Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0019(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0161/2019

Ingivna texter :

A8-0161/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 11.16

Antagna texter :

P8_TA(2019)0180

Antagna texter
PDF 123kWORD 43k
Onsdagen den 13 mars 2019 - Strasbourg
Fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade kungarikets utträde ur EU ***I
P8_TA(2019)0180A8-0161/2019
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen (COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0053),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 48 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0039/2019),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 25 februari 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0161/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution och som kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade kungarikets utträde ur unionen
P8_TC1-COD(2019)0019

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2019/500.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Kommissionens uttalande

Förordningen om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen grundar sig på artikel 48 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) eftersom den rör åtgärder på området för samordning av de sociala trygghetssystemen. En utvidgning av denna förordning till tredjelandsmedborgare i samma rättsakt är inte möjlig på grund av att de rättsliga grunderna är oförenliga, eftersom en sådan utvidgning skulle behöva grundas på artikel 79.2 b i EUF-fördraget.

Kommissionen anser att tredjelandsmedborgare som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1231/2010 av den 24 november 2010 bör fortsätta att omfattas av de grundläggande principer för samordning av de sociala trygghetssystemen som ska kodifieras i förordningen om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen, som grundar sig på bestämmelserna i förordning (EU) nr 1231/2010 och förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009, som fortsätter att gälla.

Kommissionen kommer emellertid vid behov att i ett senare skede överväga att utvidga principerna i denna förordning till att omfatta tredjelandsmedborgare som lagligen är bosatta i en medlemsstat och som i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1231/2010 av den 24 november 2010 omfattas eller har omfattats av EU:s lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen för att bekräfta deras rättigheter när det gäller den period då Förenade kungariket var en medlemsstat.

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy