Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0328(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0084/2019

Teksty złożone :

A8-0084/2019

Debaty :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Głosowanie :

PV 13/03/2019 - 19.1
CRE 13/03/2019 - 19.1
Wyjaśnienia do głosowania
PV 17/04/2019 - 16.12

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0189
P8_TA(2019)0419

Teksty przyjęte
PDF 341kWORD 103k
Środa, 13 marca 2019 r. - Strasburg
Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji ***I
P8_TA(2019)0189A8-0084/2019

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 13 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  Nasze życie codzienne i gospodarki stają się bardziej zależne od technologii cyfrowych, dlatego obywatele w coraz większym stopniu narażeni na poważne cyberincydenty. Przyszłe bezpieczeństwo zależy między innymi od poprawy zdolności technologicznych i przemysłowych Unii do ochrony przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa, ponieważ zarówno infrastruktura cywilna, jak i potencjał wojskowy opierają się na bezpiecznych systemach cyfrowych.
(1)  Ponad 80 % ludności Unii Europejskiej ma dostęp do internetu, a nasze życie codzienne i gospodarki stają się coraz bardziej zależne od technologii cyfrowych, obywatele są zatem w coraz większym stopniu narażeni na poważne cyberincydenty. Przyszłe bezpieczeństwo zależy między innymi od zwiększenia ogólnej odporności, od poprawy zdolności technologicznych i przemysłowych do ochrony Unii przed ciągle zmieniającymi się zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa, ponieważ zarówno infrastruktura, jak i potencjał w zakresie bezpieczeństwa opierają się na bezpiecznych systemach cyfrowych. Takie bezpieczeństwo można osiągnąć dzięki zwiększaniu świadomości zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa oraz rozwojowi kompetencji, możliwości i zdolności w całej Unii, dogłębnie uwzględniając zależności między infrastrukturą sprzętu i oprogramowania, sieciami, produktami i procesami, a także konsekwencje i obawy społeczne oraz etyczne.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)
(1a)   Cyberprzestępczość stanowi szybko rosnące zagrożenie dla Unii, jej obywateli i gospodarki. W 2017 r. 80 % przedsiębiorstw europejskich doświadczyło co najmniej jednego cyberincydentu. W maju 2017 r. atak za pomocą Wannacry objął ponad 150 państw i 230 000 systemów informatycznych i wywarł znaczący wpływ na infrastrukturę krytyczną, taką jak szpitale. Wskazuje to na konieczność wprowadzenia najwyższych norm cyberbezpieczeństwa i kompleksowych rozwiązań w tym zakresie, obejmujących ludzi, produkty, procesy i technologie w Unii, a także na konieczność wiodącej pozycji Unii w tej dziedzinie i autonomii cyfrowej.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  Podczas Tallińskiego Szczytu Cyfrowego we wrześniu 2017 r. szefowie państw i rządów wezwali Unię, aby stała się „do 2025 r. światowym liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w celu zapewnienia zaufania, pewności i ochrony naszym obywatelom, konsumentom i przedsiębiorstwom online oraz umożliwienia istnienia wolnego i podlegającego przepisom prawa internetu”.
(4)  Podczas Tallińskiego Szczytu Cyfrowego we wrześniu 2017 r. szefowie państw i rządów wezwali Unię, aby stała się „do 2025 r. światowym liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w celu zapewnienia naszym obywatelom, konsumentom i przedsiębiorstwom zaufania, pewności i ochrony online oraz umożliwienia istnienia wolnego, bezpieczniejszego i podlegającego przepisom prawa internetu”, a także zadeklarowali „szersze korzystanie z rozwiązań w zakresie otwartego oprogramowania i otwartych standardów przy (prze)budowie systemów i rozwiązań ICT (m.in. aby uniknąć zależności od jednego dostawcy), w tym tych opracowanych lub promowanych w ramach unijnych programów na rzecz interoperacyjności i standaryzacji, np. ISA2.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)
(4a)  Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych („Centrum Kompetencji”) powinno przyczynić się do zwiększenia odporności i niezawodności infrastruktury sieci i systemów informatycznych, w tym internetu i innej infrastruktury krytycznej dla funkcjonowania społeczeństwa, takiej jak systemy transportowe, systemy opieki zdrowotnej i bankowość.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 b (nowy)
(4b)  Centrum Kompetencji i jego działania powinny uwzględniać wdrażanie rozporządzenia (UE) 2019/XXX [wersja przekształcona rozporządzenia (WE) nr 428/2009 zgodnie z wnioskiem COM(2016)0616]1a.
__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... z dnia ... ustanawiające unijny system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz.U. L ... z ..., s. ...).
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Znaczne zakłócenie funkcjonowania sieci i systemów informatycznych może wpływać na poszczególne państwa członkowskie i na Unię jako całość. Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych ma zatem zasadnicze znaczenie dla sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Obecnie Unia jest uzależniona od dostawców cyberbezpieczeństwa spoza Europy. W strategicznym interesie Unii leży jednak zapewnienie, aby utrzymała i rozwijała podstawowe zdolności technologiczne w zakresie cyberbezpieczeństwa w celu ochrony swojego jednolitego rynku cyfrowego, w szczególności ochrony sieci i systemów informatycznych o znaczeniu krytycznym, oraz dostarczania kluczowych usług w zakresie cyberbezpieczeństwa.
(5)  Znaczne zakłócenie funkcjonowania sieci i systemów informatycznych może wpływać na poszczególne państwa członkowskie i na Unię jako całość. Najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w całej Unii ma zatem zasadnicze znaczenie zarówno dla społeczeństwa, jak i gospodarki. Obecnie Unia jest uzależniona od dostawców cyberbezpieczeństwa spoza Europy. W strategicznym interesie Unii leży jednak zapewnienie, aby utrzymała ona i rozwijała podstawowe zdolności i możliwości technologiczne w zakresie cyberbezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz krytycznych sieci i systemów informatycznych europejskich obywateli i przedsiębiorstw, w tym infrastruktury krytycznej dla funkcjonowania społeczeństwa, takiej jak systemy transportowe, systemy opieki zdrowotnej i bankowość, oraz jednolitego rynku cyfrowego, a także w celu dostarczania kluczowych usług w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)  Chociaż w Unii istnieje bardzo wysoki poziom wiedzy fachowej i doświadczenia w zakresie badań naukowych, technologii i rozwoju przemysłu w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, to wysiłki środowisk branżowych i naukowych są rozproszone, brakuje zbieżności działań i wspólnej misji, co stanowi przeszkodę dla konkurencyjności w tej dziedzinie. Należy połączyć te wysiłki i wiedzę fachową, utworzyć sieć kontaktów i wykorzystać je w skuteczny sposób, aby wzmocnić i uzupełnić trwające badania naukowe, zdolności technologiczne i przemysłowe na szczeblu unijnym i na szczeblach krajowych.
(6)  Chociaż w Unii istnieje bardzo wysoki poziom wiedzy fachowej i doświadczenia w zakresie badań naukowych, technologii i rozwoju przemysłu w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, to wysiłki środowisk branżowych i naukowych są rozproszone, brakuje zbieżności działań i wspólnej misji, co stanowi przeszkodę dla konkurencyjności i skutecznej ochrony krytycznych danych, sieci i systemów w tej dziedzinie. Należy połączyć te wysiłki i wiedzę fachową, utworzyć sieć kontaktów i wykorzystać je w skuteczny sposób, aby wzmocnić i uzupełnić trwające badania naukowe, zdolności technologiczne i przemysłowe oraz umiejętności na szczeblu unijnym i na szczeblach krajowych. Choć sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) stoi w obliczu ważnych wyzwań, takich jak zaspokojenie popytu na wykwalifikowanych pracowników, może skorzystać na tym, że reprezentuje różnorodność całego społeczeństwa oraz charakteryzuje się zrównoważoną reprezentacją płci, różnorodnością etniczną i niedyskryminacją osób z niepełnosprawnościami, jak również na tym, że ułatwia dostęp do wiedzy i szkoleń przyszłym ekspertom w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w tym kształcenia w warunkach pozaformalnych, na przykład w ramach projektów dotyczących wolnego i otwartego oprogramowania, obywatelskich projektów technicznych, przedsiębiorstw typu start-up i mikroprzedsiębiorstw.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)
(6a)   Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są kluczowymi podmiotami w unijnym sektorze cyberbezpieczeństwa, które ze względu na swoją elastyczność mogą zapewnić najnowocześniejsze rozwiązania. Jednak MŚP, które nie są wyspecjalizowane w zakresie cyberbezpieczeństwa, są również bardziej podatne na cyberincydenty ze względu na wysokie inwestycje i zasoby wiedzy wymagane do wprowadzenia skutecznych rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W związku z tym konieczne jest, aby Centrum Kompetencji i sieć kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa (zwana dalej „siecią”) zapewniły MŚP specjalne wsparcie, ułatwiając im dostęp do wiedzy i szkoleń, tak aby umożliwić im wystarczające zabezpieczenie się, a tym, które działają w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, umożliwić wkład w rozwój wiodącej pozycji Unii w tej dziedzinie.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 b (nowy)
(6b)  Wiedza fachowa istnieje również poza kontekstem przemysłowym i badawczym. Niekomercyjne i przedkomercyjne projekty, nazywane „obywatelskimi projektami technicznymi”, wykorzystują otwarte standardy, otwarte dane oraz wolne i otwarte oprogramowanie w interesie społeczeństwa i dobra publicznego. Przyczyniają się one do zwiększenia odporności i świadomości oraz rozwoju kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i odgrywają ważną rolę w budowaniu zdolności przemysłu i badań w tej dziedzinie.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 c (nowy)
(6c)  W kontekście niniejszego rozporządzenia termin „zainteresowane strony” odnosi się między innymi do przemysłu, podmiotów publicznych i innych podmiotów zajmujących się kwestiami operacyjnymi i technicznymi w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, a także do społeczeństwa obywatelskiego, między innymi związków zawodowych, stowarzyszeń konsumentów, społeczności wolnego i otwartego oprogramowania oraz środowiska akademickiego i naukowego.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)  Centrum Kompetencji powinno być głównym unijnym instrumentem służącym łączeniu inwestycji w badania naukowe w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, technologię i rozwój przemysłowy oraz wdrażaniu odpowiednich projektów i inicjatyw razem z siecią kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Centrum to powinno zapewnić wsparcie finansowe związane z cyberbezpieczeństwem z programów „Horyzont Europa” i „Cyfrowa Europa” oraz, w stosownych przypadkach, powinno być otwarte na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i inne programy. Podejście to powinno przyczynić się do tworzenia synergii i koordynacji wsparcia finansowego związanego z badaniami naukowymi, innowacjami, rozwojem technologiczno-przemysłowym w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz do unikania powielania działań.
(8)  Centrum Kompetencji powinno być głównym unijnym instrumentem służącym łączeniu inwestycji w badania naukowe w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, technologię i rozwój przemysłowy oraz wdrażaniu odpowiednich projektów i inicjatyw razem z siecią. Centrum to powinno zapewnić wsparcie finansowe związane z cyberbezpieczeństwem z programów „Horyzont Europa” i „Cyfrowa Europa”, jak również z Europejskiego Funduszu Obronnego na działania i koszty administracyjne związane z obronnością, oraz, w stosownych przypadkach, powinno być otwarte na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i inne programy. Podejście to powinno przyczynić się do tworzenia synergii i koordynacji wsparcia finansowego związanego z inicjatywami Unii na rzecz badań naukowych i rozwoju, innowacji i rozwoju technologiczno-przemysłowego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz do unikania powielania działań.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)
(8a)  „Uwzględnianie bezpieczeństwa na etapie projektowania” jako zasada ustanowiona we wspólnym komunikacie Komisji z 13 września 2017 r. pt. „Odporność, prewencja i obrona: budowa solidnego bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej” obejmuje najnowocześniejsze metody zwiększania bezpieczeństwa na wszystkich etapach cyklu życia produktu lub usługi, począwszy od bezpiecznych metod projektowania i rozwoju, zmniejszania płaszczyzny ataku oraz wprowadzania odpowiednich testów i kontroli bezpieczeństwa. W okresie eksploatacji i konserwacji producenci lub dostawcy muszą bezzwłocznie udostępniać aktualizacje eliminujące nowe luki lub zagrożenia przez szacowany okres eksploatacji produktu i w dłuższej perspektywie czasowej. Można to osiągnąć także przez umożliwianie osobom trzecim tworzenia i dostarczania takich aktualizacji. Zapewnianie aktualizacji jest szczególnie konieczne w przypadku wspólnie używanych infrastruktur, produktów i procesów.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 b (nowy)
(8b)   Z uwagi na zakres wyzwania związanego z cyberbezpieczeństwem oraz inwestycje w zdolności i możliwości w zakresie cyberbezpieczeństwa w innych częściach świata Unia i jej państwa członkowskie powinny zwiększyć wsparcie finansowe na badania, rozwój i działania wdrożeniowe w tej dziedzinie. Aby osiągnąć korzyści skali i porównywalny poziom ochrony w całej Unii, państwa członkowskie powinny skoncentrować wysiłki w ramach europejskich, dokonując, w stosownych przypadkach, inwestycji za pośrednictwem mechanizmu Centrum Kompetencji.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 c (nowy)
(8c)  W celu wspierania konkurencyjności unijnej i najwyższych norm cyberbezpieczeństwa na arenie międzynarodowej Centrum Kompetencji i środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa powinny dążyć do wymiany ze społecznością międzynarodową produktów, standardów i norm technicznych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Normy techniczne obejmują tworzenie wzorcowych implementacji publikowanych jako otwarte licencje. Bezpieczny projekt, szczególnie w przypadku wzorcowych implementacji, ma kluczowe znaczenie dla ogólnej niezawodności i odporności powszechnie używanej infrastruktury sieciowej i infrastruktury systemów informatycznych, na przykład internetu i infrastruktury krytycznej.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)  Biorąc pod uwagę, że cele tej inicjatywy zostaną osiągnięte w najlepszy sposób, jeżeli uczestniczyć w niej będą wszystkie państwa członkowskie lub jak najwięcej państw członkowskich, i aby zachęcić państwa członkowskie do uczestnictwa, wyłącznie państwa członkowskie, które wniosą wkład finansowy w koszty administracyjne i operacyjne Centrum Kompetencji, powinny dysponować prawem głosu.
(9)  Biorąc pod uwagę, że cele tej inicjatywy zostaną osiągnięte w najlepszy sposób, jeżeli wkład w nią wniosą wszystkie państwa członkowskie lub jak najwięcej państw członkowskich, i aby zachęcić państwa członkowskie do uczestnictwa, wyłącznie państwa członkowskie, które wniosą wkład finansowy w koszty administracyjne i operacyjne Centrum Kompetencji, powinny dysponować prawem głosu.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
(12)  Krajowe ośrodki koordynacji powinny zostać wybrane przez państwa członkowskie. Poza niezbędnym potencjałem administracyjnym ośrodki powinny posiadać wiedzę techniczną w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza w obszarach takich jak kryptografia, usługi w zakresie bezpieczeństwa ICT, wykrywanie włamań, bezpieczeństwo systemu, bezpieczeństwo sieci, bezpieczeństwo oprogramowania i aplikacji lub ludzkie i społeczne aspekty bezpieczeństwa i prywatności, albo mieć do takiej wiedzy bezpośredni dostęp. Powinny one mieć również zdolność do skutecznego angażowania i koordynowania wysiłków przemysłu, sektora publicznego, w tym organów wyznaczonych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/114823, oraz środowiska naukowego.
(12)  Krajowe ośrodki koordynacji powinny zostać wybrane przez państwa członkowskie. Poza niezbędnym potencjałem administracyjnym ośrodki powinny posiadać wiedzę techniczną w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza w obszarach takich jak kryptografia, usługi w zakresie bezpieczeństwa ICT, wykrywanie włamań, bezpieczeństwo systemu, bezpieczeństwo sieci, bezpieczeństwo oprogramowania i aplikacji lub ludzkie, etyczne, społeczne i środowiskowe aspekty bezpieczeństwa i prywatności, albo mieć do takiej wiedzy bezpośredni dostęp. Powinny one mieć również zdolność do skutecznego angażowania i koordynowania wysiłków przemysłu, sektora publicznego, w tym organów wyznaczonych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/114823, oraz środowiska naukowego, aby nawiązać stały dialog publiczno-prywatny na temat cyberbezpieczeństwa. Należy ponadto podnosić świadomość ogółu społeczeństwa w zakresie cyberbezpieczeństwa za pomocą odpowiednich środków komunikacji.
__________________
__________________
23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz.U. L 194 z 19.7.2016, s. 1).
23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz.U. L 194 z 19.7.2016, s. 1).
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
(14)  Powstające technologie, np. sztuczna inteligencja, internet rzeczy, obliczenia wielkiej skali (HPC) i informatyka kwantowa, łańcuch bloków oraz koncepcje takie jak bezpieczna tożsamość cyfrowa, jednocześnie tworzą nowe wyzwania dla cyberbezpieczeństwa i zapewniają rozwiązania. Ocena i zatwierdzenie odporności istniejących lub przyszłych systemów ICT będzie wymagać testowania rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pod kątem ataków na urządzenia HPC i urządzenia kwantowe. Centrum Kompetencji, sieć i środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa powinny pomagać w rozwijaniu i rozpowszechnianiu najnowszych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie Centrum Kompetencji i sieć powinny służyć twórcom rozwiązań i operatorom w sektorach krytycznych takich jak sektor transportowy, energetyczny, zdrowia, finansowy, administracji, telekomunikacyjny, wytwórczy, obrony i przestrzeni kosmicznej, aby pomóc im w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z cyberbezpieczeństwem.
(14)  Powstające technologie, np. sztuczna inteligencja, internet rzeczy, obliczenia wielkiej skali (HPC) i informatyka kwantowa, a także koncepcje takie jak bezpieczna tożsamość cyfrowa, tworzą nowe wyzwania dla cyberbezpieczeństwa i jednocześnie zapewniają produkty i procesy. Ocena i zatwierdzenie odporności istniejących lub przyszłych systemów ICT będzie wymagać testowania produktów i procesów w zakresie bezpieczeństwa pod kątem ataków na urządzenia HPC i urządzenia kwantowe. Centrum Kompetencji, sieć, europejskie centra innowacji cyfrowych i środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa powinny pomagać w rozwijaniu i rozpowszechnianiu najnowszych produktów i procesów, w tym podwójnego zastosowania, w zakresie cyberbezpieczeństwa, w szczególności tych, które pomagają organizacjom stale budować zdolności, odporność i należyte zarządzanie. Centrum Kompetencji i sieć powinny stymulować cały cykl innowacji i przyczyniać się do eliminowania „doliny śmierci” w obszarze innowacji z zakresu technologii i usług w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie Centrum Kompetencji, sieć i środowisko powinny służyć twórcom rozwiązań i operatorom w sektorach krytycznych takich jak sektor transportowy, energetyczny, zdrowia, finansowy, administracji, telekomunikacyjny, wytwórczy, obrony i przestrzeni kosmicznej, aby pomóc im w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z cyberbezpieczeństwem, a także powinny badać różne motywy ataków na integralność sieci i systemów informatycznych, takie jak przestępczość, szpiegostwo przemysłowe, zniesławienie i dezinformacja.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)
(14a)   Ze względu na szybko zmieniający się charakter cyberzagrożeń i cyberbezpieczeństwa Unia musi być w stanie szybko i w sposób ciągły dostosowywać się do nowych zjawisk w tej dziedzinie. W związku z tym Centrum Kompetencji, sieć i środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa powinny być wystarczająco elastyczne, aby zapewnić wymaganą zdolność reagowania. Powinny one ułatwiać rozwiązania, które pomagają podmiotom utrzymywać stałą możliwość budowy zdolności do zwiększania własnej odporności i odporności Unii.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 b (nowy)
(14b)   Centrum Kompetencji powinno dążyć do wypracowania wiodącej pozycji Unii i wiedzy fachowej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, by w ten sposób zagwarantować najwyższe normy bezpieczeństwa w Unii, zapewnić ochronę danych, systemów informatycznych, sieci i infrastruktury krytycznej w Unii, tworzyć nowe wysokiej jakości miejsca pracy w tym obszarze, zapobiegać ściąganiu europejskich ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa do państw trzecich (drenaż mózgów) oraz wnosić europejską wartość dodaną do już istniejących krajowych środków w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
(15)  Centrum Kompetencji powinno pełnić szereg kluczowych funkcji. Po pierwsze, Centrum Kompetencji powinno ułatwiać i wspierać koordynację pracy europejskiej sieci kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz wspierać rozwój środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Centrum powinno realizować technologiczny plan w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i ułatwiać dostęp do wiedzy fachowej zebranej w ramach sieci i środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Po drugie, Centrum powinno wdrażać odpowiednie części programów „Cyfrowa Europa” i „Horyzont Europa” poprzez przydzielanie dotacji, zwykle na podstawie konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków. Po trzecie, Centrum Kompetencji powinno ułatwiać wspólne inwestycje Unii, państw członkowskich lub przemysłu.
(15)  Centrum Kompetencji powinno pełnić szereg kluczowych funkcji. Po pierwsze, Centrum Kompetencji powinno ułatwiać i wspierać koordynację pracy sieci oraz wspierać rozwój środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Centrum powinno realizować technologiczny plan w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz gromadzić i udostępniać wiedzę fachową i ułatwiać dostęp do wiedzy fachowej zebranej w ramach sieci i środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, a także ułatwiać dostęp do infrastruktury cyberbezpieczeństwa. Po drugie, Centrum powinno wdrażać odpowiednie części programów „Cyfrowa Europa” i „Horyzont Europa” poprzez przydzielanie dotacji, zwykle na podstawie konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków. Po trzecie, Centrum Kompetencji powinno ułatwiać wspólne inwestycje Unii, państw członkowskich lub przemysłu, a także oferować obywatelom i przedsiębiorstwom możliwości wspólnych szkoleń i programy podnoszenia świadomości zgodnie z programem „Cyfrowa Europa” w celu pokonania luki w umiejętnościach. Szczególną uwagę powinno zwracać na stworzenie MŚP odpowiednich warunków do działania w obszarze cyberbezpieczeństwa.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
(16)  Centrum Kompetencji powinno stymulować i wspierać współpracę i koordynację działań środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które obejmowałoby dużą, otwartą i zróżnicowaną grupę podmiotów zaangażowanych w technologię cyberbezpieczeństwa. Środowisko to powinno obejmować w szczególności podmioty prowadzące badania naukowe, branże po stronie podaży, branże po stronie popytu i sektor publiczny. Środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa powinno wnieść wkład w działania i plan prac Centrum Kompetencji i powinno również korzystać z działań na rzecz tworzenia środowiska prowadzonych przez Centrum Kompetencji i sieć, ale nie powinno być pod innymi względami uprzywilejowane w zakresie zaproszeń do składania wniosków lub zaproszeń do składania ofert.
(16)  Centrum Kompetencji powinno stymulować i wspierać długoterminową strategiczną współpracę i koordynację działań środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które obejmowałoby dużą, otwartą, interdyscyplinarną i zróżnicowaną grupę podmiotów europejskich zaangażowanych w technologię cyberbezpieczeństwa. Środowisko to powinno obejmować w szczególności podmioty prowadzące badania naukowe, w tym badania nad etycznymi aspektami cyberbezpieczeństwa, branże po stronie podaży, branże po stronie popytu, w tym MŚP, i sektor publiczny. Środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa powinno wnieść wkład w działania i plan prac Centrum Kompetencji i powinno również korzystać z działań na rzecz tworzenia środowiska prowadzonych przez Centrum Kompetencji i sieć, ale nie powinno być pod innymi względami uprzywilejowane w zakresie zaproszeń do składania wniosków lub zaproszeń do składania ofert.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)
(16a)   Centrum Kompetencji powinno zapewniać ENISA odpowiednie wsparcie w realizacji zadań określonych w dyrektywie (UE) 2016/1148 („dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji”) oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/XXX1a („akt ws. cyberbezpieczeństwa”). W związku z tym ENISA powinna przekazywać Centrum Kompetencji odpowiednie dane w ramach zadania polegającego na określeniu priorytetów w zakresie finansowania.
__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... z dnia ... w sprawie „Agencji UE ds. cyberbezpieczeństwa” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. cyberbezpieczeństwa”) (Dz.U. L...) (2017/0225(COD)).
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
(17)  Aby odpowiedzieć na potrzeby zarówno branż po stronie podaży, jak i branż po stronie popytu, zadanie Centrum Kompetencji dotyczące zapewnienia wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa i pomocy technicznej gałęziom przemysłu powinno odnosić się zarówno do produktów i usług ICT, jak i wszystkich innych przemysłowych i technologicznych produktów i rozwiązań, do których ma zostać włączone cyberbezpieczeństwo.
(17)  Aby odpowiedzieć na potrzeby sektora publicznego oraz zarówno branż po stronie podaży, jak i branż po stronie popytu, zadanie Centrum Kompetencji dotyczące zapewnienia wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa i pomocy technicznej sektorowi publicznemu oraz gałęziom przemysłu powinno odnosić się zarówno do produktów, procesów i usług ICT, jak i wszystkich innych przemysłowych i technologicznych produktów i procesów, do których ma zostać włączone cyberbezpieczeństwo. W szczególności Centrum Kompetencji powinno ułatwiać wdrażanie dynamicznych rozwiązań na poziomie przedsiębiorstw, skupiających się na budowaniu zdolności całych organizacji, w tym ludzi, procesów i technologii, w celu skutecznej ochrony organizacji przed stale zmieniającymi się cyberzagrożeniami.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)
(17a)  Centrum Kompetencji powinno przyczyniać się do powszechnego wdrażania najnowocześniejszych produktów i rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, w szczególności tych, które są uznawane na szczeblu międzynarodowym.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
(18)  Chociaż Centrum Kompetencji i sieć powinny mieć na celu osiągnięcie synergii między cyberbezpieczeństwem cywilnym i cyberbezpieczeństwem obronnym, projekty finansowane w ramach programu „Horyzont Europa” będą wdrażane zgodnie z rozporządzeniem XXX [rozporządzenie w sprawie programu „Horyzont Europa”], w którym przewidziano, że działania w zakresie badań naukowych i innowacji przeprowadzane w ramach programu „Horyzont Europa” powinny dotyczyć głównie zastosowań cywilnych.
(18)  Chociaż Centrum Kompetencji i sieć powinny mieć na celu osiągnięcie synergii i koordynacji między cyberbezpieczeństwem cywilnym i cyberbezpieczeństwem obronnym, projekty finansowane w ramach programu „Horyzont Europa” będą wdrażane zgodnie z rozporządzeniem XXX [rozporządzenie w sprawie programu „Horyzont Europa”], w którym przewidziano, że działania w zakresie badań naukowych i innowacji przeprowadzane w ramach programu „Horyzont Europa” powinny dotyczyć głównie zastosowań cywilnych.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19
(19)  Aby zapewnić ustrukturyzowaną i zrównoważoną współpracę, relacje między Centrum Kompetencji a krajowymi ośrodkami koordynacji powinny opierać się na porozumieniu umownym.
(19)  Aby zapewnić ustrukturyzowaną i zrównoważoną współpracę, relacje między Centrum Kompetencji a krajowymi ośrodkami koordynacji powinny opierać się na porozumieniu umownym, które należy zharmonizować na poziomie Unii.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
(20)  Należy stworzyć odpowiednie przepisy, aby zagwarantować odpowiedzialność i przejrzystość działania Centrum Kompetencji.
(20)  Należy stworzyć odpowiednie przepisy, aby zagwarantować odpowiedzialność i przejrzystość działania Centrum Kompetencji oraz finansowanych przedsiębiorstw.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)
(20a)   Realizacja projektów wdrożeniowych, w szczególności dotyczących infrastruktury i zdolności wdrażanych na szczeblu europejskim lub w drodze wspólnych zamówień, może zostać podzielona na różne fazy wdrażania, np. oddzielne przetargi na architekturę sprzętu i oprogramowania, ich produkcję oraz obsługę i konserwację, przy czym przedsiębiorstwa mogą uczestniczyć tylko w jednym z etapów i wymagane jest, aby beneficjenci na jednym lub kilku z tych etapów spełniali określone warunki dotyczące własności lub kontroli przez podmioty europejskie.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 b (nowy)
(20b)  Centrum Kompetencji powinno dążyć do jak największej synergii z ENISA, będącą wyspecjalizowaną agencją Unii ds. cyberbezpieczeństwa, a Rada Zarządzająca powinna konsultować się z ENISA – z uwagi na jej doświadczenie w tej dziedzinie – we wszystkich kwestiach dotyczących cyberbezpieczeństwa, w szczególności w odniesieniu do projektów związanych z badaniami naukowymi.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 c (nowy)
(20c)  W procedurze mianowania przedstawiciela do Rady Zarządzającej Parlament Europejski powinien zawrzeć szczegółowe informacje na temat mandatu, obejmującego obowiązek regularnego składania sprawozdań Parlamentowi Europejskiemu lub właściwym komisjom.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
(21)  W świetle wiedzy fachowej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, jaką posiadają odpowiednio Wspólne Centrum Badawcze Komisji oraz Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), powinny one odgrywać aktywną rolę w środowisku posiadającym kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i Radzie Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych.
(21)  W świetle wiedzy fachowej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, jaką posiadają odpowiednio Wspólne Centrum Badawcze Komisji oraz Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), a także aby zapewnić możliwie największą synergię, powinny one odgrywać aktywną rolę w środowisku posiadającym kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i Radzie Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych. ENISA powinna nadal realizować swoje cele strategiczne, zwłaszcza w dziedzinie certyfikacji cyberbezpieczeństwa, określone w rozporządzeniu (UE) 2019/XXX [akt ws. cyberbezpieczeństwa]1a, natomiast Centrum Kompetencji powinno działać jako organ operacyjny w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... z dnia ... w sprawie „Agencji UE ds. cyberbezpieczeństwa” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. cyberbezpieczeństwa”) (Dz.U. L...) (2017/0225(COD)).
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24
(24)  Rada Zarządzająca Centrum Kompetencji, składająca się z przedstawicieli państw członkowskich i Komisji, powinna określać ogólny kierunek działalności Centrum Kompetencji oraz zapewniać wykonywanie przez nie jego zadań zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Rada Zarządzająca powinna posiadać uprawnienia niezbędne do uchwalania budżetu, kontroli jego wykonania, przyjmowania stosownych przepisów finansowych, ustalania przejrzystych procedur pracy w zakresie podejmowania decyzji przez Centrum Kompetencji, przyjmowania planu prac Centrum Kompetencji i wieloletniego planu strategicznego odzwierciedlającego priorytety w realizacji celów i zadań Centrum Kompetencji, uchwalania jej regulaminu wewnętrznego, powoływania dyrektora wykonawczego oraz podejmowania decyzji o przedłużeniu jego kadencji lub jej zakończeniu.
(24)  Rada Zarządzająca Centrum Kompetencji, składająca się z przedstawicieli państw członkowskich i Komisji, powinna określać ogólny kierunek działalności Centrum Kompetencji oraz zapewniać wykonywanie przez nie jego zadań zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Rada Zarządzająca powinna posiadać uprawnienia niezbędne do uchwalania budżetu, kontroli jego wykonania, przyjmowania stosownych przepisów finansowych, ustalania przejrzystych procedur pracy w zakresie podejmowania decyzji przez Centrum Kompetencji, przyjmowania planu prac Centrum Kompetencji i wieloletniego planu strategicznego odzwierciedlającego priorytety w realizacji celów i zadań Centrum Kompetencji, uchwalania jej regulaminu wewnętrznego, powoływania dyrektora wykonawczego oraz podejmowania decyzji o przedłużeniu jego kadencji lub jej zakończeniu. Aby wykorzystać synergię, ENISA powinna być stałym obserwatorem w Radzie Zarządzającej i powinna wnosić wkład w prace Centrum Kompetencji, w tym w drodze konsultacji w sprawie wieloletniego planu strategicznego oraz w sprawie planu prac i wykazu działań wybranych do finansowania.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 a (nowy)
(24a)  Rada Zarządzająca powinna dążyć do promowania Centrum Kompetencji w skali globalnej, aby zwiększyć jego atrakcyjność i uczynić z niego światowej klasy podmiot doskonałości w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
(25)  Aby Centrum Kompetencji mogło prawidłowo i skutecznie funkcjonować, Komisja i państwa członkowskie powinny zapewnić, aby osoby, które mają zostać powołane na członków Rady Zarządzającej, posiadały odpowiednią zawodową wiedzę fachową i doświadczenie w obszarach funkcyjnych. Komisja i państwa członkowskie powinny również dołożyć starań, by ograniczyć rotację swoich przedstawicieli w Radzie Zarządzającej, tak aby zapewnić ciągłość jej pracy.
(25)  Aby Centrum Kompetencji mogło prawidłowo i skutecznie funkcjonować, Komisja i państwa członkowskie powinny zapewnić, aby osoby, które mają zostać powołane na członków Rady Zarządzającej, posiadały odpowiednią zawodową wiedzę fachową i doświadczenie w obszarach funkcyjnych. Komisja i państwa członkowskie powinny również dołożyć starań, by ograniczyć rotację swoich przedstawicieli w Radzie Zarządzającej, tak aby zapewnić ciągłość jej pracy, a także powinny dążyć do osiągnięcia równowagi płci.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)
(25a)   Waga głosu Komisji w głosowaniach nad decyzjami Rady Zarządzającej powinna być współmierna do wkładu z budżetu Unii na rzecz Centrum Kompetencji, zgodnie z odpowiedzialnością Komisji za zapewnienie właściwego zarządzania budżetem Unii w interesie Unii, jak określono w traktatach.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26
(26)  Sprawne funkcjonowanie Centrum Kompetencji wymaga, aby dyrektor wykonawczy był mianowany na podstawie swoich osiągnięć oraz udokumentowanych kompetencji administracyjnych i zarządczych, a także odpowiednich kompetencji i doświadczenia w zakresie cyberbezpieczeństwa, oraz aby pełnił swoje obowiązki w sposób całkowicie niezależny.
(26)  Sprawne funkcjonowanie Centrum Kompetencji wymaga, aby dyrektor wykonawczy był mianowany w przejrzysty sposób na podstawie swoich osiągnięć oraz udokumentowanych kompetencji administracyjnych i zarządczych, a także odpowiednich kompetencji i doświadczenia w zakresie cyberbezpieczeństwa, oraz aby pełnił swoje obowiązki w sposób całkowicie niezależny.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27
(27)  Centrum Kompetencji powinno posiadać organ doradczy w postaci Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych w celu zapewnienia regularnego dialogu z sektorem prywatnym, organizacjami konsumenckimi i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami. Rada Konsultacyjna ds. Przemysłowych i Naukowych powinna skupiać się na zagadnieniach istotnych dla zainteresowanych stron i kierować na nie uwagę Rady Zarządzającej Centrum Kompetencji. Skład Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych oraz przydzielone jej zadania, takie jak zasięganie jej opinii w sprawie planu prac, powinny zapewniać wystarczającą reprezentację zainteresowanych stron w pracach Centrum Kompetencji.
(27)  Centrum Kompetencji powinno posiadać organ doradczy w postaci Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych w celu zapewnienia regularnego i odpowiednio przejrzystego dialogu z sektorem prywatnym, organizacjami konsumenckimi i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami. Centrum powinno także zapewniać dyrektorowi wykonawczemu i Radzie Zarządzającej niezależne doradztwo w zakresie wdrażania i zamówień. Rada Konsultacyjna ds. Przemysłowych i Naukowych powinna skupiać się na zagadnieniach istotnych dla zainteresowanych stron i kierować na nie uwagę Rady Zarządzającej Centrum Kompetencji. Skład Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych oraz przydzielone jej zadania, takie jak zasięganie jej opinii w sprawie planu prac, powinny zapewniać wystarczającą reprezentację zainteresowanych stron w pracach Centrum Kompetencji. Każdej kategorii zainteresowanych stron z branży należy przydzielić minimalną liczbę miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem reprezentacji MŚP.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28
(28)  Centrum Kompetencji powinno korzystać ze szczególnej wiedzy fachowej oraz szerokiego i odpowiedniego udziału zainteresowanych stron, stworzonego w ramach umownego partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w trakcie trwania programu „Horyzont 2020” za pośrednictwem swojej Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych.
(28)  Centrum Kompetencji i jego działalność powinny korzystać ze szczególnej wiedzy fachowej oraz szerokiego i odpowiedniego udziału zainteresowanych stron, stworzonego w ramach umownego partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w trakcie trwania programu „Horyzont 2020”, a także projektów pilotażowych w ramach programu „Horyzont 2020”dotyczących sieci kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, za pośrednictwem swojej Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych. W stosownych przypadkach Centrum Kompetencji oraz Rada Konsultacyjna ds. Przemysłowych i Naukowych powinny rozważyć odwzorowanie istniejących struktur, np. w formie grup roboczych.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)
(28a)  Centrum Kompetencji i jego organy powinny wykorzystywać doświadczenia i wkład poprzednich i obecnych inicjatyw, takich jak umowne partnerstwo publiczno-prywatne (cPPP) w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, Europejska Organizacja ds. Cyberbezpieczeństwa (ECSO) oraz projekt pilotażowy i działanie przygotowawcze dotyczące audytów wolnego i otwartego oprogramowania (EU FOSSA).
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29
(29)  W Centrum Kompetencji powinny obowiązywać przepisy dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. Centrum Kompetencji powinno również stosować odpowiednie przepisy unijne dotyczące publicznego dostępu do dokumentów zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/200124. Przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Kompetencji będzie podlegać przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/2018. Centrum Kompetencji powinno przestrzegać przepisów mających zastosowanie do instytucji Unii oraz przepisów krajowych dotyczących postępowania z informacjami, w szczególności ze szczególnie chronionymi informacjami jawnymi i informacjami niejawnymi UE.
(29)  W Centrum Kompetencji powinny obowiązywać przepisy dotyczące zapobiegania konfliktom interesów oraz ich identyfikacji i eliminowania w odniesieniu do jego członków, organów i personelu, Rady Zarządzającej, a także Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych oraz środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Państwa członkowskie powinny zadbać o zapobieganie konfliktom interesów oraz ich identyfikację i eliminowanie w odniesieniu do krajowych ośrodków koordynacji. Centrum Kompetencji powinno również stosować odpowiednie przepisy unijne dotyczące publicznego dostępu do dokumentów zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/200124. Przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Kompetencji będzie podlegać przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/2018. Centrum Kompetencji powinno przestrzegać przepisów mających zastosowanie do instytucji Unii oraz przepisów krajowych dotyczących postępowania z informacjami, w szczególności ze szczególnie chronionymi informacjami jawnymi i informacjami niejawnymi UE.
__________________
__________________
24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/2001 z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).
24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/2001 z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31
(31)  Centrum Kompetencji powinno działać w otwarty i przejrzysty sposób pozwalający mu na czas udostępniać wszelkie stosowne informacje, jak również promować swoje działania, w tym działania informacyjne i upowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa. Regulamin wewnętrzny organów Centrum Kompetencji powinien być dostępny publicznie.
(31)  Centrum Kompetencji powinno działać w otwarty i przejrzysty sposób pozwalający mu na czas udostępniać wyczerpujące informacje, jak również promować swoje działania, w tym działania informacyjne i upowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa. Powinno przekazywać opinii publicznej i wszelkim zainteresowanym stronom wykaz członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz podawać do wiadomości publicznej deklaracje interesów złożone zgodnie z art. 42. Regulamin wewnętrzny organów Centrum Kompetencji powinien być dostępny publicznie.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31 a (nowy)
(31a)   Wskazane jest, aby zarówno Centrum Kompetencji, jak i krajowe ośrodki koordynacji w możliwie największym stopniu monitorowały i stosowały międzynarodowe standardy w celu zachęcania do wypracowania globalnych najlepszych praktyk.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33 a (nowy)
(33a)  Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zdefiniowania elementów umów między Centrum Kompetencji i krajowymi ośrodkami koordynacji oraz w odniesieniu do określenia kryteriów oceny podmiotów i ich akredytacji jako członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa1a. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
__________________
1a Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34
(34)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie utrzymanie i rozwijanie technologicznych i przemysłowych zdolności Unii w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, zwiększanie konkurencyjności unijnego sektora cyberbezpieczeństwa i uczynienia z cyberbezpieczeństwa przewagi konkurencyjnej innych gałęzi przemysłu Unii, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie z uwagi na rozproszenie istniejących, ograniczonych zasobów oraz niezbędną wielkość inwestycji, lecz ze względu na uniknięcie niepotrzebnego powielania tych wysiłków, pomoc w osiąganiu masy krytycznej inwestycji i zapewnienie, by finansowanie publiczne wykorzystywano w sposób optymalny, mogą być lepiej realizowane na szczeblu unijnym, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, o której mowa w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu,
(34)  Cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie podniesienie konkurencyjności i zdolności Unii w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w wyniku większego upowszechnienia produktów, procesów i usług z zakresu cyberbezpieczeństwa i dzięki temu zmniejszenie zależności cyfrowej Unii, utrzymanie i rozwijanie technologicznych i przemysłowych zdolności Unii w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, zwiększanie konkurencyjności unijnego sektora cyberbezpieczeństwa i uczynienie z cyberbezpieczeństwa przewagi konkurencyjnej innych gałęzi przemysłu Unii, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie z uwagi na rozproszenie istniejących, ograniczonych zasobów oraz niezbędną wielkość inwestycji, lecz ze względu na uniknięcie niepotrzebnego powielania tych wysiłków, pomoc w osiąganiu masy krytycznej inwestycji i zapewnienie, by finansowanie publiczne wykorzystywano w sposób optymalny, mogą być lepiej realizowane na poziomie Unii. Ponadto jedynie działania na poziomie Unii mogą zapewnić najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa we wszystkich państwach członkowskich, a tym samym zlikwidować istniejące w niektórych państwach członkowskich luki w zakresie bezpieczeństwa, które stwarzają luki w zakresie bezpieczeństwa w całej Unii. W związku z powyższym Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1
1.  Na mocy niniejszego rozporządzenia ustanawia się Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych („Centrum Kompetencji”) oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji, a także określa się przepisy dotyczące nominacji krajowych ośrodków koordynacji i tworzenia środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
1.  Na mocy niniejszego rozporządzenia ustanawia się Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych („Centrum Kompetencji”) oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji („sieć”), a także określa się przepisy dotyczące nominacji krajowych ośrodków koordynacji i tworzenia środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa („środowisko”). Centrum Kompetencji i sieć wnoszą wkład w ogólną odporność i świadomość zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa w Unii, przy pełnym uwzględnieniu skutków społecznych.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3
3.  Siedziba Centrum Kompetencji znajduje się w [Brukseli w Belgii].
skreśla się
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4
4.  Centrum Kompetencji posiada osobowość prawną. We wszystkich państwach członkowskich centrum ma zdolność prawną o najszerszym zakresie przyznawanym osobom prawnym zgodnie z ustawodawstwem danego państwa członkowskiego. Może ono zwłaszcza nabywać i zbywać nieruchomości i ruchomości oraz być stroną w postępowaniach sądowych.
skreśla się
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1
1)  „cyberbezpieczeństwo” oznacza ochronę sieci i systemów informatycznych, ich użytkowników i innych osób przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa;
1)  „cyberbezpieczeństwo” oznacza wszystkie działania niezbędne do ochrony przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, ich użytkowników oraz osób, których zagrożenia te dotyczą;
Poprawka 183
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
1a)  „cyberobrona” i „wymiar obronny cyberbezpieczeństwa” oznaczają wyłącznie defensywną i reaktywną technologię cyberobrony, której celem jest ochrona przed cyberzagrożeniami infrastruktury krytycznej, sieci wojskowych i systemów informatycznych, ich użytkowników i osób, których dotyczą zagrożenia, obejmującą orientację sytuacyjną, wykrywanie zagrożeń i kryminalistykę cyfrową;
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
2)  „produkty i rozwiązania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa” oznaczają produkty, usługi lub procesy ICT, których szczególnym celem jest ochrona przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, ich użytkowników oraz osób, których zagrożenia te dotyczą;
2)  „produkty i procesy” oznaczają komercyjne i niekomercyjne produkty, usługi lub procesy ICT, których szczególnym celem jest ochrona danych, sieci i systemów informatycznych, ich użytkowników oraz innych osób przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa;
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
2a)  „zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa” oznacza wszelkie potencjalne okoliczności, zdarzenie lub działanie, które mogą uszkodzić lub zakłócić sieci i systemy informatyczne, ich użytkowników oraz osoby, których zagrożenie to dotyczy, albo w inny sposób niekorzystnie wpływać na te sieci i systemy informatyczne, użytkowników i osoby, których zagrożenie to dotyczy;
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3
3)  „organ publiczny” oznacza jednostkę administracji rządowej lub innej administracji publicznej, w tym publiczne organy doradcze na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, bądź osobę fizyczną lub prawną, która na mocy prawa krajowego sprawuje publiczne funkcje administracyjne, łącznie ze szczególnymi obowiązkami;
3)  „organ publiczny” oznacza jednostkę administracji rządowej lub innej administracji publicznej, w tym publiczne organy doradcze na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, bądź osobę fizyczną lub prawną, która na mocy prawa unijnego i krajowego sprawuje publiczne funkcje administracyjne, łącznie ze szczególnymi obowiązkami;
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4
4)  „uczestniczące państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie, które dobrowolnie wnosi wkład finansowy w koszty administracyjne i operacyjne Centrum Kompetencji.
4)  „finansujące państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie, które dobrowolnie wnosi wkład finansowy w koszty administracyjne i operacyjne Centrum Kompetencji;
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)
4a)  „europejskie centra innowacji cyfrowych” oznaczają podmiot prawny w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/XXX1a.
__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/XXX ustanawiające program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 (Dz.U. L ...) (2018/0227(COD)).
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a
a)  w utrzymaniu i rozwijaniu technologicznych przemysłowych zdolności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa niezbędnych do zabezpieczenia jej jednolitego rynku cyfrowego;
a)  w rozwijaniu fachowych technologicznych, przemysłowych, społecznych, akademickich i naukowych zdolności i możliwości w dziedzinie cyberbezpieczeństwa niezbędnych do zabezpieczenia jej jednolitego rynku cyfrowego i dalszej ochrony danych unijnych obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznych;
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
aa)  w zwiększaniu odporności i niezawodności infrastruktury sieci i systemów informatycznych, w tym infrastruktury krytycznej, internetu oraz powszechnie używanego sprzętu komputerowego i oprogramowania w Unii;
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b
b)  w zwiększaniu konkurencyjności unijnego sektora cyberbezpieczeństwa i uczynieniu z cyberbezpieczeństwa przewagi konkurencyjnej innych gałęzi przemysłu Unii.
b)  w zwiększaniu konkurencyjności unijnego sektora cyberbezpieczeństwa i uczynieniu z cyberbezpieczeństwa atutu konkurencyjnego innych gałęzi przemysłu Unii.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
ba)  w zwiększaniu świadomości zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa oraz związanych z nimi społecznych i etycznych implikacji i obaw w Unii oraz w niwelowaniu luki kompetencyjnej w zakresie cyberbezpieczeństwa w Unii;
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b b (nowa)
bb)  w rozwoju wiodącej pozycji Unii w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i zapewnieniu najwyższych norm cyberbezpieczeństwa w całej Unii;
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b c (nowa)
bc)  we wzmacnianiu konkurencyjności i zdolności Unii przy jednoczesnym ograniczaniu jej zależności cyfrowej w drodze większego upowszechniania produktów, procesów i usług z zakresu cyberbezpieczeństwa opracowanych w Unii;
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b d (nowa)
bd)  w zwiększaniu zaufania obywateli, konsumentów i przedsiębiorstw do środowiska cyfrowego, a tym samym przyczynianiu się do osiągnięcia celów strategii jednolitego rynku cyfrowego;
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 1
1.  ułatwianie i pomoc w koordynacji pracy sieci krajowych ośrodków koordynacji („sieć”), o której mowa w art. 6, oraz pracy środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 8;
1.  utworzenie sieci, o której mowa w art. 6, oraz środowiska, o którym mowa w art. 8, a także zarządzanie nimi i pomoc w ich działaniu;
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2
2.  wnoszenie wkładu we wdrażanie części dotyczącej cyberbezpieczeństwa programu „Cyfrowa Europa” ustanowionego rozporządzeniem nr XXX26, w szczególności działań związanych z art. 6 rozporządzenia (UE) nr XXX [program „Cyfrowa Europa”], oraz programu „Horyzont Europa” ustanowionego rozporządzeniem nr XXX27, w szczególności pkt 2.2.6 filaru II załącznika I do decyzji nr XXX ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” [numer referencyjny programu szczegółowego], oraz innych unijnych programów, jeżeli przewidziano to w aktach prawnych Unii;
2.  koordynowanie wdrażania części dotyczącej cyberbezpieczeństwa programu „Cyfrowa Europa” ustanowionego rozporządzeniem nr XXX26, w szczególności działań związanych z art. 6 rozporządzenia (UE) nr XXX [program „Cyfrowa Europa”], oraz programu „Horyzont Europa” ustanowionego rozporządzeniem nr XXX27, w szczególności pkt 2.2.6 filaru II załącznika I do decyzji nr XXX ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” [numer referencyjny programu szczegółowego], oraz innych unijnych programów, jeżeli przewidziano to w aktach prawnych Unii, a także wnoszenie wkładu we wdrażanie działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Obrony ustanowionego rozporządzeniem (UE) 2019/XXX;
__________________
__________________
26 [dodać pełny tytuł i odniesienie do Dz.U.]
26 [dodać pełny tytuł i odniesienie do Dz.U.]
27 [dodać pełny tytuł i odniesienie do Dz.U.]
27 [dodać pełny tytuł i odniesienie do Dz.U.]
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 – wprowadzenie
3.  poszerzanie możliwości, wiedzy i ulepszanie infrastruktury w zakresie cyberbezpieczeństwa z korzyścią dla gałęzi przemysłu, sektora publicznego i środowisk naukowych dzięki wykonywaniu następujących zadań:
3.  zwiększanie odporności, zdolności, poszerzanie możliwości, wiedzy i ulepszanie infrastruktury w zakresie cyberbezpieczeństwa z korzyścią dla społeczeństwa, gałęzi przemysłu, sektora publicznego i środowisk naukowych dzięki wykonywaniu następujących zadań, z wykorzystaniem najnowocześniejszej infrastruktury przemysłowej i badawczej w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz powiązanych z nią usług:
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
a)  w odniesieniu do nowoczesnej infrastruktury przemysłowej i badawczej w zakresie cyberbezpieczeństwa i związanych z nią usług – nabywanie, ulepszanie, obsługa takiej infrastruktury oraz udostępnianie jej i związanych z nią usług szerokiemu kręgowi użytkowników z sektora przemysłu w całej Unii, w tym MŚP, sektorowi publicznemu oraz społeczności badawczej i naukowej;
a)  nabywanie, ulepszanie, obsługa i udostępnianie systemów Centrum Kompetencji oraz związanych z nimi usług na sprawiedliwych warunkach, otwarcie i jawnie szerokiemu kręgowi użytkowników z sektora przemysłu w całej Unii, szczególnie MŚP, sektorowi publicznemu oraz społeczności badawczej i naukowej;
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
b)  w odniesieniu do nowoczesnej infrastruktury przemysłowej i badawczej w zakresie cyberbezpieczeństwa i związanych z nią usług – zapewnianie wsparcia innym podmiotom, w tym wsparcia finansowego, jeżeli chodzi o nabywanie, ulepszanie, obsługę takiej infrastruktury oraz udostępnianie jej i związanych z nią usług szerokiemu kręgowi użytkowników z sektora przemysłu w całej Unii, w tym MŚP, sektorowi publicznemu oraz społeczności badawczej i naukowej;
b)  zapewnianie wsparcia innym podmiotom, w tym wsparcia finansowego, jeżeli chodzi o nabywanie, ulepszanie, obsługę i udostępnianie takich systemów i związanych z nimi usług szerokiemu kręgowi użytkowników z sektora przemysłu w całej Unii, szczególnie MŚP, sektorowi publicznemu oraz społeczności badawczej i naukowej;
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 – litera b a (nowa)
ba)  zapewnianie wsparcia finansowego oraz pomocy technicznej przedsiębiorstwom typu start-up, MŚP, mikroprzedsiębiorstwom, stowarzyszeniom, indywidualnym ekspertom i obywatelskim projektom technicznym w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 – litera b b (nowa)
bb)  finansowanie audytów kodów bezpieczeństwa oprogramowania i powiązanych udoskonaleń w odniesieniu do projektów dotyczących wolnego i otwartego oprogramowania, powszechnie wykorzystywanego na potrzeby infrastruktury, produktów i procesów;
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 – litera c
c)  zapewnianie sektorowi przemysłu i organom publicznym wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz pomocy technicznej, w szczególności poprzez wspieranie działań mających na celu ułatwianie dostępu do wiedzy fachowej dostępnej w sieci i w środowisku posiadającym kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;
c)  ułatwianie wymiany wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz pomocy technicznej między innymi wśród społeczeństwa obywatelskiego, sektora przemysłu, organów publicznych oraz społeczności akademickiej i naukowej, w szczególności poprzez wspieranie działań mających na celu ułatwianie dostępu do wiedzy fachowej dostępnej w sieci i w środowisku posiadającym kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w celu poprawy cyberodporności w Unii;
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 – litera c a (nowa)
ca)  promowanie „uwzględniania bezpieczeństwa na etapie projektowania” jako zasady w procesie tworzenia, utrzymywania, eksploatacji i aktualizacji infrastruktury, produktów i usług, w szczególności przez wspieranie najnowocześniejszych metod bezpiecznego projektowania, odpowiednich testów i audytów bezpieczeństwa, i łącznie z obowiązkiem producenta lub dostawcy do niezwłocznego udostępnienia aktualizacji mających na celu usunięcie nowych luk lub zagrożeń, również po szacowanym okresie użytkowania produktu, lub umożliwienia stronie trzeciej tworzenia i dostarczania takich aktualizacji;
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 – litera c b (nowa)
cb)  wspomaganie polityki w zakresie udziału w tworzeniu kodów źródłowych oraz jej opracowywanie, w szczególności w odniesieniu do organów publicznych, które korzystają z projektów dotyczących wolnego i otwartego oprogramowania;
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 – litera c c (nowa)
cc)  zbliżanie zainteresowanych stron z przemysłu, związków zawodowych, środowisk akademickich, organizacji badawczych i podmiotów publicznych w celu zapewnienia długoterminowej współpracy w zakresie opracowywania i wdrażania produktów i procesów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w tym łączenia zasobów i dzielenia się zasobami oraz informacjami dotyczącymi takich produktów i procesów, w stosownych przypadkach;
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 4 – wprowadzenie
4.  wnoszenie wkładu w powszechne wdrażanie w całej gospodarce nowoczesnych produktów i rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa dzięki wykonywaniu następujących zadań:
4.  wnoszenie wkładu w powszechne wdrażanie w całej Unii nowoczesnych i zrównoważonych produktów i procesów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa dzięki wykonywaniu następujących zadań:
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 4 – litera a
a)  stymulowanie badań naukowych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, rozwoju cyberbezpieczeństwa, a także absorpcji unijnych produktów i rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa przez organy publiczne i branże wykorzystujące te produkty i rozwiązania;
a)  stymulowanie badań naukowych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, rozwoju cyberbezpieczeństwa, a także absorpcji unijnych produktów i całościowych procesów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w całym cyklu innowacji, między innymi przez organy publiczne, przemysł i rynek;
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 4 – litera b
b)  wspomaganie organów publicznych, branż po stronie popytu i innych użytkowników w przyjmowaniu i wdrażaniu najnowszych rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;
b)  wspomaganie organów publicznych, branż po stronie popytu i innych użytkowników w zwiększaniu odporności dzięki przyjmowaniu i wdrażaniu najnowocześniejszych produktów i procesów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 4 – litera c
c)  wspieranie w szczególności organów publicznych w organizacji udzielania zamówień publicznych lub przeprowadzanie zamówień na nowoczesne produkty i rozwiązania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w imieniu organów publicznych;
c)  wspieranie w szczególności organów publicznych w organizacji udzielania zamówień publicznych lub przeprowadzanie zamówień na najnowocześniejsze produkty i procesy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w imieniu organów publicznych, w tym przez zapewnianie wsparcia na potrzeby zamówień, aby zwiększyć bezpieczeństwo inwestycji publicznych i płynących z nich korzyści;
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 4 – litera d
d)  zapewnianie wsparcia finansowego i pomocy technicznej przedsiębiorstwom typu start-up oraz MŚP w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w celu ich połączenia z potencjalnymi rynkami i przyciągnięcia inwestycji;
d)  zapewnianie wsparcia finansowego i pomocy technicznej przedsiębiorstwom typu start-up i MŚP, mikroprzedsiębiorstwom, indywidualnym ekspertom, projektom dotyczącym powszechnie wykorzystywanego wolnego i otwartego oprogramowania oraz obywatelskim projektom technicznym w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, aby poszerzać wiedzę fachową w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, połączyć ich z potencjalnymi rynkami i możliwościami wdrażania, a także aby przyciągać inwestycje;
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 5 – wprowadzenie
5.  poprawa zrozumienia kwestii cyberbezpieczeństwa i wnoszenie wkładu w ograniczanie niedoborów kwalifikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa w Unii dzięki realizacji następujących zadań:
5.  poprawa zrozumienia kwestii cyberbezpieczeństwa i wnoszenie wkładu w ograniczanie niedoborów kwalifikacji oraz wzmocnienie poziomu kwalifikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa w Unii dzięki realizacji następujących zadań:
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 5 – litera -a (nowa)
-a)  wspieranie, w stosownych przypadkach, realizacji celu szczegółowego 4 – zaawansowane umiejętności cyfrowe – programu „Cyfrowa Europa” we współpracy z europejskimi centrami innowacji cyfrowych;
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 5 – litera a
a)  wspieranie dalszego rozwoju umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w stosownych przypadkach z udziałem odpowiednich agencji i organów UE, w tym Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji;
a)  wspieranie dalszego rozwoju, łączenia i wymiany umiejętności i kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa na wszystkich odpowiednich poziomach kształcenia, wspieranie celu polegającego na osiągnięciu równowagi płci, ułatwianie osiągnięcia wspólnego wysokiego poziomu wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz przyczynianie się do budowania odporności użytkowników i infrastruktury w całej Unii w koordynacji z siecią oraz, w stosownych przypadkach, we współpracy z odpowiednimi agencjami i organami UE, w tym Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA;
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 6 – litera a
a)  zapewnianie wsparcia finansowego na wysiłki badawcze w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, których podstawą jest wspólny, stale oceniany i ulepszany wieloletni program dotyczący strategii, przemysłu, technologii i badań naukowych;
a)  zapewnianie wsparcia finansowego na wysiłki badawcze w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, których podstawą jest wspólny, stale oceniany i ulepszany wieloletni plan dotyczący strategii, przemysłu, technologii i badań naukowych, o którym mowa w art. 13;
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 6 – litera b
b)  wspieranie dużych projektów badawczych i demonstracyjnych dotyczących możliwości technologicznych nowej generacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa we współpracy z przemysłem i siecią;
b)  wspieranie dużych projektów badawczych i demonstracyjnych dotyczących możliwości technologicznych nowej generacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa we współpracy z przemysłem, społecznością akademicką i naukową, sektorem publicznym i organami publicznymi, w tym z siecią i środowiskiem;
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 6 – litera b a (nowa)
ba)  zapewnianie poszanowania praw podstawowych i etycznego postępowania w projektach badań naukowych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa finansowanych przez Centrum Kompetencji;
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 6 – litera b b (nowa)
bb)  monitorowanie zgłoszeń o lukach w zabezpieczeniach wykrytych przez środowisko i ułatwianie ujawniania luk, opracowywania łat, poprawek i rozwiązań oraz ich dystrybucja;
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 6 – litera b c (nowa)
bc)  monitorowanie we współpracy z ENISA wyników badań w zakresie algorytmów samouczących się stosowanych w szkodliwych działaniach w cyberprzestrzeni oraz wspieranie wdrażania dyrektywy (UE) 2016/1148;
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 6 – litera b d (nowa)
bd)  wspieranie badań naukowych w dziedzinie cyberprzestępczości;
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 6 – litera b e (nowa)
be)  wspieranie badań naukowych i opracowania produktów i procesów, które można swobodnie analizować i wykorzystywać oraz którymi można się dzielić, zwłaszcza w dziedzinie zweryfikowanego i dającego się zweryfikować sprzętu i oprogramowania, w ścisłej współpracy z przemysłem, siecią i środowiskiem;
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 6 – litera c
c)  wspieranie badań naukowych i innowacji w celu standaryzacji technologii cyberbezpieczeństwa;
c)  wspieranie badań naukowych i innowacji w celu formalnej i nieformalnej standaryzacji i certyfikacji technologii cyberbezpieczeństwa, w połączeniu z istniejącymi pracami i w stosownych przypadkach w ścisłej współpracy z europejskimi organizacjami normalizacyjnymi, jednostkami certyfikującymi i ENISA;
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 6 – litera c a (nowa)
ca)  zapewnienie specjalnego wsparcia dla MŚP poprzez ułatwienie im dostępu do wiedzy i szkoleń dzięki dostosowanemu do potrzeb dostępowi do rezultatów prac badawczo-rozwojowych wzmacnianych przez Centrum Kompetencji i sieć w celu zwiększenia konkurencyjności;
Poprawka 184
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 7 – wprowadzenie
7.  zacieśnienie współpracy między kręgami cywilnymi i kręgami obronnymi w odniesieniu do technologii i aplikacji podwójnego zastosowania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa dzięki wykonywaniu następujących zadań:
7.  zacieśnienie współpracy między kręgami cywilnymi i kręgami obronnymi w odniesieniu do technologii i aplikacji podwójnego zastosowania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa dzięki wykonywaniu następujących zadań, reaktywnych i defensywnych technologii, aplikacji i usług cyberobrony:
Poprawka 185
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 8 – wprowadzenie
8.  zwiększanie synergii między wymiarem cywilnym i wymiarem obronnym cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Obronnego dzięki wykonywaniu następujących zadań:
8.  zwiększanie synergii między wymiarem cywilnym i wymiarem obronnym cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Obronnego dzięki wykonywaniu następujących zadań, reaktywnych i defensywnych technologii, aplikacji i usług cyberobrony:
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 8 – litera b a (nowa)
ba)  pomaganie i doradzanie Komisji w związku z wdrażaniem rozporządzenia (UE) 2019/XXX [przekształcenie rozporządzenia (WE) nr 428/2009 zgodnie z wnioskiem COM(2016)0616].
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 8 a (nowy)
8a.  zapewnianie wkładu w wysiłki Unii mające na celu wzmocnienie współpracy międzynarodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa przez:
a)  ułatwianie udziału Centrum Kompetencji w konferencjach międzynarodowych i organizacjach rządowych, jak również udziału w pracach międzynarodowych organizacji normalizacyjnych;
b)  współpracę z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi w odpowiednich ramach współpracy międzynarodowej.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – nagłówek
Inwestowanie w infrastrukturę, możliwości, produkty lub rozwiązania oraz ich wykorzystanie
Inwestowanie w infrastrukturę, możliwości, produkty lub procesy oraz ich wykorzystanie
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  W przypadku gdy Centrum Kompetencji zapewnia finansowanie infrastruktury, możliwości, produktów lub rozwiązań zgodnie z art. 4 ust. 3 i 4 w formie dotacji lub nagrody, w planie prac Centrum Kompetencji mogą być określone w szczególności:
1.  W przypadku gdy Centrum Kompetencji zapewnia finansowanie infrastruktury, możliwości, produktów lub procesów zgodnie z art. 4 ust. 3 i 4 w formie zamówień, dotacji lub nagrody, w planie prac Centrum Kompetencji mogą być określone w szczególności:
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a
a)  zasady dotyczące funkcjonowania infrastruktury lub możliwości, w tym w stosownych przypadkach dotyczące powierzenia obsługi podmiotowi zajmującemu się hostingiem, w oparciu o kryteria, które określa Centrum Kompetencji;
a)  szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania infrastruktury lub możliwości, w tym w stosownych przypadkach dotyczące powierzenia obsługi podmiotowi zajmującemu się hostingiem, w oparciu o kryteria, które określa Centrum Kompetencji;
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
ba)  szczegółowe przepisy regulujące różne fazy wdrażania;
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b b (nowa)
bb)  zasada, aby w wyniku wkładu Unii dostęp był otwarty w największym możliwym zakresie, a zamknięty tylko w koniecznym i aby możliwe było ponowne wykorzystanie.
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2
2.  Centrum Kompetencji może być odpowiedzialne za ogólne wykonanie odpowiednich działań związanych ze wspólnym udzielaniem zamówień, w tym za przedkomercyjne zamówienia publiczne w imieniu członków sieci, członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa lub innych osób trzecich reprezentujących użytkowników produktów i rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W tym celu Centrum Kompetencji może być wspierane przez co najmniej jeden krajowy ośrodek koordynacji lub członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
2.  Centrum Kompetencji może być odpowiedzialne za ogólne wykonanie odpowiednich działań związanych ze wspólnym udzielaniem zamówień, w tym za przedkomercyjne zamówienia publiczne w imieniu członków sieci. W tym celu Centrum Kompetencji może być wspierane przez co najmniej jeden krajowy ośrodek koordynacji, członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa lub odpowiednie europejskie centra innowacji cyfrowych.
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp -1 (nowy)
-1.  W każdym państwie członkowskim ustanawia się jeden krajowy ośrodek koordynacji.
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4
4.  Wyznaczony krajowy ośrodek koordynacji posiada możliwość wspierania Centrum Kompetencji oraz sieci w wypełnianiu ich misji określonej w art. 3 niniejszego rozporządzenia. Ośrodki dysponują techniczną wiedzą fachową w dziedzinie cyberbezpieczeństwa lub bezpośrednim dostępem do niej oraz mają możliwość skutecznego angażowania przemysłu, sektora publicznego i społeczności badawczej i współpracy z nimi.
4.  Wyznaczony krajowy ośrodek koordynacji posiada możliwość wspierania Centrum Kompetencji oraz sieci w wypełnianiu ich misji określonej w art. 3 niniejszego rozporządzenia. Ośrodki dysponują techniczną wiedzą fachową w dziedzinie cyberbezpieczeństwa lub bezpośrednim dostępem do niej oraz mają możliwość skutecznego angażowania przemysłu, sektora publicznego, środowiska akademickiego i społeczności badawczej oraz obywateli i współpracy z nimi. Komisja wydaje wytyczne zawierające informacje szczegółowe na temat procedury oceny i wyjaśniające zastosowanie kryteriów.
Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5
5.  Relacje między Centrum Kompetencji i krajowymi ośrodkami koordynacji opierają się na umowach podpisanych między Centrum Kompetencji i każdym z krajowych ośrodków koordynacji. W umowie określa się reguły dotyczące relacji między Centrum Kompetencji i każdym z krajowych ośrodków koordynacji oraz podziału zadań między nimi.
5.  Relacje między Centrum Kompetencji i krajowymi ośrodkami koordynacji opierają się na standardowych umowach podpisanych między Centrum Kompetencji i każdym z krajowych ośrodków koordynacji. Umowa zawiera ten sam zestaw zharmonizowanych ogólnych warunków określających reguły dotyczące relacji między Centrum Kompetencji i każdym z krajowych ośrodków koordynacji oraz podziału zadań między nimi, a także warunki szczególne dostosowane do specyfiki danego krajowego ośrodka koordynacji.
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)
5a.  Komisja przyjmuje, zgodnie z art. 45a, akty delegowane w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie zharmonizowanych ogólnych warunków umownych, o których mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, w tym ich formatu.
Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a
a)  wspieranie Centrum Kompetencji w osiąganiu jego celów, a w szczególności w koordynowaniu działań środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;
a)  wspieranie Centrum Kompetencji w osiąganiu jego celów, a w szczególności w ustanawianiu i koordynowaniu działań środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;
Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b
b)  ułatwianie przemysłowi i innym podmiotom na szczeblu państwa członkowskiego udziału w projektach transgranicznych;
b)  ułatwianie społeczeństwu obywatelskiemu, przemysłowi, w szczególności przedsiębiorstwom typu start-up i MŚP, społeczności akademickiej i badawczej oraz innym podmiotom na szczeblu państwa członkowskiego udziału w projektach transgranicznych oraz promowanie go i zachęcanie do niego;
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
ba)  funkcjonowanie – we współpracy z innymi podmiotami realizującymi podobne zadania – jako punkt kompleksowej obsługi w zakresie produktów i procesów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa finansowanych w ramach innych programów unijnych, takich jak InvestEU lub program na rzecz jednolitego rynku, w szczególności w przypadku MŚP;
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c
c)  udział wspólnie z Centrum Kompetencji w określaniu i eliminowaniu stojących przed przemysłem wyzwań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które dotyczą konkretnych sektorów;
c)  udział wspólnie z Centrum Kompetencji w określaniu i eliminowaniu wyzwań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które dotyczą konkretnych sektorów;
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
ca)  prowadzenie ścisłej współpracy z krajowymi organizacjami normalizacyjnymi w celu wsparcia absorpcji istniejących norm i zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, w szczególności MŚP, w ustalanie nowych norm;
Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e
e)  dążenie do tworzenia synergii z odpowiednimi działaniami na szczeblu krajowym regionalnym;
e)  dążenie do tworzenia synergii z odpowiednimi działaniami na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym;
Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera f a (nowa)
fa)  promowanie i rozpowszechnianie wspólnych minimalnych programów nauczania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa we współpracy z właściwymi organami w państwach członkowskich;
Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera g
g)  promowanie i rozpowszechnianie przez sieć, środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i Centrum Kompetencji odpowiednich wyników prac na szczeblu krajowym regionalnym;
g)  promowanie i rozpowszechnianie przez sieć, środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i Centrum Kompetencji odpowiednich wyników prac na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym;
Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera h
h)  ocena wniosków o włączenie do środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa składanych przez podmioty mające siedzibę w tym samym państwie członkowskim co ośrodek koordynacji.
h)  ocena wniosków o włączenie do środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa składanych przez podmioty i osoby fizyczne mające siedzibę lub zamieszkałe w tym samym państwie członkowskim co ośrodek koordynacji.
Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4
4.  W stosownych przypadkach krajowe ośrodki koordynacji współpracują za pośrednictwem sieci w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 lit. a), b), c), e) i g).
4.  W stosownych przypadkach krajowe ośrodki koordynacji współpracują w ramach sieci i z właściwymi europejskimi centrami innowacji cyfrowych w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
1.  Środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wnosi swój wkład w misję Centrum Kompetencji, jak określono w art. 3, oraz wzmacnia i rozpowszechnia wiedzę fachową z zakresu cyberbezpieczeństwa w całej Unii.
1.  Środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wnosi swój wkład w misję Centrum Kompetencji, jak określono w art. 3, oraz wzmacnia, gromadzi, udostępnia i rozpowszechnia wiedzę fachową z zakresu cyberbezpieczeństwa w całej Unii, a także zapewnia techniczną wiedzę fachową.
Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2
2.  W skład środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wchodzą organizacje przemysłowe, akademickie i organizacje naukowe non-profit, a także stowarzyszenia oraz podmioty publiczne i inne podmioty zajmujące się kwestiami operacyjnymi i technicznymi. Środowisko to skupia główne zainteresowane strony, jeżeli chodzi o technologiczne i przemysłowe zdolności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w Unii. W jego skład wchodzą krajowe ośrodki koordynacji, a także unijne instytucje i organy posiadające odpowiednią wiedzę fachową.
2.  W skład środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wchodzą społeczeństwo obywatelskie, środowisko przemysłowe po stronie zarówno popytu, jak i podaży, w tym MŚP, środowisko akademickie i naukowe, stowarzyszenia użytkowników, indywidualni eksperci, właściwe europejskie organizacje normalizacyjne oraz inne stowarzyszenia, a także podmioty publiczne i inne podmioty zajmujące się kwestiami operacyjnymi i technicznymi w obszarze cyberbezpieczeństwa. Środowisko to skupia główne zainteresowane strony, jeżeli chodzi o technologiczne, przemysłowe, akademickie i naukowe oraz społeczne zdolności i możliwości w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w Unii, a w jego skład wchodzą krajowe ośrodki koordynacji, europejskie centra innowacji cyfrowych, a także unijne instytucje i organy posiadające odpowiednią wiedzę fachową, zgodnie z art. 10 niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – wprowadzenie
3.  Jako członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa można akredytować jedynie podmioty, które mają siedzibę w Unii. Podmioty te muszą wykazać, że dysponują wiedzą fachową z zakresu cyberbezpieczeństwa w co najmniej jednej z następujących dziedzin:
3.  Jako członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa można akredytować jedynie podmioty i osoby fizyczne, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w Unii, na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Wnioskodawcy muszą wykazać, że mogą zapewnić wiedzę fachową z zakresu cyberbezpieczeństwa w co najmniej jednej z następujących dziedzin:
Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera a
a)  badania naukowe;
a)  środowisko akademickie lub badania naukowe;
Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c a (nowa)
ca)  etyka;
Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c b (nowa)
cb)  formalna i techniczna standaryzacja oraz specyfikacje.
Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4
4.  Centrum Kompetencji akredytuje podmioty ustanowione na mocy prawa krajowego jako członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa po przeprowadzeniu przez krajowy ośrodek koordynacji państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę dany podmiot, oceny, czy podmiot ten spełnia kryteria określone w ust. 3. Akredytacja nie jest ograniczona czasowo, ale Centrum Kompetencji może ją w każdym momencie cofnąć, jeżeli samo Centrum lub właściwy krajowy ośrodek koordynacji uzna, że podmiot nie spełnia kryteriów określonych w ust. 3 lub podlega odpowiednim przepisom określonym w art. 136 rozporządzenia XXX [nowe rozporządzenie finansowe].
4.  Centrum Kompetencji akredytuje podmioty ustanowione na mocy prawa krajowego lub osoby fizyczne jako członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa po przeprowadzeniu przez Centrum Kompetencji, krajowy ośrodek koordynacji państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę dany podmiot lub w którym zamieszkuje osoba fizyczna, zharmonizowanej oceny, czy podmiot ten spełnia kryteria określone w ust. 3. Akredytacja nie jest ograniczona czasowo, ale Centrum Kompetencji może ją w każdym momencie cofnąć, jeżeli samo Centrum lub właściwy krajowy ośrodek koordynacji uzna, że podmiot lub osoba fizyczna nie spełnia kryteriów określonych w ust. 3 lub podlega odpowiednim przepisom określonym w art. 136 rozporządzenia XXX [nowe rozporządzenie finansowe]. Krajowe ośrodki koordynacji państw członkowskich dążą do osiągnięcia zrównoważonej reprezentacji zainteresowanych stron w środowisku, aktywnie stymulując uczestnictwo w niewystarczająco reprezentowanych kategoriach, szczególnie MŚP, i grupach osób fizycznych.
Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 45a, aby uzupełnić niniejsze rozporządzenie dzięki dokładniejszemu określeniu kryteriów, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu i na podstawie których wnioskodawcy są wybierani, oraz procedury oceny i akredytacji jednostek, które spełniają kryteria określone w ust. 4 niniejszego artykułu.
Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)
5a)  wspierają Centrum Kompetencji dzięki zgłaszaniu i ujawnianiu luk w zabezpieczeniach, pomocy w ich łagodzeniu i doradzaniu w zakresie eliminowania takich słabych punktów, w tym poprzez certyfikację w ramach systemów przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/XXX [akt ws. cyberbezpieczeństwa].
Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1
1.  Centrum Kompetencji współpracuje z odpowiednimi instytucjami, organami, urzędami i agencjami Unii, w tym z Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, z zespołem reagowania na incydenty komputerowe (CERT-UE), Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, ze Wspólnym Centrum Badawczym Komisji, Agencją Wykonawczą ds. Badań Naukowych, Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci, Europejskim Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością w Europolu oraz z Europejską Agencją Obrony.
1.  W celu zapewnienia spójności i komplementarności Centrum Kompetencji współpracuje z odpowiednimi instytucjami, organami, urzędami i agencjami Unii, w tym ENISA, z zespołem reagowania na incydenty komputerowe (CERT-UE), Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, ze Wspólnym Centrum Badawczym Komisji, Agencją Wykonawczą ds. Badań Naukowych, Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci, odpowiednimi europejskimi centrami innowacji cyfrowych, Europejskim Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością w Europolu oraz z Europejską Agencją Obrony w odniesieniu do projektów, usług i kompetencji podwójnego zastosowania.
Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2
2.  Taka współpraca ma miejsce w ramach uzgodnień roboczych. Uzgodnienia te należy uprzednio przedłożyć do zatwierdzenia przez Komisję.
2.  Taka współpraca ma miejsce w ramach uzgodnień roboczych. Uzgodnienia te przyjmuje Rada Zarządzająca po uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję.
Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1
1.  W skład Rady Zarządzającej wchodzi po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego oraz pięciu przedstawicieli Komisji w imieniu Unii.
1.  W skład Rady Zarządzającej wchodzi po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego, jeden przedstawiciel wyznaczony przez Parlament Europejski do roli obserwatora oraz czterech przedstawicieli Komisji w imieniu Unii, przy czym dąży się do zachowania równowagi płci wśród członków Rady i ich zastępców.
Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3
3.  Członków Rady Zarządzającej i ich zastępców powołuje się, biorąc pod uwagę ich wiedzę z dziedziny technologii, a także odpowiednie umiejętności kierownicze, administracyjne i w zakresie zarządzania budżetem. Komisja oraz państwa członkowskie dokładają starań, aby ograniczyć rotację swoich przedstawicieli w Radzie Zarządzającej w celu zapewnienia ciągłości pracy Rady. Komisja oraz państwa członkowskie mają na celu osiągnięcie zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i kobiet w Radzie Zarządzającej.
3.  Członków Rady Zarządzającej i ich zastępców powołuje się, biorąc pod uwagę ich wiedzę z dziedziny cyberbezpieczeństwa, a także odpowiednie umiejętności kierownicze, administracyjne i w zakresie zarządzania budżetem. Komisja oraz państwa członkowskie dokładają starań, aby ograniczyć rotację swoich przedstawicieli w Radzie Zarządzającej w celu zapewnienia ciągłości pracy Rady. Komisja oraz państwa członkowskie mają na celu osiągnięcie zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i kobiet w Radzie Zarządzającej.
Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6
6.  Komisja może, w stosownych przypadkach, zapraszać obserwatorów, w tym przedstawicieli odpowiednich unijnych organów, urzędów i agencji, do udziału w posiedzeniach Rady Zarządzającej.
6.  Rada Zarządzająca może, w stosownych przypadkach, zapraszać obserwatorów, w tym przedstawicieli odpowiednich unijnych organów, urzędów i agencji, a także członków środowiska, do udziału w posiedzeniach Rady Zarządzającej.
Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7
7.  Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) jest stałym obserwatorem w Radzie Zarządzającej.
7.  ENISA oraz Rada Konsultacyjna ds. Przemysłowych i Naukowych są stałymi obserwatorami w Radzie Zarządzającej, zapewniając doradztwo bez prawa głosu. Rada Zarządzająca w najwyższym stopniu uwzględnia opinie wyrażone przez stałych obserwatorów.
Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – litera a
a)  przyjmuje wieloletni plan strategiczny obejmujący zestawienie głównych priorytetów oraz planowanych inicjatyw Centrum Kompetencji, w tym oszacowanie potrzeb finansowych i źródeł finansowania;
a)  przyjmuje wieloletni plan strategiczny obejmujący zestawienie głównych priorytetów oraz planowanych inicjatyw Centrum Kompetencji, w tym oszacowanie potrzeb finansowych i źródeł finansowania, uwzględniając doradztwo ENISA;
Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – litera b
b)  na podstawie wniosku dyrektora wykonawczego przyjmuje plan prac Centrum Kompetencji, roczne sprawozdanie finansowe i bilans oraz roczne sprawozdanie z działalności;
b)  na podstawie wniosku dyrektora wykonawczego przyjmuje plan prac Centrum Kompetencji, roczne sprawozdanie finansowe i bilans oraz roczne sprawozdanie z działalności, uwzględniając doradztwo ENISA;
Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – litera e
e)  przyjmuje kryteria i procedury oceny i akredytacji podmiotów jako członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;
e)  przyjmuje procedury oceny i akredytacji podmiotów jako członków środowiska;
Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – litera e a (nowa)
ea)  przyjmuje uzgodnienia robocze, o których mowa w art. 10 ust. 2;
Poprawka 130
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – litera g a (nowa)
ga)  przyjmuje dla Centrum Kompetencji przepisy dotyczące przejrzystości;
Poprawka 131
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – litera i
i)  ustanawia grupy robocze złożone z członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;
i)  ustanawia grupy robocze złożone z członków środowiska, uwzględniając doradztwo stałych obserwatorów;
Poprawka 132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – litera l
l)  promuje Centrum Kompetencji w skali globalnej, aby zwiększyć jego atrakcyjność i uczynić z niego światowej klasy podmiot doskonałości w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;
l)  promuje współpracę Centrum Kompetencji z globalnymi podmiotami;
Poprawka 133
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – litera r
r)  przyjmuje strategię zwalczania nadużyć finansowych, która jest proporcjonalna do istniejących w tym zakresie zagrożeń, uwzględniając analizę kosztów i korzyści w odniesieniu do środków, które mają zostać wdrożone;
r)  przyjmuje strategię zwalczania nadużyć finansowych i korupcji, proporcjonalną do istniejących w tym zakresie zagrożeń, z uwzględnieniem analizy kosztów i korzyści środków, które mają zostać wdrożone, jak również przyjmuje kompleksowe środki ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii zgodnie z mającym zastosowanie ustawodawstwem Unii;
Poprawka 134
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – litera s
s)  przyjmuje metodę obliczania wkładu finansowego państw członkowskich;
s)  przyjmuje wyczerpującą definicję wkładów finansowych państw członkowskich oraz metodę obliczania kwoty dobrowolnych wkładów państw członkowskich, które mogą być rozliczane jako wkłady finansowe zgodnie z tą definicją; takie obliczenia przeprowadza się na koniec każdego roku budżetowego;
Poprawka 135
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1
1.  Rada Zarządzająca wybiera na okres dwóch lat przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego spośród tych członków, którzy mają prawo głosu. Kadencję przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego można jednokrotnie przedłużyć na podstawie decyzji Rady Zarządzającej. Jeżeli jednak w dowolnym momencie swojej kadencji stracą oni status członka Rady Zarządzającej, kadencja ich kończy się automatycznie w tym samym dniu. Zastępca przewodniczącego zastępuje z urzędu przewodniczącego, jeżeli przewodniczący nie jest w stanie pełnić swoich obowiązków. Przewodniczący bierze udział w głosowaniu.
1.  Rada Zarządzająca, starając się zachować równowagę płci, wybiera na okres dwóch lat przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego spośród tych członków, którzy mają prawo głos. Kadencję przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego można jednokrotnie przedłużyć na podstawie decyzji Rady Zarządzającej. Jeżeli jednak w dowolnym momencie swojej kadencji stracą oni status członka Rady Zarządzającej, kadencja ich kończy się automatycznie w tym samym dniu. Zastępca przewodniczącego zastępuje z urzędu przewodniczącego, jeżeli przewodniczący nie jest w stanie pełnić swoich obowiązków. Przewodniczący bierze udział w głosowaniu.
Poprawka 136
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3
3.  Dyrektor wykonawczy ma prawo uczestniczenia w obradach, o ile Rada Zarządzająca nie postanowi inaczej, lecz bez prawa głosu. Rada Zarządzająca może zapraszać na poszczególne posiedzenia również inne osoby w charakterze obserwatorów.
3.  Dyrektor wykonawczy ma prawo uczestniczenia w obradach, o ile Rada Zarządzająca nie postanowi inaczej, lecz bez prawa głosu.
Poprawka 137
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4
4.  Członkowie Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych mogą brać udział w posiedzeniach Rady Zarządzającej, na zaproszenie przewodniczącego, bez prawa głosu.
skreśla się
Poprawka 138
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15
Artykuł 15
skreśla się
Zasady głosowania Rady Zarządzającej
1.  Unia posiada 50 % praw głosu. Głosy Unii są niepodzielne.
2.  Każde uczestniczące państwo członkowskie posiada jeden głos.
3.  Rada Zarządzająca podejmuje decyzje większością co najmniej 75 % wszystkich głosów, w tym głosów członków nieobecnych, reprezentujących co najmniej 75 % całkowitych wkładów finansowych na rzecz Centrum Kompetencji. Wkład finansowy oblicza się na podstawie zaproponowanych przez państwa członkowskie szacowanych wydatków, o których mowa w art. 17 ust. 2 lit. c), oraz na podstawie sprawozdania na temat wartości wkładów uczestniczących państw członkowskich, o którym mowa w art. 22 ust. 5.
4.  Jedynie przedstawiciele Komisji i przedstawiciele uczestniczących państw członkowskich posiadają prawo głosu.
5.  Przewodniczący bierze udział w głosowaniu.
Poprawka 139
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)
Artykuł 15a
Zasady głosowania Rady Zarządzającej
1.  Decyzje poddawane pod głosowanie mogą dotyczyć:
a)  zarządzania i organizacji Centrum Kompetencji i sieci;
b)  przydziału środków budżetowych na rzecz Centrum Kompetencji i sieci;
c)  wspólnych działań szeregu państw członkowskich, z ewentualnym wkładem z budżetu Unii zgodnie z decyzją o przydziale, o której mowa w lit. b).
2.  Rada Zarządzająca podejmuje decyzje większością co najmniej 75 % głosów wszystkich członków. Głosy Unii, która reprezentowana jest przez Komisję, są niepodzielne.
3.  W przypadku decyzji, o których mowa w ust. 1 lit. a), każde państwo członkowskie jest reprezentowane i posiada takie same równe prawa głosu. Jeżeli chodzi o pozostałe głosy (w obrębie puli 100 %), Unia powinna posiadać co najmniej 50 % praw głosu odpowiadających jej wkładowi finansowemu.
4.  W przypadku decyzji wchodzących w zakres ust. 1 lit. b) lub c) lub jakiejkolwiek innej decyzji nienależącej do żadnej innej kategorii wymienionej w ust. 1 Unia posiada co najmniej 50 % praw głosu odpowiadających jej wkładowi finansowemu. Tylko finansujące państwa członkowskie mają prawo głosu odpowiadające wkładowi finansowemu danego państwa.
5.  Jeżeli przewodniczący został wybrany spośród przedstawicieli państw członkowskich, przewodniczący bierze udział w głosowaniu jako przedstawiciel swojego państwa członkowskiego.
Poprawka 140
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3
3.  Rada Zarządzająca w ramach otwartej i przejrzystej procedury wyboru mianuje dyrektora wykonawczego z listy kandydatów zaproponowanych przez Komisję.
3.  Rada Zarządzająca w ramach otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedury wyboru mianuje dyrektora wykonawczego z listy kandydatów zaproponowanych przez Komisję oraz kandydatur z państw członkowskich zgłoszonych z myślą o zachowaniu równości płci.
Poprawka 141
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5
5.  Kadencja dyrektora wykonawczego trwa cztery lata. Przed upływem tego okresu Komisja przeprowadza ocenę, w której uwzględnia ocenę wykonywania zadań przez dyrektora wykonawczego oraz przyszłe zadania i wyzwania Centrum Kompetencji.
5.  Kadencja dyrektora wykonawczego trwa pięć lat. Przed upływem tego okresu Komisja przeprowadza ocenę, w której uwzględnia ocenę wykonywania zadań przez dyrektora wykonawczego oraz przyszłe zadania i wyzwania Centrum Kompetencji.
Poprawka 142
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6
6.  Rada Zarządzająca, działając na wniosek Komisji, w którym uwzględniono ocenę, o której mowa w ust. 5, może przedłużyć kadencję dyrektora wykonawczego jednokrotnie na okres nie dłuższy niż cztery lata.
6.  Rada Zarządzająca, działając na wniosek Komisji, w którym uwzględniono ocenę, o której mowa w ust. 5, może przedłużyć kadencję dyrektora wykonawczego jednokrotnie na okres nie dłuższy niż pięć lat.
Poprawka 143
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 8
8.  Dyrektor wykonawczy zostaje odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji Rady Zarządzającej działającej na wniosek Komisji.
8.  Dyrektor wykonawczy zostaje odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji Rady Zarządzającej działającej na wniosek swoich członków lub na wniosek Komisji.
Poprawka 144
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera c
c)  przygotowuje i przedkłada Radzie Zarządzającej do przyjęcia, po konsultacjach z Radą Zarządzającą i Komisją, projekt wieloletniego planu strategicznego oraz projekt rocznego planu prac Centrum Kompetencji, uwzględniając zakres zaproszeń do składania wniosków, zaproszeń do wyrażenia zainteresowania i zaproszeń do składania ofert potrzebnych do celów realizacji planu prac oraz powiązane szacunki wydatków proponowane przez państwa członkowskie i Komisję;
c)  przygotowuje i przedkłada Radzie Zarządzającej do przyjęcia, po konsultacjach z Radą Zarządzającą, Radą Konsultacyjną ds. Przemysłowych i Naukowych, ENISA i Komisją, projekt wieloletniego planu strategicznego oraz projekt rocznego planu prac Centrum Kompetencji, uwzględniając zakres zaproszeń do składania wniosków, zaproszeń do wyrażenia zainteresowania i zaproszeń do składania ofert potrzebnych do celów realizacji planu prac oraz powiązane szacunki wydatków proponowane przez państwa członkowskie i Komisję;
Poprawka 145
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera h
h)  przygotowuje plan działania w następstwie wniosków z ocen retrospektywnych oraz przedkłada Komisji co dwa lata sprawozdania z postępów;
h)  przygotowuje plan działania w następstwie wniosków z ocen retrospektywnych oraz przedkłada Komisji i Parlamentowi Europejskiemu co dwa lata sprawozdania z postępów;
Poprawka 146
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera l
l)  zatwierdza wykaz działań wybranych do finansowania w oparciu o listę rankingową ustaloną przez zespół niezależnych ekspertów;
l)  zatwierdza, po zasięgnięciu opinii Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych i ENISA, wykaz działań wybranych do finansowania w oparciu o listę rankingową ustaloną przez zespół niezależnych ekspertów;
Poprawka 147
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera s
s)  przygotowuje plan działania na podstawie wniosków ze sprawozdań z kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej, a także z dochodzeń przeprowadzanych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), oraz składa sprawozdania z postępów prac dwa razy w roku Komisji i regularnie Radzie Zarządzającej;
s)  przygotowuje plan działania na podstawie wniosków ze sprawozdań z kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej, a także z dochodzeń przeprowadzanych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), oraz składa sprawozdania z postępów prac dwa razy w roku Komisji i Parlamentowi Europejskiemu oraz regularnie Radzie Zarządzającej;
Poprawka 148
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera v
v)  zapewnia skuteczną komunikację z instytucjami Unii;
v)  zapewnia skuteczną komunikację z instytucjami Unii oraz przedstawia sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na wniosek;
Poprawka 149
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1
1.  Rada Konsultacyjna ds. Przemysłowych i Naukowych liczy nie więcej niż 16 członków. Członków mianuje Rada Zarządzająca spośród przedstawicieli podmiotów będących częścią środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
1.  Rada Konsultacyjna ds. Przemysłowych i Naukowych liczy nie więcej niż 25 członków. Członków mianuje Rada Zarządzająca spośród przedstawicieli podmiotów będących częścią środowiska lub poszczególnych członków. Kwalifikują się jedynie przedstawiciele podmiotów, które nie są kontrolowane przez państwo trzecie lub podmioty z państw trzecich, z wyjątkiem państw EOG i EFTA. Mianowanie odbywa się zgodnie z otwartą, przejrzystą i niedyskryminacyjną procedurą. W składzie Rady dąży się do osiągnięcia równowagi płci i zapewnia zrównoważoną reprezentację grup zainteresowanych stron reprezentujących przemysł, środowisko akademickie i społeczeństwo obywatelskie.
Poprawka 150
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2
2.  Członkowie Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych posiadają wiedzę fachową albo w dziedzinach badań nad cyberbezpieczeństwem, rozwoju przemysłu, zawodów regulowanych albo we wdrażaniu rozwiązań w tych obszarach. Rada Zarządzająca szczegółowo określa wymogi dotyczące takiej wiedzy fachowej.
2.  Członkowie Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych posiadają wiedzę fachową albo w dziedzinach badań nad cyberbezpieczeństwem, rozwoju przemysłu albo oferowaniu, realizowaniu lub wdrażaniu usług świadczonych w ramach zawodów regulowanych lub produktów z tym związanych. Rada Zarządzająca szczegółowo określa wymogi dotyczące takiej wiedzy fachowej.
Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5
5.  Przedstawiciele Komisji oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji mogą brać udział w pracach Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych i zapewniać im wsparcie.
5.  Przedstawiciele Komisji oraz ENISA są zapraszani do udziału w pracach Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych i zapewniają jej wsparcie. W indywidualnych przypadkach Rada może zaprosić dodatkowych przedstawicieli ze środowiska w charakterze obserwatora, doradców lub ekspertów.
Poprawka 152
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1
1.  Posiedzenia Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
1.  Posiedzenia Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych odbywają się co najmniej trzy razy w roku.
Poprawka 153
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2
2.  Rada Konsultacyjna ds. Przemysłowych i Naukowych może doradzać Radzie Zarządzającej w sprawie tworzenia, w razie potrzeby, grup roboczych ds. konkretnych kwestii istotnych dla pracy Centrum Kompetencji koordynowanych całościowo przez co najmniej jednego członka Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych.
2.  Rada Konsultacyjna ds. Przemysłowych i Naukowych przedstawia wskazówki Radzie Zarządzającej w sprawie tworzenia, w razie potrzeby, grup roboczych ds. konkretnych kwestii istotnych dla pracy Centrum Kompetencji, w przypadkach gdy kwestie te wchodzą w zakres zadań i obszarów kompetencji określonych w art. 20 i gdy są konieczne z uwagi na ogólną koordynację przez co najmniej jednego członka Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych.
Poprawka 154
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit 1 – wprowadzenie
Rada Konsultacyjna ds. Przemysłowych i Naukowych doradza Centrum Kompetencji w kwestiach dotyczących prowadzenia jego działalności i wykonuje następujące zadania:
Rada Konsultacyjna ds. Przemysłowych i Naukowych regularnie doradza Centrum Kompetencji w kwestiach dotyczących prowadzenia jego działalności i wykonuje następujące zadania:
Poprawka 155
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit 1 – punkt 1
1)  zapewnia dyrektorowi wykonawczemu i Radzie Zarządzającej doradztwo strategiczne i uwagi dotyczące przygotowywania planu prac i wieloletniego planu strategicznego w terminach ustalonych przez Radę Zarządzającą;
1)  zapewnia dyrektorowi wykonawczemu i Radzie Zarządzającej doradztwo strategiczne i wkład we wdrażanie planów przez Centrum Kompetencji, jego ukierunkowanie i działalność w obszarach przemysłu i nauki, a także w przygotowanie planu prac i wieloletniego planu strategicznego w terminach ustalonych przez Radę Zarządzającą;
Poprawka 156
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
1a)  zapewnia doradztwo na rzecz Rady Zarządzającej w zakresie tworzenia grup roboczych zajmujących się szczególnymi kwestiami związanymi z pracą Centrum Kompetencji;
Poprawka 157
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit 1 – punkt 3
3)  promuje przesyłanie informacji zwrotnych na temat planu prac i wieloletniego planu strategicznego Centrum Kompetencji oraz je gromadzi.
3)  promuje przesyłanie informacji zwrotnych na temat planu prac i wieloletniego planu strategicznego Centrum Kompetencji oraz je gromadzi, a także doradza Radzie Zarządzającej na temat możliwości poprawy strategicznego ukierunkowania i działania Centrum Kompetencji.
Poprawka 158
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera a
a)  1 981 668 000 EUR z programu „Cyfrowa Europa”, w tym do wysokości 23 746 000 EUR na pokrycie kosztów administracyjnych;
a)  1 780 954 875 EUR w cenach z 2018 r. (1 998 696 000 EUR w cenach bieżących) z programu „Cyfrowa Europa”, w tym do wysokości 21 385 465 EUR w cenach z 2018 r. (23 746 000 EUR w cenach bieżących) na pokrycie kosztów administracyjnych;
Poprawka 159
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
ba)  kwotę pochodzącą z Europejskiego Funduszu Obronnego na działania Centrum Kompetencji związane z obronnością, w tym na koszty administracyjne, takie jak koszty, jakie może ponieść Centrum Kompetencji, gdy występuje w charakterze kierownika projektu w przypadku działań prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego.
Poprawka 160
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2
2.  Maksymalny wkład Unii wypłaca się ze środków w budżecie ogólnym Unii przeznaczonych na [program „Cyfrowa Europa”] i na program szczegółowy służący realizacji programu „Horyzont Europa”, ustanowiony decyzją XXX.
2.  Maksymalny wkład Unii wypłaca się ze środków w budżecie ogólnym Unii przeznaczonych na [program „Cyfrowa Europa”], program szczegółowy służący realizacji programu „Horyzont Europa”, ustanowiony decyzją XXX, Europejski Fundusz Obronny oraz na inne programy i projekty wchodzące w zakres Centrum Kompetencji i sieci.
Poprawka 161
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4
4.  Wkład finansowy Unii nie pokrywa zadań, o których mowa w art. 4 ust. 8 lit. b).
4.  Wkład finansowy Unii z programu „Cyfrowa Europa” i programu „Horyzont Europa” nie pokrywa zadań, o których mowa w art. 4 ust. 8 lit. b). Zadania te realizowane są ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Obronnego.
Poprawka 162
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4
4.  Komisja może zakończyć, w proporcjonalnym stopniu ograniczyć lub zawiesić wypłacanie wkładu finansowego Unii na rzecz Centrum Kompetencji, jeżeli uczestniczące państwa członkowskie nie wnoszą swojego wkładu, o którym mowa w ust. 1, wnoszą go jedynie częściowo lub spóźniają się z jego wniesieniem.
4.  Komisja może zakończyć, w proporcjonalnym stopniu ograniczyć lub zawiesić wypłacanie wkładu finansowego Unii na rzecz Centrum Kompetencji, jeżeli uczestniczące państwa członkowskie nie wnoszą swojego wkładu, o którym mowa w ust. 1, lub wnoszą go jedynie częściowo. Zakończenie, ograniczenie lub zawieszenie przez Komisję wypłacania wkładu finansowego Unii jest proporcjonalne pod względem kwoty i czasu do ograniczenia, zakończenia lub zawieszenia wypłacania wkładów państw członkowskich.
Poprawka 163
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – litera a
a)  wkłady finansowe uczestniczących państw członkowskich na pokrycie kosztów administracyjnych;
a)  wkłady finansowe Unii i uczestniczących państw członkowskich na pokrycie kosztów administracyjnych;
Poprawka 164
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – litera b
b)  wkłady finansowe uczestniczących państw członkowskich na pokrycie kosztów operacyjnych;
b)  wkłady finansowe Unii i uczestniczących państw członkowskich na pokrycie kosztów operacyjnych;
Poprawka 165
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 8 a (nowy)
8a.  Centrum Kompetencji współpracuje ściśle z innymi instytucjami, agencjami i organami Unii w celu wykorzystania synergii i w odpowiednich przypadkach zmniejszenia kosztów administracyjnych.
Poprawka 166
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1
1.  W trakcie realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia Centrum Kompetencji stosuje odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony interesów finansowych Unii przeciw nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim innym nielegalnym działaniom, w drodze skutecznych kontroli oraz, w razie wykrycia nieprawidłowości, w drodze odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych, a także, w stosownych przypadkach, skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji administracyjnych.
1.  W trakcie realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia Centrum Kompetencji stosuje odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony interesów finansowych Unii przeciw nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim innym nielegalnym działaniom, w drodze regularnych i skutecznych kontroli oraz, w razie wykrycia nieprawidłowości, w drodze odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych, a także, w stosownych przypadkach, skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji administracyjnych.
Poprawka 167
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 7
7.  Personel Centrum Kompetencji składa się z personelu zatrudnionego na czas określony i personelu kontraktowego.
7.  Centrum Kompetencji dąży do osiągnięcia równowagi płci wśród swojego personelu. W skład personelu wchodzi personel zatrudniony na czas określony i personel kontraktowy.
Poprawka 168
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – litera c a (nowa)
ca)   Art. 22 [Własność wyników], art. 23 [Własność wyników] i art. 30 [Stosowanie zasad dotyczących informacji niejawnych] rozporządzenia (UE) 2019/XXX [Europejski Fundusz Obronny] stosuje się do udziału Centrum Kompetencji we wszystkich działaniach związanych z obronnością, o ile zostało to przewidziane w planie prac, a przyznawanie licencji niewyłącznych ogranicza się do osób trzecich z siedzibą w państwach członkowskich lub uznanych za prowadzących działalność w państwach członkowskich i kontrolowanych przez państwa członkowskie lub obywateli państw członkowskich.
Poprawka 169
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1
1.  Centrum Kompetencji wykonuje swoje działania przy zachowaniu wysokiego stopnia przejrzystości.
1.  Centrum Kompetencji wykonuje swoje działania przy zachowaniu najwyższego stopnia przejrzystości.
Poprawka 170
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 2
2.  Centrum Kompetencji zapewnia, aby społeczeństwo i wszelkie inne zainteresowane strony otrzymywały odpowiednie, obiektywne, wiarygodne i łatwo dostępne informacje, w szczególności dotyczące wyników jej pracy. Centrum Kompetencji podaje również do wiadomości publicznej deklaracje interesów złożone zgodnie z art. 41.
2.  Centrum Kompetencji dopilnowuje, aby opinia publiczna i wszelkie inne zainteresowane strony otrzymywały w terminie wyczerpujące, odpowiednie, obiektywne, wiarygodne i łatwo dostępne informacje, w szczególności dotyczące wyników pracy Centrum Kompetencji, sieci, Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych oraz środowiska. Centrum Kompetencji podaje również do wiadomości publicznej deklaracje interesów złożone zgodnie z art. 42.
Poprawka 171
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3
3.  Ocena, o której mowa w ust. 2, obejmuje ocenę rezultatów osiągniętych przez Centrum Kompetencji z uwzględnieniem jego celów, mandatu i zadań. Jeżeli Komisja uzna, że kontynuacja prac Centrum Kompetencji jest uzasadniona pod względem jego założonych celów, mandatu i zadań, może zaproponować przedłużenie mandatu Centrum Kompetencji określonego w art. 46.
3.  Ocena, o której mowa w ust. 2, obejmuje ocenę rezultatów osiągniętych przez Centrum Kompetencji z uwzględnieniem jego celów, mandatu i zadań, skuteczności i wydajności. Jeżeli Komisja uzna, że kontynuacja prac Centrum Kompetencji jest uzasadniona pod względem jego założonych celów, mandatu i zadań, może zaproponować przedłużenie mandatu Centrum Kompetencji określonego w art. 46.
Poprawka 172
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 a (nowy)
Artykuł 38a
Osobowość prawna Centrum Kompetencji
1.  Centrum Kompetencji posiada osobowość prawną.
2.  We wszystkich państwach członkowskich Centrum Kompetencji ma zdolność prawną o najszerszym zakresie przyznawanym osobom prawnym zgodnie z ustawodawstwem danego państwa członkowskiego. Może ono zwłaszcza nabywać i zbywać nieruchomości i ruchomości oraz być stroną w postępowaniach sądowych.
Poprawka 173
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – akapit 1
Rada Zarządzająca Centrum Kompetencji przyjmuje zasady, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi w odniesieniu do członków, organów i personelu Centrum Kompetencji. Zasady te zawierają przepisy służące unikaniu konfliktów interesów przez przedstawicieli członków pełniących obowiązki w Radzie Zarządzającej oraz w Radzie Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych zgodnie z rozporządzeniem XXX [nowe rozporządzenie finansowe].
Rada Zarządzająca Centrum Kompetencji przyjmuje zasady, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów oraz ich identyfikacja i eliminowanie w odniesieniu do członków, organów i personelu, w tym dyrektora wykonawczego, Rady Zarządzającej, a także Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych oraz środowiska.
Poprawka 174
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – akapit 1 a (nowy)
Państwa członkowskie zapewniają zapobieganie konfliktom interesów oraz ich identyfikację i eliminowanie w odniesieniu do krajowych ośrodków koordynacji.
Poprawka 175
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – akapit 1 b (nowy)
Zasady, o których mowa w akapicie pierwszym, są zgodne z rozporządzeniem (UE, Euratom) 2018/1046.
Poprawka 176
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – nagłówek
Wsparcie ze strony przyjmującego państwa członkowskiego
Siedziba i wsparcie ze strony przyjmującego państwa członkowskiego
Poprawka 177
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – akapit -1 (nowy)
Siedzibę Centrum Kompetencji określa się w drodze procedury podlegającej demokratycznej kontroli, na podstawie przejrzystych kryteriów i zgodnie z prawem Unii.
Poprawka 178
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – akapit -1 a (nowy)
Przyjmujące państwo członkowskie zapewnia możliwie najlepsze warunki dla zagwarantowania właściwego funkcjonowania Centrum Kompetencji, w tym jedną lokalizację, a także dodatkowe warunki takie jak dostępność odpowiedniej infrastruktury szkolnej dla dzieci członków personelu, odpowiedni dostęp do rynku pracy, zabezpieczenie społeczne i opiekę zdrowotną zarówno dla dzieci, jak i dla partnerów.
Poprawka 179
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – akapit 1
Centrum Kompetencji i państwo członkowskie [Belgia], w którym znajduje się jego siedziba, mogą dokonać ustaleń administracyjnych w sprawie przywilejów i immunitetów oraz innego wsparcia udzielanego Centrum Kompetencji przez to państwo członkowskie.
Centrum Kompetencji i przyjmujące państwo członkowskie, w którym znajduje się jego siedziba, dokonują ustaleń administracyjnych w sprawie przywilejów i immunitetów oraz innego wsparcia udzielanego Centrum Kompetencji przez to państwo członkowskie.
Poprawka 180
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 a (nowy)
Artykuł 45a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 5a i art. 8 ust. 4b, powierza się Komisji na czas nieokreślony od … [data wejścia w życie rozporządzenia].
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6 ust. 5a i art. 8 ust. 4b, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 5a i art. 8 ust. 4b wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0084/2019).

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności