Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0328(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0084/2019

Внесени текстове :

A8-0084/2019

Разисквания :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 19.1
CRE 13/03/2019 - 19.1
Обяснение на вота
PV 17/04/2019 - 16.12

Приети текстове :

P8_TA(2019)0189
P8_TA(2019)0419

Приети текстове
PDF 359kWORD 106k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург
Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове ***I
P8_TA(2019)0189A8-0084/2019

Изменения, приети от Европейския парламент на 13 март 2019 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Ежедневието и икономиките ни стават все по-зависими от цифровите технологии, а с това гражданите стават все по-уязвими от тежки киберинциденти. Бъдещата ни сигурност зависи, наред с друго, от подобряването на технологичните и промишлените способности да защитим Съюза от киберзаплахи, тъй като както гражданската инфраструктура, така и военният капацитет разчитат на надеждни цифрови системи.
(1)  Над 80% от населението на Европейския съюз е свързано с интернет, ежедневието и икономиките ни стават все по-зависими от цифровите технологии, а с това гражданите стават все по-уязвими от тежки киберинциденти. Бъдещата ни сигурност зависи, наред с друго, от приноса към цялостна устойчивост и подобряването на технологичните и промишлените способности да защитим Съюза от киберзаплахи, тъй като както инфраструктурата, така и капацитетът за сигурност разчитат на надеждни цифрови системи. Тази сигурност може да се постигне чрез повишаване на осведомеността относно заплахите за киберсигурността, развитие на умения, способности и капацитет в целия Съюз, като се отчита напълно взаимодействието между софтуерната и хардуерната инфраструктура, мрежите, продуктите и процесите и социалните и етичните последици и опасения.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)
(1a)   Киберпрестъпността е бързоразрастваща се заплаха за Съюза, неговите граждани и неговата икономика. През 2017 г. 80 % от европейските дружества са били изправени пред поне един киберинцидент. Кибератаката „WannaCry“ от май 2017 г. засегна над 150 държави и 230 000 информационни системи и доведе до значителни последици за критични инфраструктури, например болници. Това подчертава необходимостта от по-високи стандарти за киберсигурност и всеобхватни решения в тази връзка, които включват хора, продукти, процеси и технологии в Съюза, както и водещи позиции на Съюза в тази област, а също и цифрова независимост.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  На срещата на върха в областта на цифровите технологии в Талин през септември 2017 г. държавните и правителствените ръководители отправиха призив към Съюза да стане „световен лидер в областта на киберсигурността до 2025 г., за да се гарантират доверието, увереността и защитата на нашите граждани, потребители и предприемачи в мрежата и да се създаде възможност за свободен и законово регулиран интернет“.
(4)  На срещата на върха в областта на цифровите технологии в Талин през септември 2017 г. държавните и правителствените ръководители отправиха призив към Съюза да стане световен лидер в областта на киберсигурността до 2025 г., за да се гарантират доверието, увереността и защитата на нашите граждани, потребители и предприемачи в мрежата и да се създаде възможност за свободен, по-сигурен и законово регулиран интернет, и се обявиха за „по-широкото използване на решения на базата на отворен код и/или отворени стандарти при (пре)изграждането на ИКТ системи и решения (наред с другото, за да се избегне зависимост от конкретен доставчик), включително разработените и/или популяризирани от ЕС програми за оперативна съвместимост и стандартизация, като например ISA2.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 4а (ново)
(4a)  Европейският център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността („Експертният център“) следва да спомогне за повишаване на устойчивостта и надеждността на инфраструктурата на мрежовите и информационните системи, включително интернет и други критични за функционирането на обществото инфраструктури като транспорт, здравеопазване и банкови системи.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 4 б (ново)
(4б)  Експертния център и неговите дейности следва да бъдат съобразени с изпълнението на Регламент (ЕС) 2019/XXX [преработен текст на Регламент (ЕО) № 428/2009, както е предложено в COM(2016)0616]1a.
__________________
1a Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета от ... за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба (ОВ L ..., ..., стр. ...)
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Значително смущение във функционирането на мрежите и информационните системи може да засегне отделните държави членки и Съюза като цяло. Ето защо сигурността на мрежите и информационните системи е от основно значение за безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар. В момента Съюзът зависи от доставчици на киберсигурност извън Европа. Съюзът обаче има стратегически интерес да осигури запазването и развитието на ключовия технически потенциал, свързан с киберсигурността, за да защити своя цифров единен пазар, и по-специално да защити мрежите и информационните системи от критично значение и да предоставя основни услуги в сферата на киберсигурността.
(5)  Значително смущение във функционирането на мрежите и информационните системи може да засегне отделните държави членки и Съюза като цяло. Ето защо за функционирането на обществото и икономиката в Съюза са необходими най-високи стандарти за сигурност на мрежата и на информационните системи. В момента Съюзът зависи от доставчици на киберсигурност извън Европа. Съюзът обаче има стратегически интерес да осигури запазването и развитието на ключовия технически потенциал и капацитет, свързан с киберсигурността, за да гарантира защитата на данните и на критичните мрежи и информационни системи на европейските граждани и дружества, в това число на инфраструктурата, която е жизненоважна за функционирането на обществото, например транспортните и здравните системи, банките и цифровия единен пазар, както и да предоставя основни услуги в сферата на киберсигурността.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  В Съюза съществува богат експертен и практически опит в научните изследвания, технологиите и промишлените разработки в областта на киберсигурността, но усилията на промишлените и научноизследователските общности са разпокъсани, липсват им съгласуваност и обща мисия, което възпрепятства конкурентоспособността в тази област. Тези усилия и експертен опит трябва да бъдат обединени и да се изградят съответните контакти, така че те да бъдат използвани по ефикасен начин, за да се подсили и допълни съществуващият научноизследователски, технологичен и промишлен потенциал на равнището на Съюза и на национално равнище.
(6)  В Съюза съществува богат експертен и практически опит в научните изследвания, технологиите и промишлените разработки в областта на киберсигурността, но усилията на промишлените и научноизследователските общности са разпокъсани, липсват им съгласуваност и обща мисия, което възпрепятства конкурентоспособността и ефективната защита на критичните данни, мрежи и системи в тази област. Тези усилия и експертен опит трябва да бъдат обединени и да се изградят съответните контакти, така че те да бъдат използвани по ефикасен начин, за да се подсили и допълни съществуващият научноизследователски, технологичен и промишлен потенциал и уменията на равнището на Съюза и на национално равнище. Като има предвид, че секторът на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) е изправен пред важни предизвикателства, като например задоволяване на търсенето на квалифицирани работници, той може да се възползва от многообразието на обществото като цяло и от постигането на балансирано представителство на половете, етническото многообразие и недискриминацията срещу хората с увреждания, както и от улесняване на достъпа до знания и обучение за бъдещи експерти в областта на киберсигурността, включително образованието им в неформален контекст, например в проекти със свободен и отворен код, проекти за граждански технологии, стартиращи предприятия и микропредприятия.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 6 а (ново)
(6a)   Малките и средните предприятия (МСП) са основни участници в сектора на Съюза на киберсигурността, които благодарение на гъвкавостта си могат да предоставят иновативни решения. При все това МСП, които не са специализирани в киберсигурността, също биха могли да бъдат уязвими на киберинциденти поради това, че за намирането на ефективни решения в областта на киберсигурността са необходими високи инвестиции и познания. Ето защо е необходимо Експертният център и Мрежата за компетентност в сферата на киберсигурността („Мрежата“) да предоставят специална подкрепа на МСП, като улесняват техния достъп до познания и обучения, за да им позволят да укрепят в достатъчна степен сигурността си и да се позволи на онези от тях, които са активни в сферата на киберсигурността, да допринесат за водещата роля на Съюза в тази област.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)
(6б)  Експертният опит се простира отвъд промишления и научноизследователски контекст. Проектите с нетърговска цел и развойните проекти, наричани „технологични граждански проекти“, използват отворени стандарти, данни със свободен достъп и безплатен софтуер с отворен код в интерес на обществото и общественото благо. Те допринасят за устойчивостта, осведомеността и развитието на компетентностите по въпросите на киберсигурността и играят важна роля в изграждането на капацитет за промишлеността и научните изследвания в тази област.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 6 в (ново)
(6в)  Когато се използва в контекста на настоящия регламент, терминът „заинтересовани страни“ се отнася, наред с другото, до сектора, публичните субекти и други субекти, които се занимават с оперативни и технически въпроси в областта на киберсигурността, както и с гражданското общество, наред с другото, синдикални организации, сдружения на потребителите, общност на свободния софтуер и отворения код и академичната и научноизследователската общност.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Експертният център, заедно с Мрежата за компетентност в сферата на киберсигурността, следва да бъде основният инструмент на Съюза за обединяване на инвестициите в научни изследвания, технологии и промишлени разработки в областта на киберсигурността и за изпълнение на съответните проекти и инициативи. Той следва да предоставя финансова подкрепа, свързана с киберсигурността, от програмите „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“ и когато е уместно до него следва да имат достъп Европейският фонд за регионално развитие и други програми. Този подход следва да допринесе за създаването на полезни взаимодействия и координирането на финансовата подкрепа, свързана с научните изследвания, иновациите, технологиите и промишлените разработки в областта на киберсигурността, както и за избягване на дублирането.
(8)  Експертният център, заедно с Мрежата, следва да бъде основният инструмент на Съюза за обединяване на инвестициите в научни изследвания, технологии и промишлени разработки в областта на киберсигурността и за изпълнение на съответните проекти и инициативи. Той следва да предоставя финансова подкрепа, свързана с киберсигурността, от програмите „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“, както и от Европейския фонд за отбрана за действия и административни разходи, свързани с отбраната, и когато е уместно до него следва да имат достъп Европейският фонд за регионално развитие и други програми. Този подход следва да допринесе за създаването на полезни взаимодействия и координирането на финансовата подкрепа, свързана с инициативите на Съюза в областта на научните изследвания и развойната дейност, иновациите, технологиите и промишлените разработки в областта на киберсигурността, както и за избягване на дублирането.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 8 а (ново)
(8a)  Принципът на „сигурност още при проектирането“, установен в съвместното съобщение на Комисията от 13 септември 2017 г., озаглавено „Устойчивост, възпиране и отбрана: изграждане на силна киберсигурност за ЕС“, включва най-съвременни методи, чрез които се увеличава сигурността на всички етапи от жизнения цикъл на даден продукт или услуга, като се започне със сигурни методи на проектиране и разработване, намаляване на уязвимостта и въвеждане на подходящи изпитвания за сигурност и одити на сигурността. В периода на експлоатация и поддръжка производителите и доставчиците трябва да предоставят актуализации за незабавно отстраняване на уязвими места или заплахи в рамките на и отвъд очакваната продължителност на жизнения цикъл на продукта. Това може да се постигне и чрез даването на възможност на трети страни да създават и предоставят такива актуализации. Осигуряването на актуализации е особено необходимо, що се отнася до широко използвани инфраструктури, продукти и процеси.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 8 б (ново)
(8б)   С оглед на мащаба на предизвикателствата, свързани с киберсигурността, както и с оглед на направените инвестиции в потенциал и капацитет, свързани с киберсигурността, в други части на света, Съюзът и неговите държави членки следва да засилят своята финансова подкрепа за научни изследвания, разработки и внедряване в тази област. За да се реализират икономии от мащаба и да се постигне съпоставимо равнище на защита в целия Съюз, държавите членки следва да насочат усилията си към европейска рамка, като при необходимост инвестират посредством механизма на Експертния център.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 8 в (ново)
(8в)  С цел да насърчат конкурентоспособността на Съюза и по-високите стандарти за киберсигурност в международен план, Експертният център и експертната общност в сферата на киберсигурността следва да се стремят към обмен на продукти, процеси, стандарти и технически стандарти в областта на киберсигурността в рамките на международната общност. Техническите стандарти включват създаването на референтни приложения, публикувани в рамките на отворени стандартни лицензи. Сигурното проектиране, по-специално на референтните реализации, е изключително важно за цялостната надеждност и устойчивост на широко използваната инфраструктура на дадена мрежа и информационна система, като например интернет и критичните инфраструктури.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Като се има предвид, че целите на настоящата инициатива могат да бъдат постигнати най-добре, ако участват всички или възможно най-много държави членки, като стимул за участие на държавите членки права на глас следва да получават само онези от тях, които допринасят финансово за покриване на административните и оперативните разходи на Експертния център.
(9)  Като се има предвид, че целите на настоящата инициатива могат да бъдат постигнати най-добре чрез приноса на всички или на възможно най-много държави членки, като стимул за участието им право на глас следва да получават само онези от тях, които допринасят финансово за покриване на административните и оперативните разходи на Експертния център.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Националните координационни центрове следва да се избират от държавите членки. В допълнение към необходимия административен капацитет, центровете следва да притежават или да имат пряк достъп до технологичен опит в сферата на киберсигурността, по-специално в области като криптография, услуги за сигурност на ИКТ, откриване на проникване, сигурност на системите, сигурност на мрежите, сигурност на софтуера и приложенията или аспектите на сигурността и неприкосновеността на личния живот, свързани с обществото и личността. Те също така следва да имат капацитет ефективно да привличат и да се координират с промишления сектор, публичния сектор, включително органи, определени съгласно Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета23 и научноизследователската общност,
(12)  Националните координационни центрове следва да се избират от държавите членки. В допълнение към необходимия административен капацитет, центровете следва да притежават или да имат пряк достъп до технологичен опит в сферата на киберсигурността, по-специално в области като криптография, услуги за сигурност на ИКТ, откриване на проникване, сигурност на системите, сигурност на мрежите, сигурност на софтуера и приложенията или аспектите на сигурността и неприкосновеността на личния живот, свързани с хората, етиката, обществото и околната среда. Те също така следва да имат капацитет ефективно да привличат и да се координират с промишления сектор, публичния сектор, включително органи, определени съгласно Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета23 и научноизследователската общност, с цел да се установи непрекъснат публично-частен диалог относно киберсигурността. Освен това следва да се повиши и осведомеността на широката общественост относно киберсигурността чрез подходящи комуникативни средства.
__________________
__________________
23 Директива (ЕС)2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1).
23 Директива (ЕС)2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1).
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Едновременно с предлагането на решения, нововъзникващите технологии, като изкуствен интелект, интернет на вещите, високопроизводителни изчислителни технологии и квантова изчислителна техника, блок-вериги и концепции като сигурна цифрова самоличност създават и нови предизвикателства за киберсигурността. За целите на оценката и валидирането на устойчивостта на съществуващите или бъдещите системи на ИКТ ще е нужно да се проведат изпитвания на решенията за сигурност срещу атаки, които се извършват на високопроизводителни изчислителни машини и квантови компютри. Експертният център, Мрежата и експертната общност в сферата на киберсигурността следва да помагат за развитието и разпространението на най-новите решения, свързани с киберсигурността. В същото време Експертният център и Мрежата следва да бъдат в услуга на разработчиците и операторите в сектори от критично значение, като например транспорт, енергетика, здравеопазване, финанси, държавно управление, далекосъобщения, производство, отбрана и космическа промишленост, за да им помагат да се справят с предизвикателствата, свързани с киберсигурността, пред всеки от тях.
(14)  Едновременно с предлагането на продукти и процеси, нововъзникващите технологии, като изкуствен интелект, интернет на вещите, високопроизводителни изчислителни технологии и квантова изчислителна техника, както и концепции като сигурна цифрова самоличност създават и нови предизвикателства за киберсигурността. За целите на оценката и валидирането на устойчивостта на съществуващите или бъдещите системи на ИКТ ще е нужно да се проведат изпитвания на продуктите и процесите за сигурност срещу атаки, които се извършват на високопроизводителни изчислителни машини и квантови компютри. Експертният център, Мрежата, европейските цифрови иновационни центрове и експертната общност в сферата на киберсигурността следва да спомагат за намирането и разпространението на най-новите продукти и процеси, свързани с киберсигурността, включително тези с двойна употреба, и по-конкретно тези, които помагат на организациите постоянно да изграждат капацитет, устойчивост и подходящо управление. Експертният център и Мрежата следва да насърчават целия иновационен цикъл и да спомагат за преодоляване на пропастта, която в момента съществува между иновациите в технологиите и услугите в сферата на киберсигурността. В същото време Експертният център, Мрежата и общността следва да бъдат в услуга на разработчиците и операторите в сектори от критично значение, като например транспорт, енергетика, здравеопазване, финанси, държавно управление, далекосъобщения, производство, отбрана и космическа промишленост, за да им помагат да се справят със срещани от тях предизвикателствата, свързани с киберсигурността, и да анализират различните причини за атаките, насочени срещу целостта на мрежите и на информационните системи, като престъпление, промишлен шпионаж, клевета и дезинформация.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 14а (ново)
(14a)   Поради бързопроменящото се естество на киберзаплахите и киберсигурността Съюзът следва да може бързо и постоянно да се адаптира към новите развития в тази област. Ето защо Експертният център, Мрежата и експертната общност в сферата на киберсигурността следва да бъдат достатъчно гъвкави, за да се гарантира нужната способност за реакция. Те следва да улесняват намирането на решения, които помагат на образуванията постоянно да изграждат способността си за укрепване на своята устойчивост, както и на тази на Съюза.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 14 б (ново)
(14б)   Експертният център следва да се стреми към водеща роля и водещ експертен опит на Съюза в областта на киберсигурността и по този начин да се гарантират най-високите стандарти за сигурност в Съюза, както и защитата на данните, на информационните системи, мрежите и критичната инфраструктура в Съюза, да се създадат нови висококачествени работни места в тази област, да се предотврати изтичането на мозъци на европейски експерти в областта на киберсигурността към трети държави и да се добави европейска стойност към вече съществуващите национални мерки в областта на киберсигурността.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Експертният център следва да има няколко ключови функции. На първо място, експертният център следва да улеснява и да подпомага координирането на работата на Европейската мрежа за компетентност в сферата на киберсигурността и да развива експертната общност в сферата на киберсигурността. Центърът следва да бъде двигател на развитието в областта на технологиите за киберсигурност и да улесни достъпа до експертния опит, натрупан в Мрежата и експертната общност в сферата на киберсигурността. На второ място, той следва да изпълнява съответните части на програмите „Цифрова Европа“ и „Хоризонт Европа“, като разпределя безвъзмездни средства, обикновено вследствие на конкурсната покана за представяне на предложения. На трето място, Експертният център следва да улеснява съвместните инвестиции на Съюза, държавите членки и/или промишлеността.
(15)  Експертният център следва да има няколко ключови функции. На първо място, експертният център следва да улеснява и да подпомага координирането на работата на Мрежата и да развива експертната общност в сферата на киберсигурността. Центърът следва да бъде двигател на развитието в областта на технологиите за киберсигурност и да събира, споделя и улеснява достъпа до експертния опит, натрупан в мрежата и експертната общност в сферата на киберсигурността, както и до инфраструктурите, свързани с киберсигурността. На второ място, той следва да изпълнява съответните части на програмите „Цифрова Европа“ и „Хоризонт Европа“, като разпределя безвъзмездни средства, обикновено вследствие на конкурсната покана за представяне на предложения. На трето място, Експертният център следва да улеснява съвместните инвестиции на Съюза, държавите членки и/или промишлеността, както и съвместните възможности за обучение и програмите, свързани с повишаването на осведомеността, в съответствие с програмата „Цифрова Европа“ за гражданите и дружествата, за да бъдат преодолени различията в уменията. Той следва да обърне специално внимание на предоставянето на МСП на възможности за развитие в сферата на киберсигурността.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Експертният център следва да стимулира и подкрепя сътрудничеството и координирането на дейностите на експертната общност в сферата на киберсигурността, в които ще са ангажирани голяма група различни участници, занимаващи се с технологии в областта на киберсигурността. Тази общност следва да обхваща по-специално научноизследователски организации, отраслите, свързани както с предлагането, така и с търсенето, и публичния сектор. Експертната общност в сферата на киберсигурността следва да предоставя принос към дейностите и работния план на експертния център и също така следва да се ползва от дейностите на Експертния център и Мрежата по изграждане на общността, но не трябва да бъде привилегирована по друг начин по отношение на поканите за представяне на предложения или поканите за участие в търг.
(16)  Експертният център следва да стимулира и подкрепя дългосрочното стратегическо сътрудничество и координиране на дейностите на експертната общност в сферата на киберсигурността, в които ще са ангажирани голяма, отворена и междудисциплинарна група различни европейски участници, занимаващи се с технологии в областта на киберсигурността. Тази общност следва да обхваща по-специално научноизследователски организации, включително работещите в сферата на етиката на киберсигурността, отраслите, свързани както с предлагането, така и с търсенето, в това число МСП, и публичния сектор. Експертната общност в сферата на киберсигурността следва да предоставя принос към дейностите и работния план на експертния център и също така следва да се ползва от дейностите на Експертния център и Мрежата по изграждане на общността, но не трябва да бъде привилегирована по друг начин по отношение на поканите за представяне на предложения или поканите за участие в търг.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 16 а (ново)
(16a)   Експертният център следва да предоставя подходяща подкрепа на ENISA в изпълнението на нейните задачи, определени с Директива (ЕС) 2016/1148 (Директивата за мрежова и информационна сигурност) и Регламент (EС) 2019/XXX на Европейския парламент и на Съвета 1a(Акт за киберсигурността). Поради това ENISA следва да предоставя на Експертния център съответна информация към задачата му по определянето на приоритети за финансиране.
__________________
1a Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета от ... относно ENISA (Агенция на Европейския съюз за киберсигурност) и относно сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013 (Акт за киберсигурността) (ОВ L...) (2017/0225(COD)) .
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  За да се отговори на нуждите на отраслите, свързани както с търсенето, така и с предлагането, задачата на Експертния център да предоставя знания и техническа помощ в областта на киберсигурността на отраслите следва да се отнася едновременно за продукти и услуги на ИКТ и за всички други промишлени и технологични продукти и решения, в които трябва да бъде вграден елемент на киберсигурност.
(17)  За да се отговори на нуждите на публичния сектор и на отраслите, свързани както с търсенето, така и с предлагането, задачата на Експертния център да предоставя знания и техническа помощ в областта на киберсигурността на публичния сектор и на отраслите следва да се отнася едновременно за продукти и услуги на ИКТ и за всички други промишлени и технологични продукти и процеси, в които трябва да бъде вграден елемент на киберсигурност. По-конкретно Експертният център следва да улесни разгръщането на динамични решения на равнището на предприятията, фокусирани върху изграждането на капацитета на цели организации, включително хора, процеси и технологии, за да се защитят ефективно организациите от непрестанно променящите се киберзаплахи.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 17 а (ново)
(17a)  Експертният център следва да допринася за широкото внедряване на най-съвременни продукти и решения в областта на киберсигурността, и по-специално на такива, които са международно признати.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  Като се има предвид, че Експертният център и Мрежата следва да се стремят да постигнат полезни взаимодействия между гражданската и свързаната с отбраната сфера на киберсигурността, проектите, финансирани по програма „Хоризонт Европа“, ще се изпълняват в съответствие с Регламент XXX [Регламента за „Хоризонт Европа“], който предвижда провежданите дейности по научни изследвания и иновации по линия на „Хоризонт Европа“ да бъдат съсредоточени върху приложения за граждански цели.
(18)  Като се има предвид, че Експертният център и Мрежата следва да се стремят да постигнат полезни взаимодействия и координация между гражданската и свързаната с отбраната сфера на киберсигурността, проектите, финансирани по програма „Хоризонт Европа“, ще се изпълняват в съответствие с Регламент XXX [Регламента за „Хоризонт Европа“], който предвижда провежданите дейности по научни изследвания и иновации по линия на „Хоризонт Европа“ да бъдат съсредоточени върху приложения за граждански цели.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  За да се осигури структурирано и устойчиво сътрудничество, отношенията между Експертния център и националните координационни центрове следва да се основават на договорно споразумение.
(19)  За да се осигури структурирано и устойчиво сътрудничество, отношенията между Експертния център и националните координационни центрове следва да се основават на договорно споразумение, което да бъде хармонизирано на равнището на Съюза.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Следва да се предвидят подходящи разпоредби за гарантиране на отговорността и прозрачността на Експертния център.
(20)  Следва да се предвидят подходящи разпоредби за гарантиране на отговорността и прозрачността на Експертния център и на предприятията, получаващи финансиране.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 20 а (ново)
(20a)   Изпълнението на проекти по разгръщане, особено такива, които са свързани с инфраструктури и капацитет на европейско равнище или чрез централизирана обществена поръчка, могат да бъдат разделени на различни етапи на изпълнение, например отделна оферта за дизайн на хардуер и софтуер, тяхното производство и тяхната експлоатация и поддръжка, като всяко дружество може да участва само в един от етапите, а от бенефициерите се изисква, по време на един или повече от етапите, да изпълняват определени условия по отношение на европейски собственост или контрол.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 20 б (ново)
(20б)  Тъй като ENISA е специалната агенция на Съюза в областта на киберсигурността, Експертният център следва да се стреми към възможно най-голямо взаимодействие с нея, а управителният съвет следва да се консултира с ENISA поради опита на агенцията във всичко, касаещо киберсигурността, по-специално по отношение на проектите, свързани с научни изследвания.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 20 в (ново)
(20в)  В процеса на номиниране на представителя в управителния съвет Европейският парламент следва да включи подробности относно мандата, включително задължение да докладва редовно на Европейския парламент или на компетентните комисии.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  С оглед на техния съответен експертен опит в областта на киберсигурността Съвместният изследователски център на Комисията, както и Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) следва да имат активна роля в експертната общност в сферата на киберсигурността и в Промишления и научен консултативен съвет.
(21)  С оглед на техния съответен експертен опит в областта на киберсигурността, както и за да се осигурят възможно най-полезните взаимодействия, Съвместният изследователски център на Комисията и Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) следва да имат активна роля в експертната общност в сферата на киберсигурността и в Промишления и научен консултативен съвет. ENISA следва да продължи да изпълнява стратегическите си цели, особено в областта на сертифицирането на киберсигурността, както е определено в Регламент (ЕС) 2019/XXX [Акт за киберсигурността]1a, докато Експертният център следва да действа като оперативен орган в областта на киберсигурността .
__________________
1a Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета от... относно ENISA (Агенция на Европейския съюз за киберсигурност) и относно сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013 (Акт за киберсигурността) (ОВ L...) (2017/0225(COD)) .
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  Управителният съвет на Експертния център, състоящ се от държавите членки и Комисията, следва да определя общата насока на дейността на Експертния център и да гарантира, че той изпълнява своите задачи в съответствие с настоящия регламент. Управителният съвет следва да получи правомощията, необходими за определяне на бюджета, проверка на неговото изпълнение, приемане на подходящи финансови правила, установяване на прозрачни работни процедури за вземане на решения от страна на Експертния център, приемане на работния план и многогодишния стратегически план на Експертния център с оглед на приоритетите за постигане на целите и задачите му, приемане на собствен правилник за дейността на центъра, назначаване на изпълнителния директор и вземане на решения за удължаване или прекратяване на неговия мандат.
(24)  Управителният съвет на Експертния център, състоящ се от държавите членки и Комисията, следва да определя общата насока на дейността на Експертния център и да гарантира, че той изпълнява своите задачи в съответствие с настоящия регламент. Управителният съвет следва да получи правомощията, необходими за определяне на бюджета, проверка на неговото изпълнение, приемане на подходящи финансови правила, установяване на прозрачни работни процедури за вземане на решения от страна на Експертния център, приемане на работния план и многогодишния стратегически план на Експертния център с оглед на приоритетите за постигане на целите и задачите му, приемане на собствен правилник за дейността на центъра, назначаване на изпълнителния директор и вземане на решения за удължаване или прекратяване на неговия мандат. За да са полезни взаимодействията, ENISA следва да бъде постоянен наблюдател в управителния съвет и да допринася за работата на Експертния център, в това число чрез даването на консултации относно многогодишния стратегически план и работния план и списъка на дейностите, избрани за финансиране.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 24 а (ново)
(24a)  Управителният съвет следва да има за цел да популяризира дейността на Експертния център в световен мащаб, за да увеличи неговата привлекателност и да го превърне в организация с високи постижения в областта на киберсигурността от световна величина.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  С оглед на правилното и ефективно функциониране на Експертния център Комисията и държавите членки следва да гарантират, че лицата, назначени в управителния съвет, притежават подходяща професионална компетентност, както и опит в областите на работа. Комисията и държавите членки следва също да положат усилия да намалят текучеството на своите съответни представители в управителния съвет, за да се гарантира непрекъснатост на работата му.
(25)  С оглед на правилното и ефективно функциониране на Експертния център Комисията и държавите членки следва да гарантират, че лицата, назначени в управителния съвет, притежават подходяща професионална компетентност, както и опит в областите на работа. Комисията и държавите членки следва също да положат усилия да намалят текучеството на своите съответни представители в управителния съвет, за да се гарантира непрекъснатост на работата му, и да се стремят към постигане на балансирано представителство на половете.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 25 а (ново)
(25a)   Тежестта на гласуването на Комисията в решенията на управителния съвет следва да съответства на приноса от бюджета на Съюза към Експертния център, в съответствие с отговорността на Комисията да осигури подходящо управление на бюджета на Съюза в интерес на Съюза, както е посочено в Договорите.
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  Безпрепятственото функциониране на Експертния център налага неговият изпълнителен директор да се назначава въз основа на неговите заслуги и документирани административни и управленски умения, както и въз основа на неговите компетентност и опит, свързани с киберсигурността, като той трябва да изпълнява задълженията си в условия на пълна независимост.
(26)  Безпрепятственото функциониране на Експертния център налага неговият изпълнителен директор да се назначава по прозрачен начин въз основа на неговите заслуги и документирани административни и управленски умения, както и въз основа на неговите компетентност и опит, свързани с киберсигурността, като той трябва да изпълнява задълженията си в условия на пълна независимост.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  Експертният център следва да разполага с Промишлен и научен консултативен съвет в ролята на консултативен орган, за да се гарантира редовен диалог с частния сектор, потребителските организации и други подходящи заинтересовани страни. Промишленият и научен консултативен съвет следва да се съсредоточава върху въпроси, засягащи заинтересованите страни, и да насочва към тях вниманието на управителния съвет на Експертния център. Съставът на Промишления и научен консултативен съвет, както и възложените му задачи, като например консултиране във връзка с работния план, следва да гарантират достатъчна степен на представяне на заинтересованите страни в работата на Експертния център.
(27)  Експертният център следва да разполага с Промишлен и научен консултативен съвет в ролята на консултативен орган, за да се гарантира редовен и в подходяща степен прозрачен диалог с частния сектор, потребителските организации и други съответни заинтересовани страни. Той следва също да предоставя на изпълнителния директор и на управителния съвет независими консултации във връзка с внедряване и обществени поръчки. Промишленият и научен консултативен съвет следва да се съсредоточава върху въпроси, засягащи заинтересованите страни, и да насочва към тях вниманието на управителния съвет на Експертния център. Съставът на Промишления и научен консултативен съвет, както и възложените му задачи, като например консултиране във връзка с работния план, следва да гарантират достатъчна степен на представяне на заинтересованите страни в работата на Експертния център. Минимален брой места следва да се разпределят за всяка категория от заинтересованите страни в сектора със специално внимание на представителството на МСП.
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  Експертният център следва да се ползва от специфичния експертен опит и широкото и балансирано представителство на заинтересованите страни, изградени чрез договорното публично-частно партньорство в областта на киберсигурността по време на периода на изпълнение на програмата „Хоризонт 2020“, чрез своя Промишлен и научен консултативен съвет.
(28)  Експертният център и неговите дейности следва да се ползват от специфичния експертен опит и широкото и балансирано представителство на заинтересованите страни, изградени чрез договорното публично-частно партньорство в областта на киберсигурността по време на периода на изпълнение на програмата „Хоризонт 2020“ и пилотния проект в рамките на същата програма относно мрежата за компетентност в сферата на киберсигурността, чрез неговия Промишлен и научен консултативен съвет. Експертният център и Промишленият и научен консултативен съвет следва при целесъобразност да обмислят дублиране на съществуващи структури, например като работни групи.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 28 а (ново)
(28a)  Експертният център и неговите органи следва да използват опита и приноса на минали и текущи инициативи, като например договорното публично-частно партньорство (ДПЧП) в областта на киберсигурността, Европейската организация за киберсигурност (ECSO) и пилотния проект и подготвителното действие за одити на свободния софтуер и отворения код (EU FOSSA).
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  Експертният център следва да има правила за предотвратяването и управлението на конфликти на интереси. Експертният център следва също така да прилага съответните разпоредби на Съюза относно публичния достъп до документи, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета24. При обработката на лични данни от Експертния център се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) № XXX/2018 на Европейския парламент и на Съвета. Експертният център следва да съблюдава разпоредбите, приложими за институциите на Съюза, както и националното законодателство относно обработката на информация, по-специално на чувствителната некласифицирана информация и на класифицирана информация на ЕС.
(29)  Експертният център следва да има правила за предотвратяването, идентифицирането и разрешаването на конфликти на интереси по отношение на неговите членове, органи и служители, управителния съвет и Промишления и научен консултативен съвет, и общността. Държавите членки следва да гарантират предотвратяването, идентифицирането и разрешаването на конфликти на интереси във връзка с националните координационни центрове. Експертният център следва също така да прилага съответните разпоредби на Съюза относно публичния достъп до документи, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета24. При обработката на лични данни от Експертния център се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) № XXX/2018 на Европейския парламент и на Съвета. Експертният център следва да съблюдава разпоредбите, приложими за институциите на Съюза, както и националното законодателство относно обработката на информация, по-специално на чувствителната некласифицирана информация и на класифицирана информация на ЕС.
__________________
__________________
24 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
24 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)  Експертният център следва да работи открито и прозрачно, като предоставя цялата съответна информация своевременно и популяризира дейностите си, включително по предоставяне и разпространяване на информация сред широката общественост. Правилникът за дейността на органите на Експертния център следва да бъде обществено достъпен.
(31)  Експертният център следва да работи открито и прозрачно, като предоставя информация изчерпателно и своевременно и популяризира дейностите си, включително по предоставяне и разпространяване на информация сред широката общественост. Той следва да предостави на обществеността и на всички заинтересовани страни списък на членовете на експертната общност в сферата на киберсигурността и следва да оповестява публично техните декларации за интереси, направени в съответствие с член 42. Правилникът за дейността на органите на Експертния център следва да бъде обществено достъпен.
Изменение 42
Предложение за регламент
Съображение 31а (ново)
(31a)   Препоръчително е Експертният център и националните координационни центрове да наблюдават и да се придържат към международните стандарти във възможно най-голяма степен, за да насърчават развитието в посока на най-добрите практики в световен план.
Изменение 43
Предложение за регламент
Съображение 31 а (ново)
(33a)  Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъде делегирано на Комисията по отношение на определянето на елементите на договорните споразумения между Експертния център и националните координационни центрове и по отношение на уточняването на критериите за оценяване и акредитиране на образувания като членове на експертната общност в сферата на киберсигурността. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество1a. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават редовно достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
__________________
1a ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
Изменение 44
Предложение за регламент
Съображение 34
(34)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно запазването и развитието на технологичния и промишления потенциал на Съюза, свързан с киберсигурността, увеличаването на конкурентоспособността на сектора на киберсигурността на Съюза и превръщането на киберсигурността в конкурентно предимство на други отрасли на Съюза, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки поради факта, че ограничените налични ресурси са разпръснати, както и поради мащаба на необходимите инвестиции, но — от съображения да се избегне ненужното дублиране на тези усилия, да се помогне за постигане на критична маса на инвестициите и да се гарантира, че публичното финансиране се използва по най-оптимален начин, могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.
(34)  Целите на настоящия регламент, а именно засилването на конкурентоспособността и потенциала на Съюза в областта на киберсигурността и намаляването на цифровата му зависимост чрез увеличаване на използването на продукти, процеси и услуги в областта на киберсигурността, разработени в Съюза, запазването и развитието на технологичния и промишления потенциал на Съюза, свързан с киберсигурността, увеличаването на конкурентоспособността на сектора на киберсигурността на Съюза и превръщането на киберсигурността в конкурентно предимство на други отрасли на Съюза, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки поради факта, че ограничените налични ресурси са разпръснати, както и поради мащаба на необходимите инвестиции, но — от съображения да се избегне ненужното дублиране на тези усилия, да се помогне за постигане на критична маса на инвестициите и да се гарантира, че публичното финансиране се използва по най-оптимален начин, могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза. Освен това само действия на равнището на Съюза могат да гарантират най-високо ниво на киберсигурност във всяка една държава членка и по този начин да преодолеят различията по отношение на киберсигурността, които съществуват в държавите членки и по този начин създават пропуски в сигурността за целия Съюз. Ето защо Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
1.  С настоящия регламент се създават Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността („Експертен център“), както и Мрежа от национални координационни центрове, и се определят правилата за издигане на кандидатури за национални координационни центрове, както и за създаването на експертната общност в сферата на киберсигурността.
1.  С настоящия регламент се създават Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността („Експертен център“), както и Мрежа от национални координационни центрове („Мрежата“), и се определят правилата за издигане на кандидатури за национални координационни центрове, както и за създаването на експертната общност в сферата на киберсигурността („Общността“). Експертният център и Мрежата допринасят за цялостната устойчивост и осведоменост в Съюза във връзка със заплахите за киберсигурността, като вземат предвид в пълна степен последиците за обществото.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3
3.  Седалището на експертния център се намира в [Брюксел, Белгия].
заличава се
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4
4.  Експертният център има юридическа правосубектност. Във всяка от държавите членки той притежава най-широката юридическа правоспособност, която се предоставя на юридическите лица съгласно законите на тази държава членка. Той може, по-специално, да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и може да бъде страна в съдебни производства.
заличава се
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
(1)  „киберсигурност“ означава защитата от киберзаплахи на мрежите и информационните системи, на техните ползватели и други лица;
(1)  „киберсигурност“ означава всички дейности, необходими за защитата от киберзаплахи на мрежите и информационните системи, както и на засегнатите лица;
Изменение 183
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 а (нова)
(1а)  „Киберотбрана“ и „отбранителни измерения на киберсигурността“ означава изключително отбранителна и ответна технология за киберотбрана, която има за цел защитата на критични инфраструктури, военни мрежи и информационни системи, техните потребители и засегнатите лица, срещу кибернетични заплахи, включително ситуационна осведоменост, откриване на заплахи и цифрова криминалистика;
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2
(2)  „свързани с киберсигурността продукти и решения“ означава продукти, услуги или процеси на ИКТ, чиято специфична цел е да защитават от киберзаплахи мрежите и информационните системи, техните ползватели и засегнатите лица;
(2)  „продукти и процеси“ означава търговски и нетърговски продукти, услуги или процеси на ИКТ, чиято специфична цел е да защитават от киберзаплахи данните, мрежите и информационните системи, техните ползватели и други лица;
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
(2a)  „киберзаплаха“ означава всяко потенциално обстоятелство, събитие или действие, което може да навреди, наруши или по друг начин да окаже неблагоприятно въздействие върху мрежовите и информационните системи, техните потребители и засегнатите лица;
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3
(3)  „публичен орган“ означава всяка държавна или друга публична администрация, включително публични консултативни органи, на национално, регионално или местно равнище или всяко физическо или юридическо лице, което изпълнява публични административни функции съгласно националното законодателство, включително специфични задължения;
(3)  „публичен орган“ означава всяка държавна или друга публична администрация, включително публични консултативни органи, на национално, регионално или местно равнище или всяко физическо или юридическо лице, което изпълнява публични административни функции съгласно законодателството на Съюза и националното законодателство, включително специфични задължения;
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
(4)  „участваща държава членка“ означава държава членка, която доброволно допринася финансово за покриване на административните и оперативните разходи на Експертния център.
(4)  „допринасяща държава членка“ означава държава членка, която доброволно допринася финансово за покриване на административните и оперативните разходи на Експертния център;
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
(4a)  „Европейски центрове за цифрови иновации“ означава правно образувание съгласно определението в Регламент (ЕС) № 2019/XXX на Европейския парламент и на Съвета1a.
__________________
1a Регламент (ЕС) 2019/XXX на Европейския парламент и на Съвета от ... за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021 – 2027 г. (OВ L ...) (2018/0227(COD)).
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а
(a)  да запазва и развива необходимия технически и промишлен потенциал, свързан с киберсигурността, за да защити своя цифров единен пазар;
(a)  да разработва технологични, промишлени, обществени, академични и научноизследователски експертни знания и капацитет в областта на киберсигурността, необходими за защита на цифровия единен пазар и по-добра защита на данните на гражданите, дружествата и публичните администрации на Съюза;
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a а (нова)
(aa)  да увеличава устойчивостта и надеждността на инфраструктурата на мрежите и информационните системи, в т.ч. критичната инфраструктура, интернет и широко използвания хардуер и софтуер в Съюза;
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б
б)  да увеличава конкурентоспособността на своя отрасъл на киберсигурността и да превърне киберсигурността в конкурентно предимство на други свои отрасли.
б)  да увеличава конкурентоспособността на своя отрасъл на киберсигурността и да превърне киберсигурността в конкурентно предимство на други свои отрасли.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б а (нова)
бa)  да повишава осведомеността относно заплахите за киберсигурността и свързаните с тях социални и етични последици и опасения и да намалява различията в уменията в областта на киберсигурността в Съюза;
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква б б (нова)
бб)  постигане на водеща роля на Съюза в киберсигурността и осигуряване на най-високи стандарти в областта на киберсигурността в целия Съюз;
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б в (нова)
бв)  повишаване на конкурентоспособността и капацитета на Съюза, като същевременно се намалява неговата зависимост от цифровите технологии чрез увеличаване на разпространението на продукти, процеси и услуги, свързани с киберсигурността, разработени в рамките на Съюза;
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б г (нова)
бг)  укрепване на доверието на гражданите, потребителите и предприятията в света на цифровите технологии и следователно принос за постигането на целите на стратегията за цифровия единен пазар;
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 1
1.  да улеснява и да подпомага координирането на работата на Мрежата от национални координационни центрове („Мрежата“), посочена в член 6, и експертната общност в сферата на киберсигурността, посочена в член 8;
1.  да създаде, управлява и улеснява Мрежата, посочена в член 6, и Общността, посочена в член 8;
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2
2.  да допринася за изпълнението на свързаната с киберсигурността част от програмата „Цифрова Европа“, създадена с Регламент № XXX26, и по-специално дейностите, свързани с член 6 от Регламент (ЕС) № XXX [програмата „Цифрова Европа“], и от програмата „Хоризонт Европа“, създадена с Регламент № XXX27, и по-специално приложение I, стълб II, раздел 2.2.6 към Решение № XXX за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт Европа“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации [спр. номер на конкретната програма] и други програми на Съюза, когато това е предвидено в правните актове на Съюза];
2.  да координира за изпълнението на свързаната с киберсигурността част от програмата „Цифрова Европа“, създадена с Регламент № XXX26, и по-специално дейностите, свързани с член 6 от Регламент (ЕС) № XXX [програмата „Цифрова Европа“], и от програмата „Хоризонт Европа“, създадена с Регламент № XXX27, и по-специално приложение I, стълб II, раздел 2.2.6 към Решение № XXX за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт Европа“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации [спр. номер на конкретната програма], и други програми на Съюза, когато това е предвидено в правните актове на Съюза], и да допринася за изпълнението на дейностите, финансирани от Европейския фонд за отбрана, създаден с Регламент (EU) 2019/XXX;
__________________
__________________
26 [Да се добавят пълното заглавие и номерът в Официален вестник.]
26 [Да се добавят пълното заглавие и номерът в Официален вестник.]
27 [Да се добавят пълното заглавие и номерът в Официален вестник]
27 [Да се добавят пълното заглавие и номерът в Официален вестник]
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3 – уводна част
3.  да подобрява капацитета, знанията и инфраструктурата, свързани с киберсигурността, в услуга на отраслите и публичния сектор и научноизследователските общности, като осъществява следните задачи:
3.  да подобрява устойчивостта, потенциала, капацитета, знанията и инфраструктурата, свързани с киберсигурността, в услуга на обществото, отраслите и публичния сектор и научноизследователските общности, като осъществява следните задачи, като взема предвид най-съвременните промишлени и научноизследователски инфраструктури в областта на киберсигурността и свързаните с тях услуги:
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3 – буква а
a)  като взема предвид най-съвременните промишлени и научноизследователски инфраструктури в областта на киберсигурността и свързаните с тях услуги, да придобива, модернизира, експлоатира и предоставя такива инфраструктури и свързаните с тях услуги на широк кръг ползватели в целия Съюз, от промишления сектор, включително МСП, до публичния сектор и изследователската и научната общност,
a)  да придобива, модернизира, експлоатира и предоставя съоръженията и свързаните с тях услуги на Експертния център по справедлив, открит и прозрачен начин на широк кръг ползватели в целия Съюз, от промишления сектор, по-специално МСП, до публичния сектор и изследователската и научната общност;
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3 – буква б
б)  като взема предвид най-съвременните промишлени и научноизследователски инфраструктури в областта на киберсигурността и свързаните с тях услуги, да предоставя подкрепа на други образувания, включително финансова, за придобиване, модернизиране, експлоатация и предоставяне на такива инфраструктури и свързаните с тях услуги на широк кръг ползватели в целия Съюз, от промишлеността, включително МСП, до публичния сектор и изследователската и научната общност,
б)  да предоставя подкрепа на други образувания, включително финансова, за придобиване, модернизиране, експлоатация и предоставяне на такива съоръжения и свързаните с тях услуги на широк кръг ползватели в целия Съюз, от промишлеността, по-специално МСП, до публичния сектор и изследователската и научната общност;
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3 – буква б a (нова)
бa)  да предоставя финансова подкрепа и техническа помощ на новосъздадени предприятия, МСП, микропредприятия, асоциации и индивидуални експерти в сферата на киберсигурността и на технологични граждански проекти;
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3 – буква б б (нова)
бб)  да финансира одити на кодовете за сигурност на софтуера и свързани с това подобрения на проектите за безплатен софтуер с отворен код, широко използвани за инфраструктура, продукти и процеси;
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3 – буква в
в)  да предоставя знания и техническа помощ във връзка с киберсигурността на промишлеността и публичните органи, по-специално чрез подкрепа на действия, целящи да улеснят достъпа до наличния опит в Мрежата и експертната общност в сферата на киберсигурността;
в)  да улеснява споделянето на знания и техническа помощ във връзка с киберсигурността, наред с другото, на гражданското общество, на промишлеността, на публичните органи и на академичната и научноизследователската общност, по-специално чрез подкрепа на действия, целящи да улеснят достъпа до наличния опит в Мрежата и експертната общност в сферата на киберсигурността, с цел да се подобри киберустойчивостта в рамките на Съюза;
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3 – буква в а (нова)
вa)  да насърчава „сигурността още в момента на проектирането“ като принцип в процеса на разработване, поддръжка, експлоатация и обновяване на инфраструктури, продукти и услуги, по-специално чрез подпомагане на съвременни методи за устойчиво развитие, адекватни проверки за сигурност, одити на сигурността, включително ангажимент от страна на производителя или доставчика да предоставя актуализации, които да отстраняват нови уязвими места или заплахи, незабавно и след очаквания жизнен цикъл на продукта, или да дава възможност на трета страна да създаде и предостави такива актуализации;
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3 – буква в б (нова)
бв)  политики в подкрепа на „изходния код“ и тяхното разработване, по-специално когато при публичните органи се използват проекти за безплатен софтуер с отворен код;
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3 – буква в в (нова)
вв)  свързване и обединяване на заинтересовани страни от промишлеността, синдикатите, академичните среди, научноизследователски организации и публично-правни субекти с цел да се осигури дългосрочно сътрудничество по отношение на разработките и прилагането на продукти и процеси, свързани с киберсигурността, включително събиране и споделяне на ресурси и информация за тези продукти и процеси, ако е целесъобразно;
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 4 – уводна част
4.  да допринася за широкото разпространение на най-съвременните продукти и решения за киберсигурност в цялата икономика, като изпълнява следните задачи:
4.  да допринася за широкото разпространение на най-съвременните и устойчиви продукти и процеси за киберсигурност в целия Съюз, като изпълнява следните задачи:
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 4 – буква а
a)  да стимулира научните изследвания и разработки в областта на киберсигурността и навлизането на свързани с киберсигурността продукти и решения на Съюза сред публичните органи и в отраслите на ползвателите,
a)  да стимулира научните изследвания и разработки в областта на киберсигурността и навлизането на свързани с киберсигурността продукти и цялостни процеси на Съюза по време на целия иновационен цикъл, наред с другото, чрез публичните органи, промишлеността и пазара;
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 4 – буква б
б)  да оказва съдействие на публичните органи, отраслите от страната на търсенето и другите ползватели при приемането и интегрирането на най-новите решения за киберсигурност,
б)  да оказва съдействие на публичните органи, отраслите от страната на търсенето и другите ползватели за повишаване на тяхната устойчивост чрез приемането и интегрирането на широко използвани, най-съвременни продукти и процеси за киберсигурност;
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 4 – буква в
в)  да оказва особена подкрепа на публичните органи при организирането на техните обществени поръчки или да провежда процедури за обществени поръчки за най-съвременни свързани с киберсигурността продукти и решения от името на публичните органи,
в)  да оказва особена подкрепа на публичните органи при организирането на техните обществени поръчки или да провежда процедури за обществени поръчки за най-съвременни свързани с киберсигурността продукти и процеси от името на публичните органи, в т.ч. чрез предоставяне на помощ при обществени поръчки, за повишаване на сигурността и ползите от публичните инвестиции;
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 4 – буква г
г)  да предоставя финансова подкрепа и техническа помощ на новосъздадените предприятия и МСП в сферата на киберсигурността за осъществяване на връзка с потенциални пазари и привличане на инвестиции;
г)  да предоставя финансова подкрепа и техническа помощ на новосъздадените предприятия и МСП, микропредприятия, индивидуални експерти, широко използвани проекти за безплатен софтуер с отворен код и технологични граждански проекти за подобряване на експертния опит в сферата на киберсигурността, за осъществяване на връзка с потенциални пазари и създаване на възможности за внедряване и привличане на инвестиции;
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 5 – уводна част
5.  да подобрява разбирането за киберсигурността и да допринася за намаляване недостига на умения в сферата на киберсигурността в Съюза, като изпълнява следните задачи:
5.  да подобрява разбирането за киберсигурността и да допринася за намаляване недостига на умения и за засилване на равнището на уменията в сферата на киберсигурността в Съюза, като изпълнява следните задачи:
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 5 – буква -а (нова)
-a)  да подкрепя, когато е целесъобразно, постигането на специфичната цел 4 „Усъвършенствани цифрови умения“ от програмата „Цифрова Европа“ в сътрудничество с европейските центрове за цифрови иновации;
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 5 – буква а
a)  да подкрепя по-нататъшно развитие на уменията в сферата на киберсигурността, когато е уместно, заедно със съответните агенции и органи на ЕС, включително ENISA;
a)  да подкрепя по-нататъшното развитие, обединяването и споделянето на уменията и компетентностите в сферата на киберсигурността на всички съответни равнища на образование в подкрепа на целта за постигане на баланс между половете, улесняване на общото високо равнище на познания в областта на киберсигурността и допринасяне за устойчивостта на ползвателите и инфраструктурите в целия Съюз в сътрудничество с Мрежата и, когато е целесъобразно, съгласуване със съответните агенции и органи на ЕС, включително ENISA ;
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 6 – буква а
a)  предоставяне на финансова подкрепа за научноизследователската дейност в областта на киберсигурността въз основа на обща многогодишна стратегическа, промишлена, технологична и научноизследователска програма, подлежаща на постоянни оценки и подобрения,
a)  предоставяне на финансова подкрепа за научноизследователската дейност в областта на киберсигурността въз основа на общ многогодишен стратегически, промишлен, технологичен и научноизследователски план, подлежащ на постоянни оценки и подобрения, посочен в член 13;
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 6 – буква б
б)  подкрепа за широкомащабни изследователски и демонстрационни проекти за технологичен капацитет от следващо поколение, свързан с киберсигурността, в сътрудничество с отрасъла и Мрежата,
б)  да подкрепя широкомащабни изследователски и демонстрационни проекти за технологичен капацитет от следващо поколение, свързан с киберсигурността, в сътрудничество с отрасъла, академичната общност, научноизследователските среди, публичния сектор и публичните органи, включително Мрежата и общността;
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 6 – буква б a (нова)
бa)  да гарантира зачитане на основните права и етичното поведение при изследванията в сферата на киберсигурността, финансирани от Експертния център;
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 6 – буква б б (нова)
бб)  да извършва мониторинг на докладите относно слабостите, открити от общността, и да подпомага откриването на слабости и разработването на корекции, поправки и решения и разпространението им;
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 6 – буква б в (нова)
бв)  да наблюдава, в сътрудничество с ENISA, резултатите от научните изследвания по отношение на алгоритмите за самообучение, използвани за злонамерени действия в киберпространството, и да подкрепя прилагането на Директива (ЕС) 2016/1148;
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 6 – буква б г (нова)
бг)  да подпомага научните изследвания в областта на киберпрестъпността;
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 6 – буква б д (нова)
бд)  да подпомага научните изследвания и разработването на продукти и процеси, които могат свободно да бъдат изучавани, споделяни и надграждани, по-конкретно в сферата на проверения и проверяем хардуер и софтуер, в тясно сътрудничество с отрасъла, Мрежата и общността;
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 6 – буква в
в)  подкрепа на научните изследвания и иновациите, насочени към процесите по стандартизация в областта на технологиите за киберсигурност;
в)  подкрепа на научните изследвания и иновациите за формална и неформална стандартизация и сертифициране в областта на технологиите за киберсигурност, чрез осъществяване на връзка със съществуващата дейност и по целесъобразност в тясно сътрудничество с европейските организации за стандартизация, сертифициращите органи и ENISA;
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 6 – буква в a (нова)
вa)  да предоставя специална подкрепа на МСП чрез улесняване на достъпа им до знания и обучения посредством персонализиран достъп до резултатите от научноизследователската и развойната дейност, подкрепена от Експертния център и Мрежата с цел повишаване на конкурентоспособността;
Изменение 184
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 7 – уводна част
7.  да подобрява сътрудничеството между гражданския сектор и сектора, свързан с отбраната, по отношение на технологиите и приложенията с двойна употреба в областта на киберсигурността, като изпълнява следните задачи:
7.  да подобрява сътрудничеството между гражданския сектор и сектора, свързан с отбраната, по отношение на технологиите и приложенията с двойна употреба в областта на киберсигурността, като изпълнява следните задачи, които са ответни и отбранителни технологии, приложения и услуги за киберотбрана:
Изменение 185
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 8 – уводна част
8.  да засили полезните взаимодействия между гражданското и свързаното с отбраната измерение на киберсигурността във връзка с Европейския фонд за отбрана, като изпълнява следните задачи:
8.  да засили полезните взаимодействия между гражданското и свързаното с отбраната измерение на киберсигурността във връзка с Европейския фонд за отбрана, като изпълнява следните задачи, които са ответни и отбранителни технологии, приложения и услуги за киберотбрана:
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 8 – буква б a (нова)
бa)  предоставяне на съдействие и консултации на Комисията относно изпълнението на Регламент (ЕС) 2019/XXX [преработен текст на Регламент (ЕО) № 428/2009, предложен с COM(2016)0616].
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 8 a (нова)
8a.  да допринася за усилията на Съюза за засилване на международното сътрудничество по отношение на киберсигурността чрез:
a)  улесняване на участието на Експертния център в международни конференции и правителствени организации, както и на приноса към международни организации по стандартизация;
б)  сътрудничество с трети държави и международни организации в съответните рамки за международно сътрудничество.
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 5 – заглавие
Инвестиции във и използване на инфраструктури, капацитет, продукти или решения
Инвестиции във и използване на инфраструктури, капацитет, продукти или процеси
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част
1.  Когато Експертният център предоставя финансиране за инфраструктури, капацитет, продукти или решения в съответствие с член 4, параграфи 3 и 4 под формата на безвъзмездни средства или награда, в работния план на Експертния център може да бъдат определени, по-специално:
1.  Когато Експертният център предоставя финансиране за инфраструктури, капацитет, продукти или процеси в съответствие с член 4, параграфи 3 и 4 под формата на обществени поръчки, безвъзмездни средства или награда, в работния план на Експертния център може да бъдат определени по-специално:
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а
a)  правила, уреждащи експлоатацията на инфраструктурата или капацитета, включително, когато е уместно, възлагането на експлоатацията на образувание — доставчик на хостинг, въз основа на критерии, които се определят от Експертния център,
a)  конкретни правила, уреждащи експлоатацията на инфраструктурата или капацитета, включително, когато е уместно, възлагането на експлоатацията на образувание — доставчик на хостинг, въз основа на критерии, които се определят от Експертния център,
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б а (нова)
бa)  конкретни правила относно различните етапи на прилагане;
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1 - буква б б (нова)
бб)  че в резултат на участието на Съюза достъпът е отворен, доколкото е възможно, и затворен, доколкото е необходимо, и е възможно повторно използване,
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2
2.  Експертният център може да отговаря за цялостното изпълнение на съответните съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки, включително обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий, от името на членовете на Мрежата, членовете на експертната общност в сферата на киберсигурността или други трети страни, представляващи ползвателите на свързани с киберсигурността продукти и решения. За тази цел Експертният център може да се подпомага от един или повече национални координационни центрове или членове на експертната общност в сферата на киберсигурността.
2.  Експертният център може да отговаря за цялостното изпълнение на съответните съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки, включително обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий, от името на членовете на Мрежата. За тази цел Експертният център може да се подпомага от един или повече национални координационни центрове, членове на експертната общност в сферата на киберсигурността или съответните европейски цифрови иновационни центрове.
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 6 – параграф -1 (нов)
-1.  Във всяка държава членка се учредява по един единствен национален координационен център.
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4
4.  Предложеният национален координационен център разполага с капацитет да подпомага Експертния център и Мрежата при изпълнението на тяхната мисия, определена в член 3 от настоящия регламент. Той притежава или има пряк достъп до технологичен опит в сферата на киберсигурността и е в състояние ефективно да привлича и да се координира с промишления сектор, публичния сектор и научноизследователската общност.
4.  Предложеният национален координационен център разполага с капацитет да подпомага Експертния център и Мрежата при изпълнението на тяхната мисия, определена в член 3 от настоящия регламент. Той притежава или има пряк достъп до технологичен опит в сферата на киберсигурността и е в състояние ефективно да привлича и да се координира с промишления сектор, публичния сектор, академичната и научноизследователската общност и гражданите. Комисията издава насоки с допълнителни подробности относно процедурата за оценка и с обяснение на прилагането на критериите.
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5
5.  Отношенията между Експертния център и националните координационни центрове се основават на договорно споразумение, подписано между Експертния център и всеки от националните координационни центрове. Споразумението предвижда правилата, уреждащи отношенията и разпределението на задачите между Експертния център и всеки национален координационен център.
5.  Отношенията между Експертния център и националните координационни центрове се основават на стандартно договорно споразумение, подписано между Експертния център и всеки от националните координационни центрове. Споразумението съдържа един и същ набор от хармонизирани общи условия, които посочват правилата, уреждащи отношенията и разпределението на задачите между Експертния център и всеки национален координационен център, и специални условия за съответния национален координационен център.
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 а (нов)
5a.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 45а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на хармонизираните общи условия на договорните споразумения, посочени в параграф 5 от настоящия член, включително техния формат.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а
a)  да подпомагат Експертния център при постигането на неговите цели и по-специално при координирането на експертната общност в сферата на киберсигурността,
a)  да подпомагат Експертния център при постигането на неговите цели и по-специално при създаването и координирането на експертната общност в сферата на киберсигурността,
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б
б)  да улесняват на равнище държави членки участието на отрасъла и другите участници в трансгранични проекти,
б)  да насърчават, поощряват и улесняват на равнище държави членки участието на гражданското общество, отрасъла, по-специално на новосъздадени предприятия и МСП, на академичната и научноизследователската общност, както и на другите участници в трансгранични проекти;
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б a (нова)
бa)  в сътрудничество с други образувания с подобни задачи, които функционират като единно звено за процеси и продукти в областта на киберсигурността с финансиране чрез други програми като InvestEU или Програмата за единния пазар, по-конкретно за МСП;
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в
в)  да допринасят съвместно с Експертния център за установяването и справянето със свързаните с киберсигурността предизвикателства, специфични за всеки промишления сектор,
в)  да допринасят съвместно с Експертния център за установяването на свързаните с киберсигурността предизвикателства, специфични за сектора, и справянето с тях;
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в a (нова)
вa)  да си сътрудничат тясно с националните организации за стандартизация, за да се насърчава внедряването на съществуващите стандарти и да се ангажират всички съответни заинтересовани страни, особено МСП, в създаването на нови стандарти;
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д
д)  да се стремят да установят полезните взаимодействия със съответните дейности на национално и регионално равнище,
д)  да се стремят да установят полезни взаимодействия със съответните дейности на национално, регионално и местно равнище;
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква e a (нова)
еa)  да популяризират и разпространяват обща минимална образователна програма по киберсигурност в сътрудничество със съответните органи в държавите членки;
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква ж
ж)  да популяризират и разпространяват на национално и регионално равнище съответните резултати от работата чрез Мрежата, експертната общност в сферата на киберсигурността и Експертния център;
ж)  да популяризират и разпространяват на национално, регионално или местно равнище съответните резултати от работата чрез Мрежата, експертната общност в сферата на киберсигурността и Експертния център;
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква з
з)  да оценяват исканията за присъединяване към експертната общност в сферата на киберсигурността от образувания, установени в същата държава членка, в която се намира координационният център.
з)  да оценяват исканията за присъединяване към експертната общност в сферата на киберсигурността от образувания и лица, установени в същата държава членка, в която се намира координационният център.
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4
4.  Когато е уместно, националните координационни центрове си сътрудничат чрез Мрежата за изпълнението на задачите, посочени в параграф 1, букви а), б), в), д) и ж).
4.  Когато е уместно, националните координационни центрове си сътрудничат чрез Мрежата и със съответните европейски цифрови иновационни центрове за изпълнението на задачите, посочени в параграф 1.
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
1.  Експертната общност в сферата на киберсигурността допринася за осъществяване на мисията на Експертния център, определена в член 3, и увеличава и разпространява експертния опит в областта на киберсигурността в Съюза.
1.  Експертната общност в сферата на киберсигурността допринася за осъществяване на мисията на Експертния център, определена в член 3, и увеличава, обединява, споделя и разпространява експертния опит в областта на киберсигурността в Съюза и предоставя технически експертен опит.
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
2.  Експертната общност в сферата на киберсигурността се състои от промишлени, академични и нестопански научноизследователски организации и от асоциации, както и от публичноправни субекти и други образувания, занимаващи се с оперативни и технически въпроси. Тя обединява основните заинтересовани страни по отношение на технологичния и промишления потенциал в сферата на киберсигурността в Съюза. В нея участват националните координационни центрове, както и институциите и органите на Съюза със съответен експертен опит.
2.  Експертната общност в сферата на киберсигурността се състои от организации на гражданското общество, промишлени организации от страна на търсенето и предлагането, включително МСП, организации на академичната и научноизследователската общност, асоциации на ползватели, индивидуални експерти, съответни европейски организации за стандартизация и други асоциации, както и от публичноправни субекти и други образувания, занимаващи се с оперативни и технически въпроси в областта на киберсигурността. Тя обединява основните заинтересовани страни по отношение на технологичния, промишления, академичния и научноизследователския, както и социалния потенциал и капацитет в сферата на киберсигурността в Съюза, и в нея участват националните координационни центрове, европейските цифрови иновационни центрове, както и институциите и органите на Съюза със съответен експертен опит, както е посочено в член 10 от настоящия регламент.
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – уводна част
3.  Като членове на експертната общност в сферата на киберсигурността могат да бъдат акредитирани само образувания, които са установени на територията на Съюза . Те демонстрират, че разполагат с експертен опит в сферата на киберсигурността по отношение на поне една от следните области:
3.  Като членове на експертната общност в сферата на киберсигурността могат да бъдат акредитирани само образувания, които са установени, и физически лица, които имат местожителство на територията на Съюза, на държавите от Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ). Кандидатите демонстрират, че могат да предоставят експертен опит в сферата на киберсигурността по отношение на поне една от следните области:
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква а
a)  научни изследвания;
a)  академични или научни изследвания;
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква в a (нова)
вa)  етика;
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква в б (нова)
бв)  официална и техническа стандартизация и спецификации.
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4
4.  Експертният център акредитира като членове на експертната общност в сферата на киберсигурността образувания, учредени в съответствие с националното право, след като националният координационен център на държавата членка, в която е установено образуванието, извърши оценка на това дали то отговаря на критериите, предвидени в параграф 3. Акредитацията няма срок на валидност, но може да бъде отнета от Експертния център по всяко време, ако той или съответният национален координационен център счете, че образуванието не отговаря на критериите, предвидени в параграф 3, или попада в обхвата на съответните разпоредби на член 136 от Регламент XXX [новия Финансов регламент].
4.  Експертният център акредитира като членове на експертната общност в сферата на киберсигурността образувания, учредени в съответствие с националното право, или физически лица, след като националният координационен център на държавата членка, в която е установено образуванието или в която е местожителството на физическото лице, извърши хармонизирана оценка на това дали то отговаря на критериите, предвидени в параграф 3. Акредитацията няма срок на валидност, но може да бъде отнета от Експертния център по всяко време, ако той или съответният национален координационен център счете, че образуванието или физическото лице не отговаря на критериите, предвидени в параграф 3, или попада в обхвата на съответните разпоредби на член 136 от Регламент XXX [новия Финансов регламент]. Националните координационни центрове на държавите членки се стремят да постигнат балансирано представителство на заинтересованите страни в общността, като стимулират активно участието на недостатъчно представени категории, по-специално МСП, и групи лица.
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 a (нов)
4a.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 45а, за да допълни настоящия регламент чрез уточняване на предвидените в параграф 3 от настоящия член критерии за избор на кандидатите и процедурите за оценяване и акредитиране на образувания, които отговарят на критериите, посочени в параграф 4 от настоящия член.
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
(5a)  подкрепят Експертния център чрез докладване и оповестяване на уязвимости, спомагане за смекчаването им и предоставяне на съвети относно начините за намаляване на тези уязвимости, включително чрез сертифициране по схемите, приети в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/XXX [Акт за киберсигурността].
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
1.  Експертният център сътрудничи със съответните институции, органи, служби и агенции на Съюза, включително Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, екипа за незабавно реагиране при компютърни инциденти в институциите и агенциите на ЕС (CERT-EU), Европейската служба за външна дейност, Съвместния изследователски център на Комисията, Изпълнителната агенция за научни изследвания, Изпълнителната агенция за иновации и мрежи, Европейския център за борба с киберпрестъпността към Европол, както и Европейската агенция по отбрана.
1.  За да гарантира съгласуваност и взаимно допълване, Експертният център сътрудничи със съответните институции, органи, служби и агенции на Съюза, включително ENISA, екипа за незабавно реагиране при компютърни инциденти в институциите и агенциите на ЕС (CERT-EU), Европейската служба за външна дейност, Съвместния изследователски център на Комисията, Изпълнителната агенция за научни изследвания, Изпълнителната агенция за иновации и мрежи, съответните европейски цифрови иновационни центрове, Европейския център за борба с киберпрестъпността към Европол, както и Европейската агенция по отбрана, що се отнася до проекти, услуги и компетентности с двойна употреба.
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2
2.  Такова сътрудничество се осъществява в рамките на работни договорености. Тези договорености се предоставят на Комисията за предварително одобрение.
2.  Такова сътрудничество се осъществява в рамките на работни договорености. Тези договорености се приемат от управителния съвет след предварителното одобрение на Комисията.
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
1.  Управителният съвет се състои от по един представител на всяка държава членка и от петима представители на Комисията от името на Съюза.
1.  Управителният съвет се състои от по един представител на всяка държава членка, един представител, определен от Европейския парламент като наблюдател, и четирима представители на Комисията от името на Съюза, като стремежът е да се постигне балансирано представителство на половете сред членовете на управителния съвет и техните заместници.
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3
3.  Членовете на управителния съвет и техните заместници се назначават въз основа на познанията им в областта на технологиите, както и на съответните им умения в областта на управлението, администрацията и бюджетирането. Комисията и държавите членки полагат усилия за ограничаване на текучеството на своите представители в управителния съвет, за да се осигури непрекъснатост на работата му. Комисията и държавите членки се стремят към постигането на балансирано представителство между мъже и жени в управителния съвет.
3.  Членовете на управителния съвет и техните заместници се назначават въз основа на познанията им в областта на киберсигурността, както и на съответните им умения в областта на управлението, администрацията и бюджетирането. Комисията и държавите членки полагат усилия за ограничаване на текучеството на своите представители в управителния съвет, за да се осигури непрекъснатост на работата му. Комисията и държавите членки се стремят към постигането на балансирано представителство между мъже и жени в управителния съвет.
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6
6.  Комисията може да кани наблюдатели, включително представители на съответни органи, служби и агенции на Съюза, които да участват в заседанията на управителния съвет, според необходимостта.
6.  Управителният съвет може да кани наблюдатели, включително представители на съответни органи, служби и агенции на Съюза, и членовете на експертната общност да участват в заседанията на управителния съвет, според необходимостта.
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 7
7.  Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) е постоянен наблюдател в управителния съвет.
7.  ENISA и Промишленият и научен консултативен съвет са постоянни наблюдатели в управителния съвет, като имат консултативна роля без право на глас. Управителният съвет взема предвид становищата на постоянните наблюдатели във възможно най-висока степен.
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква а
a)  приема многогодишен стратегически план, съдържащ изложение на основните приоритети и планираните инициативи на Експертния център, включително оценка на финансовите потребности и на източниците на финансиране;
a)  приема многогодишен стратегически план, съдържащ изложение на основните приоритети и планираните инициативи на Експертния център, включително оценка на финансовите потребности и на източниците на финансиране, като взема предвид съветите, предоставени от ENISA;
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква б
б)  приема работния план, годишния финансов отчет и счетоводния баланс и годишния отчет за дейността на Експертния център въз основа на предложение от изпълнителния директор,
б)  приема работния план, годишния финансов отчет и счетоводния баланс и годишния отчет за дейността на Експертния център въз основа на предложение от изпълнителния директор, като взема предвид съветите, предоставени от ENISA;
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква д
д)  приеме критериите и процедурите за оценяване и акредитиране на образувания като членове на експертната общност в сферата на киберсигурността,
д)  приеме процедурите за оценяване и акредитиране на образувания като членове на Общността,
Изменение 129
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква д а (нова)
да)  приема работните договорености, посочени в член 10, параграф 2,
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква ж a (нова)
жa)  приема правила за прозрачност за Експертния център,
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква и
и)  създава работни групи с членовете на експертната общност в сферата на киберсигурността,
и)  създава работни групи с членовете на Общността, като взема предвид съветите, предоставени от постоянните наблюдатели;
Изменение 132
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква л
л)  популяризира дейността на Експертния център в световен мащаб, за да увеличи неговата привлекателност и да го превърне в организация с високи постижения в областта на киберсигурността от световна величина,
л)  популяризира сътрудничеството на Експертния център с глобални участници,
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква с
с)  приема стратегия за борба с измамите, пропорционална на рисковете от измами, като взема предвид анализа на разходите и ползите от мерките, които трябва да бъдат предприети,
с)  приема стратегия за борба с измамите и с корупцията, пропорционална на рисковете от измами и корупция, като взема предвид анализа на разходите и ползите от мерките, които трябва да бъдат предприети, и също така приема всеобхватни мерки за защита на хората, сигнализиращи за нарушения на правото на Съюза в съответствие с приложимото законодателство на Съюза;
Изменение 134
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква т
т)  приема методика за изчисляване на финансовите вноски от държавите членки,
т)  приема широкообхватно определение за финансовия принос от държавите членки и методика за изчисляване на сумата на доброволни вноски от държавите членки, които може да се считат за финансов принос в съответствие с това определение, като това изчисляване се извършва в края на всяка финансова година;
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1
1.  Управителният съвет избира председател и заместник-председател измежду членовете с право на глас за период от две години. Мандатът на председателя и на заместник-председателя може да бъде удължен еднократно след решение на управителния съвет. Ако обаче по време на мандата им те престанат да бъдат членове на управителния съвет, мандатът изтича автоматично на същата дата. Заместник-председателят замества служебно председателя, ако последният не е в състояние да изпълнява своите задължения. Председателят участва в гласуването.
1.  Управителният съвет избира председател и заместник-председател измежду членовете с право на глас за период от две години, като се стреми да постигне балансирано представителство на половете. Мандатът на председателя и на заместник-председателя може да бъде удължен еднократно след решение на управителния съвет. Ако обаче по време на мандата им те престанат да бъдат членове на управителния съвет, мандатът изтича автоматично на същата дата. Заместник-председателят замества служебно председателя, ако последният не е в състояние да изпълнява своите задължения. Председателят участва в гласуването.
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3
3.  Изпълнителният директор участва в обсъжданията, освен ако управителният съвет не реши друго, но няма право на глас. Управителният съвет може да покани, според конкретния случай, други лица да присъстват на неговите заседания като наблюдатели.
3.  Изпълнителният директор участва в обсъжданията, освен ако управителният съвет не реши друго, но няма право на глас.
Изменение 137
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4
4.  По покана на председателя членове на Промишления и научен консултативен съвет могат да участват в заседанията на управителния съвет без право на глас.
заличава се
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 15
Член 15
заличава се
Правила за гласуване в управителния съвет
1.  Съюзът разполага с 50 % от правата на глас. Правата на глас на Съюза са неделими.
2.  Всяка участваща държава членка разполага с един глас.
3.  Управителният съвет взема своите решения с мнозинство от най-малко 75 % от всички гласове, включително гласовете на членовете, които не присъстват, представляващи най-малко 75 % от общия размер на финансовите вноски за Експертния център. Финансовата вноска ще се изчислява въз основа на прогнозните разходи, предложени от държавите членки, посочени в член 17, параграф 2, буква в), и въз основа на доклада за стойността на вноските от участващите държави членки, посочен в член 22, параграф 5.
4.  Права на глас притежават единствено представителите на Комисията и представителите на участващите държави членки.
5.  Председателят участва в гласуването.
Изменение 139
Предложение за регламент
Член 15 a (нов)
Член 15а
Правила за гласуване в управителния съвет
1.  Решенията, които са предмет на гласуване, може да се отнасят до:
a)  управлението и организацията на Експертния център и Мрежата;
б)  разпределението на бюджета за Експертния център и Мрежата;
в)  съвместни действия на няколко държави членки, евентуално допълнени, след решение, с бюджет на Съюза, разпределен в съответствие с буква б).
2.  Управителният съвет приема решения на основата на най-малко 75% от гласовете на всички членове. Правата на глас на Съюза се представляват от Комисията и са неделими.
3.  За решения по параграф 1, буква а) всяка държава членка се представлява и има еднакви права на глас. За останалите налични гласувания до 100% Съюзът следва да има най-малко 50% от правата на глас, които съответстват на неговото финансово участие.
4.  За решения, попадащи в обхвата на параграф 1, буква б) или буква в), или на всяко друго решение, което не попада в никоя друга категория от параграф 1, Съюзът притежава най-малко 50% от правата на глас, които съответстват на неговото финансово участие. Само допринасящите държави членки имат правa на глас, като те съответстват на финансовото им участие.
5.  Ако председателят е избран измежду представителите на държавите членки, председателят участва в гласуването в качеството на представител на своята държава членка.
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3
3.  Управителният съвет назначава изпълнителния директор от списък с кандидати, предложени от Комисията, след открита и прозрачна процедура за подбор.
3.  Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет от списък с кандидати, предложени от Комисията, включително кандидати, предложени от държавите членки с цел постигане на балансирано представителство на половете, след провеждане на открита, прозрачна и недискриминационна процедура за подбор.
Изменение 141
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5
5.  Мандатът на изпълнителния директор е четири години. Към края на този период Комисията извършва оценка, която взема предвид оценката на работата на изпълнителния директор и бъдещите цели и предизвикателства пред Експертния център.
5.  Мандатът на изпълнителния директор е пет години. Към края на този период Комисията извършва оценка, която взема предвид оценката на работата на изпълнителния директор и бъдещите цели и предизвикателства пред Експертния център.
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6
6.  По предложение на Комисията, което взема предвид оценката, посочена в параграф 5, управителният съвет може еднократно да удължи мандата на изпълнителния директор с не повече от четири години.
6.  По предложение на Комисията, което взема предвид оценката, посочена в параграф 5, управителният съвет може еднократно да удължи мандата на изпълнителния директор с не повече от пет години.
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 8
8.  Изпълнителният директор се отстранява от длъжност единствено с решение на управителния съвет по предложение на Комисията.
8.  Изпълнителният директор се отстранява от длъжност единствено с решение на управителния съвет по предложение на неговите членове или по предложение на Комисията.
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква в
в)  след консултации с управителния съвет и Комисията, изготвя и внася за приемане от управителния съвет проекта на многогодишен стратегически план и проекта на годишен работен план на Експертния център, включително обхвата на поканите за представяне на предложения, поканите за изразяване на интерес и поканите за участие в търг, които са необходими за изпълнението на работния план, и съответните прогнози за размера на разходите, предложени от държавите членки и Комисията,
в)  след консултации с управителния съвет, Промишления и научен консултативен съвет, ENISA и Комисията, изготвя и внася за приемане от управителния съвет проекта на многогодишен стратегически план и проекта на годишен работен план на Експертния център, включително обхвата на поканите за представяне на предложения, поканите за изразяване на интерес и поканите за участие в търг, които са необходими за изпълнението на работния план, и съответните прогнози за размера на разходите, предложени от държавите членки и Комисията,
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква з
з)  изготвя план за действие за съобразяване със заключенията от оценки за изминал период и докладва за напредъка на всеки две години пред Комисията,
з)  изготвя план за действие за съобразяване със заключенията от оценки за изминал период и докладва за напредъка на всеки две години пред Комисията и пред Европейския парламент;
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква л
л)  одобрява списъка от действия, избрани за финансиране въз основа на класация, която е изготвена от комисия от независими експерти,
л)  след консултация с Промишления и научен консултативен съвет и ENISA одобрява списъка от действия, избрани за финансиране въз основа на класация, която е изготвена от комисия от независими експерти;
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква т
т)  изготвя план за последващи действия във връзка със заключенията от вътрешните или външните одитни доклади, както и от разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и представя доклади за напредъка два пъти годишно на Комисията и редовно на управителния съвет,
т)  изготвя план за последващи действия във връзка със заключенията от вътрешните или външните одитни доклади, както и от разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и представя доклади за напредъка два пъти годишно на Комисията и на Европейския парламент и редовно на управителния съвет,
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква x
х)  осигурява ефективна комуникация с институциите на Съюза,
х)  осигурява ефективна комуникация с институциите на Съюза и докладва при поискване на Европейския парламент и на Съвета;
Изменение 149
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1
1.  Промишленият и научен консултативен съвет е съставен от най-много шестнадесет членове. Членовете се назначават от управителния съвет измежду представителите на образуванията от експертната общност в сферата на киберсигурността.
1.  Промишленият и научен консултативен съвет е съставен от най-много 25 членове. Членовете се назначават от управителния съвет измежду представителите на образуванията от общността или нейните отделни членове. Допустими са само представители на образувания, които не са контролирани от трета държава или от образувание на трета държава, с изключение на държави от ЕИП и ЕАСТ. Назначението се извършва в съответствие с открита, прозрачна и недискриминационна процедура. По отношение на състава на съвета се цели постигането на баланс между половете и на балансирано представителство на заинтересованите групи от промишлеността, академичната общност и гражданското общество.
Изменение 150
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2
2.  Членовете на Промишления и научен консултативен съвет притежават експертен опит по отношение на научните изследвания, промишлените разработки, професионалните услуги, свързани с киберсигурността, или по отношение на тяхното внедряване. Изискванията за такъв експертен опит се определят допълнително от управителния съвет.
2.  Членовете на Промишления и научен консултативен съвет притежават експертен опит по отношение на научните изследвания, промишлените разработки, предлагането, прилагането или внедряването на професионални услуги или продукти, свързани с киберсигурността. Изискванията за такъв експертен опит се определят допълнително от управителния съвет.
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 5
5.  Представителите на Комисията и на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност могат да участват в работата на Промишления и научен консултативен съвет и да я подпомагат.
5.  Представителите на Комисията и на ENISA са поканени да участват в работата на Промишления и научен консултативен съвет и да я подпомагат. Съветът може да покани допълнителни представители от общността в качеството на наблюдатели, съветници или експерти, според случая, за всеки отделен случай.
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1
1.  Промишленият и научен консултативен съвет заседава най-малко два пъти годишно.
1.  Промишленият и научен консултативен съвет заседава най-малко три пъти годишно.
Изменение 153
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2
2.  Промишленият и научен консултативен съвет може да консултира управителния съвет относно създаването на работни групи по конкретни въпроси, свързани с работата на Експертния център, като при необходимост общата координация се осъществява от един или повече членове на Промишления и научен консултативен съвет.
2.  Промишленият и научен консултативен съвет представя на управителния съвет предложения относно създаването на работни групи по конкретни въпроси, свързани с работата на Експертния център, когато тези въпроси попадат в обхвата на задачите и областите на компетентност, посочени в член 20, като при необходимост общата координация се осъществява от един или повече членове на Промишления и научен консултативен съвет.
Изменение 154
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – уводна част
Промишленият и научен консултативен съвет консултира Експертния център по отношение на изпълнението на неговите дейности и:
Промишленият и научен консултативен съвет редовно предоставя становища на Експертния център по отношение на изпълнението на неговите дейности и:
Изменение 155
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – точка 1
(1)  предоставя на изпълнителния директор и на управителния съвет стратегически съвети и принос за изготвянето на работния план и многогодишния стратегически план в сроковете, определени от управителния съвет;
(1)  предоставя на изпълнителния директор и на управителния съвет стратегически съвети и принос за внедряването от страна на Експертния център, неговата ориентация и функционирането му, доколкото това се отнася до промишлеността и научните изследвания, и за изготвянето на работния план и на многогодишния стратегически план в сроковете, определени от управителния съвет;
Изменение 156
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
(1a)  предоставя съвети на управителния съвет относно създаването на работни групи по специфични въпроси, свързани с работата на Експертния център;
Изменение 157
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – точка 3
(3)  насърчава предоставянето и събира обратна информация относно работния план и многогодишния стратегически план на Експертния център.
(3)  насърчава предоставянето и събира обратна информация относно работния план и многогодишния стратегически план на Експертния център и предоставя становища на управителния съвет относно това как да се подобрят стратегическата ориентация и функционирането на Експертния център.
Изменение 158
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква а
a)  1 981 668 000 евро от програмата „Цифрова Европа“, включително до 23 746 000 евро за административни разходи,
a)  1 780 954 875 EUR по цени от 2018 г. (1 998 696 000 EUR по текущи цени) от програмата „Цифрова Европа“, включително до 21 385 465 EUR по цени от 2018 г. ( 23 746 000 EUR по текущи цени) за административни разходи;
Изменение 159
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква б a (нова)
бa)  сума от Европейския фонд за отбрана за дейности на Експертния център, свързани с отбраната, включително всички съответни административни разходи като тези, които Експертният център може да направи, докато действа като ръководител на проекти по отношение на дейности по Европейския фонд за отбрана.
Изменение 160
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2
2.  Максималната финансова вноска от Съюза се плаща от бюджетните кредити в общия бюджет на Съюза, определени за осъществяване на [програмата „Цифрова Европа“] и на специалната програма за изпълнение на „Хоризонт Европа“, създадена с Решение XXX.
2.  Максималната финансова вноска от Съюза се плаща от бюджетните кредити в общия бюджет на Съюза, определени за осъществяване на [програмата „Цифрова Европа“], на специалната програма за изпълнение на „Хоризонт Европа“, създадена с Решение XXX, и на Европейския фонд за отбрана и други програми и проекти, които попадат в обхвата на Експертния център или Мрежата.
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4
4.  Финансовата вноска от Съюза не покрива задачите, посочени в член 4, параграф 8, буква б).
4.  Финансовата вноска от Съюза от програмите „Цифрова Европа“ и „Хоризонт Европа“ не покрива задачите, посочени в член 4, параграф 8, буква б). Тези задачи могат да бъдат покрити чрез финансов принос от Европейския фонд за отбрана.
Изменение 162
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4
4.  Комисията може да прекрати, пропорционално да намали или да преустанови финансовата вноска на Съюза в Експертния център, ако участващите държави членки не изплащат вноските, посочени в параграф 1 от настоящия член, или ги изплащат частично или със закъснение.
4.  Комисията може да прекрати, пропорционално да намали или да преустанови финансовата вноска на Съюза в Експертния център, ако участващите държави членки не изплащат вноските, посочени в параграф 1 от настоящия член, или ги изплащат частично. Прекратяването, намаляването или преустановяването от страна на Комисията на финансовия принос на Съюза следва да бъде пропорционално по отношение на сумата и на времето спрямо прекратяването, намаляването или преустановяването на финансовия принос на държавите членки.
Изменение 163
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – буква а
a)  финансовите вноски на участващите държави членки за покриване на административните разходи,
a)  финансовите вноски на Съюза и на участващите държави членки за покриване на административните разходи,
Изменение 164
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – буква б
б)  финансовите вноски на участващите държави членки за покриване на оперативните разходи,
б)  финансовите вноски на Съюза и на участващите държави членки за покриване на оперативните разходи;
Изменение 165
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 8а (нов)
8a.  Експертният център работи в тясно сътрудничество с други институции, агенции и органи на Съюза с цел постигане на полезни взаимодействия и когато е целесъобразно – намаляване на административните разходи.
Изменение 166
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1
1.  Експертният център взема подходящи мерки, за да гарантира, че при изпълнението на финансираните съгласно настоящия регламент дейности финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измами, корупция и всякакви други незаконни действия, чрез ефективни проверки, а ако се открият нередности — чрез събиране на недължимо платените суми, и ако е целесъобразно — посредством ефективни, пропорционални и възпиращи административни санкции.
1.  Експертният център взема подходящи мерки, за да гарантира, че при изпълнението на финансираните съгласно настоящия регламент дейности финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измами, корупция и всякакви други незаконни действия, чрез редовни и ефективни проверки, а ако се открият нередности — чрез събиране на недължимо платените суми, и ако е целесъобразно — посредством ефективни, пропорционални и възпиращи административни санкции.
Изменение 167
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 7
7.  Персоналът на Експертния център се състои от временно наети служители и договорно наети служители.
7.  Експертният център се стреми към постигане на балансирано представителство на половете сред своите служители. Персоналът се състои от временно наети служители и договорно наети служители.
Изменение 168
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – буква в a (нова)
вa)   Член 22 [Собственост върху резултатите], член 23 [Собственост върху резултатите] и член 30 [Прилагане на правилата относно класифицираната информация] от Регламент (ЕС) 2019/ХХХ [Европейския фонд за отбрана] се прилага по отношение на участието във всички свързани с отбраната дейности на Експертния център, когато това е предвидено в работния план. Предоставянето на неизключителни лицензи може да бъде ограничено до трети страни, които са установени или за които се счита, че са установени в държави членки и се контролират от държави членки и/или граждани на държави членки.
Изменение 169
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1
1.  Експертният център извършва дейността си при висока степен на прозрачност.
1.  Експертният център извършва дейността си при най-висока степен на прозрачност.
Изменение 170
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2
2.  Експертният център гарантира, че на обществеността и на заинтересованите страни се предоставя целесъобразна, обективна, достоверна и леснодостъпна информация, по-специално по отношение на резултатите от неговата дейност. Освен това той оповестява публично декларациите за интереси, направени в съответствие с член 41.
2.  Експертният център гарантира, че на обществеността и на заинтересованите страни се предоставя своевременно изчерпателна, целесъобразна, обективна, достоверна и леснодостъпна информация, по-специално по отношение на резултатите от работата на Експертния център, на Мрежата, на Промишления и научен консултативен съвет и на Общността. Освен това той оповестява публично декларациите за интереси, направени в съответствие с член 42.
Изменение 171
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 3
3.  Оценката, посочена в параграф 2, включва и оценка на резултатите, постигнати от Експертния център, като се вземат предвид неговите цели, мандат и задачи. Ако Комисията счете, че продължаването на съществуването на Експертния център е обосновано по отношение на поставените му цели, мандат и задачи, тя може да предложи удължаване на мандата на Експертния център, установен в член 46.
3.  Оценката, посочена в параграф 2, включва и оценка на резултатите, постигнати от Експертния център, като се вземат предвид неговите цели, мандат и задачи, ефективност и ефикасност. Ако Комисията счете, че продължаването на съществуването на Експертния център е обосновано по отношение на поставените му цели, мандат и задачи, тя може да предложи удължаване на мандата на Експертния център, установен в член 46.
Изменение 172
Предложение за регламент
Член 38 а (нов)
Член 38a
Правосубектност на Експертния център
1.  Експертният център има правосубектност.
2.  Във всяка от държавите членки Експертният център притежава най-широката правоспособност, която се предоставя на юридическите лица съгласно законодателството на тази държава членка. Той може, по-специално, да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и може да бъде страна в съдебни производства.
Изменение 173
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1
Управителният съвет на Експертния център приема правила за недопускане и управление на конфликти на интереси по отношение на неговите членове, органи и персонал. В тези правила се предвиждат разпоредби за избягване на конфликт на интереси по отношение на представителите на членовете, участващи в управителния съвет и в Промишления и научен консултативен съвет, в съответствие с Регламент XXX [новия Финансов регламент].
Управителният съвет на Експертния център приема правила за недопускане, установяване и разрешаване на конфликти на интереси по отношение на своите членове, органи и персонал, включително изпълнителния директор, на управителния съвет, както и на Промишления и научен консултативен съвет и на Общността.
Изменение 174
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 a (нов)
Държавите членки гарантират предотвратяване, идентифициране и разрешаване на конфликти на интереси по отношение на националните координационни центрове.
Изменение 175
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 б (нов)
Правилата по параграф 1 са в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.
Изменение 176
Предложение за регламент
Член 44 – заглавие
Подпомагане от приемащата държава членка
Седалище и подпомагане от приемащата държава членка
Изменение 177
Предложение за регламент
Член 44 – параграф -1 (нов)
Седалището на Експертния център се определя чрез процедура на демократична отчетност, като се използват прозрачни критерии и се действа в съответствие с правото на Съюза.
Изменение 178
Предложение за регламент
Член 44 – параграф -1 a (нов)
Приемащата държава членка предоставя най-добрите възможни условия за гарантиране на правилното функциониране на Експертния център, включително едно седалище, и други условия, като достъп до подходяща образователна инфраструктура за децата на служителите, подходящ достъп до пазара на труда, социално осигуряване и медицински услуги както за децата, така и за партньорите.
Изменение 179
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1
Може да се сключи административно споразумение между Експертния център и държавата членка [Белгия], в която се намира седалището му, относно привилегиите и имунитетите, както и относно друга подкрепа, която тази държава членка предоставя на Експертния център.
Сключва се административно споразумение между Експертния център и приемащата държава членка, в която се намира седалището му, относно привилегиите и имунитетите, както и относно друга подкрепа, която тази държава членка предоставя на Експертния център.
Изменение 180
Предложение за регламент
Член 45 а (нов)
Член 45a
Упражняване на делегирането
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 5а и член 8, параграф 4б, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент].
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 5а и член 8, параграф 4б, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Прекратяването поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.
6.  Делегиран акт, приет в съответствие с член 6, параграф 5а и член 8, параграф 4б, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът е представил възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0084/2019).

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност