Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2246(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0074/2019

Predkladané texty :

A8-0074/2019

Rozpravy :

PV 12/03/2019 - 22
CRE 12/03/2019 - 22

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 11.24
CRE 13/03/2019 - 11.24
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0188

Prijaté texty
PDF 142kWORD 48k
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Dohoda o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom
P8_TA(2019)0188A8-0074/2019

Odporúčanie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k dohode o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom (2018/2246(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ) 2014/... z 22. decembra 2014, ktorým sa Komisia poveruje rokovať v mene členských štátov o ustanoveniach jednej alebo viacerých dohôd o pridružení s Andorrským kniežatstvom, Monackým kniežatstvom a Sanmarínskou republikou, ktoré patria do právomocí členských štátov,

–  so zreteľom na článok 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 8 Zmluvy o Európskej únii a na Vyhlásenie k článku 8 Zmluvy o Európskej únii, v ktorom sa uvádza, že Únia zohľadní osobitnú situáciu malých krajín, ktoré s ňou udržiavajú osobitne blízke vzťahy,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. novembra 2012 o vzťahoch EÚ s Andorrským kniežatstvom, Monackým kniežatstvom a Sanmarínskou republikou: Možnosti užšej integrácie s EÚ (COM(2012)0680),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 20. novembra 2012 s názvom Prekážky, ktoré Andorre, Monaku a San Marínu bránia v prístupe na vnútorný trh EÚ a v spolupráci v iných oblastiach (SWD(2012)0388),

–  so zreteľom na správu Komisie z 18. novembra 2013 s názvom Vzťahy EÚ s Andorrským kniežatstvom, Monackým kniežatstvom a Sanmarínskou republikou: Možnosti ich účasti na vnútornom trhu (COM(2013)0793),

–  so zreteľom na závery Rady z 11. decembra 2018 o homogénnom rozšírenom vnútornom trhu a o vzťahoch EÚ so západoeurópskymi krajinami mimo EÚ,

–  so zreteľom na článok 113 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0074/2019),

A.  keďže Andorrské kniežatstvo (Andorra), Monacké kniežatstvo (Monako) a Sanmarínska republika (San Maríno) majú dlhodobú históriu štátnosti; keďže vždy stáli v centre európskej histórie a majú hlboké, dlhoročné politické, hospodárske, sociálne a kultúrne vzťahy s členskými štátmi v ich bezprostrednej blízkosti a s celou EÚ; keďže partnerstvo EÚ s týmito krajinami je založené na našom spoločnom súbore politických a kultúrnych hodnôt;

B.  keďže Andorra, Monako a San Maríno sú názornou ukážkou výrazného politického, hospodárskeho a kultúrneho európskeho poslania a vyjadrili silné želanie pokračovať v užších politických, hospodárskych a kultúrnych vzťahoch s Európskou úniou; keďže v záujme Andorry, Monaka a San Marína na jednej strane a EÚ na strane druhej je dôležité včas pozitívne reagovať na toto poslanie a uľahčiť rýchle ukončenie rokovaní o novej dohode o pridružení, ktorá bude novým rámcom pre vzťahy medzi EÚ a týmito krajinami;

C.  keďže je aj v záujme členských štátov, ktoré majú tradične úzke historické, politické a hospodárske väzby s Andorrou, Monakom a so San Marínom, presadzovať prehĺbenie a konkretizovanie vzťahov týchto štátov s Európskou úniou ako celkom; keďže je preto zásadne dôležité zohľadniť osobitné dvojstranné vzťahy, ktoré už tieto členské štáty s Andorrou, Monakom a so San Marínom udržujú, najmä z dôvodov právnej istoty;

D.  keďže Andorra, Monako a San Maríno už dlho podporujú politický postoj Európskej únie v OSN;

E.  keďže Andorra, Monako a San Maríno sú samostatnými relevantnými hospodárskymi partnermi členských štátov v ich bezprostrednej blízkosti a vytvárajú pracovné príležitosti pre značný počet občanov EÚ; keďže užšie prepojenie medzi Andorrou, Monakom a San Marínom a EÚ by všetkým týmto stranám poskytlo významnú príležitosť na ďalší hospodársky rozvoj s pozitívnym hospodárskym účinkom presahovania na regióny členských štátov v bezprostrednej blízkosti, a to aj prostredníctvom ďalších pracovných príležitostí a posilnenia medzinárodných profesijných zručností;

F.  keďže pri rokovaniach o dohode o pridružení je dôležité v plnej miere zohľadniť osobitosti Andorry, Monaka a San Marína ako malých štátov v súlade s vyhlásením 3 k článku 8 Zmluvy o Európskej únii; keďže je preto dôležité uvedomiť si malé rozmery území a malý počet obyvateľov Andorry, Monaka a San Marína a príslušné dôsledky tejto skutočnosti z hľadiska zachovania primeraného sociálno-ekonomického prístupu a začlenenia občanov týchto štátov; keďže tento prístup aj začlenenie sú nevyhnutné, aby sa zachovala kultúra, tradície a hodnoty, ktoré sú špecifické pre tieto tri spoločenstvá; keďže bez takýchto osobitných mechanizmov prístupu a začlenenia sa môže stať, že niektorí občania budú mať problémy s hľadaním prostriedkov potrebných na život vo svojej krajine pôvodu; keďže je preto nevyhnutné zachovať politický, sociálno-ekonomický a kultúrny charakter a identitu Andorry, Monaka a San Marína, a to aj primeranými ustanoveniami v dohode o pridružení, a prispôsobiť ich realite integrácie Európskej únie;

G.  keďže Andorra, Monako a San Maríno majú dlhodobé dvojstranné dohody s príslušnými susednými krajinami, ktoré sa týkajú otázok spoločného záujmu, zohľadňujú špecifiká a citlivé stránky týchto troch krajín a odrážajú potrebu zachovať životaschopnosť týchto štátov; keďže Parlamentné zhromaždenie Rady Európy tieto špecifiká a citlivé stránky uznalo;

H.  keďže Andorra, Monako aj San Maríno samostatne uplatňujú dôležité reformy a zbližovanie právnych predpisov s EÚ, najmä pokiaľ ide o reguláciu bankového a finančného sektora;

I.  keďže Rada na svojom zasadnutí 4. decembra 2018 rozhodla o vypustení Andorry a San Marína z prílohy II k záverom Rady z 5. decembra 2017, čím potvrdila, že obidve krajiny splnili všetky zostávajúce záväzky týkajúce sa transparentnosti, spravodlivého zdaňovania a opatrení proti BEPS (narúšaniu základu dane a presunu ziskov); keďže Monako nikdy nebolo zahrnuté do tejto prílohy a Rada už 5. decembra 2017 skonštatovala, že Monako v plnej miere dodržiava tieto záväzky; keďže Globálne fórum OECD o transparentnosti a výmene informácií na daňové účely na svojich zasadnutiach v apríli a júli 2018 vyhlásilo, že Andorra, Monako a San Maríno spĺňajú medzinárodnú normu týkajúcu sa výmeny informácií na základe žiadosti;

J.  keďže treba pochváliť dôležité reformy Andorry a jej postupné zosúlaďovanie s právnymi predpismi EÚ, pokiaľ ide o finančnú reguláciu; keďže EÚ a Andorra dosiahli cennú dohodu o tabaku a keďže Andorra bude mať teraz možnosť zintenzívniť svoj prechod na diverzifikovanejšie hospodárstvo; keďže tento dlhodobý proces budú sprevádzať príslušné problémy, a preto sa bude vyžadovať primeraná ochrana pracovníkov v Andorre pri jej prechode na diverzifikovanejšie hospodárstvo; keďže širší prístup na vnútorný trh podporí dlhodobý hospodársky rozvoj a vytvorí nové hospodárske a pracovné príležitosti v Andorre;

K.  keďže San Maríno má v súčasnosti ťažkosti pri vývoze do iných členských štátov než Taliansko, a to z dôvodu, že sa vyžaduje dodatočná dokumentácia o DPH (T2); keďže dohoda o pridružení by mala umožniť rovnaké podmienky v celej EÚ, čo by bolo veľmi prínosné pre vývozcov zo San Marína; keďže dohoda o pridružení by mala bankám Andorry a San Marína poskytnúť úplný prístup k systému pasportizácie EÚ pre banky a spoločnosti poskytujúce finančné služby;

L.  keďže monackí občania sú menšinou vo svojej vlastnej krajine a situácia na trhu s bývaním a na pracovnom trhu si vyžaduje aktívnu podporu monackých občanov, aby boli naďalej schopní zachovať si bydlisko v krajine; keďže ustanovenia o ľahšom prístupe k zamestnaniu sa rovnako vzťahujú na občanov Monaka aj na obyvateľov miest v bezprostrednom susedstve Monaka; keďže 92 % pracovníkov v Monaku tvoria občania EÚ;

M.  keďže dohoda o pridružení s EÚ otvára možnosť rozvíjať spoluprácu v oblastiach spoločného záujmu a zúčastňovať sa na niektorých horizontálnych politikách EÚ v oblastiach, ako sú výskum, životné prostredie a vzdelávanie (Erasmus+);

N.  keďže dohoda o pridružení si bude vyžadovať súhlas Európskeho parlamentu, aby nadobudla platnosť;

1.  odporúča Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku:

   a) využiť príležitosť, ktorú predstavujú rokovania o dohode o pridružení, s cieľom preukázať hodnotu užších vzťahov a integrácie s EÚ – so zreteľom na verejnú mienku v Andorre, Monaku a San Maríne aj v EÚ – a opätovne potvrdiť význam začlenenia týchto krajín do orgánov a politík EÚ z dlhodobého hľadiska;
   b) zabrániť riziku zamietnutia dohody o pridružení po ukončení rokovaní a obnoviť snahu informovať o dohode o pridružení tých občanov v Andorre, Monaku a San Maríne, ktorí sa cítia byť zraniteľnejší, a úplne transparentne im v spolupráci s orgánmi týchto troch štátov vysvetliť rozsah pôsobnosti, výhody a možné nedostatky tejto dohody, a to v záujme politickej jednoty a čo najširšej verejnej podpory v každom z týchto troch štátov; nabádať Andorru, Monako a San Maríno, aby učinili to isté, a podporiť ich v tomto úsilí;
   c) plne zohľadniť malé rozmery území a obmedzené administratívne zdroje – v relatívnych číslach – Andorry, Monaka a San Marína a v procese rokovaní primerane prispôsobiť požadované prijatie a vykonávanie acquis communautaire, aby sa aby sa minimalizoval nadmerný rozpočtový tlak, čo by malo negatívne dôsledky na verejnú mienku a dostupné rozpočtové zdroje; v prípade potreby poskytnúť Andorre, Monaku a San Marínu pomoc pri poskytovaní potrebných administratívnych kapacít s cieľom zaistiť rýchlu, dynamickú a jednotnú transpozíciu acquis;
   d) požaduje, aby sa v každom z týchto troch štátov vytvoril súdržný, efektívny a účinný inštitucionálny rámec, prostredníctvom ktorého sa bude vykonávať dohoda o pridružení, s cieľom zabezpečiť dynamickú transpozíciu acquis communautaire týmito troma krajinami, ako aj jednotné uplatňovanie a jednotný výklad ustanovení dohody, čo musí zahŕňať fórum pre konzultácie a mechanizmus riešenia sporov;
   e) zdôrazniť Andorre, Monaku a San Marínu význam celkovej integrity a homogénnosti vnútorného trhu a rešpektovania základných aspektov všetkých štyroch slobôd vnútorného trhu; pripomenúť prínos a hospodárske výhody úplného prístupu na vnútorný trh, a to aj pokiaľ ide o výrobky a služby, a potrebu zachovať na ňom rovnaké podmienky a pevné, odolné a účinné inštitucionálne základy v prospech všetkých;
   f) zabezpečiť primeranú podporu Únie Andorre, Monaku a San Marínu, pokiaľ ide o ich schopnosť z dlhodobejšieho hľadiska a v plnej miere prijímať a vykonávať acquis communautaire, a to aj užšou inštitucionálnou spoluprácou s členskými štátmi v bezprostrednej blízkosti; zaistiť prístup k finančným prostriedkom EÚ na cielené projekty a možnosť spoliehať sa na existujúce správne orgány v členských štátoch, ktoré sa venujú vykonávaniu acquis communautaire;
   g) podporovať zvýšenú kapacitu na primerané prijatie a vykonávanie acquis communautaire prostredníctvom vysielania úradníkov verejnej správy Andorry, Monaka a San Marína do príslušných inštitúcií a orgánov EÚ a jej členských štátov;
   h) vzhľadom na potrebu zosúladiť slobodu usadiť sa, ktorá je ustanovená v dohode o pridružení a vnútroštátnych predpisoch Andorry, Monaka a San Marína v záujme zachovania sociálno-ekonomického začlenenia ich občanov, zvážiť možnosť dočasných výnimiek založených na posúdení reálnych potrieb týchto troch štátov, podliehajúcich doložkám o preskúmaní, zakotvených v osobitných sociálno-ekonomických kritériách pre každý rokujúci štát a prispôsobených harmonogramu, ktorý je potrebný na to, aby sa v každom štáte prostredníctvom postupného prístupu zabezpečili skutočne rovnaké podmienky a primeraná konkurencieschopnosť pracovníkov a spoločností; vziať do úvahy skutočnosť, že veľmi malá rozloha týchto štátov spôsobuje, že vplyv dohodnutých dočasných výnimiek na acquis communautaire bude zanedbateľný;
   i) využiť príležitosť dohody o pridružení na ďalšiu spoluprácu s Andorrou, Monakom a San Marínom v rámci smernice (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu(1);
   j) upraviť požiadavky týkajúce sa poskytovania štatistických údajov podľa dohody o pridružení podľa veľkosti Andorry, Monaka a San Marína;
   k) preskúmať súbežne s rokovaniami o dohode o pridružení možnosť a uskutočniteľnosť zabezpečenia prístupu Andorry a San Marína k likvidite Eurosystému s cieľom posilniť schopnosť odolnosti a stabilitu ich príslušných vnútroštátnych bankových systémov v prípade vnútorného alebo vonkajšieho systémového otrasu, pričom sa zabezpečí riadny dohľad zo strany Európskej centrálnej banky; nabádať Andorru a Monako, aby sa stali členmi Medzinárodného menového fondu, a v prípade potreby im poskytnúť technickú pomoc na tento účel; nabádať Andorru, Monako a San Maríno, aby pokračovali vo svojom vítanom úsilí zameranom na zbližovanie s EÚ, pokiaľ ide o finančnú reguláciu, správu daní a boj proti praniu špinavých peňazí;
   l) dosiahnuť pokrok v rokovaniach o dohode o pridružení s Andorrou, Monakom a San Marínom a včas poskytnúť rokujúcim stranám potrebnú inštitucionálnu a politicky špecifickú podporu vrátane posúdení a odborných znalostí príslušných generálnych riaditeľstiev Komisie, aby sa rokovania mohli ukončiť čo najskôr a v každom prípade v priebehu nasledujúcich dvoch rokov;
   m) uzavrieť pred skončením súčasného mandátu spoločné politické vyhlásenie s Andorrou, Monakom a so San Marínom o rámci dohody o pridružení s cieľom vyhodnotiť a zachovať pokrok, ktorý sa doteraz dosiahol v rámci rokovaní, aby tak nová Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť mohli zhodnotiť túto spoločnú dohodu a nadviazať na ňu, ako aj ďalej napredovať v rokovaniach;
   n) považovať rokovania o dohode o pridružení za príležitosť na prijatie opatrení na spoločné investície do infraštruktúry spoločného záujmu, ako aj opatrení zameraných na posilnenie spoločného akademického výskumu medzi Andorrou, Monakom, San Marínom a členskými štátmi EÚ;

2.  zastáva názor, že ďalšie volebné obdobie Európskeho parlamentu by mohlo byť cennou príležitosťou na vytvorenie novej medziparlamentnej delegácie zameranej na medziparlamentný dialóg a spoluprácu s Andorrou, Monakom a San Marínom; okrem toho sa domnieva, že Európsky parlament by mal pokračovať v úzkej spolupráci medzi svojimi oddeleniami a príslušnými útvarmi parlamentov Andorry, Monaka a San Marína a byť pravidelne hostiteľom mladých vedúcich osobností politiky, podnikateľskej sféry a občianskej spoločnosti z týchto troch krajín s cieľom posilniť pozitívne skúsenosti z užšieho politického, hospodárskeho a strategického prepojenia s EÚ v rámci rokovaní o dohode o pridružení; zastáva názor, že Európsky parlament by mal podporovať pravidelné výmeny názorov s národnými parlamentnými delegáciami Andorry, Monaka a San Marína počas celého trvania týchto rokovaní; domnieva sa, že výmeny názorov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentnými delegáciami Andorry, Monaka a San Marína by sa mali zaoberať aj otázkami, ktorými sa zaoberá Európsky parlament a ktoré by mohli mať priamy vplyv na hospodárstvo týchto krajín, na ich vzťah s EÚ alebo na účinnosť dohody o pridružení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, spolukniežatám, vláde a Generálnej rade Andorry, princovi, štátnemu tajomníkovi a Národnej rade Monaka a kapitánom-regentom, Štátnemu kongresu a Veľkej generálnej rade San Marína.

(1) Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia