Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2019/0019(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0161/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0161/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 13/03/2019 - 11.16

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0180

Téacsanna atá glactha
PDF 118kWORD 52k
Dé Céadaoin, 13 Márta 2019 - Strasbourg Eagrán deiridh
Bearta teagmhasacha a bhunú i réimse chomhordú na slándála sóisialta tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as AE ***I
P8_TA(2019)0180A8-0161/2019
Rún
 Téacs
 Iarscríbhinn

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 13 Márta 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le bearta teagmhasacha a bhunú sa réimse maidir le comhordú na slándála sóisialta tar éis tharraingt siar Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann as an Aontas Eorpach (COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2019)0053),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 48 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0039/2019),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 25 Feabhra 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta (A8-0161/2019),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  ag tabhairt dá haire an ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo, a fhoilseofar i sraith C d'Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

3.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige é a thogra a leasú go substaintiúil;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 13 Márta 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear bearta teagmhasacha i réimse chomhordú na slándála sóisialta tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas
P8_TC1-COD(2019)0019

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2019/500.)


IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

Ráiteas ón gCoimisiún

Tá an Rialachán maidir le bearta teagmhasacha a bhunú i réimse chomhordú na slándála sóisialta tar éis tharraingt siar Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann as an Aontas Eorpach bunaithe ar Airteagal 48 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) sa mhéid go mbaineann sé le bearta i réimse na slándála sóisialta. Ní féidir an Rialachán seo a leathnú chuig náisiúnaigh tríú tír san aon ghníomh dlí amháin toisc neamh-chomhoiriúnacht na mbunús dlí, mar go gcaithfeadh an leathnú sin a bheith bunaithe ar Airteagal 79(2)(b) CFAE.

Measann an Coimisiún gur cheart go leanfadh náisiúnaigh tríú tír a chumhdaítear le Rialachán (AE) Uimh. 1231/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 de thairbhiú as prionsabail bhunúsacha chomhordú na slándála sóisialta a bhfuil sé beartaithe iad a chódú sa Rialachán maidir le bearta teagmhasacha a bhunú i réimse chomhordú na slándála sóisialta, bunaithe ar fhorálacha Rialachán (AE) Uimh. 1231/2010 agus Rialacháin (CE) Uimh. 883/2004 agus 987/2009, atá fós i bhfeidhm.

Breithneoidh an Coimisiún, áfach, más gá níos déanaí, leathnú a dhéanamh ar na prionsabail a leagtar amach sa Rialachán seo chuig náisiúnaigh tríú tír atá ina gcónaí go dleathach i mBallstát, atá nó a bhí cumhdaithe, de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1231/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010, ag reachtaíocht AE maidir le comhordú na slándála sóisialta, chun a dteidlíochtaí a dhearbhú i ndáil leis an tréimhse nuair a bhí an Ríocht Aontaithe ina Ballstát.

An nuashonrú is déanaí: 27 Eanáir 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais