Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0249(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0089/2019

Внесени текстове :

A8-0089/2019

Разисквания :

PV 12/03/2019 - 27
CRE 12/03/2019 - 27

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0176

Приети текстове
PDF 449kWORD 136k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите, като част от Фонда за интегрирано управление на границите ***I
P8_TA(2019)0176A8-0089/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0473),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, както и член 77, параграф 2 и член 79, параграф 2, буква г) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0272/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по външни работи и на комисията по бюджети (A8-0089/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите
P8_TC1-COD(2018)0249

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2 и член 79, параграф 2, буква г) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  На фона на променящите се предизвикателства в областта на миграцията, пред които е изправен Европейският съюз, както и с оглед на опасенията, свързани със сигурността, е изключително важно да се запази деликатният баланс между свободното движение на хора и сигурността. Целта на Съюза да се осигури високо равнище на сигурност в рамките на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, определена в член 67, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), следва да бъде постигната, наред с другото, посредством съвместни мерки по отношение на преминаването на лица през вътрешните граници и граничния контрол на външните граници и посредством общата визова политика, при запазване на деликатния баланс между свободното движение на хора, от една страна, и сигурността – от друга. [Изм. 1]

(2)  Освен това в член 80 от ДФЕС предвижда, че тези политики и тяхното прилагане се ръководят от принципа на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите между държавите членки, включително във финансово отношение.

(3)  В Римската декларация от 25 септември 2017 г. ръководителите на 27-те държави членки заявиха своята решимост за гарантиране на безопасна и сигурна Европа и за изграждането на Съюз, в който всички граждани се чувстват в безопасност и могат да се движат свободно, в който външните граници са защитени, който има ефикасна, отговорна и устойчива миграционна политика и който спазва международните норми, както и за Европа, решена да се бори с тероризма и организираната престъпност. [Изм. 2]

(3a)   Действията, финансирани от този инструмент, следва да се прилагат в пълно съответствие с разпоредбите на Хартата на основните права на Европейския съюз, правото на Съюза за защита на данните, Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), принципа на справедливото третиране на гражданите на трети държави, правото на убежище и на международна закрила, принципа на забрана за връщане и международните задължения на Съюза и на държавите членки, произтичащи от международни инструменти, по които те са страна като например Женевската конвенция за статута на бежанците от 28 юли 1951 г., допълнена с Протокола от Ню Йорк от 31 януари 1967 г. Следва да се обърне специално внимание на откриването, незабавното оказване на помощ и насочването към службите за закрила на уязвими лица, по-конкретно деца и непридружени ненавършили пълнолетие лица. [Изм. 3]

(4)  Целта на политиката на Съюза в областта на управлението на външните граници е да се разработи и прилага понятието за европейско интегрирано управление на границите на национално равнище и на равнището на Съюза, което е необходима предпоставка за с цел да се улеснят законните преминавания на границата, да се предотвратява и разкрива неуредената имиграция и трансграничната престъпност, и да се подкрепи общата визова политика, което следва да засили свободното движение на хора в Съюза и е основен елемент от пространството на свобода, сигурност и правосъдие. [Изм. 4]

(5)  Европейското интегрирано управление на границите, което се извършва от европейската гранична и брегова охрана, създадена с Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета(4) и съставена от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и националните органи, отговарящи за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото изпълнява задачи по граничен контрол, е необходимо следва да спомогне за хармонизирането на граничния контрол, като по този начин допринася за подобряване на управлението на миграцията, в това число улесняване на достъпа до международна закрила за лицата, които се нуждаят от такава, и повишаване на сигурността чрез принос към борбата срещу трансграничната престъпност и тероризма. [Изм. 5]

(6)  В Съобщението на Комисията относно Европейската програма за миграцията(5) улесняването на законното пътуване, като същевременно се предотвратяват незаконната миграция и рисковете за сигурността, бе определено като една от основните цели на отговора на Съюза на предизвикателствата в тези области. [Изм. 6]

(7)  В своите заключения от 15 декември 2016 г.(6) Европейският съвет призова към непрекъснато осигуряване на оперативна съвместимост на информационните системи и базите данни на ЕС. Проведеният на 23 юни 2017 г. Европейски съвет(7) подчерта необходимостта от подобряване на оперативната съвместимост между базите данни, а на 12 декември 2017 г. Комисията прие предложение за Регламент за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС(8). [Изм. 7]

(8)  За В усилие да се запази целостта на Шенгенското пространство и да се подобри функционирането му засили сигурността по външните граници на Съюза, от 6 април 2017 г. държавите членки са длъжни да извършват системни проверки в съответните бази данни по отношение на гражданите на ЕС, които преминават външните граници на ЕС. Освен това Комисията издаде препоръка до държавите членки за по-доброто използване на полицейските проверки и трансграничното сътрудничество, в допълнение към системните проверки, които вече се провеждат за всички граждани на трети държави, които влизат в Шенгенското пространство. Въпреки това се оказа необходимо на мястото на системните проверки да се използват целенасочени проверки на редица контролно-пропускателни пунктове на външните граници поради непропорционалното въздействие на системните проверки върху трансграничното движение(9). [Изм. 8]

(8a)  Комисията издаде също Препоръка (ЕС) 2017/1804(10) до държавите членки за по-добро използване на полицейските проверки и трансграничното сътрудничество с цел ограничаване на последиците от свободното движение и справяне със заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност. Въпреки различните въведени мерки няколко държави членки продължават да поддържат незаконосъобразен контрол по вътрешните граници, като по този начин подкопават основния принцип на Шенгенското пространство. [Изм. 9]

(9)  Финансовата подкрепа от бюджета на Съюза е абсолютно необходима за прилагането на европейското интегрирано управление на границите, което да помогне на държавите членки да управляват ефикасно преминаването на външните граници и да се справят с предизвикателствата, свързани с миграцията, и с евентуалните бъдещи заплахи бъдещите предизвикателства по тези граници, като по този начин се допринесе към борбата с тежката престъпност с трансгранично измерение, като в същото време се зачитат напълно основните права. [Изм. 10]

(10)  За да се насърчи прилагането на европейското интегрирано управление на границите, определено чрез неговите компоненти, посочени в член 4 от Регламент (ЕС) 2016/1624 — граничен контрол, операции по търсене и спасяване при наблюдение на границите, анализ на рисковете, сътрудничество между държавите членки (подкрепяно и координирано от Европейската агенция за гранична и брегова охрана), междуведомствено сътрудничество (включително редовен обмен на информация), сътрудничество с трети държави, технически и оперативни мерки в рамките на Шенгенското пространство, свързани с граничния контрол и предвидени за по-добро справяне с незаконната неуредената имиграция и противодействие на трансграничната престъпност, използване на най-съвременна технология, контрол на качеството и механизми за солидарност, и за да се гарантира, че то функционира на практика, на държавите членки следва да бъде предоставена адекватна финансова подкрепа от Съюза. [Изм. 11]

(11)  Тъй като митническите органи на държавите членки поемат все повече отговорности, които често се разпростират в областта на сигурността и се изпълняват на външните граници, е важно да се насърчи междуведомственото сътрудничество, включително споделянето на информация посредством съществуващи инструменти за обмен на данни, като част от подхода за европейско интегрирано управление на границите съгласно член 4, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/1624. Взаимното допълване при извършването на граничния и на митническия контрол на външните граници трябва да се хармонизира гарантира, като Съюзът предостави адекватна финансова подкрепа на държавите членки. Това не само ще засили митническия контрол, за да се води борба срещу всички форми на трафик, по-специално на стоки по границите, както и срещу тероризма, но и ще улесни законната законните търговия, което и пътуване и ще допринесе за един сигурен и ефикасен митнически съюз. [Изм. 12]

(12)  Поради това, отчасти, е необходимо да се създаде Фонд за интегрирано управление на границите (наричан по-нататък „Фондът“), който да наследи фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г., създаден с Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета(11). [Изм. 13]

(13)  Поради правните особености, приложими спрямо дял V от ДФЕС, както и поради различните приложими правни основания относно политиките за външните граници и за митническия контрол юридически не е възможно Фондът да се създаде като един инструмент.

(14)  Ето защо Фондът следва да се създаде като цялостна рамка за финансово подпомагане от Съюза в областта на управлението на границите и визите, състояща се от инструмента за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите (наричан по-нататък „инструментът“), който се създава с настоящия регламент, и от инструмента инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол, създаден с Регламент (ЕС) .../… на Европейския парламент и на Съвета(12). Тази рамка следва да бъде допълнена с Регламент (ЕС) № …/… [Регламент за общоприложимите разпоредби — РОР] на Европейския парламент и на Съвета(13), към който настоящият регламент следва да препраща по отношение на правилата от инструмент за определяне на правила за споделеното управление. [Изм. 14]

(15)  Инструментът следва да бъде изпълняван при пълно спазване на правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и международните задължения на Съюза относно основните права, включително относно Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), и по-специално посредством гарантиране на спазването на принципа на забрана за връщане, принципа на прозрачност, принципа на недопускане на дискриминация и правото на търсене на международна закрила. Следва да се обърне специално внимание на откриването, незабавното оказване на помощ и насочването към службите за закрила на уязвими лица, по-конкретно деца и непридружени ненавършили пълнолетие лица. [Изм. 15]

(15a)  Тези задължения важат също така за трети държави, с които си сътрудничат държавите членки и Европейският съюз в рамките на този инструмент. [Изм. 16]

(16)  Инструментът следва да се основава на резултатите и инвестициите, постигнати с помощта на предшествениците му — Фонда за външните граници за периода 2007—2013 г., създаден с Решение № 574/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(14), и инструмента за външните граници и визите, създаден с Регламент (ЕС) № 515/2014(15) като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г., и да ги разшири, за да се вземат предвид новите събития. [Изм. 17]

(17)  За да се гарантира еднакъв и висококачествен контрол на външните граници и за да се улесни законното преминаване през тях, инструментът следва да допринася за изграждането на европейско интегрирано управление на границите, включващо всички мерки, свързани с политиката, правото, системното сътрудничество, споделянето на тежестта, оценката на положението и изменящите се обстоятелства по отношение на местата, през които незаконните емигранти преминават границите, персонала, оборудването и технологиите, предприети на различни нива от компетентните органи на държавите членки и от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, действащи в сътрудничество с други участници, като например трети държави и други органи на ЕС, и по-специално Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), Европол и, по целесъобразност, трети държави и международни организации. [Изм. 18]

(18)  Инструментът следва да допринася за подобряването на ефективността на обработването на визи по отношение на улесняването на визовите процедури за добросъвестните пътници и откриването и оценката на рисковете, свързани със сигурността и незаконната неуредената миграция, както и да улеснява визовите процедури за добросъвестните пътници. По-специално инструментът следва да предоставя финансова помощ за подпомагане на цифровизирането на обработването на визи с цел да се осигурят бързи, сигурни и удобни за клиентите визови процедури в полза както на кандидатите за визи, така и на консулствата. Инструментът следва да служи и за осигуряване на широк консулски обхват по целия свят. В приложното му поле следва да бъдат включени и прилагането на общата визова политика и нейното модернизиране, както и помощта за държавите членки за издаване на визи с ограничена териториална валидност, издадена по причини от хуманитарен характер, от национален интерес или поради международни задължения, както и за бенефициери на програма на Съюза за презаселване или преместване, и за пълно спазване на достиженията на правото на Съюза в областта на визите. [Изм. 19]

(19)  Инструментът следва да подкрепя осъществяването на мерки, които са ясно свързани с контрола на външните граници, на територията на държавите от Шенген, свързани с граничния контрол, като част от разработването на обща система за интегрирано управление на границите, с която да се укрепи цялостното функциониране на Шенгенското пространство. [Изм. 20]

(20)  С цел да се подобри управлението на външните граници, да се улесни законното пътуване, да се допринесе за предотвратяването на незаконната миграция неуреденото преминаване на границите и за борбата с нея него и да се съдейства за постигането на високо равнище на сигурност в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие на Съюза, инструментът следва да подпомага разработването на онези широкомащабни информационни системи, основани на съществуващи или нови информационни системи. които са приети от Европейския парламент и от Съвета. В тази връзка той следва също така да подкрепя създаването на оперативна съвместимост между тези информационни системи на ЕС (Системата за влизане/излизане (СВИ)(16), Визовата информационна система (ВИС)(17), Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)(18), Евродак(19), Шенгенската информационна система (ШИС)(20) и Европейската информационна система за съдимост за граждани на трети държави (ECRIS-TCN)(21), за да могат тези информационни системи на ЕС и данните в тях да се допълват взаимно. Инструментът следва също така да допринася за необходимите разработки на национално равнище вследствие на внедряването на компонентите за оперативна съвместимост на централно равнище (европейския портал за търсене (ЕПТ), общата услуга за биометрично съпоставяне (обща УБС), общото хранилище на данни за самоличност (ОХДС) и детектора за множество самоличности (ДМС)(22). [Изм. 21]

(21)  Инструментът следва да допълва и подсилва дейностите за осъществяването осъществяване на европейското интегрирано управление на границите в съответствие със споделената отговорност и солидарността между държавите членки и Европейската агенция за гранична и брегова охрана, представляващи двата стълба на европейската гранична и брегова охрана. Това означава по-конкретно, че при изготвянето на своите национални програми държавите членки следва да вземат предвид аналитичните инструменти и оперативните и техническите насоки, разработени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, както и разработените от нея програми за обучение, като общите основни учебни програми за обучение на граничните служители, включително техните компоненти, отнасящи се до основните права и достъпа до международна закрила. За да се осигури взаимно допълване между нейната мисия нейните задачи и отговорностите на държавите членки за контрола на външните граници, както и за да се гарантира последователност и да се избегне неефективност на разходите, Комисията следва да се консултира с Европейската агенция за гранична и брегова охрана относно проектите на национални програми, представени от държавите членки, доколкото те попадат в компетенциите на Агенцията, и по-специално относно дейностите, финансирани с оперативна подкрепа. Комисията следва също така да гарантира, че eu-LISA, Агенцията на Европейския съюз за основните права и всяка друга компетентна агенция или орган на Съюза са приобщени към разработването на националните програми на държавите членки на ранен етап, доколкото това разработване е от правомощията на агенциите. [Изм. 22]

(22)  Инструментът следва да подкрепя прилагането на подхода на „горещите точки“, изложен в Съобщението на Комисията относно Европейската програма за миграцията и одобрен от Европейския съвет на 25 и 26 юни 2015 г.(23) ., доколкото това бъде поискано от засегнатите държави членки. Този подход осигурява оперативна подкрепа на държавите членки, засегнати от непропорционален миграционен натиск на външните граници на ЕС изправени пред извънредна ситуация. В неговите рамки се оказва интегрирана, цялостна и целева помощ в дух на солидарност и споделена отговорност, която позволява пристигането на голям брой лица до външните граници на Съюза да бъде управлявано по хуманен и ефикасен начин, както и с цел да се запази целостта на Шенгенското пространство. [Изм. 23]

(23)  В интерес на солидарността в Шенгенското пространство като цяло и в целия Съюз и в дух на споделена отговорност за защитата на външните граници на Съюза, когато са установени слабости или рискове, и по-специално след извършена оценка по Шенген съгласно Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета(24), съответната държава членка следва да предприеме подходящи действия, като използва ресурсите по своята програма, за да изпълни препоръките, приети съгласно същия регламент и в съответствие с оценките за уязвимост, извършени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана съгласно член 13 от Регламент (ЕС) 2016/1624. [Изм. 24]

(24)  Инструментът следва да бъде израз на солидарност и споделена отговорност чрез предоставянето на предоставя финансова помощ за на държавите членки, които прилагат изцяло разпоредбите на достиженията на правото от Шенген относно външните граници и визите, както и за на държавите членки, които се подготвят за пълно участие в Шенгенското пространство, и следва да се използва от държавите членки в интерес на общата политика на Съюза за управлението на външните граници. [Изм. 25]

(25)  В съответствие с Протокол № 5 към Акта за присъединяване от 2003 г.(25) за транзитното преминаване на хора по суша между Калининградска област и други части на Руската федерация, Инструментът следва да поема всички допълнителни разходи, възникнали при изпълняването на специфичните разпоредби на достиженията на правото на Съюза, които се отнасят до това транзитно преминаване, а именно Регламент (ЕО) № 693/2003 на Съвета(26) и Регламент (ЕО) № 694/2003 на Съвета(27). При все това необходимостта от продължаване на финансовото подпомагане във връзка с несъбираните такси следва да зависи от действащия визов режим между Съюза и Руската федерация.

(26)  За да допринесат за постигането на политическата цел на инструмента, държавите членки следва да гарантират, че техните програми отговарят на специфичните цели на инструмента, че избраните приоритети съответстват на договорените приоритети на ЕС и на мерките за изпълнение, посочени в приложение II, и че разпределението на ресурсите подходящи ресурси между целите и действията е пропорционално на предизвикателствата, пред които те са изправени. В тази връзка е важно да се постигне справедливо и прозрачно разпределение на ресурсите между специфичните цели на инструмента. Следователно е целесъобразно да се гарантира минимално равнище на разходите за специфичната цел, свързана с подпомагането на общата визова политика, независимо дали става дума за мерки при пряко или непряко управление или за мерки при споделено управление. [Изм. 26]

(27)  Следва да се търсят синергии, съгласуваност и ефикасност с другите фондове на ЕС и да се избягва припокриване между дейностите им.

(28)  Връщането на граждани на трети държави, за които държава членка е постановила решение за връщане, е един от компонентите на европейското интегрирано управление на границите, както е посочено в Регламент (ЕС) 2016/1624. При все това поради естеството и целта си мерките в областта на връщането попадат извън обхвата на подкрепата, предоставяна по инструмента, и са обхванати от Регламент (ЕС) .../... [новия ФУМ](28).

(29)  За да се отчете важната роля, която митническите органи на държавите членки имат на външните граници, и за да гарантира, че те разполагат с достатъчно средства за изпълнение на широкия си обхват задачи на тези граници, по инструмента за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол, създаден с Регламент (ЕС) …/… [новия Фонд за оборудване за митнически контрол] на Европейския съюз и на Съвета, на тези национални органи следва да се предоставя необходимото финансиране, за да могат да инвестират в оборудване за извършване на митнически контрол, както и в оборудване, което освен за митнически контрол може да служи и за други цели, например за граничен контрол.

(30)  По-голямата част от оборудването за митнически контрол може да бъде пригодно — в еднаква степен или в отделни случаи — за извършване на контрол на спазването на законодателството и в други области, например управлението на границите, визите и полицейското сътрудничество. Ето защо концепцията за Фонда за интегрирано управление на границите е той да се състои от два допълващи се инструмента с отделно, но съгласувано приложно поле за закупуването на оборудване. От една страна, инструментът за управлението на границите и за визите, създаден с настоящия регламент, няма да се прилага за оборудването, което може да се използва както за управление на границите, така и за митнически контрол. От друга страна, по инструмента за оборудването за митнически контрол не само ще се предоставя финансово подпомагане за оборудването, предназначено основно за митнически контрол, но също ще е възможно то да се използва за допълнителни цели, например в областта на граничния контрол и сигурността. С това разпределение на функциите ще се насърчи междуведомственото сътрудничество, което е компонент на подхода за европейско интегрирано управление на границите съгласно член 4, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/1624, като по този начин ще се дава възможност на митническите и граничните органи да работят заедно и да се постигне максимално въздействие на бюджета на Съюза чрез съвместно използване и оперативна съвместимост на оборудването за контрол.

(31)  Наблюдението на морските граници се счита за една от функциите на бреговата охрана в областта на морското дело в Съюза. Националните органи, които изпълняват функции по брегова охрана, отговарят и за широк спектър от задачи, които могат да включват, без да се ограничават до това, морската безопасност, сигурността, търсенето и спасяването, граничния контрол, контрола на рибарството, митническия контрол, общото правоприлагане и защитата на околната среда. Поради широкия обхват на функциите по брегова охрана те попадат в обхвата на различни политики на Съюза, които следва да търсят синергия, за да постигнат по-ефективни и по-ефикасни резултати. [Изм. 27]

(31a)  При изпълнението на дейностите, финансирани по инструмента, които са свързани с наблюдението на морските граници, държавите членки следва да обръщат специално внимание на своите задължения съгласно международното морско право за предоставяне на помощ на бедстващи лица. В тази връзка оборудването и системите, подкрепени по линия на инструмента, следва да се използват за справяне при издирвателни и спасителни ситуации, които могат да възникнат по време на операция за наблюдение на морските граници, като по този начин се допринася за гарантиране на опазването и спасяването на живота на мигрантите. [Изм. 28]

(32)  В допълнение към сътрудничеството на равнището на Съюза при изпълнението на функции по брегова охрана между Европейската агенция за гранична и брегова охрана, създадена с Регламент (ЕС) 2016/1624, Европейската агенция по морска безопасност, създадена с Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета(29), и Европейската агенция за контрол на рибарството, създадена с Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета(30), следва да се подобри съгласуваността на дейностите в областта на морското дело и на национално равнище. Синергията между отделните участници в морското дело следва да съответства на европейските стратегии за интегрирано управление на границите и за морска сигурност.

(33)  За да се увеличат взаимното допълване и съгласуваността на морските дейности, както и за да се избегне дублирането на усилия и да се облекчат бюджетните ограничения в областта на морското дело, в която дейностите са свързани с големи разходи, инструментът следва да подкрепя многоцелевите морски операции, чиято основна цел е наблюдението на границите, но едновременно с това могат да се преследват и други цели, свързани с основната, като например борбата с трафика на хора. [Изм. 29]

(34)  Подкрепяните по линия на Първостепенното предназначение на този инструмент следва да бъде подпомагане на интегрираното управление на външните граници на Съюза и подпомагане на общата визова политика. Чрез инструмента обаче биха могли да се подкрепят определени мерки, осъществявани в трети държави или по отношение на във връзка с трети държави, в рамките на определените граници и при спазване на подходящите предпазни механизми. Тези мерки следва да се изпълняват при пълна синергия, съгласуваност и допълване с други действия извън Съюза, получаващи подкрепа чрез неговите инструменти за външно подпомагане. По-специално, при изпълнението на такива действия следва да се търси пълна съгласуваност с принципите и общите цели на външната дейност и външната политика на Съюза по отношение на съответната държава или съответния регион. Що се отнася до външното измерение, подкрепата по инструмента следва да бъде насочена към подобряване на сътрудничеството с трети държави и към укрепване на основни аспекти на техния капацитет за наблюдение и управление на границите в области, които представляват интерес за миграционната политика на Съюза и за целите му, свързани със сигурността. [Изм. 30]

(34a)  Комисията следва да обърне специално внимание на оценката на действията и програмите, свързани с трети държави. [Изм. 31]

(35)  Финансирането от бюджета на Съюза следва да се съсредоточи върху дейности, при които интервенцията на Съюза може да придаде допълнителна стойност в сравнение със самостоятелни действия на държавите членки. Тъй като Съюзът има по-големи възможности, отколкото държавите членки, да осигури рамка, с която да се даде израз на солидарността на Съюза в областта на граничния контрол, управлението на границите и общата визова политика и управлението на миграционните потоци, както и да предостави платформа за разработване на общи информационни системи в подкрепа на тези политики, предоставяното съгласно настоящия регламент финансово подпомагане ще допринася по-специално за укрепването на националния капацитет и капацитета на Съюза в тези области. [Изм. 32]

(36)  Ако държава членка не е изпълнила своите задължения по Договорите в областта на управлението на границите и на визите, ако има очевиден риск от тежко нарушение на ценностите на Съюза от страна на държавата членка при изпълнението на достиженията на правото в тези области или, ако с доклад по механизма за оценка и наблюдение по Шенген са установени недостатъци в съответната област, или ако, в рамките на сътрудничеството с трета държава, държавата членка е финансирала и предприела съвместни действия с тази трета държава, които са довели до нарушения на основни права, отчетени от механизма за оценка и наблюдение, тогава може да се счита, че държавата членка не спазва съответните достижения на правото на Съюза по отношение на използването на оперативната помощ по линия на инструмента. [Изм. 33]

(37)  Инструментът следва да отразява необходимостта от повишена гъвкавост и опростяване, като същевременно спазва изискванията за предвидимост и гарантира справедливо и прозрачно разпределение на ресурсите с оглед на постигането на целите, предвидени в настоящия регламент гарантира справедливо и прозрачно разпределение на ресурсите с оглед на постигането на целите, предвидени в настоящия регламент. В него следва да се постига равновесие между необходимостта от предвидимост при разпределението на финансирането и необходимостта от повишена гъвкавост и опростеност. За да се отговори на изискванията за прозрачност на фонда, Европейската комисия, със сътрудничеството на държавите членки, следва да публикува информация относно разработването на годишните и многогодишните програми по тематичния механизъм. Изпълнението на инструмента следва да се ръководи от принципите на ефикасност, ефективност и качество на разходите. Освен това изпълнението на инструмента следва да бъде възможно най-лесно за ползване. [Изм. 34]

(38)  С настоящия регламент следва да се определят първоначалните суми за програмите на държавите членки, изчислени въз основа на посочените в приложение I критерии, които отразяват дължината на участъците от сухопътните и морските граници и степента на заплахите въздействието в тези участъци въз основа на неотдавнашни и исторически данни, натовареността на летищата и на консулствата и броя на консулствата. [Изм. 35]

(39)  Тези първоначални суми ще формират основата за дългосрочните инвестиции на държавите членки. За да бъдат отразени промените в първоначалната ситуация, като например натискът върху външната граница на Съюза и натовареността на външните граници и на консулствата, в средата на периода на държавите членки ще бъдат отпуснати допълнителни суми въз основа на последните налични статистически данни съгласно схемата за разпределение на средствата, като се отчита състоянието на изпълнението на програмите.

(39a)  Средносрочният преглед следва да се използва за оценка на ефективността и на добавената стойност за Съюза на програмите, за разрешаване на проблемите, появили се на първия етап, и за осигуряване на прозрачен преглед на изпълнението. [Изм. 36]

(40)  Предизвикателствата, свързани с управлението на границите и с визите, се променят постоянно и затова разпределението на средствата трябва да се адаптира спрямо промените в миграционните потоци, натиска приоритетите за визовата политика и управлението на границите и заплахите за сигурността, като, в това число вследствие на повишения натиск на границите, и финансирането следва да се насочва към приоритетите с най-висока добавена стойност за Съюза. С цел да се отговори на належащите потребности и на промените в политиката и приоритетите на Съюза и финансирането да се насочва към действия с висока добавена стойност за Съюза, част от финансирането периодично ще се разпределя за специфични действия, действия на Съюза и спешно подпомагане чрез тематичен механизъм. [Изм. 37]

(41)  Държавите членки следва да бъдат насърчавани чрез по-голям принос от Съюза да използват част от разпределените за техните програми средства за финансирането на дейностите, посочени в приложение IV.

(42)  Инструментът следва да допринася в определени граници за подпомагането на оперативните разходи, свързани с управлението на границите, общата визова политика и широкомащабните информационни системи, и по този начин да позволява на държавите членки да поддържат капацитет, който е от жизненоважно значение за Съюза като цяло. Това подпомагане се изразява в пълното възстановяване на определени разходи, свързани с целите на инструмента, и следва да представлява неразделна част от националните програми. [Изм. 38]

(43)  Част от наличните средства по линия на инструмента биха могли също да се разпределят по програмите на държавите членки за изпълнението на специфични действия в допълнение към първоначално разпределените средства. Тези специфични действия следва да бъдат определени на равнището на Съюза и да представляват действия с добавена стойност за Съюза, които изискват съвместни усилия на държавите членки, или действия, необходими в отговор на развития в Съюза, които налагат да се отпусне допълнително финансиране на една или повече държави членки, като закупуването чрез националните програми на държавите членки на техническо оборудване, необходимо на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, за да изпълнява оперативните си дейности, модернизирането на обработката на заявления за издаване на визи, разработването на нови широкомащабни информационни системи и изграждането на оперативна съвместимост между тези системи Комисията ще определи тези специфични действия в своите работни програми, които следва да се приемат с делегиран акт. [Изм. 39]

(44)  Като допълнение към изпълнението на политическата цел на инструмента на национално равнище чрез програмите на държавите членки, с инструмента следва да се оказва подкрепа и на действия на равнището на Съюза. Тези действия следва да служат на цялостните стратегически цели в приложното поле на интервенцията на инструмента, свързани с анализа на политиките и иновациите, транснационалното взаимно обучение и партньорствата, както и за изпробването на нови инициативи и действия в целия Съюз.

(45)  За да се подобри капацитетът на Съюза да реагира незабавно на непредвиден или непропорционално голям миграционен натиск непредвидени, неотложни и специфични потребности при извънредни ситуации, по-специално в граничните участъци, за които в съответствие с Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета(31) е установено, че степента на въздействие застрашава функционирането на цялото Шенгенско пространство, както и на натиск върху визовите отдели на консулствата на държавите членки или на рискове за граничната сигурност, следва да може настоящият инструмент следва да се предоставя спешно по изключение финансово подпомагане като последна мярка съгласно рамката, установена с настоящия регламент. [Изм. 40]

(45a)  Миграцията и пресичането на външните граници от голям брой граждани на трети държави не следва само по себе си да се счита за заплаха за обществения ред или за вътрешната сигурност и не следва само по себе си да задейства предоставянето на спешно подпомагане по настоящия инструмент. [Изм. 41]

(46)  Политическата цел на настоящия инструмент следва да бъде преследвана също така чрез финансови инструменти и бюджетни гаранции в рамките на политическите компоненти на фонд InvestEU. Финансовото подпомагане следва да се използва и за реагиране на случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации по пропорционален начин, като действията следва да не се дублират, както и да не изместват частното финансиране и да не нарушават конкуренцията на вътрешния пазар. Действията следва да имат ясна европейска добавена стойност. [Изм. 42] [Изм. 42]

(47)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за целия инструмент, който представлява основната референтна сума по смисъла на [точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление](32) за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.

(48)  Спрямо настоящия инструмент се прилага Регламент (ЕС, Евратом) …/… [новият Финансов регламент] (наричан по-нататък „Финансовият регламент“)(33). В него са определени правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки, непрякото изпълнение, финансовата помощ, финансовите инструменти и бюджетните гаранции. С цел да се осигури съгласуваност при изпълнението на програмите за финансиране на Съюза, Финансовият регламент следва да се прилага за действията, изпълнявани при пряко или непряко управление в рамките на настоящия инструмент.

(49)  За целите на изпълнението на действията при споделено управление настоящият инструмент следва да бъде част от последователна рамка, включваща настоящия регламент, Финансовия регламент и Регламент (ЕС) …/.... [РОР] инструмент, който определя общи разпоредби за споделено управление. В случай на стълкновителни норми настоящият регламент следва да се прилага с предимство пред общите разпоредби [Изм. 43].

(50)  С Регламент (ЕС) …/... [РОР] се създава рамката за действие на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище и миграция“ (ФУМ), фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и инструмента за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите (ФИУГ) и се определят по-специално правилата относно програмирането, мониторинга и оценката, управлението и контрола на фондовете на ЕС, които се изпълняват при споделено управление. Необходимо е също в настоящия регламент да се конкретизират целите на инструмента за управлението на границите и за визите, както и да се предвидят специфични разпоредби за дейностите, които могат да бъдат финансирани чрез него.

(51)  Видовете финансиране и методите на изпълнение съгласно настоящия регламент следва се избират в зависимост от възможностите, които дават за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване на изискванията. В това отношение следва да се вземе предвид възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и на финансиране, което не е свързано с разходи, съгласно член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

(52)  В съответствие с Регламент (ЕС) .../... [новия Финансов регламент](34), Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(35), Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета(36), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(37) и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(38) финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и когато е целесъобразно — налагане на административни санкции. По-специално, в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(39). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права. Резултатите от разследванията на нередности или измами във връзка с инструмента следва да се предоставят на Европейския парламент. [Изм. 44]

(53)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонтални финансови правила, приети от Европейския парламент и Съвета съгласно член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези правила са установени във Финансовия регламент, като с тях по-специално се определя процедурата за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и се предвижда контрол върху отговорността на финансовите оператори. Правилата, приети съгласно член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз, се отнасят също така до защитата на бюджета на Съюза в случай на общи недостатъци във връзка с прилагането на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като зачитането на принципите на правовата държава е основна предпоставка за добро финансово управление и ефективно финансиране от ЕС.

(54)  В съответствие с член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета(40) физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии (ОСТ), имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на инструмента и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия.

(55)  В съответствие с член 349 от ДФЕС и в съответствие със Съобщението на Комисията относно засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС, одобрено от Съвета в неговите заключения от 12 април 2018 г., съответните държави членки следва да гарантират, че техните национални програми са насочени към посрещане на нововъзникващите заплахи, пред които са изправени най-отдалечените региони, като например наблюдението на границите, непропорционалния приток на хора или внедряването на информационни системи на ЕС. Инструментът подкрепя тези държави членки с подходящи ресурси, за да се помогне на тези най-отдалечените региони по целесъобразност с оглед на тези специфики. [Изм. 45]

(56)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(41) е необходимо инструментът да се оценява въз основа на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, особено за държавите членки. По целесъобразност тези изисквания могат да включват измерими показатели – включително количествени и качествени показатели като основа за оценка на ефектите на инструмента на място. За да се отчитат постиженията на инструмента, следва да се определят показатели и свързани с тях целеви стойности по отношение на всяка специфична цел на инструмента. [Изм. 46]

(57)  Отразявайки значението на борбата с изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, инструментът ще допринесе за интегрирането на действията, свързани с климата, и за постигането на общата цел за изразходване на 25 % от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на инструмента и ще бъдат преразгледани в рамките на съответните прегледи и оценки.

(58)  Чрез показателите и финансовото отчитане Комисията и държавите членки следва да следят изпълнението на инструмента в съответствие с приложимите разпоредби на Регламент (ЕС) .../.... [РОР] и настоящия регламент Всяка година Комисията следва да представя на Европейския парламент и на Съвета обобщение на приетите годишни доклади за качеството на изпълнението. При поискване Комисията следва да предостави на Европейския парламент и на Съвета пълния текст на годишните доклади за качеството на изпълнението. [Изм. 47]

(58a)  Важно е да се гарантира добро финансово управление и правна сигурност по време на преходния период и по време на изпълнението на инструмента. Действията, предприети през периода 2014 – 2020 г., не трябва да бъдат прекъсвани по време на прехода. [Изм. 48]

(59)  За да бъдат допълвани и изменяни несъществени елементи от настоящия регламент, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на съдържащия се в приложение IV списък на действията, отговарящи на условията за по-голям процент съфинансиране, оперативната подкрепа и доразвиването на рамката за мониторинг и оценка. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(42).

(60)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(43). За приемането на актове за изпълнение, които установяват общи задължения за държавите членки, по-специално относно предоставянето на информация на Комисията, следва да се използва процедурата по разглеждане, а за приемането на актове за изпълнение, свързани с условията и реда за предоставяне на информация на Комисията в рамките на програмирането и докладването, следва да се използва процедурата по консултиране поради чисто техническото им естество. [Изм. 49]

(61)  Участието на държавите членки в инструмента следва да не съвпада с участието им във временен финансов инструмент на Съюза, с който държавите членки бенефициери се подпомагат при финансирането, наред с другото, на действия по новите външни граници на Съюза, свързани с прилагането на достиженията на правото от Шенген относно границите и визите и контрола на външните граници.

(62)  По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген(44), които попадат в областите, посочени в член 1, букви А и Б от Решение 1999/437/ЕО на Съвета(45).

(63)  По отношение на Швейцария настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген(46), които попадат в областта, посочена в член 1, букви А и Б от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета(47).

(64)  По отношение на Лихтенщайн настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген(48), които попадат в областта, посочена в член 1, букви А и Б от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета(49).

(65)  В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към ДЕС и ДФЕС, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане. Доколкото настоящият регламент представлява развитие на достиженията на правото от Шенген, в срок от шест месеца след вземането на решение от Съвета относно настоящия регламент Дания взема решение, в съответствие с член 4 от посочения протокол, дали да го въведе в националното си право.

(66)  Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета(50). Следователно Ирландия не участва в приемането му и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(67)  Целесъобразно е срокът на прилагане на настоящия регламент да се съгласува с този на Регламент (ЕС, Евратом) .../... [Регламент за многогодишната финансова рамка](51),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.  С настоящия регламент се създава инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите (наричан по-нататък „инструментът“) като част от Фонда за интегрирано управление на границите (наричан по-нататък „Фондът“) за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г. [Изм. 50]

2.  Заедно с Регламент (ЕС) …/… [Фонд за оборудване за митнически контрол] за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от [Фонда за интегрирано управление на границите](52), с настоящия регламент се създава Фондът. [Изм. 51]

3.  С настоящия регламент се определят целите на инструмента, специфичните цели и мерките за въвеждане на съответните специфични цели, бюджетът за периода 2021—2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране. [Изм. 52]

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)  „операция за смесено финансиране“ означава действия, подкрепени от бюджета на Съюза, включително в рамките на механизми за смесено финансиране по член 2, параграф 6 от Финансовия регламент, при които се съчетават форми на неподлежаща на връщане подкрепа и/или финансови инструменти от бюджета на Съюза с форми на подлежаща на връщане подкрепа от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори; [Изм. 53]

(2)  „гранично-пропускателен пункт“ означава всеки пропускателен пункт, разрешен от компетентните органи за преминаване на външните граници, за който е изпратена нотификация в съответствие с член 2, точка 8 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета(53);

(3)  „европейско интегрирано управление на границите“ означава компонентите, изброени в член 4 от Регламент (ЕС) 2016/1624;

(4)  „външни граници“ означава външни граници, както е посочено в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/399, или границите на държавите членки: сухопътните граници, включително границите по реки и езера, морските граници, както и летищата и речните, морските и езерните пристанища на държавите членки, за които се прилагат разпоредбите на правото на Съюза относно преминаването на външните граници, включително вътрешните граници, за които контролът все още не е отменен; [Изм. 54]

(5)  „участък от външна граница“ означава цялата външна сухоземна или морска граница на дадена държава членка или част от тази граница съгласно определението в Регламент (ЕС) № 1052/2013;

(6)  „зона на гореща точка“ означава зоната на гореща точка, определена в член 2, точка 10 от Регламент (ЕС) 2016/1624;

(7)  „вътрешни граници, за които контролът все още не е отменен“ означава:

а)  общата граница между държава членка, която прилага изцяло достиженията на правото от Шенген, и държава членка, която съгласно акта за присъединяването ѝ е длъжна да прилага изцяло достиженията на правото от Шенген, но по отношение на която съответното решение на Съвета, с което ѝ се разрешава да прилага изцяло тези достижения на правото, не е влязло в сила;

б)  общата граница между две държави членки, които съгласно съответните актове за присъединяването им са длъжни да прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, но по отношение на които съответното решение на Съвета, с което им се разрешава да прилагат изцяло тези достижения на правото, не е влязло в сила.

Член 3

Цели на инструмента

1.  Политическата цел на инструмента, като част от Фонда за интегрирано управление на границите, е да се осигури стабилно и ефективно европейско интегрирано управление на външните граници, като същевременно се защити свободното движение на хора в пълно съответствие с ангажиментите достиженията на правото на Съюза по отношение на основните права, като по този начин се съдейства за гарантиране на високо равнище на сигурност в Съюза и международните задължения на Съюза и неговите държави членки, произтичащи от международни правни актове, по които те са страни. [Изм. 55]

2.  В рамките на политическата цел, посочена в параграф 1, инструментът допринася за постигането на следните специфични цели:

а)  да се подпомага ефективно европейското интегрирано управление на външните граници, извършвано от eвропейската гранична и брегова охрана като обща отговорност на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и на националните органи, отговарящи за управлението на границите, да се улеснява законното преминаване на границите, да се предотвратяват и разкриват случаите на незаконна неуредена имиграция и на трансгранична престъпност и да се управляват ефективно миграционните потоци; [Изм. 56]

б)  да се подпомага общата визова политика с цел улесняване гарантиране на по-хармонизиран подход сред държавите членки във връзка с издаването на визи и улесняването на законното пътуване и предотвратяване смекчаването на рисковете, свързани с миграцията и със сигурността. [Изм. 57]

3.  В рамките на специфичните цели, посочени в параграф 2, инструментът се изпълнява чрез мерките за изпълнение, изброени в приложение II.

Член 3a

Недопускане на дискриминация и зачитане на основните права

Инструментът се изпълнява при пълно спазване на правата и принципите, залегнали в достиженията на правото на Съюза, Хартата на основните права на Европейския съюз, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и международните задължения на Съюза относно основните права, по-специално чрез гарантиране на съответствие с принципите на недопускане на дискриминация и на забрана за връщане. [Изм. 58]

Член 4

Обхват на подкрепата

1.  В рамките на целите, посочени в член 3, и в съответствие с мерките за изпълнение, изброени в приложение II, инструментът съответствие с мерките за изпълнение, изброени в приложение II, инструментът подпомага действията, които допринасят за постигането на посочените в член 3 цели и по-специално подпомага действията, изброени в приложение III. [Изм. 59]

2.  За да се постигнат целите на настоящия регламент, ако е целесъобразно, посочени в член 3, инструментът може да подпомага посочените в приложение III действия, отговарящи на приоритетите на Съюза, в извънредни случаи, в рамките на определени граници и при спазване на подходящи предпазни мерки, да подпомага посочените в приложение III действия по отношение на и в трети държави съгласно член 5. [Изм. 60]

2a.  Общият размер на финансирането за подпомагане на действия, осъществявани в трети държави или по отношение на трети държави в рамките на тематичния механизъм в съответствие с член 8, не надвишава 4% от общия размер, предоставен на тематичния механизъм съгласно член 7, параграф 2, буква б). [Изм. 61]

2б.  Общият размер на финансирането за подпомагане на действия, осъществявани в трети държави или по отношение на трети държави в рамките на програмите на държавите членки в съответствие с член 12, не надвишава за всяка държава членка 4% от общия размер, който ѝ е предоставен съгласно член 7, параграф 2, буква а), член 10, параграф 1 и приложение I. [Изм. 62]

3.  Не са допустими за подкрепа следните действия:

а)  действията по параграф 1, буква а) от приложение III, осъществявани на вътрешните граници, за които контролът все още не е отменен;

б)  действията, свързани с временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства съгласно Регламент (ЕС) 2016/399;

в)  по отношение на контрола на стоки:

(1)  действията, които нямат друга цел или друг резултат освен контрол на стоки;

(2)  закупуването, поддръжката и усъвършенстването на оборудване, с изключение на транспортните средства, една от целите на които или един от резултатите от които е контрол на стоки;

(3)  други действия съгласно настоящия регламент, една от основните цели на които или един от основните резултати от които е контрол на стоки.

При възникване на извънредна ситуация, както е посочено в член 23, недопустимите за подкрепа действия, посочени в настоящия параграф, могат да се считат за допустими. [Изм. 63]

Член 5

Допустими субекти

1.  Допустими са следните субекти:

а)  правни субекти, установени в която и да е от следните държави:

i)  държава членка или отвъдморска страна или територия, свързана с нея;

ii)  трета държава, посочена в работната програма, съгласно условията, определени в нея, при условие че всички действия в или по отношение на тази трета държава зачитат изцяло правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и международните задължения на Съюза и държавите членки; [Изм. 64]

б)  всеки правен субект, учреден съгласно правото на Съюза, или всяка международна организация.

2.  Не са допустими физически лица.

3.  Правни субекти, установени в трета държава, са допустими за участие по изключение, когато това е необходимо за постигането на целите на дадено действие и когато това е в пълно съответствие с достиженията на правото на Съюза и с Хартата на основните права на Европейския съюз. [Изм. 65]

4.  Допустими са правни субекти, участващи в консорциуми от поне два независими субекта, установени в различни държави членки или отвъдморски страни или територии, свързани с тези държави членки или с трети държави. Когато международните организации, участващи в консорциума, са установени в трета държава, се прилага член 6, параграф 3. [Изм. 66]

ГЛАВА II

ФИНАНСОВА РАМКА И РАМКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 6

Общи принципи

1.  Подкрепата, предоставяна съгласно настоящия регламент, допълва националната, регионалната и местната интервенция и се съсредоточава върху добавянето на стойност на Съюза по отношение на целите на същия регламент. [Изм. 67]

2.  Комисията и държавите членки вземат нужните мерки за това подкрепата, предоставяна съгласно настоящия регламент и от държавите членки, да отговаря на съответните дейности, политики и приоритети на Съюза и да допълва други инструменти на Съюза.

3.  Инструментът се изпълнява при споделено, пряко и непряко управление в съответствие с член 62, параграф 1, букви а), б) ив) от Финансовия регламент.

3б.  Комисията и държавите членки си сътрудничат при прилагането на инструмента. Комисията създава бюро за помощ и звено за контакт, за да предоставя подкрепа на държавите членки и да допринася за ефективното разпределение на средствата. [Изм. 68]

Член 7

Бюджет

1.  Финансовият пакет за изпълнението на инструмента за периода 2021—2027 г. е 7 087 760 000 EUR по цени за 2018 г. (8 018 000 000 EUR по текущи цени). [Изм. 69]

2.  Финансовият пакет се използва по следния начин:

а)  4 252 833 000 EUR по цени за 2018 г. (4 811 000 000 EUR по текущи цени) са предназначени за програмите, изпълнявани при споделено управление, от които 138 962 000 EUR по цени за 2018 г. (157 200 000 EUR по текущи цени) са предназначени за специалната транзитна схема, посочена в член 16, изпълнявана при споделено управление; [Изм. 70]

б)  2 834 927 000 EUR по цени за 2018 г. (3 207 000 000 EUR по текущи цени) са предназначени за тематичния механизъм. [Изм. 71]

3.  До 0,52 % от финансовия пакет се отпускат за техническа помощ по инициатива на Комисията във връзка с изпълнението на инструмента.

4.  Съгласно съответните разпоредби от споразуменията за асоцииране се изготвят договорености, с които се определят естеството и условията на участието на държавите, асоциирани в изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген. Финансовият принос на тези държави се добавя към общите налични ресурси от бюджета на Съюза, посочени в параграф 1.

Член 8

Общи разпоредби относно изпълнението на тематичния механизъм

1.  Финансовият пакет, посочен в член 7, параграф 2, буква б), се отпуска по гъвкав начин чрез тематичния механизъм, като се използват споделено, пряко и непряко управление съгласно предвиденото в работните програми. Финансирането по линия на тематичния механизъм се използва за неговите компоненти:

а)  специфични действия;

б)  действия на Съюза;

в)  спешно подпомагане.

От финансовия пакет за тематичния механизъм се предоставя подкрепа и за техническа помощ по инициатива на Комисията.

2.  Финансирането по тематичния механизъм е насочено към приоритети с висока добавена стойност за Съюза или се използва за посрещане на неотложни нужди в съответствие с договорените приоритети на Съюза, посочени в приложение II, или за подкрепа на мерките в съответствие с член 20. За подготовката на работните програми Комисията се допитва до организациите, които представляват партньорите на равнището на Съюза, в това число гражданското общество. [Изм. 72]

2a.  Най-малко 20 % от финансирането по тематичния механизъм се предоставя за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква б). [Изм. 73]

3.  Когато финансирането по тематичния механизъм се предоставя на държави членки при пряко или непряко управление, няма да се гарантира, че избраните предоставя финансиране за проекти не са предмет на мотивирано становище на Комисията във връзка с нарушение по член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз, което излага на риск законосъобразността и редовността на разходите или качеството на изпълнение на проектите, когато има доказателства, че тяхната законосъобразност или законосъобразността и редовността на това финансиране, или изпълнението на съответните проекти биха били поставени под въпрос в резултат на мотивирано становище на Комисията във връзка с нарушение по член 258 от ДФЕС. [Изм. 74]

4.  Когато финансирането по тематичния механизъм се изпълнява при споделено управление, за целите на член 18 и член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) …/… [РОР] Комисията прави оценка дали предвидените действия са предмет Комисията прави оценка на предвидените действия, за да гарантира, че няма да се предоставя финансиране за проекти, когато има доказателства, че тяхната законосъобразност или законосъобразността и редовността на тези проекти, или изпълнението им биха били поставени под въпрос в резултат на мотивирано становище на Комисията във връзка с нарушение по член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз, което излага на риск законосъобразността и редовността на разходите или качеството на изпълнение на проектите. [Изм. 75]

4a.  Когато финансирането от тематичния механизъм се предоставя под пряко или непряко управление, Комисията преценява дали предвидените действия не са засегнати от широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в дадена държава членка, което накърнява или има опасност да накърни принципите на добро финансово управление или защита на финансовите интереси на Съюза по начин, който излага на риск законосъобразността и редовността на разходите или изпълнението на проектите. [Изм. 76]

5.  Комисията определя общата сума, която се предоставя за тематичния механизъм от годишните бюджетни кредити в бюджета на Съюза.

6.  Комисията На Комисията се предоставя правомощието да приема решения делегирани актове в съответствие с член 29, за финансиране да разработва работните програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент, за тематичния механизъм, като определя целите и действията, за които да бъде предоставена подкрепа, и посочва сумите за всеки от компонентите на механизма, посочени в параграф 1. В решенията за финансиране се определя, когато това е уместно, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране. [Изм. 77]

7.  След приемането на решението за финансиране, посочено работната програма, посочена в параграф 3 6, Комисията може да измени в съответствие с него нея програмите, изпълнявани при споделено управление. [Изм. 78]

8.  Решенията за финансиране Работните програми могат да бъдат едногодишни или многогодишни и да обхващат един или повече компоненти от тематичния механизъм. [Изм. 79]

Раздел 2

Подкрепа и изпълнение при споделено управление

Член 9

Приложно поле

1.  Настоящият раздел се прилага за частта от финансовия пакет, посочена в член 7, параграф 2, буква а), и за допълнителните ресурси, изпълнявани при споделено управление съгласно решението работните програми на Комисията за тематичния механизъм по член 8. [Изм. 80]

2.  Подкрепата по настоящия раздел се изпълнява при споделено управление съгласно член 63 от Финансовия регламент и Регламент (ЕС) .../... [РОР].

Член 10

Бюджетни ресурси

1.  Ресурсите, посочени в член 7, параграф 2, буква а), се отпускат за националните програми, изпълнявани от държавите членки при споделено управление (наричани по-нататък „програмите“), съгласно следното индикативно разпределение:

а)  3 543 880 000 EUR по цени за 2018 г. (4 009 000 000 EUR по текущи цени) се отпускат на държавите членки съгласно критериите, определени в приложение I; [Изм. 81]

б)  708 953 000 EUR по цени за 2018 г. (802 000 000 EUR по текущи цени) се отпускат на държавите членки за коригиране на разпределените за програмите средства съгласно член 13, параграф 1. [Изм. 82]

2.  Когато посочената в параграф 1, буква б) сума не е разпределена, останалата сума може да бъде добавена към сумата по член 7, параграф 2, буква б).

Член 11

Проценти на съфинансиране

1.  Приносът от бюджета на Съюза не може да надхвърля 75 85 % от общите допустими разходи за даден проект от държави членки, чийто брутен национален доход („БНД“) е под 90 % от средния за Съюза и 75 % от общия размер на допустимите разходи за други държави членки. [Изм. 83]

2.  Приносът от бюджета на Съюза може да бъде увеличен до 90 % от общите допустими разходи за проекти, осъществявани по линия на специфичните действия.

3.  Приносът от бюджета на Съюза може да бъде увеличен до 90 % от общите допустими разходи за действията, изброени в приложение IV.

4.  Приносът от бюджета на Съюза може да бъде увеличен до 100 % от общите допустими разходи за оперативна подкрепа, включително специалната транзитна схема.

5.  Приносът от бюджета на Съюза може да бъде увеличен до 100 % от общите допустими разходи за спешно подпомагане.

6.  В решението на Комисията за одобряване на дадена програма се определят процентът на съфинансиране и максималният размер на подкрепата по този инструмент за видовете действия, посочени в параграфи 1—5.

7.  За всяка специфична цел в решението на Комисията се определя дали процентът на съфинансиране за специфичната цел ще се прилага:

а)  за общия принос, включително публичния и частния, или

б)  само за публичния принос.

Член 12

Програми

1.  Всяка държава членка взема и Комисията вземат нужните мерки, така че приоритетите, към които е насочена нейната националната програма, да отговарят на приоритетите на Съюза и на предизвикателствата пред него в областта на управлението на границите и визите, както и да съответстват напълно на приложимите достижения на правото на Съюза и на договорените приоритети на Съюза и международните задължения на Съюза и държавите членки, произтичащи от международните актове, по които те са страни. Когато определят приоритетите на своите програми, държавите членки следят за това посочените в приложение II мерки за изпълнение да са адекватно застъпени. [Изм. 84]

1a.  Във връзка с това държавите членки определят най-малко 20% от предоставеното им финансиране за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква б). [Изм. 85]

2.  Комисията гарантира, че когато е подходящо, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и когато е подходящо — eu-LISA, eu-LISA, Агенцията на Европейския съюз за основните права и всяка друга компетентна агенция на Съюза са приобщени към разработването на програмите на държавите членки на ранен етап, доколкото това разработване е от компетенциите на агенциите. [Изм. 86]

3.  Тя Комисията се консултира с Европейската агенция за гранична и брегова охрана по проектите на програми със специален акцент върху дейностите, включени в оперативната подкрепа съгласно член 3, параграф 2, буква а), за да се осигурят съгласуваност и взаимно допълване между действията на Агенцията и на държавите членки по отношение на управлението на границите, както и за да се избегне дублиране на финансирането и да се постигне ефективност на разходите. [Изм. 87]

3a.  Комисията се консултира с eu-LISA по проектите на програми със специален акцент върху дейностите, включени в техническата подкрепа съгласно член 3, параграф 2, буква б), за да се осигурят съгласуваност и взаимно допълване между действията на eu-LISA и на държавите членки. [Изм. 88]

4.  Комисията може да приобщи, когато е подходящо, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и когато е подходящо — eu-LISA, eu-LISA, Агенцията на Европейския съюз за основните права и всяка друга компетентна агенция към задачите по мониторинг и оценяване, посочени в раздел 5, особено с цел да се гарантира, че изпълняваните с подкрепата по инструмента действия съответстват на приложимите достижения на правото на Съюза и на договорените приоритети на Съюза. [Изм. 89]

5.  След приемането на препоръки в рамките на приложното поле на настоящия регламент съгласно Регламент (ЕС) № 1053/2013 и след отправянето на препоръки в рамките на оценките на уязвимостта съгласно Регламент (ЕС) 2016/1624 съответната държава членка проучва заедно с Комисията кой е най-подходящият подход за предприемане на действия по тези препоръки с подкрепата по настоящия инструмент.

6.  Когато е уместно, Комисията приобщава Европейската агенция за гранична и брегова охрана, eu-LISA, Агенцията на Европейския съюз за основните права и всяка друга компетентна агенция или орган към проучването на това кой е най-подходящият подход за предприемане на действия по препоръките с подкрепата по настоящия инструмент. [Изм. 90]

7.  При прилагането на параграф 5 съответната държава членка прави изпълнението на мерки за отстраняване на всички установени недостатъци, особено на мерките по отношение на сериозни недостатъци и на оценки, при които е установено несъответствие, приоритет в своята програма.

8.  При необходимост съответната програма се изменя, така че в нея да бъдат отразени препоръките, посочени в параграф 5, както и напредъкът в постигането на междинните цели и целевите стойности, определени в годишните доклади за качеството на изпълнението, посочени в член 27, параграф 2, буква а). В зависимост от въздействието на изменението преразгледаната програма може да бъде бива одобрена от Комисията. [Изм. 91]

9.  В сътрудничество и след консултация с Комисията и Европейската агенция за гранична и брегова охрана съобразно с компетенциите на Агенцията съответната държава членка може да преразпределя ресурси по своята програма, включително ресурсите, програмирани за оперативна подкрепа, с цел да се предприемат действия по препоръките, посочени в параграф 5, които имат финансово отражение.

10.  Когато Преди държава членка да реши да осъществи проекти с трета държава, в трета държава или в по отношение на трета държава с подкрепата по инструмента, тя гарантира, че всички предложени действия от, в или по отношение на тази трета държава са в съответствие с международните задължения на Съюза и на съответната държава членка, както и че изцяло се зачитат правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз. Tази държава членка се консултира с Комисията преди началото на проекта, в това число относно гарантирането на изпълнението на горепосочените условия. [Изм. 92]

11.  Когато държава членка реши по изключение да предприеме действия във или във връзка с трета държава или в трета държава с подкрепата по инструмента, които действия са свързани с мониторинга, откриването и предотвратяването на неразрешени преминавания на границите и с идентифицирането, проследяването и залавянето на съответните лица с цел откриване и предотвратяване на случаите на незаконна неуредена имиграция и трансгранична престъпност и борба с тях или с цел съдействие за защитата и спасяването на живота на мигрантите, тази държава членка се уверява, че е уведомила Комисията за всяко двустранно или многостранно споразумение за сътрудничество с тази трета държава в съответствие с член 20 от Регламент (ЕС) № 1052/2013. Държавите членки гарантират пълно зачитане на принципа на забрана за връщане, в това число при действия, осъществявани в открито море. [Изм. 93]

11a.  Когато държава членка реши да започне проекти заедно, във или във връзка с трета държава в рамките на настоящия инструмент, държавата членка уведомява организациите, които представляват партньорите на национално равнище, както и членовете на управителния комитет в срок от 10 дни. [Изм. 94]

12.  По отношение на оперативното оборудване, включително транспортните средства, и комуникационните системи, необходими за ефективен и сигурен граничен контрол и за операции по издирване и спасяване и закупени с подкрепата по настоящия инструмент, се прилага следното: [Изм. 95]

а)  преди да започнат процедурите за закупуване на оперативно оборудване, включително на транспортни средства, и на комуникационни системи с подкрепата по инструмента, държавите членки се уверяват, че това оборудване отговаря на стандартите, установени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, ако съществуват такива стандарти, и проверяват с нея своята техническа спецификация с цел да се осигури оперативна съвместимост на активите, използвани от европейската гранична и брегова охрана;

б)  всяко широкомащабно оперативно оборудване за управление на границите, като например въздушни и морски транспортни средства и средства за наблюдение, закупено от държавите членки, се регистрира във фонда от техническо оборудване на Европейската агенция за гранична и брегова охрана с цел предоставяне на тези активи на разположение съгласно член 39, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2016/1624;

в)  държавите членки могат да решат да закупят оборудване за многоцелеви морски операции, за които се предоставя подкрепа по инструмента, при условие че, когато се експлоатира от съответните национални органи, това оборудване се използва в операции по наблюдение на границите през поне 60 % от общия период на употреба за национални цели в рамките на една година. Това оборудване се регистрира във фонда от техническо оборудване на Европейската агенция за гранична и брегова охрана с цел предоставяне на тези активи на разположение съгласно член 39, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2016/1624;

г)  за да се съдейства за съгласуваното планиране за развитие на способностите по отношение на европейската гранична и брегова охрана и за евентуалното съвместно възлагане на обществени поръчки, в рамките на докладването съгласно член 27 държавите членки уведомяват Комисията за наличното многогодишно планиране за оборудването, което се очаква да бъде закупено с подкрепата по инструмента. Комисията предава тази информация на Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

Когато държавите членки изпълняват дейности по този инструмент, свързани с наблюдението на морските граници, те отделят особено внимание на своите международни задължения по отношение на търсенето и спасяването по море и за тази цел имат право да използват оборудването и системите, посочени в букви а) — г) от настоящия параграф. [Изм. 96]

13.  Обучението в областта на управлението на границите, провеждано с подкрепата по настоящия инструмент, се основава на съответните хармонизирани европейски стандарти за образование и общи стандарти за обучение за гранична и брегова охрана, които са с гарантирано качество, както и на относимото съюзно и международно право, в това число по отношение на основните права, достъпа до международна закрила и относимото морско право. [Изм. 97]

14.  По-специално държавите членки изпълняват действията, изброени в приложение IV. За да може да се реагира на непредвидени или нови обстоятелства и за да се осигури ефективното изпълнение на финансирането, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29, с които да изменя приложение IV.

15.  Програмирането, посочено в член 17, параграф 5 от Регламент (ЕС) ..../... [РОР], се основава на видовете интервенции, посочени в таблица 1 от приложение VI Всяка програма определя за всяка специфична цел видовете интервенции в съответствие с таблица 1 от приложение VI и индикативна разбивка на програмираните средства по вид интервенция или област на подпомагане. [Изм. 98]

Член 13

Междинен преглед

-1.  Програмите подлежат на междинен преглед и оценка в съответствие с член 26. [Изм. 99]

1.  През До края на 2024 г. Комисията, след като информира Европейския парламент, разпределя за програмите на съответните държави членки допълнителната сума, посочена в член 10, параграф 1, буква б), съгласно критериите, определени в приложение I, точка 1, буква в) и точки 2—11. Това разпределяне се основава на последните налични статистически данни, отнасящи се до критериите, определени в приложение I, точка 1, буква в) и точки 2—11. Финансирането е в сила от календарната 2025 г. [Изм. 100]

2.  Ако държава членка не е подала заявления за междинно плащане съгласно член 85 от Регламент (ЕС) …/… [РОР] за най-малко 10 30 % от първоначално разпределената сума за дадена програма, посочена в член 10, параграф 1, буква а), тя няма право да получи за своята програма допълнителната сума по параграф 1. [Изм. 101]

2a.   Параграф 2 се прилага само ако съответната регулаторна рамка и свързани актове са в сила към 1 януари 2022 г. [Изм. 102]

3.  Когато е подходящо, При разпределението на средствата по тематичния механизъм за периода от 2025 г. нататък се вземат предвид реализираният напредък по постигането на междинните цели от рамката за качество на изпълнението, посочена в член 12 от Регламент (ЕС) …/… [РОР], и установените недостатъци при изпълнението. [Изм. 103]

Член 14

Специфични действия

1.  Специфични действия са транснационални или национални проекти, съответстващи на които съдържат добавена стойност за Съюза в съответствие с целите на настоящия регламент, за които една, няколко или всички държави членки могат да получат допълнително финансиране за своите програми. [Изм. 104]

2.  В допълнение към отпуснатата им сума, изчислена съгласно член 10, параграф 1, държавите членки могат да получават финансиране за специфични действия, при условие че впоследствие то бъде заделено за такива действия в програмата и се използва за постигането на целите на настоящия регламент.

3.  Това финансиране не може да се използва за други действия, предвидени в програмата, освен при надлежно обосновани обстоятелства и след одобрение от Комисията чрез изменение на програмата.

Член 15

Оперативна подкрепа

1.  Оперативната подкрепа е част от средствата, отпуснати на държава членка, която може да се използва в подкрепа на публичните органи, отговарящи за изпълнението на задачи и услуги, които представляват обществена услуга за Съюза.

2.  Всяка държава членка може да използва до 30 % от сумата, отпусната по инструмента за нейната програма, за финансиране на оперативната подкрепа за публичните органи, отговарящи за изпълнението на задачите и услугите, които представляват обществена услуга за Съюза.

3.  Държавите членки, които използват оперативна подкрепа, спазват достиженията на правото на Съюза в областта на границите и визите. [Изм. 105]

4.  Държавите членки обосновават използването на оперативна подкрепа за постигането целите на настоящия регламент в програмата и в годишните доклади за качеството на изпълнението по член 27. Преди да одобри програмата и след като се консултира с Европейската агенция за гранична и брегова охрана в рамките на компетенциите на Агенцията съгласно член 12, параграф 3, Комисията оценява първоначалната ситуация в държавите членки, заявили намерение да използват оперативна подкрепа, като взема предвид предоставената от тези държави членки информация и когато е приложимо — наличната информация в контекста на оценките по Шенген и оценките на уязвимостта, включително препоръките, направени вследствие на тези оценки.

5.  Без да се засяга член 4, параграф 3, буква в), оперативната подкрепа се съсредоточава върху специфичните задачи и услуги допустимите действия, посочени в приложение VII. [Изм. 106]

6.  За да може да се реагира на непредвидени или нови обстоятелства и за да се осигури ефективното изпълнение на финансирането, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29, с които да изменя специфичните задачи и услуги допустимите действия, посочени в приложение VII. [Изм. 107]

Член 16

Оперативна подкрепа за специалната транзитна схема

1.  По инструмента се предоставя подкрепа, с която да се компенсират несъбраните такси за визи, издадени за транзитно преминаване, и допълнителните разходи, направени при прилагането на схемата, състояща се от документа за улеснен транзит (FTD) и документа за улеснен транзит с влак (FRTD), съгласно Регламент (ЕО) № 693/2003 и Регламент (ЕО) № 694/2003.

2.  Ресурсите, отпуснати на Литва за специалната транзитна схема съгласно член 7, параграф 2, буква а), се предоставят като допълнителна оперативна подкрепа за Литва по допустимите действия за оперативна подкрепа в рамките на програмата, посочени в приложение VII.

3.  Чрез дерогация от член 15, параграф 2 Литва може да използва отпуснатата ѝ сума по член 7, параграф 2, буква а), за да финансира оперативната подкрепа в допълнение към сумата, определена в член 15, параграф 2.

4.  Комисията и Литва правят преглед на прилагането на настоящия член в случай на промени, които имат въздействие върху съществуването или функционирането на специалната транзитна схема.

Раздел 3

Подкрепа и изпълнение при пряко и непряко управление

Член 17

Приложно поле

Подкрепата по настоящия раздел се изпълнява пряко от Комисията в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент или непряко — в съответствие с буква в) от посочения член и параграф.

Член 18

Действия на Съюза

1.  Действията на Съюза са транснационални проекти или проекти от особен интерес за Съюза, съответстващи на целите на настоящия регламент.

2.  По инициатива на Комисията инструментът може да се използва за финансиране на действия на Съюза, свързани с целите, посочени в член 3 от настоящия регламент, както и в съответствие с приложения II и III.

3.  С действията на Съюза може да се предоставя финансиране под всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, и по-специално безвъзмездни средства, награди и обществени поръчки. С тях може да се предоставя финансиране и под формата на финансови инструменти в рамките на операции за смесено финансиране.

4.  Безвъзмездните средства, изразходвани при пряко управление, се отпускат и управляват в съответствие с [Дял VIII] от Финансовия регламент.

5.  Комитетът за оценка, който оценява предложенията, може да бъде съставен от външни експерти.

6.  Вноските във взаимен застрахователен механизъм могат да покрият риска, свързан със събирането на дължими от получателите средства, и се смятат за достатъчна гаранция съгласно Финансовия регламент. Прилагат се разпоредбите, установени в [член X] от Регламент (ЕС) …/…[приемник на Регламента относно Гаранционния фонд].

Член 19

Операции за смесено финансиране

Операциите за смесено финансиране по настоящия инструмент се изпълняват в съответствие с [Регламента за InvestEU] и [дял X] от Финансовия регламент. [Изм. 108]

Член 20

Техническа помощ на равнището на Комисията

По инструмента може да се предоставя подкрепа за мерки за техническа помощ, изпълнявани по инициатива на Комисията или от нейно име. За тези мерки може да се предоставя финансиране Тези мерки, а именно подготовителни стъпки, мониторинг, контрол, одит, оценка и всички действия за административна и техническа помощ, необходими за изпълнението на настоящия регламент, и по целесъобразност, заедно с трети държави, могат да бъдат финансирани в размер на 100 %. [Изм. 109]

Член 21

Одити

Одитите относно използването на приноса от Съюза, проведени от лица или субекти, включително различни от тези, на които институции или органи на Съюза са възложили извършването на одити, съставляват основата на общата увереност по член 127 от Финансовия регламент.

Член 22

Информация, комуникация и публичност

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза, и по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях, като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително насърчават действията и резултатите от тях, като предоставят последователна, ефективна и съдържателна информация на различни видове съответна публика, включително медиите и обществеността на съответните езици. За да се гарантира видимостта на финансирането от Съюза, получателите на финансиране от Съюза се позовават на неговия произход при комуникацията си по въпроса. За тази цел получателите гарантират, че всички съобщения до медиите и обществеността съдържат емблемата на Съюза и изрично посочват финансовата подкрепа на Съюза. [Изм. 110]

2.  За да достигне възможно най-широка публика, Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на прилагането на настоящия инструмент, действията по него и неговите резултати. По-специално Комисията публикува информация относно разработването на годишните и многогодишните програми на тематичния механизъм. Комисията публикува също така списък с операции, избрани за подпомагане в рамките на тематичния механизъм, на общественодостъпен уебсайт и актуализира този списък най-малко веднъж на тримесечие. Финансовите ресурси, отпуснати за инструмента, допринасят също така за институционалната комуникация относно изпълнението на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите на настоящия регламент. По-специално Комисията може да насърчава най-добри практики и обмен на информация относно прилагането на инструмента. [Изм. 111]

2a.  Комисията публикува посочената в параграф 2 информация в отворени, машинночетими формати, както е определено в член 5, параграф 1 от Директива № 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(54), което позволява данните да бъдат сортирани, търсени, извличани, сравнявани и повторно използвани. Възможно е данните да се сортират по приоритет, специфична цел, общо допустими разходи за операциите, общи разходи по проектите, общи разходи на процедурите за възлагане на обществени поръчки, име на бенефициер и име на изпълнител по договор. [Изм. 112]

2б.   Държавите членки трябва да изпращат на Комисията информация относно разработването на програмите за споделено управление с цел да бъде публикувана на нейния уебсайт. [Изм. 113]

Раздел 4

Подкрепа и изпълнение при споделено, пряко и непряко управление

Член 23

Спешно подпомагане

1.  По настоящия инструмент се предоставя Комисията може да реши по изключение да предостави финансово подпомагане за посрещане на неотложните и специфични нужди при възникване нужди в случай на надлежно обоснована извънредна ситуация и като крайна мярка. Тези ситуации могат да се дължат на неотложен и извънреден натиск, в която голям или несъразмерен брой граждани на трети държави преминават или се очаква да преминат външните граници на една или повече държави членки, и по-специално в граничните участъци, за които е установено, че степента на въздействие застрашава функционирането на цялото Шенгенско пространство, или при възникване на всяка друга надлежно обоснована извънредна ситуация на неотложен и извънреден натиск, налагаща неотложни действия по външните граници и попадаща в приложното поле на настоящия регламент, която налага да се предприемат незабавни действия. Комисията информира без отлагане Европейския парламент и Съвета. [Изм. 114]

2.  Спешното подпомагане може да бъде под формата на безвъзмездни средства, предоставени пряко на децентрализираните агенции.

3.  Спешното подпомагане може да бъде отпуснато за програми на държавите членки в допълнение към отпуснатите им средства, изчислени съгласно член 10, параграф 1, при условие че впоследствие то бъде заделено целево в програмата. Това финансиране не може да се използва за други действия, предвидени в програмата, освен при надлежно обосновани обстоятелства и след одобрение от Комисията чрез изменение на програмата.

4.  Безвъзмездните средства, изразходвани при пряко управление, се отпускат и управляват в съответствие с [Дял VIII] от Финансовия регламент.

4a.  Когато е необходимо за изпълнение на действието, спешното подпомагане може да покрива разходи, направени преди датата на подаване на заявлението за отпускане на безвъзмездни средства или на искането за подпомагане, но не по-рано от 1 януари 2021 г. [Изм. 115]

4б.  Спешното подпомагане се предоставя при пълно спазване на достиженията на правото на Съюза и международните задължения на Съюза и на държавите членки, произтичащи от международните инструменти, по които те са страни. [Изм. 116]

Член 24

Кумулативно, допълващо и комбинирано финансиране

1.  За действие, за което е предоставен принос по инструмента, може да бъде предоставян и принос по която и да било друга програма на Съюза, включително фондовете под споделено управление, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. За всеки принос от програма на Съюза към действието се прилагат правилата на съответната програма. Кумулативното финансиране не може да превишава общия размер на допустимите разходи за действието, а подкрепата от различните програми на Съюза може да бъде изчислена пропорционално в съответствие с документите, в които се определят условията за предоставяне на подкрепата. Приносите за действия в рамките на настоящия инструмент от други програми на Съюза се отбелязват по целесъобразност в работните програми на Комисията или в националните програми и годишните доклади за качеството на изпълнението. [Изм. 117]

2.  Действия, които са Операции, получили сертификата „Печат за високи постижения“ или отговарят на следните кумулативни съпоставими условия: [Изм. 118]

а)  оценени са в рамките на покана за представяне на предложения по инструмента;

б)  отговарят на минималните изисквания за качество по въпросната покана за представяне на предложения;

в)  не могат да бъдат финансирани по тази покана за представяне на предложения поради бюджетни ограничения;

могат да получават подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд+ или Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони съгласно член 67, параграф 5 от Регламент (ЕС) …/… [РОР] и член 8 от Регламент (ЕС) …/… [финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика] структурните фондове на Съюза, при условие че тези действия отговарят на целите на съответната програма. Прилагат се правилата на фонда или инструмента, по който се предоставя подкрепата. [Изм. 119]

Раздел 5

Мониторинг, докладване и оценка

Подраздел 1

Общи разпоредби

Член 25

Мониторинг и докладване

1.  В съответствие със задължението си за докладване поне веднъж годишно съгласно член 41, параграф 3, буква з), подточки i) и iii) от Финансовия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета информация относно качеството на изпълнението съгласно приложение V. [Изм. 120]

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29, с които да изменя приложение V, за да бъдат извършени необходимите корекции в информацията относно качеството на изпълнението, която се представя на Европейския парламент и на Съвета.

3.  Показателите, които следва да бъдат използвани за докладване относно напредъка, реализиран по инструмента по отношение на постигането на целите на настоящия регламент, са посочени в приложение VIII. По отношение на показателите за крайния продукт за базовите стойности се задава нула. Междинните цели, определени за 2024 г., и целевите стойности, определени за 2029 г., са кумулативни. За ресурси при споделено управление се използват общи показатели. При поискване, получените от Комисията данни относно показателите за крайния продукт и за резултата се предоставят на разположение на Европейския парламент и на Съвета. [Изм. 121]

4.  Системата за отчитане на качеството на изпълнението трябва да гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза и когато е приложимо — на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.

5.  За да се осигури ефикасна оценка на напредъка, реализиран по инструмента по отношение на постигането на целите му, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29, с които да изменя приложение VIII с цел да преразгледа и допълни показателите, когато това е необходимо, и с които да допълва настоящия регламент с разпоредби за създаването на рамка за мониторинг и оценка, включително относно информацията, която трябва да бъде предоставена от държавите членки.

5a.  За ресурсите при споделено управление мониторингът и докладването се основават на видовете интервенции, посочени в приложение VI. На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 29 за преодоляване на непредвидени или нови обстоятелства или за да осигури ефективното изпълнение на финансирането. [Изм. 122]

5б.  Комисията обръща специално внимание на мониторинга на действията от, в или по отношение на трети държави в съответствие с член 5 и член 12, параграфи 10 и 11. [Изм. 123]

Член 26

Оценка

1.  Комисията извършва До 31 декември 2024 г. Комисията представя междинна оценка и ретроспективна оценка на изпълнението на настоящия регламент, включително на осъществените по линия на инструмента действия. Междинната оценка разглежда ефективността, ефикасността, опростяването и гъвкавостта на Фонда. По-конкретно тя включва оценка на: [Изм. 124]

a)  напредъка по постигането на целите на настоящия регламент, като взема под внимание цялата релевантна информация, която е налична, и по-специално годишните доклади за качеството на изпълнението, предоставяни от държавите членки съгласно член 30, и показателите за крайния продукт и за резултата, посочени в приложение VIII; [Изм. 125]

б)  добавената стойност на действията и операциите на Съюза, осъществени по линия на инструмента; [Изм. 126]

в)  приноса на инструмента за преодоляване на съществуващите и възникващите предизвикателства по външните граници, за разработване на обща визова политика и за използването на инструмента за справяне с недостатъците, установени от механизма за оценка по Шенген и оценката на уязвимостта; [Изм. 127]

г)  актуалността и целесъобразността на мерките за изпълнение, посочени в приложение II, и действията, посочени в приложение III; [Изм. 128]

д)  взаимното допълване и съгласуваността между действията, подкрепяни по настоящия инструмент и подкрепата, предоставяна от други фондове на Съюза. [Изм. 129]

Междинният преглед взема под внимание резултатите от ретроспективната оценка относно дългосрочното въздействие на предходния инструмент за финансово подпомагане за външните граници и визите, част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г. [Изм. 130]

1a.  До 31 януари 2030 г. Комисията извършва ретроспективна оценка. До същата дата Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка. Ретроспективната оценка включва оценка на елементите, посочени в параграф 1. Във връзка с това, по-дългосрочните последици от инструмента се оценяват с оглед включването им в решение за евентуално подновяване или изменение на последващ фонд. [Изм. 131]

2.  Междинната и ретроспективната оценка се извършват своевременно, така че да послужат в процеса на вземане на решения, съобразно сроковете, посочени в член 40 14 от Регламент (ЕС) …/… [РОР] настоящия регламент. [Изм. 132]

2a.  В междинния си преглед и в ретроспективната си оценка Комисията обръща особено внимание на оценката на действията, извършени от, във или по отношение на трети държави в съответствие с член 5 и член 12, параграфи 10 и 11. [Изм. 133]

Подраздел 2

Правила при споделено управление

Член 27

Годишни доклади за качеството на изпълнението

1.  До 15 февруари 2023 г. и до същата дата на всяка следваща година до 2031 г. включително държавите членки представят на Комисията годишния доклад за качеството на изпълнението, посочен в член 36, параграф 6 от Регламент (ЕС) ..../...[РОР]. Докладът, който се представя през 2023 г., обхваща изпълнението на програмата до 30 юни 2022 г. Държавите членки публикуват тези доклади на специален уебсайт и ги изпращат на Европейския парламент и на Съвета. [Изм. 134]

2.  Годишният доклад за качеството на изпълнението съдържа по-специално информация за:

а)  напредъка в изпълнението на програмата и в постигането на междинните цели и на целевите стойности въз основа на последните кумулативни данни съгласно изискването в член 37 от Регламент (ЕС) ..../... [РОР], предоставени на Комисията; [Изм. 135]

aa)  разбивката на годишните счетоводни отчети за националната програма по събиране на вземания, предварително финансиране на крайни бенефициери и разходи, които действително са били направени; [Изм. 136]

б)  всякакви въпроси, които засягат качеството на изпълнението изпълнение на програмата, и предприетите за тяхното разрешаване действия, включително мотивирани становища, издадени от Комисията във връзка с производство за установяване на нарушение съгласно член 258 от ДФЕС; [Изм. 137]

в)  взаимното допълване, координацията и съгласуваността между действията, подкрепяни чрез инструмента, и подкрепата, предоставяна от други фондове на Съюза, и по-специално от фондовете по-конкретно инструментите за външно финансиране на Съюза и другите фондове, предоставящи финансиране в трети държави или свързани с трети държави; [Изм. 138]

г)  приноса на програмата за прилагането на съответните достижения на правото на Съюза и планове за действие;

га)  спазване на изискванията в областта на основните права; [Изм. 139]

д)  изпълнението на действията за комуникация и видимост;

е)  изпълнението на благоприятстващите условия и тяхното прилагане за целия програмен период;

еа)  изпълнението на проекти в трета държава или по отношение на трета държава. [Изм. 140]

3.  Комисията може да направи коментари по годишния доклад за качеството на изпълнението в срок до два месеца от датата на неговото получаване. Ако Комисията не представи коментари в този срок, докладът се счита за приет. След приемането му Комисията предоставя на разположение на Европейския парламент и на Съвета обобщения на годишните доклади за качеството на изпълнението и публикува посочените обобщения на годишните доклади за качеството на изпълнението на специален уебсайт. [Изм. 141]

4.  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия член, Комисията приема акт за изпълнение, с който се установява образец на годишния доклад за качеството на изпълнението. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 30, параграф 2.

Член 28

Мониторинг и докладване

1.  Мониторингът и докладването съгласно дял IV от Регламент (ЕС) ..../... [РОР] се основават на видовете интервенции, посочени в таблици 1, 2 и 3 от приложение VI. За да може да се реагира на непредвидени или нови обстоятелства и за да се осигури ефективното изпълнение на финансирането, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29, с които да изменя приложение VI.

2.  Общите показатели се използват в съответствие с член 12, параграф 1, член 17 и член 37 от Регламент (ЕС) .../... [РОР]. [Изм. 142]

ГЛАВА III

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 29

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 8, 12, 15, 25 и 28, се предоставя на Комисията до 31 декември 2028 г. [Изм. 143]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 8, 12, 15, 25 и 28, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. [Изм. 144]

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно членове 8, 12, 15, 25 и 28, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета. [Изм. 145]

Член 30

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитет за координация на фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управлението на границите и за визите. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.  Когато Комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акта за изпълнение. Това не се прилага за акта за изпълнение, посочен в член 27, параграф 4. [Изм. 146]

Член 31

Преходни разпоредби

1.  Настоящият регламент не засяга продължаването или изменението на съответните действия по инструмента за външните граници и визите, създаден с Регламент (ЕС) № 515/2014 като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г., който продължава да се прилага за тези действия до тяхното приключване.

2.  Финансовият пакет за инструмента може да обхваща и разходи за техническа и административна помощ, необходими, за да се гарантира преходът между инструмента и мерките, приети по неговия предшественик — инструмента за външните граници и визите, създаден с Регламент (ЕС) № 515/2014 като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г.

Член 32

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в ....

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Критерии за разпределянето на средства за програмите при споделено управление

1.  Наличните ресурси, посочени в член 10, се разпределят между държавите членки, както следва:

а)  всяка държава членка получава от инструмента фиксирана сума в размер на 5 000 000 EUR само в началото на програмния период;

б)  сума в размер на 157 200 000 EUR за специалната транзитна схема, която се разпределя на Литва само в началото на програмния период; и

в)  останалите ресурси, посочени в член 10, се разпределят въз основа на следните критерии:

30 % за външните сухопътни граници;

35 % за външните морски граници;

20 % за летищата;

15 % за консулските служби.

2.  Наличните ресурси съгласно параграф 1, буква в) за външните сухопътни и външните морски граници се разпределят между държавите членки, както следва:

а)  70 % за дължината на външните сухопътни и външните морски граници, които се изчисляват въз основа на тегловни коефициенти за всеки конкретен участък съгласно Регламент (ЕС) № 1052/2013(55), определен в съответствие с параграф 11; и

б)  30 % за работното натоварване на външните им сухопътни и външните им морски граници, както е определено съгласно параграф 7, буква а).

3.  Тегловният коефициент, посочен в параграф 2, буква а), се определя от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в съответствие с параграф 11.

4.  Наличните ресурси съгласно параграф 1, буква в) за летищата се разпределят между държавите членки в съответствие с работното натоварване на техните летища, както е определено съгласно параграф 7, буква б).

5.  Наличните ресурси съгласно параграф 1, буква в) за консулските служби се разпределят между държавите членки, както следва:

а)  50 % за броя консулски служби (с изключение на почетните консулства) на държавите членки в държавите, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета(56), и

б)  50 % за натоварването във връзка с управлението на визовата политика в консулските служби на държавите членки в държавите, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 539/2001, както е определено съгласно параграф 7, буква в) от настоящото приложение.

6.  За целите на разпределението на ресурсите съгласно параграф 1, буква в) „външни морски граници“ означава външната граница на териториалното море на държавите членки, както е определена съгласно член 4 и член 16 от Конвенцията на ООН по морско право. В случаите обаче, когато е необходимо провеждане на регулярни широкомащабни операции с оглед предотвратяване на незаконна миграция неуредена имиграция или незаконно неуредено влизане, това понятие се отнася за външната граница на зоните с висока степен на заплаха. Това определение на „външни морски граници“ се определя, като се отчитат оперативните данни през последните две години, предоставени от съответните държави членки. Това определение се използва само за целите на настоящия регламент. [Изм. 147]

7.  За целите на първоначалното разпределение на финансирането оценката на работното натоварване се основава на последните средни стойности. обхващащи предходните 36 месеца, които са налични към датата на прилагане на настоящия регламент. За целите на междинния преглед оценката на работното натоварване се основава на последните средни стойности. обхващащи предходните 36 месеца, които са налични към момента на извършване на междинния преглед през 2024 г. Оценката на работното натоварване се основава на следните фактори:

а)  на външните сухопътни и външните морски граници:

(1)  70 60 % за броя на лицата, преминаващи външните граници на определените гранично-пропускателни пунктове; [Изм. 148]

(2)  30 20 % за броя граждани на трети държави, получили отказ за влизане на външната граница; [Изм. 149]

(2a)  20% за броя лица, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството и чиито молби са обработени съгласно процедурата на границата, посочена в член 43 от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(57). [Изм. 150]

б)  на летищата:

(1)  70 % за броя на лицата, преминаващи външните граници на определените гранично-пропускателни пунктове;

(2)  30 % за броя граждани на трети държави, получили отказ за влизане на външната граница;

в)  в консулските служби:

броя на молбите за виза за кратък престой или за летищен транзит.

8.  Референтните стойности за броя на консулските служби, посочени в параграф 5, буква а), се изчисляват съгласно информацията, съдържаща се в приложение 28 към Решение C(2010) 1620 на Комисията от 19 март 2010 г. за създаване на Наръчник за обработване на заявления за издаване на визи и промяна в издадени визи.

Когато държави членки не са предоставили съответната статистика, се използват последните налични данни за тези държави членки. Когато няма налични данни за държава членка или държавата членка не предостави такава информация в рамките на две последователни години, референтната стойност е нула. [Изм. 151]

9.  За референтни стойности на работното натоварване, посочено:

а)  в параграф 7, буква a), подточка 1 и буква б), подточка 1, се приемат последните статистически данни, предоставени от държавите членки в съответствие с правото на Съюза;

б)  в параграф 7, буква a), подточка 2 и буква б), подточка 2, се приемат последните статистически данни, осигурени от Комисията (Евростат) въз основа на данните, предоставени от държавите членки в съответствие с правото на Съюза;

в)  в параграф 7, буква в), се приемат последните статистически данни относно визите, публикувани от Европейската комисия в съответствие с член 46 от Визовия кодекс(58).

г)  Когато държави членки не са предоставили съответната статистика, се използват последните налични данни за тези държави членки. Когато няма налични данни за държава членка или държавата членка не предостави такава информация в рамките на две последователни години, референтната стойност е нула. [Изм. 152]

10.  Европейската агенция за гранична и брегова охрана предоставя на Комисията доклад за разпределението на ресурсите по отношение на външните сухопътни граници, външните морски граници и летищата, както е посочено в параграф 1, буква в). Комисията предоставя обществен достъп до доклада. [Изм. 153]

11.  За целите на първоначалното разпределение докладът, посочен в параграф 10, установява средното ниво на заплаха за въздействие върху всеки граничен участък, като се основава на последните средни стойности, обхващащи предходните 36 месеца, които са налични към датата на прилагане на настоящия регламент. За целите на междинния преглед докладът, посочен в параграф 10, установява средното ниво на заплаха за въздействие върху всеки граничен участък, като се основава на последните средни стойности, обхващащи предходните 36 месеца, които са налични към момента на извършване на междинния преглед през 2024 г. Той определя следните специфични тегловни коефициенти за всеки участък, като прилага нивата на заплаха въздействие, определени в Регламент (ЕС) № 1052/2013: [Изм. 154]

а)  коефициент 0,5 за малка заплаха равнище на слабо въздействие; [Изм. 155]

б)  коефициент 3 за средна заплаха равнище на средно въздействие; [Изм. 156]

в)  коефициент 5 за голяма заплаха равнище на силно въздействие; [Изм. 157]

г)  коефициент 8 за критична заплаха. [Изм. 158]

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Мерки за изпълнение

1.  Инструментът допринася за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква а), като се съсредоточава върху следните мерки за изпълнение:

а)  подобряване на граничния контрол в съответствие с член 4, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/1624:

i.  засилване на капацитета за извършване на проверки и наблюдение по външните граници, включително мерки улесняване на законното преминаване на границата и по целесъобразност мерки, свързани с за предотвратяване и разкриване на трансгранични престъпления, като контрабанда на мигранти, трафик на хора и тероризъм, и мерки, свързани с насочване на лица, които се нуждаят от международна закрила или желаят да кандидатстват за такава; [Изм. 159]

ii.  подкрепа на търсенето и спасяването в контекста на извършване на наблюдение на границите в открито море; [Изм. 160]

iii.  осъществяване на технически и оперативни мерки в рамките на шенгенското пространство, които са свързани с граничния контрол, при условие че тези мерки не застрашават свободното движение; [Изм. 161]

iv.  извършване на анализ на рисковете за вътрешната сигурност и анализи на заплахите, които могат да повлияят на функционирането и сигурността на външните граници;

v.  подкрепа, в рамките на приложното поле на настоящия регламент, на държавите членки, изправени пред съществуващ или потенциален несъразмерно голям миграционен натиск по външните граници на ЕС извънредна ситуация, посочена в член 23, включително чрез укрепване на техническия и оперативния капацитет, както и чрез разполагането на екипи за съдействие в управлението на миграцията в „горещи точки“. [Изм. 162]

б)  допълнително развитие на европейската гранична и брегова охрана чрез общо изграждане на общ капацитет, съвместно възлагане на обществени поръчки, установяване на общи стандарти и други мерки за рационализиране на сътрудничеството и координацията между държавите членки и Европейската агенция за с оглед на допълнително развитие на Европейската гранична и брегова охрана; [Изм. 163]

в)  засилване на междуведомственото сътрудничество на национално равнище между националните органи, които отговарят за граничния контрол или за задачи, извършвани по границите, както и на равнището на ЕС — между държавите членки, или между държавите членки, от една страна, и съответните органи, служби и или агенции на Съюза или трети държави, включително агенции, отговарящи за външната дейност, от друга страна; [Изм. 164]

г)  гарантиране на еднаквото прилагане на достиженията на правото на ЕС в областта на външните граници, включително чрез изпълнението на препоръките от механизми за контрол на качеството, като механизма за оценка по Шенген в съответствие с Регламент (ЕС) № 1053/2013, оценки на уязвимостта в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1624 и националните механизми за контрол на качеството;

д)  създаване, функциониране и поддръжка на онези широкомащабни информационни системи, които вече уредени от правото на Съюза, в областта на управлението на границите, включително оперативната съвместимост на тези информационни системи и тяхната комуникационна инфраструктура, както и действия за подобряване на качеството на данните и предоставянето на информация; [Изм. 165]

да)  повишен капацитет за предоставяне на помощ на бедстващи в морето лица, по-специално подпомагане на операции по издирване и спасяване; [Изм. 166]

дб)  подкрепа на търсенето и спасяването в контекста на извършване на наблюдение на границите в открито море. [Изм. 167]

2.  Инструментът допринася за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква б), като се съсредоточава върху следните мерки за изпълнение:

а)  осигуряване на ефикасни и удобни за клиента услуги на кандидатите за визи, като едновременно с това се запазят сигурността и целостта на визовата процедура, с особено внимание към уязвимите лица и децата; [Изм. 168]

aa)  подкрепа за държавите членки за издаването на види, включително на визи с ограничена териториална валидност, издадени по причини от хуманитарен характер, по съображения от национален интерес или по силата на международни задължения, както и за бенефициери на програми на Съюза за презаселване или на мерки за преместване, както и за цялостното привеждане в съответствие с достиженията на правото на Съюза в областта на визите; [Изм. 169]

б)  гарантиране на еднаквото прилагане на достиженията на правото на Съюза относно визите, включително по-нататъшното развитие и модернизация на общата визова политика;

в)  развитие на различни форми на сътрудничество между държавите членки по отношение на обработването на визите;

г)  създаване актуализиране, функциониране и поддръжка на широкомащабни информационни системи в областта на общата визова политика, включително оперативната съвместимост на тези информационни системи и тяхната комуникационна инфраструктура. [Изм. 170]

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Обхват на подкрепата

1.  В рамките на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква а), инструментът подкрепя по-специално следното:

а)  инфраструктури, сгради, системи и услуги, необходими на граничните контролно-пропускателни пунктове, в „горещите точки“ и за наблюдението на границата между граничните контролно-пропускателни пунктове с оглед на предотвратяването и справянето с неразрешеното преминаване на граници, незаконната неуредената имиграция и трансграничната престъпност по външните граници, както и за да се гарантира безпрепятствено движение на законно пътуващите и ефективно управление на миграционните потоци, в това число мерки, свързани с насочване на лица, които се нуждаят от международна закрила или желаят да кандидатстват за такава, като същевременно винаги се гарантира достойно третиране на засегнатите лица; [Изм. 171]

б)  оперативно оборудване, включително транспортни средства, и комуникационни системи, необходими за ефективен и сигурен граничен контрол, в съответствие със стандартите, разработени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, когато са налице такива стандарти;

в)  обучение в областта на европейското интегрирано управление на границите или принос към развитието в същата област, като се вземат предвид оперативните нужди и, анализът на риска и предизвикателствата, определени в специфичните за всяка държава препоръки, при пълно зачитане на основните права от страна на всички тях; [Изм. 172]

г)  командироване на служители за връзка в трети държави, както е определено в Регламент (ЕС) №.../... [новия Регламент за служителите за връзка](59), и командироване на гранични служители и други съответни експерти в държави членки или от държава членка в трета държава, укрепване на сътрудничеството и оперативния капацитет на мрежи от експерти или служители за връзка, както и обмен на най-добри практики и засилване на капацитета на европейските мрежи за оценка, насърчаване, подпомагане и разработване на политиките на Съюза; [Изм. 173]

д)  проучвания, пилотни проекти и други съответни действия, целящи изпълнението или развитието на европейското интегрирано управление на границите, включително мерки, целящи развитието на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, като например изграждане на общ капацитет, съвместно възлагане на обществени поръчки, установяване на общи стандарти и други мерки за рационализиране на сътрудничеството и координацията между Европейската агенция за гранична и брегова охрана и държавите членки, както и мерки, свързани с насочването на лица, които се нуждаят от международна закрила или желаят да кандидатстват за такава; [Изм. 174]

е)  действия за разработването на иновативни методи или внедряването на нови технологии с потенциал за пренасяне в други държави членки, и по-специално внедряването на резултатите от научноизследователски проекти в областта на сигурността, когато то е определено от Европейската агенция за гранична и брегова охрана на основание член 37 от Регламент (ЕС) 2016/1624 като допринасящо за развитието на оперативните способности на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. С тези иновативни методи и с тези нови технологии се зачитат напълно основните права и правото на защита на личните данни; [Изм. 175]

ж)  дейностите по подготовката подготвителните стъпки, наблюдението, административните и технически дейности, необходими за изпълнението на политиките в областта на външните граници, включително за укрепване на управлението на Шенгенското пространство, чрез разработване и въвеждане на механизма за оценка, създаден с Регламент (ЕС) № 1053/2013 с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген и Кодекса на шенгенските граници, включително разходите за командироване на експертите на Комисията и на държавите членки, които участват в посещения на място, както и мерки, за да се изпълнят препоръки, изготвени след оценки на уязвимостта, извършени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1624; [Изм. 176]

жа)   действия за повишаване на качеството на данните, съхранявани в ИТ системи в областта на визите и границите, и за подобряване на упражняването на правото на информация на субекта на данни, достъп до, коригиране, заличаване и ограничаване на обработването на данни в контекста на действия, попадащи в обхвата на настоящия инструмент; [Изм. 208]

з)  установяване на самоличността, снемане на пръстови отпечатъци, регистрация, проверки за сигурност, разпитване, предоставяне на информация, медицински скрининг, проверка на уязвимостта и, при необходимост, медицински грижи, както и, по целесъобразност, насочване на гражданите на трети държави към съответните процедури по външните граници, по-специално в „горещите точки“ за кандидатстване за убежище по външните граници; [Изм. 177]

и)  действия, целящи повишаване на осведомеността относно политиките в областта на външните граници сред заинтересованите страни и широката общественост, включително институционална комуникация относно политическите приоритети на Съюза;

й)  разработване на статистически инструменти, методи и показатели при надлежно зачитане на принципа на недопускане на дискриминация; [Изм. 178]

к)  оперативна подкрепа за изпълнението на европейското интегрирано управление на границите;

ка)  обменът на най-добри практики и експертен опит, в това число по отношение на защитата на основните права в контекста на различните компоненти на граничния контрол и по-специално по отношение на откриването, незабавното оказване на помощ и насочването към службите за закрила на уязвими лица; [Изм. 179]

кб)  мерки за разработване, мониторинг и оценка на политики и процедури, включително прилагането на общи статистически инструменти, методи и показатели за измерване на напредъка и оценяване на развитието на политиката. [Изм. 180]

2.  В рамките на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква б), инструментът подкрепя по-специално следното:

а)  инфраструктури и сгради, необходими за обработването на заявленията за издаване на визи и за консулско сътрудничество, включително мерки за сигурност, както и други действия, целящи подобряване на качеството на обслужване за кандидатите за визи;

б)  оперативно оборудване и комуникационни системи, необходими за обработването на заявленията за издаване на визи и за консулско сътрудничество;

в)  обучение на консулските и други служители, които допринасят за общата визова политика и консулското сътрудничество, включително, когато е приложимо, в областта на зачитането на основните права; [Изм. 181]

г)  обмена на най-добри практики и експерти, включително командироването на експерти, както и засилването на капацитета на европейските мрежи за оценка, насърчаване, подпомагане и по-нататъшно разработване на политиките и целите на Съюза, включително за целите на защитата на основните права по отношение на установяването на самоличността, незабавната помощ и насочването към службите за защита на уязвимите лица; [Изм. 182]

д)  проучвания, пилотни проекти и други съответни действия, като например действия, целящи повишаването познанията чрез анализи, мониторинг и оценка;

е)  действия за разработването на иновативни методи или внедряването на нови технологии с потенциал за пренасяне в други държави членки, и особено проекти, целящи изпитването и валидирането на резултатите от финансирани от Съюза научноизследователски проекти;

ж)  дейностите по подготовката подготвителните стъпки, наблюдението, административните и технически дейности, включително за насочените към укрепване на управлението на Шенгенското пространство, чрез разработване и въвеждане на механизма за оценка, създаден с Регламент (ЕС) № 1053/2013 с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген, включително разходите за командироване на експертите на Комисията и на държавите членки, които участват в посещения на място; [Изм. 183]

з)  дейности за повишаване осведомеността относно визовите политики сред заинтересованите страни и широката общественост, включително институционална комуникация относно политическите приоритети на Съюза;

и)  разработване на статистически инструменти, методи и показатели при зачитане на принципа на недопускане на дискриминация и на правото на защита на личните данни; [Изм. 184]

й)  оперативна подкрепа за изпълнението на общата визова политика при надлежно зачитане на принципа на недопускане на дискриминация; [Изм. 185]

йа)  подкрепа за държавите членки за издаването на визи, включително на визи с ограничена териториална валидност, издадени по причини от хуманитарен характер, по съображения от национален интерес или по силата на международни задължения, както и за бенефициери на програми на Съюза за презаселване или на мерки за преместване, както и за цялостното привеждане в съответствие с достиженията на правото на Съюза в областта на визите. [Изм. 186]

3.  В рамките на целта на политиката, посочена в член 3, параграф 1 инструментът подкрепя по-специално:

а)  инфраструктури и сгради, необходими за хостинга на широкомащабни информационни системи и компонентите на свързаната с тях комуникационна инфраструктура;

б)  оборудване и комуникационни системи, необходими, за да се гарантира правилното функциониране на широкомащабни информационни системи;

в)  обучение и комуникационни дейности във връзка с широкомащабни информационни системи;

г)  разработване и модернизиране на широкомащабни информационни системи;

д)  проучвания, доказване на концепции, пилотни проекти и други съответни действия, свързани с внедряването на широкомащабни информационни системи, включително тяхната оперативна съвместимост;

е)  действия за разработването на иновативни методи или внедряването на нови технологии с потенциал за пренасяне в други държави членки, и особено проекти, целящи изпитването и валидирането на резултатите от финансирани от Съюза научноизследователски проекти;

ж)  разработване на статистически инструменти, методи и показатели за широкомащабни информационни системи в областта на визите и границите, при зачитане на принципа на недопускане на дискриминация и на правото на защита на личните данни; [Изм. 187]

жа)  действия за подобряване на качеството на данните и на упражняването на правото на субекта на данните на информация, достъп до, поправяне, изтриване и ограничаване на обработването на личните му данни; [Изм. 188]

з)  оперативна подкрепа за внедряването на широкомащабни информационни системи.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Действия, отговарящи на условията за по-високо съфинансиране в съответствие с член 11, параграф 3 и член 12, параграф 14

(1)  Закупуване на оперативно оборудване чрез схеми за съвместно възлагане на обществени поръчки с Европейската агенция за гранична и брегова охрана, което да бъде предоставено на разположение на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за нейните оперативни дейности в съответствие с член 39, параграф 14 от Регламент (ЕС) 2016/1624.

(2)  Мерки за подпомагане на междуведомственото сътрудничество между държава членка и съседна трета държава, с която ЕС има обща сухопътна или морска граница.

(3)  Допълнително развитие Развитие на европейската гранична и брегова охрана чрез общо изграждане на общ капацитет, съвместно възлагане на обществени поръчки, установяване на общи стандарти и други мерки за рационализиране на сътрудничеството и координацията между държавите членки и с оглед на допълнително развитие на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, както е посочено в параграф 1, буква б) от приложение II. [Изм. 189]

(4)  Съвместно разполагане на служители за връзка по въпросите на имиграцията, както е посочено в приложение III.

(5)  Мерки за подобряване на идентифицирането и подкрепата на жертвите на трафик на хора и подобряване на трансграничното сътрудничество за разкриването на трафиканти в рамките на граничния контрол, в това число чрез разработване и подпомагане на механизми за закрила и насочване. [Изм. 190]

(5a)  Разработване на интегрирани системи за закрила на детето по външните граници и политики за децата мигранти като цяло, в това число посредством достатъчно обучение на персонала и обмен на добри практики сред държавите членки. [Изм. 191]

(6)  Мерки за внедряване, прехвърляне, изпитване и валидиране на нови методики или технологии, включително пилотни проекти и последващи мерки във връзка с финансирани от Съюза научноизследователски проекти, свързани със сигурността, посочени в приложение III за повишаване на качеството на данните, съхранявани в ИТ системи в областта на визите и границите, и за подобряване на упражняването на правото на информация на субекта на данни, достъп до, коригиране, заличаване и ограничаване на обработването на данни в контекста на действия, попадащи в обхвата на настоящия инструмент. [Изм. 209]

(6a)  Мерки, насочени към идентифицирането, незабавната помощ и насочването към службите за закрила на уязвими лица. [Изм. 193]

(7)  Мерки за създаване и функциониране на „горещи точки“ в държави членки, изправени пред съществуващ или потенциален извънреден и несъразмерно голям миграционен натиск.

(8)  Допълнително развитие на формите на сътрудничество между държавите членки във връзка с обработването на визите, както е посочено в параграф 2, буква в) от приложение II.

(9)  Увеличаване на консулското присъствие или представителство на държавите членки в държавите, изискващи виза, по-специално в държави, в които понастоящем не е представлявана никоя държава членка.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Основни показатели за качеството на изпълнението, посочени в член 25, параграф 1

а)  Специфична цел 1: да се подпомага ефективно европейското интегрирано управление на външните граници, извършвано от европейската гранична и брегова охрана като обща отговорност на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и на националните органи, отговарящи за управлението на границите, да се улеснява законното преминаване на границите, да се предотвратяват и разкриват случаите на незаконна неуредена имиграция и на трансгранична престъпност и да се управляват ефективно миграционните потоци; [Изм. 194]

(1)  брой незаконни преминавания на границата, разкрити по външните граници на ЕС: а) между гранични контролно-пропускателни пунктове; и б) на гранични контролно-пропускателни пунктове;

Източник на данните: Европейска агенция за гранична и брегова охрана

(2)  брой лица с фалшиви документи за пътуване, разкрити на граничните контролно-пропускателни пунктове.

Източник на данните: Европейска агенция за гранична и брегова охрана

(2a)  брой лица, които са кандидатствали за международна закрила на граничните контролно-пропускателни пунктове

Източник на данните: държави членки [Изм. 195]

(2б)  брой лица, на които е отказано влизане

Източник на данните: държави членки [Изм. 196]

б)  Специфична цел 2: да се подпомага общата визова политика с цел улесняване на законното пътуване и предотвратяване на миграционните рискове и гарантиране на по-хармонизиран подход сред държавите членки във връзка с издаването на визи и улесняването на законното пътуване и смекчаването на рисковете за, свързани със сигурността: [Изм. 197]

(1)  брой лица с фалшиви документи за пътуване, разкрити в консулствата с подкрепата на Фонда;

Източник на данните: държави членки

(1a)  брой лица, които са кандидатствали за международна закрила в консулствата на държавите членки

Източник на данните: държави членки [Изм. 198]

(2)  средна продължителност на срока за решение (и тенденции) в процедурата за издаване на визи.

Източник на данните: държави членки

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Видове интервенции

ТАБЛИЦА 1:   КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ“

I.  Европейско интегрирано управление на границите

001

Гранични проверки

002

Наблюдение на границите — въздушни активи

003

Наблюдение на границите — наземни активи

004

Наблюдение на границите — морски активи

005

Наблюдение на границите — автоматизирани системи за наблюдение на границите

006

Наблюдение на границите — други мерки

007

Технически и оперативни мерки в рамките на шенгенското пространство, свързани с граничния контрол

008

Осведоменост за ситуацията и обмен на информация

009

Анализ на риска

010

Обработка на данни и информация

011

„Горещи точки“

011а

Мерки, свързани с идентификацията и насочването на уязвими лица [Изм. 199]

011б

Мерки, свързани с установяването на самоличността и насочването на лица, които се нуждаят от международна закрила или желаят да кандидатстват за такава [Изм. 200]

012

Развитие на европейската гранична и брегова охрана

013

Междуведомствено сътрудничество — национално равнище

014

Междуведомствено сътрудничество — равнище на Европейския съюз

015

Междуведомствено сътрудничество — с трети държави

016

Съвместно разполагане на служители за връзка по въпросите на имиграцията

017

Широкомащабни информационни системи — Евродак за целите на управление на границите

018

Широкомащабни информационни системи — Система за влизане/излизане (СВИ)

019

Широкомащабни информационни системи — Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)

020

Широкомащабни информационни системи — Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II)

021

Широкомащабни информационни системи — Оперативна съвместимост

022

Оперативна подкрепа — Интегрирано управление на границите

023

Оперативна подкрепа — Широкомащабни информационни системи за целите на управлението на границите

024

Оперативна подкрепа — Специалната транзитна схема

II.  Обща визова политика

001

Подобряване на обработването на заявленията за визи

002

Подобряване на ефикасността, удобната за клиента среда и сигурността в консулствата

003

Сигурност на документите/съветници по документите

004

Консулско сътрудничество

005

Консулско присъствие

006

Широкомащабни информационни системи — Визова информационна система (ВИС)

007

Други информационни системи за целите на обработването на заявленията за визи

008

Оперативна подкрепа — Обща визова политика

009

Оперативна подкрепа — широкомащабни информационни системи за целите на обработването на заявленията за визи

010

Оперативна подкрепа — Специалната транзитна схема

110а

Издаване на хуманитарни визи [Изм. 201]

 

III.  Техническа помощ

001

Информация и комуникация

002

Подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол

003

Оценка и проучвания, събиране на данни

003а

Качество на данните и права на субектите на данни на информация, достъп до, поправяне, изтриване и ограничаване на обработването на личните им данни [Изм. 202]

004

Изграждане на капацитет

ТАБЛИЦА 2:   КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ВИД ДЕЙСТВИЕ“

001

Инфраструктури и сгради

002

Транспортни средства

003

Друго оперативно оборудване

004

Комуникационни системи

005

Информационни системи

006

Обучение

007

Обмен на най-добри практики — между държавите членки

008

Обмен на най-добри практики — с трети държави

009

Разполагане на експерти

010

Проучвания, доказване на концепции, пилотни проекти и подобни действия

011

Комуникационни дейности

012

Разработване на статистически инструменти, методи и показатели

013

Внедряване или друга форма на продължаване на научни проекти

ТАБЛИЦА 3:   КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ФОРМИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ“

001

Специфично действие

002

Спешно подпомагане

003

Действия, изброени в приложение IV

004

Изпълнение на препоръки от оценки по Шенген

005

Изпълнение на препоръки от оценки на уязвимостта

006

Сътрудничество с трети държави

007

Действия в трети държави

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Допустими дейности за оперативна подкрепа

а)  В рамките на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква а), оперативната подкрепа обхваща следните разходи, при условие че те не са покрити от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в контекста на нейните оперативни дейности:

(1)  разходи за персонала;

(2)  поддръжка или ремонт на оборудване и инфраструктура;

(3)  разходи за услуги, включително в „горещите точки“, които попадат в обхвата на настоящия регламент; [Изм. 203]

(4)  текущи разходи за дейността.

Приемащата държава членка по смисъла на член 2, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/1624 може да използва оперативна подкрепа за покриване на собствените си текущи разходи за участието си в оперативните дейности, посочени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/1624 и попадащи в обхвата на настоящия регламент, или за целите на своите национални дейности по граничен контрол.

б)  В рамките на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква б), оперативната подкрепа обхваща:

(1)  разходи за персонал, включително за обучение;

(2)  разходи за услуги;

(3)  поддръжка или ремонт на оборудване и инфраструктура;

(4)  разходи, свързани с недвижимо имущество, включително наем и амортизация.

в)  В рамките на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 1, оперативната подкрепа обхваща:

(1)  разходи за персонал, включително за обучение;

(2)  оперативно управление и поддръжка на широкомащабни информационни системи и техните комуникационни инфраструктури, включително оперативната съвместимост на тези системи и наемането на защитени помещения.

г)  В допълнение към горепосочената оперативна подкрепа в рамките на програмата за Литва се предоставя подкрепа в съответствие с член 16, параграф 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Показатели за крайните продукти и резултатите, посочени в член 25, параграф 3

а)  Специфична цел 1: да се подпомага ефективно европейското интегрирано управление на външните граници, извършвано от европейската европейската гранична и брегова охрана като обща отговорност на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и на националните органи, отговарящи за управлението на границите, да се улеснява законното преминаване на границите, да се предотвратяват и разкриват случаите на незаконна неуредена имиграция и на трансгранична престъпност и да се управляват ефективно миграционните потоци; [Изм. 204]

(1)  Инфраструктура за граничен контрол, транспортни средства и други елементи от оборудването, финансирани с помощта на инструмента:

—  брой новоизградени или модернизирани гранични пунктове от общия брой на новоизградените или модернизирани гранични пунктове в съответната държава членка;

—  брой врати за автоматизиран граничен контрол;

—  брой средства за въздушен транспорт;

—  брой средства за морски транспорт;

—  брой средства за сухопътен транспорт;

—  брой единици оборудване, предоставени на разположение на Европейската агенция за гранична и брегова охрана;

—  брой други единици оборудване, от които броя на оборудването за създаване, осъвременяване или поддържане на „горещи точки“ за целите на настоящия регламент;

—  брой многоцелеви единици оборудване, подкрепяни от инструмента.

(2)  брой специализирани постове в трети държави, които се подпомагат от инструмента:

—  съвместни служители за връзка, посочени в приложение III;

—  други специализирани постове, свързани с управлението на границите.

(3)  Брой проекти за сътрудничество или канали за сътрудничество, създадени в държави членки с помощта на инструмента, между националните органи и Европейската агенция за гранична и брегова охрана, допринасящи за развитието на европейската гранична и бреговата охрана.

(4)  Брой единици оборудване, използвани по време на оперативната дейност на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, закупени с помощта на инструмента, от общия брой единици оборудване, регистрирани във фонда от техническо оборудване на Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

(5)  Брой проекти за сътрудничество или канали за сътрудничество на национални агенции с Националния координационен център (НКЦ) на EUROSUR, създадени с помощта на инструмента.

(6)  Брой служители, обучени в аспекти, свързани с интегрираното управление на границите, с помощта на инструмента.

(7)  Брой функционални възможности, базирани на информационните технологии, разработени, изпълнени, поддържани или осъвременени с помощта на инструмента, включително за целите на оперативната съвместимост:

—  ШИС II;

—  ETIAS;

—  СВИ;

—  ВИС за целите на управлението на границите;

—  Евродак за целите на управлението на границите;

—  брой връзки на информационните системи към европейския портал за търсене, финансирани с помощта на инструмента;

—  всякакви други широкомащабни информационни системи в обхвата на настоящия регламент.

(8)  Брой препоръки от оценки по Шенген в областта на границите и препоръки от оценка на уязвимостта, изпълнени с помощта на инструмента, от общия брой препоръки с финансови последици.

б)  Специфична цел 2: да се подпомага общата визова политика с цел улесняване на законното пътуване и предотвратяване на миграционните рискове и гарантиране на по-хармонизиран подход сред държавите членки във връзка с издаването на визи и улесняването на законното пътуване и смекчаването на рисковете за, свързани със сигурността: [Изм. 205]

(1)  Брой консулства извън шенгенското пространство, създадени или модернизирани с помощта на инструмента, от общия брой консулства, създадени или модернизирани, на държава членка извън шенгенското пространство.

(2)  Брой служители преминали обучение и брой на курсовете на обучение по аспекти, свързани с общата визова политика, с помощта на инструмента.

(3)  Брой функционални възможности, базирани на информационните технологии, разработени, изпълнени, поддържани или осъвременени с помощта на инструмента, включително за целите на оперативната съвместимост:

—  ВИС;

—  СВИ;

—  всякакви други широкомащабни информационни системи в обхвата на настоящия регламент.

(4)  Брой форми на сътрудничество между държавите членки във връзка с обработването на визи, създадени и осъвременени с помощта на инструмента;

—  съвместно ползване на обекти;

—  съвместни центрове за приемане на заявления;

—  представителства;

—  други.

(5)  Брой препоръки от оценки по Шенген в областта на общата визова политика, изпълнени с помощта на инструмента, като дял от общия брой препоръки с финансови последици.

(6)  Брой държави, за които се прилага визов режим и в които броят на представените или представляваните държави членки се е увеличил с подкрепата на инструмента.

(1)ОВ C ,  г., стр. .
(2)ОВ C ,  г., стр. .
(3) Позиция на Европейския парламент от 13 март 2019 г.
(4)Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).
(5)COM(2015)0240 от 13 май 2015 г.
(6)http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/.
(7)Заключения на Европейския съвет от 22—23 юни 2017 г.
(8)COM(2017)0794.
(9) Изявление на Комисията от 29 април 2017 г. относно управлението на човекопотока на границите между Словения и Хърватия.
(10) Препоръка на Комисията (ЕС) 2017/1804 от 3 октомври 2017 г. относно прилагането на разпоредбите на Кодекса на шенгенските граници за временно повторно въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници в Шенгенското пространство (ОВ L 259, 7.10.2017 г., стр. 25).
(11)Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение № 574/2007/ЕО (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 143).
(12)ОВ L […], […] г., стр. […].
(13)ОВ L […], […] г., стр. […].
(14)ОВ L 144, 6.6.2007 г., стр. 22.
(15)
(16)Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 г. за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите членки, за определяне на условията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕС) № 1077/2011 (OВ L 327, 9.12.2017 г., стp. 20).
(17)Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60).
(18)COM(2016)0731 от 16 ноември 2016 г.
(19)COM(2016)0272 от 4 май 2016 г.
(20)COM(2016)0881, 0882 и 0883 от 21 декември 2016 г.
(21)COM(2017)0344 от 29 юни 2017 г.
(22)COM(2017)0794 от 12 декември 2017 г.
(23)EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.
(24)Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 27).
(25)ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 946.
(26)Регламент (ЕО) № 693/2003 на Съвета от 14 април 2003 г. за създаване на документ за улеснен транзит (FTD) и на документ за улеснен транзит с влак (FRTD), както и за изменение на Общите консулски инструкции и на Общия наръчник (OВ L 99, 17.4.2003 г., стр. 8).
(27)Регламент (ЕО) № 694/2003 на Съвета от 14 април 2003 г. относно единни формуляри за документ за улеснен транзит (FTD) и за документ за улеснен транзит с влак (FRTD), предвидени в Регламент (ЕО) № 693/2003 (ОВ L 99, 17.4.2003 г., стр. 15).
(28)ОВ L […], […] г., стр. […].
(29)Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност (ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1).
(30)Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1).
(31)Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за създаване на Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur) (ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 11).
(32)ОВ C ,  г., стр. .
(33)ОВ C ,  г., стр. .
(34)ОВ C […], […] г., стр. […].
(35)Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(36)Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
(37)Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(38)Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OB L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
(39)Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(40)Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).
(41)Междуинституционално споразумение от 13 април 2016 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество; ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(42)ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(43)ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(44)ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.
(45)Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31).
(46)ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.
(47)Решение 2008/146/ЕО на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1).
(48)ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 21.
(49)Решение 2011/350/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение на премахването на проверките по вътрешните граници и движението на хора (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19).
(50)Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20).
(51)ОВ L […], […] г., стр. […].
(52)ОВ L […], […] г., стр. […].
(53)Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1).
(54) Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 90).
(55)Регламент (ЕС) № 1052/2013 от 22 октомври 2013 г. за създаване на Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur) (ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 11).
(56)Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване.
(57) Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (OВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 60).
(58)Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (ОВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1).
(59)OВ L […], […], стр. […].

Последно осъвременяване: 25 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност