Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0250(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0115/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0115/2019

Díospóireachtaí :

PV 12/03/2019 - 28
CRE 12/03/2019 - 28

Vótaí :

PV 13/03/2019 - 11.13
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0177

Téacsanna atá glactha
PDF 448kWORD 117k
Dé Céadaoin, 13 Márta 2019 - Strasbourg
Lena mbunaítear an Ciste Slándála Inmheánaí ***I
P8_TA(2019)0177A8-0115/2019
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 13 Márta 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ciste Slándála Inmheánaí (COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0472),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2), d’Airteagal 82(1), d’Airteagal 84 agus d’Airteagal 87(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0267/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile agus don tuairim ón gCoiste um Buiséid (A8-0115/2019),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo é;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 13 Márta 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) .../... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ciste Slándála Inmheánaí
P8_TC1-COD(2018)0250

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 82(1) Airteagal 84 agus Airteagal 87(2) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(1),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún(2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(3),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  Is é atá i slándáil inmheánach a áirithiú, ar inniúlacht Cé go bhfuil an tslándáil náisiúnta ina hinniúlacht de chuid na mBallstát é, iarracht chomhroinnte i gcónaí, agus díobh siúd amháin, tá comhar agus comhordú ar leibhéal an Aontais ag teastáil chun í a chosaint. Comhghnóthas is ea an tslándáil inmheánach ar cheart d'institiúidí an Aontais AE, gníomhaireachtaí do ghníomhaireachtaí ábhartha an Aontais agus do na Ballstáit, le cabhair ón earnáil phríobháideach agus ón tsochaí shibhialta, rannchuidiú léi go comhpháirteach. Sa tréimhse 2015 go 2020, rinne an Coimisiún, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Parlaimint na hEorpa sainmhíniú ar thosaíochtaí coiteanna mar a leagtar amach sa Chlár Oibre Eorpach maidir leis an tSlándáil in Aibreán 2015(4), a ndearna an Chomhairle iad a athdhearbhú sa Straitéis Athnuaite Slándála Inmheánaí i Meitheamh 2015(5) agus Parlaimint na hEorpa ina Rún in Iúil 2015(6) . Ba é an aidhm a bhí leis an straitéis chomhroinnte sin creat straitéiseach a chur ar fáil don obair i réimse na slándála inmheánaí ar leibhéal an Aontais agus sainmhíníodh inti na príomhthosaíochtaí gníomhaíochta chun freagairt éifeachtach ón Aontas do bhagairtí slándála á áirithiú don tréimhse 2015-2020, eadhon dul i ngleic leis an sceimhlitheoireacht a chosc agus a chomhrac agus an radacú a chosc, lena n-áirítear radacú ar líne, agus antoisceachas an fhoréigin, éadulaingt agus idirdhealú, cur cuir isteach ar an gcoireacht eagraithe agus an chibearchoireacht a chomhrac. [Leasú 1]

(2)  I nDearbhú na Róimhe arna shíniú an 25 Meán Fómhair Márta 2017, dhearbhaigh ceannairí 27 mBallstát, an Chomhairle Eorpach, Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach a ndiongbháilteacht i ndáil le hEoraip shábháilte agus shlán agus i ndáil le hAontas a chruthú, ar Aontas é ina mothóidh na saoránaigh go léir sábháilte agus ina bhféadfaidh siad gluaiseacht faoi shaoirse, ina mbeidh na teorainneacha seachtracha daingnithe agus a mbeidh beartas imirce aige a bheidh éifeachtúil, freagrach agus inbhuanaithe, lena n‑urramófar noirm idirnáisiúnta, chomh maith le hEoraip atá meáite ar an sceimhlitheoireacht agus ar an gcoireacht eagraithe a chomhrac. [Leasú 2]

(3)  D’iarr an Chomhairle Eorpach an 15 Nollaig 2016 go leanfaí d'idir-inoibritheacht córas faisnéise agus bunachar sonraí de chuid AE a sholáthar. Leag an Chomhairle Eorpach an 23 Meitheamh 2017 béim ar an ngá a bhí le feabhas a chur ar idir-inoibritheacht idir bunachair sonraí agus an 12 Nollaig 2017 ghlac an Chomhairle togra le haghaidh Rialachán maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise de chuid an Aontais (Comhar póilíneachta agus breithiúnais, tearmann agus imirce)(7).

(4)  Ba cheart cuspóir an Aontais maidir le hardleibhéal slándála a áirithiú laistigh de limistéar saoirse, slándála agus ceartais de bhun Airteagal 67(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) a bhaint amach, inter alia, trí bhíthin beart d’fhonn an choireacht a chosc agus a chomhrac agus trí bhíthin beart ar mhaithe le comhordú agus le comhar idir údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus údaráis náisiúnta eile de chuid na mBallstát, lena n‑áirítear gníomhaireachtaí ábhartha de chuid an Aontais agus comhlachtaí ábhartha eile de chuid an Aontais , agus le tríú tíortha ábhartha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta.

(5)  Chun an cuspóir seo a bhaint amach, ní mór beart a dhéanamh ar leibhéal an Aontais chun daoine agus earraí, spásanna poiblí agus bonneagar criticiúil a chosaint ar bhagairtí atá níos trasnáisiúnta ina gcineál i gcónaí agus chun tacú leis an obair a dhéanann údaráis inniúla na mBallstát. Bíonn an sceimhlitheoireacht, an choireacht eagraithe agus an choireacht eagraithe, an choireacht ghluaisteach, an gháinneáil ar dhrugaí agus ar airm, an t‑éilliú, sciúradh airgid, an chibearchoireacht, teacht i dtír gnéasach, lena n-áirítear teacht i dtír gnéasach ar leanaí, bagairtí ilchineáil, chomh maith le bagairtí ceimiceacha, bitheolaíocha, raideolaíoch agus núicléacha, an gháinneáil ar dhaoine agus ar airm, inter alia, ina ndúshláin i gcónaí maidir le slándáil inmheánach agus margadh inmheánach an Aontais. [Leasú 3]

(5a)  Ba cheart go soláthrófaí tacaíocht airgeadais leis an gCiste chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin atá ag teacht chun cinn mar gheall ar an méadú suntasach ar mhéid cineálacha áirithe coireanna, amhail calaois íocaíochta, teacht i dtír gnéasach ar leanaí agus gáinneáil ar airm, atá á ndéanamh trí bhíthin an idirlíon le blianta beaga anuas (“coireanna cibearchumasaithe”). [Leasú 4]

(6)  Ba cheart cistiúchán ó bhuiséad an Aontais a dhíriú ar ghníomhaíochtaí ina bhféadfadh idirghabháil an Aontais breisluach a chur ar fáil i gcomparáid le gníomhaíochtaí a dhéanfaidh na Ballstáit féin. I gcomhréir le hAirteagal 84 agus Airteagal 87(2) CFAE, ba cheart go dtacófaí, leis an gcistiúchán, le bearta chun tacú le gníomhaíocht na mBallstát agus iad a chur chun cinn i réimse chosc na coireachta, na hoiliúna chomhpháirtí agus an chomhair póilíneachta agus bhreithiúnaigh a mbeidh baint ag údaráis inniúla uile na mBallstát agus gníomhaireachtaí an Aontais leis go háirithe i ndáil le faisnéis a mhalartú, comhar oibríochtúil méadaithe agus tacú le hiarrachtaí cumais a neartú chun an choireacht a chomhrac agus a chosc. Ba cheart nach dtacófaí, leis an gCiste, le costais oibriúcháin agus gníomhaíochtaí a bhaineann le feidhmeanna riachtanacha na mBallstát i dtaca le riail agus reacht a choimeád agus an tslándáil inmheánach agus náisiúnta a chosaint dá dtagraítear in Airteagal 72 CFAE. [Leasú 5]

(7)  Chun acquis Schengen agus limistéar iomlán an mhargaidh inmheánaigh san Aontas a chaomhnú agus chun a fheidhmiú a neartú, bhí sé d’oibleagáid ar na Ballstáit, ón 6 Aibreán 2017 i leith, seiceálacha córasacha a dhéanamh in aghaidh bunachair sonraí ábhartha maidir le saoránaigh de chuid an Aontais atá ag trasnú teorainneacha seachtracha an Aontais. Ina theannta sin, sheol an Coimisiún Moladh chuig na Ballstáit maidir le húsáid fheabhsaithe a bhaint as seiceálacha póilíní agus as comhar trasteorann. Ba cheart go mbeadh dlúthpháirtíocht i measc na mBallstát, soiléireacht maidir le roinnt na gcúraimí, urraim do chearta agus saoirsí bunúsacha agus don smacht reachta, fócas láidir ar an gcomhthéacs domhanda agus ar an gcomhchuibheas is gá leis an tslándáil sheachtrach ar na príomhphrionsabail a threoraíonn an tAontas agus gníomhaíochtaí na mBallstát i dtaca le fíoraontas slándála éifeachtach a fhorbairt. [Leasú 6]

(8)  Chun rannchuidiú le fíoraontas slándála éifeachtach a fhorbairt agus a chur chun feidhme arb aidhm dó ardleibhéal slándála inmheánaí a áirithiú ar fud an Aontais, ba cheart tacaíocht airgeadais leordhóthanach ón Aontas a chur ar fáil do na Ballstáit trí Chiste Slándála Inmheánaí ('an Ciste') a bhunú agus a bhainistiú.

(9)  Ba cheart an ionstraim a chur chun feidhme agus lánurraim á tabhairt do i gcomhréir iomlán leis na luachanna a chumhdaítear in Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), leis na cearta agus do na prionsabail a chumhdaítear i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus d’oibleagáidí le hoibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais maidir a mhéid a bhaineann le cearta an duine. Go háirithe, leis an Rialachán seo, féachtar lena áirithiú go n-urramófar go hiomlán cearta bunúsacha, amhail ceart duine ar a dhínit, an ceart chun na beatha, an toirmeasc ar chéasadh agus ar íde nó pionós atá mídhaonna nó táireach, an ceart ar shonraí pearsanta a chosaint, cearta an linbh agus an ceart ar leigheas éifeachtach a fháil. Féachtar le cur i bhfeidhm phrionsabal an neamh-idirdhealaithe a chur chun cinn leis freisin. [Leasú 7]

(10)  De bhun Airteagal 3 de CAE, ba cheart go dtacódh an Ciste le gníomhaíochtaí a áirithíonn cosaint do leanaí in aghaidh foréigin, mí‑úsáide, dúshaothraithe agus faillí. Ba cheart go dtacódh an Ciste freisin le coimircí agus cúnamh do leanaí atá ina bhfinnéithe nó ina n‑íospartaigh, go háirithe iadsan atá gan tionlacan nó ar shlí eile a bhfuil gá le caomhnóireacht acu.

(10a)  Is príomhthoisc ratha don tslándáil inmheánach feasacht ar shaincheisteanna a bhaineann le gach cineál ciníochais, lena n-áirítear frith-Sheimíteachas agus frithghiofógachas, a mhúscailt i measc pearsanra forfheidhmithe dlí. Ba cheart, dá bharr sin, bearta múscailte feasachta, oiliúna agus oideachais do ghníomhaithe forfheidhmithe dlí a chur san áireamh i raon feidhme an Chiste chun go méadófaí ar an an leibhéal áitiúil an acmhainneacht chun muinín a fhorbairt. [Leasú 8]

(11)  I gcomhréir leis na tosaíochtaí comhroinnte a sainaithníodh ar leibhéal an Aontais chun ardleibhéal slándála a áirithiú san Aontas, tacóidh an Ciste le gníomhaíochtaí atá dírithe ar aghaidh a thabhairt ar na príomhbhagairtí slándála agus go háirithe le dul i ngleic leis an sceimhlitheoireacht agus an antoisceachas an fhoréigin, lena n-áirítear radacú, éadulaingt agus idirdhealú, an choireacht thromchúiseach agus eagraithe, agus an chibearchoireacht a chosc agus a chomhrac, chomh maith agus le cúnamh a thabhairt d'íospartaigh na coireachta agus iad a chosaint agus bonneagar criticiúil a chosaint. Áiritheofar leis an gCiste go mbeidh acmhainní leordhóthanacha ag an Aontas agus na Ballstáit chun aghaidh a thabhairt ar bhagairtí atá ag forbairt agus ag teacht chun cinn, amhail gáinneáil, lena n-áirítear trí bhealaí ar líne, bagairtí ilchineáil agus bagairtí ceimiceacha, bitheolaíocha, raideolaíocha agus eithneacha, d'fhonn fíoraontas slándála a chur chun feidhme. Ba cheart é sin a shaothrú trí bhíthin cúnamh airgeadais chun tacú le malartú faisnéise níos fearr, an chun comhar oibríochtúil a mhéadú agus cumais náisiúnta agus chomhchoiteanna a fheabhsú. [Leasú 9]

(12)  Faoi chuimsiú chreat cuimsitheach an Chiste, ba cheart don chúnamh airgeadais a chuirtear ar fáil faoin Ionstraim tacú le sholáthraítear tríd an gCiste tacú go háirithe le malartú faisnéise agus an rochtain uirthi mar aon le comhar póilíneachta agus breithiúnach, cosc i réimse na coireachta tromchúisí agus eagraithe, gáinneáil ar armáin neamhdhleathacha, éilliú, sciúradh airgid, gáinneáil ar dhrugaí, an choireacht comhshaoil, malartú faisnéise agus rochtain uirthi, an sceimhlitheoireacht, gáinneáil ar dhaoine, dúshaothrú na himirce neamhdhleathaí ndídeanach agus na n-imirceach neamhrialta, dúshaothrú tromchúiseach an lucht oibre, teacht i dtír gnéasach agus mí-úsáid ghnéasach, lena n-áirítear teacht i dtír gnéasach agus mí-úsáid ghnéasach leanaí agus ban, dúshaothrú gnéasacha leanaí, dáileadh íomhánna de mhí‑úsáid leanaí agus pornagrafaíochta leanaí agus an chibearchoireacht. Leis an gCiste ba cheart tacú le daoine, spásanna poiblí agus bonneagar criticiúil a chosaint ar theagmhais slándáilbhunaithe agus tacú le bainistiú éifeachtach rioscaí agus géarchéimeanna slándáilbhunaithe, lena n‑áirítear trí chomhoiliúint, chomhbheartais (straitéisí, timthriallacha beartais, cláir agus pleananna gníomhaíochta), reachtaíocht agus comhar praiticiúil a fhorbairt. [Leasú 10]

(12a)  Ba cheart don Chiste cúnamh a sholáthar d’údaráis forfheidhmithe dlí gan beann ar a struchtúr eagraíochtúil faoin dlí náisiúnta. Ar an gcúis sin, maidir le gníomhaíochtaí lena mbaineann fórsaí míleata ar cuireadh cúraimí i dtaca le slándáil inmheánach ar iontaoibh orthu, ba cheart go mbeidís incháilithe freisin i gcomhair tacaíocht ón gCiste, sa mhéid go rannchuidíonn na gníomhaíochtaí sin le gnóthú shainchuspóirí an Chiste. I staideanna éigeandála, agus chun aghaidh a thabhairt ar rioscaí tromchúiseacha don tslándáil phoiblí agus iad a chosc, lena n-áirítear tar éis ionsaí sceimhlitheoireachta, ba cheart go mbeadh gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag fórsaí míleata ar chríoch an Bhallstáit incháilithe i gcomhair tacaíocht ón gCiste. Níor cheart, i gcás ar bith, go mbeadh gníomhaíochtaí síochánaíochta nó gníomhaíochtaí cosanta lasmuigh de chríoch an Bhallstáit incháilithe i gcomhair cúnamh ón gCiste. [Leasú 11]

(13)  Leis an gCiste ba cheart cur leis na torthaí agus leis na hinfheistíochtaí a gnóthaíodh le tacaíocht na n‑ionstraimí a tháinig roimhe: an clár um an gcoireacht a chosc agus a chomhrac agus an clár um an sceimhlitheoireacht agus rioscaí slándáilbhunaithe eile a chosc, ullmhú dóibh agus n‑iarmhairtí a bhainistiú (CIPS) don tréimhse 2007-2013, agus an ionstraim um an gcomhar póilíneachta chun an choireacht a chosc agus a chomhrac agus um ghéarchéimeanna a bhainistiú mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí don tréimhse 2014-2020, a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 513/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(8), agus ba cheart cur leis chun forbairtí nua a chur san áireamh.

(14)  Tá gá le tionchar chistiúchán an Aontais a uasmhéadú trí acmhainní airgeadais poiblí agus príobháideacha a shlógadh, a chomhthiomsú agus a luamhanú ghiaráil. Leis an gCiste ba cheart rannpháirteachas agus rannpháirtíocht ghníomhach fhónta na sochaí sibhialta a chur chun cinn agus a spreagadh, lena n‑áirítear eagraíochtaí neamhrialtasacha, chomh maith leis an earnáil thionsclaíoch Eorpach i bhforbairt agus cur chun feidhme an bheartais slándála, go háirithe a mhéid a bhaineann le cibearshlándáil, lena n‑áirítear, i gcás inarb iomchuí ábhartha, le rannpháirtíocht gníomhaithe ábhartha eile, gníomhaireachtaí de chuid an Aontais agus comhlachtaí eile de chuid an Aontais i dtaca le cuspóir an Chiste. Ba cheart go n-áiritheofaí, áfach, nach mbainfear feidhm as tacaíocht ón gCiste chun cúraimí reachtacha nó poiblí a tharmligean chuig gníomhaithe príobháideacha. [Leasú 12]

(15)  Laistigh de chreat cuimsitheach de straitéis frithdhrugaí an Aontais a mholann cur chuige cothrom atá bunaithe ar laghdú comhuaineach ar sholáthar agus éileamh, ba cheart, leis an gcúnamh dlíthiúil a sholáthraítear faoin gCiste seo, tacaíocht a thabhairt do na gníomhaíochtaí uile atá dírithe ar gháinneáil ar dhrugaí a chosc agus a chomhrac (soláthar agus éileamh a laghdú), agus go háirithe bearta atá dírithe ar tháirgeadh, ar mhonarú, ar eastóscadh, ar dhíolaíocht, ar iompar, ar allmhairiú agus ar onnmhairiú drugaí mídhleathacha, lena n‑áirítear seilbh a bheith orthu agus iad a cheannach, d’fhonn a bheith ag gabháil do ghníomhaíochtaí gáinneála drugaí. Leis an gCiste ba cheart go gcumhdófaí go háirithe gnéithe coisctheacha an bheartais drugaí. Ar mhaithe le tuilleadh sineirgíochtaí agus soiléireachta sa réimse a bhaineann le drugaí, ba cheart na heilimintí sin de na cuspóirí a bhaineann le drugaí – a chumhdaíodh faoin gclár um Chearta in 2014-2020 – a ionchorprú sa Chiste.

(16)  D'fhonn a áirithiú go rannchuideoidh an Ciste go héifeachtach le leibhéal slándála inmheánaí níos airde ar fud an Aontais Eorpaigh agus le fíoraontas slándála a fhorbairt, ba cheart é a úsáid ar dhóigh a gcuirtear an luach Eorpach is mó le gníomhaíocht na mBallstát. [Leasú 13]

(17)  Ar mhaithe le leas na dlúthpháirtíochta san Aontas, agus le meon freagrachta comhroinnte as an tslándáil ann, i gcás ina sainaithnítear laigí nó rioscaí, de thoradh mheastóireacht Schengen go háirithe, ba cheart don Bhallstát lena mbaineann aghaidh a thabhairt go leordhóthanach ar an méid sin trí úsáid a bhaint as acmhainní faoina chlár chun moltaí a glacadh de Rialachán (AE) Uimh. 1053/2013(9) a chur chun feidhme.

(18)  Chun rannchuidiú le cuspóirí an Chiste a bhaint amach, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go dtugtar aghaidh ina gcláir ar chuspóirí sonracha an Chiste, go bhfuil na beartais a roghnófar i gcomhréir leis na bearta cur chun feidhme a leagtar amach in Iarscríbhinn II agus go n‑áirítear le leithdháileadh acmhainní idir cuspóirí gur féidir an cuspóir beartais foriomlán a bhaint amach rannchuideoidh tosaíochtaí a gclár le cuspóirí sonracha an Chiste a bhaint amach, go mbeidh na tosaíochtaí a roghnófar i gcomhréir leis na bearta cur chun feidhme amhail mar a leagtar amach in Airteagal 3a agus go mbeidh leithdháileadh acmhainní idir cuspóirí comhréireach le dúshláin agus riachtanais agus go n-áiritheofar leis gur féidir an cuspóir beartais foriomlán a bhaint amach. [Leasú 14]

(19)  Ba cheart sineirgíochtaí, comhsheasmhacht agus éifeachtúlacht a lorg le cistí eile de chuid an Aontais agus ba cheart forluí idir na gníomhaíochtaí a sheachaint.

(20)  Ba cheart an Ciste bheith comhleanúnach agus comhlántach le cláir eile de chuid an Aontais i réimse na slándála. Lorgófar sineirgíochtaí go háirithe leis an gCiste Tearmainn agus Imirce, an Ciste um Bainistiú Comhtháite Teorainneacha ina bhfuil an ionstraim um bainistiú teorainneacha agus um víosaí a bunaíodh le Rialachán (AE) X agus an ionstraim um threalamh rialaithe custaim a bunaíodh le Rialachán (AE) X mar aon le Cistí eile an bheartais comhtháthaithe a chumhdaítear le Rialachán (AE) X [Rialachán na bhForálacha Coiteanna], an chuid de chlár Fís Eorpach a bhaineann le taighde slándála a bunaíodh le Rialachán (AE) X, an clár um Chearta agus Luachanna a bunaíodh le Rialachán X, an clár um Cheartas a bunaíodh le Rialachán (AE) X, an clár don Eoraip Dhigiteach a bunaíodh le Rialachán (AE) X, agus clár InvestEU a bunaíodh le Rialachán (AE) X. Ba cheart sineirgíochtaí a lorg go háirithe i dtaca le slándáil bonneagair agus spásanna poiblí, an chibearshlándáil agus leis an radacú a chosc. Tá sásraí comhordúcháin éifeachtacha riachtanach chun gnóthú éifeachtach na gcuspóirí beartais a uasmhéadú, le go mbainfear leas as barainneachtaí scála agus le go seachnófar forluí idir gníomhaíochtaí Ba cheart go mbeadh an Ciste comhleanúnach agus comhlántach le cláir eile de chuid an Aontais i réimse na slándála. Áiritheofar sineirgí go háirithe leis an gCiste Tearmainn agus Imirce, an Ciste um Bainistiú Comhtháite Teorainneacha ina bhfuil an ionstraim um bainistiú teorainneacha agus um víosaí a bunaíodh le Rialachán (AE) X agus an ionstraim um threalamh rialaithe custaim a bunaíodh le Rialachán (AE) X mar aon le Cistí eile an bheartais comhtháthaithe a chumhdaítear le Rialachán (AE) X [Rialachán na bhForálacha Coiteanna], an chuid de chlár Fhís na hEorpa a bhaineann le taighde slándála a bunaíodh le Rialachán (AE) X, an clár um Chearta agus Luachanna a bunaíodh le Rialachán X, an clár um Cheartas a bunaíodh le Rialachán (AE) X, an clár don Eoraip Dhigiteach a bunaíodh le Rialachán (AE) X, agus clár InvestEU a bunaíodh le Rialachán (AE) X. Ba cheart sineirgí a lorg go háirithe i dtaca le slándáil bonneagair agus spásanna poiblí, leis an gcibearshlándáil, le cosaint íospartach agus le hantoisceachas an fhoréigin, lena n-áirítear radacú, a chosc. Is bunriachtanach iad sásraí comhordúcháin éifeachtacha chun gnóthú éifeachtach na gcuspóirí beartais a uasmhéadú, chun leas a bhaint as barainneachtaí scála agus chun forluí idir gníomhaíochtaí a sheachaint. [Leasú 15]

(21)  Ba cheart bearta i dtríú tíortha agus maidir le tríú tíortha a fhaigheann tacaíocht tríd an ionstraim a chur chun feidhme ar bhonn sineirgíocht iomlán agus comhleanúnachas le gníomhaíochtaí eile lasmuigh den Aontas agus ba cheart na bearta sin a bheith ina gcomhlánú ar ghníomhaíochtaí eile a fhaigheann tacaíocht trí ionstraimí maoinithe sheachtraigh an Aontais. Agus gníomhaíochtaí den sórt sin á gcur chun feidhme, ba cheart, go háirithe, iarracht a dhéanamh teacht ar chomhleanúnachas iomlán le prionsabail agus le cuspóirí ginearálta de chuid ghníomhaíocht sheachtrach agus bheartas eachtrach an Aontais a bhaineann leis an tír nó leis an réigiún atá i gceist. I ndáil leis an ngné sheachtrach, ba cheart go gcuirfeadh an Ciste feabhas ar an gcomhar le tríú tíortha i réimsí a bhfuil baint acu le leas slándála inmheánaí an Aontais , amhail an sceimhlitheoireacht agus an radacú a throid, comhar le húdaráis forfheidhmithe dlí i dtríú tíortha chun an sceimhlitheoireacht a throid (lena n‑áirítear gníomhairí a chur ar dícheangal agus foirne imscrúdaithe comhpháirteacha), an choireacht eagraithe agus an t‑éilliú chomh maith le gáinneáil daoine agus smuigleáil imirceach Ba cheart bearta i dtríú tíortha agus maidir le tríú tíortha a fhaigheann tacaíocht tríd an gCiste a chur chun feidhme ar bhonn sineirgíocht iomlán agus comhleanúnachas iomlán le gníomhaíochtaí eile lasmuigh den Aontas a fhaigheann tacaíocht trí ionstraimí maoinithe sheachtraigh an Aontais, agus ba cheart go mbeadh na bearta sin ina gcomhlánú ar na gníomhaíochtaí sin. Agus na gníomhaíochtaí sin á gcur chun feidhme, ba cheart, go háirithe, comhleanúnachas iomlán a lorg le prionsabail agus le cuspóirí ginearálta na gníomhaíochta seachtraí, agus le prionsabail agus cuspóirí ginearálta bheartas eachtrach agus chúnamh forbartha an Aontais a bhaineann leis an tír nó leis an réigiún atá i gceist. I ndáil leis an ngné sheachtrach, ba cheart go gcuirfeadh an Ciste feabhas ar an gcomhar le tríú tíortha i réimsí a bhaineann le slándáil inmheánach an Aontais, amhail an sceimhlitheoireacht agus an radacú a chomhrac, comhar le húdaráis fhorfheidhmithe dlí i dtríú tíortha sa chomhrac in aghaidh na sceimhlitheoireachta (lena n-áirítear gníomhairí a chur ar dícheangal agus foirne imscrúdaithe comhpháirteacha), gáinneáil, go háirithe gáinneáil ar airm, ar dhrugaí, ar speicis atá i mbaol agus ar earraí cultúrtha, an choireacht thromchúiseach, an choireacht eagraithe, an t-éilliú, gáinneáil ar dhaoine agus smuigleáil imirceach. [Leasú 16]

(22)  Ba cheart cistiúchán ó bhuiséad an Aontais a dhíriú ar ghníomhaíochtaí ina bhféadfadh idirghabháil an Aontais breisluach a chur ar fáil i gcomparáid le gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag na Ballstáit amháin. De bhrí go bhfuil gné trasteorann ag baint leis an tslándáil tá gá le freagairt láidir chomhordaithe ón Aontas. Rannchuideoidh an tacaíocht airgeadais a sholáthraítear faoin Rialachán seo go háirithe le neartú cumas náisiúnta agus chumas an Aontais i réimse na slándála.

(23)  Féadfar a mheas nach bhfuil Ballstát ag comhlíonadh an acquis ábhartha de chuid an Aontais, maidir le tacaíocht oibríochta faoin gCiste seo, murar chomhlíon sé a chuid oibleagáidí faoi na Conarthaí sna i réimse na slándála, má tá baol soiléir ann go sáróidh an Ballstát luachanna an Aontais agus an acquis maidir le slándáil á chur chun feidhme aige, nó má sainaithnítéar easnaimh sa réimse ábhartha i dtuarascáil mheastóireachta faoi shásra meastóireachta agus faireacháin Schengen.

(23a)  Faoi Rialachán (AE) Uimh. X ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(10), ba cheart go ndéanfadh an tAontas gníomhaíocht chun a bhuiséad a chosaint aon uair a thiocfaidh easnamh ginearálaithe, a mhéid a bhaineann leis an smacht reachta, chun cinn i mBallstát. Ba cheart feidhm a bheith ag Rialachán (AE) Uimh. X maidir leis an gCiste seo. [Leasú 17]

(24)  Ba cheart an gá atá le solúbthacht agus simpliú méadaithe a léiriú san ionstraim agus ceanglais i dtéarmaí intuarthachta á n‑urramú san am céanna, agus a áirithiú go ndáilfear acmhainní go cothrom agus go trédhearcach chun na cuspóirí a leagtar síos sa Rialachán seo a chomhlíonadh. Ba cheart prionsabail na héifeachtúlachta, na héifeachtachta agus cháilíocht an chaiteachais a bheith mar threoir ag cur chun feidhme an Chiste. Thairis sin, ba cheart an Ciste a chur chun feidhme ar an mbealach is soiléire is féidir. [Leasú 18]

(25)  Ba cheart go mbunófaí leis an Rialachán seo na méideanna tosaigh a thabharfar do na Ballstáit a ríomhfar ar bhonn na gcritéir a leagtar síos in Iarscríbhinn I.

(26)  Beidh na méideanna tosaigh sin mar bhonn d’infheistíochtaí fadtéarmacha na mBallstát sa tslándáil. Chun athruithe bhagairtí slándála nó ar an gcás bonnlíne a chur san áireamh, ba cheart méid breise a leithdháileadh ar na Ballstáit ag an meántéarma agus beidh sé bunaithe ar na sonraí staitistiúla is déanaí atá ar fáil mar a leagtar amach san eochair dháileacháin iad agus staid chur chun feidhme an chláir á cur san áireamh Ba cheart go mbeadh na méideanna tosaigh sin ina mbonn d’infheistíochtaí fadtéarmacha na mBallstát sa tslándáil. Chun athruithe ó thaobh bagairtí slándála inmheánacha agus seachtracha nó ar an gcás bonnlíne a chur san áireamh, ba cheart méid breise a leithdháileadh ar na Ballstáit ag an meántéarma bunaithe ar na sonraí staitistiúla is déanaí atá ar fáil, amhail mar a leagtar amach san eochair dháileacháin, agus staid chur chun feidhme an chláir á cur san áireamh. [Leasú 19]

(26a)  Tráth a bhíonn acmhainní atá ar fáil ón gCiste á ndáileadh, ba cheart go gcuirfí san áireamh an bonneagar criticiúil ar gá do na Ballstáit cosaint a thabhairt dó. [Leasú 20]

(27)  De bhrí go mbíonn dúshláin i réimse na slándála ag teacht chun cinn de shíor, is gá leithdháileadh cistiúcháin a chur in oiriúint d'athruithe ar bhagairtí slándála agus cistiúchán a stiúradh i dtreo na dtosaíochtaí a bhfuil an breisluach is airde don Aontas ag baint leo. Chun freagairt do riachtanais phráinneacha, d’athruithe ar bheartais agus do thosaíochtaí an Aontais agus chun cistiúchán a stiúradh i dtreo gníomhaíochtaí a bhfuil ardleibhéal de bhreisluach an Aontais ag baint leo, déanfar cuid den chistiúchán a leithdháileadh go tráthrialta, trí shaoráid théamach, ar ghníomhaíochtaí sonracha, ar ghníomhaíochtaí de chuid an Aontais agus ar chúnamh éigeandála De bhrí go mbíonn dúshláin i réimse na slándála ag teacht chun cinn de shíor, is gá leithdháileadh an chistiúcháin a chur in oiriúint d'athruithe ar bhagairtí inmheánacha agus seachtracha slándála agus cistiúchán a stiúradh i dtreo na dtosaíochtaí a bhfuil an breisluach is airde don Aontas ag baint leo. Chun freagairt do riachtanais phráinneacha, d’athruithe ar bheartais agus do thosaíochtaí an Aontais agus chun cistiúchán a stiúradh i dtreo gníomhaíochtaí a bhfuil ardleibhéal breisluacha Aontais ag baint leo, déanfar cuid den chistiúchán a leithdháileadh go tráthrialta, trí shaoráid théamach, ar ghníomhaíochtaí sonracha, ar ghníomhaíochtaí de chuid an Aontais agus ar chúnamh éigeandála. [Leasú 21]

(28)  Ba cheart na Ballstáit a spreagadh chun cuid dá leithdháileadh don chlár a úsáid chun gníomhaíochtaí a liostaítear in Iarscríbhinn IV a mhaoiniú lena mbaintear leas as ranníocaíocht níos airde ón Aontas Ba cheart na Ballstáit a spreagadh chun cuid dá leithdháileadh don chlár a úsáid chun gníomhaíochtaí a liostaítear in Iarscríbhinn IV, a bhaineann leas as ranníocaíocht níos airde ón Aontas, a chistiú, go príomha mar gheall ar a mbreisluach suntasach Eorpach nó a dtábhacht mhór don Aontas. [Leasú 22]

(29)  D'fhéadfaí cuid de na hacmhainní a bheidh ar fáil faoin gCiste a dháileadh ar mhaithe le cur chun feidhme gníomhaíochtaí a dteastaíonn comhar idir na Ballstáit ina leith nó más gá cistiú breise a chur ar fáil do Bhallstát amháin nó níos mó de thoradh cúinsí atá tagtha chun cinn san Aontas. Ba cheart don Choimisiún na gníomhaíochtaí sonracha sin a shainiú ina chláir oibre.

(30)  Ba cheart don Chiste a bheith ina rannchuidiú le tacaíocht a thabhairt do na costais oibriúcháin a bhaineann leis an tslándáil inmheánach agus cur ar chumas na mBallstát na hacmhainneachtaí sin atá ríthábhachtach don Aontas ina iomláine a choinneáil. Is é atá i gceist le tacaíocht den sórt sin roinnt costas sonrach a bhaineann le cuspóirí an Chiste a aisíoc ina n‑iomláine agus ba cheart an méid sin a bheith mar chuid lárnach de chláir na mBallstát.

(31)  Chun cur chun feidhme a chuspóir beartais a chomhlánú ar an leibhéal náisiúnta trí chláir na mBallstát, ba cheart tacaíocht a chur ar fáil leis an gCiste freisin le haghaidh gníomhaíochtaí ar leibhéal an Aontais. Ba cheart na gníomhaíochtaí sin a dhéanamh chun críocha straitéiseacha foriomlána a bhaint amach laistigh de raon feidhme idirghabhála na hionstraime i ndáil le hanailís ar bheartais agus nuálaíocht, le foghlaim fhrithpháirteach thrasnáisiúnta agus comhpháirtíochtaí agus le tionscnaimh agus gníomhaíochtaí nua a thriail ar fud an Aontais Chun cur chun feidhme a chuspóra beartais a chomhlánú ar an leibhéal náisiúnta trí chláir na mBallstát, ba cheart tacaíocht a sholáthar leis an gCiste freisin le haghaidh gníomhaíochtaí ar leibhéal an Aontais. Ba cheart na gníomhaíochtaí sin a dhéanamh chun críocha straitéiseacha foriomlána a bhaint amach laistigh de raon feidhme idirghabhála an Chiste i ndáil le hanailís ar bheartais agus nuálaíocht, le foghlaim fhrithpháirteach thrasnáisiúnta agus comhpháirtíochtaí agus le tionscnaimh agus gníomhaíochtaí nua a thriail ar fud an Aontais nó i measc Ballstáit áirithe. I dtaca leis sin, ba cheart comhar idir seirbhísí faisnéise na mBallstát a spreagadh d’fhonn an malartú riachtanach faisnéise a áirithiú chun éifeachtúlacht an chomhraic i gcoinne na sceimhlitheoireachta agus i gcoinne na coireachta tromchúisí eagraithe a fheabhsú, agus chun rannchuidiú le tuiscint níos fearr ar a nádúr trasteorann. Leis an gCiste, ba cheart go dtacófaí le hiarrachtaí na mBallstát dea-chleachtas a mhalartú agus chun oiliúint chomhpháirteach a chur chun cinn chun cuidiú le cultúr bunaithe ar chomhar agus iontaoibh fhrithpháirteach a fhorbairt idir seirbhísí faisnéise agus mar aon leis sin idir seirbhísí faisnéise agus Europol. [Leasú 23]

(32)  D'fhonn cumas an Aontais freagairt láithreach a thabhairt ar theagmhais a bhaineann leis an tslándáil nó ar bhagairtí atá ag teacht chun cinn ar an Aontas a neartú, ba cheart go bhféadfaí cúnamh éigeandála a sholáthar i gcomhréir leis an gcreat a leagtar amach sa Rialachán seo. Dá bhrí sin níor cheart cúnamh éigeandála a chur ar fáil chun tacú le bearta teagmhais agus fhadtéarmacha nó chun dul i ngleic le cásanna i gcás ina dtagann an phráinn maidir le gníomhú as eagrú riaracháin easnamhach agus pleanáil oibríochtúil neamhleor a rinne na húdaráis inniúla.

(33)  D'fhonn an tsolúbthacht gníomhaíochta is gá a áirithiú agus chun freagairt do riachtanais atá ag teacht chun cinn ba cheart go bhféadfaí acmhainní airgeadais breise iomchuí a chur ar fáil do ghníomhaireachtaí díláraithe ionas go mbeidh siad in ann cúraimí éigeandála áirithe a dhéanamh. I gcásanna ina bhfuil an cúram atá le déanamh de chineál atá chomh práinneach sin nach bhféadfaí leasú ar a mbuiséad a thabhairt chun críche in am, ba cheart gníomhaireachtaí díláraithe a bheith incháilithe mar thairbhithe cúnaimh éigeandála, lena n‑áirítear i bhfoirm deontas, a thagann le tosaíochtaí agus tionscnaimh a shainaithnítear ar leibhéal an Aontais ag institiúidí an Aontais.

(33a)  I bhfianaise nádúr trasnáisiúnta ghníomhaíochtaí an Aontais agus chun gníomhaíocht chomhordaithe a chur chun cinn chun go gcomhlíonfaí an cuspóir an leibhéal slándála is airde san Aontas a áirithiú, ba cheart go mbeadh gníomhaireachtaí díláraithe incháilithe freisin mar thairbhithe ghníomhaíochtaí an Aontais, lena n-áirítear i riocht deontas. Ba cheart go mbeadh an tacaíocht sin comhleanúnach leis na tosaíochtaí agus na tionscnamh arna sainaithint ar leibhéal an Aontais ag institiúidí an Aontais chun breisluach Eorpach a áirithiú. [Leasú 24]

(34)  Tabharfar aghaidh ar chuspóir beartais an Chiste seo freisin trí ionstraimí airgeadais agus trí ráthaíocht bhuiséadach faoi fhuinneog bheartais nó faoi ionuithe beartais InvestEU. Ba cheart tacaíocht airgeadais a úsáid chun aghaidh a thabhairt ar chliseadh margaidh nó ar chásanna infheistíochta fo-optamacha, ar mhodh comhréireach agus níor cheart maoiniú príobháideach a dhúbláil nó a phlódú mar gheall ar ghníomhaíochtaí a dhéantar ná iomaíocht sa mhargadh inmheánach a shaobhadh. Ba cheart breisluach soiléir Eorpach a bheith leis na gníomhaíochtaí a dhéantar.

(35)  Leagtar síos leis an Rialachán seo imchlúdach airgeadais don Chiste Slándála Inmheánach arb éard a bheidh ann an príomh‑mhéid tagartha, de réir bhrí mhírX den Chomhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir leis an smacht buiséadach, maidir le comhar in ábhair bhuiséadacha agus maidir le bainistíocht fhónta airgeadais](11), do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle le linn an nós imeachta bhuiséadaigh bhliantúil.

(36)  Tá feidhm ag Rialachán (AE, Euratom) [Rialachán Airgeadais nua] (‘Rialachán Airgeadais’)(12) maidir leis an gCiste seo. Leagtar síos leis rialacha maidir le cur chun feidhme bhuiséad an Aontais, lena n‑áirítear na rialacha maidir le deontais, duaiseanna, soláthar, cur chun feidhme indíreach, cúnamh airgeadais, ionstraimí airgeadais agus ráthaíochtaí buiséadacha. D’fhonn comhleanúnachas a áirithiú maidir le cur chun feidhme clár cistiúcháin de chuid an Aontais, beidh feidhm ag an Rialachán Airgeadais maidir leis na gníomhaíochtaí a chuirfear chun feidhme sa bhainistíocht dhíreach nó sa bhainistíocht indíreach faoin gCiste Slándála Inmheánaí.

(37)  D’fhonn gníomhaíochtaí faoin mbainistíocht chomhroinnte a chur chun feidhme, ba cheart an Ciste a bheith ina chuid de chreat comhleanúnach ina mbeidh an Rialachán seo, an Rialachán Airgeadais agus Rialachán na bhForálcha Coiteanna (AE) Uimh. X Chun críche gníomhaíochtaí faoi bhainistíocht chomhroinnte a chur chun feidhme, ba cheart an Ciste a bheith ina chuid de chreat comhleanúnach ina mbeidh an Rialachán seo, an Rialachán Airgeadais agus Rialachán na bhForálacha Coiteanna (AE) Uimh. X[RFC](13). I gcás forálacha atá ar neamhréir le chéile, ba cheart tosaíocht a bheith ag an Rialachán seo ar Rialachán (AE) Uimh. X [RFC]. [Leasú 159]

(38)  Le Rialachán (AE) Uimh.  …/… [RFC] bunaítear an creat gníomhaíochta do Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), do Chiste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+), don Chiste Comhtháthaithe, don Chiste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI), don Chiste Tearmainn agus Imirce (CTI), don Chiste Slándála Inmheánaí (CSI), agus don ionstraim um bainistiú teorainneacha agus um víosaí (IBTV), mar chuid den Chiste um Bainistiú Comhtháite Teorainneacha (CBCT), agus leagtar síos ann, go háirithe, na rialacha a bhaineann le clársceidealú, faireachán agus meastóireacht,bainistiú agus rialú cistí AE arna gcur chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte. Ina theannta sin, is gá cuspóirí an Chiste Slándála Inmheánaí a shonrú sa Rialachán seo, agus forálacha sonracha a leagan síos maidir leis na gníomhaíochtaí a fhéadfar a mhaoiniú le tacaíocht an Chiste seo Le Rialachán (AE) Uimh. …/… [RFC] bunaítear an creat gníomhaíochta do Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), do Chiste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+), don Chiste Comhtháthaithe, don Chiste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI), don Chiste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht (CTIL), don Chiste Slándála Inmheánaí (CSI), agus don ionstraim um bainistiú teorainneacha agus um víosaí (IBTV), mar chuid den Chiste um Bainistiú Comhtháite Teorainneacha (CBCT), agus leagtar síos ann, go háirithe, na rialacha a bhaineann le clársceidealú, faireachán agus meastóireacht,bainistiú agus rialú i gcás cistí sin AE arna gcur chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte. Sa bhreis air sin, is gá cuspóirí an Chiste Slándála Inmheánaí a shonrú sa Rialachán seo, agus forálacha sonracha a leagan síos maidir leis na gníomhaíochtaí a fhéadfar a mhaoiniú le tacaíocht an Chiste seo. [Leasú 26]

(38a)  Chun a áirithiú go dtacófar, leis an gCiste, le gníomhaíochtaí lena dtugtar aghaidh ar chuspóirí sonracha uile an Chiste, agus go mbeidh leithdháileadh na n-acmhainní i measc na gcuspóirí i gcomhréir le dúshláin agus le riachtanais, chun go bhféadfar na cuspóirí a bhaint amach, ba cheart céatadán íosta leithdháilte ón gCiste a shainiú do gach cuspóir sonrach den Chiste, do na cláir náisiúnta agus don tsaoráid théamach araon. [Leasú 27]

(39)  Ba cheart na cineálacha maoinithe agus na modhanna cur chun feidhme faoin Rialachán seo a roghnú bunaithe ar an gcumas atá acu cuspóirí na ngníomhaíochtaí a bhaint amach agus torthaí a sholáthar agus, go háirithe, na costais a bhaineann le rialú, an t‑ualach riaracháin, agus an baol a bhaineann le neamhchomhlíonadh a bhfuiltear ag súil leis á gcur san áireamh. Ba cheart breithniú ar úsáid cnapshuimeanna, rátaí comhréidh agus costas aonaid, chomh maith le maoiniú nach bhfuil nasctha le costais dá dtagraítear in Airteagal 125(1) den Rialachán Airgeadais a chur san áireamh.

(40)  I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2988/95 ón gComhairle, Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle agus Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle, déanfar leasanna airgeadais an Aontais a chosaint trí bhearta comhréireacha, lena n‑áirítear trí neamhrialtachtaí agus calaois a chosc, a bhrath, a cheartú agus a fhiosrú, cistí a cailleadh, a íocadh go mícheart nó a úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí riaracháin agus/nó coiriúla a fhorchur. Go háirithe, i gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 833/2013 agus Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 féadfaidh an Oifig Eorpach Frith‑Chalaoise (OLAF) imscrúduithe riaracháin a dhéanamh, lena n‑áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, d’fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais. I gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh calaois agus cionta coiriúla eile lena ndéantar difear do leasanna airgeadais an Aontais a fhiosrú agus a ionchúiseamh mar a fhoráiltear i dTreoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, ní mór d’aon duine nó d'aon eintiteas a fhaigheann cistí ón Aontas comhoibriú go hiomlán i gcosaint leasanna airgeadais an Aontais agus na cearta agus an rochtain is gá a thabhairt don Choimisiún, do OLAF, do OIPE agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) agus ní mór dó a áirithiú go dtabharfaidh aon tríú páirtithe a bheidh páirteach i gcur chun feidhme cistí de chuid an Aontais cearta coibhéiseacha I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(14) , Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2988/95 ón gComhairle(15) , Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle(16) agus Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle(17) , déanfar leasanna airgeadais an Aontais a chosaint trí bhearta comhréireacha, lena n-áirítear trí neamhrialtachtaí agus calaois a chosc, a bhrath, a cheartú agus a imscrúdú, cistí a cailleadh, a íocadh go mícheart nó a úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí riaracháin agus/nó coiriúla a fhorchur. Go háirithe, i gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 833/2013 agus Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96, féadfaidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) imscrúduithe riaracháin a dhéanamh, lena n-áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, d’fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon chion coiriúil eile trína ndearnadh difear do leasanna airgeadais an Aontais. I gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh calaois agus cionta coiriúla eile lena ndéantar difear do leasanna airgeadais an Aontais a imscrúdú agus a ionchúiseamh amhail dá bhforáiltear i dTreoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(18) . I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, ní mór d’aon duine nó d’aon eintiteas a fhaigheann cistí ón Aontas comhoibriú go hiomlán i leith chosaint leasanna airgeadais an Aontais agus na cearta agus an rochtain is gá a thabhairt don Choimisiún, do OLAF, do OIPE agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE), agus ní mór dó a áirithiú go ndéanfaidh aon tríú páirtí a bheidh rannpháirteach i gcur chun feidhme cistí de chuid an Aontais cearta coibhéiseacha a dheonú. Comhoibreoidh na Ballstáit go hiomlán le hinstitiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí an Aontais, agus tabharfaidh siad gach cúnamh is gá dóibh, i dtaobh leasanna airgeadais an Aontais a chosaint. Ba cheart torthaí na n-imscrúduithe ar neamhrialtachtaí nó ar chalaois maidir leis an gCiste a chur ar fáil do Pharlaimint na hEorpa. [Leasú 28]

(41)  Tá feidhm ag rialacha airgeadais cothrománacha a ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar bhonn Airteagal 322 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an Rialachán seo. Leagtar síos na rialacha sin leis an Rialachán Airgeadais agus cinntear leo go háirithe an nós imeachta maidir leis an mbuiséad a bhunú agus a chur chun feidhme trí dheontais, trí sholáthar, trí dhuaiseanna, trí chur chun feidhme indíreach, agus déantar foráil iontu i gcomhair seiceálacha ar fhreagracht gníomhaithe airgeadais. Chomh maith leis sin, baineann rialacha a glacadh ar bhonn Airteagal 322 CFAE le cosaint bhuiséad an Aontais i gcás easnaimh ghinearálaithe maidir le smacht reachta sna Ballstáit, de bhrí go bhfuil urraim don smacht reachta mar réamhchoinníoll fíor-riachtanach maidir le bainistíocht fhónta airgeadais agus le cistiú éifeachtach AE.

(42)  De bhun Airteagal 94 de Chinneadh 2013/755/AE ón gComhairle(19), tá daoine agus eintitis atá lonnaithe i dtíortha agus críocha thar lear incháilithe do chistiúchán faoi réir rialacha agus chuspóirí na hionstraime agus faoi réir aon socruithe féideartha is infheidhme maidir leis an mBallstát lena mbaineann an tír nó an chríoch ábhartha thar lear.

(43)  De bhun Airteagal 349 de CFAE agus i gcomhréir leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún "Comhpháirtíocht straitéiseach neartaithe athnuaite leis na réigiúin is forimeallaí in AE(20)" arna formhuiniú ag an gComhairle ina conclúid an 12 Aibreán 2018, ba cheart do na Ballstáit ábhartha a áirithiú go dtabharfar aghaidh ina gcláir ar bhagairtí atá ag teacht chun cinn, ar bagairtí iad nach mór do na réigiúin fhorimeallacha dul i ngleic leo. Tacaítear leis na Ballstáit sin sa Chiste seo trí acmhainní leordhóthanacha a chur ar fáil chun cuidiú leis na réigiúin sin de réir mar is iomchuí. [Leasú 29]

(44)  De bhun mhír 22 agus mhír 23 den Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016(21), is gá an ionstraim seo a mheas ar bhonn faisnéis arna bailiú trí cheanglais faireacháin ar leith, agus san am céanna rórialáil agus ualach riaracháin á seachaint, go háirithe i leith na mBallstát. Féadfaidh táscairí intomhaiste a bheith san áireamh sna ceanglais sin, i gcás inarb iomchuí, mar bhonn chun éifeachtaí na hionstraime ar an talamh a mheas. Chun a bhfuil gnóthaithe ag an gCiste a thomhas, ba cheart táscairí agus spriocanna gaolmhara a bhunú i ndáil le gach cuspóir sonrach den Chiste meastóireacht a dhéanamh ar an gCiste seo ar bhonn faisnéis arna bailiú trí cheanglais shonracha faireacháin, agus rórialáil agus ualach riaracháin, ar na Ballstáit go háirithe, á seachaint ag an am céanna. Ar na ceanglais sin, is féidir a áireamh, i gcás inarb iomchuí, táscairí intomhaiste mar bhonn chun meastóireacht a dhéanamh ar éifeachtaí nithiúla na gCistí. Chun a bhfuil gnóthaithe ag an gCiste a thomhas, ba cheart táscairí agus spriocanna gaolmhara a bhunú i ndáil le gach cuspóir sonrach den Chiste. Ar na táscairí sin, ba cheart táscairí cáilíochta agus cainníochtúla a áireamh. [Leasú 30]

(45)  Mar léiriú ar an tábhacht a bhaineann le dul i ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir le gealltanais an Aontais maidir le Comhaontú Pháras agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme, rannchuideoidh an ionstraim seo le gníomhaíochtaí aeráide príomhshrutha agus le sprioc fhoriomlán a bhaint amach, is é sin go n‑úsáidfear 25 % den chaiteachas i mbuiséad AE chun tacú le cuspóirí aeráide. Déanfar gníomhaíochtaí ábhartha a shainaithint nuair a bheidh an Ciste á ullmhú agus á chur chun feidhme, agus déanfar iad a athmheas i gcomhthéacs na meastóireachtaí ábhartha agus na bpróiseas athbhreithnithe Mar léiriú ar a thábhachtaí atá sé dul i ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir le gealltanais an Aontais Comhaontú Pháras agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme, leis an gCiste seo, rannchuideofar leis na gníomhaíochtaí a dhéantar ar son na haeráide a phríomhshruthú agus le gnóthú na sprice arb é atá ann 25 % de chaiteachas bhuiséad an Aontais a bheith ag tacú le cuspóirí aeráide thar thréimhse CAI 2021-2027, agus sprioc bhliantúil de 30 % a luaithe agus is féidir agus faoi 2027. [Leasú 31]

(46)  Trí na táscairí sin agus tríd an tuairisciú airgeadais, ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme an Chiste, i gcomhréir le forálacha ábhartha Rialachán (AE) Uimh. X [Rialachán na bhForalacha Coiteanna] agus an Rialacháin seo Trí na táscairí sin agus tríd an tuairisciú airgeadais, ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme an Chiste i gcomhréir le forálacha ábhartha Rialachán (AE) Uimh. X [Rialachán na bhForálacha Coiteanna] agus forálacha ábhartha an Rialacháin seo. Chun a ról maoirseachta a chomhlíonadh go leormhaith, ba cheart go mbeadh an Coimisiún in ann na méideanna ón gCiste arna gcaitheamh go hiarbhír i mbliain faoi leith a fhionnadh. Tráth a bheidh cuntais bhliantúla a gclár náisiúnta á dtuairisciú chuig an gCoimisiún acu, ba cheart do na Ballstáit, uime sin, idirdhealú a dhéanamh idir aisghabhálacha, íocaíochtaí réamh-mhaoinithe le tairbhithe deiridh agus aisíocaíocht ar chaiteachas a tabhaíodh iarbhír. Chun iniúchadh agus faireachán ar chur chun feidhme an Chiste a éascú, ba cheart don Choimisiún na méideanna sin a chur san áireamh ina thuarascáil bhliantúil ar chur chun feidhme i leith an Chiste. Ba cheart don Choimisiún achoimre ar na tuarascálacha bliantúla ar fheidhmíocht ar glacadh leo a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle gach bliain. Arna iarraidh sin dóibh, ba cheart don Choimisiún téacs iomlán na dtuarascálacha bliantúla ar fheidhmíocht a chur ar fáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle. [Leasú 32]

(47)  Chun gnéithe neamhriachtanacha sa Rialachán seo a fhorlíonadh agus a leasú ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún maidir leis an liosta gníomhaíochtaí atá incháilithe le haghaidh cómhaoiniú níos airde mar a liostaítear in Iarscríbhinn IV, le tacaíocht oibriúcháin agus chun tuilleadh forbartha a dhéanamh ar an gcreat faireacháin agus meastóireachta. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n‑áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail atá leagtha síos sa Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016 Chun gnéithe neamhriachtanacha sa Rialachán seo a fhorlíonadh agus a leasú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún maidir le cláir oibre don tsaoráid théamach, leis an liosta gníomhaíochtaí atá incháilithe le haghaidh cómhaoiniú níos airde mar a liostaítear in Iarscríbhinn IV, agus le tacaíocht oibriúcháin, agus chun tuilleadh forbartha a dhéanamh ar an gcreat faireacháin agus meastóireachta. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfaí na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail atá leagtha síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016. [Leasú 33]

(48)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Ba cheart na cumhachtaí cur chun feidhme sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. Ba cheart úsáid a bhaint as an nós imeachta scrúdúcháin le haghaidh gníomhartha cur chun feidhme ina leagtar síos oibleagáidí coiteanna ar Bhallstáit, go háirithe maidir le faisnéis a sholáthar don Choimisiún, agus ba cheart úsáid a bhaint as an nós imeachta comhairleach chun gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh i ndáil leis na módúlachtaí a bhaineann le faisnéis a sholáthar don Choimisiún i gcreat an chlársceidealaithe agus an tuairiscithe, ós rud é gur de chineál teicniúil amháin iad Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Ba cheart na cumhachtaí cur chun feidhme sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(22). Ba cheart feidhm a bhaint as an nós imeachta comhairleach chun gníomhartha cur chun feidhme i ndáil leis na módúlachtaí a bhaineann le faisnéis a sholáthar don Choimisiún faoi chuimsiú an chlársceidealaithe agus an tuairiscithe a ghlacadh, ós rud é gur de chineál teicniúil amháin iad. [Leasú 34]

(49)  I gcomhréir le hAirteagal 1 agus le hAirteagal 2 de Phrótacal (Uimh. 22) maidir le seasamh na Danmhairge, atá i gceangal le CAE agus le CFAE, níl an Danmhairg rannpháirteach i nglacadh an Rialacháin seo agus níl sí faoi cheangal aige ná faoi réir a chur i bhfeidhm.

(50)  I gcomhréir le hAirteagal 3 de Phrótacal Uimh. 21 maidir le seasamh na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann i dtaca leis an limistéar saoirse, slándála agus ceartais, atá i gceangal le CAE agus le CFAE, agus gan dochar d’Airteagal 4 den Phrótacal sin, [níl Éire rannpháirteach i nglacadh an Rialacháin seo agus níl an Rialachán seo ina cheangal uirthi ná níl sí faoi réir a chur i bhfeidhm / tá fógra tugtha aici gur mian léi a bheith rannpháirteach i nglacadh agus i gcur i bhfeidhm an Rialacháin seo].

(51)  Is iomchuí tréimhse chur i bhfeidhm an Rialacháin seo a ailíniú le tréimhse chur i bhfeidhm Rialachán (AE, Euratom) X ón gComhairle lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil](23),

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 1

Ábhar

1.  Leis an Rialachán seo bunaítear an Ciste Eorpach Cosanta (“an Ciste”) Slándála Inmheánaí (‘an Ciste’) don tréimhse ón 1 Eanáir 2021 go dtí an 31 Nollaig 2027.. [Leasú 35]

2.  Leagtar síos leis cuspóirí an Chiste, an buiséad don tréimhse 2021-2027, na foirmeacha cistiúcháin ón Aontas agus na rialacha lena bhforáiltear maidir leis an gcistiú sin. Leis an Rialachán seo, leagtar síos:

(a)  cuspóirí an Chiste;

(b)  cuspóirí sonracha an Chiste agus na bearta chun na cuspóirí sonracha sin a chur chun feidhme;

(c)  an buiséad don tréimhse 2021-2027;

(d)  na cineálacha cistiúcháin ón Aontas agus na rialacha chun an cistiúchán sin a sholáthar. [Leasú 36]

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)  ciallaíonn 'oibríochtaí measctha' gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ó bhuiséad an Aontais, lena n‑áirítear laistigh de shaoráidí measctha de bhun Airteagal 2(6) den Rialachán Airgeadais, lena gcomhcheanglaítear foirmeacha neamh‑iníoctha tacaíochta agus/nó ionstraimí airgeadais ó bhuiséad an Aontais d’fhoirmeacha iníoctha tacaíochta ó institiúidí forbartha nó institiúidí airgeadais poiblí eile, agus ó institiúidí airgeadais tráchtála agus infheisteoirí;

(b)  ciallaíonn “cosc na coireachta” gach beart atá beartaithe chun laghdú a dhéanamh ar choireacht agus ar mhothúchán neamhshláine na saoránach nó chun cur ar dhóigh eile le laghdú a dhéanamh orthu sin, mar a thagraítear dóibh in Airteagal 2(2) de Chinneadh 2009/902/CGB ón gComhairle(24);

(c)  ciallaíonn “bonneagar criticiúil” sócmhainn, líonra, córas nó cuid de chóras atá fíor-riachtanach chun feidhmeanna sochaíocha ríthábhachtacha, sláinte, sábháilteacht, slándáil, leas eacnamaíoch nó sóisialta na ndaoine a chothabháil, agus a mbeidh tionchar suntasach ag a bhriseadh, a shárú nó a scriosadh i mBallstát nó san Aontas mar thoradh ar an mainneachtain na feidhmeanna sin a choinneáil;

(d)  ciallaíonn ‘cibearchoireacht’ coireanna cibearbhunaithe, is é sin le rá coireanna nach féidir a dhéanamh ach amháin trí fheistis agus córais na teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide (TFC) a úsáid, i gcás inarb é atá sna feistis agus sna córais na huirlisí lena ndéantar an choir nó inarb atá iontu príomhspriocanna na coire; agus coireanna cibearchumasaithe, is é sin le rá coireanna traidisiúnta, amhail dúshaothrú gnéasach leanaí, ar féidir a scála agus a réimse a mhéadú trí úsáid a bhaint as ríomhairí, líonraí ríomhaireachta nó foirmeacha eile de TFC ciallaíonn ‘cibearchoireacht’ coireanna cibearbhunaithe, eadhon coireanna nach féidir a dhéanamh ach amháin trí ghairis agus córais na teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide (TFC) a úsáid, i gcás inarb é atá sna gairis agus sna córais uirlisí lena ndéantar an choir nó príomhspriocanna na coire; agus coireanna cibearchumasaithe, eadhon coireanna traidisiúnta, ar féidir a méid agus a réimse a mhéadú trí fheidhm a bhaint as ríomhairí, líonraí ríomhaireachta nó foirmeacha eile de TFC; [Leasú 37]

(e)  ciallaíonn ‘bearta EMPACT’ bearta a dhéantar faoi chreat an ardáin Eorpaigh ildisciplínigh i gcoinne bagairtí coiriúla (EMPACT)(25). Is é atá in EMPACT ardán comhair ildisciplíneach struchtúrtha de chuid na mBallstát, institiúidí agus gníomhaireachtaí ábhartha de chuid an Aontais, mar aon le tríú tíortha, eagraíochtaí idirnáisiúnta agus comhpháirtithe poiblí agus príobháideacha eile atá ann chun dul i ngleic de réir tosaíochta le bagairtí na coireachta eagraithe agus na coireachta tromchúisí idirnáisiúnta faoi thimthriall beartais an Aontais.

(f)  tagraíonn ‘Timthriall Beartais an Aontais’ tionscnamh ildisciplíneach faisnéisbhunaithe arb é is aidhm dó na bagairtí coireachta eagraithe agus tromchúisí is tábhachtaí ar an Aontas a chomhrac tríd an gcomhar idir na Ballstáit, institiúidí an Aontais, na gníomhaireachtaí, agus i gcás inarb ábhartha tríú tíortha agus eagraíochta, a spreagadh tagraíonn ‘Timthriall Beartais an Aontais’ do thionscnamh faisnéisbhunaithe agus ildisciplíneach arb é is aidhm dó na bagairtí is tábhachtaí ar an Aontas, ó thaobh na coireachta tromchúisí eagraithe , a chomhrac trí chomhar a spreagadh idir na Ballstáit, institiúidí an Aontais, gníomhaireachtaí Cheartas agus Gnóthaí Baile an Aontais, agus, i gcás inarb ábhartha, tríú tíortha agus eagraíochtaí sonracha idirnáisiúnta; [Leasú 38]

(g)  ciallaíonn “malartú faisnéise agus rochtain ar fhaisnéis” bealach slán ina ndéantar bailiú, stóráil, próiseáil, anailísiú agus malartú ar fhaisnéis atá ábhartha do na húdaráis dá dtagraítear in Airteagal 87 CFAE agus do Europol maidir le cosc, brath, imscrúdú agus ionchúiseamh cionta coiriúla, go háirithe coireacht eagraithe trasteorann ciallaíonn “malartú faisnéise agus rochtain ar fhaisnéis” bailiú, stóráil, próiseáil, anailísiú agus malartú slán na faisnéise atá ábhartha do na húdaráis dá dtagraítear in Airteagal 87 CFAE agus do Europol, Eurojust agus Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh maidir le cosc, brath, imscrúdú agus ionchúiseamh cionta coiriúla, go háirithe sceimhlitheoireacht agus cibearchoireacht, chomh maith le coireacht thromchúiseach agus coireacht eagraithe trasteorann, arna bpróiseáil i gcomhréir le rialacha sin is infheidhme an Aontais maidir le cosaint sonraí; [Leasú 39]

(h)  ciallaíonn ‘comhar breithiúnach’ comhar breithiúnach maidir le hábhair choiriúla. [Leasú 40]

(i)  ciallaíonn ‘LETS’ an Scéim Eorpach um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí, arb é is aidhm di an t‑eolas agus na scileanna atá de dhíth orthu a thabhairt d’oifigigh forfheidhmithe dlí chun dul i ngleic le coireacht trasteorann agus í a chomhrac go héifeachtach trí bhíthin comhar éifeachtúil, mar a shonraítear sa Teachtaireacht ón gCoimisiún an 27 Márta 2013 ciallaíonn ‘LETS’ an Scéim Eorpach um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí, arb é is aidhm di an t-eolas agus na scileanna a thabhairt d’oifigigh forfheidhmithe dlí atá de dhíth orthu chun coireacht eagraithe agus thromchúiseach trasteorann agus sceimhlitheoireacht a chosc agus a chomhrac go héifeachtach trí chomhar éifeachtúil, amhail mar a leagtar amach sa Teachtaireacht ón gCoimisiún an 27 Márta 2013 maidir le LETS(26) Eorpach a bhunú agus dá dtagraítear a thuilleadh sa Rialachán CEPOL(27); [Leasú 41]

(j)  ciallaíonn “coireacht eagraithe” iompar inphionóis a bhaineann le rannpháirteachas in eagraíocht choiriúil, mar a shainmhínítear i gCinneadh Réime 2008/841/CGB ón gComhairle(28);

(k)  ciallaíonn ‘ullmhacht’ aon bheart arb aidhm dó na rioscaí a bhaineann le hionsaithe sceimhlitheoireachta nó le teagmhais eile a bhaineann leis an tslándáil a chosc nó a laghdú ciallaíonn ‘ullmhacht’ bearta sonracha arb é is aidhm dóibh na rioscaí a bhaineann le hionsaithe féideartha sceimhlitheoireachta nó teagmhais eile a bhaineann leis an tslándáil a chosc nó a laghdú; [Leasú 42]

(l)  ciallaíonn ‘sásra meastóireachta agus faireacháin Schengen’ fíorú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm ceart acquis Schengen mar a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 1053/2013, lena n‑áirítear i réimse an chomhair póilíneachta.

(m)  cumhdaítear le ‘dul i ngleic leis an éilliú’ na réimsí go léir a shonraítear i Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh an éillithe, lena n‑áirítear bearta maidir le cosc, bearta coiriúlaithe agus forfheidhmithe dlí, comhar inmheánach, aisghabháil sócmhainní, cúnamh teicniúil agus malartú faisnéise.

(n)  ciallaíonn “sceimhlitheoireacht” aon cheann de na gníomhartha intinniúla nó na cionta mar a shainmhínítear i dTreoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac(29).

Airteagal 3

Cuspóirí an Chiste

1.  Is é cuspóir beartais an Chiste cuidiú le hardleibhéal slándála san Aontas a áirithiú, go háirithe tríd an sceimhlitheoireacht agus an radacú, an choireacht thromchúiseach eagraithe agus an chibearchoireacht a chomhrac agus trí chúnamh a thabhairt d'íospartaigh na coireachta agus iad a chosaint Is é a bheidh i gcuspóir beartais an Chiste ná rannchuidiú le hardleibhéal slándála a áirithiú san Aontas, trí chomhar méadaithe inter alia, go háirithe tríd an sceimhlitheoireacht agus antoisceachas an fhoréigin, lena n-áirítear an radacú, an choireacht thromchúiseach eagraithe, agus an chibearchoireacht a chosc agus a chomhrac, agus trí chúnamh a thabhairt d’íospartaigh na coireachta agus iad a chosaint. Tacóidh an Ciste freisin leis an ullmhacht do theagmhais a bhaineann le slándáil agus le bainistiú na dteagmhas sin. [Leasú 43]

2.  Faoin gcuspóir beartais a leagtar amach i mír 1, leis an gCiste rannchuideofar leis na cuspóirí sonracha seo a leanas:

(a)  an malartú faisnéise idir údaráis forfheidhmithe dlí an Aontais agus údaráis inniúla eile agus comhlachtaí ábhartha eile de chuid an Aontais agus laistigh díobh agus le heagraíochtaí tríú tír agus idirnáisiúnta, an malartú sin a mhéadú malartú na faisnéise ábhartha agus cruinne idir údaráis forfheidhmithe dlí agus údaráis bhreithiúnacha na mBallstát, údaráis inniúla eile de chuid na mBallstát agus comhlachtaí ábhartha eile de chuid an Aontais, go háirithe Europol agus Eurojust, agus, i gcás inarb ábhartha, le tríú tíortha agus eagraíochtaí idirnáisiúnta, agus laistigh díobh, a fheabhsú agus a éascú; [Leasú 44]

(b)  oibríochtaí comhpháirteacha trasteorann idir údaráis forfheidhmithe dlí an Aontais agus údaráis inniúla eile agus laistigh díobh a ghéarú i dtaca leis an gcoireacht thromchúiseach eagraithe a bhfuil gné trasteorann ag baint léi. agus comhordú agus comhar trasteorann, lena n-áirítear oibríochtaí ábhartha comhpháirteacha i measc údaráis forfheidhmithe dlí na mBallstát agus údaráis inniúla eile, agus laistigh díobh, a fheabhsú agus a ghéarú i dtaca leis an sceimhlitheoireacht, agus an choireacht thromchúiseach eagraithe a bhfuil gné trasteorann ag baint léi [Leasú 45]

(c)  tacú leis an iarracht treisiú leis na cumais i dtaca leis an gcoireacht a chomhrac agus a chosc lena n‑áirítear an sceimhlitheoireacht go háirithe trí bhíthin comhar méadaithe idir údaráis phoiblí, an tsochaí shibhialta agus comhpháirtithe príobháideacha ar fud na mBallstát. chun tacú le treisiú riachtanach chumas na mBallstát i dtaca leis an gcoireacht, lena n-áirítear an sceimhlitheoireacht, cibearchoireacht agus antoisceachas an fhoréigin, lena n-áirítear radacú, a chomhrac agus a chosc, go háirithe trí bhíthin comhar méadaithe idir údaráis phoiblí, gníomhaireachtaí ábhartha an Aontais, an tsochaí shibhialta agus gníomhaithe príobháideacha, laistigh de na Ballstáit agus ar fud na mBallstát, agus bainistiú géarchéime sibhialtaí tar éis teagmhas a bhain le slándáil; [Leasú 46]

(ca)  chun cultúr coiteann faisnéise a fhorbairt trí thacú le teagmhálacha agus iontaoibh, tuiscint agus foghlaim fhrithpháirteach, scaipeadh fios gnó agus dea-chleachtas i measc sheirbhísí faisnéise na mBallstát agus le Europol, go háirithe trí oiliúint chomhpháirteach agus malartú saineolaithe. [Leasú 47]

3.  Faoi na cuspóirí sonracha a leagtar amach i mír 2, déanfar an Ciste a chur chun feidhme trí bhíthin na mbeart cur chun feidhme a liostaítear in Iarscríbhinn II Faoi na cuspóirí sonracha a leagtar amach i mír 2, déanfar an Ciste a chur chun feidhme, inter alia, trí bhíthin na mbeart cur chun feidhme a liostaítear in Airteagal 3a. [Leasú 48]

4.  Déanfar gníomhaíochtaí arna gcistiú a chur chun feidhme agus lánurraim á tabhairt do chearta bunúsacha agus do dhínit an duine. Go háirithe, déanfaidh gníomhaíochtaí forálacha na Cairte um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, dlí cosanta sonraí an Aontais agus an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (CECD) a chomhlíonadh. Go háirithe, déanfaidh na Ballstáit, nuair is féidir, agus gníomhaíochtaí á gcur chun feidhme acu, aird ar leith a thabhairt ar chúnamh agus ar chosaint daoine leochaileacha, go háirithe leanaí agus mionaoisigh gan tionlacan Déanfar oibríochtaí arna gcistiú a chur chun feidhme i gcomhréir go huile is go hiomlán le cearta bunúsacha agus le dínit an duine agus leis an luachanna a chumhdaítear in Airteagal 2 deCAE, agus cuirfear isteach ar an gcistiúchán agus gheofar ar ais é i gcás ina bhfuil fianaise shoiléir agus chruthaithe ann go rannchuidíonn na gníomhaíochtaí le sárú ar na cearta sin. Go háirithe, le hoibríochtaí, déanfar forálacha na Cairte um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, dlí cosanta sonraí an Aontais agus an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (CECD) a chomhlíonadh. Tabharfar aird ar leith tráth a bheidh oibríochtaí i dtaca le daoine leochaileacha, go háirithe leanaí agus mionaoisigh neamhthionlactha, á gcur chun feidhme. [Leasú 49]

Airteagal 3a

Bearta cur chun feidhme

1.  Rannchuideoidh an Ciste leis an sainchuspóir a leagtar amach in Airteagal 3(2)(a) a bhaint amach trí dhíriú ar na bearta cur chun feidhme seo a leanas:

(a)  cur i bhfeidhm aonfhoirmeach acquis an Aontais maidir le slándáil a áirithiú, tacú le malartú faisnéise ábhartha, lena n-áirítear trí mholtaí ó shásraí rialaithe cáilíochta agus meastóireachta, amhail sásra meastóireachta Schengen agus sásraí rialaithe cáilíochta agus meastóireachta eile, a chur chun feidhme;

(b)  córais TF agus líonraí cumarsáide de chuid an Aontais atá ábhartha ó thaobh na slándála de a chur ar bun, a chur in oiriúint agus a chothabháil, lena n-áirítear a n-idir-inoibritheacht a áirithiú, agus uirlisí iomchuí a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar bhearnaí arna sainaithint;

(c)  méadú a dhéanamh ar úsáid ghníomhach na n-uirlisí, na gcóras agus na mbunachar sonraí malartaithe faisnéise sin an Aontais atá ábhartha ó thaobh na slándála de, feabhas a chur ar idirnascadh na mbunachar sonraí náisiúnta atá ábhartha ó thaobh na slándála de mar aon lena nasc le bunachair sonraí de chuid an Aontais nuair a dhéantar foráil dóibh i mbunúis ábhartha dlí, agus a áirithiú go ndéanfar sonraí ar ardcháilíocht a sholáthar do na bunachair sonraí sin; agus

(d)  tacú le bearta ábhartha náisiúnta chun na cuspóirí sonracha a leagtar amach in Airteagal 3(2)(a) a chur chun feidhme.

2.  Rannchuideoidh an Ciste leis an sainchuspóir a leagtar amach in Airteagal 3(2)(b) trí dhíriú ar na bearta cur chun feidhme seo a leanas:

(a)  oibríochtaí ábhartha forfheidhmithe dlí a mhéadú idir na Ballstáit, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, le gníomhaithe ábhartha eile, go háirithe úsáid foirne comhpháirteacha imscrúdaithe, patról comhpháirteach, deargthóra, faireachais dhiscréidigh agus sásraí eile comhair oibríochtúil a fheabhsú agus a éascú i gcomhthéacs Thimthriall Beartais an Aontais (EMPACT), agus béim ar leith ar oibríochtaí trasteorann;

(b)  comhordú agus comhar údarás forfheidhmithe dlí agus údarás inniúil eile a mhéadú sna Ballstáit agus ina measc agus le gníomhaithe ábhartha eile, mar shampla trí líonraí d’aonaid speisialaithe náisiúnta, líonraí agus struchtúir comhair de chuid an Aontais, lárionaid de chuid an Aontas;

(c)  an comhar idirghníomhaireachta agus an comhar ar leibhéal an Aontais a fheabhsú idir na Ballstáit féin, nó idir na Ballstáit, ar thaobh amháin, agus na comhlachtaí ábhartha, na hoifigí ábhartha agus na gníomhaireachtaí ábhartha de chuid an Aontais ar an taobh eile, agus feabhas a chur air ar an leibhéal náisiúnta i measc na n-údarás inniúil náisiúnta i ngach Ballstát;

3.  Rannchuideoidh an Ciste leis an sainchuspóir a leagtar amach in Airteagal 3(2)(c) trí dhíriú ar na bearta cur chun feidhme seo a leanas:

(a)  i ndáil le forfheidhmiú an dlí, oiliúint, cleachtaí agus foghlaim fhrithpháirteach a mhéadú, go háirithe trí ghnéithe a chur san áireamh a bhfuil sé mar aidhm leo feasacht a mhúscailt faoi shaincheisteanna a bhaineann le radacú, le hantoisceachas an fhoréigin agus ciníochas, le cláir speisialaithe malartaithe idir na Ballstáit, lena n-áirítear i gcomhair baill foirne shóisearacha forfheidhmithe dlí, agus le comhroinnt dea-chleachtas lena n-áirítear le tríú tíortha agus le gníomhaithe ábhartha eile;

(b)  leas a bhaint as sineirgí trí acmhainní agus eolas a chomhthiomsú i measc na mBallstát agus gníomhaithe ábhartha eile, lena n-áirítear an tsochaí shibhialta trí bhíthin, mar shampla, lárionaid chomhpháirteacha barrfeabhais a chruthú, measúnuithe riosca comhpháirteacha a fhorbairt, lárionaid choiteanna tacaíochta oibríochtúla i gcomhair oibríochtaí arna gcur i gcrích go comhpháirteach, nó comhroinnt dea-chleachtas i ndáil le cosc a chur leis an gcoireacht ar an leibhéal áitiúil;

(c)  bearta, coimircí, sásraí agus dea-chleachtas a chur chun cinn agus a fhorbairt le haghaidh sainaithint luath agus cosaint finnéithe, sceithirí agus íospartaigh na coireachta, agus le haghaidh tacaíocht a thabhairt dóibh, agus, chuige sin, comhpháirtíochtaí a fhorbairt idir údaráis phoiblí agus gníomhaithe ábhartha eile;

(d)  trealamh ábhartha a fháil agus saoráidí speisialaithe oiliúna agus bonneagar riachtanach eile atá ábhartha ó thaobh na slándála de a chur ar bun nó a uasghrádú chun ullmhacht, teacht aniar, feasacht an phobail agus freagairt leordhóthanach do bhagairtí slándála a mhéadú;

(e)  leochaileachtaí i mbonneagar criticiúil agus i dtrealamh TF a bhfuil glacadh mór leo sa mhargadh a bhrath, a mheasúnú agus a dhúnadh chun ionsaithe ar chórais faisnéise agus ar bhonneagar criticiúil a chosc, mar shampla trí iniúchadh a dhéanamh ar an gcód i mbogearraí saor in aisce agus bogearraí foinse oscailte, trí chláir duaise fabhtaimsithe a bhunú agus tacaíocht a thabhairt dóibh, nó trí thástáil treáite.

4.  Rannchuideoidh an Ciste le gnóthú an chuspóra shonraigh a leagtar amach in Airteagal 3(2)(ca) trí dhíriú ar na bearta cur chun feidhme seo a leanas:

(a)  comhar agus comhordú idir seirbhísí faisnéise na mBallstát agus idir na seirbhísí sin agus údaráis fhorfheidhmithe dlí a fheabhsú trí theagmhálacha, líonrú, iontaoibh, tuiscint agus foghlaim fhrithpháirteach, malartú agus scaipeadh fios gnó, taithí agus dea-chleachtas, go háirithe a mhéid a bhaineann le tacaíocht d’imscrúduithe póilíneachta agus measúnú ar bhagairtí;

(b)  malartú agus oiliúint oifigeach faisnéise. [Leasú 50]

Airteagal 4

Raon feidhme na tacaíochta

1.  Faoi na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 3 agus i gcomhréir leis na bearta cur chun feidhme a liostaítear in Iarscríbhinn II tacófar leis an gCiste go háirithe leis na gníomhaíochtaí a liostaítear in Iarscríbhinn III I gcomhréir leis na bearta cur chun feidhme a liostaítear in Airteagal 3a, leis an gCiste, tacófar le gníomhaíochtaí lena rannchuidítear le baint amach na gcuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 3. Féadfar a áireamh orthu sin na gníomhaíochtaí a liostaítear in Iarscríbhinn III. [Leasú 51]

2.  Chun cuspóirí an Rialacháin seo a ghnóthú, féadfar leis an gCiste tacú leis na gníomhaíochtaí i gcomhréir le tosaíochtaí an Aontais dá dtagraítear in Iarscríbhinn III i dtaca le tríú tíortha agus sna tíortha sin, i gcás inarb iomchuí, i gcomhréir le hAirteagal 5 Chun na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 3 den Rialachán seo a ghnóthú, féadfar leis an gCiste, i gcásanna eisceachtúla, de réir teorainneacha sainithe agus faoi réir coimircí iomchuí, tacú leis na gníomhaíochtaí amhail dá dtagraítear in Iarscríbhinn III i dtaca le tríú tíortha agus sna tíortha sin, i gcás inarb iomchuí, i gcomhréir le hAirteagal 5. [Leasú 52]

2a.  I gcomhréir le hAirteagal 8, ní rachaidh méid iomlán an chistiúcháin i gcomhair gníomhaíochtaí tacaíochta i dtríú tíortha, nó i dtaca leo, faoin tsaoráid théamach thar 2 % den mhéid iomlán arna leithdháileadh ar an tsaoráid théamach faoi Airteagal 7(2)(b). [Leasú 53]

2b.  Maidir le méid iomlán an chistiúcháin i gcomhair gníomhaíochtaí tacaíochta i dtríú tíortha nó i dtaca leo faoi chláir na mBallstát i gcomhréir le hAirteagal 12, ní rachaidh sé thar, i gcás gach Ballstáit, 2 % den mhéid iomlán arna leithdháileadh ar an mBallstát sin i gcomhréir le hAirteagal 7(2)(a), Airteagal 10(1) agus Iarscríbhinn I. [Leasú 54]

3.  Ní bheidh na bearta seo a leanas incháilithe:

(a)  gníomhaíochtaí ar an leibhéal náisiúnta atá teoranta don ord poiblí a choinneáil, nó a bhaineann go príomha leis sin; [Leasú 55]

(b)  gníomhaíochtaí lena gcumhdaítear trealamh caighdeánach, modhanna taistil caighdeánacha, nó saoráidí caighdeánacha a cheannach agus a chothabháil ag na húdaráis forfheidhmithe dlí agus údaráis inniúla eile dá dtagraítear in Airteagal 87 CFAE.

(c)  gníomhaíochtaí a dhéantar chun críche míleata;

(d)  trealamh ar rialú custaim ceann dá chuspóirí trealamh arb é rialú custaim a phríomhchuspóir; [Leasú 56]

(e)  trealamh comhéigeantach, lena n‑áirítear armáin, armlón, pléascáin agus smachtíní círéibe, ach amháin le haghaidh oiliúna;

(f)  luach saothair agus airgead taispeána(30) d'fhaisneoirí lasmuigh de chreat gníomhaíochta EMPACT.

Maidir le gníomhaíochtaí neamh‑incháilithe dá dtagraítear sa mhír sin féadfar a mheas go bhfuil siad incháilithe i gcás éigeandála I gcás ina dtarlaíonn cás éigeandála, féadfar gníomhaíochtaí neamh-incháilithe dá dtagraítear i bpointí (a) agus (b) den chéad fhomhír a mheas mar ghníomhaíochtaí incháilithe. [Leasú 57]

Airteagal 5

Eintitis incháilithe

1.  Beidh na heintitis seo a leanas incháilithe:

(a)  eintitis dhlíthiúla atá bunaithe in aon cheann de na tíortha seo a leanas:

(i)  Ballstát, nó tír nó críoch thar lear atá bainteach leis an mBallstát sin;

(ii)  tríú tír atá liostaithe sa chlár faoi na coinníollacha a shonraítear ann tríú tír atá liostaithe sa chlár faoi na coinníollacha a shonraítear ann, faoi réir an choinníll go ndéanfaidh gach gníomhaíocht a dhéanfaidh an tríú tír sin, a tharlóidh sa tríú tír sin, nó i dtaca leis an tríú tír sin, na cearta agus na prionsabail a chumhdaítear i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais agus na mBallstát a urramú go hiomlán; [Leasú 58]

(b)  aon eintiteas dlíthiúil a bunaíodh faoi dhlí an Aontais nó faoi aon eagraíocht idirnáisiúnta aon eintiteas dlíthiúil a bunaíodh faoi dhlí an Aontais nó aon eagraíocht ábhartha idirnáisiúnta. [Leasú 59]

2.  Níl daoine nádúrtha incháilithe.

3.  Go heisceachtúil, tá eintitis dhlíthiúla atá bunaithe i dtríú tír incháilithe chun bheith rannpháirteach i gcás ina bhfuil sin riachtanach chun cuspóirí gníomhaíochta ar leith a bhaint amach Go heisceachtúil, tá eintitis dhlíthiúla atá bunaithe i dtríú tír incháilithe chun bheith rannpháirteach i gcás ina bhfuil sé sin riachtanach chun na cuspóirí atá le gníomhaíocht ar leith a bhaint amach, tar éis don Choimisiún an méid sin a fhormheas. [Leasú 60]

4.  Eintitis dhlíthiúla atá rannpháirteach i gcuibhreannais ina bhfuil dhá eintiteas neamhspleácha ar a laghad, atá bunaithe i mBallstáit éagsúla nó i dtíortha nó i gcríocha éagsúla thar lear atá bainteach leis na Ballstáit nó leis na tríú tíortha sin, tá siad incháilithe Is incháilithe iad eintitis dhlíthiúla atá rannpháirteach i gcuibhreannais ina bhfuil dhá eintiteas neamhspleácha ar a laghad, atá bunaithe i mBallstáit éagsúla nó i dtíortha nó i gcríocha éagsúla thar lear atá bainteach leis na Ballstáit sin. [Leasú 61]

CAIBIDIL II

CREAT AIRGEADAIS AGUS CUR CHUN FEIDHME

Roinn 1

Forálacha comhchoiteanna

Airteagal 6

Prionsabail ghinearálta

1.  Leis an tacaíocht a chuirfear ar fáil faoin Rialachán seo comhlánófar idirghabhálacha náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla agus leagfar béim ar bhreisluach a chur le cuspóirí an Rialachán seo Leis an tacaíocht a sholáthrófar faoin Rialachán seo, comhlánófar idirghabhálacha náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla, agus díreofar ar bhreisluach Eorpach a chur le cuspóirí an Rialacháin seo. [Leasú 62]

2.  Áiritheoidh an Coimisiún agus na Ballstáit go mbeidh an tacaíocht a chuirtear ar fáil faoin Rialachán seo agus a chuireann na Ballstáit ar fáil ag teacht le gníomhaíochtaí, beartais agus le tosaíochtaí ábhartha an Aontais agus go mbeidh sí comhlántach le hionstraimí eile de chuid an Aontais Áiritheoidh an Coimisiún agus na Ballstáit go mbeidh an tacaíocht a sholáthraítear faoin Rialachán seo agus a sholáthróidh na Ballstáit i gcomhréir le gníomhaíochtaí, beartais agus tosaíochtaí ábhartha an Aontais agus go mbeidh sí comhlántach le hionstraimí náisiúnta agus comhordaithe le hionstraimí eile de chuid an Aontais, go háirithe gníomhaíochtaí arna ndéanamh faoi chistí eile de chuid an Aontais. [Leasú 63]

3.  Déanfar an Ciste a chur chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte, dhíreach nó indíreach i gcomhréir le hAirteagal 62(1)(a), Airteagal 62(1)(b) agus Airteagal 62(1)(c) den Rialachán Airgeadais.

Airteagal 7

An buiséad

1.  Is é EUR 2 500 000 000 i bpraghsanna reatha a bheidh san imchlúdach airgeadais do chur chun feidhme na hionstraime don tréimhse 2021–2027 Is é EUR 2 209 725 000 i bpraghsanna 2018 (EUR 2 500 000 000 i bpraghsanna reatha) a bheidh san imchlúdach airgeadais do chur chun feidhme an Chiste don tréimhse 2021–2027. [Leasú 64]

2.  Úsáidfear an t‑imchlúdach airgeadais mar a leanas:

(a)  Déanfar EUR 1 500 000 000 a leithdháileadh ar na cláir a chuirfear chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte Déanfar EUR 1 325 835 000 i bpraghsanna 2018 (EUR 1 500 000 000 i bpraghsanna reatha) a leithdháileadh ar na cláir a chuirfear chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte. [Leasú 65]

(b)  Déanfar EUR 1 000 000 000 a leithdháileadh ar an tsaoráid théamach Déanfar EUR 883 890 000 i bpraghsanna 2018 (EUR 1 000 000 000 i bpraghsanna reatha) a leithdháileadh ar an tsaoráid théamach. [Leasú 66]

3.  Déanfar suas le 0,84 % den imchlúdach airgeadais a leithdháileadh ar an gcúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún chun an Ciste a chur chun feidhme.

Airteagal 8

Forálacha ginearálta maidir le cur i bhfeidhm na saoráide téamaí

1.  Déanfar an t‑imchlúdach airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 7(2)(b) a leithdháileadh ar bhealach solúbtha trí bhíthin na saoráide téamaí trí úsáid a bhaint as bainistíocht chomhroinnte, dhíreach nó indíreach mar a leagtar amach i gcláir oibre. Bainfear úsáid as cistiú ón tsaoráid théamach maidir lena comhpháirteanna:

(a)  gníomhaíochtaí sonracha;

(b)  gníomhaíochtaí Aontais agus

(c)  cúnamh éigeandála

Tabharfar tacaíocht don chúnamh teicniúil ar thionscnamh an Choimisiúin as imchlúdach airgeadais na saoráide téamaí.

2.  Bainfear úsáid as cistiú ón tsaoráid théamach chun aghaidh a thabhairt ar thosaíochtaí a bhfuil breisluach ard ó thaobh an Aontais ag baint leo nó chun freagairt do riachtanais phráinneacha, i gcomhréir le tosaíochtaí comhaontaithe an Aontais mar a shonraítear in Iarscríbhinn II Leis an gcistiú ón tsaoráid théamach, tabharfar aghaidh ar thosaíochtaí a bhfuil breisluach ard don Aontas ag baint leo nó chun freagairt do riachtanais phráinneacha, i gcomhréir le tosaíochtaí comhaontaithe an Aontais amhail mar a leagtar amach in Airteagal 3a, i gcás bearta sonracha amhail iad siúd a liostaítear in Iarscríbhinn III, nó chun tacú le bearta i gcomhréir le hAirteagal 19. A mhéid is féidir, is comhréireach leis na dúshláin agus na riachtanais a bheidh leithdháileadh acmhainní na saoráide téamaí ar na tosaíochtaí éagsúla chun a áirithiú gur féidir cuspóirí an Chiste a bhaint amach. [Leasú 67]

2a.  Déanfar an cistiú ón tsaoráid théamach a leithdháileadh mar a leanas:

(a)  10 % ar a laghad ar an gcuspóir sonrach dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 3(2);

(b)  10 % ar a laghad ar an gcuspóir sonrach dá dtagraítear i bpointe (b) d’Airteagal 3(2);

(c)  30 % ar a laghad ar an gcuspóir sonrach dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 3(2);

(d)  5 % ar a laghad ar an gcuspóir sonrach dá dtagraítear i bpointe (ca) d’Airteagal 3(2); [Leasú 68]

3.  Nuair a dheonófar cistiú ón tsaoráid théamach faoi bhainistíocht dhíreach nó indíreach ar na Ballstáit, áiritheofar nach ndéantar difear do thionscadail de thoradh tuairimí réasúnaithe ón gCoimisiún maidir le sárú faoi Airteagal 258 CFAE lena gcuirtear dlíthiúlacht agus rialtacht caiteachais nó feidhmíocht tionscadal i mbaol Nuair a dheonófar cistiú ón tsaoráid théamach ar na Ballstáit faoi bhainistíocht dhíreach nó neamhdhíreach, ní bheidh cistiú ar bith ar fáil do thionscadail, i gcás inarb ann d’fhianaise shoiléir go mbeadh amhras ann i dtaobh dhlíthiúlacht na dtionscadal sin, nó i dtaobh dhlíthiúlacht agus rialtacht an chistithe sin, nó i dtaobh fheidhmíocht na dtionscadal sin mar thoradh ar thuairim réasúnaithe arna heisiúint ag an gCoimisiún i ndáil le nós imeachta um shárú faoi Airteagal 258 CFAE. [Leasú 69]

4.  Nuair a dhéanfar cistiú ón tsaoráid théamach a chur chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte, déanfaidh an Coimisiún a mheasúnú, chun críocha Airteagal 18 agus Airteagal 19(2) de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán na bhForálacha Coiteanna] nach ndéantar difear do ghníomhaíochtaí atá beartaithe de thoradh tuairimí réasúnaithe ón gCoimisiún maidir le sárú faoi Airteagal 258 CFAE lena gcuirtear dlíthiúlacht agus rialtacht caiteachais nó feidhmíocht tionscadal i mbaol Nuair a dhéanfar cistiú ón tsaoráid théamach a chur chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte, áiritheoidh an Coimisiún, chun críocha Airteagal 18 agus Airteagal 19(2) de Rialachán (AE) Uimh. X [Rialachán na bhForálacha Coiteanna], nach mbeidh cistiú ar bith ar fáil do thionscadail, i gcás inarb ann d’fhianaise shoiléir go mbeadh amhras ann i dtaobh dhlíthiúlacht na dtionscadal sin, nó i dtaobh dhlíthiúlacht agus rialtacht an chistithe sin, nó i dtaobh fheidhmíocht na dtionscadal sin de thoradh tuairim réasúnaithe arna heisiúint ag an gCoimisiún i ndáil le nós imeachta um shárú faoi Airteagal 258 CFAE. [Leasú 70]

5.  Cinnfidh an Coimisiún an méid foriomlán a chuirfear ar fáil don tsaoráid théamach faoi leithreasuithe bliantúla bhuiséad an Aontais. Glacfaidh an Coimisiún cinntí airgeadais dá dtagraítear in Airteagal [110] den Rialachán Airgeadais don tsaoráid théamach ina sainaithneofar na cuspóirí agus na gníomhaíochtaí a mbeidh tacaíocht le tabhairt dóibh agus ina shonrófar na méideanna do gach ceann dá chomhpháirteanna dá dtagraítear i mír 1. Leagfar amach i gcinntí airgeadais, i gcás inarb infheidhme, an méid foriomlán arna chur i leataobh le haghaidh oibríochtaí measctha Cinnfidh an Coimisiún an méid foriomlán a chuirfear ar fáil don tsaoráid théamach faoi leithreasuithe bliantúla bhuiséad an Aontais. Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 28 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí chláir oibre, amhail dá dtagraítear in Airteagal 110 den Rialachán Airgeadais, a leagan síos don tsaoráid théamach ina sainaithneofar na cuspóirí agus na gníomhaíochtaí a mbeidh tacaíocht le tabhairt dóibh agus ina sonrófar na méideanna do gach ceann dá chomhpháirteanna amhail dá dtagraítear i mír 1. Sula nglacfar clár oibre, rachaidh an Coimisiún i gcomhairle le geallsealbhóirí ábhartha, lena n-áirítear eagraíochtaí na sochaí sibhialta. Leagfar amach le cláir oibre, i gcás inarb infheidhme, an méid foriomlán arna chur i leataobh le haghaidh oibríochtaí measctha. Chun a áirithiú go mbeidh acmhainní ar fáil go tráthúil, féadfaidh an Coimisiún clár oibre a ghlacadh ar leithligh le haghaidh cúnamh éigeandála. [Leasú 71]

6.  Tar éis dó an cinneadh airgeadais a ghlacadh dá dtagraítear i mír 3, féadfaidh an Coimisiún leasú a dhéanamh dá réir sin ar na cláir a chuirtear chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte I ndiaidh ghlacadh an chláir oibre amhail dá dtagraítear i mír 5, féadfaidh an Coimisiún leasú a dhéanamh dá réir sin ar na cláir a chuirtear chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte. [Leasú 72]

7.  Féadfaidh cinntí bliantúla nó ilbhliantúla a bheith sna cinntí airgeadais sin agus féadfar ceann amháin nó níos mó de chomhpháirteanna na saoráide téamaí a chumhdach leo Féadfaidh na cláir oibre sin a bheith ina gcláir bhliantúla nó ilbhliantúla agus féadfar ceann amháin nó níos mó de chomhpháirteanna na saoráide téamaí a chumhdach leo. [Leasú 73]

Roinn 2

Tacaíocht agus cur chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte

Airteagal 9

Raon feidhme

1.  Tá feidhm ag an roinn seo maidir leis an gcuid den imchlúdach airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 7(2)(a) agus leis na hacmhainní breise atá le cur chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte de réir chinneadh an Choimisiúin maidir leis an tsaoráid théamach dá dtagraítear in Airteagal 8.

2.  Déanfar tacaíocht faoin roinn seo a chur chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte i gcomhréir le hAirteagal 63 den Rialachán Airgeadais agus le Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán na bhForálacha Coiteanna].

Airteagal 10

Acmhainní buiséadacha

1.  Leithdháilfear na hacmhainní dá dtagraítear in Airteagal 7(2)(a) ar na cláir náisiúnta a chuirfidh na Ballstáit chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte (‘na cláir’) go táscach mar a leanas:

(a)  EUR 1 250 000 000 ar na Ballstáit i gcomhréir leis na critéir in Iarscríbhinn I;

(b)  EUR 250 000 000 ar na Ballstáit le haghaidh choigeartú na leithdháiltí ar na cláir dá dtagraítear in Airteagal 13(1).

2.  I gcás nach leithdháiltear an méid dá dtagraítear i mír 1(b), féadfar an fuílleach a chur leis an méid dá dtagraítear in Airteagal 7(2)(b).

Airteagal 11

Rátaí cómhaoinithe

1.  Ní sháróidh an ranníocaíocht ó bhuiséad an Aontais 75 % de chaiteachas incháilithe iomlán tionscadail.

2.  Féadfar an ranníocaíocht ó bhuiséad an Aontais a mhéadú go 90 % den chaiteachas incháilithe iomlán ar thionscadail a chuirfear chun feidhme faoi réir gníomhaíochtaí sonracha.

3.  Féadfar an ranníocaíocht ó bhuiséad an Aontais a mhéadú go 90 % den chaiteachas incháilithe iomlán ar na gníomhaíochtaí a liostaítear in Iarscríbhinn IV.

4.  Féadfar an ranníocaíocht ó bhuiséad an Aontais a mhéadú go 100 % den chaiteachas incháilithe iomlán ar thacaíocht oibriúcháin.

5.  Féadfar an ranníocaíocht ó bhuiséad an Aontais a mhéadú go 100 % den chaiteachas incháilithe iomlán ar chúnamh éigeandála.

5a.  Ar thionscnamh na mBallstát, féadfar an ranníocaíocht ó bhuiséad an Aontais a mhéadú go 100 % den chaiteachas incháilithe iomlán i gcomhair cúnamh teicniúil. [Leasú 74]

6.  Sa chinneadh ón gCoimisiún lena bhformheasfar clár, socrófar an ráta cómhaoinithe agus uasmhéid na tacaíochta ón gCiste seo le haghaidh na gcineálacha gníomhaíochta dá dtagraítear i mír 1 go mír 5.

7.  I gcás gach cuspóir sonrach, leagfar amach sa chinneadh ón gCoimisiún an gcuirfear an ráta cómhaoinithe le haghaidh gach cuspóir sonrach i bhfeidhm maidir leis an méid seo a leanas:

(a)  an ranníocaíocht iomlán, lena n‑áirítear ranníocaíochta poiblí agus príobháideacha; nó;

(b)  an ranníocaíocht phoiblí amháin.

Airteagal 12

Na cláir

1.  Áiritheoidh gach Ballstát go bhfuil na tosaíochtaí a dtugtar aghaidh orthu sna cláir aige comhsheasmhach le tosaíochtaí agus dúshláin an Aontais i réimse na slándála agus go bhfreagraíonn siad dóibh, agus go bhfuil siad i gcomhréir go hiomlán le acquis ábhartha an Aontais agus le tosaíochtaí comhaontaithe an Aontais. Agus na tosaíochtaí ina gcláir á sainaithint acu áiritheoidh na Ballstáit go dtabharfar aghaidh go leordhóthanach ar na bearta cur chun feidhme a leagtar amach in Iarscríbhinn II Áiritheoidh gach Ballstát agus an Coimisiún go mbeidh na tosaíochtaí a dtugtar aghaidh orthu sna cláir náisiúnta comhsheasmhach le tosaíochtaí agus dúshláin an Aontais i réimse na slándála agus go bhfreagróidh siad dóibh, agus go mbeidh siad i gcomhréir go hiomlán le acquis ábhartha an Aontais agus le tosaíochtaí comhaontaithe an Aontais. Agus na tosaíochtaí ina gcláir á sainaithint acu, áiritheoidh na Ballstáit go dtabharfar aghaidh go leormhaith ar na bearta cur chun feidhme amhail mar a leagtar amach in Airteagal 3a. [Leasú 75]

1a.  Agus measúnú á dhéanamh aige ar chláir náisiúnta na mBallstát, áiritheoidh an Coimisiún nach ndéanfar difear do na gníomhaíochtaí beartaithe le tuairim réasúnaithe a bheidh tugtha uaidh aige i dtaca le sárú faoi Airteagal 258 CFAE a bhaineann le dlíthiúlacht agus rialtacht an chaiteachais nó le déanamh na dtionscadal. [Leasú 76]

1b.  Déanfaidh na Ballstáit na hacmhainní dá gcláir náisiúnta a leithdháileadh mar a leanas:

(a)  10 % ar a laghad ar an gcuspóir sonrach dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 3(2);

(b)  10 % ar a laghad ar an gcuspóir sonrach dá dtagraítear i bpointe (b) d’Airteagal 3(2);

(c)  30 % ar a laghad ar an gcuspóir sonrach dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 3(2);

(d)  5 % ar a laghad ar an gcuspóir sonrach dá dtagraítear i bpointe (ca) d’Airteagal 3(2)(ca). [Leasú 77]

1c.  Maidir leis na Ballstáit sin ar mian leo maolú ar mhír 1b, cuirfidh siad an méid sin in iúl don Choimisiún dá réir agus déanfaidh siad measúnú, in éineacht leis an gCoimisiún, ar cé acu ba cheart nó nár cheart na céatadáin íosta sin a leasú mar gheall ar imthosca ar leith a dhéanann difear don tslándáil inmheánach. Déanfaidh an Coimisiún aon cheann de na leasuithe sin a fhormheas. [Leasú 78]

2.  Áiritheoidh an Coimisiún go mbeidh ról ag Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol), Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL) agus an Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí (EMCDDA) i bhforbairt na gclár ag céim luath, i dtaca lena réimsí inniúlachta. Go sonrach, rachaidh na Ballstáit i gcomhairle le Europol maidir le dearadh a mbeart go háirithe agus bearta timthrialla beartais an Aontais nó EMPACT nó bearta a chomhordaíonn an Tascfhórsa Comhpháirteach in aghaidh na Cibearchoireachta á gcur san áireamh acu ina gcláir. Sula gcuirfidh siad an oiliúint san áireamh ina gcuid clár, comhordóidh na Ballstáit le CEPOL chun forluití a sheachaint Áiritheoidh an Coimisiún go mbeidh Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol), Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust), Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (EPPO), Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA), Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF (eu-LISA), an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta (EBCGA), Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA) agus an Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí (EMCDDA) rannpháirteach i bhforbairt an chláir ón tús a mhéid a bhaineann lena réimsí inniúlachta. Go sonrach, rachaidh na Ballstáit i gcomhairle le Europol maidir le dearadh a ngníomhaíochtaí go háirithe agus gníomhaíochtaí timthrialla beartais an Aontais nó EMPACT nó gníomhaíochtaí arna gcomhordú ag an Tascfhórsa Comhpháirteach in aghaidh na Cibearchoireachta (J-CAT) á gcur san áireamh acu ina gcláir. Sula gcuirfidh siad oiliúint san áireamh ina gcuid clár, oibreoidh na Ballstáit i gcomhar le CEPOL chun forluití a sheachaint. Rachaidh na Ballstáit i gcomhairle le geallsealbhóirí ábhartha eile freisin, lena n-áirítear eagraíochtaí na sochaí sibhialta, maidir le beartú a ngníomhaíochtaí. [Leasú 79]

3.  Féadfaidh an Coimisiún ról a thabhairt do Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol), Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL) agus an Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí (EMCDDA), i gcás inarb iomchuí san fhaireachán agus sa mheastóireacht a shonraítear i Roinn 5 go háirithe d'fhonn a áirithiú go gcomhlíonfaidh na gníomhaíochtaí a chuirfear chun feidhme le tacaíocht ón gCiste acquis ábhartha agus tosaíochtaí comhaontaithe an Aontais I gcás inarb iomchuí, féadfaidh an Coimisiún na Gníomhaireachtaí dá dtagraítear i mír 2, an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí agus an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (MECS) a dhéanamh rannpháirteach sna cúraimí faireacháin agus meastóireachta amhail mar a shonraítear i Roinn 5 go háirithe d'fhonn a áirithiú go gcomhlíonfaidh na gníomhaíochtaí a chuirfear chun feidhme le tacaíocht ón gCiste, a thagann faoina sainordú, acquis ábhartha an Aontais agus tosaíochtaí comhaontaithe an Aontais. [Leasú 80]

4.  Féadfar uasmhéid 15 % de leithdháileadh cláir Ballstáit a úsáid chun trealamh a cheannach, le haghaidh modhanna iompair nó chun saoráidí a bhfuil ábharthacht slándála ag baint leo a thógáil. Féadfar an t‑uasmhéid seo a shárú i gcásanna cuí‑réasúnaithe agus sna cásanna sin amháin Féadfar uasmhéid 15 % de leithdháileadh cláir Ballstáit a úsáid chun trealamh a cheannach, le haghaidh modhanna iompair nó chun saoráidí atá ábhartha ó thaobh na slándála de a thógáil. Ní fhéadfar dul thar an uasmhéid sin ach amháin i gcásanna cuí-réasúnaithe agus i ndiaidh formheas a fháil ón gCoimisiún. [Leasú 81]

5.  Tabharfaidh na Ballstáit ina gcláir tosaíocht do dhul i ngleic leis an méid seo a leanas:

(a)  tosaíochtaí agus acquis an Aontais i réimse na slándála, malartú faisnéise agus idir-inoibritheacht córais teicneolaíochta faisnéise tosaíochtaí agus acquis an Aontais i réimse na slándála, go háirithe an comhordú agus an comhar idir údaráis forfheidhmithe dlí agus malartú éifeachtúil faisnéise ábhartha agus cruinne agus cur chun feidhme chomhpháirteanna an chreata d’idir-inoibritheacht chórais faisnéise AE; [Leasú 82]

(b)  moltaí a bhfuil impleachtaí airgeadais ag baint leo a dhéantar faoi chreat Rialachán (AE) Uimh. 1053/2013 maidir le sásra faireacháin agus meastóireachta i réimse an chomhair póilíneachta;

(c)  easnaimh thírshonracha a bhfuil impleachtaí airgeadais ag baint leo a shainaithnítear faoi chreat riachtanais oiliúna amhail moltaí an tSeimeastair Eorpaigh i réimse an éillithe.

6.  I gcás inarb iomchuí, déanfar an clár a leasú chun na moltaí dá dtagraítear i mír 5 a chur san áireamh. Ag brath ar thionchar an choigeartaithe, féadfaidh an Coimisiún an clár athbhreithnithe a fhormheas I gcás inar gá, leasófar an clár chun na moltaí dá dtagraítear i mír 5 a chur san áireamh maille leis an dul chun cinn i ndáil le gnóthú na ngarspriocanna agus na spriocanna arna measúnú sna tuarascálacha bliantúla ar fheidhmíocht amhail dá dtagraítear in Airteagal 26(2)(a). Ag brath ar thionchar an choigeartaithe, déanfaidh an Coimisiún an clár athbhreithnithe a fhormheas i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach in Airteagal 19 de Rialachán (AE) Uimh. X [Rialachán na bhForálacha Coiteanna]. [Leasú 83]

7.  Go háirithe saothróidh na Ballstáit na gníomhaíochtaí a liostaítear in Iarscríbhinn IV. Chun aghaidh a thabhairt ar imthosca gan choinne nó imthosca nua nó chun cur chun feidhme éifeachtach cistiúcháin a áirithiú, cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 28 chun leasú a dhéanamh ar Iarscríbhinn IV.

8.  Nuair a chinnfidh Ballstát tionscadail a chur chun feidhme i gcomhar le tríú tír nó sa tríú tír sin le tacaíocht an Chiste rachaidh an Ballstát lena mbaineann i gcomhairle leis an gCoimisiún sula gcuirfear tús leis an tionscadal Aon uair a chinnfidh Ballstát tionscadail a chur chun feidhme i dtríú tír, nó ina leith, amhail dá dtagraítear in Airteagal 5, le tacaíocht ón gCiste, rachaidh an Ballstát lena mbaineann i gcomhairle leis an gCoimisiún sula gcuirfear tús leis an tionscadal. Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar chomhlántacht agus comhleanúnachas na dtionscadal arna mbeartú le gníomhaíochtaí eile an Aontais agus na mBallstát, i ndáil leis an tríú tír lena mbaineann. Ina theannta sin, déanfaidh an Coimisiún comhréireacht na dtionscadal arna moladh leis na ceanglais um chearta bunúsacha dá dtagraítear in Airteagal 3(4) a dhearbháil. [Leasú 84]

9.  Bunófar clársceidealú dá dtagraítear in Airteagal 17(5) de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán na bhForálacha Coiteanna] ar na cineálacha idirghabhála a leagtar amach i dTábla 1 d'Iarscríbhinn VI I gcomhréir le hAirteagal 17 de Rialachán (AE) Uimh. X [Rialachán na bhForálacha Coiteanna], le gach clár, déanfar na cineálacha idirghabhála a leagan amach do gach cuspóir sonrach i gcomhréir le Tábla 1 d’Iarscríbhinn VI chomh maith le miondealú táscach ar na hacmhainní clársceidealaithe de réir chineál na hidirghabhála nó an réimse tacaíochta. [Leasú 85]

Airteagal 13

Athbhreithniú meántéarma

1.  In 2024 déanfaidh an Coimisiún an méid breise dá dtagraítear in Airteagal 10(1)(b) i gcomhréir leis na critéir dá dtagraítear i mír 2 d'Iarscríbhinn I a leithdháileadh ar chláir na mBallstát lena mbaineann. Beidh an cistiú éifeachtach maidir leis an tréimhse amhail ón mbliain féilire 2025 In 2024, tar éis Parlaimint na hEorpa a chur ar an eolas, déanfaidh an Coimisiún an méid breise dá dtagraítear in Airteagal 10(1)(b) a leithdháileadh ar chláir na mBallstát lena mbaineann i gcomhréir leis na critéir dá dtagraítear i mír 2 d'Iarscríbhinn I. Beidh an cistiú éifeachtach i gcás na tréimhse amhail ón mbliain féilire 2025. [Leasú 86]

2.  Mura gcumhdaítear 10 % de leithdháileadh tosaigh cláir dá dtagraítear in Airteagal 10(1)(a) trí bhíthin iarratais ar íocaíocht eatramhach i gcomhréir le hAirteagal 85 de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán na bhForálacha Coiteanna] ní bheidh an Ballstát i gceist incháilithe chun an leithdháileadh breise maidir leis an gclár dá dtagraítear i mír 1 a fháil Mura gcumhdaítear 30 % ar a laghad de leithdháileadh tosaigh cláir dá dtagraítear in Airteagal 10(1)(a) trí bhíthin iarratais ar íocaíocht eatramhach arna n-eisiúint i gcomhréir le hAirteagal 85 de Rialachán (AE) Uimh. X [Rialachán na bhForálacha Coiteanna] ní bheidh an Ballstát lena mbaineann incháilithe chun an leithdháileadh breise don chlár dá dtagraítear i mír 1 a fháil. [Leasú 87]

2a.   Ní bheidh feidhm ag mír 2 ach amháin má bhíonn an creat ábhartha rialála agus gníomhartha gaolmhara i bhfeidhm an 1 Eanáir 2022. [Leasú 160]

3.  Amhail ó 2025, i gcás inarb iomchuí sin, cuirfear san áireamh i leithdháileadh na gcistí ón tsaoráid théamach an dul chun cinn a dhéanfar maidir le garspriocanna an chreata feidhmíochta dá dtagraítear in Airteagal 12 de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán na bhForálacha Coiteanna] a ghnóthú agus maidir le laigí cur chun feidhme aitheanta Amhail ó 2025, i gcás inarb iomchuí sin, cuirfear san áireamh i leithdháileadh na gcistí ón tsaoráid théamach an dul chun cinn a dhéanfar maidir le garspriocanna an chreata feidhmíochta amhail dá dtagraítear in Airteagal 12 de Rialachán (AE) Uimh. X [Rialachán na bhForálacha Coiteanna] a ghnóthú agus maidir le laigí cur chun feidhme arna sainaithint. [Leasú 88]

Airteagal 14

Gníomhaíochtaí sonracha

1.  Is é atá i ngníomhaíochtaí sonracha tionscadail trasnáisiúnta nó náisiúnta i gcomhréir le cuspóirí an Rialacháin seo a d'fhéadfadh Ballstát amháin, roinnt Ballstát nó na Ballstáit uile leithdháileadh breise ina leith a fháil dá gcláir.

2.  Féadfaidh Ballstáit, de bhreis ar a leithdháileadh arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 10(1), cistiú a fháil do ghníomhaíochtaí sonracha, ar choinníoll go bhfuil sé curtha in iúl mar sin sa chlár agus go n‑úsáidfear é chun cur le cur chun feidhme chuspóirí an Rialacháin seo, lena n‑áirítear bagairtí nua atá ag teacht chun cinn.

3.  Ní úsáidfear an cistiú le haghaidh gníomhaíochtaí eile sa chlár ach amháin i gcúinsí a bhfuil údar cuí leo agus má dhéanann an Coimisiún iad a fhormheas trí bhíthin leasú ar an gclár oibre.

Airteagal 15

Tacaíocht oibriúcháin

1.  Tá tacaíocht oibriúcháin ina cuid de leithdháileadh Ballstáit is féidir a úsáid mar thacaíocht leis na húdaráis phoiblí atá freagrach as saothrú na gcúraimí agus na seirbhísí ar cuid de sheirbhís phoiblí don Aontas iad Tá tacaíocht oibriúcháin ina cuid de leithdháileadh Ballstáit is féidir a úsáid chun tacú leis na húdaráis phoiblí atá freagrach as na cúraimí agus na seirbhísí ar seirbhís phoiblí don Aontas iad sa mhéid is go rannchuidíonn siad le hardleibhéal slándála a áirithiú san Aontas ina iomláine a chur i gcrích. [Leasú 89]

2.  Féadfaidh Ballstát suas le 10 % den mhéid a leithdháilfear faoin gCiste ar a chlár oibre a úsáid chun tacaíocht oibriúcháin a mhaoiniú do na húdaráis phoiblí atá freagrach as na cúraimí agus na seirbhísí ar seirbhís phoiblí don Aontas iad a shaothrú Féadfaidh Ballstát suas le 20 % den mhéid a leithdháilfear faoin gCiste ar a chlár oibre a úsáid chun tacaíocht oibriúcháin a mhaoiniú do na húdaráis phoiblí atá freagrach as na cúraimí agus na seirbhísí ar seirbhís phoiblí don Aontas iad a chur i gcrích. [Leasú 90]

3.  Comhlíonfaidh Ballstát a bhaineann úsáid as tacaíocht oibriúcháin acquis an Aontais maidir leis an tslándáil.

4.  Léireoidh na Ballstáit sa chlár agus sna tuarascálacha bliantúla ar fheidhmíocht dá dtagraítear in Airteagal 26 an t‑údar atá le húsáid a bhaint as tacaíocht oibriúcháin chun cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach. Sula ndéanfaidh sé an clár a fhormheas, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an gcás bonnlíne sna Ballstáit a bhfuil curtha in iúl acu go bhfuil rún acu tacaíocht oibriúcháin a iarraidh, agus an fhaisnéis a chuirfidh na Ballstáit ar fáil mar aon le moltaí ó shásraí rialaithe cáilíochta agus meastóireachta amhail sásra meastóireachta Schengen agus sásraí rialaithe cáilíochta agus meastóireachta eile a chur san áireamh Léireoidh na Ballstáit sa chlár agus sna tuarascálacha bliantúla ar fheidhmíocht, amhail dá dtagraítear in Airteagal 26, an t-údar atá le feidhm a bhaint as tacaíocht oibriúcháin chun cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach. Sula ndéanfaidh sé an clár a fhormheas, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an gcás bonnlíne sna Ballstáit a bhfuil sé curtha in iúl acu go bhfuil rún acu tacaíocht oibriúcháin a iarraidh, agus an fhaisnéis a sholáthróidh na Ballstáit sin mar aon le moltaí ó shásraí rialaithe cáilíochta agus meastóireachta amhail: sásra meastóireachta Schengen, an measúnú riosca agus leochaileachta a rinne an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta (EBCGA), agus sásraí rialaithe cáilíochta agus meastóireachta eile á gcur san áireamh aige, de réir mar is infheidhme. [Leasú 91]

5.  Díreofar an tacaíocht oibriúcháin ar chúraimí agus seirbhísí sonracha mar a leagtar síos in Iarscríbhinn VII Díreofar an tacaíocht oibriúcháin ar ghníomhaíochtaí amhail mar a leagtar síos in Iarscríbhinn VII. [Leasú 92]

6.  Chun aghaidh a thabhairt ar imthosca gan choinne nó imthosca nua nó chun cur chun feidhme éifeachtach cistiúcháin a áirithiú, cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 28 chun leasú a dhéanamh ar na cúraimí agus seirbhísí sonracha in Iarscríbhinn VII.

Airteagal 15a

Infheictheacht, trédhearcacht agus cumarsáid

Déanfaidh faighteoirí maoiniúcháin ón Aontas na ceanglais maidir le hinfheictheacht, trédhearcacht agus cumarsáid a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. X [Rialachán na bhForálacha Coiteanna] a chomhlíonadh go hiomlán. [Leasú 93]

Roinn 3

Tacaíocht agus cur chun feidhme faoi bhainistíocht dhíreach agus indíreach

Airteagal 16

Raon feidhme

Cuirfidh an Coimisiún na hacmhainní sin chun feidhme go díreach i gcomhréir le pointe (a) d’Airteagal 62(1) den Rialachán Airgeadais nó go hindíreach i gcomhréir le pointe (c) den Airteagal sin.

Airteagal 17

Gníomhaíochtaí Aontais

1.  Is é atá i ngníomhaíochtaí Aontais tionscadail trasnáisiúnta nó tionscadail a bhfuil leas áirithe acu don Aontas i gcomhréir le cuspóirí an Rialacháin seo.

2.  Ar thionscnamh ón gCoimisiún, féadfar an Ciste a úsáid chun maoiniú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí Aontais a bhaineann le cuspóirí an Rialacháin seo dá dtagraítear in Airteagal 3 agus i gcomhréir le hIarscríbhinn III.

3.  Féadfar cistiú a sholáthar le gníomhaíochtaí Aontais, agus féadfaidh an cistiú sin bheith in aon cheann de na foirmeacha a leagtar síos sa Rialachán Airgeadais, go háirithe deontais, duaiseanna agus soláthar. Féadfar maoiniú i bhfoirm ionstraimí airgeadais laistigh d’oibríochtaí measctha a sholáthar freisin.

3a.  Féadfaidh gníomhaireachtaí díláraithe a bheith incháilithe freisin do chistiú atá ar fáil faoi chuimsiú ghníomhaíochtaí an Aontais chun tacú le gníomhaíochtaí trasnáisiúnta lena ngabhann breisluach Eorpach. [Leasú 94]

4.  Tabharfar agus bainisteofar deontais a chuirfear chun feidhme faoi bhainistíocht dhíreach i gcomhréir le Teideal VIII den Rialachán Airgeadais.

5.  Féadfaidh an coiste meastóireachta a dhéanfaidh measúnú ar na tograí bheith comhdhéanta de shaineolaithe seachtracha.

6.  Le ranníocaíochtaí le sásra árachais fhrithpháirtigh, féadfar an riosca a bhaineann le gnóthú na gcistí atá dlite ag faighteoirí a chumhdach agus measfar gur ráthaíocht leordhóthanach é faoin Rialachán Airgeadais. Beidh feidhm ag na forálacha atá leagtha síos in [Airteagal X] de Rialachán X [comharba an Rialacháin maidir leis an gCiste Ráthaíochta].

Airteagal 18

Oibríochtaí measctha

Cuirfear oibríochtaí measctha arna gcinneadh faoin gCiste seo chun feidhme i gcomhréir le Rialachán InvestEU(31) agus le Teideal X den Rialachán Airgeadais.

Airteagal 19

Cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún

Leis an gCiste féadfar tacú le bearta cúnaimh theicniúil arna gcur chun feidhme ar thionscnamh ón gCoimisiún, nó thar a cheann. Déanfar na bearta sin a mhaoiniú ar an ráta 100 % Leis an gCiste, féadfar tacú le bearta cúnaimh theicniúil arna gcur chun feidhme ar thionscnamh an Choimisiúin, nó thar a cheann. Féadfar na bearta sin, eadhon bearta ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchóireachta, meastóireachta, cumarsáide, lena n-áirítear cumarsáid chorparáideach faoi thosaíochtaí polaitiúla an Aontais i réimse na slándála, infheictheachta agus gach gníomhaíocht riaracháin agus cúnaimh theicniúil is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme agus, i gcás inarb iomchuí, bearta le tríú tíortha, a mhaoiniú de réir ráta 100 %. [Leasú 95]

Airteagal 20

Iniúchtaí

Iniúchtaí ar úsáid na ranníocaíochta ón Aontas arna ndéanamh ag daoine nó eintitis, lena n‑áirítear daoine nó eintitis nach bhfuil sainordú acu ó institiúidí nó ó chomhlachtaí de chuid an Aontais, sin é an bonn a bheidh leis an gcinnteacht fhoriomlán de bhun Airteagal 127 de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme i ndáil le buiséad ginearálta an Aontais].

Airteagal 21

Faisnéis, cumarsáid agus poiblíocht

1.  Tabharfaidh faighteoir cistithe ón Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón Aontas agus áiritheoidh sé infheictheacht an chistithe ón Aontas go háirithe nuair a bhíonn na bearta agus a dtorthaí á bpoibliú)trí fhaisnéis spriocdhírithe atá comhleanúnach, éifeachtach agus comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí éagsúla, lena n‑áirítear na meáin agus an pobal Déanfaidh faighteoir cistithe ón Aontas na gníomhaíochtaí agus a dtorthaí a chur chun cinn trí fhaisnéis spriocdhírithe atá comhleanúnach, éifeachtach agus fónta a sholáthar d'iliomad sainghrúpaí ábhartha, lena n-áirítear na meáin agus an pobal, sa teanga ábhartha. Chun infheictheacht cistiúcháin ón Aontas a áirithiú, déanfaidh faighteoirí cistiúcháin ón Aontas tagairt dá bhunús agus an ghníomhaíocht á craobhscaoileadh acu. Chuige sin, in aon teachtaireacht chun na meán nó chun an phobail i gcoitinne, áiritheoidh na faighteoirí go mbeidh suaitheantas an Aontais le sonrú uirthi agus go luafar go sainráite inti an tacaíocht airgeadais ón Aontas. [Leasú 96]

2.  Cuirfidh an Coimisiún chun feidhme bearta faisnéise agus cumarsáide a bhaineann leis an gCiste, agus lena bhearta agus torthaí. Leis na hacmhainní airgeadais arna leithdháileadh ar an gCiste seo, rannchuideofar freisin le cumarsáid chorparáideach faoi thosaíochtaí polaitiúla an Aontais, a fhad a bhaineann siad le cuspóirí an Rialacháin seo Chun an dream daoine is leithne agus is féidir a chur ar an eolas, déanfaidh an Coimisiún gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide a bhaineann leis an gCiste, agus le gníomhaíochtaí agus torthaí an Chiste, a chur chun feidhme. Go háirithe, foilseoidh an Coimisiún faisnéis i dtaca le forás chláir bhliantúla agus ilbhliantúla na saoráide téamaí. Ina theannta sin, déanfaidh an Coimisiún liosta na n-oibríochtaí arna roghnú le tacaíocht a fháil faoin tsaoráid théamach a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin a bhfuil teacht ag an bpobal air agus déanfaidh sé an liosta sin a thabhairt cothrom le dáta go rialta. Leis na hacmhainní airgeadais arna leithdháileadh ar an gCiste, rannchuideofar freisin le craobhscaoileadh, go mór mór craobhscaoileadh corparáideach, thosaíochtaí polaitiúla an Aontais, a mhéid a bhaineann na tosaíochtaí sin le cuspóirí an Rialacháin seo. [Leasú 97]

2a.  Déanfaidh an Coimisiún an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 2 a fhoilsiú i bhformáidí oscailte, inneall-inléite trínar féidir sonraí a rangú, a chuardach, a bhaint amach, a chur i gcomórtas agus a athúsáid, amhail mar a leagtar amach in Airteagal 5(1) de Threoir 2003/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(32). Beifear in ann na sonraí a rangú de réir an mhéid seo a leanas: tosaíocht, cuspóir sonrach, costas incháilithe iomlán na n-oibríochtaí, costas iomlán na dtionscadal, costas iomlán na nósanna imeachta soláthair, ainm an tairbhí agus ainm an chonraitheora. [Leasú 98]

Roinn 4

Tacaíocht agus cur chun feidhme faoi bhainistíocht dhíreach agus indíreach

Airteagal 22

Cúnamh éigeandála

1.  Leis an gCiste cuirfear cúnamh airgeadais ar fáil chun dul i ngleic le riachtanais phráinneacha shonracha i gcás éigeandála a thiocfaidh as teagmhas slándáilbhunaithe nó bagairt nua atá ag teacht chun cinn faoi raon feidhme an Rialacháin seo a mbeidh tionchar neamhfhabhrach shuntasach aici ar shlándáil na ndaoine i gceann amháin nó níos mó de na Ballstáit, nó a d'fhéadfadh an tionchar sin a bheith aici Féadfaidh an Coimisiún a chinneadh cúnamh airgeadais a sholáthar ón gCiste chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais phráinneacha agus shonracha i gcás staid éigeandála lena bhfuil údar cuí. Is féidir na staideanna sin a bheith mar thoradh ar theagmhas a bhaineann le slándáil, ar bhagairt nua atá ag teacht chun cinn nó ar leochaileacht a fionnadh le fíordheireanas faoi raon feidhme an Rialacháin seo ag a bhfuil tionchar suntasach neamhfhabhrach ar shlándáil na ndaoine, ar spásanna poiblí nó ar bhonneagar criticiúil i gceann amháin nó níos mó de na Ballstáit, nó a bhféadfadh an tionchar sin a bheith ag roinnt leis nó léi. Sna cásanna sin, cuirfidh sé Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas go tráthúil. [Leasú 99]

2.  Féadfaidh cúnamh éigeandála bheith i bhfoirm deontas a bhronnfar go díreach ar ghníomhaireachtaí díláraithe.

3.  Féadfar cúnamh éigeandála a leithdháileadh ar chláir na mBallstát de bhreis ar a leithdháileadh arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 10(1) ar choinníoll go mbeidh sé curtha in iúl amhlaidh sa chlár náisiúnta. Ní úsáidfear an cistiú seo le haghaidh gníomhaíochtaí eile sa chlár ach amháin i gcúinsí a bhfuil údar cuí leo agus má dhéanann an Coimisiún iad a fhormheas trí bhíthin leasú ar an gclár oibre.

4.  Tabharfar agus bainisteofar deontais a chuirfear chun feidhme faoi bhainistíocht dhíreach i gcomhréir le Teideal VIII den Rialachán Airgeadais.

4a.  I gcás inar gá chun an ghníomhaíocht a chur chun feidhme, féadfar a chumhdach le cúnamh éigeandála caiteachas arna thabhú roimh an dáta a thíolacfar an t-iarratas ar dheontas nó an iarraidh ar chúnamh, ach gan an dáta sin a bheith roimh an 1 Eanáir 2021. [Leasú 100]

Airteagal 23

Cistiú carnach, comhlántach agus comhcheangailte

1.  Féadfaidh gníomhaíocht a fuair ranníocaíocht faoin gCiste ranníocaíocht a fháil freisin ó aon chlár eile de chuid an Aontais, lena n‑áirítear Cistí faoi bhainistíocht chomhroinnte, ar choinníoll nach gcumhdaíonn na ranníocaíochtaí na costais chéanna. Beidh feidhm ag rialacha gach cláir de chuid an Aontais a dhéanann ranníocaíocht, maidir lena ranníocaíocht féin leis an mbeart. Ní rachaidh an cistiú carnach thar chostais incháilithe iomlána na gníomhaíochta agus féadfar an tacaíocht ó na cláir éagsúla de chuid an Aontais a ríomh ar bhonn pro-rata i gcomhréir leis na doiciméid lena leagtar amach na coinníollacha maidir le tacaíocht Féadfaidh oibríocht a fuair ranníocaíocht faoin gCiste ranníocaíocht a fháil freisin ó aon chlár eile de chuid an Aontais, lena n-áirítear Cistí faoi bhainistíocht chomhroinnte, ar choinníoll nach gcumhdaíonn na ranníocaíochtaí na costais chéanna. Beidh feidhm ag rialacha gach clár ranníocaíochta de chuid an Aontais maidir lena ranníocaíocht féin leis an ngníomhaíocht. Ní rachaidh an cistiú carnach thar chostais incháilithe iomlána na hoibríochta agus féadfar an tacaíocht ó na cláir éagsúla de chuid an Aontais a ríomh ar bhonn pro-rata i gcomhréir leis na doiciméid lena leagtar amach na coinníollacha maidir le tacaíocht. [Leasú 101]

2.  Seo a leanas gníomhaíochtaí a mbronntar dearbhú séala barr feabhais orthu, nó a chomhlíonann na coinníollacha carnacha, comparáideacha Maidir le hoibríochtaí a mbronntar dearbhú séala Barr Feabhais orthu, nó a chomhlíonann na coinníollacha carnacha, comparáideacha seo a leanas: [Leasú 102]

(a)  rinneadh measúnú orthu i nglao ar thograí faoin gCiste;

(b)  comhlíonann siad na ceanglais íosta cáilíochta a bhaineann leis an nglao sin ar thograí;

(c)  ní fhéadfar iad a chistiú faoin nglao sin ar thograí de dheasca srianta buiséadacha.

féadfaidh siad tacaíocht a fháil ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, ón gCiste Comhtháthaithe, ó Chiste Sóisialta na hEorpa+ nó ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe, i gcomhréir le mír 5 d’Airteagal 67 de Rialachán (AE) X [Rialachán na bhForálacha Coiteanna] agus Airteagal 8 de Rialachán (AE) X [maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air], ar choinníoll go bhfuil gníomhaíochtaí den sórt sin comhleanúnach le cuspóirí an chláir lena mbaineann. Beidh feidhm ag rialacha an Chiste lena gcuirtear tacaíocht ar fáil féadfaidh siad tacaíocht a fháil ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, ón gCiste Comhtháthaithe, ó Chiste Sóisialta na hEorpa+ nó ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe, i gcomhréir le mír 5 d’Airteagal 67 de Rialachán (AE) X [Rialachán na bhForálacha Coiteanna] agus Airteagal 8 de Rialachán (AE) X [an Comhbheartas Talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air], ar choinníoll go bhfuil na hoibríochtaí sin comhleanúnach le cuspóirí an chláir lena mbaineann. Beidh feidhm ag rialacha an Chiste lena dtugtar tacaíocht. [Leasú 103]

Roinn 5

Faireachán, Tuairisciú agus Meastóireacht

Fo-roinn 1

Forálacha coiteanna

Airteagal 24

Faireachán agus tuairisciú

1.  I gcomhréir leis na ceanglais tuairiscithe atá ar an gCoimisiún de bhun Airteagal 43(3)(h)(i)(iii) den Rialachán Airgeadais, cuirfidh sé faisnéis maidir le feidhmíocht i láthair Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle i gcomhréir le hIarscríbhinn V.

2.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 28 chun Iarscríbhinn V a leasú d’fhonn na hathruithe riachtanacha a dhéanamh ar an bhfaisnéis faoi fheidhmíocht atá le cur ar fáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

3.  Leagtar amach in Iarscríbhinn VIII na táscairí a úsáidfear le tuairisciú a dhéanamh ar dhul chun cinn an Chiste maidir le baint amach na gcuspóirí sonracha a leagtar amach in Airteagal 3. Maidir le táscairí aschuir, socrófar na bonnlínte ag nialas. Spriocanna carnacha a bheidh sna garspriocanna a shocraítear do 2024 agus sna spriocanna a shocraítear do 2029 Leagtar amach in Iarscríbhinn VIII na táscairí a úsáidfear chun tuairisciú a dhéanamh ar dhul chun cinn an Chiste maidir le baint amach na gcuspóirí sonracha a leagtar amach in Airteagal 3. I gcás táscairí aschuir, socrófar na bonnlínte ag nialas. Spriocanna carnacha a bheidh sna garspriocanna a shocrófar do 2024 agus sna spriocanna a shocrófar do 2029. Arna iarraidh sin dóibh, déanfaidh an Coimisiún na sonraí a bheidh faighte aige maidir leis na táscairí aschuir agus toraidh a chur ar fáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle. [Leasú 104]

4.  Leis an gcóras tuairiscithe feidhmíochta áiritheofar go mbaileofar na sonraí is gá chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme an chláir, go mbaileofar iad ar dhóigh atá éifeachtúil éifeachtach tráthúil. Chuige sin, forchuirfear ceanglais chomhréireacha tuairiscithe ar fhaighteoirí cistí ón Aontas agus, i gcás inarb ábhartha, ar na Ballstáit.

5.  Chun a áirithiú go measúnófar go héifeachtach dul chun cinn an Chiste i dtreo bhaint amach a chuspóirí, beidh sé de chumhacht ag an gCoimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 28, chun Iarscríbhinn VIII a leasú chun na táscairí a athbhreithniú nó a chomhlánú i gcás ina measfar gur gá, agus chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le forálacha maidir le creat faireacháin agus meastóireachta a bhunú, lena n‑áirítear faisnéis tionscadail a bheidh le cur ar fáil ag na Ballstáit Chun a áirithiú go ndéanfar measúnú éifeachtach ar dhul chun cinn an Chiste i ndáil lena chuid cuspóirí a ghnóthú, tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 28, chun Iarscríbhinn VIII a leasú chun na táscairí a athbhreithniú nó a chomhlánú i gcás inar gá agus chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le forálacha maidir le creat faireacháin agus meastóireachta a bhunú, lena n-áirítear i gcomhair faisnéis um thionscadail a bheidh le soláthar ag na Ballstáit. Cuirfear táscairí cáilíochtúla san áireamh i gcás an mheasúnaithe. [Leasú 105]

Airteagal 25

Meastóireacht

1.  Déanfaidh an Coimisiún meastóireacht mheántéarma agus meastóireacht shiarghabhálach ar an Rialachán seo, lena n‑áirítear na gníomhaíochtaí a chuirtear chun feidhme faoin gCiste seo. Faoin 31 Nollaig 2024, tíolacfaidh an Coimisiún meastóireacht mheántéarma ar an Rialachán seo. Sa mheastóireacht mheántéarma sin, scrúdófar éifeachtacht, éifeachtúlacht, ábharthacht agus comhleanúnachas an Chiste. Níos sonraí ná sin, áireofar inti measúnú ar an méid seo a leanas:

(a)  an dul chun cinn a bheidh déanta i ndáil le cuspóirí an Rialacháin seo a ghnóthú, agus an fhaisnéis ábhartha uile atá ar fáil cheana, go háirithe na tuarascálacha bliantúla ar fheidhmíocht dá dtagraítear in Airteagal 26 agus na táscairí aschuir agus toraidh a leagtar amach in Iarscríbhinn VIII, á cur san áireamh;

(b)  an breisluach Eorpach a ghabhann le gníomhaíochtaí agus le hoibríochtaí a chuirtear chun feidhme faoin gCiste seo;

(c)  a iomchuí atá na bearta cur chun feidhme a leagtar amach in Airteagal 3 a chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin slándála atá ann cheana agus orthu siúd atá ag teacht chun cinn;

(d)  tionchair fhadtéarmacha agus éifeachtaí inbhuanaitheachta an Chiste;

(e)  an chomhlántacht agus an comhleanúnachas idir na gníomhaíochtaí a dtugtar tacaíocht dóibh faoin gCiste seo agus an tacaíocht a sholáthraítear le cistí eile de chuid an Aontais.

Sa mheastóireacht mheántéarma éigeantach sin, cuirfear san áireamh torthaí na meastóireachta siarghabhálaí ar thionchar fadtéarmach na hiar-ionstraime i gcomhair tacaíocht airgeadais don tslándáil inmheánach don tréimhse 2014-2020, an Ciste Slándála Inmheánaí-Póilíneacht. De réir mar is iomchuí, beidh togra reachtach le haghaidh athbhreithniú ar an Rialachán seo ag gabháil leis an meastóireacht. [Leasú 106]

1a.  Faoin 31 Eanáir 2030, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht shiarghabhálach ar an Rialachán seo. Faoin dáta céanna, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil mheastóireachta, ina n-áiritheofar na gnéithe a liostaítear i mír 1, a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle. I dtaca leis sin, déanfar meastóireacht ar thionchair fhadtéarmacha na hionstraime d’fhonn fónamh do chinneadh maidir le hathnuachan nó modhnú a d’fhéadfaí a dhéanamh ar chiste iardain. [Leasú 107]

2.  Déanfar meastóireacht mheántéarmach shiarghabhálach go tráthúil chun cur leis an bpróiseas cinnteoireachta i gcomhréir leis an amlíne a leagtar amach in Airteagal 40 de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán na bhForálacha Coiteanna] Déanfar an mheastóireacht mheántéarma agus an mheastóireacht shiarghabhálach a chur fáil don phobal agus a thíolacadh don Pharlaimint gan mhoill chun trédhearcacht iomlán a áirithiú. Áiritheoidh an Coimisiún nach n-áireofar faisnéis sna meastóireachtaí a bhféadfadh a scaipeadh sin a bheith faoi deara gábh a bheith ann do shábháilteacht nó do phríobháideacht daoine aonair nó faoi deara oibríochtaí slándála a chur i mbaol. [Leasú 108]

Fo-roinn 2

Rialacha maidir le bainistíocht chomhroinnte

Airteagal 26

Tuarascálacha bliantúla ar fheidhmíocht

1.  Faoin 15 Feabhra 2023 agus faoin dáta céanna gach bliain ina dhiaidh sin go 2031 agus an bhliain sin san áireamh cuirfidh na Ballstáit an tuarascáil bhliantúil ar fheidhmíocht chuig an gCoimisiún dá dtagraítear in Airteagal 36(6) de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán na bhForálacha Coiteanna]. Leis an tuarascáil a thíolacfar in 2023 cumhdófar cur chun feidhme an chláir go dtí an 30 Meitheamh 2022 Faoin 15 Feabhra 2023 agus faoin dáta céanna gach bliain ina dhiaidh sin anuas go dtí 2031, agus an bhliain sin san áireamh, déanfaidh na Ballstáit an tuarascáil bhliantúil ar fheidhmíocht, amhail dá dtagraítear in Airteagal 36(6) de Rialachán (AE) Uimh. X [Rialachán na bhForálacha Coiteanna], a thíolacadh don Choimisiún. Leis an tuarascáil a thíolacfar in 2023, cumhdófar cur chun feidhme an chláir go dtí an 30 Meitheamh 2022. Déanfaidh na Ballstáit na tuarascálacha sin a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin tiomnaithe agus cuirfidh siad ar aghaidh iad chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle. [Leasú 109]

2.  Sa tuarascáil bhliantúil ar fheidhmíocht beidh go háirithe faisnéis maidir le:

(a)  an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme an chláir agus maidir le garscpriocanna agus spriocanna a bhaint amach agus na sonraí is déanaí mar a cheanglaítear le hAirteagal 37 de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán na bhForálacha Coiteanna];

(aa)  miondealú ar chuntais bhliantúla an chláir náisiúnta de réir aisghabhálacha, réamh-mhaoiniú tairbhithe deiridh agus caiteachas a tabhaíodh iarbhír; [Leasú 110]

(b)  aon saincheisteanna a dhéanann difear d'fheidhmíocht an chláir agus na bearta a rinneadh chun dul i ngleic leo aon saincheisteanna a dhéanann difear d'fheidhmíocht an chláir agus na gníomhaíochtaí a rinneadh chun aghaidh a thabhairt orthu, lena n-áirítear tuairimí réasúnaithe arna n-eisiúint ag an gCoimisiún i ndáil le nós imeachta um shárú faoi Airteagal 258; [Leasú 111]

(c)  an chomhlántacht idir na bearta a dtugtar tacaíocht dóibh leis an gCiste agus an tacaíocht a chuirtear ar fáil ó chistí Aontais eile, go háirithe bearta i dtríú tíortha nó maidir le tríú tíortha an chomhlántacht, an comhordú agus an comhleanúnachas idir na gníomhaíochtaí a dtugtar tacaíocht dóibh leis an gCiste agus an tacaíocht a sholáthraítear le cistí eile de chuid an Aontais, go háirithe iad siúd i dtríú tíortha nó i dtaca le tríú tíortha; [Leasú 112]

(d)  rannchuidiú an chláir le cur chun feidhme an acquis agus na bpleananna gníomhaíochta ábhartha de chuid an Aontais;

(da)  comhlíonadh na gceanglas um chearta bunúsacha; [Leasú 113]

(e)  cur chun feidhme gníomhaíochtaí cumarsáide agus infheictheachta;

(f)  comhlíonadh coinníollacha cumasaithe agus cur i bhfeidhm na gcoinníollacha sin i rith na clárthréimhse.

3.  Féadfaidh an Coimisiún barúlacha a thabhairt maidir leis an tuarascáil bhliantúil ar fheidhmíocht laistigh de dhá mhí ón dáta a fhaigheann sé an tuarascáil. I gcás nach gcuireann an Coimisiún barúlacha in iúl laistigh den spriocdháta sin, measfar gur glacadh leis na tuarascálacha.

3a.  An túisce a ghlacfar leo, déanfaidh an Coimisiún achoimrí ar na tuarascálacha bliantúla ar fheidhmíocht a chur ar fáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle agus foilseoidh sé ar shuíomh gréasáin tiomnaithe iad. Mura ndéanfaidh na Ballstáit é a chur ar aghaidh i gcomhréir le mír 1, déanfar téacs iomlán na dtuarascálacha bliantúla ar fheidhmíocht a chur ar fáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle arna iarraidh sin dóibh. [Leasú 114]

4.  Déanfaidh an Coimisiún, chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú le haghaidh chur chun feidhme an Airteagail seo, gníomh cur chun feidhme a ghlacadh lena mbunófar an teimpléad don tuarascáil bhliantúil ar fheidhmíocht. Glacfar an gníomh cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 29(2).

Airteagal 27

Faireachán agus tuairisciú

1.  Bunófar faireachán agus tuairisciú i gcomhréir le Teideal IV de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán na bhForálacha Coiteanna] ar chineálacha idirghabhála a leagtar amach i dTábla 1, i dTábla 2 agus i dTábla 3 in Iarscríbhinn VI. Chun aghaidh a thabhairt ar imthosca gan choinne nó imthosca nua nó chun cur chun feidhme éifeachtach cistiúcháin a áirithiú, cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh chun leasú a dhéanamh ar na cúraimí agus seirbhísí sonracha in Iarscríbhinn VI i gcomhréir le hAirteagal 28.

2.  Úsáidfear na táscairí i gcomhréir le hAirteagal 12(1), le hAirteagal 17 agus le hAirteagal 37 de Rialachán (AE) Uimh.[Rialachán na bhForálacha Coiteanna].

CAIBIDIL III

FORÁLACHA IDIRTHRÉIMHSEACHA AGUS DEIRIDH

Airteagal 28

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagail 12, 15, 24 agus 27 a thabhairt don Choimisiún go dtí an 31 Nollaig 2028 Maidir leis an gcumhacht chun gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear in Airteagail 8, 12, 15, 24 agus 27 a ghlacadh, tabharfar don Choimisiún í go dtí an 31 Nollaig 2028. [Leasú 115]

3.  Maidir leis an tarmligean cumhachta dá dtagraítear in Airteagail 12, 15, 24, agus 27, féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle an tarmligean sin a chúlghairm aon tráth. Leis an gcinneadh chun cúlghairm a dhéanamh, cuirfear deireadh le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis ar an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos faide anonn a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghnímh tharmligthe atá i bhfeidhm cheana Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle an tarmligean cumhachtaí dá dtagraítear in Airteagail 8, 12, 15, 24, agus 27 a chúlghairm tráth ar bith. Leis an gcinneadh chun cúlghairm a dhéanamh, cuirfear deireadh le tarmligean na cumhachta a shonraítear sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghnímh tharmligthe atá i bhfeidhm cheana. [Leasú 116]

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin le saineolaithe arna n‑ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra ina thaobh sin do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle an tráth céanna.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagail  12, 15, 24 agus 27 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagail 8, 12, 15, 24 agus 27 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de dhá mhí ón bhfógra a fháil ina leith, nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh sé curtha in iúl acu dís don Choimisiún nach ndéanfaidh siad agóid ina choinne. Cuirfear síneadh dhá mhí leis an tréimhse sin ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle. [Leasú 117]

Airteagal 29

Nós imeachta coiste

1.  Beidh an Coiste Comhordaithe um an gCiste Tearmainn agus Imirce, an Ciste Slándála Inmheánaí agus an Ionstraim um Bainistiú Teorainneacha agus um Víosaí ina chúnamh ag an gCoimisiún. Beidh an Coiste sin ina Choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

2.  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

3.  I gcás nach dtugann an coiste achomhairc tuairim uaidh, ní ghlacfaidh an Coimisiún an dréachtghníomh cur chun feidhme. Ní bheidh feidhm ag an méid sin maidir le gníomhartha dá dtagraítear in Airteagal 26(4) a ghlacadh.

Airteagal 30

Forálacha idirthréimhseacha

1.  Aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 513/2014, le héifeacht ón 1 Eanáir 2021.

2.  Gan dochar do mhír 1, ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do leanúnachas ná do mhodhnú na mbeart lena mbaineann, go dtí go gcuirfear clabhsúr orthu, faoin Ionstraim Phóilíneachta an Chiste Slándála Inmheánaí, agus beidh feidhm aige maidir leis na bearta lena mbaineann go dtí go gcuirfear clabhsúr orthu.

3.  Ina theannta sin, féadfaidh imchlúdach airgeadais an Chiste na speansais is gá maidir leis an gcúnamh teicniúil agus riaracháin a chumhdach chun an t‑aistriú idir an Ciste agus na bearta a glacadh faoina réamhtheachtaí, an Ionstraim Phóilíneachta an Chiste Slándála Inmheánaí a bhunaítear le Rialachán (AE) Uimh. 513/2014, a áirithiú.

Airteagal 31

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2021.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach sna Ballstáit i gcomhréir leis na Conarthaí.

Arna dhéanamh in/sa ...,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

IARSCRÍBHINN I

Critéir maidir le leithdháileadh cistí ar na cláir faoi bhainistíocht chomhroinnte

Leithdháilfear an t‑imchlúdach airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 10 ar chláir na mBallstát mar seo a leanas:

(1)  leithdháilfear méid seasta aonuaire EUR 5 000 000 ar gach Ballstát ag tús na clárthréimhse chun mais chriticiúil a áirithiú do gach clár agus chun riachtanais a chumhdach nach gcuirfí in iúl go díreach leis na critéir thíos;

(2)  leithdháilfear na hacmhainní atá fágtha de réir na gcritéar seo a leanas:

(a)  45 % i gcomhréir inbhéartach lena n‑olltáirgeacht intíre (caighdeán na cumhachta ceannaigh in aghaidh an áitritheora),

(b)  40 % i gcomhréir le méid a ndaonra,

(c)  15 % i gcomhréir le méid a gcríoch.

Bunófar an chéad leithdháileadh ar na sonraí staidrimh is déanaí a bheidh foilsithe ag an gCoimisiún (Eurostat) lena gcumhdófar an bhliain féilire díreach roimhe sin. Maidir leis an measúnú meántéarmach, is é a bheidh sna figiúirí tagartha na sonraí staidrimh is déanaí a bheidh curtha ar fáil ag an gCoimisiún (Eurostat) lena gcumhdófar an bhliain féilire roimhe sin agus a bheidh ar fáil tráth an mheasúnaithe mheántéarmaigh in 2024.

IARSCRÍBHINN II

Bearta cur chun feidhme

Rannchuideoidh an Ciste leis an sainchuspóir a leagtar amach in Airteagal 3(2)(a) trí dhíriú ar na bearta cur chun feidhme seo a leanas:

(a)  cur i bhfeidhm aonfhoirmeach acquis an Aontais maidir le slándáil lena dtacaítear le malartú faisnéise, mar shampla trí bhíthin Prüm, Taifead Ainmneacha Paisinéirí an Aontais (EU PNR) agus SIS II, lena n‑áirítear trí cur chun feidhme moltaí ó shásraí rialaithe cáilíochta agus meastóireachta amhail sásra meastóireachta Schengen agus sásraí rialaithe cáilíochta agus meastóireachta eile;

(b)  córais TF agus líonraí cumarsáide de chuid an Aontais a bhfuil ábharthacht slándála ag baint leo a chur ar bun, a chur in oiriúint agus a chothabháil, lena n‑áirítear a n‑idir-inoibritheacht, agus uirlisí iomchuí a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar bhearnaí a shainaithneofar;

(c)  úsáid ghníomhach a mhéadú i dtaca le huirlisí, córais agus bunachair shonraí an Aontais a bhfuil ábharthacht slándála ag baint leo, agus a áirithiú go bhfuil sonraí ar ardcháilíocht á soláthar dóibh;

(d)  tacú le bearta ábhartha náisiúnta, i gcás inarb ábhartha sin, chun na cuspóirí sonracha a leagtar amach in Airteagal 3(2)(a) a chur chun feidhme.

Rannchuideoidh an Ciste leis an sainchuspóir a leagtar amach in Airteagal 3(2)(b) trí dhíriú ar na bearta cur chun feidhme seo a leanas:

(a)  oibríochtaí forfheidhmithe dlí a mhéadú idir na Ballstáit, lena n‑áirítear, i gcás inarb iomchuí, le gníomhaithe ábhartha eile, go háirithe chun úsáid comhfhoirne imscrúdaithe, patróil chomhpháirteacha, deargthóir, faireachas discréideach agus sásraí eile don chomhar oibríochtúil a fheabhsú agus a éascú i gcomhthéacs thimthriall beartais an Aontais (EMPACT), agus béim ar leith á leagan ar oibríochtaí trasteorann;

(b)  comhordú agus comhar na n‑údarás forghníomhaithe dlí agus údaráis inniúla eile a mhéadú laistigh de na Ballstáit agus idir na Ballstát agus le gníomhaithe ábhartha eile, mar shampla trí líonraí d’aonaid speisialaithe náisiúnta, líonraí agus struchtúir comhair de chuid an Aontais, lárionaid de chuid an Aontas;

(c)  an comhar idirghníomhaireachta agus an comhar ar leibhéal an Aontais a fheabhsú idir na Ballstáit, nó idir na Ballstáit, ar thaobh amháin, agus na comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí ábhartha de chuid an Aontais, ar an taobh eile, chomh maith le feabhas a chur air ar an leibhéal náisiúnta i measc na n‑údarás náisiúnta i ngach Ballstát.

Rannchuideoidh an Ciste leis an sainchuspóir a leagtar amach in Airteagal 3(2)(c) trí dhíriú ar na bearta cur chun feidhme seo a leanas:

(a)  oiliúint i bhforfheidhmiú an dlí a mhéadú, chomh maith le cleachtaí, foghlaim fhrithpháirteach, cláir speisialaithe malartaithe agus comhroinnt dea-chleachtais, lena n‑áirítear i dtríú tíortha agus le tríú tíortha agus gníomhaithe ábhartha eile;

(b)  leas a bhaint as sineirgí trí acmhainní agus eolas a chomhroinnt idir na Ballstáit agus gníomhaithe ábhartha eile, lena n‑áirítear an tsochaí shibhialta trí bhíthin, mar shampla, lárionaid chomhpháirteacha barrfeabhais a chruthú, measúnuithe riosca comhpháirteacha a fhorbairt, nó lárionaid choiteanna tacaíochta oibríochtúla le haghaidh oibríochtaí arna gcur i gcrích go comhpháirteach;

(c)  bearta, coimircí, sásraí agus na dea-chleachtais a chur chun cinn agus a fhorbairt chun sainaithint luath, cosaint agus tacaíocht a thabhairt d’fhinnéithe, do sceithirí agus d’íospartaigh na coireachta agus, chuige sin, comhpháirtíochtaí a fhorbairt idir údaráis phoiblí agus gníomhaithe ábhartha eile;

(d)  trealamh ábhartha a fháil agus saoráidí speisialaithe oiliúna agus bonneagar riachtanach eile a bhfuil ábharthacht slándála ag baint leis a chur ar bun nó a uasghrádú chun ullmhacht, teacht aniar, feasacht an phobail agus freagairt leordhóthanach a mhéadú i dtaca le bagairtí slándála. [Leasú 119]

IARSCRÍBHINN III

Gníomhaíochtaí Samplaí de ghníomhaíochtaí incháilithe a gheobhaidh tacaíocht ón gCiste i gcomhréir le hAirteagal 4 [Leasú 120]

Féadfar, inter alia, an tacaíocht ón gCiste Slándála Inmheánaí a dhíriú ar na cineálacha gníomhaíochtaí seo a leanas: [Leasú 121]

–  córais agus líonraí TF a rannchuidíonn le gnóthú chuspóirí an Rialacháin seo, oiliúint ar úsáid na gcóras sin, idir-inoibritheacht agus cáilíocht sonraí na gcóras sin a thástáil agus a fheabhsú córais agus líonraí TF, trína rannchuidítear le gnóthú chuspóirí an Rialacháin seo, a chur ar bun, oiliúint ar úsáid na gcóras sin, idir-inoibritheacht, comhpháirteanna agus cáilíocht sonraí na gcóras sin a thástáil agus a fheabhsú; [Leasú 122]

–  faireachán ar an gcaoi a gcuirtear dlí an Aontais agus cuspóirí beartais an Aontais chun feidhme sna Ballstáit i réimse na gcóras faisnéise slándála faireachán ar chur chun feidhme dhlí an Aontais agus chuspóirí beartais an Aontais sna Ballstáit i réimse na gcóras faisnéise slándála, go háirithe cosaint sonraí, príobháideacht agus slándáil sonraí; [Leasú 123]

–  bearta de chuid EMPACT lena gcuirtear Timthriall Beartais an Aontais chun feidhme nó lena n‑éascaítear a chur chun feidhme;

–  tacaíocht do ghníomhaireachtaí díláraithe d’fhonn comhar a éascú le linn oibríochtaí trasteorann; [Leasú 124]

–  gníomhaíochtaí lena dtacaítear le freagairt éifeachtach chomhordaithe a thabhairt i gcásanna géarchéime trína nascfar le chéile na sainchumais, na lárionaid saineolais agus na lárionaid feasachta staide atá ann cheana de réir na hearnála, lena n‑áirítear iad siúd a bhaineann leis an tsláinte, leis an gcosaint shibhialta agus leis an sceimhlitheoireacht gníomhaíochtaí lena dtacaítear le freagairt éifeachtach agus chomhordaithe do chásanna géarchéime trína nascfar le chéile na sainchumais, na lárionaid saineolais agus na lárionaid feasachta staide atá ann cheana a bhaineann go sonrach le hearnálacha, lena n-áirítear iad siúd don tsláinte, don chosaint shibhialta, don sceimhlitheoireacht agus don chibearchoireacht; [Leasú 125]

–  gníomhaíochtaí trína bhforbraítear modhanna nuálacha nó a gcuirtear teicneolaíochtaí nua chun oibre a d’fhéadfaí a aistriú go Ballstáit eile, go háirithe tionscadail arb aidhm dóibh torthaí tionscadal taighde slándála atá cistithe ag an Aontas a thástáil agus a bhailíochtú;

–  gníomhaíochtaí trína gcuirtear chun cinn taighde agus malartú saineolais lena bhfeabhsaítear an tseasmhacht i gcoinne bagairtí atá ag teacht chun cinn lena n-áirítear gáinneáil trí bhealaí ar líne, bagairtí ilchineáil, agus bagairtí ceimiceacha, bitheolaíocha, raideolaíocha agus núicléacha. [Leasú 126]

–  gníomhaíochtaí agus líonraí pointí teagmhála náisiúnta lena n-éascaítear malartú trasteorann sonraí arna bhfáil ag córais faireachais, amhail grianghrafadáin agus braiteoirí eile, i gcumasc le halgartaim na hintleachta saorga, faoi réir coimircí stóinseacha, lena n-áirítear íoslaghdú sonraí, bailíocht roimh ré ó údarás breithiúnach, agus rochtain ar shásamh breithiúnach; [Leasú 127]

–  tacaíocht do líonraí téamacha nó trastéamacha d’aonaid speisialaithe náisiúnta chun feabhas a chur ar chómhuinín, ar mhalartú agus scaipeadh feasa ghnó, faisnéise, taithí agus na gcleachtas is fearr, ar chomhroinnt acmhainní agus saintaithí i lárionaid choiteanna barrfeabhais;

–  tacaíocht do thionscnaimh chun seirbhísí faisnéise na mBallstát a líonrú chun cultúr coiteann faisnéise a chothú, iontaoibh fhrithpháirteach agus malartú agus scaipeadh saineolais, faisnéise, taithí agus dea-chleachtais a fheabhsú; [Leasú 128]

–  oideachas agus oiliúint a chur ar bhaill foirne agus ar shaineolaithe na n‑údarás ábhartha forfheidhmithe dlí agus breithiúnach agus na ngníomhaireachtaí riaracháin ábhartha, agus riachtanais oibríochtúla agus anailís ar rioscaí á gcur san áireamh, bunaithe ar an Scéim Eorpach um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (LETS) agus i gcomhar le CEPOL agus, i gcás inarb infheidhme, leis an nGréasán Eorpach um Oiliúint Bhreithiúnach;

–  oideachas agus oiliúint a chur ar bhaill foirne agus ar shaineolaithe d’údaráis ábhartha forfheidhmithe dlí agus breithiúnach agus gníomhaireachtaí riaracháin ábhartha maidir le beartais choisc agus béim ar leith ar oiliúint um chearta bunúsacha, lena n-áirítear bearta chun ciníochas a bhrath agus a sheachaint, agus malartú dea-chleachtas; [Leasú 129]

–  comhar leis an earnáil phríobháideach chun an mhuinín a thógáil agus feabhas a chur ar an gcomhordú, ar an bpleanáil teagmhais agus ar mhalartú agus scaipeadh na faisnéise agus na gcleachtas is fearr i measc ghníomhaithe poiblí agus ghníomhaithe príobháideacha, lena n‑áirítear le linn spásanna poiblí agus bonneagar criticiúil a chosaint comhar leis an earnáil phríobháideach, go háirithe i réimse na cibearshlándála, chun iontaoibh a chothú agus chun feabhas a chur ar an gcomhordú, ar an bpleanáil theagmhasach agus ar mhalartú agus scaipeadh faisnéise agus dea-chleachtas i measc gníomhaithe poiblí agus gníomhaithe príobháideacha, lena n-áirítear bonneagar criticiúil a chosaint; [Leasú 130]

–  gníomhaíochtaí lena gcumasaítear pobail chun roinnt cineálacha cur chuige áitiúil agus beartais choisc a fhorbairt, agus gníomhaíochtaí múscailte feasachta i measc gheallsealbhóirí agus an phobail i gcoitinne maidir le beartais slándála an Aontais;

–  trealamh, modhanna iompair, córais chumarsáide agus áiseanna ríthábhachtacha a bhfuil ábharthacht slándála ag baint leo;

–  costas na mball foirne a bhfuil baint acu leis na gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ón gCiste nó le gníomhaíochtaí a bhfuil gá le rannpháirtíocht foirne ina leith ar chúiseanna teicniúla nó cúiseanna a bhaineann le slándáil.

IARSCRÍBHINN IV

Gníomhaíochtaí atá incháilithe le haghaidh cómhaoinithe do chómhaoiniú níos airde i gcomhréir le hAirteagal 11(2) agus Airteagal 12(6) hAirteagail 11(3) agus 12(7) [Leasú 131]

–  Tionscadail arb é is aidhm dóibh an radacú a chosc agus a throid Tionscadail arb é is aidhm dóibh antoisceachas an fhoréigin, lena n-áirítear radacú, éadulaingt agus idirdhealú, a chosc agus cur ina choinne, go háirithe bearta chun aghaidh a thabhairt ar na bunchúiseanna atá leo agus chun radacú a chosc i bpríosúin, agus tionscadail trína soláthraítear oiliúint shonrach i gcomhair údaráis forfheidhmithe dlí. [Leasú 132]

–  Tionscadail arb é is aidhm dóibh idir-inoibritheacht chórais TF agus líonraí cumarsáide a fheabhsú feabhas a chur ar idir-inoibritheacht chórais TF agus líonraí cumarsáide, sa mhéid go bhforáiltear amhlaidh faoi dhlí an Aontais nó faoi dhlí na mBallstát(33). [Leasú 133]

–  Tionscadail a bhfuil sé mar aidhm leo struchtúir sin na coireachta eagraithe atá mós contúirteach de réir EMPACT a chomhrac. [Leasú 134]

–  Tionscadail a bhfuil sé mar aidhm leo an chibearchoireacht a chosc agus a chomhrac, go háirithe teacht i dtír gnéasach ar leanaí ar líne, lena n-áirítear bearta chun ionsaithe ar chórais faisnéise agus ar bhonneagar criticiúil a chosc trí leochaileachtaí a bhrath agus a dhíbirt. [Leasú 135]

–  Tionscadail a bhfuil sé mar aidhm leo an gháinneáil trí bhealaí ar líne a chomhrac [Leasú 136]

IARSCRÍBHINN V

Croítháscairí feidhmíochta dá dtagraítear in Airteagal 24(1)

Cuspóir Sonrach 1: Malartú faisnéise a fheabhsú

(1)  An úsáid a bhaintear as sásraí malartaithe faisnéise an Aontais.

foinse sonraí: Europol, EU-LISA, an Chomhairle, Ballstáit

Cuspóir Sonrach 2: Comhar oibríochtúil méadaithe

(1)  Líon na ngníomhaíochtaí comhpháirteacha oibríochtúla a fhaigheann tacaíocht ón gCiste.

foinse sonraí: Europol, Eurojust, Ballstáit

(2)  Luach measta sócmhainní calctha, luach measta sócmhainní arna gcoigistiú le cabhair ón gCiste.

foinse sonraí: Ballstáit

(3)  Luach na n‑urghabhálacha drugaí neamhdhleathacha arna mbaint amach le comhar trasteorann idir gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí Luach urghabhálacha drugaí neamhdhleathacha, arm, táirgí fiadhúlra agus an gháinneáil ar earraí cultúrtha arna mbaint amach le comhar trasteorann idir gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí, arna gcur chun feidhme le tacaíocht ón gCiste. [Leasú 137]

foinse sonraí: Ballstáit, Tairbhithe deontais ghníomhaíochta an Aontais

(4)  An líon Moltaí Meastóireachta Schengen a mbeidh impleachtaí airgeadais ag baint leo i réimse na slándála a dtabharfar aghaidh orthu le tacaíocht ón gCiste, i gcomparáid le líon iomlán na moltaí a mbeidh impleachtaí airgeadais ag baint leo i réimse na slándála.

foinse sonraí: Ballstáit

Cuspóir Sonrach 3: Cumas neartaithe an choireacht a chomhrac agus a chosc

(5)  Líon na n‑oifigeach forfheidhmithe dlí a bhfuil oiliúint, cleachtaí, foghlaim fhrithpháirteach nó cláir speisialaithe malartaithe curtha i gcrích acu ar thopaicí trasteorann‑bhainteacha a cuireadh ar fáil le tacaíocht ón gCiste.

foinse sonraí: Ballstáit

(6)  Líon na mbonneagar criticiúil agus na spásanna poiblí a bhfuil feabhas curtha ar a gcosaint i gcoinne teagmhas a bhaineann leis an tslándáil le cabhair ón gCiste Líon na spásanna poiblí agus méid na mbonneagar criticiúil a bhfuil feabhas curtha ar a gcosaint ar theagmhais a bhaineann leis an tslándáil le cabhair ón gCiste. [Leasú 138]

foinse sonraí: Ballstáit

(7)  Líon na dtionscnamh chun cosc a chur ar an radacú a bhfuil an t‑antoisceachas foréigneach mar thoradh air.

foinse sonraí: An Líonra um Fheasacht ar an Radacú (RAN)

IARSCRÍBHINN VI

Cineálacha idirghabhála

TÁBLA 1: CÓID DO DHIMINSEAN AN RÉIMSE IDIRGHABHÁLA

1

TER-Comhrac i gcoinne Mhaoiniú na Sceimhlitheoireachta

2

TER-An radacú a chosc agus a chomhrac

3

TER-Cosaint agus teacht aniar spásanna poiblí agus spriocanna lagchosanta eile

4

TER-Cosaint agus teacht aniar an bhonneagair chriticiúil

5

TER-Ceimiceach Bitheolaíoch Radaighníomhach Núicléach

6

TER-Pléascáin

7

TER-Bainistíocht Géarchéime

8

TER-Eile

9

OC-Éilliú

10

OC- An Choireacht Gheilleagair agus Airgeadais

10a

OC - Sciúradh na bhfáltas ó choireacht [Leasú 139]

11

OC-Drugaí

12

OC-Gáinneáil ar airm thine

12a

An gháinneáil ar réada cultúrtha [Leasú 140]

12b

An gháinneáil ar speicis atá i mbaol [Leasú 141]

13

OC-Gáinneáil ar dhaoine

14

OC-Smuigleáil Imirceach

15

OC-An Choireacht Chomhshaoil

16

OC-An Choireacht Maoine Eagraithe

17

OC-Eile

18

CC-Cibearchoireacht - Eile

19

CC-Cibearchoireacht - Cosc

20

CC-Cibearchoireacht -Imscrúduithe a éascú

21

CC-Cibearchoireacht -Cúnamh d’íospartaigh

22

CC-Dúshaothrú Gnéasach Leanaí - Cosc

23

CC-Dúshaothrú Gnéasach Leanaí - Imscrúduithe a éascú

24

CC-Dúshaothrú Gnéasach Leanaí - Cúnamh d’íospartaigh

24a

CC - Dáileadh íomhánna de mhí-úsáid leanaí agus pornagrafaíochta leanaí [Leasú 142]

25

CC-Dúshaothrú Gnéasach Leanaí - Eile

26

CC-Eile

27

GEN‑Malartú faisnéise

28

GEN‑Comhar póilíneachta nó idirghníomhaireachta (custaim, gardaí teorann, seirbhísí faisnéise)

29

GEN‑Fóiréinsic

30

GEN‑Tacaíocht d’íospartaigh

31

GEN‑Tacaíocht oibriúcháin

32

TA-Cúnamh teicniúil - faisnéis agus cumarsáid

33

TA-Cúnamh teicniúil - ullmhúchán, cur chun feidhme, faireachán agus rialú

34

TA-Cúnamh teicniúil - meastóireacht agus staidéir, bailiú sonraí

35

TA-Cúnamh teicniúil - fothú acmhainneachta

TÁBLA 2: CÓID DO CHINEÁL AN DIMINSIN GHNÍOMHAÍOCHTA

1

Córais TF, idir-inoibritheacht, caighdeán sonraí, córais chumarsáide (gan trealamh san áireamh)

2

Líonraí, ionaid barrfeabhais, struchtúir comhair, gníomhaíochtaí agus oibríochtaí comhpháirteacha

3

Comhfhoirne Imscrúdaithe nó oibríochtaí comhpháirteacha eile

4

Saineolaithe a thabhairt ar iasacht nó a imscaradh

5

Oiliúint

6

Dea-chleachtais a mhalartú, ceardlanna, comhdhálacha, imeachtaí, feachtais ardaithe feasachta, gníomhaíochtaí cumarsáide

7

Staidéir, treoirthionscadail, measúnuithe riosca

8

Trealamh (curtha san áireamh agus an chaidhp 15 % á ríomh)

9

Modhanna iompair (curtha san áireamh agus an chaidhp 15 % á ríomh)

10

Foirgnimh, saoráidí (curtha san áireamh agus an chaidhp 15 % á ríomh)

11

Feidhmiú tionscadal taighde agus obair leantach eile

TÁBLA 3: CÓID DO DHIMINSEAN NA MÓDÚLACHTAÍ CUR CHUN FEIDHME

1

Comhar le tríú tíortha

2

Gníomhaíochtaí i dtríú tíortha

3

Cur chun feidhme moltaí meastóireachta Schengen i réimse an chomhair póilíneachta

4

Gníomhaíochtaí Sonracha (nach fios ag an gcéim clársceidealaithe)

5

Cúnamh Éigeandála (nach fios ag an gcéim clársceidealaithe)

6

Gníomhaíochtaí atá liostaithe in Iarscríbhinn IV

IARSCRÍBHINN VII

Gníomhaíochtaí atá incháilithe chun tacaíocht oibriúcháin a fháil

Faoin sainchuspóir malartú faisnéise a fheabhsú, cumhdófar an méid seo a leanas leis an tacaíocht oibriúcháin laistigh de na cláir:

–  cothabháil agus deasc chabhrach chórais TF an Aontais agus, i gcás inarb ábhartha, chórais náisiúnta TF a rannchuidíonn le gnóthú chuspóirí an Rialacháin seo.

–  costais a bhaineann le baill foirne a rannchuidíonn le gnóthú chuspóirí an Rialacháin seo

Faoin sainchuspóir comhar oibríochtúil méadaithe, cumhdófar an méid seo a leanas leis an tacaíocht oibriúcháin laistigh de na cláir náisiúnta:

–  trealamh teicniúil nó modhanna iompair a chothabháil a úsáidtear le haghaidh gníomhaíochtaí maidir le cosc, brath agus imscrúdú coireacht thromchúiseach agus eagraithe a bhfuil gné trasteorann ag baint léi.

–  costais a bhaineann le baill foirne a rannchuidíonn le gnóthú chuspóirí an Rialacháin seo

Faoin sainchuspóir cumas neartaithe an choireacht a chomhrac agus a chosc, cumhdófar an méid seo a leanas leis an tacaíocht oibriúcháin laistigh de na cláir náisiúnta:

–  trealamh teicniúil nó modhanna iompair a chothabháil a úsáidtear le haghaidh gníomhaíochtaí maidir le cosc, brath, agus imscrúdú coireacht thromchúiseach agus eagraithe a bhfuil gné trasteorann ag baint léi.

–  costais a bhaineann le baill foirne a rannchuidíonn le gnóthú chuspóirí an Rialacháin seo

Ní chumhdófar gníomhaíochtaí nach bhfuil incháilithe faoi Airteagal 4(3).

IARSCRÍBHINN VIII

Táscairí aschuir agus torthaí dá dtagraítear in Airteagal 24(3)

Cuspóir Sonrach 1: Malartú faisnéise a fheabhsú

(1)  Déanfar an úsáid a bhainfear as sásraí malartaithe faisnéise an Aontais a thomhas ar na bealaí seo a leanas:

(a)  líon na gcuardach a dhéanfar i gCóras Faisnéise Schengen (SIS) líon na bhfoláireamh a thabharfar isteach agus líon na gcuardach a dhéanfar i gCóras Faisnéise Schengen (CFS); [Leasú 143]

(b)  líon na gcuardach a dhéanfar sa chóras um malartú trasnáisiúnta sonraí fóiréinseacha (DNA, méarloirg, uimhirphlátaí) idir Ballstáit (córas uathoibrithe Prüm um malartú sonraí);

(c)  líon na dteachtaireachtaí arna malartú tríd an gCóras an Fheidhmchláir Líonra um Malartú Slán Faisnéise de chuid Europol (SIENA);

(d)  líon na gcuardach a dhéanfar sa Chóras Faisnéise Europol (EIS);

(e)  líon iomlán na bpaisinéirí a mbeidh sonraí a dTaifead Ainmneacha Paisinéirí (PNR) bailithe agus malartaithe;

(ea)  líon na gcuardach arna ndéanamh sa Chóras Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla do náisiúnaigh tríú tír (ECRIS-TCN). [Leasú 144]

foinse sonraí: Europol, EU-LISA, an Chomhairle, Ballstáit

(2)  Líon na nasc nua a rinneadh le tacaíocht ón gCiste idir bunachair shonraí a bhfuil ábharthacht slándála ag baint leo Líon na nasc nua a rinneadh, le tacaíocht ón gCiste, idir údaráis inniúla agus bunachair sonraí atá ábhartha ó thaobh na slándála de: [Leasú 145]

(a)  leis an Aontas agus, i gcás i gcás inarb ábhartha, le bunachair shonraí idirnáisiúnta;

(b)  laistigh den Bhallstát;

(c)  le Ballstát amháin eile nó níos mó;

(d)  le tríú tír amháin nó níos mó.

foinse sonraí: Ballstáit

(3)  Líon úsáideoirí gníomhacha uirlisí, córais agus bunachair shonraí malartaithe faisnéise an Aontais agus, i gcás inarb ábhartha, náisiúnta a bhfuil ábharthacht slándála ag baint leo agus a cuireadh ar fáil le tacaíocht ón gCiste, i gcomparáid le líon iomlán na n‑úsáideoirí.

foinse sonraí: Ballstáit

Cuspóir Sonrach 2: Comhar oibríochtúil méadaithe

(4)  Líon na ngníomhaíochtaí comhpháirteacha oibríochtúla a fhaigheann tacaíocht ón gCiste, lena n‑áirítear na Ballstáit agus na húdaráis rannpháirteacha, de réir réimse (an fhrithsceimhlitheoireacht, an choireacht eagraithe i gcoitinne, an choireacht eagraithe a bhaineann le harm tine, an chibearchoireacht, eile):

(a)  an líon comhfhoirne imscrúdaithe (JITanna);

(b)  líon tionscadal oibríochtúil an Ardáin Eorpaigh Ildisciplínigh i gCoinne Bagairtí Coiriúla (EMPACT);

(c)  gníomhaíochtaí comhpháirteacha eile.

foinse sonraí: Europol, Eurojust, Ballstáit

(5)  Rannpháirtíocht i líonraí trasnáisiúnta a fheidhmíonn le tacaíocht ón gCiste.

foinse sonraí: Ballstáit, tairbhithe deontais ghníomhaíochta an Aontais nó tairbhithe deontais de chuid EMAS

(6)  Luach measta sócmhainní calctha, luach measta sócmhainní arna gcoigistiú le cabhair ón gCiste.

foinse sonraí: Ballstáit

(7)  Luach na n‑urghabhálacha drugaí neamhdhleathacha arna mbaint amach le comhar trasteorann idir gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí Luach urghabhálacha drugaí neamhdhleathacha, arm, táirgí fiadhúlra agus an gháinneáil ar earraí cultúrtha arna mbaint amach le comhar trasteorann idir gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí. [Leasú 146]

foinse sonraí: Europol, Ballstáit, tairbhithe deontais ghníomhaíochta an Aontais [Leasú 147]

(8)  Líon na n‑aschur arna ngineadh le cabhair ón gCiste, mar shampla lámhleabhair maidir le dea-chleachtais, ceardlanna, freachnaimh choiteanna.

foinse sonraí: Tairbhithe deontais ghníomhaíochta an Aontais

(9)  An líon Moltaí Meastóireachta Schengen a mbeidh impleachtaí airgeadais ag baint leo i réimse na slándála a dtabharfar aghaidh orthu le tacaíocht ón gCiste, i gcomparáid de líon iomlán na moltaí a mbeidh impleachtaí airgeadais ag baint leo i réimse na slándála.

foinse sonraí: Ballstáit

Cuspóir Sonrach 3: Cumas neartaithe an choireacht a chomhrac agus a chosc

(10)  Líon na n‑oifigeach forfheidhmithe dlí a bhfuil oiliúint, cleachtaí, foghlaim fhrithpháirteach nó cláir speisialaithe malartaithe curtha i gcrích acu ar thopaicí trasteorann‑bhainteacha a cuireadh ar fáil le tacaíocht ón gCiste, de réir na réimsí seo a leanas:

(a)  an fhrithsceimhlitheoireacht;

(b)  an choireacht eagraithe;

(c)  an chibearchoireacht;

(d)  réimsí eile comhair oibríochtúil.

foinse sonraí: Na Ballstáit, Europol, ENISA [Leasú 148]

(11)  Líon na lámhleabhar maidir le dea-chleachtais agus teicnící imscrúdúcháin, nósanna imeachta oibríochta caighdeánacha agus uirlisí eile arna bhforbairt le tacaíocht ón gCiste mar thoradh ar idirghníomhú idir eagraíochtaí éagsúla ar fud an Aontais.

foinse sonraí: Ballstáit, tairbhithe deontais ghníomhaíochta an Aontais nó tairbhithe deontais de chuid EMAS

(12)  Líon íospartach na coireachta ar tugadh cúnamh dóibh le tacaíocht ón gCiste, de réir an chineáil coireachta (gáinneáil ar dhaoine, smuigleáil imirceach, an sceimhlitheoireacht, an choireacht thromchúiseach agus eagraithe, an chibearchoireacht, dúshaothrú gnéasach leanaí) Líon na n-íospartach coireachta ar tugadh cúnamh dóibh le tacaíocht ón gCiste, arna mhiondealú de réir an chineáil coireachta (gáinneáil ar dhaoine agus ar bhaill bheatha, smuigleáil imirceach, sceimhlitheoireacht, coireacht thromchúiseach eagraithe, cibearchoireacht, teacht i dtír gnéasach agus teacht i dtír gnéasach ar leanaí, céasadh nó íde atá mídhaonna nó táireach). [Leasú 149]

foinse sonraí: Ballstáit

(13)  Líon na mbonneagar criticiúil agus na spásanna poiblí a bhfuil feabhas curtha ar a gcosaint i gcoinne teagmhas a bhaineann leis an tslándáil le cabhair ón gCiste Líon na spásanna poiblí agus méid na mbonneagar criticiúil a bhfuil feabhas curtha ar a gcosaint ar theagmhais a bhaineann leis an tslándáil le cabhair ón gCiste. [Leasú 150]

foinse sonraí: Ballstáit

(14)  Líon na dtionscnamh chun cosc a chur ar an radacú a bhfuil an t‑antoisceachas foréigneach mar thoradh air:

(a)  líon na n‑amas ar shuíomh gréasáin an Líonra um Fheasacht ar an Radacú (RAN); [Leasú 151]

(b)  líon na rannpháirtithe i RAN de réir an chineáil saineolaí;

(c)  líon na gcuairteanna staidéir, na seisiún oiliúna, na gceardlann agus na seisiún comhairleoireachta arna gcur i gcrích sna Ballstáit i ndlúthchomhar leis na hÚdaráis náisiúnta de réir na dtairbhithe (údaráis forfheidhmithe dlí, eile) líon na gcuairteanna staidéir, na seisiún oiliúna, na gceardlann agus na seisiún comhairleoireachta arna gcur i gcrích sna Ballstáit i ndlúthchomhar leis na hÚdaráis náisiúnta arna mhiondealú de réir na dtairbhithe (údaráis forfheidhmithe dlí, eile) agus aiseolas ó na rannpháirtithe. [Leasú 152]

foinse sonraí: An Líonra um Fheasacht ar an Radacú (RAN) RAN, Ballstáit [Leasú 153]

(15)  Líon na gcomhpháirtíochtaí arna mbunú le tacaíocht ón gCiste agus a rannchuidíonn chun feabhas a chur ar thacaíocht d’fhinnéithe, do sceithirí agus d’íospartaigh na coireachta:

(a)  leis an earnáil phríobháideach;

(b)  leis an tsochaí shibhialta.

foinse sonraí: Ballstáit, tairbhithe deontais ghníomhaíochta an Aontais nó tairbhithe deontais de chuid EMAS

Cuspóir sonrach 3a: Cultúr coiteann faisnéise a fhorbairt:

(15a)  Líon na malartuithe idir na Ballstáit i réimse na faisnéise.

(15b)  Líon na n-oifigeach forfheidhmithe dlí agus faisnéise atá rannpháirteach in oiliúint, i gcleachtaí, i gcláir foghlama frithpháirtigh nó i gcláir speisialaithe malartaithe maidir le saincheisteanna trasteorann arna n-eagrú le tacaíocht ón gCiste.

foinse sonraí: Ballstáit [Leasú 154]

(1)
(2)
(3)Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 13 Márta 2019.
(4)COM(2015)0185 an 28 Aibreán 2015.
(5)Conclúidí ón gComhairle an 16 Meitheamh 2015 maidir le Straitéis athnuaite Slándála Inmheánaí don Aontas Eorpach 2015-2020.
(6)Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 9 Iúil 2015 faoin gClár Oibre Eorpach maidir leis an tSlándáil (2015/2697(RSP)).
(7)COM(2017)0794.
(8)Rialachán (AE) Uimh. 513/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh comhar póilíneachta, coireacht a chosc agus a chomhrac agus bainistíocht géarchéime lena n‑aisghairtear Cinneadh Uimh. 2007/125/CGB ón gComhairle (IO L 150, 20.5.2014, lch. 93).
(9)Rialachán (AE) Uimh. 1053/2013 ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear sásra meastóireachta agus faireacháin chun cur i bhfeidhm acquis Schengen a fhíorú agus lena n‑aisghairtear an Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 16 Meán Fómhair 1998 lena mbunaítear Buanchoiste um measúnú agus cur chun feidhme Schengen (IO L 295, 6.11.2013, lch. 27).
(10)Togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le buiséad an Aontais a chosaint i gcás easnaimh ghinearálaithe a mhéid a bhaineann leis an smacht reachta sna Ballstáit (COM(2018/0324).
(11)IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC
(12)Tagairt iomlán
(13)Tagairt iomlán Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an... /... lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, an Ciste Comhtháthaithe agus an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus rialacha airgeadais maidir leis na cistí sin agus maidir leis an gCiste Tearmainn agus Imirce, an Ciste Slándála Inmheánaí agus an Ionstraim um Bainistiú Teorainneacha agus um Viosaí (COM(2018)0375).
(14)Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle (IO L 248, 18.9.2013, lch. 1).
(15)Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2988/1995 an 18 Nollaig 1995 ón gComhairle maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.95, lch.1).
(16)Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún chun leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise agus neamhrialtachtaí eile (IO L 292, 15.11.1996, lch. 2).
(17)Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 2017 lena gcuirtear chun feidhme comhar feabhsaithe maidir le bunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (‘OIPE’) (IO L 283, 31.10.2017, lch. 1).
(18)Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 28.7.2017, lch. 29).
(19)Cinneadh 2013/755/AE ón gComhairle an 25 Samhain 2013 maidir le comhlachas na dtíortha agus na gcríoch thar lear leis an Aontas Eorpach (an Cinneadh maidir le Comhlachas Thar Lear) (IO L 344, 19.12.2013, lch. 1).
(20)COM(2017)0623.
(21)Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016; IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.
(22)Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).
(23)Rialachán ón gComhairle (AE, Euratom) Uimh XXX.
(24)Cinneadh 2009/902/CGB an 30 Samhain 2009 lena mbunaítear an Líonra Eorpach um Chosc na Coireachta (EUCPN) agus lena n‑aisghairtear Cinneadh 2001/427/CGB (IO L 321, 8.12.2009, lch. 44).
(25)Conclúidí Chomhairle na n‑Airí Ceartais agus Gnóthaí Baile, an 8 agus an 9 Samhain 2010.
(26)COM(2013)0172 lena mbunaítear Scéim Eorpach um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (LETS).
(27)Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL) agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin (IO L 319, 4.12.2015, lch. 1).
(28)Cinneadh Réime 2008/841/CGB ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair 2008 maidir leis an gcomhrac i gcoinne na coireachta eagraithe (IO L 300, 11.11.2008, lch. 42).
(29)Treoir (AE) 2017/541 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac, a chuirtear in ionad Chinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle (IO L 88, 31.3.2017, lch. 6).
(30)Is é atá in 'airgead taispeána' fíorairgead tirim' a thaispeántar mar chruthú ar leachtacht agus sócmhainneacht d'amhrastaigh nó do dhaoine eile a bhfuil faisnéis acu maidir le hinfhaighteacht nó seachadadh nó a ghníomhaíonn mar idirghabhálaithe, d'fhonn bréagcheannach a dhéanamh ar mhaithe le hamhrastaigh a ghabháil, ionaid táirgeachta neamhdhleathacha a shainaithint nó grúpa coireachta eagraithe a scor ar bhealach éigin eile.
(31)Tagairt iomlán.
(32)Treoir 2003/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Samhain 2003 maidir le faisnéis ón earnáil phoiblí a athúsáid (IO L 345, 31.12.2003, lch. 90).
(33)I gcomhréir leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le córais faisnéise níos láidre agus níos cliste do theorainneacha agus don tslándáil COM(2016)0205.

An nuashonrú is déanaí: 25 Márta 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais