Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0328(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0084/2019

Předložené texty :

A8-0084/2019

Rozpravy :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 19.1
CRE 13/03/2019 - 19.1
Vysvětlení hlasování
PV 17/04/2019 - 16.12

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0189
P8_TA(2019)0419

Přijaté texty
PDF 334kWORD 93k
Středa, 13. března 2019 - Štrasburk
Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center ***I
P8_TA(2019)0189A8-0084/2019

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 13. března 2019 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  Naše každodenní životy a ekonomiky se stávají závislejší na digitálních technologiích a občané jsou čím dál více vystaveni závažným kybernetickým incidentům. Budoucí bezpečnost závisí mimo jiné na zlepšování technických a průmyslových schopností chránit Unii před kybernetickými hrozbami, jelikož o bezpečné digitální systémy se opírá jak civilní infrastruktura, tak i vojenské schopnosti.
(1)  Více než 80 % obyvatelstva Unie je připojeno k internetu a naše každodenní životy a ekonomiky se stávají čím dál závislejší na digitálních technologiích a občané jsou čím dál více vystaveni závažným kybernetickým incidentům. Budoucí bezpečnost závisí mimo jiné na zlepšení celkové odolnosti, zlepšování technických a průmyslových schopností chránit Unii před neustále se vyvíjejícími kybernetickými hrozbami, jelikož o bezpečné digitální systémy se opírá jak infrastruktura, tak i schopnosti v oblasti bezpečnosti. Takové bezpečnosti lze dosáhnout zvýšením povědomí o hrozbách v oblasti kybernetické bezpečnosti, rozvojem kompetencí, kapacit a schopností v celé Unii, důsledným zohledněním souhry hardwarové a softwarové infrastruktury, sítí, produktů a postupů a společenských a etických důsledků a obav.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)   Kyberkriminalita přestavuje pro Unii, její občany a hospodářství rychle rostoucí hrozbu. V roce 2017 se 80 % evropských podniků setkalo s alespoň jedním kybernetickým incidentem. Kybernetický úrok „Wannacry“ zasáhl v květnu 2017 více než 150 zemí a 230 000 informačních systémů a měl závažné dopady na kritické infrastruktury, jako jsou nemocnice. Z toho vyplývá, že je nutné, aby byly v Unii přijaty co nejpřísnější normy a ucelená řešení kybernetické bezpečnosti zahrnující lidské zdroje, produkty, postupy a technologie, aby Unie v této oblasti zaujala vedoucí postavení a aby byla zajištěna digitální autonomie.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  V září 2017 hlavy států a předsedové vlád vyzvali na Tallinnském summitu k digitální problematice, že je třeba z Unie „do roku 2025 učinit vedoucí sílu v oblasti kybernetické bezpečnosti, abychom zajistili důvěru, jistotu a ochranu našich občanů, spotřebitelů a podniků online a umožnili svobodný internet respektující právo.“
(4)  V září 2017 hlavy států a předsedové vlád vyzvali na Tallinnském summitu k digitální problematice, že je třeba z Unie do roku 2025 učinit vedoucí sílu v oblasti kybernetické bezpečnosti, abychom zajistili důvěru, jistotu a ochranu našich občanů, spotřebitelů a podniků online a umožnili svobodný a bezpečnější internet respektující právo, a prohlásili, že „budou více využívat řešení s otevřeným zdrojovým kódem nebo otevřených standardů při (opětovném) budování systémů a řešení v oblasti IKT (mj. s cílem bránit proprietárnímu uzamčení), včetně těch, které byly vytvořeny nebo jsou podporovány prostřednictvím programů EU v oblasti interoperability a standardizace, jako je ISA2.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost (dále jen „kompetenční centrum“) by mělo pomáhat zvyšovat odolnost a spolehlivost infrastruktury síťových a informačních systémů, včetně internetu a další kritické infrastruktury důležité pro fungování společnosti, jako jsou dopravní sítě, zdravotnické systémy a bankovnictví.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)
(4b)  Kompetenční centrum a jeho činnost by měly zohledňovat provádění nařízení (EU) 2019/XXX [přepracované znění nařízení (ES) č. 428/2009 v souladu s návrhem COM(2016)0616]1a.
__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (Úř. věst. L ..., ..., s. ...).
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Vážná narušení sítí a informačních systémů mohou mít dopady na jednotlivé členské státy i na Unii jako celek. Bezpečnost sítí a informačních systémů je proto základním předpokladem pro hladké fungování vnitřního trhu. V současnosti je Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti závislá na neevropských dodavatelích. Strategickým zájmem Unie je však zajistit, aby si udržela a rozvíjela důležité technické kapacity v oblasti kybernetické bezpečnosti, aby mohla zajistit bezpečnost svého jednotného digitálního trhu a zejména chránit kritické sítě a informační systémy a poskytovat klíčové služby v oblasti kybernetické bezpečnosti.
(5)  Vážná narušení sítí a informačních systémů mohou mít dopady na jednotlivé členské státy i na Unii jako celek. Nejvyšší úroveň bezpečnosti sítí a informačních systémů v celé Unii má proto zásadní význam pro společnost i hospodářství. V současnosti je Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti závislá na neevropských dodavatelích. Strategickým zájmem Unie je však zajistit, aby si udržela a rozvíjela důležité technické kapacity a schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, aby zajistila ochranu údajů a kritických sítí a informačních systémů evropských občanů a podniků, včetně kritických infrastruktur důležitých pro fungování společnosti, jako jsou dopravní sítě, zdravotnické systémy a bankovnictví, a digitálního jednotného trhu, a poskytovat klíčové služby v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  Unie disponuje bohatými odbornými znalostmi a zkušenostmi, pokud jde o výzkum, technologie a průmyslový vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale úsilí průmyslových a výzkumných komunit je roztříštěné, nedostatečně propojené a chybí mu společný cíl, čímž je omezena konkurenceschopnost v této oblasti. Je třeba toto úsilí a odborné znalosti sdílet, propojit a používat účinným způsobem, aby se podpořily a doplnily stávající výzkumné, technické a průmyslové kapacity na unijní i vnitrostátní úrovni.
(6)  Unie disponuje bohatými odbornými znalostmi a zkušenostmi, pokud jde o výzkum, technologie a průmyslový vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale úsilí průmyslových a výzkumných komunit je roztříštěné, nedostatečně propojené a chybí mu společný cíl, čímž je omezena konkurenceschopnost a účinná ochrana kritických dat, sítí a systémů v této oblasti. Je třeba toto úsilí a odborné znalosti sdílet, propojit a používat účinným způsobem, aby se podpořily a doplnily stávající výzkumné, technické a průmyslové kapacity a dovednosti na unijní i vnitrostátní úrovni. Zatímco odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT) se potýká s významnými problémy, například pokud jde o uspokojení poptávky po kvalifikovaných pracovnících, může využít přínosů plynoucích z toho, že zastupuje rozmanitost společnosti jako takové a může dosáhnout vyváženého zastoupení žen a mužů, etnické rozmanitosti a nediskriminace vůči osobám se zdravotním postižením, ale i usnadnit přístup ke znalostem a odborné přípravě pro budoucí odborníky v oblasti kybernetické bezpečnosti, včetně jejich vzdělávání v neformálním kontextu, například v projektech svobodného a otevřeného softwaru, projektech v oblasti občanských technologií, v začínajících podnicích a mikropodnicích.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)   Malé a střední podniky jsou v evropském odvětví kybernetické bezpečnosti zásadně důležitými aktéry, kteří mohou vzhledem ke své pohotovosti poskytovat špičková řešení. Malé a střední podniky, které se nezaměřují na kybernetickou bezpečnost, však také bývají citlivější vůči kybernetickým incidentům, neboť k zavedení účinných řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti jsou zapotřebí značné investice i znalosti. Proto je nezbytné, aby kompetenční centrum a síť kompetencí pro kybernetickou bezpečnost (dále jen „kompetenční centrum“) poskytovaly malým a středním podnikům zvláštní podporu tím, že jim usnadní přístup ke znalostem a odborné přípravě, aby jim umožnily dostatečně se zabezpečit, a těm podnikům, které se specializují na kybernetickou bezpečnost, umožnily podílet se na vedoucím postavení Unie v tomto odvětví.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)
(6b)  Odborné znalosti přesahují rámec průmyslového a výzkumného prostředí. Nekomerční projekty a projekty v předobchodní fázi označované jako „projekty zaměřené na občanské technologie“ využívají otevřené standardy, veřejně přístupná data a svobodný a otevřený software v zájmu společnosti a pro dobro veřejnosti. Přispívají k odolnosti, informovanosti a k rozvoji dovedností v otázkách kybernetické bezpečnosti a hrají důležitou úlohu při budování kapacit pro průmysl a výzkum v tomto odvětví.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 c (nový)
(6c)  Pojmem „zúčastněné strany“ se v kontextu tohoto nařízení rozumí mimo jiné dané odvětví, veřejné subjekty a další subjekty zabývající se provozními a technickými záležitostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale i občanská společnost, mj. odborové svazy, sdružení spotřebitelů, komunita pro svobodný a otevřený software a akademická a výzkumná obec.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Kompetenční centrum by mělo být hlavním nástrojem Unie pro spojení investic do výzkumu, technologií a průmyslového vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti a pro realizaci relevantních projektů a iniciativ společně se sítí kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. Mělo by poskytnout finanční podporu související s kybernetickou bezpečností z programů Horizont Evropa a Digitální Evropa a mělo by být otevřené Evropskému fondu pro regionální rozvoj a případně dalším programům. Takový přístup by měl přispět k vytvoření synergií a ke koordinaci finanční podpory související s výzkumem, inovacemi, technologiemi a průmyslovým vývojem v oblasti kybernetické bezpečnosti a zamezit zdvojování.
(8)  Kompetenční centrum by mělo být hlavním nástrojem Unie pro spojení investic do výzkumu, technologií a průmyslového vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti a pro realizaci relevantních projektů a iniciativ společně se sítí kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. Mělo by poskytnout finanční podporu související s kybernetickou bezpečností z programů Horizont Evropa a Digitální Evropa, ale i z Evropského obranného fondu v případě akcí a administrativních nákladů spojených s obranou, a mělo by být otevřené Evropskému fondu pro regionální rozvoj a případně dalším programům. Takový přístup by měl přispět k vytvoření synergií a ke koordinaci finanční podpory související s iniciativami Unie na poli výzkumu a vývoje, inovací, technologií a průmyslového vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti a měl by zamezit zdvojování.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)  Zásada „bezpečnosti již od fáze návrhu“ stanovená ve společném sdělení Komise ze dne 13. září 2017 s názvem „Odolnost, odrazování a obrana: budování silné kybernetické bezpečnosti pro EU“ zahrnuje nejnovější metody pro zvýšení bezpečnosti ve všech fázích životního cyklu produktu nebo služby, počínaje metodami pro zabezpečení návrhu a vývoje, omezení možností útoku a zavedení dostatečných bezpečnostních zkoušek a auditů bezpečnosti. Po dobu trvání provozu a údržby musejí výrobci a poskytovatelé neprodleně nabídnout aktualizace odstraňující nová zranitelná místa a hrozby, a to během odhadované životnosti produktu i po jejím uplynutí. Toho lze rovněž dosáhnout tak, že se umožní vytváření a poskytování těchto aktualizací třetím stranám. Poskytování aktualizací je zvlášť důležité v případě běžně používaných infrastruktur, produktů a postupů.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 b (nový)
(8b)   Unie a její členské státy by měly s ohledem na rozsah úkolů na poli kybernetické bezpečnosti a na prostředky, které jsou investovány do kapacit a schopností souvisejících s kybernetickou bezpečností v jiných částech světa, zvýšit finanční podporu výzkumu a vývoje v této oblasti a zintenzivnit zavádění jejich výsledků do praxe. V zájmu dosažení úspor z rozsahu a srovnatelné úrovně ochrany v celé Unii by členské státy měly v relevantních případech vložit úsilí do evropského rámce tak, že budou investovat prostřednictvím mechanismu kompetenčního centra.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 c (nový)
(8c)  Kompetenční centrum a komunita kompetencí pro kybernetickou bezpečnost by měly v zájmu posílení konkurenceschopnosti Unie a zajištění nejpřísnějších mezinárodních norem kybernetické bezpečnosti usilovat o výměnu produktů a postupů, standardů a technických norem v oblasti kybernetické bezpečnosti s mezinárodním společenstvím. Technické normy zahrnují vytváření referenčních implementací, které jsou publikovány na základě svobodných a otevřených licencí. Bezpečné projektování zejména referenčních implementací má zásadní význam pro celkovou spolehlivost a odolnost běžně používané infrastruktury sítí a informačních systémů, jako je internet, a kritických infrastruktur.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  Vzhledem k tomu, že cílů této iniciativy lze nejlépe dosáhnout, pokud se jí zúčastní všechny členské státy nebo co možná nejvíce členských států, a rovněž jako motivace k účasti pro členské státy by hlasovací práva měly držet pouze členské státy, jež finančně přispívají na správní a provozní náklady kompetenčního centra.
(9)  Vzhledem k tomu, že cílů této iniciativy lze nejlépe dosáhnout, pokud k ní přispějí všechny členské státy nebo co možná nejvíce členských států, a rovněž jako motivace k účasti pro členské státy by hlasovací práva měly držet pouze členské státy, jež finančně přispívají na správní a provozní náklady kompetenčního centra.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)  Národní koordinační centra by měla být vybrána členskými státy. Kromě nezbytné správní kapacity by centra měla disponovat odbornými technickými znalostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo k nim mít přímý přístup, zejména v odvětvích, jako jsou kryptografie, bezpečnostní služby IKT, detekce narušení, bezpečnost systémů, bezpečnost sítí, bezpečnost softwaru a aplikací nebo lidské a společenské aspekty bezpečnosti a soukromí. Rovněž by měla mít kapacitu k efektivní práci a koordinaci s průmyslem, veřejným sektorem, včetně orgánů určených podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/114823, a výzkumnou komunitou.
(12)  Národní koordinační centra by měla být vybrána členskými státy. Kromě nezbytné správní kapacity by centra měla disponovat odbornými technickými znalostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo k nim mít přímý přístup, zejména v odvětvích, jako jsou kryptografie, bezpečnostní služby IKT, detekce narušení, bezpečnost systémů, bezpečnost sítí, bezpečnost softwaru a aplikací nebo lidské, etické, společenské a environmentální aspekty bezpečnosti a soukromí. Rovněž by měla mít kapacitu k efektivní práci a koordinaci s průmyslem, veřejným sektorem, včetně orgánů určených podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/114823, a výzkumnou komunitou v zájmu navázání průběžného dialogu veřejného a soukromého sektoru o kybernetické bezpečnosti. Kromě toho by měla být pomocí vhodných komunikačních prostředků zvýšena informovanost široké veřejnosti o kybernetické bezpečnosti.
__________________
__________________
23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1).
23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1).
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)  Nově vznikající technologie, jako jsou umělá inteligence, internet věcí, vysoce výkonná výpočetní technika (HPC) a kvantová výpočetní technika, technologie blockchain nebo koncepty typu bezpečné digitální identity, představují pro kybernetickou bezpečnost nové výzvy a zároveň i řešení. Posuzování a ověřování spolehlivosti stávajících nebo budoucích systému IKT bude vyžadovat testování bezpečnostních řešení v souvislosti s útoky prováděnými prostřednictvím výkonné a kvantové počítačové techniky. Kompetenční centrum, síť a komunita kompetencí pro kybernetickou bezpečnost by měly pomáhat s vývojem a šířením nejnovějších řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zároveň by kompetenční centrum a síť měly sloužit vývojářům a provozovatelům v kritických odvětvích, jako jsou doprava, energetika, zdravotnictví, finančnictví, státní správa, telekomunikace, výroba, obrana a vesmír, a pomáhat jim s řešením výzev v oblasti kybernetické bezpečnosti.
(14)  Nově vznikající technologie, jako jsou umělá inteligence, internet věcí, vysoce výkonná výpočetní technika (HPC) a kvantová výpočetní technika, jakož i koncepty typu bezpečné digitální identity, představují pro kybernetickou bezpečnost nové výzvy a zároveň nabízejí i produkty a postupy. Posuzování a ověřování spolehlivosti stávajících nebo budoucích systému IKT bude vyžadovat testování bezpečnostních produktů a postupů v souvislosti s útoky prováděnými prostřednictvím výkonné a kvantové počítačové techniky. Kompetenční centrum, síť, evropská centra pro digitální inovace a komunita kompetencí pro kybernetickou bezpečnost by měly pomáhat s vývojem a šířením nejnovějších produktů a postupů v oblasti kybernetické bezpečnosti, včetně dvojího užití, zejména těch, které pomáhají organizacím při neustálém budování kapacit a posilování odolnosti a řádné správy. Kompetenční centrum a síť by měly podporovat celý inovační cyklus a přispívat k překonání inovační propasti v oblasti technologií a služeb kybernetické bezpečnosti. Zároveň by kompetenční centrum, síť a komunita měly sloužit vývojářům a provozovatelům v kritických odvětvích, jako jsou doprava, energetika, zdravotnictví, finančnictví, státní správa, telekomunikace, výroba, obrana a vesmír, pomáhat jim s řešením výzev v oblasti kybernetické bezpečnosti a zkoumat, čím jsou motivovány útoky na integritu sítí a informačních systémů, například zda jde o trestnou činnost, průmyslovou špionáž, pomluvy či dezinformace.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)   Vzhledem k rychle se měnící povaze kybernetických hrozeb a kybernetické bezpečnosti musí být Unie schopna se rychle a neustále přizpůsobovat novému vývoji v této oblasti. Kompetenční centrum, síť odborné způsobilosti a komunita kompetencí pro kybernetickou bezpečnost by proto měly být dostatečně flexibilní, aby mohly zajistit potřebnou schopnost reakce. Měly by usnadňovat zavádění řešení, která pomohou subjektům neustále budovat své kapacity k posílení vlastní odolnosti i odolnosti Unie.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 b (nový)
(14b)   Cílem kompetenčního centra by mělo být zajistit vedoucí postavení Unie a její odborné znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, a tím zabezpečit nejvyšší bezpečnostní standardy v Unii, zajistit ochranu údajů, informačních systémů, sítí a kritických infrastruktur v Unii, vytvořit nová kvalitní pracovní místa v tomto odvětví, zabránit odchodu evropských odborníků na kybernetickou bezpečnost do třetích zemí a dodat evropskou přidanou hodnotu stávajícím vnitrostátním opatřením v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  Kompetenční centrum by mělo plnit několik hlavních funkcí. Zaprvé by kompetenční centrum mělo usnadnit a pomoci koordinovat práci evropské sítě kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a podporovat komunitu kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. Mělo by aktivně prosazovat agendu technologií kybernetické bezpečnosti a usnadnit přístup k odborným znalostem shromážděným v rámci sítě a komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. Zadruhé by mělo provádět příslušné části programů Digitální Evropa a Horizont Evropa přidělováním grantů, zpravidla v návaznosti na konkurenční výzvy k podávání návrhů. Zatřetí by kompetenční centrum mělo usnadnit společné investice Unie, členských států a/nebo průmyslu.
(15)  Kompetenční centrum by mělo plnit několik hlavních funkcí. Zaprvé by kompetenční centrum mělo usnadnit a pomoci koordinovat práci evropské sítě kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a podporovat komunitu kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. Mělo by aktivně prosazovat agendu technologií kybernetické bezpečnosti a sdružovat a sdílet odborné znalosti shromážděné v rámci sítě a komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a usnadnit k nim přístup, jakož i přístup ke kybernetické infrastruktuře. Zadruhé by mělo provádět příslušné části programů Digitální Evropa a Horizont Evropa přidělováním grantů, zpravidla v návaznosti na konkurenční výzvy k podávání návrhů. Zatřetí by kompetenční centrum mělo usnadňovat společné investice Unie, členských států nebo průmyslu, jakož i společné příležitosti k odborné přípravě a programy zvyšování informovanosti v souladu s programem Digitální Evropa pro občany a podniky, aby se odstranily nedostatky v oblasti dovedností. Mělo by věnovat zvláštní pozornost vybavení malých a středních podniků odpovídajícími kompetencemi v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)  Kompetenční centrum by mělo stimulovat a podporovat spolupráci a koordinaci činností komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost, jež by zahrnovala rozsáhlou, otevřenou a různorodou skupinu aktérů zapojených do technologií kybernetické bezpečnosti. Zmíněná komunita by měla zahrnovat zejména výzkumné subjekty, průmyslová odvětví na straně dodávky i poptávky a veřejný sektor. Komunita kompetencí pro kybernetickou bezpečnost by měla kompetenčnímu centru poskytovat vstupy pro jeho činnost a pracovní plán a rovněž by měla těžit z činností kompetenčního centra a sítě zaměřených na budování komunity, ale v jiných ohledech by neměla být upřednostňována, pokud jde o výzvy k podávání návrhů či nabídek.
(16)  Kompetenční centrum by mělo stimulovat a podporovat dlouhodobou strategickou spolupráci a koordinaci činností komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost, jež by zahrnovala rozsáhlou, otevřenou, interdisciplinární a různorodou skupinu evropských aktérů zapojených do technologií kybernetické bezpečnosti. Zmíněná komunita by měla zahrnovat zejména výzkumné subjekty, včetně subjektů, které pracují na etických pravidlech pro kybernetickou bezpečnost, průmyslová odvětví na straně dodávky i poptávky, včetně malých a středních podniků, a veřejný sektor. Komunita kompetencí pro kybernetickou bezpečnost by měla kompetenčnímu centru poskytovat vstupy pro jeho činnost a pracovní plán a rovněž by měla těžit z činností kompetenčního centra a sítě zaměřených na budování komunity, ale v jiných ohledech by neměla být upřednostňována, pokud jde o výzvy k podávání návrhů či nabídek.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)
(16a)   Kompetenční centrum by mělo agentuře ENISA poskytovat vhodnou podporu při provádění jejích úkolů vymezených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 („směrnice o bezpečnosti sítí a informací“) a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/XXX1a („akt o kybernetické bezpečnosti“). Agentura ENISA by proto měla kompetenčnímu centru poskytnout relevantní informace pro stanovení priorit financování.
__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... ze dne ... o agentuře ENISA (Evropská agentura pro kybernetickou bezpečnost), o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 (akt o kybernetické bezpečnosti) (Úř. věst. ...) (2017/0225(COD)).
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
(17)  S cílem reagovat na potřeby průmyslových odvětví na straně nabídky i poptávky by se úkol kompetenčního centra, totiž poskytovat znalosti a technickou pomoc průmyslovým odvětvím, měl vztahovat jak na produkty a služby IKT, tak na všechny ostatní průmyslové a technické produkty a řešení, do nichž je třeba začlenit kybernetickou bezpečnost.
(17)  S cílem reagovat na potřeby veřejného sektoru a průmyslových odvětví na straně nabídky i poptávky by se úkol kompetenčního centra, totiž poskytovat znalosti a technickou pomoc veřejnému sektoru a průmyslovým odvětvím, měl vztahovat jak na produkty, postupy a služby IKT, tak na všechny ostatní průmyslové a technické produkty a postupy, do nichž je třeba začlenit kybernetickou bezpečnost. Kompetenční centrum by mělo zejména usnadňovat zavedení dynamických řešení na úrovni podniků, která se zaměřují na budování kapacit celých organizací a zahrnují lidské zdroje, postupy a technologie, s cílem účinně chránit organizace před neustále se měnícími kybernetickými hrozbami.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)
(17a)  Kompetenční centrum by mělo přispívat k plošnému nasazení nejmodernějších produktů a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti, zejména pak mezinárodně uznávaných produktů a řešení.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
(18)  Ačkoli by kompetenční centrum a síť měly usilovat o synergie mezi civilní a obrannou oblastí kybernetické bezpečnosti, budou projekty financované programem Horizont Evropa prováděny v souladu s nařízením XXX [nařízení o programu Horizont Evropa], které stanoví, že výzkumné a inovační činnosti prováděné v rámci programu Horizont Evropa musí být zaměřeny na civilní využití.
(18)  Ačkoli by kompetenční centrum a síť měly usilovat o synergie a koordinaci mezi civilní a obrannou oblastí kybernetické bezpečnosti, budou projekty financované programem Horizont Evropa prováděny v souladu s nařízením XXX [nařízení o programu Horizont Evropa], které stanoví, že výzkumné a inovační činnosti prováděné v rámci programu Horizont Evropa musí být zaměřeny na civilní využití.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
(19)  S cílem zajistit strukturovanou a udržitelnou spolupráci by vztah mezi kompetenčním centrem a národními koordinačními centry měl být založen na smluvní dohodě.
(19)  S cílem zajistit strukturovanou a udržitelnou spolupráci by vztah mezi kompetenčním centrem a národními koordinačními centry měl být založen na smluvní dohodě, která by měla být harmonizována na úrovni Unie.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
(20)  Vhodná ustanovení by měla zajistit odpovědnost a transparentnost kompetenčního centra.
(20)  Vhodná ustanovení by měla zajistit odpovědnost a transparentnost kompetenčního centra a těch podniků, které jsou příjemci financování.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)
(20a)   Realizaci projektů zavádění, zejména projektů souvisejících s infrastrukturou a schopnostmi zavedených na evropské úrovni nebo prostřednictvím společného zadávání zakázek, lze rozdělit na jednotlivé fáze, jako jsou oddělené nabídky týkající se struktury hardwaru a softwaru, jejich výroby a jejich fungování a údržby, přičemž každý podnik se může účastnit pouze jedné fáze a příjemci v rámci jedné nebo několika fází musí splňovat určité podmínky, pokud jde o evropské vlastnictví nebo kontrolu.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 b (nový)
(20b)  Vzhledem k tomu, že ENISA je specializovanou agenturou Unie pro kybernetickou bezpečnost, mělo by kompetenční centrum usilovat o co největší součinnost s ní, a správní rada by s ní měla konzultovat, neboť ENISA má v této oblasti zkušenosti ve všech záležitostech týkajících se kybernetické bezpečnosti, zejména pokud jde o projekty související s výzkumem.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 c (nový)
(20c)  V rámci postupu jmenování zástupce do správní rady by Evropský parlament měl uvést podrobné informace o mandátu, včetně povinnosti pravidelně podávat zprávy Evropskému parlamentu nebo příslušným výborům.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
(21)  Vzhledem k jejich odborným znalostem by Společné výzkumné středisko Komise i Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) měly hrát aktivní úlohu v rámci komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a v průmyslové a vědecké poradní radě.
(21)  Vzhledem k jejich odborným znalostem v oblasti kybernetické bezpečnosti a v zájmu zajištění co největší součinnosti by Společné výzkumné středisko Komise i Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) měly hrát aktivní úlohu v rámci komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a v průmyslové a vědecké poradní radě. Agentura ENISA by měla nadále plnit své strategické cíle, zejména v oblasti certifikace kybernetické bezpečnosti definované v nařízení (EU) č. 2019/XXX [akt o kybernetické bezpečnosti]1a, zatímco kompetenční centrum by mělo působit jako operační orgán v oblasti kybernetické bezpečnosti.
__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... ze dne ... o agentuře ENISA (Evropská agentura pro kybernetickou bezpečnost), o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 (akt o kybernetické bezpečnosti) (Úř. věst. ...) (2017/0225(COD)).
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
(24)  Správní rada kompetenčního centra, složená z členských států a Komise, by měla vymezit obecné směřování činností kompetenčního centra a zajistit, aby své úkoly vykonávalo v souladu s tímto nařízením. Správní radě by měly být svěřeny pravomoci potřebné pro sestavování rozpočtu, ověřování jeho plnění, přijímání vhodných finančních pravidel, zavedení transparentních pracovních postupů pro přijímání rozhodnutí kompetenčního centra, schvalování pracovního plánu a víceletého strategického plánu kompetenčního centra, v nichž budou zohledněny priority týkající se dosahování jeho cílů a plnění jeho úkolů, přijímání jednacího řádu kompetenčního centra, jakož i pro jmenování výkonného ředitele a rozhodování o prodloužení jeho funkčního období a o jeho odvolání.
(24)  Správní rada kompetenčního centra, složená z členských států a Komise, by měla vymezit obecné směřování činností kompetenčního centra a zajistit, aby své úkoly vykonávalo v souladu s tímto nařízením. Správní radě by měly být svěřeny pravomoci potřebné pro sestavování rozpočtu, ověřování jeho plnění, přijímání vhodných finančních pravidel, zavedení transparentních pracovních postupů pro přijímání rozhodnutí kompetenčního centra, schvalování pracovního plánu a víceletého strategického plánu kompetenčního centra, v nichž budou zohledněny priority týkající se dosahování jeho cílů a plnění jeho úkolů, přijímání jednacího řádu kompetenčního centra, jakož i pro jmenování výkonného ředitele a rozhodování o prodloužení jeho funkčního období a o jeho odvolání. Aby bylo možné využít synergií, agentura ENISA by měla být stálým pozorovatelem ve správní radě a měla by přispívat k práci kompetenčního centra mimo jiné prostřednictvím konzultací ohledně víceletého strategického plánu, pracovního plánu a seznamu akcí vybraných pro financování.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)
(24a)  Správní rada by měla usilovat o propagaci kompetenčního centra po celém světě, aby zvýšila jeho přitažlivost a vytvořila z něj špičkové světové centrum excelence v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25
(25)  V zájmu řádného a účinného fungování kompetenčního centra by Komise a členské státy měly zajistit, aby osoby, které mají být jmenovány členy správní rady, měly patřičnou odbornou kvalifikaci a zkušenosti v daných oblastech činnosti. Komise a členské státy by rovněž měly usilovat o omezení obměny svých zástupců ve správní radě, aby byla zajištěna kontinuita její činnosti.
(25)  V zájmu řádného a účinného fungování kompetenčního centra by Komise a členské státy měly zajistit, aby osoby, které mají být jmenovány členy správní rady, měly patřičnou odbornou kvalifikaci a zkušenosti v daných oblastech činnosti. Komise a členské státy by rovněž měly usilovat o omezení obměny svých zástupců ve správní radě, aby byla zajištěna kontinuita její činnosti, a o dosažení vyváženého zastoupení žen a mužů.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)
(25a)   Váha hlasu Komise při rozhodování správní rady by měla odpovídat příspěvku z rozpočtu Unie do kompetenčního centra, v souladu s odpovědností Komise zajišťovat takové řízení rozpočtu Unie, které bude odpovídat zájmům Unie, jak je stanoveno ve Smlouvách.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
(26)  Řádné fungování kompetenčního centra vyžaduje, aby jeho výkonný ředitel byl jmenován na základě projevených kvalit a doložených administrativních a řídicích schopností, jakož i kompetencí a praxe v oblasti kybernetické bezpečnosti, a aby vykonával své povinnosti zcela nezávisle.
(26)  Řádné fungování kompetenčního centra vyžaduje, aby jeho výkonný ředitel byl jmenován transparentním způsobem na základě projevených kvalit a doložených administrativních a řídicích schopností, jakož i kompetencí a praxe v oblasti kybernetické bezpečnosti, a aby vykonával své povinnosti zcela nezávisle.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27
(27)  Kompetenční centrum by mělo mít průmyslovou a vědeckou poradní radu, která bude působit jako poradní orgán zajišťující pravidelný dialog se soukromým sektorem, sdruženími spotřebitelů a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami. Průmyslová a vědecká poradní rada by se měla zaměřit na záležitosti významné pro zúčastněné strany a upozorňovat na ně správní radu kompetenčního centra. Složení průmyslové a vědecké poradní rady a úkoly, které jsou jí přiděleny, například konzultování pracovního plánu, by měly zajistit dostatečné zastoupení zúčastněných stran v činnostech kompetenčního centra.
(27)  Kompetenční centrum by mělo mít průmyslovou a vědeckou poradní radu, která bude působit jako poradní orgán zajišťující pravidelný a odpovídajícím způsobem transparentní dialog se soukromým sektorem, sdruženími spotřebitelů a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami. Dále by mělo výkonnému řediteli a správní radě poskytovat nezávislé poradenství ohledně zavádění do praxe a zadávání zakázek. Průmyslová a vědecká poradní rada by se měla zaměřit na záležitosti významné pro zúčastněné strany a upozorňovat na ně správní radu kompetenčního centra. Složení průmyslové a vědecké poradní rady a úkoly, které jsou jí přiděleny, například konzultování pracovního plánu, by měly zajistit dostatečné zastoupení zúčastněných stran v činnostech kompetenčního centra. Každé kategorii zúčastněných stran z tohoto odvětví by měl být přidělen minimální počet míst, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována zastoupení malých a středních podniků.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28
(28)  Kompetenční centrum by prostřednictvím své průmyslové a vědecké poradní rady mělo mít prospěch ze specifických odborných znalostí a širokého a relevantního zastoupení zúčastněných stran vybudovaných na základě smluvního partnerství veřejného a soukromého sektoru pro kybernetickou bezpečnost během trvání programu Horizont 2020.
(28)  Kompetenční centrum by při uplatňování svých činností mělo mít prostřednictvím své průmyslové a vědecké poradní rady prospěch ze specifických odborných znalostí a širokého a relevantního zastoupení zúčastněných stran vybudovaných na základě smluvního partnerství veřejného a soukromého sektoru pro kybernetickou bezpečnost během trvání programu Horizont 2020 a pilotních projektů v rámci Horizontu 2020 týkajících se sítě kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. Kompetenční centrum a průmyslová a vědecká poradní rada by mohly případně zvážit napodobení stávajících struktur, které by mohly například fungovat jako pracovní skupiny.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)
(28a)  Kompetenční centrum a jeho orgány by měly využívat zkušeností a příspěvků minulých a stávajících iniciativ, jako je smluvní partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti kybernetické bezpečnosti, Evropská organizace pro kybernetickou bezpečnost (ECSO) a pilotní projekt a přípravná činnost týkající se auditů bezplatného softwaru s otevřeným zdrojovým kódem.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
(29)  Kompetenční centrum by mělo mít zavedena pravidla týkající se prevence a řešení střetu zájmů. Kompetenční centrum by rovněž mělo uplatňovat odpovídající ustanovení práva Unie týkající se přístupu veřejnosti k dokumentům podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200124. Zpracování osobních údajů kompetenčním centrem se bude řídit nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/2018. Kompetenční centrum by mělo dodržovat předpisy vztahující se na orgány Unie, jakož i vnitrostátní předpisy o nakládání s informacemi, zejména s citlivými informacemi nepodléhajícími utajení a utajovanými informacemi Evropské unie.
(29)  Kompetenční centrum by mělo zavést pravidla týkající se prevence, určování a řešení střetu zájmů v případě svých členů, orgánů a zaměstnanců, správní rady, průmyslové a vědecké poradní rady a komunity. Členské státy by měly zajistit prevenci, určování a řešení střetů zájmů v případě národních koordinačních center. Kompetenční centrum by rovněž mělo uplatňovat odpovídající ustanovení práva Unie týkající se přístupu veřejnosti k dokumentům podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200124. Zpracování osobních údajů kompetenčním centrem se bude řídit nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/2018. Kompetenční centrum by mělo dodržovat předpisy vztahující se na orgány Unie, jakož i vnitrostátní předpisy o nakládání s informacemi, zejména s citlivými informacemi nepodléhajícími utajení a utajovanými informacemi Evropské unie.
__________________
__________________
24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).
24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31
(31)  Kompetenční centrum by mělo fungovat otevřeným a transparentním způsobem, přičemž by mělo včas poskytovat všechny potřebné informace a propagovat své činnosti, včetně poskytování informací a jejich šíření mezi širší veřejnost. Jednací řád orgánů kompetenčního centra by měl být zveřejněn.
(31)  Kompetenční centrum by mělo otevřeným a transparentním způsobem včas poskytovat vyčerpávající informace a propagovat své činnosti, včetně poskytování informací a jejich šíření mezi širší veřejnost. Centrum by mělo veřejnosti a všem zúčastněným stranám poskytnout seznam členů komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a zveřejnit jejich prohlášení o zájmech předložená v souladu s článkem 42. Jednací řád orgánů kompetenčního centra by měl být zveřejněn.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)
(31a)   Doporučuje se, aby kompetenční centrum a národní koordinační centra v co největším rozsahu monitorovala a dodržovala mezinárodní standardy, aby se podpořilo dosažení souladu s globálně osvědčenými postupy.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 a (nový)
(33a)  Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, v nichž definuje prvky smluvních ujednání mezi kompetenčním centrem a národními koordinačními centry a stanoví kritéria pro posuzování a akreditaci subjektů jako členů komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce uspořádala vhodné konzultace včetně konzultací na odborné úrovni a aby byly tyto konzultace vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 20161a. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci..“
__________________
1a Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34
(34)  Vzhledem k tomu, že cílů tohoto nařízení, totiž udržování a rozvoje technických a průmyslových kapacit Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti, zvyšování konkurenceschopnosti odvětví kybernetické bezpečnosti v Unii a přeměny kybernetické bezpečnosti v konkurenční výhodu ostatních průmyslových odvětví v Unii, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy v důsledku rozptýlenosti stávajících omezených prostředků a rozsahu nezbytných investic, ale spíše jich vzhledem k potřebě vyhnout se zdvojování tohoto úsilí, pomoci dosáhnout kritického množství investic a zajistit optimální využití veřejného financování může být dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle,
(34)  Cílů tohoto nařízení, totiž posilování konkurenceschopnosti a kapacity Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti a snižování její digitální závislosti prostřednictvím využívání produktů, postupů a služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti vyvinutých v Unii, udržování a rozvoje technických a průmyslových kapacit Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti, zvyšování konkurenceschopnosti odvětví kybernetické bezpečnosti v Unii a přeměny kybernetické bezpečnosti v konkurenční výhodu ostatních průmyslových odvětví v Unii, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy v důsledku rozptýlenosti stávajících omezených prostředků a rozsahu nezbytných investic, ale spíše jich vzhledem k potřebě vyhnout se zdvojování tohoto úsilí, pomoci dosáhnout kritického množství investic a zajistit optimální využití veřejného financování může být dosaženo na úrovni Unie. Kromě toho mohou pouze činnosti na úrovni Unie zajistit nejvyšší úroveň kybernetické bezpečnosti ve všech členských státech, a uzavřít tak bezpečnostní nedostatky v některých členských státech, které vytvářejí bezpečnostní nedostatky pro celou Unii. Unie proto může přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle,
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
1.  Tímto nařízením se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost (dále jen „kompetenční centrum“) a síť národních koordinačních center a stanoví pravidla pro nominaci národních koordinačních center a pro vytvoření komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost.
1.  Tímto nařízením se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost (dále jen „kompetenční centrum“) a síť národních koordinačních center a stanoví pravidla pro nominaci národních koordinačních center a pro vytvoření komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost. Kompetenční centrum a síť přispívají k celkové odolnosti a povědomí v Unii o hrozbách pro kybernetickou bezpečnost, přičemž úzce zohledňují dopady na společnost.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3
3.  Sídlo kompetenčního centra se nachází v [Bruselu v Belgii.]
vypouští se
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4
4.  Kompetenční centrum má právní subjektivitu. V každém členském státě požívá nejširší způsobilost k právům a právním úkonům přiznanou právnickým osobám podle práva daného členského státu. Může zejména nabývat a zcizovat movitý a nemovitý majetek a být účastníkem soudních řízení.
vypouští se
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1
1)  „kybernetickou bezpečností“ se rozumí ochrana sítí a informačních systémů, jejich uživatelů a dalších osob proti kybernetickým hrozbám;
1)  „kybernetickou bezpečností“ se rozumí veškeré činnosti nezbytné k ochraně sítí a informačních systémů, jejich uživatelů a osob dotčených kybernetickými hrozbami;
Pozměňovací návrh 183
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
(1a)  „kybernetickou obranou“ a „obranným rozměrem kybernetické bezpečnosti“ se rozumí výhradně defenzivní a reaktivní technologie kybernetické obrany, jejímž cílem je chránit kritické infrastruktury, vojenské sítě a informační systémy, jejich uživatele a dotčené osoby před kybernetickými hrozbami, včetně situačního uvědomění, odhalování hrozeb a digitální forenzní analýzy;
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2
2)  „produkty a řešeními v oblasti kybernetické bezpečnosti“ se rozumí produkty, služby a postupy v oblasti informačních a komunikačních technologií, jejichž konkrétním účelem je ochrana sítí a informačních systémů, jejich uživatelů a dotčených osob před kybernetickými hrozbami;
2)  „produkty a postupy“ se rozumí komerční a nekomerční produkty, služby a postupy v oblasti informačních a komunikačních technologií, jejichž konkrétním účelem je ochrana údajů, sítí a informačních systémů, jejich uživatelů a dalších osob před kybernetickými hrozbami;
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
2a)  „kybernetickou hrozbou“ se rozumí jakákoliv potenciální okolnost, událost nebo čin, které mohou poškodit, narušit nebo jinak nepříznivě ovlivnit sítě a informační systémy, jejich uživatele a dotčené osoby;
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3
3)  „orgánem veřejné moci“ se rozumí jakýkoli vládní či jiný orgán veřejné správy, včetně veřejných poradních orgánů, na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni či jakákoli fyzická či právnická osoba, které vykonává funkci ve veřejné správě podle vnitrostátního práva, včetně zvláštních povinností;
3)  „orgánem veřejné moci“ se rozumí jakýkoli vládní či jiný orgán veřejné správy, včetně veřejných poradních orgánů, na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni či jakákoli fyzická či právnická osoba, které vykonává funkci ve veřejné správě podle unijního a vnitrostátního práva, včetně zvláštních povinností;
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4
4)  „zúčastněným členským státem“ se rozumí členský stát, který dobrovolně poskytuje finanční příspěvky na pokrytí správních a provozních nákladů kompetenčního centra.
4)  „přispívajícím členským státem“ se rozumí členský stát, který dobrovolně poskytuje finanční příspěvky na pokrytí správních a provozních nákladů kompetenčního centra.
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
4a)  „Evropskými centry pro digitální inovace“ se rozumí právní subjekt podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/XXX1a.
_________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/XXX ze dne ..., kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027 (Úř. věst. L ...) (2018/0227(COD)).
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a
a)  udržovat a rozvíjet nezbytné technologické a průmyslové schopnosti Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti k zajištění jejího jednotného digitálního trhu;
a)  rozvíjet nezbytné kapacity a schopnosti Unie, pokud jde o technologickou, průmyslovou, společenskou, akademickou a výzkumnou odbornost v oblasti kybernetické bezpečnosti, k zajištění jejího jednotného digitálního trhu a posílení ochrany údajů občanů, podniků a orgánů veřejné správy Unie;
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)  zvyšovat odolnost a spolehlivost infrastruktury síťových a informačních systémů, včetně kritické infrastruktury, internetu a v Unii běžně používaného hardwaru a softwaru;
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b
b)  zvyšovat konkurenceschopnost odvětví kybernetické bezpečnosti v Unii a přeměnit kybernetickou bezpečnost v konkurenční výhodu jiných průmyslových odvětví Unie.
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  zvyšovat povědomí o hrozbách pro kybernetickou bezpečnost a souvisejících společenských a etických důsledcích a otázkách a snižovat rozdíly v dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti v Unii;
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b b (nové)
bb)  rozvíjet vedoucí úlohu Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti a zajišťovat nejvyšší standardy kybernetické bezpečnosti v celé Unii;
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b c (nové)
bc)  zvyšovat konkurenceschopnost a kapacity Unie a snižovat její digitální závislost zvýšením využívání produktů, postupů a služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti vyvíjených v Unii;
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b d (nové)
bd)  upevňovat důvěru občanů, spotřebitelů a podniků v digitálním světě, což přispěje k dosažení cílů strategie jednotného digitálního trhu;
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1
1.  usnadňovat a pomáhat koordinovat práci sítě národních koordinačních center (dále jen „síť“) podle článku 6 a komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost podle článku 8;
1.  vytvářet, řídit a usnadňovat činnost sítě národních koordinačních center uvedené v článku 6 a komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost uvedené v článku 8;
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2
2.  přispívat k provádění části zaměřené na kybernetickou bezpečnost v rámci programu Digitální Evropa zavedeného nařízením č. XXX26, zejména opatření souvisejících s článkem 6 nařízení (EU) č. XXX [program Digitální Evropa], a v rámci programu Horizont Evropa zavedeného nařízením č. XXX27, zejména bodu 2.2.6 pilíře II přílohy I rozhodnutí č. XXX o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa [ref. číslo zvláštního programu], a v rámci dalších unijních programů, stanoví-li tak právní akty Unie];
2.  koordinovat provádění části zaměřené na kybernetickou bezpečnost v rámci programu Digitální Evropa zavedeného nařízením č. XXX26, zejména opatření souvisejících s článkem 6 nařízení (EU) č. XXX [program Digitální Evropa], a v rámci programu Horizont Evropa zavedeného nařízením č. XXX27, zejména bodu 2.2.6 pilíře II přílohy I rozhodnutí č. XXX o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa [ref. číslo zvláštního programu], a v rámci dalších unijních programů, stanoví-li tak právní akty Unie] a přispívat k provádění činností financovaných Evropským obranným fondem vytvořeným nařízením (EU) 2019/XXX;
__________________
__________________
26 [doplňte úplný název a odkaz na Úř. věst.]
26 [doplňte úplný název a odkaz na Úř. věst.]
27 [doplňte úplný název a odkaz na Úř. věst.]
27 [doplňte úplný název a odkaz na Úř. věst.]
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 – návětí
3.  zlepšovat schopnosti, znalosti a infrastruktury v oblasti kybernetické bezpečnosti ve prospěch průmyslových odvětví, veřejného sektoru a výzkumných komunit, a to plněním těchto úkolů:
3.  zlepšovat odolnost, kapacity, schopnosti, znalosti a infrastruktury v oblasti kybernetické bezpečnosti ve prospěch společnosti, průmyslových odvětví, veřejného sektoru a výzkumných komunit, a to plněním těchto úkolů ve spojitosti s nejmodernější průmyslovou a výzkumnou infrastrukturou v oblasti kybernetické bezpečnosti a souvisejícími službami:
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
a)  s ohledem na nejmodernější průmyslové a výzkumné infrastruktury a související služby v oblasti kybernetické bezpečnosti získávat, aktualizovat, provozovat a zpřístupňovat takové infrastruktury a související služby širokému okruhu uživatelů v celé Unii z řad průmyslu, včetně malých a středních podniků, veřejného sektoru a výzkumné a vědecké komunity;
a)  spravedlivě, otevřeně a transparentně získávat, aktualizovat, provozovat a zpřístupňovat zařízení kompetenčního centra a související služby širokému okruhu uživatelů v celé Unii z řad průmyslu, zejména malých a středních podniků, veřejného sektoru a výzkumné a vědecké komunity;
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
b)  s ohledem na nejmodernější průmyslové a výzkumné infrastruktury a související služby v oblasti kybernetické bezpečnosti poskytovat podporu dalším subjektům, včetně finanční podpory, při získávání, aktualizování, provozování a zpřístupňování takových infrastruktur a souvisejících služeb širokému okruhu uživatelů po celé Unii z řad průmyslu, včetně malých a středních podniků, veřejného sektoru a výzkumné a vědecké komunity;
b)  poskytovat podporu dalším subjektům, včetně finanční podpory, při získávání, aktualizování, provozování a zpřístupňování takových zařízení a souvisejících služeb širokému okruhu uživatelů po celé Unii z řad průmyslu, zejména malých a středních podniků, veřejného sektoru a výzkumné a vědecké komunity;
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 – písm. b a (nové)
ba)  poskytovat finanční podporu a technickou pomoc začínajícím podnikům, malým a středním podnikům, mikropodnikům, sdružením, jednotlivým odborníkům a projektům zaměřeným na občanské technologie v oblasti kybernetické bezpečnosti,
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 – písm. b b (nové)
bb)  financovat audity softwarových bezpečnostních kódů a souvisejících zlepšení u projektů bezplatného softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, jež jsou běžně používány pro infrastrukturu, produkty a postupy;
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 – písm. c
c)  poskytovat znalosti a technickou pomoc v oblasti kybernetické bezpečnosti průmyslu a orgánům veřejné moci, zejména podporováním opatření, jejichž cílem je usnadnit přístup k odborným znalostem sítě a komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost;
c)  usnadňovat sdílení znalostí a technické pomoci v oblasti kybernetické bezpečnosti, mimo jiné pro účely občanské společnosti, průmyslu, orgánů veřejné moci, akademické obce a výzkumné komunity, zejména podporováním opatření, jejichž cílem je usnadnit přístup k odborným znalostem sítě a komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost za účelem zlepšení kybernetické odolnosti v Unii;
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 – písm. c a (nové)
ca)  podporovat „bezpečnost již od fáze návrhu“ jako zásadu v procesu vývoje, údržby, provozu a modernizace infrastruktur, výrobků a služeb, zejména podporou nejmodernějších metod bezpečného vývoje, přiměřenými bezpečnostními zkouškami, bezpečnostními audity, včetně závazku výrobce nebo poskytovatele neprodleně zpřístupňovat aktualizace odstraňující nové zranitelnosti či hrozby přesahující odhadovanou životnost produktu, nebo umožnit, aby takové aktualizace vytvořila a poskytla třetí strana;
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 – písm. c b (nové)
cb)  napomáhat příspěvkovým politikám týkajících se zdrojového kódu a jejich rozvoji, zejména tam, kde jsou v orgánech veřejné správy využívány projekty v oblasti bezplatného softwaru s otevřeným zdrojovým kódem;
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 – písm. c c (nové)
cc)  slučovat zúčastněné strany z odvětví průmyslu, odborů, akademické obce, výzkumných organizací a veřejných subjektů s cílem zajistit dlouhodobou spolupráci při rozvoji a zavádění produktů a postupů v oblasti kybernetické bezpečnosti, včetně případně sdružování a sdílení zdrojů a informací týkajících se těchto produktů a postupů;
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 – návětí
4.  přispívat k plošnému nasazení produktů a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti napříč celou ekonomikou, a to plněním následujících úkolů:
4.  přispívat k plošnému nasazení nejnovějších a udržitelných produktů a postupů v oblasti kybernetické bezpečnosti napříč celou Unií, a to plněním následujících úkolů:
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 – písm. a
a)  podporovat výzkum, vývoj a zavádění produktů a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti původem z Unie orgány veřejné moci a uživatelskými odvětvími;
a)  podporovat výzkum, vývoj a zavádění produktů v oblasti kybernetické bezpečnosti a celostních postupů v rámci celých inovačních cyklů, mimo jiné prostřednictvím orgánů veřejné moci, průmyslu a trhu;
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 – písm. b
b)  pomáhat orgánům veřejné moci, průmyslu na straně poptávky a dalším uživatelům při zavádění a integrování nejnovějších řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti;
b)  pomáhat orgánům veřejné moci, průmyslu na straně poptávky a dalším uživatelům při zvyšování jejich odolnosti prostřednictvím zavádění a integrování nejnovějších produktů a postupů v oblasti kybernetické bezpečnosti;
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 – písm. c
c)  podporovat zejména orgány veřejné moci při zadávání veřejných zakázek nebo zadávání zakázek na nejmodernější produkty a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti jménem orgánů veřejné moci;
c)  podporovat zejména orgány veřejné moci při zadávání veřejných zakázek nebo zadávání zakázek na nejmodernější produkty a postupy v oblasti kybernetické bezpečnosti jménem orgánů veřejné moci, mimo jiné i formou poskytování podpory na veřejné zakázky s cílem zvýšit bezpečnost a výhody veřejných investic;
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 – písm. d
d)  poskytovat finanční podporu a technickou pomoc začínajícím podnikům a malým a středním podnikům v odvětví kybernetické bezpečnosti, pokud jde o propojení s potenciálními trhy a přilákání investic;
d)  poskytovat finanční podporu a technickou pomoc začínajícím podnikům, malým a středním podnikům, mikropodnikům a jednotlivým odborníkům v oblasti kybernetické bezpečnosti, projektům zaměřeným na běžně užívaný bezplatný software s otevřeným zdrojovým kódem a projektům zaměřeným na občanské technologie, pokud jde o zvýšení odbornosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a propojení s potenciálními trhy, příležitosti k nasazení a přilákání investic;
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 5 – návětí
5.  zlepšovat povědomí o kybernetické bezpečnosti a přispívat ke snižování nedostatku v oblasti dovedností souvisejících s kybernetickou bezpečností v Unii, a to plněním těchto úkolů:
5.  zlepšovat povědomí o kybernetické bezpečnosti a přispívat ke snižování nedostatku v oblasti dovedností a k posilování úrovně dovedností souvisejících s kybernetickou bezpečností v Unii, a to plněním těchto úkolů:
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 5 – písm. -a (nové)
-a)  případně podporovat dosahování zvláštního cíle č. 4 – moderních digitálních dovedností – programu Digitální Evropa ve spolupráci s evropskými centry pro digitální inovace;
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
a)  podporovat další rozvoj schopností v oblasti kybernetické bezpečnosti, v příslušných případech společně s příslušnými agenturami a subjekty EU včetně agentury ENISA;
a)  podporovat další rozvoj, sdružování a sdílení dovedností a schopností v oblasti kybernetické bezpečnosti na všech příslušných úrovních vzdělání, podporovat cíl dosažení vyváženého zastoupení žen a mužů, usnadňovat obecnou vysokou úroveň znalostí v oblasti kybernetické bezpečnosti a přispívat k odolnosti uživatelů a infrastruktur v Unii v koordinaci se sítí a případně v souladu s příslušnými agenturami a subjekty EU včetně agentury ENISA;
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
a)  poskytovat finanční podporu na výzkumné úsilí v oblasti kybernetické bezpečnosti na základě společného a průběžně posuzovaného a vylepšovaného víceletého strategického, průmyslového, technologického a výzkumného programu;
a)  poskytovat finanční podporu na výzkumné úsilí v oblasti kybernetické bezpečnosti na základě společného a průběžně posuzovaného a vylepšovaného víceletého strategického, průmyslového, technologického a výzkumného plánu uvedeného v článku 13;
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 – písm. b
b)  podporovat rozsáhlé výzkumné a demonstrační projekty zaměřené na technologické schopnosti příští generace v oblasti kybernetické bezpečnosti ve spolupráci s průmyslem a sítí;
b)  podporovat rozsáhlé výzkumné a demonstrační projekty zaměřené na technologické schopnosti příští generace v oblasti kybernetické bezpečnosti ve spolupráci s průmyslem, akademickou obcí, výzkumnou komunitou, veřejným sektorem a orgány, včetně sítě a Společenství;
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 – písm. b a (nové)
ba)  zajišťovat dodržování základních práv a etické hodnocení výzkumu v oblasti kybernetické bezpečnosti podporovaného kompetenčním centrem.
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 – písm. b b (nové)
bb)  monitorovat zprávy o zranitelných místech zjištěných komunitou a o těchto místech informovat, vyvíjet nápravy, opravy a řešení a zajišťovat jejich distribuci;
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 – písm. b c (nové)
bc)  monitorovat výsledky výzkumu v oblasti algoritmů vlastního učení používaných pro škodlivé kybernetické činnosti ve spolupráci s ENISA a podporovat provádění směrnice (EU) 2016/1148;
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 – písm. b d (nové)
bd)  podporovat výzkum v souvislosti s počítačovou kriminalitou;
Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 – písm. b e (nové)
be)  podporovat výzkum a vývoj produktů a procesů, které lze volně studovat, sdílet a rozvíjet, zejména v oblasti ověřeného a ověřitelného hardwaru a softwaru, a to v úzké spolupráci s odvětvím, sítí a komunitou;
Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 – písm. c
c)  podporovat výzkum a inovace pro účely standardizace technologií kybernetické bezpečnosti;
c)  podporovat výzkum a inovace pro účely formální a neformální standardizace a certifikace v oblasti kybernetické bezpečnosti, propojení se stávající prací a případně i v úzké spolupráci s evropskými normalizačními organizacemi, certifikačními subjekty a ENISA;
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 – písm. c a (nové)
ca)  poskytovat zvláštní podporu MSP tím, že jim bude usnadňován přístup k vědomostem a odbornému vzdělávání prostřednictvím na míru uzpůsobeného přístupu k výstupům výzkumu a vývoje posíleným kompetenčním centrem a sítí, s cílem posílit jejich konkurenceschopnost;
Pozměňovací návrh 184
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 7 – návětí
7.  posilovat spolupráci mezi civilní a obranou oblastí s ohledem na technologie a aplikace dvojího užití v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to plněním těchto úkolů:
7.  posilovat spolupráci mezi civilní a obranou oblastí s ohledem na technologie a aplikace dvojího užití v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to plněním těchto úkolů, které musí být na reaktivní a defenzivní technologie, aplikace a služby kybernetické obrany:
Pozměňovací návrh 185
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 8 – návětí
8.  posilovat synergie mezi civilním a obranným rozměrem kybernetické bezpečnosti v souvislosti s Evropským obranným fondem, a to plněním těchto úkolů:
8.  posilovat synergie mezi civilním a obranným rozměrem kybernetické bezpečnosti v souvislosti s Evropským obranným fondem, a to plněním těchto úkolů, které musí být na reaktivní a defenzivní technologie, aplikace a služby kybernetické obrany:
Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 8 – písm. b a (nové)
ba)  pomáhat a poskytovat poradenství Komisi, pokud jde o provádění nařízení (EU) 2019/XXX [přepracované znění nařízení (ES) č. 428/2009 navrženého Komisí – COM(2016)0616].
Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 8 a (nový)
8a.  přispívat k úsilí Unie o posílení mezinárodní spolupráce s ohledem na kybernetickou bezpečnost tím, že bude:
a)  usnadňovat zapojení kompetenčního centra do mezinárodních konferencí a vládních organizací a přispívat mezinárodním normalizačním organizacím;
b)  spolupracovat s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi v rámci příslušných rámců mezinárodní spolupráce.
Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Čl. 5 – název
Investice do infrastruktur, schopností, produktů nebo řešení a jejich využívání
Investice do infrastruktur, schopností, produktů nebo procesů a jejich využívání
Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí
1.  Poskytuje-li kompetenční centrum financování infrastruktur, schopností, produktů nebo řešení podle čl. 4 odst. 3 a 4 ve formě grantu či ceny, může pracovní plán kompetenčního centra zejména stanovit:
1.  Poskytuje-li kompetenční centrum financování infrastruktur, schopností, produktů nebo procesů podle čl. 4 odst. 3 a 4 ve formě veřejné zakázky, grantu či ceny, může pracovní plán kompetenčního centra zejména stanovit:
Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a
a)  pravidla upravující provoz infrastruktury či schopnosti, včetně případného svěření provozu hostujícímu subjektu na základě kritérií vymezených kompetenčním centrem;
a)  konkrétní pravidla upravující provoz infrastruktury či schopnosti, včetně případného svěření provozu hostujícímu subjektu na základě kritérií vymezených kompetenčním centrem;
Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  konkrétní pravidla upravující různé fáze provádění.
Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b b (nové)
bb)  zajistit, že díky příspěvku Unie je přístup co nejvíce otevřený tak uzavřený, jak je třeba, a je možné opětovné využití;
Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2
2.  Kompetenční centrum může odpovídat za celkové provádění příslušného společného zadávání veřejných zakázek, včetně zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi jménem členů sítě, členů komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost nebo třetích osob zastupujících uživatele produktů a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti. Pro tento účel může kompetenčnímu centru pomáhat jedno nebo více národních koordinačních center či členů komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost.
2.  Kompetenční centrum může odpovídat za celkové provádění příslušného společného zadávání veřejných zakázek, včetně zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi jménem členů sítě. Pro tento účel může kompetenčnímu centru pomáhat jedno nebo více národních koordinačních center či členů komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost nebo příslušná evropská centra pro digitální inovace.
Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. -1 (nový)
-1.  V každém členském státě se zřídí jedno národní koordinační centrum.
Pozměňovací návrh 98
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4
4.  Nominované národní koordinační centrum musí být schopno podporovat kompetenční centrum a síť při plnění jejich poslání stanoveného v článku 3 tohoto nařízení. Musí disponovat odbornými technickými znalostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo k nim mít přímý přístup a musí být schopno účinné spolupráce a koordinace s průmyslem, veřejným sektorem a výzkumnou komunitou.
4.  Nominované národní koordinační centrum musí být schopno podporovat kompetenční centrum a síť při plnění jejich poslání stanoveného v článku 3 tohoto nařízení. Musí disponovat odbornými technickými znalostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo k nim mít přímý přístup a musí být schopno účinné spolupráce a koordinace s průmyslem, veřejným sektorem, akademickou a výzkumnou komunitou a občany. Komise vydá pokyny, v nichž dále upřesní postup hodnocení a vysvětlí použití kritérií.
Pozměňovací návrh 99
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5
5.  Vztah mezi kompetenčním centrem a národními koordinační centry se zakládá na smluvní dohodě podepsané mezi kompetenčním centrem a každým národním koordinačním centrem. Dohoda upraví pravidla, kterými se řídí vztah a rozdělení úkolů mezi kompetenčním centrem a každým národním koordinačním centrem.
5.  Vztah mezi kompetenčním centrem a národními koordinační centry se zakládá na standardní smluvní dohodě podepsané mezi kompetenčním centrem a každým národním koordinačním centrem. Dohoda sestává ze stejného souboru harmonizovaných obecných podmínek upravujících pravidla, kterými se řídí vztah a rozdělení úkolů mezi kompetenčním centrem a každým národním koordinačním centrem, a ze zvláštních podmínek stanovených pro konkrétní národní koordinační centrum.
Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)
5a.  Komise přijímá akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 45a pro doplnění tohoto nařízení stanovením harmonizovaných všeobecných podmínek smluvních dohod uvedených v odstavci 5 tohoto článku, a to včetně jejich formátu:
Pozměňovací návrh 101
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a
a)  podporovat kompetenční centrum při dosahování jeho cílů, zejména při koordinování komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost;
a)  podporovat kompetenční centrum při dosahování jeho cílů, zejména při zřizování a koordinování komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost;
Pozměňovací návrh 102
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b
b)  usnadňovat účast průmyslu a dalších hráčů na úrovni členských států v přeshraničních projektech;
b)  propagovat, podněcovat a usnadňovat účast občanské společnosti, průmyslu, zejména začínajících podniků a malých a středních podniků, akademické obce a výzkumné komunity a dalších hráčů na úrovni členských států v přeshraničních projektech;
Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  ve spolupráci s dalšími subjekty s podobnými úkoly fungovat jako jednotné kontaktní místo pro produkty a procesy v oblasti kybernetické bezpečnosti financované prostřednictvím jiných programů Unie, jako je InvestEU nebo program pro jednotný trh, zejména pro malé a střední podniky;
Pozměňovací návrh 104
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c
c)  společně s kompetenčním centrem přispívat k identifikování a řešení výzev v oblasti kybernetické bezpečnosti specifických pro jednotlivá průmyslová odvětví;
c)  společně s kompetenčním centrem přispívat k identifikování a řešení výzev v oblasti kybernetické bezpečnosti specifických pro jednotlivá odvětví;
Pozměňovací návrh 105
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c a (nové)
ca)  úzce spolupracovat s národními normalizačními organizacemi, aby se podpořilo přijetí stávajících norem a aby byly všechny relevantní zúčastněné strany, zejména malé a střední podniky, zapojeny do stanovení nových norem;
Pozměňovací návrh 106
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e
e)  usilovat o vytvoření synergií s příslušnými činnostmi na vnitrostátní a regionální úrovni;
e)  usilovat o vytvoření synergií s příslušnými činnostmi na celostátní, regionální a místní úrovni;
Pozměňovací návrh 107
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. f a (nové)
fa)  podporovat a šířit společný minimální vzdělávací program v oblasti kybernetické bezpečnosti ve spolupráci s příslušnými orgány v členských státech;
Pozměňovací návrh 108
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. g
g)  podporovat a šířit příslušné výsledky práce sítě, komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a kompetenčního centra na vnitrostátní nebo regionální úrovni;
g)  podporovat a šířit příslušné výsledky práce sítě, komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a kompetenčního centra na celostátní, regionální nebo místní úrovni;
Pozměňovací návrh 109
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. h
h)  posuzovat žádosti subjektů usazených ve stejném členském státě jako koordinační centrum, které se chtějí stát součástí komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost.
h)  posuzovat žádosti subjektů a jednotlivců usazených ve stejném členském státě jako koordinační centrum, které se chtějí stát součástí komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost.
Pozměňovací návrh 110
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4
4.  Národní koordinační centra v příslušných případech spolupracují prostřednictvím sítě s cílem plnění úkolů uvedených v odst. 1 písm. a), b), c), e) a g).
4.  Národní koordinační centra v příslušných případech spolupracují prostřednictvím sítě a postupují v koordinaci s příslušnými evropskými centry pro digitální inovace za účelem plnění úkolů uvedených v odst. 1.
Pozměňovací návrh 111
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
1.  Komunita kompetencí pro kybernetickou bezpečnost podporuje poslání kompetenčního centra stanovené v článku 3 a zlepšuje a šíří odborné znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti v celé Unii.
1.  Komunita kompetencí pro kybernetickou bezpečnost přispívá ke splnění poslání kompetenčního centra stanovené v článku 3 a zlepšuje, shromažďuje, sdílí a šíří odborné znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti v celé Unii a poskytuje odborné technické znalosti.
Pozměňovací návrh 112
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2
2.  Komunita kompetencí pro kybernetickou bezpečnost zahrnuje průmysl, akademické a neziskové výzkumné organizace, sdružení a veřejné subjekty a další subjekty zabývající se provozními a technickými záležitostmi. Spojuje hlavní zúčastněné strany v souvislosti s technologickými a průmyslovými kapacitami Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zahrnuje národní koordinační centra i orgány a subjekty Unie s příslušnými odbornými znalostmi.
2.  Komunita kompetencí pro kybernetickou bezpečnost zahrnuje občanskou společnost, průmysl na straně poptávky i na straně dodávky, včetně MSP, akademickou obec a výzkumnou komunitu, sdružení uživatelů, jednotlivé odborníky, příslušné evropské normalizační organizace, veřejné subjekty a další subjekty zabývající se provozními a technickými záležitostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti. Spojuje hlavní zúčastněné strany v souvislosti s technologickými, průmyslovými, akademickými, výzkumnými a společenskými kapacitami a schopnostmi Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zahrnuje národní koordinační centra, evropská digitální inovační centra i orgány a subjekty Unie s příslušnými odbornými znalostmi, jak je uvedeno v článku 10 tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 113
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – návětí
3.  Akreditovanými členy komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost se mohou stát pouze subjekty usazené v Unii. Doloží své odborné znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti v alespoň jedné z těchto oblastí:
3.  Akreditovanými členy komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost se mohou stát pouze subjekty usazené v Unii a jednotlivci s pobytem v Unii, v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo Evropském sdružení volného obchodu (ESVO). Žadatelé doloží, že mohou poskytovat své odborné znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti v alespoň jedné z těchto oblastí:
Pozměňovací návrh 114
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. a
a)  výzkum;
a)  akademická oblast nebo výzkum;
Pozměňovací návrh 115
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. c a (nové)
ca)  etika,
Pozměňovací návrh 116
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. c b (nové)
cb)  formální a technická standardizace a specifikace;
Pozměňovací návrh 117
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4
4.  Kompetenční centrum akredituje subjekty zřízené podle vnitrostátního práva jako členy komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost po posouzení národním koordinačním centrem členského státu, v němž je daný subjekt usazen, zda splňuje kritéria stanovená v odstavci 3. Akreditace je časově neomezená, ale může být kdykoli kompetenčním centrem zrušena, pokud se kompetenční centrum nebo příslušné národní koordinační centrum domnívá, že subjekt nesplňuje kritéria stanovená v odstavci 3, nebo se na něj vztahují příslušná ustanovení článku 136 nařízení XXX [nové finanční nařízení].
4.  Kompetenční centrum akredituje subjekty zřízené podle vnitrostátního práva nebo i jednotlivce jako členy komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost po harmonizovaném posouzení kompetenčním centrem, národním koordinačním centrem členského státu, v němž je daný subjekt usazen nebo kde má pobyt daný jednotlivec, zda splňuje kritéria stanovená v odstavci 3. Akreditace je časově neomezená, ale může být kdykoli kompetenčním centrem zrušena, pokud se kompetenční centrum nebo příslušné národní koordinační centrum domnívá, že subjekt nebo jednotlivec nesplňuje kritéria stanovená v odstavci 3, nebo se na něj vztahují příslušná ustanovení článku 136 nařízení XXX [nové finanční nařízení]. Národní koordinační centra členských států usilují o dosažení vyváženého zastoupení zúčastněných stran v komunitě, zejména malých a středních podniků, a aktivně podněcují účast nedostatečně zastoupených kategorií nebo skupin jednotlivců.
Pozměňovací návrh 118
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)
4a.  Komise přijímá akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 45a, aby dále doplnila toto nařízení upřesněním kritérií uvedených v odstavci 3 tohoto článku, podle nichž jsou uchazeči vybíráni, a postupů pro posuzování a akreditaci subjektů, které splňují kritéria uvedená v odstavci 4 tohoto článku.
Pozměňovací návrh 119
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
5a)  podporovat kompetenční centrum tím, že podává zprávy o zranitelných místech a tato místa zveřejňuje, pomáhá je posílit a poskytuje poradenství o tom, jak tato slabá místa omezit, a to i prostřednictvím certifikací podle režimů přijatých v souladu s nařízením (EU) 2019/XXX [akt o kybernetické bezpečnosti].
Pozměňovací návrh 120
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1
1.  Kompetenční centrum spolupracuje s příslušnými orgány, institucemi a jinými subjekty Unie, včetně Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, skupiny pro reakci na počítačové hrozby (CERT-EU), Evropské služby pro vnější činnost, Společného výzkumného střediska Komise, Výkonné agentury pro výzkum, Výkonné agentury pro inovace a sítě, Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě zřízeného při Europolu a Evropské obranné agentury.
1.  Kompetenční centrum spolupracuje pro zajištění soudržnosti a komplementarity s příslušnými orgány, institucemi a jinými subjekty Unie, včetně Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), skupiny pro reakci na počítačové hrozby (CERT-EU), Evropské služby pro vnější činnost, Společného výzkumného střediska Komise, Výkonné agentury pro výzkum, Výkonné agentury pro inovace a sítě, evropských center pro digitální inovace, Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě zřízeného při Europolu a Evropské obranné agentury, pokud jde o projekty, služby a kompetence dvojího užití.
Pozměňovací návrh 121
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2
2.  Spolupráce probíhá na základě pracovních ujednání. Uvedená ujednání jsou předložena Komisi k předchozímu souhlasu.
2.  Spolupráce probíhá na základě pracovních ujednání. Uvedená ujednání přijme správní rada po předchozím souhlasu Komise.
Pozměňovací návrh 122
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
1.  Správní radu tvoří jeden zástupce z každého členského státu a pět zástupců Komise jednajících jménem Unie.
1.  Správní radu tvoří jeden zástupce z každého členského státu, jeden zástupce jmenovaný Evropským parlamentem jako pozorovatel a čtyři zástupci Komise jednající jménem Unie, přičemž se u členů správní rady a jejich náhradníků dbá na dosažení genderové vyváženosti.
Pozměňovací návrh 123
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3
3.  Členové správní rady a jejich náhradníci jsou jmenováni na základě svých znalostí techniky i s ohledem na své dovednosti v oblasti řízení, správy a rozpočtu. Komise a členské státy usilují o to, aby se omezila fluktuace jejich zástupců ve správní radě, a zajistila se tak kontinuita práce rady. Komise a členské státy usilují o dosažení vyváženého zastoupení mužů a žen ve správní radě.
3.  Členové správní rady a jejich náhradníci jsou jmenováni na základě svých znalostí v oblasti kybernetické bezpečnosti i s ohledem na své dovednosti v oblasti řízení, správy a rozpočtu. Komise a členské státy usilují o to, aby se omezila fluktuace jejich zástupců ve správní radě, a zajistila se tak kontinuita práce rady. Komise a členské státy usilují o dosažení vyváženého zastoupení mužů a žen ve správní radě.
Pozměňovací návrh 124
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6
6.  Komise může v příslušných případech přizvat na zasedání správní rady pozorovatele, včetně zástupců relevantních institucí a jiných subjektů Unie.
6.  Správní rada může v příslušných případech přizvat na zasedání správní rady pozorovatele, včetně zástupců relevantních orgánů, úřadů a agentur Unie a členů komunity.
Pozměňovací návrh 125
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7
7.  Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) je ve správní radě stálým pozorovatelem.
7.  Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a průmyslová a vědecká poradní rada jsou ve správní radě stálými pozorovateli v poradní úloze bez hlasovacích práv. Správní rada co nejvíce zohledňuje názory vyjádřené stálými pozorovateli.
Pozměňovací návrh 126
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – písm. a
a)  přijímá víceletý strategický plán, který obsahuje prohlášení o hlavních prioritách a plánovaných iniciativách kompetenčního centra, včetně odhadu jeho finančních potřeb a zdrojů;
a)  přijímá víceletý strategický plán, který obsahuje prohlášení o hlavních prioritách a plánovaných iniciativách kompetenčního centra, včetně odhadu jeho finančních potřeb a zdrojů, se zohledněním poradenství poskytovaného agenturou ENISA;
Pozměňovací návrh 127
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – písm. b
b)  přijímá pracovní plán kompetenčního centra, roční účetní závěrku a rozvahu a výroční zprávu o činnosti na základě návrhu výkonného ředitele;
b)  přijímá pracovní plán kompetenčního centra, roční účetní závěrku a rozvahu a výroční zprávu o činnosti na základě návrhu výkonného ředitele, se zohledněním poradenství poskytovaného agenturou ENISA;
Pozměňovací návrh 128
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – písm. e
e)  přijímá kritéria a postupy pro posuzování a akreditaci subjektů jako členů komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost;
e)  přijímá postupy pro posuzování a akreditaci subjektů jako členů komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost;
Pozměňovací návrh 129
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – písm. e a (nové)
ea)  přijímá pracovní ujednání uvedená v čl. 10 odst. 2;
Pozměňovací návrh 130
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – písm. g a (nové)
ga)  přijímá pravidla pro transparentnost kompetenčního centra;
Pozměňovací návrh 131
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – písm. i
i)  zřizuje pracovní skupiny s členy komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost;
i)  zřizuje pracovní skupiny s členy komunity kompetencí pro kybernetickou bezpečnost, se zohledněním poradenstvím poskytovaného stálými pozorovateli;
Pozměňovací návrh 132
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – písm. l
l)  propaguje kompetenční centrum po celém světě, aby zvýšila jeho přitažlivost a vytvořila z něj špičkové světové centrum excelence v oblasti kybernetické bezpečnosti;
l)  propaguje spolupráci kompetenčního centra s globálními aktéry;
Pozměňovací návrh 133
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – písm. r
r)  přijímá strategii proti podvodům, která je úměrná rizikům podvodu s ohledem na analýzu nákladů a přínosů opatření, jež mají být provedena;
r)  přijímá strategii proti podvodům a korupci, která je úměrná rizikům podvodu a korupce s ohledem na analýzu nákladů a přínosů opatření, jež mají být provedena, jakož i komplexní opatření pro ochranu osob oznamujících porušení právních předpisů Unie v souladu s platnými právními předpisy Unie;
Pozměňovací návrh 134
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – písm. s
s)  přijímá metodiku pro výpočet finančních příspěvků od členských států;
s)  přijímá rozsáhlou definici finančních příspěvků od členských států a metodiku pro výpočet částky dobrovolných příspěvků členských států, které mohou být účtovány podle této definice jako finanční příspěvky a tento výpočet se provede na konci každého finančního roku;
Pozměňovací návrh 135
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1
1.  Správní rada volí předsedu a místopředsedu na dvouleté funkční období z řad svých členů, kteří mají hlasovací právo. Funkční období předsedy a místopředsedy může být jednou prodlouženo na základě rozhodnutí správní rady. Pokud však kdykoli během svého funkčního období přestanou být členy správní rady, jejich funkční období automaticky skončí k témuž dni. Nemůže-li předseda vykonávat své povinnosti, zaujme jeho místo z moci úřední místopředseda. Předseda se účastní hlasování.
1.  Správní rada volí předsedu a místopředsedu na dvouleté funkční období z řad svých členů, kteří mají hlasovací právo, a usiluje přitom o vyvážené zastoupení žen a mužů. Funkční období předsedy a místopředsedy může být jednou prodlouženo na základě rozhodnutí správní rady. Pokud však kdykoli během svého funkčního období přestanou být členy správní rady, jejich funkční období automaticky skončí k témuž dni. Nemůže-li předseda vykonávat své povinnosti, zaujme jeho místo z moci úřední místopředseda. Předseda se účastní hlasování.
Pozměňovací návrh 136
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3
3.  Pokud správní rada nerozhodne jinak, výkonný ředitel se účastní jednání, nemá však hlasovací právo. Správní rada může v jednotlivých případech pozvat další osoby, aby se jejích zasedání zúčastnily jako pozorovatelé.
3.  Pokud správní rada nerozhodne jinak, výkonný ředitel se účastní jednání, nemá však hlasovací právo.
Pozměňovací návrh 137
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4
4.  Členové průmyslové a vědecké poradní rady se mohou na pozvání předsedy účastnit zasedání správní rady, nemají však hlasovací práva.
vypouští se
Pozměňovací návrh 138
Návrh nařízení
Článek 15
Článek 15
vypouští se
Pravidla hlasování ve správní radě
1.  Unie má 50 % hlasovacích práv. Hlasovací práva Unie jsou nedělitelná.
2.  Každý zúčastněný členský stát má jeden hlas.
3.  Správní rada přijímá rozhodnutí většinou tvořenou alespoň 75 % všech hlasů (včetně hlasů nepřítomných členů), které představují alespoň 75 % celkových finančních příspěvků kompetenčnímu centru. Finanční příspěvek se vypočte na základě odhadovaných výdajů navržených členskými státy podle čl. 17 odst. 2 písm. c) a na základě zprávy o výši příspěvků zúčastněných členských států podle čl. 22 odst. 5.
4.  Hlasovací práva mají pouze zástupci Komise a zástupci zúčastněných členských států.
5.  Předseda se účastní hlasování.
Pozměňovací návrh 139
Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)
Článek 15a
Pravidla hlasování ve správní radě
1.  Rozhodnutí, která jsou předmětem hlasování se mohou týkat:
a)  správy a organizace kompetenčního centra a sítě
b)  přidělení prostředků na kompetenční centrum a síť;
c)  společné činnosti několika členských států, případně doplněné o rozpočet Unie na základě rozhodnutí přiděleného v souladu s písmenem b).
2.  Správní rada přijímá rozhodnutí většinou alespoň 75 % všech členů. Hlasovací práva Unie zastupuje Komise a jsou nedělitelná.
3.  V případě rozhodnutí podle odst. 1 písm. a) je každý členský stát zastoupen a má stejná hlasovací práva. U zbývajících dostupných hlasů až do 100 % by měla mít Unie alespoň 50 % hlasovacích práv, která odpovídají jejímu finančnímu příspěvku.
4.  V případě rozhodnutí, na něž se vztahuje odst. 1 písm. b) nebo c), nebo jakéhokoli jiného rozhodnutí, které nespadá do žádné jiné kategorie uvedené v odstavci 1, Unie drží nejméně 50 % hlasovacích práv v souladu s jejím finančním příspěvkem. Hlasovací práva mají pouze přispívající členské státy a budou odpovídat jejich finančnímu příspěvku.
5.  V případě, že byl předseda zvolen ze zástupců členských států, účastní se předseda hlasování jako zástupce svého členského státu.
Pozměňovací návrh 140
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3
3.  Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu kandidátů navržených Komisí po otevřeném a transparentním výběrovém řízení.
3.  Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu kandidátů navržených Komisí, včetně návrhů na jmenování usilujících o dosažení vyváženého zastoupení žen a mužů ze strany členských států, po otevřeném, transparentním a nediskriminačním výběrovém řízení.
Pozměňovací návrh 141
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5
5.  Funkční období výkonného ředitele je čtyři roky. Do konce tohoto období Komise provede posouzení, které zohlední hodnocení výsledků výkonného ředitele a budoucí úkoly a výzvy kompetenčního centra.
5.  Funkční období výkonného ředitele je pět let. Do konce tohoto období Komise provede posouzení, které zohlední hodnocení výsledků výkonného ředitele a budoucí úkoly a výzvy kompetenčního centra.
Pozměňovací návrh 142
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 6
6.  Správní rada může na návrh Komise, v němž je zohledněno posouzení podle odstavce 5, funkční období výkonného ředitele jednou prodloužit o další období nejvýše čtyř let.
6.  Správní rada může na návrh Komise, v němž je zohledněno posouzení podle odstavce 5, funkční období výkonného ředitele jednou prodloužit o další období nejvýše pěti let.
Pozměňovací návrh 143
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 8
8.  Výkonný ředitel může být odvolán z funkce pouze na základě rozhodnutí správní rady jednající na návrh Komise.
8.  Výkonný ředitel může být odvolán z funkce pouze na základě rozhodnutí správní rady jednající na návrh svých členů nebo na návrh Komise.
Pozměňovací návrh 144
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. c
c)  po konzultaci se správní radou a Komisí připravuje a předkládá správní radě k přijetí návrh víceletého strategického plánu a návrh ročního pracovního plánu kompetenčního centra, včetně rozsahu výzev k podávání návrhů, výzev k vyjádření zájmu a výzev k podávání nabídek potřebných k provedení pracovního plánu a příslušných odhadovaných výdajů navržených členskými státy a Komisí;
c)  po konzultaci se správní radou, s průmyslovou a vědeckou poradní radou, Agenturou Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a Komisí připravuje a předkládá správní radě k přijetí návrh víceletého strategického plánu a návrh ročního pracovního plánu kompetenčního centra, včetně rozsahu výzev k podávání návrhů, výzev k vyjádření zájmu a výzev k podávání nabídek potřebných k provedení pracovního plánu a příslušných odhadovaných výdajů navržených členskými státy a Komisí;
Pozměňovací návrh 145
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. h
h)  vypracovává akční plán v návaznosti na závěry zpětných hodnocení a každé dva roky předkládá Komisi zprávy o pokroku;
h)  vypracovává akční plán v návaznosti na závěry zpětných hodnocení a každé dva roky předkládá Komisi a Evropskému parlamentu zprávy o pokroku;
Pozměňovací návrh 146
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. l
l)  schvaluje seznam akcí vybraných pro financování na základě seznamu s uvedením pořadí vypracovaného panelem nezávislých odborníků;
l)  po konzultaci s průmyslovou a vědeckou poradní radou a agenturou ENISA schvaluje seznam akcí vybraných pro financování na základě seznamu s uvedením pořadí vypracovaného panelem nezávislých odborníků;
Pozměňovací návrh 147
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. s
s)  vypracovává akční plán v návaznosti na závěry interních nebo externích auditních zpráv, jakož i na vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), a podává zprávy o pokroku dvakrát ročně Komisi a pravidelně správní radě;
s)  vypracovává akční plán v návaznosti na závěry interních nebo externích auditních zpráv, jakož i na vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), a podává zprávy o pokroku dvakrát ročně Komisi a Evropskému parlamentu a pravidelně správní radě;
Pozměňovací návrh 148
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. v
v)  zajišťuje efektivní komunikaci s orgány Unie;
v)  zajišťuje efektivní komunikaci s orgány Unie a na požádání podává zprávu Evropskému parlamentu a Radě;
Pozměňovací návrh 149
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1
1.  Průmyslová a vědecká poradní rada má nejvýše 16 členů. Členové jsou jmenováni správní radou z řad zástupců subjektů v komunitě kompetencí pro kybernetickou bezpečnost.
1.  Průmyslová a vědecká poradní rada má nejvýše 25 členů. Členové jsou jmenováni správní radou z řad zástupců subjektů v komunitě nebo jejích jednotlivých členů. Způsobilí jsou pouze zástupci subjektů, kteří nejsou kontrolováni třetí zemí nebo subjekty ze třetích zemí, s výjimkou zemí EHP a ESVO. Jmenování se uskuteční v souladu s otevřeným, transparentním a nediskriminačním postupem. Složení výboru se zaměřuje na dosažení genderové vyváženosti a zahrnuje vyvážené zastoupení skupin zúčastněných stran z průmyslu, akademické obce a občanské společnosti.
Pozměňovací návrh 150
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2
2.  Členové průmyslové a vědecké poradní rady mají odborné znalosti buď v oblasti výzkumu, průmyslového vývoje či profesionálních služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti, nebo s jejich nasazováním. Požadavky na tyto odborné znalosti podrobněji stanoví správní rada.
2.  Členové průmyslové a vědecké poradní rady mají odborné znalosti buď v oblasti výzkumu, průmyslového vývoje, nabídky, uplatňování nebo zavádění profesionálních služeb nebo produktů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Požadavky na tyto odborné znalosti podrobněji stanoví správní rada.
Pozměňovací návrh 151
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 5
5.  Zástupci Komise a Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací se mohou účastnit průmyslové a vědecké poradní rady a podporovat její práci.
5.  Zástupci Komise a Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací jsou přizváni k účasti na činnosti průmyslové a vědecké poradní rady a podporování její práce. Správní rada může v jednotlivých případech přizvat další zástupce komunity jako pozorovatele, poradce nebo případně odborníky.
Pozměňovací návrh 152
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1
1.  Průmyslová a vědecká poradní rada zasedá alespoň dvakrát ročně.
1.  Průmyslová a vědecká poradní rada zasedá alespoň třikrát ročně.
Pozměňovací návrh 153
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2
2.  Průmyslová a vědecká poradní rada může v případě potřeby poskytovat správní radě poradenství ohledně zřizování pracovních skupin zabývajících se konkrétními problémy týkajícími se práce kompetenčního centra, což celkově koordinuje jeden nebo více členů průmyslové a vědecké poradní rady.
2.  Průmyslová a vědecká poradní rada v případě potřeby předkládá správní radě návrhy ohledně zřizování pracovních skupin zabývajících se konkrétními problémy týkajícími se práce kompetenčního centra, a to vždy, pokud tyto problémy patří k úkolům a oblastem, za něž zodpovídá a jež jsou uvedeny v článku 20, což celkově koordinuje jeden nebo více členů průmyslové a vědecké poradní rady.
Pozměňovací návrh 154
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – návětí
Průmyslová a vědecká poradní rada poskytuje kompetenčnímu centru poradenství ohledně vykonávání jeho činností a:
Průmyslová a vědecká poradní rada pravidelně poskytuje kompetenčnímu centru poradenství ohledně vykonávání jeho činností a:
Pozměňovací návrh 155
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – bod 1
1)  poskytuje výkonnému řediteli a správní radě strategické poradenství a vstupy pro tvorbu pracovního plánu a víceletého strategického plánu ve lhůtách stanovených správní radou;
1)  poskytuje výkonnému řediteli a správní radě strategické poradenství a vstupy pro zavedení služeb kompetenčního centra a pro jeho zaměření a činnost, pokud jde o průmysl a vědu, a pro tvorbu pracovního plánu a víceletého strategického plánu ve lhůtách stanovených správní radou;
Pozměňovací návrh 156
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
1a)  radí správní radě ve věci zřizování pracovních skupin na konkrétní témata, která souvisí s činnosti kompetenčního centra.
Pozměňovací návrh 157
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – bod 3
3)  podporuje a shromažďuje zpětnou vazbu k pracovnímu plánu a víceletému strategickému plánu kompetenčního centra.
3)  podporuje a shromažďuje zpětnou vazbu k pracovnímu plánu a víceletému strategickému plánu kompetenčního centra a poskytuje správní radě poradenství ohledně toho, jak zlepšit strategickou orientaci a činnost centra kompetencí.
Pozměňovací návrh 158
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. a
a)  1 981 668 000 EUR z programu Digitální Evropa, včetně až 23 746 000 EUR na správní náklady;
a)  1 780 954 875 EUR v cenách roku 2018 (1 998 696 000 EUR v běžných cenách ) z programu Digitální Evropa, včetně až 21 385 465 EUR v cenách roku 2018 (23 746 000 EUR v běžných cenách) na správní náklady;
Pozměňovací návrh 159
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  částka z Evropského obranného fondu určená na činnost kompetenčního centra spjatou s obranou, včetně veškerých souvisejících administrativních nákladů, jako jsou náklady, které mohou centru vzniknout, pokud působí jako projektový manažer u činností prováděných na základě Evropského obranného fondu.
Pozměňovací návrh 160
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2
2.  Maximální příspěvek Unie bude vyplacen z prostředků souhrnného rozpočtu Unie přidělených na [program Digitální Evropa] a na zvláštní program, kterým se provádí program Horizont Evropa, zavedený rozhodnutím XXX.
2.  Maximální příspěvek Unie bude vyplacen z prostředků souhrnného rozpočtu Unie přidělených na [program Digitální Evropa], na zvláštní program, kterým se provádí program Horizont Evropa, zavedený rozhodnutím XXX, na Evropský obranný fond a další programy a projekty, které spadají do působnosti kompetenčního centra nebo sítě.
Pozměňovací návrh 161
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 4
4.  Finanční příspěvek Unie nepokrývá úkoly stanovené v čl. 4 odst. 8 písm. b).
4.  Finanční příspěvek Unie z programu Digitální Evropa a z programu Horizont Evropa nepokrývá úkoly stanovené v čl. 4 odst. 8 písm. b). Takové úkoly mohou být pokryty z finančních příspěvků Evropského obranného fondu.
Pozměňovací návrh 162
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4
4.  Komise může ukončit, úměrně snížit či pozastavit poskytovaní finančního příspěvku Unie na kompetenční centrum, pokud zúčastněné členské státy nepřispívají, přispívají pouze částečně nebo přispívají pozdě, pokud jde o příspěvky uvedené v odstavci 1.
4.  Komise může ukončit, úměrně snížit či pozastavit poskytovaní finančního příspěvku Unie na kompetenční centrum, pokud zúčastněné členské státy nepřispívají nebo přispívají pouze částečně, pokud jde o příspěvky uvedené v odstavci 1. Ukončení, snížení nebo pozastavení poskytování finančního příspěvku Unie ze strany Komise je co do výše a doby trvání přiměřené snížení, ukončení nebo pozastavení příspěvků členských států.
Pozměňovací návrh 163
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – písm. a
a)  finanční příspěvky zúčastněných členských států na správní náklady;
a)  finanční příspěvky Unie a zúčastněných členských států na správní náklady;
Pozměňovací návrh 164
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – písm. b
b)  finanční příspěvky zúčastněných členských států na provozní náklady;
b)  finanční příspěvky Unie a zúčastněných členských států na provozní náklady;
Pozměňovací návrh 165
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 8 a (nový)
8a.  Kompetenční centrum úzce spolupracuje s jinými orgány, institucemi a subjekty Unie s cílem využít synergií a tam, kde je to možné snížit správní náklady.
Pozměňovací návrh 166
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1
1.  Kompetenční centrum přijme vhodná opatření k zajištění toho, aby při provádění akcí financovaných podle tohoto nařízení byly finanční zájmy Unie chráněny preventivními opatřeními proti podvodům, korupci a jinému protiprávnímu jednání účinnými kontrolami, a jsou-li zjištěny nesrovnalosti, zpětným získáním neoprávněně vyplacených částek a v příslušných případech účinnými, přiměřenými a odrazujícími správními sankcemi.
1.  Kompetenční centrum přijme vhodná opatření k zajištění toho, aby při provádění akcí financovaných podle tohoto nařízení byly finanční zájmy Unie chráněny preventivními opatřeními proti podvodům, korupci a jinému protiprávnímu jednání pravidelnými a účinnými kontrolami, a jsou-li zjištěny nesrovnalosti, zpětným získáním neoprávněně vyplacených částek a v příslušných případech účinnými, přiměřenými a odrazujícími správními sankcemi.
Pozměňovací návrh 167
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 7
7.  Zaměstnanci kompetenčního centra jsou dočasní zaměstnanci a smluvní zaměstnanci.
7.  Cílem kompetenčního centra je dosáhnout vyváženého zastoupení žen a mužů mezi svými zaměstnanci. Zaměstnance centra tvoří dočasní zaměstnanci nebo smluvní zaměstnanci.
Pozměňovací návrh 168
Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 – písm. c a (nové)
ca)   Na účast na všech činnostech kompetenčního centra souvisejících s obranou, je-li tak stanoveno v pracovním plánu, se použijí články 22 [Vlastnictví výsledků], 23 [Vlastnictví výsledků] a 30 [Uplatňování pravidel pro utajované informace] nařízení (EU) 2019/XXX [Evropský obranný fond], přičemž udělení nevýhradních licencí může být omezeno na třetí strany, které jsou usazeny nebo jsou považovány za usazené v členských státech a jsou kontrolovány členskými státy anebo státními příslušníky členských států.
Pozměňovací návrh 169
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1
1.  Kompetenční centrum vykonává své činnosti s vysokou mírou transparentnosti.
1.  Kompetenční centrum vykonává své činnosti s nejvyšší mírou transparentnosti.
Pozměňovací návrh 170
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2
2.  Kompetenční centrum zajistí, aby veřejnost a všechny zainteresované strany měly k dispozici náležité, objektivní, spolehlivé a snadno dostupné informace, zejména pokud jde o výsledky jeho činnosti. Zveřejní rovněž prohlášení o zájmech učiněná v souladu s článkem 41.
2.  Kompetenční centrum zajistí, aby veřejnost a všechny zainteresované strany obdržely komplexní, náležité, objektivní, spolehlivé a snadno dostupné informace včas, zejména pokud jde o výsledky činnosti kompetenčního centra, sítě, průmyslové a vědecké poradní rady a komunity. Zveřejní rovněž prohlášení o zájmech učiněná v souladu s článkem 42.
Pozměňovací návrh 171
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 3
3.  Součástí hodnocení uvedeného v odstavci 2 bude posouzení výsledků, kterých kompetenční centrum s ohledem na své cíle, mandát a úkoly dosáhlo. Pokud se Komise domnívá, že pokračování činnosti kompetenčního centra je vzhledem k jeho určeným cílům, mandátu a úkolům odůvodněné, může navrhnout, aby byl mandát kompetenčního centra stanovený v článku 46 prodloužen.
3.  Součástí hodnocení uvedeného v odstavci 2 bude posouzení výsledků, kterých kompetenční centrum dosáhlo s ohledem na své cíle, mandát a úkoly, účinnost a účelnost. Pokud se Komise domnívá, že pokračování činnosti kompetenčního centra je vzhledem k jeho určeným cílům, mandátu a úkolům odůvodněné, může navrhnout, aby byl mandát kompetenčního centra stanovený v článku 46 prodloužen.
Pozměňovací návrh 172
Návrh nařízení
Článek 38 a (nový)
ˇ
Článek 38a
Právní subjektivita kompetenčního centra
1.  Kompetenční centrum má právní subjektivitu.
2.  V každém členském státě požívá kompetenční centrum nejširší způsobilost k právům a právním úkonům přiznanou právnickým osobám podle práva tohoto členského státu. Může zejména nabývat a zcizovat movitý a nemovitý majetek a být účastníkem soudních řízení.
Pozměňovací návrh 173
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1
Správní rada kompetenčního centra přijme pravidla k zabránění vzniku střetů zájmů u svých členů, orgánů a zaměstnanců a k řešení takových střetů. Tato pravidla obsahují ustanovení určená k zabránění střetů zájmů, pokud jde o zástupce členů ve správní radě a v průmyslové a vědecké poradní radě, v souladu s nařízením XXX [nové finanční nařízení].
Kompetenční centrum přijme pravidla k zabránění vzniku, k odhalení a k řešení střetů zájmů u svých členů, orgánů a zaměstnanců, včetně výkonného ředitele, ve správní radě, v průmyslové a vědecké poradní radě a v komunitě.
Pozměňovací návrh 174
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 a (nový)
Členské státy zajistí prevenci, odhalení a řešení střetů zájmů, pokud jde o národní koordinační centra.
Pozměňovací návrh 175
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 b (nový)
Pravidla uvedená v odstavci 1 musí být v souladu s nařízením (EU, Euratom) 2018/1046.
Pozměňovací návrh 176
Návrh nařízení
Čl. 44 – název
Podpora ze strany hostitelského členského státu
Sídlo a podpora ze strany hostitelského členského státu
Pozměňovací návrh 177
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. -1 (nový)
Sídlo kompetenčního centra se stanoví demokraticky odpovědným postupem za použití transparentních kritérií a v souladu s právem Unie.
Pozměňovací návrh 178
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. -1 a (nový)
Hostitelský členský stát poskytuje nejlepší možné podmínky s cílem zajistit řádné fungování kompetenčního centra, včetně jediného sídla a dalších podmínek, jako je dostupnost vhodných vzdělávacích zařízení pro děti zaměstnanců, patřičný přístup na pracovní trh, sociální zabezpečení a zdravotní péče pro děti i pro partnery zaměstnanců.
Pozměňovací návrh 179
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1
Kompetenční centrum a členský stát [Belgie], kde se nachází jeho sídlo, mohou uzavřít správní dohodu o výsadách a imunitách a další podpoře, jež tento stát kompetenčnímu centru poskytne.
Kompetenční centrum a hostitelský členský stát, kde se nachází jeho sídlo, uzavřou správní dohodu o výsadách a imunitách a další podpoře, jež tento stát kompetenčnímu centru poskytne.
Pozměňovací návrh 180
Návrh nařízení
Článek 45 a (nový)
Článek 45a
Výkon přenesené pravomoci
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 6 odst. 5a a čl. 8 odst. 4b je svěřena Komisi na dobu neurčitou ode dne ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 5a a v čl. 8 odst. 4b kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 5a a čl. 8 odst. 4b vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0084/2019).

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí