Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0250(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0115/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0115/2019

Rasprave :

PV 12/03/2019 - 28
CRE 12/03/2019 - 28

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0177

Usvojeni tekstovi
PDF 399kWORD 109k
Srijeda, 13. ožujka 2019. - Strasbourg
Uspostava Fonda za unutarnju sigurnost ***I
P8_TA(2019)0177A8-0115/2019
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost (COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0472),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 82. stavak 1., članak 84. i članak 87. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0267/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za proračune (A8-0115/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. ožujka 2019. radi donošenja Uredbe (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost
P8_TC1-COD(2018)0250

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 82. stavak 1., članak 84. i članak 87. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija(2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(3),

budući da:

(1)  Osiguravanje unutarnje sigurnosti, koje je Iako je nacionalna sigurnost u isključivoj nadležnosti država članica, za jamčenje te sigurnosti potrebne su suradnja i koordinacija na razini Unije. Unutarnja sigurnost zajednički je pothvat institucija kojem institucije EU-a, relevantnih agencija relevantne agencije Unije i država članica države članice, uz pomoć privatnog sektora i civilnog društva, trebaju zajednički doprinijeti. Za razdoblje od 2015. do 2020. Komisija, Vijeće Europske unije i Europski parlament definirali su zajedničke prioritete koji su utvrđeni u Europskom programu sigurnosti iz travnja 2015.(4), koje je Vijeće ponovno potvrdilo u obnovljenoj strategiji unutarnje sigurnosti iz lipnja 2015.(5), a Europski parlament u svojoj Rezoluciji iz srpnja 2015.(6) Tom zajedničkom strategijom nastojao se osigurati strateški okvir za aktivnosti na razini Unije , posebno u području unutarnje sigurnosti pogledu sprečavanja i suzbijanja terorizma te sprječavanja radikalizacije, uključujući radikalizaciju na internetu, nasilni ekstremizam, netoleranciju i određeni su glavni prioriteti za djelovanje u razdoblju od 2015. do 2020., posebno u pogledu suzbijanja terorizma i sprječavanja radikalizacije, diskriminaciju te sprječavanja organiziranog kriminala i borbe protiv kiberkriminaliteta, kako bi se osigurao učinkovit odgovor Unije na sigurnosne prijetnje. [Am. 1]

(2)  U Rimskoj deklaraciji, koja je potpisana 25. rujna ožujka 2017., čelnici 27 država članica, Europsko vijeće, Europski parlament i Europska komisija potvrdili su svoju odlučnost da osiguraju zaštićenu i sigurnu Europu i izgrade Uniju u kojoj se svi građani osjećaju sigurnima i mogu se slobodno kretati, u kojoj su vanjske granice zaštićene, koja ima učinkovitu, odgovornu i održivu migracijsku politiku, u kojoj se poštuju međunarodne norme i Europu koja je odlučna boriti se protiv terorizma i teškog i organiziranog kriminala. [Am. 2]

(3)  Europsko vijeće na sastanku 15. prosinca 2016. pozvalo je na provođenje daljnjih aktivnosti usmjerenih na postizanje interoperabilnosti informacijskih sustava i baza podataka EU-a. Europsko vijeće od 23. lipnja 2017. istaknulo je potrebu za poboljšanjem interoperabilnosti baza podataka, a Komisija je 12. prosinca 2017. donijela prijedlog Uredbe o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (policijska i pravosudna suradnja, azil i migracije)(7).

(4)  Cilj Unije koji se odnosi na osiguranje visoke razine sigurnosti na području slobode, sigurnosti i pravde na temelju članka 67. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) trebao bi se ostvariti, među ostalim, mjerama za sprečavanje i suzbijanje kriminala kao i mjerama za koordinaciju i suradnju među tijelima kaznenog progona i drugim nacionalnim tijelima država članica, uključujući s relevantnim agencijama i drugim relevantnim tijelima Unije i s relevantnim trećim zemljama i međunarodnim organizacijama.

(5)  Kako bi se mogao ostvariti taj cilj, na razini Unije trebalo bi poduzeti djelovanja za zaštitu građana, javnih prostora i robe ključne infrastrukture od sve većih transnacionalnih prijetnji te za podupiranje aktivnosti nadležnih tijela država članica. Terorizam, teški i organizirani kriminal, putujući kriminal, nezakonita trgovina oružjem i drogom, korupcija, pranje novca, kiberkriminalitet, trgovanje ljudima spolno iskorištavanje, uključujući spolno iskorištavanje djece, hibridne prijetnje te kemijske, biološke, radioaktivne i oružjem nuklearne prijetnje, trgovanje ljudima, među ostalim, i dalje ugrožavaju unutarnju sigurnost i unutarnje tržište Unije. [Am. 3]

(5a)  Fond bi trebao pružati financijsku potporu za rješavanje novih izazova koje predstavlja znatno povećanje određenih vrsta kaznenih djela, kao što su prijevara u vezi s plaćanjima, seksualno iskorištavanje djece i nezakonita trgovina oružjem, koja se posljednjih godina događaju na internetu („kaznena djela omogućena kibertehnologijama”). [Am. 4]

(6)  Financiranje iz proračuna Unije trebalo bi se usmjeriti na aktivnosti u kojima intervencija Unije, u usporedbi s djelovanjem samih država članica, može donijeti dodanu vrijednost. U skladu s člankom 84. i člankom 87. stavkom 2. UFEU-a, financiranjem bi se trebale podupirati mjere za promicanje i podupiranje djelovanja država članica u području sprječavanja kriminala, zajedničkog osposobljavanja i u području policijske i pravosudne suradnje svih nadležnih tijela država članica i agencija Unije, posebno u pogledu razmjene informacija, povećane operativne suradnje i podupiranja napora za jačanje sposobnosti za suzbijanje i sprječavanje kriminala. Sredstvima iz Fonda ne bi se trebali podupirati operativni troškovi i aktivnosti povezane s bitnim funkcijama država članica koje se odnose na održavanje zakona i reda i zaštitu unutarnje i nacionalne sigurnosti kako je navedeno u članku 72. UFEU-a. [Am. 5]

(7)  U cilju očuvanja integriteta schengenskog područja i cijelog prostora unutarnjeg tržišta Unije te jačanja njegovog funkcioniranja, države članice od 6. travnja 2017. moraju obavljati sustavne provjere građana EU-a koji prelaze vanjske granice EU-a u odgovarajućim bazama podataka. Nadalje, Komisija je izdala preporuku državama članicama da bolje iskoriste policijske provjere i prekograničnu suradnju. Solidarnost među državama članicama, jasna podjela zadaća, poštovanje temeljnih prava i sloboda te vladavine prava, snažna usmjerenost na globalnu perspektivu i nužna usklađenost s vanjskom dimenzijom sigurnosti trebala bi biti ključna načela na kojima se temelje aktivnosti Unije i država članica usmjerene na razvoj učinkovite i istinske sigurnosne unije. [Am. 6]

(8)  Kako bi države članice mogle pridonijeti razvoju i provedbi učinkovite i istinske sigurnosne unije čiji je cilj osigurati visoku razinu unutarnje sigurnosti diljem Europske unije, trebalo bi im pružiti odgovarajuću financijsku potporu Unije uspostavom Fonda za unutarnju sigurnosti i upravljanjem njime („Fond”).

(9)  Fond bi trebalo provoditi potpuno u skladu s vrijednostima iz članka 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), pravima i načelima iz Povelje Europske unije o temeljnim pravima i međunarodnim obvezama Unije u pogledu ljudskih prava. Konkretno, ovom se Uredbom nastoji osigurati puno poštovanje temeljnih prava, kao što su pravo na ljudsko dostojanstvo, pravo na život, zabrana mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, pravo na zaštitu osobnih podataka, prava djeteta i pravo na djelotvoran pravni lijek. Njome se također nastoji promicati primjena načela nediskriminacije. [Am. 7]

(10)  U skladu s člankom 3. UEU-a, Fondom bi se trebale podupirati aktivnosti kojima se osigurava zaštita djece od nasilja, zlostavljanja, iskorištavanja i zanemarivanja. Fondom bi se trebale podupirati i mjere zaštite i pomoći za djecu svjedoke i žrtve, posebno one koji su bez pratnje ili im je iz drugih razloga potrebno starateljstvo.

(10a)  Podizanje razine osviještenosti osoblja za provedbu zakona u pitanjima povezanima sa svim oblicima rasizma, uključujući antisemitizam i antiromizam, ključni je čimbenik uspjeha unutarnje sigurnosti. Stoga bi područjem primjene fonda trebalo obuhvatiti mjere osposobljavanja i obrazovanja dionika u području podizanja razine osviještenosti u svrhu povećanja kapaciteta izgradnje povjerenja na lokalnoj razini. [Am. 8]

(11)  U skladu sa zajedničkim prioritetima utvrđenima na razini EU-a za osiguranje visoke razine sigurnosti u Uniji, sredstvima iz Fonda podupirat će se djelovanja za uklanjanje glavnih sigurnosnih prijetnji, a posebno za sprečavanje i suzbijanje terorizma i radikalizacije nasilnog ekstremizma, teškog uključujući radikalizaciju, netoleranciju i organiziranog kriminala diskriminaciju, teški i kiberkriminaliteta organizirani kriminal i kiberkriminalitet, kao i za pomaganje žrtvama zločina i njihovu zaštitu te zaštitu ključne infrastrukture. Fondom će se osigurati spremnost Unije i država članica za uklanjanje prijetnji koje se razvijaju i novonastalih prijetnji, kao što su nezakonito trgovanje, uključujući na internetu, hibridne prijetnje te kemijske, biološke, radioaktivne i nuklearne prijetnje, u cilju provedbe istinske sigurnosne unije. To bi se trebalo ostvarivati s pomoću financijske pomoći za podupiranje bolje razmjene informacija, povećanje operativne suradnje i poboljšanje nacionalnih i zajedničkih sposobnosti. [Am. 9]

(12)  Unutar sveobuhvatnog okvira Fonda, financijskom pomoći koja se pruža iz Fonda posebno bi se trebale trebali podupirati razmjena informacija i pristup informacijama te policijska i pravosudna suradnja i prevencija u području organiziranog kriminala, nezakonitog trgovanja oružjem, korupcije, pranja novca, trgovanja drogom, ekoloških zločina, razmjene informacija i pristupa informacijama, terorizma, trgovanja ljudima terorizma, trgovanja ljudima, iskorištavanja izbjeglica i nezakonitih migranata, ozbiljnog iskorištavanja nezakonitog useljavanja na radnom mjestu, spolnog iskorištavanja i zlostavljanja, uključujući djece i žena, distribucije slika zlostavljanja djece i dječje pornografije i kiberkriminaliteta. Fondom bi se trebala podupirati i zaštita ljudi, javnih prostora i kritične infrastrukture od sigurnosnih incidenata i djelotvorno upravljanje rizicima povezanima sa sigurnošću i krizama, uključujući zajedničkim osposobljavanjem, razvojem zajedničkih politika (strategija, ciklusa politika, programa i akcijskih planova), zakonodavstva i praktične suradnje. [Am. 10]

(12a)  Fond bi trebao pružati pomoć tijelima za provedbu zakona neovisno o njihovoj organizacijskoj strukturi u skladu s nacionalnim pravom. Stoga bi mjere koje uključuju vojne snage zadužene za obavljanje zadaća unutarnje sigurnosti također trebale biti prihvatljive za potporu iz Fonda u mjeri u kojoj one služe za doprinos postizanju posebnih ciljeva Fonda. U izvanrednim situacijama i kako bi se riješili i spriječili ozbiljni rizici za javnu sigurnost, uključujući i posljedice terorističkog napada, djelovanje vojnih snaga unutar državnog područja države članice trebalo bi biti prihvatljivo za potporu iz Fonda. Aktivnosti očuvanja mira ili obrane izvan državnog područja države članice ne bi se trebale ni u kojem slučaju izvršavati uz pomoć iz Fonda. [Am. 11]

(13)  Fond bi se trebao temeljiti na rezultatima i ulaganjima njegovih prethodnika: programa „Sprječavanje i suzbijanje organiziranog kriminala” (ISEC) i programa „Sprečavanje, pripravnost i upravljanje posljedicama terorizma i drugim rizicima povezanima sa sigurnošću” (CIPS) u razdoblju 2007. – 2013. te instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama u okviru Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje 2014. – 2020. koji je uspostavljen Uredbom (EU) br. 513/2014 Europskog parlamenta i Vijeća(8), i trebalo bi ga proširiti kako bi se uzele u obzir promjene.

(14)  Trebalo bi u najvećoj mogućoj mjeri povećati učinak financiranja Unije iskorištavanjem, udruživanjem i poticanjem javnih i privatnih financijskih sredstava. Fondom bi se trebalo promicati i poticati aktivno i smisleno sudjelovanje i uključenost civilnog društva, uključujući nevladinih organizacija, te europskog industrijskog sektora u razvoju i provedbi sigurnosne politike, posebice u pogledu kibersigurnosti, uključujući, prema potrebi, uz sudjelovanje drugih mjerodavnih dionika, agencija Unije i ostalih tijela Unije, trećih zemalja i međunarodnih organizacija u pogledu cilja Fonda. Međutim, trebalo bi osigurati da se potpora iz Fonda ne upotrebljava za delegiranje statutarnih ili javnih zadaća privatnim subjektima. [Am. 12]

(15)  Unutar sveobuhvatnog okvira strategije Unije za borbu protiv droga kojom se zagovara uravnotežen pristup utemeljen na istovremenom smanjenju ponude i potražnje, financijskom pomoći koja se pruža u okviru ovog Fonda trebala bi se podržati sva djelovanja usmjerena na sprečavanje i suzbijanje trgovine drogom (smanjenje ponude i potražnje), a posebno djelovanja usmjerena na proizvodnju, izradu, ekstrakciju, prodaju, prijevoz, uvoz i izvoz nezakonitih droga, uključujući posjedovanje i kupnju u cilju nezakonite trgovine drogom. Fondom bi posebno trebali biti obuhvaćeni preventivni aspekti politike o drogama. Kako bi se u područje povezano s drogama uvele dodatne sinergije i jasnoća, u Fond bi trebalo uključiti elemente ciljeva povezanih s drogama koji su bili obuhvaćeni programom Pravosuđe u razdoblju 2014. – 2020.

(16)  Kako bi se osiguralo da se Fondom učinkovito pridonosi višoj razini unutarnje sigurnosti diljem Europske unije i razvoju istinske sigurnosne Unije, on bi se trebao upotrebljavati na način kojim se najviše povećava europska dodana vrijednost djelovanja država članica. [Am. 13]

(17)  U interesu solidarnosti u Uniji i u duhu zajedničke odgovornosti za njezinu sigurnost, ako se utvrde nedostaci ili rizici, posebno nakon schengenske evaluacije, predmetna država članica trebala bi to pitanje primjereno riješiti uporabom sredstava u okviru svojeg programa za provedbu preporuka donesenih u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 1053/2013(9).

(18)  Kako bi se doprinijelo postizanju ciljeva ovog Fonda, države članice trebale bi osigurati da se prioriteti iz njihovih programa odnose na posebne ciljeve pridonose ostvarenju posebnih ciljeva Fonda, da su odabrani prioriteti u skladu s provedbenim mjerama kako je utvrđeno u Prilogu II. članku 3.a te da je dodjela sredstava za ciljeve proporcionalna izazovima i potrebama i da je pri dodjeli sredstava za ciljeve zajamčeno ostvarenje općeg cilja politike. [Am. 14]

(19)  Treba nastojati osigurati sinergije, dosljednost i učinkovitost s drugim fondovima EU-a te izbjegavati preklapanja između djelovanja.

(20)  Fond bi trebao biti usklađen i komplementaran s drugim financijskim programima Unije u području sigurnosti. Sinergije će se nastojati osigurati osobito s Fondom za azil i migracije, Fondom za integrirano upravljanje granicama koji se sastoji od instrumenta za upravljanje granicama i vize uspostavljenog Uredbom (EU) X i instrumenta za nabavu opreme za carinske kontrole uspostavljenog Uredbom (EU) X te s drugim fondovima kohezijske politike obuhvaćenih Uredbom (EU) X [Uredba o zajedničkim odredbama], istraživanjima u području sigurnosti programa Obzor Europa uspostavljenih Uredbom (EU) X, programom Prava i Vrijednosti uspostavljenog Uredbom X, programom Pravosuđe uspostavljenog Uredbom EU X, programom Digitalna Europa uspostavljenog Uredbom EU X i programom InvestEU uspostavljenog Uredbom EU X. Posebno bi trebalo tražiti sinergije u području sigurnosti infrastrukture i javnih prostora, kibersigurnosti, zaštite žrtava i sprječavanja radikalizacije nasilnog ekstremizma, uključujući radikalizaciju. Učinkoviti koordinacijski mehanizmi od ključne su važnosti za postizanje najveće učinkovitosti u ostvarivanju ciljeva politike, iskorištavanje ekonomija razmjera i izbjegavanje preklapanja djelovanja. [Am. 15]

(21)  Mjere u trećim zemljama i mjere povezane s trećim zemljama koje se podupiru sredstvima iz Fonda trebale bi se provoditi u potpunoj sinergiji i u skladu s ostalim djelovanjima izvan Unije koja se podupiru s pomoću instrumenata Unije za vanjsko financiranje i trebale bi ih dopunjavati. Pri provedbi takvih djelovanja posebno bi trebalo težiti potpunoj usklađenosti s načelima i općim ciljevima vanjskog djelovanja, i vanjske politike Unije i politike razvojne pomoći koji su povezani s dotičnom zemljom ili regijom. Kada je riječ o vanjskoj dimenziji, Fond bi trebalo trebao pridonositi jačanju suradnje s trećim zemljama u područjima od interesa za unutarnju sigurnost Unije, kao što su suzbijanje terorizma i radikalizacije, suradnja s tijelima kaznenog progona trećih zemalja u borbi protiv terorizma, (uključujući jedinice i zajedničke istražne timove), trgovanja, među ostalim, oružjem, drogom, ugroženim vrstama i kulturnim dobrima, teški i organizirani kriminal i korupcija te trgovanje ljudima i krijumčarenje migranata. [Am. 16]

(22)  Financiranje iz proračuna Unije trebalo bi se usredotočiti na aktivnosti u kojima intervencija Unije u usporedbi s djelovanjima država članica može rezultirati dodatnom vrijednošću. Prekogranična dimenzija ključna je za sigurnost i stoga je nužan snažan, koordiniran odgovor na razini EU-a. Financijska potpora predviđena ovom Uredbom osobito će doprinijeti jačanju spremnosti u području sigurnosti na nacionalnim razinama i na razini Unije.

(23)  Može se smatrati da se država članica ne pridržava mjerodavne pravne stečevine Unije u pogledu uporabe operativne potpore u skladu s ovim Fondom ako nije ispunila svoje obveze iz Ugovora u području sigurnosti, ako postoji očigledan rizik da će država članica izvršiti tešku povredu vrijednosti Unije pri provedbi pravne stečevine o sigurnosti ili ako su u izvješću o evaluaciji u okviru mehanizma za evaluaciju i praćenje schengenske pravne stečevine utvrđeni nedostaci u relevantnom području.

(23a)  U skladu s Uredbom (EU) br. X Europskog parlamenta i Vijeća(10), Unija bi trebala poduzeti mjere za zaštitu svojeg proračuna ako se u nekoj od država članica utvrde opći nedostaci u pogledu vladavine prava. Na ovaj Fond trebala bi se primjenjivati Uredba (EU) br. X. [Am. 17]

(24)  Fond bi trebao odražavati potrebu za povećanom fleksibilnošću i pojednostavnjenjem te istodobno poštovati zahtjeve u pogledu predvidljivosti i osiguravati pravednu i transparentnu raspodjelu sredstava kako bi se postigli ciljevi utvrđeni u ovoj Uredbi. Provedba Fonda treba se temeljiti na načelima učinkovitosti, djelotvornosti i kvaliteti potrošnje. Osim toga, provedba Fonda treba biti što je moguće više prilagođena korisniku. [Am. 18]

(25)  Ovom Uredbom trebalo bi utvrditi početne iznose za države članice izračunate na temelju kriterija utvrđenih u Prilogu I.

(26)  Ti početni iznosi trebali bi biti osnova za dugoročna ulaganja država članica u sigurnost. Kako bi se uzele u obzir promjene u unutarnjim i vanjskim sigurnosnim prijetnjama ili u početnom stanju, na sredini programskog razdoblja državama članicama dodijelit će se dodatni iznos na temelju najnovijih dostupnih statističkih podataka kako je utvrđeno u ključu za raspodjelu uzimajući u obzir stanje provedbe programa. [Am. 19]

(26a)  Pri raspodjeli dostupnih sredstava iz Fonda trebalo bi uzeti u obzir kritičnu infrastrukturu koju države članice trebaju zaštititi. [Am. 20]

(27)  Budući da u području sigurnosti stalno nastaju novi izazovi, dodjelu sredstava trebalo bi prilagoditi promjenama u pogledu unutarnjih i vanjskih sigurnosnih prijetnji i usmjeriti sredstva prema prioritetima koji imaju najveću dodanu vrijednost za Uniju. Kako bi se moglo odgovoriti na hitne potrebe, promjene u politici i prioritetima Unije te kako bi se sredstva usmjerila na djelovanja Unije s najvećom dodanom vrijednošću EU-a, dio sredstava povremeno će se dodjeljivati posebnim djelovanjima, djelovanjima Unije i hitnoj pomoći posredstvom tematskog instrumenta. [Am. 21]

(28)  Države članice trebalo bi poticati da dio dodijeljenih sredstava za program upotrijebe za djelovanja navedena u Prilogu IV. iskorištavajući veći doprinos Unije ponajprije zbog njihove velike europske dodane vrijednosti ili prioritetne važnosti za Uniju. [Am. 22]

(29)  Dio dostupnih sredstava u okviru Fonda može se raspodijeliti i za provedbu posebnih djelovanja koja zahtijevaju suradnju država članica ili kada zbog promjena u Uniji treba osigurati dodatna sredstva jednoj ili više država članica. Komisija bi ta posebna djelovanja trebala definirati u svojim programima rada.

(30)  Fond bi trebao doprinijeti pokrivanju operativnih troškova povezanih s unutarnjom sigurnosti i omogućiti državama članicama da zadrže sposobnosti koje su ključne za Uniju kao cjelinu. Takva potpora sastoji se od pune naknade izabranih posebnih troškova povezanih s ciljevima u okviru Fonda i trebala bi činiti sastavni dio programa država članica.

(31)  Kako bi se dopunila provedba njegovog cilja politike na nacionalnoj razini putem programa država članica, Fond bi također trebao pružiti potporu djelovanjima na razini Unije. Takva djelovanja trebala bi pridonositi općim strateškim ciljevima unutar djelokruga intervencije Fonda te se odnose na analize politike i inovacije, transnacionalno uzajamno učenje i partnerstva te s ispitivanje novih inicijativa i djelovanja diljem Unije ili među određenim državama članicama. U tom bi pogledu trebalo poticati suradnju među obavještajnim službama država članica kako bi se osigurala potrebna razmjena informacija u cilju veće učinkovitosti borbe protiv terorizma te teškog i organiziranog kriminala te kako bi se pridonijelo boljem razumijevanju njihove prekogranične prirode. Fondom bi se trebali podržati napori država članica u razmjeni dobrih praksi i poticanju zajedničkog osposobljavanja kako bi se pridonijelo razvoju kulture suradnje i uzajamnog povjerenja među obavještajnim službama, kao i među obavještajnim službama i Europolom. [Am. 23]

(32)  Kako bi se ojačala sposobnost Unije da bez odgode reagira na sigurnosne incidente ili nove prijetnje Uniji, trebalo bi biti moguće pružati hitnu pomoć u skladu s okvirom utvrđenim u ovoj Uredbi. Hitna pomoć stoga se ne bi trebala pružati za hitna i dugoročna djelovanja ili za situacije kada je hitnost djelovanja posljedica neodgovarajuće administrativne organizacije i nedostatnog operativnog planiranja nadležnih tijela.

(33)  Kako bi se osigurala nužna fleksibilnost djelovanja i mogućnost odgovora na nove potrebe, trebalo bi omogućiti pružanje odgovarajućih dodatnih financijskih sredstava decentraliziranim agencijama kako bi one mogle obavljati određene hitne zadaće. U slučajevima kada je zadaća koju treba obaviti toliko hitna da se izmjena proračuna decentraliziranih agencija nije mogla dovršiti na vrijeme, one bi trebale biti prihvatljivi korisnici hitne pomoći, uključujući u obliku bespovratnih sredstava, u skladu s prioritetima i inicijativama koje su institucije EU-a utvrdile na razini Unije.

(33a)  U kontekstu transnacionalne prirode mjera Unije i kako bi se promicale usklađene mjere za ostvarivanje cilja najviše razine sigurnosti u Uniji, decentralizirane agencije također bi trebale biti prihvatljive kao korisnici mjera Unije, uključujući u obliku bespovratnih sredstava. U cilju osiguranja europske dodane vrijednosti, takva bi potpora trebala biti u skladu s prioritetima i inicijativama koje su na razini Unije utvrdile institucije Unije. [Am. 24]

(34)  Politički ciljevi ovog Programa nastojat će se postići i s pomoću financijskih instrumenata i proračunskih jamstava u okviru područja politike fonda InvestEU. Financijska potpora trebala bi se upotrebljavati za uklanjanje tržišnih nedostataka ili rješavanje neoptimalnih ulagačkih situacija, na proporcionalan način, a djelovanjima se ne bi smjelo udvostručiti niti istisnuti privatna sredstva niti narušavati tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. Djelovanjima bi se trebala ostvarivati jasna europska dodana vrijednost.

(35)  Ovom Uredbom utvrđuje se financijska omotnica za Fond za unutarnju sigurnost (FUS) koja predstavlja primarni referentni iznos u smislu stavka X. Međuinstitucijskog sporazuma od X između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(11), za Europski parlament i Vijeće tijekom godišnjeg proračunskog postupka.

(36)  Uredba (EU, Euratom) br. [nova Financijska uredba](12) (dalje u tekstu „Financijska uredba”) primjenjuje se na ovaj Fond. Njome se utvrđuju pravila o izvršenju proračuna Unije, među ostalim i pravila o bespovratnim sredstvima, nagradama, javnoj nabavi, neizravnoj provedbi, financijskoj pomoći, financijskim instrumentima i proračunskim jamstvima. Kako bi se osigurala dosljednost u provedbi financijskih programa Unije, Financijska uredba trebala bi se primjenjivati na djelovanja koja će se provoditi u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja u okviru FUS-a.

(37)  Za potrebe provedbe djelovanja u okviru podijeljenog upravljanja, Fond bi trebao biti dio usklađenog okvira koji se sastoji od ove Uredbe, Financijske uredbe i Uredbe o zajedničkim odredbama (EU) br. X. [Uredba o zajedničkim odredbama](13). U slučaju suprotnih odredbi, ova Uredba ima prednost nad Uredbom (EU) br. X [Uredba o zajedničkim odredbama]. [Am. 159]

(38)  Uredbom (EU) br. [Uredba o zajedničkim odredbama] uspostavlja se okvir za djelovanje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), Kohezijskog fonda, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), Fonda za azil, migracije i migracije integraciju (FAMI), Fonda za unutarnju sigurnost (FUS) i Instrumenta za upravljanje granicama i vize kao dijela Fonda za integrirano upravljanje granicama, ponajprije utvrđivanjem pravila o programiranju, praćenju i evaluaciji, upravljanju i kontroli fondova Unije koji se provode pod podijeljenim upravljanjem. Nadalje, u ovoj Uredbi važno je navesti ciljeve Fonda za unutarnju sigurnost i utvrditi posebne odredbe o aktivnostima koje se mogu financirati uz potporu iz ovog Fonda. [Am. 26]

(38a)  Kako bi se osiguralo da Fond podupire mjere za rješavanje svih posebnih ciljeva Fonda te da je raspodjela sredstava među ciljevima razmjerna izazovima i potrebama kako bi se ciljevi mogli ostvariti, za svaki posebni cilj Fonda trebalo bi odrediti minimalni postotak dodijeljenih sredstava, i za nacionalne programe i za tematski instrument. [Am. 27]

(39)  Vrste financiranja i načini provedbe predviđeni ovom Uredbom trebali bi se odabrati na temelju toga koliko je njima moguće postići ciljeve djelovanja i ostvariti rezultate uzimajući u obzir posebice troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik nepoštovanja. To bi trebalo uključivati razmatranje upotrebe jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova, kao i financiranja koje nije povezano s troškovima, kako je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe.

(40)  U skladu s Financijskom uredbom, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(14), Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/95(15), Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96(16) i Uredbom Vijeća (EU) 2017/1939(17), financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim i sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih i/ili kaznenih sankcija. Posebno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi upravne istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi utvrdio je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti koja utječe na financijske interese Unije. U skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja može provoditi istrage i kazneni progon za prijevare i druge nezakonite aktivnosti kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća(18). U skladu s Financijskom uredbom, svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava. Države članice u potpunosti surađuju i pružaju svu potrebnu podršku institucijama, agencijama i tijelima Unije u zaštiti njezinih financijskih interesa. Rezultati istraga u pogledu nepravilnosti ili prijevare u vezi s Fondom trebaju se dostaviti Europskom parlamentu. [Am. 28]

(41)  Na ovu Uredbu primjenjuju se horizontalna financijska pravila koja donose Europski parlament i Vijeće na temelju članka 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Ta pravila propisana su u Financijskoj uredbi i njima se posebno utvrđuje postupak za uspostavu i izvršenje proračuna bespovratnim sredstvima, javnom nabavom, nagradama, neizravnom provedbom i predviđaju se provjere odgovornosti financijskih dionika. Pravila donesena na temelju članka 322. UFEU-a odnose se i na zaštitu proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama jer je poštovanje vladavine prava ključan preduvjet za dobro financijsko upravljanje i učinkovito financiranje EU-a.

(42)  U skladu s člankom 94. Odluke Vijeća 2013/755/EU(19) osobe i subjekti s boravištem odnosno poslovnim nastanom u prekomorskim zemljama i područjima (PZP-ovi) ispunjavaju uvjete za financiranje, podložno pravilima i ciljevima Fonda i mogućem režimu koji se primjenjuje na državu članicu s kojom su relevantna prekomorska zemlja ili područje povezani.

(43)  U skladu s člankom 349. UFEU-a i s Komunikacijom Komisije „Jače i obnovljeno strateško partnerstvo s najudaljenijim regijama EU-a ”(20), koju je Vijeće potvrdilo u svojim zaključcima od 12. travnja 2018., predmetne države članice trebale bi osigurati da se njihovim programima rješavaju posebni problemi s kojima se suočavaju najudaljenije regije. Fondom se tim državama članicama osiguravaju potrebna sredstva kako bi, prema potrebi, mogle pomoći tim regijama. [Am. 29]

(44)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.(21) postoji potreba za evaluacijom ovog Fonda na temelju informacija prikupljenih putem posebnih zahtjeva za praćenje izbjegavajući pritom prekomjerne propise i administrativna opterećenja, osobito za države članice. Ti zahtjevi mogu, prema potrebi, uključivati mjerljive pokazatelje kao osnovu za evaluaciju učinaka Fonda na terenu. Radi mjerenja postignuća Fonda trebalo bi uspostaviti zajedničke pokazatelje i povezane ciljeve u pogledu svakog posebnog cilja Fonda. Ti pokazatelji trebaju obuhvaćati kvalitativne i kvantitativne pokazatelje. [Am. 30]

(45)  Vodeći računa o važnosti rješavanja problema klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije za provedbu Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim Fondom pridonijet će se pojednostavnjenju klimatske politike i postizanju općeg cilja od 25 % rashoda iz proračuna EU-a kojima se podupiru klimatski ciljevi tijekom razdoblju VFO-a 2021. – 2027., te godišnji cilj od 30 % koji je potrebno ostvariti što je prije moguće, a najkasnije do 2027. Mjerodavna djelovanja utvrdit će se tijekom izrade i provedbe Fonda i ponovno ocijeniti u kontekstu povezanih evaluacija i preispitivanja. [Am. 31]

(46)  S pomoću tih pokazatelja i financijskog izvješćivanja Komisija i države članice trebale bi pratiti provedbu Fonda u skladu s mjerodavnim odredbama Uredbe (EU) br. X [Uredba o zajedničkim odredbama] i s ovom Uredbom. Kako bi svoju nadzornu ulogu mogla ispuniti na odgovarajući način, Komisija bi trebala moći utvrditi iznose koji su zaista potrošeni iz Fonda u danoj godini. Države članice bi stoga pri podnošenju godišnjih financijskih izvještaja svojih nacionalnih programa Komisiji trebale razlikovati povrat sredstava, pretfinanciranje krajnjih korisnika te naknade stvarno nastalih troškova. Kako bi se olakšala revizija i nadzor provedbe Fonda, Komisija bi te iznose trebala uključiti u svoje godišnje izvješće o provedbi Fonda. Komisija svake godine Europskom parlamentu i Vijeću treba podnijeti sažetak prihvaćenih godišnjih izvješća o uspješnosti. Komisija na zahtjev stavlja Europskom parlamentu i Vijeću na raspolaganje cijeli tekst godišnjih izvješća o uspješnosti. [Am. 32]

(47)  Kako bi se mogli dopuniti ili izmijeniti sporedni elementi ove Uredbe, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u pogledu programa rada za tematski instrument, popisa djelovanja prihvatljivih za više sufinanciranje kako je navedeno u Prilogu IV., operativne potpore i u cilju daljnjeg razvoja okvira za praćenje i evaluaciju. Posebno je važno da Komisija tijekom priprema obavi odgovarajuća savjetovanja, među ostalim na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja obavljaju u skladu s načelima propisanima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. [Am. 33]

(48)  Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(22). Za provedbene akte kojima se utvrđuju zajedničke obveze država članica, posebice o pružanju informacija Komisiji, trebalo bi upotrebljavati postupak ispitivanja, a za donošenje provedbenih akata koji se odnose na predloške obrazaca za pružanje informacija Komisiji u okviru izrade programa i izvješćivanja, trebalo bi, s obzirom na njihovu isključivo tehničku prirodu, upotrebljavati savjetodavni postupak. [Am. 34]

(49)  U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske koji je priložen UEU-u i UFEU-u, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(50)  U skladu s člankom. 3. Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde, koji je priložen UEU-u i UFEU-u i ne dovodeći u pitanje članak 4. tog Protokola, Irska [ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje. /priopćila je svoju želju da sudjeluje u donošenju i primjeni ove Uredbe].

(51)  Razdoblje primjene ove Uredbe potrebno je uskladiti s onim Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. X kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir(23),

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

1.  Ovom Uredbom uspostavlja se Fond za unutarnju sigurnost („Fond”) za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027. [Am. 35]

2.  Njome se Ovom Uredbom utvrđuju ciljevi Fonda, proračun za razdoblje 2021. – 2027., oblici financiranja koje osigurava Unija i pravila financiranja. se:

(a)   ciljevi Fonda;

(b)  posebni ciljevi Fonda i mjere za provedbu tih posebnih ciljeva;

(c)   proračun za razdoblje 2021. – 2027.;

(d)   oblici financiranja koje osigurava Unija i pravila tog financiranja. [Am. 36]

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)  „operacije mješovitog financiranja” znači djelovanja financirana iz proračuna Unije, među ostalim u okviru mehanizama za mješovito financiranje u skladu s člankom 2. stavkom 6. Financijske uredbe, u kojima se kombiniraju bespovratni oblici potpore i/ili financijski instrumenti iz proračuna Unije i povratni oblici potpore iz razvojnih ili drugih javnih financijskih institucija te komercijalnih financijskih institucija i ulagatelja;

(b)  „sprečavanje kriminala” znači sve mjere čija je namjena smanjiti ili doprinijeti smanjivanju kriminala i osjećaja nesigurnosti državljana, prema članku 2. stavku 2. Odluke Vijeća 2009/902/PUP(24);

(c)  „kritična infrastruktura” znači imovina, mreža, sustav ili njihov dio koji su nužni za održavanje vitalnih društvenih funkcija, zdravlja, sigurnosti, zaštite, gospodarske ili socijalne dobrobiti ljudi, čiji bi poremećaj rada, povreda ili uništenje, kao posljedica neuspjelog održavanja tih funkcija, mogli imati znatan učinak u državi članici ili u Uniji;

(d)  „kiberkriminalitet” znači kaznena djela ovisna o kibertehnologijama, odnosno kaznena djela koja se mogu počiniti samo uporabom uređaja i sustava informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), pri čemu su uređaji i sustavi alati za počinjenje kaznenog djela ili su primarne mete kaznenog djela i kaznena djela omogućena kibertehnologijama, odnosno tradicionalna kaznena djela, na primjer seksualno iskorištavanje djece, čiji se opseg ili doseg mogu povećati uporabom računala, računalnih mreža ili drugih oblika IKT-a; [Am. 37]

(e)  „djelovanja EMPACT-a” znači djelovanja koja se poduzimaju u okviru Europske multidisciplinarne platforme za borbu protiv kaznenih djela (EMPACT)(25). EMPACT je strukturirana multidisciplinarna platforma za suradnju relevantnih država članica, institucija i agencija EU-a te trećih zemalja, međunarodnih organizacija i drugih javnih i privatnih partnera na uklanjanju najvećih prijetnji organiziranog i teškog međunarodnog kriminala u okviru ciklusa politike EU-a;

(f)  „ciklus politike EU-a” odnosi se na multidisciplinarnu inicijativu utemeljenu na obavještajnim podacima čiji je cilj borba protiv najvećih prijetnji teškog i organiziranog kriminala u EU-u poticanjem suradnje između država članica, institucija Unije, agencija Unije u području pravosuđa i unutarnjih poslova i, prema potrebi, relevantnih trećih zemalja i određenih međunarodnih organizacija; [Am. 38]

(g)  „razmjena informacija i pristup informacijama” znači sigurno prikupljanje, pohrana, obrada, analiza i razmjena informacija koje su važne nadležnim tijelima iz članka 87. UFEU-a i za Europol, Eurojust i Ured europskog javnog tužitelja u području sprečavanja, otkrivanja, istrage i progona kaznenih djela, posebno terorizma i kiberkriminaliteta, kao i prekograničnog, teškog i organiziranog kriminala, koje su obrađene u skladu s primjenjivim pravilima Unije u području zaštite podataka; [Am. 39]

(h)  „pravosudna suradnja” znači pravosudna suradnja u kaznenim stvarima; [Am. 40]

(i)  „LETS” znači Europski program osposobljavanja u području provedbe zakona kojim se policijskim službenicima nastoje osigurati znanje i vještine koji su potrebni za učinkovito djelotvorno sprječavanje i suzbijanje teškog i organiziranog prekograničnog kriminala i terorizma na temelju učinkovite suradnje, kako je istaknuto u Komunikaciji Komisije od 27. ožujka 2013. o uspostavi europskog LETS-a(26) i dalje navedeno u Uredbi o CEPOL-u(27); [Am. 41]

(j)  „organizirani kriminal” znači kažnjivo ponašanje povezano sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji prema definiciji Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP(28);

(k)  „pripravnost” znači posebne mjere čiji je cilj sprječavanje ili smanjenje rizika povezanih s mogućim terorističkim napadima ili drugim sigurnosnim incidentima; [Am. 42]

(l)  „mehanizam za evaluaciju i praćenje schengenske pravne stečevine” znači provjera pravilne primjene schengenske pravne stečevine kako je propisano Uredbom (EU) br. 1053/2013, uključujući u području policijske suradnje;

(m)  „suzbijanje korupcije” obuhvaća sva područja istaknuta u Konvenciji Ujedinjenih naroda protiv korupcije, uključujući sprječavanje, kriminalizaciju i mjere kaznenog progona, međunarodnu suradnju, povrat imovine, tehničku pomoć i razmjenu informacija;

(n)  „terorizam” znači svako namjerno djelovanje i kazneno djelo prema definiciji iz Direktive (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju terorizma(29).

Članak 3.

Ciljevi Fonda

1.  Politički cilj Fonda je pridonijeti osiguranju visoke razine sigurnosti u Uniji među ostalim pojačanom suradnjom, posebno borbom protiv sprečavanjem i suzbijanjem terorizma i radikalizacije nasilnog ekstremizma, uključujući radikalizaciju, teškog i organiziranog kriminala i kiberkriminaliteta te pomaganjem žrtvama kriminala i njihovom zaštitom. Fondom se također podupire pripravnost za incidente koji se odnose na sigurnost i upravljanje njima. [Am. 43]

2.  U okviru političkog cilja iz stavka 1. Fond pridonosi sljedećim posebnim ciljevima:

(a)  poboljšanju i olakšavanju razmjene relevantnih i točnih informacija među tijelima kaznenog progona i sudskim tijelima država članica, drugim nadležnim tijelima EU-a država članica i drugim relevantnim tijelima Unije, posebno Europolom i Eurojustom, te unutar njih i, kao i gdje je to relevantno, s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama; [Am. 44]

(b)  jačanju prekograničnih poboljšanju i jačanju prekogranične koordinacije i suradnje, među ostalim i relevantnih zajedničkih operacija tijela kaznenog progona i drugih nadležnih tijela EU-a država članica i unutar njih protiv terorizma te teškog i organiziranog kriminala s prekograničnom dimenzijom; i [Am. 45]

(c)  podupiranju napora usmjerenih na jačanje sposobnosti nužnog jačanja sposobnosti država članica za suzbijanje i sprječavanje kriminala, uključujući među ostalim i terorizma, kiberkriminaliteta i nasilnog ekstremizma, uključujući radikalizaciju, posebno pojačanom suradnjom javnih tijela, relevantnih agencija Unije, civilnog društva i privatnih partnera aktera, diljem država članica i u njima, te civilnim upravljanjem kriznim situacijama nakon sigurnosnog incidenta. [Am. 46]

(ca)  razvoju zajedničke obavještajne kulture pružanjem potpore kontaktima i uzajamnom povjerenju, razumijevanju i učenju, širenju znanja i najboljih praksi među obavještajnim službama država članica i s Europolom, posebno putem zajedničkih osposobljavanja i razmjene stručnjaka. [Am. 47]

3.  U okviru posebnih ciljeva iz stavka 2. Fond se, među ostalim, provodi s pomoću provedbenih mjera iz Priloga II članka 3.a. [Am. 48]

4.  djelovanja koja Operacije koje se financiraju provode se uz potpuno poštovanje temeljnih prava i ljudskog dostojanstva te vrijednosti iz članka 2. Djelovanja Ugovora o Europskoj uniji (UEU), a financiranje se prekida i vraća ako postoje jasni i utemeljeni dokazi da mjere doprinose kršenju tih prava. Operacije su posebno u skladu s odredbama Povelje Europske unije o temeljnim pravima, zakonodavstva Unije o zaštiti podataka te Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (EKLJP). Ako je moguće, Posebna pozornost posvećuje se državama članicama kada provode mjere pomoći i zaštite ranjivih osoba pri provedbi operacija povezanih s ranjivim osobama, posebno djece djecom i maloljetnika maloljetnicima bez pratnje. [Am. 49]

Članak 3.a

Provedbene mjere

1.  Fond će pridonijeti postizanju posebnog cilja iz članka 3. stavka 2. točke (a) usmjeravajući se na sljedeće provedbene mjere:

(a)  osiguravanje ujednačene primjene pravne stečevine Unije u području sigurnosti kojom se podupire razmjena relevantnih informacija, među ostalim i putem provedbe preporuka u okviru mehanizama kontrole kvalitete i mehanizama za evaluaciju, kao što su mehanizam za evaluaciju schengenske pravne stečevine i drugi mehanizmi za kontrolu kvalitete i mehanizmi za evaluaciju;

(b)  uspostavu, prilagodbu i održavanje informacijskih sustava i komunikacijskih mreža Unije koji su važni za sigurnost, uključujući njihovu interoperabilnost, te razvoj odgovarajućih alata za uklanjanje utvrđenih nedostataka;

(c)  povećanje aktivne upotrebe alata, sustava i baza podataka Unije za razmjenu informacija koji su važni za sigurnost, poboljšanje međupovezanosti nacionalnih baza podataka koje su važne za sigurnost, kao i njihove povezanosti s bazama podataka Unije, kada je to predviđeno relevantnim pravnim osnovama, te osiguranje da se te baze podataka opskrbljuju relevantnim visokokvalitetnim podacima; i

(d)  podupiranje relevantnih nacionalnih mjera za provedbu posebnih ciljeva iz članka 3. stavka 2. točke (a).

2.  Fond pridonosi posebnom cilju iz članka 3. stavka 2. točke (b) usredotočujući se na sljedeće provedbene mjere:

(a)  povećanje broja operacija kaznenog progona koje zajedno provode države članice, među ostalim i, prema potrebi, s drugim relevantnim dionicima, posebno u cilju olakšavanja i poboljšanja korištenja zajedničkih istražnih timova, zajedničkih patrola, potjera, tajnog praćenja i drugih mehanizama operativne suradnje u kontekstu ciklusa politike EU-a (EMPACT), s posebnim naglaskom na prekograničnim operacijama;

(b)  povećanje koordinacije i suradnje tijela kaznenog progona i ostalih nadležnih tijela unutar država članica i između njih te s drugim relevantnim dionicima, primjerice preko mreža specijaliziranih nacionalnih jedinica, mreža i struktura za suradnju Unije i centara Unije;

(c)  poboljšanje međuagencijske suradnje te suradnje na razini Unije između država članica ili između država članica, s jedne strane, i relevantnih nadležnih tijela, ureda i agencija Unije, s druge strane, te na nacionalnoj razini između nacionalnih nadležnih tijela u svakoj državi članici.

3.  Fond pridonosi posebnom cilju iz članka 3. stavka 2. točke (c) usredotočujući se na sljedeće provedbene mjere:

(a)  povećanju mogućnosti osposobljavanja, vježbi i uzajamnog učenja u području kaznenog progona, posebno uključivanjem elemenata o pitanjima povezanima s radikalizacijom, nasilnim ekstremizmom i rasizmom, specijaliziranih programa razmjene među državama članicama, među ostalim i za mlađe osoblje za kazneni progon, i razmjene najbolje prakse, među ostalim i s trećim zemljama te drugim relevantnim akterima;

(b)  iskorištavanje sinergija udruživanjem resursa i znanja država članica i drugih relevantnih aktera, uključujući civilno društvo, primjerice putem osnivanja zajedničkih centara izvrsnosti, razvoja zajedničkih procjena rizika, zajedničkih centara za operativnu potporu za zajedničke operacije ili dijeljenja najboljih praksi u sprečavanju kriminala na lokalnoj razini;

(c)  promicanje i razvoj mjera, zaštitnih mjera, mehanizama i najboljih praksi za ranu identifikaciju, zaštitu i pomaganje svjedocima, zviždačima i žrtvama kaznenih djela i razvoj partnerstava između javnih tijela i ostalih relevantnih aktera u tom kontekstu;

(d)  kupnju odgovarajuće opreme i uspostavu ili nadogradnju specijaliziranih objekata za osposobljavanje i ostale bitne sigurnosne infrastrukture u cilju jačanja pripravnosti, otpornosti, svijesti građana i primjerenog odgovora na sigurnosne prijetnje;

(e)  otkrivanje, procjena i otklanjanje slabih točaka u kritičnoj infrastrukturi i informatičkoj opremi sa snažnim prodorom na tržište kako bi se spriječili napadi na informacijske sustave i kritičnu infrastrukturu, na primjer s pomoću analize koda besplatnog softvera i softvera otvorenog koda, uspostavljanjem i podupiranjem programa za nagrađivanje prijavljenih propusta („bug bounty”) ili ispitivanjem prodora.

4.  Fond pridonosi postizanju posebnog cilja iz članka 3. stavka 2. točke (ca) usredotočujući se na sljedeće provedbene mjere:

(a)  poboljšanje suradnje i koordinacije među obavještajnim službama država članica te između tih službi i tijela kaznenog progona putem kontakata, umrežavanja, međusobnog povjerenja, razumijevanja i učenja, razmjene i širenja znanja, iskustva i najboljih praksi, posebno u pogledu pružanja potpore policijskim istragama i procjeni prijetnji;

(b)  razmjenu i osposobljavanje obavještajnih službenika. [Am. 50]

Članak 4.

Područje primjene potpore

1.  U okviru ciljeva skladu s provedbenim mjerama iz članka 3.a, Fondom se podupiru mjere koje pridonose postizanju ciljeva i u skladu s provedbenim mjerama iz Priloga II., Fondom se posebno podupiru članka 3. To može uključivati mjere iz Priloga III. [Am. 51]

2.  U cilju Radi postizanja ciljeva iz članka 3. ove Uredbe, Fondom se, prema potrebi, mogu podupirati djelovanja u skladu s prioritetima Unije u iznimnim slučajevima te unutar utvrđenih granica i podložno odgovarajućim zaštitnim mjerama, mogu podupirati djelovanja iz Priloga III. u pogledu trećih zemalja i u tim zemljama, u skladu s člankom 5. [Am. 52]

2.a  Ukupni iznos sredstava za podupiranje djelovanja u trećim zemljama ili povezana s njima u okviru tematskog instrumenta u skladu s člankom 8. nije veći od 2 % ukupnog iznosa dodijeljenog tematskom instrumentu na temelju članka 7. stavka 2. točke (b). [Am. 53]

2.b  Ukupni iznos sredstava za podupiranje djelovanja u trećim zemljama ili povezana s njima u okviru programa država članica u skladu s člankom 12. nije veći od 2 % ukupnog iznosa dodijeljenog toj državi članici na temelju članka 7. stavka 2. točke (a), članka 10. stavka 1. i Priloga I. [Am. 54]

3.  Sljedeća djelovanja nisu prihvatljiva:

(a)  djelovanja ograničena na održavanje javnog reda na nacionalnoj razini ili koja se uglavnom od njega sastoje; [Am. 55]

(b)  djelovanja koja obuhvaćaju kupovinu ili održavanje standardne opreme, standardnih prijevoznih sredstava ili standardnih objekata tijela kaznenog progona i ostalih nadležnih tijela iz članka 87. UFEU-a;

(c)  djelovanja s vojnom ili obrambenom svrhom;

(d)  oprema čija je barem jedna glavna svrha carinska kontrola; [Am. 56]

(e)  sredstva za prisilu, uključujući oružje, streljivo, eksplozive i palice, osim za osposobljavanje;

(f)  nagrade za doušnike i gotovinski mamac(30) izvan okvira djelovanja EMPACT-a.

Ako nastupi krizna situacija, neprihvatljiva djelovanja iz ovog stavka točaka (a) i (b) prvog podstavka mogu se smatrati prihvatljivima. [Am. 57]

Članak 5.

Prihvatljivi subjekti

1.  Sljedeći subjekti mogu biti prihvatljivi:

(a)  pravni subjekti s poslovnim nastanom u jednoj od sljedećih zemalja:

i.  državi članici ili prekomorskoj zemlji ili području koje je s njom povezano;

ii.  trećoj zemlji navedenoj u programu rada pod uvjetima navedenima koji su u njemu navedeni, uz uvjet da se svim djelovanjima trećih zemalja, djelovanja u trećim zemljama ili djelovanjima koja su povezana s trećim zemljama u potpunosti poštuju prava i načela sadržana u Povelji Europske unije o temeljnim pravima i međunarodne obveze Unije i država članica. [Am. 58]

(b)  svaki pravni subjekt osnovan u skladu s pravom Unije ili svaka relevantna međunarodna organizacija. [Am. 59]

2.  Fizičke osobe nisu prihvatljive.

3.  Pravni subjekti osnovani u trećoj zemlji iznimno su prihvatljivi za sudjelovanje ako je to potrebno radi ostvarenja ciljeva određenog djelovanja, nakon odobrenja Komisije. [Am. 60]

4.  Pravni subjekti koji sudjeluju u konzorcijima od najmanje dva neovisna subjekta, s poslovnim nastanom u različitim državama članicama ili u prekomorskim zemljama ili područjima povezanima s tim državama ili trećim zemljama prihvatljivi su. [Am. 61]

POGLAVLJE II.

FINANCIJSKI I PROVEDBENI OKVIR

ODJELJAK 1.

Zajedničke odredbe

Članak 6.

Opća načela

1.  Potporom koja se pruža na temelju ove Uredbe dopunjuju se nacionalne, regionalne i lokalne intervencije i ona je usmjerena na osiguravanje europske dodane vrijednosti ciljevima ove Uredbe. [Am. 62]

2.  Komisija i države članice osiguravaju da je potpora koja se pruža na temelju ove Uredbe i koju pružaju države članice u skladu s relevantnim aktivnostima, politikama i prioritetima Unije i da je komplementarna nacionalnim instrumentima i usklađena s drugim instrumentima Unije, posebno s djelovanjima provedenima u okviru drugih fondova Unije. [Am. 63]

3.  Fond se provodi u okviru podijeljenog, izravnog ili neizravnog upravljanja u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkama (a), (b) i (c) Financijske uredbe.

Članak 7.

Proračun

1.  Financijska omotnica za provedbu Fonda za razdoblje 2021. – 2027. godine iznosi 2 209 725 000 EUR u cijenama iz 2018. (2 500 000 000 EUR u tekućim cijenama). [Am. 64]

2.  Financijska omotnica upotrebljava se kako slijedi:

(a)  1 325 835 000 EUR u cijenama iz 2018. (1 500 000 000  EUR u tekućim cijenama) dodjeljuje se za programe koji se provode u okviru podijeljenog upravljanja; [Am. 65]

(b)  883 890 EUR u cijenama iz 2018. (1 000 000 000 EUR u tekućim cijenama) dodjeljuje se tematskom instrumentu. [Am. 66]

3.  Najviše 0,84 % financijske omotnice dodjeljuje se za tehničku pomoć na inicijativu Komisije za provedbu Fonda.

Članak 8.

Opće odredbe o provedbi tematskog instrumenta

1.  Financijska omotnica iz članka 7. stavka 2. točke (b) dodjeljuje se fleksibilno s pomoću financijskog instrumenta uporabom podijeljenog, izravnog i neizravnog upravljanja, kako je navedeno u programima rada. Financiranje iz tematskog instrumenta upotrebljava se za njegove komponente:

(a)  posebna djelovanja;

(b)  djelovanja Unije i

(c)  hitnu pomoć.

Iz financijske omotnice za financijske instrument podupire se i tehnička pomoć na inicijativu Komisije.

2.  Financiranje iz tematskog instrumenta usmjereno je na prioritete s velikom dodanom vrijednošću za Uniju ili se i upotrebljava se za odgovor na hitne potrebe u skladu s dogovorenim prioritetima Unije iz Priloga II članka 3.a, za posebne mjere kao što su one navedene u Prilogu III. ili za mjere potpore u skladu s člankom 19. Raspodjela sredstava iz tematskog instrumenta među različitim prioritetima proporcionalna je, koliko je to moguće, izazovima i potrebama kako bi se osiguralo da se ciljevi fonda mogu ostvariti. [Am. 67]

2.a  Financiranje iz tematskog instrumenta dodjeljuje se kako slijedi:

(a)  najmanje 10 % za posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (a);

(b)  najmanje 10 % za posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (b);

(c)  najmanje 30 % za posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (c);

(d)  najmanje 5 % za posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (ca). [Am. 68]

3.  Kada se financiranje iz tematskog instrumenta odobrava državama članicama u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja, osigurava se financiranje nije dostupno za projekte ako je jasno da na odabrane projekte ne utječe obrazloženo mišljenje Komisije u vezi s povredom prava na temelju članka 258. UFEU-a kojom se ugrožava zakonitost i pravilnost rashoda ili uspješnost projekata bi zakonitost tih projekata ili zakonitost i propisnost tog financiranja, ili izvršenje tih projekata bilo upitno kao rezultat obrazloženog mišljenja koje je objavila Komisija u vezi s postupkom povrede na temelju članka 258. UFEU-a. [Am. 69]

4.  Kada se financiranje iz tematskog instrumenta provodi u okviru podijeljenog upravljanja, Komisija za potrebe članka 18. i članka 19. stavka 2. Uredbe (EU) br. X [Uredba o zajedničkim odredbama] procjenjuje utječe li na predviđeno djelovanje obrazloženo mišljenje Komisije u vezi s povredom prava na temelju članka 258. UFEU-a kojom se ugrožava zakonitost i pravilnost rashoda ili uspješnost projekata osigurava da financiranje nije dostupno za projekte ako je jasno da bi zakonitost tih projekata ili zakonitost i propisnost tog financiranja, ili izvršenje tih projekata bilo upitno kao rezultat obrazloženog mišljenja koje je objavila Komisija u vezi s postupkom povrede na temelju članka 258. UFEU-a. [Am. 70]

5.  Komisija utvrđuje ukupni iznos koji se stavlja na raspolaganje za tematski instrument u okviru godišnjih odobrenih sredstava iz proračuna Unije. Komisija donosi odluke o financiranju ima ovlasti za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 28. kako bi se ova Uredba dopunila uspostavom programa rada za tematski instrument kako je navedeno u članku [110.] Financijske uredbe u kojima utvrđuje ciljeve i djelovanja koji će se podupirati i iznose za svaku od komponenata iz stavka 1. U odlukama o financiranju Prije donošenja programa rada Komisija se savjetuje s relevantnim dionicima, uključujući organizacije civilnog društva. U programima rada navodi se, prema potrebi, cjelokupni iznos namijenjen za operacije mješovitog financiranja. Kako bi se osigurala pravovremena raspoloživost sredstava, Komisija može odvojeno donijeti program rada za hitnu pomoć. [Am. 71]

6.  Nakon donošenja odluke o financiranju programa rada iz stavka 3 5. Komisija može na odgovarajući način izmijeniti programe koji se provode u okviru podijeljenog upravljanja. [Am. 72]

7.  Te odluke o financiranju Ti programi rada mogu biti godišnje godišnji ili višegodišnje višegodišnji i mogu obuhvaćati jednu ili više komponenata tematskog instrumenta. [Am. 73]

ODJELJAK 2.

Potpora i provedba u okviru podijeljenog upravljanja

Članak 9.

Područje primjene

1.  Ovaj odjeljak primjenjuje se na dio financijske omotnice iz članka 7. stavka 2. točke (a) i dodatna sredstva koja će se izvršavati u okviru podijeljenog upravljanja u skladu s odlukom Komisije o tematskom instrumentu iz članka 8.

2.  Potpora iz ovog odjeljka provodi se u okviru podijeljenog upravljanja u skladu s člankom 63. Financijske uredbe i Uredbe (EU) br. [Uredba o zajedničkim odredbama].

Članak 10.

Proračunska sredstva

1.  Sredstva iz članka 7. stavka 2. točke (a) dodjeljuju se nacionalnim programima koje države članice provode u okviru podijeljenog upravljanja („programi”) okvirno kako slijedi:

(a)  1 250 000 000 EUR državama članicama u skladu s kriterijima iz Priloga I.;

(b)  250 000 000 EUR državama članicama za prilagodbu dodijeljenih sredstava za programe kako je navedeno u članku 13. stavku 1

2.  Ako iznos iz stavka 1. točke (b) nije dodijeljen, preostali iznos može se dodati iznosu iz članka 7. stavka 2. točke (b).

Članak 11.

Stope sufinanciranja

1.  Doprinos iz proračuna Unije ne prekoračuju 75 % ukupnih prihvatljivih rashoda projekta.

2.  Doprinos iz proračuna Unije može se povećati na 90 % ukupnih prihvatljivih rashoda za projekte koji se provode u okviru posebnih djelovanja.

3.  Doprinos iz proračuna Unije može se povećati na 90 % ukupnih prihvatljivih rashoda za djelovanja iz Priloga IV.

4.  Doprinos iz proračuna Unije može se povećati na 100 % ukupnih prihvatljivih rashoda za operativnu potporu.

5.  Doprinos iz proračuna Unije može se povećati na 100 % ukupnih prihvatljivih rashoda za hitnu pomoć.

5.a  Doprinos iz proračuna Unije može se povećati na 100 % ukupnih prihvatljivih rashoda za tehničku pomoć na inicijativu država članica. [Am. 74]

6.  U odluci Komisije o odobrenju programa utvrđuje se stopa sufinanciranja i najveći iznos potpore iz ovog Fonda za vrste djelovanja navedenih u stavcima od 1. do 5.

7.  U odluci Komisije utvrđuje se za svaki posebni cilj primjenjuje li se stopa sufinanciranja za posebni cilj na:

(a)  ukupni doprinos, uključujući javni i privatni doprinos ili

(b)  samo javni doprinos.

Članak 12.

Programi

1.  Svaka država članica osigurava i Komisija osiguravaju da su prioriteti iz nacionalnih programa u skladu s prioritetima Unije i izazovima utvrđenima u području sigurnosti i da predstavljaju odgovor na njih te da su u potpunosti u skladu s odgovarajućom pravnom stečevinom Unije i usuglašenim prioritetima Unije. U definiranju tih prioriteta svojih programa države članice osiguravaju da je u programu na odgovarajući način uređeno pitanje provedbenih mjera iz Priloga II članka 3.a. [Am. 75]

1.a  Komisija tijekom ocjene nacionalnih programa država članica osigurava da na predviđena djelovanja ne utječe obrazloženo mišljenje Komisije u pogledu povrede u skladu s člankom 258. UFEU-a u vezi sa zakonitošću i pravilnošću rashoda ili izvedbe projekata. [Am. 76]

1.b  Države članice dodjeljuju sredstva za svoje nacionalne programe kako slijedi:

(a)  najmanje 10 % za posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (a);

(b)  najmanje 10 % za posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (b);

(c)  najmanje 30 % za posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (c);

(d)  najmanje 5 % za posebni cilj iz članka 3. stavka 2. točke (ca). [Am. 77]

1.c  Države članice koje žele odstupiti od stavka 1.b o tome obavješćuju Komisiju i zajedno s Komisijom procjenjuju je li u posebnim okolnostima koje utječu na unutarnju sigurnost potrebno izmijeniti te minimalne postotke. Sve takve izmjene mora odobriti Komisija. [Am. 78]

2.  Komisija će osiguati osigurava da su Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol), Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL), Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust), Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), Europska agencija za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA), Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima (eu-LISA), Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (EBCGA), Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) i Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) budu povezani s razvojem uključeni u razvoj programa u ranoj fazi od samog početka, u pogledu područja njihove nadležnosti. Države članice savjetuju se s Europolom pri osmišljavanju svojih djelovanja, osobito kada u svoje programe uključuju ciklus politika EU-a ili djelovanja EMPACT ili djelovanja koje koordinira Zajednička radna skupina za djelovanje protiv kibernetičkog kriminala (skupina J-CAT). Kako bi se izbjegla preklapanja, države članice koordinirat će se s CEPOL-om prije uključivanja osposobljavanja u svoje programe. Države članice savjetuju se o planiranju svojih djelovanja i s drugim relevantnim dionicima, uključujući organizacije civilnog društva. [Am. 79]

3.  Komisija može, prema potrebi, uključiti Agenciju Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol), Agenciju Europske unije agencije iz stavka 2., Europski odbor za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) zaštitu podataka i Europski centar Europskog nadzornika za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) zaštitu podataka u zadaće praćenja i evaluacije kako je navedeno u odjeljku 5., osobito kako bi se osiguralo da djelovanja provedena uz potporu Fonda, a koja su u okviru njihova mandata, budu u skladu s relevantnom pravnom stečevinom i dogovorenim prioritetima Unije. [Am. 80]

4.  Najviše 15 % dodijeljenih sredstava za program države članice može se upotrijebiti za kupnju opreme, prijevoznih sredstava ili izgradnju objekata koji su važni za sigurnost. Ta se gornja granica može prekoračiti samo u propisno opravdanim slučajevima i nakon odobrenja Komisije. [Am. 81]

5.  Države članice u svojim programima daju prednost sljedećem:

(a)  prioritetima Unije i usklađivanju s pravnom stečevinom u području sigurnosti, osobito koordinaciji i suradnji među tijelima kaznenog progona i učinkovitoj razmjeni informacija relevantnih i interoperabilnosti točnih informacija te provedbi komponenti okvira za interoperabilnost informacijskih sustava; [Am. 82]

(b)  preporukama s financijskim posljedicama danima u okviru Uredbe (EU) br. 1053/2013 o uspostavi mehanizma evaluacije i praćenja za provjeru primjene schengenske pravne stečevine u području policijske suradnje;

(c)  uklanjanju nedostaka u pojedinim zemljama s financijskim posljedicama utvrđenima u okviru procjena potreba kao što su preporuke iz Europskog semestra u području korupcije.

6.  Program se, prema potrebi, mijenja kako bi se u obzir uzele preporuke iz stavka 5. i napredak u postizanju ključnih etapa i ciljeva kako je navedeno u godišnjim izvješćima o uspješnosti iz članka 26. stavka 2. točke (a). Ovisno o učinku prilagodbe, Komisija može odobriti odobrava revidirani program u skladu s postupkom iz članka 19. Uredbe (EU) br. X [Uredba o zajedničkim odredbama. [Am. 83]

7.  Države članice osobito nastoje provoditi djelovanja navedena u Prilogu IV. U slučaju nepredviđenih ili novih okolnosti ili kako bi se osiguralo učinkovito izvršenje financiranja, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 28. radi izmjena Priloga Annex IV.

8.  Ako država članica odluči provoditi projekte u trećoj zemlji ili u vezi s trećom zemljom ili u trećoj zemlji, kako je navedeno u članku 5., uz potporu iz Fonda, predmetna država članica se o tome savjetuje s Komisijom prije početka projekta. Komisija ocjenjuje komplementarnost i dosljednost predviđenih projekata s drugim djelovanjima Unije i država članica u odnosu na predmetnu treću zemlju. Osim toga, Komisija provjerava usklađenost predviđenih projekata sa zahtjevima u pogledu temeljnih prava iz članka 3. stavka 4. [Am. 84]

9.  Programiranje iz članka U skladu s člankom 17. stavka 5. Uredbe (EU) br. X [Uredba o zajedničkim odredbama] temelji , svakim programom se na vrstama za svaki poseban cilj utvrđuju vrste intervencija utvrđenih u prema tablici 1. Priloga VI. i okvirna raspodjela programiranih sredstava po vrsti intervencije ili području potpore. [Am. 85]

Članak 13.

Preispitivanje u sredini razdoblja

1.  Komisija će 2024. dodijeliti , nakon što o tome obavijesti Europski parlament, programima predmetnih država članica dodjeljuje dodatni iznos iz članka 10. stavka 1. točke (b) u skladu s kriterijima iz stavka 2. Priloga I. Dodjela će biti važeća za razdoblje od kalendarske godine 2025. [Am. 86]

2.  Ako najmanje 1030 % inicijalno dodijeljenih sredstava za program iz članka 10. stavka 1. točke (a) nije pokriveno zahtjevima za međuplaćanja podnesenima u skladu s člankom 85. Uredbe (EU) br. X [Uredba o zajedničkim odredbama], predmetna država članica nije prihvatljiva za dodjelu dodatnih sredstava za program iz stavka 1. [Am. 87]

2.a   Stavak 2. primjenjuje se samo ako su relevantni regulatorni okvir i povezani akti na snazi 1. siječnja 2022. [Am. 160]

3.  Pri dodjeli sredstava iz tematskog instrumenta od 2025. će se, prema potrebi, uzimati u obzir se uzima napredak u postizanju ciljnih vrijednosti okvira uspješnosti iz članka 12. Uredbe (EU) br. X [Uredba o zajedničkim odredbama] te utvrđeni nedostaci u provedbi. [Am. 88]

Članak 14.

Posebna djelovanja

1.  Posebna djelovanja su transnacionalni ili nacionalni projekti u skladu s ciljevima ove Uredbe za koje jedna, nekoliko ili sve države članice mogu primiti dodatna dodijeljena sredstva za svoje programe.

2.  Država članica može uz dodijeljena sredstva koja su izračunata u skladu s člankom 10. stavkom 1. primati financiranje za posebna djelovanja, uz uvjet da je označeno kao takvo u programu i upotrijebljeno u svrhu provedbe ciljeva ove Uredbe, uključujući suzbijanje novih prijetnji.

3.  To se financiranje ne upotrebljava za druga djelovanja u programu, osim u propisno opravdanim slučajevima i ako ga Komisija odobri izmjenom programa.

Članak 15.

Operativna potpora

1.  Operativna potpora dio je dodijeljenih sredstava države članice koji se može upotrebljavati za pružanje potpore javnim tijelima koja su odgovorna za obavljanje zadaća i pružanje usluga koje čine javne usluge Unije, u mjeri u kojoj se njima pridonosi osiguranju visoke razine sigurnosti u cijeloj Uniji. [Am. 89]

2.  Država članica može iskoristiti do 1020 % iznosa koji je u okviru Fonda dodijeljen njezinu programu za financiranje operativne potpore za tijela javne vlasti nadležnih za provedbu zadaća i usluga koje čine javne usluge Unije. [Am. 90]

3.  Država članica koja se koristi operativnom potporom pridržava se pravne stečevine Unije u području sigurnosti.

4.  Države članice moraju u programu i u godišnjim izvješćima o uspješnosti iz članka 26. opravdati upotrebu operativnih potpora za postizanje ciljeva ove Uredbe. Prije odobrenja programa Komisija ocjenjuje početno stanje u državama članicama koje su izjavile da planiraju zatražiti operativnu potporu, uzimajući u obzir informacije koje su dostavile te države članice te preporuke mehanizama kontrole kvalitete i evaluacije kao što su: mehanizam evaluacije primjene schengenske pravne stečevine, procjena Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (EBCGA) o osjetljivosti i riziku te drugi mehanizmi za kontrolu kvalitete i evaluaciju, prema potrebi. [Am. 91]

5.  Operativna potpora usmjerena je na posebne zadaće i usluge djelovanja kako je propisano u Prilogu VII. [Am. 92]

6.  U nepredviđenim ili novim okolnostima ili za osiguranje učinkovitog izvršenja financiranja, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 28. radi izmjena posebnih zadaća i usluga iz Priloga VII.

Članak 15.a

Vidljivost, transparentnost, komunikacija

Korisnici sredstava Unije u potpunosti ispunjavaju zahtjeve u području vidljivosti, transparentnosti i komunikacije u skladu s Uredbom (EU) br. X [Uredba o zajedničkim odredbama]. [Am. 93]

Odjeljak 3.

Potpora i provedba u okviru izravnog i neizravnog upravljanja

Članak 16.

Područje primjene

Potporu na temelju ovog odjeljka izravno pruža Komisija u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (a) Financijske uredbe ili se pruža neizravno u skladu s točkom (c) tog članka.

Članak 17.

Djelovanja Unije

1.  Djelovanja Unije su transnacionalni projekt ili projekti od posebnog interesa za Uniju, u skladu s ciljevima ove Uredbe.

2.  Na inicijativu Komisije Fond se može upotrebljavati za financiranje djelovanja Unije koja se odnose na ciljeve ove Uredbe iz članka 3. te u skladu s Prilogom III.

3.  Djelovanjima Unije može se osigurati financiranje u bilo kojem obliku propisanom u Financijskoj uredbi, posebno u obliku bespovratnih sredstava, nagrada i javne nabave. Njima se može omogućiti financiranje i u obliku financijskih instrumenata u okviru operacija mješovitog financiranja.

3.a  Decentralizirane agencije također mogu biti prihvatljivi korisnici dostupnih financiranja u okviru djelovanja Unije kako bi se pružila potpora transnacionalnim djelovanjima i pridonijelo europskoj dodanoj vrijednosti. [Am. 94]

4.  Bespovratna sredstva koja se provode u okviru izravnog upravljanja dodjeljuju se te se njima upravlja u skladu s glavom VIII. Financijske uredbe.

5.  Odbor za evaluaciju koji ocjenjuje prijedloge može biti sastavljen od vanjskih stručnjaka.

6.  Doprinosima mehanizmu uzajamne pomoći može biti obuhvaćen rizik povezan s povratom sredstava od korisnika i oni se smatraju dostatnim jamstvom u skladu s Financijskom uredbom. Primjenjuju se odredbe iz [članka X.] Uredbe X [sljednika Uredbe o Jamstvenom fondu].

Članak 18.

Operacije mješovitog financiranja

Operacije mješovitog financiranja u okviru Fonda provode se u skladu s Uredbom o fondu InvestEU(31) i glavom X. Financijske uredbe.

Članak 19.

Tehnička pomoć na inicijativu Komisije

Fond može podupirati mjere tehničke pomoći koje se provode na inicijativu Komisije ili u njezino ime. Te mjere, točnije mjere pripreme, praćenja, kontrole, revizije, evaluacije, komunikacije, uključujući institucijsko priopćavanje političkih prioriteta Unije u području sigurnosti, vidljivosti i sve mjere administrativne i tehničke pomoći koje su potrebne za provedbu ove Uredbe i, prema potrebi, s trećim zemljama, mogu se financirati do stope po stopi od 100 %. [Am. 95]

Članak 20.

Revizije

Revizije upotrebe doprinosa Unije koje provode osobe ili subjekti, među ostalim i oni koje institucije ili tijela Unije nisu ovlastili, osnova su za opće jamstvo u skladu s člankom 127. Uredbe (EU) br. [Uredba o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije].

Članak 21.

Informiranje, priopćavanje i promidžba

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije, posebice pri promicanju promiču djelovanja i njihovih rezultata njihove rezultate pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane smislene informacije različitoj relevantnoj publici, uključujući medije i javnost na relevantnom jeziku. Kako bi se zajamčila vidljivost sredstava Unije korisnici sredstava Unije prilikom priopćavanja o djelovanju upućuju na njihovo podrijetlo. U tu svrhu korisnici osiguravaju da se u svim komunikacijskim materijalima za medije i javnost istakne simbol Unije i izričito navede financijska potpora Unije. [Am. 96]

2.  Kako bi doprla do najšire moguće publike Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćivanja o Fondu i njegovim djelovanjima i rezultatima. Komisija osobito objavljuje informacije o izradi godišnjih i višegodišnjih programa tematskog instrumenta. Komisija objavljuje i popis odabranih aktivnosti za podršku u okviru tematskog instrumenta na javno dostupnoj internetskoj stranici i redovito ažurira tu listu. Financijska sredstva dodijeljena Fondu pridonose i komunikaciji, osobito institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije u mjeri u kojoj se odnose na ciljeve ove Uredbe. [Am. 97]

2.a  Komisija objavljuje informacije iz stavka 2. u otvorenom i strojno čitljivom formatu koji dopušta razvrstavanje, pretraživanje, izvlačenje, uspoređivanje i ponovnu uporabu podataka, kako je utvrđeno u članku 5. stavku 1. Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(32). Moguće je razvrstati podatke prema prioritetima, posebnom cilju, ukupnim prihvatljivim troškovima operacija, ukupnim troškovima projekata, ukupnim troškovima postupaka nabave, imenu korisnika i imenu ugovaratelja. [Am. 98]

Odjeljak 4.

Potpora i provedba u okviru podijeljenog, izravnog i neizravnog upravljanja

Članak 22.

Hitna pomoć

1.  Fond pruža Komisija može odlučiti pružiti financijsku pomoć iz Fonda za odgovor na žurne i posebne potrebe u slučaju propisno opravdane krizne situacije. Takve situacije mogu biti koja je posljedica sigurnosnog incidenta ili , novonastale prijetnje ili novootkrivene osjetljivosti unutar područja primjene ove Uredbe koja ima ili bi mogla imati znatan negativan utjecaj na sigurnost građana, javnih mjesta ili kritične infrastrukture u jednoj državi članici ili više njih. U takvim slučajevima Komisija pravodobno obavješćuje Europski parlament i Vijeće [Am. 99]

2.  Hitna pomoć može biti u obliku bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju izravno decentraliziranim agencijama.

3.  Hitna pomoć može se dodjeljivati za programe država članica povrh dodijeljenih sredstava koja su izračunata u skladu s člankom 10. stavkom 1., uz uvjet da je označena kao takva u programu. To se financiranje ne upotrebljava za druga djelovanja u programu, osim u propisno opravdanim slučajevima i ako ga odobri Komisija izmjenom programa.

4.  Bespovratna sredstva koja se provode u okviru izravnog upravljanja dodjeljuju se te se njima upravlja u skladu s glavom VIII. Financijske uredbe.

4.a  Kad je to potrebno za provedbu djelovanja, hitna pomoć može obuhvaćati rashode koji su nastali prije datuma podnošenja zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava ili zahtjeva za pomoć, ali ne prije 1. siječnja 2021. [Am. 100]

Članak 23.

Kumulativno, komplementarno i kombinirano financiranje

1.  Za djelovanje operaciju za koje koju je zaprimljen doprinos u okviru Fonda može se dobiti doprinos i iz bilo kojeg drugog programa Unije, uključujući iz fondova u okviru podijeljenog upravljanja, pod uvjetom da se doprinosima ne pokrivaju isti troškovi. Pravila svakog programa Unije iz kojeg se daje doprinos primjenjuju se na predmetni doprinos za djelovanje. Kumulativno financiranje ne smije premašiti ukupne prihvatljive troškove djelovanja operacije, a potpora iz različitih programa Unije može se izračunati na proporcionalnoj osnovi u skladu s dokumentima kojima se utvrđuju uvjeti za potporu. [Am. 101]

2.  Djelovanja koja Operacije koje su dobile oznaku kvalitete Pečat izvrsnosti ili koje ispunjavaju sljedeće kumulativne i usporedive uvjete: [Am. 102]

(a)  ocijenjene su prema pozivu na podnošenje prijedloga u okviru Fonda;

(b)  u skladu su s minimalnim zahtjevima kvalitete tog poziva na podnošenje prijedloga;

(c)  ne mogu se financirati u okviru tog poziva na podnošenje prijedloga zbog proračunskih ograničenja.

mogu primati potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda, Europskog socijalnog fonda + ili Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u skladu s člankom 67. stavkom 5. Uredbe (EU) X [Uredba o zajedničkim odredbama] i člankom 8. ili Uredbe (EU) X [o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike], pod uvjetom da takva djelovanja takve operacije budu u skladu s ciljevima predmetnog programa. Primjenjiva su pravila fonda koji pruža potporu. [Am. 103]

Odjeljak 5.

Praćenje, izvješćivanje i evaluacija

Pododjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 24.

Praćenje i izvješćivanje

1.  U skladu sa svojim zahtjevima za izvješćivanje iz članka [43. stavka 3. točke (h) podtočaka i. i iii.] Financijske uredbe, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja informacije o uspješnosti u skladu s Prilogom V.

2.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 28. za izmjenu Priloga V. kako bi se uvele potrebne prilagodbe informacija o uspješnosti koje se dostavljaju Europskom parlamentu i Vijeću.

3.  Pokazatelji za izvješćivanje o napretku Fonda u ostvarivanju posebnih ciljeva iz članka 3. navedeni su u Prilogu VIII. Za pokazatelje ostvarenja početne vrijednosti iznose nula. Ključne etape utvrđene za 2024. i ciljevi utvrđeni za 2029. kumulativni su. Komisija na zahtjev stavlja na raspolaganje Europskom parlamentu i Vijeću primljene podatke o pokazateljima ostvarenja i rezultata. [Am. 104]

4.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se podaci za praćenje provedbe Programa i rezultati prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tom cilju uvode se razmjerne obveze izvješćivanja za korisnike sredstava Unije i, prema potrebi, države članice.

5.  Kako bi se osigurala učinkovita ocjena napretka Fonda u ostvarivanju njegovih ciljeva, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 28. za izmjenu Priloga VIII. kako bi se, prema potrebi, revidirali i dopunili pokazatelji te kako bi se ova Uredba dopunila odredbama o uspostavljanju okvira za praćenje i evaluaciju, uključujući za informacije o projektu koje će dostavljati države članice. Kvalitativni pokazatelji bit će uvršteni u ocjenu. [Am. 105]

Članak 25.

Evaluacija

1.  Komisija provodi retrospektivnu evaluaciju i evaluaciju u sredini do 31. prosinca 2024. predstavlja evaluaciju provedbe provedbenog razdoblja ove Uredbe sredinom provedbenog razdoblja., uključujući djelovanja provedena u okviru Fonda. Evaluacijom u sredini provedbenog razdoblja ispituje se učinkovitost, djelotvornost, relevantnost i usklađenost Fonda. Točnije, to uključuje procjenu:

(a)  napretka u postizanju ciljeva ove Uredbe, uzimajući u obzir sve već postojeće relevantne informacije, posebno godišnja izvješća o učinkovitosti iz članka 26. te pokazatelje učinka i rezultata iz Priloga VIII.;

(b)  dodane vrijednosti djelovanja i operacija EU-a koje se provode u okviru ovog Fonda;

(c)  primjerenosti provedbenih mjera iz članka 3.a za rješavanje postojećih i novih sigurnosnih izazova;

(d)  dugoročnim učincima Fonda i njegovim učincima na održivost;

(e)  komplementarnosti i dosljednosti između djelovanja koja se podupiru iz Fonda i potpore koju pružaju drugi fondovi Unije.

Obveznom evaluacijom sredinom razdoblja uzima se u obzir retrospektivna evaluacija rezultata na dugoročni učinak prethodnog instrumenta za financijsku potporu za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020., Fond za unutarnju sigurnost – Policija. Toj evaluaciji po potrebi se prilaže zakonodavni prijedlog za izmjenu ove Uredbe. [Am. 106]

1.a  Komisija do 31. siječnja 2030. provodi retrospektivnu evaluaciju ove Uredbe. Komisija do istog datuma podnosi izvješće o evaluaciji Europskom parlamentu i Vijeću koje obuhvaća elemente iz stavka 1.. U tom pogledu dugoročniji učinci instrumenta ocjenjuju se kako bi se uvrstili u odluku o mogućem produljenju ili izmjeni naknadnog fonda. [Am. 107]

2.  Retrospektivna evaluacija i evaluacija u sredini provedbenog razdoblja provode dostupne su javnosti i dostavljaju se pravodobno Parlamentu bez odgode kako bi se njihovi zaključci mogli iskoristiti u procesu odlučivanja u skladu s vremenskim planom iz članka 40. Uredbe (EU) br. [Uredba o zajedničkim odredbama] zajamčila potpuna transparentnost. Komisija jamči da evaluacije ne uključuju informacije o širenju informacija koje bi mogle predstavljati rizik za sigurnost ili privatnost pojedinaca ili ugroziti sigurnosne operacije. [Am. 108]

Pododjeljak 2.

Pravila za podijeljeno upravljanje

Članak 26.

Godišnja izvješća o uspješnosti

1.  Do 15. veljače 2023. i do istog datuma svake sljedeće godine do 2031. i uključujući tu godinu, države članice dostavljaju Komisiji godišnje izvješće o uspješnosti iz članka 36. stavka 6. Uredbe (EU) br. X [Uredba o zajedničkim odredbama]. Izvješće podneseno 2023. obuhvaća provedbu programa do 30. lipnja 2022. Države članice objavljuju ta izvješća na posebnoj internetskoj stranici i prosljeđuju ih Europskom parlamentu i Vijeću. [Am. 109]

2.  Godišnje izvješće uspješnosti posebno sadržava informacije o sljedećem:

(a)  napretku u provedbi programa i ostvarenju ključnih etapa i ciljeva, uzimajući u obzir najnovije podatke kako je propisano u članku 37. Uredbe (EU) br. [Uredba o zajedničkim odredbama];

(aa)  analizi godišnjih financijskih izvješća o nacionalnom programu o povratima, predfinanciranju krajnjim korisnicima i stvarno nastalim izdacima; [Am. 110]

(b)  svim problemima koji utječu na uspješnost programa i mjerama poduzetima za njihovo rješavanje, uključujući obrazložena mišljenja Komisije u pogledu postupka zbog povrede u skladu s člankom 258.; [Am. 111]

(c)  komplementarnosti između , koordiniranosti i koherentnosti djelovanja koja se podupiru iz Fonda i potpore koju pružaju drugi fondovi Unije, posebno oni u trećim zemljama ili povezani s trećim zemljama; [Am. 112]

(d)  doprinosu programa provedbi relevantne pravne stečevine Unije i akcijskih planova;

(da)  usklađenosti sa zahtjevima u pogledu temeljnih prava; [Am. 113]

(e)  provedbi komunikacijskih mjera i mjera vidljivosti;

(f)  ispunjenju uvjeta koji omogućuju provedbu i njihove primjene tijekom programskog razdoblja.

3.  Komisija može dati primjedbe na godišnje izvješće o uspješnosti u roku od dva mjeseca od datuma primitka. Ako Komisija ne dostavi svoje primjedbe u navedenom roku, izvješće se smatra prihvaćenim.

3.a  Nakon prihvaćanja, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću daje na raspolaganje sažetke godišnjih izvješća o uspješnosti i objavljuje ih na posebnim internetskim stranicama. Ako ga države članice ne proslijede u skladu sa stavkom 1., cijeli tekst godišnjih izvješća o uspješnosti na zahtjev se dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću. [Am. 114]

4.  Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu ovog članka, Komisija donosi provedbeni akt u kojem utvrđuje predložak za godišnje izvješće o uspješnosti. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 29. stavka 2.

Članak 27.

Praćenje i izvješćivanje

1.  Praćenje i izvješćivanje u skladu s glavom IV. Uredbe (EU) br. [Uredba o zajedničkim odredbama], temelji se na vrstama intervencija utvrđenima u tablicama 1., 2. i 3. Priloga VI. U nepredviđenim ili novim okolnostima ili za osiguranje učinkovitog izvršenja financiranja, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata za izmjenu Priloga VI. u skladu s člankom 28.

2.  Pokazatelji se upotrebljavaju u skladu s člankom 12. stavkom 1. i člancima 17. i 37. Uredbe (EU) br. [Uredba o zajedničkim odredbama].

POGLAVLJE III.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Izvršavanje delegiranih ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 8., 12., 15., 24. i 27. dodjeljuje se Komisiji do 31. prosinca 2028. [Am. 115]

3.  Europski parlament i Vijeće mogu u svako doba opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 8., 12., 15., 24. i 27. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Odluka proizvodi učinke dan nakon objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u odluci. Ona ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi. [Am. 116]

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen u skladu s člancima 8., 12., 15., 24. i 27. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće ne ulože prigovor u roku od dva mjeseca od primitka obavijesti ili ako prije isteka tog roka ne obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovor. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 117]

Članak 29.

Postupak odbora

1.  Komisiji pomaže Koordinacijski odbor za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize. Navedeni odbor je Odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.  Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.  Ako Odbor ne donese mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta. To se ne primjenjuje na donošenje akata iz članka 26. stavka 4.

Članak 30.

Prijelazne odredbe

1.  Uredba (EU) br. 513/2014 stavlja se izvan snage od 1. siječnja 2021.

2.  Ne dovodeći u pitanje stavak 1., ova Uredba ne utječe na nastavak ili izmjenu predmetnih mjera do njihova zaključenja, u okviru Instrumenta za policiju Fonda za unutarnju sigurnost, koji se i dalje primjenjuje na predmetne mjere do njihova zaključenja.

3.  Financijskom omotnicom za Fond mogu se pokriti i troškovi tehničke i administrativne pomoći potrebne radi osiguravanja prijelaza između Fonda i mjera donesenih u skladu s njegovim prethodnikom, Instrumentom za policiju Fonda za unutarnju sigurnost uspostavljenim Uredbom (EU) br. 513/2014.

Članak 31.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u ...

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

PRILOG I.

Kriteriji za dodjelu sredstava programima u okviru podijeljenog upravljanja

Financijska omotnica iz članka 10. dodjeljuju se za programe država članica kako slijedi:

1.  jednokratni fiksni iznos od 5 000 000 EUR dodijelit će se svakoj državi članici na početku programskog razdoblja kako bi se osigurala kritična masa za svaki program i pokrile potrebe koje ne bi bile izričito navedene na temelju kriterija u nastavku;

2.  preostala sredstva raspodjeljuju se u skladu sa sljedećim kriterijima:

(a)  45 % obrnuto razmjerno njihovom bruto domaćem proizvodu (standard kupovne moći po stanovniku),

(b)  40 % razmjerno ukupnom broju stanovnika;

(c)  15 % razmjerno ukupnoj veličini državnog područja tih država članica.

Početna dodjela temelji se na najnovijim godišnjim statističkim podacima Komisije (Eurostat) koji obuhvaćaju prethodnu kalendarsku godinu. Za preispitivanje u sredini razdoblja referentni iznosi su najnoviji godišnji statistički podaci Komisije (Eurostat) koji obuhvaćaju prethodnu kalendarsku godinu i koji su dostupni u trenutku preispitivanja u sredini razdoblja 2024.

PRILOG II.

Provedbene mjere

Fond će pridonijeti posebnom cilju iz članka 3. stavka 2. točke (a) usmjeravajući se na sljedeće provedbene mjere:

(a)  osiguravanje ujednačene primjene pravne stečevine Unije u području sigurnosti kojom se podupire razmjena informacija, primjerice putem okvira iz Prüma, evidencije podataka o putnicima u EU-u i sustava SIS II, uključujući putem provedbe preporuka u okviru mehanizama kontrole kvalitete i mehanizama za evaluaciju, kao što su mehanizam za evaluaciju schengenske pravne stečevine i drugi mehanizmi za kontrolu kvalitete i mehanizmi za evaluaciju;

(b)  uspostava, prilagodba i održavanje informacijskih sustava i komunikacijskih mreža Unije koji su važni za sigurnost, uključujući njihovu interoperabilnost, te razvoj odgovarajućih alata za uklanjanje utvrđenih nedostataka;

(c)  povećanje aktivne upotrebe alata za razmjenu informacija, sustava i baza podataka Unije koji su važni za sigurnost osiguravajući da se opskrbljuju kvalitetnim podacima;

(d)  podupiranje relevantnih nacionalnih mjera ako je to važno za provedbu posebnih ciljeva iz članka 3. stavka 2. točke (a).

Fond će pridonijeti posebnom cilju iz članka 3. stavka 2. točke (b) usmjeravajući se na sljedeće provedbene mjere:

(a)  povećanje broja operacija kaznenog progona koje zajedno provode države članice, uključujući, prema potrebi, s drugim relevantnim dionicima, posebno u cilju olakšavanja i poboljšanja korištenja zajedničkih istražnih timova, zajedničkih patrola, potjera, tajnog praćenja i drugih mehanizama operativne suradnje u kontekstu ciklusa politike EU-a (EMPACT), s posebnim naglaskom na prekogranične operacije;

(b)  povećanje koordinacije i suradnje tijela kaznenog progona i ostalih nadležnih tijela unutar država članica i između njih te s drugim relevantnim dionicima, primjerice preko mreža specijaliziranih nacionalnih jedinica, mreža i struktura za suradnju Unije i centara Unije;

(c)  poboljšanje međuagencijske suradnje te suradnje na razini Unije između država članica ili između država članica i relevantnih nadležnih tijela, ureda i agencija Unije te na nacionalnoj razini između nacionalnih nadležnih tijela u svakoj državi članici.

Fond će pridonijeti posebnom cilju iz članka 3. stavka 2. točke (c) usmjeravajući se na sljedeće provedbene mjere:

(a)  povećanje broja osposobljavanja u području izvršavanja zakonodavstva, vježbi, uzajamnog učenja, specijaliziranih programa razmjene i razmjene najbolje prakse uključujući u trećim zemljama i s njima te s drugim relevantnim dionicima;

(b)  iskorištavanje sinergija udruživanjem resursa i znanja država članica i drugih relevantnih dionika, uključujući civilno društvo, primjerice putem osnivanja zajedničkih centara izvrsnosti, razvoja zajedničkih procjena rizika ili zajedničkih centara za operativnu potporu za zajedničke operacije;

(c)  promicanje i razvoj mjera, zaštitnih mjera, mehanizama i najbolje prakse za ranu identifikaciju, zaštitu i pomaganje svjedocima, zviždačima i žrtvama kaznenih djela i razvoj partnerstava između javnih tijela i ostalih relevantnih dionika;

(d)  kupnja odgovarajuće opreme i uspostava ili nadogradnja specijaliziranih objekata za osposobljavanje i ostale bitne sigurnosne infrastrukture u cilju jačanja pripravnosti, otpornosti, svijesti građana i primjerenog odgovora na sigurnosne prijetnje. [Am. 119]

PRILOG III.

Primjeri prihvatljivih djelovanja koja će se podupirati iz Fonda u skladu s člankom 4. [Am. 120]

Potpora iz Fonda za unutarnju sigurnost može, među ostalim, biti usmjerena na sljedeće vrste djelovanja: [Am. 121]

–  Informacijski sustavi uspostavljanje informacijskih sustava i mreže mreža kojima se pridonosi ostvarenju ciljeva ove Uredbe, osposobljavanje o uporabi takvih sustava, testiranje i poboljšanje komponenti interoperabilnosti i kvalitete podataka takvih sustava, [Am. 122]

–  praćenje provedbe prava Unije i ciljeva politike Unije u državama članicama u području sigurnosnih informacijskih sustava, osobito zaštite podataka, privatnosti i sigurnosti podataka; [Am. 123]

–  mjere EMPACT-a kojima se provodi ciklus politike EU-a ili se olakšava njegova provedba,

–  potpora decentraliziranim agencijama radi olakšavanja suradnje prilikom prekograničnih operacija; [Am. 124]

–  mjere kojima se podupire učinkovit i koordiniran odgovor na krize povezivanjem postojećih sektorskih sposobnosti, centara stručnosti i centara za procjenu situacije, uključujući onih za zdravlje, civilnu zaštitu, terorizam i terorizam kiberkriminalitet, [Am. 125]

–  mjere za razvoj inovativnih metoda ili uvođenje novih tehnologija koje bi se mogle prenijeti u druge države članice, posebno projekata za ispitivanje i potvrđivanje ishoda istraživačkih projekata u području sigurnosti koje financira Unija,

–  djelovanja kojima se potiču istraživanje i razmjena stručnog znanja u području otpornosti na nove prijetnje, uključujući nezakonitu trgovinu na internetu, hibridne prijetnje te kemijske, biološke, radioaktivne i nuklearne prijetnje. [Am. 126]

–  djelovanja i mreže nacionalnih kontaktnih točaka koje olakšavaju prekograničnu razmjenu podataka dobivenih korištenjem sustava nadzora kao što su fotoaparati i drugi senzori u kombinaciji s algoritmima za umjetnu inteligenciju, obuhvaćenih snažnim zaštitnim mjerama, uključujući smanjenje količine podataka, prethodno potvrđivanje podataka koje provodi pravosudno tijelo te pristup pravnoj zaštiti; [Am. 127]

–  potpora tematskim i višetematskim mrežama specijaliziranih nacionalnih jedinica radi jačanja uzajamnog povjerenja, razmjene i širenja znanja, informacija, iskustva i najbolje prakse, udruživanja resursa i stručnosti u zajedničkim centrima izvrsnosti,

–  pružanje potpore inicijativama umrežavanja obavještajnih službi država članica kako bi se razvila kultura zajedničkih obavještajnih podataka, poboljšalo uzajamno povjerenje, razmjena i širenje znanja, informacija, iskustva i dobrih praksi; [Am. 128]

–  obrazovanje i osposobljavanje osoblja i stručnjaka u području kaznenog progona i pravosudnih tijela i upravnih agencija, uzimajući u obzir operativne potpore i analize rizika, na temelju Europske sheme osposobljavanja u području provedbe zakona (LETS) te u suradnji s CEPOL-om i, ako je primjenjivo, Europskom mrežom za pravosudno osposobljavanje,

–  obrazovanje i osposobljavanje u prevencijskoj politici za osoblje i stručnjake u relevantnom području kaznenog progona, pravosudna tijela i upravne agencije, s posebnim naglaskom na osposobljavanje o temeljnim pravima, uključujući mjere za otkrivanje i izbjegavanje rasizma i razmjenu najboljih praksi; [Am. 129]

–  suradnja s privatnim sektorom, posebno u području kibersigurnosti, u cilju izgradnje povjerenja i poboljšanja koordinacije, planiranje planiranja za nepredviđene situacije te razmjena razmjene i širenje širenja informacija i najbolje prakse među javnim najboljih praksi između javnih i privatnim dionicima privatnih dionika, uključujući u području zaštite javnih prostora i kritične infrastrukture; [Am. 130]

–  djelovanja kojima se osnažuju zajednice za razvoj lokalnih pristupa te prevencijske politike i aktivnosti jačanja svijesti i komunikacijskih aktivnosti među dionicima i općom javnošću o sigurnosnim politikama,

–  oprema, prijevozna sredstva, komunikacijski sustavi i važni sigurnosni objekti,

–  trošak osoblja uključenog u djelovanja koja podupire Fond ili djelovanja koja zahtijevaju sudjelovanje osoblja zbog tehničkih ili sigurnosnih razloga.

PRILOG IV.

Djelovanja koja su prihvatljiva za višu stopu sufinanciranja u skladu s člankom 11. stavkom 23. i člankom 12. stavkom 67. [Am. 131]

–  Projekti čiji je cilj sprječavanje i suzbijanje nasilnog ekstremizma, uključujući radikalizaciju, netoleranciju i diskriminaciju, posebno mjere za sprječavanje njihovih suštinskih uzroka i radikalizacije u zatvorima te projekti kojima se omogućuje posebno osposobljavanje za tijela kaznenog progona. [Am. 132]

–  Projekti čiji je cilj poboljšati interoperabilnost informacijskih sustava i komunikacijskih mreža, ako je to predviđeno pravom Unije ili država članica(33). [Am. 133]

–  Projekti čiji je cilj suzbijanje struktura organiziranog kriminala koje su prema EMPACT-u posebno opasne. [Am. 134]

–  Projekti čiji je cilj spriječiti kiberkriminal i boriti se protiv njega, posebice protiv seksualnog iskorištavanja djece na internetu, među ostalim mjerama za sprečavanje napada na informacijske sustave i kritičnu infrastrukturu otkrivanjem i rješavanjem ranjivosti. [Am. 135]

–  Projekti čiji je cilj suzbijanje nezakonite trgovine na internetu. [Am. 136]

PRILOG V.

Ključni pokazatelji uspješnosti iz članka 24. stavka 1.

Posebni cilj br. 1: bolja razmjena informacija

1.  Upotreba mehanizama EU-a za razmjenu informacija.

Izvor podataka: Europol, EU-LISA, Vijeće, države članice

Posebni cilj br. 2: poboljšana operativna suradnja

1.  Broj zajedničkih operativnih djelovanja koja podupire Fond.

Izvor podataka: Europol, Eurojust, države članice

2.  Procijenjena vrijednost zamrznute imovine, procijenjena vrijednost imovine oduzete uz pomoć Fonda

Izvor podataka: države članice

3.  Vrijednost zapljena nezakonite droge koja je oduzeta zahvaljujući prekograničnoj suradnji i oružja, krijumčarenih divljih biljnih i životinjskih vrsta te kulturnih dobara koje su ostvarene prekograničnom suradnjom agencija kaznenog progona koje su uspostavljene potporom iz Fonda. [Am. 137]

Izvor podataka: države članice, korisnici bespovratnih sredstava Unije za djelovanje

4.  Broj preporuka evaluacije provedbe schengenske pravne stečevine s financijskim utjecajem u području sigurnosti koje su provedene uz potporu Fonda u odnosu na ukupni broj preporuka s financijskim utjecajem u području sigurnosti.

Izvor podataka: države članice

Posebni cilj br. 3: pojačane sposobnosti za suzbijanje i sprječavanje kriminala

5.  Broj policijskih službenika koji su završili osposobljavanje, vježbe, uzajamno učenje ili specijalizirane programe razmjene o prekograničnim temama uz potporu Fonda.

Izvor podataka: države članice

6.  Broj kritičnih infrastruktura javnih prostora i javnih prostora opseg kritičnih infrastruktura čija je zaštita od sigurnosnih incidenata poboljšana uz pomoć Fonda. [Am. 138]

Izvor podataka: države članice

7.  Broj inicijativa za sprječavanje radikalizacije koja dovodi o nasilnog ekstremizma.

Izvor podataka: RAN

PRILOG VI.

Vrste intervencija

TABLICA 1.: KODOVI ZA DIMENZIJU PODRUČJA INTERVENCIJA

1

TER – Financiranje borbe protiv terorizma

2

TER – Sprječavanje i suzbijanje radikalizacije

3

TER – Zaštita i otpornost javnih prostora i drugih lakih meta

4

TER – Zaštita i otpornost kritične infrastrukture

5

TER – Kemijska, biološka, radioaktivna, nuklearna

6

TER – Eksplozivi

7

TER – Upravljanje krizama

8

TER – Ostalo

9

OC – Korupcija

10

OC – Gospodarski i financijski kriminal

10.a

OC – Pranje prihoda stečenog kaznenim djelom [Am. 139]

11

OC – Droga

12

OC – Trgovina vatrenim oružjem

12.a

Trgovina kulturnim dobrima [Am. 140]

12.b

Trgovina ugroženim vrstama [Am. 141]

13

OC – Trgovina ljudima

14

OC – Krijumčarenje migranata

15

OC – Kaznena djela protiv okoliša

16

OC – Organizirani kriminal u vezi s imovinom

17

OC – Ostalo

18

CC – Kiberkriminalitet – ostalo

19

CC – Kiberkriminalitet – prevencija

20

CC – Kiberkriminalitet – olakšavanje istraga

21

CC – Kiberkriminalitet – pomoć žrtvama

22

CC – Spolno iskorištavanje djece – prevencija

23

CC – Spolno iskorištavanje djece – olakšavanje istraga

24

CC – Spolno iskorištavanje djece – pomoć žrtvama

24.a

CC – Distribucija slika zlostavljanja djece i dječje pornografije [Am. 142]

25

CC – Spolno iskorištavanje djece – ostalo

26

CC – Ostalo

27

GEN – Razmjena informacija

28

GEN – Policijska ili međuagencijska suradnja (carine, službenici graničnog nadzora, obavještajne službe)

29

GEN – Forenzika

30

GEN – Potpora žrtvama

31

GEN – Operativna potpora

32

TA – Tehnička pomoć – informiranje i komunikacija

33

TA – Tehnička pomoć – izrada, provedba, praćenje i kontrola

34

TA – Tehnička pomoć – evaluacija i studije, prikupljanje podataka

35

TA – Tehnička pomoć – jačanje kapaciteta

TABLICA 2. KODOVI ZA VRSTU DIMENZIJE DJELOVANJA

1

Informacijski sustavi, interoperabilnost, kvaliteta podataka, komunikacijski sustavi (osim opreme)

2

Mreže, centri izvrsnosti, strukture za suradnju, zajednička djelovanja i operacije

3

Zajednički istražni timovi ili ostale zajedničke operacije

4

Upućivanje ili raspoređivanje stručnjaka

5

Osposobljavanje

6

Razmjena najbolje prakse, radionice, konferencije, događaji, kampanje za jačanje svijesti, komunikacijske aktivnosti

7

Studije, pilot projekti, procjene rizika

8

Oprema (uključena u izračun gornje granice od 15 %)

9

Prijevozna sredstva (uključena u izračun gornje granice od 15 %)

10

Zgrade, objekti (uključeni u izračun gornje granice od 15 %)

11

Raspoređivanje ili drugi način praćenja istraživačkih projekata

TABLICA 3. KODOVI ZA DIMENZIJU NAČINA PROVEDBE

1

Suradnja s trećim zemljama

2

Djelovanja u trećim zemljama

3

Provedba preporuka evaluacije provedbe schengenske pravne stečevine u području policijske suradnje

4

Posebna djelovanja (nije poznato u fazi programiranja)

5

Hitna pomoć (nije poznato u fazi programiranja)

6

Djelovanja navedena u Prilogu IV.

PRILOG VII.

Djelovanja koja su prihvatljiva za operativnu potporu

U okviru posebnog cilja bolja razmjena informacija, operativna potpora u okviru programa obuhvaća sljedeće:

–  održavanje i služba za pomoć korisnicima za informacijske sustave Unije i, prema potrebi, nacionalne informacijske sustave koji pridonose ostvarenju ciljeva ove Uredbe,

–  troškove osoblja koje pridonosi ostvarenju ciljeva ove Uredbe.

U okviru posebnog cilja poboljšana operativna suradnja, operativna potpora u okviru nacionalnih programa obuhvaća sljedeće:

–  održavanje tehničke opreme ili prijevoznih sredstava koja se upotrebljavaju za djelovanja u području sprječavanja, otkrivanja i istrage teškog i organiziranog kriminala s prekograničnom dimenzijom,

–  troškove osoblja koje pridonosi ostvarenju ciljeva ove Uredbe.

U okviru posebnog cilja pojačane sposobnosti za suzbijanje i sprječavanje kriminala, operativna potpora u okviru nacionalnih programa obuhvaća sljedeće:

–  održavanje tehničke opreme ili prijevoznih sredstava koja se upotrebljavaju za djelovanja u području sprječavanja, otkrivanja i istrage teškog i organiziranog kriminala s prekograničnom dimenzijom,

–  troškove osoblja koje pridonosi ostvarenju ciljeva ove Uredbe.

Djelovanja koja nisu prihvatljiva u skladu s člankom 4. stavkom 3. nisu obuhvaćena.

PRILOG VIII.

Pokazatelji ostvarenja i rezultata iz članka 24. stavka 3.

Posebni cilj br. 1: bolja razmjena informacija

1.  Upotreba mehanizama EU-a za razmjenu informacija koja se mjeri na temelju:

(a)  broja danih upozorenja i obavljenih pretraživanja schengenskog informacijskog sustava (SIS); [Am. 143]

(b)  broja pretraživanja u sustavu za transnacionalnu razmjenu forenzičkih podataka (DNA, otisci prstiju, registarske oznake) među državama članicama (automatizirani sustav za razmjenu podataka iz Prüma);

(c)  broja poruka razmijenjenih preko Europolove mrežne aplikacije za sigurnu razmjenu informacija (SIENA);

(d)  broja obavljenih pretraživanja Europolovog informacijskog sustava (EIS);

(e)  ukupnog broja putnika čiji su podaci iz EU-ove evidencije podataka o putnicima (PNR) prikupljeni i razmijenjeni;

(ea)  broj pretraživanja u Europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije državljana trećih zemalja (ECRIS-TCN). [Am. 144]

Izvor podataka: Europol, EU-LISA, Vijeće, države članice

2.  Broj novih veza između baza nadležnih tijela s bazama podataka važnih važnima za sigurnost uspostavljenih uz pomoć Fonda: [Am. 145]

(a)  s bazama podataka EU-a i, prema potrebi, međunarodnim bazama podataka;

(b)  unutar države članice;

(c)  s jednom ili više država članica;

(d)  s jednom ili više trećih zemalja.

Izvor podataka: države članice

3.  Broj aktivnih korisnika EU-ovih i, prema potrebi, nacionalnih alata za razmjenu informacija, sustava i baza podataka koji su važni za sigurnost koji je povećan uz potporu Fonda u odnosu na ukupni broj korisnika.

Izvor podataka: države članice

Posebni cilj br. 2: poboljšana operativna suradnja

4.  Broj zajedničkih operacija koje su se podupirale iz Fonda, uključujući uključene države članice i nadležna tijela, raščlanjen prema područjima (borba protiv terorizma, organizirani kriminal općenito, organizirani kriminal, oružje, kiberkiminalitet, ostalo):

(a)  broj zajedničkih istražnih timova;

(b)  broj operativnih projekata Europske multidisciplinarne platforme za borbu protiv kaznenih djela (EMPACT);

(c)  ostale zajedničke operativne mjere.

Izvor podataka: Europol, Eurojust, države članice

5.  Sudjelovanje u transnacionalnim mrežama koje djeluju uz pomoć Fonda.

Izvor podataka: države članice, korisnici bespovratnih sredstava Unije za djelovanja ili za pomoć u hitnim okolnostima

6.  Procijenjena vrijednost zamrznute imovine, procijenjena vrijednost imovine oduzete uz pomoć Fonda

Izvor podataka: države članice

7.  Vrijednost zapljena nezakonite droge koja je oduzeta zahvaljujući prekograničnoj suradnji i oružja, krijumčarenih divljih biljnih i životinjskih vrsta te kulturnih dobara koje su ostvarene prekograničnom suradnjom agencija kaznenog progona. [Am. 146]

Izvor podataka: Europol, države članice, korisnici bespovratnih sredstava Unije za djelovanja [Am. 147]

8.  Broj rezultata postojećih transnacionalnih mreža ostvarenih uz pomoć Fonda, kao što su primjerice priručnici o najboljoj praksi, radionice i zajedničke vježbe.

Izvor podataka: korisnici bespovratnih sredstava Unije za djelovanja

9.  Broj preporuka evaluacije provedbe schengenske pravne stečevine s financijskim utjecajem u području sigurnosti koje su provedene uz pomoć Fonda u odnosu na ukupni broj preporuka s financijskim utjecajem u području sigurnosti.

Izvor podataka: države članice

Posebni cilj br. 3: pojačane sposobnosti za suzbijanje i sprječavanje kriminala

10.  Broj policijskih službenika koji su završili osposobljavanje, vježbe, uzajamno učenje ili specijalizirane programe razmjene o prekograničnim temama uz potporu Fonda raščlanjenih po sljedećim područjima:

(a)  borba protiv terorizma;

(b)  organizirani kriminal;

(c)  kiberkriminalitet;

(d)  druga područja operativne suradnje.

Izvor podataka: države članice, Europol, ENISA [Am. 148]

11.  Broj priručnika o najboljoj praksi i istražnim tehnikama, standardni operativni postupci i drugi alati razvijeni uz pomoć fonda kao rezultat interakcije između različitih organizacija diljem EU-a.

Izvor podataka: države članice, korisnici bespovratnih sredstava Unije za djelovanja ili za pomoć u hitnim okolnostima

12.  Broj žrtava zločina kojima je pružena pomoć uz potporu Fonda, raščlanjenih prema vrsti zločina (trgovanje ljudima i organima, krijumčarenje migranata, terorizam, teški i organizirani kriminal, kiberkriminalitet, seksualno iskorištavanje i seksualno iskorištavanje djece, mučenje ili neljudsko ili ponižavajuće postupanje). [Am. 149]

Izvor podataka: države članice

13.  Broj kritičnih infrastruktura javnih prostora i javnih prostora opseg kritičnih infrastruktura čija je zaštita od sigurnosnih incidenata poboljšana uz pomoć Fonda. [Am. 150]

Izvor podataka: države članice

14.  Broj inicijativa za sprječavanje radikalizacije koja dovodi o nasilnog ekstremizma:

(a)  broj pronađenih rezultata na web-mjestu Mreže za podizanje svijesti o radikalizaciji (RAN); [Am. 151]

(b)  broj sudionika u RAN-u raščlanjen prema vrsti stručnjaka;

(c)  broj studijskih posjeta, osposobljavanja, radionica i savjetovanja obavljenih u državama članicama u koordinaciji s nacionalnim tijelima raščlanjen po korisnicima (tijela kaznenog progona, ostalo) i povratne informacije sudionika. [Am. 152]

Izvor podataka: RAN, države članice [Am. 153]

15.  Broj partnerstava uspostavljenih uz pomoć Fonda kojima se pridonosi poboljšanju potpore svjedocima, zviždačima i žrtvama zločina:

(a)  s privatnim sektorom;

(b)  s civilnim društvom.

Izvor podataka: države članice, korisnici bespovratnih sredstava Unije za djelovanja ili za pomoć u hitnim okolnostima

Posebni cilj br. 3.a: razvoj kulture zajedničkih obavještajnih podataka

15.a  Broj razmjena među državama članicama u području obavještajnih podataka.

15.b  Broj službenika kaznenog progona i obavještajnih službi koji su završili osposobljavanje, vježbe, uzajamno učenje ili specijalizirane programe razmjene o prekograničnim temama uz potporu Fonda.

Izvor podataka: države članice [Am. 154]

(1)
(2)
(3)Stajalište Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019.
(4)COM(2015)0185 od 28. travnja 2015.
(5)Zaključci Vijeća 16. lipnja 2015. o obnovljenoj strategiji unutarnje sigurnosti Europske unije za razdoblje 2015. – 2020.
(6)Rezolucija Europskog parlamenta od 9. srpnja 2015. o Europskom programu sigurnosti (2015/2697(RSP)).
(7)COM(2017)0794.
(8)Uredba (EU) br. 513/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2007/125/PUP (SL L 150, 20.5.2014., str. 93.).
(9)Uredba Vijeća (EU) br. 1053/2013 od 7. listopada 2013. o uspostavi mehanizma evaluacije i praćenja za provjeru primjene schengenske pravne stečevine i stavljanju izvan snage Odluke Izvršnog odbora od 16. rujna 1998. o uspostavi Stalnog odbora za ocjenu i provedbu Schengena (SL L 295, 6.11.2013., str. 27.).
(10)Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama (COM(2018)0324).
(11)SL C 373, 20.12.2013., str. 1.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC
(12)Detaljno upućivanje
(13)Detaljno upućivanje Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od .../... o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize (COM(2018)0375).
(14)Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).
(15)Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).
(16)Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).
(17)Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).
(18)Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).
(19)Odluka Vijeća 2013/755/EU od 25. studenoga 2013. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji („Odluka o prekomorskom pridruživanju”) (SL L 344, 19.12.2013., str. 1.).
(20)COM(2017)0623.
(21)Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (SL L 123, 12.5.2016., str. 1.).
(22)Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
(23)Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. XXX.
(24)Odluka Vijeća 2009/902/PUP od 30. studenoga 2009. o osnivanju Europske mreže za sprečavanje kriminala (EUCPN) i stavljanju izvan snage Odluke 2001/427/PUP (SL L 321, 8.12.2009., str. 44.).
(25)Zaključci Vijeća ministara za pravosuđe i unutarnje poslove, 8. i 9. studenoga 2010.
(26)COM(2013)0172 Uspostava Europskog programa osposobljavanja u području provedbe zakona (LETS).
(27)Uredba (EU) 2015/2219 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o Agenciji Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) i o zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/681/PUP (SL L 319, 4.12.2015., str. 1.).
(28)Okvirna odluka Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv organiziranog kriminala (SL L 300, 11.11.2008., str. 42.).
(29)Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 31.3.2017., str. 6.).
(30)Gotovinski mamac (flash money) je gotovina koja se tijekom kaznene istrage pokazuje osumnjičenicima ili osobama koje imaju informacije o dostupnosti ili isporuci ili koje djeluju kao posrednici kao dokaz likvidnosti i solventnosti radi obavljanja lažne kupnje u cilju uhićenja osumnjičenika, otkrivanja mjesta nezakonite proizvodnje ili nekog drugoga načina razbijanja zločinačkih organizacija.
(31)Detaljno upućivanje.
(32)Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o ponovnoj upotrebi informacija javnog sektora (SL L 345, 31.12.2003., str. 90.).
(33)U skladu s Komunikacijom Komisije o jačim i pametnijim informacijskim sustavima za granice i sigurnost COM(2016)0205.

Posljednje ažuriranje: 25. ožujka 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti