Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2246(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0074/2019

Pateikti tekstai :

A8-0074/2019

Debatai :

PV 12/03/2019 - 22
CRE 12/03/2019 - 22

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 11.24
CRE 13/03/2019 - 11.24
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0188

Priimti tekstai
PDF 137kWORD 48k
Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. - Strasbūras
ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimas
P8_TA(2019)0188A8-0074/2019

2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimo (2018/2246(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą (ES) 2014/..., kuriuo Komisijai suteikiami įgaliojimai valstybių narių vardu vesti derybas dėl vieno ar kelių asociacijos susitarimų su Andoros Kunigaikštyste, Monako Kunigaikštyste ir San Marino Respublika nuostatų, kurios priklauso valstybių narių kompetencijai,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 8 straipsnį ir Deklaraciją dėl Europos Sąjungos sutarties 8 straipsnio, kurioje teigiama, kad Sąjunga atsižvelgs į ypatingą mažų šalių, kurios su ja palaiko ypatingus kaimynystės santykius, padėtį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 20 d. Komisijos komunikatą „ES santykiai su Andoros Kunigaikštyste, Monako Kunigaikštyste ir San Marino Respublika. Didesnio integravimosi į Europos Sąjungą galimybės“ (COM(2012)0680),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 20 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl kliūčių, trukdančių Andorai, Monakui ir San Marinui patekti į ES vidaus rinką, ir bendradarbiavimo kitose srityse (SWD(2012)0388),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 18 d. Komisijos ataskaitą „ES santykiai su Andoros Kunigaikštyste, Monako Kunigaikštyste ir San Marino Respublika. Jų dalyvavimo vidaus rinkoje galimybės“ (COM(2013)0793),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 11 d. Tarybos išvadas dėl homogeniškos išplėstos vidaus rinkos ir ES santykių su ES nepriklausančiomis Vakarų Europos šalimis,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A8-0074/2019),

A.  kadangi Andoros Kunigaikštystė (Andora), Monako Kunigaikštystė (Monakas) ir San Marino Respublika (San Marinas) yra ilgą valstybingumo istoriją turinčio šalys; kadangi jos nuolat atliko esminį vaidmenį Europos istorijoje ir palaiko tvirtus ir ilgalaikius politinius, ekonominius, socialinius bei kultūrinius santykius su valstybėmis narėmis, kurios yra jų kaimynės, ir su visa ES; kadangi ES partnerystė su šiomis šalimis grindžiama mūsų bendromis politinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis;

B.  kadangi Andora, Monakas ir San Marinas pademonstravo, kad tvirtai orientuojasi į Europą politiniu, ekonominiu ir kultūriniu požiūriais ir labai trokšta palaikyti glaudesnius politinius, ekonominius ir kultūrinius ryšius su Europos Sąjunga; kadangi siekiant užtikrinti, viena vertus, Andoros, Monako ir San Marino, ir, kita vertus, ES interesus svarbu teigiamai ir laiku reaguoti į šį siekį ir greitai baigti derybas dėl naujojo asociacijos susitarimo, kuris bus naujas ES ir šių šalių santykių pagrindas;

C.  kadangi valstybės narės, kurios tradiciškai palaiko glaudžius istorinius, politinius ir ekonominius santykius su Andora, Monaku ir San Marinu, taip pat suinteresuotos tuo, kad būtų skatinama stiprinti ir konkretizuoti šių valstybių santykius su visa Europos Sąjunga; kadangi, visų pirma, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą labai svarbu, kad būtų atsižvelgta į konkrečius dvišalius santykius, kuriuos minėtos valstybės narės jau palaiko su Andora, Monaku ir San Marinu;

D.  kadangi susiformavo ilgalaikė praktika, kad Andora, Monakas ir San Marinas remia Europos Sąjungos politines pozicijas Jungtinėse Tautose;

E.  kadangi Andora, Monakas ir San Marinas savo ruožtu yra svarbūs ekonominiai valstybių narių, kurios yra jų artimiausios kaimynės, partneriai ir suteikia užimtumo galimybių dideliam skaičiui ES piliečių; kadangi glaudesnė Andoros, Monako bei San Marino ir ES sąsaja suteiktų visoms šalims svarbią tolesnio ekonominio vystymosi galimybę, o tai darytų teigiamą ekonominį šalutinį poveikį valstybių narių regionams, kurie yra jų artimiausioje kaimynystėje, be kita ko, suteikiant papildomų užimtumo galimybių ir skatinant tarptautinius profesinius įgūdžius;

F.  kadangi vykdant derybas dėl asociacijos susitarimo svarbu visapusiškai atsižvelgti į Andoros, Monako ir San Marino, kaip mažų valstybių, ypatumus remiantis Deklaracija Nr. 3 dėl Europos Sąjungos sutarties 8 straipsnio; kadangi dėl to svarbu pripažinti Andoros, Monako ir San Marino mažą teritoriją ir nedidelį gyventojų skaičių bei atitinkamas to pasekmes tokių valstybių piliečiams tinkamų socialinių ir ekonominių galimybių bei įtraukties išsaugojimo požiūriu; kadangi tokios galimybės ir įtrauktis yra nepaprastai svarbios siekiant išsaugoti trims bendruomenėms būdingą kultūrą, tradicijas ir vertybes; kadangi nesant tokių specialių galimybių ir įtraukties užtikrinimo mechanizmų kai kuriems piliečiams gali būti sunku rasti lėšų, kurių reikia siekiant gyventi jų kilmės šalyje; kadangi dėl to būtina išsaugoti, be kita ko, įtraukiant tinkamas asociacijos susitarimo nuostatas, Andoros, Monako ir San Marino politinę, socialinę ir ekonominę, kultūros ir identiteto struktūrą ir pritaikyti minėtas nuostatas prie integracijos į Europos Sąjungą realijų;

G.  kadangi Andora, Monakas ir San Marinas yra su atitinkamomis savo kaimyninėmis šalimis sudarę ilgalaikius dvišalius susitarimus, kuriuose reglamentuojami abiems šalims svarbūs klausimai, atsižvelgiama į šių trijų šalių ypatumus ir pažeidžiamumą ir atspindima būtinybė užtikrinti tolesnį šių valstybių gyvybingumą; kadangi tokius ypatumus ir pažeidžiamumą pripažino Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja;

H.  kadangi Andora, Monakas ir San Marinas savo ruožtu vykdė svarbias reformas ir reguliavimo priemonių suderinimą su ES, ypač daug dėmesio skirdami bankininkystės ir finansų sektoriaus reguliavimui;

I.  kadangi 2018 m. gruodžio 4 d. posėdyje Taryba nusprendė iš 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos išvadų II priedo išbraukti Andorą ir San Mariną, taip patvirtindama, kad jie įvykdė visus likusius įsipareigojimus, susijusius su skaidrumu, sąžiningu apmokestinimu ir kovos su mokesčių bazės erozija ir pelno perkėlimu (BEPS) priemonėmis; kadangi Monakas niekada nebuvo įtrauktas į šį priedą ir Taryba 2017 m. gruodžio 5 d. konstatavo, kad Monakas visiškai įvykdė šiuos įsipareigojimus; kadangi per 2018 m. balandžio ir liepos mėn. įvykusius posėdžius EBPO pasaulinis skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių tikslais forumas paskelbė, kad Andora, Monakas ir San Marinas atitinka tarptautinį standartą dėl keitimosi informacija gavus prašymą;

J.  kadangi Andorą reikėtų pagirti už tai, kad ji vykdo svarbias reformas ir progresyviai derina savo teisės aktus su ES teisės aktais finansų reguliavimo srityje; kadangi ES ir Andora pasiekė vertingą susitarimą dėl tabako ir kadangi Andora dabar galės toliau aktyviau vykdyti ekonomikos įvairinimą; kadangi šio ilgalaikio proceso metu reikės įveikti atitinkamus iššūkius, todėl Andoroje dirbantiems darbuotojams bus reikalinga tinkama apsauga, nes Andora imasi aktyvesnių ekonomikos įvairinimo veiksmų; kadangi, užtikrinus daugiau galimybių patekti į vidaus rinką, ilgainiui bus remiamas ekonominis vystymasis ir atsiras naujų ekonominių ir užimtumo galimybių Andoroje;

K.  kadangi šiuo metu San Marinas susiduria su sunkumais eksportuodamas į valstybes nares, išskyrus Italiją, dėl papildomų reikalaujamų PVM dokumentų (T2); kadangi asociacijos susitarimu turėtų būti sudaryta vienodų sąlygų visoje ES galimybė, kuri būtų labai vertinga San Marino eksportuotojams; kadangi asociacijos susitarimas turėtų suteikti Andoros ir San Marino bankams galimybę visapusiškai naudotis ES leidimų išdavimo bankams ir finansinių paslaugų bendrovėms sistema;

L.  kadangi Monako piliečiai sudaro mažumą jų pačių šalyje, o būsto ir užimtumo rinkos yra tokios, kad aktyvi parama Monako piliečiams yra labai svarbi siekiant išsaugoti jų pajėgumą toliau gyventi šalyje; kadangi nuostatos dėl geresnės galimybės įsidarbinti vienodai galioja Monako piliečiams ir miestų, esančių šalia Monako, gyventojams; kadangi 92 proc. Monako darbuotojų yra ES piliečiai;

M.  kadangi asociacijos susitarimas su ES suteikia galimybę plėtoti bendradarbiavimą bendrų interesų srityse ir dalyvauti kai kuriose ES horizontaliosios politikos srityse, tokiose, kaip antai, moksliniai tyrimai, aplinka ir švietimas („Erasmus+“);

N.  kadangi, kad įsigaliotų asociacijos susitarimas, reikia Parlamento pritarimo;

1.  rekomenduoja Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai:

   a) pasinaudoti derybų dėl asociacijos susitarimo suteikta galimybe ir parodyti glaudesnių santykių ir integracijos į ES vertę, atsižvelgiant į viešąją nuomonę tiek Andoroje, Monake ir San Marine, tiek ES, ir dar kartą patvirtinti įsitraukimo į ES organus ir politiką tokioms šalims svarbą ilgesniuoju laikotarpiu;
   b) užkirsti kelią pavojui, kad asociacijos susitarimas bus atmestas pasibaigus deryboms, ir vėl stengtis tiems Andoros, Monako ir San Marino visuomenės nariams, kurie jaučiasi labiau pažeidžiami, teikti informaciją apie asociacijos susitarimą ir visiškai skaidriai bei bendradarbiaujant su trijų valstybių institucijomis jiems paaiškinti susitarimo taikymo sritį ir pranašumus bei galimus trūkumus, siekiant politinės vienybės ir kuo didesnės visuomenės paramos kiekvienoje iš trijų valstybių; skatinti Andorą, Monaką ir San Mariną daryti tą patį ir remti tokias jų pastangas;
   c) visapusiškai atsižvelgti į Andoros, Monako ir San Marino santykinai nedidelę teritoriją ir ribotus administracinius išteklius ir derybų procese atitinkamai pritaikyti reikiamą acquis communautaire priėmimą ir įgyvendinimą, kad būtų galima kuo labiau sumažinti pernelyg didelį spaudimą biudžetui, nes tai savo ruožtu turėtų neigiamą poveikį viešajai nuomonei ir turimiems biudžeto ištekliams; prireikus teikti Andorai, Monakui ir San Marinui pagalbą užtikrinant reikiamus jų administracinius gebėjimus, kad būtų garantuotas spartus, dinamiškas ir vienodas acquis communautaire perkėlimas į nacionalinę teisę;
   d) raginti kiekvienoje iš trijų valstybių sukurti nuoseklią, veiksmingą ir efektyvią institucinę sistemą, kurią pasitelkiant būtų įgyvendinamas asociacijos susitarimas, kad būtų užtikrintas dinamiškas trijų šalių vykdomas acquis communautaire perkėlimas į nacionalinę teisę, taip pat vienodas susitarimo nuostatų taikymas ir nuoseklus aiškinimas; ši sistema turi apimti konsultacijų forumą ir ginčų sprendimo mechanizmą;
   e) atkreipti Andoros, Monako ir San Marino dėmesį į bendro vidaus rinkos vientisumo ir homogeniškumo bei pagarbos pagrindiniams visų keturių su vidaus rinka susijusių laisvių aspektams svarbą; primena visapusiškos prieigos, taip pat produktų ir paslaugų, prie vidaus rinkos pranašumus ir ekonominę naudą bei poreikį vidaus rinkoje užtikrinti vienodas sąlygas ir stiprius, atsparius ir veiksmingus institucinius pagrindus, kurie būtų naudingi visiems;
   f) teikti tinkamą ES paramą Andorai, Monakui ir San Marinui, susijusią su jų pajėgumu visapusiškai priimti ir įgyvendinti acquis communautaire ilguoju laikotarpiu, be kita ko, užtikrinant glaudesnį institucijų bendradarbiavimą su kaimyninėmis valstybėmis narėmis; suteikti galimybę gauti ES finansavimą tiksliniams projektams ir galimybę remtis veikiančiomis valstybių narių administracinėmis institucijomis, kurios įgyvendina acquis communautaire;
   g) skatinti didesnius pajėgumus tinkamai priimti ir įgyvendinti acquis communautaire, deleguojant Andoros, Monako ir San Marino valdžios institucijų pareigūnus į atitinkamas ES ir jos valstybių narių institucijas ir įstaigas;
   h) atsižvelgiant į poreikį suderinti pagal asociacijos susitarimą numatytą įsisteigimo laisvę ir Andoros, Monako ir San Marino nacionalines nuostatas, kuriomis siekiama išsaugoti socialinę ir ekonominę jų piliečių įtrauktį, apsvarstyti galimybę nustatyti laikinas leidžiančias nukrypti nuostatas, grindžiamas šių trijų valstybių realių poreikių vertinimu, kurioms būtų taikomos nuostatos dėl peržiūros, pritaikytos prie kiekvienos besiderančios valstybės konkrečių socialinių ir ekonominių kriterijų ir laikotarpio, kurio reikia siekiant kiekvienoje valstybėje palaipsniui užtikrinti tikrai vienodas sąlygas ir pakankamus konkurencinius darbuotojų ir įmonių pajėgumus; atkreipti dėmesį į tai, kad šios šalys yra labai mažos, todėl suderėtų ir laikinų leidžiančių nukrypti nuostatų poveikis acquis communautaire būtų nežymus;
   i) pasinaudoti asociacijos susitarimo teikiama galimybe toliau bendradarbiauti su Andora, Monaku ir San Marinu įgyvendinant 2015 m. gegužės 20 d. Direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos(1);
   j) suderinti reikalavimus, susijusius su statistinių duomenų teikimu pagal asociacijos susitarimą, atsižvelgiant į Andoros, Monako ir San Marino dydį;
   k) išnagrinėti galimybę ir pagrįstumą, kol vedamos derybos dėl asociacijos susitarimo, užtikrinti Andorai ir San Marinui prieigą prie Eurosistemos likvidumo, siekiant didinti jų atitinkamų nacionalinių bankininkystės sistemų atsparumo pajėgumą ir stabilumą vidaus arba išorės sisteminio sukrėtimo atveju, tuo pačiu metu užtikrinant tinkamą Europos Centrinio Banko priežiūrą; skatinti Andorą ir Monaką tapti Tarptautinio valiutos fondo nariais ir prireikus teikti jiems techninę pagalbą siekiant minėto tikslo; skatinti Andorą, Monaką ir San Mariną toliau taip pat pagirtinai stengtis siekti konvergencijos su ES finansų reguliavimo, mokesčių valdymo ir kovos su pinigų plovimu srityse;
   l) paskubinti derybas dėl asociacijos susitarimo su Andora, Monaku ir San Marinu, o derybų šalims laiku suteikti visą būtiną institucinę ir politinę paramą, įskaitant kompetentingų Komisijos generalinių direktoratų vertinimus ir ekspertines žinias, kad kuo greičiau ir ne ilgiau kaip per ateinančius dvejus metus derybas būtų galima užbaigti;
   m) iki dabartinės kadencijos pabaigos su Andora, Monaku ir San Marinu padaryti bendrą politinę deklaraciją dėl asociacijos susitarimo sistemos, siekiant įvertinti iki šiol per derybas pasiektą pažangą ir ją išsaugoti, kad naujoji Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba galėtų įvertinti ir toliau plėtoti šį bendrą sutarimą ir daryti tolesnę pažangą derybų srityje;
   n) derybas dėl asociacijos susitarimo traktuoti kaip galimybę imtis priemonių, skirtų bendroms investicijoms į bendro intereso infrastruktūros objektus, taip pat priemones, kuriomis siekiama skatinti bendrus akademinius Andoros, Monako, San Marino ir ES valstybių narių mokslinius tyrimus;

2.  mano, kad kita Europos Parlamento kadencija galėtų būti vertinga galimybė įsteigti naują tarpparlamentinę delegaciją, kuri būtų skirta tarpparlamentiniam dialogui ir bendradarbiavimui su Andora, Monaku ir San Marinu; be to, mano, kad Parlamentas turėtų siekti glaudaus savo tarnybų ir atitinkamų Andoros, Monako ir San Marino parlamentų tarnybų bendradarbiavimo ir reguliariai priimti šių trijų šalių jaunus politikos, verslo ir pilietinės visuomenės lyderius, kad būtų sustiprintas teigiamas naratyvas apie glaudesnę politinę, ekonominę ir politikos priemonių sąsają su ES vykdant derybas dėl asociacijos susitarimo; mano, kad Parlamentas turėtų skatinti, kad periodiškai per visą derybų procesą būtų organizuojamas keitimasis nuomonėmis su nacionalinėmis Andoros, Monako ir San Marino parlamentinėmis delegacijomis; mano, kad Europos Parlamentui ir Andoros, Monako ir San Marino nacionalinėms parlamentinėms delegacijoms keičiantis nuomonėmis taip pat turėtų būti aptariami Parlamento nagrinėjami klausimai, kurie galėtų turėti tiesioginį poveikį šių šalių ekonomikai, jų santykiams su ES arba asociacijos susitarimo veiksmingumui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Andoros valdytojams, vyriausybei ir Generalinei Tarybai, Monako kunigaikščiui, valstybės ministrui ir Nacionalinei Tarybai ir San Marino kapitonams regentams, Valstybiniam Kongresui ir Didžiajai Generalinei Tarybai.

(1) OL L 141, 2015 6 5, p. 73.

Atnaujinta: 2020 m. sausio 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika