Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/0019(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0161/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0161/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/03/2019 - 11.16

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0180

Hyväksytyt tekstit
PDF 121kWORD 39k
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavat varautumistoimenpiteet ***I
P8_TA(2019)0180A8-0161/2019
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavista varautumistoimenpiteistä (COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2019)0053),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 48 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0039/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 25. helmikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0161/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavista varautumistoimenpiteistä
P8_TC1-COD(2019)0019

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2019/500.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Komission lausuma

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavista varautumistoimenpiteistä annettu asetus perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 48 artiklaan, koska siinä käsitellään toimenpiteitä sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla. Asetuksen ulottaminen koskemaan kolmansien maiden kansalaisia samassa säädöksessä ei ole mahdollista oikeusperustojen yhteensopimattomuuden vuoksi, sillä tällaisen ulottamisen olisi perustuttava SEUT-sopimuksen 79 artiklan 2 kohdan b alakohtaan.

Komissio katsoo, että 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1231/2010 soveltamisalaan kuuluvien kolmansien maiden kansalaisten olisi edelleen hyödyttävä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen perusperiaatteista, jotka on tarkoitus kodifioida sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen alalla sovellettavista varautumistoimenpiteistä annettavaan asetukseen, joka perustuu asetuksen (EU) N:o 1231/2010 ja asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 säännöksiin, jotka jäävät voimaan.

Komissio tarkastelee kuitenkin tarpeen mukaan myöhemmin, onko tässä asetuksessa esitetyt periaatteet ulotettava koskemaan jossakin jäsenvaltiossa laillisesti asuvia kolmannen maan kansalaisia, jotka 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1231/2010 nojalla kuuluvat tai ovat kuuluneet sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan EU:n lainsäädännön piiriin, jotta voidaan vahvistaa heidän oikeutensa sen kauden suhteen, jona Yhdistynyt kuningaskunta oli unionin jäsen.

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö