Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0250(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0115/2019

Внесени текстове :

A8-0115/2019

Разисквания :

PV 12/03/2019 - 28
CRE 12/03/2019 - 28

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0177

Приети текстове
PDF 411kWORD 124k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург
Създаване на фонд „Вътрешна сигурност“ ***I
P8_TA(2019)0177A8-0115/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) (COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0472),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 82, параграф 1, член 84 и член 87, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0267/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по бюджети (A8-0115/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“
P8_TC1-COD(2018)0250

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 82, параграф 1, член 84 и член 87, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Гарантирането на вътрешната Докато националната сигурност, което е продължава да бъде от компетентността единствено на държавите членки, то защитата ѝ изисква сътрудничество и координация на равнището на Съюза. Вътрешната сигурност е съвместно начинание, за което институциите на ЕС, съответните агенции на Съюза и държавите членки, с помощта на частния сектор и гражданското общество, следва да допринасят заедно. За периода 2015—2020 г. Комисията, Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент определиха общи приоритети, изложени в Европейската програма за сигурност от април 2015 г.(4), които бяха потвърдени отново от Съвета в обновената стратегия за вътрешна сигурност от юни 2015 г.(5) и от Европейския парламент в неговата резолюция от юли 2015 г.(6) Целта на тази споделена стратегия бе да се предостави стратегическа рамка за работата на равнището на Съюза в областта на вътрешната сигурност и да се определят основните приоритети за действие, така че да се осигури ефективна реакция на Съюза спрямо заплахите за сигурността в периода 2015—2020 г., а именно борба с тероризма и предотвратяване на радикализацията,, а именно предотвратяване и борба с тероризма и предотвратяване на радикализацията, включително онлайн радикализацията и придружения с насилие екстремизъм, нетърпимостта и дискриминацията, както и противодействие на организираната престъпност и борба с киберпрестъпността. [Изм. 1]

(2)  В Римската декларация от 25 март 2017 г. ръководителите на 27-те държави членки, Европейският съвет, Европейският парламент и Европейската комисия заявиха своята решимост за безопасна и сигурна Европа и за изграждането на Съюз, в който всички граждани се чувстват в безопасност и могат да се движат свободно, в който външните граници са защитени, който има ефикасна, отговорна и устойчива миграционна политика, който спазва международните норми, както и за Европа, решена да се бори с тероризма и организираната престъпност. [Изм. 2]

(3)  В своите заключения от 15 декември 2016 г. Европейският съвет призова към непрекъснато осигуряване на оперативна съвместимост на информационните системи и базите данни на ЕС. Проведеният на 23 юни 2017 г. Европейски съвет подчерта необходимостта от подобряване на оперативната съвместимост между базите данни, a на 12 декември 2017 г. Комисията прие предложение за регламент за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (полицейско и съдебно сътрудничество, убежище и миграция)(7).

(4)  Целта на Съюза за осигуряване на високо равнище на сигурност в рамките на пространство на свобода, сигурност и правосъдие съгласно член 67, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) следва да се осъществява, наред с другото, посредством мерки за предотвратяване и борба с престъпността, както и чрез мерки за координиране и сътрудничество между правоприлагащите органи и други национални органи на държавите членки, включително със съответните агенции на Съюза и други компетентни органи на Съюза, и със съответните трети държави и международни организации.

(5)  За постигането на тази цел следва да бъдат предприети действия на равнището на Съюза за защита на населението, обществените пространства и благата критичната инфраструктура от заплахи, които са все по-транснационални по своя характер, и за подпомагане на работата, извършвана от компетентните органи на държавите членки. Тероризмът, тежката и организираната престъпност, пътуващата престъпност, трафикът на наркотици и оръжия, корупцията, изпирането на пари, киберпрестъпността, трафикът на хора и оръжия, сексуалната експлоатация, включително на деца, хибридните заплахи, както и химичните, биологичните, радиологичните и ядрените заплахи и трафикът на хора, наред с другото, продължават да са предизвикателство за вътрешната сигурност и вътрешния пазар на Съюза. [Изм. 3]

(5a)  Фондът следва да предоставя финансова подкрепа за преодоляване на възникващите предизвикателства, породени от значителното увеличаване на мащаба на някои видове престъпления, например измами с плащания, сексуална експлоатация на деца и трафик на оръжия, които през последните години се извършват в интернет („престъпления, извършвани чрез кибернетични средства“). [Изм. 4]

(6)  Финансирането от бюджета на Съюза следва да се съсредоточи върху дейности, при които интервенцията на Съюза може да придаде допълнителна стойност в сравнение със самостоятелни действия на държавите членки. В съответствие с член 84 и член 87(2) от ДФЕС финансирането следва да подкрепя мерки за насърчаване и подкрепа на действията на държавите членки в областта на предотвратяването на престъпността, в областта на съвместните обучения и на полицейското и съдебното сътрудничество с участието на всички компетентни органи на държавите членки и агенциите на Съюза по отношение по-конкретно на обмена на информация, засиленото оперативно сътрудничество и подкрепата на усилията за повишаване на капацитета за борба с престъпността и нейното предотвратяване. Средствата на Фонда не следва да се използват за покриване на оперативни разходи и за дейности, свързани с основните функции на държавите членки по поддържането на обществения ред и опазването на вътрешната и националната сигурност, както е посочено в член 72 от ДФЕС. [Изм. 5]

(7)  С цел запазване на достиженията на правото от Шенген и целия вътрешен пазар на Съюза и усъвършенстване на тяхното функциониране, от 6 април 2017 г. насам държавите членки са задължени да извършват системни проверки в съответните бази данни по отношение на гражданите на ЕС, които преминават външните граници на ЕС. Освен това Комисията издаде препоръка до държавите членки за по-доброто използване на полицейските проверки и трансграничното сътрудничество. Ключови принципи, ръководещи действията на Съюза и на държавите членки за изграждането на ефективен и истински съюз на сигурност, следва да бъдат солидарността между държавите членки, яснотата относно разпределението на задачите, зачитането на основните права и свободи и на принципите на правовата държава, надлежното отчитане на глобалната перспектива и необходимата съгласуваност с външното измерение на сигурността. [Изм. 6]

(8)  За да допринасят за развиването и осъществяването на ефективен и истински съюз на сигурност, целящ да гарантира високо равнище на вътрешна сигурност навсякъде в Европейския съюз, държавите членки следва да получават подходяща финансова подкрепа от Съюза чрез създаване и управление на фонд „Вътрешна сигурност“ (наричан по-нататък „Фондът“).

(9)  Фондът следва да бъде изпълняван при пълно спазване на ценностите, залегнали в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и международните задължения на Съюза относно правата на човека. По-специално настоящият регламент има за цел да гарантира пълното зачитане на основните права, например правото на човешко достойнство, правото на живот, забраната на изтезанията и на нечовешкото или унизително отношение или наказание, правото на защита на личните данни, правата на детето и правото на ефективни правни средства за защита. Настоящият регламент цели и насърчаване на прилагането на принципа на недискриминация. [Изм. 7]

(10)  Съгласно член 3 от ДЕС Фондът следва да подкрепя дейности, които гарантират закрилата на децата срещу насилие, злоупотреба, експлоатация и оставяне без надзор. Фондът следва да подкрепя също предпазни мерки и помощ за деца, които са свидетели и жертви, по-специално непридружените деца или децата, които по други причини се нуждаят от настойничество или попечителство.

(10а)  Основен фактор за успех в областта на вътрешната сигурност е повишаването на осведомеността сред служителите в правоприлагащите органи по въпроси, свързани с всички форми на расизъм, включително антисемитизъм и антициганизъм. Поради това в обхвата на фонда следва да бъдат включени обучения за повишаване на осведомеността и образователни мерки за участниците в правоприлагането с цел увеличаване на капацитета за изграждане на доверие на местно равнище. [Изм. 8]

(11)  В съответствие с определените на равнището на Съюза общи приоритети за гарантиране на високо равнище на сигурност в Съюза чрез Фонда ще се подкрепят действия, имащи за цел справянето с основните заплахи за сигурността, и по-специално предотвратяването и борбата с тероризма и придружения с насилие екстремизъм, включително радикализацията, нетърпимостта и дискриминацията, тежката и организираната престъпност и киберпрестъпността, както и действия за подпомагане и закрила на жертвите на престъпления и за опазване на критичната инфраструктура. С помощта на Фонда ще се осигури също добрата подготвеност на Съюза и неговите държави членки за посрещане на развиващите се и възникващите нови заплахи като трафика, включително чрез онлайн канали, хибридните заплахи и химичните, биологичните, радиологичните и ядрените заплахи, с оглед на осъществяването на истински съюз на сигурност. Това следва да бъде постигнато чрез финансова помощ в подкрепа на по-добрия обмен на информация, засилването на оперативното сътрудничество и повишаването на националния и колективния капацитет. [Изм. 9]

(12)  В цялостната рамка на Фонда финансовата помощ по него се предоставя по-специално за обмена на информация и достъпа до нея, както и за подпомагане на полицейското и съдебното сътрудничество и превантивните мерки в областта на тежката и организираната престъпност, незаконния трафик на оръжия, корупцията, изпирането на пари, трафика на наркотици, престъпленията против околната среда, обмена на информация и достъпа до нея, тероризма, трафика на хора, експлоатацията на незаконна имиграция, сексуалната експлоатация тероризма, трафика на хора, експлоатацията на бежанци и мигранти с неуредено положение, тежката експлоатация на труда, сексуалната експлоатация и насилие, включително на деца и жени, разпространението на изображения с насилие над деца и детска порнография, и киберпрестъпността. По линия на Фонда следва да се подкрепят също защитата на хората, обществените пространства и критичната инфраструктура от свързани със сигурността инциденти, както и ефективното управление на свързаните със сигурността рискове и кризи, включително чрез съвместно обучение, разработване на общи политики (стратегии, цикли на политиката, програми и планове за действие), законодателство и практическо сътрудничество. [Изм. 10]

(12а)  Фондът следва да предоставя помощ на правоприлагащите органи, независимо от тяхната организационна структура съгласно националното право. Поради тази причина действията, които включват военни сили, чийто задачи са свързани с вътрешната сигурност, следва също да бъдат допустими за подпомагане от Фонда, доколкото тези действия целят да допринесат за постигането на специфичните цели на Фонда. При извънредни ситуации и с цел преодоляване и предотвратяване на сериозни рискове за обществената сигурност, включително след терористично нападение, действията на военните сили на територията на държавата членка следва да бъдат допустими за подпомагане от Фонда. Мироопазващи или отбранителни действия извън територията на държавата членка не следва при никакви обстоятелства да се считат за действия, които отговарят на условията за получаване на помощ от Фонда. [Изм. 11]

(13)  Фондът следва да се основава на резултатите и инвестициите на своите предшественици — специалните програми „Предотвратяване и борба с престъпността“ (ISEC) и „Предотвратяване, готовност и управление на последиците от тероризъм и други рискове, свързани със сигурността“ (CIPS) за периода 2007—2013 г. и инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд „Вътрешна сигурност“ в периода 2014—2020 г., създаден с Регламент (ЕС) № 513/2014 на Европейския парламент и на Съвета(8), като разширяването на обсега му следва да бъде съобразено с новите развития.

(14)  Необходимо е да се увеличи максимално въздействието на финансирането от Съюза чрез мобилизиране, обединяване и привличане на публични и частни финансови ресурси. С Фонда следва да се подпомагат и насърчават активното и съдържателно участие и ангажираност на гражданското общество, включително неправителствените организации, както и на промишления европейския промишлен сектор в разработването и изпълнението на политиката за сигурност, по-специално що се отнася до киберсигурността, включително — когато е уместно — с участието на други подходящи субекти, агенции на Съюза и други негови органи, трети държави и международни организации във връзка с целта на Фонда.. Въпреки това следва да се гарантира, че подкрепата от Фонда не се използва, за да се делегират на частни субекти нормативно установени или обществени задачи. [Изм. 12]

(15)  В цялостната рамка на стратегията на Съюза за борба с наркотиците, която се застъпва за балансиран подход, основан на едновременно намаляване в търсенето и предлагането, предоставената по линия на Фонда финансова помощ следва да подкрепя всички действия, насочени към предотвратяването на и борбата с трафика на наркотици (намаляване на предлагането и търсенето), и по-конкретно мерките, насочени срещу производството, изработването, извличането, продажбата, транспорта, вноса и износа на забранени наркотични вещества, включително притежаването и закупуването на такива вещества с цел участие в дейности за трафик на наркотици. С Фонда следва по-специално да се обезпечават превантивните аспекти на политиката за борба с наркотиците. С цел създаване на допълнителни синергии и яснота в областта на борбата с наркотиците тези елементи на свързаните с наркотиците цели — които в периода 2014—2020 г. бяха включени в обхвата на програма „Правосъдие“ — следва да се включат във Фонда.

(16)  За да се гарантира, че Фондът допринася ефективно за повишаването на равнището на вътрешна сигурност навсякъде в Европейския съюз и за развитието на истински съюз на сигурност, той следва да се използва по начин, който добавя максимална европейска добавена стойност към действията на държавите членки. [Изм. 13]

(17)  В интерес на солидарността в Съюза и в духа на споделената отговорност за неговата сигурност в случай на установяване на слабости или рискове, по-специално вследствие на оценка по Шенген, съответната държава членка следва да се заеме с решаването на въпроса по адекватен начин, като използва ресурсите на своята програма за изпълнението на препоръките, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета(9).

(18)  За да допринесат за постигането на целите на Фонда, държавите членки следва да гарантират, че приоритетите на техните програми отговарят допринасят за постигането на специфичните цели на Фонда, че избраните приоритети съответстват на мерките за изпълнение, посочени в приложение II член 3а, и че разпределението на ресурсите между целите е пропорционално на предизвикателствата и на нуждите и прави възможно постигането на общата политическа цел. [Изм. 14]

(19)  Следва да се търсят синергии, съгласуваност и ефикасност с другите фондове на ЕС и да се избягва припокриване между дейностите им.

(20)  Фондът следва да е съгласуван с другите финансови програми на Съюза в областта на сигурността и да ги допълва. По-специално ще се търси осигуряването на осигуряват синергии с фонд „Убежище и миграция“, Фонда за интегрирано управление на границите, съставен от Инструмента за управлението на границите и за визите, създаден с Регламент (ЕС) Х, и Инструмента за оборудване за митнически контрол, създаден с Регламент (ЕС) Х, както и с фондовете на политиката на сближаване, обхванати от Регламент (ЕС) Х [Регламент за общоприложимите разпоредби — РОР], частта на програма „Хоризонт Европа“ за научни изследвания в областта на сигурността, създадена с Регламент (ЕС) Х, програма „Права и ценности“, създадена с Регламент (ЕС) Х, програма „Правосъдие“, създадена с Регламент (ЕС) Х, програма „Цифрова Европа“, създадена с Регламент (ЕС) Х и програма InvestEU, създадена с Регламент (ЕС) Х. По-специално следва да се търсят синергии по отношение на сигурността на инфраструктурата и обществените пространства, киберсигурността, закрилата на жертви и предотвратяването на придружения с насилие екстремизъм, включително радикализацията. Ефективните механизми за координация са от съществено значение за постигането на целите на политиката по най-ефективен начин, реализирането на икономии от мащаба и избягването на припокриване между действия. [Изм. 15]

(21)  Подкрепяните по линия на Фонда мерки, осъществявани в трети държави или по отношение на трети държави, следва да се изпълняват при пълна синергия, съгласуваност и допълване с други действия извън Съюза, получаващи подкрепа чрез неговите инструменти за външно подпомагане. По-специално, при изпълнението на такива действия следва да се търси пълна съгласуваност с принципите и общите цели на външната дейност и, външната политика на Съюза и политиката за подпомагане на развитието по отношение на съответната държава или регион. По отношение на външното измерение с подкрепата на Фонда следва да се подобрява сътрудничеството с трети държави в области от интерес за вътрешната сигурност на Съюза като противодействието на тероризма и радикализацията, сътрудничеството с правоприлагащите органи на трети държави в борбата с тероризма (в това число военни части и съвместни екипи за разследване), трафика на оръжия, на наркотици, на застрашени видове и на културни ценности, борбата с тежката и организираната престъпност, корупцията, трафика на хора и контрабандата на мигранти. [Изм. 16]

(22)  Финансирането от бюджета на Съюза следва да се съсредоточи върху дейности, при които интервенцията на Съюза може да придаде допълнителна стойност в сравнение със самостоятелни действия на държавите членки. Трансграничното измерение е присъщо на сигурността, поради което е необходимо Съюзът да предприеме решителни и координирани действия. Финансовата подкрепа, предоставяна съгласно настоящия регламент, ще допринася по-специално за повишаването на националния капацитет и капацитета на Съюза в областта на сигурността.

(23)  Ако държава членка не е изпълнила своите задължения по Договорите в областта на сигурността, ако има очевиден риск от тежко нарушение на ценностите на Съюза от страна на държавата членка при изпълнението на достиженията на правото в областта на сигурността или ако с доклад по механизма за оценка и наблюдение по Шенген са установени недостатъци в съответната област, тогава може да се счита, че държавата членка не спазва съответните достижения на правото на Съюза по отношение на използването на оперативната подкрепа по линия на Фонда.

(23а)  Съгласно Регламент (ЕС) № X на Европейския парламент и на Съвета(10), Съюзът следва да предприеме мерки за защита на бюджета си, когато се установи широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки. Към настоящия фонд следва да се прилага Регламент (ЕС) № X. [Изм. 17]

(24)  Фондът следва да отразява необходимостта от повишена гъвкавост и опростяване, като същевременно спазва изискванията за предвидимост и гарантира справедливо и прозрачно разпределение на ресурсите с оглед на постигането на целите, предвидени в настоящия регламент. Изпълнението на Фонда следва да се ръководи от принципите на ефикасност, ефективност и качество на разходите. Освен това изпълнението на Фонда следва да бъде възможно най-лесно за ползване. [Изм. 18]

(25)  В настоящия регламент се посочват първоначалните суми, които ще бъдат отпуснати на държавите членки, изчислени въз основа на критериите от приложение I.

(26)  Тези първоначални суми следва да формират основата за дългосрочните инвестиции на държавите членки в сигурността. За да бъдат отразени промените в заплахите за сигурността вътрешната и външната сигурност или в първоначалната ситуация, в средата на периода на държавите членки следва да бъдат отпуснати допълнителни суми въз основа на последните налични статистически данни, както е заложено в схемата за разпределение на средствата, като се отчита състоянието на изпълнение на програмите. [Изм. 19]

(26а)  При разпределянето на наличните ресурси от Фонда следва да бъде взета предвид критичната инфраструктура, която държавите членки трябва да защитават. [Изм. 20]

(27)  Предизвикателствата в областта на сигурността се променят постоянно и затова разпределението на средствата трябва да се адаптира спрямо промените в заплахите във вътрешните и външните заплахи за сигурността и финансирането да се насочва към приоритетите с най-висока добавена стойност за Съюза. С цел да се отговори на належащите потребности и на промените в политиката и приоритетите на Съюза и финансирането да се насочва към действия с висока добавена стойност за Съюза, част от финансирането периодично ще се разпределя за специфични действия, действия на Съюза и спешно подпомагане чрез тематичен механизъм. [Изм. 21]

(28)  Държавите членки следва да бъдат насърчавани да използват част от разпределените за техните програми средства за финансирането на дейностите, посочени в приложение IV, които се ползват с по-голям принос от Съюза главно поради високата им европейска добавена стойност или приоритетния им за Съюза характер. [Изм. 22]

(29)  Част от наличните ресурси по линия на Фонда биха могли освен това да се предоставят за изпълнението на специфични действия, които изискват съвместни усилия на държавите членки или когато актуалните събития в Съюза налагат да се предостави допълнително финансиране на една или няколко държави членки. Комисията следва да определи тези специфични действия в своите работни програми.

(30)  Фондът следва да допринася за подпомагането на оперативните разходи, свързани с вътрешната сигурност, и да позволява на държавите членки да поддържат капацитет, който е от жизненоважно значение за Съюза като цяло. Това подпомагане се изразява в пълното възстановяване на определени разходи, свързани с целите на Фонда, и следва да представлява неразделна част от националните програми.

(31)  Като допълнение към изпълнението на неговата политическа цел на национално равнище чрез програмите на държавите членки, с Фонда следва да се оказва подкрепа и на действия на равнището на Съюза. Тези действия следва да служат на цялостните стратегически цели в приложното поле на интервенцията на Фонда, свързани с анализа на политиките и иновациите, транснационалното взаимно обучение и партньорства, както и изпробването на нови инициативи и действия в целия Съюз или в отделни държави членки. Във връзка с това следва да се насърчава сътрудничеството между разузнавателните служби на държавите членки, за да се осигури необходимият обмен на информация с цел повишаване на ефективността на борбата срещу тероризма и тежката и организираната престъпност, както и за да се допринесе за по-доброто разбиране на техния трансграничен характер. Фондът следва да подкрепя усилията на държавите членки в обмена на добри практики и в насърчаването на съвместното обучение, за да се подпомогне развитието на култура на сътрудничество и взаимно доверие както между самите разузнавателни служби, така и между тях и Европол. [Изм. 23]

(32)  За да се увеличи капацитетът на Съюза да реагира незабавно в случай на инциденти, свързани със сигурността, или възникващи нови заплахи за Съюза, следва да се даде възможност за предоставяне на спешно подпомагане в съответствие с рамката, установена в настоящия регламент. Спешното подпомагане не следва да се предоставя просто за подкрепа на извънредни и дългосрочни мерки или за справяне със ситуации, в които спешната необходимост от действия произтича от неадекватна административна организация и недостатъчно оперативно планиране от страна на компетентните органи.

(33)  За да се осигури необходимата гъвкавост на действията и за да се откликва на възникващи нужди, следва да бъде възможно да се предоставят на децентрализираните агенции подходящи допълнителни финансови средства за извършване на определени спешни задачи. В случаите, в които естеството на задачата е толкова спешно, че изпълнението ѝ трябва да започне, без да има време за финализирането на изменение на бюджета на децентрализираните агенции, те следва да бъдат допустими като бенефициери на спешно подпомагане, включително под формата на безвъзмездни средства, в съответствие с приоритетите и инициативите, определени на равнището на Съюза от институциите на ЕС.

(33а)  Предвид транснационалния характер на действията на Съюза и с цел насърчаване на координираните действия за постигане на целта за гарантиране на най-високо равнище на сигурност в Съюза, децентрализираните агенции следва също да бъдат допустими като бенефициери на действията на Съюза, включително под формата на безвъзмездни средства. Тази подкрепа следва да бъде съгласувана с приоритетите и инициативите, определени на равнището на Съюза от институциите на Съюза, за да се осигури европейска добавена стойност. [Изм. 24]

(34)  Политическата цел на Фонда следва да бъде преследвана също така чрез финансови инструменти и бюджетни гаранции в рамките на политическите компоненти на фонд InvestEU. Финансовата подкрепа следва да се използва за преодоляване на случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации по пропорционален начин, а действията не следва да се дублират, нито да изместват частното финансиране или да нарушават конкуренцията на вътрешния пазар. Действията следва да имат ясна европейска добавена стойност.

(35)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС), който представлява основната референтна сума по смисъла на точкаХ от Междуинституционалното споразумение от Х между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(11) за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.

(36)  Към настоящия фонд се прилага Регламент (ЕС, Евратом) [новият ФР](12) („Финансовият регламент“). В него са определени правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки, непрякото изпълнение, финансовата помощ, финансовите инструменти и бюджетните гаранции. С цел да се осигури съгласуваност при изпълнението на програмите за финансиране на Съюза, Финансовият регламент следва да се прилага за действията, изпълнявани при пряко или непряко управление в рамките на ФВС.

(37)  За целите на изпълнението на действията при споделено управление Фондът следва да бъде част от последователна рамка, включваща настоящия регламент, Финансовия регламент и Регламента за общоприложимите разпоредби (ЕС) …/....[РОР](13). В случай на стълкновителни норми настоящият регламент следва да се прилага с предимство пред Регламент (ЕС) .../... [РОР]. [Изм. 159]

(38)  С Регламент (ЕС) …/... [РОР] се създава рамката за действие на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище, миграция и миграция интеграция“ (ФУМ), фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Инструмента за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите (ФИУГ) и се определят по-специално правилата относно програмирането, мониторинга и оценката, управлението и контрола на фондовете на ЕС, които се изпълняват при споделено управление. Като допълнение с настоящия регламент е необходимо да се конкретизират целите на фонд „Вътрешна сигурност“ и да се предвидят специални разпоредби за дейностите, които могат да бъдат финансирани с помощта на настоящия фонд. [Изм. 26]

(38а)  За да се гарантира, че Фондът подпомага дейности, насочени към всички специфични цели на Фонда, и че разпределението на ресурсите между целите е пропорционално на предизвикателствата и нуждите, така че целите да могат да бъдат постигнати, следва да се определи минимален процент на средства от Фонда за всяка негова конкретна цел както за националните програми, така и за тематичния механизъм. [Изм. 27]

(39)  Видовете финансиране и методите на изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите за осъществяване на целите на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за контрола, административната тежест и очакваният риск от несъответствие. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

(40)  В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(14), Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета(15), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(16) и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(17) финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни и/или наказателни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друго престъпление, засягащо финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(18). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права. Държавите членки си оказват пълно сътрудничество и предоставят цялата необходима помощ на институциите, агенциите и органите на Съюза при защитата на финансовите интереси на Съюза. Резултатите от разследванията на нередности или измами във връзка с Фонда следва да се предоставят на Европейския парламент. [Изм. 28]

(41)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и от Съвета на основание член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят по-специално процедурата за създаване и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди, непряко изпълнение, и предвиждат проверки на отговорността на финансовите участници. Правилата, приети на основание член 322 от ДФЕС засягат също защитата на бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като зачитането на тези принципи е съществена предпоставка за добро финансово управление и ефективно финансиране от ЕС.

(42)  В съответствие с член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета(19) физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии (ОСТ), имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на Фонда и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия.

(43)  В съответствие с член 349 от ДФЕС и в съответствие със Съобщението на Комисията относно засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС(20), одобрено от Съвета в неговите заключения от 12 април 2018 г., съответните държави членки следва да гарантират, че техните програми са насочени към специфичните предизвикателства на най-отдалечените региони. Фондът подкрепя тези държави членки с подходящи ресурси, за да се помогне на тези региони по целесъобразност. [Изм. 29]

(44)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(21) е необходимо Фондът да се оценява въз основа на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, особено за държавите членки. По целесъобразност тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценка на ефектите на Фонда на място. За да се отчитат постиженията на Фонда, следва да се определят показатели и свързани целеви стойности по отношение на всяка специфична цел на Фонда. Тези показатели следва да включват качествени и количествени показатели. [Изм. 30]

(45)  Отразявайки значението на борбата с изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, Фондът ще допринесе за интегрирането на действията, свързани с климата, и за постигането на общата цел за изразходване на 25 % от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата, в рамките на МФР за периода 2021 – 2027 г., и годишната цел от 30% възможно най-скоро и най-късно до 2027 г. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на Фонда, и ще бъдат преразгледани в рамките на съответните прегледи и оценки. [Изм. 31]

(46)  Чрез тези показатели и финансовото отчитане Комисията и държавите членки следва да следят изпълнението на Фонда в съответствие с приложимите разпоредби на Регламент (ЕС) .../.... [РОР] и настоящия регламент. За да изпълни надлежно надзорната си роля, Комисията следва да е в състояние да установи действително изразходваните суми по линия на Фонда за дадена година. При докладване на Комисията на годишните счетоводни отчети по националните си програми, държавите членки следва да направят разграничение между събиране на вземания, изплащане на предварително финансиране на крайни бенефициери и възстановяване на действително направени разходи. С цел улесняване на одита и мониторинга на изпълнението на Фонда, Комисията следва да включи тези суми в своя годишен доклад за изпълнението за Фонда. Всяка година Комисията следва да представя на Европейския парламент и на Съвета обобщение на приетите годишни доклади за качеството на изпълнението. При поискване Комисията следва да предостави на Европейския парламент и на Съвета пълния текст на годишните доклади за качеството на изпълнението. [Изм. 32]

(47)  С цел да бъдат допълнени и изменени някои несъществени елементи от настоящия регламент, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на работните програми за тематичния механизъм, съдържащия се в приложение IV списък на действията, отговарящи на условията за по-голям процент съфинансиране, оперативната подкрепа и доразвиването на рамката за мониторинг и оценка. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. [Изм. 33]

(48)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(22). За приемането на актове за изпълнение, които установяват общи задължения за държавите членки, по-специално относно предоставянето на информация на Комисията, следва да се използва процедурата по разглеждане, а за приемането на актове за изпълнение, свързани с условията и реда за предоставяне на информация на Комисията в рамките на програмирането и докладването, следва да се използва процедурата по консултиране поради чисто техническото им естество. [Изм. 34]

(49)  В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към ДЕС и към ДФЕС, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

(50)  В съответствие с член 3 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към ДЕС и към ДФЕС, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Ирландия [ не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане / е нотифицирала желанието си да участва в приемането и прилагането на настоящия регламент].

(51)  Целесъобразно е срокът на прилагане на настоящия регламент да се съгласува с този на Регламент (ЕС, Евратом) ..../.... на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка(23),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.  С настоящия регламент се създава фонд „Вътрешна сигурност“ (наричан по-нататък „Фондът“), който обхваща периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г. [Изм. 35]

2.  С настоящия регламент се определят целите на Фонда, бюджетът за периода 2021—-2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.:

а)   целите на Фонда;

б)  специфичните цели на Фонда и мерките за изпълнението на тези специфични цели;

в)   бюджетът за периода 2021 – 2027 г.;

г)   формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране. [Изм. 36]

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)  „операция за смесено финансиране“ означава действия, подкрепени от бюджета на Съюза, включително в рамките на механизми за смесено финансиране по член 2, параграф 6 от Финансовия регламент, при които се съчетават форми на неподлежаща на връщане подкрепа и/или финансови инструменти от бюджета на Съюза с форми на подлежаща на връщане подкрепа от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори;

б)  „предотвратяване на престъпността“ означава всички мерки, които имат за цел да намалят или по друг начин да допринесат за намаляването на престъпността и на чувството за несигурност у гражданите, както е посочено в член 2, параграф 2 от Решение 2009/902/ПВР на Съвета(24);

в)  „критична инфраструктура“ означава елемент, мрежа, система или част от нея, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението, и чието прекъсване, нарушаване или унищожаване би оказало значително въздействие в дадената държава членка или в Съюза в резултат на невъзможността да се запазят тези функции;‑

г)  „киберпрестъпност“ означава същински компютърни престъпления, т.е. престъпления, които могат да бъдат извършени единствено посредством използването на устройства и системи на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), като тези устройства и системи представляват средства за извършване на престъплението или са основните мишени на престъплението; означава също така престъпления, извършвани чрез кибернетични средства, т.е. традиционни престъпления, например сексуална експлоатация на деца, чийто мащаб или обсег може да бъде увеличен чрез използването на компютри, компютърни мрежи или други форми на ИКТ; [Изм. 37]

д)  „действия по EMPACT“ означава действия, предприемани в рамките на Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи (EMPACT)(25). EMPACT е платформа за структурирано мултидисциплинарно сътрудничество между съответните държави членки, институциите и агенциите на Съюза, както и трети държави, международни организации и други публични и частни партньори, чиято цел е справянето с приоритетни заплахи от организирана и тежка международна престъпност в рамките на цикъла на политиката на ЕС.

е)  „цикъл на политиката на ЕС“ означава основана на разузнавателна информация, мултидисциплинарна инициатива, чиято цел е борбата с най-значимите заплахи за Съюза от тежка и организирана престъпност чрез насърчаване на сътрудничеството между държавите членки, институциите на Съюза, неговите агенции агенциите на Съюза в областта на правосъдието и вътрешните работи и — когато е уместно — трети държави и специфични международни организации; [Изм. 38]

ж)  „обмен и достъп до информация“ означава сигурно събиране, съхраняване, обработване, анализ и обмен на информация от значение за органите, посочени в член 87 от ДФЕС, както и за Европол, Евроюст и Европейската прокуратура, с оглед на предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на престъпления, по-специално тероризъм и киберпрестъпност, както и прояви на трансгранична сериозна и организирана престъпност, като тази информация се обработва в съответствие с приложимите права на Съюза за защита на данните; [Изм. 39]

з)  „съдебно сътрудничество“ означава съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси; [Изм. 40]

и)  „LETS“ означава Европейската схема за обучение в областта на правоприлагането, чиято цел е служителите на правоприлагащите органи да получат необходимите познания и умения, за да могат ефективно да предотвратяват трансграничната организираната и тежката трансгранична престъпност и тероризма и да се борят с нея тях чрез ползотворно сътрудничество, както е посочено в Съобщението на Комисията от 27 март 2013 г. за създаване на Европейска схема за обучение в областта на правоприлагането(26) и в Регламента за CEPOL(27); [Изм. 41]

й)  „организирана престъпност“ означава наказуемо деяние, свързано с участие в престъпна организация, съгласно определението в Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета(28);

к)  „готовност“ означава всяка мярка, която има специфични мерки, които имат за цел предотвратяването и/или намаляването на рисковете, свързани с евентуални терористични нападения или други инциденти, свързани със сигурността; [Изм. 42]

л)  „механизъм за оценка и наблюдение по Шенген“ означава проверката на правилното прилагане на достиженията на правото от Шенген, както са определени в Регламент (ЕС) № 1053/2013, включително в областта на полицейското сътрудничество;

м)  „борба с корупцията“ обхваща всички области, посочени в Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу корупцията, включително мерки за предотвратяване, криминализация и правоприлагане, международно сътрудничество, възстановяване на средства, техническа помощ и обмен на информация;

н)  „тероризъм“ означава всяко едно от умишлените деяния и престъпления, определени в Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с тероризма(29).

Член 3

Цели на Фонда

1.  Политическата цел на Фонда е да допринася за осигуряването на високо равнище на сигурност в Съюза, наред с другото, чрез засилено сътрудничество, по-специално като предотвратява и се противопоставя на бори с тероризма и насилническия екстремизъм, включително радикализацията, тежката и организираната престъпност и киберпрестъпността, както и като подпомага и закриля жертвите на престъпления. Фондът също така подпомага готовността за посрещане на свързани със сигурността рискове и тяхното управление. [Изм. 43]

2.  В рамките на политическата цел, посочена в параграф 1, Фондът ще допринася за следните специфични цели:

а)  увеличаване на да подобри и улесни обмена на относима и точна информация между и в рамките на правоприлагащите и съдебните органи на държавите членки, други компетентни органи на Съюза, както държавите членки и други значими органи на Съюза, а също и по-специално Европол и Евроюст, и когато е приложимо, с трети държави и международни организации; [Изм. 44]

б)  увеличаване на трансграничните подобряване и увеличаване на трансграничната координация и сътрудничество, включително на съответните съвместни операции между и в рамките на правоприлагащите и други компетентни органи на Съюза държавите членки по отношение на тероризма и тежката и организираната престъпност с трансгранично измерение; и [Изм. 45]

в)  подкрепа на работата за необходимото повишаване на капацитета на държавите членки във връзка с борбата и предотвратяването на престъпления, включително тероризма, киберпрестъпността и придружения с насилие екстремизъм, включително радикализацията, по-специално чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните агенции на Съюза, гражданското общество и частните партньори субекти, вътре в държавите членки и помежду им, както и гражданско управление на кризи след свързани със сигурността инциденти.; [Изм. 46]

вa)  разработване на обща разузнавателна култура чрез подпомагане на контактите и взаимното доверие, разбиране и обучение, разпространение на ноу-хау и най-добри практики сред разузнавателните служби на държавите членки и с Европол, по-специално чрез съвместно обучение и обмен на експерти. [Изм. 47]

3.  В рамките на специфичните цели, изложени в параграф 2, Фондът се изпълнява чрез, наред с другото, мерките за изпълнение, изброени в приложение II член 3а. [Изм. 48]

4.  Финансираните действия операции се осъществяват при пълно спазване на основните права и човешкото достойнство, както и на ценностите, залегнали в член 2 от ДЕС, и финансирането се прекъсва и възстановява в случай на ясни и обосновани доказателства, че действията допринасят за нарушаването на тези права. По-специално действията операциите са съобразени с разпоредбите на Хартата на основните права на Европейския съюз, правото на Съюза в областта на защитата на личните данни и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ). По-специално, когато е възможно, при осъществяването на действията държавите членки обръщат Обръща се особено внимание на предоставянето при осъществяването на помощ и закрила на уязвимите операции, свързани с уязвими лица, по-конкретно на децата и непридружените малолетни и непълнолетни лица. [Изм. 49]

Член 3а

Мерки за изпълнение

1.  Фондът допринася за постигането на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква а), като се съсредоточава върху следните мерки за изпълнение:

a)  осигуряване на единното прилагане на достиженията на правото на Съюза в областта на сигурността чрез подкрепа за обмена на съответна информация, включително чрез изпълнение на препоръки, отправени в рамките на механизми за контрол на качеството и оценка като механизма за оценка по Шенген и други механизми за контрол на качеството и оценка;

б)  създаване, адаптиране и поддържане на свързани със сигурността информационни системи и комуникационни мрежи на Съюза, включително осигуряване на тяхната оперативна съвместимост, както и разработване на подходящи инструменти за справяне с установени пропуски;

в)  увеличаване на активното използване на инструментите, системите и базите данни на Съюза за обмен на информация, свързани със сигурността, подобряване на взаимното свързване на националните бази данни, свързани със сигурността, както и свързването им с базите данни на Съюза, когато това е предвидено в съответните правни основания, както и гарантиране, че тези бази данни са захранвани със значими висококачествени данни; и

г)  подпомагане на съответните национални мерки за изпълнението на специфичните цели, определени в член 3, параграф 2, буква а).

2.  Фондът допринася за постигането на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква б), като се съсредоточава върху следните мерки за изпълнение:

a)  увеличаване на съответните операции по правоприлагане между държавите членки, включително, когато е целесъобразно, с други подходящи субекти, по-специално с оглед на улесняването и подобряването на използването на съвместни екипи за разследване (СЕР), съвместни патрули, преследвания по гореща следа, скрито наблюдение и други механизми за оперативно сътрудничество в контекста на цикъла на политиката на ЕС (EMPACT), със специален акцент върху трансграничните операции;

б)  повишаване на координацията и сътрудничеството между правоприлагащите и други компетентни органи вътре в държавите членки и помежду им, както и с други подходящи субекти, например чрез мрежи от специализирани национални звена, мрежи и структури за сътрудничество на Съюза, центрове на Съюза;

в)  подобряване на междуведомственото сътрудничество и сътрудничеството на равнището на Съюза между самите държави членки или между държавите членки, от една страна, и съответните органи, служби и агенции на Съюза, от друга страна, както и на национално равнище между компетентните национални органи във всяка държава членка;

3.  Фондът допринася за постигането на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква в), като се съсредоточава върху следните мерки за изпълнение:

a)  увеличаване на обучението в областта на правоприлагането, упражненията и взаимното обучение, по-специално чрез включване на елементи, насочени към повишаване на осведомеността по въпроси, свързани с радикализацията, насилническия екстремизъм и расизма, специализирани програми за обмен между държавите членки, включително за младши служители в областта на правоприлагането, и споделяне на най-добри практики, включително с трети държави и други съответни участници;

б)  оползотворяване на синергиите чрез обединяване на ресурси и знания сред държавите членки и други подходящи субекти, включително гражданското общество, например чрез създаването на съвместни центрове за високи постижения, разработването на съвместни оценки на риска, общи центрове за оперативна подкрепа за съвместно провеждани операции или споделянето на най-добри практики в областта на предотвратяването на престъпността на местно равнище;

в)  насърчаване и разработване на мерки, гаранции, механизми и най-добри практики, свързани с ранната идентификация, закрилата и подкрепата на свидетели, сигнализиращи за нередности лица и жертви на престъпления, и развиване на партньорства между публичните органи и други подходящи субекти за тази цел;

г)  придобиване на подходящо оборудване и създаване или модернизиране на специализирани учебни бази и друга свързана със сигурността инфраструктура от съществено значение, с цел повишаване на готовността, устойчивостта, обществената осведоменост и адекватността на реакцията при заплахи за сигурността.

д)  откриване, оценка и отстраняване на уязвимости в критична инфраструктура и информационно оборудване с висока степен на навлизане на пазара, за да се предотвратят атаки срещу информационни системи и критична инфраструктура, например чрез проверки на кода на безплатния софтуер с отворен код, чрез създаване и поддържане на програми за откриване на грешки „bug bounty“ или чрез изпитвания, свързани с проникване.

4.  Фондът допринася за постигането на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква ва), като се съсредоточава върху следните мерки за изпълнение:

a)  подобряване на сътрудничеството и координацията между разузнавателните служби на държавите членки и между тези служби и правоприлагащите органи чрез контакти, изграждане на мрежи, взаимно доверие, разбиране и обучение, обмен и разпространение на ноу-хау, опит и най-добри практики, по-специално по отношение на подкрепата за разследвания на полицията и оценка на заплахите;

б)  обмен и обучение на служители на разузнаването. [Изм. 50]

Член 4

Обхват на подкрепата

1.  В рамките на целите, посочени съответствие с мерките за изпълнение, изброени в член 3а, и в съответствие с мерките Фондът подкрепя действията, които допринасят за изпълнение, изброени постигането на посочените в приложение II, Фондът подкрепя по-конкретно член 3 цели. Те могат да включват действията, изброени в приложение III. [Изм. 51]

2.  За постигане на целите на по член 3 от настоящия регламент Фондът може в извънредни случаи, при спазване на определени граници и на подходящи предпазни мерки, да подпомага подкрепя по целесъобразност посочените в приложение III действия, отговарящи на приоритетите на Съюза, по отношение на трети държави и в трети държави, когато е целесъобразно, в съответствие с член 5. [Изм. 52]

2а.  Общият размер на финансирането за подпомагане на действия, осъществявани в трети държави или по отношение на трети държави в рамките на тематичния механизъм в съответствие с член 8, не надвишава 2% от общия размер, предоставен на тематичния механизъм съгласно член 7, параграф 2, буква б). [Изм. 53]

2б.  Общият размер на финансирането за подпомагане на действия, осъществявани в трети държави или по отношение на трети държави в рамките на програмите на държавите членки в съответствие с член 12, не надвишава за всяка държава членка 2% от общия размер, който ѝ е предоставен съгласно член 7, параграф 2, буква а), член 10, параграф 1 и приложение I. [Изм. 54]

3.  Не са допустими за подкрепа следните действия:

а)  действия, ограничаващи се до или състоящи се предимно от поддържането на обществения ред на национално равнище; [Изм. 55]

б)  действия за закупуване или поддръжка на стандартно оборудване, стандартни транспортни средства или стандартни съоръжения на правоприлагащите и други компетентни органи, посочени в член 87 от ДФЕС;

в)  действия с военни или отбранителни цели;

г)  оборудване, на което поне едно от предназначенията чието основно предназначение е митнически контрол; [Изм. 56]

д)  оборудване за налагане на принудителни мерки, включително оръжия, боеприпаси, взривни вещества и палки, освен с учебна цел;

е)  възнаграждения на информатори и пари за клопки(30) извън рамките на действия по EMPACT.

При възникване на извънредна ситуация недопустимите за подкрепа действия, посочени в настоящия параграф първа алинея, букви а) и б), могат да се считат за допустими. [Изм. 57]

Член 5

Допустими субекти

1.  Допустими са следните субекти:

а)  правни субекти, установени в която и да е от следните държави:

i)  държава членка или отвъдморска държава или територия, свързана с нея;

ii)  трета държава, посочена включена в работната програма, съгласно при условията, определени в нея посочени в нея, при условие че всички действия на тази трета държава, в нея или по отношение на нея зачитат изцяло правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и съблюдават международните задължения на Съюза и държавите членки; [Изм. 58]

б)  всеки правен субект, учреден съгласно правото на Съюза, или всяка съответна международна организация. [Изм. 59]

2.  Не са допустими физически лица.

3.  Правни субекти, установени в трета държава, са допустими за участие по изключение, когато това е необходимо за постигането на целите на дадено действие, след одобрение от страна на Комисията. [Изм. 60]

4.  Допустими са правни субекти, участващи в консорциуми от поне двама независими субекти, установени в различни държави членки или отвъдморски държави или територии, свързани с тези държави членки или с трети държави. [Изм. 61]

ГЛАВА II

ФИНАНСОВА РАМКА И РАМКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1

Общи разпоредби

Член 6

Общи принципи

1.  Подкрепата, предоставяна съгласно настоящия регламент, допълва националната, регионалната и местната интервенция и се съсредоточава върху добавянето на европейска стойност по отношение на целите на регламента. [Изм. 62]

2.  Комисията и държавите членки вземат нужните мерки за това подкрепата, предоставяна съгласно настоящия регламент и от държавите членки, да отговаря на съответните дейности, политики и приоритети на Съюза и да допълва национални инструменти, както и да постига координация с други инструменти на Съюза, по-специално с действията, осъществявани по линия на други фондове на Съюза. [Изм. 63]

3.  Фондът се изпълнява при споделено, пряко или непряко управление в съответствие с член 62, параграф 1, букви а), б) и в) от Финансовия регламент.

Член 7

Бюджет

1.  Финансовият пакет за изпълнението на Фонда програмата за периода 2021—2027 г. е възлиза на 2 209 725 000 EUR по цени за 2018 г. (2 500 000 000 EUR по текущи цени). [Изм. 64]

2.  Финансовият пакет се използва, както следва:

а)  1 500 000 000 1 325 835 000 EUR по цени за 2018 г. (1 500 000 000 EUR по текущи цени) се отпускат за програмите, изпълнявани при споделено управление; [Изм. 65]

б)  883 890 EUR по цени за 2018 г. (1 000 000 000 EUR по текущи цени) се отпускат за тематичния механизъм. [Изм. 66]

3.  До 0,84 % от финансовия пакет се отпускат за техническа помощ по инициатива на Комисията във връзка с изпълнението на Фонда.

Член 8

Общи разпоредби относно изпълнението на тематичния механизъм

1.  Финансовият пакет, посочен в член 7, параграф 2, буква б), се отпуска по гъвкав начин чрез тематичния механизъм, като се използват споделено, пряко и непряко управление съгласно предвиденото в работните програми. Финансирането по линия на тематичния механизъм се използва за неговите компоненти:

а)  специфични действия;

б)  действия на Съюза; и

в)  спешно подпомагане.

С финансовия пакет за тематичния механизъм се предоставя подкрепа също и за техническата помощ по инициатива на Комисията.

2.  Финансирането по линия на тематичния механизъм е насочено към приоритети с висока добавена стойност за Съюза и се използва за посрещане на неотложни нужди в съответствие с договорените приоритети на Съюза, посочени в приложение II член 3а, за специфични мерки като включените в приложение ІІІ или за подкрепа на мерките в съответствие с член 19. Ресурсите по линия на тематичния механизъм се разпределят между различните приоритети, доколкото е възможно, пропорционално на предизвикателствата и нуждите, за да се гарантира постигането на целите на Фонда. [Изм. 67]

2а.  Финансирането по линия на тематичния механизъм се разпределя, както следва:

а)  най-малко 10 % за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква а);

б)  най-малко 10 % за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква б);

в)  най-малко 30 % за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква в);

г)  най-малко 5% за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква ва). [Изм. 68]

3.  Когато финансирането по тематичния механизъм се предоставя на държави членки при пряко или непряко управление, няма да се гарантира предоставя финансиране за проекти, когато има категорични доказателства, че избраните проекти не са предмет на мотивирано становище на Комисията във връзка с нарушение по член 258 от ДФЕС, което излага на риск законосъобразността и редовността на разходите или качеството на изпълнение на проектите тяхната законосъобразност или законосъобразността и редовността на това финансиране, или изпълнението на съответните проекти биха били поставени под въпрос в резултат на мотивирано становище, съставено от Комисията във връзка с производство за установяване на нарушения по член 258 от ДФЕС. [Изм. 69]

4.  Когато финансирането по тематичния механизъм се изпълнява при споделено управление, за целите на член 18 и член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) …/… № Х[РОР] Комисията прави оценка дали предвидените действия са предмет на мотивирано становище на Комисията във връзка с нарушение по член 258 от ДФЕС, което излага на риск гарантира, че няма да се предоставя финансиране за проекти, за които са налице категорични доказателства, поставящи под съмнение законосъобразността на посочените проекти, законосъобразността и редовността на разходите или качеството на изпълнение на проектите това финансиране или изпълнението на тези проекти, в резултат на мотивирано становище, издадено от Комисията във връзка с производство за установяване на нарушения по член 258 от ДФЕС. [Изм. 70]

5.  Комисията определя общата сума, която се предоставя за тематичния механизъм от годишните бюджетни кредити в бюджета на Съюза. На Комисията се предоставят правомощия да приема решения делегирани актове в съответствие с член 28 за финансиране, посочени допълване на настоящия регламент чрез определяне на работни програми, както е посочено в член 110 от Финансовия регламент, за тематичния механизъм, като определя целите и действията, за които да бъде предоставена подкрепа бъдат подкрепяни, и посочва сумите за всеки от компонентите на механизма, посочени му, както е посочено в параграф 1. В решенията за финансиране Преди приемането на работна програма Комисията се консултира със съответните заинтересовани страни, включително с организациите на гражданското общество. В работните програми се определя, когато това е уместно, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране. За да се гарантира своевременната наличност на средствата, Комисията може да приеме отделно работна програма за спешна помощ. [Изм. 71]

6.  След приемането на решението за финансиране, посочено работната програма, посочена в параграф 5, Комисията може да измени в съответствие с него програмите, изпълнявани при споделено управление. [Изм. 72]

7.  Тези решения за финансиране работни програми могат да бъдат едногодишни или многогодишни и могат да обхващат един или повече компоненти от тематичния механизъм. [Изм. 73]

РАЗДЕЛ 2

Подкрепа и изпълнение при споделено управление

Член 9

Приложно поле

1.  Настоящият раздел се прилага за частта от финансовия пакет, посочена в член 7, параграф 2, буква а), и за допълнителните ресурси, изпълнявани при споделено управление съгласно решението на Комисията за тематичния механизъм по член 8.

2.  Подкрепата по настоящия раздел се изпълнява при споделено управление съгласно член 63 от Финансовия регламент и Регламент (ЕС) .../... [РОР].

Член 10

Бюджетни ресурси

1.  Ресурсите, посочени в член 7, параграф 2, буква а), се отпускат за националните програми, изпълнявани от държавите членки при споделено управление (наричани по-нататък „програмите“), съгласно следното индикативно разпределение:

а)  1 250 000 000 EUR на държавите членки в съответствие с критериите в приложение I;

б)  250 000 000 EUR на държавите членки за коригиране на разпределените за програмите средства съгласно посоченото в член 13, параграф 1.

2.  Когато посочената в параграф 1, буква б) сума не е разпределена, останалата сума може да бъде добавена към сумата по член 7, параграф 2, буква б).

Член 11

Проценти на съфинансиране

1.  Приносът от бюджета на Съюза не може да надхвърля 75 % от общите допустими разходи за даден проект.

2.  Приносът от бюджета на Съюза може да бъде увеличен до 90 % от общите допустими разходи за проекти, осъществявани по линия на специфичните действия.

3.  Приносът от бюджета на Съюза може да бъде увеличен до 90 % от общите допустими разходи за действията, изброени в приложение IV.

4.  Приносът от бюджета на Съюза може да бъде увеличен до 100 % от общите допустими разходи за оперативна подкрепа.

5.  Приносът от бюджета на Съюза може да бъде увеличен до 100 % от общите допустими разходи за спешно подпомагане.

5а.  Приносът от бюджета на Съюза може да бъде увеличен до 100% от общите допустими разходи за техническо подпомагане по инициатива на държавите членки. [Изм. 74]

6.  В решението на Комисията за одобряване на дадена програма се определят процентът на съфинансиране и максималният размер на подкрепата по Фонда за видовете действия, посочени в параграфи 1—5.

7.  За всяка специфична цел в решението на Комисията се определя дали процентът на съфинансиране за специфичната цел ще се прилага:

а)  за общия принос, включително публичния и частния, или

б)  само за публичния принос.

Член 12

Програми

1.  Всяка държава членка и Комисията взема нужните мерки, така че приоритетите, към които са насочени нейните националните програми, да отговарят на приоритетите на Съюза и на предизвикателствата пред него в областта на сигурността, както и да съответстват напълно на приложимите достижения на правото на Съюза и на договорените приоритети на Съюза. При определянето на тези приоритети в своите програми държавите членки следят за това посочените в приложение II член 3а мерки за изпълнение да са адекватно застъпени в програмата. [Изм. 75]

1а.  При оценката на националните програми на държавите членки Комисията се уверява, че планираните действия не са предмет на мотивирано становище, издадено във връзка с нарушение по член 258 от ДФЕС и свързано със законосъобразността и редовността на разходите или изпълнението на проектите. [Изм. 76]

1б.  Държавите членки разпределят ресурсите за своите национални програми, както следва:

а)  най-малко 10% за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква а);

б)  най-малко 10% за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква б);

в)  най-малко 30% за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква в);

г)  най-малко 5% за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква ва). [Изм. 77]

1в.  Държавите членки, които желаят да не се съобразят с разпоредбите на параграф 1б, информират Комисията за това и оценяват заедно с нея дали е целесъобразно тези минимални проценти да бъдат коригирани поради специфични обстоятелства, които засягат вътрешната сигурност. Всички изменения в този смисъл се одобряват от Комисията. [Изм. 78]

2.  Комисията взема нужните мерки за това Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL), Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), Европейската прокуратура, Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи (eu-.LISA), Европейската агенция за гранична и брегова охрана (EBCGA), Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) и Европейският център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) да са приобщени към участват в разработването на програмите на ранен етап от самото начало според областите на тяхната компетентност. По-конкретно, държавите членки се допитват до Европол във връзка със замисъла на своите действия, особено когато включват в програмите си действия по цикъла на политиката на ЕС или действия по EMPACT или действия, координирани от Съвместната работна група за борба с киберпрестъпността (J-CAT). Преди да включат дейности за обучение в своите програми, държавите членки се координират със CEPOL, за да се избегнат припокривания. Държавите членки също така се консултират с други заинтересовани страни, включително с организациите на гражданското общество, във връзка с планирането на своите действия. [Изм. 79]

3.  Комисията може да приобщава по целесъобразност Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) агенциите, посочени в параграф 2, европейския комитет по защита на данните и Европейски надзорен орган по защита на данните в задачите за мониторинг и оценка, както са установени в раздел 5, по-специално с цел да се гарантира, че действията, изпълнявани с подкрепата на Фонда, които попадат в обсега на правомощията им, са съвместими с приложимите достижения на правото на Съюза и договорените приоритети на Съюза. [Изм. 80]

4.  За закупуването на оборудване и транспортни средства или за изграждането на свързани със сигурността съоръжения могат да се използват не повече от 15 % от средствата, отпуснати за дадена програма на държава членка. Тази максимална горна граница може да бъде превишавана само в надлежно обосновани случаи и след одобрение от страна на Комисията. [Изм. 81]

5.  В своите програми държавите членки отдават приоритет на:

а)  приоритетите на Съюза и достиженията на правото на Съюза в областта на сигурността, и по-специално обмена координацията и сътрудничеството между правоприлагащите органи, както и ефикасния обмен на относима и точна информация и изпълнението на компонентите от рамката за оперативната съвместимост на ИТ системите информационните системи на ЕС; [Изм. 82]

б)  препоръките с финансови последици, направени по силата на Регламент (ЕС) № 1053/2013 за механизма за оценка и наблюдение по Шенген в областта на полицейското сътрудничество;

в)  специфичните за съответната държава недостатъци с финансови последици, установени в контекста на оценка на нуждите, като например препоръките в рамките на европейския семестър в областта на корупцията.

6.  При необходимост програмата се изменя, така че в нея да бъдат отразени препоръките, посочени в параграф 5, както и напредъкът в постигането на междинните цели и целевите стойности, определени в годишните доклади за качеството на изпълнението, посочени в член 26, параграф 2, буква а). В зависимост от въздействието на изменението преразгледаната програма може да бъде одобрена се одобрява от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 19 от Регламент (ЕС) № Х [РОР ]. [Изм. 83]

7.  По-специално държавите членки изпълняват действията, изброени в приложение IV. В случай на непредвидени или нови обстоятелства или за да се осигури ефективното изпълнение на финансирането, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 28 за изменение на приложение IV.

8.  Когато държава членка реши да осъществи проекти с в трета държава или в по отношение на трета държава съгласно член 5 с подкрепата по Фонда, тази държава членка се консултира с Комисията преди началото на проекта. Комисията оценява взаимното допълване и съгласуваността на предвидените проекти с другите действия на Съюза и на държавите членки във връзка със съответната трета държава. Комисията също така проверява съответствието на предложените проекти с изискванията за основните права по член 3, параграф 4. [Изм. 84]

9.  Програмирането, посочено в В съответствие с член 17, параграф 5 от Регламент (ЕС) ..../... [РОР], се основава на № Х [РОР ] всяка програма определя за всяка специфична цел видовете интервенции, посочени в съответствие с таблица 1 от приложение VI и индикативна разбивка на програмираните средства по вид интервенция или област на подпомагане. [Изм. 85]

Член 13

Междинен преглед

1.  След като информира Европейския парламент, през 2024 г. Комисията, разпределя за програмите на съответните държави членки допълнителната сума, посочена в член 10, параграф 1, буква б), съгласно критериите, определени в параграф 2 на приложение I. Финансирането влиза в сила, считано от календарната 2025 г. [Изм. 86]

2.  Ако държава членка не е подала заявления за междинно плащане съгласно член 85 от Регламент (ЕС) …/… № Х [РОР] за най-малко 10 30 % от първоначално разпределената сума за дадена програма, посочена в член 10, параграф 1, буква а), тя няма право да получи за своята програма допълнителната сума по параграф 1. [Изм. 87]

2a.   Параграф 2 се прилага само ако съответната регулаторна рамка и свързаните с нея актове са в сила към 1 януари 2022 г. [Изм. 160]

3.  Когато е подходящо, при При разпределението на средствата по тематичния механизъм за периода от 2025 г. нататък се вземат предвид реализираният напредък по постигането на междинните цели на рамката за качество на изпълнението, посочена в член 12 от Регламент (ЕС) …/… № Х [РОР], и установените недостатъци при изпълнението. [Изм. 88]

Член 14

Специфични действия

1.  Специфични действия са транснационални или национални проекти, съответстващи на целите на настоящия регламент, за които една, няколко или всички държави членки могат да получат допълнително финансиране за своите програми.

2.  В допълнение към отпуснатата им сума, изчислена съгласно член 10, параграф 1, държавите членки могат да получават финансиране за специфични действия, при условие че то бъде целево заделено в програмата и се използва за постигането на целите на настоящия регламент, включително по отношение на възникващи нови заплахи.

3.  Това финансиране не може да се използва за други действия, предвидени в програмата, освен при надлежно обосновани обстоятелства и след одобрение от Комисията чрез изменение на програмата.

Член 15

Оперативна подкрепа

1.  Оперативната подкрепа е част от средствата, отпуснати на държава членка, които могат да се използват в подкрепа на публичните органи, отговарящи за изпълнението на задачи и услуги, които представляват обществена услуга за Съюза, доколкото те допринасят за осигуряването на високо равнище на сигурност в Съюза като цяло [Изм. 89].

2.  Всяка държава членка може да използва до 10 20 % от сумата, отпусната по линия на Фонда за националната ѝ програма, за финансиране на оперативна подкрепа за публичните органи, отговарящи за изпълнението на задачите и услугите, които представляват обществена услуга за Съюза. [Изм. 90]

3.  Държава членка, която използва оперативна подкрепа, спазва достиженията на правото на Съюза в областта на сигурността.

4.  Държавите членки обосновават използването на оперативна подкрепа за постигането целите на настоящия регламент в програмата и в годишните доклади за качеството на изпълнението по член 26. Преди да одобри програмата, Комисията оценява първоначалната ситуация в държавите членки, заявили намерение да поискат оперативна подкрепа, като взема предвид предоставената от тези държави членки информация, както и препоръките, направени в контекста на механизми за контрол на качеството и оценка като механизма за оценка по Шенген, оценка на уязвимостта и риска от Европейската агенция за гранична и брегова охрана (EBCGA) и други механизми за контрол на качеството и оценка, когато това е приложимо. [Изм. 91]

5.  Оперативната подкрепа се съсредоточава върху специфичните задачи и услуги действия, посочени в приложение VII. [Изм. 92]

6.  За справяне с непредвидени или нови обстоятелства или за да се осигури ефективното изпълнение на финансирането, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 28 за изменение на приложение VII.

Член 15а

Видимост, прозрачност, комуникация

Получателите на финансиране от Съюза се съобразяват изцяло с изискванията за видимост, прозрачност и комуникация в съответствие с Регламент (ЕС) № X [РОР]. [Изм. 93]

Раздел 3

Подкрепа и изпълнение при пряко и непряко управление

Член 16

Приложно поле

Подкрепата по настоящия раздел се изпълнява пряко от Комисията в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент или непряко — в съответствие с буква в) от посочения член и параграф.

Член 17

Действия на Съюза

1.  Действията на Съюза са транснационални проекти или проекти от особен интерес за Съюза, съответстващи на целите на настоящия регламент.

2.  По инициатива на Комисията Фондът може да се използва за финансиране на действия на Съюза, свързани с целите, посочени в член 3 от настоящия регламент, както и в съответствие с приложение III.

3.  С действията на Съюза може да се предоставя финансиране чрез всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, по-специално безвъзмездни средства, награди и обществени поръчки. С тях може да се предоставя също така финансиране под формата на финансови инструменти в рамките на операции за смесено финансиране.

3а.  Децентрализираните агенции също могат да бъдат допустими за получаване на финансиране, налично в рамките на действията на Съюза, с цел подкрепа на действия с транснационален характер, притежаващи европейска добавена стойност. [Изм. 94]

4.  Безвъзмездните средства, изразходвани при пряко управление, се отпускат и управляват в съответствие с дял VIII от Финансовия регламент.

5.  Комитетът за оценка, който оценява предложенията, може да бъде съставен от външни експерти.

6.  Вноските във взаимен застрахователен механизъм могат да покрият риска, свързан със събирането на дължими от получателите средства, и се смятат за достатъчна гаранция по Финансовия регламент. Прилагат се разпоредбите, установени в член [X] от Регламент Х [приемник на Регламента относно Гаранционния фонд].

Член 18

Операции за смесено финансиране

Операциите за смесено финансиране по линия на Фонда се изпълняват в съответствие с Регламента за InvestEU(31) и дял Х от Финансовия регламент.

Член 19

Техническа помощ по инициатива на Комисията

Фондът може да подкрепя мерки за техническа помощ, изпълнявани по инициатива на Комисията или от нейно име. Тези мерки, а именно подготовка, мониторинг, контрол, одит, оценка, комуникация, включително корпоративната комуникация относно политическите приоритети на Съюза в областта на сигурността, видимостта, както и всички действия за административна и техническа помощ, необходими за изпълнението на настоящия регламент и, по целесъобразност, заедно с трети държави, могат да бъдат финансирани на 100 %. [Изм. 95]

Член 20

Одити

Одитите относно използването на приноса от Съюза, проведени от лица или субекти, включително различни от тези, на които институции или органи на Съюза са възложили извършването на одити, съставляват основата на общата увереност по член 127 от Регламент (ЕС) .../... [Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза].

Член 21

Информация, комуникация и публичност

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират насърчават действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева съдържателна информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността на съответния език. За да се гарантира видимостта на финансирането от Съюза, получателите на финансиране от Съюза се позовават на неговия произход при комуникацията си по въпроса. За тази цел получателите гарантират, че всички съобщения до медиите и широката публика съдържат емблемата на Съюза и изрично посочват финансовата подкрепа на Съюза. [Изм. 96]

2.  За да се достигне до възможно най-широка публика, Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на Фонда и неговите действия и резултати. По-специално Комисията публикува информация относно разработването на годишните и многогодишните програми на тематичния механизъм. Комисията публикува също така списък с операции, избрани за подпомагане в рамките на тематичния механизъм, на общественодостъпен уебсайт и редовно актуализира този списък. Финансовите ресурси, отпуснати на Фонда, допринасят също така за комуникацията, по-конкретно институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите на настоящия регламент. [Изм. 97]

2а.  Комисията публикува посочената в параграф 2 информация в отворени, машинночитаеми формати, както е определено в член 5, параграф 1 от Директива № 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(32), което позволява данните да бъдат сортирани, търсени, извличани, сравнявани и повторно използвани. Възможно е данните да се сортират по приоритет, специфична цел, общо допустими разходи за операциите, общи разходи по проектите, общи разходи на процедурите за възлагане на обществени поръчки, име на бенефициер и име на изпълнител по договор. [Изм. 98]

Раздел 4

Подкрепа и изпълнение при споделено, пряко и непряко управление

Член 22

Спешно подпомагане

1.  Фондът служи за оказване на финансова помощ Комисията може да реши да предостави финансово подпомагане от Фонда за посрещане на спешни неотложните и специфични нужди в случай на надлежно обоснована извънредна ситуация, произтичаща. Тези ситуации могат да произтичат от инцидент, свързан със сигурността, или възникнала нова заплаха или установена нова уязвимост, която попада в приложното поле на настоящия регламент и която има или може да има значително отрицателно въздействие върху сигурността на хората, обществените пространства или критичната инфраструктура в една или повече държави членки. В тези случаи тя своевременно информира Европейския парламент и Съвета. [Изм. 99]

2.  Спешното подпомагане може да бъде под формата на безвъзмездни средства, предоставени пряко на децентрализираните агенции.

3.  Спешното подпомагане може да бъде отпуснато за програми на държавите членки в допълнение към отпуснатите им средства, изчислени съгласно член 10, параграф 1, при условие че то бъде целево заделено в програмата. Това финансиране не може да се използва за други действия, предвидени в програмата, освен при надлежно обосновани обстоятелства и след одобрение от Комисията чрез изменение на програмата.

4.  Безвъзмездните средства, изразходвани при пряко управление, се отпускат и управляват в съответствие с дял VIII от Финансовия регламент.

4а.  Когато е необходимо за изпълнение на действието, спешното подпомагане може да покрива разходи, извършени преди датата на подаване на заявлението за отпускане на безвъзмездни средства или на искането за подпомагане, но не по-рано от 1 януари 2021 г. [Изм. 100]

Член 23

Кумулативно, допълващо и комбинирано финансиране

1.  За действие операция, за което която е предоставен принос по Фонда, може да бъде предоставян и принос по която и да е друга програма на Съюза, включително фондовете под споделено управление, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. За всеки принос от програма на Съюза към действието се прилагат правилата на съответната програма. Кумулативното финансиране не може да превишава общия размер на допустимите разходи за действието операцията, а подкрепата от различните програми на Съюза може да бъде изчислена пропорционално в съответствие с документите, в които се определят условията за предоставяне на подкрепата. [Изм. 101]

2.  Действия Операции, които са получили сертификата „Печат за високи постижения“ или отговарят на следните кумулативни, съпоставими условия: [Изм. 102]

а)  оценени са в рамките на покана за представяне на предложения по Фонда;

б)  отговарят на минималните изисквания за качество по въпросната покана за представяне на предложения;

в)  не могат да бъдат финансирани по тази покана за представяне на предложения поради бюджетни ограничения,

могат да получават подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд+ или Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони съгласно член 67, параграф 5 от Регламент (ЕС) …/… [РОР] и член 8 от Регламент (ЕС) …/… [финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика], при условие че операциите отговарят на целите на съответната програма. Прилагат се правилата на фонда, по който се предоставя подкрепата. [Изм. 103]

Раздел 5

Мониторинг, докладване и оценка

Подраздел 1

Общи разпоредби

Член 24

Мониторинг и докладване

1.  В съответствие със задължението си за докладване съгласно член 43, параграф 3, буква з), точка i), подточка iii) от Финансовия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета информация относно изпълнението съгласно приложение V.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 28 за изменение на приложение V с цел да бъдат извършени необходимите корекции на информацията относно качеството на изпълнението, която се представя на Европейския парламент и на Съвета.

3.  Показателите за докладване относно напредъка на Фонда по отношение на постигането на специфичните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение VIII. По отношение на показателите за крайните продукти за базовите стойности се задава нула. Междинните цели, определени за 2024 г., и целевите стойности, определени за 2029 г., са кумулативни. При поискване, Комисията предоставя на разположение на Европейския парламент и на Съвета данните относно показателите за крайния продукт и за резултата. [Изм. 104]

4.  Системата за отчитане на качеството на изпълнението гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза и, където е приложимо, на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.

5.  За да се осигури ефективна оценка на напредъка на Фонда по отношение на постигането на неговите цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 28 за изменение на приложение VIII с цел да преразгледа и допълни показателите, когато това е необходимо, и с които да допълни настоящия регламент с разпоредби относно създаването на рамка за мониторинг и оценка, включително във връзка с информацията по проекти, която държавите членки трябва да представят. За оценката се включват показатели за качество. [Изм. 105]

Член 25

Оценка

1.  В срок до 31 декември 2024 г. Комисията представя междинна оценка и ретроспективна оценка на настоящия регламент, включително на осъществените по линия на Фонда действия. Междинната оценка разглежда ефективността, ефикасността, значимостта и съгласуваността на Фонда. По-конкретно, тя включва оценка на:

a)  напредъка по постигането на целите на настоящия регламент, като взема под внимание цялата необходима информация, която е вече налична, и по-специално годишните доклади за качеството на изпълнението, посочени в член 26, и показателите за крайния продукт и за резултатите, посочени в приложение VIII;

б)  европейската добавена стойност на действията и операциите, осъществени по линия на Фонда;

в)  целесъобразността на мерките за изпълнение, посочени в член 3а, за справяне със съществуващите и възникващите предизвикателства за сигурността.

г)  въздействието на Фонда в дългосрочен план и устойчивостта на неговия ефект;

д)  взаимното допълване и съгласуваността между действията, подкрепяни по настоящия Фонд и подкрепата, предоставяна от други фондове на Съюза.

Посочената задължителна междинна оценка взема под внимание резултатите от ретроспективната оценка относно дългосрочното въздействие на предходния инструмент за финансово подпомагане за вътрешна сигурност, част от фонд „Вътрешна сигурност“, раздел „Полиция“ за периода 2014 – 2020 г. Когато е целесъобразно, оценката се придружава от законодателно предложение за преразглеждане на настоящия регламент. [Изм. 106]

1а.  До 31 януари 2030 г. Комисията извършва ретроспективна оценка на настоящия регламент. В същия срок Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка, който включва елементите, посочени в параграф 1. Във връзка с това, по-дългосрочните последици от инструмента се оценяват с оглед включването им в решение за евентуално подновяване или изменение на последващ фонд. [Изм. 107]

2.  Междинната и ретроспективната оценка се извършват своевременно, така че да послужат в процеса на вземане на решения, съобразно сроковете, посочени в член 40 от Регламент (ЕС) …/… [РОР] оповестяват публично и се представят на Парламента незабавно, за да се гарантира пълна прозрачност. Комисията гарантира, че оценките не включват информация, чието разпространение може да създаде риск за безопасността или неприкосновеността на личния живот на лицата или да застраши операциите по сигурността. [Изм. 108]

Подраздел 2

Правила при споделено управление

Член 26

Годишни доклади за качеството на изпълнението

1.  До 15 февруари 2023 г. и до същата дата на всяка следваща година до 2031 г. включително държавите членки представят на Комисията годишен доклад за качеството на изпълнението, както е посочено в член 36, параграф 6 от Регламент (ЕС) ..../... № Х [РОР]. Докладът, който се представя през 2023 г., обхваща изпълнението на програмата до 30 юни 2022 г. Държавите членки публикуват тези доклади на специален уебсайт и ги изпращат на Европейския парламент и на Съвета. [Изм. 109]

2.  Годишният доклад за качеството на изпълнението съдържа по-специално информация за:

а)  напредъка в изпълнението на програмата и в постигането на междинните цели и на целевите стойности въз основа на последните данни съгласно изискването в член 37 от Регламент (ЕС) ..../... [РОР];

aa)  разбивката на годишните счетоводни отчети за националната програма по събиране на вземания, предварително финансиране на крайни бенефициери и разходи, които действително са били направени; [Изм. 110]

б)  всякакви въпроси, които засягат качеството на изпълнение на програмата, и предприетите за тяхното разрешаване действия, включително мотивирани становища на Комисията във връзка с производство за установяване на нарушения по смисъла на член 258; [Изм. 111]

в)  взаимното допълване, координацията и съгласуваността между действията, подкрепяни чрез Фонда, и подкрепата, предоставяна от други фондове на Съюза, по-конкретно тези в трети държави или свързани с трети държави; [Изм. 112]

г)  приноса на програмата за прилагането на съответните достижения на правото на Съюза и планове за действие;

гa)  спазване на изискванията в областта на основните права; [Изм. 113]

д)  изпълнението на действията за комуникация и видимост;

е)  изпълнението на благоприятстващите условия и тяхното прилагане за целия програмен период;

3.  Комисията може да направи коментари по годишния доклад за качеството на изпълнението в срок до два месеца от датата на неговото получаване. Ако Комисията не представи коментари в този срок, докладът се счита за приет.

3а.  След приемането на доклада Комисията предоставя на разположение на Европейския парламент и на Съвета обобщения на годишните доклади за качеството на изпълнението и ги публикува на специален уебсайт. Ако не бъде изпратен от държавите членки в съответствие с параграф 1, пълният текст на годишните доклади за качеството на изпълнението се предоставя на Европейския парламент и на Съвета при поискване. [Изм. 114]

4.  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия член, Комисията приема акт за изпълнение за установяване на образец на годишния доклад за качеството на изпълнението. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 29, параграф 2.

Член 27

Мониторинг и докладване

1.  В съответствие с дял IV от Регламент (ЕС) ..../... [РОР] мониторингът и докладването се основават на видовете интервенции, посочени в таблици 1, 2 и 3 от приложение VI. За справяне с непредвидени или нови обстоятелства или за гарантиране на ефективното изпълнение на финансирането, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 28 за изменение на приложение VI.

2.  Тези показатели се използват в съответствие с член 12, параграф 1, член 17 и член 37 от Регламент (ЕС) .../... [РОР].

ГЛАВА III

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 28

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 8, 12, 15, 24 и 27, се предоставя на Комисията до 31 декември 2028 г. [Изм. 115]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 8, 12, 15, 24 и 27, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощие. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. [Изм. 116]

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет в съответствие с членове 8, 12, 15, 24 и 27, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането му или ако преди изтичането на този срок са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета. [Изм. 117]

Член 29

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитет за координация на фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за управлението на границите и за визите. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.  Когато Комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акта за изпълнение. Това не се прилага за акта за изпълнение, посочен в член 26, параграф 4.

Член 30

Преходни разпоредби

1.  Регламент (ЕС) № 513/2014 се отменя, считано от 1 януари 2021 г.

2.  Без да се засяга параграф 1, настоящият регламент не засяга продължаването или изменението на съответните действия — до тяхното приключване — по линия на Инструмента за полицейско сътрудничество на фонд „Вътрешна сигурност“, който продължава да се прилага за съответните действия до тяхното приключване.

3.  Финансовият пакет за Фонда може да обхваща и разходи за техническа и административна помощ, необходими, за да се гарантира преходът между Фонда и мерките, приети по неговия предшественик — Инструмента за полицейско сътрудничество на фонд „Вътрешна сигурност“, създаден с Регламент (ЕС) № 513/2014..

Член 31

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в ....

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Критерии за разпределянето на средства за програмите при споделено управление

Финансовият пакет, посочен в член 10, се разпределя между държавите членки, както следва:

(1)  в началото на програмния период на всяка държава членка ще бъде отпусната еднократна фиксирана сума в размер на 5 000 000 EUR, за да се осигури критична маса за всяка програма и да се посрещнат нужди, които не биха се изразили пряко чрез критериите, посочени по-долу;

(2)  останалите ресурси ще бъдат разпределени между държавите членки въз основа на следните критерии:

а)  45 % обратнопропорционално на брутния им вътрешен продукт (стандарт за покупателната способност на глава от населението),

б)  40 % пропорционално на броя на тяхното население;

в)  15 % пропорционално на размера на тяхната територия.

Първоначалното разпределение се основава на най-актуалните статистически данни, изготвени от Комисията (Евростат) за предходната календарна година. За целите на междинния преглед за референтни стойности се приемат последните годишни статистически данни, изготвени от Комисията (Евростат) за предходната календарна година, налични към момента на извършване на междинния преглед през 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Мерки за изпълнение

Фондът допринася за постигането на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква а), като се съсредоточава върху следните мерки за изпълнение:

а)  осигуряване на единното прилагане на достиженията на правото на Съюза в областта на сигурността чрез подкрепа за обмена на информация, например посредством Рамката от Прюм, Системата на ЕС за резервационни данни на пътниците и ШИС II, включително чрез изпълнение на препоръки, отправени в рамките на механизми за контрол на качеството и оценка като механизма за оценка по Шенген и други механизми за контрол на качеството и оценка;

б)  създаване, адаптиране и поддържане на свързани със сигурността информационни системи и комуникационни мрежи на Съюза, включително осигуряване на тяхната оперативна съвместимост, както и разработване на подходящи инструменти за справяне с установени пропуски;

в)  увеличаване на активното използване на свързаните със сигурността инструменти, системи и бази данни на Съюза за обмен на информация и осигуряване на попълването им с висококачествени данни;

г)  подпомагане на съответните национални мерки, ако това е от значение за изпълнението на специфичната цел, определена в член 3, параграф 2, буква а).

Фондът допринася за постигането на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква б), като се съсредоточава върху следните мерки за изпълнение:

а)  увеличаване на операциите по правоприлагане между държавите членки, включително, когато е целесъобразно, с други подходящи субекти, по-специално с оглед на улесняването и подобряването на използването на съвместни екипи за разследване (СЕР), съвместни патрули, преследвания по гореща следа, скрито наблюдение и други механизми за оперативно сътрудничество в контекста на цикъла на политиката на ЕС (EMPACT), със специален акцент върху трансграничните операции;

б)  повишаване на координацията и сътрудничеството между правоприлагащите и други компетентни органи вътре в държавите членки и помежду им, както и с други подходящи субекти, например чрез мрежи от специализирани национални звена, мрежи и структури за сътрудничество на Съюза, центрове на Съюза;

в)  подобряване на междуведомственото сътрудничество и сътрудничеството на равнището на Съюза между държавите членки или между държавите членки, от една страна, и съответните органи, служби и агенции на Съюза, от друга страна, както и на национално равнище между националните органи във всяка държава членка.

Фондът допринася за постигането на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква в), като се съсредоточава върху следните мерки за изпълнение:

а)  увеличаване на броя на обученията, упражненията, взаимното обучение, специализираните програми за обмен и споделянето на най-добри практики в областта на правоприлагането, включително във и с трети държави и други подходящи субекти;

б)  оползотворяване на синергиите чрез обединяване на ресурси и знания сред държавите членки и други подходящи субекти, включително гражданското общество, например чрез създаването на съвместни центрове за високи постижения, разработването на съвместни оценки на риска или на общи центрове за оперативна подкрепа за съвместно провеждани операции;

в)  насърчаване и разработване на мерки, гаранции, механизми и най-добри практики, свързани с ранната идентификация, закрилата и подкрепата на свидетели, сигнализиращи за нередности лица и жертви на престъпления, и развиване на партньорства между публичните органи и други подходящи субекти за тази цел;

г)  придобиване на подходящо оборудване и създаване или модернизиране на специализирани учебни бази и друга свързана със сигурността инфраструктура от съществено значение с цел повишаване на готовността, устойчивостта, обществената осведоменост и адекватността на реакцията при заплахи за сигурността. [Изм. 119]

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Примери за допустими действия, за които Фондът оказва подкрепа в съответствие с член 4 [Изм. 120]

Подкрепата от фонд „Вътрешна сигурност“ може, наред с другото, да бъде насочена към следните видове действия: [Изм. 121]

—  създаване на информационни системи и мрежи, допринасящи за постигането на целите на настоящия регламент, обучения за използването на такива системи, изпитване и усъвършенстване на компонентите за оперативната съвместимост и качеството на данните на такива системи; [Изм. 122]

—  наблюдение на изпълнението на правото на Съюза и целите на неговите политики в държавите членки в областта на информационните системи за сигурност, по-конкретно на защитата на личните данни, неприкосновеността на личния живот и сигурността на данните; [Изм. 123]

—  действия по EMPACT за изпълнение или подпомагане на изпълнението на цикъла на политиката на ЕС;

—  подкрепа за децентрализираните агенции с цел улесняване на сътрудничеството по време на трансгранични операции; [Изм. 124]

—  действия за подкрепа на ефективната и координирана реакция при кризи, свързващи съществуващия специфичен за сектора капацитет, центрове на експертни знания и центрове за ситуационна осведоменост, включително тези в областта на здравеопазването, гражданската защита и, борбата с тероризма и киберпрестъпността; [Изм. 125]

—  действия за разработване на новаторски методи или за внедряване на нови технологии с потенциална приложимост в други държави членки, особено проекти, целящи изпитването и валидирането на резултатите от финансирани от Съюза научноизследователски проекти в областта на сигурността;

—  действия за насърчаване на научните изследвания и обмен на експертни познания за подобряване на устойчивостта на възникващи заплахи, включително трафик чрез онлайн канали, хибридни заплахи и химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи; [Изм. 126]

—  действия и мрежи от национални точки за контакт, които улесняват трансграничния обмен на данни, придобити от системи за наблюдение като камери и други сензори, в комбинация с алгоритми за изкуствен интелект, предмет на строги предпазни мерки, включително свеждане на данните до минимум, предварително валидиране на данните от съдебен орган и достъп до средства за правна защита; [Изм. 127]

—  подкрепа за тематични или обхващащи множество теми мрежи от специализирани национални звена с цел повишаване на взаимното доверие, обмена и разпространението на ноу-хау, информация, опит и най-добри практики, обединяване на ресурси и експертен капацитет в съвместни центрове за високи постижения;

—  подкрепа за инициативите за свързване на разузнавателните служби на държавите членки за насърчаване на обща разузнавателна култура, подобряване на взаимното доверие, обмена и разпространението на ноу-хау, информация, опит и добри практики, [Изм. 128]

—  образование и обучение на служители и експерти на съответните правоприлагащи и съдебни органи и административни агенции, съобразено с оперативните нужди и анализите на риска въз основа на Европейската схема за обучение в областта на правоприлагането (LETS) и в сътрудничество със CEPOL, а когато е приложимо — и с Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN);

—  образование и обучение на служители и експерти на съответните правоприлагащи и съдебни органи и административни агенции по превантивни политики, със специален акцент върху обучението в областта на основните права и обмена, включително мерки за разкриване и избягване на расизма и обмен на най-добри практики; [Изм. 129]

—  сътрудничество с частния сектор, по-конкретно в областта на киберсигурността с цел изграждане на доверие и подобряване на координацията, планирането за извънредни ситуации и обмена и разпространението на информация и най-добри практики сред публичните и частните субекти, включително в областта на защитата на обществените пространства и критичната инфраструктура; [Изм. 130]

—  действия за предоставяне на общностите на правомощия за развитие на местни подходи и превантивни политики, както и дейности за повишаване на осведомеността и за комуникация сред заинтересованите страни и широката общественост относно политиките на Съюза в областта на сигурността;

—  оборудване, транспортни средства, комуникационни системи и свързани със сигурността съоръжения от съществено значение;

—  разходи за персонал, участващ в действията, подпомагани по линия на Фонда, или действия, изискващи участието на персонал поради технически причини или причини, свързани със сигурността.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Действия, отговарящи на условията за по-голям процент съфинансиране в съответствие с член 11, параграф 2 3 и член 12, параграф 6 7 [Изм. 131]

—  Проекти, които имат за цел предотвратяването и противодействието на придружения с насилие екстремизъм, включително радикализацията, нетърпимостта и дискриминацията, по-специално мерки за предотвратяване на първопричините за това и за превенция на радикализацията в затворите, както и проекти за осигуряване на специално обучение за правоприлагащите органи. [Изм. 132]

—  Проекти, които имат за цел усъвършенстването на оперативната съвместимост на информационни системи и комуникационни мрежи, доколкото това е предвидено от правото на Съюза или от правото на държавата членка(33). [Изм. 133]

—  Проекти, които имат за цел борба с организираната престъпност, която е особено опасна според EMPACT. [Изм. 134]

—  Проекти, които имат за цел предотвратяване и борба с киберпрестъпността, по-конкретно онлайн сексуалната експлоатация на деца, включително мерки за предотвратяване на атаки срещу информационните системи и критичната инфраструктура чрез откриване и отстраняване на слабостите. [Изм. 135]

—  Проекти, които имат за цел борбата срещу трафика чрез онлайн канали. [Изм. 136]

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Основни показатели за качеството на изпълнението по член 24, параграф 1

Специфична цел № 1: Подобряване на обмена на информация

(1)  Използване на механизмите на ЕС за обмен на информация.

източник на данните: Европол, eu-LISA, Съвета, държавите членки

Специфична цел № 2: Засилено оперативно сътрудничество

(1)  Брой съвместни оперативни действия, подкрепени по линия на Фонда.

източник на данните: Европол, Евроюст, държавите членки

(2)  Изчислена стойност на обезпечените и конфискуваните активи с подкрепата на Фонда.

източник на данните: държавите членки

(3)  Стойност на незаконните наркотици, оръжия, продукти от трафика на диви видове и културни ценности, иззети благодарение на трансграничното сътрудничество между правоприлагащи органи, осъществено с подкрепата на Фонда. [Изм. 137]

източник на данните: държавите членки, бенефициери на безвъзмездни средства за действия на Съюза

(4)  Брой на препоръките след оценка по Шенген с финансови последици в областта на сигурността, по които са предприети мерки с подкрепата на Фонда, спрямо общия брой на препоръките с финансови последици в областта на сигурността.

източник на данните: държавите членки

Специфична цел № 3: Повишен капацитет за борба с престъпността и нейното предотвратяване

(5)  Брой на служителите на правоприлагащи органи, завършили осигурени с подкрепата на Фонда обучения, упражнения, взаимни обучения или специализирани програми за обмен по трансгранични теми.

източник на данните: държавите членки

(6)  Брой на критичните инфраструктурни обекти и обществените пространства обществените пространства и мащаб на критичните инфраструктурни обекти, чиято защита от свързани със сигурността инциденти е подобрена с помощта на Фонда. [Изм. 138]

източник на данните: държавите членки

(7)  Брой инициативи за предотвратяване на радикализацията, водеща до насилнически екстремизъм.

източник на данните: RAN

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Видове интервенции

ТАБЛИЦА 1:   КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ“

1

TER — борба с финансирането на тероризма

2

TER — предотвратяване и противодействие на радикализацията

3

TER — защита и устойчивост на обществени пространства и други лесни мишени

4

TER — защита и устойчивост на критична инфраструктура

5

TER — химически, биологични, радиоактивни, ядрени заплахи

6

TER — взривни вещества

7

TER — управление на кризи

8

TER — други

9

OC — корупция

10

OC — икономически и финансови престъпления

10a

ОВ – Изпиране на имущество, придобито от престъпление [Изм. 139]

11

OC — наркотици

12

OC — трафик на огнестрелни оръжия

12а

Трафик на културни ценности [Изм. 140]

12б

Трафик на застрашени видове [Изм. 141]

13

OC — трафик на хора

14

OC — контрабанда на мигранти

15

OC — престъпления против околната среда

16

OC — организирана престъпност против собствеността

17

OC — други

18

CC — киберпрестъпност — други

19

CC — киберпрестъпност — предотвратяване

20

CC — киберпрестъпност — подпомагане на разследвания

21

CC — киберпрестъпност — подпомагане на жертви

22

CC — сексуална експлоатация на деца — предотвратяване

23

CC — сексуална експлоатация на деца — подпомагане на разследвания

24

CC — сексуална експлоатация на деца — подпомагане на жертви

24а

ВВ — Разпространение на изображения, показващи малтретиране на деца и детска порнография [Изм. 142]

25

CC — сексуална експлоатация на деца — други

26

CC — други

27

GEN — обмен на информация

28

GEN — полицейско или междуведомствено сътрудничество (митници, гранична охрана, разузнавателни служби)

29

GEN — криминалистика

30

GEN — подкрепа за жертви

31

GEN — оперативна подкрепа

32

TA — Техническа помощ — информация и комуникация

33

TA — Техническа помощ — подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол

34

TA — Техническа помощ — оценка и проучвания, събиране на данни

35

TA — Техническа помощ — изграждане на капацитет

ТАБЛИЦА 2:   КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ВИД ДЕЙСТВИЕ“

1

Информационни системи, оперативна съвместимост, качество на данните, комуникационни системи (без оборудване)

2

Мрежи, центрове за високи постижения, структури за сътрудничество, съвместни действия и операции

3

Съвместни екипи за разследване (СЕР) или други съвместни операции

4

Командироване или изпращане на експерти

5

Обучение

6

Обмен на най-добри практики, семинари, конференции, събития, кампании за повишаване на осведомеността, комуникационни дейности

7

Изследвания, пилотни проекти, оценки на риска

8

Оборудване (включено при изчислението на тавана от 15 % )

9

Транспортни средства (включени в изчислението на тавана от 15 %)

10

Сгради, съоръжения (включени в изчислението на тавана от 15 %)

11

Внедряване или друга форма на последващи действия в резултат на научни проекти

ТАБЛИЦА 3:   КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ФОРМИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ“

1

Сътрудничество с трети държави

2

Дейности в трети държави

3

Изпълнение на препоръки след оценки по Шенген в областта на полицейското сътрудничество

4

Специфични действия (неизвестни на етапа на програмиране)

5

Спешно подпомагане (неизвестно на етапа на програмиране)

6

Действия, изброени в приложение IV

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Допустими действия за оперативна подкрепа

По специфична цел „Подобряване на обмена на информация“ оперативната подкрепа в рамките на програмите покрива:

—  поддръжка и бюро за помощ за информационните системи на Съюза и, когато е целесъобразно, за националните информационни системи, допринасящи за постигането на целите на настоящия регламент;

—  разходи за персонал, допринасящи за постигането на целите на настоящия регламент.

По специфична цел „Засилено оперативно сътрудничество“ оперативната подкрепа в рамките на програмите покрива:

—  поддръжка на техническо оборудване или транспортни средства, използвани за действия в областта на предотвратяването, разкриването и разследването на тежка и организирана престъпност с трансгранично измерение;

—  разходи за персонал, допринасящи за постигането на целите на настоящия регламент.

По специфична цел „Повишен капацитет за борба с престъпността и нейното предотвратяване“ оперативната подкрепа в рамките на програмите покрива:

—  поддръжка на техническо оборудване или транспортни средства, използвани за действия в областта на предотвратяването, разкриването и разследването на тежка и организирана престъпност с трансгранично измерение;

—  разходи за персонал, допринасящи за постигането на целите на настоящия регламент.

Действия, които не отговарят на условията за допустимост по член 4, параграф 3, не се покриват.

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Показатели за крайните продукти и резултатите по член 24, параграф 3

Специфична цел № 1: Подобряване на обмена на информация

(1)  Използване на механизмите на ЕС за обмен на информация, измерено чрез:

а)  броя на въведените предупреждения и на търсенията, извършени в Шенгенската информационна система (ШИС); [Изм. 143]

б)  броя на търсенията в системата за транснационален обмен на криминалистични данни (ДНК, пръстови отпечатъци, регистрационни номера на превозни средства) между държавите членки (система за автоматизиран обмен на данни съгласно Решението от Прюм);

в)  броя на съобщенията, обменени чрез приложението на Европол за мрежа за сигурен обмен на информация (SIENA);

г)  броя на търсенията, извършени в информационната система на Европол (EIS);

д)  общия брой на пътниците, за които са събрани и обменени резервационни (PNR) данни;

да)  брой на търсенията, извършени в Европейската информационна система за регистрите за съдимост за граждани на трети държави (ECRIS-TCN). [Изм. 144]

източник на данните: Европол, eu-LISA, Съвета, държавите членки

(2)  Брой на направените с подкрепата на Фонда нови връзки между на компетентните органи със свързани със сигурността бази данни: [Изм. 145]

а)  с бази данни на ЕС и с международни бази данни, когато е целесъобразно;

б)  в рамките на държавата членка;

в)  с една или повече други държави членки;

г)  с една или повече трети държави.

източник на данните: държавите членки

(3)  Брой на добавените с подкрепата на Фонда активни потребители на свързани със сигурността инструменти, системи и бази данни на ЕС за обмен на информация и, когато е целесъобразно, национални инструменти, системи и бази данни за обмен на информация спрямо общия брой потребители.

източник на данните: държавите членки

Специфична цел № 2: Засилено оперативно сътрудничество

(4)  Брой на подкрепените от Фонда съвместни оперативни действия, включително участващите държави членки и органи, с разбивка по области (борба с тероризма, организирана престъпност (общо), организирана престъпност (огнестрелни оръжия, киберпрестъпност, други):

а)  брой съвместни екипи за разследване (СЕР);

б)  брой оперативни проекти в Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи (EMPACT);

в)  други съвместни оперативни действия.

източник на данните: Европол, Евроюст, държавите членки

(5)  Участие в транснационални мрежи, функциониращи с подкрепата на Фонда.

източник на данните: държавите членки, бенефициери на безвъзмездни средства за действия на Съюза или по EMAS

(6)  Изчислена стойност на обезпечените и конфискуваните активи с подкрепата на Фонда.

източник на данните: държавите членки

(7)  Стойност на незаконните наркотици, оръжия, продукти от трафика на диви видове и културни ценности, иззети благодарение на трансграничното сътрудничество между правоприлагащи органи. [Изм. 146]

източник на данните: Европол, държавите членки, бенефициери на безвъзмездни средства за действия на Съюза [Изм. 147]

(8)  Брой на генерираните с помощта на Фонда крайни продукти на съществуващите транснационални мрежи, например наръчници за най-добри практики, семинари, съвместни упражнения.

източник на данните: бенефициери на безвъзмездни средства за действия на Съюза

(9)  Брой на препоръките след оценка по Шенген с финансови последици в областта на сигурността, по които са предприети мерки с подкрепата на Фонда, спрямо общия брой на препоръките с финансови последици в областта на сигурността.

източник на данните: държавите членки

Специфична цел № 3: Повишен капацитет за борба с престъпността и нейното предотвратяване

(10)  Брой на служителите на правоприлагащи органи, завършили осигурени с подкрепата на Фонда обучения, упражнения, взаимни обучения или специализирани програми за обмен по трансгранични теми, с разбивка по следните области:

а)  борба с тероризма;

б)  организирана престъпност;

в)  киберпрестъпност;

г)  други области на оперативно сътрудничество.

източник на данните: държавите членки, Европол, ENISA [Изм. 148]

(11)  Брой на наръчниците за най-добри практики и техники на разследване, стандартни оперативни процедури и други инструменти, разработени с подкрепата на Фонда в резултат на взаимодействие между различни организации в целия ЕС.

източник на данните: държавите членки, бенефициери на безвъзмездни средства за действия на Съюза или по EMAS

(12)  Брой на подпомогнатите с подкрепата на Фонда жертви на престъпления, с разбивка по вид престъпление (трафик на хора, контрабанда на мигранти, тероризъм, тежка и организирана престъпност, киберпрестъпност, сексуална експлоатация и сексуална експлоатация на деца, изтезания или нечовешко или унизително отношение). [Изм. 149]

източник на данните: държавите членки

(13)  Брой на критичните инфраструктурни обекти и обществените пространства обществените пространства и мащаб на критичните инфраструктурни обекти, чиято защита от свързани със сигурността инциденти е подобрена с помощта на Фонда. [Изм. 150]

източник на данните: държавите членки

(14)  Брой на инициативите за предотвратяване на радикализацията, водеща до насилнически екстремизъм:

а)  брой на посещенията на уебсайта на Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията (RAN); [Изм. 151]

б)  брой на участниците в RAN с разбивка по видове експерти;

в)  брой на учебните посещения, обученията, семинарите и консултациите, проведени в държавите членки в тясна координация с националните органи, с разбивка по бенефициери (правоприлагащи органи, други) и обратна информация от участниците. [Изм. 152]

източник на данните: RAN, държавите членки [Изм. 153]

(15)  Брой на установените с помощта на Фонда партньорства, допринасящи за подобряването на подкрепата за свидетели, сигнализиращи за нередности лица и жертви на престъпления:

а)  с частния сектор;

б)  с организации на гражданското общество.

източник на данните: държавите членки, бенефициери на безвъзмездни средства за действия на Съюза или по EMAS

Специфична цел № 3а: развитие на обща разузнавателна култура:

(15a)  обем на обмена между държави членки в областта на разузнаването.

(15б)  Брой на служителите на правоприлагащи и разузнавателни органи, участвали в осигурени с подкрепата на Фонда обучения, упражнения, взаимни обучения или специализирани програми за обмен по трансгранични теми.

източник на данните: държавите членки [Изм. 154]

(1)
(2)
(3) Позиция на Европейския парламент от 13 март 2019 г.
(4)COM(2015)0185, 28 април 2015 г.
(5)Заключения на Съвета от 16 юни 2015 г. относно обновената стратегия за вътрешна сигурност на Европейския съюз за периода 2015—2020 г.
(6)Резолюция на Европейския парламент от 9 юли 2015 г. относно Европейската програма за сигурност (2015/2697(RSP)).
(7)СОМ(2017)0794.
(8)Регламент (ЕС) № 513/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение 2007/125/ПВР на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 93).
(9)Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген и за отмяна на решението на изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г. за създаване на Постоянен комитет за оценка и прилагане на Споразумението от Шенген (ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 27).
(10) Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки (COM(2018/0324).
(11)ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2013%3A373%3ATOC
(12)Пълно позоваване
(13) Регламент на Европейския парламент и на Съвета от …/…за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите (COM(2018)0375).
(14)Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(15)Регламент (EО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
(16)Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(17)Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
(18)Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(19)Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).
(20)COM (2017)0623 final.
(21)Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).
(22)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(23)Регламент (ЕС, Евратом) XXХ на Съвета.
(24)Решение 2009/902/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за създаване на Европейска мрежа за превенция на престъпността (ЕМПП) и за отмяна на Решение 2001/427/ПВР (ОВ L 321, 8.12.2009 г., стр. 44).
(25)Заключения на Съвета на министрите по правосъдие и вътрешни работи, 8—9 ноември 2010 г.
(26)COM(2013)0172 за създаване на Европейска схема за обучение в областта на правоприлагането (LETS).
(27)Регламент (ЕС) 2015/2219 от 25 ноември 2015 г. относно Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и за замяна и отмяна на Решение 2005/681/ПВР на Съвета (ОВ L 319, 4.12.2015 г., стр. 1).
(28)Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).
(29)Директива (ЕС) 2017/541 относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).
(30)Парите за клопки са истински пари в брой, които по време на наказателно разследване се показват (представят) като доказателство за ликвидност и платежоспособност на заподозрените или на други лица, които разполагат с информация за наличност или доставка или които изпълняват посредническа функция, така че да се направи фиктивна покупка с цел арестуване на заподозрени лица, откриване на незаконни производствени обекти или друг начин за разбиване на организирана престъпна група.
(31)Пълно позоваване.
(32) Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 90).
(33)В съответствие със Съобщението на Комисията за по-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността, COM(2016)0205.

Последно осъвременяване: 25 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност