Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2246(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0074/2019

Esitatud tekstid :

A8-0074/2019

Arutelud :

PV 12/03/2019 - 22
CRE 12/03/2019 - 22

Hääletused :

PV 13/03/2019 - 11.24
CRE 13/03/2019 - 11.24
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0188

Vastuvõetud tekstid
PDF 126kWORD 54k
Kolmapäev, 13. märts 2019 - Strasbourg
ELi ning Monaco, Andorra ja San Marino assotsieerimisleping
P8_TA(2019)0188A8-0074/2019

Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2019. aasta soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi ning Andorra, Monaco ja San Marino vahelist assotsieerimislepingut (2018/2246(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 2014. aasta otsust (EL) 2014/…, millega antakse Euroopa Komisjonile luba pidada liikmesriikide nimel läbirääkimisi Andorra Vürstiriigi, Monaco Vürstiriigi ja San Marino Vabariigiga ühe või mitme assotsieerimislepingu sätete üle, mis kuuluvad liikmesriikide pädevusvaldkonda,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 218,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 8 ja deklaratsiooni Euroopa Liidu lepingu artikli 8 kohta, milles sätestatakse, et liit arvestab oma geograafilise läheduse tõttu liiduga erisuhetes olevate väikeste riikide olukorda,

–  võttes arvesse komisjoni 20. novembri 2012. aasta teatist „ELi suhted Andorra Vürstiriigi, Monaco Vürstiriigi ja San Marino Vabariigiga – Võimalused suuremaks integratsiooniks ELiga“ (COM(2012)0680),

–  võttes arvesse komisjoni talituste 20. novembri 2012. aasta töödokumenti „Andorra, Monaco ja San Marino takistused juurepääsul ELi siseturule ning koostöö muudes valdkondades“ (Obstacles to access by Andorra, Monaco and San Marino to the EU’s Internal Market and Cooperation in other Areas) (SWD(2012)0388),

–  võttes arvesse komisjoni 18. novembri 2013. aasta teatist „ELi suhted Andorra Vürstiriigi, Monaco Vürstiriigi ja San Marino Vabariigiga: võimalused nende riikide osalemiseks siseturul“ (COM(2013)0793),

–  võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 2018. aasta järeldusi, mis käsitlevad homogeenset laiemat ühtset turgu ja ELi suhteid ELi mittekuuluvate Lääne‑Euroopa riikidega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 113,

–  võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A8‑0074/2019),

A.  arvestades, et Andorra Vürstiriigil (Andorra), Monaco Vürstiriigil (Monaco) ja San Marino Vabariigil (San Marino) on pikaaegne omariikluse ajalugu; arvestades, et need riigid on alati olnud Euroopa ajaloo keskmes ning neil on sügavad ja pikaajalised poliitilised, majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised suhted nende vahetus läheduses asuvate liikmesriikidega ning ELiga üldiselt; arvestades, et ELi partnerlus nende riikidega tugineb meie ühistele poliitilistele ja kultuurilistele väärtustele;

B.  arvestades, et Andorra, Monaco ja San Marino on poliitika, majanduse ja kultuuri valdkonnas näidanud üles tugevat euroopalikku suunitlust ning selget tahet tihedamate poliitiliste, majanduslike ja kultuuriliste suhete järele Euroopa Liiduga; arvestades, et ühelt poolt Andorra, Monaco ja San Marino ning teiselt poolt ELi huvides on oluline sellele suunitlusele positiivselt ja õigeaegselt reageerida ning hõlbustada uue assotsieerimislepingu läbirääkimiste kiiret lõpuleviimist, mis on ELi ja nende riikide vaheliste suhete uus raamistik;

C.  arvestades, et on ka nende liikmesriikide huvides, kellel on traditsiooniliselt tihedad ajaloolised, poliitilised ja majanduslikud sidemed Andorra, Monaco ja San Marinoga, edendada nende riikide suhete süvendamist ja täpsustamist Euroopa Liiduga üldiselt; arvestades, et oluline on siinkohal arvesse võtta erilisi kahepoolseid suhteid, mis nendel liikmesriikidel juba on Andorra, Monaco ja San Marinoga eelkõige õiguskindluse tagamisega seotud põhjustel;

D.  arvestades, et Andorral, Monacol ja San Marinol on pikaaegne tava toetada Euroopa Liidu poliitilisi seisukohti ÜROs;

E.  arvestades, et Andorra, Monaco ja San Marino on igaüks omaette vahetus läheduses asuvate liikmesriikide majanduspartnerid ning pakuvad arvukatele ELi kodanikele töövõimalusi; arvestades, et tihe suhtlus Andorra, Monaco ja San Marino ning ELi vahel võimaldaks kõikidele osapooltele olulist võimalust majanduse edasiseks arenguks, millel oleks positiivne ülekanduv majanduslik mõju vahetus lähedus asuvate liikmesriikide piirkondadele, sealhulgas täiendavate tööhõivevõimaluste ja rahvusvaheliste tööoskuste edendamise kaudu;

F.  arvestades, et assotsieerimislepingu üle toimuvatel läbirääkimistel tuleb kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklit 8 käsitleva deklaratsiooniga nr 3 täielikult arvesse võtta Andorra, Monaco ja San Marino kui väikeriikide eripära; arvestades, et seetõttu on oluline tunnistada Andorra, Monaco ja San Marino väikeseid territoriaalseid mõõtmeid ja väikest elanike arvu ning selle mõju nende riikide piisava sotsiaal‑majandusliku juurdepääsu ja kaasamise säilitamisele; arvestades, et juurdepääs ja kaasamine on oluline nende kolme kogukonna kultuuri, traditsioonide ja väärtuste säilitamiseks; arvestades, et ilma selliste sihipäraste juurdepääsu ja kaasamise mehhanismideta võib mõnedel kodanikel olla raske leida oma päritoluriigis elamiseks vajalikke vahendeid; arvestades, et seetõttu on oluline säilitada, muu hulgas assotsieerimislepingu nõuetekohaste sätete kaudu, Andorra, Monaco ja San Marino poliitiline, sotsiaal‑majanduslik, kultuuriline ja identiteediga seotud struktuur ning kohandada seda Euroopa Liitu integreerumise tegelikkusega;

G.  arvestades, et Andorral, Monacol ja San Marinol on oma vastavate naaberriikidega pikaajalised kahepoolsed kokkulepped, milles käsitletakse ühist huvi pakkuvaid küsimusi, võetakse arvesse nimetatud kolme riigi eripära ja tundlikke aspekte ning mis kajastavad vajadust säilitada nende riikide elujõulisus; arvestades, et seda eripära ja neid tundlikke aspekte on tunnistanud Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee;

H.  arvestades, et Andorra, Monaco ja San Marino on igaüks eraldi ellu viinud olulisi reforme ja lähendanud enda õigusakte ELi õigusaktidele, võttes eeskätt arvesse pangandus- ja finantssektori õigusakte;

I.  arvestades, et 4. detsembri 2018. aasta kohtumisel otsustas nõukogu eemaldada Andorra ja San Marino nõukogu 5. detsembri 2017. aasta järelduste II lisast, kinnitades seeläbi, et nad on täitnud kõik allesjäänud läbipaistvuse, õiglase maksustamise ning maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastaste meetmetega seotud kohustused; arvestades, et Monacot ei ole kunagi käesolevasse lisasse kantud ning et nõukogu märkis juba 5. detsembril 2017, et Monaco on need kohustused täitnud; arvestades, et OECD maksualase läbipaistvuse ja teabevahetuse ülemaailmse foorumi 2018. aasta aprillis ja juulis toimunud kohtumistel tunnistati, et Andorra, Monaco ja San Marino vastavad taotluse alusel teabevahetust käsitlevatele rahvusvahelistele standarditele;

J.  arvestades, et tuleks tunnustada Andorra olulisi reforme ja ELi õigusaktidega järkjärgulist vastavusse viimist finantsmäärusega seoses; arvestades, et EL ja Andorra on sõlminud väärtusliku tubakakokkuleppe ning et Andorra on nüüd võimeline veelgi tõhustama oma üleminekut mitmekesisemale majandusele; arvestades, et see pikaajaline protsess toob kaasa asjaomaseid probleeme ja seetõttu tuleb Andorra töötajaid mitmekesisemale majandusele üleminekul piisavalt kaitsta; arvestades, et suurem juurdepääs siseturule toetab pikas perspektiivis majanduslikku arengut ja loob Andorras uusi majandus- ja tööhõivevõimalusi;

K.  arvestades, et San Marinol on praegu täiendavate käibemaksudokumentide (T2) esitamise nõude tõttu raskusi eksportimisega teistesse ELi liikmesriikidesse peale Itaalia; arvestades, et assotsieerimisleping peaks andma San Marino eksportijatele väga väärtuslikud võrdsed võimalused kogu ELis; arvestades, et assotsieerimisleping peaks andma Andorra ja San Marino pankadele võimaluse saada täielik juurdepääs pankade ja finantsteenuste ettevõtete ELi üleeuroopalise tegevusloa andmise süsteemile;

L.  arvestades, et Monaco kodanikud on enda riigis vähemuses ning et eluaseme- ja tööturg on olukorras, mille tõttu on Monaco kodanikke väga vaja aktiivselt toetada, et neil oleks võimalik Monacosse elama jääda; arvestades, et tööturule lihtsustatud juurdepääsu reguleerivaid eeskirju kohaldatakse võrdselt Monaco kodanikele ja Monaco vahetus naabruses paiknevate linnade elanikele; arvestades, et 92 % Monaco töötajatest on ELi kodanikud;

M.  arvestades, et ELiga sõlmitav assotsieerimisleping loob võimalusi arendada koostööd ühist huvi pakkuvates valdkondades ja osaleda mõnes ELi horisontaalses poliitikameetmes sellistel teemadel nagu teadusuuringud, keskkond ja haridus (programm „Erasmus+“);

N.  arvestades, et assotsieerimisleping vajab jõustumiseks Euroopa Parlamendi heakskiitu;

1.  soovitab nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale järgmist:

   a) kasutada ära assotsieerimislepingu läbirääkimistega loodavat võimalust näidata ELiga sõlmitavate tihedamate suhete ja suurema integreerimise väärtust, võttes arvesse avalikku arvamust nii Andorras, Monacos ja San Marinos kui ka ELis, ning kinnitada täiendavalt ELi organitesse ja poliitikasse kaasamise tähtsust nende riikide jaoks pikaajaliselt;
   b) ennetada ohtu, et assotsieerimisleping lükatakse pärast läbirääkimiste lõpetamist tagasi, ja teha uusi jõupingutusi, et anda nendele Andorra, Monaco ja San Marino kodanikele, kes tunnevad end kaitsetuna, teavet assotsieerimislepingu kohta ning selgitada neile võimalikult läbipaistvalt ja koostöös kolme riigi ametiasutustega assotsieerimislepingu ulatust, väärtust ja võimalikke puudusi, seades eesmärgiks poliitilise ühtsuse ja kõige laiema võimaliku avaliku toetuse kolmes riigis; julgustada Andorrat, Monacot ja San Marinot sama tegema ning toetada neid sellistes püüdlustes;
   c) võtta täielikult arvesse Andorra, Monaco ja San Marino väikeseid territoriaalseid mõõtmeid ja suhteliselt piiratud haldusvahendeid ning kohandada läbirääkimisprotsessis vastavalt liidu õigustiku nõuetekohast vastuvõtmist ja rakendamist, et vähendada liigset eelarvesurvet, millel võib olla negatiivne mõju avalikule arvamusele ja kasutatavatele eelarvevahenditele; pakkuda vajaduse korral Andorrale, Monacole ja San Marinole abi vajaliku haldussuutlikkuse loomiseks, et tagada liidu õigustiku kiire, dünaamiline ja ühetaoline ülevõtmine;
   d) nõuda igas kolmes riigis sidusa, tõhusa ja tulemusliku institutsioonilise raamistiku loomist assotsieerimislepingu rakendamiseks, et tagada liidu õigustiku dünaamiline ülevõtmine neis kolmes riigis, samuti lepingu sätete ühetaoline rakendamine ja järjepidev tõlgendamine, mis peab hõlmama nõuandefoorumit ja vaidluste lahendamise mehhanismi;
   e) rõhutada Andorrale, Monacole ja San Marinole siseturu üldise terviklikkuse ja homogeensuse ning kõigi nelja siseturuga seotud vabaduse põhiaspektide kaitsmise olulisust; tuletada meelde siseturule täieliku juurdepääsu, sealhulgas toodete ja teenuste juurdepääsu saamise eeliseid ja majanduslikku kasu ning seda, et vaja on säilitada siseturul võrdsed võimalused ning tugev, vastupidav ja tõhus institutsiooniline baas, millest on kasu kõikidele;
   f) pakkuda Andorrale, Monacole ja San Marinole nõuetekohast ELi toetust, võttes arvesse nende suutlikkust võtta vastu ja rakendada liidu õigustikku täiel määral ja pikaajaliselt, muu hulgas tihedama institutsioonilise koostöö kaudu vahetus läheduses asuvate liikmesriikidega; pakkuda sihipäraste projektide puhul juurdepääsu ELi rahastamisele ja võimalust tugineda liikmesriikides olemasolevatele haldusasutustele, kes on pühendunud liidu õigustiku rakendamisele;
   g) soodustada suutlikkuse suurendamist liidu õigustiku nõuetekohaseks vastuvõtmiseks ja rakendamiseks, lähetades Andorra, Monaco ja San Marino avalike haldusasutuste ametnikke ELi ja tema liikmesriikide asjaomastesse institutsioonidesse ja asutustesse;
   h) võttes arvesse vajadust ühildada assotsieerimislepingus sätestatud asutamisvabadus Andorra, Monaco ja San Marino siseriiklike sätetega, millega soovitakse tagada nende riikide demograafiline terviklikkus ja kodanike sotsiaal‑majanduslik kaasamine, kaaluda võimalust teha ajutisi erandeid, mis lähtuvad iga läbirääkimisi pidava riigi tegelike vajaduste hindamisest, võtavad aluseks läbivaatamisklauslid ja järgivad ajakava, mis on vajalik, et tagada igas riigis järkjärgulise lähenemise kaudu tegelikult võrdsed võimalused ja nõuetekohane konkurentsivõime töötajate ja ettevõtete jaoks; võtta teadmiseks asjaolu, et need riigid on niivõrd väikesed, et liidu õigustikust kokkuleppe alusel tehtavate ajutiste erandite mõju oleks ebaoluline;
   i) kasutada ära assotsieerimislepingu loodav võimalus tugevdada Andorra, Monaco ja San Marinoga koostööd 20. mai 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/849(1) (mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist) raames;
   j) kohandada assotsieerimislepingu raames esitatavate statistiliste andmetega seotud nõudeid Andorra, Monaco ja San Marino suurusega;
   k) uurida paralleelselt assotsieerimislepingu läbirääkimistega võimalust luua Andorra ja San Marino jaoks nõuetekohane juurdepääs eurosüsteemi likviidsetele vahenditele, et suurendada nende vastavate riiklike panga- ja kindlustussüsteemide vastupanuvõimet ja stabiilsust siseste või väliste süsteemsete vapustuste suhtes, tagades samal ajal Euroopa Keskpanga nõuetekohase järelevalve; julgustada Andorrat ja Monacot saama Rahvusvahelise Valuutafondi liikmeks ja anda neile selleks vajaduse korral tehnilist abi; julgustada Andorrat, Monacot ja San Marinot jätkama oma kiiduväärseid jõupingutusi ELiga lähenemisel finantsvaldkonna reguleerimise, maksuhalduse ja rahapesu vastase võitluse vallas;
   l) teha edusamme Andorra, Monaco ja San Marino assotsieerimislepingu läbirääkimistes ning pakkuda läbirääkimiste osalistele õigel ajal vajalikku institutsioonilist ja poliitikapõhist toetust, sealhulgas komisjoni pädevate peadirektoraatide pakutavaid hinnanguid ja ekspertiisi, et läbirääkimised oleks võimalik lõpetada võimalikult kiiresti ja igal juhul järgmise kahe aasta jooksul;
   m) sõlmida enne praeguse ametiaja lõppu assotsieerimislepingu raames Andorra, Monaco ja San Marinoga ühine poliitiline deklaratsioon, et teha kokkuvõte läbirääkimistel seni saavutatust ning säilitada läbirääkimistel siiani tehtud edusammud, et uus Euroopa Komisjon ja Euroopa välisteenistus saaksid ühisest seisukohast järeldused teha, selle aluseks võtta ning läbirääkimistega edasi minna;
   n) käsitleda assotsieerimislepingu üle peetavaid läbirääkimisi võimalusena võtta meetmeid ühiseks investeerimiseks ühist huvi pakkuvatesse taristutesse, samuti meetmeid, mille eesmärk on edendada ühist teadustööd Andorra, Monaco, San Marino ja ELi liikmesriikide vahel;

2.  on seisukohal, et Euroopa Parlamendi uus ametiaeg võib olla hea võimalus luua uus parlamentidevaheline delegatsioon, mille ülesanne oleks parlamentidevaheline dialoog ja koostöö Andorra, Monaco ja San Marinoga; leiab lisaks, et parlament peaks jätkama tihedat koostööd oma talituste ning Andorra, Monaco ja San Marino parlamentide asjaomaste talituste vahel ning võtma regulaarselt vastu noori poliitilisi, ärivaldkonna ja kodanikuühiskonna juhte nendest kolmest riigist, et tugevdada assotsieerimislepingu läbirääkimiste raames positiivset narratiivi tihedama poliitilise, majandusliku ja tegevuspõhimõtetega seotud suhtluse kohta ELiga; on seisukohal, et Euroopa Parlament peaks edendama perioodilisi arvamuste vahetusi Andorra, Monaco ja San Marino riiklike parlamentide delegatsioonidega kogu läbirääkimiste kestuse ajal; usub, et arvamuste vahetusi Euroopa Parlamendi ning Andorra, Monaco ja San Marino riiklike parlamentide delegatsioonide vahel tuleks pidada ka Euroopa Parlamendis käsitletavatel teemadel, millel võib olla otsene mõju nende riikide majandusele, nende suhetele ELiga või mis puudutavad assotsieerimislepingu tõhusust;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Andorra kaasvalitsejatele, valitsusele ja üldnõukogule, Monaco vürstile, riigiministrile ja riiginõukogule ning San Marino kaptenregendile, riigikongressile ning suur- ja üldnõukogule.

(1) ELT L 141, 5.6.2015, lk 73.

Viimane päevakajastamine: 27. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika