Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2115(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0031/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0031/2019

Keskustelut :

PV 12/03/2019 - 20
CRE 12/03/2019 - 20

Äänestykset :

PV 13/03/2019 - 11.23
CRE 13/03/2019 - 11.23
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0187

Hyväksytyt tekstit
PDF 155kWORD 55k
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
EUH:n toteuttama seuranta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi
P8_TA(2019)0187A8-0031/2019

Euroopan parlamentin suositus 13. maaliskuuta 2019 neuvostolle Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Euroopan ulkosuhdehallinnon toteuttaman seurannan tarkastelusta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi (2018/2115(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 28. kesäkuuta ja 18. lokakuuta 2018 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon 26. huhtikuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Eurooppalainen lähestymistapa disinformaation torjuntaan verkossa” (COM(2018)0236),

–  ottaa huomioon 26. syyskuuta 2018 julkaistut disinformaatiota koskevat EU:n käytännesäännöt,

–  ottaa huomioon 23. marraskuuta 2016 antamansa päätöslauselman EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi(1),

–  ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2016 annetun unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission yhteisen tiedonannon ”Yhteinen kehys hybridiuhkien torjumiseksi: Euroopan unionin toimet” (JOIN(2016)0018),

–  ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Euroopan turvallisuusagendan valjastaminen terrorismin torjuntaan ja toimivan ja todellisen turvallisuusunionin perustamisen valmisteluun” (COM(2016)0230),

–  ottaa huomioon venäjänkielisistä media-aloitteista itäisen kumppanuuden maissa ja muualla tehdyn eurooppalaisen demokratiarahaston toteutettavuustutkimuksen ”Bringing Plurality and Balance to the Russian Language Media Space”,

–  ottaa huomioon 18. toukokuuta 2015 annetun komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan selvityksen ”EU muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä – yhteenliitetympi, kiistanalaisempi ja monimutkaisempi maailma” sekä uutta EU:n turvallisuuspoliittista globaalistrategiaa koskevan meneillään olevan työn,

–  ottaa huomioon 15. marraskuuta 2017 antamansa suosituksen(2) neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle itäisestä kumppanuudesta ennen marraskuussa 2017 pidettävää huippukokousta,

–  ottaa huomioon 13. syyskuuta 2017 annetun unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission yhteisen tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle ”Resilienssi, pelote ja puolustus: vahvan kyberturvallisuuden rakentaminen EU:lle” (JOIN(2017)0450),

–  ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2017 annetun unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission yhteisen tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle ”Strateginen lähestymistapa selviytymiskykyyn EU:n ulkoisessa toiminnassa” (JOIN(2017)0021),

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 19 artiklan, jossa suojellaan jokaisen oikeutta häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeutta rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta,

–  ottaa huomioon 10. heinäkuuta 2018 annetun yhteisen julistuksen EU:n ja Naton yhteistyöstä,

–  ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2017 annetun mielipiteen- ja sananvapauden edistämisestä ja suojelusta vastaavan YK:n erityisraportoijan, Etyjin mediavaltuutetun, Amerikan valtioiden järjestön (OAS) ilmaisunvapauden erityisraportoijan sekä Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien toimikunnan (ACHPR) ilmaisunvapauden ja tiedonsaannin erityisraportoijan yhteisen julistuksen sananvapaudesta ja ”valeuutisista”, disinformaatiosta ja propagandasta,

–  ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2018 annetun mielipiteen- ja sananvapauden edistämisestä vastaavan YK:n erityisraportoijan raportin,

–  ottaa huomioon 29. marraskuuta 2018 antamansa suosituksen neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle akateemisen vapauden puolustamisesta EU:n ulkoisessa toiminnassa(3),

–  ottaa huomioon viimeisimmän terrorismitilanteesta ja -suuntauksista Euroopassa vuonna 2018 laaditun Europolin selvityksen, jossa korostetaan terroristiryhmien toiminnan lisääntymistä kybertoimintaympäristössä ja niiden mahdollista lähentymistä muiden rikollisryhmien kanssa,

–  ottaa huomioon 5. joulukuuta 2018 annetun unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission yhteisen tiedonannon Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, Euroopan talous ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Disinformaation torjuntaa koskeva toimintasuunnitelma” (JOIN(2018)0036) sekä samana päivänä annetun komission kertomuksen tiedonannon ”Eurooppalainen lähestymistapa disinformaation torjuntaan verkossa” täytäntöönpanosta (COM(2018)0794),

–  ottaa huomioon Transatlantic Commission on Election Integrity -elimen toiminnan,

–  ottaa huomioon Santa Claran periaatteet sisällön moderointia koskevien käytäntöjen avoimuudesta ja niihin liittyvästä vastuuvelvollisuudesta,

–  ottaa huomioon 22. kesäkuuta 2015 annetun EU:n strategista viestintää koskevan toimintasuunnitelman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 113 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0031/2019),

1.  suosittaa neuvostolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, että

Tilanne vuonna 2018 – Hybridisodankäynnin torjunta

EU:hun ja sen naapurivaltioihin kohdistuvan väärän tiedon, disinformaation ja propagandan tyypit

Toimiala ja sosiaalinen media

Parhaat käytännöt

Unionin lähestymistapa

Vaalien turvaaminen vihamieliseltä propagandalta

   a) korostetaan, että sanan- ja ilmaisunvapaus sekä tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat selviytymiskykyisten demokraattisten yhteiskuntien keskiössä, ja taataan parhaimmat suojatoimet disinformaatiota ja vihamielistä propagandaa vastaan; on huolestunut tiedotusvälineiden vapauden heikentymisestä ja tapauksista, joissa toimittajiin on kohdistettu hyökkäyksiä; toteaa, että kaikkien asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa olisi toteutettava lisätoimia, joilla varmistetaan tiedotusvälineiden omistuksen avoimuus ja tiedotusvälineiden moniarvoisuus ilman sensurointijärjestelmän soveltamista ja joilla suojellaan ympäristöä, joka mahdollistaa monenlaisten tietojen ja ajatusten ja moniarvoisten tiedotusvälineiden ja kansalaisjärjestöjen kirjon, sekä toimia, joilla pyritään tunnistamaan disinformaatiota ja propagandaa ja lisäämään tietoisuutta niistä; osallistetaan tähän prosessiin kaikki asiaan liittyvät sidosryhmät, mukaan lukien keskeiset toimittaja- ja tiedotusvälinejärjestöt; korostaa toimivan julkisen yleisradiotoiminnan järjestelmän merkitystä, sillä se näyttää esimerkkiä siitä, miten tarjotaan puolueettomia ja objektiivisia tietoja journalismin parhaiden käytäntöjen ja etiikan mukaisesti;
   b) harkitaan oikeudellisen kehyksen laatimista sekä unionin että kansainvälisellä tasolla hybridiuhkien torjumiseksi, kyber- ja informaatiosodankäynti mukaan luettuina, jotta unioni voisi ryhtyä päättäväisiin vastatoimiin, joihin kuuluu myös kohdennettujen pakotteiden määräämistä näiden kampanjoiden järjestämisestä ja toteuttamisesta vastuussa olevia tahoja vastaan, sillä valtiollisten ja valtiosta riippumattomien toimijoiden vihamieliset toimet näillä aloilla ovat osoittaneet ne tarpeellisiksi;
   c) otetaan huomioon, että Da’esh on vaihtanut taktiikkaansa ja siirtynyt verkkosivustoista salattuihin viestipalveluihin, jotka ovat suosittuja islamistiryhmien keskuudessa;
   d) tuetaan propagandaa ja disinformaatiota käsittelevien valtioelinten, ajatushautomoiden ja kansalaisjärjestöjen sekä ruohonjuuritason kybertoimintojen kasvavaa joukkoa; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja komissiota osallistumaan tiiviimmin tämän alan toimintaan valmistelemalla kattava arviointi uusista asetuksista, mukaan lukien yleinen tietosuoja-asetus ja tuleva sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus, jotta voidaan suojautua sosiaalisten alustojen vahingolliselta käytöltä; varmistetaan, että EU:n strategisesta viestinnästä tehdään tärkeä prioriteetti unionin asialistalla ja että EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot toimivat tiiviissä yhteistyössä tällaisten ilmiöiden ehkäisemiseksi samalla kun pidetään mielessä, että disinformaatio ja propaganda kukoistavat kahtiajakautuneessa ympäristössä, jossa tiedotusvälineisiin kohdistuva luottamus hupenee;
   e) kehotetaan jäsenvaltioita, jotka edelleen kiistävät disinformaation ja vihamielisen propagandan ja disinformaation pääasiallisten lähteiden olemassaolon Euroopassa ja disinformaation ja propagandan vaikutuksen yleiseen mielipiteeseen, myöntämään ne, ja kannustetaan näitä jäsenvaltioita toteuttamaan ennakoivia toimia tällaisen propagandan torjumiseksi ja osoittamiseksi paikkansa pitämättömäksi, toteen näytetyt kolmansien maiden harjoittamaa vakoilua koskevat tapaukset mukaan luettuina; kehotetaan kaikkia jäsenvaltioita arvioimaan tilannetta alueellaan ja tekemään tarkoituksenmukaisia investointeja omiin valmiuksiinsa, jotta ne voivat torjua vihamielisten kolmansien osapuolten strategista viestintää ja parantaa kansalaisten kykyä havaita disinformaatiota, sekä kannustetaan jäsenvaltioita varmistamaan tehokas tietojenvaihto tässä asiassa; kehotetaan niitä eurooppalaisia johtajia, jotka eivät ole vielä kiinnittäneet riittävästi huomiota tähän uhkaan, myöntämään, että heidän on tiedostettava strategisen havahtumisen kiireellinen välttämättömyys vihamielisen informaatiosodankäynnin torjumiseksi;
   f) vaaditaan jäsenvaltioita investoimaan ennakoivasti koulutustoimenpiteisiin, joilla kerrotaan erilaisista tavoista tuottaa ja levittää disinformaatiota, jotta voidaan parantaa kansalaisten kykyä tunnistaa disinformaatio ja vastata siihen;
   g) kannustetaan jäsenvaltioita varmistamaan tehokas tietojen vaihto niiden kaikkien asiaankuuluvien viranomaisten välillä propagandan, manipuloinnin ja disinformaation ja myös verkko- ja informaatiosodankäynnin torjumiseksi;
   h) lisätään tietoisuutta Venäjän disinformaatiokampanjoista, sillä ne ovat Euroopassa esiintyvän disinformaation pääasiallinen lähde;
   i) annetaan tunnustusta eri tasoilla tehdystä työstä EU:n ja sen naapurivaltioiden vastaisten vaikutteiden ja välineiden tunnistamiseksi; lisätään tietoisuutta käynnissä olevista disinformaatiokampanjoista ja siirretään huomio niiden vaikutusten ja vaikuttavuuden perusteelliseen selvittämiseen, jotta voidaan kehittää toimenpiteitä niiden torjumiseksi ennakoivasti ja nopeasti; kannustetaan jäsenvaltioita laatimaan pysyviä rakenteita disinformaation tunnistamiseksi, estämiseksi ja torjumiseksi; korostaa, että disinformaatiokampanjat ovat osa laajempaa strategiaa ja niiden rinnalla harjoitetaan tavallisesti muuta vihamielistä toimintaa, ja toteaa, että erityisesti informaatiosodankäyntiin ja siihen liittyviin sotilaallisiin hyökkäyksiin olisi suhtauduttava vakavasti ja niitä olisi torjuttava päättäväisesti, yhtenäisesti ja voimakkaasti;
   j) varoitetaan vaikutuksista, jotka liittyvät tekoälyyn ja sen käytön nopeaan kehitykseen valeuutisten levittämisessä; panee huolestuneena merkille, että tekoäly kykenee pian luomaan itse lisää tekoälyominaisuuksia; sitoudutaan siten osoittamaan merkittävästi rahoitusta tekoälyn ja informaatiosodankäynnin yhtymäkohtia koskevaan tutkimus- ja kehitystoimintaan, kun otetaan huomioon tekoälyn nopeasti lisääntyvät valmiudet propagandan ja disinformaation levittämiseen muun muassa deepfake-videoiden välityksellä;
   k) keskitytään disinformaation jatkuvaan käyttöön, johon syyllistyvät autoritaariset toimijat, kuten Iran, jonka tapa levittää valeuutisia lietsoo ja aiheuttaa lisää jännitteitä ailahtelevilla konfliktialueilla samalla kun kohteeksi otetaan Euroopan maiden kansalaiset vahingollisen tarkoituksen piilottamiseksi; vaaditaan jäsenvaltioita torjumaan tällaisia toimia tehostamalla yhteistyötä ja hyödyntämällä samanmielisten maiden ja kansalaisjärjestöjen kokemuksia;
   l) keskitytään disinformaation ja valeuutisten luomiseen ja levittämiseen käytettävien välineiden jatkuvasti nousevaan kehitysasteeseen, myös propagandan välittämisen uusiin keinoihin, joissa käytetään useita tasoltaan vaatimattomia verkkosivustoja, yksityisiä viestisovelluksia, hakukoneoptimointia, manipuloitua ääntä, kuvaa tai videota, tekoälyä verkkouutisportaaleja ja TV-kanavia pääasiallisen viestin levittämiseen ja joita käyttävät erityisesti mielipidevaikuttajat ja valtiojohtoiset ja valtion rahoittamat instituutiot itsevaltaisiin toimijoihin vetoavien keskeisten viestien ja narratiivien levittämiseksi, ja mukautetaan EU:n ja jäsenvaltioiden vastatoimia vastaavasti; tuomitaan tässä yhteydessä jyrkästi Venäjän, Kiinan, Iranin, Pohjois-Korean ja muiden yhä aggressiivisemmat toimet, joilla pyritään heikentämään eurooppalaisten demokratioiden normatiivista perustaa ja periaatteita ja lamauttamaan niiden soveltaminen, horjuttamaan kaikkien itäisten kumppanimaiden itsemääräämisoikeutta ja vaikuttamaan vaaleihin ja tukemaan ääriliikkeitä, kun pidetään mielessä, että kyberhyökkäysten mittasuhteet kasvavat jatkuvasti;
   m) kiinnitetään erityistä huomiota viesteihin ja sisältöihin, joiden tavoitteena on avoimesti kannustaa väkivaltaan, rasismiin, itsemurhaiskuihin, ”vierastaistelijoiden” värväämiseen ja erilaisiin rikoksiin tai yllyttää yhteen tai useampaan tällaiseen toimintaan;
   n) pannaan merkille sosiaalisen median yritysten aiempaa tarmokkaammat toimet disinformaation torjumiseksi ja kiinnitetään erityistä huomiota disinformaatiota koskevien EU:n käytännesääntöjen vaikuttavaan täytäntöönpanoon ja kehotetaan samalla EU:n naapuri- ja kumppanimaita ryhtymään soveltamaan niitä ja kiinnitetään erityistä huomiota myös uuteen keinoon, jossa käytetään salattuja viestipalveluja ja sosiaalista mediaa, joita pidetään niiden vastatoimista huolimatta yleisimpänä disinformaation, vihamielisen propagandan sekä vihaan ja väkivaltaan yllyttävän sisällön levittämisen välineenä;
   o) säännellään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa sosiaalisen median yhtiöiden, viestipalvelujen ja hakukoneiden tarjoajien toimintaa ja varmistetaan niiden täysi avoimuus ja etenkin niiden vastuuvelvollisuus ottamalla käyttöön unionin laajuinen lähestymistapa ja mahdollistamalla toimitetun poliittisen sisällön tekijöiden ja tukijoiden henkilöllisyyden ja sijainnin selvittäminen sekä huolehtimalla, että yhtiöt joutuvat vastuuseen disinformaatiota edistävien automaattisten suositusjärjestelmien sosiaalisista vaikutuksista, ja korostamalla niille, että niiden vastuulla on poistaa nopeasti järjestelmälliset valeuutiset; kehotetaan jäsenvaltioita, ehdokasmaita ja assosioituneita maita hyväksymään tehokasta ja selkeää lainsäädäntöä, jonka avulla varmistetaan tiedotusvälineiden omistajuuden avoimuus; kiinnitetään erityistä huomiota sellaisten EU:ssa ja sen kumppanimaissa toimivien valtioista riippumattomien järjestöjen rahoitukseen, avoimuuteen ja tavoitteisiin, joilla on yhteyksiä itsevaltaisiin valtioihin;
   p) varmistetaan, että toimiala ja verkkoalustat noudattavat disinformaatiota koskevissa käytännesäännöissä tehtyjä sitoumuksia ja ratkaisevat disinformaatio-ongelman tehokkaasti i) varmistamalla poliittisen mainonnan avoimuuden sen tukijoiden henkilöllisyyttä koskevien tehokkaiden due diligence -tarkastusten pohjalta, ii) ryhtymällä päättäväisiin toimiin palveluissaan aktiivisia valekäyttäjätilejä vastaan, iii) tunnistamalla automaattisten bottiohjelmien väärinkäytön ja iv) tekemällä tehokasta yhteistyötä riippumattomien faktantarkistajien kanssa;
   q) vaaditaan sosiaalisen median yhtiöitä ja viestipalvelujen tarjoajia noudattamaan täysimääräisesti EU:n tietosuojalainsäädäntöä ja muita asetuksia ja vastaamaan reaaliajassa sekä tekemään tiivistä yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa kaikissa tutkimuksissa, jotka koskevat niiden alustojen käyttöä vihamielisiin tarkoituksiin, ja tehdään avoimia tarkastuksia toimijoille, joiden epäillään levittävän väärää tietoa; kehotetaan teknologiayrityksiä investoimaan enemmän propagandan tunnistamiseen tarkoitettuihin työkaluihin, verkkoon liittyvän vastuuvelvollisuuden parantamiseen, sen varmistamiseen, että bottiverkkojen torjumiseksi käyttäjien henkilöllisyys tarkistetaan paremmin ennen kyseessä olevaan alustaan liittymistä sekä disinformaatiosta hyötyvien tahojen taloudellisten kannustimien vähentämiseen; vaaditaan sosiaalisen median yhtiöitä reagoimaan kiireesti, kun epäilyttävää poliittista sisältöä levitetään, erityisesti jos siinä lietsotaan vihaa tai yllytetään rikoksiin;
   r) pidetään mielessä, että epäilyttävien tilien sulkemista voidaan pitää sensuurina, ja varmistetaan siksi, että tällaiset toimet ovat oikeutettuja, jos ne perustuvat lain säännöksiin ja ne toteutetaan avoimesti ja yhteistyössä jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden toimivaltaisten viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa kertoen kaikki syyt sille, miksi näin tehdään, sekä kehottamalla sosiaalisen median yhtiöitä ilmoittamaan selvästi kaikille käyttäjille, millainen sisältö on kielletty, ja ilmoittamaan jokaiselle asianomaiselle käyttäjälle, miksi heidän sisältönsä on poistettu tai heidän käyttäjätilinsä on suljettu; kehotetaan sosiaalisia medioita sovittamaan käyttäjilleen antamansa sisäiset ohjeet yhteen sen maan oikeusjärjestyksen kanssa, jossa mediat toimivat;
   s) kehitetään edelleen parempaa sietokykyä koko hallituksen ja koko yhteiskunnan lähestymistavan pohjalta ja kykyä vastata uhkiin reaaliaikaisesti, kehitetään ennalta ehkäiseviä ja ennakoivia toimia ja varaudutaan tulevaan sen sijaan, että vain reagoitaisiin kyber- ja informaatioympäristöissä jo tapahtuneisiin hyökkäyksiin ja analysoitaisiin niitä; kiinnitetään huomiota tällä alalla tapahtuneeseen tekniseen kehitykseen ja jaetaan parhaita käytäntöjä koskevia esimerkkejä toimenpiteitä, joihin yksittäiset jäsenvaltiot ovat jo ryhtyneet, jäsenvaltioiden käyttöön ottamien kansallisten lähestymistapojen toiminnan arviointi mukaan luettuna, samalla kun kehitetään keinoja tiiviin yhteistyön ylläpitämiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa brexitin jälkeen ja yhteistyön tekemiseksi tiedusteluyhteisön sekä liittolaisten, kuten Yhdysvaltojen ja Kanadan, Naton ja EU:n tiedusteluanalyysikeskuksen (INTCEN) kanssa;
   t) kiinnitetään erityistä huomiota käynnissä olevaa propagandan ulkoistamista ja voiman monikertaistavien työkalujen käyttöä vihamielisten kolmansien osapuolien toimesta koskevien tutkimustoimien tehostamiseen sekä siihen, että on tärkeää, että sen ohella, että tällaiset hyökkäykset kumotaan ja paljastetaan ja niiden tekijöiden selvittämiseen liittyviä voimavaroja lisätään, varmistetaan, että syylliset saatetaan selkeästi vastuuseen, myös nimeämällä syylliset ja heidän tukijansa ja tavoitteensa julkisesti, ja että mitataan näiden hyökkäysten kohdeyleisöön kohdistuvia vaikutuksia; julkistetaan kaikki paikkansapitämättömäksi osoitetun vihamielisen propagandan tapaukset julkaisemalla niiden yhteydessä yksityiskohtainen tietosivu, jotta yleisöä voidaan varoittaa tavalla, joka tavoittaa kyseisen vihamielisen propagandan kohdeyleisön;
   u) tuetaan kansalaisyhteiskuntaa, asiantuntijayhteisöä, yksityisiä laitoksia, yliopistoja, ruohonjuuritason kyberaktivisteja, valtavirtaa edustavia lehdistö-, toimittaja- ja tiedotusvälinejärjestöjä ja niiden toimijoiden kasvavaa joukkoa, jotka ovat joutuneet asian kohteeksi ja joita se koskee, ja otetaan ne mukaan sellaisten toimenpiteiden jatkokehittämiseen, joiden tavoitteena on tosiasioiden tarkistaminen ja disinformaation paljastaminen, tutkimuksen syventäminen, perusteelliset selvitykset ja sosiologiset tutkimukset mukaan luettuina, ja informaation manipuloinnin aiempaa tehokkaampi analysointi; tuetaan ammatti- ja tutkivaa journalismia sekä hankkeita, joissa paljastetaan disinformaatiota, ja huipputekniikan startup-yrityksiä, jotka luovat digitaalisia työkaluja, joilla yleisö voidaan varustaa disinformaatiohyökkäyksiä vastaan; korostetaan rahoituksen ja koulutuksen tarjoamisen merkitystä ja tarvetta, yhdessä jäsenvaltioiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa järjestettävät seminaarit ja koulutuskurssit mukaan luettuina, esimerkkinä verkossa oleva medialukutaidon kirjasto ja oppimiskeskus, jolla pyritään lisäämään tietoisuutta, torjumaan disinformaatiota ja lisäämään medialukutaitoa;
   v) suhtaudutaan myönteisesti Naton hyväksymiin toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on torjua uudenlaisia hybridiuhkia, ja EU:n ja Naton yhteiseen tiedonantoon tästä asiasta; kehotetaan EU:ta varmistamaan näiden suositusten tehokas ja nopea täytäntöönpano, myös yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) tasolla;
   w) suhtaudutaan myönteisesti sellaisten uusien EUH:n strategisen viestinnän työryhmien perustamiseen, jotka koostuvat asiantuntijoista, joilla on asianmukainen kielitaito ja osaaminen; toteaa, että näitä työryhmiä ovat Länsi-Balkanin työryhmä ja eteläinen työryhmä Lähi-idän, Pohjois-Afrikan ja Persianlahden alueen maita varten ja että niiden tehtäväksi on annettu koordinoidun ja yhdenmukaisen EU:n viestinnän varmistaminen näillä alueilla ja EU:n vastaisen disinformaation ja propagandan torjunta;
   x) annetaan tunnustusta East StratCom -työryhmän saavuttamille konkreettisille tuloksille, joihin kuuluvat muun muassa euvsdisinfo.eu-verkkosivuston perustaminen ja @EUmythbuster-käyttäjätilin luominen Twitterissä; korostetaan, että se on perustamisestaan lähtien paljastanut yli 4 000 disinformaatiokampanjaa monesta eri aiheesta; tuetaan edelleen komission, EUH:n ja East StratCom ‑työryhmän (sen jälkeen kun sen vahvuudet, heikkoudet ja parannustarpeet on analysoitu) yhteisiä ponnisteluja disinformaation havaitsemista, analysointia ja paljastamista koskevien valmiuksien parantamiseksi varustamalla EUH:n strategisen viestinnän työryhmät ja EU:n edustustot naapurialueilla uudella henkilöstöllä, työkaluilla ja osaamisella, mukaan lukien uudet työkalut datan analysointia varten, uusien datatutkijoiden ja disinformaatioasiantuntijoiden palkkaaminen sekä laajemman lähde- ja kielivalikoiman kattaminen disinformaation ulottuvuuden ja vaikutuksen osalta;
   y) muutetaan East StratCom -työryhmä kiireesti EUH:n täysipainoiseksi yksiköksi tai jopa yksikköäkin laajemmaksi rakenteeksi ja tuetaan Euroopan parlamentin myöntämän tulevan rahoituksen turvin EUH:n jokaista kolmea strategisen viestinnän työryhmää osoittamalla niille riittävät ja edelleen tarvittavat taloudelliset ja henkilöresurssit, minkä tarkoituksena on lisätä merkittävästi niiden tarjoamia mahdollisuuksia, tehokkuutta, ammattimaisuutta, institutionaalista jatkuvuutta ja työn laatua sekä suojata niitä Venäjän disinformaatiota tukevien viranomaisten ja maiden poliittiselta sekaantumiselta;
   z) puututaan East StratCom -työryhmän nykyisiin puutteisiin, muun muassa alueellisen asiantuntemuksen puutteeseen, henkilöstön suureen vaihtuvuuteen ja institutionaalisen jatkuvuuden puutteeseen, ja varmistetaan riittävät taloudelliset resurssit ja organisaatiorakenne, koska vain siten voidaan varmistaa täydellinen ammattimaisuus, tehokkuus ja tulokset;
   aa) kehotetaan myös niitä jäsenvaltioita nimeämään omat kansalliset asiantuntijansa kolmeen StratCom-työryhmään, jotka eivät ole niin vielä tehneet, ja varmistetaan, että EU:n disinformaation torjumista varten kuhunkin maahan palkkaamat asiantuntijat ovat poliittisesti puolueettomia eivätkä osallistu aktiivisesti sisäpoliittisiin kiistoihin kyseisessä maassa; kehotetaan läheisiä kumppanimaita neuvomaan työryhmää yhteisten valtiollisten ja valtiosta riippumattomien vastustajien taktiikoista ja tunnustetaan, että on tärkeää ja välttämätöntä parantaa koordinointia EU:ssa;
   ab) tehostetaan East StratCom -työryhmän ja kaikkien EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden ja samanmielisten kumppaneiden välistä yhteistyötä; kannustetaan unionissa ja unionin ulkopuolella sijaitsevia EU:n edustustoja tukemaan East StratCom -työryhmän, eteläisen työryhmän ja Länsi-Balkanin työryhmän työtä, myös jakamalla kansainvälisiä kokemuksia ja parhaita käytäntöjä sekä tarjoamalla niiden julkaisujen käännöksiä paikallisilla kielillä; kehottaa osoittamaan lisää henkilöstöä työskentelemään strategisen viestinnän parissa erityisesti EU:n edustustoissa itäisissä ja eteläisissä naapurimaissa ja Länsi-Balkanilla;
   ac) keskitytään liittymisneuvotteluja käyviin maihin ja kumppaneihin EU:n naapurialueella tukemalla niiden ponnisteluja vihamielisen propagandan ja disinformaatiotoimien torjumiseksi ja ottamalla mukaan asiantuntijoita niistä kolmansista maista EU:n naapurialueella, joihin kohdistuu samoja uhkia, sekä pitämällä ensisijaisena pitkän aikavälin strategisen lähestymistavan ja erityisesti itäisiin kumppanimaihin kohdistuvien toimien kehittämistä; vahvistetaan EU:n ulkopuolisissa maissa sijaitsevien edustustojen, komission edustustojen ja jäsenvaltioissa sijaitsevien Euroopan parlamentin yhteystoimistojen valmiuksia kehittää paikallisia voimavaroja disinformaation havaitsemiseksi ja paljastamiseksi ja EU:n arvoista ja politiikoista tehokkaasti viestimiseksi ja laajennetaan kampanjoihin perustuvaa viestintää ja koordinoidaan paremmin ja vahvistetaan myönteisiä narratiiveja kaikkien EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden osalta; otetaan huomioon disinformaation nykyinen leviäminen ja tulevat uhat, joilla pyritään uhkaamaan kaikkien itäisten kumppanimaiden itsenäisyyttä, itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta niiden kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä; painotetaan erityisesti sellaisen pitkän aikavälin strategisen lähestymistavan ja sellaisten itäisiin kumppanimaihin kohdistuvien toimien kehittämistä, joissa keskitytään ihmisten välisiin yhteyksiin ja työskentelyyn sellaisten jo olemassa olevien kansalaisyhteiskunnan verkkojen kanssa, jotka ovat jo yhteisöpohjaisen sietokyvyn lähde;
   ad) asetetaan etusijalle strateginen viestintä ja tarkistetaan säännöllisesti asiaa koskeva EU:n politiikka; jatketaan käytännön ratkaisuihin suuntautuneen eurooppalaisen demokratiarahaston toiminnan tukemista, jotta voidaan tukea ja vahvistaa demokraattisia, riippumattomia ja monimuotoisia venäjänkielisiä tiedotusvälineitä itäisissä kumppanimaissa ja muissa maissa; kehotetaan komissiota ja kaikkia jäsenvaltioita ja samanmielisiä maita osallistumaan myönteisesti tähän hankkeeseen ja tukemaan sitä; kiinnitetään huomiota kaikkiin kansainvälisiin toimijoihin, jotka toimivat nykyisin samalla tavoin;
   ae) ehdotetaan Eurooppa-neuvostolle, että disinformaation ja vihamielisen propagandan torjuminen asetetaan ensisijaiseksi tavoitteeksi ja siihen osoitetaan riittävästi resursseja ja välineitä, jotta turvataan objektiivinen raportointi ja tiedonlevitys;
   af) yhdistetään nykyiset kansalliset ja paikalliset erikoistuneet keskukset, uutismediat, ajatushautomot, kansalaisjärjestöt ja muut hybridisodankäyntiä käsittelevät toimijat ja instituutiot, erityisesti Nato, EU:n laajuiseksi verkostoksi, joka auttaisi niitä toimien koordinoinnissa ja kokoaisi niiden tekemät havainnot; varataan tähän toimintaan asianmukaiset resurssit; korostaa, että verkoston olisi oltava avoin EU:n samanmielisille kumppaneille, jotka voisivat jakaa kokemuksiaan disinformaation ja vihamielisen propagandan kohteeksi joutumisesta ja torjunnasta; varmistetaan uudenlaisten hybridiuhkien torjumista koskevien EU–Nato-suositusten tehokas ja nopea täytäntöönpano, myös YTPP:n tasolla, ja sisällytetään strategisen propagandan torjuminen Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemian ja sen verkoston opinto-ohjelmaan;
   ag) tuomitaan jyrkästi kaikenlaisten kolmansien osapuolien, myös yksityisten yritysten, puuttuminen vaaleihin ja kansanäänestyksiin sekä bottien, algoritmien, tekoälyn, trollien, deep fake -videoiden ja valetilien vahingontekotarkoituksessa tapahtuva käyttö poliittisissa kampanjoissa ja kehotetaan niiden kohteiksi joutuneita jäsenvaltioita suorittamaan kiireellisesti perusteelliset tutkimukset näistä vihamielisistä kampanjoista; on huolestunut laajojen sosiaalisten verkostojen algoritmien viimeaikaisesta kehityksestä ja niiden mahdollisesta haitallisesta vaikutuksesta tuotaessa esiin väärää tietoa ja vihapuhetta sisältävää sisältöä; korostetaan riippumattomien demokraattisten yhteisöjen kykyä tehdä itsenäisesti omat ja lailliset poliittiset valintansa;
   ah) kehotetaan jäsenvaltioita ja samanmielisiä maita jakamaan tietoja mahdollisesta ulkopuolisesta tai sisäisestä sekaantumisesta vaaliprosesseihin ja vaihtamaan parhaita käytäntöjä sen torjumiseksi, jotta voidaan lisätä kykyä selviytyä tällaisesta sekaantumisesta;
   ai) kehotetaan jäsenvaltioita varmistamaan, että vaalilainsäädännössä otetaan huomioon disinformaatiokampanjoiden, kyberhyökkäysten, kyberrikollisuuden ja äänestämisenvapauden rikkomisen aiheuttamat mahdolliset uhat; korostaa, että lakeja olisi muutettava asianmukaisesti, jotta jäsenvaltiot voivat niiden avulla torjua tehokkaasti ja ennakoivasti uhkia; suosittelee tähän liittyen Ruotsin turvallisuusvirasto MSB:n kaltaisia aloitteita; tuetaan EU:hun assosioituneita maita ja Länsi-Balkanin maita parhaiden käytäntöjen, henkilöresurssien ja teknologian avulla, jotta varmistetaan niiden vaaliprosessien kestävä suojaaminen Venäjän ja muiden vihamielisten toimijoiden vahingollisilta tietoverkko-, disinformaatio- ja propagandatoimilta;
   aj) kehotetaan jäsenvaltioita soveltamaan vaalisääntöjään verkossa käytävään kampanjointiin ja seuraamaan ja arvioimaan verkkoalustojen poliittiseen mainontaan liittyviä avoimuutta lisääviä ominaisuuksia;
   ak) ehdotetaan lainsäädäntöä datan käytöstä vaalikampanjoinnissa, kun otetaan huomioon paljastettu datan väärinkäyttö, johon Cambridge Analytica syyllistyi Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2016 kansanäänestykseen liittyvässä kampanjassa, jotta tulevia vaalikampanjoita voidaan suojella paremmin sopimattomalta vaikuttamiselta;
   al) arvioidaan aloitteita, kuten kahden osapuolen välinen Transatlantic Commission on Election Integrity -elin, joilla kootaan yhteen politiikan, teknologia-alan, tiedotusvälineiden ja yritysten edustajat ja joiden tavoitteena on suojata vaaliprosessi ulkomaiden sekaantumiselta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä tiedoksi EUH:lle ja Natolle sekä Venäjän presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

(1) EUVL C 224, 27.6.2018, s. 58.
(2) EUVL C 356, 4.10.2018, s. 130.
(3) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0483.

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö