Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/0019(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0161/2019

Predkladané texty :

A8-0161/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 11.16

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0180

Prijaté texty
PDF 138kWORD 44k
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Stanovenie krízových opatrení v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
P8_TA(2019)0180A8-0161/2019
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú krízové opatrenia v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie (COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0053),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 48 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0039/2019),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 25. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0161/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu a ktoré bude uverejnené v sérii C Úradného vestníka Európskej únie;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa stanovujú krízové opatrenia v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
P8_TC1-COD(2019)0019

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2019/500.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie

Nariadenie, ktorým sa stanovujú krízové opatrenia v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia po vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie, vychádza z článku 48 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), keďže sa týka opatrení v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia. Rozšírenie tohto nariadenia na štátnych príslušníkov tretích krajín v tom istom právnom akte nie je možné z dôvodu nezlučiteľnosti právnych základov, keďže takéto rozšírenie by muselo byť založené na článku 79 ods. 2 písm. b) ZFEÚ.

Komisia sa domnieva, že štátni príslušníci tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/2010 z 24. novembra 2010, by naďalej mali mať možnosť využívať základné zásady koordinácie sociálneho zabezpečenia, ktoré sa majú kodifikovať v nariadení o stanovení krízových opatrení v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia na základe ustanovení nariadenia (EÚ) č. 1231/2010 a nariadení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, ktoré zostávajú v platnosti.

Ak to však bude v neskoršej fáze potrebné, Komisia zváži rozšírenie zásad stanovených v tomto nariadení na štátnych príslušníkov tretích krajín s riadnym pobytom v členskom štáte, na ktorých sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/2010 z 24. novembra 2010 vzťahujú alebo doteraz vzťahovali právne predpisy EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, aby sa potvrdili ich nároky vo vzťahu k obdobiu, keď Spojené kráľovstvo bolo členským štátom.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia