Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0328(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0084/2019

Pateikti tekstai :

A8-0084/2019

Debatai :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 19.1
CRE 13/03/2019 - 19.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 17/04/2019 - 16.12

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0189
P8_TA(2019)0419

Priimti tekstai
PDF 322kWORD 112k
Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. - Strasbūras
Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas ***I
P8_TA(2019)0189A8-0084/2019

2019 m. kovo 13 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  kasdienis mūsų gyvenimas ir ekonomika vis labiau priklauso nuo skaitmeninių technologijų, todėl piliečiams vis dažniau grėsmę kelia rimti kibernetiniai incidentai. Kad ateityje būtume saugūs, be kita ko, turime stiprinti savo technologinį ir pramoninį gebėjimą saugoti Sąjungą nuo kibernetinių grėsmių – tiek civilinė infrastruktūra, tiek karinis pajėgumas priklauso nuo saugių skaitmeninių sistemų;
(1)  kadangi daugiau kaip 80 proc. Sąjungos gyventojų yra prisijungę prie interneto ir kasdienis mūsų gyvenimas ir ekonomika tampa vis labiau priklausomi nuo skaitmeninių technologijų, piliečiams vis dažniau grėsmę kelia rimti kibernetiniai incidentai. Kad ateityje būtume saugūs, be kita ko, turime prisidėti prie atsparumo apskritai, stiprinti savo technologinį ir pramoninį gebėjimą saugoti Sąjungą nuo nuolat evoliucionuojančių kibernetinių grėsmių – tiek infrastruktūra, tiek saugumo pajėgumai priklauso nuo saugių skaitmeninių sistemų. Tokio saugumo galima pasiekti didinant informuotumą apie grėsmes kibernetiniam saugumui, plėtojant kompetenciją, pajėgumus ir gebėjimus visoje Sąjungoje, visapusiškai atsižvelgiant į techninės ir programinės įrangos infrastruktūros, tinklų, produktų ir procesų sąveiką, taip pat į poveikio visuomenei ir etikai aspektus;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)   kibernetiniai nusikaltimai – sparčiai didėjanti grėsmė Sąjungai, jos piliečiams ir ekonomikai. 2017 m. 80 proc. Europos bendrovių patyrė bent vieną kibernetinį incidentą. 2017 m. gegužės mėn. dėl surengto „Wannacry“ išpuolio nukentėjo daugiau kaip 150 valstybių ir 230 000 IT sistemų ir jis turėjo didelį poveikį ypatingos svarbos infrastruktūros objektams, pvz., ligoninėms. Todėl būtina nustatyti aukščiausius kibernetinio saugumo standartus ir ieškoti holistinių kibernetinio saugumo sprendimų, įtraukiant žmones, produktus, procesus ir technologijas visoje Sąjungoje, taip pat užtikrinti Sąjungos lyderystę šioje srityje bei skaitmeninę autonomiją;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  2017 m. rugsėjo mėn. surengtame Talino aukščiausiojo lygio susitikime skaitmeniniais klausimais valstybių ir vyriausybių vadovai paragino Sąjungą tapti „pasauline lydere kibernetinio saugumo srityje iki 2025 m., siekiant užtikrinti mūsų piliečių, vartotojų ir įmonių pasitikėjimą ir apsaugą internete ir sudaryti sąlygas naudotis laisvu ir teisės aktais reglamentuojamu internetu“;
(4)  2017 m. rugsėjo mėn. surengtame Talino aukščiausiojo lygio susitikime skaitmeniniais klausimais valstybių ir vyriausybių vadovai paragino Sąjungą tapti pasauline lydere kibernetinio saugumo srityje iki 2025 m., siekiant užtikrinti mūsų piliečių, vartotojų ir įmonių pasitikėjimą ir apsaugą internete ir sudaryti sąlygas naudotis laisvu, saugesniu ir teisės aktais reglamentuojamu internetu, ir pareiškė, kad „(at)kuriant IRT sistemas ir sprendimus, įskaitant tuos, kurie sukurti ir (arba) skatinami pagal ES sąveikumo ir standartizavimo programas (pvz., ISA2), būtų galima plačiau naudotis atvirojo kodo sprendimais ir (arba) atviraisiais standartais, be kita ko, siekiant išvengti pardavėjų nustatytų susaistymų“;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)  Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras (toliau – Kompetencijos centras) turėtų padėti didinti tinklo ir informacinių sistemų infrastruktūros, įskaitant internetą ir kitus visuomenės veikimui būtinus ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, kaip antai transporto, sveikatos priežiūros ir bankų sistemas, atsparumą;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(4b)  Kompetencijos centro veikla ir jo veiksmais turėtų būti atsižvelgiama į Reglamento (ES) 2019/XXX [naujos redakcijos Reglamento (EB) Nr. 428/2009, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016)0616] įgyvendinimą1a.
__________________
1a Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/..., nustatantis Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolės režimą (OL L ..., ..., p. ...).
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  didelis tinklų ir informacinių sistemų sutrikimas gali paveikti atskiras valstybes nares ir visą Sąjungą. Todėl tinklų ir informacinių sistemų saugumas yra būtinas, kad vidaus rinka veiktų sklandžiai. Šiuo metu Sąjunga priklauso nuo ne Europos kibernetinio saugumo paslaugų teikėjų. Tačiau Sąjungai yra strategiškai svarbu išlaikyti ir plėtoti esminius kibernetinio saugumo technologinius pajėgumus, būtinus siekiant užtikrinti bendrosios skaitmeninės rinkos saugumą, apsaugoti ypatingos svarbos tinklus ir informacines sistemas ir teikti pagrindines kibernetinio saugumo paslaugas;
(5)  didelis tinklų ir informacinių sistemų sutrikimas gali paveikti atskiras valstybes nares ir visą Sąjungą. Todėl aukščiausio lygio tinklų ir informacinių sistemų saugumas visoje Sąjungoje yra būtinas tiek visuomenei, tiek ir ekonomikai. Šiuo metu Sąjunga priklauso nuo ne Europos kibernetinio saugumo paslaugų teikėjų. Tačiau Sąjungai yra strategiškai svarbu išlaikyti ir plėtoti esminius kibernetinio saugumo technologinius pajėgumus bei gebėjimus, būtinus siekiant užtikrinti duomenų apsaugą ir apsaugoti ypatingos svarbos tinklus ir ES piliečių bei įmonių informacines sistemas, įskaitant visuomenės veikimui būtinus ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, kaip antai transporto sistemas, sveikatos priežiūros sistemas ir bankų sistemas bei bendrąją skaitmeninę rinką, taip pat teikti pagrindines kibernetinio saugumo paslaugas;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  Sąjungoje sukaupta daug specialiųjų žinių ir patirties kibernetinio saugumo mokslinių tyrimų, technologijų ir pramonės srityje, tačiau pramonės ir mokslinių tyrimų bendruomenių pastangos yra suskaidytos ir nepakankamai suderintos, trūksta bendros misijos, todėl nukenčia konkurencingumas šioje srityje. Šios pastangos ir praktinė patirtis turi būti sutelktos, sujungtos tinkle ir naudojamos veiksmingai, siekiant sustiprinti ir papildyti esamus mokslinių tyrimų, technologinius ir pramonės pajėgumus Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis;
(6)  Sąjungoje sukaupta daug specialiųjų žinių ir patirties kibernetinio saugumo mokslinių tyrimų, technologijų ir pramonės srityje, tačiau pramonės ir mokslinių tyrimų bendruomenių pastangos yra suskaidytos ir nepakankamai suderintos, trūksta bendros misijos, todėl nukenčia konkurencingumas ir veiksminga itin svarbių duomenų, tinklų ir sistemų apsauga šioje srityje. Šios pastangos ir praktinė patirtis turi būti sutelktos, sujungtos tinkle ir naudojamos veiksmingai, siekiant sustiprinti ir papildyti esamus mokslinių tyrimų, technologinius, įgūdžių ir pramonės pajėgumus Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis. Kadangi informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektorius susiduria su dideliais iššūkiais, pvz., kvalifikuotų darbuotojų poreikiu, jam būtų naudinga, kad būtų atstovaujama plačiajai visuomenei, kad būtų užtikrinta lyčių pusiausvyra, etninė įvairovė ir nediskriminavimas neįgaliųjų atžvilgiu, taip pat kad būsimiems kibernetinio saugumo ekspertams būtų palengvinta prieiga prie žinių ir mokymo, įskaitant jų švietimą neformalioje aplinkoje, pavyzdžiui, nemokamo ir atvirojo kodo programinės įrangos projektuose, pilietinių technologijų projektuose, naujai įsteigtose įmonėse ir labai mažose įmonėse;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)   mažosios ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ) atlieka itin svarbų vaidmenį Sąjungos kibernetinio saugumo sektoriuje, kuris dėl savo dinamiškumo jos gali pasiūlyti pažangių sprendimų. Tačiau MVĮ, kurios nesispecializuoja kibernetinio saugumo srityje, taip pat gali būti labiau pažeidžiamos kibernetinių incidentų atveju, nes veiksmingiems kibernetinio saugumo sprendimams įdiegti reikalingos didelės investicijos ir atitinkamos žinios. Todėl būtina užtikrinti, kad Kompetencijos centras ir Kibernetinio saugumo kompetencijos tinklas (toliau – Tinklas) teiktų MVĮ konkrečią pagalbą, sudarant joms palankesnes sąlygas įgyti žinių ir gauti mokymą, kad jos galėtų užsitikrinti pakankamą saugumą ir būtų suteikta galimybė tiems, kurie yra aktyvūs kibernetinio saugumo srityje, prisidėti prie Sąjungos lyderystės šioje srityje;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(6b)  specialiųjų žinių sukaupta už pramoninės ir mokslinių tyrimų aplinkos ribų. Nekomerciniai ir ikiprekybiniai projektai – tai vadinami pilietinių technologijų projektais, kuriuose visuomenės interesais ir visuomenės labui naudojami atvirieji standartai, atvirieji duomenys ir nemokama bei atviroji programinė įranga. Jie padeda didinti atsparumą, informuotumą ir ugdyti gebėjimą kibernetinio saugumo srityje bei atlieka svarbų vaidmenį kuriant pramonės ir mokslinių tyrimų pajėgumus šioje srityje;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
6 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(6c)  terminas „suinteresuotosios šalys“, kai vartojamas šiame reglamente, reiškia, be kita ko, pramonę, viešuosius subjektus ir kitus subjektus, kurie sprendžia operatyvinius ir techninius klausimus kibernetinio saugumo srityje, taip pat pilietinę visuomenę, be kita ko, profesines sąjungas, vartotojų asociacijas, nemokamos ir atvirojo kodo programinės įrangos bendruomenę bei akademinę ir mokslinių tyrimų bendruomenę;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  Kompetencijos centras turėtų būti pagrindinė Sąjungos priemonė investicijoms į kibernetinio saugumo mokslinius tyrimus, technologijų ir pramonės plėtrą sutelkti, taip pat atitinkamiems projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti kartu su Kibernetinio saugumo kompetencijos centrų tinklu. Jis turėtų užtikrinti finansinę paramą kibernetiniam saugumui iš programos „Europos horizontas“ ir Skaitmeninės Europos programos lėšų, o prireikus ir iš Europos regioninės plėtros fondo ir kitų programų. Toks požiūris turėtų padėti sukurti sinergiją ir koordinuoti finansinę paramą, susijusią su kibernetinio saugumo moksliniais tyrimais, inovacijomis, technologijomis ir pramonės plėtra, ir išvengti dubliavimosi;
(8)  Kompetencijos centras turėtų būti pagrindinė Sąjungos priemonė investicijoms į kibernetinio saugumo mokslinius tyrimus, technologijų ir pramonės plėtrą sutelkti, taip pat atitinkamiems projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti kartu su tinklu. Jis turėtų užtikrinti finansinę paramą kibernetiniam saugumui iš programos „Europos horizontas“ ir Skaitmeninės Europos programos lėšų, taip pat iš Europos gynybos fondo su gynyba susijusiems veiksmams ir administracinėms išlaidoms, o prireikus ir iš Europos regioninės plėtros fondo ir kitų programų lėšų. Toks požiūris turėtų padėti sukurti sinergiją ir koordinuoti finansinę paramą, susijusią su Sąjungos iniciatyvomis kibernetinio saugumo mokslinių tyrimų ir plėtros, inovacijų, technologijų ir pramonės plėtros srityse, ir išvengti dubliavimosi;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)  „Integruotasis saugumas“ tai principas, nustatytas 2017 m. rugsėjo 13 d. Komisijos bendrame komunikate „Atsparumas, atgrasymas ir gynyba: ES kibernetinio saugumo didinimas“ apima pažangiausius metodus siekiant padidinti saugumą visais produkto ar paslaugos gyvavimo ciklo etapais, pradedant nuo saugių projektavimo ir plėtros metodų, sumažinant išpuolių perimetrą ir įtraukiant atitinkamus saugumo patikrinimus ir saugumo auditą. Per visą eksploatavimo ir techninės priežiūros laikotarpį gamintojai arba teikėjai turi nedelsiant vykdyti atnaujinimus, siekiant sušvelninti pažeidžiamumą ar grėsmes, visos numatomos produkto gyvavimo trukmės laikotarpiu ir po jo. To taip pat galima pasiekti sudarant sąlygas trečiosioms šalims kurti ir teikti tokius atnaujinimus. Atnaujinti duomenis visų pirma būtina tuo atveju, kai turima bendrai naudojama infrastruktūra, produktai ir procesai;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(8b)   atsižvelgdamos į kibernetinio saugumo iššūkio mastą ir kiek investuota į kibernetinio saugumo pajėgumus ir gebėjimus kitose pasaulio šalyse, Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų padidinti finansinę paramą šios srities moksliniams tyrimams, plėtrai ir diegimui. Kad būtų pasiekta masto ekonomija ir palyginamas saugumo lygis visoje Sąjungoje, valstybės narės prireikus turėtų prisidėti prie Europos sistemos investicijomis į Kompetencijos centro mechanizmą;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
8 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(8c)  siekiant skatinti Sąjungos konkurencingumą ir aukščiausius kibernetinio saugumo standartus tarptautiniu mastu, Kompetencijos centras ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenė turėtų siekti, kad kibernetinio saugumo produktais, procesais ir techniniais standartais būtų keičiamasi su tarptautine bendruomene. Techniniai standartai apima nuorodų, skelbiamų pagal atvirąsias licencijas, sistemos kūrimu. Siekiant užtikrinti bendrai naudojamos tinklų ir informacijos sistemos, pavyzdžiui, interneto ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, bendrą patikimumą ir atsparumą, yra itin svarbu kurti visų pirma saugias nuorodų sistemas;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  atsižvelgiant į tai, kad šios iniciatyvos tikslų bus galima geriausiai pasiekti, jei dalyvaus visos valstybės narės arba kuo daugiau valstybių narių, valstybės narės skatinamos dalyvauti balsavimo teises suteikiant tik toms, kurios finansiškai prisideda padengiant Kompetencijos centro administracines ir veiklos išlaidas;
(9)  atsižvelgiant į tai, kad šios iniciatyvos tikslų bus galima geriausiai pasiekti, jei prisidės visos valstybės narės arba kuo daugiau valstybių narių, valstybės narės skatinamos dalyvauti balsavimo teises suteikiant tik toms, kurios finansiškai prisideda padengiant Kompetencijos centro administracines ir veiklos išlaidas;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  valstybės narės turėtų pasirinkti nacionalinius koordinavimo centrus. Be reikalingų administracinių pajėgumų, centrai turėtų turėti arba gauti galimybę tiesiogiai naudotis kibernetinio saugumo technologinėmis žiniomis, ypač tokiose srityse kaip kriptografija, IRT saugumo paslaugos, įsibrovimų aptikimas, sistemos saugumas, tinklo saugumas, programinės įrangos ir programų saugumas arba žmogiškieji ir visuomeniniai saugumo ir privatumo aspektai. Jie taip pat turėtų turėti pakankamai pajėgumų, kad galėtų veiksmingai dalyvauti ir koordinuoti veiksmus su pramone, viešuoju sektoriumi, įskaitant institucijas, paskirtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/114823, ir mokslinių tyrimų bendruomene;
(12)  valstybės narės turėtų pasirinkti nacionalinius koordinavimo centrus. Be reikalingų administracinių pajėgumų, centrai turėtų turėti arba gauti galimybę tiesiogiai naudotis kibernetinio saugumo technologinėmis žiniomis, ypač tokiose srityse kaip kriptografija, IRT saugumo paslaugos, įsibrovimų aptikimas, sistemos saugumas, tinklo saugumas, programinės įrangos ir programų saugumas arba žmogiškieji, etikos, visuomeniniai ir aplinkos saugumo ir privatumo aspektai. Jie taip pat turėtų turėti pakankamai pajėgumų, kad galėtų veiksmingai dalyvauti ir koordinuoti veiksmus su pramone, viešuoju sektoriumi, įskaitant institucijas, paskirtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/114823, ir mokslinių tyrimų bendruomene, siekiant užmegzti nuolatinį viešojo ir privačiojo sektorių dialogą kibernetinio saugumo klausimais. Be to, turėtų būti padidintas plačiosios visuomenės informuotumas kibernetinio saugumo srityje, pasitelkus tinkamas informavimo priemones;
__________________
__________________
23 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (OL L 194, 2016 7 19, p. 1).
23 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (OL L 194, 2016 7 19, p. 1).
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  naujos technologijos, kaip dirbtinis intelektas, daiktų internetas, itin našus skaičiavimas (HPC) ir kvantinė kompiuterija, blokų grandinės ir tokios sąvokos kaip saugios skaitmeninės tapatybės tuo pat metu sukuria naujų kibernetinio saugumo uždavinių ir padeda rasti sprendimų. Norint įvertinti ir patvirtinti esamų ar būsimų IRT sistemų patikimumą, reikės išbandyti saugumo sprendimus, susijusius su išpuoliais, nukreiptais prieš HPC ir kvantinius skaičiavimus atliekančias mašinas. Kompetencijos centras, Tinklas ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenė turėtų padėti tobulinti ir skleisti naujausius kibernetinio saugumo sprendimus. Kartu Kompetencijos centras ir Tinklas turėtų tarnauti kūrėjams ir operatoriams, veikiantiems ypatingos svarbos sektoriuose, pavyzdžiui, transporto, energetikos, sveikatos apsaugos, finansų, valdžios, telekomunikacijų, gamybos, gynybos ir kosmoso, siekiant padėti jiems spręsti kibernetinio saugumo problemas;
(14)  naujos technologijos, kaip dirbtinis intelektas, daiktų internetas, itin našus skaičiavimas (HPC) ir kvantinė kompiuterija, o taip pat tokios sąvokos kaip saugios skaitmeninės tapatybės tuo pat metu sukuria naujų kibernetinio saugumo uždavinių ir padeda rasti produktų ir procesų. Norint įvertinti ir patvirtinti esamų ar būsimų IRT sistemų patikimumą, reikės išbandyti saugumo produktus ir procesus, susijusius su išpuoliais, nukreiptais prieš HPC ir kvantinius skaičiavimus atliekančias mašinas. Kompetencijos centras, Tinklas, Europos skaitmeninių inovacijų centrai ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenė turėtų padėti tobulinti ir skleisti naujausius kibernetinio saugumo produktus ir procesus, be kita ko, dvejopo naudojimo, visų pirma tuos, kurie padeda organizacijoms nuolat didinti pajėgumus, atsparumą ir užtikrinti tinkamą valdymą. Kompetencijos centras ir Tinklas turėtų skatinti visą inovacijų ciklą ir padėti įveikti kibernetinio saugumo technologijų ir paslaugų inovacijų atotrūkį. Kartu Kompetencijos centras, Tinklas ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenė turėtų tarnauti kūrėjams ir operatoriams, veikiantiems ypatingos svarbos sektoriuose, pavyzdžiui, transporto, energetikos, sveikatos apsaugos, finansų, valdžios, telekomunikacijų, gamybos, gynybos ir kosmoso, siekiant padėti jiems spręsti kibernetinio saugumo problemas ir tirti skirtingus motyvus, dėl kurių vykdomi išpuoliai, kurie kenkia tinklų ir informacinių sistemų vientisumui, pvz., nusikaltimus, pramoninį šnipinėjimą, šmeižtą ir dezinformaciją;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(14a)   dėl sparčiai kintančio kibernetinių grėsmių ir kibernetinio saugumo pobūdžio Sąjunga turi gebėti greitai ir nuolat prisitaikyti prie naujų šios srities pokyčių. Todėl Kompetencijos centras, Tinklas ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenė turėtų būti pakankamai lankstūs, kad užtikrintų reikiamą reaktyvumą. Jie turėtų sudaryti palankesnes sąlygas sprendimams, kurie padeda subjektams nuolat stiprinti gebėjimus didinti savo ir Sąjungos atsparumą;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(14b)   Kompetencijos centras turėtų turėti tikslą įtvirtinti Sąjungos lyderystę ir kompetenciją kibernetinio saugumo srityje, tokiu būdu užtikrinant aukščiausius saugumo standartus Sąjungoje, užtikrinti duomenų, informacinių sistemų, tinklų ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugą Sąjungoje, kurti naujas kokybiškas darbo vietas šioje srityje, užkirsti kelią Europos kibernetinio saugumo ekspertų protų nutekėjimui į trečiąsias šalis ir suteikti Europos pridėtinę vertę jau esamoms nacionalinėms kibernetinio saugumo priemonėms;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  Kompetencijos centrui turi būti priskirtos kelios pagrindinės funkcijos. Pirma, Kompetencijos centras turėtų palengvinti Europos kibernetinio saugumo kompetencijos centrų tinklo darbą ir padėti jį koordinuoti ir puoselėti kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenę. Centras turėtų vykdyti kibernetinio saugumo technologinių klausimų darbotvarkę ir sudaryti palankesnes sąlygas naudotis Tinklo ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės sukaupta praktine patirtimi. Antra, jis turėtų įgyvendinti atitinkamas Skaitmeninės Europos programos ir programos „Europos horizontas“ dalis, skirdamas dotacijas, paprastai po konkurencija pagrįsto kvietimo teikti pasiūlymus. Trečia, Kompetencijos centras turėtų sudaryti palankesnes sąlygas bendroms Sąjungos, valstybių narių ir (arba) pramonės investicijoms;
(15)  Kompetencijos centrui turi būti priskirtos kelios pagrindinės funkcijos. Pirma, Kompetencijos centras turėtų palengvinti tinklo darbą ir padėti jį koordinuoti ir puoselėti kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenę. Centras turėtų vykdyti kibernetinio saugumo technologinių klausimų darbotvarkę ir sutelkti Tinklo ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės sukauptą praktinę patirtį, dalytis ir sudaryti palankesnes sąlygas naudotis ta patirtimi ir kibernetinio saugumo infrastruktūra. Antra, jis turėtų įgyvendinti atitinkamas Skaitmeninės Europos programos ir programos „Europos horizontas“ dalis, skirdamas dotacijas, paprastai po konkurencija pagrįsto kvietimo teikti pasiūlymus. Trečia, Kompetencijos centras turėtų sudaryti palankesnes sąlygas bendroms Sąjungos, valstybių narių ir (arba) pramonės investicijoms, taip pat bendroms mokymo galimybėms ir informuotumo didinimo programoms pagal Skaitmeninės Europos programą piliečiams ir įmonėms, siekiant įveikti įgūdžių atotrūkį. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas MVĮ įgalėjimui kibernetinio saugumo srityje;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  Kompetencijos centras turėtų skatinti ir remti kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės, kuri apimtų didelę, atvirą ir įvairią kuriant kibernetinio saugumo technologijas dalyvaujančių subjektų grupę, bendradarbiavimą ir jos veiklos koordinavimą. Ši bendruomenė visų pirma turėtų apimti mokslinių tyrimų subjektus, pasiūlos ir paklausos sričių pramonės įmones ir viešąjį sektorių. Kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenė turėtų prisidėti prie Kompetencijos centro veiklos ir darbo plano, jai taip pat turėtų būti naudinga Kompetencijos centro ir Tinklo bendruomenės stiprinimo veikla, tačiau ji neturėtų gauti jokių privilegijų, kai kalbama apie kvietimus teikti pasiūlymus arba kvietimus dalyvauti konkurse;
(16)  Kompetencijos centras turėtų skatinti ir remti ilgalaikį strateginį kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės, kuri apimtų didelę, atvirą, tarpdisciplininę ir įvairią kuriant kibernetinio saugumo technologijas dalyvaujančių Europos subjektų grupę, bendradarbiavimą ir jos veiklos koordinavimą. Ši bendruomenė visų pirma turėtų apimti mokslinių tyrimų subjektus, įskaitant tuos, kurie dirba su kibernetinio saugumo etiniais klausimais, pasiūlos srities pramonės įmones ir paklausos srities pramonės įmones, įskaitant MVĮ, ir viešąjį sektorių. Kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenė turėtų prisidėti prie Kompetencijos centro veiklos ir darbo plano, jai taip pat turėtų būti naudinga Kompetencijos centro ir Tinklo bendruomenės stiprinimo veikla, tačiau ji neturėtų gauti jokių privilegijų, kai kalbama apie kvietimus teikti pasiūlymus arba kvietimus dalyvauti konkurse;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a)   Kompetencijos centras turėtų teikti tinkamą paramą Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrai (ENISA) vykdant užduotis, apibrėžtas Direktyvoje (ES) 2016/11481a (TIS direktyva) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/XXX (Kibernetinio saugumo aktas). Todėl ENISA turėtų padėti Kompetencijos centrui nustatyti finansavimo prioritetus;
__________________
1a ... m. ... ... d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/... dėl ES kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas) (OL L ..., ..., p. ...) (2017/0225(COD)).
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
(17)  siekiant patenkinti ir paklausos, ir pasiūlos sričių pramonės įmonių poreikius, Kompetencijos centro užduotis teikti pramonės įmonėms su kibernetiniu saugumu susijusias žinias ir techninę pagalbą turėtų būti susijusi tiek su IRT produktais ir paslaugomis, tiek su visais kitais pramonės ir technologijų produktais ir sprendimais, kurių kibernetinis saugumas turi būti užtikrintas;
(17)  siekiant patenkinti viešojo sektoriaus ir tiek paklausos, tiek pasiūlos sričių pramonės įmonių poreikius, Kompetencijos centro užduotis teikti viešajam sektoriui ir pramonės įmonėms su kibernetiniu saugumu susijusias žinias ir techninę pagalbą turėtų būti susijusi tiek su IRT produktais, procesais ir paslaugomis, tiek su visais kitais pramonės ir technologijų produktais ir procesais, kurių kibernetinis saugumas turi būti užtikrintas. Visų pirma Kompetencijos centras turėtų sudaryti palankesnes sąlygas diegti dinamiškus įmonių lygmens sprendimus, skirtus visų organizacijų pajėgumams, įskaitant žmones, procesus ir technologijas, stiprinti, siekiant veiksmingai apsaugoti organizacijas nuo nuolat besikeičiančių kibernetinių grėsmių;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(17a)  Kompetencijos centras turėtų prisidėti prie plataus masto pažangiausių, visų pirma pasaulyje pripažintų kibernetinio saugumo produktų ir sprendimų diegimo;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
(18)  kadangi Kompetencijos centras ir Tinklas turėtų siekti kibernetinio saugumo civilinių ir gynybos aspektų sinergijos, pagal programą „Europos horizontas“ finansuojami projektai bus įgyvendinami vadovaujantis Reglamentu Nr. XXX [Programos „Europos horizontas“ reglamentu], kuriame numatyta, kad vykdant mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą pagal programą „Europos horizontas“ daugiausia dėmesio bus skiriama civilinėms reikmėms;
(18)  kadangi Kompetencijos centras ir Tinklas turėtų siekti kibernetinio saugumo civilinių ir gynybos aspektų sinergijos ir koordinavimo, pagal programą „Europos horizontas“ finansuojami projektai bus įgyvendinami vadovaujantis Reglamentu Nr. XXX [Programos „Europos horizontas“ reglamentu], kuriame numatyta, kad vykdant mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą pagal programą „Europos horizontas“ daugiausia dėmesio bus skiriama civilinėms reikmėms;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
(19)  siekiant užtikrinti struktūrinį ir tvarų bendradarbiavimą, Kompetencijos centro ir nacionalinių koordinavimo centrų santykiai turėtų būti grindžiami sutartimis;
(19)  siekiant užtikrinti struktūrinį ir tvarų bendradarbiavimą, Kompetencijos centro ir nacionalinių koordinavimo centrų santykiai turėtų būti grindžiami sutartimis, kurios turėtų būti suderintos Sąjungos lygmeniu;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
(20)  reikėtų nustatyti tinkamas Kompetencijos centro atsakomybę ir veiklos skaidrumą užtikrinančias nuostatas;
(20)  reikėtų nustatyti tinkamas Kompetencijos centro ir tų įmonių, kurios gauna finansavimą, atsakomybę ir veiklos skaidrumą užtikrinančias nuostatas;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(20a)   skaitmeninių technologijų diegimo projektų, ypač susijusių su infrastruktūra ir pajėgumais, įdiegtais Europos lygmeniu arba taikant bendrus viešuosius pirkimus, įgyvendinimas gali būti suskirstytas į skirtingus įgyvendinimo etapus, pavyzdžiui, atskirus konkursus dėl kompiuterinės ir programinės įrangos architektūros, gamybos, eksploatavimo ir techninės priežiūros, nustatant, kad įmonės gali dalyvauti tik viename iš etapų ir reikalaujant, kad vieno ar kelių iš šių etapų paramos gavėjai atitiktų tam tikras su Europos nuosavybe ar kontrole susijusias sąlygas;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
20 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(20b)  kadangi ENISA veikia kaip speciali Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra, Kompetencijos centras turėtų siekti kuo didesnės sąveikos su ja, o Valdyba turėtų konsultuotis su ENISA dėl jos patirties šioje srityje visais su kibernetiniu saugumu susijusiais klausimais, visų pirma su mokslinių tyrimų projektais susijusiais klausimais;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
20 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(20c)  skirdamas atstovą į Valdybą, Europos Parlamentas turėtų įtraukti išsamią informaciją apie įgaliojimus, įskaitant pareigą reguliariai teikti ataskaitas Europos Parlamentui arba atsakingiems komitetams;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
(21)  atsižvelgiant į jų atitinkamą praktinę patirtį kibernetinio saugumo srityje, Komisijos Jungtinis tyrimų centras ir Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) turėtų aktyviai dalyvauti kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės ir Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos veikloje;
(21)  atsižvelgiant į jų atitinkamą praktinę patirtį kibernetinio saugumo srityje ir siekiant kuo didesnės sinergijos, Komisijos Jungtinis tyrimų centras ir Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) turėtų aktyviai dalyvauti, užtikrinant sinergiją, kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės ir Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos veikloje. ENISA turėtų toliau siekti strateginių tikslų, visų pirma kibernetinio saugumo sertifikavimo srityje, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2019/XXX [Kibernetinio saugumo aktas]1a, o Kompetencijos centras turėtų veikti kaip kibernetinio saugumo įstaiga;
__________________
1a ... m. ... ... d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/... dėl ES kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas) (OL L ..., ..., p. ...) (2017/0225(COD)).
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
(24)  Kompetencijos centro valdyba, sudaryta iš valstybių narių ir Komisijos atstovų, turėtų apibrėžti bendrąją Kompetencijos centro veiklos kryptį ir užtikrinti, kad savo užduotis jis vykdytų pagal šį reglamentą. Valdybai turėtų būti suteikti įgaliojimai, būtini sudaryti biudžetą, tikrinti, kaip jis vykdomas, priimti reikiamas finansines taisykles, sukurti skaidrias Kompetencijos centro sprendimų priėmimo procedūras, priimti Kompetencijos centro darbo planą ir daugiametį strateginį planą, į kurį įtraukiami prioritetine tvarka išdėstyti Kompetencijos centro tikslai ir uždaviniai, nustatyti savo darbo tvarkos taisykles, paskirti vykdomąjį direktorių ir nuspręsti dėl vykdomojo direktoriaus kadencijos pratęsimo bei jos nutraukimo;
(24)  Kompetencijos centro valdyba, sudaryta iš valstybių narių ir Komisijos atstovų, turėtų apibrėžti bendrąją Kompetencijos centro veiklos kryptį ir užtikrinti, kad savo užduotis jis vykdytų pagal šį reglamentą. Valdybai turėtų būti suteikti įgaliojimai, būtini sudaryti biudžetą, tikrinti, kaip jis vykdomas, priimti reikiamas finansines taisykles, sukurti skaidrias Kompetencijos centro sprendimų priėmimo procedūras, priimti Kompetencijos centro darbo planą ir daugiametį strateginį planą, į kurį įtraukiami prioritetine tvarka išdėstyti Kompetencijos centro tikslai ir uždaviniai, nustatyti savo darbo tvarkos taisykles, paskirti vykdomąjį direktorių ir nuspręsti dėl vykdomojo direktoriaus kadencijos pratęsimo bei jos nutraukimo. Siekiant pasinaudoti sinergija, ENISA Valdyboje turėtų turėti nuolatinio stebėtojo statusą ir prisidėti prie Kompetencijos centro veiklos, be kita ko, su ja turėtų būti konsultuojamasi dėl daugiamečio strateginio plano, darbo plano ir dėl finansuoti atrinktų veiksmų sąrašo;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(24a)  Valdyba turėtų siekti visame pasaulyje populiarinti Kompetencijos centrą, kad padidintų jo patrauklumą ir jis taptų tarptautiniu mastu pripažinta pasaulinio lygio aukščiausios kompetencijos įstaiga kibernetinio saugumo srityje;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
(25)  kad Kompetencijos centras veiktų tinkamai ir veiksmingai, Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad į Valdybą būtų skiriami tinkamos profesinės patirties ir patirties funkcinėse srityse turintys asmenys. Komisija ir valstybės narės taip pat turėtų stengtis riboti savo atstovų Valdyboje kaitą, kad būtų užtikrintas jos veiklos tęstinumas;
(25)  kad Kompetencijos centras veiktų tinkamai ir veiksmingai, Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad į Valdybą būtų skiriami tinkamos profesinės patirties ir patirties funkcinėse srityse turintys asmenys. Komisija ir valstybės narės taip pat turėtų stengtis riboti savo atstovų Valdyboje kaitą, kad būtų užtikrintas jos veiklos tęstinumas, ir siekti lyčių pusiausvyros;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(25a)   Komisijos balsavimo dėl Valdybos sprendimų svarba turėtų atitikti iš Sąjungos biudžeto Kompetencijos centrui mokamą įnašą, atsižvelgiant į Komisijos atsakomybę užtikrinti tinkamą Sąjungos biudžeto valdymą vadovaujantis Sąjungos interesais, kaip nustatyta Sutartyse;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
(26)  kad Kompetencijos centras veiktų sklandžiai, jo vykdomasis direktorius turi būti skiriamas atsižvelgiant į privalumus ir į dokumentais pagrįstus administracinio ir vadovaujamojo darbo įgūdžius, kompetenciją bei patirtį kibernetinio saugumo srityje, o vykdomojo direktoriaus pareigos turi būti atliekamos visiškai nepriklausomai;
(26)  kad Kompetencijos centras veiktų sklandžiai, jo vykdomasis direktorius turi būti skiriamas skaidriai, atsižvelgiant į privalumus ir į dokumentais pagrįstus administracinio ir vadovaujamojo darbo įgūdžius, kompetenciją bei patirtį kibernetinio saugumo srityje, o vykdomojo direktoriaus pareigos turi būti atliekamos visiškai nepriklausomai;
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis
(27)  siekiant palaikyti nuolatinį dialogą su privačiuoju sektoriumi, vartotojų organizacijomis ir kitomis atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis Kompetencijos centre turėtų būti įsteigta Pramonės ir mokslo patariamoji taryba, veikianti kaip patariamasis organas. Pramonės ir mokslo patariamoji taryba turėtų spręsti suinteresuotosioms šalims svarbias problemas ir pateikti jas svarstyti Kompetencijos centro valdybai. Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos sudėtis ir jai paskirtos užduotys, pvz., konsultavimas darbo plano klausimais, turi būti suformuotos taip, kad būtų užtikrintas pakankamas suinteresuotųjų šalių atstovavimas Kompetencijos centro veikloje;
(27)  siekiant palaikyti nuolatinį ir deramai skaidrų dialogą su privačiuoju sektoriumi, vartotojų organizacijomis ir kitomis atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis Kompetencijos centre turėtų būti įsteigta Pramonės ir mokslo patariamoji taryba, veikianti kaip patariamasis organas. Jis taip pat turėtų nepriklausomai konsultuoti vykdomąjį direktorių ir Valdybą diegimo ir viešojo pirkimo klausimais. Pramonės ir mokslo patariamoji taryba turėtų spręsti suinteresuotosioms šalims svarbias problemas ir pateikti jas svarstyti Kompetencijos centro valdybai. Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos sudėtis ir jai paskirtos užduotys, pvz., konsultavimas darbo plano klausimais, turi būti suformuotos taip, kad būtų užtikrintas pakankamas suinteresuotųjų šalių atstovavimas Kompetencijos centro veikloje. Minimalus vietų skaičius turėtų būti skirtas kiekvienai pramonės suinteresuotųjų šalių kategorijai, ypatingą dėmesį skiriant MVĮ atstovavimui;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
(28)  Pramonės ir mokslo patariamoji taryba turi sudaryti sąlygas Kompetencijos centrui pasinaudoti specialia praktine patirtimi ir plačiu bei atitinkamu suinteresuotųjų šalių atstovavimu, vykdant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę kibernetinio saugumo srityje programos „Horizontas 2020“ vykdymo laikotarpiu;
(28)  Pramonės ir mokslo patariamoji taryba turi sudaryti sąlygas, kad Kompetencijos centrui ir jo vykdomai veiklai būtų naudinga speciali praktinė patirtis ir platus bei atitinkamas suinteresuotųjų šalių atstovavimas, vykdant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę kibernetinio saugumo srityje programos „Horizontas 2020“ ir bandomųjų projektų pagal programą „Horizontas 2020“ dėl Kibernetinio saugumo kompetencijos tinklo vykdymo laikotarpiu. Kompetencijos centras ir Pramonės ir mokslo patariamoji taryba prireikus turėtų apsvarstyti galimybę atkartoti esamas struktūras, pavyzdžiui, kaip darbo grupes;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(28a)  Kompetencijos centras ir jo organai turėtų pasinaudoti ankstesnių ir dabartinių iniciatyvų, pavyzdžiui, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutarties kibernetinio saugumo srityje, Europos kibernetinio saugumo organizacijos (ECSO), taip pat bandomojo projekto ir parengiamųjų veiksmų dėl nemokamo ir atvirojo kodo programinės įrangos auditavimo (EU FOSSA) patirtimi ir indėliu;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
(29)  Kompetencijos centras turėtų priimti interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles. Kompetencijos centras taip pat turėtų taikyti atitinkamas Sąjungos nuostatas dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/200124. Kompetencijos centro vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. XXX/2018. Kompetencijos centras turėtų laikytis Sąjungos institucijoms taikytinų nuostatų ir nacionalinės teisės aktų dėl informacijos, visų pirma neskelbtinos neįslaptintos ir ES įslaptintos informacija tvarkymo;
(29)  Kompetencijos centras turėtų priimti interesų konfliktų prevencijos, identifikavimo ir sprendimo taisykles, taikomas jo nariams, organams ir darbuotojams, valdybos tarybai, taip pat mokslinei ir pramoninei patariamajai tarybai bei Bendrijai. Valstybės narės turėtų užtikrinti nacionalinių koordinavimo centrų interesų konfliktų prevenciją, identifikavimą ir sprendimą. Kompetencijos centras taip pat turėtų taikyti atitinkamas Sąjungos nuostatas dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/200124. Kompetencijos centro vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. XXX/2018. Kompetencijos centras turėtų laikytis Sąjungos institucijoms taikytinų nuostatų ir nacionalinės teisės aktų dėl informacijos, visų pirma neskelbtinos neįslaptintos ir ES įslaptintos informacija tvarkymo;
__________________
__________________
24 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).
24 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis
(31)  Kompetencijos centras turėtų veikti atvirai ir skaidriai, laiku teikti visą reikalingą informaciją, taip pat propaguoti savo veiklą, be kita ko, vykdyti platesnei visuomenei skirtą informavimo ir sklaidos veiklą. Kompetencijos centro organų darbo tvarkos taisyklės turėtų būti skelbiamos viešai;
(31)  Kompetencijos centras turėtų veikti atvirai ir skaidriai, laiku teikti išsamią informaciją, taip pat propaguoti savo veiklą, be kita ko, vykdyti platesnei visuomenei skirtą informavimo ir sklaidos veiklą. Jis turėtų pateikti visuomenei ir visoms suinteresuotosioms šalims kibernetinio saugumo kompetencijos bendrijos narių sąrašą ir viešai skelbti jų interesų deklaracijas pagal 42 straipsnį. Kompetencijos centro organų darbo tvarkos taisyklės turėtų būti skelbiamos viešai;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(31a)   siekiant paskatinti, kad vystymasis perimtų geriausią pasaulinę praktiką, pageidautina, kad ir Kompetencijos centras, ir nacionaliniai koordinavimo centrai stebėtų tarptautinius standartus ir kiek galima jų laikytųsi;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(33a)  pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų nustatyti Kompetencijos centro ir nacionalinių koordinavimo centrų sutartinių susitarimų elementai, taip pat kuriais būtų nurodyti subjektų, kaip kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės narių, vertinimo bei akreditavimo kriterijai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros1a nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
__________________
1a OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis
(34)  kadangi dėl išsklaidytų turimų ribotų išteklių ir dėl reikalingų investicijų masto valstybės narės negali deramai pasiekti šio reglamento tikslų, t. y. išsaugoti ir plėtoti Sąjungos kibernetinio saugumo technologinius ir pramonės pajėgumus, didinti Sąjungos kibernetinio saugumo pramonės konkurencingumą ir paversti kibernetinį saugumą konkurenciniu kitų Sąjungos pramonės įmonių pranašumu, o minėtus tikslus geriau galima pasiekti Sąjungos lygmeniu, išvengiant nereikalingo pastangų dubliavimo, padedant pasiekti kritinę investicijų masę ir užtikrinant, kad viešasis finansavimas būtų naudojamas optimaliai, remdamasi subsidiarumo principu, nustatytu Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje, Sąjunga gali patvirtinti atitinkamas priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,
(34)  dėl išsklaidytų turimų ribotų išteklių ir dėl reikalingų investicijų masto valstybės narės negali deramai pasiekti šio reglamento tikslų, t. y. didinti Sąjungos konkurencingumą ir pajėgumus kibernetinio saugumo srityje mažinant skaitmeninę priklausomybę, tuo tikslu didinant Sąjungoje sukurtų kibernetinio saugumo produktų, procesų ir paslaugų įsisavinimą, išsaugoti ir plėtoti Sąjungos kibernetinio saugumo technologinius ir pramonės pajėgumus, didinti Sąjungos kibernetinio saugumo pramonės konkurencingumą ir paversti kibernetinį saugumą konkurenciniu kitų Sąjungos pramonės įmonių pranašumu, o minėtus tikslus geriau galima pasiekti Sąjungos lygmeniu, išvengiant nereikalingo pastangų dubliavimo, padedant pasiekti kritinę investicijų masę ir užtikrinant, kad viešasis finansavimas būtų naudojamas optimaliai. Be to, tik veiksmais Sąjungos lygmeniu galima užtikrinti aukščiausio lygio kibernetinį saugumą visose valstybėse narėse ir taip panaikinti esamas saugumo spragas kai kuriose valstybėse narėse, dėl kurių atsiranda saugumo spragų visoje Sąjungoje. Taigi, remdamasi subsidiarumo principu, nustatytu Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje, Sąjunga gali patvirtinti atitinkamas priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
1.  Šiuo reglamentu įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras (toliau – Kompetencijos centras), taip pat Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas, ir nustatomos nacionalinių koordinavimo centrų paskyrimo ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės kūrimo taisyklės.
1.  Šiuo reglamentu įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras (toliau – Kompetencijos centras), taip pat Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas (toliau – Tinklas), ir nustatomos nacionalinių koordinavimo centrų paskyrimo ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės (toliau – bendruomenė) kūrimo taisyklės. Kompetencijos centras ir Tinklas prisideda prie bendro atsparumo kibernetinio saugumo grėsmėms ir informuotumo apie jas didinimo Sąjungoje, išsamiai atsižvelgdami į poveikį visuomenei.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis
3.  Kompetencijos centro buveinė yra [Briuselis, Belgija.]
Išbraukta.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis
4.  Kompetencijos centras turi juridinio asmens statusą. Kiekvienoje valstybėje narėje jis naudojasi plačiausiu teisnumu, suteikiamu juridiniams asmenims pagal tos valstybės narės įstatymus. Visų pirma jis gali įsigyti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto ar juo disponuoti ir būti teismo proceso šalis.
Išbraukta.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas
1)  kibernetinis saugumas – tinklų ir informacinių sistemų, jų naudotojų ir kitų asmenų apsauga nuo kibernetinių grėsmių;
1)  kibernetinis saugumas – bet kurios rūšies veikla, būtina tinklų ir informacinių sistemų, jų naudotojų ir susijusių asmenų apsaugai nuo kibernetinių grėsmių;
Pakeitimas 183
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
1a)  kibernetinės gynybos ir kibernetinio saugumo gynybos aspektai – tik kibernetinės gynybos technologija, kuria siekiama apsaugoti ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, karinius tinklus ir informacines sistemas, jų naudotojus ir susijusius asmenis nuo kibernetinių grėsmių, įskaitant informuotumą apie padėtį, grėsmės aptikimą ir skaitmeninę ekspertizę;
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas
2)  kibernetinio saugumo produktai ir sprendimai – IRT produktai, paslaugos ar procesai, kurių speciali paskirtis apsaugoti tinklų ir informacines sistemas, jų naudotojus ir susijusius asmenis nuo kibernetinių grėsmių;
2)  kibernetinio saugumo produktai ir procesai komerciniai ir nekomerciniai IRT produktai, paslaugos ar procesai, kurių speciali paskirtis apsaugoti duomenis, tinklų ir informacines sistemas, jų naudotojus ir kitus asmenis nuo grėsmių kibernetiniam saugumui;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
2a)  kibernetinė grėsmė – galima aplinkybė, įvykis arba veiksmas, kuris gali sugadinti, sutrikdyti arba kitaip neigiamai paveikti tinklų ir informacines sistemas, jų naudotojus ir susijusius asmenis;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas
3)  valdžios institucija – nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens valstybinė ar kita viešojo administravimo institucija, įskaitant viešąsias patariamąsias įstaigas, arba fizinis ar juridinis asmuo, vykdantis viešojo administravimo funkcijas pagal nacionalinę teisę, įskaitant konkrečias pareigas;
3)  valdžios institucija – nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens valstybinė ar kita viešojo administravimo institucija, įskaitant viešąsias patariamąsias įstaigas, arba fizinis ar juridinis asmuo, vykdantis viešojo administravimo funkcijas pagal Sąjungos ir nacionalinę teisę, įskaitant konkrečias pareigas;
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas
4)  dalyvaujančioji valstybė narė – valstybė narė, kuri savanoriškai finansiškai prisideda padengiant Kompetencijos centro administracines ir veiklos išlaidas.
4)  prisidedančioji valstybė narė – valstybė narė, kuri savanoriškai finansiškai prisideda padengiant Kompetencijos centro administracines ir veiklos išlaidas;
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)
4a)  Europos skaitmeninių inovacijų centrai – tai teisės subjektas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2019/XXX1a.
__________________
1a ... m. ... ... Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/XXX dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo (OL L ..., ..., p. ...) (2018/0227(COD)).
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  išsaugoti ir plėtoti kibernetinio saugumo technologinius ir pramonės pajėgumus, reikalingus jos bendrajai skaitmeninei rinkai apsaugoti;
a)  plėtoti kibernetinio saugumo technologinius, pramonės, socialinius, akademinius ir mokslinių tyrimų pajėgumus ir kompetenciją, reikalingus jos bendrajai skaitmeninei rinkai apsaugoti ir ES piliečių, įmonių ir viešojo administravimo institucijų duomenų apsaugai stiprinti;
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa)  didinti tinklų ir informacinių sistemų, įskaitant ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, interneto ir bendrai Sąjungoje naudojamos aparatinės ir programinės įrangos infrastruktūros atsparumą ir patikimumą;
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  didinti Sąjungos kibernetinio saugumo pramonės konkurencingumą ir paversti kibernetinį saugumą kitų Sąjungos pramonės įmonių konkurenciniu pranašumu.
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  didinti informuotumą apie kibernetinio saugumo grėsmes ir susijusias visuomenines bei etines pasekmes ir problemas Sąjungoje ir mažinti įgūdžių trūkumą kibernetinio saugumo srityje;
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)
bb)  plėtoti Sąjungos lyderystę kibernetinio saugumo srityje ir užtikrinti aukščiausius kibernetinio saugumo standartus visoje Sąjungoje;
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b c punktas (naujas)
bc)  didinti Sąjungos konkurencingumą ir pajėgumus, kartu mažinant skaitmeninę priklausomybę, tuo tikslu didinant Sąjungoje sukurtų kibernetinio saugumo produktų, procesų ir paslaugų įsisavinimą;
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b d punktas (naujas)
bd)  stiprinti piliečių, vartotojų ir įmonių pasitikėjimą skaitmeniniu pasauliu ir taip padėti siekti bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos tikslų;
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 punktas
1.  palengvinti ir padėti koordinuoti 6 straipsnyje nurodyto Nacionalinių koordinavimo centrų tinklo (toliau – Tinklo) ir 8 straipsnyje nurodytos kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės veiklą;
1.  kurti, valdyti ir palengvinti 6 straipsnyje nurodyto Tinklo ir 8 straipsnyje nurodytos Bendruomenės veiklą;
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 punktas
2.  prisidėti prie Skaitmeninės Europos programos, įsteigtos Reglamentu Nr. XXX26, kibernetinio saugumo dalies įgyvendinimo, visų pirma veiksmų, numatytų Reglamento (ES) Nr. XXX [Skaitmeninės Europos programa] 6 straipsnyje, ir prie programos „Europos horizontas“, įsteigtos Reglamentu Nr. XXX27, kibernetinio saugumo dalies įgyvendinimo, visų pirma Sprendimo Nr. XXX dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ [Specialiosios programos nuorodos numeris] I priedo II veiksmų srities 2.2.6 punkto, bei prie kitų Sąjungos programų įgyvendinimo, jei tai numatyta Sąjungos teisės aktuose;
2.  koordinuoti Skaitmeninės Europos programos, įsteigtos Reglamentu Nr. XXX, kibernetinio saugumo dalies įgyvendinimo, visų pirma veiksmų, numatytų Reglamento (ES) Nr. XXX [Skaitmeninės Europos programa] 6 straipsnyje, ir prie programos „Europos horizontas“, įsteigtos Reglamentu Nr. XXX27, kibernetinio saugumo dalies įgyvendinimą, visų pirma Sprendimo Nr. XXX dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ [Specialiosios programos nuorodos numeris] I priedo II veiksmų srities 2.2.6 punkto, bei prie kitų Sąjungos programų įgyvendinimo, jei tai numatyta Sąjungos teisės aktuose, ir prisidėti prie veiksmų, finansuojamų iš Europos gynybos fondo, įsteigto Reglamentu (ES) Nr.2019/ XXX, įgyvendinimo;
__________________
__________________
26 [įrašyti visą pavadinimą ir OL nuorodą].
26 [įrašyti visą pavadinimą ir OL nuorodą].
27 [įrašyti visą pavadinimą ir OL nuorodą].
27 [įrašyti visą pavadinimą ir OL nuorodą].
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 3 punkto įžanginė dalis
3.  stiprinti kibernetinio saugumo pajėgumus, žinias ir infrastruktūrą, kuriais naudojasi pramonės įmonės, viešasis sektorius ir mokslinių tyrimų bendruomenės, vykdant šias užduotis:
3.  stiprinti kibernetinio saugumo atsparumą, pajėgumus, žinias ir infrastruktūrą, kuriais naudojasi pramonės įmonės, viešasis sektorius ir mokslinių tyrimų bendruomenės, vykdant šias užduotis, atsižvelgiant į pažangiausias kibernetinio saugumo pramonės ir mokslinių tyrimų infrastruktūras ir susijusias paslaugas:
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis
a)  atsižvelgiant į pažangiausią kibernetinio saugumo pramonės ir mokslinių tyrimų infrastruktūrą ir susijusias paslaugas, įsigyti, atnaujinti ir eksploatuoti tokią infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas ja naudotis ir teikti susijusias paslaugas įvairiems naudotojams iš pramonės sektoriaus visoje Sąjungoje, įskaitant MVĮ, viešąjį sektorių ir mokslinių tyrimų bei mokslo bendruomenę;
a)  įsigyti, atnaujinti ir eksploatuoti tokią infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas naudotis Kompetencijos centro įranga ir sąžiningai, atvirai bei skaidriai teikti susijusias paslaugas įvairiems naudotojams iš pramonės sektoriaus visoje Sąjungoje, visų pirma MVĮ, taip pat viešojo sektoriaus ir mokslinių tyrimų bei mokslo bendruomenėms;
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis
b)  atsižvelgiant į pažangiausią kibernetinio saugumo pramonės ir mokslinių tyrimų infrastruktūrą ir susijusias paslaugas, teikti paramą (ir finansinę) kitiems subjektams įsigyjant, atnaujinant ir eksploatuojant tokią infrastruktūrą ir sudarant sąlygas ja naudotis ir teikiant susijusias paslaugas įvairiems naudotojams iš pramonės sektoriaus visoje Sąjungoje, įskaitant MVĮ, viešąjį sektorių ir mokslinių tyrimų ir mokslo bendruomenę;
b)  įsigyti, atnaujinti ir eksploatuoti tokią įrangą ir sudaryti sąlygas ja naudotis ir teikti susijusias paslaugas įvairiems naudotojams iš pramonės sektoriaus visoje Sąjungoje, visų pirma MVĮ, viešajam sektoriui ir mokslinių tyrimų bei mokslo bendruomenei;
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 3 punkto b a papunktis (naujas)
ba)  teikti finansinę paramą ir techninę pagalbą veiklą pradedančioms kibernetinio saugumo įmonėms, MVĮ, labai mažoms įmonėms, asociacijoms, pavieniams ekspertams ir pilietinių technologijų projektams;
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 3 punkto b b papunktis (naujas)
bb)  finansuoti programinės įrangos saugumo kodo auditą ir susijusius patobulinimus nemokamo ir atvirojo kodo programinės įrangos projektuose, kurie paprastai naudojami infrastruktūrai, produktams ir procesams;
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 3 punkto c papunktis
c)  perduoti kibernetinio saugumo žinias ir teikti techninę pagalbą pramonei ir valdžios institucijoms, visų pirma remiant veiksmus, kuriais siekiama palengvinti galimybę naudotis Tinklo ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės sukaupta praktine patirtimi;
c)  padėti dalytis kibernetinio saugumo žiniomis ir technine pagalba pilietinei visuomenei, pramonei ir valdžios institucijoms, akademinei ir mokslinių tyrimų bendruomenei, visų pirma remiant veiksmus, kuriais siekiama palengvinti galimybę naudotis Tinklo ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės sukaupta praktine patirtimi, turint tikslą pagerinti kibernetinį atsparumą Sąjungoje;
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 3 punkto c a papunktis (naujas)
ca)  skatinti integruotojo saugumo principą infrastruktūros, produktų ir paslaugų kūrimo, priežiūros, eksploatavimo ir atnaujinimo procesuose, visų pirma remiant pažangiausius saugaus vystymosi metodus, tinkamus saugumo patikrinimus, saugumo auditus, ir įtraukiant gamintojų ar paslaugų teikėjo įsipareigojimą nedelsiant ir pasibaigus numatomam produkto gyvavimo laikotarpiui teikti atnaujinimus kovai su naujomis pažeidžiamumo rūšimis ar grėsmėmis, arba sudaryti sąlygas trečiajai šaliai kurti ir teikti tokius atnaujinimus;
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 3 punkto c b papunktis (naujas)
cb)  padėti formuoti ir vystyti pradinių kodų įnašų politiką, visų pirma kai nemokami atvirojo kodo programinės įrangos projektai naudojami valdžios institucijose;
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 3 punkto c c papunktis (naujas)
cc)  suburti pramonės, profesinių sąjungų, akademinės bendruomenės, mokslinių tyrimų organizacijų ir viešųjų subjektų suinteresuotuosius subjektus, kad būtų užtikrintas ilgalaikis bendradarbiavimas kuriant ir įgyvendinant kibernetinio saugumo produktus ir procesus, įskaitant, jei reikia, išteklių ir informacijos apie tokius produktus ir procesus telkimą ir dalijimąsi jais;
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 4 punkto įžanginė dalis
4.  prisidėti prie plataus masto pažangiausių kibernetinio saugumo produktų ir sprendimų įdiegimo visoje ekonomikoje, vykdant šias užduotis:
4.  prisidėti prie plataus masto pažangiausių ir tvarių kibernetinio saugumo produktų ir procesų įdiegimo visoje Sąjungoje, vykdant šias užduotis:
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis
a)  skatinti valdžios institucijas ir naudotojų pramonės įmones vykdyti kibernetinio saugumo mokslinius tyrimus, kurti ir naudoti Sąjungos kibernetinio saugumo produktus ir sprendimus;
a)  skatinti , be kita ko, valdžios institucijas, pramonę ir rinką vykdyti kibernetinio saugumo mokslinius tyrimus, kurti ir naudoti Sąjungos kibernetinio saugumo produktus ir holistinius procesus viso inovacijų ciklo metu;
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis
b)  padėti valdžios institucijoms, paklausos srities pramonės įmonėms ir kitiems naudotojams diegti ir integruoti naujausius kibernetinio saugumo sprendimus;
b)  padėti valdžios institucijoms, paklausos valdymo įmonėms ir kitiems naudotojams didinti savo atsparumą diegiant ir integruojant pažangiausius kibernetinio saugumo produktus ir procesus;
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis
c)  padėti visų pirma valdžios institucijoms organizuoti viešuosius pirkimus arba jų vardu įsigyti pažangiausius kibernetinio saugumo produktus ir sprendimus;
c)  padėti visų pirma valdžios institucijoms organizuoti viešąjį pirkimą arba jų vardu įsigyti pažangiausius kibernetinio saugumo produktus ir procesus, be kita ko, teikiant paramą vykdant viešąjį pirkimą, kad būtų didinamas saugumas ir gaunama daugiau naudos iš viešųjų investicijų;
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 4 punkto d papunktis
d)  teikti finansinę paramą ir techninę pagalbą kibernetinio saugumo srityje veikiantiems startuoliams ir MVĮ, šiems prisijungiant prie potencialių rinkų ir pritraukiant investicijas;
d)  teikti finansinę paramą ir techninę pagalbą kibernetinio saugumo srityje veikiantiems startuoliams ir MVĮ, labai mažoms įmonėms, pavieniams ekspertams, bendrai naudojamiems nemokamos ir atvirojo kodo programinės įrangos projektams, pilietinių technologijų projektams, kad būtų stiprinama kibernetinio saugumo patirtis, prisijungiama prie potencialių rinkų ir ieškoma diegimo galimybių, taip pat pritraukiamos investicijos;
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 5 punkto įžanginė dalis
5.  pagerinti supratimą apie kibernetinį saugumą ir prisidėti prie kibernetinio saugumo įgūdžių trūkumo mažinimo Sąjungoje, vykdant šias užduotis:
5.  pagerinti supratimą apie kibernetinį saugumą, prisidėti prie kibernetinio saugumo įgūdžių trūkumo mažinimo ir jų lygio stiprinimo Sąjungoje, vykdant šias užduotis:
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 5 punkto -a papunktis (naujas)
-a)  tinkamais atvejais, bendradarbiaujant su Europos skaitmeninių inovacijų centrais, remti Skaitmeninės Europos programos pažangiųjų skaitmeninių įgūdžių tikslo (4 tikslo) siekimą;
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis
a)  remti tolesnį kibernetinio saugumo įgūdžių tobulinimą, prireikus bendradarbiaujant su atitinkamomis ES agentūromis ir įstaigomis, įskaitant ENISA;
a)  remti tolesnį kibernetinio saugumo įgūdžių ir kompetencijos tobulinimą, telkimą ir dalijimąsi jais visais susijusiais švietimo lygmenimis, remti lyčių pusiausvyros tikslo siekį, prisidėti prie bendro aukšto lygio kibernetinio saugumo žinių tikslo ir prie vartotojų ir infrastruktūros atsparumo Sąjungoje didinimo bendradarbiaujant su Tinklu ir prireikus derinant su atitinkamomis ES agentūromis ir įstaigomis, įskaitant ENISA;
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis
a)  finansuojant kibernetinio saugumo mokslinius tyrimus, pagrįstus bendra, nuolat vertinama ir patobulinta daugiamete strategine, pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų darbotvarke;
a)  finansuojant kibernetinio saugumo mokslinius tyrimus, pagrįstus bendru, nuolat vertinamu ir patobulintu daugiamečiu strateginiu, pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų planu, kuris nurodytas 13 straipsnyje;
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis
b)  remiant plataus masto mokslinių tyrimų ir demonstravimo projektus naujos kartos kibernetinio saugumo technologinių pajėgumų srityje, bendradarbiaujant su pramone ir Tinklu;
b)  remiant plataus masto mokslinių tyrimų ir demonstravimo projektus naujos kartos kibernetinio saugumo technologinių pajėgumų srityje, bendradarbiaujant su pramone, akademine ir mokslinių tyrimų bendruomene, viešuoju sektoriumi ir valdžios institucijomis, įskaitant Tinklą ir Bendruomenę;
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 6 punkto b a papunktis (naujas)
ba)  užtikrinti, kad vykdant kompetencijos centro remiamus kibernetinio saugumo tyrimus, būtų gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi etikos standartų;
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 6 punkto b b papunktis (naujas)
bb)  stebėti Bendruomenės nustatytų pažeidžiamumo atvejų ataskaitas ir suteikti daugiau galimybių atskleisti pažeidžiamumo atvejus, koordinuoti rengiamas pataisas, klaidų taisymą ir sprendimus ir juos platinti;
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 6 punkto b c papunktis (naujas)
bc)  stebėti mokslinių tyrimų, susijusių su savarankiško mokymosi algoritmų, naudojamų kibernetinei kenkimo veiklai, rezultatus bendradarbiaujant su ENISA ir remiant Direktyvos (ES) 2016/1148 įgyvendinimą;
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 6 punkto b d papunktis (naujas)
bd)  remti mokslinius tyrimus kibernetinių nusikaltimų srityje;
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 6 punkto b e papunktis (naujas)
be)  remti produktus ir procesus, kurie gali būti laisvai tiriami, keičiami ir toliau kuriami, visų pirma patikrintos ir patikrinamos kompiuterinės ir programinės įrangos srityje, glaudžiai bendradarbiaujant su pramone, Tinklu ir Bendruomene;
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 6 punkto c papunktis
c)  remiant mokslinius tyrimus ir inovacijas, skirtas kibernetinio saugumo technologijoms standartizuoti;
c)  remiant mokslinius tyrimus ir inovacijas, skirtas kibernetinio saugumo technologijoms oficialiai ir neoficialiai standartizuoti, siejant juos su turimais rezultatais ir, kai tinkama, glaudžiai bendradarbiaujant su Europos standartizacijos institucijomis, sertifikavimo įstaigomis ir ENISA;
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 6 punkto c a papunktis (naujas)
ca)  teikti specialią paramą MVĮ, suteikiant joms daugiau galimybių gauti žinių ir mokytis užtikrinant pritaikytą prieigą prie mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros produktų, kuriuos, siekdami padidinti konkurencingumą, sustiprino Kompetencijos centras ir Tinklas;
Pakeitimas 184
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 7 punkto įžanginė dalis
7.  skatinti civilinio ir gynybos sektorių bendradarbiavimą dvejopo panaudojimo technologijų ir taikomųjų programų kibernetinio saugumo srityje vykdant šias užduotis:
7.   skatinti civilinio ir gynybos sektorių bendradarbiavimą dvejopo panaudojimo technologijų ir taikomųjų programų kibernetinio saugumo srityje vykdant šias užduotis, kurios turi būti reagavimo ir gynybinės kibernetinės gynybos technologijos, taikomosios programos ir paslaugos:
Pakeitimas 185
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 8 punkto įžanginė dalis
8.  didinti kibernetinio saugumo civilinių ir gynybos aspektų sinergiją, susijusią su Europos gynybos fondu, vykdant šias užduotis:
8.   didinti kibernetinio saugumo civilinių ir gynybos aspektų sinergiją, susijusią su Europos gynybos fondu, vykdant šias užduotis, kurios turi būti reagavimo ir gynybinės kibernetinės gynybos technologijos, taikomosios programos ir paslaugos:
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 8 punkto b a papunktis (naujas)
ba)  padėti Komisijai įgyvendinti Reglamentą (ES) 2019/XXX [naują Reglamento (EB) Nr. 428/2009 redakciją, pasiūlytą COM(2016)0 616] ir konsultuoti dėl jo įgyvendinimo;
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas)
8a.  prisidėti prie Sąjungos pastangų stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje:
a)  suteikti daugiau galimybių Kompetencijos centrui dalyvauti tarptautinėse konferencijose ir vyriausybinėse organizacijose, taip pat prisidėti prie tarptautinių standartizacijos organizacijų darbo;
b)  bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis pagal atitinkamas tarptautinio bendradarbiavimo sistemas.
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pavadinimas
Investicijos į infrastruktūrą, pajėgumus, produktus ar sprendimus ir jų naudojimas
Investicijos į infrastruktūrą, pajėgumus, produktus ar procesus ir jų naudojimas
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Jei Kompetencijos centras finansuoja infrastruktūrą, pajėgumus, produktus ar sprendimus pagal 4 straipsnio 3 ir 4 dalis dotacijos ar apdovanojimo forma, Kompetencijos centro darbo plane gali būti nurodytos:
1.  Jei Kompetencijos centras finansuoja infrastruktūrą, pajėgumus, produktus ar procesus pagal 4 straipsnio 3 ir 4 dalis pirkimo, dotacijos ar apdovanojimo forma, Kompetencijos centro darbo plane gali būti nurodytos:
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  taisyklės, kuriomis reglamentuojamas infrastruktūros ar pajėgumų eksploatavimas, įskaitant (jei taikoma) pavedimą jį vykdyti prieglobos paslaugą teikiančiam subjektui remiantis kriterijais, kuriuos nustato Kompetencijos centras;
a)  konkrečios taisyklės, kuriomis reglamentuojamas infrastruktūros ar pajėgumų eksploatavimas, įskaitant (jei taikoma) pavedimą jį vykdyti prieglobos paslaugą teikiančiam subjektui remiantis kriterijais, kuriuos nustato Kompetencijos centras;
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  konkrečios taisyklės, kuriomis reglamentuojami įvairūs įgyvendinimo etapai;
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)
bb)  kad dėl Sąjungos įnašo prieinamumas būtų kiek įmanoma atviras, bet, kiek būtina, uždaras, ir kad jį būtų galima pakartotinai naudoti;
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis
2.  Kompetencijos centras gali būti atsakingas už bendrų viešųjų pirkimų veiksmų, įskaitant ikiprekybinius viešuosius pirkimus, vykdymą Tinklo narių, kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės narių ar kitų trečiųjų šalių, atstovaujančių kibernetinio saugumo produktų ir sprendimų naudotojams, vardu. Tuo tikslu Kompetencijos centrui gali padėti vienas ar keli nacionaliniai koordinavimo centrai arba kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės nariai.
2.  Kompetencijos centras gali būti atsakingas už bendrų viešųjų pirkimų veiksmų, įskaitant ikiprekybinius viešuosius pirkimus, vykdymą Tinklo narių vardu. Tuo tikslu Kompetencijos centrui gali padėti vienas ar keli nacionaliniai koordinavimo centrai, kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės nariai arba Europos skaitmeninių inovacijų centrai.
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio -1 dalis (nauja)
-1.  Kiekvienoje valstybėje narėje įsteigiama vienas nacionalinis koordinavimo centras.
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis
4.  Paskirtasis nacionalinis koordinavimo centras turi galėti padėti Kompetencijos centrui ir Tinklui vykdyti jų misiją, išdėstytą šio reglamento 3 straipsnyje. Jie turi turėti arba gauti galimybę tiesiogiai naudotis technologinėmis žiniomis kibernetinio saugumo srityje bei turėti galimybę veiksmingai bendrauti ir koordinuoti veiksmus su pramonės, viešojo sektoriaus ir mokslinių tyrimų bendruomenės atstovais.
4.  Paskirtasis nacionalinis koordinavimo centras turi galėti padėti Kompetencijos centrui ir Tinklui vykdyti jų misiją, išdėstytą šio reglamento 3 straipsnyje. Jie turi turėti arba gauti galimybę tiesiogiai naudotis technologinėmis žiniomis kibernetinio saugumo srityje, kad galėtų veiksmingai bendrauti ir koordinuoti veiksmus su pramonės, viešojo sektoriaus, akademinės ir mokslinių tyrimų bendruomenės atstovais ir piliečiais. Komisija parengia gaires, kuriose išsamiau išdėstoma vertinimo procedūra ir paaiškinamas kriterijų taikymas.
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis
5.  Kompetencijos centro ir nacionalinių koordinavimo centrų santykiai grindžiami Kompetencijos centro ir kiekvieno nacionalinio koordinavimo centro pasirašytomis sutartimis. Sutartyse numatomos taisyklės, kuriomis reglamentuojami santykiai ir užduočių pasidalijimas tarp Kompetencijos centro ir kiekvieno nacionalinio koordinavimo centro.
5.  Kompetencijos centro ir nacionalinių koordinavimo centrų santykiai grindžiami Kompetencijos centro ir kiekvieno nacionalinio koordinavimo centro pasirašytomis standartinėmis sutartimis. Sutartys susideda iš to paties suderintų bendrųjų sąlygų rinkinio, kuriomis reglamentuojami santykiai ir užduočių pasidalijimas tarp Kompetencijos centro ir kiekvieno nacionalinio koordinavimo centro, taip pat specialių konkrečiam nacionaliniam koordinavimo centrui pritaikytų sąlygų.
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Komisija pagal 45a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir nustatomos suderintos šio straipsnio 5 dalyje nurodytų sutartinių susitarimų bendrosios sąlygos, įskaitant jų formatą.
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  remti Kompetencijos centrą šiam siekiant savo tikslų, visų pirma koordinuojant kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės veiklą;
a)  remti Kompetencijos centrą šiam siekiant savo tikslų, visų pirma steigiant kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenę ir koordinuojant jos veiklą;
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  palengvinti pramonės ir kitų subjektų dalyvavimą tarpvalstybiniuose projektuose valstybių narių lygmeniu;
b)  skatinti, raginti ir palengvinti pilietinės visuomenės, pramonės, ypač startuolių ir MVĮ, akademinės ir mokslinių tyrimų bendruomenės ir kitų subjektų dalyvavimą tarpvalstybiniuose projektuose valstybių narių lygmeniu;
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  bendradarbiaujant su kitais panašias užduotis vykdančiais subjektais veikti kaip vieno langelio kibernetinio saugumo sprendimams skyrius, finansuojamas pagal kitas Sąjungos programas, pvz., „InvestEU“ arba Bendrosios rinkos programą, visų pirma skirtas MVĮ;
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  kartu su Kompetencijos centru prisidėti prie konkrečiam sektoriui būdingų kibernetinio saugumo pramonės problemų nustatymo ir sprendimo;
c)  kartu su Kompetencijos centru prisidėti prie konkrečiam sektoriui būdingų kibernetinio saugumo problemų nustatymo ir sprendimo;
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)  glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinėmis standartizacijos organizacijomis siekiant populiarinti esamų standartų taikymą ir įtraukti visus susijusius suinteresuotuosius subjektus, ypač MVĮ, į naujų standartų nustatymą;
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punktas
e)  siekti sukurti sinergiją su atitinkama nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis vykdoma veikla;
e)  siekti sukurti sinergiją su atitinkama nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis vykdoma veikla;
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)
fa)  bendradarbiaujant su atitinkamomis valstybių narių įstaigomis skatinti ir skleisti bendrą minimalią švietimo apie kibernetinį saugumą programą;
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies g punktas
g)  propaguoti ir skleisti atitinkamus Tinklo, kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės ir Kompetencijos centro darbo rezultatus nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu;
g)  propaguoti ir skleisti atitinkamus Tinklo, kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės ir Kompetencijos centro darbo rezultatus nacionaliniu, regioniniu arba vietos lygmeniu;
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies h punktas
h)  vertinti toje pačioje valstybėje narėje, kaip koordinavimo centras, įsteigtų subjektų prašymus tapti kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės dalimi.
h)  vertinti toje pačioje valstybėje narėje, kaip koordinavimo centras, įsteigtų subjektų ir individualių asmenų prašymus tapti kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės dalimi.
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis
4.  Prireikus, nacionaliniai koordinavimo centrai bendradarbiauja Tinklo lygmeniu, kad galėtų vykdyti 1 dalies a, b, c, e ir g punktuose nurodytas užduotis.
4.  Prireikus nacionaliniai koordinavimo centrai bendradarbiauja Tinklo lygmeniu ir su atitinkamais Europos skaitmeninių inovacijų centrais, kad galėtų vykdyti 1 dalyje nurodytas užduotis.
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
1.  Kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenė turi prisidėti prie Kompetencijos centro misijos, išdėstytos 3 straipsnyje, ir stiprinti bei skleisti kibernetinio saugumo praktinę patirtį Sąjungoje.
1.  Kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenė prisideda prie Kompetencijos centro misijos, išdėstytos 3 straipsnyje, ir stiprina, kaupia, skleidžia kibernetinio saugumo praktinę patirtį Sąjungoje bei ja dalijasi, taip pat teikia technines ekspertines žinias.
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis
2.  Kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenę sudaro pramonės, akademinės ir ne pelno mokslinių tyrimų organizacijos ir asociacijos bei valdžios institucijos ir kiti subjektai, sprendžiantys veiklos ir techninius klausimus. Ji sutelkia pagrindines suinteresuotąsias šalis, susijusias su Sąjungos kibernetinio saugumo technologiniais ir pramonės pajėgumais. Jos veikloje dalyvauja nacionaliniai koordinavimo centrai, taip pat reikiamos praktinės patirties turinčios Sąjungos institucijos ir įstaigos.
2.  Kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenę sudaro pilietinė visuomenė, pramonė (iš paklausos ir pasiūlos perspektyvos), įskaitant MVĮ, akademinė ir mokslinių tyrimų bendruomenė, naudotojų asociacijos, individualūs ekspertai ir atitinkamos Europos standartizacijos organizacijos ir kitos asociacijos bei valdžios institucijos ir kiti subjektai, sprendžiantys kibernetinio saugumo srities veiklos ir techninius klausimus. Ji sutelkia pagrindines suinteresuotąsias šalis, susijusias su Sąjungos kibernetinio saugumo, technologiniais, pramonės, akademiniais ir mokslinių tyrimų, visuomeniniais pajėgumais ir gebėjimais. Jos veikloje dalyvauja nacionaliniai koordinavimo centrai, Europos skaitmeninių inovacijų centrai, taip pat reikiamos praktinės patirties turinčios Sąjungos institucijos ir įstaigos, nurodytos šio reglamento 10 straipsnyje.
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.  Tik Sąjungoje įsteigti subjektai gali būti akredituoti kaip kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės nariai. Jie turi įrodyti, kad yra kompetentingi kibernetinio saugumo klausimais bent vienoje iš toliau išvardytų sričių:
3.  Tik Sąjungoje, Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA) teritorijoje įsteigti subjektai ir gyvenantys asmenys gali būti akredituoti kaip kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės nariai. Prašymą pateikę subjektai ar asmenys turi įrodyti, kad gali teikti kibernetinio saugumo ekspertines žinias bent vienoje iš toliau išvardytų sričių:
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies a punktas
a)  mokslinių tyrimų,
a)  akademinės bendruomenės arba mokslinių tyrimų,
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)
ca)  etikos;
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)
cb)  oficialaus ir techninio standartizavimo bei specifikacijų.
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis
4.  Kompetencijos centras akredituoja pagal nacionalinę teisę įsteigtus subjektus kaip kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės narius, valstybės narės, kurioje įsteigtas subjektas, nacionaliniam koordinavimo centrui atlikus įvertinimą ir įsitikinus, kad minėtasis subjektas atitinka 3 dalyje nustatytus kriterijus. Akreditacijos galiojimo laikas nėra ribotas, tačiau Kompetencijos centras gali ją bet kuriuo metu atšaukti, jei jis arba atitinkamas nacionalinis koordinavimo centras mano, kad subjektas neatitinka 3 dalyje išdėstytų kriterijų arba jam taikomos atitinkamos nuostatos, išdėstytos Reglamento Nr. XXX [naujas Finansinis reglamentas] 136 straipsnyje.
4.  Kompetencijos centras akredituoja pagal nacionalinę teisę įsteigtus subjektus arba asmenis, kaip kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės narius, valstybės narės, kurioje įsteigtas subjektas arba asmuo yra rezidentas, Kompetencijos centrui, nacionaliniam koordinavimo centrui atlikus suderintą įvertinimą ir įsitikinus, kad minėtasis subjektas arba asmuo atitinka 3 dalyje nustatytus kriterijus. Akreditacijos galiojimo laikas nėra ribotas, tačiau Kompetencijos centras gali ją bet kuriuo metu atšaukti, jei jis arba atitinkamas nacionalinis koordinavimo centras mano, kad subjektas arba asmuo neatitinka 3 dalyje išdėstytų kriterijų arba jam taikomos atitinkamos nuostatos, išdėstytos Reglamento Nr. XXX [naujas Finansinis reglamentas] 136 straipsnyje. Valstybių narių nacionaliniai koordinavimo centrai siekia, kad būtų proporcingai atstovaujama visoms suinteresuotosioms šalims Bendrijoje, aktyviai skatindami nepakankamai reprezentuotų kategorijų, ypač MVĮ, ir asmenų grupių dalyvavimą.
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Komisija pagal 45a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl išsamesnių šio straipsnio 3 dalyje numatytų kriterijų, pagal kuriuos atrenkami prašymo pateikėjai, ir šios straipsnio 4 dalyje nurodytus kriterijus atitinkančių subjektų vertinimo bei akreditavimo tvarkos.
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)
5a)  padėti Kompetencijos centrui – teikti ataskaitas ir atskleisti pažeidžiamas vietas, padėti jas ištaisyti ir patarti, kaip sumažinti tokį pažeidžiamumą, be kita ko, taikant sertifikavimą pagal sistemas, patvirtintas vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 2019/XXX [Kibernetinio saugumo aktas].
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis
1.  Kompetencijos centras bendradarbiauja su atitinkamomis Sąjungos institucijomis, įstaigomis, biurais ir agentūromis, įskaitant Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą, Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybą (CERT-EU), Europos išorės veiksmų tarnybą, Komisijos Jungtinį tyrimų centrą, Mokslinių tyrimų vykdomąją įstaigą, Inovacijų ir tinklų programų vykdomąją įstaigą, Europolo Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centrą ir Europos gynybos agentūrą.
1.  Siekiant užtikrinti nuoseklumą ir papildomumą, Kompetencijos centras bendradarbiauja su atitinkamomis Sąjungos institucijomis, įstaigomis, biurais ir agentūromis, įskaitant ENISA, Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybą (CERT-EU), Europos išorės veiksmų tarnybą, Komisijos Jungtinį tyrimų centrą, Mokslinių tyrimų vykdomąją įstaigą, Inovacijų ir tinklų programų vykdomąją įstaigą, atitinkamus Europos skaitmeninių inovacijų centrus, Europolo Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centrą ir Europos gynybos agentūrą, dėl dvejopo naudojimo projektų, paslaugų ir kompetencijos.
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis
2.  Toks bendradarbiavimas grindžiamas darbiniais susitarimais, kurie pateikiami išankstiniam Komisijos pritarimui gauti.
2.  Toks bendradarbiavimas grindžiamas darbiniais susitarimais, kuriuos tvirtina Valdyba, gavusi išankstinį Komisijos pritarimą.
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
1.  Valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą ir penki Komisijos atstovai, veikiantys Sąjungos vardu.
1.  Valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą, vienas Europos Parlamento kaip stebėtojas paskirtas atstovas ir keturi Komisijos atstovai, veikiantys Sąjungos vardu. Valdyba sudaroma siekiant užtikrinti lyčių pusiausvyrą tarp Valdybos narių ir jų pakaitinių narių.
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis
3.  Valdybos nariai ir jų pakaitiniai nariai skiriami atsižvelgiant į jų žinias technologijų srityje, taip pat į valdymo, administracinio darbo ir biudžeto valdymo įgūdžius. Komisija ir valstybės narės deda pastangas apriboti savo atstovų Valdyboje kaitą, siekiant užtikrinti jos veiklos tęstinumą. Komisija ir valstybės narės siekia užtikrinti vyrų ir moterų atstovavimo pusiausvyrą Valdyboje.
3.  Valdybos nariai ir jų pakaitiniai nariai skiriami atsižvelgiant į jų žinias kibernetinio saugumo srityje, taip pat į valdymo, administracinio darbo ir biudžeto valdymo įgūdžius. Komisija ir valstybės narės deda pastangas apriboti savo atstovų Valdyboje kaitą, siekiant užtikrinti jos veiklos tęstinumą. Komisija ir valstybės narės siekia užtikrinti vyrų ir moterų atstovavimo pusiausvyrą Valdyboje.
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis
6.  Komisija gali pakviesti stebėtojus, įskaitant atitinkamų Sąjungos įstaigų, biurų ir agentūrų atstovus, prireikus dalyvauti Valdybos posėdžiuose.
6.  Valdyba gali pakviesti stebėtojus, įskaitant atitinkamų Sąjungos įstaigų, biurų ir agentūrų atstovus ir bendruomenės narius prireikus dalyvauti Valdybos posėdžiuose.
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis
7.  Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) Valdyboje turi nuolatinio stebėtojo statusą.
7.  ENISA ir Pramonės ir mokslo patariamoji taryba Valdyboje yra nuolatinės stebėtojos, turinčios patariamąjį statusą, bet neturinčios balsavimo teisės. Valdyba kuo labiau atsižvelgia į nuolatinių stebėtojų pareikštas nuomones.
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies a punktas
a)  tvirtina daugiametį strateginį planą, kuriame išdėstomi svarbiausi Kompetencijos centro prioritetai ir planuojamos iniciatyvos, įskaitant finansavimo poreikių ir šaltinių įvertinimą;
a)  tvirtina daugiametį strateginį planą, kuriame išdėstomi svarbiausi Kompetencijos centro prioritetai ir planuojamos iniciatyvos, įskaitant finansavimo poreikių ir šaltinių įvertinimą, atsižvelgdama į ENISA pateiktas rekomendacijas;
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies b punktas
b)  remdamasi vykdomojo direktoriaus siūlymu, tvirtina Kompetencijos centro darbo planą, metines finansines ataskaitas ir balansą bei metinę veiklos ataskaitą;
b)  remdamasi vykdomojo direktoriaus siūlymu, tvirtina Kompetencijos centro darbo planą, metines finansines ataskaitas ir balansą bei metinę veiklos ataskaitą, atsižvelgdama į ENISA pateiktas rekomendacijas;
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies e punktas
e)  priima kriterijus ir procedūras subjektams vertinti ir akredituoti kaip kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės narius;
e)  tvirtina procedūras subjektams vertinti ir akredituoti kaip bendruomenės narius;
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)
ea)  patvirtina 10 straipsnio 2 dalyje nurodytus darbinius susitarimus;
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)
ga)  tvirtina Kompetencijos centro skaidrumo taisykles;
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies i punktas
i)  su kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės nariais steigia darbo grupes;
i)  su bendruomenės nariais steigia darbo grupes, atsižvelgdama į nuolatinių stebėtojų teikiamas rekomendacijas;
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies l punktas
l)  propaguoja Kompetencijos centrą visame pasaulyje, kad padidintų jo patrauklumą ir jis taptų pasaulinio lygio aukščiausios kompetencijos įstaiga kibernetinio saugumo srityje;
l)  propaguoja Kompetencijos centro bendradarbiavimą su pasauliniais veikėjais;
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies r punktas
r)  atsižvelgdama į įgyvendintinų priemonių ekonominės naudos analizę, priima kovos su sukčiavimu strategiją, kuri proporcingai atitinka sukčiavimo riziką;
r)  atsižvelgdama į įgyvendintinų priemonių ekonominės naudos analizę, priima kovos su sukčiavimu ir korupcija strategiją, kuri proporcingai atitinka sukčiavimo ir korupcijos riziką, taip pat priima išsamias asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės aktų pažeidimus pagal taikytinus Sąjungos teisės aktus, apsaugos priemones;
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies s punktas
s)  tvirtina valstybių narių finansinio įnašo apskaičiavimo metodiką;
s)  tvirtina išsamią valstybių narių finansinių įnašų apibrėžtį ir metodiką, pagal kurią apskaičiuojama valstybių narių savanoriškų įnašų suma, kuri pagal tą apibrėžtį gali būti užskaitoma kaip finansinis įnašas; toks apskaičiavimas atliekamas kiekvienų finansinių metų pabaigoje;
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis
1.  Valdyba iš savo balso teisę turinčių narių renka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją dvejų metų laikotarpiui. Valdybos sprendimu pirmininko ir pirmininko pavaduotojo kadencija gali būti pratęsiama tik vieną kartą. Tačiau jei bet kuriuo kadencijos metu jie netenka Valdybos nario statuso, tą pačią dieną automatiškai baigiasi ir jų kadencija. Pirmininko pavaduotojas ex officio pakeičia pirmininką, jei šis negali vykdyti savo pareigų. Pirmininkas balsuoja.
1.  Valdyba, siekdama lyčių pusiausvyros, iš savo balso teisę turinčių narių renka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją dvejų metų laikotarpiui. Valdybos sprendimu pirmininko ir pirmininko pavaduotojo kadencija gali būti pratęsiama tik vieną kartą. Tačiau jei bet kuriuo kadencijos metu jie netenka Valdybos nario statuso, tą pačią dieną automatiškai baigiasi ir jų kadencija. Pirmininko pavaduotojas ex officio pakeičia pirmininką, jei šis negali vykdyti savo pareigų. Pirmininkas balsuoja.
Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis
3.  Vykdomasis direktorius dalyvauja svarstymuose, išskyrus atvejus, kai Valdyba nusprendžia kitaip, tačiau neturi balsavimo teisės. Kiekvienu konkrečiu atveju Valdyba į savo posėdžius dalyvauti stebėtojų teisėmis gali pakviesti kitų asmenų.
3.  Vykdomasis direktorius dalyvauja svarstymuose, išskyrus atvejus, kai Valdyba nusprendžia kitaip, tačiau neturi balsavimo teisės.
Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis
4.  Pirmininko kvietimu Valdybos posėdžiuose Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos nariai gali dalyvauti be balsavimo teisės.
Išbraukta.
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis
15 straipsnis
Išbraukta.
Valdybos balsavimo taisyklės
1.  Sąjungai priklauso 50 % balsavimo teisių. Sąjungos balsavimo teisės yra nedalomos.
2.  Kiekviena dalyvaujančioji valstybė narė turi vieną balsą.
3.  Valdyba priima sprendimus ne mažiau kaip 75 % visų balsų, įskaitant nedalyvaujančių narių balsus, dauguma, kuri sudaro ne mažiau kaip 75 % visų finansinių įnašų į Kompetencijos centrą. Finansinis įnašas apskaičiuojamas remiantis 17 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytomis valstybių narių pasiūlytomis išlaidomis ir remiantis 22 straipsnio 5 dalyje nurodytų dalyvaujančiųjų valstybių narių įnašų vertės ataskaita.
4.  Balsavimo teisės priklauso tik Komisijos atstovams ir dalyvaujančiųjų valstybių narių atstovams.
5.  Pirmininkas balsuoja.
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)
15a straipsnis
Valdybos balsavimo taisyklės
1.  Sprendimai, dėl kurių balsuojama, gali būti susiję su:
a)  Kompetencijos centro ir Tinklo bendrosiomis nuostatomis ir principais;
b)  biudžeto skyrimu Kompetencijos centrui ir Tinklui;
(c)  kelių valstybių narių bendrais veiksmais, kuriuos gali papildyti Sąjungos biudžetas priėmus sprendimą dėl lėšų skyrimo pagal b punktą.
2.  Valdyba priima sprendimus remdamasi ne mažiau kaip 75 proc. visų narių balsų dauguma. Sąjungos balsavimo teisėms atstovauja Komisija ir jos yra nedalomos.
3.  Kai balsuojama dėl 1 dalies a punkte nurodytų sprendimų, kiekviena valstybė narė turi savo atstovą ir vienodas balsavimo teises. Iš likusių turimų balsų, siekiančių iki 100 proc., Sąjunga pagal savo finansinį įnašą turėtų turėti ne mažiau kaip 50 proc. balsavimo teisių.
4.  Kai balsuojama dėl 1 dalies b arba c punktuose nurodytų sprendimų arba kitų, į jokią 1 dalyje nurodytą kategoriją nepatenkančių sprendimų, Sąjunga turi turėti bent 50 proc. balsavimo teisių, atitinkančių jos finansinį įnašą. Tik finansiškai prisidedančios valstybės narės turi balsavimo teises, kurios atitinka jų finansinius įnašus.
5.  Jei pirmininkas išrenkamas iš valstybių narių atstovų, pirmininkas dalyvauja balsavime kaip savo valstybės narės atstovas.
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis
3.  Vykdomąjį direktorių skiria Valdyba iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos procedūros.
3.  Vykdomąjį direktorių po atviros, skaidrios ir nediskriminacinės atrankos procedūros skiria Valdyba iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo, atsižvelgiant į valstybių narių siūlomas kandidatūras, kuriomis siekiama užtikrinti lyčių pusiausvyrą.
Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 dalis
5.  Vykdomojo direktoriaus kadencija ketveri metai. To laikotarpio pabaigoje Komisija atlieka vertinimą, kuriame atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų vertinimą ir būsimas Kompetencijos centro užduotis ir iššūkius.
5.  Vykdomojo direktoriaus kadencija – penkeri metai. To laikotarpio pabaigoje Komisija atlieka vertinimą, kuriame atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų vertinimą ir būsimas Kompetencijos centro užduotis ir iššūkius.
Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalis
6.  Remdamasi Komisijos pasiūlymu, kuriame atsižvelgiama į 5 dalyje nurodytą vertinimą, Valdyba gali vieną kartą pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją ne daugiau kaip ketveriems metams.
6.  Remdamasi Komisijos pasiūlymu, kuriame atsižvelgiama į 5 dalyje nurodytą vertinimą, Valdyba gali vieną kartą pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją ne daugiau kaip penkeriems metams.
Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 8 dalis
8.  Vykdomasis direktorius pašalinamas iš pareigų tik Valdybos, kuri remiasi Komisijos siūlymu, sprendimu.
8.  Vykdomasis direktorius pašalinamas iš pareigų tik Valdybos, kuri remiasi savo narių siūlymu arba Komisijos siūlymu, sprendimu.
Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  pasikonsultavęs su Valdyba ir Komisija, parengia ir pateikia Valdybai patvirtinti daugiamečio strateginio plano projektą ir Kompetencijos centro metinio darbo plano projektą, įskaitant kvietimų teikti pasiūlymus, kvietimų pareikšti susidomėjimą ir kvietimų dalyvauti konkurse apimtį, reikalingą darbo planui įgyvendinti, ir atitinkamas valstybių narių ir Komisijos pasiūlytas išlaidų sąmatas;
c)  pasikonsultavęs su Valdyba, Pramonės ir mokslo patariamąja taryba, ENISA, ir Komisija, parengia ir pateikia Valdybai patvirtinti daugiamečio strateginio plano projektą ir Kompetencijos centro metinio darbo plano projektą, įskaitant kvietimų teikti pasiūlymus, kvietimų pareikšti susidomėjimą ir kvietimų dalyvauti konkurse apimtį, reikalingą darbo planui įgyvendinti, ir atitinkamas valstybių narių ir Komisijos pasiūlytas išlaidų sąmatas;
Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies h punktas
h)  rengia tolesnių veiksmų planą atsižvelgiant į retrospektyvių įvertinimų išvadas ir kas dvejus metus teikia Komisijai padarytos pažangos ataskaitą;
h)  rengia tolesnių veiksmų planą atsižvelgiant į retrospektyvių įvertinimų išvadas ir kas dvejus metus teikia Komisijai ir Europos Parlamentui padarytos pažangos ataskaitą;
Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies l punktas
l)  tvirtina pagal nepriklausomų ekspertų grupės parengtą eilės sąrašą finansuoti atrinktų veiksmų sąrašą;
l)  pasikonsultavęs su Pramonės ir mokslo patariamuoju komitetu ir ENISA, tvirtina pagal nepriklausomų ekspertų grupės parengtą eilės sąrašą finansuoti atrinktų veiksmų sąrašą;
Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies s punktas
s)  rengia veiksmų planą, kuriuo atsižvelgiama į vidaus ar išorės audito ataskaitų išvadas, taip pat į Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliktus tyrimus, ir teikia padarytos pažangos ataskaitas du kartus per metus – Komisijai ir reguliariai – Valdybai;
s)  rengia veiksmų planą, kuriuo atsižvelgiama į vidaus ar išorės audito ataskaitų išvadas, taip pat į Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliktus tyrimus, ir teikia padarytos pažangos ataskaitas du kartus per metus – Komisijai ir Europos Parlamentui, ir reguliariai – Valdybai;
Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies v punktas
v)  užtikrina veiksmingus ryšius su Sąjungos institucijomis;
v)  užtikrinti veiksmingus ryšius su Sąjungos institucijomis ir, gavus prašymą, teikti ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai;
Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis
1.  Pramonės ir mokslo patariamąją tarybą sudaro ne daugiau kaip 16 narių. Narius iš kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės subjektų atstovų skiria Valdyba.
1.  Pramonės ir mokslo patariamąją tarybą sudaro ne daugiau kaip 25 narių. Narius iš bendruomenės subjektų atstovų arba iš narių skiria Valdyba. Reikalavimus atitinka tik subjektų, kurių nekontroliuoja trečioji šalis arba trečiosios šalies subjektas, išskyrus EEE ir ELPA šalis, atstovai. Paskyrimas atliekamas laikantis atviros, skaidrios ir nediskriminacinės procedūros. Valdybos sudėtimi siekiama užtikrinti lyčių pusiausvyrą ir proporcingai atstovauti suinteresuotųjų subjektų grupėms iš pramonės, akademinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės.
Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis
2.  Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos nariai turi būti kompetentingi kibernetinio saugumo tyrimų, pramonės plėtros, profesinių paslaugų ar diegimo srityse. Šios praktinės patirties reikalavimus papildomai nurodo Valdyba.
2.  Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos nariai turi būti kompetentingi kibernetinio saugumo tyrimų, pramonės plėtros profesinių paslaugų ar produktų siūlymo, įgyvendinimo ar diegimo srityse. Šios praktinės patirties reikalavimus papildomai nurodo Valdyba.
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 dalis
5.  Komisijos ir Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros atstovai gali dalyvauti Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos veikloje ir ją remti.
5.  Komisijos ir Europos tinklų ir ENISA atstovai kviečiami dalyvauti Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos veikloje ir ją remti. Prireikus valdyba kiekvienu konkrečiu atveju gali pakviesti papildomus Bendrijos atstovus stebėtojų, patarėjų arba ekspertų teisėmis;
Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis
1.  Pramonės ir mokslo patariamoji taryba susitinka bent du kartus per metus.
1.  Pramonės ir mokslo patariamoji taryba susitinka bent tris kartus per metus.
Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis
2.  Pramonės ir mokslo patariamoji taryba gali patarti Valdybai dėl specialiųjų darbo grupių, susijusių su Kompetencijos centro veikla, sudarymo, ir prireikus, tokių darbo grupių veiklą koordinuoja vienas ar kelis Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos nariai.
2.  Pramonės ir mokslo patariamoji taryba teikia pasiūlymus Valdybai dėl darbo grupių konkrečiais klausimais, susijusiais su Kompetencijos centro veikla, kai tie klausimai įeina į 20 straipsnyje apibrėžtas užduotis, sudarymo, ir, prireikus, tokių darbo grupių veiklą koordinuoja vienas ar keli Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos nariai.
Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
Pramonės ir mokslo patariamoji taryba konsultuoja Kompetencijos centrą jo veiklos vykdymo klausimais ir:
Pramonės ir mokslo patariamoji taryba reguliariai konsultuoja Kompetencijos centrą jo veiklos vykdymo klausimais ir:
Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies 1 punktas
1)  teikia vykdomajam direktoriui ir Valdybai strategines konsultacijas bei prisideda rengiant darbo planą ir daugiametį strateginį planą Valdybos nustatytais terminais;
1)  teikia vykdomajam direktoriui ir Valdybai strategines konsultacijas bei prisideda prie Kompetencijos centro panaudojimo, orientavimo ir veiklos, kiek tai susiję su pramone ir moksliniais tyrimais, bei prisideda rengiant darbo planą ir daugiametį strateginį planą Valdybos nustatytais terminais;
Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
1a)  pataria Valdybai dėl darbo grupių steigimo konkrečiais klausimais, susijusiais su kompetencijos centro darbu;
Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies 3 punktas
3)  propaguoja Kompetencijos centro darbo planą ir daugiametį strateginį planą ir renka atsiliepimus apie juos.
3)  propaguoja Kompetencijos centro darbo planą ir daugiametį strateginį planą ir renka atsiliepimus apie juos, taip pat pataria Valdybai, kaip pagerinti Kompetencijos centro strateginį orientavimą ir veiklą.
Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  1 981 668 000 EUR iš Skaitmeninės Europos programos, įskaitant iki 23 746 000 EUR administracinėms išlaidoms padengti;
a)  1 780 954 875 EUR 2018 m. kainomis (1 998 696 000 EUR dabartinėmis kainomis) iš Skaitmeninės Europos programos, įskaitant iki 21 385 465 EUR 2018 m. kainomis (23 746 000 EUR dabartinėmis kainomis) administracinėms išlaidoms padengti;
Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  iš Europos gynybos fondo skiriama suma su gynyba susijusiems Kompetencijos centro veiksmams, be kita ko, skirta padengti administracines išlaidas, pvz., išlaidas, kurių Kompetencijos centras gali patirti veikdamas kaip projektų, susijusių su veiksmais, kurie vykdomi Europos gynybos fondo lėšomis, valdytojas;
Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis
2.  Didžiausias Sąjungos įnašas mokamas iš Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimų, skirtų [Skaitmeninės Europos programai] ir specialiajai programai, kuria įgyvendinama programa „Europos horizontas“, įsteigtai Sprendimu Nr. XXX.
2.  Didžiausias Sąjungos įnašas mokamas iš Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimų, skirtų [Skaitmeninės Europos programai], specialiajai programai, kuria įgyvendinama programa „Europos horizontas“, įsteigtai Sprendimu Nr. XXX, Europos gynybos fondui bei kitoms programoms ir projektams, pavestiems Kompetencijos centrui ar tinklui.
Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis
4.  Sąjungos finansiniu įnašu nefinansuojamos 4 straipsnio 8 dalies b punkte minimos užduotys.
4.  Sąjungos finansiniu įnašu, skirtu Skaitmeninės Europos programai ir programai „Europos Horizontas“, nefinansuojamos 4 straipsnio 8 dalies b punkte minimos užduotys. Šios užduotys finansuojamos iš Europos gynybos fondui skirtų finansinių įnašų.
Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis
4.  Komisija gali nutraukti, proporcingai sumažinti arba sustabdyti Sąjungos finansinį įnašą į Kompetencijos centrą, jei dalyvaujančiosios valstybės narės nesumoka, prisideda tik iš dalies arba vėluoja sumokėti 1 dalyje nurodytus įnašus.
4.  Komisija gali nutraukti, proporcingai sumažinti arba sustabdyti Sąjungos finansinį įnašą į Kompetencijos centrą, jei dalyvaujančiosios valstybės narės nesumoka, arba prisideda tik iš dalies, kiek tai susiję su 1 dalyje nurodytais įnašais. Komisijos vykdomas Sąjungos finansinio įnašo nutraukimas, sumažinimas arba sustabdymas sumos ir laiko požiūriu proporcingai atitinka valstybių narių įnašų nutraukimą, sumažinimą arba sustabdymą.
Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies a punktas
a)  dalyvaujančiųjų valstybių narių finansiniai įnašai administracinėms išlaidoms padengti,
a)  Sąjungos ir dalyvaujančiųjų valstybių narių finansiniai įnašai administracinėms išlaidoms padengti,
Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies b punktas
b)  dalyvaujančiųjų valstybių narių finansiniai įnašai veiklos išlaidoms padengti,
b)  Sąjungos ir dalyvaujančiųjų valstybių narių finansiniai įnašai veiklos išlaidoms padengti,
Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 8 a dalis (nauja)
8a.  siekiant pasinaudoti sinergija ir, prireikus, sumažinti administravimo išlaidas, kompetencijos centras glaudžiai bendradarbiauja su kitomis Sąjungos institucijomis, agentūromis ir įstaigomis.
Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis
1.  Kompetencijos centras tinkamomis priemonėmis užtikrina, kad įgyvendinant pagal šį reglamentą finansuojamus veiksmus Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi taikant kovos su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla priemones, atliekant veiksmingas patikrinimus ir, jei nustatoma pažeidimų, susigrąžinant nepagrįstai išmokėtas sumas ir prireikus taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias administracines sankcijas.
1.  Kompetencijos centras tinkamomis priemonėmis užtikrina, kad įgyvendinant pagal šį reglamentą finansuojamus veiksmus Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi taikant kovos su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla priemones, atliekant reguliarius ir veiksmingus patikrinimus ir, jei nustatoma pažeidimų, susigrąžinant nepagrįstai išmokėtas sumas ir prireikus taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias administracines sankcijas.
Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 7 dalis
7.  Kompetencijos centro personalą sudaro laikinieji darbuotojai ir sutartininkai.
7.  Kompetencijos centras siekia užtikrinti savo darbuotojų lyčių pusiausvyrą. Personalą sudaro laikinieji darbuotojai ir sutartininkai.
Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca)   Reglamento ES 2019/XXX [Europos gynybos fondas] 22 [Nuosavybės teisė į rezultatus], 23 [Nuosavybės teisė į rezultatus] ir 30 [Taisyklių dėl įslaptintos informacijos taikymas] straipsniai taikomi Kompetencijos centro dalyvavimui visuose su gynyba susijusiuose veiksmuose, kai numatyta darbo plane, neišimtinių licencijų išdavimas gali būti taikomas tik trečiosioms šalims, kurios įsteigtos arba laikomos įsteigtomis valstybėse narėse ir kurias kontroliuoja valstybės narės ir (arba) valstybių narių piliečiai;
Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis
1.  Kompetencijos centras vykdo savo veiklą labai skaidriai.
1.  Kompetencijos centras vykdo savo veiklą užtikrindamas aukščiausio laipsnio skaidrumą.
Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis
2.  Kompetencijos centras užtikrina, kad visuomenė ir suinteresuotosios šalys gautų tinkamą, objektyvią, patikimą ir lengvai prieinamą informaciją, ypač kai ji susijusi su Kompetencijos centro veiklos rezultatais. Jis taip pat viešai skelbia pagal 41 straipsnį pateiktas interesų deklaracijas.
2.  Kompetencijos centras užtikrina, kad visuomenė ir suinteresuotosios šalys laiku gautų visapusišką, tinkamą, objektyvią, patikimą ir lengvai prieinamą informaciją, ypač kai ji susijusi su Kompetencijos centro, Tinklo, Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos bei Bendruomenės veiklos rezultatais. Jis taip pat viešai skelbia pagal 42 straipsnį pateiktas interesų deklaracijas.
Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 dalis
3.  2 dalyje nurodytas vertinimas apima Kompetencijos centro pasiektų rezultatų įvertinimą, atsižvelgiant į jo tikslus, įgaliojimus ir užduotis. Jei Komisija mano, kad, atsižvelgiant į Kompetencijos centro tikslus, įgaliojimus ir užduotis, tolesnis Kompetencijos centro darbas pagrįstas, ji gali siūlyti pratęsti 46 straipsnyje nustatytą agentūros įgaliojimų trukmę.
3.  2 dalyje nurodytas vertinimas apima Kompetencijos centro pasiektų rezultatų įvertinimą, atsižvelgiant į jo tikslus, įgaliojimus ir užduotis, veiksmingumą ir efektyvumą. Jei Komisija mano, kad, atsižvelgiant į Kompetencijos centro tikslus, įgaliojimus ir užduotis, tolesnis Kompetencijos centro darbas pagrįstas, ji gali siūlyti pratęsti 46 straipsnyje nustatytą agentūros įgaliojimų trukmę.
Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl reglamento
38 a straipsnis (naujas)
38a straipsnis
Juridinis kompetencijos centro statusas
1.  Kompetencijos centras turi juridinio asmens statusą.
2.  Kiekvienoje valstybėje narėje kompetencijos centras naudojasi plačiausiu teisnumu, suteikiamu juridiniams asmenims pagal tos valstybės narės teisę. Visų pirma jis gali įsigyti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto ar juo disponuoti ir būti teismo proceso šalis.
Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis
Kompetencijos centro valdyba priima savo nariams, organams ir personalui taikomas interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles. Šiose taisyklėse numatomos nuostatos, kuriomis siekiama išvengti Valdyboje, taip pat Pramonės ir mokslo patariamojoje taryboje dirbančių narių atstovų interesų konflikto pagal Reglamento Nr. XXX [naujas Finansinis reglamentas] nuostatas.
Kompetencijos centro valdyba priima savo nariams, organams, personalui, įskaitant vykdomąjį direktorių, Valdybai, taip pat Pramonės ir mokslo patariamajai tarybai ir Bendruomenei taikomas interesų konfliktų prevencijos, identifikavimo ir sprendimo taisykles.
Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Valstybės narės užtikrina interesų konfliktų prevenciją, identifikavimą ir sprendimą, kiek tai susiję su nacionaliniais koordinavimo centrais.
Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1 dalyje nurodytos taisyklės atitinka Reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046.
Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio pavadinimas
Priimančiosios valstybės narės parama
Priimančiosios valstybės narės būstinė ir parama
Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio -1 dalis (nauja)
Kompetencijos centro būstinė nustatoma pagal demokratiškai atskaitingą procedūrą, taikant skaidrius kriterijus ir laikantis Sąjungos teisės.
Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio -1 a dalis (nauja)
Priimančioji valstybė narė sudaro geriausias įmanomas sąlygas, kad būtų užtikrintas tinkamas kompetencijos centro veikimas, įskaitant bendrą vietą, ir papildomas sąlygas, tokias kaip tinkamų švietimo įstaigų prieinamumas, tinkamos galimybės mokytis darbuotojų vaikams, tinkamos galimybes įsidarbinti, naudotis socialinės apsaugos ir medicininės priežiūros paslaugomis vaikams ir partneriams.
Pakeitimas 179
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalis
Kompetencijos centras ir valstybė narė, kurioje yra jos buveinė [Belgija], gali sudaryti administracinį susitarimą dėl privilegijų, imunitetų ir kitos paramos, kurią ta valstybė narė turi teikti Kompetencijos centrui.
Kompetencijos centras ir priimančioji valstybė narė, kurioje yra jos buveinė, turi sudaryti administracinį susitarimą dėl privilegijų, imunitetų ir kitos paramos, kurią ta valstybė narė turi teikti Kompetencijos centrui.
Pakeitimas 180
Pasiūlymas dėl reglamento
45 a straipsnis (naujas)
45a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  6 straipsnio 5a dalyje ir 8 straipsnio 4b dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo data].
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 5a dalyje ir 8 straipsnio 4b dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą, Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6.  Pagal 6 straipsnio 5a dalį ir 8 straipsnio 4b dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus tam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

(1)Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0084/2019).

Atnaujinta: 2020 m. sausio 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika