Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2019/0019(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0161/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0161/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 13/03/2019 - 11.16

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0180

Pieņemtie teksti
PDF 129kWORD 51k
Trešdiena, 2019. gada 13. marts - Strasbūra Galīgā redakcija
Ārkārtas pasākumu noteikšana sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES ***I
P8_TA(2019)0180A8-0161/2019
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2019. gada 13. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārkārtas pasākumu noteikšanu sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2019)0053),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 48. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0039/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2019. gada 25. februāra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A8-0161/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai, kura tiks publicēta Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 13. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/... par ārkārtas pasākumu noteikšanu sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības
P8_TC1-COD(2019)0019

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2019/500.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Komisijas paziņojums

Regula par ārkārtas pasākumu noteikšanu sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības balstās uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 48. pantu, jo tā attiecas uz pasākumiem sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā. Šīs regulas darbības jomas paplašināšana, tajā iekļaujot trešo valstu valstspiederīgos, tajā pašā tiesību aktā nav iespējama juridisko pamatu nesaderības dēļ, jo šādai paplašināšanai būtu jābalstās uz LESD 79. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

Komisija uzskata, ka trešo valstu valstpiederīgajiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1231/2010, arī turpmāk vajadzētu piemērot sociālā nodrošinājuma koordinācijas pamatprincipus, kurus paredzēts kodificēt regulā par ārkārtas pasākumu noteikšanu sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1231/2010, Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Regulas (EK) Nr. 987/2009 noteikumiem, kas paliek spēkā.

Tomēr Komisija, ja tas vēlākā stadijā izrādīsies nepieciešams, apsvērs iespēju šajā regulā izklāstītos principus piemērot arī trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri legāli dzīvo kādā no dalībvalstīm un uz kuriem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1231/2010 attiecas vai attiecās ES tiesību akti par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, lai tādējādi apstiprinātu viņu maksājumtiesības saistībā ar periodu, kad Apvienotā Karaliste bija ES dalībvalsts.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 27. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika