Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2246(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0074/2019

Внесени текстове :

A8-0074/2019

Разисквания :

PV 12/03/2019 - 22
CRE 12/03/2019 - 22

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.24
CRE 13/03/2019 - 11.24
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0188

Приети текстове
PDF 139kWORD 56k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург
Споразумение за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино
P8_TA(2019)0188A8-0074/2019

Препоръка на Европейския парламент от 13 март 2019 г. до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно споразумението за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино (2018/2246(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Решение (ЕС) 2014/... на Съвета от 22 декември 2014 г. за упълномощаване на Комисията да договори от името на държавите членки разпоредбите на едно или няколко споразумения за асоцииране с Княжество Андора, Княжество Монако и Република Сан Марино, които са от компетентността на държавите членки,

—  като взе предвид член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 8 от Договора за Европейския съюз и Декларацията относно член 8 от Договора за Европейския съюз, в които се посочва, че Съюзът ще вземе предвид особеното положение на държавите с малка територия, които поддържат с него специфични отношения на близост,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 ноември 2012 г., озаглавено „Отношенията на ЕС с Княжество Андора, Княжество Монако и Република Сан Марино — Варианти за по-тясна интеграция с ЕС“ (COM(2012)0680),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 20 ноември 2012 г., озаглавен „Пречки пред достъпа на Андора, Монако и Сан Марино до вътрешния пазар на ЕС и пред сътрудничеството в други области“ (SWD(2012)0388),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 18 ноември 2013 г., озаглавен „Отношения на ЕС с Княжество Андора, Княжество Монако и Република Сан Марино: варианти за тяхното участие на вътрешния пазар“ (COM(2013)0793),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 11 декември 2018 г. относно хомогенен разширен вътрешен пазар и отношенията на ЕС със западноевропейските държави, които не са членки на ЕС,

—  като взе предвид член 113 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0074/2019),

А.  като има предвид, че Княжество Андора (Андора), Княжество Монако (Монако) и Република Сан Марино (Сан Марино) имат дългогодишна история като държави; като има предвид, че те винаги са били в центъра на европейската история и имат дълбоки, дългогодишни политически, икономически, социални и културни връзки с държавите членки в непосредствена близост до тях и с ЕС като цяло; като има предвид, че партньорството на ЕС с тези държави се основава на нашия общ набор от политически и културни ценности;

Б.  като има предвид, че Андора, Монако и Сан Марино показаха силно политическо, икономическо и културно европейско призвание и силно желание за по-тесни политически, икономически и културни връзки с Европейския съюз; като има предвид, че в интерес на Андора, Монако и Сан Марино, от една страна, и на ЕС, от друга страна, е важно да се отговори положително и своевременно на това призвание и да се улесни бързото приключване на преговорите по новото споразумение за асоцииране, което ще бъде новата референтна рамка за отношенията между ЕС и тези държави;

В.  като има предвид, че също така е в интерес на държавите членки, които традиционно поддържат тесни исторически, политически и икономически връзки с Андора, Монако и Сан Марино, да насърчават задълбочаването и конкретизирането на отношенията на тези държави с Европейския съюз като цяло; като има предвид, че в поради това е от съществено значение да се вземат предвид специалните двустранни отношения, които тези държави членки вече имат с Андора, Монако и Сан Марино, особено от съображения за правна сигурност;

Г.  като има предвид, че Андора, Монако и Сан Марино имат дългогодишна практика да подкрепят политическата позиция на Европейския съюз в рамките на ООН;

Д.  като има предвид, че държавите Андора, Монако и Сан Марино, всяка сама по себе си, са важни икономически партньори за държавите членки в непосредствена близост до тях и осигуряват възможности за заетост за значителен брой граждани на ЕС; като има предвид, че по-тясното взаимодействие между Андора, Монако и Сан Марино и ЕС ще предостави на всички страни важна възможност за по-нататъшно икономическо развитие, с положителен икономически ефект върху регионите на държавите членки в непосредствена близост до тях, включително чрез допълнителни възможности за заетост и засилване на международните професионални умения;

Е.  като има предвид, че при провеждането на преговорите по споразумението за асоцииране е важно да се вземат изцяло предвид особеностите на Андора, Монако и Сан Марино като държави с малка територия, в съответствие с Декларация 3 относно член 8 от Договора за Европейския съюз; като има предвид, че следователно е важно да се признае, че в териториално отношение и по броя на жителите си Андора, Монако и Сан Марино са малки и това има последици за запазването на адекватен социално-икономически достъп и за приобщаването на гражданите на тези държави; като има предвид, че този достъп и това приобщаване са от съществено значение за запазването на културата, традициите и ценностите, специфични за трите общности; като има предвид, че без такива специални механизми за достъп и приобщаване някои граждани може да срещнат трудности да намерят необходимите средства, за да живеят в своята държава на произход; като има предвид, че следователно е от съществено значение да се запази, включително чрез подходящи разпоредби в споразумението за асоцииране, политическата, социално-икономическата, културната и идентифициращата същност на Андора, Монако и Сан Марино и те да бъдат адаптирани към реалностите на интеграцията с Европейския съюз;

Ж.  като има предвид, че Андора, Монако и Сан Марино имат дългогодишни двустранни споразумения със съответните си съседни държави, които обхващат въпроси от взаимен интерес, отчитат особеностите и чувствителните аспекти на трите държави и отразяват необходимостта от запазване на жизнеспособността на тези държави; като има предвид, че тези особености и чувствителни аспекти са признати от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа;

З.  като има предвид, че поотделно Андора, Монако и Сан Марино са осъществили важни реформи и сближаване на нормативните си уредби с ЕС, по-специално по отношение на регулирането на банковия и финансовия сектор;

И.  като има предвид, че на своето заседание от 4 декември 2018 г. Съветът реши да извади Андора и Сан Марино от приложение II към заключенията на Съвета от 5 декември 2017 г., като по този начин потвърди, че те са спазили всички оставащи ангажименти, свързани с мерките за прозрачност, справедливо данъчно облагане и борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби; като има предвид, че Монако никога не е бил включен в това приложение и че още на 5 декември 2017 г. Съветът констатира, че Монако изцяло спазва тези ангажименти; като има предвид, че на своите заседания от април и юли 2018 г. Световният форум на ОИСР относно прозрачността и обмена на информация за данъчни цели обяви Андора, Монако и Сан Марино за държави „в съответствие“ с международния стандарт в областта на обмена на информация при поискване;

Й.  като има предвид, че важните реформи на Андора и постепенното привеждане в съответствие със законодателството на ЕС по отношение на финансовото регулиране следва да бъдат приветствани; като има предвид, че ЕС и Андора постигнаха ценно споразумение за тютюна, и като има предвид, че Андора сега ще бъде в състояние да засили допълнително прехода си към по-диверсифицирана икономика; като има предвид, че този дългосрочен процес ще донесе със себе си съответните предизвикателства и следователно ще бъде необходима подходяща защита за работниците в Андора при нейния преход към по-диверсифицирана икономика; като има предвид, че по-широкият достъп до вътрешния пазар ще подпомогне икономическото развитие в дългосрочен план и ще създаде нови възможности в областта на икономиката и заетостта в Андора;

К.  като има предвид, че Сан Марино понастоящем изпитва затруднения да осъществява износ за държавите — членки на ЕС освен Италия, поради изискваната допълнителна документация по ДДС (T2); като има предвид, че споразумението за асоцииране следва да предостави възможност за условия на равнопоставеност в целия ЕС, което би било много ценно за износителите от Сан Марино; като има предвид, че споразумението за асоцииране следва да даде на банките на Андора и Сан Марино пълен достъп до паспортната система на ЕС за банки и дружества за финансови услуги;

Л.  като има предвид, че гражданите на Монако са малцинство в собствената си държава, а пазарите на жилища и заетост са такива, че активната подкрепа за гражданите на Монако е от съществено значение за запазване на тяхната възможност да продължат да живеят в страната; като има предвид, че разпоредбите относно улеснен достъп до трудова заетост се прилагат в еднаква степен за гражданите на Монако и живеещите в градовете в непосредствена близост до страната; като има предвид, че 92% от работниците в Монако са граждани на ЕС;

М.  като има предвид, че споразумението за асоцииране с ЕС открива възможност за развитие на сътрудничество в области от общ интерес и за участие в някои хоризонтални политики на ЕС по въпроси като научни изследвания, околна среда и образование („Еразъм +“);

Н.  като има предвид, че за да влезе в сила споразумението за асоцииране, ще бъде необходимо одобрението на Парламента;

1.  отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност:

   а) да се възползват от възможността, предоставена от преговорите по споразумението за асоцииране, за да демонстрират ценността на по-тесните връзки и интеграцията с ЕС — пред общественото мнение в Андора, Монако и Сан Марино и в ЕС — и да потвърдят отново значението на участието в органите и политиките на ЕС за тези държави в дългосрочен план;
   б) да предотвратят риска от отхвърляне на споразумението за асоцииране след приключването на преговорите и да положат нови усилия да предоставят информация относно споразумението за асоцииране на тези части от обществото в Андора, Монако и Сан Марино, които се чувстват по-уязвими, и да им обяснят, при пълна прозрачност и в сътрудничество с органите на трите държави, обхвата, достойнствата и евентуалните недостатъци на споразумението, с оглед на политическото единство и възможно най-широката обществена подкрепа във всяка от трите държави; да насърчат Андора, Монако и Сан Марино да направят същото и да ги подкрепят в тези усилия;
   в) да отчетат в пълна степен малката територия и ограничените административни ресурси, в относително изражение, на Андора, Монако и Сан Марино, и в процеса на преговори да коригират съответно необходимото приемане и прилагане на достиженията на общностното право, така че да се сведе до минимум прекомерният бюджетен натиск, който на свой ред би имал отрицателни последици за общественото мнение и наличните бюджетни ресурси; при необходимост да оказват съдействие на Андора, Монако и Сан Марино, като предоставят необходимия административен капацитет, за да се гарантира бързо, динамично и единно транспониране на достиженията на общностното право;
   г) да призоват за създаването, във всяка от трите държави, на съгласувана, ефикасна и ефективна институционална рамка за изпълнение на споразумението за асоцииране, за да се гарантира динамичното транспониране на достиженията на общностното право от трите държави и единното прилагане и последователното тълкуване на разпоредбите на споразумението, като тази рамка трябва да включва форум за консултации и механизъм за разрешаване на спорове;
   д) да подчертаят пред Андора, Монако и Сан Марино значението на общата цялостност и хомогенност на вътрешния пазар и на спазването на основните аспекти на четирите свободи, свързани с вътрешния пазар; да припомнят предимствата и икономическите ползи от пълния достъп, включително за продукти и услуги, до вътрешния пазар и необходимостта от запазване в него на равнопоставени условия на конкуренция и силни, устойчиви и ефективни институционални основи в полза на всички;
   е) да осигурят адекватна подкрепа от страна на ЕС за Андора, Монако и Сан Марино по отношение на техния капацитет изцяло да приемат и приложат достиженията на общностното право в дългосрочен план, включително чрез по-тясно институционално сътрудничество с държавите членки в непосредствена близост, да предоставят достъп до финансиране от ЕС за целеви проекти, както и възможността да се разчита на съществуващите административни органи в държавите членки, на които е възложено прилагането на достиженията на общностното право;
   ж) да подпомогнат един засилен капацитет за адекватно приемане и прилагане на достиженията на общностното право чрез командироване на длъжностни лица от публичните администрации на Андора, Монако и Сан Марино в съответните институции и органи на ЕС и тези на държавите членки;
   з) да обмислят, предвид необходимостта да се съчетае свободата на установяване, предвидена в споразумението за асоцииране, с националните разпоредби на Андора, Монако и Сан Марино, които имат за цел да запазят социално-икономическото приобщаване на техните граждани, възможността за временни дерогации, основаващи се на оценка на реалните потребности на трите държави, подлежащи на клаузи за преразглеждане, свързани със специфичните социално-икономически критерии за всяка преговаряща държава и приспособени към срока, необходим за осигуряването, във всяка държава и чрез постепенен подход, на действително равни условия и подходящ конкурентен капацитет за работниците и дружествата; да вземат предвид факта, че поради много малката територия на тези държави въздействието на договорените временни дерогации върху достиженията на общностното право би било незначително;
   и) да използват възможността, предоставена от споразумението за асоцииране, за по-нататъшно сътрудничество с Андора, Монако и Сан Марино в рамките на Директива (ЕС) 2015/849 от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма(1);
   й) да адаптират изискванията, свързани с предоставянето на статистически данни по споразумението за асоцииране, към размера на Андора, Монако и Сан Марино;
   к) да проучат възможността и осъществимостта, успоредно с преговорите по споразумението за асоцииране, за осигуряване на достъп до ликвидност на Евросистемата за Андора и Сан Марино с оглед засилване на капацитета за устойчивост и стабилността на съответните им национални банкови системи в случай на вътрешно или външно системно сътресение, като същевременно се гарантира подходящ надзор от страна на Европейската централна банка; да насърчат Андора и Монако да станат членове на Международния валутен фонд и при необходимост да им предоставят техническа помощ за тази цел; да насърчат Андора, Монако и Сан Марино да продължат усилията си за сближаване с ЕС по отношение на финансовото регулиране, управлението в областта на данъчното облагане и борбата срещу изпирането на пари;
   л) да водят преговори по споразумението за асоцииране с Андора, Монако и Сан Марино и да предоставят на преговарящите страни своевременно цялата необходима институционална и специфична за политиката подкрепа, в т.ч. оценки и експертен опит от компетентните генерални дирекции на Комисията, така че преговорите да могат да бъдат приключени възможно най-скоро и при всички случаи в рамките на следващите две години;
   м) да изготвят преди края на настоящия мандат съвместна политическа декларация с Андора, Монако и Сан Марино относно рамката за споразумението за асоцииране, с цел да се направи преглед и да се запази напредъкът, постигнат в преговорите до момента, така че новата Комисия и Европейската служба за външна дейност да могат да се запознаят с това общо разбиране, да го доразвият и да продължат преговорите;
   н) да разглеждат преговорите по споразумението за асоцииране като възможност за предприемане на мерки за съвместни инвестиции в инфраструктура от общ интерес, както и за мерки, насочени към засилване на съвместните академични изследвания между Андора, Монако, Сан Марино и държавите — членки на ЕС;

2.  счита, че следващият законодателен мандат на Европейския парламент би могъл да послужи като ценна възможност за създаване на нова междупарламентарна делегация, посветена на междупарламентарния диалог и сътрудничеството с Андора, Монако и Сан Марино; счита освен това, че Парламентът следва да се стреми към тясно сътрудничество между своите служби и съответните служби на парламентите на Андора, Монако и Сан Марино и редовно да приема млади политически, стопански и граждански лидери от тези три държави, за да засили положителното послание за едно по-тясно политическо, икономическо и политическо взаимодействие с ЕС в рамките на преговорите по споразумението за асоцииране; счита, че Парламентът следва да подкрепи периодична размяна на мнения с делегациите на националните парламенти на Андора, Монако и Сан Марино през периода на провеждане на преговорите; счита, че следва също така да се осъществява обмен на мнения между Европейския парламент и националните парламентарни делегации на Андора, Монако и Сан Марино по въпроси, разглеждани от Европейския парламент, които биха могли да имат пряко въздействие върху икономиката на тези държави, техните отношения с ЕС или ефективността на споразумението за асоцииране;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на съкнязете, правителството и Генералния съвет на Андора, княза, държавния министър и Националния съвет на Монако и капитан-регентите, Държавния конгрес и Големия генерален съвет на Сан Марино.

(1) ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност