijos priemonių įgyvendinimą skiriamas papildomas [10 000] EUR įnašas.

4.  1 ir 2 dalyse nurodytai valstybei narei už kiekvieną asmenį, kai valstybė narė, remdamasi atnaujintu Reglamento (ES) .../... [EURODAC reglamentas] 11 straipsnio d punkte nurodytu duomenų rinkiniu, gali nustatyti, kad tas asmuo, vykdant sprendimą grąžinti arba sprendimą dėl išsiuntimo, privaloma tvarka arba savanoriškai išvyko iš valstybės narės teritorijos, skiriamas papildomas [10 000] EUR įnašas.

5.  Be asignavimų, apskaičiuotų pagal 11 straipsnio 1 dalies a punktą, valstybei narei už kiekvieną iš vienos valstybės narės į kitą perkeltą tarptautinės apsaugos prašytoją, už kiekvieną pagal Reglamento (ES) .../... [Dublino reglamentas] 34i straipsnio 1 dalies c punktą perkeltą pareiškėją ir, kai tinkama, už kiekvieną pagal Reglamento (ES) .../... [Dublino reglamentas] 34j straipsnio g punktą perkeltą pareiškėją skiriamas [500] EUR įnašas.

6.  Šiame straipsnyje nurodytos sumos skiriamos kaip finansavimas, nesusijęs su išlaidomis pagal Finansinio reglamento [125] straipsnį.

7.  1–5 dalyse nurodytos papildomos sumos skiriamos valstybėms narėms pagal jų programas, jeigu asmuo, už kurį skiriamas įnašas, atitinkamais atvejais buvo veiksmingai perduotas valstybei narei, veiksmingai grąžintas arba užregistruotas kaip pareiškėjas valstybėje narėje, kuri laikoma atsakinga pagal Reglamentą (ES) Nr.../.. [Dublino reglamentas].

8.  Šis finansavimas negali būti naudojamas kitiems programoje numatytiems veiksmams, išskyrus tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis ir jei Komisija tam pritaria iš dalies pakeisdama programą. [120 pakeit.]

17a straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 604/2013 įgyvendinimui remti skirti ištekliai

1.  Be asignavimų, apskaičiuotų pagal šio reglamento 11 straipsnio 1 dalies a punktą, sprendžiančiajai valstybei narei skiriamas tarptautinės apsaugos prašytojo priėmimo išlaidų kompensavimas nuo tada, kai buvo pateiktas prašymas iki pareiškėjo perkėlimo į atsakingą valstybę narę arba kol sprendžiančioji valstybė narė prisiima atsakomybę už prašytoją pagal Reglamentą (ES) Nr. 604/2013.

2.  Be asignavimų, apskaičiuotų pagal šio reglamento 11 straipsnio 1 dalies a punktą, perkeliančiajai valstybei narei skiriamas prašytojo ar kitų asmenų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 604/2013 18 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose, perkėlimui reikalingų išlaidų kompensavimas.

3.  Be asignavimų, apskaičiuotų pagal šio reglamento 11 straipsnio 1 dalies a punktą, kiekviena valstybė narė už kiekvieną nelydimą nepilnametį, kuriam toje valstybėje narėje suteikiama tarptautinė apsauga, gauna papildomą 10 000 EUR vienkartinę išmoką, jei ta valstybė narė neturi teisės gauti vienkartinę išmoką už atitinkamą nelydimą nepilnametį pagal 16 straipsnio 1 dalį.

4.  Šiame straipsnyje nurodytas kompensavimas skiriamas kaip finansavimas pagal Finansinio reglamento 125 straipsnį.

5.  2 dalyje nurodytas kompensavimas skiriamas valstybėms narėms pagal jų programas, jeigu asmuo, už kurį skiriamas kompensavimas, buvo veiksmingai perduotas valstybei narei pagal Reglamentą (ES) Nr. 604/2013. [121 pakeit.]

17b straipsnis

Ištekliai tarptautinės apsaugos prašytojų arba asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimui

1.  Siekiant įgyvendinti solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principą, be asignavimų, apskaičiuotų pagal 11 straipsnio 1 dalies a punktą, valstybės narės gauna papildomą sumą, pagrįstą 10 000 EUR vienkartine išmoka už kiekvieną iš kitos valstybės narės perkeltą tarptautinės apsaugos prašytoją arba asmenį, kuriam suteikta tarptautinė apsauga.

2.  Atitinkamais atvejais valstybės narės taip pat gali būti laikomos atitinkančiomis vienkartinės išmokos skyrimo kriterijus už 1 dalyje nurodytų asmenų šeimos narius, jei tie šeimos nariai buvo perkelti pagal šį reglamentą.

3.  1 dalyje nurodyta papildoma suma pirmą kartą skiriama valstybėms narėms atskirais finansavimo sprendimais, kuriais patvirtinamos jų nacionalinės programos, o vėliau finansavimo sprendimu, kuris turi būti pridėtas prie sprendimų, kuriais patvirtinamos jų nacionalinės programos. Šis finansavimas negali būti naudojamas kitiems programoje numatytiems veiksmams, išskyrus tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis ir jei Komisija tam pritaria iš dalies pakeisdama programą.

4.  Siekiant veiksmingai įgyvendinti solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp valstybių narių tikslus, nurodytus SESV 80 straipsnyje, atsižvelgiant į esamus infliacijos lygius, atitinkamus pokyčius tarptautinės apsaugos prašytojų ir asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimo iš vienos valstybės narės į kitą srityje bei perkėlimo į ES ir kitokio ad hoc humanitarinio priėmimo srityje, veiksnius, kuriais gali būti optimizuotas finansinės paskatos, kurią suteikia vienkartinės išmokos, naudojimas, taip pat neviršijant turimų išteklių, Komisijai pagal 32 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad prireikus būtų patikslinta šio straipsnio 1 dalyje nurodyta vienkartinės išmokos suma. [122 pakeit.]

18 straipsnis

Veiklos parama

1.  Veiklos parama sudaro dalį valstybės narės asignavimo, kuris gali būti naudojamas kaip parama valdžios institucijoms, atsakingoms už užduotis ir paslaugas, kurios yra Sąjungai naudinga viešoji paslauga, finansuoti.

2.  Valstybė narė gali iki 10 proc. sumos, iš fondo skirtos programai, naudoti veiklos paramai finansuoti, siekiant 3 straipsnio 2 dalies a ir c punktuose dalyje nustatytų tikslų. [123 pakeit.]

3.  Veiklos paramą naudojančios valstybės narės laikosi Sąjungos prieglobsčio ir grąžinimo imigracijos acquis ir visapusiškai gerbia Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas teises ir principus. [124 pakeit.]

4.  Valstybės narės programoje ir 30 straipsnyje nurodytoje metinėje veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindžia veiklos paramos naudojimą, siekiant šio reglamento tikslų. Prieš patvirtindama programą Komisija kartu su Europos prieglobsčio paramos biuru, Europos Sąjungos prieglobsčio pagrindinių teisių agentūra ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, atsižvelgdamos į 13 straipsnį, įvertina pradinę padėtį valstybėse narėse, kurios nurodė ketinančios naudoti veiklos paramą. Komisija remiasi tų valstybių narių pateikta informacija ir, kai tinkama, informacija, gauta atliekant stebėsenos veiklą, kuri vykdoma pagal Reglamentą (ES) .../... [Reglamentas dėl prieglobsčio agentūros] ir kurią vykdo Europos prieglobsčio paramos biuras ir kuri vykdoma pagal Reglamentą (ES) Nr. 1053/2013, kurie ir patenka į šio reglamento taikymo sritį. [125 pakeit.]

5.  Veiklos parama daugiausia skiriama konkrečioms VII priede nurodytoms užduotims ir paslaugoms nurodytiems tinkamiems finansuoti veiksmams. [126 pakeit.]

6.  Siekiant reaguoti į nenumatytas arba naujai atsiradusias aplinkybes arba užtikrinti veiksmingą finansavimo panaudojimą, pagal 32 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas VII priede nurodytų konkrečių užduočių ir paslaugų tinkamų finansuoti veiksmų sąrašas. [127 pakeit.]

3 SKIRSNIS

PARAMA IR ĮGYVENDINIMAS TAIKANT TIESIOGINĮ IR NETIESIOGINĮ VALDYMĄ

19 straipsnis

Taikymo sritis

Pagal šį skirsnį parama teikiama arba tiesiogiai Komisijos pagal Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 dalies a punktą, arba netiesiogiai pagal to paties straipsnio c punktą.

20 straipsnis

Sąjungos veiksmai

1.  Sąjungos veiksmai – tai tarptautiniai projektai arba Sąjungai ypač svarbūs projektai, įgyvendinami laikantis šio reglamento tikslų.

2.  Komisijos iniciatyva fondo lėšos gali būti naudojamos Sąjungos veiksmams, susijusiems su šio reglamento tikslais, finansuoti, kaip nurodyta 3 straipsnyje ir atsižvelgiant į III priedą.

3.  Pagal Sąjungos veiksmus gali būti teikiamas bet kurios Finansiniame reglamente nustatytos formos finansavimas, visų pirma dotacijos, apdovanojimai ir viešieji pirkimai. Pagal juos finansavimas taip pat gali būti teikiamas finansinėmis priemonėmis, naudojant derinimo operacijas.

4.  Dotacijos, įgyvendinamos taikant tiesioginį ir netiesioginį valdymą, skiriamos ir valdomos pagal Finansinio reglamento [VIII antraštinę dalį]. [128 pakeit.]

4a.  Komisija užtikrina, kad ištekliai 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytiems tikslams būtų paskirstyti lanksčiai, teisingai ir skaidriai. [129 pakeit.]

5.  Vertinimo komitetą, kuriam pavesta vertinti pasiūlymus, gali sudaryti išorės ekspertai.

6.  Įnašai į savitarpio draudimo mechanizmą gali apimti riziką, susijusią su gavėjų mokėtinų lėšų susigrąžinimu, ir yra laikomi pakankama garantija pagal Finansinį reglamentą. Taikomos Reglamento (ES) .../... [po Reglamento dėl garantijų fondo priimto teisės akto] [X straipsnio] nuostatos. [130 pakeit.]

21 straipsnis

Europos migracijos tinklas

1.  Fondo lėšomis remiamas Europos migracijos tinklas ir teikiama jo veiklai bei būsimam jo plėtojimui būtina finansinė parama.

2.  Sumą, skiriamą Europos migracijos tinklui pagal metinius fondo asignavimus ir darbo programą, kurioje nustatomi tinklo veiklos prioritetai, patvirtina Komisija pritarus Valdybai, kaip numatyta Sprendimo 2008/381/EB (su pakeitimais) 4 straipsnio 5 dalies a punkte. Komisijos sprendimas yra finansavimo sprendimas, kaip numatyta pagal Finansinio reglamento [110] straipsnį Finansinį reglamentą. Siekdama užtikrinti, kad ištekliai būtų skirti laiku, Komisija atskiru finansavimo sprendimu gali priimti Europos migracijos tinklo darbo programą. [131 pakeit.]

3.  Finansinė parama Europos migracijos tinklo veiklai teikiama kaip dotacijos, skirtos nacionaliniams informacijos centrams, nurodytiems Sprendimo 2008/381/EB 3 straipsnyje, ir, kai tinkama, vykdant viešuosius pirkimus, kaip nustatyta Finansiniame reglamente.

21a straipsnis

Sprendimo 2008/381/EB dalinis pakeitimas

Sprendimo 2008/381/EB 5 straipsnio 5 dalis papildoma šiuo punktu:"

„da) veikia kaip informacijos centrai potencialiems finansavimo pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reglamentą gavėjams ir teikia nešališkas orientavimo paslaugas, praktinę informaciją ir pagalbą visais su fondu susijusiais aspektais, įskaitant informaciją, susijusią su paraiškomis gauti finansavimą pagal atitinkamą nacionalinę programą arba teminę priemonę.“. [132 pakeit.]

"

22 straipsnis

Derinimo operacijos

Pagal šį fondą nustatytos derinimo operacijos, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte, vykdomos laikantis [Reglamento „InvestEU“] ir Finansinio reglamento X antraštinės dalies. [133 pakeit.]

23 straipsnis

Komisijos iniciatyva teikiama techninė parama

Fondo lėšomis gali būti remiamos Komisijos iniciatyva arba jos vardu įgyvendinamos techninės paramos priemonės. Tos priemonės gali būti finansuojamos 100 proc.

24 straipsnis

Auditai

Asmenų ar subjektų, tarp jų ir Sąjungos institucijų ar įstaigų neįgaliotų asmenų ar subjektų, atliktais Sąjungos įnašo naudojimo auditais grindžiamas bendras užtikrinimas pagal Reglamento (ES) [Reglamentas dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių] 127 straipsnį.

25 straipsnis

Informavimas, komunikacija ir viešinimas

1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų pirma viešindami viešina veiksmus ir jų rezultatus), atitinkamomis kalbomis teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę prasmingą informaciją įvairiai susijusiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę. Siekdami užtikrinti Sąjungos lėšų matomumą, Sąjungos lėšų gavėjai nurodo jų kilmę viešindami veiksmus. Tuo tikslu gavėjai užtikrina, kad visi pranešimai žiniasklaidai ir visuomenei būtų pateikiami nurodant Sąjungos emblemą ir aiškiai nurodant Sąjungos finansinę paramą. [134 pakeit.]

2.  Siekdama, kad informacija pasiektų kuo didesnę visuomenės dalį, Komisija vykdo su šiuo fondu, jo šios priemonės įgyvendinimu, jos veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus. Visų pirma Komisija viešai skelbia informaciją, susijusią su teminės priemonės metinių ir daugiamečių programų rengimu. Komisija taip pat skelbia remti pagal teminę priemonę atrinktų operacijų sąrašą viešai prieinamoje svetainėje ir ne rečiau kaip kas tris mėnesius tą sąrašą atnaujina. Šiam fondui skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus, susijusius prioritetų, susijusių su šio reglamento tikslais, įgyvendinimą. Komisija gali skatinti geriausią praktiką ir keistis informacija apie priemonės įgyvendinimą. [135 pakeit.]

2a.  Komisija skelbia 2 dalyje nurodytą informaciją atviraisiais kompiuterio skaitomais formatais, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/98/EB(28) 5 straipsnio 1 dalyje, kad duomenis būtų galima rūšiuoti, atlikti jų paiešką, juos gauti, palyginti ir pakartotinai naudoti. Duomenis turi būti galima rūšiuoti pagal prioritetus, konkretų tikslą, bendrų finansuoti tinkamų operacijų išlaidų sumą, bendrą projektų vertę, bendrą viešųjų pirkimų vertę, naudos gavėjo vardą/pavadinimą ir rangovo vardą/pavadinimą. [136 pakeit.]

4 SKIRSNIS

PARAMA IR ĮGYVENDINIMAS TAIKANT PASIDALIJAMĄJĮ, TIESIOGINĮ IR NETIESIOGINĮ VALDYMĄ

26 straipsnis

Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju

1.  Fondo lėšomis finansinė parama teikiama Komisija gali nuspręsti finansinę paramą teikti susiklosčius ekstremaliajai situacijai, kuri kyla dėl vienos ar kelių toliau nurodytų priežasčių: [137 pakeit.]

a)  didelio migracijos spaudimo vienoje arba keliose valstybėse narėse, kurioms būdingas didelis arba neproporcingas trečiųjų šalių piliečių antplūdis, nenumatyto didelio arba neproporcingo trečiųjų šalių piliečių antplūdžio vienoje ar keliose valstybėse narėse, dėl kurio atsiranda didelių ir skubių poreikių, susijusių su jų priėmimo ir sulaikymo infrastruktūra, vaikų apsaugos sistemomis, taip pat prieglobsčio ir migracijos valdymo sistemomis ir procedūromis; [138 pakeit.]

aa)  savanoriško perkėlimo; [139 pakeit.]

b)  laikinos apsaugos mechanizmų įgyvendinimo, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/55/EB(29);

c)  didelio migracijos spaudimo nenumatyto didelio arba neproporcingo asmenų antplūdžio trečiosiose šalyse, be kita ko, tose, iš kurių asmenys, kuriems reikia apsaugos, gali negalėti išvykti dėl politinių įvykių, konfliktų arba konfliktų gaivalinių nelaimių, visų pirma, kai toks migracijos spaudimas gali daryti poveikį migracijos srautams į ES. [140 pakeit.]

1a.  Pagal šį straipsnį trečiosiose šalyse įgyvendinamos priemonės turi derėti su Sąjungos humanitarine politika ir, kai tinka, ją papildyti, ir jas įgyvendinant turi būti laikomasi Konsensuse dėl humanitarinės pagalbos įtvirtintų humanitarinių principų. [141 pakeit.]

1b.  Šio straipsnio 1 dalies a, aa, b ir c punktuose aprašytais atvejais Komisija nedelsdama informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą. [142 pakeit.]

2.  Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju gali būti teikiama kaip dotacijos, skiriamos tiesiogiai decentralizuotoms agentūroms skiriamos dotacijos Europos prieglobsčio paramos biurui, Jungtinių Tautų vyriausiajam pabėgėlių reikalų komisarui bei vietos ir regioninėms valdžios institucijoms, patiriančioms nenumatytą didelį ar neproporcingą trečiųjų šalių piliečių antplūdį, visų pirma toms, kurios yra atsakingos už nelydimų vaikų migrantų priėmimą ir integraciją. [143 pakeit.]

3.  Be asignavimų, apskaičiuotų pagal 11 straipsnio 1 dalį ir I priedą, valstybėms narėms gali būti papildomai teikiama pagalba ekstremaliosios situacijos atveju, jeigu tokia parama numatoma programoje. Šis finansavimas negali būti naudojamas kitiems programoje numatytiems veiksmams, išskyrus tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis ir jei Komisija tam pritaria iš dalies pakeisdama programą.

4.  Dotacijos, įgyvendinamos taikant tiesioginį valdymą, skiriamos ir valdomos pagal Finansinio reglamento [VIII antraštinę dalį] Finansinį reglamentą. [144 pakeit.]

4a.  Jei tai būtina veiksmui įgyvendinti, pagalba ekstremaliosios situacijos atveju gali būti skiriama išlaidoms, kurios buvo patirtos iki dotacijos paraiškos arba prašymo suteikti paramą pateikimo dienos, bet ne anksčiau kaip 2021 m. sausio 1 d., padengti. [145 pakeit.]

27 straipsnis

Sudėtinis, papildomasis ir derinamasis finansavimas

1.  Veiksmui, kuriam Veiklai, kuriai šio fondo skirtas įnašas, taip pat gali būti skirtas kitos Sąjungos programos, taip pat ir fondų, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, įnašas, jei tais įnašais nekompensuojamos tos pačios išlaidos. Komisijos pateiktos programos yra tarpusavyje susijusios, papildo viena kitą ir parengiamos laikantis reikiamo skaidrumo, kad būtų išvengta bet kokio dubliavimosi. Sąjungos programų taisyklės taikomos atitinkamiems įnašams, kurie pagal tas programas skiriami veiksmams atitinkamai veiklai. Sudėtinio finansavimo suma neviršija bendrų finansuoti tinkamų veiksmo veiklos išlaidų sumos, o iš skirtingų Sąjungos programų skiriamos paramos sumos apskaičiuojamos proporcingai pagal dokumentus, kuriuose nustatytos paramos sąlygos. [146 pakeit.]

2.  Pažangumo ženklu pažymėtiems veiksmams pažymėtai veiklai arba veiksmams, kurie veiklai, kuri atitinka visas šias sudėtines santykines sąlygas: [147 pakeit.]

a)  yra įvertinti pagal priemonę paskelbtame kvietime teikti pasiūlymus;

b)  atitinka būtiniausius to kvietimo teikti pasiūlymus kokybės reikalavimus;

c)  negali būti finansuojami pagal tą kvietimą teikti pasiūlymus dėl biudžeto apribojimų,

gali būti skiriama parama iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, „Europos socialinio fondo +“ arba Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, laikantis Reglamento (ES) .../... [Bendrų nuostatų reglamentas] [67] straipsnio 5 dalies ir Reglamento (ES) .../... [Bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos reglamentas] [8] straipsnio, su sąlyga, kad tie veiksmai dera su atitinkamos programos tikslais. Taikomos fondo, iš kurio teikiama parama, taisyklės.

5 SKIRSNIS

STEBĖSENA, ATASKAITŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

1 poskirsnis.

Bendros nuostatos

28 straipsnis

Stebėsena ir ataskaitų teikimas

1.  Komisija, laikydamasi reikalavimų teikti ataskaitas pagal Finansinio reglamento [43 straipsnio 3 dalies h punkto i ir iii papunkčius], Finansinį reglamentą, ne rečiau kaip kartą per metus teikia Europos Parlamentui ir Tarybai informaciją apie priemonių rezultatus, atsižvelgdama į V priedą. [148 pakeit.]

2.  Komisijai pagal 32 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas V priedas, siekiant reikiamai patikslinti Europos Parlamentui ir Tarybai teiktiną informaciją apie veiklos rezultatus.

3.  Rodikliai, kuriais grindžiama fondo veiklos įgyvendinimo pažangos, padarytos siekiant šio reglamento tikslų, ataskaita, pateikti VIII priede. Produkto rodikliams nustatoma nulinė pradinė reikšmė. 2024 m. nustatytos tarpinės reikšmės ir 2029 m. nustatytos siektinos reikšmės yra sumuojamos. Gavus prašymą, Komisijos gauti duomenys apie produkto ir rezultatų rodiklius pateikiami Europos Parlamentui ir Tarybai. [149 pakeit.]

4.  Atsiskaitymo už veiklą sistema užtikrinama, kad programos įgyvendinimo ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. Todėl Sąjungos lėšų gavėjams ir, kai tinkama, valstybėms narėms nustatomi proporcingi ataskaitų teikimo reikalavimai.

5.  Siekiant veiksmingai įvertinti fondo veiklos įgyvendinimo pažangą, padarytą siekiant jo tikslų, pagal 32 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas VIII priedas, kad prireikus rodikliai būtų peržiūrėti arba papildyti, ir kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos, kuri apima ir valstybių narių teiktiną su projektais susijusią informaciją, sukūrimo.

29 straipsnis

Vertinimas

1.  Komisija atlieka šio reglamento, taip pat ir pagal šį fondą vykdomų veiksmų, laikotarpio vidurio ir retrospektyvinį vertinimus.

2.  Laikotarpio vidurio ir retrospektyvinis vertinimai atliekami laiku, kad jų rezultatais būtų galima naudotis priimant sprendimus. [150 pakeit.]

29a straipsnis

Vertinimas

1.  Iki 2024 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia šio reglamento įgyvendinimo laikotarpio vidurio vertinimą. Per laikotarpio vidurio vertinimą nagrinėjamas fondo veiksmingumas, rezultatyvumas, supaprastinimas ir lankstumas. Konkrečiau, į jį įtraukiamas toks vertinimas:

a)  pažanga siekiant šio reglamento tikslų, atsižvelgiant į visą turimą svarbią informaciją, visų pirma į pagal 30 straipsnį valstybių narių pateiktas metines veiklos ataskaitas ir VIII priede nustatytus produkto ir rezultato rodiklius;

b)  pagal šį fondą įgyvendinamų veiksmų ir veiklos Sąjungos pridėtinė vertė;

c)  indėlis užtikrinant solidarumą Sąjungoje, kiek tai susiję su prieglobsčio ir migracijos sritimi;

d)  II priede nustatytų įgyvendinimo priemonių ir III priede nustatytų veiksmų nuolatinis aktualumas;

e)  fondo lėšomis remiamų veiksmų, kitų Sąjungos fondų, pvz., struktūrinių fondų, teikiamos paramos ir Sąjungos išorės finansavimo priemonių papildomumas, koordinavimas ir suderinamumas;

f)  ilgalaikis fondo poveikis ir jo daromo poveikio tvarumas.

Atliekant laikotarpio vidurio peržiūrą atsižvelgiama į ankstesnio fondo, t. y. 2014–2020 m. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, ilgalaikio poveikio retrospektyvinio vertinimo rezultatus ir prireikus kartu pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl šio reglamento peržiūros.

2.  Ne vėliau kaip iki 2030 m. sausio 31 d. Komisija atlieka retrospektyvinį vertinimą. Iki tos pačios datos Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai vertinimo ataskaitą. Retrospektyvinis vertinimas apima visų 1 dalyje išdėstytų elementų vertinimą. Atsižvelgiant į tai, ilgalaikis fondo poveikis ir jo poveikio tvarumas vertinami tam, kad būtų galima šio vertinimo rezultatais remtis priimant sprendimą dėl vėlesnio fondo galimo atnaujinimo ar keitimo.

Pirmoje dalyje ir šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytos laikotarpio vidurio ir retrospektyvinės vertinimo ataskaitos atliekamos prasmingai dalyvaujant socialiniams partneriams, pilietinės visuomenės organizacijoms, įskaitant migrantų ir pabėgėlių organizacijas, lygybės įstaigoms, nacionalinėms žmogaus teisių institucijoms ir kitoms susijusioms organizacijoms, laikantis 3a straipsnyje nurodyto partnerystės principo.

3.  Komisija, atlikdama laikotarpio vidurio peržiūrą ir retrospektyvinį vertinimą, ypatingą dėmesį skiria trečiųjų šalių, trečiosiose šalyse vykdomų arba su jomis susijusių veiksmų vertinimui pagal 5 straipsnį, 6 straipsnį ir 13 straipsnio 8 dalį. [151 pakeit.]

2 poskirsnis.

Pasidalijamojo valdymo taisyklės

30 straipsnis

Metinės veiklos rezultatų ataskaitos

1.  Ne vėliau kaip 2023 m. vasario 15 d. ir ne vėliau kaip kiekvienų paskesnių metų iki 2031 m. (įskaitant 2031 m.) vasario 15 d. valstybės narės pateikia Komisijai metinę veiklos rezultatų ataskaitą, kaip nurodyta Reglamento (ES) .../2021 [Bendrų nuostatų reglamentas] 36 straipsnio 6 dalyje. 2023 m. teikiama ataskaita apima programos įgyvendinimą laikotarpiu iki 2022 m. birželio 30 d. Valstybės narės skelbia šias ataskaitas specialioje interneto svetainėje ir perduoda jas Europos Parlamentui ir Tarybai. [152 pakeit.]

2.  Metinėje veiklos rezultatų ataskaitoje visų pirma pateikiama informacija apie:

a)  pažangą, padarytą įgyvendinant programą ir siekiant tarpinių bei siektinų reikšmių, remiantis visa naujausia turima informacija, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) .../2021 [Bendrų nuostatų reglamentas] [37] straipsnį Komisijai perduota suvestine informacija; [153 pakeit.]

aa)  nacionalinės programos metinių sąskaitų paskirstymą į susigrąžintas sumas, išankstinį finansavimą finansinės naudos gavėjams ir iš tiesų patirtas išlaidas; [154 pakeit.]

b)  visus klausimus, darančius poveikį programos veiklos rezultatams, ir veiksmus, kurių imtasi jiems išspręsti, įskaitant Komisijos priimtas pagrįstas nuomones dėl pažeidimo nagrinėjimo procedūros pagal SESV 258 straipsnį; [155 pakeit.]

c)  fondo lėšomis remiamų veiksmų ir kitų Sąjungos fondų lėšomis remiamų veiksmų, visų pirma vykdomų trečiosiose šalyse arba su jomis susijusių, papildomumą, pvz., struktūrinių fondų, teikiamos paramos ir Sąjungos išorės finansavimo priemonių papildomumą, koordinavimą ir suderinamumą; [156 pakeit.]

d)  programos indėlį įgyvendinant susijusį Sąjungos acquis ir susijusius veiksmų planus, taip pat valstybių narių bendradarbiavimą ir solidarumą prieglobsčio srityje; [157 pakeit.]

da)  pagrindinių teisių reikalavimų paisymą; [158 pakeit.]

e)  komunikacijos ir matomumo veiksmų įgyvendinimą;

f)  taikytinų reikiamų sąlygų įvykdymą ir jų taikymą visą programavimo laikotarpį;

g)  asmenų, į ES perkeltų arba priimtų naudojant fondo lėšas, atsižvelgiant į 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas sumas, skaičių; [159 pakeit.]

h)  pagal 17 17b straipsnį iš vienos valstybės narės į kitą perkeltų tarptautinės apsaugos prašytojų arba asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, skaičių; [160 pakeit.]

ha)  pažeidžiamų asmenų, kuriems pagal programą suteikta pagalba, skaičių, įskaitant vaikus ir asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga. [161 pakeit.]

3.  Komisija per du mėnesius nuo metinės veiklos rezultatų ataskaitos gavimo dienos gali pateikti su ja susijusių pastabų. Jei Komisija per šį terminą pastabų nepateikia, ataskaita laikoma priimta. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai patvirtintų metinių veiklos rezultatų ataskaitų santrauką ir skelbia ją tam skirtoje interneto svetainėje. Europos Parlamentui ir Tarybai paprašius pateikiamas visas metinių veiklos rezultatų ataskaitų tekstas, jei jo neperdavė valstybės narės pagal 1 dalį. [162 pakeit.]

4.  Komisija, siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio įgyvendinimo sąlygas, priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatomas metinės veiklos rezultatų ataskaitos šablonas. Šis įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

31 straipsnis

Stebėsena ir ataskaitų teikimas

1.  Stebėsena ir ataskaitų teikimas pagal Reglamento (ES) .../... [Bendrų nuostatų reglamentas] IV antraštinę dalį grindžiami VI priedo 1, 2 ir 3 lentelėse nurodytų rūšių intervenciniais veiksmais. Siekiant reaguoti į nenumatytas arba naujai atsiradusias aplinkybes arba užtikrinti veiksmingą finansavimo panaudojimą, pagal 32 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos intervencinių veiksmų rūšys.

2.  Šie rodikliai naudojami pagal Reglamento (ES) .../2021 [Bendrų nuostatų reglamento] 12 straipsnio 1 dalį, 17 ir 37 straipsnius.

III SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  4, 9, 13, 16, 17b, 18, 28 ir 31 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 31 d. [163 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4, 9, 13, 18 16, 17b, 28 ir 31 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti deleguotieji įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. [164 pakeit.]

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 4, 9, 13, 16, 17b, 18, 28 ir 31 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. [165 pakeit.]

33 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir sienų valdymo ir vizų priemonės koordinavimo komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

3.  Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima. Ši nuostata netaikoma 30 straipsnio 4 dalyje nurodytam įgyvendinimo aktui.

34 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.  Šis reglamentas neturi poveikio susijusių veiksmų tęsimui ar keitimui pagal 2014–2020 m. Migracijos ir integracijos fondą, įsteigtą Reglamentu (ES) Nr. 516/2014, kuris toliau taikomas atitinkamiems veiksmams tol, kol jie užbaigiami.

2.  Fondo finansinio paketo lėšomis taip pat gali būti finansuojamos techninės ir administracinės paramos išlaidos, būtinos užtikrinti perėjimui nuo ankstesniu teisės aktu priimtų priemonių, t. y. nuo Reglamentu (ES) Nr. 516/2014 įsteigto Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, prie šio fondo.

35 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

I PRIEDAS

Finansavimo skyrimo programoms, kurioms taikomas pasidalijamasis valdymas, kriterijai

1.  11 straipsnyje nurodyti skiriami ištekliai valstybėms narėms paskirstomi taip:

a)  Kiekviena valstybė narė tik programavimo laikotarpio pradžioje iš fondo gauna fiksuotą 5 000 000 10 000 000 EUR sumą; [166 pakeit.]

b)  kiti 11 straipsnyje nurodyti ištekliai paskirstomi pagal tokius kriterijus:

–  30 proc. prieglobsčiui;

–  30 proc. teisėtai migracijai ir integracijai;

–  40 proc. kovai su neteisėta migracija, įskaitant grąžinimą.

2.  Bus atsižvelgiama į šiuos prieglobsčio srities kriterijus, kurių lyginamasis svoris toks:

a)  30 proc. proporcingai skaičiui asmenų, priskiriamų vienai iš šių kategorijų:

–  trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, kuriam suteiktas Ženevos konvencijoje nustatytas statusas;

–  bet kuris trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, kuris naudojasi papildoma apsauga, kaip apibrėžta Direktyvoje 2011/95/ES (nauja redakcija)(30);

–  bet kuris trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, kuris naudojasi laikina apsauga, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/55/EB(31);

b)  60 proc. proporcingai trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės, kurie prašė tarptautinės apsaugos, skaičiui;

c)  10 proc. proporcingai trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės, kurie yra perkeliami ar buvo perkelti valstybėje narėje, skaičiui.

3.  Bus atsižvelgiama į šiuos teisėtos migracijos ir integracijos srities kriterijus, kurių lyginamasis svoris toks:

a)  40 proc. proporcingai valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių skaičiui;

b)  60 proc. proporcingai pirmąjį leidimą gyventi gavusių trečiųjų šalių piliečių skaičiui;

c)  tačiau atliekant 3 dalies b punkte nurodytą skaičiavimą neįtraukiamos šios asmenų kategorijos:

–  trečiųjų šalių piliečiai, gavę su darbu susijusį pirmąjį leidimą gyventi, galiojantį trumpiau negu 12 mėnesių;

–  trečiųjų šalių piliečiai, atvykę studijų, mokinių mainų, neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais pagal Tarybos direktyvą 2004/114/EB(32) arba kai taikoma Direktyva (ES) 2016/801(33);

–  trečiųjų šalių piliečiai, atvykę vykdyti mokslinius tyrimus pagal Tarybos direktyvą 2005/71/EB(34) arba kai taikoma Direktyva (ES) 2016/801.

4.  Kovos su neteisėta migracija srityje, įskaitant grąžinimą, bus atsižvelgiama į šiuos prieglobsčio srities kriterijus, kurių lyginamasis svoris toks: [167 pakeit.]

a)  50 proc. proporcingai trečiųjų trečiųjų šalių piliečių, kurie neatitinka arba nebeatitinka atvykimo ir buvimo valstybės narės teritorijoje sąlygų ir kurių atžvilgiu pagal nacionalinę ir (arba) Bendrijos Sąjungos teisę priimtas galutinis sprendimas dėl grąžinimo, t. y. administracinis arba teismo sprendimas ar aktas, nurodantis ar paskelbiantis buvimo neteisėtumą ir nustatantis prievolę asmenį grąžinti, skaičiui per praėjusius trejus metus skaičių. [168 pakeit.]

b)  50 proc. proporcingai trečiųjų šalių piliečių, kurie realiai išvyko iš valstybės narės teritorijos, tiek savanoriškai, tiek prievarta, po administracinio ar teismo įsakymo išvykti, skaičiui. [169 pakeit.]

5.  Dėl pirminio asignavimo bus remiamasi naujausiais metiniais statistiniais duomenimis, kuriuos pateikė Komisija (Eurostatas) už praėjusius trejus kalendorinius metus, remdamasi valstybių narių pateiktais duomenimis nuo šio reglamento taikymo pradžios pagal Sąjungos teisę. Duomenys, įskaitant vaikų duomenis, turėtų būti suskirstyti pagal amžių ir lytį, konkretų pažeidžiamumą ir prieglobsčio statusą. Dėl laikotarpio vidurio peržiūros bus remiamasi naujausiais metiniais statistiniais duomenimis, kuriuos pateikė Komisija (Eurostatas) už praėjusius trejus kalendorinius metus ir kurie bus prieinami atliekant 2024 m. laikotarpio vidurio peržiūrą remiantis valstybių narių pateiktais duomenimis pagal Sąjungos teisę. Jei valstybės narės nepateikė Komisijai (Eurostatui) atitinkamų statistinių duomenų, jos kuo greičiau pateikia preliminarius duomenis. [170 pakeit.]

6.  Prieš priimdama šiuos duomenis kaip orientacinius duomenis, Komisija (Eurostatas) remdamasi įprastomis veiklos procedūromis įvertina statistinės informacijos kokybę, palyginamumą ir išsamumą. Komisijos (Eurostato) prašymu valstybės narės pateikia visą nurodytiems veiksmams atlikti būtiną informaciją.

II PRIEDAS

Įgyvendinimo priemonės

1.  Fondas padeda siekti 3 straipsnio 2 dalies a punkte nustatyto konkretaus tikslo; daugiausia dėmesio skiriama šioms įgyvendinimo priemonėms:

a)  užtikrinti vieningą Sąjungos acquis ir su bendra Europos prieglobsčio sistema susijusių prioritetų taikymą;

b)  prireikus remti valstybių narių prieglobsčio sistemų pajėgumus, įskaitant pajėgumus vietos ir regionų lygmeniu, kiek tai susiję su infrastruktūra, pvz., tinkamomis priėmimo sąlygomis, visų pirma kalbant apie nepilnamečius, ir paslaugomis, pvz., teisine pagalba ir atstovavimu bei vertimo žodžiu paslaugomis; [171 pakeit.]

c)  stiprinti valstybių narių solidarumą ir dalijimąsi atsakomybe, visų pirma labiausiai migracijos srautų paveiktų valstybių atžvilgiu, ir užtikrinti paramą prie solidarumo pastangų prisidedančioms valstybėms narėms; [172 pakeit.]

d)  stiprinti solidarumą ir bendradarbiavimą su migracijos srautų paveiktomis trečiosiomis šalimis trečiosiomis šalimis, į kurias perkelta daug asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, įskaitant tų šalių pajėgumų gerinti priėmimo ir tarptautinės apsaugos sąlygas didinimą, perkėlimą į ES ir kitus teisėtus kelius į apsaugą Sąjungoje, ypač kalbant apie pažeidžiamas grupes, pvz., vaikus ir suaugusiuosius, susiduriančius su apsaugos pavojais, taip pat partnerystę ir bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis migracijos valdymo tikslais dedant visuotinio bendradarbiavimo pastangas tarptautinės apsaugos srityje; [173 pakeit.]

da)  įgyvendinti techninę ir operatyvinę pagalbą, skirtą vienai ar kelioms kitoms valstybėms narėms, bendradarbiaujant su Europos prieglobsčio paramos biuru. [174 pakeit.]

2.  Fondas padeda siekti 3 straipsnio 2 dalies b punkte nustatyto konkretaus tikslo; daugiausia dėmesio skiriama šioms įgyvendinimo priemonėms:

a)  remti teisėtą migraciją skatinančių politinių priemonių plėtrą, įskaitant šeimų susijungimą, vystymą ir įgyvendinimą ir Sąjungos teisėtos migracijos acquis – visų pirma teisėtos darbo jėgos migracijos priemonių – įgyvendinimą, laikantis taikomų tarptautinių standartų migracijos ir darbuotojų migrantų apsaugos srityse; [175 pakeit.]

aa)  skatinti ir vystyti struktūrines bei paramos priemones teisėtam atvykimui į Sąjungą ir apsigyvenimui joje palengvinti; [176 pakeit.]

ab)  stiprinti partnerystes ir bendradarbiavimą su migracijos srautų paveiktomis trečiosiomis šalimis – taip pat ir numatant teisėtus atvykimo į Sąjungą kelius, kad migracijos srityje būtų dedamos visuotinio bendradarbiavimo pastangos. [177 pakeit.]

b)  skatinti ankstyvos integracijos priemones trečiųjų šalių piliečių socialinei ir ekonominei įtraukčiai, rengti jų aktyvų dalyvavimą ir pripažinimą priimančioje visuomenėje, visų pirma įtraukiant vietos ar regionines valdžios institucijas ir pilietinės visuomenės organizacijas. [178 pakeit.]

2a.  Fondas padeda siekti 3 straipsnio 2 dalies c punkte nustatyto konkretaus tikslo; daugiausia dėmesio skiriama šioms įgyvendinimo priemonėms:

a)  integracijos priemonių rėmimui, siekiant trečiųjų šalių piliečių socialinės ir ekonominės įtraukties, šeimų susijungimo skatinimui, rūpinimuisi jų aktyviu dalyvavimu priimančios valstybės visuomenės gyvenime ir jų pripažinimu priimančios valstybės visuomenėje, pirmiausia įtraukiant vietos ar regiono valdžios institucijas, nevyriausybines organizacijas, įskaitant pabėgėlių ir migrantų organizacijas, ir socialinius partnerius, ir

b)  pažeidžiamų asmenų apsaugos priemonių skatinimui ir įgyvendinimui taikant integracijos priemones. [179 pakeit.]

3.  Fondas padeda siekti 3 straipsnio 2 dalies c ca punkte nustatyto konkretaus tikslo; daugiausia dėmesio skiriama šioms įgyvendinimo priemonėms: [180 pakeit.]

a)  užtikrinti vienodą Sąjungos acquis ir politikos prioritetų taikymą, kiek tai susiję su infrastruktūra, procedūromis ir paslaugomis;

b)  remti integruotą ir koordinuotą požiūrį į grąžinimo valdymą Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis, į veiksmingo, orumo nežeminančio ir tvaraus grąžinimo plėtrą ir neteisėtos migracijos paskatų mažinimą; [181 pakeit.]

c)  remti remiamą savanorišką grįžimą, šeimos narių paiešką ir reintegraciją, tuo pat metu paisant nepilnamečių interesų; [182 pakeit.]

d)  stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir jų pajėgumus, skirtus readmisijos susitarimams ir kitiems susitarimams įgyvendinti, įskaitant reintegraciją, siekiant sudaryti tvaraus grįžimo sąlygas. [183 pakeit.]

3a.  Fondas padeda siekti 3 straipsnio 2 dalies cb punkte nustatyto konkretaus tikslo; daugiausia dėmesio skiriama šioms įgyvendinimo priemonėms:

a)  tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų laikymosi skatinimui ir užtikrinimui įgyvendinant prieglobsčio ir migracijos politiką bei priemones;

b)  valstybių narių solidarumo – pirmiausia solidarumo migracijos srautų labiausiai paveiktų valstybių atžvilgiu – ir atsakomybės pasidalijimo stiprinimui, taip pat paramos valstybėms narėms teikimui centriniu, regioniniu ar vietos lygmeniu bei paramos tarptautinėms organizacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir socialiniams partneriams, kurie deda pastangas solidarumo srityje, teikimui;

c)  tarptautinės apsaugos prašytojų arba asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimo iš vienos valstybės narės į kitą rėmimui. [184 pakeit.]

III PRIEDAS

Paramos apimtis Pagal 3 straipsnį priemone remtini reikalavimus atitinkantys veiksmai [185 pakeit.]

1.  Siekdamas 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto politikos tikslo, fondas visų pirma remia: [186 pakeit.]

a)  prieglobsčio, teisėtos migracijos, integracijos, grąžinimo ir neteisėtos migracijos sričių nacionalinių strategijų kūrimą ir plėtrą nacionalinių, regioninių ir vietos strategijų, kuriomis siekiama įgyvendinti Sąjungos acquis prieglobsčio, teisėtos migracijos, integracijos (visų pirma kalbant apie vietos integracijos strategijas), grąžinimo ir neteisėtos migracijos srityse, kūrimą ir vystymą; [187 pakeit.]

b)  administracinių struktūrų, sistemų ir priemonių bei darbuotojų mokymo kūrimą, įskaitant vietos valdžios institucijas ir kitas susijusias suinteresuotąsias šalis, prireikus bendradarbiaujant su reikiamomis Sąjungos agentūromis; [188 pakeit.]

c)  politinių priemonių ir procedūrų kūrimą, stebėseną ir vertinimą, įskaitant informacijos kokybinių ir kiekybinių migracijos ir tarptautinės apsaugos duomenų rinkimą bei mainus, ir statistikos kūrimą, rinkimą, analizę, platinimą ir bendrų pažangos matavimo ir politinių procesų įvertinimo statistinių priemonių, metodų ir rodiklių kūrimą ir taikymą; [189 pakeit.]

d)  keitimąsi informacija, geriausios praktikos pavyzdžiais ir strategijomis, tarpusavio mokymąsi, studijas ir mokslinius tyrimus, bendrų veiksmų ir operacijų kūrimą ir įgyvendinimą, tarptautinių bendradarbiavimo tinklų kūrimą;

e)  susijusio asmens, visų pirma priklausančio pažeidžiamoms grupėms pažeidžiamų asmenų, statusą ir poreikius atitinkančias pagalbos ir paramos paslaugas atsižvelgiant į lyčių aspektą; [190 pakeit.]

ea)  veiksmingą vaikų migrantų apsaugą, įskaitant vaiko interesų vertinimą prieš priimant sprendimus, visas priemones, išvardytas 2017 m. balandžio 12 d. Komisijos komunikate dėl vaikų migrantų apsaugos, pvz., tinkamo būsto suteikimą visiems nelydimiems nepilnamečiams, užtikrinimą, kad jiems laiku būtų paskirti globėjai, indėlius į Europos globos institucijų tinklo veiklą ir vaikų apsaugos politikos ir procedūrų, įskaitant vaikų teisėmis grindžiamą atitikties mechanizmą, plėtojimą, stebėjimą ir vertinimą; [191 pakeit.]

f)  veiksmus, kuriais siekiama didinti suinteresuotųjų šalių ir plačiosios visuomenės informuotumą apie prieglobsčio, integracijos, teisėtos migracijos ir grąžinimo politiką, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamoms grupėms, įskaitant nepilnamečius. [192 pakeit.]

2.  Siekdamas 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyto konkretaus tikslo, fondas visų pirma remia šiuos veiksmus: [193 pakeit.]

a)  materialinės pagalbos, įskaitant pagalbą pasienyje, vaikams palankią infrastruktūrą, kuria būtų atsižvelgta į lyčių aspektą, vietos valdžios institucijų teikiamas skubios pagalbos, švietimo, mokymo, paramos paslaugas, teisinę pagalbą ir atstovavimą, sveikatos ir psichologinę priežiūrą, teikimą; [194 pakeit.]

b)  prieglobsčio procedūrų vykdymą, įskaitant šeimos narių paiešką ir galimybės prieglobsčio prašytojams visais procedūros etapais gauti teisinę pagalbą, atstovavimo ir vertimo žodžiu paslaugas užtikrinimą; [195 pakeit.]

c)  specialių procedūrinių ar priėmimo poreikių turinčių prašytojų nustatymą, įskaitant prekybos žmonėmis aukų, nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų asmenų, pvz., kankinimų ir smurto dėl lyties aukų, ankstyvą nustatymą ir nukreipimą į specialiąsias tarnybas; [196 pakeit.]

ca)  kvalifikuotų psichosocialinių bei reabilitacijos paslaugų teikimą smurto ir kankinimų, įskaitant smurtą dėl lyties, aukoms; [197 pakeit.]

d)  priėmimo ir apgyvendinimo infrastruktūros sukūrimą ar tobulinimą, pvz., apgyvendinimą nedideliuose būstuose ir nedidelio masto infrastruktūros objektuose, atsižvelgiant į šeimų, kuriose esama nepilnamečių, poreikius, įskaitant vietos ir regioninių valdžios institucijų teikiamą naudotis infrastruktūrą ir galimybę šiuos pajėgumus naudoti daugiau negu vienai valstybei narei; [198 pakeit.]

da)  galimybių naudotis alternatyviomis priežiūros formomis, kurios yra įtrauktos į esamas nacionalines vaikų apsaugos sistemas ir kuriomis atsižvelgiama į visų vaikų reikmes laikantis tarptautinių standartų, sudarymą; [199 pakeit.]

e)  valstybių narių pajėgumų rinkti, analizuoti ir skleisti informaciją dalintis tarpusavyje informacija apie kilmės šalį stiprinimą; [200 pakeit.]

f)  veiksmus, susijusius su Sąjungos nacionalinių perkėlimo į Europos Sąjungą [ir humanitarinio priėmimo] sistemos arba nacionalinių perkėlimo į Europos Sąjungą sistemų, suderinamų su Sąjungos perkėlimo į ES sistema ar humanitarinio priėmimo sistemų, kaip nustatyta šiame reglamente, įgyvendinimui reikalingomis procedūromis; [201 pakeit.]

g)  asmenų tarptautinės apsaugos prašytojų ir asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimą; [202 pakeit.]

h)  geresnę trečiųjų šalių gebėjimų gerinti asmenų, kuriems reikia apsaugos, apsaugą, be kita ko, remiant stiprių vaiko apsaugos mechanizmų vystymą trečiosiose šalyse, užtikrinant, kad vaikai visose srityse būtų apsaugoti nuo smurto, prievartos ir nepriežiūros ir turėtų galimybę mokytis bei naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis; [203 pakeit.]

i)  veiksmingų pakaitinių sulaikymo ir institucinės globos priemonių, visų pirma susijusių su nelydimais nepilnamečiais ir vaikais su šeimomis, kūrimą, plėtrą ir tobulinimą, laikantis Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos. [204 pakeit.]

3.  Siekdamas 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyto politikos tikslo, fondas visų pirma remia: [205 pakeit.]

a)  informacinius paketus ir kampanijas, siekiant didinti informuotumą apie teisėtus migracijos į Sąjungą kanalus, įskaitant ir apie teisėtos migracijos į ES acquis;

b)  judumo į Sąjungą programų kūrimą, kaip antai įskaitant apykaitinės ar laikinos migracijos programų, įskaitant programas, apimančias profesinį ir kitokį mokymą siekiant didinti galimybes įsidarbinti, bet neapsiribojant tokiomis programomis; [206 pakeit.]

c)  trečiųjų šalių ir valstybių narių įdarbinimo agentūrų, užimtumo tarnybų ir imigracijos tarnybų bendradarbiavimą;

d)  trečiojoje šalyje įgytų gebėjimų bei kvalifikacijos skaidrumo ir atitikties įgūdžių ir kvalifikacijų, įskaitant profesinę patirtį, vertinimą ir pripažinimą, jų skaidrumą ir atitiktį valstybės narės pripažįstamiems gebėjimams ir kvalifikacijai didinimą įgūdžiams ir kvalifikacijoms, taip pat bendrų vertinimo standartų parengimą; [207 pakeit.]

e)  paramą, susijusią su prašymais dėl šeimos susijungimo, kaip apibrėžta siekiant užtikrinti darnų Tarybos direktyvoje direktyvos 2003/86/EB(35) įgyvendinimą; [208 pakeit.]

f)  pagalbą, įskaitant teisinę pagalbą ir atstovavimą, padedant keisti statusą trečiųjų šalių piliečiams, jau teisėtai gyvenantiems valstybėje narėje, visų pirma susijusią su teisėto leidimo gyventi, nustatyto Sąjungos lygmeniu, įgijimu; [209 pakeit.]

fa)  pagalbą, susijusią su naudojimusi trečiųjų šalių piliečių, teisėtai esančių Sąjungoje, teisėmis, pirmiausia judumo Sąjungos viduje ir galimybės įsidarbinti požiūriais. [210 pakeit.]

g)  ankstyvos integracijos priemones, kaip antai prie trečiųjų šalių piliečių poreikių priderintą paramą ir integracijos programas, skirtas švietimui, kalbų ir kitam mokymui, pavyzdžiui, pilietinio orientavimo kursams ir profesiniam konsultavimui; [211 pakeit.]

h)  veiksmus, kuriais skatinamos vienodos trečiųjų šalių piliečių galimybės kreiptis ir gauti vienodus rezultatus tvarkant reikalus viešosiose tarnybose ir privačiose įmonėse, įskaitant šių tarnybų pritaikymą prie tikslinės grupės poreikių; [212 pakeit.]

i)  integruotą vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, įskaitant per koordinuojamus integracijos paramos centrus, tokius kaip vieno langelio principu veikiantys centrai; [213 pakeit.]

j)  veiksmus, kuriais trečiųjų šalių piliečiams sudaromos sąlygos ir teikiama parama susipažinti su priimančiąja visuomene ir aktyviai joje dalyvauti, bei veiksmus, kuriais skatinamas priimančiosios visuomenės palankumas; [214 pakeit.]

k)  trečiųjų šalių piliečių, priimančiosios visuomenės ir valdžios institucijų mainų ir dialogo skatinimą, įskaitant konsultacijas su trečiųjų šalių piliečiais, ir tarpkultūrinį ir tarpreliginį dialogą. [215 pakeit.]

3a.  Siekdamas 3 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyto konkretaus tikslo, fondas visų pirma remia:

a)  tokias integracijos priemones, kaip trečiųjų šalių piliečių poreikiams pritaikyta parama, ir integracijos programas, kuriomis ypatingas dėmesys būtų skiriamas įtraukiam švietimui ir priežiūrai, kalbai, konsultavimui, profesiniam ir kitam mokymui, pvz., pilietinio orientavimo kursams ir profesiniam nukreipimui;

b)  vietos valdžios institucijų pajėgumų teikti integracijos paslaugas didinimą;

c)  veiksmus, kuriais skatinamos vienodos trečiųjų šalių piliečių galimybės kreiptis ir gauti vienodus rezultatus tvarkant reikalus viešosiose tarnybose ir privačiose įmonėse, įskaitant galimybę naudotis švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugomis bei psichosocialine parama ir šių paslaugų pritaikymą prie tikslinės grupės poreikių;

d)  integruotą vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, įskaitant per koordinuojamus integracijos paramos centrus, tokius kaip vieno langelio principu veikiantys centrai;

e)  veiksmus, kuriais trečiųjų šalių piliečiams sudaromos sąlygos ir teikiama parama susipažinti su priimančiąja visuomene ir aktyviai joje dalyvauti, bei veiksmus, kuriais skatinamas jų pripažinimas priimančiojoje visuomenėje;

f)  trečiųjų šalių piliečių, priimančiosios visuomenės ir valdžios institucijų mainų ir dialogo skatinimą, įskaitant konsultacijas su trečiųjų šalių piliečiais, ir kultūrų bei religijų dialogo skatinimą. [216 pakeit.]

4.  Siekdamas 3 straipsnio 2 dalies c ca punkte nurodyto konkretaus tikslo, fondas visų pirma remia: [217 pakeit.]

a)  priėmimo atviros priėmimo infrastruktūros tobulinimą ir esamos sulaikymo infrastruktūrą infrastruktūros tobulinimą, įskaitant galimybę šiuos pajėgumus naudoti daugiau negu vienai valstybei narei; [218 pakeit.]

b)  veiksmingų pakaitinių sulaikymo priemonių, pagrįstų konkrečių atvejų valdymu bendruomenėje, visų pirma susijusių su nelydimais nepilnamečiais ir šeimomis, kūrimą, plėtrą, įgyvendinimą ir tobulinimą; [219 pakeit.]

ba)  prekybos žmonėmis aukų nustatymą ir priėmimą vadovaujantis Direktyva 2011/36/ES ir Tarybos direktyva 2004/81/EB(36); [220 pakeit.]

c)  nepriklausomų ir veiksmingų priverstinio grąžinimo stebėsenos sistemų, nurodytų Direktyvos 2008/115/EB(37) 8 straipsnio 6 dalyje, kūrimą ir tobulinimą;

d)  kovą su neteisėtos migracijos paskatomis paskatų įskaitant neteisėtų migrantų įdarbinimą, veiksmingais ir tinkamais tikrinimais, grindžiamais mažinimą pasitelkiant veiksmingus ir tinkamus tikrinimus, grindžiamus rizikos vertinimu, darbuotojų mokymą, mechanizmų, kurių pagalba neteisėti migrantai gali reikalauti nesumokėtų išmokų ir teikti skundus prieš darbdavius, sukūrimą arba informavimo ir informuotumo didinimo kampanijas, siekiant informuoti darbdavius ir neteisėtus migrantus apie jų teises ir pareigas pagal Direktyvą 2009/52/EB(38); [221 pakeit.]

e)  pasirengimą grąžinti, įskaitant priemones, padedančias priimti sprendimus grąžinti, priemones, kuriomis užtikrinamas trečiųjų šalių piliečių tapatybės nustatymas, kelionės dokumentų išdavimas ir šeimos narių paieška;

f)  bendradarbiavimą su trečiųjų šalių konsulinėmis įstaigomis ir imigracijos tarnybomis arba kitomis atitinkamomis trečiųjų šalių institucijomis ir tarnybomis siekiant gauti kelionės dokumentus, palengvinti grįžimą ir užtikrinti readmisiją, be kita ko, pasitelkiant trečiųjų šalių ryšių palaikymo pareigūnus;

g)  su grįžimu, visų pirma su remiamu savanorišku grįžimu susijusią pagalbą ir informaciją apie remiamo savanoriško grįžimo programas, taip pat teikiant konkrečias gaires grąžinimo procedūrose dalyvaujantiems vaikams ir užtikrinant vaikų teisėmis grindžiamas grąžinimo procedūras; [222 pakeit.]

h)  išsiuntimo operacijas, įskaitant susijusias priemones, laikantis Sąjungos teisės aktuose nustatytų standartų, išskyrus priverstiniams veiksmams naudojamą įrangą;

i)  priemones, kuriomis remiamas grįžusio asmens ilgalaikis grįžimas ir reintegracija;

j)  trečiųjų šalių pajėgumus ir pagalbos tarnybas, užtikrinančias tinkamą laikiną atvykusių asmenų apgyvendinimą ir priėmimą, įskaitant nelydimus nepilnamečius ir kitas pažeidžiamas grupes, laikantis tarptautinių standartų bei greitą jų perkėlimą į būstus bendruomenėje; [223 pakeit.]

k)  bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis kovojant su neteisėta migracija ir siekiant užtikrinti veiksmingą grįžimą ir readmisiją, įskaitant readmisijos susitarimų ir kitų susitarimų įgyvendinimą; [224 pakeit.]

l)  priemones, kuriomis siekiama didinti informuotumą apie atitinkamus teisėtus imigracijos kanalus ir neteisėtos imigracijos migracijos pavojus. [225 pakeit.]

m)  paramą trečiosioms šalims ir veiksmus jose, įskaitant dėl infrastruktūros, įrangos ir kitų priemonių, su sąlyga, kad jais prisidedama prie veiksmingo trečiųjų šalių ir Sąjungos ir jos valstybių narių bendradarbiavimo grąžinimo ir readmisijos srityje stiprinimo. [226 pakeit.]

4a.  Siekdamas 3 straipsnio 2 dalies cb punkte nurodyto konkretaus tikslo, fondas remia:

a)  tarptautinės apsaugos prašytojų arba asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimo iš vienos valstybės narės į kitą įgyvendinimą, įskaitant šio reglamento 17b straipsnyje nurodytas priemones;

b)  operatyvinę pagalbą, susijusią su darbuotojų delegavimu ar finansine parama, kurią viena valstybė narė teikia kitai su migracijos iššūkiais susiduriančiai valstybei narei;

c)  veiksmus, susijusius su nacionalinių perkėlimo į Europos Sąjungą ar humanitarinio priėmimo sistemų įgyvendinimui reikalingomis procedūromis. [227 pakeit.]

IV PRIEDAS

Veiksmai, atitinkantys didesnio bendro finansavimo reikalavimus pagal 12 straipsnio 2 dalį ir 13 straipsnio 7 dalį

–  Integracijos veiksmai, kuriuos įgyvendina vietos ir regioninės valdžios institucijos bei pilietinės visuomenės organizacijos, įskaitant pabėgėlių ir migrantų organizacijas; [228 pakeit.]

–  veiksmai, kuriais siekiama sukurti ir įgyvendinti pakaitines sulaikymo ir institucinės globos priemones; [229 pakeit.]

–  remiamo savanoriško grįžimo ir reintegracijos programos ir susijusi veikla;

–  priemonės, skirtos specialių priėmimo ir (arba) procedūrinių poreikių turintiems pažeidžiamiems asmenims ir tarptautinės apsaugos prašytojams, įskaitant priemones, kuriomis užtikrinama veiksminga vaikų migrantų, visų pirma nelydimų nepilnamečių, apsauga. [230 pakeit.]

V PRIEDAS

28 straipsnio 1 dalyje nurodyti pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai

1 konkretus tikslas. Stiprinti ir plėtoti visus bendros Europos prieglobsčio sistemos aspektus, įskaitant jos išorės dimensiją:

-1.  Visi toliau išvardyti pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai suskirstomi pagal lytį ir amžių. [231 pakeit.]

1.  Asmenų, perkeltų į Europos Sąjungą gaunant paramą fondo lėšomis, skaičius.

1a.  Asmenų, priimtų pagal humanitarinio priėmimo programas, skaičius. [232 pakeit.]

2.  Priėmimo sistemoje esančių asmenų skaičius, palyginti su prieglobsčio prašytojų skaičiumi.

3.  Prieglobsčio prašytojams iš tos pačios šalies taikomos apsaugos pripažinimo normų konvergencija.

3a.  Tarptautinės apsaugos prašytojų, perkeltų iš vienos valstybės narės į kitą teikiant paramą fondo lėšomis, skaičius. [233 pakeit.]

3b.  Asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkeltų iš vienos valstybės narės į kitą teikiant paramą fondo lėšomis, skaičius. [234 pakeit.]

1a konkretus tikslas. Remti teisėtą migraciją į valstybes nares.

1.  Mėlynųjų kortelių, išduotų gaunant paramą fondo lėšomis, skaičius.

2.  Bendrovės viduje perkeltų asmenų, kuriems šis statusas buvo suteiktas gaunant paramą fondo lėšomis, skaičius.

3.  Prašymus dėl šeimos susijungimo pateikusių asmenų, kuriems išties pavyko susijungti su savo šeima gaunant paramą fondo lėšomis, skaičius.

4.  Trečiųjų šalių piliečių, kuriems gaunant paramą fondo lėšomis buvo suteiktas ilgalaikis leidimas gyventi, skaičius. [235 pakeit.]

2 konkretus tikslas. Teisėtos migracijos į valstybes nares rėmimas, prisidedant Prisidėti prie veiksmingos trečiųjų šalių piliečių integracijos. [236 pakeit.]

1.  Asmenų, dalyvavusių fondo lėšomis remiamose iki išvykimo taikomose priemonėse, skaičius.

2.  Asmenų, dalyvavusių taikant fondo remiamose remiamas integracijos priemonėse priemones ir pranešančių, kad priemonės buvo naudingos jų ankstyvai integracijai, skaičius, palyginti su visu fondo remiamose integracijos priemonėse dalyvavusių asmenų skaičiumi. [237 pakeit.]

2a.  Asmenų, dalyvavusių taikant fondo remiamas integracijos priemones ir vėliau įsidarbinusių, skaičius. [238 pakeit.]

2b.  Asmenų, dalyvavusių taikant fondo remiamas integracijos priemones ir vėliau gavusių kvalifikacijos pripažinimą ar įgijusių diplomą vienoje iš valstybių narių, skaičius. [239 pakeit.]

3 konkretus tikslas. Prisidėti prie kovos su neteisėta migracija ir užtikrinti grąžinimo ir readmisijos trečiosiose šalyse veiksmingumą.

1.  Fondo remiamų grąžinimų, vykdant nurodymą išvykti, skaičius, palyginti su trečiųjų šalių piliečių, gavusių nurodymą išvykti, skaičiumi. [240 pakeit.]

2.  Grįžusių asmenų, gavusių fondo lėšomis bendrai finansuotą reintegracijos pagalbą prieš grįžimą arba po jo, skaičius, palyginti su visu fondo lėšomis paremtų grįžusių asmenų skaičiumi.

3a konkretus tikslas. Užtikrinti solidarumą ir teisingą atsakomybės pasidalijimą.

1.  Tarptautinės apsaugos prašytojų perkėlimų, įvykdytų vadovaujantis šio reglamento 17b straipsniu, skaičius.

1a.  Asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimų, įvykdytų vadovaujantis šio reglamento 17b straipsniu, skaičius.

2.  Darbuotojų, kurie buvo deleguoti į valstybę narę, susiduriančią su migracijos iššūkiais, skaičius arba tokiai valstybei narei skirtos finansinės paramos dydis.

3.  Asmenų, perkeltų į Europos Sąjungą arba priimtų pagal humanitarines programas gaunant paramą fondo lėšomis, skaičius. [241 pakeit.]

VI PRIEDAS

Intervencinių veiksmų rūšys

1 LENTELĖ. INTERVENCINIŲ VEIKSMŲ SRITIES KODAI

I.  BEPS

001

Priėmimo sąlygos

002

Prieglobsčio procedūros

003

Sąjungos acquis įgyvendinimas

004

Vaikai migrantai

005

Specialiųjų procedūrinių ir priėmimo poreikių turintys asmenys

006

Perkėlimas į Europos Sąjungą

007

Valstybių narių solidarumo pastangos

008

Veiklos parama

II.  Teisėta migracija ir integracija

001

Integracijos strategijų plėtra

002

Prekybos žmonėmis aukos

003

Integracijos priemonės – informavimas ir orientavimas, vieno langelio principas

004

Integracijos priemonės – kalbų mokymas

005

Integracijos priemonės – pilietinis ugdymas ir kitas mokymas

006

Integracijos priemonės – supažindinimas su priimančiąja visuomene, dalyvavimas ir mainai

007

Integracijos priemonės – pagrindiniai poreikiai

008

Iki išvykimo taikomos priemonės

009

Judumo programos

010

Teisės teisėtai gyventi įgijimas

III.  Grąžinimas

001

Sulaikymą pakeičiančios priemonės

002

Priėmimo ir (arba) sulaikymo sąlygos

003

Grąžinimo procedūros

004

Remiamas savanoriškas grįžimas

005

Reintegracijos pagalba

006

Išsiuntimo ir (arba) grąžinimo operacijos

007

Priverstinio grąžinimo stebėsenos sistema

008

Pažeidžiami asmenys ir (arba) nelydimi nepilnamečiai

009

Priemonės migracijos paskatoms mažinti

010

Veiklos parama

 

IV.  Techninė parama

001

Informacija ir komunikacija

002

Rengimas, įgyvendinimas, stebėsena ir kontrolė

003

Vertinimas ir tyrimai, duomenų rinkimas

004

Pajėgumų stiprinimas

2 LENTELĖ. SKIRTINGŲ VEIKSMŲ KODAI

001

Nacionalinių strategijų plėtra

002

Pajėgumų stiprinimas

003

Trečiųjų šalių piliečių švietimas ir mokymas

004

Statistinių priemonių, metodų ir rodiklių plėtra

005

Keitimasis informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais

006

Bendri valstybių narių veiksmai ir (arba) operacijos

007

Kampanijos ir informavimas

008

Pasikeitimas ekspertais ir jų komandiravimas

009

Tyrimai, bandomieji projektai, rizikos vertinimai

010

Parengiamoji, stebėsenos, administracinė ir techninė veikla

011

Pagalbos ir paramos paslaugų teikimas TŠP

012

Infrastruktūra

013

Įranga

3 LENTELĖ. ĮGYVENDINIMO BŪDŲ KODAI

001

Konkretus veiksmas

002

Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju

003

Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

004

Veiksmai trečiosiose šalyse

005

IV priede išvardyti veiksmai

VII PRIEDAS

Veiksmai, kuriems gali būti teikiama veiklos parama

Siekiant konkretaus tikslo stiprinti ir plėtoti visus bendros Europos prieglobsčio sistemos aspektus, įskaitant jos išorės aspektą, ir konkretaus tikslo prisidėti prie kovos su neteisėta migracija ir užtikrinti grąžinimo ir readmisijos trečiosiose šalyse veiksmingumą, veiklos paramą sudaro:

–  darbuotojų išlaidos;

–  paslaugų išlaidos, kaip antai įrangos priežiūra ar naujos įrangos pirkimas;

–  infrastruktūros išlaidos, kaip antai infrastruktūros objektų priežiūra ir remontas.

VIII PRIEDAS

28 straipsnio 3 dalyje nurodyti produkto ir rezultato rodikliai

-1.  Visi toliau išvardyti pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai suskirstomi pagal lytį ir amžių. [242 pakeit.]

1 konkretus tikslas. Stiprinti ir plėtoti visus bendros Europos prieglobsčio sistemos aspektus, įskaitant jos išorės matmenį.

1.  Tikslinei grupei priklausančių asmenų, kuriems teikiama parama fondo lėšomis, skaičius:

a)  tikslinei grupei priklausančių asmenų, kuriems, vykdant prieglobsčio procedūras, teikiama informacija ir parama, skaičius;

b)  tikslinei grupei priklausančių asmenų, kuriems teikiama teisinė pagalba ir teisinio atstovavimo paslaugos, skaičius;

c)  pažeidžiamų asmenų, prekybos žmonėmis aukų ir nelydimų nepilnamečių, kuriems teikiama specifinė pagalba, skaičius.

2.  Naujos priėmimo ir apgyvendinimo infrastruktūros, sukurtos laikantis Sąjungos acquis nustatytų bendrų reikalavimų, taikomų priėmimo sąlygoms, ir esamos priėmimo ir apgyvendinimo infrastruktūros, patobulintos vykdant fondo lėšomis remiamus projektus, laikantis tų pačių reikalavimų, pajėgumai (t. y. vietų skaičius) ir procentinė dalis, palyginti su bendrais priėmimo ir apgyvendinimo pajėgumais.

3.  Nelydimiems nepilnamečiams pritaikytų vietų, remiamų fondo lėšomis, skaičius, palyginti su visu nelydimiems nepilnamečiams pritaikytų vietų skaičiumi.

4.  Asmenų, fondo lėšomis išklausiusių mokymus prieglobsčio srities temomis, skaičius ir tas skaičius, išreikštas bendro mokymus šiomis temomis išklausiusių asmenų skaičiaus procentine dalimi.

5.  Tarptautinės apsaugos prašytojų, teikiant paramą fondo lėšomis perkeltų iš vienos valstybės narės į kitą, skaičius.

6.  Asmenų, perkeltų į Europos Sąjungą gaunant paramą fondo lėšomis, skaičius.

1a konkretus tikslas. Remti teisėtą migraciją į valstybes nares.

1.  Mėlynųjų kortelių, išduotų gaunant paramą fondo lėšomis, skaičius.

2.  Bendrovės viduje perkeltų asmenų, kuriems šis statusas buvo suteiktas gaunant paramą fondo lėšomis, skaičius.

3.  Prašymus dėl šeimos susijungimo pateikusių asmenų, kuriems išties pavyko susijungti su savo šeima gaunant paramą fondo lėšomis, skaičius.

4.  Trečiųjų šalių piliečių, kuriems gaunant paramą fondo lėšomis buvo suteiktas ilgalaikis leidimas gyventi, skaičius. [243 pakeit.]

2 konkretus tikslas. Teisėtos migracijos į valstybes nares rėmimas, prisidedant prie veiksmingos Prisidėti trečiųjų šalių piliečių integracijos. [244 pakeit.]

1.  Asmenų, dalyvavusių fondo lėšomis remiamose iki išvykimo taikomose priemonėse, skaičius.

2.  Vietos ir regioninių institucijų, kurios remiant fondui įgyvendino integracijos priemones, skaičius.

2a.  Asmenų, dalyvavusių taikant fondo remiamas integracijos priemones ir vėliau įsidarbinusių, skaičius. [245 pakeit.]

2b.  Asmenų, dalyvavusių taikant fondo remiamas integracijos priemones ir vėliau įgijusių diplomą vienoje iš valstybių narių, skaičius. [246 pakeit.]

3.  Skaičius asmenų, dalyvavusių fondo lėšomis remiamose priemonėse, susijusiose su:

a)  švietimu ir mokymu,

b)  integracija į darbo rinką,

c)  galimybe naudotis pagrindinėmis paslaugomis ir

d)  aktyviu dalyvavimu ir socialine įtrauktimi.

4.  Asmenų, dalyvavusių fondo remiamose integracijos priemonėse ir pranešančių, kad priemonės buvo naudingos jų ankstyvai integracijai, skaičius, palyginti su visu fondo remiamose integracijos priemonėse dalyvavusių asmenų skaičiumi.

4a.  Trečiųjų šalių piliečių, gaunant paramą fondo lėšomis sėkmingai įgijusių pradinį, vidurinį arba aukštąjį išsilavinimą valstybėje narėje, skaičius. [247 pakeit.]

3 konkretus tikslas. Prisidėti prie kovos su neteisėta migracija ir užtikrinti grąžinimo ir readmisijos trečiosiose šalyse veiksmingumą.

1.  Su fondo parama sukurtų ir (arba) atnaujintų vietų sulaikymo centruose skaičius, palyginti su visu sukurtų ir (arba) atnaujintų vietų sulaikymo centruose skaičiumi.

2.  Asmenų, remiant fondui apmokytų su grąžinimu susijusiais klausimais, skaičius.

3.  Grįžusių asmenų, kurių grąžinimas buvo bendrai finansuotas iš fondo, skaičius, palyginti su visu fondo lėšomis paremtų asmenų, grįžusių vykdant nurodymą išvykti, skaičiumi:

a)  savanoriškai grįžę asmenys;

b)  išsiųsti asmenys.

4.  Grįžusių asmenų, gavusių fondo lėšomis bendrai finansuotą reintegracijos pagalbą prieš grįžimą arba po jo, skaičius, palyginti su visu fondo lėšomis paremtų grįžusių asmenų skaičiumi:

a)  savanoriškai grįžę asmenys;

b)  išsiųsti asmenys. [248 pakeit.]

3a konkretus tikslas. Užtikrinti solidarumą ir teisingą atsakomybės pasidalijimą.

1.  Tarptautinės apsaugos prašytojų perkėlimų, įvykdytų vadovaujantis šio reglamento 17b straipsniu, skaičius.

1a.  Asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimų, įvykdytų vadovaujantis šio reglamento 17b straipsniu, skaičius.

2.  Darbuotojų, kurie buvo deleguoti į valstybę narę, susiduriančią su migracijos iššūkiais, skaičius arba tokiai valstybei narei skirtos finansinės paramos dydis.

3.  Asmenų, perkeltų į Europos Sąjungą gaunant paramą fondo lėšomis, skaičius. [249 pakeit.]

(1)OL C , , p. .
(2)OL C , , p. .
(3) 2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento pozicija.
(4)Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. ../.. [Reglamentas dėl Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros] (OL L... , [data], p. ...).
(5) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/33/ES dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 180, 2013 6 29, p. 96).
(6) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 180, 2013 6 29, p. 60).
(7) 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (OL L 337, 2011 12 20, p. 9).
(8) 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98).
(9) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 2013 6 29, p. 31).
(10)2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98).
(11)2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai (OL L 168, 2009 6 30, p. 24).
(12)2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).
(13)2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).
(14)2008 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas 2008/381/EB dėl Europos migracijos tinklo sukūrimo (OL L 131, 2008 5 21, p. 7).
(15)OL C 373, 2013 12 20, p. 1.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC
(16)OL C , , p. .
(17)OL C , , p. .
(18)1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).
(19)OL C , , p. .
(20)2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1371 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).
(21)2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).
(22)2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimas 2013/755/ES dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas) (OL L 344, 2013 12 19, p. 1).
(23)COM(2017)0623.
(24)2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
(25)OL C , , p. .
(26)OL C , , p. .
(27)OL C , , p. .
(28) 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/98/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai (OL L 345, 2003 12 31, p. 90).
(29)2001 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 2001/55/EB dėl minimalių normų, suteikiant perkeltiesiems asmenims laikiną apsaugą esant masiniam srautui, ir dėl priemonių, skatinančių valstybių narių tarpusavio pastangų priimant tokius asmenis ir atsakant už tokio veiksmo padarinius pusiausvyrą (OL L 212, 2001 8 7, p. 12).
(30)2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (OL L 337, 2011 12 20, p. 9).
(31)Į duomenis atsižvelgiama tik tuo atveju, jei bus aktyviai taikoma 2001 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 2001/55/EB dėl minimalių normų, suteikiant perkeltiesiems asmenims laikiną apsaugą esant masiniam srautui, ir dėl priemonių, skatinančių valstybių narių tarpusavio pastangų priimant tokius asmenis ir atsakant už tokio veiksmo padarinius pusiausvyrą (OL L 212, 2001 8 7, p. 12).
(32)2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 2004/114/EB dėl trečiosios šalies piliečių įleidimo studijų, mokinių mainų, neatlyginamo stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais sąlygų (OL L 375, 2004 12 23, p. 12).
(33)2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (OL L 132, 2016 5 21, p. 21).
(34)2005 m. spalio 12 d. Tarybos direktyva 2005/71/EB dėl konkrečios įleidimo trečiųjų šalių piliečiams atvykti mokslinių tyrimų tikslais tvarkos (OL L 289, 2005 11 3, p. 15).
(35)2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą (OL L 251, 2003 10 3, p. 12).
(36) 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/81/EB dėl leidimo gyventi šalyje išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba kurie dalyvavo vykdant nelegalios imigracijos padėjimo veiksmus, bendradarbiaujantiems su kompetentingomis institucijomis (OL L 261, 2004 8 6, p. 19).
(37)2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98).
(38)2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai (OL L 168, 2009 6 30, p. 24).

Atnaujinta: 2020 m. kovo 25 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika