Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0328(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0084/2019

Ingivna texter :

A8-0084/2019

Debatter :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 19.1
CRE 13/03/2019 - 19.1
Röstförklaringar
PV 17/04/2019 - 16.12

Antagna texter :

P8_TA(2019)0189
P8_TA(2019)0419

Antagna texter
PDF 281kWORD 91k
Onsdagen den 13 mars 2019 - Strasbourg
Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum ***I
P8_TA(2019)0189A8-0084/2019

Europaparlamentets ändringar antagna den 13 mars 2019 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  I takt med att vår vardag och våra ekonomier blir alltmer beroende av digital teknik löper medborgarna också större risk att utsättas för allvarliga cyberincidenter. Vår framtida säkerhet förutsätter bland annat att vi stärker teknikens och näringslivets förmåga att skydda unionen mot cyberhot, eftersom både civil infrastruktur och militär kapacitet är beroende av säkra digitala system.
(1)  Då mer än 80 % av unionens befolkning har internetuppkoppling och vår vardag och våra ekonomier blir alltmer beroende av digital teknik löper medborgarna också större risk att utsättas för allvarliga cyberincidenter. Vår framtida säkerhet förutsätter bland annat att vi bidrar till övergripande resiliens, stärker teknikens och näringslivets förmåga att skydda unionen mot ständigt föränderliga cyberhot, eftersom både infrastruktur och säkerhetskapacitet är beroende av säkra digitala system. Sådan säkerhet kan uppnås genom att man ökar medvetenheten om cybersäkerhetshot genom att utveckla kompetens, kapacitet och förmåga i hela unionen, med noggrann hänsyn till samspelet mellan maskinvaru- och programvaruinfrastruktur, nätverk, produkter och processer samt samhälleliga och etiska konsekvenser och farhågor.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)
(1a)   It-brottslighet är ett snabbt växande hot mot unionen, dess medborgare och dess ekonomi. Under 2017 var 80 % av de europeiska företagen med om minst en cyberincident. WannaCry-angreppet i maj 2017 påverkade över 150 länder och 230 000 it-system och fick avsevärda konsekvenser för kritiska infrastrukturer såsom sjukhus. Detta understryker vikten av högsta cybersäkerhetsstandarder och helhetslösningar för cybersäkerhet som inbegriper personer, produkter, processer och teknik i unionen, ett unionsledarskap på området och digitalt oberoende.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  Vid det digitala toppmötet i Tallinn i september 2017 uppmanade stats- och regeringscheferna unionen att bli ”ledande när det gäller cybersäkerhet senast 2025 för att försäkra oss om att våra medborgare, konsumenter och företag kan ha förtroende för och åtnjuta skydd på internet och för att möjliggöra ett fritt internet som styrs av lagen”.
(4)  Vid det digitala toppmötet i Tallinn i september 2017 uppmanade stats- och regeringscheferna unionen att bli ledande när det gäller cybersäkerhet senast 2025 för att försäkra oss om att våra medborgare, konsumenter och företag kan ha förtroende för och åtnjuta skydd på internet och för att möjliggöra ett fritt och säkrare internet som styrs av lagen. De utfäste sig också att ”i högre grad använda lösningar med öppen källkod och/eller öppna standarder när det gäller (åter)uppbyggnad av IKT-system och IKT-lösningar (bland annat för att undvika beroende av en enda säljare), inklusive de som utvecklas och/eller främjas av EU-program för interoperabilitet och standardisering, t.ex. ISA2”.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)
(4a)  Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning (nedan kallat kompetenscentrumet) bör bidra till att öka resiliensen och tillförlitligheten för infrastrukturen i nätverk och informationssystem, bland annat internet och annan infrastruktur som är avgörande för att samhället ska fungera, exempelvis transport-, hälso- och sjukvårds- samt banksystem.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)
(4b)  Kompetenscentrumet och dess åtgärder bör beakta genomförandet av förordning (EU) 2019/XXX [omarbetning av förordning (EG) nr 428/2009 enligt förslaget i COM(2016)0616].1a
__________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/... av den ... om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (EUT L ..., ..., s. ...).
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  Allvarliga störningar i nätverks- och informationssystem kan både drabba enskilda medlemsstater och unionen som helhet. Det är därför helt nödvändigt för en väl fungerande inre marknad att nätverks- och informationssystem är säkra. Unionen är för närvarande beroende av icke-europeiska leverantörer av cybersäkerhetslösningar. Det ligger emellertid i unionens strategiska intresse att bibehålla och vidareutveckla nödvändig teknisk kapacitet inom cybersäkerhet för att trygga sin digitala inre marknad och framför allt skydda kritiska nätverk och informationssystem samt tillhandahålla grundläggande cybersäkerhetstjänster.
(5)  Allvarliga störningar i nätverks- och informationssystem kan både drabba enskilda medlemsstater och unionen som helhet. Det är därför helt nödvändigt för både samhället och näringslivet att nätverks- och informationssystem håller högsta säkerhet i hela unionen. Unionen är för närvarande beroende av icke-europeiska leverantörer av cybersäkerhetslösningar. Det ligger emellertid i unionens strategiska intresse att bibehålla och vidareutveckla nödvändig teknisk kapacitet och förmåga inom cybersäkerhet för att trygga dataskydd och kritiska nätverk och informationssystem för de europeiska medborgarna och företagen, bland annat kritisk infrastruktur för samhällets funktion, exempelvis transport-, hälso- och sjukvårds- samt banksystem, och den digitala inre marknaden, samt tillhandahålla grundläggande cybersäkerhetstjänster.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 6
(6)  Det finns omfattande sakkunskap och erfarenhet inom unionen när det gäller cybersäkerhetsforskning, cybersäkerhetsteknik och industriell utveckling av cybersäkerhetslösningar, men insatserna inom forskarsamhället och näringslivet är fragmenterade, saknar inriktning och ett gemensamt mål, vilket hämmar konkurrenskraften på detta område. Insatser och sakkunskap måste slås ihop, sammanföras i nätverk och användas på ett effektivt sätt för att förstärka och komplettera befintlig kapacitet inom forskning, teknik och näringsliv på EU-nivå och nationellt.
(6)  Det finns omfattande sakkunskap och erfarenhet inom unionen när det gäller cybersäkerhetsforskning, cybersäkerhetsteknik och industriell utveckling av cybersäkerhetslösningar, men insatserna inom forskarsamhället och näringslivet är fragmenterade, saknar inriktning och ett gemensamt mål, vilket hämmar konkurrenskraften och ett effektivt skydd av kritiska data, nätverk och system på detta område. Insatser och sakkunskap måste slås ihop, sammanföras i nätverk och användas på ett effektivt sätt för att förstärka och komplettera befintlig kapacitet inom forskning, teknik, färdighetskompetens och näringsliv på EU-nivå och nationellt. Sektorn för informations- och kommunikationsteknik står inför betydande utmaningar, såsom att uppfylla sin efterfrågan på kvalificerad arbetskraft, och den kan dra nytta av att representera mångfalden i samhället som helhet och av att uppnå en jämn könsfördelning, etnisk mångfald och icke-diskriminering av personer med funktionsnedsättning, samt av att underlätta tillgången till kunskap och utbildning för framtida cybersäkerhetsexperter, inbegripet deras utbildning i icke-formella sammanhang, till exempel i projekt för fri och öppen källkod, medborgarutvecklade teknikprojekt, uppstartsföretag och mikroföretag.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)
(6a)   Små och medelstora företag är viktiga aktörer i den unionens cybersäkerhetssektor som kan tillhandahålla spjutspetslösningar tack vare sin flexibilitet. Samtidigt är små och medelstora företag som inte är specialiserade inom cybersäkerhet emellertid benägna att vara mer utsatta för cyberincidenter på grund av höga investerings- och kunskapskrav för att införa effektiva cybersäkerhetslösningar. Det är därför nödvändigt att kompetenscentrumet och nätverket för cybersäkerhet (nedan kallat nätverket) tillhandahåller särskilt stöd till små och medelstora företag genom att underlätta deras tillgång till kunskap och utbildning, för att göra det möjligt för dem att skydda sig själva tillräckligt och för de företag som är aktiva inom cybersäkerhet att bidra till unionsledarskapet på området.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 6b (nytt)
(6b)  Expertis finns även utanför industriella och forskningsrelaterade sammanhang. Icke-kommersiella och förkommersiella medborgarutvecklade teknikprojekt (s.k. civic tech-projekt) använder öppna standarder, öppna data och fri och öppen källkod i samhällets och allmänhetens intresse. De bidrar till resiliens, medvetenhet och utveckling av kompetens i frågor som rör cybersäkerhet och spelar en viktig roll i att bygga upp kapacitet för näringsliv och forskning.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 6c (nytt)
(6c)  När termen berörda parter används inom ramen för denna förordning, hänvisar den bland annat till näringslivet, offentliga organ och andra aktörer som arbetar med operativa och tekniska frågor på området cybersäkerhet, liksom det civila samhället, bland annat fackföreningar, konsumentorganisationer, gemenskapen för fri och öppen källkod samt den akademiska världen och forskarsamhället.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)  Kompetenscentrumet bör vara unionens huvudorgan för sammanslagning av investeringar i cybersäkerhetsforskning, cybersäkerhetsteknik och industriell utveckling av cybersäkerhetslösningar och genomförande av relevanta projekt och initiativ tillsammans med kompetensnätverket för cybersäkerhet. Det bör ge finansiellt stöd till cybersäkerhet från programmen Horisont Europa och Ett digitalt Europa och i lämpliga fall vara öppet för Europeiska regionala utvecklingsfonden och andra program. Detta bör skapa synergieffekter och samordna det ekonomiska stödet till forskning, innovation, teknik och industriell utveckling inom cybersäkerhet och därmed undvika överlappningar.
(8)  Kompetenscentrumet bör vara unionens huvudorgan för sammanslagning av investeringar i cybersäkerhetsforskning, cybersäkerhetsteknik och industriell utveckling av cybersäkerhetslösningar och genomförande av relevanta projekt och initiativ tillsammans med nätverket. Det bör ge finansiellt stöd till cybersäkerhet från programmen Horisont Europa och Ett digitalt Europa, samt från Europeiska försvarsfonden för åtgärder och administrativa kostnader i samband med försvar, och i lämpliga fall vara öppet för Europeiska regionala utvecklingsfonden och andra program. Detta bör skapa synergieffekter och samordna det ekonomiska stödet till EU-initiativ på områdena forskning och utveckling, innovation, teknik och industriell utveckling inom cybersäkerhet och därmed undvika överlappningar.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)
(8a)  Principen om inbyggd säkerhet, som fastställs i kommissionens gemensamma meddelande av den 13 september 2017 ”Resiliens, avskräckning och försvar: stärkt cybersäkerhet i EU”, omfattar avancerade metoder för att öka säkerheten i alla faser av en produkts eller tjänsts livscykel, med början i metoder för säker utformning och utveckling, genom att angreppsytan minskas och det införs lämpliga säkerhetstester och säkerhetsgranskningar. Vid drift och underhåll måste tillverkare eller leverantörer utan dröjsmål ge tillgång till uppdateringar som åtgärdar nya sårbarheter eller hot under den beräknade livslängden för en produkt och därefter. Detta kan också uppnås genom att man gör det möjligt för tredje part att ta fram och tillhandahålla sådana uppdateringar. Tillhandahållande av uppdateringar är särskilt nödvändigt när det gäller allmänt använda infrastrukturer, produkter och processer.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 8b (nytt)
(8b)   Mot bakgrund av utmaningarna inom cybersäkerheten och de investeringar som gjorts i cybersäkerhetskapacitet och cybersäkerhetsförmåga i andra delar av världen, bör unionen och dess medlemsstater utöka sitt ekonomiska stöd till forskning, utveckling och tillämpning på detta område. För att åstadkomma stordriftsfördelar och uppnå skydd på jämförbar nivå i hela unionen, bör medlemsstaterna förlägga sina insatser inom en europeisk ram genom att investera via kompetenscentrumets mekanism när det är relevant.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 8c (nytt)
(8c)  För att främja EU:s konkurrenskraft och högsta möjliga cybersäkerhetsstandarder internationellt bör kompetenscentrumet och kompetensgemenskapen för cybersäkerhet eftersträva utbyte i fråga om produkter, processer, standarder och tekniska standarder för cybersäkerhet med det internationella samfundet. Tekniska standarder omfattar inrättande av referenstillämpningar som publiceras med fria och öppna standardlicenser. Att i synnerhet referenstillämpningar är säkert utformade är avgörande för att allmänt använd infrastruktur för nätverks- och informationssystem, såsom internet och kritiska infrastrukturer, ska kunna vara allmänt tillförlitliga och resilienta.
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 9
(9)  Med tanke på att målen med detta initiativ bäst uppnås om alla eller så många medlemsstater som möjligt deltar, och som ett incitament för medlemsstaterna att delta bör bara medlemsstater som bidrar till finansieringen av kompetenscentrumets administrativa och operativa kostnader ha rösträtt.
(9)  Med tanke på att målen med detta initiativ bäst uppnås om alla eller så många medlemsstater som möjligt bidrar, och som ett incitament för medlemsstaterna att delta bör bara medlemsstater som bidrar till finansieringen av kompetenscentrumets administrativa och operativa kostnader ha rösträtt.
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 12
(12)  Nationella samordningscentrum bör utses av medlemsstaterna. Förutom nödvändig administrativ kapacitet bör samordningscentrumen själva besitta eller ha direkt tillgång till teknisk sakkunskap inom cybersäkerhet, framför allt när det gäller kryptografi, IKT-säkerhetstjänster, intrångsdetektering, systemsäkerhet, nätverkssäkerhet, programvaru- och applikationssäkerhet samt säkerhets- och integritetsaspekter för enskilda och samhället. De bör även ha kapacitet att effektivt samverka och samordna med näringsliv, offentlig sektor, inklusive de myndigheter som utses i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/114823, och forskarsamhället.
(12)  Nationella samordningscentrum bör utses av medlemsstaterna. Förutom nödvändig administrativ kapacitet bör samordningscentrumen själva besitta eller ha direkt tillgång till teknisk sakkunskap inom cybersäkerhet, framför allt när det gäller kryptografi, IKT-säkerhetstjänster, intrångsdetektering, systemsäkerhet, nätverkssäkerhet, programvaru- och applikationssäkerhet samt säkerhets- och integritetsaspekter för enskilda, etik, samhället och miljön. De bör även ha kapacitet att effektivt samverka och samordna med näringsliv, offentlig sektor, inklusive de myndigheter som utses i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/114823, och forskarsamhället för att upprätta en kontinuerlig offentlig-privat dialog om cybersäkerhet. Dessutom bör allmänheten informeras om cybersäkerhet genom lämpliga kommunikationsmetoder.
__________________
__________________
23 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EUT L 194, 19.7.2016, s. 1).
23 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EUT L 194, 19.7.2016, s. 1).
Ändring 17
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  Ny teknik som artificiell intelligens, sakernas internet, högpresterande datorsystem, kvantdatorer, blockkedjor och säkra digitala identiteter leder till nya utmaningar när det gäller cybersäkerhet men erbjuder samtidigt lösningar. För att bedöma och validera befintliga och framtida IKT-systems resiliens krävs tester av säkerhetslösningar mot attacker mot högpresterande datorsystem och kvantmaskiner. Kompetenscentrumet, nätverket och kompetensgemenskapen för cybersäkerhet bör driva på och sprida de senaste cybersäkerhetslösningarna. Kompetenscentrumet och nätverket bör samtidigt stå till tjänst för produktutvecklare och aktörer inom kritiska sektorer som transport, energi, hälsa, finans, offentlig förvaltning, telekommunikation, tillverkningsindustri, försvar och rymden och hjälpa dem att hantera sina utmaningar inom cybersäkerhet.
(14)  Ny teknik som artificiell intelligens, sakernas internet, högpresterande datorsystem, kvantdatorer och säkra digitala identiteter leder till nya utmaningar när det gäller cybersäkerhet men erbjuder samtidigt produkter och processer. För att bedöma och validera befintliga och framtida IKT-systems resiliens krävs tester av säkerhetsrelaterade produkter och processer mot attacker mot högpresterande datorsystem och kvantmaskiner. Kompetenscentrumet, nätverket, de europeiska digitala innovationsknutpunkterna och kompetensgemenskapen för cybersäkerhet bör driva på och sprida de senaste cybersäkerhetsprodukterna och cybersäkerhetsprocesserna, bland annat dubbla användningsområden, framför allt de som hjälper organisationer att kontinuerligt bygga upp kapacitet, resiliens och lämpliga styrelseformer. Kompetenscentrumet och nätverket bör stimulera hela innovationscykeln och bidra till att överbrygga den finansieringssvacka som kallas dödsskuggans dal för innovationer inom cybersäkerhetsteknik och tillhörande tjänster. Samtidigt bör kompetenscentrumet, nätverket och kompetensgemenskapen stå till tjänst för produktutvecklare och aktörer inom kritiska sektorer som transport, energi, hälsa, finans, offentlig förvaltning, telekommunikation, tillverkningsindustri, försvar och rymden och hjälpa dem att hantera sina utmaningar inom cybersäkerhet och forska om de olika motiven bakom attacker mot integriteten hos nätverk och informationssystem, såsom brottslighet, företagsspionage, förtal och desinformation.
Ändring 18
Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)
(14a)   På grund av den snabbt föränderliga karaktären hos cyberhot och cybersäkerhet måste unionen snabbt och fortlöpande kunna anpassa sig till ny utveckling på området. Kompetenscentrumet, nätverket och kompetensgemenskapen för cybersäkerhet bör därför vara tillräckligt flexibla för att garantera den reaktionsförmåga som krävs. De bör främja lösningar som hjälper aktörer att kontinuerligt bygga upp kapacitet för att stärka sin egen och unionens resiliens.
Ändring 19
Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)
(14b)   Kompetenscentrumet bör ha målet att utveckla ett unionsledarskap och europeisk expertis inom cybersäkerhet, och därmed garantera högsta säkerhetsstandarder i unionen, säkerställa skydd av data, informationssystem, nätverk och kritisk infrastruktur i unionen, skapa nya högkvalitativa arbetstillfällen på området, förhindra kompetensflykt av europeiska cybersäkerhetsexperter till tredjeländer och skapa europeiskt mervärde för befintliga nationella cybersäkerhetsåtgärder.
Ändring 20
Förslag till förordning
Skäl 15
(15)  Kompetenscentrumet bör ha flera viktiga funktioner. För det första bör det främja och bidra till att samordna arbetet inom det europeiska kompetensnätverket för cybersäkerhet och stödja kompetensgemenskapen för cybersäkerhet. Centrumet bör driva agendan i cybersäkerhetsfrågor och göra det lättare att få tillgång till den sakkunskap som samlas i nätverket och kompetensgemenskapen för cybersäkerhet. För det andra bör kompetenscentrumet genomföra relevanta delar av programmen Ett digitalt Europa och Horisont Europa genom att bevilja bidrag, normalt efter en förslagsinfordran. För det tredje bör kompetenscentrumet främja gemensamma investeringar av unionen, medlemsstaterna och/eller näringslivet.
(15)  Kompetenscentrumet bör ha flera viktiga funktioner. För det första bör det främja och bidra till att samordna arbetet inom nätverket för cybersäkerhet och stödja kompetensgemenskapen för cybersäkerhet. Centrumet bör driva agendan i cybersäkerhetsfrågor och sammanföra, utbyta och göra det lättare att få tillgång till den sakkunskap som samlas i nätverket och kompetensgemenskapen för cybersäkerhet och till infrastruktur för cybersäkerhet. För det andra bör kompetenscentrumet genomföra relevanta delar av programmen Ett digitalt Europa och Horisont Europa genom att bevilja bidrag, normalt efter en förslagsinfordran. För det tredje bör kompetenscentrumet främja gemensamma investeringar från unionen, medlemsstaterna och/eller näringslivet samt gemensamma utbildningsmöjligheter och informationsprogram i enlighet med programmet för ett digitalt Europa för medborgare och företag, i syfte att överbrygga kompetensklyftan. Centrumet bör fästa särskild uppmärksamhet vid att aktivera små och medelstora företag på området cybersäkerhet.
Ändring 21
Förslag till förordning
Skäl 16
(16)  Kompetenscentrumet bör stimulera och stödja samarbete och samordning av insatserna inom kompetensgemenskapen för cybersäkerhet, som ska vara en stor och öppen grupp bestående av många olika aktörer som arbetar med cybersäkerhetsteknik. Kompetensgemenskapen bör i synnerhet omfatta forskningsorganisationer, företag på utbudssidan, företag på efterfrågesidan och offentlig sektor. Kompetensgemenskapen för cybersäkerhet bör lämna synpunkter på kompetenscentrumets insatser och arbetsprogram och även få ta del av kompetenscentrumets och nätverkets gemenskapsbyggande verksamhet, men i övrigt inte ha någon förmånsställning i förslags- eller anbudsinfordringar.
(16)  Kompetenscentrumet bör stimulera och stödja långsiktigt strategiskt samarbete och samordning av insatserna inom kompetensgemenskapen för cybersäkerhet, som ska vara en stor och öppen, tvärvetenskaplig grupp bestående av många olika europeiska aktörer som arbetar med cybersäkerhetsteknik. Kompetensgemenskapen bör i synnerhet omfatta forskningsorganisationer, inbegripet organisationer som arbetar med etiska frågor kring cybersäkerhet, företag på utbudssidan, företag på efterfrågesidan, däribland små och medelstora företag, och den offentliga sektorn. Kompetensgemenskapen för cybersäkerhet bör lämna synpunkter på kompetenscentrumets insatser och arbetsprogram och även få ta del av kompetenscentrumets och nätverkets gemenskapsbyggande verksamhet, men i övrigt inte ha någon förmånsställning i förslags- eller anbudsinfordringar.
Ändring 22
Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)
(16a)   Kompetenscentrumet bör tillhandahålla lämpligt stöd till Enisa i dess uppdrag enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 (”NIS-direktivet”) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/XXX1a (”cybersäkerhetsakten”). Enisa bör därför ge kompetenscentrumet relevant information om sitt arbete med att fastställa finansieringsprioriteringar.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/ ... om Enisa (Europeiska unionens byrå för it-säkerhet) och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013 (cybersäkerhetsakten) (EUT L ...) (2017/0225(COD)).
Ändring 23
Förslag till förordning
Skäl 17
(17)  För att svara mot företagens behov på både utbuds- och efterfrågesidan bör kompetenscentrumets uppdrag att erbjuda näringslivet kunskap och tekniskt stöd inom cybersäkerhet gälla både IKT-produkter och IKT-tjänster samt alla andra industriella och tekniska produkter och lösningar i vilka cybersäkerhet är en integrerad del.
(17)  För att svara mot företagens behov i den offentliga sektorn och på både utbuds- och efterfrågesidan bör kompetenscentrumets uppdrag att erbjuda den offentliga sektorn och näringslivet kunskap och tekniskt stöd inom cybersäkerhet gälla både IKT-produkter, IKT-processer och IKT-tjänster samt alla andra industriella och tekniska produkter och processer i vilka cybersäkerhet är en integrerad del. Kompetenscentrumet bör framför allt underlätta införande av dynamiska lösningar på företagsnivå som är inriktade på att bygga upp färdigheter inom hela organisationer, inbegripet personresurser, processer och teknik, för att effektivt skydda organisationerna mot ständigt föränderliga cyberhot.
Ändring 24
Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)
(17a)  Kompetenscentrumet bör bidra till att avancerade cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetslösningar införs på bred bas, särskilt om de är internationellt erkända.
Ändring 25
Förslag till förordning
Skäl 18
(18)  Även om kompetenscentrumet och nätverket bör eftersträva synergieffekter mellan cybersäkerhet på det civila och det försvarsrelaterade området ska projekt som finansieras genom Horisont Europa-programmet genomföras i enlighet med förordning XXX [Horisont Europa-förordningen], i vilken det fastställs att forsknings- och innovationsverksamhet som utförs inom ramen för Horisont Europa ska fokusera på civila tillämpningar.
(18)  Även om kompetenscentrumet och nätverket bör eftersträva synergieffekter och samordning mellan cybersäkerhet på det civila och det försvarsrelaterade området ska projekt som finansieras genom Horisont Europa-programmet genomföras i enlighet med förordning XXX [Horisont Europa-förordningen], i vilken det fastställs att forsknings- och innovationsverksamhet som utförs inom ramen för Horisont Europa ska fokusera på civila tillämpningar.
Ändring 26
Förslag till förordning
Skäl 19
(19)  För att säkerställa ett strukturerat och hållbart samarbete bör förhållandet mellan kompetenscentrumet och de nationella samordningscentrumen regleras genom ett avtal.
(19)  För att säkerställa ett strukturerat och hållbart samarbete bör förhållandet mellan kompetenscentrumet och de nationella samordningscentrumen regleras genom ett avtal som bör harmoniseras på EU-nivå.
Ändring 27
Förslag till förordning
Skäl 20
(20)  Lämpliga bestämmelser bör införas som garanterar kompetenscentrumets ansvar och transparens.
(20)  Lämpliga bestämmelser bör införas som garanterar kompetenscentrumets och de finansierade företagens ansvar och transparens.
Ändring 28
Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)
(20a)   Genomförandet av projekt för införande av, framför allt infrastrukturer och färdigheter på EU-nivå eller inom ramen för gemensam upphandling, kan delas upp i olika genomförandefaser, exempelvis separata upphandlingar för utformning av maskin- och programvara, deras produktion samt deras drift och underhåll, medan de enskilda företagen endast kan delta i en av faserna, och mottagarna inom en eller flera av dessa faser måste uppfylla vissa villkor om europeiskt ägarskap eller styre.
Ändring 29
Förslag till förordning
Skäl 20b (nytt)
(20b)  Eftersom Enisa är avsedd att vara unionens byrå för cybersäkerhet bör kompetenscentrumet sträva efter så omfattande synergieffekter med Enisa som möjligt, och styrelsen bör samråda med Enisa mot bakgrund av dess konkreta erfarenheter i alla frågor som rör cybersäkerhet, i synnerhet när det gäller forskningsrelaterade projekt.
Ändring 30
Förslag till förordning
Skäl 20c (nytt)
(20c)  I samband med utnämningen av företrädaren till styrelsen bör Europaparlamentet ta med uppgifter om mandatet, inbegripet skyldigheten att regelbundet rapportera till Europaparlamentet eller de ansvariga utskotten.
Ändring 31
Förslag till förordning
Skäl 21
(21)  Med tanke på deras respektive sakkunskap inom cybersäkerhet bör kommissionens gemensamma forskningscentrum och Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) spela en aktiv roll i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet och i den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden.
(21)  Med tanke på deras respektive sakkunskap inom cybersäkerhet och för att säkerställa så omfattande synergieffekter som möjligt bör kommissionens gemensamma forskningscentrum och Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) spela en aktiv roll i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet och i den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden. Enisa bör fortsätta att uppfylla sina strategiska mål, framför allt när det gäller cybersäkerhetscertifiering enligt definitionen i förordning (EU) 2019/XXX [cybersäkerhetsakten]1a, medan kompetenscentrumet bör fungera som ett operativt organ för cybersäkerhet.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/ ... om Enisa (Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet) och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013 (cybersäkerhetsakten) (EUT L ...) (2017/0225(COD)).
Ändring 32
Förslag till förordning
Skäl 24
(24)  Kompetenscentrumets styrelse, bestående av företrädare för medlemsstaterna och kommissionen, bör fastställa den allmänna inriktningen för kompetenscentrumets verksamhet och säkerställa att det fullgör sitt uppdrag i enlighet med denna förordning. Styrelsen bör få nödvändiga befogenheter att fastställa budgeten och kontrollera dess genomförande, anta lämpliga finansiella regler, fastställa klara och tydliga förfaranden för kompetenscentrumets beslutsfattande, anta kompetenscentrumets arbetsprogram och fleråriga strategiska plan som återspeglar prioriteringarna vid fullgörandet av kompetenscentrumets mål och uppgifter, anta sin egen arbetsordning, utse en verkställande direktör och besluta om förlängning respektive avslutande av dennes förordnande.
(24)  Kompetenscentrumets styrelse, bestående av företrädare för medlemsstaterna och kommissionen, bör fastställa den allmänna inriktningen för kompetenscentrumets verksamhet och säkerställa att det fullgör sitt uppdrag i enlighet med denna förordning. Styrelsen bör få nödvändiga befogenheter att fastställa budgeten och kontrollera dess genomförande, anta lämpliga finansiella regler, fastställa klara och tydliga förfaranden för kompetenscentrumets beslutsfattande, anta kompetenscentrumets arbetsprogram och fleråriga strategiska plan som återspeglar prioriteringarna vid fullgörandet av kompetenscentrumets mål och uppgifter, anta sin egen arbetsordning, utse en verkställande direktör och besluta om förlängning respektive avslutande av dennes förordnande. För att dra nytta av synergieffekter bör Enisa vara ständig observatör i styrelsen och bidra till kompetenscentrumets arbete, bland annat genom att rådfrågas om den fleråriga strategiska planen och arbetsprogrammet samt om förteckningen över verksamhet som valts ut för finansiering.
Ändring 33
Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)
(24a)  Styrelsen bör sträva efter att sprida information om kompetenscentrumet internationellt för att öka dess attraktionskraft och göra det till ett spjutspetsorgan i världsklass inom cybersäkerhet.
Ändring 34
Förslag till förordning
Skäl 25
(25)  För att kompetenscentrumet ska fungera väl och effektivt bör kommissionen och medlemsstaterna säkerställa att personer som utses till styrelseledamöter har lämplig yrkesmässig sakkunskap och erfarenhet inom verksamhetsområdena. För att skapa kontinuitet i styrelsens arbete bör medlemsstaterna och kommissionen även eftersträva att begränsa omsättningen av deras respektive företrädare.
(25)  För att kompetenscentrumet ska fungera väl och effektivt bör kommissionen och medlemsstaterna säkerställa att personer som utses till styrelseledamöter har lämplig yrkesmässig sakkunskap och erfarenhet inom verksamhetsområdena. För att skapa kontinuitet i styrelsens arbete bör medlemsstaterna och kommissionen även eftersträva att begränsa omsättningen av deras respektive företrädare och att uppnå en jämn könsfördelning.
Ändring 35
Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)
(25a)   Kommissionens röst i styrelsebeslut bör ha den vikt som motsvarar bidraget från unionens budget till kompetenscentrumet, i linje med kommissionens ansvar att säkerställa att unionens budget förvaltas korrekt i enlighet med unionens intressen, så som fastställs i fördragen.
Ändring 36
Förslag till förordning
Skäl 26
(26)  För att kompetenscentrumet ska fungera väl krävs att den verkställande direktören utses på grundval av sina meriter, sin dokumenterade kompetens inom förvaltning och ledarskap samt sina kvalifikationer och erfarenheter inom cybersäkerhet, och den verkställande direktören bör vara helt oberoende i fullgörandet av sitt uppdrag.
(26)  För att kompetenscentrumet ska fungera väl krävs att den verkställande direktören utses genom ett öppet förfarande på grundval av sina meriter, sin dokumenterade kompetens inom förvaltning och ledarskap samt sina kvalifikationer och erfarenheter inom cybersäkerhet, och den verkställande direktören bör vara helt oberoende i fullgörandet av sitt uppdrag.
Ändring 37
Förslag till förordning
Skäl 27
(27)  Kompetenscentrumet bör ha en näringslivs- och vetenskapsnämnd som rådgivande organ för att säkerställa regelbunden dialog med den privata sektorn, konsumentorganisationer och andra berörda intressenter. Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden bör inrikta sig på frågor som är relevanta för intressenter och göra kompetenscentrumets styrelse uppmärksam på dem. Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämndens sammansättning och de uppgifter som den tilldelas, t.ex. att rådfrågas om arbetsprogrammet, bör säkerställa att intressenter ges en tillräcklig representation i kompetenscentrumets verksamhet.
(27)  Kompetenscentrumet bör ha en näringslivs- och vetenskapsnämnd som rådgivande organ för att säkerställa regelbunden och tillräckligt öppen dialog med den privata sektorn, konsumentorganisationer och andra berörda intressenter. Det bör också ge den verkställande direktören och styrelsen oberoende rådgivning om införande och upphandling. Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden bör inrikta sig på frågor som är relevanta för intressenter och göra kompetenscentrumets styrelse uppmärksam på dem. Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämndens sammansättning och de uppgifter som den tilldelas, t.ex. att rådfrågas om arbetsprogrammet, bör säkerställa att intressenter ges en tillräcklig representation i kompetenscentrumets verksamhet. Varje kategori av intressenter i näringslivet bör få ett minimiantal platser, varvid särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att små och medelstora företag är företrädda.
Ändring 38
Förslag till förordning
Skäl 28
(28)  Kompetenscentrumet bör genom sin rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnd få ta del av den särskilda sakkunskap och den breda och relevanta representation av intressenter som etableras genom det offentlig-privata partnerskapet om cybersäkerhet under Horisont 2020-programmets löptid.
(28)  Kompetenscentrumet och dess verksamhet bör genom sin rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnd få ta del av den särskilda sakkunskap och den breda och relevanta representation av intressenter som etableras genom det offentlig-privata partnerskapet om cybersäkerhet under löptiden för Horisont 2020-programmet och de pilotprojekt inom ramen för Horisont 2020 som avser kompetensnätverket för cybersäkerhet. Kompetenscentrumet och den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden bör i förekommande fall beakta upprepningar av befintliga strukturer, exempelvis arbetsgrupper.
Ändring 39
Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)
(28a)  Kompetenscentrumet och dess organ bör utnyttja erfarenheter och bidrag från tidigare och pågående initiativ, såsom det avtalsbaserade offentlig-privata partnerskapet om cybersäkerhet, Europeiska cybersäkerhetsorganisationen (Ecso), och pilotprojektet och förberedande åtgärder för revision av fri och öppen källkod (EU Fossa).
Ändring 40
Förslag till förordning
Skäl 29
(29)  Kompetenscentrumet bör ha regler för att förebygga och hantera intressekonflikter. Kompetenscentrumet bör vidare tillämpa relevanta unionsbestämmelser om allmänhetens tillgång till handlingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/200124. Kompetenscentrumets behandling av personuppgifter ska omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/2018. Kompetenscentrumet bör följa de bestämmelser som är tillämpliga på unionens institutioner och den nationella lagstiftning som rör hantering av information, i synnerhet känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter.
(29)  Kompetenscentrumet bör ha regler för att förebygga, fastställa och lösa intressekonflikter som uppstår i fråga om dess medlemmar, organ och anställda, styrelsen samt den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden och kompetensgemenskapen. Medlemsstaterna bör säkerställa förebyggande, fastställande och lösning av intressekonflikter som uppstår i fråga om de nationella samordningscentrumen. Kompetenscentrumet bör vidare tillämpa relevanta unionsbestämmelser om allmänhetens tillgång till handlingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/200124. Kompetenscentrumets behandling av personuppgifter ska omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/2018. Kompetenscentrumet bör följa de bestämmelser som är tillämpliga på unionens institutioner och den nationella lagstiftning som rör hantering av information, i synnerhet känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter.
__________________
__________________
24 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).
24 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).
Ändring 41
Förslag till förordning
Skäl 31
(31)  Kompetenscentrumet bör bedriva sin verksamhet på ett öppet och transparent sätt, utan dröjsmål tillhandahålla all relevant information och synliggöra sin verksamhet genom bland annat informations- och upplysningsinsatser riktade till allmänheten. Arbetsordningen för kompetenscentrumets organ bör vara offentlig.
(31)  Kompetenscentrumet bör bedriva sin verksamhet på ett öppet och transparent sätt, utan dröjsmål tillhandahålla heltäckande information och synliggöra sin verksamhet genom bland annat informations- och upplysningsinsatser riktade till allmänheten. Kompetenscentrumet bör förse allmänheten och alla berörda parter med en förteckning över medlemmarna i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet och offentliggöra de intresseförklaringar som de avger i enlighet med artikel 42. Arbetsordningen för kompetenscentrumets organ bör vara offentlig.
Ändring 42
Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)
(31a)   Både kompetenscentrumet och de nationella samordningscentrumen bör övervaka och följa de internationella standarderna så mycket som möjligt för att uppmuntra till utveckling i riktning mot bästa praxis internationellt.
Ändring 43
Förslag till förordning
Skäl 33a (nytt)
(33a)  Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör delegeras till kommissionen med avseende på fastställande av innehållet i avtal mellan kompetenscentrumet och nationella samordningscentrum och med avseende på specificering av kriterier för att bedöma och ackreditera aktörer som medlemmar i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 20161a. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
__________________
1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
Ändring 44
Förslag till förordning
Skäl 34
(34)  Unionen kan vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen, eftersom målen med denna förordning, nämligen att bibehålla och vidareutveckla unionens tekniska och industriella kapacitet inom cybersäkerhet, stärka konkurrenskraften hos unionens cybersäkerhetssektor och göra cybersäkerhet till en konkurrensfördel för andra sektorer inom unionen, på grund av att de befintliga, begränsade resurserna är utspridda och att det krävs omfattande investeringar, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan, för att undvika onödiga överlappningar mellan olika ansträngningar, för att uppnå en kritisk massa av investeringar och för att säkerställa att offentliga medel används på bästa möjliga sätt, lättare kan uppnås på unionsnivå. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.
(34)  Unionen kan vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen, eftersom målen med denna förordning, nämligen att stärka unionens konkurrenskraft och kapacitet inom cybersäkerhet och minska dess digitala beroende genom att öka användningen av cybersäkerhetsprodukter, cybersäkerhetsprocesser och cybersäkerhetstjänster som tagits fram inom unionen, att bibehålla och vidareutveckla unionens tekniska och industriella kapacitet inom cybersäkerhet, stärka konkurrenskraften hos unionens cybersäkerhetssektor och göra cybersäkerhet till en konkurrensfördel för andra sektorer inom unionen, på grund av att de befintliga, begränsade resurserna är utspridda och att det krävs omfattande investeringar, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan, för att undvika onödiga överlappningar mellan olika ansträngningar, för att uppnå en kritisk massa av investeringar och för att säkerställa att offentliga medel används på bästa möjliga sätt, lättare kan uppnås på unionsnivå. Dessutom kan endast åtgärder på unionsnivå säkerställa en så omfattande cybersäkerhetsnivå som möjligt i alla medlemsstater och därmed motverka de säkerhetsbrister som finns i vissa medlemsstater och som medför säkerhetsbrister för hela unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1
1.  Genom denna förordning upprättas Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning (nedan kallat kompetenscentrumet) och nätverket av nationella samordningscentrum, och det fastställs regler för utnämningen av nationella samordningscentrum och för upprättandet av kompetensgemenskapen för cybersäkerhet.
1.  Genom denna förordning upprättas Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning (nedan kallat kompetenscentrumet) och nätverket av nationella samordningscentrum (nedan kallat nätverket), och det fastställs regler för utnämningen av nationella samordningscentrum och för upprättandet av kompetensgemenskapen för cybersäkerhet (nedan kallat gemenskapen). Kompetenscentrumet och nätverket ska bidra till den allmänna resiliensen och medvetenheten i unionen när det gäller cybersäkerhetshot, och i det sammanhanget noggrant beakta samhälleliga konsekvenser.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3
3.  Kompetenscentrumet ska ha sitt säte i Bryssel i Belgien.
utgår
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4
4.  Kompetenscentrumet ska vara en juridisk person. Det ska i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Det ska särskilt kunna förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.
utgår
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1
(1)  cybersäkerhet: att skydda nät- och informationssystem, deras användare och andra personer mot cyberhot.
(1)  cybersäkerhet: all verksamhet som är nödvändig för att skydda nät- och informationssystem, deras användare och berörda personer mot cyberhot.
Ändring 183
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1a (nytt)
(1a)  cyberförsvar och cybersäkerhet på det försvarsrelaterade området: enbart defensiv och reaktiv teknik för cyberförsvar som syftar till att skydda kritiska infrastrukturer, militära nätverk och informationssystem, deras användare och berörda personer mot cyberhot, inbegripet situationsmedvetenhet, upptäckt av hot och digital kriminalteknik.
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2
(2)  cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetslösningar: IKT-produkter, IKT-tjänster och IKT-processer som är specifikt utformade för att skydda nät- och informationssystem, deras användare och andra personer mot cyberhot.
(2)  produkter och processer: kommersiella och icke-kommersiella IKT-produkter, IKT-tjänster och IKT-processer som är specifikt utformade för att skydda data-, nät- och informationssystem, deras användare och andra personer mot cybersäkerhetshot.
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2a (nytt)
(2a)  cyberhot: en potentiell omständighet, händelse eller handling som kan skada, störa eller på annat negativt sätt påverka nät- och informationssystem, deras användare och berörda personer.
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3
(3)  offentlig myndighet: statlig eller annan offentlig förvaltning, inbegripet offentliga rådgivande organ, på nationell, regional eller lokal nivå, eller fysisk eller juridisk person som har offentliga förvaltningsuppgifter enligt nationell lag, inklusive särskilda uppdrag.
(3)  offentlig myndighet: statlig eller annan offentlig förvaltning, inbegripet offentliga rådgivande organ, på nationell, regional eller lokal nivå, eller fysisk eller juridisk person som har offentliga förvaltningsuppgifter enligt unionslagstiftningen eller nationell lag, inklusive särskilda uppdrag.
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4
(4)  deltagande medlemsstat: medlemsstat som frivilligt bidrar ekonomiskt till kompetenscentrumets administrativa kostnader och driftskostnader.
(4)  bidragande medlemsstat: medlemsstat som frivilligt bidrar ekonomiskt till kompetenscentrumets administrativa kostnader och driftskostnader.
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4a (nytt)
(4a)  europeiska digitala innovationsknutpunkter: en rättslig enhet enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/XXX1a.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/XXX av den ... om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027, (EUT L ...) (2018/0227(COD)).
Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a
(a)  behålla och utveckla den tekniska och industriella kapacitet inom cybersäkerhet som krävs för att säkra unionens digitala inre marknad,
(a)  utveckla den tekniska, industriella, samhälleliga, akademiska och forskningsrelaterade sakkunskap, kapacitet och förmåga inom cybersäkerhet som krävs för att säkra unionens digitala inre marknad och stärka skyddet av de europeiska medborgarnas, företagens och offentliga förvaltningarnas data,
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led aa (nytt)
(aa)  öka resiliensen och tillförlitligheten hos infrastrukturen för nät- och informationssystem, medräknat kritisk infrastruktur, internet och allmänt använd maskin- och programvara i unionen,
Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b
(b)  göra unionens cybersäkerhetssektor mer konkurrenskraftig och göra cybersäkerhet till en konkurrensfördel inom unionens övriga sektorer.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 57
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ba (nytt)
(ba)  öka medvetenheten om cybersäkerhetshot och relaterade samhälleliga och etiska konsekvenser och farhågor samt minska kompetensklyftan inom cybersäkerhet i unionen,
Ändring 58
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led bb (nytt)
(bb)  utveckla ett unionsledarskap inom cybersäkerhet och säkerställa högsta cybersäkerhetsstandarder i hela unionen,
Ändring 59
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led bc (nytt)
(bc)  stärka unionens konkurrenskraft och kapacitet och minska dess digitala beroende genom att öka användningen av cybersäkerhetsprodukter, cybersäkerhetsprocesser och cybersäkerhetstjänster som tagits fram inom unionen,
Ändring 60
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led bd (nytt)
(bd)  stärka medborgarnas, konsumenternas och företagens förtroende för den digitala världen, och på så sätt bidra till målen i strategin för den digitala inre marknaden,
Ändring 61
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 1
1.  Underlätta och hjälpa till att samordna arbetet inom det nätverk av nationella samordningscentrum (nedan kallat nätverket) som avses i artikel 6 och kompetensgemenskapen som avses i artikel 8.
1.  Upprätta, förvalta och underlätta arbetet inom det nätverk som avses i artikel 6 och den gemenskap som avses i artikel 8.
Ändring 62
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 2
2.  Bidra till genomförandet av cybersäkerhetsdelen av det program för ett digitalt Europa som inrättades genom förordning (EU) XXX26 och i synnerhet åtgärder som har anknytning till artikel 6 i förordning (EU) nr XXX [programmet för ett digitalt Europa] och av det Horisont Europa-program som inrättades genom förordning nr XXX27 och i synnerhet avsnitt 2.2.6 i pelare II i bilaga I till beslut nr XXX om inrättandet av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation [ref.nr till det specifika programmet].
2.  Samordna genomförandet av cybersäkerhetsdelen av det program för ett digitalt Europa som inrättades genom förordning (EU) XXX26 och i synnerhet åtgärder som har anknytning till artikel 6 i förordning (EU) nr XXX [programmet för ett digitalt Europa] och av det Horisont Europa-program som inrättades genom förordning nr XXX27 och i synnerhet avsnitt 2.2.6 i pelare II i bilaga I till beslut nr XXX om inrättandet av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation [ref.nr till det specifika programmet] samt av andra unionsprogram när så stadgas i unionens rättsakter, och bidra till genomförandet av de åtgärder som finansieras av Europeiska försvarsfonden, inrättad genom förordning (EU) 2019/XXX.
__________________
__________________
26 [Ange fullständig titel och EUT-hänvisning].
26 [Ange fullständig titel och EUT-hänvisning].
27 [Ange fullständig titel och EUT-hänvisning].
27 [Ange fullständig titel och EUT-hänvisning].
Ändring 63
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 3 – inledningen
3.  Stärka cybersäkerhetskapaciteten, cybersäkerhetskunskapen och cybersäkerhetsinfrastrukturen till förfogande för näringslivet, den offentliga sektorn och forskarsamhället, genom att utföra följande uppgifter:
3.  Stärka cybersäkerhetsresiliensen, cybersäkerhetskapaciteten, cybersäkerhetskunskapen och cybersäkerhetsinfrastrukturen till förfogande för samhället, näringslivet, den offentliga sektorn och forskarsamhället, genom att utföra följande uppgifter, med beaktande av den avancerade cybersäkerhetsindustrins och cybersäkerhetsforskningens infrastrukturer och tillhörande tjänster:
Ändring 64
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 3 – led a
(a)  När det gäller den senaste cybersäkerhetsinfrastrukturen för näringsliv och forskning och därmed sammanhängande tjänster, förvärva, uppgradera, ta i drift och göra sådan infrastruktur och därmed sammanhängande tjänster tillgängliga för ett brett spektrum av användare i hela unionen från näringslivet, inklusive små och medelstora företag, offentlig sektor och forskarsamhället.
(a)  Förvärva, uppgradera, ta i drift och göra kompetenscentrumets anläggningar och därmed sammanhängande tjänster tillgängliga på ett rättvist, öppet och transparent sätt för ett brett spektrum av användare i hela unionen från näringslivet, framför allt från små och medelstora företag, den offentliga sektorn och forskarsamhället.
Ändring 65
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 3 – led b
(b)  När det gäller avancerad industri- och forskningsinfrastruktur inom cybersäkerhet och därmed sammanhängande tjänster, ge stöd till andra aktörer, inklusive ekonomiskt stöd, för att införskaffa, uppdatera, ta i drift och göra sådan infrastruktur och därmed sammanhängande tjänster tillgänglig för ett brett spektrum av användare i hela unionen från näringslivet, inklusive de små och medelstora företagen, den offentliga sektorn och forsknings- och vetenskapsvärlden.
(b)  Ge stöd till andra aktörer, inklusive ekonomiskt stöd, för att införskaffa, uppdatera, ta i drift och göra sådana anläggningar och därmed sammanhängande tjänster tillgängliga för ett brett spektrum av användare i hela unionen från näringslivet, framför allt från de små och medelstora företagen, samt från den offentliga sektorn och forsknings- och vetenskapsvärlden.
Ändring 66
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 3 – led ba (nytt)
(ba)  Ge ekonomiskt och tekniskt stöd till uppstartsföretag, små och medelstora företag, mikroföretag, sammanslutningar, enskilda experter och medborgarutvecklade teknikprojekt inom cybersäkerhet.
Ändring 67
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 3 – led bb (nytt)
(bb)  Finansiera revisioner och relaterade förbättringar av programvarusäkerhetskoder i projekt med fri och öppen källkod, som används allmänt för infrastruktur, produkter och processer.
Ändring 68
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 3 – led c
(c)  Tillhandahålla kunskap och tekniskt stöd inom cybersäkerhet till företag och offentliga myndigheter, särskilt genom att stödja åtgärder avsedda att underlätta tillgången till den sakkunskap som finns i nätverket och i kompetensgemenskapen.
(c)  Underlätta spridande av kunskap och tekniskt stöd inom cybersäkerhet bland annat till det civila samhället, näringslivet, offentliga myndigheter och den akademiska världen och forskargemenskapen, särskilt genom att stödja åtgärder avsedda att underlätta tillgången till den sakkunskap som finns i nätverket och i kompetensgemenskapen i syfte att förbättra cyberresiliensen i unionen.
Ändring 69
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 3 – led ca (nytt)
(ca)  Främja ”inbyggd säkerhet” som princip i arbetet med att utveckla, underhålla, driva och uppdatera infrastrukturer, produkter och tjänster, särskilt genom att stödja avancerade och säkra utvecklingsmetoder, adekvata säkerhetstester och säkerhetsgranskningar, inklusive producentens eller leverantörens åtagande att utan dröjsmål ge tillgång till uppdateringar som åtgärdar nya sårbarheter eller hot, även utöver den beräknade livslängden för en produkt, eller göra det möjligt för tredje part att ta fram och tillhandahålla sådana uppdateringar.
Ändring 70
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 3 – led cb (nytt)
(cb)  Hjälpa till med att utveckla strategier för källkodsbidrag, särskilt när projekt med fri och öppen källkod används, ändras och förbättras inom offentliga myndigheter,
Ändring 71
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 3 – led cc (nytt)
(cc)  Sammanföra intressenter från näringslivet, fackföreningar, den akademiska världen, forskningsorganisationer och offentliga aktörer för att säkerställa långsiktigt samarbete inom utveckling och tillämpning av cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetsprocesser, bland annat genom att samla och dela resurser och information om sådana produkter och processer där så är lämpligt.
Ändring 72
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 4 – inledningen
4.  Bidra till brett införande av avancerade produkter och lösningar inom cybersäkerhet i hela ekonomin, genom att utföra följande uppgifter:
4.  Bidra till brett införande av avancerade och hållbara cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetsprocesser i hela unionen, genom att utföra följande uppgifter:
Ändring 73
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 4 – led a
(a)  Stimulera forskning och utveckling inom cybersäkerhet och offentliga myndigheters och användarindustriers användning av unionens cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetslösningar.
(a)  Stimulera forskning och utveckling inom cybersäkerhet och bland annat offentliga myndigheters, näringslivets och marknadens användning av unionens cybersäkerhetsprodukter och helhetsinriktade processer under hela innovationscykeln,
Ändring 74
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 4 – led b
(b)  Hjälpa offentliga myndigheter, företag på efterfrågesidan och andra användare att anta och integrera de senaste cybersäkerhetslösningarna.
(b)  Hjälpa offentliga myndigheter, företag på efterfrågesidan och andra användare att öka sin resiliens genom att anta och integrera avancerade cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetsprocesser.
Ändring 75
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 4 – led c
(c)  Hjälpa i synnerhet offentliga myndigheter att anordna offentliga upphandlingar eller handla upp avancerade cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetslösningar på offentliga myndigheters vägnar.
(c)  Hjälpa i synnerhet offentliga myndigheter att anordna offentliga upphandlingar eller handla upp avancerade cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetsprocesser på offentliga myndigheters vägnar, bland annat genom att tillhandahålla stöd för upphandling, för att öka säkerheten och fördelarna med offentliga investeringar.
Ändring 76
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 4 – led d
(d)  Ge ekonomiskt stöd och tekniskt bistånd till nystartade och små och medelstora cybersäkerhetsföretag att få tillträde till potentiella marknader och locka till sig investeringar.
(d)  Ge ekonomiskt stöd och tekniskt bistånd till uppstartsföretag, små och medelstora företag, mikroföretag, enskilda experter, allmänt använda projekt med fri och öppen källkod samt medborgarutvecklade teknikprojekt inom cybersäkerhet att öka sin sakkunskap om cybersäkerhet, få tillträde till potentiella marknader och tillämpningsmöjligheter och locka till sig investeringar.
Ändring 77
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 5 – inledningen
5.  Förbättra kunskaperna om cybersäkerhet och bidra till att minska bristen på kvalificerad arbetskraft inom cybersäkerhet i unionen genom att utföra följande uppgifter:
5.  Förbättra kunskaperna om cybersäkerhet, bidra till att minska bristen på kvalificerad arbetskraft och stärka kompetensnivån inom cybersäkerhet i unionen genom att utföra följande uppgifter:
Ändring 78
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 5 – led -a (nytt)
(-a)  i förekommande fall ge stöd till uppnåendet av det särskilda målet 4 om avancerad digital kompetens i programmet för ett digitalt Europa, i samarbete med europeiska digitala innovationsknutpunkter.
Ändring 79
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 5 – led a
(a)  Ge stöd till ytterligare kompetensutveckling inom cybersäkerhet, när så är lämpligt tillsammans med de relevanta EU-byråerna och EU-organen, bl.a. Enisa.
(a)  Ge stöd till ytterligare utveckling, sammanföring och utbyte av färdigheter och kompetens inom cybersäkerhet på alla relevanta utbildningsnivåer samt till målet att uppnå en jämn könsfördelning, underlätta en gemensam hög nivå av kunskap om cybersäkerhet och bidra till användarnas och infrastrukturernas resiliens i hela unionen i samordning med nätverket och, när så är lämpligt, anpassat efter de relevanta EU-byråerna och EU-organen, bl.a. Enisa.
Ändring 80
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 6 – led a
(a)  ge ekonomiskt stöd till forskning om cybersäkerhet på grundval av en gemensam och förbättrad flerårig strategisk agenda för näringsliv, teknik och forskning som utvärderas fortlöpande,
(a)  ge ekonomiskt stöd till forskning om cybersäkerhet på grundval av en gemensam och förbättrad flerårig strategisk plan för näringsliv, teknik och forskning som utvärderas fortlöpande, i enlighet med artikel 13,
Ändring 81
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 6 – led b
(b)  stödja storskaliga forsknings- och demonstrationsprojekt kring nästa generation cybersäkerhetsteknik i samarbete med näringslivet och nätverket,
(b)  stödja storskaliga forsknings- och demonstrationsprojekt kring nästa generation cybersäkerhetsteknik i samarbete med näringslivet, den akademiska världen och forskarsamhället, den offentliga sektorn och de offentliga myndigheterna, inklusive nätverket, och kompetensgemenskapen,
Ändring 82
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 6 – led ba (nytt)
(ba)  säkerställa respekt för de grundläggande rättigheterna och det etiska uppförandet i samband med forskningsprojekt inom cybersäkerhet som finansieras av kompetenscentrumet,
Ändring 83
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 6 – led bb (nytt)
(bb)  övervaka rapporter om sårbarheter som upptäckts av kompetensgemenskapen och göra det lättare att avslöja sårbarheter, utveckla programfixar och lösningar samt sprida dessa,
Ändring 84
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 6 – led bc (nytt)
(bc)  i samarbete med Enisa övervaka forskningsresultat om självundervisningsalgoritmer som används för skadlig cyberverksamhet och stödja genomförandet av direktiv (EU) 2016/1148,
Ändring 85
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 6 – led bd (nytt)
(bd)  stödja forskning på området it-brottslighet,
Ändring 86
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 6 – led be (nytt)
(be)  stödja forskningen om och utvecklingen av produkter och processer som fritt kan undersökas, delas och byggas vidare på, framför allt i fråga om kontrollerad och kontrollerbar maskin- och programvara, i nära samarbete med näringslivet, nätverket och kompetensgemenskapen,
Ändring 87
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 6 – led c
(c)  stödja forskning och innovation för standardisering av cybersäkerhetsteknik.
(c)  stödja forskning och innovation för formell och informell standardisering och certifiering av cybersäkerhetsteknik med koppling till det befintliga arbetet och i förekommande fall i nära samarbete med de europeiska standardiseringsorganisationerna, certifieringsorgan och Enisa,
Ändring 88
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 6 – led ca (nytt)
(ca)  tillhandahålla små och medelstora företag särskilt stöd genom att underlätta deras tillgång till kunskap och utbildning via skräddarsydd åtkomst till produkterna av forskning och utveckling som kompetenscentrumet och nätverket har stärkt i syfte att öka konkurrenskraften,
Ändringsförslag 184
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 7 – inledningen
7.  Stärka samarbetet mellan civila och försvarsrelaterade sektorer när det gäller teknikens och tillämpningarnas dubbla användningsområden inom cybersäkerhet genom att utföra följande uppgifter:
7.  Stärka samarbetet mellan civila och försvarsrelaterade sektorer när det gäller teknikens och tillämpningarnas dubbla användningsområden inom cybersäkerhet genom att utföra följande uppgifter, som ska vara reaktiva och defensiva tekniker, tillämpningar och tjänster för cyberförsvar:
Ändring 185
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 8 – inledningen
8.  Stärka synergieffekterna mellan cybersäkerhet på det civila respektive det försvarsrelaterade området rörande Europeiska försvarsfonden genom att utföra följande uppgifter:
8.  Stärka synergieffekterna mellan cybersäkerhet på det civila respektive det försvarsrelaterade området rörande Europeiska försvarsfonden genom att utföra följande uppgifter, som ska vara reaktiva och defensiva tekniker, tillämpningar och tjänster för cyberförsvar:
Ändring 89
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 8 – led ba (nytt)
(ba)  Tillhandahålla kommissionen assistans och råd vid genomförandet av förordning (EU) 2019/XXX [omarbetning av förordning (EG) nr 428/2009 enligt förslaget i COM(2016)0616].
Ändring 90
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 8a (nytt)
8a.  Bidra till unionens insatser för att stärka det internationella samarbetet i fråga om cybersäkerhet genom att
a)  underlätta kompetenscentrumets deltagande i internationella konferenser och statliga organisationer samt dess bidrag till internationella standardiseringsorganisationer,
b)  samarbeta med tredjeländer och internationella organisationer inom relevanta internationella samarbetsramar.
Ändring 91
Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken
Investering i och utnyttjande av infrastruktur, kapacitet, produkter eller lösningar
Investering i och utnyttjande av infrastruktur, kapacitet, produkter eller processer
Ändring 92
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen
1.  När kompetenscentrumet tillhandahåller finansiering för infrastruktur, kapacitet, produkter eller lösningar i enlighet med artikel 4.3 och 4.4 i form av bidrag eller pris, får följande anges i kompetenscentrumets arbetsplan:
1.  När kompetenscentrumet tillhandahåller finansiering för infrastruktur, kapacitet, produkter eller processer i enlighet med artikel 4.3 och 4.4 i form av upphandlingar, bidrag eller pris, får följande anges i kompetenscentrumets arbetsplan:
Ändring 93
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a
(a)  Regler för driften av infrastruktur eller kapacitet, inbegripet, i tillämpliga fall, anförtro åt en aktör att sköta driften utifrån kriterier som ska fastställas av kompetenscentrumet.
(a)  Specifika regler för driften av infrastruktur eller kapacitet, inbegripet, i tillämpliga fall, anförtro åt en aktör att sköta driften utifrån kriterier som ska fastställas av kompetenscentrumet.
Ändring 94
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)
(ba)  Specifika regler för olika genomförandefaser.
Ändring 95
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led bb (nytt)
(bb)  Att åtkomsten till följd av unionens bidrag är så öppen som möjligt och så stängd som det är nödvändigt, och att återanvändning är möjlig.
Ändring 96
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2
2.  Kompetenscentrumet får ha ansvar för det övergripande genomförandet av relevanta gemensamma upphandlingsåtgärder, bl.a. förkommersiell upphandling, som företrädare för nätverksmedlemmarna, medlemmarna i kompetensgemenskapen eller tredje part som företräder användarna av cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetslösningar. För detta ändamål får kompetenscentrumet bistås av ett eller flera nationella samordningscentrum eller medlemmar i kompetensgemenskapen.
2.  Kompetenscentrumet får ha ansvar för det övergripande genomförandet av relevanta gemensamma upphandlingsåtgärder, bl.a. förkommersiell upphandling, som företrädare för nätverksmedlemmarna. För detta ändamål får kompetenscentrumet bistås av ett eller flera nationella samordningscentrum, medlemmar i kompetensgemenskapen eller relevanta europeiska digitala innovationsknutpunkter.
Ändring 97
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt -1 (ny)
-1.  Ett nationellt samordningscentrum ska inrättas i varje medlemsstat.
Ändring 98
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4
4.  Det utnämnda nationella samordningscentrumet ska kunna ge stöd åt kompetenscentrumet och nätverket i fullgörandet av deras uppdrag enligt artikel 3 i denna förordning. De ska äga eller ges direkt tillgång till teknisk sakkunskap om cybersäkerhet och vara i stånd att föra en dialog med och samordna arbetet med näringslivet, den offentliga sektorn och forskarsamhället.
4.  Det utnämnda nationella samordningscentrumet ska kunna ge stöd åt kompetenscentrumet och nätverket i fullgörandet av deras uppdrag enligt artikel 3 i denna förordning. De ska äga eller ges direkt tillgång till teknisk sakkunskap om cybersäkerhet och vara i stånd att föra en dialog med och samordna arbetet med näringslivet, den offentliga sektorn, den akademiska världen och forskarsamhället samt medborgarna. Kommissionen ska utfärda riktlinjer med ytterligare detaljer om bedömningsförfarandet och tillämpningen av kriterierna.
Ändring 99
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5
5.  Förhållandet mellan kompetenscentrumet och de nationella samordningscentrumen ska bygga på ett avtal som tecknas mellan kompetenscentrumet och vart och ett av de nationella samordningscentrumen. I avtalet ska fastställas bestämmelser om förhållandet och fördelningen av uppgifter mellan kompetenscentrumet och vart och ett av de nationella samordningscentrumen.
5.  Förhållandet mellan kompetenscentrumet och de nationella samordningscentrumen ska bygga på ett standardavtal som tecknas mellan kompetenscentrumet och vart och ett av de nationella samordningscentrumen. Avtalet ska bestå av samma uppsättning av harmoniserade allmänna villkor som fastställer bestämmelser om förhållandet och fördelningen av uppgifter mellan kompetenscentrumet och vart och ett av de nationella samordningscentrumen, samt särskilda villkor som är skräddarsydda för just det aktuella nationella samordningscentrumet.
Ändring 100
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5a (ny)
5a.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 45a för att komplettera denna förordning genom att fastställa de harmoniserade allmänna villkoren för de avtal som avses i punkt 5 i den här artikeln, inklusive deras format.
Ändring 101
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a
(a)  Hjälpa kompetenscentrumet att uppfylla sina mål och i synnerhet samordna kompetensgemenskapen.
(a)  Hjälpa kompetenscentrumet att uppfylla sina mål och i synnerhet upprätta och samordna kompetensgemenskapen.
Ändring 102
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b
(b)  Göra det lättare för näringslivet och andra aktörer på medlemsstatsnivå att delta i gränsöverskridande projekt.
(b)  Främja, uppmuntra och göra det lättare för det civila samhället, näringslivet, särskilt uppstartsföretag och små och medelstora företag, den akademiska världen och forskarsamhället samt andra aktörer på medlemsstatsnivå att delta i gränsöverskridande projekt.
Ändring 103
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ba (nytt)
(ba)  I samarbete med andra aktörer med liknande uppgifter, fungera som en gemensam kontaktpunkt för cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetsprocesser som finansieras genom andra unionsprogram, exempelvis InvestEU eller programmet för den inre marknaden, i synnerhet för små och medelstora företag.
Ändring 104
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c
(c)  Tillsammans med kompetenscentrumet bidra till att kartlägga och hantera sektorspecifika cybersäkerhetsutmaningar för näringslivet.
(c)  Tillsammans med kompetenscentrumet bidra till att kartlägga och hantera sektorspecifika cybersäkerhetsutmaningar.
Ändring 105
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ca (nytt)
(ca)  Ha ett nära samarbete med nationella standardiseringsorganisationer för att främja att befintliga standarder tas i bruk och för att involvera alla berörda intressenter, särskilt små och medelstora företag, när nya standarder sätts.
Ändring 106
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e
(e)  Sträva efter att uppnå synergieffekter med relevanta aktiviteter på nationell och regional nivå.
(e)  Sträva efter att uppnå synergieffekter med relevanta aktiviteter på nationell, regional och lokal nivå.
Ändring 107
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led fa (nytt)
(fa)  Främja och sprida gemensamma kursplaner för cybersäkerhet i samarbete med berörda organ i medlemsstaterna.
Ändring 108
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led g
(g)  Främja och sprida relevanta resultat av det arbete som bedrivs inom nätverket, kompetensgemenskapen och kompetenscentrumet på nationell och regional nivå.
(g)  Främja och sprida relevanta resultat av det arbete som bedrivs inom nätverket, kompetensgemenskapen och kompetenscentrumet på nationell, regional och lokal nivå.
Ändring 109
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led h
(h)  Bedöma begäranden från aktörer som är etablerade i samma medlemsstat som samordningscentrumet om att få ingå i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet.
(h)  Bedöma begäranden från aktörer och enskilda personer som är etablerade i samma medlemsstat som samordningscentrumet om att få ingå i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet.
Ändring 110
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4
4.  De nationella samordningscentrumen ska, när så är lämpligt, samarbeta via nätverket för att genomföra de uppgifter som avses i punkterna a, b, c, e och g i punkt 1.
4.  De nationella samordningscentrumen ska, när så är lämpligt, samarbeta via nätverket och samordna med de relevanta europeiska digitala innovationsknutpunkterna för att genomföra de uppgifter som avses i punkt 1.
Ändring 111
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
1.  Kompetensgemenskapen för cybersäkerhet ska bidra till kompetenscentrumets uppdrag i enlighet med vad som anges i artikel 3 och öka och sprida sakkunskap om cybersäkerhet i hela unionen.
1.  Kompetensgemenskapen för cybersäkerhet bidrar till kompetenscentrumets uppdrag i enlighet med vad som anges i artikel 3 och ökar, samlar och sprider sakkunskap om cybersäkerhet i hela unionen samt tillhandahåller teknisk expertis.
Ändring 112
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2
2.  Kompetensgemenskapen för cybersäkerhet ska bestå av näringslivet, den akademiska världen, icke vinstdrivande forskningsorganisationer, samt organisationer och offentliga och andra aktörer som arbetar med driftsfrågor och tekniska frågor. Den ska föra samman de viktigaste intressenterna inom teknisk och industriell kapacitet på cybersäkerhetsområdet i unionen. Den ska engagera de nationella samordningscentrumen och de unionsinstitutioner och unionsorgan som har relevant sakkunskap.
2.  Kompetensgemenskapen för cybersäkerhet ska bestå av det civila samhället, näringslivet från både efterfråge- och utbudssidan, inklusive små och medelstora företag, den akademiska världen och forskarsamhället, sammanslutningar av användare, enskilda experter, relevanta europeiska standardiseringsorganisationer samt offentliga och andra aktörer som arbetar med driftsfrågor och tekniska frågor inom cybersäkerhet. Den ska föra samman de viktigaste intressenterna inom teknisk, industriell, akademisk och forskningsrelaterad samt samhällelig kapacitet och förmåga på cybersäkerhetsområdet i unionen. Den ska också engagera de nationella samordningscentrumen, de europeiska digitala innovationsknutpunkterna och de unionsinstitutioner och unionsorgan som har relevant sakkunskap i enlighet med artikel 10 i denna förordning.
Ändring 113
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – inledningen
3.  Endast aktörer som är etablerade inom unionen får ackrediteras som medlemmar i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet. De ska kunna visa att de har sakkunskap inom cybersäkerhet på minst ett av områdena
3.  Endast aktörer som är etablerade och enskilda personer som är bosatta i unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta), får ackrediteras som medlemmar i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet. Sökande ska visa att de kan tillhandahålla sakkunskap inom cybersäkerhet på minst ett av områdena
Ändring 114
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led a
(a)  forskning,
(a)  den akademiska världen eller forskning,
Ändring 115
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led ca (nytt)
(ca)  etik,
Ändring 116
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led cb (nytt)
(cb)  formell och teknisk standardisering och formella och tekniska specifikationer.
Ändring 117
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4
4.  Kompetenscentrumet ska ackreditera aktörer som etablerats i enlighet med nationell lag som medlemmar i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet efter det att det nationella samordningscentrumet i den medlemsstat där den aktören är etablerad gjort en bedömning av om den uppfyller kriterierna i punkt 3. En ackreditering ska inte vara tidsbegränsad men får när som helst återkallas av kompetenscentrumet om kompetenscentrumet eller det relevanta nationella samordningscentrumet anser att den aktören inte uppfyller kriterierna i punkt 3 eller inte omfattas av de relevanta bestämmelserna i artikel 136 i förordning XXX [nya budgetförordningen].
4.  Kompetenscentrumet ska ackreditera aktörer som etablerats i enlighet med nationell lag, eller enskilda personer, som medlemmar i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet efter det att kompetenscentrumet, det nationella samordningscentrumet i den medlemsstat där den aktören är etablerad eller den berörda personen är bosatt har gjort en harmoniserad bedömning av om de uppfyller kriterierna i punkt 3. En ackreditering ska inte vara tidsbegränsad men får när som helst återkallas av kompetenscentrumet om kompetenscentrumet eller det relevanta nationella samordningscentrumet anser att den aktören eller enskilda personen inte uppfyller kriterierna i punkt 3 eller inte omfattas av de relevanta bestämmelserna i artikel 136 i förordning XXX [nya budgetförordningen]. Medlemsstaternas nationella samordningscentrum ska sträva efter att uppnå en balanserad representation av intressenter i kompetensgemenskapen och aktivt stimulera deltagande av underrepresenterade kategorier, särskilt små och medelstora företag samt grupper av enskilda personer.
Ändring 118
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4a (ny)
4a.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 45a för att komplettera denna förordning genom att närmare ange kriterierna i punkt 3 i denna artikel, enligt vilka sökande väljs, och förfarandena för bedömning och ackreditering av aktörer som uppfyller kriterierna i punkt 4 i denna artikel.
Ändring 119
Förslag till förordning
Artikel 9 – led 5a (nytt)
(5a)  Stödja kompetenscentrumet genom att rapportera och avslöja sårbarheter, bidra till att mildra dem och ge råd om hur sådana sårbarheter kan minskas, även genom certifiering enligt de system som antagits i enlighet med förordning (EU) 2019/XXX [cybersäkerhetsakten].
Ändring 120
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1
1.  Kompetenscentrumet ska samarbeta med unionens relevanta institutioner, organ, kontor och byråer, bl.a. Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa), incidenthanteringsorganisationen för EU:s institutioner och byråer (CERT-EU), den europeiska avdelningen för yttre åtgärder, kommissionens gemensamma forskningscentrum, genomförandeorganet för forskning (Rea), genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea), Europeiska it-brottscentrumet vid Europol och Europeiska försvarsbyrån (EDA).
1.  För att säkerställa samstämmighet och komplementaritet ska kompetenscentrumet samarbeta med unionens relevanta institutioner, organ, kontor och byråer, bl.a. Enisa, incidenthanteringsorganisationen för EU:s institutioner och byråer (CERT-EU), Europeiska utrikestjänsten, kommissionens gemensamma forskningscentrum, genomförandeorganet för forskning (Rea), genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea), relevanta europeiska digitala innovationsknutpunkter, Europeiska it-brottscentrumet vid Europol och Europeiska försvarsbyrån (EDA) när det gäller projekt, tjänster och kompetenser med dubbla användningsområden.
Ändring 121
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2
2.  Samarbetet ska ske inom ramen för samarbetsavtal. Sådana avtal ska föreläggas kommissionen för förhandsgodkännande.
2.  Samarbetet ska ske inom ramen för samarbetsavtal. Sådana avtal ska antas av styrelsen efter kommissionens förhandsgodkännande.
Ändring 122
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1
1.  Styrelsen ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat och fem företrädare från kommissionen som ska representera unionen.
1.  Styrelsen ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat, en företrädare som utses av Europaparlamentet som observatör och fyra företrädare från kommissionen som ska representera unionen, med syftet att uppnå en jämn könsfördelning bland styrelseledamöterna och deras suppleanter.
Ändring 123
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3
3.  Styrelseledamöterna och deras suppleanter ska utses mot bakgrund av deras kunskaper inom teknik, och relevanta kunskaper i fråga om ledarskap, administration och budget. Kommissionen och medlemsstaterna ska bemöda sig om att begränsa omsättningen av sina företrädare i styrelsen för att säkerställa kontinuitet i styrelsens arbete. Kommissionen och medlemsstaterna ska ha som mål att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.
3.  Styrelseledamöterna och deras suppleanter ska utses mot bakgrund av deras kunskaper inom cybersäkerhet, och relevanta kunskaper i fråga om ledarskap, administration och budget. Kommissionen och medlemsstaterna ska bemöda sig om att begränsa omsättningen av sina företrädare i styrelsen för att säkerställa kontinuitet i styrelsens arbete. Kommissionen och medlemsstaterna ska ha som mål att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.
Ändring 124
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6
6.  Kommissionen får vid behov bjuda in observatörer, inklusive företrädare för unionens berörda byråer och organ, att delta i styrelsens sammanträden.
6.  Styrelsen får vid behov bjuda in observatörer, inklusive företrädare för unionens berörda byråer och organ samt kompetensgemenskapens medlemmar, att delta i styrelsens sammanträden.
Ändring 125
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7
7.  Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) ska vara ständig observatör i styrelsen.
7.  Enisa och den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden ska vara ständiga observatörer i styrelsen, i en rådgivande funktion utan rösträtt. Styrelsen ska ta yttersta hänsyn till de synpunkter som framförs av de ständiga observatörerna.
Ändring 126
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – led a
(a)  anta en flerårig strategisk plan som ska innehålla med en redogörelse för kompetenscentrumets huvudsakliga prioriteringar och planerade initiativ, inklusive en uppskattning av finansieringsbehov och finansieringskällor,
(a)  anta en flerårig strategisk plan som ska innehålla med en redogörelse för kompetenscentrumets huvudsakliga prioriteringar och planerade initiativ, inklusive en uppskattning av finansieringsbehov och finansieringskällor, med hänsyn till de råd som Enisa tillhandahållit,
Ändring 127
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – led b
(b)  anta kompetenscentrumets arbetsplan, årsredovisning och balansräkning samt årliga verksamhetsrapport på grundval av ett förslag från verkställande direktören,
(b)  anta kompetenscentrumets arbetsplan, årsredovisning och balansräkning samt årliga verksamhetsrapport på grundval av ett förslag från verkställande direktören, med hänsyn till de råd som Enisa tillhandahållit,
Ändring 128
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – led e
(e)  anta kriterier och förfaranden för att bedöma och ackreditera aktörer som medlemmar i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet,
(e)  anta förfaranden för att bedöma och ackreditera aktörer som medlemmar i gemenskapen,
Ändring 129
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – led ea (nytt)
(ea)  anta de samarbetsavtal som avses i artikel 10.2,
Ändring 130
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – led ga (nytt)
(ga)  anta öppenhetsregler för kompetenscentrumet,
Ändring 131
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – led i
(i)  inrätta arbetsgrupper med medlemmar i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet,
(i)  inrätta arbetsgrupper med medlemmar i gemenskapen, med hänsyn till de råd som de ständiga observatörerna tillhandahållit,
Ändring 132
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – led l
(l)  sprida information om kompetenscentrumets verksamhet internationellt för att öka dess attraktionskraft och göra det till ett spjutspetsorgan i världsklass inom cybersäkerhet,
(l)  främja kompetenscentrumets samarbete med globala aktörer,
Ändring 133
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – led r
(r)  anta en bedrägeribekämpningsstrategi som står i proportion till bedrägeririskerna med beaktande av en kostnads–nyttoanalys av de åtgärder som ska genomföras,
(r)  anta en bedrägeri- och korruptionsbekämpningsstrategi som står i proportion till bedrägeri- och korruptionsriskerna, med beaktande av en kostnads–nyttoanalys av de åtgärder som ska genomföras, samt anta omfattande skyddsåtgärder för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten i enlighet med tillämplig unionslagstiftning,
Ändring 134
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – led s
(s)  anta en metod för beräkning av det finansiella bidraget från medlemsstaterna,
(s)  anta en utförlig definition av de finansiella bidragen från medlemsstaterna och en metod för beräkning av det belopp av medlemsstaternas frivilliga bidrag som kan redovisas som finansiella bidrag i enlighet med denna definition; denna beräkning ska göras i slutet av varje budgetår,
Ändring 135
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1
1.  Styrelsen ska välja en ordförande och en vice ordförande bland sina röstberättigade ledamöter för en period av två år. Ordförandens och vice ordförandens mandat får efter beslut av styrelsen förlängas en gång. Om deras styrelseuppdrag emellertid upphör någon gång under deras mandatperiod, upphör deras mandatperiod automatiskt vid denna tidpunkt. Vice ordföranden ska träda i ordförandens ställe om ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag. Ordföranden ska delta i omröstningen.
1.  Styrelsen ska välja en ordförande och en vice ordförande bland sina röstberättigade ledamöter för en period av två år, med syftet att uppnå en jämn könsfördelning. Ordförandens och vice ordförandens mandat får efter beslut av styrelsen förlängas en gång. Om deras styrelseuppdrag emellertid upphör någon gång under deras mandatperiod, upphör deras mandatperiod automatiskt vid denna tidpunkt. Vice ordföranden ska träda i ordförandens ställe om ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag. Ordföranden ska delta i omröstningen.
Ändring 136
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3
3.  Den verkställande direktören ska delta i diskussionerna, såvida inte styrelsen beslutar något annat, men ska inte ha någon rösträtt. Styrelsen får bjuda in andra personer att närvara vid dess sammanträden som observatörer i enskilda fall.
3.  Den verkställande direktören ska delta i diskussionerna, såvida inte styrelsen beslutar något annat, men ska inte ha någon rösträtt.
Ändring 137
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4
4.  Ledamöterna i den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden får på ordförandens inbjudan delta i styrelsens sammanträden utan rösträtt.
utgår
Ändring 138
Förslag till förordning
Artikel 15
Artikel 15
utgår
Omröstningsregler för styrelsen
1.  Unionen ska ha 50 % av rösterna. Unionens rösträttigheter ska vara odelbara.
2.  Varje deltagande medlemsstat ska ha en röst.
3.  Styrelsen ska fatta beslut med en majoritet av minst 75 % av alla röster, inbegripet rösterna från de medlemmar som är frånvarande, vilka står för minst 75 % av det totala ekonomiska bidraget till kompetenscentrumet. Det ekonomiska bidraget ska beräknas utifrån de utgiftsberäkningar från medlemsstaterna som avses i artikel 17.2 c, och utifrån den rapport om storleken på de deltagande medlemsstaternas bidrag som avses i artikel 22.5.
4.  Endast kommissionens företrädare och de deltagande medlemsstaternas företrädare ska ha rösträtt.
5.  Ordföranden ska delta i omröstningen.
Ändring 139
Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)
Artikel 15a
Omröstningsregler för styrelsen
1.  Beslut som är föremål för omröstning kan avse
a)  ledning och organisation av kompetenscentrumet och nätverket,
b)  fördelning av budgeten för kompetenscentrumet och nätverket,
c)  gemensamma åtgärder av flera medlemsstater, eventuellt kompletterade av unionens budgetmedel efter beslut om fördelning i enlighet med led b.
2.  Styrelsen ska anta sina beslut på grundval av minst 75 % av rösterna från alla medlemmar. Unionens rösträttigheter ska utövas av kommissionen och vara odelbara.
3.  För beslut enligt punkt 1a ska varje medlemsstat vara företrädd och ha samma rätt att rösta. För de återstående röster som är tillgängliga upp till 100 % bör unionen ha minst 50 % av de rösträttigheter som motsvarar dess ekonomiska bidrag.
4.  För beslut som omfattas av punkt 1 b eller c, eller något annat beslut som inte omfattas av någon annan kategori i punkt 1, ska unionen ha minst 50 % av de rösträttigheter som motsvarar dess ekonomiska bidrag. Endast bidragande medlemsstater ska ha rösträttigheter, och dessa ska motsvara deras ekonomiska bidrag.
5.  Om ordföranden har valts bland medlemsstaternas företrädare ska ordföranden delta i omröstningen som företrädare för sin egen medlemsstat.
Ändring 140
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3
3.  Den verkställande direktören ska utnämnas av styrelsen utifrån en förteckning över kandidater som föreslås av kommissionen på grundval av ett öppet och transparent urvalsförfarande.
3.  Den verkställande direktören ska utnämnas av styrelsen utifrån en förteckning över kandidater som föreslås av kommissionen, medräknat kandidater från medlemsstaterna med syftet att uppnå en jämn könsfördelning, på grundval av ett öppet, transparent och icke-diskriminerande urvalsförfarande.
Ändring 141
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5
5.  Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fyra år. I slutet av denna period ska kommissionen genomföra en utvärdering som beaktar den verkställande direktörens arbetsinsats och kompetenscentrumets framtida uppgifter och utmaningar.
5.  Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. I slutet av denna period ska kommissionen genomföra en utvärdering som beaktar den verkställande direktörens arbetsinsats och kompetenscentrumets framtida uppgifter och utmaningar.
Ändring 142
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6
6.  Styrelsen får på ett förslag från kommissionen som beaktar den utvärdering som avses i punkt 5 förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång med högst fyra år.
6.  Styrelsen får på ett förslag från kommissionen som beaktar den utvärdering som avses i punkt 5 förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång med högst fem år.
Ändring 143
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 8
8.  Den verkställande direktören ska avsättas endast efter ett styrelsebeslut på förslag av kommissionen.
8.  Den verkställande direktören ska avsättas endast efter ett styrelsebeslut på förslag av styrelsens medlemmar eller av kommissionen.
Ändring 144
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led c
(c)  Efter samråd med styrelsen och kommissionen, utarbeta och för godkännande överlämna till styrelsen ett utkast till kompetenscentrumets fleråriga strategiska plan och ett utkast till årlig arbetsplan som visar omfattningen av de ansökningsomgångar, intresseanmälningar och anbudsinfordringar som krävs för att genomföra arbetsplanen och motsvarande utgiftsberäkningar enligt förslagen från medlemsstaterna och kommissionen.
(c)  Efter samråd med styrelsen, den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden, Enisa och kommissionen, utarbeta och för godkännande överlämna till styrelsen ett utkast till kompetenscentrumets fleråriga strategiska plan och ett utkast till årlig arbetsplan som visar omfattningen av de ansökningsomgångar, intresseanmälningar och anbudsinfordringar som krävs för att genomföra arbetsplanen och motsvarande utgiftsberäkningar enligt förslagen från medlemsstaterna och kommissionen.
Ändring 145
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led h
(h)  Utarbeta en handlingsplan för uppföljning av slutsatserna från efterhandsutvärderingarna samt rapportera vartannat år till kommissionen om de framsteg som gjorts.
(h)  Utarbeta en handlingsplan för uppföljning av slutsatserna från efterhandsutvärderingarna samt rapportera vartannat år till kommissionen och Europaparlamentet om de framsteg som gjorts.
Ändring 146
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led l
(l)  Godkänna förteckningen över aktiviteter som valts ut för finansiering baserat på den rangordnade lista som tagits fram av en grupp oberoende experter.
(l)  Efter samråd med den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden och Enisa godkänna förteckningen över aktiviteter som valts ut för finansiering baserat på den rangordnade lista som tagits fram av en grupp oberoende experter.
Ändring 147
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led s
(s)  Utarbeta en handlingsplan för uppföljning av slutsatserna från interna eller externa revisionsrapporter, liksom utredningar utförda av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), samt rapportera om läget två gånger om året till kommissionen och regelbundet till styrelsen.
(s)  Utarbeta en handlingsplan för uppföljning av slutsatserna från interna eller externa revisionsrapporter, liksom utredningar utförda av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), samt rapportera om läget två gånger om året till kommissionen och Europaparlamentet och regelbundet till styrelsen.
Ändring 148
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led v
(v)  Se till att det finns en effektiv kommunikation med unionsinstitutionerna.
(v)  Se till att det finns en effektiv kommunikation med unionsinstitutionerna och på begäran rapportera till Europaparlamentet och rådet.
Ändring 149
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1
1.  Den rådgivande industri- och vetenskapsnämnden ska ha högst 16 ledamöter. Ledamöterna ska utses av styrelsen bland företrädarna för aktörerna i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet.
1.  Den rådgivande industri- och vetenskapsnämnden ska ha högst 25 ledamöter. Ledamöterna ska utses av styrelsen bland företrädarna för aktörerna i kompetensgemenskapen eller dess enskilda medlemmar. Endast företrädare för aktörer som inte kontrolleras av ett tredjeland eller av en aktör från ett tredjeland, utom från EES- och EFTA-länder, ska kunna utses. Detta ska ske i enlighet med ett öppet, transparent och icke-diskriminerande förfarande. Styrelsens sammansättning ska syfta till att uppnå en jämn könsfördelning och omfatta en balanserad representation av intressentgrupperna från näringslivet, den akademiska världen och det civila samhället.
Ändring 150
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2
2.  Ledamöterna i den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden ska ha sakkunskap om antingen forskning, industriell utveckling eller professionella tjänster när det gäller cybersäkerhet eller om ibruktagande. Kraven på sådan sakkunskap ska fastställas närmare av styrelsen.
2.  Ledamöterna i den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden ska ha sakkunskap om antingen forskning, industriell utveckling, tillhandahållande, genomförande eller ibruktagande av professionella tjänster eller produkter på området cybersäkerhet. Kraven på sådan sakkunskap ska fastställas närmare av styrelsen.
Ändring 151
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5
5.  Företrädare för kommissionens och för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet får delta i och stödja den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämndens arbete.
5.  Företrädare för kommissionens och för ENISA ska uppmanas att delta i och stödja den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämndens arbete. Styrelsen får bjuda in ytterligare företrädare från kompetensgemenskapen i egenskap av observatör, rådgivare eller sakkunnig, beroende på vad som är lämpligt, från fall till fall.
Ändring 152
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1
1.  Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden ska sammanträda minst två gånger per år.
1.  Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden ska sammanträda minst tre gånger per år.
Ändring 153
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2
2.  Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden får ge råd till styrelsen om inrättandet av arbetsgrupper för särskilda frågor av relevans för arbetet i kompetenscentrumet vilka vid behov ska samordnas av en eller flera ledamöter i den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden.
2.  Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden ska tillhandahålla styrelsen förslag om inrättandet av arbetsgrupper för särskilda frågor av relevans för arbetet i kompetenscentrumet, om dessa frågor ingår i de uppgifter och kompetensområden som anges i artikel 20, och vilka vid behov ska samordnas av en eller flera ledamöter i den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden.
Ändring 154
Förslag till förordning
Artikel 20 – inledningen
Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden ska ge kompetenscentrumet råd med avseende på genomförandet av dess verksamhet samt
Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden ska regelbundet ge kompetenscentrumet råd med avseende på genomförandet av dess verksamhet samt
Ändring 155
Förslag till förordning
Artikel 20 – led 1
(1)  ge den verkställande direktören och styrelsen strategiska råd och lämna synpunkter inför utarbetandet av arbetsprogrammet och den fleråriga strategiska planen inom de tidsfrister som styrelsen fastställt,
(1)  ge den verkställande direktören och styrelsen strategiska råd och lämna synpunkter när det gäller ibruktagandet av samt inriktningen och verksamheten för kompetenscentrumet i fråga om näringsliv och forskning, samt utarbetandet av arbetsprogrammet och den fleråriga strategiska planen inom de tidsfrister som styrelsen fastställt,
Ändring 156
Förslag till förordning
Artikel 20 – led 1a (nytt)
(1a)  ge styrelsen råd om inrättandet av arbetsgrupper om särskilda frågor av relevans för kompetenscentrumets arbete,
Ändring 157
Förslag till förordning
Artikel 20 – led 3
(3)  främja och samla in synpunkter på kompetenscentrumets arbetsprogram och fleråriga strategiska plan.
(3)  främja och samla in synpunkter på kompetenscentrumets arbetsprogram och fleråriga strategiska plan och ge styrelsen råd om hur kompetenscentrumets strategiska inriktning och verksamhet kan förbättras.
Ändring 158
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led a
(a)  1 981 668 000 EUR från programmet för ett digitalt Europa, inklusive upp till 23 746 000 EUR för administrativa kostnader.
(a)  1 780 954 875 EUR i 2018 års priser (1 998 696 000 EUR i löpande priser) från programmet för ett digitalt Europa, inklusive upp till 21 385 465 EUR i 2018 års priser (23 746 000 EUR i löpande priser) för administrativa kostnader.
Ändring 159
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led ba (nytt)
(ba)  Ett belopp från Europeiska försvarsfonden för försvarsrelaterade åtgärder av kompetenscentrumet, inklusive för alla relaterade administrativa kostnader, såsom kostnader som kan uppstå för kompetenscentrumet när det fungerar som projektledare för åtgärder som utförs inom ramen för Europeiska försvarsfonden.
Ändring 160
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2
2.  Maximalt bidrag från unionen ska betalas från de anslag i unionens allmänna budget som anslagits för [programmet för ett digitalt Europa] och för det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa, som inrättades genom beslut XXX.
2.  Maximalt bidrag från unionen ska betalas från de anslag i unionens allmänna budget som anslagits för [programmet för ett digitalt Europa], för det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa, som inrättades genom beslut XXX, för Europeiska försvarsfonden och för andra program och projekt som ingår i kompetenscentrumets eller nätverkets verksamhet.
Ändring 161
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4
4.  Unionens finansiella bidrag ska inte omfatta de uppgifter som anges i artikel 4.8 b.
4.  Unionens finansiella bidrag från programmet för ett digitalt Europa och Horisont Europa ska inte omfatta de uppgifter som anges i artikel 4.8 b. Dessa får omfattas av det finansiella bidraget från Europeiska försvarsfonden.
Ändring 162
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4
4.  Kommissionen får avsluta, minska proportionerligt eller tillfälligt dra in unionens ekonomiska bidrag till kompetenscentrumet, om de deltagande medlemsstaterna inte bidrar, endast delvis bidrar eller bidrar för sent när det gäller de bidrag som avses i punkt 1.
4.  Kommissionen får avsluta, minska proportionerligt eller tillfälligt dra in unionens ekonomiska bidrag till kompetenscentrumet, om de deltagande medlemsstaterna inte bidrar eller endast delvis bidrar när det gäller de bidrag som avses i punkt 1. Kommissionens avslutande, minskning eller indragande av unionens ekonomiska bidrag ska vad gäller belopp och tidsram stå i proportion till avslutandet, minskningen eller indragandet av medlemsstaternas bidrag.
Ändring 163
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – led a
(a)  De deltagande medlemsstaternas finansiella bidrag till de administrativa kostnaderna.
(a)  Unionens och de deltagande medlemsstaternas finansiella bidrag till de administrativa kostnaderna.
Ändring 164
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – led b
(b)  De deltagande medlemsstaternas finansiella bidrag till de administrativa kostnaderna.
(b)  Unionens och de deltagande medlemsstaternas finansiella bidrag till de administrativa kostnaderna.
Ändring 165
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 8a (ny)
8a.  Kompetenscentrumet ska ha ett nära samarbete med unionens övriga institutioner, byråer och organ i syfte att dra nytta av synergieffekterna och i förekommande fall minska de administrativa kostnaderna.
Ändring 166
Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1
1.  Kompetenscentrumet ska säkerställa att unionens ekonomiska intressen skyddas vid genomförandet av insatser som finansieras enligt denna förordning genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom effektiva kontroller och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalda belopp samt vid behov genom effektiva, proportionella och avskräckande administrativa och ekonomiska sanktioner.
1.  Kompetenscentrumet ska säkerställa att unionens ekonomiska intressen skyddas vid genomförandet av insatser som finansieras enligt denna förordning genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom regelbundna och effektiva kontroller och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalda belopp samt vid behov genom effektiva, proportionella och avskräckande administrativa och ekonomiska sanktioner.
Ändring 167
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 7
7.  Kompetenscentrumets personal ska utgöras av tillfälligt anställda och kontraktsanställda.
7.  Kompetenscentrumet ska sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning bland sina anställda. Personalen ska utgöras av tillfälligt anställda och kontraktsanställda.
Ändring 168
Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – led ca (nytt)
(ca)   Artiklarna 22 [Äganderätt till resultat], 23 [Äganderätt till resultat] och 30 [Tillämpliga bestämmelser i fråga om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter] i förordning (EU) 2019/XXX [Europeiska försvarsfonden] ska tillämpas på deltagande i alla försvarsrelaterade åtgärder av kompetenscentrumet när så föreskrivs i arbetsprogrammet, och beviljandet av icke-exklusiva licenser får begränsas till tredje part som är etablerad eller anses vara etablerad i en medlemsstat och som kontrolleras av en medlemsstat och/eller medborgare i en medlemsstat.
Ändring 169
Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1
1.  Kompetenscentrumet ska utföra sitt arbete med en hög grad av transparens.
1.  Kompetenscentrumet ska utföra sitt arbete med högsta möjliga transparens.
Ändring 170
Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2
2.  Kompetenscentrumet ska säkerställa att allmänheten och alla berörda parter får lämplig, saklig, tillförlitlig och lättillgänglig information, framför allt om resultaten av dess arbete. Den ska också offentliggöra de intresseförklaringar som avges i enlighet med artikel 41.
2.  Kompetenscentrumet ska säkerställa att allmänheten och alla berörda parter i tid förses med omfattande, saklig, tillförlitlig och lättillgänglig information, framför allt om resultaten av kompetenscentrumets, nätverkets, den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämndens och kompetensgemenskapens arbete. Den ska också offentliggöra de intresseförklaringar som avges i enlighet med artikel 42.
Ändring 171
Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3
3.  Den utvärdering som avses i punkt 2 ska omfatta en bedömning av de resultat som uppnåtts av kompetenscentrumet, med beaktande av dess mål, mandat och uppgifter. Om kommissionen anser att det är motiverat att kompetenscentrumet fortsätter sin verksamhet med tanke på dess uppsatta mål, mandat och uppgifter får den föreslå en förlängning av det mandat för kompetenscentrumet som anges i artikel 46.
3.  Den utvärdering som avses i punkt 2 ska omfatta en bedömning av de resultat som uppnåtts av kompetenscentrumet, med beaktande av dess mål, mandat och uppgifter samt effektivitet och ändamålsenlighet. Om kommissionen anser att det är motiverat att kompetenscentrumet fortsätter sin verksamhet med tanke på dess uppsatta mål, mandat och uppgifter får den föreslå en förlängning av det mandat för kompetenscentrumet som anges i artikel 46.
Ändring 172
Förslag till förordning
Artikel 38a (ny)
Artikel 38a
Kompetenscentrumet som juridisk person
1.  Kompetenscentrumet ska vara en juridisk person.
2.  I varje medlemsstat ska kompetenscentrumet ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Det ska särskilt kunna förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.
Ändring 173
Förslag till förordning
Artikel 42
Kompetenscentrumets styrelse ska anta bestämmelser för att förebygga och hantera intressekonflikter som uppstår i fråga om kompetenscentrumets medlemmar, organ och anställda. Dessa bestämmelser ska omfatta bestämmelser om undvikande av intressekonflikter bland företrädarna för de medlemmar som ingår i styrelsen och den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden i enlighet med förordning XXX [nya budgetförordningen].
Kompetenscentrumets styrelse ska anta bestämmelser för att förebygga, fastställa och lösa intressekonflikter som uppstår i fråga om dess medlemmar, organ och anställda, däribland den verkställande direktören, styrelsen samt den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden och kompetensgemenskapen.
Ändring 174
Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1a (nytt)
Medlemsstaterna ska säkerställa förebyggande, fastställande och lösning av intressekonflikter som uppstår i fråga om de nationella samordningscentrumen.
Ändring 175
Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1b (nytt)
De regler som avses i punkt 1 ska vara förenliga med förordning (EU, Euratom) 2018/1046.
Ändring 176
Förslag till förordning
Artikel 44 – rubriken
Stöd från värdmedlemsstaten
Säte och stöd från värdmedlemsstaten
Ändring 177
Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt -1 (ny)
Kompetenscentrumets säte ska fastställas genom ett förfarande med demokratiskt ansvar, öppna kriterier och i enlighet med unionslagstiftningen.
Ändring 178
Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt -1a (ny)
Värdmedlemsstaten ska tillhandahålla bästa möjliga förutsättningar för att säkerställa att kompetenscentrumet fungerar korrekt, bland annat en enda förläggningsplats, och ytterligare förutsättningar såsom tillgång till adekvata utbildningsmöjligheter för de anställdas barn och lämpligt arbetsmarknadstillträde samt social trygghet och hälso- och sjukvård för både barn och partner.
Ändring 179
Förslag till förordning
Artikel 44 – stycke 1
Kompetenscentrumet och den medlemsstat [Belgien] där det har sitt säte får ingå en administrativ överenskommelse om immunitet och privilegier och annat stöd från den medlemsstaten till kompetenscentrumet.
Kompetenscentrumet och den värdmedlemsstat där det har sitt säte ska ingå en administrativ överenskommelse om immunitet och privilegier och annat stöd från den medlemsstaten till kompetenscentrumet.
Ändring 180
Förslag till förordning
Artikel 45a (ny)
Artikel 45a
Utövande av delegeringen
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.5a och 8.4b ska ges till kommissionen tills vidare från och med den ... [den dag då denna förordning träder i kraft].
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.5a och 8.4b får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.5a och 8.4b ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0084/2019).

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy