Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2115(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0031/2019

Ingivna texter :

A8-0031/2019

Debatter :

PV 12/03/2019 - 20
CRE 12/03/2019 - 20

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 11.23
CRE 13/03/2019 - 11.23
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0187

Antagna texter
PDF 166kWORD 53k
Onsdagen den 13 mars 2019 - Strasbourg
Uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter
P8_TA(2019)0187A8-0031/2019

Europaparlamentets rekommendation av den 13 mars 2019 om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik med en utvärdering av den uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (2018/2115(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 28 juni och den 18 oktober 2018,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 april 2018 Bekämpande av desinformation online: en EU-strategi (COM(2018)0236),

–  med beaktande av den EU-omfattande uppförandekoden om desinformation som offentliggjordes den 26 september 2018,

–  med beaktande av sin resolution av den 23 november 2016 om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter(1),

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och från kommissionen av den 6 april 2016 Gemensam ram för att motverka hybridhot – Europeiska unionens insatser (JOIN(2016)0018),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 april 2016 om att genomföra den europeiska säkerhetsagendan mot terrorism och bana väg för en säkerhetsunion (COM(2016)0230),

–  med beaktande av genomförandestudien av det europeiska initiativet för demokrati om ryskspråkiga medieinitiativ i det östliga partnerskapet och bortom det med titeln Bringing Plurality and Balance to the Russian Language Media Space,

–  med beaktande av rapporten från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 18 maj 2015 EU i en föränderlig global miljö – en mer sammankopplad, omtvistad och komplex värld, och det pågående arbetet med en ny global säkerhetsstrategi för EU,

–  med beaktande av sin rekommendation av den 15 november 2017 till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om det östliga partnerskapet inför toppmötet i november 2017(2),

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 13 september 2017 Resiliens, avskräckning och försvar: ett starkt cyberförsvar för EU (JOIN(2017)0450),

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 7 juni 2017 En strategi för resiliens i EU:s yttre åtgärder (JOIN(2017)0021),

–  med beaktande av artikel 19 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som skyddar var och ens rätt att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser,

–  med beaktande av EU:s och Natos gemensamma förklaring om samarbete av den 10 juli 2018,

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen av den 3 mars 2017 om yttrandefrihet och ”falska nyheter”, desinformation och propaganda från FN:s särskilda rapportör för åsikts- och yttrandefrihet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas (OSSE) representant för mediefrihet, Amerikanska samarbetsorganisationens (OAS) särskilda rapportör om yttrandefrihet och den särskilda rapportören om yttrandefrihet och tillgång till information från Afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter,

–  med beaktande av rapporten av den 6 april 2018 från FN:s särskilda rapportör om främjande och skydd av åsikts- och yttrandefriheten,

–  med beaktande av sin rekommendation av den 29 november 2018 till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende försvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder(3),

–  med beaktande av den senaste rapporten från Europol om den rådande situationen och tendenserna inom terrorismen i Europa, European Union Terrorism Situation and Trend Report, från 2018, där det framhölls att terroristgruppers verksamhet i cyberrymden ökar och att de eventuellt slår sig samman med andra kriminella grupper,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 5 december 2018 från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Åtgärdsplan mot desinformation (JOIN(2018)0036) och kommissionens rapport om genomförandet av meddelandet Bekämpande av desinformation online: en EU-strategi (COM(2018)0794) av samma datum,

–  med beaktande av det arbete som utförs av den transatlantiska kommissionen om valintegritet,

–  med beaktande av Santa Clara-principerna om öppenhet oh ansvarsskyldighet i samband med redigering av innehåll,

–  med beaktande av EU:s handlingsplan för strategisk kommunikation av den 22 juni 2015,

–  med beaktande av artikel 113 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0031/2019).

1.  Europaparlamentet rekommenderar rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Den aktuella situationen 2018 – Bekämpande av hybridkrigföring

Olika typer av felaktig information, desinformation och propaganda mot EU och dess grannländer

Industrin och sociala medier

Bästa praxis

En europeisk strategi

Skydda val från fientlig propaganda

   a) att framhålla att yttrande- och åsiktsfriheten samt mediernas mångfald är centrala inslag i motståndskraftiga demokratiska samhällen, och att ge bästa möjliga skydd mot desinformationskampanjer och fientlig propaganda; att uttrycka sin oro över försämrad mediefrihet och att journalister i vissa fall är måltavlor; att konstatera att ytterligare åtgärder bör vidtas med alla relevanta berörda parter för att garantera insyn när det gäller medieägande och mediernas mångfald, utan att införa censur, och att skydda en gynnsam miljö för ett brett spektrum av information, idéer, varierade medielandskap och landskap i det civila samhället samt insatser för att identifiera och skapa medvetenhet kring desinformation och propaganda; att involvera alla relevanta berörda parter, bland annat de främsta pressföreningarna, journalistförbunden och medieorganisationerna i dessa processer; att understryka vikten av ett fungerande system för radio och tv i allmänhetens tjänst, som sätter standarden för hur opartisk och objektiv information tillhandahålls i överensstämmelse med journalistikens bästa praxis och etik,
   b) att överväga att utveckla en rättslig ram både på EU-nivå och internationell nivå för att bekämpa hybridhot, däribland it- och informationskrigföring, som gör det möjligt för EU att vidta kraftfulla åtgärder som även omfattar riktade sanktioner mot dem som organiserar och genomför dessa kampanjer, och behovet av detta har i synnerhet visat sig i samband med statliga och icke-statliga aktörers fientliga åtgärder på dessa områden,
   c) att beakta att Daish har ändrat taktik och gått över från webbplatser till tjänster för krypterade meddelanden som är populära inom islamistgrupper,
   d) att stödja inte bara det växande antalet statliga institutioner, tankesmedjor och icke-statliga organisationer som bekämpar propaganda och desinformation, utan även cyberverksamhet på gräsrotsnivå; att uppmana vice ordföranden/den höga representanten och kommissionen att öka sitt engagemang på detta område genom att förbereda en grundlig bedömning av de nya förordningarna, däribland den allmänna dataskyddsförordningen och den kommande förordningen om integritet och elektronisk kommunikation, som skydd mot skadlig användning av sociala plattformar; att säkerställa att EU:s strategiska kommunikation blir en fråga som prioriteras högt på den europeiska dagordningen och att EU-institutionerna och medlemsstaterna arbetar tillsammans med att förebygga sådana fenomen, samtidigt som man bör komma ihåg att desinformation och propaganda frodas i en polariserad miljö med minskat förtroende för medierna,
   e) att vädja till de medlemsstater som fortfarande förnekar att desinformation och fientlig propaganda förekommer, som utgör de främsta desinformationskällorna i Europa, att bli medveten om den och hur desinformation och propaganda påverkar den allmänna opinionen, och att uppmuntra dessa medlemsstater att vidta proaktiva åtgärder för att bekämpa och avslöja sådan propaganda, inbegripet bevisade fall av spionage från tredjeländer; att uppmana samtliga medlemsstater att utvärdera situationen inom de egna territorierna och göra relevanta investeringar i deras egen kapacitet för att bekämpa strategisk kommunikation från fientliga tredje parter och att förbättra medborgarnas förmåga att upptäcka desinformation, samt att uppmuntra medlemsstaterna att säkerställa ett effektivt informationsutbyte i denna fråga; att uppmana europeiska ledare som ännu inte har ägnat detta hot tillräcklig uppmärksamhet att ta fasta på att det krävs ett omedelbart strategiskt uppvaknande för att bekämpa fientlig informationskrigföring,
   f) att eftertryckligen uppmana medlemsstaterna att investera proaktivt i utbildningsinsatser som ger information om olika sätt att framställa och sprida desinformation i syfte att ge medborgarna bättre möjligheter att upptäcka och bemöta desinformation,
   g) att uppmana medlemsstaterna att säkerställa ett effektivt informationsutbyte mellan alla sina relevanta myndigheter för att bekämpa propaganda, manipulation och desinformation, däribland it- och informationskrigföring,
   h) att skapa medvetenhet kring Rysslands desinformationskampanjer, eftersom de utgör den främsta desinformationskällan i Europa,
   i) att erkänna det arbete som gjorts på olika nivåer för att fastställa vilka typer av påverkan och verktyg som används mot EU och dess grannländer; att öka medvetenheten kring pågående desinformationskampanjer och att rikta uppmärksamheten mot en djupgående analys av och forskning om deras påverkan och genomslagskraft för att utforma åtgärder mot dem proaktivt och på ett snabbt sätt; att uppmana medlemsstaterna att inrätta permanenta strukturer för att identifiera, förhindra och bekämpa desinformation; att framhålla att desinformationskampanjer är en del av en bredare strategi och att de vanligtvis åtföljs av annan fientlig verksamhet, och att i synnerhet informationskrigföring som åtföljer militära offensiver bör tas på allvar och bekämpas på ett beslutsamt, enigt och kraftfullt sätt,
   j) att varna för den inverkan som artificiell intelligens (AI) och dess snabba utveckling har på spridningen av falska nyheter, och att med oro konstatera att AI snart på egen hand kommer att kunna skapa ytterligare AI-kapacitet; att därför avsätta betydande finansiering till forskning och utveckling kring skärningslinjen mellan AI och informationskrigföring med tanke på AI:s snabbt ökande kapacitet på området för propaganda- och desinformationsspridning, bland annat genom deep fake-videor,
   k) att fokusera på den pågående användningen av desinformation från auktoritära aktörers sida, t.ex. Iran, vilkas spridning av falska nyheter hetsar och piskar upp ytterligare spänningar i instabila konfliktområden samtidigt som den riktas mot befolkningar i Europa för att dölja de illvilliga avsikterna; att eftertryckligen uppmana medlemsstaterna att bekämpa sådana åtgärder genom att stärka samarbetet och dra nytta av lärdomar från likasinnade länder och icke-statliga organisationer,
   l) att fokusera på och anpassa EU:s och medlemsstaternas åtgärder mot de allt mer sofistikerade verktyg som används för att skapa och sprida desinformation, däribland de nya sätten att sprida propaganda genom användning av många olika webbplatser på låg nivå, appar för privata meddelanden, sökmotoroptimering, manipulerade ljud, bilder och videor, AI, nyhetsportaler och tv-stationer på nätet för spridning av de viktigaste budskapen, särskilt från opinionsbildare och statligt kontrollerade eller finansierade institutioner som tillhandahåller centrala meddelanden och budskap som är tilltalande för auktoritära aktörer; att i detta sammanhang kraftfullt fördöma Rysslands, Kinas, Irans, Nordkoreas och andra länders allt mer aggressiva handlingar, som syftar till att undergräva eller upphäva de normativa grundvalarna och principerna i europeiska demokratier och suveräniteten för alla länder inom det östliga partnerskapet och till att påverka val och stödja extremiströrelser, med tanke på att it-angreppens omfattning hela tiden ökar,
   m) att ägna särskild uppmärksamhet åt budskap och innehåll som öppet syftar till att uppmuntra våld, rasism, självmordsattacker, rekrytering av utländska stridande, olika former av brott eller uppvigling till en eller fler av dessa aktiviteter,
   n) att vara medveten om att sociala medieföretag gör nya investeringar för att bekämpa desinformation, att ägna särskild uppmärksamhet åt ett effektivt genomförande av EU:s uppförandekod om desinformation, och samtidigt uppmana EU:s grannländer och partnerländer att underteckna EU:s uppförandekod om desinformation samt att ägna särskild uppmärksamhet åt den nya taktiken med att använda tjänster för krypterade meddelanden och sociala medier, som trots deras ansträngningar, anses vara det vanligaste verktyget för spridning av desinformation, fientlig propaganda och innehåll som uppviglar till hat och våld,
   o) att tillsammans med medlemsstaterna reglera de sociala medieföretagens, meddelandetjänsternas och sökmotorleverantörernas åtgärder och säkerställa fullständig öppenhet och i synnerhet ansvarighet från deras sida, genom att anta en strategi för hela EU och göra det möjligt att avslöja identiteten på och lokaliseringen för inte bara upphovsmännen till det publicerade politiska innehållet, utan även dess sponsorer, och att hålla företagen ansvariga för den sociala inverkan av de automatiserade rekommendationssystem som främjar desinformation, genom att betona att företag har en skyldighet att snabbt avlägsna systemiska falska nyheter; att eftertryckligen uppmana medlemsstater, kandidatländer och associerade länder att anta effektiv och tydlig lagstiftning som säkerställer insyn i fråga om medieägande; att ägna särskild uppmärksamhet åt finansiering, insyn och mål för icke-statliga organisationer som har kopplingar till auktoritära stater och som bedriver verksamhet i EU och i dess partnerländer,
   p) att säkerställa att industrin och onlineplattformarna lever upp till de åtaganden som gjorts i uppförandekoden om desinformation och effektivt tar itu med desinformationsproblemet genom att i) säkerställa insyn i samband med politisk marknadsföring genom effektiva due diligence-kontroller av sponsorers identitet, ii) vidta kraftfulla åtgärder mot falska konton som är aktiva inom deras tjänster, iii) identifiera missbruk av automatiserade bottar och iv) effektivt samarbeta med oberoende faktagranskare,
   q) att eftertryckligen uppmana sociala medieföretag och leverantörer av meddelandetjänster att säkerställa fullständig överensstämmelse med EU:s dataskyddslagstiftning och andra förordningar, och att reagera i realtid och samarbeta nära med de behöriga myndigheterna i alla utredningar av påstådd användning av deras plattformar för fientliga syften, och att utföra transparenta revisoner av enheter som misstänks ha spridit felaktig information; att uppmana teknikföretagen att investera mer i verktyg som identifierar propaganda, att förbättra ansvarsskyldigheten på internet och att säkerställa bättre identitetskontroller av användarna innan de blir medlemmar på respektive plattform i syfte att undanröja botnät samt minska de ekonomiska incitamenten för dem som tjänar på desinformation; att eftertryckligen uppmana sociala medieföretag att reagera så snabbt som möjligt när misstänkt innehåll av politisk karaktär sprids, i synnerhet om det uppviglar till hat eller brott,
   r) att komma ihåg att förbud mot misstänkta konton kan betraktas som censur och att man därför måste säkerställa att sådana åtgärder är motiverade om de föreskrivs i lagstiftningen och genomförs på ett transparent sätt, i samarbete med de behöriga myndigheterna och det civila samhället i medlemsstaterna och partnerländerna, och med fullständig insyn i skälen till dessa åtgärder, bland annat genom att eftertryckligen uppmana sociala medieföretag att tillhandahålla tydlig information till alla användare om vilka typer av innehåll som är förbjudna samt tydlig information till alla berörda användare om skälen till att deras innehåll har tagits bort eller till att deras konto har stängts av; att uppmana sociala medier att anpassa sina interna regler för användarna med den rättsliga ordningen i det land där de bedriver verksamhet,
   s) att fortsätta att öka motståndskraften på grundval av strategier som är helt och hållet regeringsinriktade och samhällsinriktade och öka förmågan att reagera på hot i realtid, utveckla förebyggande och proaktiva åtgärder och tänka ett steg framåt, i stället för att bara reagera på och analysera angrepp som redan ägt rum på it- och informationsområdena; att uppmärksamma de tekniska framstegen på detta område och utbyta exempel på bästa praxis i form av åtgärder som redan vidtagits av enskilda medlemsstater, bland annat genom att granska hur väl medlemsstaternas nationella strategier fungerar, samtidigt som man utvecklar sätt att främja ett nära samarbete med Förenade kungariket efter brexit, och att samarbeta med underrättelsetjänster och allierade som Förenta staterna och Kanada, Nato och EU:s underrättelse- och lägescentral (Intcen),
   t) att ägna särskild uppmärksamhet åt att stärka utredningsinsatserna när det gäller fientliga tredje parters pågående utkontraktering av propaganda och användning av en uppsättning verktyg för att öka kapaciteten, liksom vikten av att inte bara avslöja, röja och förbättra kapaciteten för att fastställa angrepps ursprung, utan också att säkerställa, vem som står bakom sådana angrepp, bland annat genom att för allmänheten namnge förövarna, deras sponsorer och de mål som de eftersträvar, samt att mäta vilka effekter dessa angrepp har haft på den avsedda målgruppen; att offentliggöra alla avslöjade fall av fientlig propaganda tillsammans med ett detaljerat faktablad i syfte att varna allmänheten på ett sätt som når de personer som är måltavlor för det relevanta fallet av fientlig propaganda,
   u) att stödja och involvera det civila samhället, experter, privata institutioner, den akademiska världen, it-aktivister på gräsrotsnivå, den vanliga pressen, journalister och medieorganisationer samt det växande antalet aktörer som är måltavlor för och drabbas av en förstärkning av åtgärder som syftar till faktagranskning och som rör exponering för desinformation, fördjupad forskning, däribland djupgående studier och sociologiska undersökningar och en mer effektiv analys av informationsmanipulation; att stödja professionell journalistik, undersökande journalistik och projekt som syftar till att avslöja desinformation och högteknologiska uppstartsföretag som tar fram digitala verktyg som ger allmänheten verktyg mot desinformationsattacker; att framhålla vikten och behovet av att tillhandahålla finansiering och utbildning, inklusive seminarier och utbildningskurser i samarbete med medlemsstaterna och det civila samhället, t.ex. ett mediekompetensbibliotek och ett lärandecentrum på nätet, som syftar till att öka medvetenheten och bekämpa desinformation och öka mediekompetensen,
   v) att välkomna den uppsättning åtgärder som antagits av Nato, som syftar till att bekämpa nya typer av hybridhot, och ett gemensamt meddelande om samarbetet mellan EU och Nato på detta område; att begära att EU säkerställer ett effektivt och snabbt genomförande av dessa rekommendationer, även på den nivå som rör den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken,
   w) att välkomna inrättandet av Europeiska utrikestjänstens nya arbetsgrupper för strategisk kommunikation, som består av experter med lämpliga språkfärdigheter och sakkunskaper, i synnerhet arbetsgruppen för västra Balkan och arbetsgruppen Syd för länderna i Mellanöstern, Nordafrika och Gulfregionen, som har fått i uppdrag att säkerställa samordnad och konsekvent EU-kommunikation i regionerna och bekämpa desinformation och propaganda mot EU,
   x) att erkänna de konkreta resultat som uppnåtts av arbetsgruppen East StratCom, bland annat utarbetandet av webbplatsen euvsdisinfo.eu och Twitter-kontot @EUmythbuster; att framhålla att arbetsgruppen sedan den inrättades har avslöjat över 4 000 desinformationskampanjer om en mängd olika ämnen; att fortsätta att stödja kommissionens och Europeiska utrikestjänstens gemensamma insatser samt EU:s arbetsgrupp East StratCom efter att det gjorts en analys av dess styrkor, brister och nödvändiga förbättringar, bland annat för att stärka förmågan att upptäcka, analysera och avslöja desinformation genom att utrusta Europeiska utrikestjänstens arbetsgrupper för strategisk kommunikation och EU:s delegationer i grannskapet med ny personal och nya verktyg och färdigheter, inbegripet nya verktyg för dataanalys, rekrytera ytterligare dataforskare och desinformationsexperter, samt att täcka fler olika källor och språk när det gäller desinformationens räckvidd och inverkan,
   y) att skyndsamt omvandla arbetsgruppen East StratCom till en fullfjädrad enhet, eller till och med till en större struktur inom Europeiska utrikestjänsten, och att genom den kommande tilldelningen av medel från Europaparlamentet stödja alla tre arbetsgrupper för strategisk kommunikation vid Europeiska utrikestjänsten genom att ge dem tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser, som fortfarande behövs, och som syftar till att öka deras potential, effektivitet, professionalism, institutionella kontinuitet och kvalitet i arbetet betydligt samt skyddat dem från politisk inblandning från tjänstemän och länder som stöder rysk desinformation,
   z) att åtgärda de nuvarande bristerna i arbetsgruppen East StratCom, bland annat bristen på regional sakkunskap, den stora personalomsättningen och bristen på institutionell kontinuitet, och att säkerställa tillräckliga ekonomiska resurser och en lämplig organisationsstruktur, eftersom detta är det enda sättet att säkerställa full professionalism, effektivitet och resultat,
   aa) att uppmana de medlemsstater som inte redan har gjort det att avsätta sina egna utstationerade nationella experter till de tre arbetsgrupperna inom StratCom, och säkerställa att experter som anlitas av EU för att bekämpa desinformation inte är politiskt färgade eller aktiva deltagare i interna politiska tvister i det aktuella landet; att även uppmana nära partnerländer att ge råd till arbetsgruppen om de taktiker som används av statliga och icke-statliga fiender och att ta fasta på vikten och nödvändigheten av bättre samordning inom EU,
   ab) att intensifiera samarbetet mellan arbetsgruppen East StratCom och samtliga EU‑institutioner, medlemsstater och likasinnade partner; att uppmuntra EU:s representationer i EU, och EU:s delegationer utanför EU, i arbetet med att stödja verksamheten inom arbetsgruppen East StratCom, arbetsgruppen Syd och arbetsgruppen för västra Balkan, bland annat genom att utbyta internationella erfarenheter och bästa praxis och att tillhandahålla översättningar av deras publikationer på lokala språk; att peka på behovet av mer personal som särskilt arbetar med strategisk kommunikation, i synnerhet vid EU:s delegationer i det östra och södra grannskapet och på västra Balkan,
   ac) att fokusera på anslutningsländerna och partnerländerna i EU:s grannskap genom att bistå dem i deras insatser för att bekämpa fientlig propaganda och desinformationsverksamhet, och att inbegripa experter från de tredjeländer i EU:s grannskap som står inför samma hot, samt att i synnerhet prioritera utarbetandet av en långsiktig strategisk metod och långsiktig, strategisk utåtriktad verksamhet gentemot de östliga partnerländerna; att stärka förmågan vid EU:s delegationer utomlands och kommissionens representationer samt Europaparlamentets förbindelsekontor i medlemsstaterna att utveckla lokal kapacitet för att upptäcka och avslöja desinformation och effektivt kommunicera EU:s värden och politik och att utöka kampanjbaserad kommunikation och förbättra samordningen och stärka de positiva budskapen i EU:s samtliga institutioner och medlemsstater; att beakta den nuvarande spridningen och framtida hot när det gäller desinformation som syftar till att hota självständigheten, suveräniteten och den territoriella integriteten för samtliga länder inom det östliga partnerskapet inom deras internationellt erkända gränser; att i synnerhet prioritera utarbetandet av en långsiktig strategisk metod och långsiktig, strategisk utåtriktad verksamhet gentemot de östliga partnerländerna, med fokus på utbyten mellan människor, och att arbeta med befintliga nätverk i det civila samhället som redan utgör en källa till samhällsbaserat motstånd,
   ad) att prioritera strategiska kommunikationer och att regelbundet se över EU:s politik i denna fråga; att fortsätta stödja det arbete som utförs av det europeiska initiativet för demokrati för att ta fram praktiska lösningar för att stödja och stärka demokratiska, oberoende och mångfaldiga ryskspråkiga medier i länderna inom det östliga partnerskapet och i resten av världen; att uppmana kommissionen och samtliga medlemsstater och likasinnade länder att engagera sig på ett positivt sätt och stödja detta projekt; att vara uppmärksam på eventuella internationella aktörer som för närvarande beter sig på liknande sätt,
   ae) att föreslå Europeiska rådet att arbetet med att bekämpa desinformation ges en hög prioritet med tillräckliga resurser och instrument för att slå vakt om objektiv rapportering och informationsspridning,
   af) att koppla samman befintliga nationella och lokala specialiserade centrum, nyhetsmedier, tankesmedjor, icke-statliga organisationer och andra aktörer och institutioner, i synnerhet Nato, som bekämpar hybridkrigföring i ett EU‑omfattande nätverk, vilket skulle hjälpa till att samordna deras insatser och samla deras resultat; att avsätta tillräckliga resurser för detta åtagande; att betona att detta nätverk bör vara öppet för EU:s likasinnade partner, som skulle kunna dela med sig av sina erfarenheter av att vara måltavlor för och av att bekämpa desinformation och fientlig propaganda; att säkerställa ett effektivt och snabbt genomförande av rekommendationerna från EU och Nato om att bekämpa nya typer av hybridhot, även på GSFP-nivå, och att införa bekämpning av strategisk propaganda som ämne i kursplanen för Europeiska säkerhets- och försvarsakademin och dess nätverk,
   ag) att kraftigt fördöma inblandningen av tredje parter av alla slag, däribland privata företag, i val och folkomröstningar, och den skadliga användningen av bottar, algoritmer, artificiell intelligens, troll, deep fakes och falska konton i politiska kampanjer, och att uppmana berörda medlemsstater att snarast, genomföra grundliga utredningar av dessa fientliga kampanjer; att i detta sammanhang uttrycka oro över den senaste tidens utveckling av algoritmer i stora sociala nätverk och deras potentiellt skadliga inflytande när det gäller att framhäva innehåll med felaktig information eller hatpropaganda; att betona oberoende demokratiska samhällens förmåga att göra sina egna politiska val, vilket är berättigat,
   ah) att uppmana medlemsstaterna och likasinnade länder att dela uppgifter om all utländsk eller inhemsk inblandning i valprocesser med varandra och att utbyta bästa praxis om hur sådan inblandning bekämpas för att öka motståndskraften mot sådan inblandning,
   ai) att uppmana medlemsstaterna att säkerställa att vallagarna tar hänsyn till eventuella hot från desinformationskampanjer, it-angrepp, it-brottslighet och kränkningar av yttrandefriheten i samband med val, och att betona att dessa lagar bör ändras på lämpligt sätt för att medlemsstaterna effektivt och proaktivt ska kunna bekämpa sådana hot; att i detta avseende lovorda initiativ som t.ex. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Sverige; att stödja länder som är associerade med EU och länder på västra Balkan med bästa praxis samt mänskliga resurser och teknik för att säkerställa ett kraftfullt försvar av deras valprocesser mot skadlig it-verksamhet, desinformation och propaganda med ursprung i Ryssland och andra fientliga aktörer,
   aj) att uppmana medlemsstaterna att anpassa sina valbestämmelser om onlinekampanjer, och att övervaka och utvärdera möjligheterna till insyn i samband med politisk reklam på onlineplattformar,
   ak) att föreslå lagstiftning för att ta itu med dataanvändning under valkampanjer med anledningen av avslöjandet av Cambridge Analyticas missbruk av data under kampanjen inför folkomröstningen i Förenade kungariket 2016, i syfte att ytterligare skydda framtida valkampanjer från otillbörlig påverkan,
   al) att undersöka initiativ som t.ex. transatlantiska kommissionen om valintegritet, som samlar företrädare från den politiska världen, teknikbranschen, mediebranschen och näringslivet i syfte att skydda valprocesser från utländsk inblandning,

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt för kännedom till Europeiska utrikestjänsten och Nato samt Rysslands president, regering och parlament.

(1) EUT C 224, 27.6.2018, s. 58.
(2) EUT C 356, 4.10.2018, s. 130.
(3) Antagna texter, P8_TA(2018)0483.

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy