Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0250(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0115/2019

Indgivne tekster :

A8-0115/2019

Forhandlinger :

PV 12/03/2019 - 28
CRE 12/03/2019 - 28

Afstemninger :

PV 13/03/2019 - 11.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0177

Vedtagne tekster
PDF 330kWORD 115k
Onsdag den 13. marts 2019 - Strasbourg Endelig udgave
Fond for Intern Sikkerhed ***I
P8_TA(2019)0177A8-0115/2019
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Fonden for Intern Sikkerhed (COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0472),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 82, stk. 1, artikel 84 og artikel 87, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0267/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Budgetudvalget (A8-0115/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../… om Fonden for Intern Sikkerhed
P8_TC1-COD(2018)0250

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 82, stk. 1, artikel 84 og artikel 87, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  At sikre Mens den interne nationale sikkerhed, som udelukkende henhører under medlemsstaternes kompetence, udgør et fælles anliggende kræver det samarbejde og samordning på EU-plan at beskytte denne sikkerhed. Intern sikkerhed er et fælles ansvar, som EU-institutionerne, de relevante EU-agenturer og medlemsstaterne med hjælp fra den private sektor og civilsamfundet i fællesskab bidrager bør bidrage til. Kommissionen, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet har for perioden 2015-2020 fastsat en række fælles prioriteter som omhandlet i den europæiske dagsorden om sikkerhed fra april 2015(2), som blev bekræftet af Rådet i den fornyede strategi for intern sikkerhed fra juni 2015(3) og af Europa-Parlamentet i dets beslutning fra juli 2015(4). Den fælles strategi tog sigte på , nemlig at skabe en strategisk ramme for arbejdet på EU-plan på området intern sikkerhed, forebygge og heri blev de vigtigste prioriterede indsatsområder for at sikre en effektiv reaktion på EU-plan bekæmpe terrorisme og forebygge radikalisering, herunder radikaliseringsikkerhedstrusler i perioden 2015-2020, fastsat, nemlig at bekæmpe terrorisme internettet, voldelig ekstremisme, intolerance og forebygge radikalisering forskelsbehandling, stoppe organiseret kriminalitet og bekæmpe cyberkriminalitet. [Ændring 1]

(2)  I Romerklæringen, der blev undertegnet den 25. september marts 2017, bekræftede lederne fra 27 medlemsstater, Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen deres vilje til at skabe et sikkert og trygt Europa og en union, hvor alle borgere føler sig trygge og kan bevæge sig frit, hvor de ydre grænser er sikrede, og hvor der føres en effektiv, ansvarlig og bæredygtig migrationspolitik, der overholder internationale regler, samt et Europa, der er fast besluttet på at bekæmpe terrorisme og organiseret kriminalitet. [Ændring 2]

(3)  På Det Europæiske Råds møde den 15. december 2016 opfordrede man til, at der fortsat blev opnået resultater med hensyn til EU-informationssystemers og -databasers interoperabilitet. På Det Europæiske Råds møde den 23. juni 2017 blev behovet for at forbedre interoperabiliteten mellem databaserne understreget, og den 12. december 2017 vedtog Kommissionen et forslag til forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration)(5).

(4)  Unionens mål om at sikre et højt sikkerhedsniveau inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed i henhold til artikel 67, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) bør blandt andet nås ved hjælp af foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet og ved koordinerings- og samarbejdsforanstaltninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder og andre nationale myndigheder, herunder relevante EU-agenturer og andre relevante EU-organer, samt med relevante tredjelande og internationale organisationer.

(5)  For at nå dette mål bør der gøres en indsats på EU-plan for at beskytte mennesker, offentlige rum og varer kritisk infrastruktur mod de i stadig højere grad tværnationale trusler og støtte det arbejde, medlemsstaternes kompetente myndigheder udfører. Blandt andet terrorisme, grov og organiseret kriminalitet, omrejsende kriminalitet, narkotikahandel våben- og narkotikasmugling, korruption, hvidvask af penge, cyberkriminalitet, menneskehandel seksuel udnyttelse, herunder af børn, og våbensmugling hybride trusler og kemiske, biologiske og nukleare trusler samt strålingstrusler, og menneskehandel udgør fortsat udfordringer for så vidt angår Unionens interne sikkerhed og indre marked. [Ændring 3]

(5a)   Fonden bør yde finansiel støtte til at imødegå de nye udfordringer, der følger af den betydelige stigning i omfanget af visse former for kriminalitet, såsom betalingssvig, seksuel udnyttelse af børn og ulovlig handel med våben, som er blevet begået via internettet i de senere år ("kriminalitet, som er gjort mulig af cyberspace"). [Ændring 4]

(6)  Finansieringen fra EU-budgettet bør koncentreres om aktiviteter, hvor Unionens intervention kan skabe en merværdi sammenlignet med medlemsstaternes indsats hver for sig. I overensstemmelse med henhold til artikel 84 og artikel 87, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør finansieringen ydes til støtte for foranstaltninger, der skal fremme og støtte medlemsstaternes indsats på området forebyggelse af kriminalitet og, fælles uddannelse, politisamarbejde og retligt samarbejde, som involverer alle medlemsstaternes kompetente myndigheder og EU-agenturerne, særlig i forbindelse med informationsudveksling, øget operationelt samarbejde og støtte til indsatsen for at øge kapaciteten til at bekæmpe og forebygge kriminalitet. Fonden bør ikke yde støtte til operationelle omkostninger og aktiviteter i forbindelse med vigtige funktioner i medlemsstaterne i forbindelse med opretholdelse af lov og orden og beskyttelse af den indre og nationale sikkerhed som omhandlet i artikel 72 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. [Ændring 5]

(7)  For at bevare sikre, at Schengenområdet og hele Unionens indre marked fungerer og for at styrke dets funktion har medlemsstaterne siden 6. april 2017 skullet foretage systematisk kontrol i relevante databaser af unionsborgere, der passerer Unionens ydre grænser Derudover har Kommissionen fremsat en henstilling til medlemsstaterne om i højere grad at udnytte politikontrol og grænseoverskridende samarbejde Solidaritet mellem medlemsstaterne, en klar opgavefordeling, overholdelse af de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og retsstatsprincippet, et stærkt fokus på det globale perspektiv og den nødvendige sammenhæng med den eksterne dimension af sikkerhed bør være hovedprincipperne for Unionens og medlemsstaternes indsats for at skabe en effektiv og ægte sikkerhedsunion. [Ændring 6]

(8)  For at bidrage til udviklingen og gennemførelsen af en effektiv og ægte sikkerhedsunion med henblik på at sikre en høj grad af intern sikkerhed i hele Den Europæiske Union bør medlemsstaterne modtage passende EU-finansiering ved oprettelse og forvaltning af en fond for intern sikkerhed ("fonden").

(9)  Fonden bør gennemføres under fuld overholdelse af Unionens værdier, således som de er nedfældet i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), de rettigheder og principper, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og af Unionens internationale forpligtelser for så vidt angår menneskerettighederne. Denne forordning tilstræber navnlig at sikre fuld respekt for de grundlæggende rettigheder såsom retten til menneskelige værdighed, retten til livet, forbuddet mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, retten til beskyttelse af personoplysninger, barnets rettigheder og retten til effektive retsmidler. Den tilstræber også at fremme anvendelsen af principperne om ikkediskrimination. [Ændring 7]

(10)  I henhold til artikel 3 (TEU) bør fonden støtte aktiviteter, som sikrer beskyttelse af børn mod vold, misbrug, udnyttelse og vanrøgt. Fonden bør endvidere støtte beskyttelsesforanstaltninger og bistand til børnevidner og -ofre, navnlig dem, der er uledsagede eller på anden måde har behov for værgemål.

(10a)   En central succesfaktor for intern sikkerhed er, at retshåndhævelsespersonalet gøres bevidst om spørgsmål vedrørende alle former for racisme, herunder antisemitisme og romafjendtlighed. Fondens anvendelsesområde bør derfor også omfatte oplysningsforanstaltninger vedrørende racisme for retshåndhævende aktører med henblik på at fremme tillidsskabelsen på lokalt plan. [Ændring 8]

(11)  I overensstemmelse med de fælles prioriteter, der er indkredset på EU-plan for at sikre et højt sikkerhedsniveau i Unionen, vil der via fonden blive ydet støtte til foranstaltninger til bekæmpelse af de vigtigste sikkerhedstrusler, navnlig forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme og voldelig ekstremisme, herunder radikalisering, intolerance og diskrimination, grov og organiseret kriminalitet og cyberkriminalitet, og til at bistå og beskytte ofre for forbrydelser og beskytte kritisk infrastruktur. Fonden vil sikre, at Unionen og dens medlemsstater er godt rustet til også at klare skiftende og nye trusler, såsom smugling, herunder via onlinekanaler, hybride trusler og stigende kemiske, biologiske og nukleare trusler samt strålingstrusler med henblik på at skabe en ægte sikkerhedsunion. Dette mål bør forfølges ved hjælp af finansiel bistand for at støtte en bedre informationsudveksling, øge det operationelle samarbejde og forbedre den nationale og den kollektive kapacitet. [Ændring 9]

(12)  Inden for fondens overordnede ramme bør den finansielle støtte, der ydes via fonden, navnlig støtte udveksling af og adgang til oplysninger samt politisamarbejdet og det retlige samarbejde og forebyggelse på områderne grov og organiseret kriminalitet, ulovlig våbensmugling, korruption, hvidvaskning af penge, narkotikasmugling, miljøkriminalitet, udveksling og adgang til oplysninger, terrorisme, menneskehandel, terrorisme, menneskehandel, udnyttelse af flygtninge og ulovlige migranter, alvorlig udnyttelse af ulovlig immigration arbejdskraften, seksuel udnyttelse og misbrug, herunder af børn og kvinder, distribution af billeder af børnemisbrug og børnepornografi og cyberkriminalitet. Fonden bør også støtte beskyttelsen af mennesker, det offentlige rum og kritisk infrastruktur mod sikkerhedsrelaterede hændelser og sikre en effektiv forvaltning af sikkerhedsrelaterede risici og kriser, herunder via fælles uddannelse, udformning af fælles politikker (strategier, politikcyklusser, programmer og handlingsplaner), lovgivning og praktisk samarbejde. [Ændring 10]

(12a)   Fonden bør yde bistand til de retshåndhævende myndigheder uanset deres organisatoriske struktur i henhold til national lovgivning. Derfor bør foranstaltninger, der involverer militære styrker med ansvar for interne sikkerhedsopgaver, også være berettiget til støtte fra fonden, i det omfang sådanne foranstaltninger bidrager til opfyldelsen af fondens specifikke mål. I nødsituationer og for at håndtere og forebygge alvorlige risici for den offentlige sikkerhed, herunder efter et terrorangreb, bør operationer foretaget af militære styrker inden for medlemsstatens område være berettiget til støtte fra fonden. Fredsbevarende operationer eller forsvarsforanstaltninger uden for medlemsstatens område bør under ingen omstændigheder være berettiget til støtte fra fonden. [Ændring 11]

(13)  Fonden bør bygge på dens forgængeres resultater og investeringer: ISEC-programmet ("Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet") og CIPS-programmet ("Forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring i forbindelse med terrorisme og andre sikkerhedsrelaterede risici") for perioden 2007-2013 og instrumentet for politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet og krisestyring som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 513/2014(6), og bør udvides, så der tages hensyn til den seneste udvikling.

(14)  Det er nødvendigt at maksimere virkningen af EU-finansieringen ved at mobilisere, sammenlægge og supplere offentlige og private finansielle ressourcer. Fonden bør fremme og støtte en aktiv og meningsfyldt deltagelse og inddragelse af civilsamfundet, herunder ikkestatslige organisationer, og erhvervssektoren den europæiske erhvervssektor i udformningen og gennemførelsen af sikkerhedspolitikken, navnlig vedrørende cybersikkerhed, herunder med inddragelse af andre relevante aktører, EU-agenturer og andre EU-organer, tredjelande og internationale organisationer i forbindelse med fondens målsætninger, når det er relevant. Det bør dog sikres, at støtte fra fonden ikke anvendes til at uddelegere lovbestemte eller offentlige opgaver til private aktører. [Ændring 12]

(15)  Inden for den overordnede ramme for Den Europæiske Unions narkotikastrategi, hvori det anbefales at anvende en afbalanceret tilgang baseret på en samtidig mindskelse af udbud og efterspørgsel, bør den finansielle bistand, der ydes via fonden, støtte alle foranstaltninger med henblik på at forebygge og bekæmpe narkotikasmugling (mindskelse af udbud og efterspørgsel), og i særdeleshed foranstaltninger rettet mod produktion, fremstilling, udvinding, salg, transport, import og eksport af ulovlige stoffer, herunder besiddelse og køb heraf i den hensigt at deltage i narkotikasmuglingsaktiviteter. Fonden bør navnlig omfatte det forebyggende aspekt af narkotikapolitikken. For at sikre yderligere synergi og klarhed på det narkotikarelaterede område bør disse elementer af de narkotikarelaterede mål – som i perioden 2014-2020 blev dækket af programmet for retlige anliggender – inkorporeres i fonden.

(16)  For at sikre, at fonden bidrager effektivt til et højere sikkerhedsniveau i hele Den Europæiske Union og skabelsen af en ægte sikkerhedsunion, bør den anvendes på en måde, der give giver størst værdi europæisk merværdi til medlemsstaternes indsats. [Ændring 13]

(17)  Af hensyn til solidariteten i Unionen og ud fra princippet om det fælles ansvar for at beskytte sikkerheden heri, når der konstateres svagheder eller risici, navnlig efter en Schengenevaluering, bør den berørte medlemsstat tage hånd om problemet på passende vis ved brug af ressourcerne under dets program for at efterkomme de henstillinger, der vedtages i medfør af Rådets forordning (EU) nr. 1053/2013(7).

(18)  For at bidrage til at nå målsætningerne for fonden bør medlemsstaterne sikre, at prioriteterne i deres programmer vedrører bidrager til realiseringen af fondens specifikke målsætninger, at de valgte prioriteter er i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne i bilag II artikel 3a, og at tildelingen af ressourcer mellem målsætninger og foranstaltninger er proportional med udfordringerne og behovene og sikrer, at det overordnede politiske mål kan nås. [Ændring 14]

(19)  Det bør tilstræbes at skabe synergi, sammenhæng og effektivitet med andre EU-fonde, og det bør undgås, at foranstaltningerne overlapper hinanden.

(20)  Fonden bør være sammenhængende med og supplere andre EU-finansieringsprogrammer på sikkerhedsområdet. Det vil blive tilstræbt at sikre sikret synergi med navnlig Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Integreret Grænseforvaltning, som består af instrumentet for grænseforvaltning og visa, der blev oprettet ved forordning (EU) .../..., og instrumentet for toldkontroludstyr, der blev oprettet ved forordning (EU) .../..., samt andre fonde vedrørende samhørighedspolitikken, der er omfattet af (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser], programmet for rettigheder og værdier, der blev oprettet ved forordning (EU) .../..., programmet om retlige anliggender, der blev oprettet ved forordning (EU) .../..., programmet for det digitale Europa, der blev oprettet ved forordning (EU) .../..., og InvestEU-programmet, der blev oprettet ved forordning (EU) .../… Det vil blive tilstræbt navnlig at sikre synergi vedrørende sikkerheden for infrastruktur og det offentlige rum, cybersikkerhed, beskyttelse af ofre og forebyggelse af voldelig ekstremisme, herunder radikalisering. Det er vigtigt med effektive koordineringsmekanismer for på bedst mulig vis effektivt at nå de politiske mål, udnytte stordriftsfordele og undgå overlapninger mellem foranstaltninger. [Ændring 15]

(21)  Foranstaltninger i og i relation til tredjelande, som støttes via fonden, bør gennemføres i fuld synergi og sammenhæng med og supplere andre foranstaltninger uden for Unionen, der støttes via dens instrumenter til ekstern finansiering. Særlig bør der ved gennemførelsen af sådanne foranstaltninger tilstræbes fuld overensstemmelse med principperne og de generelle mål for EU's optræden udadtil og, Unionens udenrigspolitik og politik for udviklingsbistand over for det pågældende land eller den pågældende region. For så vidt angår den eksterne dimension bør fonden øge samarbejdet med tredjelande på områder, der er af interesse for Unionens interne sikkerhed såsom bekæmpelse af terrorisme og radikalisering, samarbejde med tredjelandes retshåndhævende myndigheder om bekæmpelse af terrorisme (herunder udstationering og fælles efterforskningshold), smugling af navnlig våben og narkotika, truede arter og kulturgenstande, grov og organiseret kriminalitet og korruption, menneskehandel og migrantsmugling. [Ændring 16]

(22)  Finansieringen fra EU-budgettet bør koncentreres om aktiviteter, hvor Unionens indgriben kan skabe en merværdi sammenlignet med medlemsstaternes indsats hver for sig. Sikkerhed har en indbygget grænseoverskridende dimension, og derfor er det nødvendigt med en stærk og koordineret indsats fra Unionens side. Den finansielle støtte, der ydes inden for rammerne af denne forordning, bidrager navnlig til at styrke den nationale og europæiske kapacitet på sikkerhedsområde.

(23)  En medlemsstat kan anses for ikke at overholde de relevante EU-regler, herunder for så vidt angår brugen af operationel støtte inden for rammerne af denne fond, hvis den ikke opfylder sine forpligtelser på sikkerhedsområdet i henhold til traktaterne, hvis der er tydelig risiko for, at medlemsstaten i alvorlig grad tilsidesætter EU's værdier, når den gennemfører EU-retten om sikkerhed, eller hvis der i en evalueringsrapport i forbindelse med Schengenevaluerings- og overvågningsmekanismen konstateres mangler på det relevante område.

(23a)   I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../...(8) bør Unionen træffe foranstaltninger til at beskytte sit budget i tilfælde af generaliserede mangler i en medlemsstat for så vidt angår retsstatsprincippet. Forordning (EU) nr. .../... bør finde anvendelse på denne fond. [Ændring 17]

(24)  Fonden bør afspejle behovet for øget fleksibilitet og forenkling og samtidig dels overholde kravene vedrørende forudsigelighed, dels sikre en retfærdig og transparent fordeling af ressourcerne til opfyldelse målene i denne forordning. Gennemførelsen af fonden bør følge principperne om virkningsgrad, effektivitet og udgiftskvalitet. Desuden bør gennemførelsen af fonden være så brugervenlig som muligt. [Ændring 18]

(25)  Forordningen bør fastsætte de indledende beløb til medlemsstaterne, som beregnes på grundlag af kriterierne i bilag I.

(26)  Disse indledende beløb bør danne grundlag for medlemsstaternes langsigtede investeringer i sikkerhed. For at tage hensyn til ændringer i sikkerhedstruslerne interne og eksterne sikkerhedstrusler eller i udgangssituationen bør der midtvejs tildeles et supplerende beløb til medlemsstaterne på grundlag af de seneste disponible statistiske data som angivet i fordelingsnøglen under hensyntagen til status over gennemførelsen af programmet. [Ændring 19]

(26a)   Der skal tages hensyn til de kritiske infrastrukturer, som medlemsstaterne skal beskytte, i forbindelse med fordelingen af de tilgængelige ressourcer. [Ændring 20]

(27)  Da udfordringerne på sikkerhedsområdet hele tiden ændrer sig, er der behov for at tilpasse tildelingen af midler til ændringerne i sikkerhedstruslerne interne og eksterne sikkerhedstrusler og kanalisere midler over mod de prioriteter, der giver den største merværdi på EU-plan. For at klare de presserende behov og ændringer i politikken og EU's prioriteter og for at kanalisere midler over mod de foranstaltninger, der giver den største merværdi på EU-plan, vil en del af finansieringen periodisk blive tildelt særlige foranstaltninger, EU-foranstaltninger og krisebistand via den tematiske facilitet. [Ændring 21]

(28)  Medlemsstaterne bør opfordres til at anvende en del af deres programbevillinger til at finansiere foranstaltningerne på listen i bilag IV ved at udnytte mulighederne for et højere EU-bidrag, navnlig på grund af deres høje europæiske merværdi eller deres store betydning for Unionen. [Ændring 22]

(29)  En del af de disponible midler under fonden kan også fordeles til gennemførelse af særlige foranstaltninger, som kræver en samarbejdsbaseret indsats fra medlemsstaterne, eller hvis en ny udvikling i Unionen kræver, at der stilles supplerende midler til rådighed for en eller flere medlemsstater. Kommissionen vil fastsætte disse særlige foranstaltninger i sine arbejdsprogrammer.

(30)  Fonden bør bidrage til at dække de operationelle omkostninger til intern sikkerhed og sætte medlemsstaterne i stand til at opretholde den kapacitet, der er afgørende for Unionen som helhed. Støtten består i fuld refusion af en række udvalgte omkostninger, der specifikt vedrører fondens målsætninger, og bør udgøre en integreret del af medlemsstaternes programmer.

(31)  For at supplere gennemførelsen af fondens politiske målsætninger på nationalt plan via medlemsstaternes programmer bør der via fonden også ydes støtte til foranstaltninger på EU-plan. Sådanne foranstaltninger bør tjene overordnede strategiske formål inden for fondens indsatsområde vedrørende politikanalyser og innovation, tværnational gensidig læring og partnerskab, samt afprøvning af nye initiativer og foranstaltninger på tværs af Unionen eller mellem visse medlemsstater. I denne forbindelse bør der tilskyndes til samarbejde mellem medlemsstaternes efterretningstjenester med henblik på at sikre den nødvendige udveksling af oplysninger for at øge effektiviteten af bekæmpelsen af terrorisme samt af grov og organiseret kriminalitet og for at bidrage til en bedre forståelse af deres grænseoverskridende karakter. Fonden skal støtte medlemsstaternes bestræbelser med hensyn til udveksling af bedste praksis og tilskynde til fælles uddannelse med henblik på at bidrage til udviklingen af en samarbejdskultur og gensidig tillid mellem efterretningstjenesterne samt mellem efterretningstjenesterne og Europol. [Ændring 23]

(32)  Med henblik på at styrke Unionens kapacitet til at reagere øjeblikkeligt på sikkerhedsrelaterede hændelser eller nye trusler mod Unionen bør det være muligt at yde krisebistand i overensstemmelse med den ramme, der er fastsat i denne forordning. Der bør derfor ikke ydes krisebistand til støtte for alene beredskabsforanstaltninger eller langsigtede foranstaltninger eller til at klare situationer, hvor det pressende behov for at handle skyldes uhensigtsmæssig administrativ organisation eller utilstrækkelig operationel planlægning fra de kompetente myndigheders side.

(33)  For at sikre den nødvendige fleksibilitet i forbindelse med foranstaltningerne og reagere på nye behov bør det gøres muligt for de decentraliserede agenturer at modtage passende supplerende finansielle midler til at udføre bestemte hasteopgaver. I tilfælde, hvor den opgave, der skal udføres, er af så hastende karakter, at det ikke har været muligt at færdiggøre en ændring af de decentraliserede agenturers budgetter, bør disse være berettigede til at modtage krisebistand, herunder i form af tilskud, som er i overensstemmelse med de prioriteter og initiativer, der er indkredset på EU-plan af EU-institutionerne.

(33a)   I lyset af EU-foranstaltningers tværnationale karakter og med henblik på at fremme en koordineret indsats til opfyldelse af målet om sikring af det højeste sikkerhedsniveau i Unionen bør de decentraliserede agenturer også være støtteberettigede til EU-tiltag, herunder i form af tilskud. En sådan støtte bør være i overensstemmelse med de prioriteter og initiativer, som EU-institutionerne har fastlagt på EU-plan for at sikre europæisk merværdi. [Ændring 24]

(34)  Der vil også blive taget fat på den politiske målsætning for denne fond ved brug af finansieringsinstrumenterne og budgetgarantien under politikdelen af InvestEU. Den finansielle støtte bør anvendes til at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold på en forholdsmæssig måde, og foranstaltningerne bør ikke overlappe eller fortrænge privat finansiering eller fordreje konkurrencen på det indre marked. Foranstaltningerne bør have en tydelig merværdi på EU-plan.

(35)  Ved denne forordning fastsættes der en finansieringsramme for Fonden for Intern Sikkerhed (FIS), som skal udgøre det primære referencebeløb, jf. punkt X i den interinstitutionelle aftale af X mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(9), for Europa-Parlamentet og Rådet under den årlige budgetprocedure.

(36)  Forordning (EU, Euratom) .../... [den nye finansforordning](10) ("finansforordningen") finder anvendelse på denne fond. Den fastsætter regler for gennemførelsen af EU's budget, herunder for tilskud, priser, udbud, indirekte gennemførelse, finansiel bistand, finansielle instrumenter og budgetgarantier. Med henblik på at sikre sammenhæng i gennemførelsen af EU-finansieringsprogrammer finder finansforordningen anvendelse på foranstaltninger, der skal gennemføres under direkte eller indirekte forvaltning inden for rammerne af FIS.

(37)  Med henblik på gennemførelsen af foranstaltninger ved delt forvaltning bør fonden indgå som en del af en sammenhængende ramme bestående af denne forordning, finansforordningen og forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser](11). I tilfælde af modstridende bestemmelser bør denne forordning have forrang frem for forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser]. [Ændring 159]

(38)  Ved forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser] fastsættes indsatsrammen for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), Asyl- og Migrationsfonden (AMF), Migrations- og Integrationsfonden (AMIF) , Fonden for Intern Sikkerhed (FIS) og instrumentet for grænseforvaltning og visa som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning (FIGF), og der fastsættes heri blandt andet regler for programmering, overvågning, evaluering, forvaltning og kontrol af EU-fonde, der gennemføres ved delt forvaltning. Derudover er det nødvendigt at specificere målsætningerne for Fonden for Intern Sikkerhed i denne forordning og at fastsætte særlige bestemmelser vedrørende de aktiviteter, der kan finansieres med støtte fra fonden. [Ændring 26]

(38a)   For at sikre, at fonden støtter foranstaltninger, der er i overensstemmelse med alle fondens specifikke mål, og at fordelingen af ressourcer mellem målene står i forhold til udfordringer og behov, således at målene kan opfyldes, bør der for hvert af fondens specifikke mål fastlægges en minimumsprocentdel af tildelingen fra fonden både for de nationale programmer og den tematiske facilitet. [Ændring 27]

(39)  Finansieringsformer og gennemførelsesmetoder i medfør af denne forordning bør vælges på grundlag af, om de giver mulighed for at nå de specifikke målsætninger for foranstaltningerne og give resultater, idet der navnlig tages hensyn til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse af reglerne. Dette bør omfatte overvejelser vedrørende anvendelsen af faste beløb, faste satser og enhedsomkostninger, samt finansiering, der ikke er direkte knyttet til omkostningerne, som omhandlet i finansforordningens artikel 125, stk. 1.

(40)  Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af midler, der er gået tabt, udbetalt uretmæssigt eller anvendt forkert, og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative og/eller strafferetlige sanktioner, jf. finansforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013(12), Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/95(13), Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96(14) og Rådets forordning (EU) 2017/1939(15). Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, kan blandt andet foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre kriminelle forhold, der skader Unionens finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed kan som fastsat i Rådets forordning (EU) 2017/1939 efterforske og retsforfølge svig og andre ulovlige aktiviteter, der skader Unionens finansielle interesser, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371(16). I henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder. Medlemsstaterne skal samarbejde fuldt ud og yde enhver nødvendig bistand til Unionens institutioner, agenturer og organer i forbindelse med beskyttelsen af Unionens finansielle interesser. Resultaterne af undersøgelsen af uregelmæssigheder og svig vedrørende fonden gøres tilgængelige for Europa-Parlamentet. [Ændring 28]

(41)  Horisontale finansielle regler, der vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, finder anvendelse på denne forordning. Disse regler er fastsat i finansforordningen og regulerer navnlig proceduren for opstilling og gennemførelse af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, priser og indirekte gennemførelse samt sikrer kontrol med de finansielle aktørers ansvar. Regler, der vedtages med hjemmel i artikel 322 i TEUF, vedrører også beskyttelsen af Unionens budget i tilfælde af generelle mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet, idet overholdelsen heraf er en væsentlig forudsætning for forsvarlig økonomisk forvaltning og effektiv EU-finansiering.

(42)  I henhold til artikel 94 i Rådets afgørelse 2013/755/EU(17) kan personer og enheder, som er etableret i oversøiske lande og territorier (OLT'er), modtage finansiering under overholdelse af de regler og mål, der gælder for fonden, og eventuelle ordninger, som finder anvendelse på den medlemsstat, som det pågældende oversøiske land eller territorium hører under.

(43)  I henhold til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi(18), som Rådet godkendte i sine konklusioner af mødet den 12. april 2018, bør de relevante medlemsstater sikre, at der i deres programmer tages fat om de særlige udfordringer, som regionerne i EU's yderste periferi står over for. Via fonden ydes der passende støtte til disse medlemsstater med henblik på at hjælpe disse regioner, når det er relevant. [Ændring 29]

(44)  I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning(19) er der behov for at evaluere denne fond på grundlag af de oplysninger, der er indsamlet ved opfyldelsen af specifikke overvågningskrav, samtidig med at der undgås overregulering og administrative byrder, navnlig for medlemsstaterne. Når det er relevant, kan disse krav omfatte målbare indikatorer, der kan danne grundlag for en evaluering af fondens virkninger i praksis. For at kunne måle resultaterne af fonden bør der fastsættes fælles indikatorer i forbindelse med hvert af fondens specifikke målsætninger. Disse indikatorer bør omfatte kvalitative og kvantitative indikatorer. [Ændring 30]

(45)  For at understrege betydningen af at tage fat på problemerne i forbindelse med klimaforandringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil fonden bidrage til at integrere klimaindsatsen og til at nå det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet går til finansiering af støtte til klimamål . De relevante foranstaltninger vil blive indkredset under forberedelsen i FFR-perioden 2021-2027, og gennemførelsen af programmet og revurderet som led i de relevante evaluerings- og revisionsprocesser et årligt mål på 30 % så hurtigt som muligt og senest i 2027. [Ændring 31]

(46)  Kommissionen og medlemsstaterne bør via disse indikatorer og regnskabsaflæggelse holde øje med gennemførelsen af fonden, jf. de relevante bestemmelser i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser] og denne forordning. Kommissionen bør kunne fastslå, hvor meget der reelt er brugt af fondens midler i et givet år, for behørigt at kunne opfylde sin tilsynsrolle. Når medlemsstaterne aflægger årsregnskab vedrørende deres nationale program for Kommissionen, bør de derfor skelne mellem inddrivelser, forfinansieringsbetalinger til endelige støttemodtagere og godtgørelse af faktisk afholdte udgifter. Med henblik på at lette revisionen af og kontrollen med gennemførelsen af fonden bør Kommissionen medtage disse beløb i sin årlige gennemførelsesrapport om fonden. Kommissionen bør hvert år forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en sammenfatning af de godkendte årlige performancerapporter. Efter anmodning bør Kommissionen gøre de årlige performancerapporters fulde tekst tilgængelig for Europa-Parlamentet og Rådet. [Ændring 32]

(47)  For at supplere og ændre ikkevæsentlige elementer i denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår den tematiske facilitets arbejdsprogrammer, listen over foranstaltninger, der som opført i bilag IV er berettiget til højere medfinansiering, operationel støtte og med henblik på at videreudvikle overvågnings- og evalueringsrammen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. [Ændring 33]

(48)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse gennemførelsesbeføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011(20). Undersøgelsesproceduren bør anvendes på gennemførelsesretsakter, der pålægger medlemsstaterne fælles forpligtelser, navnlig om meddelelse af oplysninger til Kommissionen, mens rådgivningsproceduren bør anvendes på vedtagelsen af gennemførelsesretsakter, som vedrører retningslinjerne for meddelelse af oplysninger til Kommissionen, da de er af rent teknisk art. [Ændring 34]

(49)  I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som derfor ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(50)  I medfør af artikel 3 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold af artikel 4 i samme protokol, [deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland/har Irland meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning].

(51)  Der er hensigtsmæssigt, at anvendelsesperioden for denne forordning tilpasses til anvendelsesperioden for Rådets forordning (EU, Euratom) .../... om den flerårige finansielle ramme](21)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

1.  Ved denne forordning oprettes Fonden for Intern Sikkerhed ("fonden") for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2027. [Ændring 35]

2.  Heri Ved denne forordning fastsættes:

a)  fondens målsætninger,

b)  de specifikke målsætninger for fonden og foranstaltninger til gennemførelse af specifikke målsætninger

c)  budgettet for perioden 2021-2027,

d)  de forskellige former for EU-finansiering samt reglerne for ydelsen heraf. [Ændring 36]

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)  "blandingsoperation": foranstaltninger, som støttes over EU-budgettet, herunder inden for blandingsfaciliteter, jf. finansforordningens artikel 2, nr. 6), og som kombinerer støtte og/eller finansielle instrumenter, der ikke skal tilbagebetales, fra EU-budgettet og støtte, der skal tilbagebetales, fra udviklingsinstitutioner eller andre offentlige finansieringsinstitutioner samt fra kommercielle finansieringsinstitutioner og investorer

b)  "forebyggelse af kriminalitet": alle de foranstaltninger, der har til formål at mindske eller på anden måde bidrage til at mindske kriminaliteten og borgernes følelse af utryghed som omhandlet i artikel 2, stk. 2, i Rådets afgørelse 2009/902/RIA(22)

c)  "kritisk infrastruktur": et aktiv, netværk, system eller en del deraf, der er væsentligt for opretholdelsen af vitale samfundsmæssige funktioner og menneskers sundhed, sikkerhed og økonomiske eller sociale velfærd, og hvis afbrydelse, nedbrud eller ødelæggelse i væsentlig grad vil påvirke en medlemsstat eller Unionen som følge af, at disse funktioner ikke vil kunne opretholdes

d)  "cyberkriminalitet": cyberrelateret kriminalitet, det vil sige kriminalitet, der kun kan begås ved brug af informations- og kommunikationsteknologiudstyr- og systemer, hvor udstyret og systemerne enten udgør de redskaber, hvormed der begås kriminalitet, eller er det primære mål for kriminaliteten, og cyberbaseret kriminalitet, det vil sige traditionel kriminalitet såsom seksuel udnyttelse af børn, hvis omfang eller rækkevidde kan øges ved brug af computere, computernetværk eller andre former for informations- og kommunikationsteknologi [Ændring 37]

e)  "EMPACT-foranstaltninger": foranstaltninger, der træffes inden for rammerne af den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler (EMPACT)(23). EMPACT er en struktureret tværfaglig samarbejdsplatform for de relevante medlemsstater, EU-institutioner og -agenturer samt tredjelande, internationale organisationer og andre offentlige og private partnere med henblik på at bekæmpe prioriterede trusler fra organiseret og grov international kriminalitet inden for rammerne af EU-politikcyklussen

f)  "EU-politikcyklussen": henviser til et efterretningsbaseret og tværfagligt EU-initiativ med henblik på at bekæmpe de væsentligste trusler som følge af grov og organiseret kriminalitet mod Unionen ved at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne, EU-institutioner- og EU-institutionerne, agenturer EU-agenturerne inden for retlige og indre anliggender og, når det er relevant, tredjelande og bestemte internationale organisationer [Ændring 38]

g)  "udveksling af og adgang til oplysninger": sikker indsamling, lagring, behandling, analyse og udveksling af oplysninger, der er relevante for de myndigheder, der er omhandlet i artikel 87 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og for Europol, Eurojust og Den Europæiske Anklagemyndighed i forbindelse med forebyggelse, opdagelse, efterforskning og retsforfølgning af straffelovsovertrædelser, navnlig terrorisme og cyberkriminalitet samt tværnational grov og organiseret kriminalitet, der behandles i overensstemmelse med gældende EU-databeskyttelsesregler. [Ændring 39]

h)  "retligt samarbejde": retligt samarbejde i straffesager [Ændring 40]

i)  "LETS": den europæiske ordning for uddannelse i retshåndhævelse, der har til formål at give retshåndhævelsespersonale den viden og de kvalifikationer, de har brug for for effektivt at forebygge og bekæmpe organiseret og grov kriminalitet og terrorisme på tværs af grænserne gennem et effektivt samarbejde som skitseret i Kommissionens meddelelse af 27. marts 2013 om etablering af en europæisk ordning for uddannelse i retshåndhævelse(24) og desuden omhandlet i forordningen om CEPOL(25) [Ændring 41]

j)  "organiseret kriminalitet": en strafbar adfærd, der er knyttet til medlemskab af en kriminel organisation som fastsat i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA(26)

k)  "beredskab": alle særlige foranstaltninger, der tager sigte på at forebygge eller mindske risikoen i forbindelse med mulige terrorangreb og andre sikkerhedsrelaterede risici [Ændring 42]

l)  "Schengenevaluerings- og overvågningsmekanismen": kontrollen af, at Schengenreglerne anvendes korrekt som fastsat i forordning (EU) nr. 1053/2013, herunder på området politisamarbejde

m)  "bekæmpelse af korruption": omfatter alle de områder, der er omhandlet i FN's konvention mod korruption, herunder forebyggelses-, kriminaliserings-, retshåndhævelsesforanstaltninger, internationalt samarbejde, inddrivelse af aktiver, teknisk bistand og informationsudveksling

n)  "terrorisme": alle former for forsætlige handlinger og overtrædelser som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541 om bekæmpelse af terrorisme(27).

Artikel 3

Fondens målsætninger

1.  Den politiske målsætning for fonden er, at den skal bidrage til at sikre et højt sikkerhedsniveau i Unionen, herunder ved øget samarbejde og navnlig ved at forebygge og bekæmpe terrorisme og voldelig ekstremisme, herunder radikalisering, grov og organiseret kriminalitet og cyberkriminalitet og ved at bistå og beskytte ofre for kriminalitet. Fonden støtter også beredskabet og styringen af sikkerhedsrelaterede hændelser. [Ændring 43]

2.  Inden for rammerne af den i stk. 1 omhandlede målsætning skal fonden bidrage til at nå følgende specifikke mål:

a)  øge informationsudvekslingen at forbedre og lette udvekslingen af relevante og korrekte oplysninger mellem og inden for de medlemsstaternes retshåndhævende og retlige myndigheder, andre kompetente myndigheder i Unionen medlemsstaterne og andre relevante EU-organer, navnlig Europol og Eurojust og, hvor det er relevant, med tredjelande og internationale organisationer [Ændring 44]

b)  intensivere forbedre og intensivere samordning og samarbejde, herunder de relevante fælles operationer på tværs af grænserne mellem og inden for de retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne og andre kompetente myndigheder i Unionen i forbindelse med forbindelse med terrorisme og grov og organiseret kriminalitet med en grænseoverskridende dimension og [Ændring 45]

c)  støtte bestræbelserne på at styrke kapaciteten den nødvendige styrkelse af medlemsstaternes kapacitet til at bekæmpe og forebygge kriminalitet, herunder terrorisme, cyberkriminalitet og voldelig ekstremisme, herunder radikalisering, navnlig gennem et øget samarbejdet samarbejde mellem offentlige myndigheder, de relevante EU-agenturer, civilsamfundet og private partnere aktører inden for og på tværs af medlemsstaterne og civil krisestyring efter en sikkerhedsrelateret hændelse. [Ændring 46]

ca)   udvikle en fælles efterretningskultur ved at støtte kontakter og gensidig tillid, forståelse og læring, udbredelse af knowhow og bedste praksis mellem medlemsstaternes efterretningstjenester og med Europol, navnlig gennem fælles uddannelse og udveksling af eksperter. [Ændring 47]

3.  Inden for rammerne af de specifikke mål i stk. 2 skal fonden gennemføres bl.a. via gennemførelsesforanstaltningerne på listen i bilag II artikel 3a. [Ændring 48]

4.  Foranstaltninger, der finansieres, skal De finansierede operationer gennemføres under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder og menneskers den menneskelige værdighed Foranstaltningerne og de værdier, der er nedfældet i artikel 2 i TEU, og finansieringen skal afbrydes og tilbagesøges i tilfælde af klare og dokumenterede beviser for, at operationerne bidrager til krænkelse af sådanne rettigheder. Operationerne skal navnlig overholde bestemmelserne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, EU's databeskyttelsesret EU-databeskyttelsesretten og den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK). Medlemsstaterne er navnlig, når som helst det er muligt, særligt opmærksomme, når de gennemfører foranstaltninger for at bistå og beskytte Der skal udvises særlig opmærksomhed ved gennemførelse af operationer målrettet mod sårbare personer, herunder navnlig børn og uledsagede mindreårige. [Ændring 49]

Artikel 3a

Gennemførelsesforanstaltninger

1.  Fonden bidrager til at opnå det specifikke mål, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra a), ved at fokusere på gennemførelsesforanstaltninger, der består i:

a)  at sikre ensartet anvendelse af den gældende EU-ret vedrørende sikkerhed til støtte for udveksling af relevante oplysninger, herunder via gennemførelsen af anbefalinger som følge af kvalitetskontrol- og evalueringsmekanismer, såsom Schengenevalueringsmekanismen og andre kvalitetskontrol- og evalueringsmekanismer

b)  at etablere, tilpasse og opretholde sikkerheden i relevante EU-IT-systemer og -kommunikationsnet, herunder sikre deres interoperabilitet, og udvikle passende værktøjer for at afhjælpe påviste mangler

c)  at øge den aktive brug af EU-værktøjer, -systemer og -databaser til sikkerhedsrelateret informationsudveksling, forbedre sammenkobling af sikkerhedsrelaterede nationale databaser samt deres forbindelse til EU-databaser, hvor dette er fastsat i de relevante retsgrundlag, og sikre, at disse databaser forsynes med data i høj kvalitet

d)  at yde støtte til relevante nationale foranstaltninger til gennemførelse af de specifikke mål, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra a).

2.  Fonden bidrager til det specifikke mål, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra b), ved at fokusere på gennemførelsesforanstaltninger, der består i:

a)  at øge omfanget af relevante retshåndhævelsesoperationer mellem medlemsstaterne, herunder med andre relevante aktører, såfremt det er hensigtsmæssigt, navnlig for at fremme og forbedre anvendelsen af fælles efterforskningshold, fælles patruljering, forfølgelse over grænserne, diskret overvågning og andre mekanismer til operationelt samarbejde inden for rammerne af EU-politikcyklussen (EMPACT) med særligt fokus på grænseoverskridende operationer

b)  at øge koordineringen og samarbejdet mellem de retshåndhævende myndigheder og andre kompetente myndigheder i og mellem medlemsstaterne og med andre relevante aktører, f.eks. via netværk af specialiserede nationale enheder, EU-netværk og -samarbejdsstrukturer samt EU-centre

c)  at forbedre samarbejdet mellem agenturer og samarbejdet på EU-plan mellem medlemsstaterne, eller mellem medlemsstaterne på den ene side og de relevante EU-organer, -kontorer og -agenturer på den anden side samt på nationalt plan mellem de kompetente nationale myndigheder i hver medlemsstat.

3.  Fonden bidrager til det specifikke mål, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra c), ved at fokusere på gennemførelsesforanstaltninger, der består i:

a)  at styrke uddannelse i retshåndhævelse, øvelser og gensidig læring, navnlig ved at medtage elementer, der har til formål at øge bevidstheden om spørgsmål vedrørende radikalisering, voldelig ekstremisme og racisme, specialiserede udvekslingsprogrammer mellem medlemsstaterne, herunder for juniorretshåndhævelsespersonale, og udveksling af bedste praksis, herunder med tredjelande og andre relevante aktører

b)  at udnytte synergieffekten ved at samle ressourcer og viden mellem medlemsstaterne og andre relevante aktører, herunder civilsamfundsorganisationer, f.eks. gennem oprettelse af fælles centre for ekspertise, udvikling af fælles risikovurderinger eller oprettelse af fælles operationelle centre til støtte for operationer, der gennemføres i fællesskab, eller udveksling af bedste praksis med hensyn til forebyggelse af kriminalitet på lokalt niveau

c)  at fremme og udvikle foranstaltninger, garantier, mekanismer og bedste praksis med henblik på tidlig identifikation og beskyttelse af og støtte til vidner, informanter og ofre for kriminalitet og udvikle partnerskaber mellem offentlige myndigheder og andre relevante aktører i dette øjemed

d)  at indkøbe relevant udstyr og etablere eller opgradere specialiserede uddannelsesfaciliteter og anden væsentlig sikkerhedsmæssig relevant infrastruktur for at styrke beredskabet og modstandsdygtigheden, oplysningen af offentligheden og evnen til passende reaktioner på sikkerhedstrusler.

e)  at opdage, vurdere og afhjælpe sårbarheder i kritisk infrastruktur og IT-udstyr med stor markedsindtrængning med henblik på at forhindre angreb på informationssystemer og kritisk infrastruktur, f.eks. gennem koderevision af gratis software og open source-software, ved at oprette og støtte programmer til belønning af fejlindberetning eller via penetrationstest

4.  Fonden bidrager til opfyldelsen af det specifikke mål, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra ca), ved at fokusere på gennemførelsesforanstaltninger, der består i:

a)  at forbedre samarbejdet og koordineringen mellem medlemsstaternes efterretningstjenester og mellem disse tjenester og de retshåndhævende myndigheder gennem kontakter, netværkssamarbejde, gensidig tillid, forståelse og læring, udveksling og formidling af knowhow, erfaringer og bedste praksis, navnlig med hensyn til støtte til politiefterforskning og trusselsvurdering

b)  at udveksle og uddanne efterretningsmedarbejdere. [Ændring 50]

Artikel 4

Støttens omfang

1.  Inden for rammerne af de I overensstemmelse med gennemførelsesforanstaltningerne i artikel 3 3a omhandlede målsætninger og i overensstemmelse med gennemførelsesforanstaltningerne i bilag II skal der via fonden blandt andet ydes støtte til yder fonden støtte til foranstaltninger, der bidrager til at nå de i artikel 3 omhandlede målsætninger. De kan omfatte de i bilag III opførte foranstaltninger. [Ændring 51]

2.  For at nå målsætningerne for, der er omhandlet i artikel 3 i denne forordning, kan der i henhold til artikel 5 via fonden ydes støtte til foranstaltninger, der er i overensstemmelse med Unionens prioriteter fonden undtagelsesvis inden for definerede grænser og med forbehold af passende sikkerhedsforanstaltninger, yde støtte til foranstaltninger som omhandlet i bilag III, i relation til og i tredjelande, når det er relevant. [Ændring 52]

2a.   Det samlede beløb til støtte for foranstaltninger i eller i forbindelse med tredjelande under den tematiske facilitet i henhold til artikel 8 må ikke overstige 2 % af det samlede beløb, der er afsat til den tematiske facilitet i henhold til artikel 7, stk. 2, litra b). [Ændring 53]

2b.   Det samlede beløb til støtte for foranstaltninger i eller i forbindelse med tredjelande inden for medlemsstaternes programmer i henhold til artikel 12 må ikke overstige 2 % af det samlede beløb, der er afsat til den tematiske facilitet i henhold til artikel 7, stk. 2, litra a), artikel 10, stk. 1, og bilag I. [Ændring 54]

3.  Følgende foranstaltninger er ikke støtteberettigede:

a)  foranstaltninger, der er begrænset til eller hovedsageligt består i opretholdelse af den offentlige orden på nationalt plan [Ændring 55]

b)  foranstaltninger, der omfatter køb eller vedligeholdelse af retshåndhævende eller andre kompetente myndigheders standardudstyr, standardtransportmidler eller standardfaciliteter, jf. artikel 87 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

c)  foranstaltninger til militære eller forsvarsmæssige formål

d)  udstyr, der som mindst et af sine formål hovedformål har toldkontrol [Ændring 56]

e)  tvangsudstyr, herunder våben, ammunition, sprængstoffer og knipler, undtagen til uddannelsesbrug

f)  belønning af informanter og "flash money"(28) uden for rammerne af en EMPACT-foranstaltning.

I tilfælde af en krisesituation kan de ikkestøtteberettigede foranstaltninger, der er omhandlet i dette litra a) og b) i første afsnit stykke, anses for at være støtteberettigede. [Ændring 57]

Artikel 5

Støtteberettigede enheder

1.  Følgende enheder kan være støtteberettigede:

a)  retlige enheder, der er etableret i et af de følgende lande:

i)  en medlemsstat eller et oversøisk land eller territorium, som hører under denne

ii)  et tredjeland, der er anført i arbejdsprogrammet på de deri fastsatte betingelser, forudsat at alle tiltag af eller i forbindelse med dette tredjeland fuldt ud respekterer de rettigheder og principper, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og Unionens og medlemsstaternes internationale forpligtelser. [Ændring 58]

b)  en efter EU-retten oprettet retlig enhed eller en relevant international organisation. [Ændring 59]

2.  Fysiske personer er ikke støtteberettigede.

3.  Retlige enheder, der er etableret i et tredjeland, er undtagelsesvis berettigede til at deltage, hvis dette er nødvendigt for at nå målsætningerne for en given foranstaltning, efter godkendelse af Kommissionen. [Ændring 60]

4.  Retlige enheder, som indgår i konsortier med mindst tre uafhængige enheder, som er etableret i forskellige medlemsstater eller oversøiske lande eller territorier, som er knyttet til de pågældende stater eller tredjelande, er støtteberettigede. [Ændring 61]

KAPITEL II

FINANSIEL RAMME OG GENNEMFØRELSESRAMME

AFDELING 1

Fælles bestemmelser

Artikel 6

Almindelige principper

1.  Den støtte, der ydes i henhold til denne forordning, skal supplere nationale, regionale eller lokale interventioner og fokusere på at skabe en europæisk merværdi i forhold til målsætningerne for denne forordning. [Ændring 62]

2.  Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at den støtte, der ydes i henhold til denne forordning og af medlemsstaterne, er i overensstemmelse med de relevante EU-aktiviteter, -politikker og -prioriteter og supplerer andre nationale instrumenter og er samordnet med andre EU-instrumenter, navnlig foranstaltninger, der gennemføres under andre EU-fonde. [Ændring 63]

3.  Fonden skal gennemføres ved delt, direkte eller indirekte forvaltning, jf. finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra a), b) og c).

Artikel 7

Budget

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af fonden for perioden 2021-2027 fastsættes til 2 209 725 000 EUR i 2018-priser (2 500 000 000 EUR i løbende priser). [Ændring 64]

2.  Finansieringsrammen skal anvendes som følger:

a)  1 325 835 000 EUR i 2018-priser (1 500 000 000 EUR i løbende priser) til programmer, der gennemføres ved delt forvaltning; [Ændring 65]

b)  der skal afsættes 883 890 EUR i 2018-priser (1 000 000 000 EUR i løbende priser) til den tematiske facilitet. [Ændring 66]

3.  Op til 0,84 % af finansieringsrammen skal afsættes til teknisk bistand på Kommissionens initiativ til gennemførelsen af instrumentet.

Artikel 8

Almindelige bestemmelser om gennemførelsen af den tematiske facilitet

1.  Den i artikel 7, stk. 2, litra b), omhandlede finansieringsramme skal fordeles fleksibelt via den tematiske facilitet ved delt, direkte og indirekte forvaltning som fastsat i arbejdsprogrammerne. Midlerne fra den tematiske facilitet skal anvendes til dens enkeltdele:

a)  særlige foranstaltninger

b)  EU-foranstaltninger og

c)  krisebistand.

På Kommissionens initiativ skal der også ydes støtte fra finansieringsrammen for den tematiske facilitet til teknisk bistand.

2.  Midlerne fra den tematiske facilitet skal anvendes til prioriteter med en høj merværdi på EU-plan eller til at reagere på presserende behov i overensstemmelse med de vedtagne EU-prioriteter som skitseret i artikel 3a for særlige foranstaltninger såsom dem, der er opført i bilag II III, eller til at støtte foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 19. Fordelingen af midlerne til den tematiske mekanisme mellem de forskellige prioriteter skal så vidt mulig være proportional med udfordringerne og behovene, således at det sikres, at fondens mål kan nås. [Ændring 67]

2a.   Midlerne fra den tematiske facilitet skal anvendes som følgende:

a)  mindst 10 % af midlerne afsættes til den specifikke målsætning, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a).

b)  mindst 10 % af midlerne afsættes til den specifikke målsætning, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b).

c)  mindst 30 % af midlerne afsættes til den specifikke målsætning, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra c).

d)  mindst 5 % af midlerne afsættes til den specifikke målsætning, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra ca). [Ændring 68]

3.  Når der ydes støtte til medlemsstaterne via den tematiske facilitet under direkte eller indirekte forvaltning, skal det sikres, at de udvalgte ydes der ikke finansiering til projekter ikke påvirkes af, såfremt der i en begrundet udtalelse fra Kommissionen vedrørende en overtrædelse overtrædelsesprocedure i henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er klar dokumentation for, at der rejser kan rejses tvivl om lovligheden af disse projekter eller lovligheden og den formelle rigtighed af udgifterne den pågældende finansiering eller projekternes om projektets performance. [Ændring 69]

4.  Når midlerne fra den tematiske facilitet gennemføres ved delt forvaltning, vurderer skal Kommissionen med henblik på artikel 18 og artikel 19, stk. 2, i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser], om de planlagte foranstaltninger påvirkes af sikre, at der ikke ydes finansiering til projekter, såfremt der i en begrundet udtalelse fra Kommissionen vedrørende en overtrædelse overtrædelsesprocedure i henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er klar dokumentation for, at der rejser kan rejses tvivl om lovligheden af disse projekter eller lovligheden og den formelle rigtighed af udgifterne den pågældende finansiering eller projekternes om projektets performance. [Ændring 70]

5.  Kommissionen fastsætter det samlede beløb, der er til rådighed for den tematiske facilitet under de årlige bevillinger på EU-budgettet. Kommissionen vedtager finansieringsafgørelser tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 28 for at supplere denne forordning ved at fastsætte arbejdsprogrammer som omhandlet i finansforordningens artikel 110 vedrørende den tematiske facilitet, hvori målsætningerne og de foranstaltninger, der skal støttes, fastsættes, og beløbene til hver af dens enkeltdele specificeres, jf. stk. 1. Kommissionen hører relevante interesserede parter, herunder civilsamfundsorganisationer, forud for vedtagelsen af et arbejdsprogram. Hvis det er relevant, fastsættes angives det samlede beløb, der er afsat til blandingsoperationer, i finansieringsafgørelserne arbejdsprogrammerne. Kommissionen kan særskilt vedtage et arbejdsprogram for krisebistand for at sikre, at ressourcerne stilles til rådighed rettidigt. [Ændring 71]

6.  Efter vedtagelsen af en finansieringsafgørelse arbejdsprogrammet som omhandlet i stk. 3 5 kan Kommissionen ændre de programmer, der gennemføres ved delt forvaltning, i overensstemmelse hermed. [Ændring 72]

7.  Finansieringsafgørelserne Disse arbejdsprogrammer kan være årlige eller flerårige og kan omfatte en eller flere af den tematiske facilitets enkeltdele. [Ændring 73]

AFDELING 2

Støtte og gennemførelse ved delt forvaltning

Artikel 9

Anvendelsesområde

1.  Denne afdeling finder anvendelse på den del af finansieringsrammen, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra a), og de supplerende midler, der skal gennemføres ved delt forvaltning i henhold til Kommissionens afgørelse vedrørende den tematiske facilitet, der er omhandlet i artikel 8.

2.  Støtte i henhold til denne afdeling gennemføres ved delt forvaltning, jf. finansforordningens artikel 63 og forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser].

Artikel 10

Budgetmidler

1.  De i artikel 7, stk. 2, litra a), omhandlede midler tildeles de nationale programmer, medlemsstaterne gennemfører ved delt forvaltning ("programmerne"), vejledningsvis som følger:

a)  1 250 000 000 EUR til medlemsstaterne i overensstemmelse med kriterierne i bilag I

b)  250 000 000 EUR til medlemsstaterne til tilpasning af bevillingerne til de programmer, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1.

2.  Hvis det i stk. 1, litra b), omhandlede beløb ikke tildeles fuldt ud, kan saldoen tilføjes det beløb, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra b).

Artikel 11

Medfinansieringssatser

1.  Bidraget fra EU-budgettet må ikke overstige 75 % af et projekts samlede støtteberettigede udgifter.

2.  Bidraget fra EU-budgettet kan øges til 90 % af de samlede støtteberettigede udgifter til projekter, der gennemføres under særlige foranstaltninger.

3.  Bidraget fra EU-budgettet kan øges til 90 % af de samlede støtteberettigede udgifter til foranstaltningerne på listen i bilag IV.

4.  Bidraget fra EU-budgettet kan øges til 100 % af de samlede støtteberettigede udgifter til operationel støtte.

5.  Bidraget fra EU-budgettet kan øges til 100 % af de samlede støtteberettigede udgifter til krisebistand.

5a.   Bidraget fra EU-budgettet kan øges til 100 % af de samlede støtteberettigede udgifter til teknisk bistand på medlemsstaternes initiativ. [Ændring 74]

6.  Ved Kommissionens afgørelse om godkendelse af et program fastsættes medfinansieringssatsen og den maksimale støtte fra fonden til de typer foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1-5.

7.  For hver særlig målsætning fastsættes det i Kommissionens afgørelse, om medfinansieringssatsen for den særlige målsætning finder anvendelse på:

a)  det samlede bidrag, inklusive offentlige og private bidrag, eller

b)  kun offentlige bidrag.

Artikel 12

Programmer

1.  Hver medlemsstat og Kommissionen sikrer, at de prioriteter, der tages fat på i dens de nationale programmer, er i overensstemmelse med og svarer til Unionens prioriteter og udfordringer på området sikkerhed, og at de er i fuld overensstemmelse med de relevante EU-retlige bestemmelser og de vedtagne EU-prioriteter. Ved fastsættelsen af disse prioriteter sikrer medlemsstaterne, at der i deres programmer på hensigtsmæssig vis tages fat på gennemførelsesforanstaltningerne som skitseret i bilag II artikel 3a. [Ændring 75]

1a.   I forbindelse med evalueringen af medlemsstaternes programmer skal Kommissionen sikre, at de planlagte foranstaltninger ikke er genstand for en begrundet udtalelse fra Kommissionen vedrørende en overtrædelse i henhold til artikel 258 i TEUF vedrørende lovligheden og den formelle rigtighed af udgifterne eller projektgennemførelsen. [Ændring 76]

1b.   Medlemsstaterne fordeler midlerne til deres nationale programmer som følger:

a)  mindst 10 % af midlerne afsættes til den specifikke målsætning, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a).

b)  mindst 10 % af midlerne afsættes til den specifikke målsætning, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b).

c)  mindst 30 % af midlerne afsættes til den specifikke målsætning, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra c).

d)  mindst 5 % af midlerne afsættes til den specifikke målsætning, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra ca). [Ændring 77]

1c.   Medlemsstater, der ønsker at afvige fra stk. 1b, underretter Kommissionen herom og undersøger i fællesskab med Kommissionen, om der er grund til at tilpasse disse minimumsprocentsatser som følge af de særlige omstændigheder, der har indflydelse på den interne sikkerhed. Sådanne ændringer skal godkendes af Kommissionen. [Ændring 78]

2.  Kommissionen sikrer, at Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol), Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol), Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO), Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA), Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer (eu-LISA), Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (EBCGA),Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) og Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) afhængigt af deres kompetenceområder inddrages i udviklingen af programmerne på et tidligt tidspunkt fra begyndelsen. Medlemsstaterne hører specifikt Europol om udformningen af deres foranstaltninger, navnlig når de medtager EU-politikcyklussen eller EMPACT-foranstaltninger eller foranstaltninger, der koordineres af den fælles taskforce for cyberkriminalitet (J-CAT), i deres programmer. Inden medlemsstaterne medtager uddannelse i deres programmer, koordinerer de med Cepol for at undgå overlapninger. Medlemsstaterne hører også andre relevante interesserede parter, herunder civilsamfundsorganisationer, om planlægningen af deres foranstaltninger. [Ændring 79]

3.  Når det er relevant, kan Kommissionen inddrage Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol), Den de agenturer, der er omhandlet i stk. 2, Det Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) og Det Databeskyttelsesråd og Den Europæiske Overvågningscenter Tilsynsførende for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) Databeskyttelse (EDPS) i de overvågnings- og evalueringsopgaver, der er omhandlet i afdeling 5, med henblik på navnlig at sikre, at de foranstaltninger, der er gennemføres med støtte fra fonden, og som hører ind under deres mandat, er i overensstemmelse med de relevante EU-retlige bestemmelser og vedtagne EU-prioriteter. [Ændring 80]

4.  Højst 15 % af tildelingen til en medlemsstats program må anvendes til køb af udstyr, transportmidler eller opførelse af sikkerhedsrelevante faciliteter. Dette loft må kun overskrides i behørigt begrundede tilfælde og efter Kommissionens godkendelse. [Ændring 81]

5.  Medlemsstaterne prioriteter følgende i deres programmer:

a)  EU-prioriteter og -retten på sikkerhedsområdet, navnlig informationsudveksling samordning og samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder og effektiv udveksling af relevante og nøjagtige informationer og gennemførelse af komponenterne i rammen for interoperabilitet mellem IT-systemer EU-informationssystemer. [Ændring 82]

b)  henstillinger med finansielle konsekvenser inden for rammerne af forordning (EU) nr. 1053/2013 om Schengenevaluerings- og overvågningsmekanismen på området politisamarbejde

c)  landespecifikke mangler med finansielle virkninger, der er indkredset i forbindelse med behovsvurderinger såsom henstillinger i det europæiske semester på korruptionsområdet.

6.  Hvis det er nødvendigt, ændres programmet for at tage hensyn til de i stk. 5 omhandlede henstillinger og fremskridtet med hensyn til at nå delmål og mål ifølge vurderingen i de årlige performancerapporter som omhandlet i artikel 26, stk. 2, litra a). Afhængigt af virkningerne af denne tilpasning kan skal det reviderede program godkendes af Kommissionen i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i artikel 19 i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser]. [Ændring 83]

7.  Medlemsstaterne gennemfører navnlig de foranstaltninger, der er opført på listen i bilag IV. For at klare uforudsete eller nye omstændigheder eller sikre en effektiv gennemførelse af finansieringen tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 28, med henblik på at ændre bilag IV.

8.  Hvis en medlemsstat beslutter at gennemføre projekter med i eller i relation til et tredjeland som omhandlet i artikel 5 med støtte fra fonden, konsulterer medlemsstaten Kommissionen forud for projektets start. Kommissionen vurderer komplementariteten og sammenhængen mellem de påtænkte projekter og Unionens og medlemsstaterne øvrige foranstaltninger i relation til det pågældende tredjeland. Kommissionen kontrollerer desuden de påtænkte projekters overensstemmelse med de i artikel 3, stk. 4, omhandlede krav med hensyn til de grundlæggende rettigheder. [Ændring 84]

9.  Den programmering, der er omhandlet i I overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser], baseres på de typer interventioner, der er fastsat fastsætter hvert program interventionstyperne for hvert specifikke mål i overensstemmelse med tabel 1 i bilag VI og en vejledende opdeling af de programmerede midler pr. interventionstype eller støtteområde. [Ændring 85]

Artikel 13

Midtvejsevaluering

1.  I 2024 og efter at have orienteret Europa-Parlamentet tildeler Kommissionen det supplerende beløb, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra b), til medlemsstaternes programmer i overensstemmelse med de kriterier, der er omhandlet i punkt 2 i bilag I. Finansieringen skal have virkning for perioden fra kalenderåret 2025. [Ændring 86]

2.  Hvis mindst 10 30 % af den oprindelige bevilling til et program som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra a), ikke er omfattet af de anmodninger om mellemliggende betalinger, der skal indgives i henhold til artikel 85 i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser], er den pågældende medlemsstat ikke berettiget til at modtage den supplerende bevilling til programmet, der er omhandlet i stk. 1. [Ændring 87]

2a.   Stk. 2 finder kun anvendelse, hvis de relevante regulatoriske rammer og beslægtede retsakter er trådt i kraft den 1. januar 2022. [Ændring 160]

3.  Ved tildelingen af midler fra den tematiske facilitet fra 2025 skal der om nødvendigt tages hensyn til de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå milestenene i den performanceramme, der er omhandlet i artikel 12 i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser] og konstaterede mangler ved gennemførelsen. [Ændring 88]

Artikel 14

Særlige foranstaltninger

1.  Særlige foranstaltninger er tværnationale eller nationale projekter i overensstemmelse med denne forordnings målsætninger, hvortil en, flere eller alle medlemsstater modtager en supplerende bevilling til deres programmer.

2.  Medlemsstaterne kan ud over deres bevilling, som beregnes som fastsat i artikel 10, stk. 1, modtage midler til særlige foranstaltninger, forudsat at de øremærkes som sådan i programmet og anvendes til at bidrage til gennemførelsen af målsætningerne i denne forordning, herunder til at dække nye trusler.

3.  Disse midler må ikke anvendes til andre foranstaltninger i programmet undtagen under behørigt begrundede omstændigheder, som er godkendt af Kommissionen gennem ændring af programmet.

Artikel 15

Operationel støtte

1.  Operationel støtte indgår som en del af medlemsstaternes bevilling, som kan anvendes som støtte til de offentlige myndigheder, der har til opgave at udføre opgaver og levere tjenesteydelser, som udgør en offentlig tjeneste for Unionen, såfremt de bidrager til at sikre et højt sikkerhedsniveau i Unionen som helhed. [Ændring 89]

2.  En medlemsstat må anvende op til 10 20 % af det beløb, der tildeles via fonden, til sit program til finansiering af operationel støtte til de offentlige myndigheder, der har til opgave at udføre opgaver og levere tjenesteydelser, som udgør en offentlig tjeneste for Unionen. [Ændring 90]

3.  Medlemsstater, der anvender operationel støtte, overholder EU-retten om sikkerhed.

4.  Medlemsstaterne begrunder i programmet og i de årlige performancerapporter, der er omhandlet i artikel 26, brugen af operationel støtte for at nå målsætningerne i denne forordning. Inden Kommissionen godkender programmet, vurderer den udgangssituationen i de medlemsstater, der har anført, at de agter at anmode om operationel støtte, idet den tager hensyn til oplysningerne fra de pågældende medlemsstater og henstillinger som følge af kvalitetskontrol- og evalueringsmekanismer såsom: Schengenevalueringsmekanismen, sårbarheden og risikovurderingen foretaget af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (EBCGA) og andre kvalitetskontrol- og evalueringsmekanismer, alt efter hvad der er relevant. [Ændring 91]

5.  Operationel støtte skal koncentreres om særlige opgaver og tjenester tiltag som fastsat i bilag VII. [Ændring 92]

6.  For at klare uforudsete eller nye omstændigheder eller sikre en effektiv gennemførelse af finansieringen tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 28, med henblik på at ændre de særlige opgaver og tjenester i bilag VII.

Artikel 15a

Synlighed, gennemsigtighed, kommunikation

Modtagerne af EU-støtte overholder fuldt ud kravene til synlighed, gennemsigtighed og kommunikation i henhold til forordning (EU) ../...[forordningen om fælles bestemmelser]. [Ændring 93]

Afdeling 3

Støtte og gennemførelse ved direkte og indirekte forvaltning

Artikel 16

Anvendelsesområde

Støtte i medfør af denne afdeling gennemføres direkte af Kommissionen, jf. finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra a), eller indirekte, jf. nævnte artikels litra c).

Artikel 17

EU-foranstaltninger

1.  EU-foranstaltninger er tværnationale projekter eller projekter af særlig interesse for Unionen i overensstemmelse med målsætningerne for denne forordning.

2.  På Kommissionens initiativ kan fonden anvendes til at finansiere EU-foranstaltninger vedrørende målsætningerne for denne forordning, jf. artikel 3, og i overensstemmelse med bilag III.

3.  Via EU-foranstaltninger kan der tilvejebringes finansiering i enhver af de former, der er fastsat i finansforordningen, særligt tilskud, priser og udbud. Der kan også ydes finansiering i form af finansielle instrumenter inden for blandingsoperationer.

3a.   Decentraliserede agenturer kan ligeledes være berettigede til at modtage den støtte, der er tilgængelig inden for rammerne af EU-tiltag, med henblik på at støtte tværnationale tiltag med europæisk merværdi. [Ændring 94]

4.  Tilskud, der gennemføres ved direkte forvaltning, tildeles og forvaltes som fastsat i finansforordningens afsnit VIII.

5.  Det evalueringsudvalg, der vurderer forslagene, kan bestå af eksterne eksperter.

6.  Bidrag til en mekanisme for gensidig forsikring kan dække den risiko, der er forbundet med tilbagesøgning af midler, der skyldes af modtagere, og betragtes som en tilstrækkelig garanti i henhold til finansforordningen. Bestemmelserne i artikel [X] i forordning X [efterfølgeren til forordningen om garantifonden] finder anvendelse.

Artikel 18

Blandingsoperationer

Blandingsoperationer vedtaget under dette program gennemføres i overensstemmelse med InvestEU-forordningen(29) og finansforordningens afsnit X.

Artikel 19

Teknisk bistand på Kommissionens initiativ

Der kan via fonden ydes støtte til tekniske bistandsforanstaltninger, der gennemføres på initiativ af eller på vegne af Kommissionen. Disse foranstaltninger, nemlig forberedende arbejde, overvågning, kontrol, revision, evaluering, kommunikation, herunder institutionel formidling om Unionens politiske prioriteter på området sikkerhed, synlighed og alle de administrative og tekniske bistandsaktioner, der er nødvendige for gennemførelsen af denne forordning, og, hvor det er hensigtsmæssigt, med tredjelande, kan finansieres 100 %. [Ændring 95]

Artikel 20

Revision

Revision af anvendelsen af EU-bidrag, der foretages af andre personer eller enheder end dem, der er pålagt denne opgave af EU-institutioner eller -organer, udgør grundlaget for den generelle sikkerhed, jf. artikel 127 i forordning (EU) .../...[forordningen om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget].

Artikel 21

Information, kommunikation og offentlig omtale

1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse, navnlig ved fremstød for fremmer tiltagene foranstaltningerne og disses resultater, gennem sammenhængende, formålstjenlige og målrettede meningsfulde oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige relevante modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden, på det relevante sprog. For at sikre synligheden af EU-midler henviser modtagere af EU-midler til midlernes oprindelse i kommunikation om tiltaget. Med henblik herpå sikrer modtagerne, at alt kommunikationsmateriale til medierne og offentligheden er forsynet med Unionens logo og udtrykkeligt nævner den finansielle støtte fra EU. [Ændring 96]

2.  Kommissionen For at nå det størst mulige publikum gennemfører Kommissionen informations- og kommunikationstiltag vedrørende fonden og dens tiltag foranstaltninger og resultater. Kommissionen offentliggør navnlig oplysninger om gennemførelsen af den tematiske facilitets årlige og flerårige programmer. Kommissionen offentliggør også listen over operationer, der er udvalgt til støtte under den tematiske facilitet på et offentligt tilgængeligt websted, og ajourfører denne liste regelmæssigt. De finansielle midler, der er afsat til fonden, skal også bidrage til kommunikationen, navnlig den institutionelle formidling af Unionens politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målsætningerne for denne forordning. [Ændring 97]

2a.   Kommissionen offentliggør de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, i åbne og maskinlæsbare formater, som fastsat i artikel 5, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF(30). Det skal være muligt at sortere dataene efter prioritet, specifikt mål, samlede støtteberettigede omkostninger til operationer, samlede projektudgifter, samlede omkostninger ved udbudsprocedurer, støttemodtagerens navn og kontrahentens navn. [Ændring 98]

Afdeling 4

Støtte og gennemførelse ved delt, direkte og indirekte forvaltning

Artikel 22

Krisebistand

1.  Via denne fond skal der inden for rammerne af denne forordnings anvendelsesområde ydes økonomisk bistand Kommissionen kan beslutte at yde økonomisk bistand fra fonden til at afhjælpe akutte og specifikke behov i forbindelse med tilfælde af en behørigt begrundet krisesituation som. Disse situationer kan følge af en sikkerhedsrelateret hændelse, en ny trussel eller en ny trussel nyligt opdaget sårbarhed inden for denne forordnings anvendelsesområde, som har eller kan have en væsentlig negativ virkning for befolkningens sikkerhed sikkerheden for befolkningen, det offentlige rum eller kritisk infrastruktur i en eller flere medlemsstater. I så tilfælde underretter den Europa-Parlamentet og Rådet i god tid. [Ændring 99]

2.  Krisebistand kan have form af tilskud, der ydes direkte til de decentraliserede agenturer.

3.  Der kan ydes krisebistand til medlemsstaternes programmer ud over de bevillinger, der beregnes som fastsat i artikel 10, stk. 1, forudsat at den øremærkes som sådan i programmet. Disse midler må ikke anvendes til andre foranstaltninger i programmet undtagen under behørigt begrundede omstændigheder, som er godkendt af Kommissionen gennem ændring af programmet.

4.  Tilskud, der gennemføres ved direkte forvaltning, tildeles og forvaltes som fastsat i finansforordningens afsnit VIII.

4a.   Hvor det er nødvendigt for foranstaltningens gennemførelse, kan krisebistand dække udgifter, der opstod før datoen for indgivelsen af ansøgningen om støtte eller anmodningen om bistand, men ikke før den 1. januar 2021. [Ændring 100]

Artikel 23

Kumulativ, supplerende og kombineret finansiering

1.  En foranstaltning operation, hvortil der er ydet støtte via fonden, kan også opnå bidrag fra andre EU-programmer, herunder fonde under delt forvaltning, forudsat at bidraget ikke dækker de samme omkostninger. Reglerne for hvert af de bidragende EU-programmer skal gælde for deres respektive bidrag til foranstaltningen. Den kumulative finansiering må ikke overstige de samlede støtteberettigede omkostninger til foranstaltningen operationen, og støtte fra forskellige EU-programmer kan beregnes på et pro rata-grundlag i overensstemmelse med de dokumenter, hvori støttevilkårene er fastsat. [Ændring 101]

2.  Foranstaltninger Operationer, der tildeles seal of excellence-certificering, eller som opfylder følgende kumulerede, sammenlignelige betingelser: [Ændring 102]

a)  de er blevet vurderet som led i en indkaldelse af forslag inden for rammerne af fonden

b)  de opfylder minimumskravene til kvalitet i den pågældende indkaldelse af forslag

c)  de kan ikke finansieres inden for rammerne af den pågældende indkaldelse af forslag på grund af budgetmæssige begrænsninger

kan modtage støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Socialfond Plus eller Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne i henhold til artikel 67, stk. 5, i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser] og artikel 8 i forordning (EU) .../...[finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik], forudsat at sådanne foranstaltninger operationer er i overensstemmelse med det pågældende programs målsætninger. Reglerne for den fond, der yder støtte, finder anvendelse. [Ændring 103]

Afdeling 5

Overvågning, rapportering og evaluering

Underafdeling 1

Fælles bestemmelser

Artikel 24

Overvågning og rapportering

1.  I overensstemmelse med rapporteringskravene i henhold til finansforordningens artikel 43, stk. 3, litra h, nr. i) og iii), forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet performanceoplysninger i overensstemmelse med bilag V.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 28, for at ændre bilag V med henblik på at foretage de nødvendige tilpasninger af de performanceoplysninger, der skal forelægges Europa-Parlamentet og Rådet.

3.  Indikatorerne til brug for rapportering om de fremskridt, der gøres inden for rammerne af fonden, med hensyn til opfyldelsen af de specifikke målsætninger, jf. artikel 3, findes i bilag VIII. For outputindikatorer sættes udgangspunkterne til nul. De milesten, der er sat for 2024, og de mål, der er sat for 2029, er kumulative. Efter anmodning gør Kommissionen de data om output- og resultatindikatorer, den har modtaget, tilgængelig for Europa-Parlamentet og Rådet. [Ændring 104]

4.  Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af programmets gennemførelse og resultater indsamles effektivt og rettidigt. Til dette formål pålægges modtagere af EU-midler og, hvis det er relevant, medlemsstaterne forholdsmæssige rapporteringskrav.

5.  For at sikre en effektiv vurdering af de fremskridt, der gøres inden for rammerne af fonden med hensyn til at opfylde målsætningerne, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 28, med henblik på at ændre bilag VIII for om nødvendigt at ændre og supplere indikatorerne og supplere denne forordning med bestemmelser om oprettelse af en overvågnings- og evalueringsramme, herunder de projektoplysninger, der skal forelægges af medlemsstaterne. Der skal medtages kvalitative indikatorer i vurderingen. [Ændring 105]

Artikel 25

Evaluering

1.  Kommissionen foretager en midtvejsevaluering og en retrospektiv evaluering af denne forordning, herunder af de foranstaltninger, der er gennemført inden for rammerne af denne fond. Senest 31. december 2024 fremlægger Kommissionen en midtvejsevaluering af denne forordning. Midtvejsevalueringen skal undersøge fondens effektivitet, virkningsgrad, relevans og sammenhæng. Den skal nærmere bestemt indeholde en vurdering af:

a)  de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå målene for denne forordning, under hensyntagen til alle relevante allerede foreliggende oplysninger, navnlig de årlige performancerapporter, der er omhandlet i artikel 26, og de output- og resultatindikatorer, der er fastsat i bilag VIII

b)  den europæiske merværdi af de tiltag og operationer, der gennemføres under denne fond

c)  hvorvidt gennemførelsesforanstaltningerne i artikel 3a er egnede til at imødegå eksisterende og nye sikkerhedsudfordringer.

d)  fondens langsigtede virkninger og effekt på bæredygtigheden

e)  komplementariteten og sammenhængen mellem de foranstaltninger, der støttes via fonden, og støtten fra andre EU-fonde.

Denne obligatoriske midtvejsevaluering skal tage hensyn til retrospektive evalueringsresultater vedrørende den langsigtede virkning af det tidligere instrument for finansiel støtte til den indre sikkerhed i perioden 2014-2020, Fonden for Intern Sikkerhed — politi. Evalueringen skal i passende omfang ledsages af et lovgivningsmæssigt forslag til revision af denne forordning. [Ændring 106]

1a.   Senest den 31. januar 2030 foretager Kommissionen en retrospektiv evaluering af denne forordning. Senest samme dato forelægger Kommissionen en evalueringsrapport indeholdende de elementer, der er anført i stk. 1, for Europa-Parlamentet og Rådet. I denne henseende skal de langsigtede virkninger af fonden evalueres med henblik på at træffe beslutning om en eventuel forlængelse eller ændring af en efterfølgende fond. [Ændring 107]

2.  Midtvejsevalueringen og den retrospektive evaluering gennemføres betids til gøres offentligt tilgængelig og forelægges straks for Parlamentet for at indgå i beslutningsprocessen i overensstemmelse med den frist, der er fastsat i artikel 40 i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser] sikre fuld gennemsigtighed. Kommissionen sikrer, at evalueringerne ikke indeholder oplysninger, hvis udbredelse kan indebære en risiko for enkeltpersoners sikkerhed eller privatliv eller være til skade for sikkerhedsoperationerne. [Ændring 108]

Underafdeling 2

Regler for delt forvaltning

Artikel 26

Årlige performancerapporter

1.  Senest den 15. februar 2023 og senest samme dato hvert af de efterfølgende år til og med 2031 forelægger medlemsstaterne Kommissionen en årlig performancerapport som nævnt i artikel 36, stk. 6, i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser]. Den rapport, der forelægges i 2023, skal omfatte gennemførelsen af programmet indtil til 30. juni 2022. Medlemsstaterne offentliggør disse rapporter på et særligt websted og fremsender dem til Europa-Parlamentet og Rådet. [Ændring 109]

2.  Den årlige performancerapport skal navnlig indeholde oplysninger om:

a)  fremskridt med hensyn til at gennemføre programmet og nå milestenene og målene, idet der tages hensyn til de seneste oplysninger som krævet i artikel 37 i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser].

aa)  en opdeling af årsregnskabet for det nationale program på inddrivelser, forfinansiering til endelige støttemodtagere og faktisk afholdte udgifter [Ændring 110]

b)  eventuelle problemer, der påvirker programmets resultater, og de foranstaltninger, der er truffet for at løse dem, herunder begrundede udtalelser udstedt af Kommissionen i forbindelse med en traktatbrudsprocedure i henhold til artikel 258 [Ændring 111]

c)  komplementariteten, koordineringen og sammenhængen mellem de foranstaltninger, der støttes via fonden, og støtten fra andre EU-fonde, navnlig foranstaltninger i eller i relation til tredjelande [Ændring 112]

d)  programmets bidrag til gennemførelsen af de relevante EU-retlige bestemmelser og de relevante EU-handlingsplaner

da)   overholdelse af de grundlæggende rettigheder [Ændring 113]

e)  gennemførelsen af kommunikations- og synlighedsaktioner

f)  opfyldelse af grundforudsætningerne og deres anvendelse i hele programmeringsperioden.

3.  Kommissionen kan fremsætte bemærkninger til den årlige performancerapport inden to måneder fra datoen for modtagelsen heraf. Hvis Kommissionen ikke har fremsat bemærkninger inden nævnte frist, anses rapporterne for at være godkendt.

3a.   Kommissionen skal, når de er blevet godkendt, stille sammendrag af de årlige performancerapporter til rådighed for Europa-Parlamentet og Rådet og offentliggøre dem på et særligt websted. Hvis medlemsstaterne ikke fremsender dem i henhold til stk. 1, gøres de årlige performancerapporters fulde tekst tilgængelig for Europa-Parlamentet og Rådet efter anmodning. [Ændring 114]

4.  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne artikel vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt, som fastlægger modellen for den årlige performancerapport. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 29, stk. 2.

Artikel 27

Overvågning og rapportering

1.  Overvågning og rapportering i henhold til afsnit IV i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser] skal ske på grundlag af de typer interventioner, der er fastsat i tabel 1, 2 og 3 i bilag VI. For at klare uforudsete eller nye omstændigheder eller sikre en effektiv gennemførelse af finansieringen tillægges Kommissionen i henhold til artikel 28 beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at ændre bilag VI.

2.  Indikatorerne anvendes som fastsat i artikel 12, stk. 1, og artikel 17 og 37, i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser].

KAPITEL III

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 28

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, 12, 15, 24 og 27, tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2028. [Ændring 115]

3.  Den i artikel 8, 12, 15, 24 og 27 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft. [Ændring 116]

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, 12, 15, 24 og 27 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til dem, eller hvis de inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. [Ændring 117]

Artikel 29

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af et koordineringsudvalg for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa. Udvalget er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

3.  Afgiver udvalget ingen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt. Dette gælder ikke for den gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i artikel 26, stk. 4.

Artikel 30

Overgangsbestemmelser

1.  Forordning (EU) nr. 513/2014 ophæves med virkning fra den 1. januar 2021.

2.  Denne forordning påvirker ikke videreførelsen eller eventuelle ændringer af de pågældende foranstaltninger inden for rammerne af politiinstrumentet under Fonden for Intern Sikkerhed, som fortsat finder anvendelse på de pågældende foranstaltninger, indtil de afsluttes, jf. dog stk. 1.

3.  Finansieringsrammen for fonden kan også omfatte udgifter til teknisk og administrativ bistand, som er nødvendige for at sikre overgangen mellem fonden og de foranstaltninger, der blev vedtaget under det foregående program, politiinstrumentet under Fonden for Intern Sikkerhed, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 513/2014.

Artikel 31

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i , den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG I

Kriterier for tildeling af midler til programmer under delt forvaltning

Der foretages følgende tildeling mellem medlemsstaterne af den finansieringsramme, som er omhandlet i artikel 10:

(1)  et fast engangsbeløb på 5 000 000 EUR vil blive tildelt hver enkelt medlemsstat i begyndelsen af programmeringsperioden for at sikre en kritisk masse for hvert program og dække behov, som muligvis ikke vil være udtrykt direkte via de nedenfor angivne kriterier

(2)  De resterende midler vil blive fordelt efter følgende kriterier:

(a)  45 % omvendt proportionalt med deres bruttonationalprodukt (købekraftstandard pr. indbygger).

(b)  40 % i forhold til størrelsen af deres befolkning

(c)  15 % i forhold til størrelsen af deres område.

Den oprindelige tildeling skal baseres på de seneste årlige statistiske data, som er udarbejdet af Kommissionen (Eurostat) for det foregående kalenderår. For midtvejsevalueringen er referencetallene de seneste årlige statistiske data, der er udarbejdet af Kommissionen (Eurostat) for de seneste tre kalenderår og foreligger på tidspunktet for midtvejsevalueringen i 2024.

BILAG II

Gennemførelsesforanstaltninger

Fonden bidrager til det specifikke mål, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra a), ved at fokusere på følgende gennemførelsesforanstaltninger:

(a)  at sikre ensartet anvendelse af den gældende EU-ret vedrørende sikkerhed til støtte for udveksling af oplysninger via f.eks. Prüm, EU's PNR og SIS II, herunder via gennemførelsen af anbefalinger som følge af kvalitetskontrol- og evalueringsmekanismer, f.eks. Schengenevalueringsmekanismen og andre kvalitetskontrol- og evalueringsmekanismer

(b)  at etablere, tilpasse og opretholde sikkerheden i EU's relevante IT-systemer og kommunikationsnet, herunder deres interoperabilitet, og at udvikle passende værktøjer for at afhjælpe påviste mangler

(c)  at øge den aktive anvendelse af EU's sikkerhedsrelevante redskaber, systemer og databaser til udveksling af oplysninger og sikre, at disse fodres med data af høj kvalitet

(d)  at yde støtte til relevante nationale foranstaltninger til gennemførelse af de specifikke mål, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra a).

Fonden bidrager til det specifikke mål, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra b), ved at fokusere på følgende gennemførelsesforanstaltninger:

(a)  at øge omfanget af retshåndhævelsesoperationer mellem medlemsstaterne, herunder med andre relevante aktører, såfremt det er hensigtsmæssigt, navnlig for at fremme og forbedre anvendelsen af fælles efterforskningshold, fælles patruljering, forfølgelse over grænserne, diskret overvågning og andre mekanismer til operationelt samarbejde inden for rammerne af EU's politikcyklus (EMPACT) med særligt fokus på grænseoverskridende operationer

(b)  at øge koordineringen og samarbejdet mellem de retshåndhævende myndigheder og andre kompetente myndigheder i og mellem medlemsstaterne og med andre relevante aktører, f.eks. via netværk af specialiserede nationale enheder, EU-netværk og samarbejdsstrukturer samt EU-centre

(c)  at forbedre samarbejdet mellem agenturer og samarbejdet på EU-plan mellem medlemsstaterne, eller mellem medlemsstaterne på den ene side og de relevante EU-organer, -kontorer og agenturer på den anden side samt på nationalt plan mellem de nationale myndigheder i hver medlemsstat.

Fonden bidrager til det specifikke mål, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra c), ved at fokusere på følgende gennemførelsesforanstaltninger:

(a)  inden for retshåndhævelse at sørge for mere uddannelse, flere øvelser, mere gensidig læring, flere specialiserede udvekslingsprogrammer og mere udveksling af bedste praksis, herunder i og med tredjelande og andre relevante aktører

(b)  at udnytte synergieffekten ved at samle ressourcer og viden mellem medlemsstaterne og andre relevante aktører, herunder civilsamfundsorganisationer, f.eks. gennem oprettelse af fælles centre for ekspertise, udvikling af fælles risikovurderinger eller oprettelse af fælles operationelle centre til støtte for aktiviteter, der gennemføres i fællesskab

(c)  at fremme og udvikle foranstaltninger, garantier, mekanismer og bedste praksis med henblik på tidlig identifikation og beskyttelse af og støtte til vidner, informanter og ofre for kriminalitet og udvikle partnerskaber mellem offentlige myndigheder og andre relevante aktører i dette øjemed

(d)  at indkøbe relevant udstyr og etablere eller opgradere specialiserede uddannelsesfaciliteter og anden væsentlig sikkerhedsmæssig relevant infrastruktur for at styrke beredskabet og modstandsdygtigheden, oplysningen af offentligheden og evnen til passende reaktioner på sikkerhedstrusler. [Ændring 119]

BILAG III

Eksempler på støtteberettigede tiltag foranstaltninger, der skal støttes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 [Ændring 120]

Støtte fra Fonden for Intern Sikkerhed kan bl.a. rettes mod følgende typer tiltag: [Ændring 121]

—  oprettelse af IT-systemer og netværk, der bidrager til opfyldelsen af målene i denne forordning, uddannelse i brug af sådanne systemer, afprøvning og forbedring af interoperabilitetskomponenterne interoperabiliteten og kvaliteten af sådanne systemer [Ændring 122]

—  overvågning af gennemførelsen af EU-rettenlovgivning og EU's Unionens politiske mål i medlemsstaterne på området sikkerhedsinformationssystemer, navnlig af bestemmelserne om databeskyttelse, privatlivets fred og datasikkerhed [Ændring 123]

—  EMPACT-foranstaltninger til gennemførelse eller lettelse af gennemførelsen af EU-politikcyklussen

—  støtte til decentraliserede agenturer med henblik på at fremme samarbejdet i forbindelse med grænseoverskridende operationer [Ændring 124]

—  foranstaltninger tiltag til støtte for en effektiv og koordineret reaktion på kriser, der forbinder eksisterende sektorspecifik kapacitet, ekspertisecentre og situationsovervågningscentre, herunder på områderne sundhed, civilbeskyttelse, terrorisme og cyberkriminalitet [Ændring 125]

—  foranstaltninger tiltag med henblik på at udvikle innovative metoder eller anvende nye teknologier, der vil kunne overføres til andre medlemsstater, navnlig projekter, der har til formål at teste og validere resultaterne af EU-finansierede forskningsprojekter om sikkerhed

—  tiltag, der fremmer forskning og udveksling af ekspertise, der forbedrer modstandsdygtigheden over for nye trusler, herunder ulovlig handel via onlinekanaler, hybride trusler og kemiske, biologiske og nukleare trusler samt strålingstrusler [Ændring 126]

—  tiltag og netværk af nationale kontaktpunkter, der muliggør grænseoverskridende udveksling af data indhentet via overvågningssystemer såsom kameraer og andre sensorer, kombineret med algoritmer inden for kunstig intelligens, der er underlagt stærke sikkerhedsgarantier, herunder dataminimering, forudgående validering af en retlig myndighed, og adgang til domstolsprøvelse [Ændring 127]

—  støtte til tematiske eller tværtematiske netværk af specialiserede nationale enheder for at forbedre den gensidige tillid, styrke udvekslingen og formidlingen af knowhow, erfaringer og bedste praksis samt samlingen af ressourcer og ekspertise i fælles ekspertisecentre

—  støtte til initiativer til etablering af netværk mellem medlemsstaternes efterretningstjenester for at fremme en fælles efterretningskultur, forbedre den gensidige tillid, styrke udvekslingen og formidlingen af knowhow, oplysninger, erfaringer og bedste praksis [Ændring 128]

—  uddannelse og undervisning af personale og eksperter fra relevante retshåndhævende og retslige myndigheder og administrative organer – under hensyntagen til de operationelle behov og risikoanalyser – på grundlag af den europæiske ordning for uddannelse i retshåndhævelse og i samarbejde med Cepol og, hvor det er relevant, Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere

—  uddannelse og undervisning af personale og eksperter fra relevante retshåndhævende og retslige myndigheder og administrative organer i forebyggelsespolitikker med særlig vægt på grundlæggende rettigheder, herunder foranstaltninger til at opdage og undgå racisme og udveksling af bedste praksis [Ændring 129]

—  samarbejde med den private sektor, navnlig inden for cybersikkerhed, med henblik på at skabe tillid og forbedre koordineringen, beredskabsplanlægningen og udvekslingen og formidlingen af oplysninger og bedste praksis blandt offentlige og private aktører, herunder vedrørende beskyttelsen af det offentlige rum og kritisk infrastruktur [Ændring 130]

—  foranstaltningertiltag, der sætter lokalsamfundene i stand til at udvikle lokale strategier og forebyggelsespolitikker, og oplysnings- og kommunikationsaktiviteter over for interesseparter og den brede offentlighed om EU's Unionens sikkerhedspolitikker

—  udstyr, transportmidler, kommunikationssystemer og centrale sikkerhedsrelevante faciliteter

—  omkostninger til personale, der medvirker ved de foranstaltninger, som støttes af fonden, eller foranstaltninger tiltag, der kræver inddragelse af personale af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager.

BILAG IV

ForanstaltningerTiltag, der er berettiget til højere medfinansiering i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2 3, og artikel 12, stk. 6 7 [Ændring 131]

—  Projekter, som har til formål at forebygge og bekæmpe voldelig ekstremisme, herunder radikalisering, intolerance og forskelsbehandling, navnlig foranstaltninger til at tackle de grundlæggende årsager hertil, og forebygge radikalisering i fængsler og projekter, der sørger for særlig uddannelse af retshåndhævende myndigheder. [Ændring 132]

—  Projekter, der tager sigte på at forbedre interoperabiliteten mellem IT-systemer og kommunikationsnetværk(31), for så vidt det er i overensstemmelse med EU-retten eller medlemsstatens ret. [Ændring 133]

—  Projekter, som har til formål at bekæmpe organiserede kriminalitetsstrukturer, der ifølge EMPACT er særligt farlige [Ændring 134]

—  Projekter, der har til formål at forebygge og bekæmpe cyberkriminalitet, navnlig seksuel udnyttelse af børn på internettet, herunder foranstaltninger til forebyggelse af angreb på informationssystemer og kritisk infrastruktur, ved at opdage og afhjælpe sårbarheder [Ændring 135]

—  Projekter, der tager sigte på at bekæmpe ulovlig handel via internettet. [Ændring 136]

BILAG V

Vigtige performanceindikatorer som omhandlet i artikel 24, stk. 1

Specifikt mål nr. 1: Bedre informationsudveksling

1)  Anvendelse af EU-mekanismer til informationsudveksling.

Datakilde: Europol, EU-LISA, Rådet, medlemsstaterne

Specifikt mål nr. 2: Øget operationelt samarbejde

1)  Antallet af fælles operationelle tiltag støttet af fonden.

Datakilde: Europol, Eurojust, medlemsstaterne

2)  Den anslåede værdi af indefrosne aktiver og anslået værdi af beslaglagte aktiver med støtte fra fonden.

Datakilde: Medlemsstaterne

3)  Værdi af beslaglæggelse af ulovlige narkotiske stoffer, våben, produkter fremstillet af vilde dyr og ulovlig handel med kulturgenstande, som har fundet sted via grænseoverskridende samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder, der er gennemført med støtte fra fonden. [Ændring 137]

Datakilde: Medlemsstaterne, modtagere af EU-tilskud til foranstaltninger

4)  Det antal henstillinger i Schengenevalueringer med finansielle konsekvenser på sikkerhedsområdet, hvis håndtering har fundet sted med fondens støtte, sammenlignet med det samlede antal henstillinger med finansielle konsekvenser på sikkerhedsområdet.

Datakilde: Medlemsstaterne

Specifikt mål nr. 3: Øget kapacitet til at bekæmpe og forebygge kriminalitet

5)  Det antal retshåndhævende medarbejdere, som har gennemført uddannelse, øvelser, gensidig læring eller specialiserede udvekslingsprogrammer om tværnationale problemstillinger, der er støttet af fonden.

Datakilde: Medlemsstaterne

6)  Antallet af kritiske infrastrukturanlæg offentlige rum og offentlige rum omfanget af kritiske infrastrukturanlæg, hvor beskyttelsen mod sikkerhedsrelaterede hændelser er blevet forbedret med fondens hjælp. [Ændring 138]

Datakilde: Medlemsstaterne

7)  Antallet af initiativer til forebyggelse af radikalisering, der fører til voldelig ekstremisme.

Datakilde: RAN

BILAG VI

Interventionstyper

TABEL 1:   KODER FOR DE FORSKELLIGE INTERVENTIONSOMRÅDER

1

TER-bekæmpelse af terrorismefinansiering

2

TER-forebyggelse og bekæmpelse af radikalisering

3

TER-beskyttelse og modstandsdygtighed på offentlige steder og i forbindelse med andre bløde mål

4

TER-beskyttelse af og modstandsdygtighed i kritisk infrastruktur

5

TER-kemisk, biologisk, radioaktivt, nukleart

6

TER-sprængstoffer

7

TER-krisestyring

8

TER-andet

9

OC-korruption

10

OC-økonomisk og finansiel kriminalitet

10a

OC-hvidvaskning af udbyttet fra strafbart forhold [Ændring 139]

11

OC-narkotiske stoffer

12

OC-ulovlig handel med skydevåben

12a

Ulovlig handel med kulturgenstande [Ændring 140]

12b

Ulovlig handel med truede arter [Ændring 141]

13

OC-menneskehandel

14

OC-smugling af migranter

15

OC-miljøkriminalitet

16

OC-organiseret formuekriminalitet

17

OC-andet

18

CC-cyberkriminalitet - andet

19

CC-cyberkriminalitet - forebyggelse

20

CC-cyberkriminalitet - lettelse af efterforskning

21

CC-cyberkriminalitet - støtte til ofre

22

CC-seksuel udnyttelse af børn - forebyggelse

23

CC-seksuel udnyttelse af børn - lettelse af efterforskning

24

CC-seksuel udnyttelse af børn - støtte til ofre

24a

CC-Distribution af billeder af børnemisbrug og børnepornografi [Ændring 142]

25

CC-seksuel udnyttelse af børn - andet

26

CC-andet

27

GEN-udveksling af oplysninger

28

GEN-politi- eller myndighedssamarbejde (toldvæsen, grænsevagter, efterretningstjenester)

29

GEN-kriminalteknik

30

GEN-støtte til ofre

31

GEN-operationel støtte

32

TA-teknisk bistand -information og kommunikation

33

TA-teknisk bistand - forberedelse, gennemførelse, overvågning og kontrol

34

TA-teknisk bistand - evaluering og undersøgelser, dataindsamling

35

TA-teknisk bistand - kapacitetsopbygning

TABEL 2:   KODER FOR FORSKELLIGE TYPER FORANSTALTNINGER

1

IT-systemer, interoperabilitet, datakvalitet, kommunikationssystemer (undtagen udstyr)

2

Netværk, ekspertisecentre, samarbejdsstrukturer, fælles foranstaltninger og operationer

3

Fælles efterforskningshold (JIT'er) eller andre fælles operationer

4

Udstationering eller indsættelse af eksperter

5

Uddannelse

6

Udveksling af bedste praksis, workshopper, konferencer, arrangementer, oplysningskampagner, kommunikationsaktiviteter

7

Undersøgelser, pilotprojekter, risikoanalyser

8

Udstyr (der indgår i beregningen af loftet på 15 %)

9

Transportmidler (der indgår i beregningen af loftet på 15 %)

10

Bygninger, anlæg (der indgår i beregningen af loftet på 15 %)

11

Anvendelse af eller anden opfølgning på forskningsprojekter

TABEL 3:   KODER FOR DE FORSKELLIGE TYPER GENNEMFØRELSE

1

Samarbejde med tredjelande

2

Foranstaltninger i tredjelande

3

Gennemførelse af henstillinger i Schengenevalueringen på området politisamarbejde

4

Særlige foranstaltninger (ikke kendt på programmeringsstadiet)

5

Krisebistand (ikke kendt på programmeringsstadiet)

6

Foranstaltninger anført i bilag IV

BILAG VII

Foranstaltninger, der er berettiget til operationel støtte

Inden for rammerne af det specifikke mål bedre informationsudveksling skal den operationelle støtte inden for programmerne dække følgende:

—  helpdesk og vedligeholdelse af EU's IT-systemer og nationale IT-systemer (såfremt det er relevant), når disse bidrager til at nå målene i denne forordning

—  personaleomkostninger, der bidrager til at nå målene i denne forordning.

Inden for rammerne af det specifikke mål øget operationelt samarbejde skal den operationelle støtte inden for de nationale programmer dække følgende:

—  vedligeholdelse af teknisk udstyr eller transportmidler, der anvendes til foranstaltninger inden for forebyggelse, afsløring og efterforskning af alvorlig og organiseret kriminalitet med en grænseoverskridende dimension

—  personaleomkostninger, der bidrager til at nå målene i denne forordning.

Inden for rammerne af det specifikke mål øget kapacitet til at bekæmpe og forebygge kriminalitet skal den operationelle støtte inden for de nationale programmer dække følgende:

—  vedligeholdelse af teknisk udstyr eller transportmidler, der anvendes til foranstaltninger inden for forebyggelse, afsløring og efterforskning af alvorlig og organiseret kriminalitet med en grænseoverskridende dimension

—  personaleomkostninger, der bidrager til at nå målene i denne forordning.

Foranstaltninger, som ikke er støtteberettigede i henhold til artikel 4, stk. 3, er ikke omfattet.

BILAG VIII

Output- og resultatindikatorer som omhandlet i artikel 24, stk. 3

Specifikt mål nr. 1: Bedre informationsudveksling

1)  Anvendelse af EU-mekanismer til informationsudveksling målt via:

a)  antallet af indførte indberetninger og søgninger foretaget i Schengeninformationssystemet (SIS II) [Ændring 143]

b)  antal søgninger i systemet for tværnational udveksling af kriminaltekniske oplysninger (DNA, fingeraftryk, nummerplader) mellem medlemsstaterne (automatiseret dataudveksling via Prüm-systemet)

c)  antal meddelelser, der udveksles via Europols netværksprogram til sikker informationsudveksling (SIENA)

d)  antal søgninger foretaget i Europols informationssystem (EIS)

e)  det samlede antal passagerer, hvis EU-passagerlisteoplysninger (PNR) er blevet indsamlet og udvekslet

ea)   antal søgninger, der udføres i det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre for tredjelandsstatsborgere (ECRIS-TCN). [Ændring 144]

Datakilde: Europol, EU-LISA, Rådet, medlemsstaterne

2)  Antallet af nye forbindelser mellem kompetente myndigheder og sikkerhedsrelaterede databaser etableret med støtte fra fonden: [Ændring 145]

a)  med EU og, såfremt det er relevant, internationale databaser

b)  inden for medlemsstaten

c)  med en eller flere andre medlemsstater

d)  med et eller flere tredjelande.

Datakilde: Medlemsstaterne

3)  Antallet af aktive brugere af værktøjer, systemer og -databaser til sikkerhedsrelateret informationsudveksling på EU-plan og, såfremt det er relevant, nationalt plan, som er blevet tilføjet med fondens støtte, sammenlignet med det samlede antal brugere.

Datakilde: Medlemsstaterne

Specifikt mål nr. 2: Øget operationelt samarbejde

4)  Antal fælles operationelle foranstaltninger, der støttes af fonden, herunder de deltagende medlemsstater og myndigheder, opdelt efter område (bekæmpelse af terrorisme, organiseret kriminalitet generelt, organiseret kriminalitet med hensyn til skydevåben, cyberkriminalitet, andet):

a)  antal fælles efterforskningshold (JIT'er)

b)  antal operationelle projekter under den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler (EMPACT)

c)  andre fælles operationelle foranstaltninger.

Datakilde: Europol, Eurojust, medlemsstaterne

5)  Deltagelse i tværnationale netværk, der opererer med støtte fra fonden.

Datakilde: Medlemsstaterne, modtagere EU-tilskud til foranstaltninger eller EMAS-tilskud

6)  Den anslåede værdi af indefrosne aktiver og anslået værdi af beslaglagte aktiver med støtte fra fonden.

Datakilde: Medlemsstaterne

7)  Værdi af beslaglæggelse af ulovlige narkotiske stoffer, våben, produkter fremstillet af vilde dyr og ulovlig handel med kulturgenstande, som har fundet sted via grænseoverskridende samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder. [Ændring 146]

Datakilde: Europol, medlemsstaterne, modtagere af EU-tilskud til foranstaltninger [Ændring 147]

8)  Mængden af resultater af eksisterende tværnationale netværk opnået med fondens støtte, f.eks. vejledninger om bedste praksis, workshopper, fælles øvelser.

Datakilde: Modtagere af EU-tilskud til foranstaltninger

9)  Det antal henstillinger i Schengenevalueringer med finansielle konsekvenser på sikkerhedsområdet, hvis håndtering har fundet sted med fondens støtte, sammenlignet med det samlede antal henstillinger med finansielle konsekvenser på sikkerhedsområdet.

Datakilde: Medlemsstaterne

Specifikt mål nr. 3: Øget kapacitet til at bekæmpe og forebygge kriminalitet

10)  Det antal retshåndhævende medarbejdere, som har gennemført uddannelse, øvelser, gensidig læring eller specialiserede udvekslingsprogrammer om tværnationale problemstillinger, der er støttet af fonden, opdelt efter følgende områder:

a)  bekæmpelse af terrorisme

b)  organiseret kriminalitet

c)  cyberkriminalitet

d)  andre områder med operationelt samarbejde.

Datakilde: Medlemsstaterne, Europol, Enisa [Ændring 148]

11)  Antallet af manualer om bedste praksis og efterforskningsteknikker, standardforskrifter og andre værktøjer, der er udviklet med støtte fra fonden som følge af samspillet mellem forskellige organisationer i hele EU.

Datakilde: Medlemsstaterne, modtagere EU-tilskud til foranstaltninger eller EMAS-tilskud

12)  Antallet af ofre for forbrydelser, der har modtaget bistand med støtte fra fonden, opdelt efter typer af kriminalitet (menneskesmugling menneskehandel, ulovlig handel med menneskeorganer, smugling af migranter, terrorisme, grov og organiseret kriminalitet, cyberkriminalitet, seksuel udnyttelse og seksuel udnyttelse af børn, tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling). [Ændring 149]

Datakilde: Medlemsstaterne

13)  Antallet af kritiske infrastrukturanlæg offentlige rum og offentlige rum omfanget af kritiske infrastrukturanlæg, hvor beskyttelsen mod sikkerhedsrelaterede hændelser er blevet forbedret med fondens hjælp. [Ændring 150]

Datakilde: Medlemsstaterne

14)  Antallet af initiativer til forebyggelse af radikalisering, der fører til voldelig ekstremisme:

a)  antallet af hits på webstedet for netværket til bevidstgørelse om radikalisering (RAN) [Ændring 151]

b)  antal deltagere i RAN opdelt efter type af ekspert

c)  antal studiebesøg, kurser, workshopper og rådgivningsydelser gennemført i medlemsstaterne i tæt samarbejde med de nationale myndigheder opdelt efter støttemodtagere (retshåndhævende myndigheder, andre) og feedback fra deltagerne. [Ændring 152]

Datakilde: RAN, medlemsstaterne [Ændring 153]

15)  Antal partnerskaber oprettet med fondens støtte, som bidrager til at forbedre støtten til vidner, whistleblowere og ofre for forbrydelser:

a)  med den private sektor

b)  med civilsamfundet.

Datakilde: Medlemsstaterne, modtagere EU-tilskud til foranstaltninger eller EMAS-tilskud

Specifikt mål 3 a: udvikling af en fælles efterretningskultur

15a)  Antallet af udvekslinger mellem medlemsstaterne på efterretningsområdet.

15b)  Det antal retshåndhævende medarbejdere og efterretningsmedarbejdere, der beskæftiger sig med uddannelse, øvelser, programmer til gensidig læring eller specialiserede udvekslingsprogrammer om tværnationale problemstillinger, der er støttet af fonden.

Datakilde: Medlemsstaterne [Ændring 154]

(1) Europa-Parlamentets holdning af 13.3.2019.
(2)COM(2015)0185 af 28.4.2015.
(3)Rådets konklusioner af 16.6.2015 om den fornyede strategi for Den Europæiske Unions indre sikkerhed 2015-2020.
(4)Europa-Parlamentets beslutning af 9. juli 2015 om den europæiske dagsorden om sikkerhed (2015/2697(RSP)).
(5)COM(2017)0794.
(6)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 513/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og om ophævelse af Rådets afgørelse 2007/125/RIA (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 93).
(7)Rådets forordning (EU) nr. 1053/2013 af 7. oktober 2013 om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne og om ophævelse af Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. september 1998 om nedsættelse af et stående udvalg for evaluering og anvendelse af Schengenreglerne (EUT L 295 af 6.11.2013, s. 27).
(8) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet (COM(2018)0324).
(9)EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2013%3A373%3ATOC
(10)Full reference
(11)Full reference Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af .../... om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa (COM(2018)0375).
(12)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).
(13)Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).
(14)Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).
(15)Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed (EPPO) (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).
(16)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).
(17)Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelse") (EUT L 344 af 19.12.2013, s. 1).
(18)COM(2017)0623.
(19)Interinstitutionel aftale af 13. april 2016 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).
(20)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
(21)Rådets forordning (EU, Euratom) .../...
(22)Rådets afgørelse 2009/902/RIA af 30. november 2009 om oprettelse af et europæisk kriminalpræventivt net (EUCPN) og om ophævelse af afgørelse 2001/427/RIA (EUT L 321 af 8.12.2009, s. 44)
(23)Konklusionerne af Rådets (retlige og indre anliggender) møde den 8. og 9. november 2010.
(24)COM(2013)0172 om etablering af en europæisk ordning for uddannelse i retshåndhævelse (LETS).
(25)Forordning (EU) 2015/2219 af 25. november 2015 om Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2005/681/RIA (EUT L 319 af 4.12.2015, s. 1).
(26)Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
(27)Direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA (EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6).
(28)"Flash money" er rigtige kontanter, som vises frem under en strafferetlig efterforskning som bevis på likviditet og solvens over for mistænkte eller personer, som har oplysninger om tilgængelighed eller leverancer, eller som fungerer som mellemmænd, for at foretage fiktive køb med henblik på anholdelse af mistænkte, finde frem til de steder, hvor der sker ulovlig produktion, eller på anden måde optrævle organiserede kriminelle grupper.
(29)Full reference.
(30) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90).
(31)I overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed, COM(2016)0205.

Seneste opdatering: 25. marts 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik