Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0328(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0084/2019

Indgivne tekster :

A8-0084/2019

Forhandlinger :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Afstemninger :

PV 13/03/2019 - 19.1
CRE 13/03/2019 - 19.1
Stemmeforklaringer
PV 17/04/2019 - 16.12

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0189
P8_TA(2019)0419

Vedtagne tekster
PDF 285kWORD 118k
Onsdag den 13. marts 2019 - Strasbourg Endelig udgave
Det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre ***I
P8_TA(2019)0189A8-0084/2019

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  Vores dagligdag og økonomier bliver mere og mere afhængige af digitale teknologier, og borgerne bliver i stadig større omfang udsat for alvorlige cyberhændelser. Den fremtidige sikkerhed afhænger bl.a. af en styrkelse af den teknologiske og industrielle evne til at beskytte EU mod cybertrusler, da både den civile infrastruktur og den militære kapacitet er afhængige af sikre digitale systemer.
(1)  Over 80 % af EU’s befolkning har en internetforbindelse, og vores dagligdag og økonomier bliver mere og mere afhængige af digitale teknologier, og borgerne bliver i stadig større omfang udsat for alvorlige cyberhændelser. Den fremtidige sikkerhed afhænger bl.a. af bidraget til den overordnede modstandsdygtighed, en styrkelse af den teknologiske og industrielle evne til at beskytte EU mod cybertrusler i konstant udvikling, da både infrastrukturen og sikkerhedskapaciteten er afhængige af sikre digitale systemer. En sådan sikkerhed kan opnås ved at øge bevidstheden om trusler mod cybersikkerheden og ved at udvikle kompetencer, kapaciteter og færdigheder i hele Unionen, hvor der tages hensyn til samspillet mellem hardware- og softwareinfrastruktur, netværk, produkter og processer samt de samfundsmæssige og etiske konsekvenser og problemstillinger.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)
(1a)   Cyberkriminalitet er en hurtigtvoksende trussel mod Unionen, dens borgere og dens økonomi. I 2017 oplevede 80 % af de europæiske virksomheder mindst én cyberhændelse. Wannacry-angrebet i maj 2017 berørte mere end 150 lande og 230 000 IT-systemer og fik store konsekvenser for vigtige infrastrukturer, såsom hospitaler. Dette understreger nødvendigheden af høje cybersikkerhedsstandarder og holistiske cybersikkerhedsløsninger, der involverer både mennesker, produkter, processer og teknologi i Unionen, samt Unionens lederskab på området og digital autonomi.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  Stats- og regeringscheferne på det digitale topmøde i Tallinn i september 2017 opfordrede EU til at blive en "global leder inden for cybersikkerhed senest i 2025 for at sikre tillid og beskyttelse af vores borgere, forbrugere og virksomheder på nettet og for at muliggøre et frit og lovstyret internet."
(4)  Stats- og regeringscheferne på det digitale topmøde i Tallinn i september 2017 opfordrede EU til at blive en "global leder inden for cybersikkerhed senest i 2025 for at sikre tillid og beskyttelse af vores borgere, forbrugere og virksomheder på nettet og for at muliggøre et frit, sikkert og lovstyret internet" og erklærede i højere grad at gøre brug af open source-løsninger og/eller åbne standarder i forbindelse med (genop)bygningen af IKT-systemer og -løsninger (blandt andet for at undgå at blive bundet fast til en sælger), herunder dem, der udvikles og/eller fremmes af EU-programmer for interoperabilitet og standardisering, som f.eks. ISA2.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)
(4a)  Det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter ("kompetencecentret") bør bidrage til at øge modstandsdygtigheden og pålideligheden af infrastrukturen i net- og informationssystemer, herunder internettet og anden kritisk infrastruktur, der er vigtig for samfundets funktion, såsom transport, sundhed og banksystemer.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)
(4b)  Kompetencecentret og dets aktioner bør tage hensyn til gennemførelsen af forordning (EU) nr. 2019/XXX [omarbejdning af forordning (EF) nr. 428/2009 som foreslået i COM(2016)0616] 1a.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... af ... om en EU-ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (EUT L ... af ..., s. ...).
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 5
(5)  Væsentlige nedbrud af net- og informationssystemer kan påvirke individuelle medlemsstater og EU som helhed. Sikkerheden i net- og informationssystemer er derfor afgørende for et velfungerende indre marked. På nuværende tidspunkt er EU afhængig af ikke-europæiske udbydere af cybersikkerhed. Det er i EU's strategiske interesse at sikre, at det bevarer og udvikler afgørende kapaciteter til at sikre den teknologiske cybersikkerhed på det digitale indre marked, og navnlig for at beskytte kritiske net- og informationssystemer og tilvejebringe vigtige cybersikkerhedstjenester.
(5)  Væsentlige nedbrud af net- og informationssystemer kan påvirke individuelle medlemsstater og EU som helhed. Den højeste grad af sikkerhed i net- og informationssystemer i hele Unionen er derfor afgørende for, at både samfundet og økonomien fungerer gnidningsløst. På nuværende tidspunkt er EU afhængig af ikke-europæiske udbydere af cybersikkerhed. Det er i EU's strategiske interesse at sikre, at det bevarer og udvikler vigtige teknologiske kapaciteter og evner inden for cybersikkerhed for at sikre beskyttelsen af de europæiske borgeres og virksomheders data og vigtige net- og informationssystemer, herunder infrastrukturer, som er afgørende for samfundets funktion, såsom transportsystemer, sundhedssystemer, banksektoren og det digitale indre marked, samt for at tilvejebringe vigtige cybersikkerhedstjenester.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  Der findes omfattende ekspertise og erfaring inden for cybersikkerhedsforskning, teknologisk og industriel udvikling i EU, men forskernes og erhvervslivets indsats er fragmenteret og savner tilpasning og en fælles mission, hvilket hæmmer EU's konkurrenceevne på dette område. Denne indsats og ekspertise skal samles og anvendes i netværk på en effektiv måde for at styrke og supplere eksisterende forskning, teknologisk og industriel kapacitet på EU-plan og nationalt plan.
(6)  Der findes omfattende ekspertise og erfaring inden for cybersikkerhedsforskning, teknologisk og industriel udvikling i EU, men forskernes og erhvervslivets indsats er fragmenteret og savner tilpasning og en fælles mission, hvilket hæmmer EU's konkurrenceevne og effektive beskyttelse af vigtige data, netværk og systemer på dette område. Denne indsats og ekspertise skal samles og anvendes i netværk på en effektiv måde for at styrke og supplere eksisterende forskning, færdigheder og teknologisk og industriel kapacitet på EU-plan og nationalt plan. Sektoren for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) står over for store udfordringer, såsom at opfylde efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft, og den kan drage fordel af at repræsentere mangfoldigheden i samfundet som helhed og af at opnå en afbalanceret repræsentation af kønnene, etnisk diversitet og ikkeforskelsbehandling af personer med handicap og af at lette adgangen til viden og uddannelse for fremtidige eksperter i cybersikkerhed, herunder deres uddannelse i ikke-formelle sammenhænge, f.eks. i projekter om fri software og open source-software, borgerteknologi ("civic tech") samt iværksættervirksomhed og mikrovirksomheder.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)
(6a)   SMV'er er afgørende aktører i Unionens cybersikkerhedssektor, der kan levere banebrydende løsninger pga. deres smidighed. SMV'er, der ikke er specialiseret i cybersikkerhed, er dog også mere sårbare over for cyberhændelser som følge af høje krav til investeringer og viden for at etablere effektive cybersikkerhedsløsninger. Derfor er det nødvendigt, at kompetencecentret og kompetencenetværket for cybersikkerhed (”netværket”) yder særlig støtte til SMV'er ved at lette deres adgang til viden og uddannelse og give dem de nødvendige forudsætninger for beskyttelse samt mulighed for, at de SMV'er, der er aktive inden for cybersikkerhed, kan bidrage til, at Unionen kan bevare sin førende position på dette område.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)
(6b)  Ekspertise findes i andre sammenhænge end industri- og forskningssammenhænge. Ikke-kommercielle og prækommercielle projekter, betegnet som "civic tech-projekter", bruger åbne standarder, åbne data samt fri software og open source-software i samfundets og offentlighedens interesse. De bidrager til modstandsdygtighed, øget bevidsthed og udvikling af kompetencer i cybersikkerhedsforhold og spiller en vigtig rolle med hensyn til at opbygge kapacitet inden for industri og forskning på området.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 6 c (ny)
(6c)  Termen "interessenter" betyder i denne forordning bl.a. industrien, offentlige organer og andre enheder, der beskæftiger sig med operationelle og tekniske spørgsmål inden for cybersikkerhed, samt civilsamfundet, bl.a. fagforeninger, forbrugerorganisationer, fri software og open source-softwaremiljøet og den akademiske verden og forskningsverdenen.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  Kompetencecentret bør være EU's vigtigste instrument for sammenlægning af investeringer i forskning, teknologisk og industriel udvikling af cybersikkerhed og for gennemførelse af relevante projekter og initiativer sammen med kompetencenetværk for cybersikkerhed. Det bør yde cybersikkerhedsrelateret finansiel støtte fra programmerne Horisont Europa og det digitale Europa og bør i givet fald være åbent for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og andre programmer. Denne tilgang bør bidrage til at skabe synergier og koordinering af finansiel støtte i forbindelse med forskning, innovation, teknologisk og industriel udvikling inden for cybersikkerhed og til at undgå overlapning.
(8)  Kompetencecentret bør være EU's vigtigste instrument for sammenlægning af investeringer i forskning, teknologisk og industriel udvikling af cybersikkerhed og for gennemførelse af relevante projekter og initiativer sammen med netværket. Det bør yde cybersikkerhedsrelateret finansiel støtte fra programmerne Horisont Europa og det digitale Europa samt fra Den Europæiske Forsvarsfond i forbindelse med tiltag og administrative omkostninger til forsvar og bør i givet fald være åbent for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og andre programmer. Denne tilgang bør bidrage til at skabe synergier og koordinering af finansiel støtte i forbindelse med EU-initiativer inden for forskning og udvikling, innovation, teknologisk og industriel udvikling inden for cybersikkerhed og undgå overlapning.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)
(8a)  "Indbygget sikkerhed" som princip fastlagt i Kommissionens fælles meddelelse af 13. september 2017 med titlen "Modstandsdygtighed, afskrækkelse og forsvar: opbygning af en stærk cybersikkerhed for EU" inkluderer de mest avancerede metoder til øget sikkerhed på alle trin i et produkts eller en tjenesteydelses livscyklus, begyndende med sikre design- og udviklingsmetoder, der reducerer angrebsflader, og integration af passende sikkerhedsafprøvning og sikkerhedskontroller. I drifts- og vedligeholdelsesfasen er det nødvendigt, at producenterne eller leverandørerne udvikler tilgængelige opdateringer, som straks afhjælper nye sårbarheder eller trusler igennem hele den levetid, et produkt forventes at have, og derefter. Dette kan også opnås ved at overlade det til tredjemand at udvikle og levere disse opdateringer. Levering af opdateringer er især nødvendigt for almindeligt anvendte infrastrukturer, produkter og processer.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 8 b (ny)
(8b)   I lyset af omfanget af cybersikkerhedsudfordringen og i lyset af de investeringer, der foretages i cybersikkerhedskapacitet i andre dele af verden, bør Unionen og dens medlemsstater øge deres økonomiske støtte til forskning, udvikling og implementering på dette område. For at opnå stordriftsfordele og et sammenligneligt niveau af beskyttelse i hele Unionen bør medlemsstaterne koncentrere deres indsats i en europæisk ramme ved at investere via kompetencecentermekanismen, hvor det er relevant.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 8 c (ny)
(8c)  Kompetencecentret og kompetencefællesskabet for cybersikkerhed bør for at fremme Unionens konkurrenceevne og de højeste cybersikkerhedsstandarder internationalt tilstræbe udveksling omkring cybersikkerhedsløsninger, -produkter og processer, og standarder og tekniske standarder med det internationale samfund. Tekniske standarder omfatter etablering af referenceimplementeringer, der offentliggøres i henhold til åbne standardlicenser. Sikkert design af især referenceimplementeringer er afgørende for den overordnede driftssikkerhed og robusthed af almindeligt anvendte netværk og informationssysteminfrastrukturer såsom internettet og kritisk infrastruktur.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  I betragtning af, at målene med dette initiativ bedst kan opnås, hvis alle medlemsstater eller så mange medlemsstater som muligt deltager og som et incitament for medlemsstaterne til at deltage, bør kun medlemsstater, der bidrager finansielt til kompetencecentrets administrations- og driftsomkostninger, have stemmeret.
(9)  I betragtning af, at målene med dette initiativ bedst kan opnås, hvis alle medlemsstater eller så mange medlemsstater som muligt bidrager og som et incitament for medlemsstaterne til at deltage, bør kun medlemsstater, der bidrager finansielt til kompetencecentrets administrations- og driftsomkostninger, have stemmeret.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  Nationale koordinationscentre bør udvælges af medlemsstaterne. Ud over den nødvendige administrative kapacitet skal centrene enten råde over eller have direkte adgang til teknologisk ekspertise i cybersikkerhed, herunder især på områder som kryptering, ikt-sikkerhedstjenester, afsløring af indtrængen, systemsikkerhed, netsikkerhed, software- og applikationssikkerhed, eller de menneskelige og samfundsmæssige aspekter af sikkerhed og privatlivets fred. De bør også have kapacitet til effektivt at inddrage og koordinere med erhvervslivet, den offentlige sektor, herunder de myndigheder, der er udpeget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/114823, og forskningsverdenen.
(12)  Nationale koordinationscentre bør udvælges af medlemsstaterne. Ud over den nødvendige administrative kapacitet skal centrene enten råde over eller have direkte adgang til teknologisk ekspertise i cybersikkerhed, herunder især på områder som kryptering, IKT-sikkerhedstjenester, afsløring af indtrængen, systemsikkerhed, netsikkerhed, software- og applikationssikkerhed, eller de menneskelige, etiske, samfundsmæssige og miljømæssige aspekter af sikkerhed og privatlivets fred. De bør også have kapacitet til effektivt at inddrage og koordinere med erhvervslivet, den offentlige sektor, herunder de myndigheder, der er udpeget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/114823, og forskningsverdenen for at etablere en løbende offentlig-privat dialog om cybersikkerhed. Desuden bør offentlighedens bevidsthed om cybersikkerhed øges gennem passende kommunikationsmidler.
__________________
__________________
23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1).
23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1).
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)  Nye teknologier såsom kunstig intelligens, tingenes internet, højtydende databehandling (HPC) og kvantedatabehandling, blockchain og koncepter som sikre digitale identiteter skaber både nye udfordringer for cybersikkerhed og byder samtidig på løsninger. Vurdering og validering af eksisterende eller fremtidige ikt-systemers robusthed vil kræve test af sikkerhedsløsninger mod angreb på højtydende databehandling og kvanteteknologimaskiner. Kompetencecentret, netværket og kompetencefællesskabet for cybersikkerhed bør bidrage til at fremme og formidle de seneste cybersikkerhedsløsninger. Samtidig bør kompetencecentret og netværket være tilgængeligt for udviklere og operatører i kritiske sektorer, som f.eks. transport, energi, sundhed, finans, offentlige myndigheder, telekommunikation, fremstilling, forsvar og rumfart, med det formål at hjælpe dem med at løse deres udfordringer omkring cybersikkerhed.
(14)  Nye teknologier såsom kunstig intelligens, tingenes internet, højtydende databehandling (HPC) og kvantedatabehandling og koncepter som sikre digitale identiteter skaber både nye udfordringer for cybersikkerhed og byder samtidig på produkter og processer. Vurdering og validering af eksisterende eller fremtidige IKT-systemers robusthed vil kræve test af sikkerhedsprodukter og ‑processer mod angreb på højtydende databehandling og kvanteteknologimaskiner. Kompetencecentret, netværket, de europæiske digitale innovationsknudepunkter og kompetencefællesskabet for cybersikkerhed bør bidrage til at fremme og formidle de seneste cybersikkerhedsprodukter- og processer, herunder dobbelt anvendelse, navnlig dem, der hjælper organisationer med at opretholde en konstant tilstand af byggekapacitet, modstandsdygtighed og passende forvaltning. Kompetencecentret og netværket bør bidrage til at stimulere hele innovationscyklussen og bidrage til at bygge bro over kløften af innovationsdød for cybersikkerhedsteknologier og -tjenester. Samtidig bør kompetencecentret, netværket og kompetencefællesskabet være tilgængeligt for udviklere og operatører i kritiske sektorer, som f.eks. transport, energi, sundhed, finans, offentlige myndigheder, telekommunikation, fremstilling, forsvar og rumfart, med det formål at hjælpe dem med at løse deres udfordringer omkring cybersikkerhed og forske i de forskellige motivationer bag angreb på integriteten af net og informationssystemer, såsom kriminalitet, industrispionage, injurier og misinformation.
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)
(14a)   Som følge af cybertruslers og cybersikkerheds hurtigt skiftende natur bør Unionen hurtigt og løbende kunne tilpasse sig til nye udviklinger på området. Derfor bør kompetencecentret, netværket og kompetencefællesskabet for cybersikkerhed være tilstrækkeligt fleksible til at sikre den påkrævede reaktionsevne. De bør fremme løsninger, der hjælper enheder med konstant at kunne opbygge kapacitet til at udvide deres og Unionens modstandsdygtighed.
Ændring 19
Forslag til forordning
Betragtning 14 b (ny)
(14b)   Kompetencecentret bør sætte sig som mål at etablere Unionens lederskab og en ekspertise inden for cybersikkerhed og derved kunne garantere de højeste sikkerhedsstandarder i Unionen, sikre beskyttelsen af data, informationssystemer, netværk og vigtige infrastrukturer i Unionen, skabe nye arbejdspladser af høj kvalitet på området, forhindre hjerneflugt af europæiske cybersikkerhedseksperter til tredjelande og føje europæisk værdi til de allerede eksisterende nationale cybersikkerhedsforanstaltninger.
Ændring 20
Forslag til forordning
Betragtning 15
(15)  Kompetencecentret bør have flere vigtige funktioner. For det første bør kompetencecentret lette og bidrage til koordineringen af arbejdet i det europæiske kompetencenetværk for cybersikkerhed og fremme kompetencefællesskabet for cybersikkerhed. Centret bør fremme den teknologiske dagsorden for cybersikkerhed og lette adgangen til ekspertise i netværket og kompetencefællesskabet for cybersikkerhed. For det andet bør det gennemføre relevante dele af programmet for det digitale Europa og Horisont Europa, typisk ved at yde tilskud efter indkaldelse af forslag. For det tredje bør kompetencecentret fremme fælles investeringer fra EU, medlemsstaterne og/eller industrien.
(15)  Kompetencecentret bør have flere vigtige funktioner. For det første bør kompetencecentret lette og bidrage til koordineringen af arbejdet i netværket og fremme kompetencefællesskabet for cybersikkerhed. Centret bør fremme den teknologiske dagsorden for cybersikkerhed og samle, dele og lette adgangen til ekspertise i netværket og kompetencefællesskabet for cybersikkerhed og til cybersikkerhedsinfrastruktur. For det andet bør det gennemføre relevante dele af programmet for det digitale Europa og Horisont Europa, typisk ved at yde tilskud efter indkaldelse af forslag. For det tredje bør kompetencecentret fremme fælles investeringer fra EU, medlemsstaterne og/eller industrien samt fælles uddannelsesmuligheder og oplysningsprogrammer i overensstemmelse med programmet for et digitalt Europa for borgere og virksomheder for at overvinde kvalifikationskløften. Der bør rettes særlig opmærksomhed mod SMV'ers muligheder på cybersikkerhedsområdet.
Ændring 21
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  Kompetencecentret bør stimulere og støtte samarbejdet og samordningen af aktiviteterne i kompetencefællesskabet for cybersikkerhed, hvilket vil omfatte en stor, åben og forskelligartet gruppe af aktører, der er involveret i teknologi vedrørende cybersikkerhed. Dette fællesskab bør navnlig omfatte forskningsenheder, udbudsbaserede industrier, efterspørgselsbaserede industrier, samt den offentlige sektor. Kompetencefællesskabet for cybersikkerhed bør bidrage til kompetencecentrets aktiviteter og arbejdsplan, og det bør også kunne trække på kompetencecentrets og netværkets aktiviteter for udvikling af fællesskaber, men bør i øvrigt ikke nyde nogen fortrinsstilling i forbindelse med indkaldelser af forslag eller udbud.
(16)  Kompetencecentret bør stimulere og støtte det langsigtede strategiske samarbejde og samordningen af aktiviteterne i kompetencefællesskabet for cybersikkerhed, hvilket vil omfatte en stor, åben, tværfaglig og forskelligartet gruppe af europæiske aktører, der er involveret i teknologi vedrørende cybersikkerhed. Dette fællesskab bør navnlig omfatte forskningsenheder, herunder dem, der beskæftiger sig med etiske spørgsmål i relation til cybersikkerhed, efterspørgselsbaserede industrier, udbudsbaserede industrier, herunder SMV'er, samt den offentlige sektor. Kompetencefællesskabet for cybersikkerhed bør bidrage til kompetencecentrets aktiviteter og arbejdsplan, og det bør også kunne trække på kompetencecentrets og netværkets aktiviteter for udvikling af fællesskaber, men bør i øvrigt ikke nyde nogen fortrinsstilling i forbindelse med indkaldelser af forslag eller udbud.
Ændring 22
Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)
(16a)   Kompetencecentret bør yde den tilstrækkelige støtte til ENISA i dets opgaver som defineret i direktiv (EU) 2016/1148 ("NIS-direktivet") og i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/XXX1a ("forordningen om cybersikkerhed"). Derfor bør ENISA levere relevante input til kompetencecentret i dets opgave om at definere finansieringsprioriteter.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... af... om ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed) og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi og om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 (forordningen om cybersikkerhed) (EUT L ...) (2017/0225(COD)).
Ændring 23
Forslag til forordning
Betragtning 17
(17)  For at imødekomme behovene hos industrier på både efterspørgsels- og udbudssiden bør kompetencecentrets opgave med at levere viden om og teknisk bistand vedrørende cybersikkerhed til industrier omfatte både ikt-produkter og tjenesteydelser samt alle andre industrielle og teknologiske produkter og løsninger, hvor cybersikkerhed skal forankres.
(17)  For at imødekomme behovene hos den offentlige sektor og industrier på både efterspørgsels- og udbudssiden bør kompetencecentrets opgave med at levere viden om og teknisk bistand vedrørende cybersikkerhed til den offentlige sektor og industrier omfatte både IKT-produkter, ‑processer og -tjenesteydelser samt alle andre industrielle og teknologiske produkter og processer, hvor cybersikkerhed skal forankres. Kompetencecentret bør især lette anvendelsen af dynamiske løsninger på virksomhedsniveau, der fokuserer på opbygning af kapaciteter i hele organisationer, herunder mennesker, processer og teknologi, for effektivt at beskytte organisationerne mod cybertrusler, der hele tiden ændrer sig.
Ændring 24
Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)
(17a)  Kompetencecentret bør bidrage til den brede anvendelse af avancerede cybersikkerhedsprodukter og -løsninger, navnlig de internationalt anerkendte løsninger.
Ændring 25
Forslag til forordning
Betragtning 18
(18)  Selv om kompetencecentret og netværket bør tilstræbe synergier mellem civile og forsvarsrelaterede områder for cybersikkerhed, vil projekter finansieret af Horisont Europa-programmet blive gennemført i overensstemmelse med forordning XXX [forordningen om Horisont Europa], i henhold til hvilken forsknings- og innovationsaktiviteter, der gennemføres under Horisont Europa-programmet, skal være rettet mod civile anvendelsesformål.
(18)  Selv om kompetencecentret og netværket bør tilstræbe synergier og koordinering mellem civile og forsvarsrelaterede områder for cybersikkerhed, vil projekter finansieret af Horisont Europa-programmet blive gennemført i overensstemmelse med forordning XXX [forordningen om Horisont Europa], i henhold til hvilken forsknings- og innovationsaktiviteter, der gennemføres under Horisont Europa-programmet, skal være rettet mod civile anvendelsesformål.
Ændring 26
Forslag til forordning
Betragtning 19
(19)  For at sikre et struktureret og bæredygtigt samarbejde bør forholdet mellem kompetencecentret og de nationale koordinationscentre være baseret på en kontraktmæssig aftale.
(19)  For at sikre et struktureret og bæredygtigt samarbejde bør forholdet mellem kompetencecentret og de nationale koordinationscentre være baseret på en kontraktmæssig aftale, der skal harmoniseres på EU-plan.
Ændring 27
Forslag til forordning
Betragtning 20
(20)  Der bør fastsættes passende bestemmelser, der skal garantere kompetencecentrets ansvar og gennemsigtighed.
(20)  Der bør fastsættes passende bestemmelser, der skal garantere ansvar og gennemsigtighed hos kompetencecentret og de virksomheder, der modtager finansiering.
Ændring 28
Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)
(20a)   Gennemførelsen af anvendelsesprojekter, især dem, der relaterer sig til infrastrukturer og kapaciteter, der anvendes på europæisk plan eller i fælles indkøb, kan opdeles i forskellige gennemførelsesfaser, såsom separate tilbud for arkitekturen af hardware og software, deres produktion og deres funktion og vedligeholdelse, mens hver virksomhed kun kan deltage i én af faserne og med krav om, at støttemodtagerne i en eller flere af disse faser overholder bestemte betingelser med hensyn til europæisk ejerskab eller kontrol.
Ændring 29
Forslag til forordning
Betragtning 20 b (ny)
(20b)  Da ENISA er det dedikerede EU-agentur for cybersikkerhed bør kompetencecentret søge at opnå størst mulig synergi med dette, og bestyrelsen bør rådføre sig med ENISA på grund af dets erfaring på området i alle spørgsmål vedrørende cybersikkerhed, navnlig vedrørende forskningsrelaterede projekter.
Ændring 30
Forslag til forordning
Betragtning 20 c (ny)
(20c)  I processen med udpegelse af en repræsentant til bestyrelsen bør Europa-Parlamentet medtage oplysninger om mandatet, herunder forpligtelsen til regelmæssigt at aflægge rapport til Europa-Parlamentet eller de kompetente udvalg.
Ændring 31
Forslag til forordning
Betragtning 21
(21)  I betragtning af deres respektive ekspertise inden for cybersikkerhed bør Kommissionens Fælles Forskningscenter og Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) spille en aktiv rolle i kompetencenetværket for cybersikkerhed og det industrielle og videnskabelige rådgivende organ.
(21)  I betragtning af deres respektive ekspertise inden for cybersikkerhed og for at sikre de størst mulige synergier bør Kommissionens Fælles Forskningscenter og Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) spille en aktiv rolle i kompetencenetværket for cybersikkerhed og det industrielle og videnskabelige rådgivende organ. ENISA bør fortsat opfylde sine strategiske mål, navnlig inden for cybersikkerhedscertificering som defineret i forordning (EU) 2019/XXX [forordningen om cybersikkerhed]1a, mens kompetencecentret bør fungere som et operationelt organ inden for cybersikkerhed.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... af... om ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed) og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi og om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 (forordningen om cybersikkerhed) (EUT L ...) (2017/0225(COD)).
Ændring 32
Forslag til forordning
Betragtning 24
(24)  Kompetencecentrets bestyrelse, der er sammensat af medlemmer fra medlemsstaterne og Kommissionen, bør fastlægge de overordnede retningslinjer for kompetencecentrets drift og sikre, at centret udfører sine opgaver i overensstemmelse med denne forordning. Bestyrelsen bør have de nødvendige beføjelser til at fastlægge budgettet, kontrollere dets gennemførelse, vedtage passende finansielle bestemmelser, fastlægge gennemsigtige arbejdsprocedurer for beslutningsprocessen i kompetencecentret, vedtage kompetencecentrets arbejdsprogram og flerårige strategiske plan, som bør afspejle prioriteterne om at nå kompetencecentrets mål, vedtage sin egen forretningsorden, udnævne den administrerende direktør og træffe afgørelse om forlængelse af den administrerende direktørs embedsperiode og om ophævelse heraf.
(24)  Kompetencecentrets bestyrelse, der er sammensat af medlemmer fra medlemsstaterne og Kommissionen, bør fastlægge de overordnede retningslinjer for kompetencecentrets drift og sikre, at centret udfører sine opgaver i overensstemmelse med denne forordning. Bestyrelsen bør have de nødvendige beføjelser til at fastlægge budgettet, kontrollere dets gennemførelse, vedtage passende finansielle bestemmelser, fastlægge gennemsigtige arbejdsprocedurer for beslutningsprocessen i kompetencecentret, vedtage kompetencecentrets arbejdsprogram og flerårige strategiske plan, som bør afspejle prioriteterne om at nå kompetencecentrets mål, vedtage sin egen forretningsorden, udnævne den administrerende direktør og træffe afgørelse om forlængelse af den administrerende direktørs embedsperiode og om ophævelse heraf. For at kunne drage fordel af synergier bør ENISA være permanent observatør i bestyrelsen og bidrage til kompetencecentrets arbejde, herunder ved at rådgive om den flerårige strategiske plan og arbejdsplanen og om listen over aktioner, der er udvalgt til at modtage støtte.
Ændring 33
Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)
(24a)  Bestyrelsen bør bestræbe sig på at promovere kompetencecentret på verdensplan med henblik på at øge dets tiltrækningskraft og gøre det til et organ i verdensklasse, der repræsenterer ekspertise inden for cybersikkerhed
Ændring 34
Forslag til forordning
Betragtning 25
(25)  For at kompetencecentret kan fungere korrekt og effektivt, bør Kommissionen og medlemsstaterne sikre, at personer, der udpeges til bestyrelsen, har passende faglig ekspertise og erfaring inden for de relevante områder. Kommissionen og medlemsstaterne bør bestræbe sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter i bestyrelsen med henblik på at sikre kontinuiteten i dens arbejde.
(25)  For at kompetencecentret kan fungere korrekt og effektivt, bør Kommissionen og medlemsstaterne sikre, at personer, der udpeges til bestyrelsen, har passende faglig ekspertise og erfaring inden for de relevante områder. Kommissionen og medlemsstaterne bør bestræbe sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter i bestyrelsen med henblik på at sikre kontinuiteten i dens arbejde og sætte sig som mål at opnå kønsbalance.
Ændring 35
Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)
(25a)   Vægten af Kommissionens stemme i bestyrelsens beslutninger bør være i overensstemmelse med EU-budgettets bidrag til kompetencecentret ifølge Kommissionens ansvar for at sikre god forvaltning af EU-budgettet i Unionens interesser som fastlagt i traktaterne.
Ændring 36
Forslag til forordning
Betragtning 26
(26)  For at kompetencecentret skal fungere problemfrit, kræver det, at den administrerende direktør udnævnes på grundlag af kvalifikationer og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige færdigheder samt kvalifikationer og erfaring, der er relevante for cybersikkerhed, og at den administrerende direktørs opgaver udføres i fuld uafhængighed.
(26)  For at kompetencecentret skal fungere problemfrit, kræver det, at den administrerende direktør udnævnes på en gennemsigtig måde og på grundlag af kvalifikationer og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige færdigheder samt kvalifikationer og erfaring, der er relevante for cybersikkerhed, og at den administrerende direktørs opgaver udføres i fuld uafhængighed.
Ændring 37
Forslag til forordning
Betragtning 27
(27)  Kompetencecentret bør have et industrielt og videnskabeligt rådgivende organ, der kan sørge for en løbende dialog med den private sektor, forbrugerorganisationerne og andre relevante interessenter. Det industrielle og videnskabelige rådgivende organ bør fokusere på spørgsmål, der er relevante for interessenter, og forelægge dem for kompetencecentrets bestyrelse. Det industrielle og videnskabelige rådgivende organs sammensætning og de pålagte opgaver, f.eks. at blive hørt om arbejdsprogrammet, bør sikre tilstrækkelig repræsentation af interessenter i kompetencecentrets arbejde.
(27)  Kompetencecentret bør have et industrielt og videnskabeligt rådgivende organ, der kan sørge for en løbende og hensigtsmæssig gennemsigtig dialog med den private sektor, forbrugerorganisationerne og andre relevante interessenter. Det bør også give den administrerende direktør og bestyrelsen uafhængig rådgivning om udbredelse og indkøb. Det industrielle og videnskabelige rådgivende organ bør fokusere på spørgsmål, der er relevante for interessenter, og forelægge dem for kompetencecentrets bestyrelse. Det industrielle og videnskabelige rådgivende organs sammensætning og de pålagte opgaver, f.eks. at blive hørt om arbejdsprogrammet, bør sikre tilstrækkelig repræsentation af interessenter i kompetencecentrets arbejde. Et minimumsantal af pladser skal fordeles til hver kategori af interessenter i industrien med særligt fokus på repræsentation af SMV'er.
Ændring 38
Forslag til forordning
Betragtning 28
(28)  Kompetencecentret bør nyde godt af det særlige sagkundskab og interessenternes brede og relevante repræsentation opbygget gennem det kontraktlige offentligt-private partnerskab om cybersikkerhed under Horisont 2020, via dets industrielle og videnskabelige rådgivende organ.
(28)  Kompetencecentret og dets aktiviteter bør nyde godt af det særlige sagkundskab og interessenternes brede og relevante repræsentation opbygget gennem det kontraktlige offentligt-private partnerskab om cybersikkerhed under Horisont 2020 og pilotprojekterne under Horisont 2020 om kompetencenetværket for cybersikkerhed, via dets industrielle og videnskabelige rådgivende organ. Kompetencecentret og det industrielle og videnskabelige rådgivende organ bør, hvis det er relevant, overveje replikationer af de eksisterende strukturer, f.eks. som arbejdsgrupper.
Ændring 39
Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)
(28a)  Kompetencecentret og dets organer bør gøre brug af erfaringerne og bidragene fra tidligere og nuværende initiativer, såsom det kontraktlige offentlig-private partnerskab (cPPP) om cybersikkerhed, den europæiske cybersikkerhedsorganisation (ECSO) og pilotprojektet og den forberedende foranstaltning vedrørende gratis og open source softwareaudit (EU FOSSA).
Ændring 40
Forslag til forordning
Betragtning 29
(29)  Kompetencecentret bør vedtage regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter. Kompetencecentret bør ligeledes følge de relevante EU-bestemmelser om aktindsigt som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/200124. Kompetencecentrets behandling af personoplysninger vil være omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/2018. Kompetencecentret bør overholde de bestemmelser, der gælder for EU-institutionerne samt national lovgivning vedrørende behandling af oplysninger, herunder navnlig følsomme ikkeklassificerede oplysninger og EU-klassificerede oplysninger.
(29)  Kompetencecentret bør vedtage regler for forebyggelse, identifikation og løsning af interessekonflikter i forhold til dets medlemmer, organer og medarbejdere, bestyrelsen samt det videnskabelige og industrielle rådgivende organ og samfundet. Medlemsstaterne bør sikre forebyggelse, identifikation og løsning af interessekonflikter i forhold til de nationale koordinationscentre. Kompetencecentret bør ligeledes følge de relevante EU-bestemmelser om aktindsigt som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/200124. Kompetencecentrets behandling af personoplysninger vil være omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/2018. Kompetencecentret bør overholde de bestemmelser, der gælder for EU-institutionerne samt national lovgivning vedrørende behandling af oplysninger, herunder navnlig følsomme ikkeklassificerede oplysninger og EU-klassificerede oplysninger.
__________________
__________________
24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).
24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).
Ændring 41
Forslag til forordning
Betragtning 31
(31)  Kompetencecentret bør fungere på en åben og gennemsigtig måde og forelægge alle relevante oplysninger inden for en rimelig frist samt fremme dets aktiviteter, herunder gennem kommunikations- og formidlingsaktiviteter rettet mod offentligheden. Forretningsordenen for organerne i kompetencecentret bør gøres offentligt tilgængelige.
(31)  Kompetencecentret bør fungere på en åben og gennemsigtig måde og forelægge omfattende oplysninger inden for en rimelig frist samt fremme dets aktiviteter, herunder gennem kommunikations- og formidlingsaktiviteter rettet mod offentligheden. Det bør give offentligheden og andre interesserede parter en liste over medlemmerne af kompetencefællesskabet for cybersikkerhed og offentliggøre deres interesseerklæringer i overensstemmelse med artikel 42. Forretningsordenen for organerne i kompetencecentret bør gøres offentligt tilgængelige.
Ændring 42
Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)
(31a)   Det tilrådes, at både kompetencecentret og de nationale koordinationscentre overvåger og følger de internationale standarder så tæt som muligt for at fremme udvikling i retning af global bedste praksis.
Ændring 43
Forslag til forordning
Betragtning 33 a (ny)
(33a)  Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør delegeres til Kommissionen for så vidt angår fastlæggelse af elementerne i kontraktlige aftaler mellem kompetencecentret og de nationale koordinationscentre og med hensyn til præcisering af kriterier for vurdering og godkendelse af enheder som medlemmer af et kompetencefællesskab for cybersikkerhed. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning1a. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
__________________
1a EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
Ændring 44
Forslag til forordning
Betragtning 34
(34)  Da målene for denne forordning, nemlig at fastholde og udvikle EU's teknologiske og industrielle kapacitet på cybersikkerhedsområdet, øge konkurrenceevnen i EU's cybersikkerhedsindustri og gøre cybersikkerhed til en konkurrencefordel for EU's øvrige industrier, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på grund af den omstændighed, at de nuværende, begrænsede ressourcer er spredt, samt på grund af omfanget af den nødvendige investering, men bedre kan gennemføres på EU-plan for at undgå unødig overlapning af disse bestræbelser og bidrage til at opnå kritisk masse af investeringer og sikre, at de offentlige midler udnyttes bedst muligt, kan EU derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —
(34)  Målene for denne forordning, nemlig at styrke Unionens konkurrenceevne og kapacitet inden for cybersikkerhed gennem – og mindske dens digitale afhængighed ved at øge udbredelsen af cybersikkerhedsprodukter – processer og -tjenester, som er udviklet i Unionen, og fastholde og udvikle EU's teknologiske og industrielle kapacitet på cybersikkerhedsområdet, øge konkurrenceevnen i EU's cybersikkerhedsindustri og gøre cybersikkerhed til en konkurrencefordel for EU's øvrige industrier, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne på grund af den omstændighed, at de nuværende, begrænsede ressourcer er spredt, samt på grund af omfanget af den nødvendige investering, men kan bedre gennemføres på EU-plan for at undgå unødig overlapning af disse bestræbelser og bidrage til at opnå kritisk masse af investeringer og sikre, at de offentlige midler udnyttes bedst muligt. Desuden er det kun aktioner på EU-plan, der kan sikre den højeste grad af cybersikkerhed i alle medlemsstater og dermed lukke de sikkerhedshuller, der findes i nogle medlemsstater, og som skaber sikkerhedshuller for hele Unionen. Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
1.  Ved denne forordning oprettes det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter ("kompetencecentret") samt netværket af nationale koordinationscentre, og der fastsættes regler for udpegelsen af nationale koordinationscentre samt for oprettelsen af kompetencenetværket for cybersikkerhed.
1.  Ved denne forordning oprettes det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter ("kompetencecentret") samt netværket af nationale koordinationscentre ("netværket”), og der fastsættes regler for udpegelsen af nationale koordinationscentre samt for oprettelsen af kompetencefælleskabet for cybersikkerhed ("fællesskabet”). Kompetencecentret og netværket skal bidrage til den generelle modstandsdygtighed og bevidsthed i Unionen mod trusler mod cybersikkerheden, idet der foretages en grundig hensyntagen til de samfundsmæssige konsekvenser.
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3
3.  Kompetencecentrets hovedsæde placeres i [Bruxelles, Belgien.]
udgår
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
4.  Kompetencecentret har status som juridisk person. Det skal i alle medlemsstater nyde den mest vidtgående rets- og handleevne, der kan tilkomme juridiske personer i henhold til lovgivningen i denne medlemsstat. Det kan i særdeleshed erhverve eller afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.
udgår
Ændring 48
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
(1)  "cybersikkerhed": beskyttelse af net- og informationssystemer, deres brugere og andre personer mod cybertrusler
(1)  "cybersikkerhed": alle aktiviteter, der er nødvendige for at beskytte net- og informationssystemer, deres brugere og berørte personer mod cybertrusler
Ændring 183
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
1a)  "cyberforsvar" og "forsvarsdimensioner af cybersikkerhed": udelukkende defensiv og reaktiv cyberforsvarsteknologi, der har til formål at beskytte kritisk infrastruktur, militære netværk og informationssystemer, deres brugere og berørte personer mod cybertrusler, herunder situationsforståelse, detektion af trusler og digital kriminalteknik
Ændring 49
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
(2)  "cybersikkerhedsprodukter og ‑løsninger": ikt-produkter, -tjenester eller ‑processer med det specifikke formål at beskytte net- og informationssystemer, deres brugere og berørte personer mod cybertrusler
(2)  "cybersikkerhedsprodukter og ‑processer": kommercielle og ikke-kommercielle IKT-produkter, -tjenester eller -processer med det specifikke formål at beskytte data, net- og informationssystemer, deres brugere og andre personer mod cybersikkerhedstrusler
Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
(2a)  "cybertrussel": enhver potentiel omstændighed, begivenhed eller handling, som kan skade, afbryde eller på anden måde have en negativ indvirkning på net- og informationssystemer, deres brugere og berørte personer
Ændring 51
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3
(3)  "offentlig myndighed": en statslig eller anden offentlig forvaltning, herunder offentlige rådgivende organer, på nationalt, regionalt eller lokalt niveau eller enhver fysisk eller juridisk person, der udøver offentlige administrative funktioner i henhold til national ret, herunder konkrete opgaver
(3)  "offentlig myndighed": en statslig eller anden offentlig forvaltning, herunder offentlige rådgivende organer, på nationalt, regionalt eller lokalt niveau eller enhver fysisk eller juridisk person, der udøver offentlige administrative funktioner i henhold til EU-ret og national ret, herunder konkrete opgaver
Ændring 52
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
(4)  "deltagende medlemsstat": en medlemsstat, som frivilligt bidrager finansielt til kompetencecentrets administrations- og driftsomkostninger.
(4)  "bidragende medlemsstat": en medlemsstat, som frivilligt bidrager finansielt til kompetencecentrets administrations- og driftsomkostninger.
Ændring 53
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
(4a)  "europæisk digitale innovationsknudepunkt": en retlig enhed som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/XXX1a
__________________
1aEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... af ... om oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 (EUT L ...) (2018/0227(COD)).
Ændring 54
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a
a)  bevare og udvikle de teknologiske og industrielle kapaciteter vedrørende cybersikkerhed, der er nødvendige for at sikre det digitale indre marked
a)  udvikle de teknologiske, industrielle, samfundsmæssige, akademiske og forskningsmæssige ekspertise og evner vedrørende cybersikkerhed, der er nødvendig for at sikre det digitale indre marked og fremme yderligere beskyttelse af oplysninger om unionsborgere, virksomheder og offentlige myndigheder
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)
aa)  øge modstandsdygtigheden og pålideligheden af infrastrukturen for net- og informationssystemer, herunder kritisk infrastruktur, internettet og almindeligt anvendt hardware og software i Unionen
Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b
b)  øge EU's cybersikkerhedsindustris konkurrenceevne og gøre cybersikkerhed til en konkurrencemæssig fordel for andre industrier i EU.
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (nyt)
ba)  øge bevidstheden om cybersikkerhedstrusler og relaterede samfundsmæssige og etiske implikationer og bekymringer og indhente kvalifikationsunderskuddet med hensyn til cybersikkerhed i Unionen.
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b b (nyt)
bb)  udvikle Unionens lederskab inden for cybersikkerhed og sikre de højeste cybersikkerhedsstandarder i hele Unionen
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b c (nyt)
bc)  styrke Unionens konkurrenceevne og kapacitet og samtidig mindske den digitale afhængighed ved at øge udbredelsen af cybersikkerhedsprodukter, -processer og -tjenester, der er udviklet inden for Unionen
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b d (nyt)
bd)  styrke borgernes, forbrugernes og erhvervslivets tillid til den digitale verden og derved bidrage til målene i det digitale indre markeds strategi
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
1.  at fremme og koordinere arbejdet i de nationale koordinationscentres netværk ("netværket") som omhandlet i artikel 6, og i kompetencefællesskabet for cybersikkerhed som omhandlet i artikel 8
1.  at skabe, forvalte og fremme netværket som omhandlet i artikel 6, og fællesskabet som omhandlet i artikel 8
Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2
2.  at bidrage til gennemførelsen af cybersikkerhedsdelen i programmet for det digitale Europa oprettet ved forordning nr. XXX26 og navnlig aktionerne i tilknytning til artikel 6 i forordning (EU) nr. XXX [programmet for det digitale Europa] samt i Horisont Europa-programmet oprettet ved forordning nr. XXX27 og navnlig afsnit 2.2.6 i søjle II i bilag I. i afgørelse nr. XXX om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa rammeprogrammet for forskning og innovation [ref. nummer i særprogrammet] og andre EU-programmer, når det er fastsat i EU-retsakter]
2.  at koordinere gennemførelsen af cybersikkerhedsdelen i programmet for det digitale Europa oprettet ved forordning nr. XXX og navnlig aktionerne i tilknytning til artikel 6 i forordning (EU) nr. XXX [programmet for det digitale Europa] samt i Horisont Europa-programmet oprettet ved forordning XXX og navnlig afsnit 2.2.6 i søjle II i bilag I. i afgørelse nr. XXX om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovation [ref. nummer i særprogrammet]. og andre EU-programmer, når det er fastsat i EU-retsakter] og bidrage til gennemførelsen af foranstaltninger finansieret af Den Europæiske Forsvarsfond, der er oprettet ved forordning (EU) nr. XXX.
__________________
__________________
26 [indsæt fuldstændig titel og EUT-henvisning]
26 [indsæt fuldstændig titel og EUT-henvisning]
27 [indsæt fuldstændig titel og EUT-henvisning]
27 [indsæt fuldstændig titel og EUT-henvisning]
Ændring 63
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – indledning
3.  at forbedre de cybersikkerhedskapaciteter, den viden og den infrastruktur, der står til rådighed for virksomheder, den offentlige sektor og forskningsverdenen, ved at udføre følgende opgaver:
3.  at forbedre cybersikkerhedsmodstandskraften, cybersikkerhedskapaciteter og -evner og den viden og den infrastruktur, der står til rådighed for samfundet, virksomheder, den offentlige sektor og forskningsverdenen ved at udføre følgende opgaver under hensyntagen til de nyeste industri- og forskningsinfrastrukturer for cybersikkerhed og tjenester i tilknytning hertil:
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra a
a)  under henvisning til de nyeste industri- og forskningsinfrastrukturer for cybersikkerhed og tjenester i tilknytning hertil at erhverve, opgradere, drive og stille sådanne infrastrukturer og tjenester i forbindelse hermed til rådighed for en bred vifte af brugere i hele EU fra erhvervslivet, herunder SMV'er, den offentlige sektor og forsknings- og videnskabskredse
a)  erhverve, opgradere, drive og stille kompetencecentrets faciliteter og tjenester i forbindelse hermed til rådighed for en bred vifte af brugere i hele EU fra erhvervslivet, navnlig SMV'er og brugere fra den offentlige sektor og forsknings- og videnskabskredse, på en retfærdig, åben og gennemsigtig måde
Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra b
b)  under henvisning til de nyeste industri- og forskningsinfrastrukturer for cybersikkerhed og tjenester i tilknytning hertil at yde støtte til andre enheder, herunder finansielt, at erhverve, opgradere, drive og stille sådanne infrastrukturer og tjenester i forbindelse hermed til rådighed for en bred vifte af brugere i hele EU fra erhvervslivet, herunder SMV'er, den offentlige sektor og forsknings- og videnskabskredse
b)  at yde støtte til andre enheder, herunder finansielt, at erhverve, opgradere, drive og stille sådanne faciliteter og tjenester i forbindelse hermed til rådighed for en bred vifte af brugere i hele EU fra erhvervslivet, herunder navnlig SMV'er og brugere fra den offentlige sektor og forsknings- og videnskabskredse
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra b a (nyt)
ba)  at yde finansiel støtte og teknisk assistance til nystartede cybersikkerhedsvirksomheder, SMV'er, sammenslutninger, mikrovirksomheder og civic tech-projekter
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra b b (nyt)
bb)  at finansiere softwaresikkerhedskodekontroller og forbedringer til gratis og open source-softwareprojekter, der anvendes bredt til infrastruktur, produkter og processer
Ændring 68
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra c
c)  at levere viden om og teknisk bistand vedrørende cybersikkerhed til erhvervslivet og offentlige myndigheder, især ved at støtte initiativer, der tager sigte på at lette adgangen til den ekspertise, der er til rådighed inden for netværket og kompetencenetværket for cybersikkerhed
c)  at lette udvekslingen af viden om og teknisk bistand vedrørende cybersikkerhed til bl.a. civilsamfundet, erhvervslivet, offentlige myndigheder og den akademiske verden og forskningsverdenen, især ved at støtte initiativer, der tager sigte på at lette adgangen til den ekspertise, der er til rådighed inden for netværket og kompetencenetværket for cybersikkerhed med henblik på at styrke cybermodstandskraften i Unionen
Ændring 69
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra c a (nyt)
ca)  at fremme "indbygget sikkerhed" som princip i processen for udvikling, vedligeholdelse, drift og opdatering af infrastrukturer, produkter og tjenester, navnlig ved at støtte de nyeste sikre udviklingsmetoder, passende sikkerhedstestning og sikkerhedskontroller, herunder tilsagn fra producenten eller leverandøren om at udsende opdateringer, som afhjælper nye sårbarheder eller trusler, straks og ud over den levetid, et produkt forventes at have, eller at overlade det til tredjemand at udvikle og levere sådanne opdateringer
Ændring 70
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra c b (nyt)
cb)  at bidrage til kildekodebidragspolitikker og deres udvikling, navnlig for offentlige myndigheder, hvor der anvendes gratis og open source-softwareprojekter
Ændring 71
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra c c (nyt)
cc)  at føre interessenter fra erhvervsliv, fagforeninger, den akademiske verden, forskningsorganisationer og offentlige organer sammen for at sikre langsigtet samarbejde omkring udvikling og implementering af cybersikkerhedsprodukter og -processer, herunder samling og deling af ressourcer og oplysninger vedrørende sådanne produkter og processer, hvis det er relevant
Ændring 72
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – indledning
4.  at bidrage til udbredelse af avancerede cybersikkerhedsprodukter og ‑løsninger i hele økonomien ved at udføre følgende opgaver:
4.  at bidrage til udbredelse af avancerede og bæredygtige cybersikkerhedsprodukter og -processer i hele Unionen ved at udføre følgende opgaver:
Ændring 73
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra a
a)  stimulere forskning i og udvikling af cybersikkerhed og offentlige myndigheders og brugerindustriers udnyttelse af EU's cybersikkerhedsprodukter og -løsninger
a)  at stimulere forskning i cybersikkerhed, udvikling og indførelse af EU-cybersikkerhedsprodukter og holistiske processer i hele innovationscyklussen i bl.a. offentlige myndigheder, industrien og på markedet
Ændring 74
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra b
b)  hjælpe de offentlige myndigheder, industrier på efterspørgselssiden og andre brugere med at indføre og integrere de seneste cybersikkerhedsløsninger
b)  hjælpe de offentlige myndigheder, industrier på efterspørgselssiden og andre brugere med at styrke deres modstandskraft ved at indføre og integrere avancerede cybersikkerhedsprodukter og ‑processer
Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra c
c)  støtte især offentlige myndigheder med tilrettelæggelsen af deres offentlige indkøb eller gennemførelse af deres køb af avancerede cybersikkerhedsprodukter og ‑løsninger på offentlige myndigheders vegne
c)  støtte især offentlige myndigheder med tilrettelæggelsen af deres offentlige indkøb eller gennemførelse af deres køb af avancerede cybersikkerhedsprodukter og ‑processer på offentlige myndigheders vegne, herunder ved at yde støtte til indkøb, for at øge sikkerheden af og fordelene ved offentlige investeringer;
Ændring 76
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra d
d)  yde finansiel støtte og teknisk bistand til nystartede cybersikkerhedsvirksomheder og SMV'er med henblik på at komme i kontakt med potentielle markeder og tiltrække investeringer
d)  yde finansiel støtte og teknisk bistand til nystartede cybersikkerhedsvirksomheder, SMV'er, mikrovirksomheder, individuelle eksperter, almindeligt anvendte fri software- og open source software-projekter og civic tech-projekter for at styrke ekspertisen om cybersikkerhed, med henblik på at komme i kontakt med potentielle markeder og anvendelsesmuligheder samt tiltrække investeringer
Ændring 77
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – indledning
5.  at forbedre forståelsen af internetsikkerhed og bidrage til at indhente kvalifikationsunderskuddet i EU vedrørende cybersikkerhed ved at udføre følgende opgaver:
5.  at forbedre forståelsen af internetsikkerhed, bidrage til at indhente kvalifikationsunderskuddet og styrke færdighedsniveauet i EU vedrørende cybersikkerhed ved at udføre følgende opgaver:
Ændring 78
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – litra -a (nyt)
-a)  støtte, hvor det er relevant, opfyldelsen af det specifikke mål 4, Avancerede digitale færdigheder, i programmet for et digitalt Europa i samarbejde med europæiske digitale innovationsknudepunkter
Ændring 79
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – litra a
a)  støtte videreudviklingen af færdigheder inden for cybersikkerhed sammen med relevante EU-agenturer og ‑organer, herunder ENISA, hvor det er relevant
a)  støtte videreudvikling, sammenlægning og deling af cybersikkerhedsfærdigheder og ‑kompetencer på alle relevante uddannelsesniveauer, støtte målet om at opnå balance mellem kønnene, fremme af et fælles højt niveau af viden om cybersikkerhed og bidrage til større modstandsdygtighed hos brugere og infrastrukturer i hele Unionen i samarbejde med netværket og, hvor det er relevant, foretage en tilpasning til relevante EU-agenturer og — organer, herunder ENISA
Ændring 80
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 – litra a
a)  yde finansiel støtte til indsatser for forskning i cybersikkerhed på grundlag af en fælles, løbende evalueret og forbedret flerårig strategisk, industriel, teknologisk og forskningsmæssig dagsorden
a)  yde finansiel støtte til indsatser for forskning i cybersikkerhed på grundlag af en fælles, løbende evalueret og forbedret flerårig strategisk, industriel, teknologisk og forskningsmæssig plan, der er omhandlet i artikel 13
Ændring 81
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 – litra b
b)  støtte omfattende forsknings- og demonstrationsprojekter i teknologiske kompetencer inden for næstegenerationscybersikkerhed i samarbejde med industrien og netværket
b)  støtte omfattende forsknings- og demonstrationsprojekter i teknologiske kompetencer inden for næstegenerationscybersikkerhed i samarbejde med industrien, den akademiske verden og forskningsverdenen, den offentlige sektor og de offentlige myndigheder, herunder netværket og fællesskabet
Ændring 82
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 – litra b a (nyt)
ba)  sikre respekt for de grundlæggende rettigheder og etisk adfærd i de cybersikkerhedsforskningsprojekter, der finansieres af kompetencecentret
Ændring 83
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 – litra b b (nyt)
bb)  overvåge oplysninger om sårbarheder opdaget af kompetencefællesskabet og lette offentliggørelsen af sårbarheder, udviklingen af rettelser og løsninger og distributionen af disse
Ændring 84
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 – litra b c (nyt)
bc)  overvåge forskningsresultater vedrørende selvindlæringsalgoritmer, der anvendes til ondsindede cyberaktiviteter, i samarbejde med ENISA og støtte gennemførelsen af direktiv (EU) 2016/1148
Ændring 85
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 – litra b d (nyt)
bd)  understøtte forskning i cyberkriminalitet
Ændring 86
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 – litra b e (nyt)
be)  støtte forskning i og udvikling af uafhængige produkter og processer, der frit kan studeres, deles og bygges videre på, navnlig inden for kontrolleret og kontrollerbar hardware og software, i tæt samarbejde med industrien, netværket og fællesskabet
Ændring 87
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 – litra c
c)  støtte forskning og innovation med henblik på standardisering inden for cybersikkerhedsteknologi
c)  støtte forskning og innovation med henblik på formel og ikke-formel standardisering og certificering inden for cybersikkerhed, der er forbundet med det eksisterende arbejde og i tæt samarbejde med de europæiske standardiseringsorganisationer, certificeringsorganer og ENISA, hvor det er relevant
Ændring 88
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 – litra c a (nyt)
ca)  yde særlig støtte til SMV'er ved at lette deres adgang til viden og uddannelse gennem skræddersyet adgang til resultaterne af forskning og udvikling, som styrkes af kompetencecentret og netværket med henblik på at øge konkurrenceevnen
Ændring 184
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 7 – indledning
7.  at styrke samarbejdet mellem civilbeskyttelses- og forsvarsområdet med hensyn til anvendelse af teknologier med dobbelt anvendelsesformål inden for cybersikkerhed ved at udføre følgende opgaver:
7.  at styrke samarbejdet mellem civilbeskyttelses- og forsvarsområdet med hensyn til anvendelse af teknologier med dobbelt anvendelsesformål inden for cybersikkerhed ved at udføre følgende opgaver, som skal være reaktiv og defensiv cyberforsvarsteknologi, -applikationer og -tjenester:
Ændring 185
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 8 – indledning
8.  at styrke synergierne mellem civilbeskyttelses- og forsvarsdimensionerne af cybersikkerhed i forbindelse med Den Europæiske Forsvarsfond ved udførelsen af følgende opgaver:
8.  at styrke synergierne mellem civilbeskyttelses- og forsvarsdimensionerne af cybersikkerhed i forbindelse med Den Europæiske Forsvarsfond ved udførelsen af følgende opgaver, som skal være reaktiv og defensiv cyberforsvarsteknologi, -applikationer og -tjenester:
Ændring 89
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 8 – litra b a (nyt)
ba)  at bistå og yde rådgivning til Kommissionen med hensyn til gennemførelsen af forordning (EU) nr. 2019/XXX [omarbejdning af forordning (EF) nr. 428/2009 som foreslået i COM(2016)616]
Ændring 90
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 8 a (nyt)
8a.  at bidrage til Unionens bestræbelser på at forbedre internationalt samarbejde på området for cybersikkerhed ved at:
a)  fremme kompetencecentrets deltagelse i internationale konferencer og statslige organisationer samt bidrag til internationale standardiseringsorganisationer
b)  samarbejde med tredjelande og internationale organisationer inden for relevante rammer for internationalt samarbejde
Ændring 91
Forslag til forordning
Artikel 5 – overskrift
Investering i og brug af infrastrukturer, kapaciteter, produkter eller løsninger
Investering i og brug af infrastrukturer, kapaciteter, produkter eller processer
Ændring 92
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning
1.  Hvis kompetencecentret finansierer infrastrukturer, kapaciteter, produkter eller løsninger i henhold til artikel 4, stk. 3, og stk. 4 i form af et tilskud eller en præmie, kan kompetencecentrets arbejdsplan navnlig indeholde følgende oplysninger:
1.  Hvis kompetencecentret finansierer infrastrukturer, kapaciteter, produkter, processer eller løsninger i henhold til artikel 4, stk. 3, og stk. 4 i form af et indkøb eller tilskud eller en præmie, kan kompetencecentrets arbejdsplan navnlig indeholde følgende oplysninger:
Ændring 93
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a
a)  regler for driften af en infrastruktur eller kapacitet, og hvor det er relevant også overdragelse af driften til en værtsenhed på grundlag af kriterier, som kompetencecentret fastlægger
a)  særlige regler for driften af en infrastruktur eller kapacitet, og hvor det er relevant også overdragelse af driften til en værtsenhed på grundlag af kriterier, som kompetencecentret fastlægger
Ændring 94
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (nyt)
ba)  særlige regler for de forskellige gennemførelsesfaser
Ændring 95
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b b (nyt)
bb)  sikre som følge af bidraget fra Unionen at adgang er så åben som mulig og så lukket som nødvendigt, og at genanvendelse er mulig
Ændring 96
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2
2.  Kompetencecentret kan være ansvarligt for den overordnede gennemførelse af relevante fælles indkøb, herunder prækommercielle indkøb på vegne af netværkets medlemmer, medlemmer af kompetencefællesskabet for cybersikkerhed, eller andre tredjeparter, der repræsenterer brugere af cybersikkerhedsprodukter og -løsninger. Med henblik herpå kan kompetencecentret bistås af et eller flere nationale koordinationscentre eller medlemmer af kompetencenetværket for cybersikkerhed.
2.  Kompetencecentret kan være ansvarligt for den overordnede gennemførelse af relevante fælles indkøb, herunder prækommercielle indkøb på vegne af netværkets medlemmer. Med henblik herpå kan kompetencecentret bistås af et eller flere nationale koordinationscentre eller medlemmer af kompetencenetværket for cybersikkerhed eller relevante europæiske digitale innovationsknudepunkter
Ændring 97
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. -1 (nyt)
-1.  Der oprettes ét nationalt koordinationscenter i hver medlemsstat.
Ændring 98
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4
4.  Det udpegede nationale koordinationscenter skal kunne støtte kompetencecentret og netværket med at opfylde deres mission, der er fastsat i denne forordnings artikel 3. De skal råde over eller have direkte adgang til teknologisk ekspertise inden for cybersikkerhed og være i stand til effektivt at inddrage og koordinere med erhvervslivet, den offentlige sektor og forskningsverdenen.
4.  Det udpegede nationale koordinationscenter skal kunne støtte kompetencecentret og netværket med at opfylde deres mission, der er fastsat i denne forordnings artikel 3. De skal råde over eller have direkte adgang til teknologisk ekspertise inden for cybersikkerhed og være i stand til effektivt at inddrage og koordinere med erhvervslivet, den offentlige sektor, den akademiske verden, forskningsverdenen og borgere. Kommissionen udsteder retningslinjer, hvori den beskriver vurderingsproceduren nærmere og forklarer anvendelse af kriterierne.
Ændring 99
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5
5.  Forholdet mellem kompetencecentret og de nationale koordinationscentre skal være baseret på en kontraktmæssig aftale indgået mellem kompetencecentret og hvert af de nationale koordinationscentre. Aftalen skal fastsætte regler for forholdet og fordelingen af opgaver mellem kompetencecentret og hvert nationalt koordinationscenter.
5.  Forholdet mellem kompetencecentret og de nationale koordinationscentre skal være baseret på en kontraktmæssig standardaftale indgået mellem kompetencecentret og hvert af de nationale koordinationscentre. Aftalen skal bestå af de samme harmoniserede generelle betingelser, der fastsætter regler for forholdet og fordelingen af opgaver mellem kompetencecentret og hvert nationalt koordinationscenter, og en række særlige betingelser for det bestemte nationale koordinationscenter.
Ændring 100
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)
5a.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 45a med henblik på at supplere forordningen ved at fastlægge de harmoniserede generelle betingelser i de kontraktmæssige aftaler, der er omhandlet i denne artikels stk. 5, herunder deres format.
Ændring 101
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a
a)  støtte kompetencecentret med at opfylde dets mål og navnlig at koordinere kompetencecentret for cybersikkerhed
a)  støtte kompetencecentret med at opfylde dets mål og navnlig at fastlægge og koordinere kompetencecentret for cybersikkerhed
Ændring 102
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b
b)  lette industriens og andre aktørers deltagelse på medlemsstatsniveau i grænseoverskridende projekter
b)  fremme, tilskynde og lette civilsamfundets, industriens, herunder især nystartede virksomheder og SMV'er, den akademiske verdens og forskningsverdenens samt andre aktørers deltagelse på medlemsstatsniveau i grænseoverskridende projekter
Ændring 103
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b a (nyt)
ba)  i samarbejde med andre enheder, der varetager samme opgaver, at fungere som kvikskranke for cybersikkerhedsprodukter og -processer, der finansieres via andre programmer såsom InvestEU eller programmet for det indre marked, navnlig for SMV'er
Ændring 104
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c
c)  bidrage, sammen med kompetencecentret, til at identificere og møde sektorspecifikke industrielle udfordringer vedrørende cybersikkerhed
c)  bidrage, sammen med kompetencecentret, til at identificere og møde sektorspecifikke udfordringer vedrørende cybersikkerhed
Ændring 105
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c a (nyt)
ca)  samarbejde tæt med nationale standardiseringsorganisationer for at fremme udbredelse af eksisterende standarder og involvere alle relevante interessenter, navnlig SMV'er, i udarbejdelsen af nye standarder
Ændring 106
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e
e)  tilstræbe at skabe synergivirkninger med relevante aktiviteter på nationalt og regionalt plan
e)  tilstræbe at skabe synergivirkninger med relevante aktiviteter på nationalt, regionalt og lokalt plan
Ændring 107
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra f a (nyt)
fa)  fremme og udbrede fælles undervisningsplaner med et minimum af undervisning i cybersikkerhed i samarbejde med de relevante organer i medlemsstaterne
Ændring 108
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra g
g)  fremme og formidle relevante resultater af arbejdet i netværket, kompetencefællesskabet for cybersikkerhed og kompetencecentret på nationalt eller regionalt niveau
g)  fremme og formidle relevante resultater af arbejdet i netværket, kompetencefællesskabet for cybersikkerhed og kompetencecentret på nationalt, regionalt eller lokalt niveau
Ændring 109
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra h
h)  vurdere anmodninger fra enheder, der er etableret i samme medlemsstat som koordinationscentret, om at blive en del af kompetencefællesskabet for cybersikkerhed.
h)  vurdere anmodninger fra enheder og enkeltpersoner, der er etableret i samme medlemsstat som koordinationscentret, om at blive en del af kompetencefællesskabet for cybersikkerhed.
Ændring 110
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4
4.  De nationale koordinationscentre skal, hvor det er relevant, samarbejde via netværket med henblik på gennemførelsen af opgaver, der er omhandlet i litra a), b), c), e) og g) i stk. 1.
4.  De nationale koordinationscentre skal, hvor det er relevant, samarbejde via netværket og koordinere med de relevante europæiske digitale innovationsknudepunkter med henblik på gennemførelsen af opgaver, der er omhandlet i stk. 1.
Ændring 111
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
1.  Kompetencefællesskabet for cybersikkerhed skal bidrage til kompetencecentrets opgaver som fastsat i artikel 3 og styrke og formidle cybersikkerhedsekspertise i hele EU.
1.  Kompetencefællesskabet for cybersikkerhed bidrager til kompetencecentrets opgaver som fastsat i artikel 3 og styrker, samler og formidler cybersikkerhedsekspertise i hele EU samt yder teknisk ekspertise.
Ændring 112
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2
2.  Kompetencefællesskabet for cybersikkerhed skal bestå af industrielle, akademiske og almennyttige forskningsorganisationer og sammenslutninger samt offentlige organer og andre enheder, der beskæftiger sig med operationelle og tekniske spørgsmål. Det skal samle de vigtigste aktører med hensyn til teknologisk og industriel kapacitet for cybersikkerhed i EU. Det omfatter nationale koordinationscentre samt EU-institutioner og -organer med relevant ekspertise.
2.  Kompetencefællesskabet for cybersikkerhed skal bestå af civilsamfundet, industrien, både fra efterspørgsels- og udbudssiden, herunder SMV'er, den akademiske verden og forskningsverdenen, brugersammenslutninger, individuelle eksperter, relevante europæiske standardiseringsorganisationer og andre sammenslutninger samt offentlige organer og andre enheder, der beskæftiger sig med operationelle og tekniske spørgsmål på cybersikkerhedsområdet. Det skal samle de vigtigste aktører med hensyn til teknologisk, industriel, akademisk, forskningsmæssig og samfundsmæssig kapacitet og færdigheder vedrørende cybersikkerhed i EU. og skal inddrage nationale koordinationscentre, europæiske digitale innovationsknudepunkter samt EU-institutioner og -organer med relevant ekspertise som omhandlet i artikel 10 i denne forordning.
Ændring 113
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – indledning
3.  Kun enheder, der er etableret i EU, kan blive akkrediteret som medlemmer af kompetencecentret for cybersikkerhed. De skal påvise, at de har ekspertise inden for cybersikkerhed på mindst et af følgende områder:
3.  Kun enheder, der er etableret, og enkeltpersoner, der er bosiddende i EU, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), kan blive akkrediteret som medlemmer af kompetencecentret for cybersikkerhed. Ansøgerne skal påvise, at de kan levere ekspertise inden for cybersikkerhed på mindst et af følgende områder:
Ændring 114
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra a
a)  forskning
a)  den akademiske verden eller forskning
Ændring 115
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra c a (nyt)
ca)  etik
Ændring 116
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra c b (nyt)
cb)  formel og teknisk standardisering og specifikationer
Ændring 117
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4
4.  Kompetencecentret skal akkreditere enheder etableret i henhold til national lovgivning som medlemmer af kompetencefællesskabet for cybersikkerhed efter en vurdering foretaget af det nationale koordinationscenter i den medlemsstat, hvor enheden er etableret, af, hvorvidt den pågældende enhed opfylder kriterierne i stk. 3. En akkreditering skal ikke være tidsbegrænset, men kan til enhver tid tilbagekaldes af kompetencecentret, hvis det eller de relevante nationale koordinationscentre mener, at enheden ikke opfylder kriterierne i stk. 3, eller den falder ind under de relevante bestemmelser i artikel 136 i forordning XXX [ny finansforordning].
4.  Kompetencecentret skal akkreditere enheder etableret i henhold til national lovgivning eller enkeltpersoner som medlemmer af kompetencefællesskabet for cybersikkerhed efter en harmoniseret vurdering foretaget af kompetencecentret, det nationale koordinationscenter i den medlemsstat, hvor enheden er etableret, eller hvor enkeltpersonen er bosiddende, af, hvorvidt den pågældende enhed eller enkeltperson opfylder kriterierne i stk. 3. En akkreditering skal ikke være tidsbegrænset, men kan til enhver tid tilbagekaldes af kompetencecentret, hvis det eller de relevante nationale koordinationscentre mener, at enheden eller enkeltpersonerne ikke opfylder kriterierne i stk. 3, eller den falder ind under de relevante bestemmelser i artikel 136 i forordning XXX [ny finansforordning]. Medlemsstaternes nationale koordinationscentre skal tilstræbe at opnå en afbalanceret repræsentation af interesserede parter i kompetencefællesskabet og aktivt tilskynde underrepræsenterede kategorier, navnlig SMV'er og grupper af enkeltpersoner til at deltage.
Ændring 118
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)
4a.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 45a for yderligere at supplere denne forordning ved at præcisere kriterierne i stk. 3 i denne artikel, der bruges til at udvælge ansøgere, og procedurerne for vurdering og akkreditere enheder, der opfylder kriterierne i stk. 4 i denne artikel.
Ændring 119
Forslag til forordning
Artikel 9 – nr. 5 a (nyt)
(5a)  støtte kompetencecentret ved at rapportere og afsløre sårbarheder, bidrage til at afbøde dem og rådgive om, hvordan sådanne sårbarheder kan mindskes, herunder gennem certificering i henhold til de ordninger, der er vedtaget i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/XXX [forordningen om cybersikkerhed].
Ændring 120
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1
1.  Kompetencecentret samarbejder med EU's relevante institutioner, organer, kontorer og agenturer, herunder Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed, IT-Beredskabsenheden (CERT-EU), Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Det Fælles Forskningscenter under Kommissionen, Forvaltningsorganet for Forskning, Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk, Det Europæiske Center for Bekæmpelse af Cyberkriminalitet hos Europol samt Det Europæiske Forsvarsagentur.
1.  For at sikre sammenhæng og komplementaritet samarbejder kompetencecentret med EU's relevante institutioner, organer, kontorer og agenturer, herunder ENISA, IT-Beredskabsenheden (CERT-EU), Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Det Fælles Forskningscenter under Kommissionen, Forvaltningsorganet for Forskning, Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk, de relevante europæiske innovationsknudepunkter, Det Europæiske Center for Bekæmpelse af Cyberkriminalitet hos Europol samt Det Europæiske Forsvarsagentur, hvad angår projekter, tjenesteydelser og kompetencer med dobbelt anvendelse.
Ændring 121
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2
2.  Dette samarbejde finder sted inden for rammerne af samarbejdsordninger. Disse ordninger skal forelægges Kommissionen til forhåndsgodkendelse.
2.  Dette samarbejde finder sted inden for rammerne af samarbejdsordninger. Disse ordninger skal vedtages af bestyrelsen efter Kommissionens forhåndsgodkendelse.
Ændring 122
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1
1.  Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat samt fem repræsentanter for Kommissionen, på vegne af EU.
1.  Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat, en repræsentant, der er valgt af Europa-Parlamentet som observatør, og fire repræsentanter for Kommissionen på vegne af EU, idet der skal tilstræbes kønsbalanceblandt medlemmerne af bestyrelsen og deres suppleanter.
Ændring 123
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3
3.  Medlemmerne af bestyrelsen og deres suppleanter udpeges på grundlag af deres viden inden for teknologi samt relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige færdigheder. Kommissionen og medlemsstaterne bestræber sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter i bestyrelsen med henblik på at sikre kontinuitet i bestyrelsens arbejde. Kommissionen og medlemsstaterne tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.
3.  Medlemmerne af bestyrelsen og deres suppleanter udpeges på grundlag af deres viden inden for cybersikkerhed samt relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige færdigheder. Kommissionen og medlemsstaterne bestræber sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter i bestyrelsen med henblik på at sikre kontinuitet i bestyrelsens arbejde. Kommissionen og medlemsstaterne tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.
Ændring 124
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6
6.  Kommissionen kan indbyde observatører, herunder repræsentanter fra de relevante EU-organer, -kontorer og ‑agenturer, til at deltage i bestyrelsens møder, hvis det er relevant.
6.  Bestyrelsen kan indbyde observatører, herunder repræsentanter fra de relevante EU-organer, -kontorer og ‑agenturer og medlemmer af kompetencefællesskabet, til at deltage i bestyrelsens møder, hvis det er relevant.
Ændring 125
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7
7.  Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) skal være permanent observatør i bestyrelsen.
7.  ENISA og det industrielle og videnskabelige rådgivende organ skal være permanente observatører i bestyrelsen og varetage en rådgivende rolle uden at have stemmeret. Bestyrelsen tager størst muligt hensyn til de synspunkter, som udtrykkes af de permanente observatører.
Ændring 126
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – litra a
a)  vedtage en flerårig strategiplan, med en redegørelse for kompetencecentrets vigtigste prioriterede områder og planlagte initiativer, herunder et skøn over finansieringsbehovet og -kilderne
a)  vedtage en flerårig strategiplan, med en redegørelse for kompetencecentrets vigtigste prioriterede områder og planlagte initiativer, herunder et skøn over finansieringsbehovet og -kilderne under hensyntagen til den rådgivning, der ydes af ENISA
Ændring 127
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – litra b
b)  vedtage kompetencecentrets arbejdsplan, årsregnskab og resultatopgørelse samt den årlige aktivitetsrapport på grundlag af et forslag fra den administrerende direktør
b)  vedtage kompetencecentrets arbejdsplan, årsregnskab og resultatopgørelse samt den årlige aktivitetsrapport på grundlag af et forslag fra den administrerende direktør under hensyntagen til den rådgivning, der ydes af ENISA
Ændring 128
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – litra e
e)  vedtage kriterierne og procedurerne for vurdering og akkreditering af de enheder, som er medlemmer af kompetencefællesskabet for cybersikkerhed
e)  vedtage procedurerne for vurdering og akkreditering af de enheder, som er medlemmer af fællesskabet
Ændring 129
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – litra e a (nyt)
ea)  vedtage de samarbejdsordninger, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2
Ændring 130
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – litra g a (nyt)
ga)  vedtage regler om gennemsigtighed for kompetencecentret
Ændring 131
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – litra i
i)  nedsætte arbejdsgrupper med medlemmer af kompetencefællesskabet for cybersikkerhed
i)  nedsætte arbejdsgrupper med medlemmer af fællesskabet under hensyntagen til den rådgivning, der ydes af de permanente observatører
Ændring 132
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – litra l
l)  promovere kompetencecentret på verdensplan med henblik på at øge dets tiltrækningskraft og gøre det til et organ i verdensklasse, der repræsenterer ekspertise inden for cybersikkerhed
l)  fremme kompetencecentrets samarbejde med globale aktører
Ændring 133
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – litra r
r)  vedtage en strategi til bekæmpelse af svig, som står i forhold til risikoen for svig under hensyntagen til en cost-benefit-analyse af de foranstaltninger, der skal gennemføres
r)  vedtage en strategi til bekæmpelse af svig og korruption, som står i forhold til risikoen for svig og korruption under hensyntagen til en cost-benefit-analyse af de foranstaltninger, der skal gennemføres, samt vedtage omfattende beskyttelsesforanstaltninger for personer, der anmelder overtrædelser af EU-retten i henhold til gældende EU-lovgivning
Ændring 134
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – litra s
s)  indføre metoden for beregning af det finansielle bidrag fra medlemsstaterne
s)  indføre en omfattende definition af finansielle bidrag fra medlemsstater og en metode for beregning af størrelsen af medlemsstaternes frivillige bidrag, der kan medregnes som finansielle bidrag ifølge denne definition, idet en sådan beregning skal udføres ved slutningen af hvert regnskabsår
Ændring 135
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1
1.  Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer med stemmeret for en periode på to år. Formandens og næstformandens mandat kan forlænges én gang, efter en afgørelse truffet af bestyrelsen. Hvis deres medlemskab af bestyrelsen ophører på et tidspunkt under mandatperioden, udløber deres mandatperiode dog automatisk den samme dato. Næstformanden træder uden videre i stedet for formanden, hvis denne er forhindret i at udøve sit hverv. Formanden deltager i afstemningen.
1.  Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer med stemmeret for en periode på to år, og der skal tilstræbes kønsbalance. Formandens og næstformandens mandat kan forlænges én gang, efter en afgørelse truffet af bestyrelsen. Hvis deres medlemskab af bestyrelsen ophører på et tidspunkt under mandatperioden, udløber deres mandatperiode dog automatisk den samme dato. Næstformanden træder uden videre i stedet for formanden, hvis denne er forhindret i at udøve sit hverv. Formanden deltager i afstemningen.
Ændring 136
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3
3.  Den administrerende direktør deltager i drøftelserne, medmindre bestyrelsen beslutter noget andet, men har ikke stemmeret. Bestyrelsen kan fra sag til sag indbyde andre personer til at deltage i sine møder som observatører.
3.  Den administrerende direktør deltager i drøftelserne, medmindre bestyrelsen beslutter noget andet, men har ikke stemmeret.
Ændring 137
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4
4.  Medlemmer af det industrielle og videnskabelige rådgivende organ kan efter invitation fra formanden deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.
udgår
Ændring 138
Forslag til forordning
Artikel 15
Artikel 15
udgår
Bestyrelsens afstemningsregler
1.  EU har 50 % af stemmerettighederne. EU's stemmerettigheder er udelelige.
2.  Hver deltagende medlemsstat skal have én stemme.
3.  Bestyrelsen træffer sine beslutninger med et flertal på mindst 75 % af alle stemmer, herunder fraværende medlemmers stemmer, der mindst repræsenterer 75 % af det samlede finansielle bidrag til kompetencecentret. Det finansielle bidrag vil blive beregnet på grundlag af de anslåede udgifter, som er foreslået af de medlemsstater, der er omhandlet i artikel 17, stk. 2, og baseret på rapporten om værdien af bidragene fra de deltagende medlemsstater, der er omhandlet i artikel 22, stk. 5.
4.  Kun repræsentanterne for Kommissionen og de deltagende medlemsstaters repræsentanter har stemmeret.
5.  Formanden deltager i afstemningen.
Ændring 139
Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)
Artikel 15a
Bestyrelsens afstemningsregler
1.  Afgørelser, der er genstand for en afstemning, kan vedrøre:
a)  ledelse og organisation af kompetencecentret og netværket
b)  tildeling af budget for kompetencecentret og netværket
c)  fælles aktioner, der gennemføres af flere medlemsstater, eventuelt suppleret med EU-budgettet efter afgørelse tildelt i overensstemmelse med litra b).
2.  Bestyrelsen træffer sine beslutninger med et flertal på mindst 75 % af stemmerne for alle medlemmer. Unionens stemmerettigheder er repræsenteret ved Kommissionen og er udelelige.
3.  For afgørelser i henhold til stk. 1, litra a), skal hver medlemsstat være repræsenteret og have samme ens rettigheder til at stemme. For de resterende stemmer på op til 100 % bør Unionen råde over mindst 50 % af de stemmerettigheder, der svarer til Unionens finansielle bidrag.
4.  For afgørelser, der er omfattet af stk. 1, litra b) eller c), eller enhver anden afgørelse, der ikke falder ind under en anden kategori i stk. 1, har Unionen mindst 50 % af stemmerettighederne svarende til dets finansielle bidrag. Kun bidragydende medlemsstater har stemmeret, og de svarer til deres finansielle bidrag.
5.  Hvis formanden er valgt blandt medlemsstaternes repræsentanter, deltager formanden i afstemningen som repræsentant for sin medlemsstat.
Ændring 140
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3
3.  Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen ud fra en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, på baggrund af en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure.
3.  Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen ud fra en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, herunder indstillinger, der har til formål at opnå kønsbalancer fra medlemsstaterne, på baggrund af en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure uden forskelsbehandling.
Ændring 141
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5
5.  Den administrerende direktør udnævnes for fire år. Ved udgangen af denne periode foretager Kommissionen en vurdering, der tager evalueringen af den administrerende direktørs resultater og kompetencecentrets fremtidige opgaver og udfordringer op til overvejelse.
5.  Den administrerende direktør udnævnes for fem år. Ved udgangen af denne periode foretager Kommissionen en vurdering, der tager evalueringen af den administrerende direktørs resultater og kompetencecentrets fremtidige opgaver og udfordringer op til overvejelse.
Ændring 142
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6
6.  Bestyrelsen kan på forslag fra Kommissionen, der tager udgangspunkt i den i stk. 5 omhandlede vurdering, forlænge den administrerende direktørs mandatperiode med højst fire år.
6.  Bestyrelsen kan på forslag fra Kommissionen, der tager udgangspunkt i den i stk. 5 omhandlede vurdering, forlænge den administrerende direktørs mandatperiode med højst fem år.
Ændring 143
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 8
8.  Den administrerende direktør kan kun afskediges ved en afgørelse truffet af bestyrelsen efter forslag fra Kommissionen.
8.  Den administrerende direktør kan kun afskediges ved en afgørelse truffet af bestyrelsen på initiativ fra dens medlemmer eller efter forslag fra Kommissionen.
Ændring 144
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra c
c)  efter samråd med bestyrelsen og Kommissionen udarbejde og med henblik på vedtagelse forelægge bestyrelsen udkastet til den flerårige strategiplan og kompetencecentrets årlige arbejdsprogram, herunder omfanget af indkaldelser af forslag, indkaldelser af interessetilkendegivelser og indkaldelser af bud, der er nødvendige for at gennemføre arbejdsplanen og de tilhørende anslåede udgifter på forslag af medlemsstaterne og Kommissionen
c)  efter samråd med bestyrelsen, det industrielle og videnskabelige rådgivende organ, ENISA og Kommissionen udarbejde og med henblik på vedtagelse forelægge bestyrelsen udkastet til den flerårige strategiplan og kompetencecentrets årlige arbejdsprogram, herunder omfanget af indkaldelser af forslag, indkaldelser af interessetilkendegivelser og indkaldelser af bud, der er nødvendige for at gennemføre arbejdsplanen og de tilhørende anslåede udgifter på forslag af medlemsstaterne og Kommissionen
Ændring 145
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra h
h)  udarbejde en handlingsplan, der følger op på konklusionerne på efterfølgende evalueringer, og aflægge en statusrapport til Kommissionen hvert andet år
h)  udarbejde en handlingsplan, der følger op på konklusionerne på efterfølgende evalueringer, og aflægge en statusrapport til Kommissionen og Europa-Parlamentet hvert andet år
Ændring 146
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra l
l)  godkende fortegnelsen over aktioner, der er udvalgt til at modtage støtte på grundlag af en prioriteringsliste udarbejdet af en jury bestående af uafhængige eksperter
l)  efter samråd med det industrielle og videnskabelige rådgivende organ og ENISA godkende fortegnelsen over aktioner, der er udvalgt til at modtage støtte på grundlag af en prioriteringsliste udarbejdet af en jury bestående af uafhængige eksperter
Ændring 147
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra s
s)  udarbejde en handlingsplan som opfølgning på konklusionerne i interne eller eksterne auditrapporter samt undersøgelser fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og aflægge statusrapport to gange om året til Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen
s)  udarbejde en handlingsplan som opfølgning på konklusionerne i interne eller eksterne auditrapporter samt undersøgelser fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og aflægge statusrapport to gange om året til Kommissionen og Europa-Parlamentet og regelmæssigt til bestyrelsen
Ændring 148
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra v
v)  sikre effektiv kommunikation med EU's institutioner
v)  sikre effektiv kommunikation med EU's institutioner og på anmodning aflægge rapport for Europa-Parlamentet og Rådet
Ændring 149
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1
1.  Det industrielle og videnskabelige rådgivende organ består af højst 16 medlemmer. Medlemmerne udnævnes af bestyrelsen blandt repræsentanterne for enhederne i kompetencefællesskabet for cybersikkerhed.
1.  Det industrielle og videnskabelige rådgivende organ består af højst 25 medlemmer. Medlemmerne udnævnes af bestyrelsen blandt repræsentanterne for enhederne i kompetencefællesskabet eller dets individuelle medlemmer. Kun repræsentanter for enheder, der ikke kontrolleres af et tredjeland eller en tredjelandsenhed, bortset fra EØS- og EFTA-lande, er støtteberettigede. Udnævnelsen sker efter en åben, gennemsigtig og ikkeforskelsbehandlende procedure. Bestyrelsens sammensætning skal sigte mod at opnå en ligelig kønsfordeling og omfatte en afbalanceret repræsentation af interessentgrupperne fra erhvervslivet, det akademiske samfund og civilsamfundet.
Ændring 150
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2
2.  Medlemmer af det industrielle og videnskabelige rådgivende organ skal have erfaring med hensyn til cybersikkerhed, industriel udvikling, liberale tjenesteydelser eller anvendelsen heraf. Kravene til en sådan ekspertise skal præciseres yderligere af bestyrelsen.
2.  Medlemmer af det industrielle og videnskabelige rådgivende organ skal have erfaring med hensyn til udvikling, udbud, og indførelse af liberale tjenesteydelser eller produkter på området cybersikkerhed eller anvendelse heraf. Kravene til en sådan ekspertise skal præciseres yderligere af bestyrelsen.
Ændring 151
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 5
5.  Repræsentanter for Kommissionen og Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed kan deltage i og støtte arbejdet i det industrielle og videnskabelige rådgivende organ.
5.  Repræsentanter for Kommissionen og ENISA inviteres til at deltage i og støtte arbejdet i det industrielle og videnskabelige rådgivende organ. Bestyrelsen kan fra sag til sag invitere yderligere repræsentanter fra kompetencefællesskabet med en observatør, en rådgiver eller eventuelt en ekspert.
Ændring 152
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1
1.  Det industrielle og videnskabelige rådgivende organ mødes mindst to gange om året.
1.  Det industrielle og videnskabelige rådgivende organ mødes mindst tre gange om året.
Ændring 153
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2
2.  Det industrielle og videnskabelige rådgivende organ kan rådgive bestyrelsen om nedsættelsen af arbejdsgrupper om særlige forhold af relevans for kompetencecentrets arbejde, om nødvendigt med overordnede koordinering forestået af et eller flere medlemmer af det industrielle og videnskabelige rådgivende organ.
2.  Det industrielle og videnskabelige rådgivende organ skal udarbejde forslag til bestyrelsen om nedsættelsen af arbejdsgrupper om særlige forhold af relevans for kompetencecentrets arbejde, når disse anliggender er omfattet af de opgaver og kompetenceområder, der er beskrevet i artikel 20, og om nødvendigt med overordnede koordinering forestået af et eller flere medlemmer af det industrielle og videnskabelige rådgivende organ.
Ændring 154
Forslag til forordning
Artikel 20 – indledning
Det industrielle og videnskabelige rådgivende organ rådgiver kompetencecentret med hensyn til udførelsen af dets aktiviteter og skal:
Det industrielle og videnskabelige rådgivende organ rådgiver regelmæssigt kompetencecentret med hensyn til udførelsen af dets aktiviteter og skal:
Ændring 155
Forslag til forordning
Artikel 20 – nr. 1
(1)  give den administrerende direktør og bestyrelsen strategisk rådgivning og input til udarbejdelsen af arbejdsplanen og flerårige strategiske plan inden for de tidsfrister, der er fastlagt af bestyrelsen
(1)  give den administrerende direktør og bestyrelsen strategisk rådgivning og input til kompetencecentrets anvendelse af, strategiske retningslinjer for og operationer, for så vidt det vedrører industri og forskning, og til udarbejdelsen af arbejdsplanen og flerårige strategiske plan inden for de tidsfrister, der er fastlagt af bestyrelsen
Ændring 156
Forslag til forordning
Artikel 20 – nr. 1 a (nyt)
(1a)  rådgive bestyrelsen om nedsættelsen af arbejdsgrupper om specifikke emner af relevans for kompetencecentrets arbejde
Ændring 157
Forslag til forordning
Artikel 20 – nr. 3
(3)  fremme og indsamle feedback om kompetencecentrets arbejdsprogram og flerårige strategiske plan.
(3)  fremme og indsamle feedback om kompetencecentrets arbejdsprogram og flerårige strategiske plan og rådgive bestyrelsen om, hvordan kompetencecentrets strategiske retningslinjer og operationer forbedres.
Ændring 158
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra a
a)  1 981 668 000 EUR fra programmet for det digitale Europa, herunder op til 23 746 000 EUR til administrationsomkostninger
a)  1 780 954 875 EUR i 2018-priser (1 998 696 000 EUR i løbende priser) fra programmet et digitalt Europa, herunder op til 21 385 465 EUR i 2018-priser (23 746 000 EUR i løbende priser) til administrative udgifter
Ændring 159
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra b a (nyt)
ba)  et beløb fra Den Europæiske Forsvarsfond til kompetencecentrets forsvarsrelaterede aktioner, herunder til administrative omkostninger såsom omkostninger, som kompetencecentret kan have ved at fungere som projektleder for aktioner, der udføres under Den Europæiske Forsvarsfond.
Ændring 160
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2
2.  EU's maksimale bidrag betales over bevillingerne i EU's almindelige budget, der er afsat til [Digital Europa] og til særprogrammet til gennemførelse Horisont Europa, oprettet ved afgørelse XXX.
2.  EU's maksimale bidrag betales over bevillingerne i EU's almindelige budget, der er afsat til [Digital Europa], til særprogrammet til gennemførelse Horisont Europa, oprettet ved afgørelse XXX, til Den Europæiske Forsvarsfond og til andre programmer og projekter, der er omfattet af kompetencecentrets eller netværkets anvendelsesområde.
Ændring 161
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4
4.  EU's finansielle bidrag må ikke omfatte de opgaver, der er omhandlet i artikel 4, stk. 8, litra b)
4.  EU's finansielle bidrag fra programmerne det digitale Europa og Horisont Europa må ikke omfatte de opgaver, der er omhandlet i artikel 4, stk. 8, litra b). De kan dækkes af finansielle bidrag fra Den Europæiske Forsvarsfond
Ændring 162
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4
4.  Kommissionen kan indstille, forholdsmæssigt nedsætte eller suspendere, EU's finansielle bidrag til kompetencecentret, såfremt de deltagende medlemsstater ikke bidrager, kun bidrager delvist eller bidrager for sent med de bidrag, der er omhandlet i stk. 1.
4.  Kommissionen kan indstille, forholdsmæssigt nedsætte eller suspendere, EU's finansielle bidrag til kompetencecentret, såfremt de deltagende medlemsstater ikke bidrager eller kun bidrager delvist med de bidrag, der er omhandlet i stk. 1. Kommissionens indstilling, nedsættelse eller suspension af Unionens finansielle bidrag skal med hensyn til beløb og tid stå i forhold til indstillingen, nedsættelsen eller suspensionen af medlemsstaternes bidrag.
Ændring 163
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 – litra a
a)  de deltagende medlemsstaters finansielle bidrag til administrationsomkostningerne
a)  Unionens og de deltagende medlemsstaters finansielle bidrag til administrationsomkostningerne
Ændring 164
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 – litra b
b)  de deltagende medlemsstaters finansielle bidrag til driftsomkostningerne
b)  Unionens og de deltagende medlemsstaters finansielle bidrag til driftsomkostningerne
Ændring 165
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 8 a (nyt)
8a.  Kompetencecentret samarbejder tæt med andre EU-institutioner, -agenturer og -organer for at udnytte synergier, og hvor det er relevant, nedbringe de administrative omkostninger.
Ændring 166
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1
1.  Kompetencecentret træffer passende foranstaltninger for at sikre, at når foranstaltninger finansieret i henhold til denne forordning gennemføres, er EU's økonomiske interesser beskyttet ved at anvende forebyggende foranstaltninger mod svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet, gennem effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, gennem inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb, og i givet fald ved hjælp af effektive, forholdsmæssige og afskrækkende administrative sanktioner.
1.  Kompetencecentret træffer passende foranstaltninger for at sikre, at når foranstaltninger finansieret i henhold til denne forordning gennemføres, er EU's økonomiske interesser beskyttet ved at anvende forebyggende foranstaltninger mod svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet, gennem regelmæssig og effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, gennem inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb, og i givet fald ved hjælp af effektive, forholdsmæssige og afskrækkende administrative sanktioner.
Ændring 167
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 7
7.  Kompetencecentrets personale består af midlertidigt ansatte og kontraktansatte.
7.  Kompetencecentret sigter mod at opnå en ligelig kønsfordeling blandt sine medarbejdere. Personalet består af midlertidigt ansatte og kontraktansatte.
Ændring 168
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 – litra c a (nyt)
ca)   Artikel 22 [Ejendomsret til resultater], 23 [Ejendomsret til resultater] og 30 [Anvendelse af reglerne om klassificerede informationer] i forordning nr. 2019/XXX [Den Europæiske Forsvarsfond] skal gælde for kompetencecentrets deltagelse i alle forsvarsrelaterede aktioner, når det er fastsat i arbejdsplanen, og tildelingen af ikkeeksklusive licenser kan begrænses til tredjeparter, der er etableret eller anses for at være etableret i medlemsstater og kontrolleret af medlemsstater og/eller statsborgere i medlemsstater.
Ændring 169
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1
1.  Kompetencecentret gennemfører sine aktiviteter med en høj grad af åbenhed.
1.  Kompetencecentret gennemfører sine aktiviteter med den højeste grad af åbenhed.
Ændring 170
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2
2.  Kompetencecentret sikrer, at offentligheden og eventuelle interesserede parter får passende, objektive, pålidelige og let tilgængelige oplysninger, navnlig med hensyn til resultaterne af dets arbejde. Det offentliggør også interesseerklæringer afgivet i overensstemmelse med artikel 41.
2.  Kompetencecentret sikrer, at offentligheden og eventuelle interesserede parter får omfattende, passende, objektive, pålidelige og let tilgængelige oplysninger i god tid, navnlig med hensyn til resultaterne af kompetencecentrets, netværkets, det industrielle og videnskabelige rådgivende organs og kompetencefællesskabets arbejde. Det offentliggør også interesseerklæringer afgivet i overensstemmelse med artikel 42.
Ændring 171
Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3
3.  Den i stk. 2 omhandlede evaluering skal omfatte en vurdering af de resultater, der er opnået gennem kompetencecentret, under hensyntagen til dets mål, mandat og opgaver. Såfremt Kommissionen finder, at en videreførelse af kompetencecentret er berettiget i forhold til de tildelte målsætninger, mandat og opgaver, kan den foreslå, at varigheden af kompetencecentrets mandat i henhold til artikel 46 forlænges.
3.  Den i stk. 2 omhandlede evaluering skal omfatte en vurdering af de resultater, der er opnået gennem kompetencecentret, under hensyntagen til dets mål, mandat og opgaver, effektivitet og virkning. Såfremt Kommissionen finder, at en videreførelse af kompetencecentret er berettiget i forhold til de tildelte målsætninger, mandat og opgaver, kan den foreslå, at varigheden af kompetencecentrets mandat i henhold til artikel 46 forlænges.
Ændring 172
Forslag til forordning
Artikel 38 a (ny)
Artikel 38a
Kompetencecentrets status som juridisk person
1.  Kompetencecentret har status som juridisk person.
2.  Kompetencecentret skal i alle medlemsstater nyde den mest vidtgående rets- og handleevne, der kan tilkomme juridiske personer i henhold til retten i denne medlemsstat. Det kan i særdeleshed erhverve eller afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.
Ændring 173
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1
Kompetencecentrets bestyrelse vedtager bestemmelser om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i forhold til dets medlemmer, organer og personale. Disse regler skal indeholde bestemmelser, som har til hensigt at undgå interessekonflikter hos repræsentanterne for de medlemmer, der sidder i bestyrelsen og det videnskabelige og industrielle rådgivende organ i overensstemmelse med forordning XXX [ny finansforordning].
Kompetencecentrets bestyrelse vedtager bestemmelser om forebyggelse, identifikation og løsning af interessekonflikter i forhold til dets medlemmer, organer og personale, herunder den administrerende direktør, bestyrelsen og det videnskabelige og industrielle rådgivende organ og fællesskabet.
Ændring 174
Forslag til forordning
Artikel 42 – afsnit 1 a (nyt)
Medlemsstaterne sikrer forebyggelse, identifikation og løsning af interessekonflikter i forhold til de nationale koordinationscentre.
Ændring 175
Forslag til forordning
Artikel 42– afsnit 1 b (nyt)
De regler, der er omhandlet i stk. 1, skal være i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) 2018/1046.
Ændring 176
Forslag til forordning
Artikel 44 – overskrift
Støtte fra værtsmedlemsstaten
Hjemsted og støtte fra værtsmedlemsstaten
Ændring 177
Forslag til forordning
Artikel 44 – afsnit -1 (nyt)
Kompetencecentrets hjemsted fastlægges i en demokratisk ansvarlig procedure under anvendelse af gennemsigtige kriterier og i overensstemmelse med EU-retten.
Ændring 178
Forslag til forordning
Artikel 44 – afsnit -1 a (nyt)
Værtsmedlemsstaten sikrer de bedst mulige betingelser for, at kompetencecentret kan fungere efter hensigten, herunder ét hjemsted for hele centret, og yderligere betingelser som stedets tilbud om tilstrækkelige uddannelsesfaciliteter for personalets børn, tilstrækkelig adgang til arbejdsmarkedet, social sikring og lægebehandling for såvel børn som livspartnere.
Ændring 179
Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1
Der kan indgås en administrativ aftale mellem kompetencecentret og medlemsstaten [Belgien], hvor det har hjemsted, angående privilegier og immuniteter og anden støtte, som denne medlemsstat skal yde kompetencecentret.
Der skal indgås en administrativ aftale mellem kompetencecentret og værtsmedlemsstaten, hvor det har hjemsted, angående privilegier og immuniteter og anden støtte, som denne medlemsstat skal yde kompetencecentret.
Ændring 180
Forslag til forordning
Artikel 45 a (ny)
Artikel 45a
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 5a, og artikel 8, stk. 4b, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden].
3.  Den i artikel 6, stk. 5a og artikel 8 stk.4b omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 5a, og artikel 8, stk. 4b, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0084/2019).

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik