Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2246(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0074/2019

Předložené texty :

A8-0074/2019

Rozpravy :

PV 12/03/2019 - 22
CRE 12/03/2019 - 22

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 11.24
CRE 13/03/2019 - 11.24
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0188

Přijaté texty
PDF 143kWORD 48k
Středa, 13. března 2019 - Štrasburk
Dohoda o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem
P8_TA(2019)0188A8-0074/2019

Doporučení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkající se dohody o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem (2018/2246(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2014/... ze dne 22. prosince 2014 zmocňující Komisi, aby jménem členských států jednala o ustanoveních jedné či několika dohod o přidružení s Andorským knížectvím, Monackým knížectvím a Republikou San Marino, která spadají do pravomoci členských států,

–  s ohledem na článek 218 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 8 Smlouvy o Evropské unii a na prohlášení k článku 8 Smlouvy o Evropské unii, v němž se uvádí, že Unie vezme v úvahu zvláštní situaci malých zemí, které s ní udržují specifické blízké vztahy,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. listopadu 2012 s názvem „Vztahy EU s Andorrským knížectvím, Monackým knížectvím a Republikou San Marino: Možnosti hlubší integrace do EU“ (COM(2012)0680),

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 20. listopadu 2012 nazvaný „Překážky bránící vstupu Andorry, Monaka a San Marina na vnitřní trh EU a spolupráci v ostatních oblastech“ (SWD(2012)0388),

–  s ohledem na zprávu Komise ze dne 18. listopadu 2013 nazvanou „Vztahy EU s Andorrským knížectvím, Monackým knížectvím a Republikou San Marino: Možnosti jejich účasti na vnitřním trhu“ (COM(2013)0793),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 11. prosince 2018 o homogenním rozšířeném vnitřním trhu a o vztazích EU se zeměmi západní Evropy, které nejsou členy EU,

–  s ohledem na článek 113 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0074/2019),

A.  vzhledem k tomu, že Andorrské knížectví (dále jen „Andorra“,) Monacké knížectví (dále jen „Monako“) a Republika San Marino (dále jen „San Marino“) mají dlouhodobou historii státnosti; vzhledem k tomu, že vždy patřily k jádru evropské historie a mají hluboké a dlouhodobé politické, hospodářské, sociální a kulturní vztahy s členskými státy v jejich bezprostřední blízkosti i s EU jako celkem; vzhledem k tomu, že partnerství EU s těmito zeměmi je založeno na společném souboru politických a kulturních hodnot;

B.  vzhledem k tomu, že Andorra, Monako a San Marino prokázaly silné politické, hospodářské a kulturní evropské směřování a velké přání usilovat o užší politické, hospodářské a kulturní vztahy s Evropskou unií; vzhledem k tomu, že v zájmu Andorry, Monaka a San Marina na jedné straně i EU na straně druhé je důležité včas kladně reagovat na toto směřování a usnadnit rychlé uzavření jednání o nové dohodě o přidružení, která bude představovat nový rámec pro vztahy mezi EU a těmito zeměmi;

C.  vzhledem k tomu, že je rovněž v zájmu členských států, které mají tradičně na Andorru, Monako a San Marino úzké historické, politické a hospodářské vazby, podpořit prohloubení a upřesnění vztahů těchto států s Evropskou unií obecně; vzhledem k tomu, že je v tomto ohledu třeba zohlednit zvláštní dvoustranné vztahy, které tyto členské státy již s Andorrou, Monakem a San Marinem udržují zejména z důvodů právní jistoty;

D.  vzhledem k tomu, že Andorra, Monako a San Marino již dlouho podporují politický postoj Evropské unie v OSN;

E.  vzhledem k tomu, že Andorra, Monako a San Marino jsou samy o sobě důležitými hospodářskými partnery členských států ve své bezprostřední blízkosti a poskytují pracovní příležitosti pro značný počet občanů EU; vzhledem k tomu, že užší propojení mezi Andorrou, Monakem, San Marinem a EU by všem stranám přineslo významnou příležitost k dalšímu hospodářskému rozvoji, což by mělo pozitivní vedlejší dopad na regiony členských států v jejich bezprostřední blízkosti, a to i prostřednictvím dalších pracovních příležitostí, a posílení mezinárodních profesních dovedností;

F.  vzhledem k tomu, že při jednáních o dohodě o přidružení je důležité plně zohlednit specifika Andorry, Monaka a San Marina jakožto malých států, v souladu s prohlášením č. 3 k článku 8 Smlouvy o Evropské unii; vzhledem k tomu, že je proto důležité uznat malé rozměry území i počet obyvatel Andorry, Monaka a San Marina a související důsledky z hlediska zachování náležitého socioekonomického přístupu a začlenění pro občany těchto států; vzhledem k tomu, že tento přístup a začlenění mají zásadní význam pro zachování kultury, tradic a hodnot specifických pro tyto tři komunity; vzhledem k tomu, že bez těchto speciálně zaměřených mechanismů přístupu a začlenění mohou někteří občané jen obtížně nalézt prostředky nezbytné k tomu, aby mohli žít ve své zemi původu; vzhledem k tomu, že je proto nezbytné zachovat, a to i prostřednictvím odpovídajících ustanovení v dohodě o přidružení, politickou, sociálně-hospodářskou, kulturní a s identitou související strukturu Andorry, Monaka a San Marina a přizpůsobit je realitě integrace Evropské unie;

G.  vzhledem k tomu, že Andorra, Monako a San Marino uzavřely dlouhodobé dvoustranné dohody se svými příslušnými sousedními zeměmi, které se týkají témat společného zájmu, zohledňují zvláštní rysy a citlivé stránky všech tří zemí a odrážejí potřebu zachovat životaschopnost těchto států; vzhledem k tomu, že tyto zvláštní rysy a citlivé stránky uznalo i Parlamentní shromáždění Rady Evropy;

H.  vzhledem k tomu, že Andorra, Monako a San Marino samostatně zahájily významné reformy a sbližování právních předpisů s EU, se zvláštním ohledem na regulaci bankovního a finančního sektoru;

I.  vzhledem k tomu, že Rada na svém zasedání dne 4. prosince 2018 rozhodla o vynětí Andorry a San Marina z přílohy II k závěrům Rady ze dne 5. prosince 2017, čímž potvrdila, že tyto země splnily všechny zbývající závazky týkající se transparentnosti, spravedlivého zdanění a opatření proti oslabování daňové základny a přesouvání zisku („eroze základu daně a přesouvání zisku“); vzhledem k tomu, že Monako nebylo do této přílohy nikdy zahrnuto a vzhledem k tomu, že Rada již 5. prosince 2017 konstatovala, že Monako veškeré tyto závazky plní; vzhledem k tomu, že Globální fórum OECD pro transparentnost a výměnu informací v daňových záležitostech na svých schůzích konaných v dubnu a červenci 2018 konstatovalo, že Andorra, Monako a San Marino splňují mezinárodní standard výměny informací na základě žádosti;

J.  vzhledem k tomu, že je třeba pochválit důležité reformy, jež provádí Andorra, a postupné slaďování jejího práva s legislativou EU, pokud jde o finanční nařízení; vzhledem k tomu, že EU a Andorra dosáhly cenné dohody o tabáku, a vzhledem k tomu, že Andorra bude nyní schopna pokročit v přechodu na rozmanitější ekonomiku; vzhledem k tomu, že tento dlouhodobý proces bude doprovázen problémy, a proto je třeba, aby při přechodu k rozmanitější ekonomice byla zajištěna náležitá ochrana andorrských pracovníků; vzhledem k tomu, že širší přístup na vnitřní trh podpoří hospodářský rozvoj z dlouhodobého hlediska a vytvoří v Andoře nové hospodářské příležitosti a pracovní místa;

K.  vzhledem k tomu, že San Marino má v současnosti problémy při vývozu do členských států s výjimkou Itálie, a to v důsledku požadované dodatečné dokumentace DPH (T2); vzhledem k tomu, že by dohoda o přidružení měla být příležitostí k tomu, aby v celé EU vznikly rovné podmínky, které by byly pro vývozce ze San Marina velmi cenné; vzhledem k tomu, že dohodou o přidružení by banky Andorry a San Marina měly získat plný přístup k systému pasportizace EU pro banky a společnosti poskytující finanční služby;

L.  vzhledem k tomu, že občané Monaka jsou menšinou ve své vlastní zemi a že situace na trhu s nemovitostmi a na pracovním trhu je taková, že je pro občany Monaka velmi důležitá aktivní podpora, která jim umožní, aby mohli v této zemi nadále bydlet; vzhledem k tomu, že ustanovení o snadnějším přístupu k zaměstnání se rovnocenným způsobem vztahují na občany Monaka i obyvatele měst na území, které s Monakem bezprostředně sousedí; vzhledem k tomu, že 92 % pracovníků v Monaku tvoří občané EU;

M.  vzhledem k tomu, že dohoda o přidružení s EU je příležitostí k rozvinutí spolupráce v oblastech společného zájmu a k tomu, aby se dotyčné země zapojily do některých horizontálních politik EU týkajících se například problematiky výzkumu, životního prostředí a vzdělávání (Erasmus+);

N.  vzhledem k tomu, že dohoda o přidružení bude vyžadovat souhlas Parlamentu, aby mohla vstoupit v platnost;

1.  doporučuje Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku:

   a) využít příležitosti, kterou představují jednání o dohodě o přidružení, aby se prokázala hodnota užších vztahů a integrace s EU – se zaměřením na veřejné mínění v Andoře, Monaku a San Marinu i v EU – a znovu potvrdit význam začlenění těchto zemí do orgánů a politik EU z dlouhodobého hlediska;
   b) předejít riziku odmítnutí dohody o přidružení, jakmile budou ukončena jednání, a vyvinout nové úsilí s cílem poskytnout té části veřejnosti v Andoře, Monaku a San Marinu, která se cítí být zranitelnější, informace o dohodě o přidružení a vysvětlit jí zcela transparentně a ve spolupráci s orgány těchto tří států rozsah, výhody a možné nedostatky dohody s ohledem na politickou jednotu a co nejširší veřejnou podporu v každém z těchto tří států; nabádat Andorru, Monako a San Marino, aby tak také učinily, a podpořit je v tomto úsilí;
   c) plně zohledňovat malé územní rozměry a relativně omezené správní zdroje Andorry, Monaka a San Marina a v rámci vyjednávacího procesu tomu náležitě uzpůsobit požadované přijímání a provádění acquis communautaire, s cílem minimalizovat nadměrný tlak na rozpočet, což by poté mělo negativní dopady na veřejné mínění a na dostupné rozpočtové zdroje; poskytnout, bude-li to nutné, Andoře, Monaku a San Marinu pomoc při zabezpečení nezbytné administrativní kapacity s cílem zajistit rychlou, dynamickou a jednotnou transpozici acquis communautaire;
   d) vyzvat k vytvoření soudržného, efektivního a účinného institucionálního rámce v každém z těchto tří států, jehož prostřednictvím by se dohoda o přidružení prováděla s cílem zajistit dynamickou transpozici acquis communautaire všemi třemi zeměmi, jakož i jednotné uplatňování a konzistentní výklad ustanovení dohody, což musí zahrnout fórum pro konzultaci a mechanismus řešení sporů;
   e) vysvětlit Andoře, Monaku a San Marinu význam celkové integrity a homogenity vnitřního trhu a dodržování základních aspektů všech čtyř svobod vnitřního trhu; připomenout přínosy a ekonomické výhody plného přístupu na vnitřní trh, včetně přístupu pro výrobky a služby, i skutečnost, že je zapotřebí, aby byly v rámci vnitřního trhu zachovány rovné podmínky a pevné, odolné a účinné institucionální základy ku prospěchu všech;
   f) poskytovat Andoře, Monaku a San Marinu přiměřenou podporu EU, pokud jde o jejich schopnost plně přijmout a provádět acquis communautaire na dlouhodobějším základě, mimo jiné prostřednictvím užší institucionální spolupráce s členskými státy v jejich bezprostřední blízkosti; zajistit přístup k financování EU pro cílené projekty a možnost spoléhat se na stávající správní orgány v členských státech, které se prováděním acquis communautaire zabývají;
   g) podpořit zvýšení kapacity pro náležité přijímání a provádění acquis communautaire prostřednictvím vysílání úředníků veřejné správy z Andorry, Monaka a San Marina do příslušných orgánů a institucí EU a jejích členských států;
   h) vzít v potaz možnost dočasných odchylek vycházejících z posouzení skutečných potřeb všech tří států, podléhajících doložkám o přezkumu a zakotvených ve zvláštních sociálně-ekonomických kritériích pro každý vyjednávací stát a přizpůsobených lhůtám potřebným k postupnému zajištění skutečně rovných podmínek a odpovídající konkurenceschopnosti pracovníků a společností v každém z těchto států, a sice s ohledem na potřebu sladit svobodu usazování stanovenou v dohodě o přidružení a vnitrostátní předpisy Andorry, Monaka a San Marina s cílem zachovat sociálně-ekonomické začlenění jejich občanů; vzít na vědomí skutečnost, že vzhledem k tomu, jak jsou tyto země malé, by byl dopad vyjednaných dočasných odchylek týkajících se acquis communautaire zanedbatelný;
   i) využít příležitosti vyplývající z dohody o přidružení k další spolupráci s Andorrou, Monakem a San Marinem v rámci směrnice (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu(1);
   j) přizpůsobit požadavky na poskytování statistických údajů podle dohody o přidružení velikosti Andorry, Monaka a San Marina;
   k) prozkoumat souběžně s jednáním o dohodě o přidružení možnost a proveditelnost zajištění přístupu k likviditě Eurosystému pro Andorru a San Marino, a to s cílem posílit odolnost a stabilitu jejich příslušných vnitrostátních bankovních systémů v případě vnitřního nebo vnějšího systémového šoku, a zároveň zajistit řádný dohled Evropské centrální banky; vybídnout Andorru a Monako, aby se staly členy Mezinárodního měnového fondu, a, bude-li to nutné, poskytnout jim v tomto ohledu technickou pomoc; vybídnout Andorru, Monako a San Marino, aby nadále vyvíjely odpovídající úsilí ve vztahu ke sbližování s EU, pokud jde o finanční nařízení, správu daní a boj proti praní peněz;
   l) pokročit v jednáních o dohodě o přidružení s Andorrou, Monakem a San Marinem a poskytnout jednajícím stranám včas veškerou nezbytnou institucionální a politickou podporu, včetně posouzení a odborného poradenství příslušných generálních ředitelství Komise, aby mohlo být vyjednávání dokončeno co nejdříve a v každém případě v příštích dvou letech;
   m) dospět před koncem současného mandátu s Andorrou, Monakem a San Marinem ke společnému politickému prohlášení o rámci dohody o přidružení, s cílem zhodnotit a uchovat pokrok, jehož bylo dosud při jednáních dosaženo, aby nová Komise a Evropská služba pro vnější činnost mohly na základě tohoto společného porozumění vyhodnotit a dále rozvíjet jednání a pokročit v něm;
   n) chápat jednání o dohodě o přidružení jako příležitost k přijetí opatření pro společné investice do infrastruktury společného zájmu, jakož i opatření, jejichž cílem je posílit společný akademický výzkum zahrnující Andorru, Monako, San Marino a členské státy EU;

2.  domnívá se, že by se příští legislativní období Evropského parlamentu mohlo stát cennou příležitostí k vytvoření nové meziparlamentní delegace věnované meziparlamentnímu dialogu a spolupráci s Andorrou, Monakem a San Marinem; domnívá se dále, že by Parlament měl v rámci jednání o dohodě o přidružení usilovat o úzkou spolupráci mezi svými útvary a příslušnými útvary parlamentů Andorry, Monaka a San Marina a pravidelně přijímat mladé politické a obchodní představitele a osobnosti zastupující občanskou společnost těchto tří zemí s cílem prohloubit pozitivní aspekty prostřednictvím užšího strategického, hospodářského a politického styku s EU; je toho názoru, že by Parlament měl podporovat pravidelné výměny názorů s vnitrostátními parlamentními delegacemi z Andorry, Monaka a San Marina po dobu trvání jednání; domnívá se, že by se výměny názorů mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamentními delegacemi z Andorry, Monaka a San Marina měly uskutečňovat také k otázkám, které Evropský parlament projednává a jež by mohly mít přímý dopad na ekonomiku těchto zemí, na jejich vztah s EU či na účinnost dohody o přidružení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, spoluknížatům, vládě a generální radě Andorry, knížeti, státnímu tajemníkovi a národní radě Monaka a kapitánům regentům, státnímu kongresu a velké generální radě San Marina.

(1) Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73.

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí