Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2115(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0031/2019

Внесени текстове :

A8-0031/2019

Разисквания :

PV 12/03/2019 - 20
CRE 12/03/2019 - 20

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.23
CRE 13/03/2019 - 11.23
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0187

Приети текстове
PDF 187kWORD 63k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург
Последващи мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни
P8_TA(2019)0187A8-0031/2019

Препоръка на Европейския парламент от 13 март 2019 г. до Съвета и до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно равносметката за последващите мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (2018/2115(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28 юни и 18 октомври 2018 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 април 2018 г., озаглавено „Европейски подход за борба с дезинформацията, разпространявана онлайн“ (COM(2018)0236),

—  като взе предвид Кодекса на ЕС за поведение във връзка с дезинформацията, публикуван на 26 септември 2018 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 23 ноември 2016 г. относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни(1),

—  като взе предвид съвместното съобщение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Комисията от 6 април 2016 г., озаглавено „Съвместна рамка за борба с хибридните заплахи: ответни действия на Европейския съюз“ (JOIN(2016)0018),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 април 2016 г. относно изпълнението на Европейската програма за сигурност с цел борба срещу тероризма и подготвяне на условията за ефективен и истински Съюз на сигурност (COM(2016)0230),

—  като взе предвид проучването на Европейския фонд за демокрация за осъществимостта на рускоезични медийни инициативи в рамките на Източното партньорство и извън него, озаглавено „Осигуряване на плурализъм и балансираност в рускоезичното медийно пространство“,

—  като взе предвид доклада на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 18 май 2015 г., озаглавен „ЕС в променящата се глобална среда — един по-свързан, оспорван и сложен свят“, и текущата работа по нова глобална стратегия за сигурност на ЕС,

—  като взе предвид своята препоръка от 15 ноември 2017 г. до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Източното партньорство, с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 г.(2),

—  като взе предвид съвместното съобщение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 13 септември 2017 г., озаглавено „Устойчивост, възпиране и отбрана: изграждане на силна киберсигурност за ЕС“ (JOIN(2017)0450),

—  като взе предвид съвместното съобщение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Комисията от 7 юни 2017 г., озаглавено „Стратегически подход за устойчивост във външната дейност на ЕС“ (JOIN(2017)0021),

—  като взе предвид член 19 от Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ), в който се защитава правото на всеки човек да отстоява своето мнение, без вмешателство на други лица, както и да търси, да получава и да разпространява всякаква информация и идеи, независимо от държавните граници и чрез всякакви средства за масова информация,

—  като взе предвид съвместната декларация относно сътрудничеството между ЕС и НАТО от 10 юли 2018 г.,

—  като взе предвид съвместната декларация от 3 март 2017 г. относно свободата на изразяване и „фалшивите новини“, дезинформацията и пропагандата, представена от специалния докладчик на ООН по въпросите на свободата на мнение и на изразяване, от представителя на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) по въпросите на свободата на медиите, от специалния докладчик на Организацията на американските държави (ОАД) по въпросите на свободата на изразяване и от специалния докладчик на Африканската комисия по правата на човека и народите по въпросите на свободата на изразяване и достъпа до информация,

—  като взе предвид доклада от 6 април 2018 г. на специалния докладчик на ООН за утвърждаването и защитата на правото на свобода на мнение и на изразяване,

—  като взе предвид своята препоръка от 29 ноември 2018 г. до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно защитата на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС(3),

—  като взе предвид последния доклад на Европол от 2018 г. относно ситуацията и тенденциите при тероризма в Европейския съюз, в който се подчертава активизирането на дейността на терористичните групировки в киберпространството и възможното им сближаване с други престъпни групи,

—  като взе предвид съвместното съобщение от 5 декември 2018 г. на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „План за действие за борба с дезинформацията“ (JOIN(2018)0036), и доклада на Комисията относно прилагането на съобщението „Европейски подход за борба с дезинформацията, разпространявана онлайн“ (COM(2018)0794) от същата дата,

—  като взе предвид работата на трансатлантическата комисия за честни избори,

—  като взе предвид принципите от Санта Клара за прозрачност и отчетност при практиките за модериране на съдържание,

—  като взе предвид Плана за действие на ЕС относно стратегическата комуникация от 22 юни 2015 г.,

—  като взе предвид член 113 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0031/2019),

1.  отправя следните препоръки към Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност:

  

Актуално състояние през 2018 г. — Борба с хибридната война

   а) да подчертават, че свободата на словото и свободата на изразяване, както и медийният плурализъм са в основата на устойчивите демократични общества и осигуряват най-добри гаранции срещу кампаниите за дезинформация и враждебната пропаганда; изразява своята загриженост относно влошаването на положението със свободата на медиите и случаите на нападения срещу журналисти; отбелязва, че следва да бъдат предприети допълнителни мерки, с участието на всички съответни заинтересовани страни, с цел да се гарантира прозрачност относно собствеността на медиите и медиен плурализъм, без да се прилага схема за цензуриране, и да се защити една благоприятна среда за широк спектър от информация, идеи, разнообразни медии и многообразно гражданско общество, както и да се положат усилия за идентифициране на дезинформацията и пропагандата и за повишаване на осведомеността по тези въпроси; да включат в тези процеси всички съответни заинтересовани страни, включително основните асоциации на пресата, журналистите и медиите; подчертава значението на една функционираща система за радио- и телевизионно разпространение, която да служи като стандарт за предоставяне на безпристрастна и обективна информация в съответствие с най-добрите журналистически практики и етични норми;
   б) да обмислят разработването на правна рамка на равнището на ЕС и на международно равнище за справяне с хибридните заплахи, в това число кибер- и информационната война, която рамка да позволява предприемането на решителни действия от страна на Съюза и да включва целенасочени санкции срещу лицата, отговорни за организирането и провеждането на такива кампании, като необходимостта от тази рамка се появи по-специално във връзка с враждебните действия от страна на държавни и недържавни субекти в тези области;
   в) да вземат предвид факта, че Даиш променя тактиките си и се прехвърля от използването на уебсайтове към услуги за криптирани онлайн съобщения, които са популярни сред ислямистките групировки;
   г) да подкрепят не само нарастващия брой държавни институции, мозъчни тръстове и НПО, които се борят с пропагандата и дезинформацията, но също така и кибердейностите на местно равнище; призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и Комисията да работят по-активно в тази област, като изготвят цялостна оценка на новите регламенти, включително Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и предстоящия Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения, като гаранция срещу злонамереното използване на социалните платформи; да гарантират, че стратегическата комуникация на ЕС се разглежда като въпрос от първостепенна важност в европейския дневен ред и че институциите на ЕС и държавите членки работят съвместно за предотвратяването на подобни явления, като същевременно се взема предвид фактът, че дезинформацията и пропагандата процъфтяват най-добре в поляризирана среда, с намаляващо равнище на доверие в медиите;
   д) да призоват настоятелно държавите членки, които продължават да отричат съществуването на дезинформацията и враждебната пропаганда, както и основните източници на дезинформация в Европа и въздействието на дезинформацията и пропагандата върху общественото мнение, да признаят тези явления; да насърчат тези държави членки да предприемат проактивни мерки за борба и за опровергаване на тази пропаганда, включително доказаните случаи на шпионаж от страна на трети държави; да приканят всички държави членки да извършат оценка на положението на своята територия, да инвестират съответно за развитието на своя капацитет за борба със стратегическата комуникация на враждебно настроени трети страни и да подобрят уменията на гражданите за откриване на дезинформация, както и да насърчат държавите членки да гарантират ефективен обмен на информация по този въпрос; да призоват европейските лидери, които все още не са обърнали достатъчно внимание на тази заплаха, да признаят неотложната необходимост от стратегическо „пробуждане“, с цел да се противодейства на враждебната информационна война;
   е) да приканят настоятелно държавите членки да инвестират проактивно в образователни мерки, обясняващи различните начини за създаване и разпространение на дезинформация, за да се подобри способността на гражданите да разпознават и да реагират на дезинформацията;
   ж) да насърчат държавите членки да гарантират ефективен обмен на информация между всички съответни органи с цел справяне с пропагандата, манипулацията и дезинформацията, включително кибер- и информационната война;
   з) да увеличат осведомеността относно дезинформационните кампании на Русия, тъй като те са основният източник на дезинформация в Европа;
  

Видове невярна информация, дезинформация и пропаганда, насочени срещу ЕС и съседните му държави

   и) да признаят работата, извършена на различни равнища, за определяне на видовете влияние и на инструментите, които се използват срещу ЕС и съседните му държави; да повишат осведомеността относно продължаващите кампании за дезинформация и да насочат вниманието към извършването на задълбочен анализ и проучване на тяхното въздействие и ефективност, за да се разработят мерки за проактивно и бързо противодействие; да насърчат държавите членки да създадат постоянни структури за идентифициране, предотвратяване и противодействие на дезинформацията; подчертава, че кампаниите за дезинформация са част от по-широкообхватна стратегия и обикновено се придружават от други враждебни действия, както и че следва да се обръща сериозно внимание по-специално на информационните войни, които придружават военните офанзиви, и да им се оказва решително, единно и силно противодействие;
   й) да отправят предупреждение за въздействието на изкуствения интелект и за бързото му развитие във връзка с разпространението на фалшиви новини; отбелязва със загриженост, че скоро изкуственият интелект ще може да създава самостоятелно допълнителен капацитет за изкуствен интелект; следователно да заделят значителни средства за научноизследователска и развойна дейност — там, където се пресичат изкуственият интелект и информационната война, с оглед на бързо развиващия се капацитет на изкуствения интелект във връзка с разпространението на пропаганда и дезинформация, включително, наред с другото, чрез абсолютно фалшиви видеоклипове;
   к) да насочат вниманието си към продължаващото използване на дезинформация от някои авторитарни субекти, като например Иран, чието разпространение на фалшиви новини подстрекава и разпалва допълнително напрежението в нестабилни конфликтни зони, като същевременно тази пропаганда е насочена и към европейското население, с цел прикриване на престъпни намерения; да призоват настоятелно държавите членки да се противопоставят на тези действия чрез увеличаване на сътрудничеството и използване на поуките от опита на държави и НПО със сходни виждания;
   л) да насочат вниманието си и да адаптират ответните действия на ЕС и на държавите членки към все по-нарастващата сложност на инструментите, използвани за създаването и разпространението на дезинформация, включително новите начини за разпространение на пропаганда чрез използването на множество уебсайтове на ниско ниво, приложения за частни съобщения, оптимизация на търсачките, манипулирани звук, изображения или видеоклипове, изкуствен интелект, онлайн новинарски портали и телевизионни станции за разпространение на основни послания, по-специално от лица, формиращи общественото мнение, както и от държавно контролирани или финансирани институции, които излъчват ключови послания и пропаганда, одобрена от авторитарните субекти; в този контекст решително осъжда все по-агресивните действия на Русия, Китай, Иран, Северна Корея и други държави, които целят да подкопаят или унищожат нормативните основи и принципи на европейските демокрации и суверенитета на всички държави от Източното партньорство, както и да повлияят върху изборите и да подкрепят екстремистки движения, с оглед на факта, че мащабите на кибератаките се увеличават непрекъснато;
   м) да обръщат специално внимание на съобщения и съдържание, които са насочени открито към насърчаване на насилие, расизъм, самоубийствени атентати, набиране на „чуждестранни бойци“, различни престъпления или открито подбуждане към извършването на едно или повече от тези действия;
  

Индустрия и социални медии

   н) като признават усилията, наскоро положени от социалните медии за справяне с дезинформацията, да обърнат специално внимание на ефективното прилагане на Кодекса на ЕС за поведение във връзка с дезинформацията, като същевременно приканят страните партньори и съседните на ЕС държави да се присъединят към този кодекс, както и да обърнат специално внимание на новата тактика за използване на криптирани съобщения и на социалните медии, която, въпреки всички усилия за борба с това явление, се счита за най-често срещания инструмент за разпространение на дезинформация, враждебна пропаганда и съдържание, подбуждащо към омраза и насилие;
   о) да регулират, съвместно с държавите членки, действията на социалните медии, доставчиците на услуги за текстови съобщения и доставчиците на интернет търсачки и да гарантират пълната им прозрачност, и по-специално тяхната отговорност, като се възприеме общоевропейски подход и като се осигурят възможности за установяване на самоличността и местонахождението не само на авторите, но и на спонсорите на предоставеното политическо съдържание, а от дружествата се търси отговорност за социалното въздействие на автоматизираните системи за препоръчване, които насърчават дезинформацията, като се подчертава, че дружествата носят отговорност за бързото премахване на системни фалшиви новини; настоятелно призовава държавите членки, държавите кандидатки и асоциираните държави да приемат ефективно и ясно законодателство, което да гарантира прозрачност относно собствеността на медиите; да обръщат особено внимание на финансирането, прозрачността и целите на НПО, които са свързани с авторитарни държави, действащи в рамките на ЕС и на неговите страни партньори;
   п) да гарантират, че индустрията и онлайн платформите изпълняват ангажиментите, поети по Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията, и се справят ефективно с проблема за дезинформацията посредством: i) гарантиране на прозрачност на политическата реклама чрез провеждане на ефективни и надлежни проверки за самоличността на спонсорите, ii) предприемане на решителни действия срещу фалшивите профили, активирани на техните сървъри, iii) откриване на злоупотреби с автоматизирани ботове и iv) ефективно сътрудничество с независими проверители на факти;
   р) да призоват социалните медии и доставчиците на услуги за текстови съобщения да гарантират пълно спазване на правото на ЕС в областта на защитата на данните, както и други разпоредби, да реагират в реално време и да работят в тясно сътрудничество с компетентните органи при всички разследвания за предполагаемо използване на техните платформи за нeдобронамерени цели, както и да извършват прозрачни проверки на субектите, за които се подозира, че разпространяват невярна информация; призовава технологичните дружества да инвестират повече средства в инструменти за идентифициране на пропагандата, за повишаване на отговорността в интернет и за гарантиране на по-добри проверки на самоличността на ползвателите преди приемането им на съответните платформи, за да се премахнат ботмрежите, както и да се намалят финансовите стимули за лицата, които се възползват от дезинформацията; да призоват настоятелно социалните медии да реагират незабавно в случаи на разпространение на съмнително съдържание от политическо естество, особено ако то подбужда към омраза или към престъпни действия;
   с) да имат предвид, че забраната на подозрителни профили може да се разглежда като цензура, и следователно да гарантират, че тези действия са обосновани, ако са предписани от закона и се изпълняват по прозрачен начин, в сътрудничество с компетентните органи и гражданското общество в държавите членки и в страните партньори, и при пълно разбиране на мотивите за предприемането на тези мерки, включително като призоват социалните медии да предупреждават ясно всички потребители за това кои видове съдържание са забранени, както и да уведомяват ясно всички засегнати потребители за причините за премахване на тяхното съдържание или за закриване на техния потребителски профил; призовава за привеждане на вътрешните правила, установени от социалните медии за техните ползватели, в съответствие с правния ред на държавата, в която се осъществява дейността;
  

Най-добри практики

   т) да продължават да развиват по-голяма устойчивост въз основата на общи подходи, включващи държавното управление и обществото, както и способност за реагиране на заплахите в реално време, да разработят превантивни и проактивни мерки и да мислят една стъпка напред, а не просто да реагират на вече извършени атаки в кибер- и информационното пространство и да правят анализ на тези атаки; да привлекат вниманието към техническия прогрес в тази област и да споделят примери за най-добри практики под формата на мерки, вече предприети от отделни държави членки, включително извършване на преглед на функционирането на националните подходи, въведени от държавите членки, като същевременно се разработват начини за насърчаване на тясно сътрудничество с Обединеното кралство след Брексит и се работи в сътрудничество с разузнавателната общност и с някои съюзници като САЩ и Канада, НАТО и Центъра на ЕС за анализ на информация (INTCEN);
   у) да обърнат специално внимание на увеличаването на усилията за разследване на продължаващия процес за възлагане на пропаганда на външни изпълнители и за използване на набор от засилващи ефекта инструменти от враждебно настроени трети страни, както и на факта, че е важно тези атаки не само да се разкриват и разобличават и да се подобри капацитетът за идентифициране на извършителите, но и да се гарантира ясното посочване на техните извършители, включително публично назоваване на извършителите и техните спонсори, както и целите, които те преследват, и да се измери въздействието на тези атаки върху целевата аудитория; да публикуват всички разобличени случаи на враждебна пропаганда, заедно с подробни информационни бележки, за да се предупреди обществото и да се достигне до целевата група, към която е насочена враждебната пропаганда в съответния случай;
   ф) да подкрепят и включат гражданското общество, експертната общност, частните институции, академичните среди, местните киберактивисти, основните печатни издания, журналистическите и медийните сдружения, както и все по-големия брой целеви и засегнати групи при по-нататъшното засилване на мерките, насочени към проверка на фактите и изобличаване на дезинформацията, като се задълбочат проучванията, включително подробни изследвания и социологически проучвания, и се анализира по-ефективно манипулирането на информацията; да подкрепят професионалната журналистика, журналистически разследвания и проекти, които са насочени към разобличаване на дезинформацията, както и да подпомагат високотехнологични стартиращи предприятия, които създават цифрови инструменти, предпазващи обществеността от дезинформационни атаки; да подчертаят значението и необходимостта от осигуряване на финансиране и образование, включително семинари и обучителни курсове, в сътрудничество с държавите членки и гражданското общество, като например библиотека и обучителен център за онлайн медийна грамотност, с цел увеличаване на осведомеността, справяне с дезинформацията и повишаване на медийната грамотност;
   х) да приветстват набора от мерки, приети от НАТО и насочени към борба с новите видове хибридни заплахи, както и съвместно съобщение относно сътрудничеството между ЕС и НАТО по този въпрос; призовава ЕС да гарантира ефективно и бързо изпълнение на тези препоръки, включително в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО);
  

Европейски подход

   ц) да приветстват създаването на новите работни групи за стратегическа комуникация на Европейската служба за външна дейност, съставени от експерти с подходящи езикови и професионални познания, а именно оперативната група за Западните Балкани и оперативната група за Южния регион – за държавите от Близкия изток, Северна Африка и района на Персийския залив, като задачата на тези групи е да гарантират координирана и съгласувана комуникация на ЕС в съответните региони и да се борят с дезинформацията и пропагандата, насочени срещу ЕС;
   ч) да признаят осезаемите резултати, постигнати от оперативната група на ЕС за стратегическа комуникация с Източното съседство (East StratCom), включително създаването на уебсайта euvsdisinfo.eu и профила @EUmythbuster в Twitter; подчертава, че от своето създаване досега тя е разобличила над 4 000 случая на кампании за дезинформация по широк кръг от въпроси; да продължават да подкрепят общите усилия на Комисията, Европейската служба за външна дейност и оперативната група на ЕС за стратегическа комуникация с Източното съседство, след анализ на силните и слабите страни, както и на необходимите подобрения, включително повишаване на капацитета за откриване, анализиране и разобличаване на дезинформацията, като се осигурят нови служители, инструменти и умения за работните групи за стратегическа комуникация на ЕСВД и на делегациите на ЕС в съседните на ЕС държави, включително нови инструменти за анализ на данни, наемане на допълнителни специалисти в областта на данните и експерти по дезинформацията, както и обхващане на по-широк спектър от източници и езици във връзка с обсега и влиянието на дезинформацията;
   ш) да превърнат незабавно оперативната група за стратегическа комуникация с Източното съседство в пълноценно звено или дори по-голяма структура в рамките на ЕСВД и да подкрепят чрез предстоящото разпределение на средства от Европейския парламент и трите работни групи за стратегическа комуникация на ЕСВД, като им предоставят все още необходимите им подходящи финансови и човешки ресурси, с цел значително подобряване на техния потенциал, ефективност, професионализъм, институционална приемственост и качество на работата, както и като ги предпазват от политическа намеса на служители и държави, подкрепящи руската дезинформация;
   щ) да преодолеят настоящите слабости на East StratCom, включително липсата на регионален експертен опит, голямото текучество на персонала и липсата на институционална приемственост, както и да осигурят подходящи финансови ресурси и организационна структура, защото това е единственият начин да се гарантира пълен професионализъм, ефективност и резултати;
   аа) да приканят държавите членки, които все още не са направили това, да определят свои командировани национални експерти за трите работни групи StratCom, като гарантират, че наетите от ЕС експерти за борба с дезинформацията не са политически пристрастни, нито участват активно във вътрешни политически спорове в рамките на съответната държава; да приканят също така близки страни партньори да консултират работната група във връзка с тактиката, използвана от общите държавни и недържавни противници, и да признаят значението и необходимостта от по-добра координация в рамките на ЕС;
   аб) да засилят сътрудничеството между оперативната група East StratCom и всички европейски институции, държави членки и партньори на ЕС със сходни възгледи; да насърчат представителствата на Съюза в рамките на ЕС и делегациите на Съюза извън ЕС да подкрепят работата на оперативната група East StratCom, оперативната група за Южния регион и оперативната група за Западните Балкани, включително чрез обмен на международен опит и добри практики и осигуряване на преводи на техните публикации на местните езици; призовава за включване на повече служители в работата по стратегическата комуникация, които да се занимават специално с това, по-специално в делегациите на ЕС в източните и южните съседни държави и в държавите от Западните Балкани;
   ав) да насочат вниманието си към присъединяващите се страни и партньорите в съседните на ЕС държави, като им се оказва съдействие в техните усилия за борба с враждебната пропаганда и дейностите по дезинформация и се включат експерти от трети държави в съседните на ЕС държави, които са подложени на същите заплахи, както и като се отдава приоритет на разработването на дългосрочен стратегически подход и обхващане по-специално на държавите от Източното партньорство; да укрепят капацитета на делегациите на ЕС в чужбина, на представителствата на Комисията и бюрата за връзка на Европейския парламент в държавите членки, с цел развитие на местен капацитет за откриване и разобличаване на дезинформацията, ефективно разпространение на ценностите и политиките на ЕС, разширяване на комуникацията, основаваща се на кампании, както и по-добра координация и наблягане на положителните послания в европейските институции и държавите членки; да вземат предвид настоящото разпространение и бъдещите заплахи, свързани с дезинформацията, целящи да застрашат независимостта, суверенитета и териториалната цялост на всички държави от Източното партньорство, в рамките на техните международно признати граници; да отдадат приоритет по-специално на разработването на дългосрочен стратегически подход и обхващане на държавите от Източното партньорство, като се акцентира върху междуличностните контакти и се работи със съществуващите мрежи на гражданското общество, които вече представляват източник на устойчивост за общността;
   аг) да определят като приоритет стратегическите комуникации и да извършват периодичен преглед на политиката на ЕС по този въпрос; да продължат да подкрепят работата на Европейския фонд за демокрация, насочена към намирането на практически решения за подпомагане и укрепване на демократични, независими и диверсифицирани рускоезични медии в държавите от Източното партньорство и извън тях; приканва Комисията и всички държави членки и държави със сходни възгледи да се ангажират положително с този проект и да го подкрепят; да обърнат внимание на всички международни организации, които понастоящем действат по подобен начин;
   ад) да предложат на Европейския съвет да се отдаде приоритет на борбата с дезинформацията и враждебната пропаганда, като се осигурят достатъчно ресурси и инструменти, за да се защити обективното осведомяване и разпространението на обективна информация;
   ае) да свържат в общоевропейска мрежа съществуващите национални и местни специализирани центрове, новинарски медии, мозъчни тръстове, НПО и други организации и институции, и по-специално НАТО, които работят по въпросите на хибридната война, защото това ще спомогне за координиране на техните действия и за обединяване на техните данни; да осигурят подходящи ресурси за това начинание; подчертава, че тази мрежа следва да бъде отворена за партньори на ЕС със сходни възгледи, които биха могли да споделят своя опит като обекти на дезинформация и враждебна пропаганда, а също така и опита си в борбата с тях; да осигурят ефективно и бързо изпълнение на препоръките на ЕС и НАТО за борба с новите видове хибридни заплахи, в това число в рамките на ОПСО, и да включат въпроса за борбата със стратегическата пропаганда в учебната програма на Европейския колеж по сигурност и отбрана и неговата мрежа;
  

Защита на изборите от враждебна пропаганда

   аж) да осъдят категорично всякакъв вид намеса на трети страни, включително на частни дружества, при провеждането на избори и референдуми, както и злонамереното използване на ботове, алгоритми, изкуствена интелигентност, тролове, дълбинни фалшификати и фалшиви профили в политическите кампании и да призоват засегнатите държави членки да проведат незабавно щателни разследвания във връзка с тези враждебни кампании; изразява загриженост относно неотдавнашните събития във връзка с алгоритмите на големи социални мрежи и тяхната потенциално вредна роля за подчертаването на съдържание, включващо невярна информация или изказвания, подбуждащи към омраза; да подчертаят способността на независимите демократични общества да правят свой собствен суверенен и легитимен политически избор;
   аз) да приканят държавите членки и държавите със сходни възгледи да споделят данни за всякакви чуждестранни или вътрешни опити за намеса в изборните процеси и да обменят най-добри практики за борбата с това явление, за да се повиши устойчивостта спрямо такива опити за намеса;
   аи) да приканят държавите членки да гарантират, че в изборните закони са взети предвид възможните заплахи, произтичащи от кампаниите за дезинформация, кибератаките, киберпрестъпленията и нарушенията на свободата на изразяване на мнение при гласуване, и подчертава, че тези закони следва да бъдат изменени по подходящ начин, за да могат държавите членки да се борят ефективно и проактивно с подобни заплахи; в тази връзка изразява задоволство от някои инициативи, като например тази на Шведската агенция за гражданска защита; да подпомагат асоциираните към ЕС държави и държавите от Западните Балкани с най-добри практики, както и с човешки ресурси и технологии за гарантиране на солидна защита за техните изборни процеси от злонамерени кибердейности, дезинформация и пропаганда, идващи от Русия и от други враждебни субекти;
   ай) да приканят държавите членки да адаптират своите правила за провеждане на онлайн предизборни кампании и да наблюдават и оценяват прозрачността във връзка с политическата реклама, въведена от онлайн платформите;
   ак) да предложат законодателство във връзка с използването на данни при провеждането на предизборни кампании след разкриването на злоупотребата с данни от страна на „Кеймбридж Аналитика“ в кампанията за референдума в Обединеното кралство през 2016 г., с цел допълнително предпазване на бъдещите изборни кампании от неправомерно влияние;
   ал) да вземат предвид някои инициативи, като например двупартийната трансатлантическата комисия за честни избори, обединяваща представители от областта на политиката, технологиите, медиите и бизнеса, с цел защита на изборния процес от чужда намеса;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, на Комисията и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и за сведение — на ЕСВД и НАТО, както и на президента, правителството и парламента на Русия.

(1) OВ C 224, 27.6.2018 г., стр. 58.
(2) ОВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 130.
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0483.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност