Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0019(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0161/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0161/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 11.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0180

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 128kWORD 45k
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ***I
P8_TA(2019)0180A8-0161/2019
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0053),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 48 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0039/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 25ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0161/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα, η οποία θα δημοσιευθεί στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
P8_TC1-COD(2019)0019

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/500.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής

Ο κανονισμός σχετικά με τη θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στο άρθρο 48 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς αφορά μέτρα στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Η επέκταση του παρόντος κανονισμού σε υπηκόους τρίτων χωρών στην ίδια νομική πράξη δεν είναι δυνατή λόγω της ασυμβατότητας των νομικών βάσεων, καθώς η εν λόγω επέκταση θα πρέπει να βασίζεται στο άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο β) ΣΛΕΕ.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, θα πρέπει να συνεχίσουν να υπάγονται στις βασικές αρχές του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης που πρόκειται να κωδικοποιηθούν στον κανονισμό για τη θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, που βασίζεται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (EK) αριθ. 987/2009, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ.

Η Επιτροπή θα εξετάσει, ωστόσο, αν παραστεί ανάγκη σε μεταγενέστερο στάδιο, το ενδεχόμενο επέκτασης των αρχών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος και οι οποίοι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, καλύπτονται από τη νομοθεσία της ΕΕ για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να επιβεβαιώσει τα δικαιώματά τους σε σχέση με την περίοδο κατά την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν κράτος μέλος της Ένωσης.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου