Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/0019(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0161/2019

Pateikti tekstai :

A8-0161/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 11.16

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0180

Priimti tekstai
PDF 133kWORD 44k
Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonių nustatymas Jungtinei Karalystei išstojus iš ES ***I
P8_TA(2019)0180A8-0161/2019
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonės, taikytinos Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos (COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0053),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 48 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8‑0039/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 25 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A8-0161/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos, kuris bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. kovo 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/… , kuriuo nustatomos socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonės, taikytinos Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos
P8_TC1-COD(2019)0019

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2019/500.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Komisijos pareiškimas

Reglamentas, kuriuo nustatomos socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonės, taikytinos Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos, grindžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 48 straipsniu, kiek tai susiję su socialinės apsaugos koordinavimo priemonėmis. Šio reglamento taikymas ir trečiųjų šalių piliečiams tame pačiame teisės akte neįmanomas dėl teisinio pagrindo nesuderinamumo, nes toks išplėtimas turėtų būti grindžiamas SESV 79 straipsnio 2 dalies b punktu.

Komisija mano, kad trečiųjų šalių piliečiams, kuriems taikomas 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1231/2010, turėtų būti ir toliau taikomi pagrindiniai socialinės apsaugos koordinavimo principai, kuriuos ketinama kodifikuoti Reglamente, kuriuo nustatomos socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonės, remiantis Reglamento (ES) Nr. 1231/2010 ir reglamentų (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009, kurie ir toliau galioja, nuostatomis.

Tačiau Komisija, jei prireiks vėlesniame etape, svarstys galimybę šiame pasiūlyme išdėstytus principus pritaikyti ir teisėtai valstybėje narėje gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams, kuriems pagal 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1231/2010 taikomi ES teisės aktai dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo siekiant patvirtinti jų teises, susijusias su laikotarpiu, kai Jungtinė Karalystė buvo valstybė narė.

Atnaujinta: 2020 m. sausio 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika