Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0019(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0161/2019

Внесени текстове :

A8-0161/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.16

Приети текстове :

P8_TA(2019)0180

Приети текстове
PDF 132kWORD 52k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I
P8_TA(2019)0180A8-0161/2019
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз (COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2019)0053),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 48 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0039/2019),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 25 февруари 2019 г., за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0161/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия C на Официален вестник на Европейския съюз;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
P8_TC1-COD(2019)0019

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/500.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията

Регламентът за установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз се основава на член 48 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), тъй като се отнася до мерки в областта на координацията на системите за социалната сигурност. Удължаването на срока на действие на този регламент за граждани на трети държави в този правен акт е невъзможно поради несъвместимостта на правните основания, тъй като едно такова удължаване трябва да се основава на член 79, параграф 2, буква б) от ДФЕС.

Комисията счита, че гражданите на трети държави, за които важат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г., следва да продължат да се ползват от основните принципи за координация на системите за социална сигурност, предвидени да бъдат кодифицирани в Регламента за установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност, въз основа на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1231/2010, Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009, които остават в сила.

Но на по-късен етап, ако е необходимо, Комисията ще обмисли възможността за разширяване на обхвата на принципите, изложени в настоящото предложение, така че да важат и за граждани на трети държави, законно пребиваващи в държава членка, които съгласно Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. са или са били обхванати от законодателството на ЕС в областта на координацията на системите за социална сигурност с цел потвърждаване на техните права във връзка с периода, когато Обединеното кралство е било държава членка.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност